Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt"

Transkript

1 Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt

2 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag Byggherre og engasjerte rådgivere Om prosjektet Grunnlag for planlegging Forutsetninger Romprogram Branntekniske forhold Formelle forhold Generell info Branntekniske vurderinger (overordnede funksjonskrav) Bygningstekniske arbeider Generelt Rivingsarbeider Lastforutsetninger Geotekniske forhold Grunn og fundamenter Bæresystemer Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast inventar Trapper VVS-tekniske anlegg Generelt Sanitæranlegg Varmeanlegg Brannslokkingsanlegg Luftbehandlingsanlegg Styringssystemer/Automatikk/SD-anlegg Bygningsmessige hjelpearbeider (25) El-kraft anlegg Generelt Generelle anlegg Høyspenningsanlegg Fordelingsanlegg Lysanlegg Elvarme Driftstekniske anlegg Tele- og automatiseringsinstallasjoner Generelle anlegg Integrert kommunikasjon Telefon... 21

3 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE Alarm og signal Lyd og bilde Automatiseringsanlegg Bygningsmessige hjelpearbeider (26) Midlertidige anlegg Andre installasjoner Heiser Utendørs anlegg Utomhusarbeider Utendørs VVS Utendørs elkraft Felleskostnader Generelle kostnader Spesielle kostnader Prisstigning, marginer og reserver Kostnadssammendrag Vedlegg...27

4 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 4 1. Sammendrag Alta kommune planlegger i samarbeid med Finnmark fylkeskommune og Finnmarkshallens driftsselskap AS nytt tilbygg til Finnmarkshallen, og har engasjert Haldde arkitekter AS med underrådgiver Sweco Norge AS til utarbeidelse av skisseprosjekt for tilbygget. Det nye tilbygget er tenkt å inneholde ny spilleflate for håndball og kontorlokaler med tilhørende fasiliteter. Eksisterende tilbygg/garderobebygg til hallen forutsettes revet. Denne rapporten inneholder tegninger av et forslag til nytt tilbygg sammen med en beskrivelse og grovt kostnadsoverslag. Skisseprosjektet viser et forslag til nytt tilbygg med totalt bruksareal BRA 4780 m 2. Bruksareal for horisontalplan for hver tredje meter i rom med takhøyde over 3 meter ikke medtatt. Prosjektet er kostnadsberegnet til en totalkostnad á kr ,- inkl. mva.

5 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 5 2. Byggherre og engasjerte rådgivere Byggherre: Alta kommune v/prosjektleder Johan Fredrik Nilsen Postboks 1403, 9506 Alta Telefon E-post: Prosjekterende (ARK): Rådgiver byggeteknikk (RIB): Rådgiver VVS-teknikk (RIV): Rådgiver elektroteknikk (RIE): Rådgiver brannteknikk (RIBrann): Haldde arkitekter AS Sivilarkitekt MNAL Terese Mannsverk Sivilarkitekt MNAL Magnus Langli Sorenskriverveien 11, 9513 Alta Telefon E-post: Sweco Norge AS avd. Alta v/håvard Emaus Hanssen Skippertorget 2, 9515 Alta Telefon E-post: Sweco Norge AS avd. Alta v/senioringeniør Jan Kristian Thomassen Skippertorget 2, 9515 Alta Telefon E-post: Sweco Norge AS avd. Alta v/senioringeniør Gjert Guddingsmo Skippertorget 2, 9515 Alta Telefon E-post: Sweco Norge AS avd. Alta v/ingeniør Kathrine Skau Skippertorget 2, 9515 Alta Telefon E-post: I tillegg har følgende representanter vært til stede ved prosjekteringsmøter: Nils Eirik Toft Sweco Norge AS avg. Alta, Assisterende prosjektleder, Finnmark fylkeskommune Tommy Hæggernæs Daglig leder Finnmarkshallens driftsselskap AS

6 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 6 3. Om prosjektet 3.1 Grunnlag for planlegging Underlagsdokumenter for arkitektens prosjektering har vært: Skisseprosjekt «Finnmarkshallen - ny spilleflate for håndball» utført for Alta kommune høsten Idéforslag for tilbygg til Finnmarkshallen utført for Finnmarkshallens driftsselskap AS høsten Avklaringer i møter med Alta kommune, Finnmark fylkeskommune og Finnmarkshallens driftsselskap AS. 3.2 Forutsetninger På grunn av tidsmessige aspekter er skisseprosjektet med tilhørende kostnadsoverslag basert på tegninger ment som skjemategning for diskusjon rundt planløsning. Skjemategningen er laget på grunnlag av vedlagte romprogram. På dette nivået er det derfor ikke medtatt arealer for tilpasning til eksisterende hall og det vil bli behov for noe justering av plan ved videre prosjektering. Det anbefales derfor at det utarbeides et detaljert forprosjekt med dette skisseprosjektet som grunnlag. Et detaljert forprosjekt vil også gi større sikkerhet i forhold til kostnader. Videre anbefales det at SHA-koordinator kommer på plass i forprosjektet. Tiltaket forutsettes å være i tiltaksklasse Romprogram Romprogram utarbeidet for prosjektet ligger som vedlegg til denne rapporten. Enkelte justeringer i forhold til plantegningene må påregnes.

7 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 7 4. Branntekniske forhold Dette kapittel inneholder en overordnet gjennomgang av de branntekniske konseptløsningene for planlagte tilbygg til Finnmarkshallen, basert på tegninger, gitt informasjon og våre vurderinger. Planløsningen slik den foreligger i dag utløser ikke noen endringer for brannsikkerheten til eksisterende bygg og det er forutsatt at brannsikkerheten for dette er ivaretatt. Eksisterende rømningsforhold forutsettes ivaretatt og rømning fra tilbygget skjer uavhengig av dette. Swecos ansvarsområde omfatter kun brannsikkerheten for tilbygget. Notatet er ment som et beslutningsgrunnlag for valg av branntekniske hovedløsninger i den videre prosjekteringsfasen og er ikke å anse som endelig prosjekteringsdokumentasjon. Flere løsninger nevnt i notatet er ikke avklarte eller fraviker de preaksepterte, og krever justeringer evt. ytterligere dokumentasjon, for å bevise at forskriftsmessig sikkerhetsnivå blir tilfredsstilt. Løsningene kan ikke anses som endelig før kontrollerklæring/ samsvarserklæring er utstedt av ansvarlig kontrollerende foretak. 4.1 Formelle forhold Teknisk forskrift av 2010 (TEK10) med tilhørende utgave av veiledningen danner grunnlag for utformingen av brannstrategien med tilhørende brannskisser. Situasjonen oppfattes slik: Tilbygget skal oppføres i 2 etasjer med mesanin. Hovedplan tilrettelegges med kantine/kiosk, garderobefasiliteter, styrkerom, teorirom og tilhørende kontorer. 2. etasje tilrettelegges med håndballbane og tilhørende garderobefasiliteter samt teknisk rom som skal forsyne tilbygget. Mesanin tilrettelegges med tribuner og har åpen løsning ned mot håndballbanen. Det oppføres seksjoneringsvegg REI 120-M mot eksisterende bygg. Dette for å ivareta dagens branntekniske situasjon ved eksisterende bygg, og ikke forverre denne (iht. Pbl. 31-2). Det nevnes at det kan gjøres en helhetlig vurdering av samlet bygningsmasse dersom det er særskilte ønsker om brannteknisk inndeling o.l. (som kan medføre vesentlige krav til oppgradering/tiltak i eksisterende bygg), men i denne strategien forutsettes det at nybygget oppføres som en egen brannseksjon. Tilbygget utrustes med fulldekkende brannalarmanlegg kategori 2. Tilbygget fullsprinkles. Røykventilasjon av hallen kan vurderes særskilt dersom ønskelig. Avstanden til nabobygg/-grense er over henholdsvis 8 og 4 meter. 4.2 Generell info Bruk/ virksomhet Antall etasjer Flerbrukshall med tilhørende fasiliteter. 2 tellende etasjer (mesanin regnes ikke med i etasjeantallet da den har åpen forbindelse til underliggende plan og arealet er mindre enn 1/5). Grunnflate BTA 1.etasje ca m 2. Antall personer Det er oppgitt personbelastning på 600 personer for håndballhallen. Risikoklasse Plan 1 RKL 5 Plan 2 RKL 5 Mesanin RKL 5

8 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 8 Brannklasse Brannenergi BKL 2 (2 tellende etasjer). Dette er en forutsetning, der mesanin oppfattes å ha bruksareal mindre enn 1/5 av underliggende etasjes bruksareal, og at denne har åpen forbindelse til plan 2. Hvis dette ikke er tilfellet vil bygget få 3 tellende etasjer, og vil dermed iht. preaksepterte ytelser plasseres i brannklasse 3. For denne type bygning antas brannenergien å ligge innenfor normalsjiktet; MJ/m2, jfr. Byggforskseriens detaljblad Branntekniske vurderinger (overordnede funksjonskrav) Tabellene er splittet opp tilsvarende oppbyggingen av VTEK, der angivelsene med er samsvarende med kravreferansene Bæreevne og stabilitet Bæresystem Sikkerhet ved eksplosjon Eksplosjonsfare Bærende hovedsystem, sekundære bærende bygningsdeler, etasjeskiller og takkonstruksjoner skal i utgangspunktet oppføres med brannmotstand; R60 [B60]. Trappeløp skal utføres med brannmotstand: R30 [B30]. Det skal ikke være arealer i bygget der det kan forekomme særlig fare for eksplosjon Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Brannspredning mellom byggverk Brannseksjoner Seksjonsstørrelse Brannceller Branncelleinndeling Avstand til nærmeste nabobygg/-grense må være minst hhv. 8/4 m. Eventuelt må tiltak vurderes/implementeres I forbindelse med oppføring av eksisterende bygg ble det innvilget dispensasjon fra sprinkelkravet. BTA for eksisterende bygg utgjør ca. 8500m 2. Samlet sett vil bygget ha store useksjonerte arealer etter utvidelsen - ca m 2. Med bakgrunn i dette samt at BTA for tilbygget ligger utenfor preakseptert arealgrense for bygning med brannalarmanlegg (som er 1800 m 2 ) er det behov for intern seksjonering. Det må derfor oppføres en seksjoneringsvegg med brannmotstand REI 120-M mellom eksisterende bygg og tilbygget. Seksjoneringsveggen må i sin helhet bestå av materialer som tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 (ubrennbare materialer) og må kunne motstå mekanisk påkjenning. Vedlagte brannskisser viser i gult prinsipp for brannseksjonerende skille mellom nybygg og eksisterende bygningsmasse. Endelig utførelse er ikke avklart, og det må i videre fase avklares hvordan seksjoneringsskillet ønskes utført (over høyeste tilstøtende tak, brannmotstand i takkonstruksjoner på én side basert på branntekniske beregninger/analyser e.l.). Krav til branncellebegrensende konstruksjoner: Branncellebegrensende konstruksjoner EI 60 [B60].

9 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 9 Følgende arealer i bygget må typisk skilles ut som egne brannceller: Etasjeskiller Trapperom (rømningsvei) Teknisk rom Dette vil være en forenklet branncelleinndeling, og et fravik fra preakseptert løsning som kan forsvares da bygget skal sprinkles. Løsningen må dokumenteres ytterligere i forbindelse med detaljprosjekteringen. Dører i branncellebegrensende skal ha samme brannmotstand som vegger: Generelt; EI 60-S a [B60]. Dør til trapperom; EI 30-CS a [B30S]. Vertikal brannspredning mellom ulike brannceller i ulike plan ivaretas med fullsprinkling av bygget. Horisontal utvendig brannspredning mellom ulike brannceller (innvendig hjørne) ivaretas med fullsprinkling av bygget. Sikring mot spredning av brann mot evt. brennbar takfot/ gesims ivaretas med fullsprinkling av bygget. Trapperom planlegges utført som Tr1 (preakseptert Tr2). Forholdet kan forsvares med bakgrunn i at bygget sprinkles, samtidig som det fra plan 2 tilrettelegges med utgang til tre ulike trapperom. Tr1- trapperom i bygget vil måtte dokumenteres særskilt som et fravik fra preaksepterte løsninger, og det kan bli aktuelt å etablere et internt røykskille i plan 1 for å sikre uavhengighet mellom trapperom. Dette må avklares i videre prosjekteringsfaser Materialer og produkters egenskaper ved brann Overflater og kledning Isolasjon Tekniske installasjoner Tekniske installasjoner Overflater og kledninger skal i utgangspunktet tilfredsstille B-s1-d0 (-s3 utvendig). Det kan på vilkår benyttes brennbare materialer i enkelte områder dersom dette er ønskelig. Dette må i så fall vurderes særskilt av RIBr, og dokumenteres som et fravik. I rømningsvei (trapperom) skal overflater og kledning være ubrennbart. Det skal benyttes ubrennbar isolasjon. Eventuell annen bruk av brennbar isolasjon må avklares og godkjennes av RIBr. Ventilasjonsanlegg og kanaler må utføres i ubrennbare materialer (stål), med brannisolering, oppheng m.m. slik at disse ikke bidrar til brann- og røykspredning ved nedfall. Gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner skal ikke svekke konstruksjonens brannmotstand. Det skal ikke være kabler med samlet brannenergi over 50 MJ/løpemeter over himling eller i hulrom i rømningsvei, med mindre disse er sikret særskilt (spinklet). Avtrekkskanaler fra kjøkken må utføres med brannmotstand EI 15 A2-s1,d0 hvis de ikke ligger i egen sjakt. I tilslutning mellom komfyrhette og avtrekkskanal kan det benyttes fleksible kanaler.

10 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Sprinkleranlegg Brannalarmanlegg Tilbygget skal fullsprinkles grunnet arealoverskridelse for bygninger med brannalarmanlegg, og de sikkerhetsmessige gevinstene dette gir generelt. Sprinkleranlegget skal utføres iht. NS-EN Faste brannslokkesystemer. Dimensjonering, installering og vedlikehold. I hallen i plan 2 kan det vurderes alternativ løsning for sprinkling, i form av termisk røykventilasjon. Dette må eventuelt vurderes særskilt i videre faser mht. høyde av hall samt grensesnitt mot inntilliggende lukkede arealer som må sprinkles, og kan i denne fasen ikke garanteres å være en tilfredsstillende løsning. Det tas i utgangspunktet høyde for at bygget fullsprinkles. Det må installeres automatisk brannalarmanlegg i bygget. Dette må være i kategori 2, dvs. heldekkende brannalarmanlegg med optiske røykdetektorer i alle områder. Akustiske røykvarslere må suppleres med optiske signalgivere i de områdene som er åpen for publikum, fellesarealer, rom med arbeidsplasser og areal som er tilrettelagt for UU. Brannalarmanlegget må gi direkte varsel til alarmsentral/ brannvesenet. Ledesystem Bygget skal ha ledesystem. Ledesystemet skal tilfredsstille NS 3926, Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk. Evakueringsplaner Det må utarbeides evakueringsplaner for bygget før dette tas i bruk / Utgang fra branncelle / rømningsvei Utgang fra branncelle Dører Arealer i plan 1 tilrettelegges med utgang til korridor (fluktveier) med utganger til det fri. Det tas høyde for mulighet for flere interne fluktretninger. Arealer i plan 2 tilrettelegges med rømning via trapperom Tr1 (3 stk.) som har utgang direkte til det fri i plan 1. Disse må skjermes med branncellebegrensende konstruksjoner ved utganger, avhengig av plassering av dører, inntilliggende brannceller osv. (typisk inntil 5 m fra utgang). Håndballhall med tilhørende garderobefasiliteter og tribune (mesanin) utgjør en branncelle. Store brannceller med mer enn 300 personer må ha minst 2 utganger til rømningsvei eller sikkert sted, pluss en ekstra utgang pr. 300 personer. I dette tilfellet oppgis et personantall på 600 stk. (2. plan + mesanin) og det vil da være tilstrekkelig med 3 trapperom fra denne etasjen. Rømning fra mesanin skjer via trapperom (2 stk.) som har direkte utgang til det fri i plan 1. Samlet fri bredde på dør(er) fra brannceller til fluktvei må beregnes ut fra det antall personer branncellen er beregnet for (1 cm/person), og må minst ha fri bredde 1,2 m (13 M). Slagretning på dører skal i utgangspunktet være i rømningsretning. Fra arealer med et lite antall personer (mindre enn 10) er slagretning valgfri. Kraft for å åpne dør skal være maks 20 N (som typisk medfører krav til dørautomatikk i de områdene det stilles krav til, eller ønskes selvlukkende dører).

11 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 11 Fri bredde i rømningsvei Avstand til utgang og avstand i rømningsvei Tilrettelegging internt i brannceller Samlet fri bredde i rømningsveier og fluktveier (korridorer) må være minst 1 cm per person og ikke mindre enn 1,2 m. Rømningsveiene må dimensjoneres for samtidig rømning fra to etasjer. De to etasjene som ligger over hverandre og som til sammen har størst personantall, er dimensjonerende. Nødvendig fri bredde i aktuelle trappeløp må avklares videre i detalj, og avhenger som nevnt over av samlet maksimal ønsket personbelastning i hver etasje. Avstand fra et hvert sted i bygget til nærmeste utgang/trapperom skal være maks 30 m. Innredningen i branncellen det rømmes fra skal ikke vanskeliggjøre rømning Tilrettelegging for manuell slokking Slokkeutstyr Det skal utplasseres brannslanger slik at hele bygget dekkes Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Tilkomst til bygningen og vannforsyning Tilgjengelighet til hulrom Det skal være kjørbar atkomst frem til bygget for brannvesenets slokkeinnsats. Dette forutsettes ivaretatt da det er snakk om et eksisterende bygg. Krav til slokkevann og plassering av brannkummer skal primært krav i VTEK, dvs. plassering av brannkum/hydrant innenfor fra hovedangrepsvei og med slokkevannskapasitet på minst 50 l/s fordelt på minst to uttak. Eventuelle sjakter og hulrom må tilrettelegges for inspeksjon, der eventuelle luker ikke skal svekke sjakters brannmotstand.

12 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE Bygningstekniske arbeider 5.1 Generelt Dette kapittelet omhandler bygningsmessige arbeider som normalt prosjekteres av arkitekt og rådgivende ingeniør konstruksjonssikkerhet. Det er ikke mottatt opplysninger om at det er utført geotekniske undersøkelser i området. Dette må gjøres som en del av det videre prosjekteringsarbeidet. Basert på andre prosjekter i Alta er det forutsatt at jordskjelvberegning ikke er nødvendig. 5.2 Rivingsarbeider Eksisterende tilbygg bestående av garderober, klasserom, kontorer, kantine, teknisk rom og vestibyle er ikke dimensjonert for et påbygg og har for øvrig en tilstand som tilsier at en kostnadsoptimal løsning er at bygget rives i sin helhet. Dette er derfor lagt til grunn i skisseprosjektet. Arbeidene utføres som egen entreprise av spesialfirma. Kostnader er basert på erfaringstall fra tilsvarende arbeider. Grensesnitt for rivingsarbeider er forutsatt fjerning av alle konstruksjoner ned til og med frostisolering under fundamenter og evt. drenering, asfalt og kantstein i bredde 2m. ut fra bygget, samt kabler og ledninger i grunnen. Som et grunnlag for rivingsarbeidene kreves det utført en registrering av miljøfarlige stoffer i bygget og det må utarbeides en miljøsaneringsanalyse. 5.3 Lastforutsetninger Følgende laster er lagt til grunn: Snølast er beregnet fra NS-EN :2003/NA2008. Snølast på mark, S k,0 = 4,5 kn/m². Snølast som følge av snøopphopning (drift fra halltaket) utgjør 18,1 kn/m². Vindhastighetstrykk beregnet fra NS-EN : 2005 settes til 1,2 kn/m². Nyttelaster hentes fra NS-EN :2002, brukskategori C1 jfr. tabell 6.1: Generell nyttelast 3,00 kn/m² Nyttelast tak 0,75 kn/m² Nyttelast gulv håndballhall, tribune 5,00 kn/m² Nyttelast trapp 3,00 kn/m² Nyttelast lager 7,50 kn/m² Egenlaster hentes fra NS-EN :2002 og NBI-blad : Gulv på grunn, t=100mm. 2,70 kn/ m² Dekke over plan 1 (HD 265) 6,30 kn/m² Dekke over plan 2 (Messanin) 3,90 kn/m² Yttervegger 0,60 kn/m² Betongvegger, t=200mm.) 5,30 kn/m² Innervegger 0,40 kn/m² Tak (Lett-tak) 0,70 kn/m² De følgende kapitler beskriver bygningsutformingen ytterligere, og er satt opp med tosifret bygningsdelsnivå iht. NS Geotekniske forhold Det er p.t. ikke utført geotekniske undersøkelser i forbindelse med prosjektet. Dette må gjøres før detaljprosjektering starter. Basert på erfaringer fra nærliggende områder er det forutsatt at grunnen består av fast lagrede morenemasser som ikke er telefarlige. Videre legges det til grunn at direktefundamentering er mulig og et dimensjonerende grunntrykk på 250 kn/m 2.

13 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE Grunn og fundamenter Byggegrop Utgangspunktet for grunnarbeidene er delvis planert overflate etter rivingsarbeider. Basert på antatt oppbygging av golv på grunn (gpg) for eksisterende bygg antas nivå etter riving å ligge ca. 200mm under dagens golvoverflate. Det forutsettes at nivå ok gpg nytt bygg skal være samme som for eksisterende bygg. Det graves først til generelt gravenivå (planum) som settes lik uk avrettingslag under isolasjon gpg. Deretter graves ut for fundamenter. Grunnen er forutsatt å bestå av morenemasser, fordi fraksjonstørrelsen i disse ikke er kjent medtas et 100mm avrettingslag 0-16 over planum. Gravemasser antas å være egnet for gjenbruk og deponeres midlertidig på tomta. Det etableres et dreneringssystem rundt bygget med drensrør som er omfylt med pukk, og med fiberduk. Det etableres drenskummer, og stakepunkter for dreneringssystemet. Fundamenter Bygget direktefundamenteres på punktfundamenter under hovedsøyler og ringmurer og banketter under øvrige bærende vegger og yttervegger. Avstivende sjakter fundamenteres på bunnplate. Gulv på grunn Utføres i betong med tykkelse 100mm. Det forutsettes 250mm isolasjon og forskriftsmessig radonsikring Bæresystemer Hovedbæresystemet Tak over håndballhall Lett-tak opplagt på fagverkskonstruksjoner i stål. Fagverkskonstruksjonene er plassert i tallaksene 4-9 og spenner i hovedsak fra akse B-F. Fagverkskonstruksjon opplagt på kontinuerlige stålsøyler som fører last ned på punktfundamenter. Øvrige takkonstruksjoner Lett-tak opplagt på bærende yttervegger og innervegger, som igjen fører last ned på punktfundamenter eller ringmur og evt. bankett. Tilpasninger mot eksisterende gavlvegg tilpasningskonstruksjon av bjelker og søyler i stål. Dekke over plan 2 utføres som prefabrikkert hulldekke, dimensjon HD 200, med 50mm påstøp. Dekke over plan 1 - utføres som prefabrikkert hulldekke, dimensjon HD 265. Dekke opplagt stålbjelker og stålsøyler. Disse er hovedsakelig plassert i yttervegger og innervegger. Noen søyler vil ut fra planløsningen måtte plasseres åpent i rom. Global avstivning Horisontallast føres inn i tak (Lett-tak) og dekker som linjelaster. Tak og dekkeskiver utføres som stive skiver. Horisontallastene føres videre ned til fundamenter via vindkryss og stive skiver i yttervegger. For dekke over 1. etasje føres også horisontallast til fundamenter/bunnplate via trapp-/heissjakt Yttervegger Yttervegger rundt selve håndballhallen utføres som sandwichelementer montert på bærekonstruksjon av stål. Øvrige yttervegger utføres som bærende vegger med bindingsverk av konstruksjonsvirke med utvendig platekledning. Det beregnes stenderverk, 48x198mm + 48x48mm innvendig påfôring og til sammen 250mm mineralull. Inntrukket dampsperre. Det må legges stor vekt på lufttetting i både vind- og dampsperresjiktet. Kontinuerlig vindsperresjikt, godt utført. Utvendig side GU/gipsplater, diffusjonsåpen papp, utlekting og kledning av steniplater eller tilsvarende.

14 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 14 Innvendig side gips, strie og maling. Robust gips på utsatte steder Innervegger I garderobeskesjonen i 1. etasje utføres bærende innervegger i plasstøpt betong. Ikke-bærende innervegger etableres av stålstenderverk med gipskledning og strie som males. Robust gips på utsatte steder, hjørneforsterkning på utsatte hjørner. Vegger i håndballhallen utføres som standard bindingsverksvegger med platekledning. For at veggene skal fungere som både akustisk regulering og «ballvegg», oppføres det på hallside felter med spaltepanel med bakenforliggende akustiske paneler. Vegger i dusj og garderobe i 2. etg. utføres som standard bindingsverksvegger med våtromsplate. Betongvegger i dusjrom flislegges. I øvrige rom beregnes det malt betong Dekker Dekke over 1. etasje utføres som prefabrikkert hulldekke i betong (HD). Vannbåren varme i alle arealer utenom selve håndballhallen medfører 100mm påstøp i disse rom. I håndball avrettes arealene ikke pga. oppbygging til sportsgulv. Det beregnes 50mm påstøp på dekke over 2. etasje. Kombielastisk dekke i håndballhall. Flis i arealer med stor trafikkbelastning. Vinyl på øvrige gulv. Akustisk himling/sportshimling i håndballhall. Øvrige himlingsarealer beregnes utført med T- profil systemhimling Yttertak Alle tak utføres som Lett-tak som da også er bærende og avstivende konstruksjon. Over håndballhall er disse lagt opp på fagverkbjelker i stål i tallakser. For øvrige takkonstruksjoner er Lett-tak lagt opp på bærende konstruksjoner i inner- og yttervegger. Alle tak tekkes med takfolie sarnafil. Det beregnes røykluker over håndballhall Fast inventar Som fast inventar medtas Kjøkkeninnredning til kantinekjøkken. Kjøkkeninnredning til to kiosker Tekjøkken til to pausearealer. Garderobeskap montert på benk. Veggmonterte garderobebenker Veggmonterte innbytterbenker Plassbygd tribune Spanskvegger på toaletter Innredning på toaletter (dispensere, toalettpapirbeholder, toalettbørst, søppelbøtte etc.) Gardinopphengsystemer Lås, beslag og skilting

15 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE Trapper Trapperom og heissjakt utføres i plasstøpt betong. Det beregnes trapper i betong. Flis i trapper. Rekkverk foran tribune i stål med paneler av glass.

16 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE VVS-tekniske anlegg 6.1 Generelt VVS-anleggene planlegges og dimensjoneres etter Gjeldende forskrifter Våtromsnormen NS 3420 Byggeprogrammet Sanitæranlegg Sanitæranlegg omfatter alle sanitærtekniske installasjoner i bygningen. Det er medregnet sanitærutstyr i henhold til funksjoner som vist på arkitektens plantegninger. Bunnledninger Selvfallsledninger for spillvann og overvann legges av PVC grunnavløpsrør SN8. Vannledning legges frostfritt av PE-PN 16 rør med deler. Innvendig hovedstoppekran plasseres i teknisk rom i 1 etg.. Vannledningen tilknyttes eksisterende hovedvannledning utenfor bygget. Ledningsnett over grunn Avløpsledninger i opplegg utføres av støpejerns rør og deler (MA-rør). Avlufting for spillvannsledning føres over yttertak. Synlige innvendige vannledninger legges av CU-rør. Taknedløp føres ned innvendig til grunnen. Ledninger isoleres. Skjulte rør legges som PEX- rør i «rør i rør» system. Korte synlige avstikk til utstyr legges av harde, forkrommede Cu-rør og -deler. Beredere Det installeres varmtvannsbereder basert på forvarming med varme fra varmepumpe og ettervarming med hetgass fra varmepumpa og elektrisk oppvarming for sommerdrift. Plassering i teknisk rom. Det monteres selvregulerende varmekabel på varmt varmtvannsledningen. Armatur Det benyttes ett- greps blandebatteri med keramisk tetting i toaletter og våtrom. I behandlingsrom og rom hvor det er krav til berøringsfrie armaturer benyttes disse. Alle opplegg forsynes med stengeventiler. Foran alt utstyr som skal tilknyttes vannledning, benyttes hendelfrie kuleventiler. Utstyr Det benyttes standard hvitt utstyr med ettgreps batteri. WC-utstyr forutsettes blir av type for veggmontasje. Trykkstyrt termostatbatteri og dusjgarnityr i dusjrom. Varmtvannsforsyningen legionella sikres iht. gjeldende lover og forskrifter. Fordelerskap for rør i rør plasseres i vegg. Vann- og avløpskobling for vaskemaskiner medregnes. Bøttekott utstyres med utslagsvask og gulvsluk. Vannmåler plasseres i teknisk rom. Isolasjon Varmt- og kaldtvanns ledninger isoleres, unntatt synlige ledninger til utstyr. Taknedløp isoleres. Synlige isolerte rør mantles.

17 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE Varmeanlegg Generelt Byggets oppvarming er planlagt med vannbåren oppvarming. Individuell styring av romtemperatur som reguleres med romtermostater i de enkelte rom, dette styres av sentral driftskontrollanlegg. Ledningsnett Ledningsnett inne i bygg utføres av stålrør iht. Norsk Standard. Hovedføringer legges i sjakter og over himling. Gulvvarme planlegges primært brukt og rør legges innstøpt i gulv. Pumper Det installeres frekvensstyrte pumper. Armatur Alle hovedkurser utstyres med avstegnings - og innreguleringsventiler. Luftutskiller plasseres i teknisk rom eller i annen egnet rom i bygget. Utstyr Akkumulatorer tanker tilknyttet varmepumpene. Elektrisk kjeleeffekt som dekket 100 % av effektbehovet installeres medtas av Elektro. Varmepumpe Det installeres luft/vann varmepumpe som dekker 80 % av effektbehovet til bygg oppvarming, oppvarming av ventilasjonsluften og forvarming av forbruksvann samt snøsmelteanlegg på taket. Het gassen i varmepumpa utnyttes til ettervarming av forbruksvannet. Avtrekksluften fra ventilasjonsaggregatet føres via varmepumpe for å øke varmefaktor i varmepumpe Brannslokkingsanlegg Bygget utstyres med våt sprinkleranlegg i henhold til gjeldende forskrifter. Sprinklersentralen plasseres i teknisk rom Luftbehandlingsanlegg Generelt Generelt vil byggeforskriftenes minimumskrav og arbeidstilsynets veiledning til luftmengder og temperaturer bli lagt til grunn ved dimensjonering. Frekvensregulering av vifter med trykkstyring basert på behovsstyrt luftmengde. Det anordnes mulighet for fjernbetjening av ventilasjonsanlegg via SD-anlegg. Ventilasjonsanlegget vil bli behovsstyrt med hjelp av CO 2 -/ bevegelsesføler og temperaturføler. Kanalnett Det benyttes standard kanaler iht. NS 3560 og NS Tetthet iht. NS Nødvendige renseluker monteres. Frisklufts inntak/avkast Det anordnes luftinntak med snøfelle. Luftinntaket blir plassert i vegg i teknisk rom i 2. etasje. Avkast føres ut i sjakt til innebygget jetthatt på tak i sjakt. Avkastluften føres via varmepumpe før den føres ut i det fri. Separat avkastsjakt for varmepumpe. Inntaks kammer utstyres med

18 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 18 varmekabel og sluk i gulv som ikke tørker ut. Kanalføringer Hovedkanaler fra vifterom og til de enkelte rom legges over himling i korridor i varm sone. Tilluftskanaler over himling og i sjakter isoleres. Luftbehandlingsutstyr Aggregatene dimensjoneres med en overkapasitet på cirka. 20 %. Aggregatene plasseres på stativ. Aggregatene utstyres med roterende varmegjenvinner. Frekvensregulering av vifter med trykkstyring basert på behovsstyrt luftmengde. Varmebatteri til ventilasjon får varme levert vannbåren varme fra varmepumpe. Varmebatteriene frostsikres med egen varmekrets med vann/glykol blanding. 6.6 Styringssystemer/Automatikk/SD-anlegg Ventilasjonsanlegget har innebygget automatikk. Øvrig styring av varme er medtatt i kapittel for Elektro. 6.7 Bygningsmessige hjelpearbeider (25) Herunder medtas nødvendige bygningsmessige hjelpearbeider for VVS-anlegget. Dette omfatter innstøping, hulltaking, føringsrør, spikerslag, branntetting utvendige grøfter etc.

19 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE El-kraft anlegg 7.1 Generelt Elektro-anleggene planlegges og dimensjoneres etter: Gjeldende forskrifter FEL-99 og NS 3420 og NS3931. HO-2/98 Offentlige påbudte brannalarmanlegg, FGs regelverk, og i samråd med lokale brannmyndighet Generelle anlegg Ny hovedtavle og inntak etableres i nytt tavlerom. Bæresystemer Som hovedføringsveier benyttes kabelbruer i korridor. På yttervegger skal det være elføringskanaler og også på en del innervegger der det er høye lydkrav. På broer og i kanaler skal det være skillevegg mellom el-kraft og tele. Jording Det etableres nytt jordingsanlegg i utvidelsen dette kobles sammen med eksisterende anlegg. Vann- og avløpsrør, kanaler og kabelbruer jordes. Under fundamenter/drenering legges Cu-wire og armering tilknyttes ved sveising. For øvrig monteres utjevningsforbindelser, isolasjonsovervåkningsutstyr og jordefeilbrytere i h.h.t. gjeldende forskrifter for denne type anlegg og virksomhet. Brann og lydteknisk tetting Alle kabelgjennomføringer i brannceller og brannskiller horisontalt og vertikalt skal branntettes med brannhemmende masse, protan eller tilsvarende. Alle gjennomføringer skal ha mansjetter som type Isola eller lignende, ikke silikon Høyspenningsanlegg I kostnadene er det medtatt utgifter til Elverket for oppgradering til større trafo nye inntaksledninger osv Fordelingsanlegg Inntaks-, stigeledninger og styrekabler Gammelt inntak frakobles og nytt inntak etableres. Det legges nye kabel til bygget fra eksisterende trafostasjon utenfor bygget kostnader for dette er med hos Alta kraftlag. Kabler tilkobles ny hoved- og underfordelinger. Stigekabel til elektrokjel er medtatt. Det foretas beregninger for å dimensjonere vern og brytere. Alle sikringer og vern skal ha vern i alle poler og ha innebygde jordfeilbryter. Fordelinger Eksisterende fordelinger i fotballhallen benyttes videre. Øvrige fordelinger fjernes og det monteres nye fordelinger i utvidelsen, dette gjelder også hovedfordelingen. medtas. Fordelinger for drift (VVS) Fordelinger for drift med nødvendig automatikk medtas. Kursopplegg for lys Det benyttet skjult røranlegg så langt som mulig ellers benyttes åpen forlegning på broer og i kanaler. Kursopplegg tilpasset romfunksjoner. Bryterfunksjon, se kap 56.

20 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 20 Kursopplegg Varme Det forutsettes benyttet skjult røranlegg i så langt som mulig ellers benyttes åpent anlegg på broer og i kanaler. Kursopplegg tilpasset romfunksjoner. Det benyttes vannbåren varme og kursopplegget blir til aktuatorer for gulvvarme og radiatorer osv, samt til varmekabler foran inngangsparti og luftgardin ven hovedinngang. Kursopplegg for drift Dette omfatter kursopplegg for alle VVS-tekniske anlegg som ventilasjonsanlegg, varmepumpe, pumper, vifter etc. Ledningsanlegget utføres vesentlig som åpent anlegg i tekniske rom på kabelbroer og kabelkanaler men skjult anlegg frem til utstyr så langt det lar seg gjøre. Kursopplegg for virksomhet Det skal være rene kurser for stikkontakter. Dette gjelder bl.a. stikkontakter for støvsuger/renholdsutstyr i korridorer og fellesarealer, uttak 230V osv Lysanlegg Belysningsutstyr Selskap for Lyskulturs publikasjoner legges til grunn ved prosjekteringen av lysanlegget. Det må i alt vesentlig lysrørarmatur med helelektronisk forkoblingsutstyr. Noe LED armaturer benyttes også. I den nye håndballhallen er det tenkt benyttet lysrørarmaturer med T-5 rør og med en levetid på timer. I garderober, lager, WC, dusj etc. benyttes lysarmaturer montert i tak og på vegg over servanter. Det er medtatt noe lys ute på bygget. Spesielt tenkt på mørke soner og inngangspartier. Utstyr for nødlysanlegg Det benyttes sentralisert utstyr med overvåking av nødlysanlegget. Prosjektering av nødlysanlegg utføres i h.h.t. gjeldende regler og etter Selskap for Lyskulturs veiledning nr. 7 Nødlys og ledesystem. Det benyttes armaturer med størrelser og symboler i h.h.t. gjeldende normer. Over utgangsdører og ved retningsendringer i rømningsveier benyttes armaturer med grønne skjermer og symboler som lyser kontinuerlig. Ledelysarmaturer kobler inn når normalspenningen i rømningsveier faller ut. I lede og markeringslysarmaturer benyttes lysdiode med lang levetid. Nødlysarmaturene skal ha batterikapasitet for minimum 1 times drift etter nettutfall Elvarme Varmeovner Det er medtatt luftgardin ved hovedinngangsdør. Varmkabler Det er medtatt selvregulerende varmekabel på varmtvannsledningen. Elektrokjel Det medtas en elektrokjel på 500 kw Driftstekniske anlegg Det er ikke medtatt noen form for reservekraft.

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt NO T AT Notat nr.: Dato RIBr03 Til: Navn Oppdrag PLUS Arkitektur AS Boliger Manstad - Bergerhavna Utført av: Nina Høm Kontrollert av: Marith Ødegaard Sweco Norge AS Sweco Norge AS Brannteknisk strategi,

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE Tiltakshaver: Vestvågøy Eiendomsdrift KF Brannteknisk redegjørelse Utført av arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor AS Sentral godkjenning Ansvarlig

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60, Fax: 66 80 24 84 Mobil: 909 23 814 micblum@online.no Organisasjonsnr. 976.942.361MVA

Detaljer

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 Prosjektnummer 1350009600 Dato 2017-04-06 O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 U l van E i en dom AS Overordnet brannstrategi Oppdragsnr.:1350009600 Oppdragsgiver: Oppdragsleder

Detaljer

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner.

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner. 2/9 1 INNLEDNING Dette dokumentet inngår i brannkonseptet for boligprosjektet Havblikk. Dokumentet er verifikasjon av at brannsikkerheten er forskriftsmessig når prosjektet gjennomføres i samsvar med forutsetninger,

Detaljer

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2 ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE FYLKESSCENE FREDRIKSTAD BRANNTEKNISK SKISSENOTAT REV 02 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Oppdraget

Detaljer

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10).

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10). Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2014-06-19 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Valmueveien Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Branntekniske momenter som bør med

Detaljer

GRANÅSEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK RAPPORT Klient: TRONDHEIM KOMMUNE Dato: DESEMBER 20134

GRANÅSEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK RAPPORT Klient: TRONDHEIM KOMMUNE Dato: DESEMBER 20134 GRANÅSEN BAR RNEHAGE BRANNTEKNISKK RAPPORT Klient: Dato: TRONDHEIM KOMMUNE DESEMBER 20134 Brannteknisk rapport Rapport nr.: 12-196-001 bh01 Trondheim Kommune: Granåsen Barnehage Side: 2 av 6 RAPPORTEN

Detaljer

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt NO T AT Notat nr.: Dato RIBr01 Til: Navn PLUS Arkitektur AS Oppdrag Kommunale boliger Citrintunet, Fredrikstad Utført av: Nina Høm Kontrollert av: Marith Ødegaard Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Detaljer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 1350007030 Hamsunsenteret Nordland fylkeskommune F-not-01/14 Nordland fylkeskommune v/ Michael Mikalsen Erik Langdalen Arkitektkontor AS v/ Erik F. Langdalen Øvrige RI

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Overordnet brannstrategi

Overordnet brannstrategi Postadresse: Tomterveien 60 1408 Kråkstad Telefon: 64863104 Telefax: 64863398 Mobil: 90589705 E- Post: brannkonsult@gmail.com Dato: 2013-09- 10 Prosjekt navn: Gropa Oppdragsgiver: Frogn kommune, eiendomsavdelingen

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje Kuben Tromsø 15.02.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Status 4 Grunnlag og forutsetninger 4 3.1 Ansvarsbegrensning 4 3.2 Styrende dokumenter

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

Ole-Andre Klausen (Sweco) Prosjekt: Sørbøvåg omsorgsboliger - Nybygg Nr: Notat vedr.: Strateginotat for brannteknisk skisseprosjekt Nr: RIBr01

Ole-Andre Klausen (Sweco) Prosjekt: Sørbøvåg omsorgsboliger - Nybygg Nr: Notat vedr.: Strateginotat for brannteknisk skisseprosjekt Nr: RIBr01 NOTAT Til: ARKI arkitekter AS v/ Hallvard Naustdal Dato: 12.6.2013 Kopi til: Ole-Andre Klausen (Sweco) Prosjekt: Sørbøvåg omsorgsboliger - Nybygg Nr: 98659 Notat vedr.: Strateginotat for brannteknisk skisseprosjekt

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann Vidar Stenstad TEK17 2 Brannvegger og seksjoneringsvegger Nytt 11-6 (5) Brannvegg skal prosjekteres og utføres slik at den hindrer at brannen

Detaljer

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg Evje Flerbrukshall - Nybygg Byggested/adresse: Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Oppdrags nummer: 1414 Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes Kommune Flerbrukshall Evje Rapport dato: Ytelsesbeskrivelse

Detaljer

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a Notat Prosjekt: Festningsåsen barnehag Utarbeidet av: Sak: Brannteknisk notat Geir Drangsholt Gradering: Internt Oppdragsnr.: 20130088 Dato: 12.12.2013 Åsvangveien 38 N7048 TRONDHEIM Tlf.: +47 73 94 48

Detaljer

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2015-03-09 revidert 2015.04.14 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Detaljer

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812 NOTAT FAUSKE HELSETUN TITTEL Overordnet sammenstilling av branntekniske krav og tiltak DATO 6. nov 2014 TIL Prosjekteringsgruppen KOPI FRA KONTROLL OPPDRAGSNR. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN 2 Vanens makt Det siste en fisk er tilbøyelig til å oppdage, er vannet den svømmer i Vannet er så fundamentalt for fiskens livsmåte at det ikke blir satt spørsmålstegn

Detaljer

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT Oppdragsnummer: 1350013400 Kunde: Nes kommune i Buskerud Notat nummer: F-NOT-01 Til: Marius Franck (Rambøll) Roar Grøtjorden (Nes kommune) Fra: Jan Christian Lohne

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging MEMO TITEL DATO 19. september 2017 SAKSBEHANDLER SIDEMANNSKONTROLL GODKJENT PROJEKTNR Jendem skole skisseprosjekt tilbygg/ombygging Tone Pedersen Pål A. Dahl Pål A. Dahl A087649 ADRESSE COWI AS Rennesøygata

Detaljer

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter.

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter. Prosjektnavn: Dølerudveien 19, Hallingby Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. V309 Dato: 22.12.2015 Oppdragsgiver: Ringerike boligstiftelse v/erik Karlsen Ansv. Mikhail Antonov Sign.: KS: 22.12.2015 Tore Bratvold

Detaljer

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato:

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato: Brannteknisk notat Utgave: B-01 Dato: 2016-06-22 Brannteknisk notat 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Brannteknisk notat Utgave/dato: B-01 / 2016-06-22 Lagringsnavn: Brannteknisk notat.docx

Detaljer

For Grønstad & Tveito AS

For Grønstad & Tveito AS BRANNTEKNISK STATUSRAPPORT SAMMENDRAG Fromreide omsorgsboliger består av to rekkehus i to etasjer, rekke 1 har fellesarealer i underetasje og leiligheter i 1. etasje. Rekke 2 har leiligheter i begge etasjer.

Detaljer

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert Til : P-gruppen Kopi til : Tiltakshaver Fra : Hjellnes Consult as, v/ Espen Lunde Dato : 10. november 2014 Rev.dato : 9. september 2015 Prosjekt : Emne : SKOGTUN BMB - Forprosjekt og kravspesifikasjon

Detaljer

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB 2.20 GENERELT GENERELT Det skal gis pris på komplette byggetekniske arbeider. Gjeldende lover, forskrifter og standarder skal overholdes. Det forutsettes at entreprenør orienterer seg om forholdene på

Detaljer

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Til: Fra: Jørund Houg Terje Hansen Dato 2017-06-20 Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Beskrivelse Norconsult AS er engasjert av Jørund Houg for å utrede branntekniske krav i forbindelse med ominnredning

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato:

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave: 00-D Dato: 2012-10-23 Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave/dato:

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming A 15.01.2016 Første utgave GH TE TE REV. DATE DESCRIPTION PREP. CHK`D APPR. OPPDRAGSGIVER LOGO ORIGINATOR DOCUMENT TITLE Brannteknisk hovedutforming. COMPANY

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje Innholdsfortegnelse Venator AS Sinsenveien 53B 0585 Oslo Telefon

Detaljer

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat Prosjekttittel: OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget Tittel: Brannteknisk notat B02 13.02.13 Forberedt for 2. etasje. Rømning via vindu JUT OYBR JUT B01 25.01.13 Til forprosjekt JUT OYBR JUT Revisjon

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hva brenner og hvorfor brenner det? KRAVENE

Detaljer

FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING. (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember Versjon 1.

FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING. (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember Versjon 1. FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember 2016 Versjon 1. Fosen Fjord Hotel Side 1 1 Innholdsfortegnelse: Innledning side 3 Beskrivelse av bygningen

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen.

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. Brannteknisk Notat Dato: 07.04.2010 1. Innledning PROSJEKT: Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. ADRESSE:

Detaljer

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV Rambøll Norge AS Brannteknisk konsept--- Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV (Rev. 00) 2008-02-05 Brannteknisk konsept Brannteknisk konsept Oppdragsnr.: 8070200 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers

Detaljer

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 TROND S. ANDERSEN, 25. april 2017 Tema Byggverkets forutsetninger Basissikkerhet byggverk God dokumentasjon er lønnsomt Videreføring

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hvorfor blir

Detaljer

Brannteknisk notat - Heggen ungdomsboliger

Brannteknisk notat - Heggen ungdomsboliger Til: Fra: Dato Gausdal Kommune v/ Jo-Morten Høistad Norconsult v/karianne Ruud og Arne-Otto Bjerke (fagkontroll) 2016-04-26 / J01 Brannteknisk notat - Heggen ungdomsboliger Bakgrunn og forutsetninger Dette

Detaljer

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Oppdragsnavn: Frognerhagen Dato: 19.11.2013 Oppdragsnr.: 13004 Rev. dato: 30.03.2014 Oppdragsgiver: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Rev.nr.: 03 Utarbeidet av:

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

(Gjelder bare i forbindelse med søknad om rammetillatelse.) RÅDHUSGATEN 12 OG SENTRUMSVEIEN 9, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby kommune

(Gjelder bare i forbindelse med søknad om rammetillatelse.) RÅDHUSGATEN 12 OG SENTRUMSVEIEN 9, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi I. ä russ».stmuxiiixicj.iii l UQDESZULE I RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_ #* "" "'" vollarkno Prosjektnr: Prosjekt: Tiltakshaver 2013-030 Kvithyllindustribygg JohanWemundstad,AromaHoldingAS Oppdragsgiver: Brannsikkerhetsstrategi

Detaljer

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato:

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato: VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI Tiltakshaver: FINNSNES FJERNVARME AS Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg Side 1 av 9 Generelle krav til sikkerhet ved brann 1.

Detaljer

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg NOTAT Oppdrag 1350010692 Kunde Gildeskål Eiendom KF Notat nr. F-not-001 Til Kunde Fra Kopi Rambøll AS v/magne Aas Maurstad. Kontrollert av Bård Holmen Grundstad. Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering

Detaljer

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM TRIMVEIEN 6 OSLO Brannteknisk hovedutforming C 9.3.2012 TILBUDSUNDERLAG JG ØM ØM B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM A 15.2.2012 Brannteknisk hovedutforming - prosjektutviklingsfase

Detaljer

Fjerdum skole: Brannteknisk notat

Fjerdum skole: Brannteknisk notat Til: Fra: Dato/Rev: Gausdal kommune Norconsult v/karianne Ruud og Arne-Otto Bjerke (fagkontroll) 2016-02-24 / F01 Fjerdum skole: Brannteknisk notat Bakgrunn og forutsetninger Dette notat er vedlegg til

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

BRANNTEKNISK STRATEGINOTAT

BRANNTEKNISK STRATEGINOTAT Oppdrag Trondheim Fagskole Oppdragsleder Brann Kari Silset Dato 28.05.2014 Oppdragsnummer 367560 Opprettet av Kari Silset Marit Sliper Drugli (KS) Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Sør- Trøndelag

Detaljer

Brannkonsept. Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rune Ullerud Brannrådgiver

Brannkonsept. Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rune Ullerud Brannrådgiver Brannkonsept Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café Rapport skrevet av Sign. Rev. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rapporten kontrollert av Dato 15.03.2017 Sign. Rune Ullerud Brannrådgiver

Detaljer

BOGAFJELLHALLEN OVERORDNET BRANNKONSEPT. Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi.no

BOGAFJELLHALLEN OVERORDNET BRANNKONSEPT. Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi.no BOGAFJELLHALLEN OVERORDNET BRANNKONSEPT ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no DOKUMENT Overordnet brannkonsept VERSJON 1 UTGIVELSESDATO 21.01.14 UTARBEIDET JKSA

Detaljer

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Barnehage 806 m2 798 m2 806 m2 består av liggende panel på tradisjonelt bindingsverk.

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

Porsanger Kommune. Brannkonsept. Lakselv brannstasjon Ombygging / J01/ Oppdragsnr.:

Porsanger Kommune. Brannkonsept. Lakselv brannstasjon Ombygging / J01/ Oppdragsnr.: Porsanger Kommune Brannkonsept Lakselv brannstasjon Ombygging 2013-09-19 / J01/ Brannkonsept Lakselv brannstasjon Dokument nr.: F001 Sammendrag Oppdraget gjelder utarbeidelse av brannkonsept til bruk i

Detaljer

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeforskriftene Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Temaer Arbeidsoppgaver og ansvar Fra strategi (konsept) til

Detaljer

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.11.2015 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap (1) Byggverk skal plasseres og utformes

Detaljer

3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter:

3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter: 3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter: Grensesnitt mellom nye tilbygg og bestående deler av brannseksjon

Detaljer

Vurdering Brannkonsept

Vurdering Brannkonsept Vurdering Brannkonsept Prosjekt: Tinnheiveien 17, Kirke Prosjektnr.: 2013012 Oppdragsgiver: Hellige Demetrios av Thessaloniki Dato Dokument Beskrivelse Utført Kontroll 18.09.13 Brannkonsept Harry Valdal

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Forutsetninger. Regelverk. Beskrivelse av bygget SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Forutsetninger. Regelverk. Beskrivelse av bygget SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Øren Driftsbygg DOKUMENTKODE 812663-Y-RIBr-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Drammen Eiendom KF OPPDRAGSLEDER Andreas Ungersness KONTAKTPERSON Lars Teien SAKSBEHANDLER Andreas

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

Brannkonsept, Påbygg, Haukåsen skole

Brannkonsept, Påbygg, Haukåsen skole Enerhaugen Arkitekt kontor AS Brannkonsept, Påbygg, Haukåsen skole Dr. Dedichens vei 20, 0673 Oslo Rammesøknad 2014-04-11 Oppdragsnr.: 5131851 B01 2014-04-11 Til rammesøknad GBj SAN GBj Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 kapittel 11 11-2 Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 11 Sikkerhet ved brann Ytelser som er gitt i forskriften skal oppfylles, jf. 2-1. Der ytelser ikke er gitt i forskriften

Detaljer

ESKELUND OMSORGSBOLIGER INNHOLD. 1 Oppdraget Forutsetninger 2

ESKELUND OMSORGSBOLIGER INNHOLD. 1 Oppdraget Forutsetninger 2 RYGGE KOMMUNE ESKELUND OMSORGSBOLIGER BRANNTEKNISK SKISSENOTAT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Postboks 123 Kråkerøy 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Oppdraget 2 1.1 Forutsetninger

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

Steinar Solberg Solbjørg Sandve Vår ref. ssostv

Steinar Solberg Solbjørg Sandve Vår ref. ssostv NOTAT Dato 2009-11-12 Oppdrag 8090305 Kunde Sandnes kommune Notat nr. 01 Til Magnor Birkeland Rambøll Vassbotnen 1 Pb 8058 NO-4068 STAVANGER T +47 97 42 80 00 F +47 51 80 12 19 www.ramboll.no Fra Kopi

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept

OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept Prosjekttittel: Tittel: OSLO LUFTHAVN AS Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept B03 17.11.14 For anbud HSA LHO HSA B02 05.11.14 FOR TFK HSA LHO HSA B01 25.04.14 For informasjon/kommentering OSL og

Detaljer

UTFØRT AV. Astrid Rydholt SIGN: KVALITETSSIKRET AV. Cato Eigeland SIGN: Brannteknisk vurdering vedr. fasaderehabilitering på Høgskolen i Narvik

UTFØRT AV. Astrid Rydholt SIGN: KVALITETSSIKRET AV. Cato Eigeland SIGN: Brannteknisk vurdering vedr. fasaderehabilitering på Høgskolen i Narvik OPPDRAG HIN Fasaderehabilitering OPPDRAGSNUMMER 11390001 UTFØRT AV Astrid Rydholt SIGN: KVALITETSSIKRET AV Cato Eigeland SIGN: DATO Rev01: 30.03.16 Brannteknisk vurdering vedr. fasaderehabilitering på

Detaljer

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal Sak nr.: 1200715 Dato: 25.4.2012 Sak: Oscarsborg 0007 Gymsal Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xxx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av: Jan Rachid

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll Maridalsveien 205 Brannteknisk kontroll 1 BAKGRUNN FOR KONTROLL SWECO Norge as, avdeling Brann & Sikkerhet, er engasjert for å bistå med brannteknisk rådgivning i forbindelse med hovedombygging i Maridalsveien

Detaljer

NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming

NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming Nye Molde sjukehus NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming 1 INNLEDNING...1 2 BRANNTEKNISKE PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL HOVEDUTFORMING...1 2.1 BRANNSEKSJONERING

Detaljer

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY VI SER NÆRMERE PÅ Brannvesenets rolle tilsynsmyndighet Krav til bestående byggverk. Brannobjekt eller særskilt brannobjekt?

Detaljer

Brannteknisk strateginotat

Brannteknisk strateginotat Prosjektnavn: Hov Alle 21, Hønefoss - Rammesøknad Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. R188 Dato: 20.10.2014 REV: 14.01.2015 Oppdragsgiver: Tiltaksklasse: Eiendomsservice Ringerike AS v / Erik Karlsen Tiltaksklasse

Detaljer