Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt"

Transkript

1 Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt

2 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag Byggherre og engasjerte rådgivere Om prosjektet Grunnlag for planlegging Forutsetninger Romprogram Branntekniske forhold Formelle forhold Generell info Branntekniske vurderinger (overordnede funksjonskrav) Bygningstekniske arbeider Generelt Rivingsarbeider Lastforutsetninger Geotekniske forhold Grunn og fundamenter Bæresystemer Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast inventar Trapper VVS-tekniske anlegg Generelt Sanitæranlegg Varmeanlegg Brannslokkingsanlegg Luftbehandlingsanlegg Styringssystemer/Automatikk/SD-anlegg Bygningsmessige hjelpearbeider (25) El-kraft anlegg Generelt Generelle anlegg Høyspenningsanlegg Fordelingsanlegg Lysanlegg Elvarme Driftstekniske anlegg Tele- og automatiseringsinstallasjoner Generelle anlegg Integrert kommunikasjon Telefon... 21

3 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE Alarm og signal Lyd og bilde Automatiseringsanlegg Bygningsmessige hjelpearbeider (26) Midlertidige anlegg Andre installasjoner Heiser Utendørs anlegg Utomhusarbeider Utendørs VVS Utendørs elkraft Felleskostnader Generelle kostnader Spesielle kostnader Prisstigning, marginer og reserver Kostnadssammendrag Vedlegg...27

4 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 4 1. Sammendrag Alta kommune planlegger i samarbeid med Finnmark fylkeskommune og Finnmarkshallens driftsselskap AS nytt tilbygg til Finnmarkshallen, og har engasjert Haldde arkitekter AS med underrådgiver Sweco Norge AS til utarbeidelse av skisseprosjekt for tilbygget. Det nye tilbygget er tenkt å inneholde ny spilleflate for håndball og kontorlokaler med tilhørende fasiliteter. Eksisterende tilbygg/garderobebygg til hallen forutsettes revet. Denne rapporten inneholder tegninger av et forslag til nytt tilbygg sammen med en beskrivelse og grovt kostnadsoverslag. Skisseprosjektet viser et forslag til nytt tilbygg med totalt bruksareal BRA 4780 m 2. Bruksareal for horisontalplan for hver tredje meter i rom med takhøyde over 3 meter ikke medtatt. Prosjektet er kostnadsberegnet til en totalkostnad á kr ,- inkl. mva.

5 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 5 2. Byggherre og engasjerte rådgivere Byggherre: Alta kommune v/prosjektleder Johan Fredrik Nilsen Postboks 1403, 9506 Alta Telefon E-post: Prosjekterende (ARK): Rådgiver byggeteknikk (RIB): Rådgiver VVS-teknikk (RIV): Rådgiver elektroteknikk (RIE): Rådgiver brannteknikk (RIBrann): Haldde arkitekter AS Sivilarkitekt MNAL Terese Mannsverk Sivilarkitekt MNAL Magnus Langli Sorenskriverveien 11, 9513 Alta Telefon E-post: Sweco Norge AS avd. Alta v/håvard Emaus Hanssen Skippertorget 2, 9515 Alta Telefon E-post: Sweco Norge AS avd. Alta v/senioringeniør Jan Kristian Thomassen Skippertorget 2, 9515 Alta Telefon E-post: Sweco Norge AS avd. Alta v/senioringeniør Gjert Guddingsmo Skippertorget 2, 9515 Alta Telefon E-post: Sweco Norge AS avd. Alta v/ingeniør Kathrine Skau Skippertorget 2, 9515 Alta Telefon E-post: I tillegg har følgende representanter vært til stede ved prosjekteringsmøter: Nils Eirik Toft Sweco Norge AS avg. Alta, Assisterende prosjektleder, Finnmark fylkeskommune Tommy Hæggernæs Daglig leder Finnmarkshallens driftsselskap AS

6 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 6 3. Om prosjektet 3.1 Grunnlag for planlegging Underlagsdokumenter for arkitektens prosjektering har vært: Skisseprosjekt «Finnmarkshallen - ny spilleflate for håndball» utført for Alta kommune høsten Idéforslag for tilbygg til Finnmarkshallen utført for Finnmarkshallens driftsselskap AS høsten Avklaringer i møter med Alta kommune, Finnmark fylkeskommune og Finnmarkshallens driftsselskap AS. 3.2 Forutsetninger På grunn av tidsmessige aspekter er skisseprosjektet med tilhørende kostnadsoverslag basert på tegninger ment som skjemategning for diskusjon rundt planløsning. Skjemategningen er laget på grunnlag av vedlagte romprogram. På dette nivået er det derfor ikke medtatt arealer for tilpasning til eksisterende hall og det vil bli behov for noe justering av plan ved videre prosjektering. Det anbefales derfor at det utarbeides et detaljert forprosjekt med dette skisseprosjektet som grunnlag. Et detaljert forprosjekt vil også gi større sikkerhet i forhold til kostnader. Videre anbefales det at SHA-koordinator kommer på plass i forprosjektet. Tiltaket forutsettes å være i tiltaksklasse Romprogram Romprogram utarbeidet for prosjektet ligger som vedlegg til denne rapporten. Enkelte justeringer i forhold til plantegningene må påregnes.

7 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 7 4. Branntekniske forhold Dette kapittel inneholder en overordnet gjennomgang av de branntekniske konseptløsningene for planlagte tilbygg til Finnmarkshallen, basert på tegninger, gitt informasjon og våre vurderinger. Planløsningen slik den foreligger i dag utløser ikke noen endringer for brannsikkerheten til eksisterende bygg og det er forutsatt at brannsikkerheten for dette er ivaretatt. Eksisterende rømningsforhold forutsettes ivaretatt og rømning fra tilbygget skjer uavhengig av dette. Swecos ansvarsområde omfatter kun brannsikkerheten for tilbygget. Notatet er ment som et beslutningsgrunnlag for valg av branntekniske hovedløsninger i den videre prosjekteringsfasen og er ikke å anse som endelig prosjekteringsdokumentasjon. Flere løsninger nevnt i notatet er ikke avklarte eller fraviker de preaksepterte, og krever justeringer evt. ytterligere dokumentasjon, for å bevise at forskriftsmessig sikkerhetsnivå blir tilfredsstilt. Løsningene kan ikke anses som endelig før kontrollerklæring/ samsvarserklæring er utstedt av ansvarlig kontrollerende foretak. 4.1 Formelle forhold Teknisk forskrift av 2010 (TEK10) med tilhørende utgave av veiledningen danner grunnlag for utformingen av brannstrategien med tilhørende brannskisser. Situasjonen oppfattes slik: Tilbygget skal oppføres i 2 etasjer med mesanin. Hovedplan tilrettelegges med kantine/kiosk, garderobefasiliteter, styrkerom, teorirom og tilhørende kontorer. 2. etasje tilrettelegges med håndballbane og tilhørende garderobefasiliteter samt teknisk rom som skal forsyne tilbygget. Mesanin tilrettelegges med tribuner og har åpen løsning ned mot håndballbanen. Det oppføres seksjoneringsvegg REI 120-M mot eksisterende bygg. Dette for å ivareta dagens branntekniske situasjon ved eksisterende bygg, og ikke forverre denne (iht. Pbl. 31-2). Det nevnes at det kan gjøres en helhetlig vurdering av samlet bygningsmasse dersom det er særskilte ønsker om brannteknisk inndeling o.l. (som kan medføre vesentlige krav til oppgradering/tiltak i eksisterende bygg), men i denne strategien forutsettes det at nybygget oppføres som en egen brannseksjon. Tilbygget utrustes med fulldekkende brannalarmanlegg kategori 2. Tilbygget fullsprinkles. Røykventilasjon av hallen kan vurderes særskilt dersom ønskelig. Avstanden til nabobygg/-grense er over henholdsvis 8 og 4 meter. 4.2 Generell info Bruk/ virksomhet Antall etasjer Flerbrukshall med tilhørende fasiliteter. 2 tellende etasjer (mesanin regnes ikke med i etasjeantallet da den har åpen forbindelse til underliggende plan og arealet er mindre enn 1/5). Grunnflate BTA 1.etasje ca m 2. Antall personer Det er oppgitt personbelastning på 600 personer for håndballhallen. Risikoklasse Plan 1 RKL 5 Plan 2 RKL 5 Mesanin RKL 5

8 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 8 Brannklasse Brannenergi BKL 2 (2 tellende etasjer). Dette er en forutsetning, der mesanin oppfattes å ha bruksareal mindre enn 1/5 av underliggende etasjes bruksareal, og at denne har åpen forbindelse til plan 2. Hvis dette ikke er tilfellet vil bygget få 3 tellende etasjer, og vil dermed iht. preaksepterte ytelser plasseres i brannklasse 3. For denne type bygning antas brannenergien å ligge innenfor normalsjiktet; MJ/m2, jfr. Byggforskseriens detaljblad Branntekniske vurderinger (overordnede funksjonskrav) Tabellene er splittet opp tilsvarende oppbyggingen av VTEK, der angivelsene med er samsvarende med kravreferansene Bæreevne og stabilitet Bæresystem Sikkerhet ved eksplosjon Eksplosjonsfare Bærende hovedsystem, sekundære bærende bygningsdeler, etasjeskiller og takkonstruksjoner skal i utgangspunktet oppføres med brannmotstand; R60 [B60]. Trappeløp skal utføres med brannmotstand: R30 [B30]. Det skal ikke være arealer i bygget der det kan forekomme særlig fare for eksplosjon Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Brannspredning mellom byggverk Brannseksjoner Seksjonsstørrelse Brannceller Branncelleinndeling Avstand til nærmeste nabobygg/-grense må være minst hhv. 8/4 m. Eventuelt må tiltak vurderes/implementeres I forbindelse med oppføring av eksisterende bygg ble det innvilget dispensasjon fra sprinkelkravet. BTA for eksisterende bygg utgjør ca. 8500m 2. Samlet sett vil bygget ha store useksjonerte arealer etter utvidelsen - ca m 2. Med bakgrunn i dette samt at BTA for tilbygget ligger utenfor preakseptert arealgrense for bygning med brannalarmanlegg (som er 1800 m 2 ) er det behov for intern seksjonering. Det må derfor oppføres en seksjoneringsvegg med brannmotstand REI 120-M mellom eksisterende bygg og tilbygget. Seksjoneringsveggen må i sin helhet bestå av materialer som tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 (ubrennbare materialer) og må kunne motstå mekanisk påkjenning. Vedlagte brannskisser viser i gult prinsipp for brannseksjonerende skille mellom nybygg og eksisterende bygningsmasse. Endelig utførelse er ikke avklart, og det må i videre fase avklares hvordan seksjoneringsskillet ønskes utført (over høyeste tilstøtende tak, brannmotstand i takkonstruksjoner på én side basert på branntekniske beregninger/analyser e.l.). Krav til branncellebegrensende konstruksjoner: Branncellebegrensende konstruksjoner EI 60 [B60].

9 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 9 Følgende arealer i bygget må typisk skilles ut som egne brannceller: Etasjeskiller Trapperom (rømningsvei) Teknisk rom Dette vil være en forenklet branncelleinndeling, og et fravik fra preakseptert løsning som kan forsvares da bygget skal sprinkles. Løsningen må dokumenteres ytterligere i forbindelse med detaljprosjekteringen. Dører i branncellebegrensende skal ha samme brannmotstand som vegger: Generelt; EI 60-S a [B60]. Dør til trapperom; EI 30-CS a [B30S]. Vertikal brannspredning mellom ulike brannceller i ulike plan ivaretas med fullsprinkling av bygget. Horisontal utvendig brannspredning mellom ulike brannceller (innvendig hjørne) ivaretas med fullsprinkling av bygget. Sikring mot spredning av brann mot evt. brennbar takfot/ gesims ivaretas med fullsprinkling av bygget. Trapperom planlegges utført som Tr1 (preakseptert Tr2). Forholdet kan forsvares med bakgrunn i at bygget sprinkles, samtidig som det fra plan 2 tilrettelegges med utgang til tre ulike trapperom. Tr1- trapperom i bygget vil måtte dokumenteres særskilt som et fravik fra preaksepterte løsninger, og det kan bli aktuelt å etablere et internt røykskille i plan 1 for å sikre uavhengighet mellom trapperom. Dette må avklares i videre prosjekteringsfaser Materialer og produkters egenskaper ved brann Overflater og kledning Isolasjon Tekniske installasjoner Tekniske installasjoner Overflater og kledninger skal i utgangspunktet tilfredsstille B-s1-d0 (-s3 utvendig). Det kan på vilkår benyttes brennbare materialer i enkelte områder dersom dette er ønskelig. Dette må i så fall vurderes særskilt av RIBr, og dokumenteres som et fravik. I rømningsvei (trapperom) skal overflater og kledning være ubrennbart. Det skal benyttes ubrennbar isolasjon. Eventuell annen bruk av brennbar isolasjon må avklares og godkjennes av RIBr. Ventilasjonsanlegg og kanaler må utføres i ubrennbare materialer (stål), med brannisolering, oppheng m.m. slik at disse ikke bidrar til brann- og røykspredning ved nedfall. Gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner skal ikke svekke konstruksjonens brannmotstand. Det skal ikke være kabler med samlet brannenergi over 50 MJ/løpemeter over himling eller i hulrom i rømningsvei, med mindre disse er sikret særskilt (spinklet). Avtrekkskanaler fra kjøkken må utføres med brannmotstand EI 15 A2-s1,d0 hvis de ikke ligger i egen sjakt. I tilslutning mellom komfyrhette og avtrekkskanal kan det benyttes fleksible kanaler.

10 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Sprinkleranlegg Brannalarmanlegg Tilbygget skal fullsprinkles grunnet arealoverskridelse for bygninger med brannalarmanlegg, og de sikkerhetsmessige gevinstene dette gir generelt. Sprinkleranlegget skal utføres iht. NS-EN Faste brannslokkesystemer. Dimensjonering, installering og vedlikehold. I hallen i plan 2 kan det vurderes alternativ løsning for sprinkling, i form av termisk røykventilasjon. Dette må eventuelt vurderes særskilt i videre faser mht. høyde av hall samt grensesnitt mot inntilliggende lukkede arealer som må sprinkles, og kan i denne fasen ikke garanteres å være en tilfredsstillende løsning. Det tas i utgangspunktet høyde for at bygget fullsprinkles. Det må installeres automatisk brannalarmanlegg i bygget. Dette må være i kategori 2, dvs. heldekkende brannalarmanlegg med optiske røykdetektorer i alle områder. Akustiske røykvarslere må suppleres med optiske signalgivere i de områdene som er åpen for publikum, fellesarealer, rom med arbeidsplasser og areal som er tilrettelagt for UU. Brannalarmanlegget må gi direkte varsel til alarmsentral/ brannvesenet. Ledesystem Bygget skal ha ledesystem. Ledesystemet skal tilfredsstille NS 3926, Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk. Evakueringsplaner Det må utarbeides evakueringsplaner for bygget før dette tas i bruk / Utgang fra branncelle / rømningsvei Utgang fra branncelle Dører Arealer i plan 1 tilrettelegges med utgang til korridor (fluktveier) med utganger til det fri. Det tas høyde for mulighet for flere interne fluktretninger. Arealer i plan 2 tilrettelegges med rømning via trapperom Tr1 (3 stk.) som har utgang direkte til det fri i plan 1. Disse må skjermes med branncellebegrensende konstruksjoner ved utganger, avhengig av plassering av dører, inntilliggende brannceller osv. (typisk inntil 5 m fra utgang). Håndballhall med tilhørende garderobefasiliteter og tribune (mesanin) utgjør en branncelle. Store brannceller med mer enn 300 personer må ha minst 2 utganger til rømningsvei eller sikkert sted, pluss en ekstra utgang pr. 300 personer. I dette tilfellet oppgis et personantall på 600 stk. (2. plan + mesanin) og det vil da være tilstrekkelig med 3 trapperom fra denne etasjen. Rømning fra mesanin skjer via trapperom (2 stk.) som har direkte utgang til det fri i plan 1. Samlet fri bredde på dør(er) fra brannceller til fluktvei må beregnes ut fra det antall personer branncellen er beregnet for (1 cm/person), og må minst ha fri bredde 1,2 m (13 M). Slagretning på dører skal i utgangspunktet være i rømningsretning. Fra arealer med et lite antall personer (mindre enn 10) er slagretning valgfri. Kraft for å åpne dør skal være maks 20 N (som typisk medfører krav til dørautomatikk i de områdene det stilles krav til, eller ønskes selvlukkende dører).

11 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 11 Fri bredde i rømningsvei Avstand til utgang og avstand i rømningsvei Tilrettelegging internt i brannceller Samlet fri bredde i rømningsveier og fluktveier (korridorer) må være minst 1 cm per person og ikke mindre enn 1,2 m. Rømningsveiene må dimensjoneres for samtidig rømning fra to etasjer. De to etasjene som ligger over hverandre og som til sammen har størst personantall, er dimensjonerende. Nødvendig fri bredde i aktuelle trappeløp må avklares videre i detalj, og avhenger som nevnt over av samlet maksimal ønsket personbelastning i hver etasje. Avstand fra et hvert sted i bygget til nærmeste utgang/trapperom skal være maks 30 m. Innredningen i branncellen det rømmes fra skal ikke vanskeliggjøre rømning Tilrettelegging for manuell slokking Slokkeutstyr Det skal utplasseres brannslanger slik at hele bygget dekkes Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Tilkomst til bygningen og vannforsyning Tilgjengelighet til hulrom Det skal være kjørbar atkomst frem til bygget for brannvesenets slokkeinnsats. Dette forutsettes ivaretatt da det er snakk om et eksisterende bygg. Krav til slokkevann og plassering av brannkummer skal primært krav i VTEK, dvs. plassering av brannkum/hydrant innenfor fra hovedangrepsvei og med slokkevannskapasitet på minst 50 l/s fordelt på minst to uttak. Eventuelle sjakter og hulrom må tilrettelegges for inspeksjon, der eventuelle luker ikke skal svekke sjakters brannmotstand.

12 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE Bygningstekniske arbeider 5.1 Generelt Dette kapittelet omhandler bygningsmessige arbeider som normalt prosjekteres av arkitekt og rådgivende ingeniør konstruksjonssikkerhet. Det er ikke mottatt opplysninger om at det er utført geotekniske undersøkelser i området. Dette må gjøres som en del av det videre prosjekteringsarbeidet. Basert på andre prosjekter i Alta er det forutsatt at jordskjelvberegning ikke er nødvendig. 5.2 Rivingsarbeider Eksisterende tilbygg bestående av garderober, klasserom, kontorer, kantine, teknisk rom og vestibyle er ikke dimensjonert for et påbygg og har for øvrig en tilstand som tilsier at en kostnadsoptimal løsning er at bygget rives i sin helhet. Dette er derfor lagt til grunn i skisseprosjektet. Arbeidene utføres som egen entreprise av spesialfirma. Kostnader er basert på erfaringstall fra tilsvarende arbeider. Grensesnitt for rivingsarbeider er forutsatt fjerning av alle konstruksjoner ned til og med frostisolering under fundamenter og evt. drenering, asfalt og kantstein i bredde 2m. ut fra bygget, samt kabler og ledninger i grunnen. Som et grunnlag for rivingsarbeidene kreves det utført en registrering av miljøfarlige stoffer i bygget og det må utarbeides en miljøsaneringsanalyse. 5.3 Lastforutsetninger Følgende laster er lagt til grunn: Snølast er beregnet fra NS-EN :2003/NA2008. Snølast på mark, S k,0 = 4,5 kn/m². Snølast som følge av snøopphopning (drift fra halltaket) utgjør 18,1 kn/m². Vindhastighetstrykk beregnet fra NS-EN : 2005 settes til 1,2 kn/m². Nyttelaster hentes fra NS-EN :2002, brukskategori C1 jfr. tabell 6.1: Generell nyttelast 3,00 kn/m² Nyttelast tak 0,75 kn/m² Nyttelast gulv håndballhall, tribune 5,00 kn/m² Nyttelast trapp 3,00 kn/m² Nyttelast lager 7,50 kn/m² Egenlaster hentes fra NS-EN :2002 og NBI-blad : Gulv på grunn, t=100mm. 2,70 kn/ m² Dekke over plan 1 (HD 265) 6,30 kn/m² Dekke over plan 2 (Messanin) 3,90 kn/m² Yttervegger 0,60 kn/m² Betongvegger, t=200mm.) 5,30 kn/m² Innervegger 0,40 kn/m² Tak (Lett-tak) 0,70 kn/m² De følgende kapitler beskriver bygningsutformingen ytterligere, og er satt opp med tosifret bygningsdelsnivå iht. NS Geotekniske forhold Det er p.t. ikke utført geotekniske undersøkelser i forbindelse med prosjektet. Dette må gjøres før detaljprosjektering starter. Basert på erfaringer fra nærliggende områder er det forutsatt at grunnen består av fast lagrede morenemasser som ikke er telefarlige. Videre legges det til grunn at direktefundamentering er mulig og et dimensjonerende grunntrykk på 250 kn/m 2.

13 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE Grunn og fundamenter Byggegrop Utgangspunktet for grunnarbeidene er delvis planert overflate etter rivingsarbeider. Basert på antatt oppbygging av golv på grunn (gpg) for eksisterende bygg antas nivå etter riving å ligge ca. 200mm under dagens golvoverflate. Det forutsettes at nivå ok gpg nytt bygg skal være samme som for eksisterende bygg. Det graves først til generelt gravenivå (planum) som settes lik uk avrettingslag under isolasjon gpg. Deretter graves ut for fundamenter. Grunnen er forutsatt å bestå av morenemasser, fordi fraksjonstørrelsen i disse ikke er kjent medtas et 100mm avrettingslag 0-16 over planum. Gravemasser antas å være egnet for gjenbruk og deponeres midlertidig på tomta. Det etableres et dreneringssystem rundt bygget med drensrør som er omfylt med pukk, og med fiberduk. Det etableres drenskummer, og stakepunkter for dreneringssystemet. Fundamenter Bygget direktefundamenteres på punktfundamenter under hovedsøyler og ringmurer og banketter under øvrige bærende vegger og yttervegger. Avstivende sjakter fundamenteres på bunnplate. Gulv på grunn Utføres i betong med tykkelse 100mm. Det forutsettes 250mm isolasjon og forskriftsmessig radonsikring Bæresystemer Hovedbæresystemet Tak over håndballhall Lett-tak opplagt på fagverkskonstruksjoner i stål. Fagverkskonstruksjonene er plassert i tallaksene 4-9 og spenner i hovedsak fra akse B-F. Fagverkskonstruksjon opplagt på kontinuerlige stålsøyler som fører last ned på punktfundamenter. Øvrige takkonstruksjoner Lett-tak opplagt på bærende yttervegger og innervegger, som igjen fører last ned på punktfundamenter eller ringmur og evt. bankett. Tilpasninger mot eksisterende gavlvegg tilpasningskonstruksjon av bjelker og søyler i stål. Dekke over plan 2 utføres som prefabrikkert hulldekke, dimensjon HD 200, med 50mm påstøp. Dekke over plan 1 - utføres som prefabrikkert hulldekke, dimensjon HD 265. Dekke opplagt stålbjelker og stålsøyler. Disse er hovedsakelig plassert i yttervegger og innervegger. Noen søyler vil ut fra planløsningen måtte plasseres åpent i rom. Global avstivning Horisontallast føres inn i tak (Lett-tak) og dekker som linjelaster. Tak og dekkeskiver utføres som stive skiver. Horisontallastene føres videre ned til fundamenter via vindkryss og stive skiver i yttervegger. For dekke over 1. etasje føres også horisontallast til fundamenter/bunnplate via trapp-/heissjakt Yttervegger Yttervegger rundt selve håndballhallen utføres som sandwichelementer montert på bærekonstruksjon av stål. Øvrige yttervegger utføres som bærende vegger med bindingsverk av konstruksjonsvirke med utvendig platekledning. Det beregnes stenderverk, 48x198mm + 48x48mm innvendig påfôring og til sammen 250mm mineralull. Inntrukket dampsperre. Det må legges stor vekt på lufttetting i både vind- og dampsperresjiktet. Kontinuerlig vindsperresjikt, godt utført. Utvendig side GU/gipsplater, diffusjonsåpen papp, utlekting og kledning av steniplater eller tilsvarende.

14 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 14 Innvendig side gips, strie og maling. Robust gips på utsatte steder Innervegger I garderobeskesjonen i 1. etasje utføres bærende innervegger i plasstøpt betong. Ikke-bærende innervegger etableres av stålstenderverk med gipskledning og strie som males. Robust gips på utsatte steder, hjørneforsterkning på utsatte hjørner. Vegger i håndballhallen utføres som standard bindingsverksvegger med platekledning. For at veggene skal fungere som både akustisk regulering og «ballvegg», oppføres det på hallside felter med spaltepanel med bakenforliggende akustiske paneler. Vegger i dusj og garderobe i 2. etg. utføres som standard bindingsverksvegger med våtromsplate. Betongvegger i dusjrom flislegges. I øvrige rom beregnes det malt betong Dekker Dekke over 1. etasje utføres som prefabrikkert hulldekke i betong (HD). Vannbåren varme i alle arealer utenom selve håndballhallen medfører 100mm påstøp i disse rom. I håndball avrettes arealene ikke pga. oppbygging til sportsgulv. Det beregnes 50mm påstøp på dekke over 2. etasje. Kombielastisk dekke i håndballhall. Flis i arealer med stor trafikkbelastning. Vinyl på øvrige gulv. Akustisk himling/sportshimling i håndballhall. Øvrige himlingsarealer beregnes utført med T- profil systemhimling Yttertak Alle tak utføres som Lett-tak som da også er bærende og avstivende konstruksjon. Over håndballhall er disse lagt opp på fagverkbjelker i stål i tallakser. For øvrige takkonstruksjoner er Lett-tak lagt opp på bærende konstruksjoner i inner- og yttervegger. Alle tak tekkes med takfolie sarnafil. Det beregnes røykluker over håndballhall Fast inventar Som fast inventar medtas Kjøkkeninnredning til kantinekjøkken. Kjøkkeninnredning til to kiosker Tekjøkken til to pausearealer. Garderobeskap montert på benk. Veggmonterte garderobebenker Veggmonterte innbytterbenker Plassbygd tribune Spanskvegger på toaletter Innredning på toaletter (dispensere, toalettpapirbeholder, toalettbørst, søppelbøtte etc.) Gardinopphengsystemer Lås, beslag og skilting

15 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE Trapper Trapperom og heissjakt utføres i plasstøpt betong. Det beregnes trapper i betong. Flis i trapper. Rekkverk foran tribune i stål med paneler av glass.

16 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE VVS-tekniske anlegg 6.1 Generelt VVS-anleggene planlegges og dimensjoneres etter Gjeldende forskrifter Våtromsnormen NS 3420 Byggeprogrammet Sanitæranlegg Sanitæranlegg omfatter alle sanitærtekniske installasjoner i bygningen. Det er medregnet sanitærutstyr i henhold til funksjoner som vist på arkitektens plantegninger. Bunnledninger Selvfallsledninger for spillvann og overvann legges av PVC grunnavløpsrør SN8. Vannledning legges frostfritt av PE-PN 16 rør med deler. Innvendig hovedstoppekran plasseres i teknisk rom i 1 etg.. Vannledningen tilknyttes eksisterende hovedvannledning utenfor bygget. Ledningsnett over grunn Avløpsledninger i opplegg utføres av støpejerns rør og deler (MA-rør). Avlufting for spillvannsledning føres over yttertak. Synlige innvendige vannledninger legges av CU-rør. Taknedløp føres ned innvendig til grunnen. Ledninger isoleres. Skjulte rør legges som PEX- rør i «rør i rør» system. Korte synlige avstikk til utstyr legges av harde, forkrommede Cu-rør og -deler. Beredere Det installeres varmtvannsbereder basert på forvarming med varme fra varmepumpe og ettervarming med hetgass fra varmepumpa og elektrisk oppvarming for sommerdrift. Plassering i teknisk rom. Det monteres selvregulerende varmekabel på varmt varmtvannsledningen. Armatur Det benyttes ett- greps blandebatteri med keramisk tetting i toaletter og våtrom. I behandlingsrom og rom hvor det er krav til berøringsfrie armaturer benyttes disse. Alle opplegg forsynes med stengeventiler. Foran alt utstyr som skal tilknyttes vannledning, benyttes hendelfrie kuleventiler. Utstyr Det benyttes standard hvitt utstyr med ettgreps batteri. WC-utstyr forutsettes blir av type for veggmontasje. Trykkstyrt termostatbatteri og dusjgarnityr i dusjrom. Varmtvannsforsyningen legionella sikres iht. gjeldende lover og forskrifter. Fordelerskap for rør i rør plasseres i vegg. Vann- og avløpskobling for vaskemaskiner medregnes. Bøttekott utstyres med utslagsvask og gulvsluk. Vannmåler plasseres i teknisk rom. Isolasjon Varmt- og kaldtvanns ledninger isoleres, unntatt synlige ledninger til utstyr. Taknedløp isoleres. Synlige isolerte rør mantles.

17 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE Varmeanlegg Generelt Byggets oppvarming er planlagt med vannbåren oppvarming. Individuell styring av romtemperatur som reguleres med romtermostater i de enkelte rom, dette styres av sentral driftskontrollanlegg. Ledningsnett Ledningsnett inne i bygg utføres av stålrør iht. Norsk Standard. Hovedføringer legges i sjakter og over himling. Gulvvarme planlegges primært brukt og rør legges innstøpt i gulv. Pumper Det installeres frekvensstyrte pumper. Armatur Alle hovedkurser utstyres med avstegnings - og innreguleringsventiler. Luftutskiller plasseres i teknisk rom eller i annen egnet rom i bygget. Utstyr Akkumulatorer tanker tilknyttet varmepumpene. Elektrisk kjeleeffekt som dekket 100 % av effektbehovet installeres medtas av Elektro. Varmepumpe Det installeres luft/vann varmepumpe som dekker 80 % av effektbehovet til bygg oppvarming, oppvarming av ventilasjonsluften og forvarming av forbruksvann samt snøsmelteanlegg på taket. Het gassen i varmepumpa utnyttes til ettervarming av forbruksvannet. Avtrekksluften fra ventilasjonsaggregatet føres via varmepumpe for å øke varmefaktor i varmepumpe Brannslokkingsanlegg Bygget utstyres med våt sprinkleranlegg i henhold til gjeldende forskrifter. Sprinklersentralen plasseres i teknisk rom Luftbehandlingsanlegg Generelt Generelt vil byggeforskriftenes minimumskrav og arbeidstilsynets veiledning til luftmengder og temperaturer bli lagt til grunn ved dimensjonering. Frekvensregulering av vifter med trykkstyring basert på behovsstyrt luftmengde. Det anordnes mulighet for fjernbetjening av ventilasjonsanlegg via SD-anlegg. Ventilasjonsanlegget vil bli behovsstyrt med hjelp av CO 2 -/ bevegelsesføler og temperaturføler. Kanalnett Det benyttes standard kanaler iht. NS 3560 og NS Tetthet iht. NS Nødvendige renseluker monteres. Frisklufts inntak/avkast Det anordnes luftinntak med snøfelle. Luftinntaket blir plassert i vegg i teknisk rom i 2. etasje. Avkast føres ut i sjakt til innebygget jetthatt på tak i sjakt. Avkastluften føres via varmepumpe før den føres ut i det fri. Separat avkastsjakt for varmepumpe. Inntaks kammer utstyres med

18 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 18 varmekabel og sluk i gulv som ikke tørker ut. Kanalføringer Hovedkanaler fra vifterom og til de enkelte rom legges over himling i korridor i varm sone. Tilluftskanaler over himling og i sjakter isoleres. Luftbehandlingsutstyr Aggregatene dimensjoneres med en overkapasitet på cirka. 20 %. Aggregatene plasseres på stativ. Aggregatene utstyres med roterende varmegjenvinner. Frekvensregulering av vifter med trykkstyring basert på behovsstyrt luftmengde. Varmebatteri til ventilasjon får varme levert vannbåren varme fra varmepumpe. Varmebatteriene frostsikres med egen varmekrets med vann/glykol blanding. 6.6 Styringssystemer/Automatikk/SD-anlegg Ventilasjonsanlegget har innebygget automatikk. Øvrig styring av varme er medtatt i kapittel for Elektro. 6.7 Bygningsmessige hjelpearbeider (25) Herunder medtas nødvendige bygningsmessige hjelpearbeider for VVS-anlegget. Dette omfatter innstøping, hulltaking, føringsrør, spikerslag, branntetting utvendige grøfter etc.

19 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE El-kraft anlegg 7.1 Generelt Elektro-anleggene planlegges og dimensjoneres etter: Gjeldende forskrifter FEL-99 og NS 3420 og NS3931. HO-2/98 Offentlige påbudte brannalarmanlegg, FGs regelverk, og i samråd med lokale brannmyndighet Generelle anlegg Ny hovedtavle og inntak etableres i nytt tavlerom. Bæresystemer Som hovedføringsveier benyttes kabelbruer i korridor. På yttervegger skal det være elføringskanaler og også på en del innervegger der det er høye lydkrav. På broer og i kanaler skal det være skillevegg mellom el-kraft og tele. Jording Det etableres nytt jordingsanlegg i utvidelsen dette kobles sammen med eksisterende anlegg. Vann- og avløpsrør, kanaler og kabelbruer jordes. Under fundamenter/drenering legges Cu-wire og armering tilknyttes ved sveising. For øvrig monteres utjevningsforbindelser, isolasjonsovervåkningsutstyr og jordefeilbrytere i h.h.t. gjeldende forskrifter for denne type anlegg og virksomhet. Brann og lydteknisk tetting Alle kabelgjennomføringer i brannceller og brannskiller horisontalt og vertikalt skal branntettes med brannhemmende masse, protan eller tilsvarende. Alle gjennomføringer skal ha mansjetter som type Isola eller lignende, ikke silikon Høyspenningsanlegg I kostnadene er det medtatt utgifter til Elverket for oppgradering til større trafo nye inntaksledninger osv Fordelingsanlegg Inntaks-, stigeledninger og styrekabler Gammelt inntak frakobles og nytt inntak etableres. Det legges nye kabel til bygget fra eksisterende trafostasjon utenfor bygget kostnader for dette er med hos Alta kraftlag. Kabler tilkobles ny hoved- og underfordelinger. Stigekabel til elektrokjel er medtatt. Det foretas beregninger for å dimensjonere vern og brytere. Alle sikringer og vern skal ha vern i alle poler og ha innebygde jordfeilbryter. Fordelinger Eksisterende fordelinger i fotballhallen benyttes videre. Øvrige fordelinger fjernes og det monteres nye fordelinger i utvidelsen, dette gjelder også hovedfordelingen. medtas. Fordelinger for drift (VVS) Fordelinger for drift med nødvendig automatikk medtas. Kursopplegg for lys Det benyttet skjult røranlegg så langt som mulig ellers benyttes åpen forlegning på broer og i kanaler. Kursopplegg tilpasset romfunksjoner. Bryterfunksjon, se kap 56.

20 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 20 Kursopplegg Varme Det forutsettes benyttet skjult røranlegg i så langt som mulig ellers benyttes åpent anlegg på broer og i kanaler. Kursopplegg tilpasset romfunksjoner. Det benyttes vannbåren varme og kursopplegget blir til aktuatorer for gulvvarme og radiatorer osv, samt til varmekabler foran inngangsparti og luftgardin ven hovedinngang. Kursopplegg for drift Dette omfatter kursopplegg for alle VVS-tekniske anlegg som ventilasjonsanlegg, varmepumpe, pumper, vifter etc. Ledningsanlegget utføres vesentlig som åpent anlegg i tekniske rom på kabelbroer og kabelkanaler men skjult anlegg frem til utstyr så langt det lar seg gjøre. Kursopplegg for virksomhet Det skal være rene kurser for stikkontakter. Dette gjelder bl.a. stikkontakter for støvsuger/renholdsutstyr i korridorer og fellesarealer, uttak 230V osv Lysanlegg Belysningsutstyr Selskap for Lyskulturs publikasjoner legges til grunn ved prosjekteringen av lysanlegget. Det må i alt vesentlig lysrørarmatur med helelektronisk forkoblingsutstyr. Noe LED armaturer benyttes også. I den nye håndballhallen er det tenkt benyttet lysrørarmaturer med T-5 rør og med en levetid på timer. I garderober, lager, WC, dusj etc. benyttes lysarmaturer montert i tak og på vegg over servanter. Det er medtatt noe lys ute på bygget. Spesielt tenkt på mørke soner og inngangspartier. Utstyr for nødlysanlegg Det benyttes sentralisert utstyr med overvåking av nødlysanlegget. Prosjektering av nødlysanlegg utføres i h.h.t. gjeldende regler og etter Selskap for Lyskulturs veiledning nr. 7 Nødlys og ledesystem. Det benyttes armaturer med størrelser og symboler i h.h.t. gjeldende normer. Over utgangsdører og ved retningsendringer i rømningsveier benyttes armaturer med grønne skjermer og symboler som lyser kontinuerlig. Ledelysarmaturer kobler inn når normalspenningen i rømningsveier faller ut. I lede og markeringslysarmaturer benyttes lysdiode med lang levetid. Nødlysarmaturene skal ha batterikapasitet for minimum 1 times drift etter nettutfall Elvarme Varmeovner Det er medtatt luftgardin ved hovedinngangsdør. Varmkabler Det er medtatt selvregulerende varmekabel på varmtvannsledningen. Elektrokjel Det medtas en elektrokjel på 500 kw Driftstekniske anlegg Det er ikke medtatt noen form for reservekraft.

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE Tiltakshaver: Vestvågøy Eiendomsdrift KF Brannteknisk redegjørelse Utført av arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor AS Sentral godkjenning Ansvarlig

Detaljer

GRANÅSEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK RAPPORT Klient: TRONDHEIM KOMMUNE Dato: DESEMBER 20134

GRANÅSEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK RAPPORT Klient: TRONDHEIM KOMMUNE Dato: DESEMBER 20134 GRANÅSEN BAR RNEHAGE BRANNTEKNISKK RAPPORT Klient: Dato: TRONDHEIM KOMMUNE DESEMBER 20134 Brannteknisk rapport Rapport nr.: 12-196-001 bh01 Trondheim Kommune: Granåsen Barnehage Side: 2 av 6 RAPPORTEN

Detaljer

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10).

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10). Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2014-06-19 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Valmueveien Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Branntekniske momenter som bør med

Detaljer

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60, Fax: 66 80 24 84 Mobil: 909 23 814 micblum@online.no Organisasjonsnr. 976.942.361MVA

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje Kuben Tromsø 15.02.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Status 4 Grunnlag og forutsetninger 4 3.1 Ansvarsbegrensning 4 3.2 Styrende dokumenter

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a Notat Prosjekt: Festningsåsen barnehag Utarbeidet av: Sak: Brannteknisk notat Geir Drangsholt Gradering: Internt Oppdragsnr.: 20130088 Dato: 12.12.2013 Åsvangveien 38 N7048 TRONDHEIM Tlf.: +47 73 94 48

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN 2 Vanens makt Det siste en fisk er tilbøyelig til å oppdage, er vannet den svømmer i Vannet er så fundamentalt for fiskens livsmåte at det ikke blir satt spørsmålstegn

Detaljer

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB 2.20 GENERELT GENERELT Det skal gis pris på komplette byggetekniske arbeider. Gjeldende lover, forskrifter og standarder skal overholdes. Det forutsettes at entreprenør orienterer seg om forholdene på

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hva brenner og hvorfor brenner det? KRAVENE

Detaljer

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato:

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave: 00-D Dato: 2012-10-23 Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave/dato:

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hvorfor blir

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat Prosjekttittel: OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget Tittel: Brannteknisk notat B02 13.02.13 Forberedt for 2. etasje. Rømning via vindu JUT OYBR JUT B01 25.01.13 Til forprosjekt JUT OYBR JUT Revisjon

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje Innholdsfortegnelse Venator AS Sinsenveien 53B 0585 Oslo Telefon

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Oppdragsnavn: Frognerhagen Dato: 19.11.2013 Oppdragsnr.: 13004 Rev. dato: 30.03.2014 Oppdragsgiver: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Rev.nr.: 03 Utarbeidet av:

Detaljer

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato:

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato: VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI Tiltakshaver: FINNSNES FJERNVARME AS Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg Side 1 av 9 Generelle krav til sikkerhet ved brann 1.

Detaljer

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV Rambøll Norge AS Brannteknisk konsept--- Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV (Rev. 00) 2008-02-05 Brannteknisk konsept Brannteknisk konsept Oppdragsnr.: 8070200 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeforskriftene Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Temaer Arbeidsoppgaver og ansvar Fra strategi (konsept) til

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg NOTAT Oppdrag 1350010692 Kunde Gildeskål Eiendom KF Notat nr. F-not-001 Til Kunde Fra Kopi Rambøll AS v/magne Aas Maurstad. Kontrollert av Bård Holmen Grundstad. Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering

Detaljer

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM TRIMVEIEN 6 OSLO Brannteknisk hovedutforming C 9.3.2012 TILBUDSUNDERLAG JG ØM ØM B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM A 15.2.2012 Brannteknisk hovedutforming - prosjektutviklingsfase

Detaljer

3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter:

3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter: 3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter: Grensesnitt mellom nye tilbygg og bestående deler av brannseksjon

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Barnehage 806 m2 798 m2 806 m2 består av liggende panel på tradisjonelt bindingsverk.

Detaljer

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 kapittel 11 11-2 Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 11 Sikkerhet ved brann Ytelser som er gitt i forskriften skal oppfylles, jf. 2-1. Der ytelser ikke er gitt i forskriften

Detaljer

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.11.2015 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap (1) Byggverk skal plasseres og utformes

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

Vurdering Brannkonsept

Vurdering Brannkonsept Vurdering Brannkonsept Prosjekt: Tinnheiveien 17, Kirke Prosjektnr.: 2013012 Oppdragsgiver: Hellige Demetrios av Thessaloniki Dato Dokument Beskrivelse Utført Kontroll 18.09.13 Brannkonsept Harry Valdal

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept

OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept Prosjekttittel: Tittel: OSLO LUFTHAVN AS Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept B03 17.11.14 For anbud HSA LHO HSA B02 05.11.14 FOR TFK HSA LHO HSA B01 25.04.14 For informasjon/kommentering OSL og

Detaljer

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY VI SER NÆRMERE PÅ Brannvesenets rolle tilsynsmyndighet Krav til bestående byggverk. Brannobjekt eller særskilt brannobjekt?

Detaljer

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal Sak nr.: 1200715 Dato: 25.4.2012 Sak: Oscarsborg 0007 Gymsal Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xxx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av: Jan Rachid

Detaljer

Brannteknisk strateginotat

Brannteknisk strateginotat Prosjektnavn: Hov Alle 21, Hønefoss - Rammesøknad Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. R188 Dato: 20.10.2014 REV: 14.01.2015 Oppdragsgiver: Tiltaksklasse: Eiendomsservice Ringerike AS v / Erik Karlsen Tiltaksklasse

Detaljer

NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming

NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming Nye Molde sjukehus NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming 1 INNLEDNING...1 2 BRANNTEKNISKE PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL HOVEDUTFORMING...1 2.1 BRANNSEKSJONERING

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll Maridalsveien 205 Brannteknisk kontroll 1 BAKGRUNN FOR KONTROLL SWECO Norge as, avdeling Brann & Sikkerhet, er engasjert for å bistå med brannteknisk rådgivning i forbindelse med hovedombygging i Maridalsveien

Detaljer

11-13. Utgang fra branncelle

11-13. Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.10.2015 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to

Detaljer

TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT

TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT Beregnet til Byggherre, arkitekt, rådgivere, bygningsmyndighet Dokument type Rapport Konsept for sikring mot brann Revisjon 00 Dato 2012-06-14 Oppdragsnummer 1120421 TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT

Detaljer

Ansvar for brannteknisk detaljprosjektering

Ansvar for brannteknisk detaljprosjektering Ansvar for brannteknisk detaljprosjektering Hvem gjør hva? De viktige grensesnittene RIFs veileder Ari Soilammi Utviklingssjef RIF Ari s mini-cv: 20 år i byggebransjen: Siv ing, utdannet ved UMIST, UK

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Bjarne Vangsnes OPPRETTET AV. Trygve Conradi KS: Bjarne Vangsnes

OPPDRAGSLEDER. Bjarne Vangsnes OPPRETTET AV. Trygve Conradi KS: Bjarne Vangsnes 14 OPPDRAG P-anlegg Haraldsplass OPPDRAGSNUMMER TB 2013-454 OPPDRAGSLEDER Bjarne Vangsnes OPPRETTET AV Trygve Conradi KS: Bjarne Vangsnes DATO Notat ang branntekniske løsninger som benyttes ved prosjekteringen

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune. Ny skole i Tana bru. Skisseprosjekt

Deanu gielda Tana kommune. Ny skole i Tana bru. Skisseprosjekt Deanu gielda Tana kommune Ny skole i Tana bru Skisseprosjekt 25.11.2013 NY SKOLE I TANA BRU 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Grunnlag... 4 2.1 Prosjekteringsgrunnlag... 4 2.2 Kort om eksisterende

Detaljer

Omsorgsboliger Per Gynts vei 89 Moss

Omsorgsboliger Per Gynts vei 89 Moss 10436001 Per Gynts vei 89 Moss Brannteknisk strategi Skisseprosjekt Innhold Brannteknisk strategi... 3 1. Formelle forhold... 3 2. Kort beskrivelse av oppdraget... 3 3. Generell informasjon... 4 4. Sammendrag

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive konstruksjoners

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

Adresseliste Dato: 27.08.12

Adresseliste Dato: 27.08.12 Froland Kommune Side: 1 av 1 Verkstedbygg Oppdragsnr.: 31286 Rev.: 00 Utvidelse og ombygging Kvalitetssikring prosjektering Adresseliste Dato: 27.08.12 Funksjon Navn Organisasjon Telefon E-post Byggherre

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Avlsgården. Brannkonsept

Avlsgården. Brannkonsept Avlsgården Brannkonsept Brannkonsept Avlsgården Rapport nr.: Oppdragsnr.: Dato: RIBr004 97861002 27.11.2014 Rev.01: Kunde : Baroniet Rosendal Avlsgården Oppdragsinformasjon : Sweco Norge AS er engasjert

Detaljer

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet Sak nr.: 1200715 Dato: 25.5.2012 Sak: Oscarsborg 0002 Havnefortet Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av:

Detaljer

BRANNKONSEPT - Skolegata 15 Brekstad

BRANNKONSEPT - Skolegata 15 Brekstad - Skolegata 15 Brekstad OPPDRAGSNUMMER 14861001 Sweco Norge AS 1 Brannkonsept Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIBr01 14861001 Kunde: Skolegata 15 AS Skolegata 15 Oppdragsinformasjon: Sweco Norge AS er

Detaljer

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015 7.32. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner 25. MARS 2015 Roar Fogstad TEK 10 11-10. Tekniske installasjoner (1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glassull Askim Glassull Stjørdal Våtromsplater Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glavas samarbeidspartner på cellegummiisolasjon er Armacell Gmbh som produserer isolasjon over hele verden. De har

Detaljer

ing. Per Egil Guttormsen tlf 469 24 297 ing. Bjørnar Helland tlf 971 91 522

ing. Per Egil Guttormsen tlf 469 24 297 ing. Bjørnar Helland tlf 971 91 522 NordARK AS arkitektkontor Postboks 152, 9502 Alta ing. Per Egil Guttormsen tlf 469 24 297 ing. Bjørnar Helland tlf 971 91 522 Altaveien 96, 9513 Alta MVA 996 171 000 NO Alta kommune Alta den tirsdag, 21.

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Glassrådgiver 2012-13

Glassrådgiver 2012-13 Glassrådgiver 2012-13 Brann Regelverk og klasser Martin Borg 13/2-13 Agenda Byggereglene Risikoklasser Brannklasser krav til bygg Brannklasser klassifisering av konstruksjoner Sertifisering/dokumentasjon

Detaljer

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og "justert" TFM

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og justert TFM DEL 2 BYGG 21 253 Luker 211 Klargjøring av tomt 254 Gulv og overflate 212 Byggegrop 255 Himling og overflate 213 Forsterkning av grunn 257 Utstyr 214 Fundamenter 26 215 Bærelag 261 Primærkonstruksjoner

Detaljer

BRANNTEKNISK NOTAT - INNGLASSING AV BALKONGER AGMUND BOLTS VEI 5

BRANNTEKNISK NOTAT - INNGLASSING AV BALKONGER AGMUND BOLTS VEI 5 Oppdragsgiver: Oppdrag: Utgave/Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Statens vegvesen 530440 Ring 3, Ryen-Teisen 00-A/2013-12-09 Espen Bråthen Jon Helge Martinsen BRANNTEKNISK NOTAT - INNGLASSING AV BALKONGER

Detaljer

Beskrivelse av MT modul Type C

Beskrivelse av MT modul Type C Beskrivelse av MT modul Type C Punkt: Side nr A Byggesystem 2 B) Presiseringer 2 C) Bygning 2-4 C1 Yttervegger C2 Innervegger C3 Gulv C4 Tak C5 Innredninger D) VVS 5 D1 Sanitær D2 Ventilasjon E) Elektrisk

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE TORMODSGATE 8 Prosjektnr: Ansvarlig: av: 105640 Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 28.11.2012 1.0 Sameiet Tormodsgate 8 Firesafe Consulting Oslo - Tevlingveien

Detaljer

FINNMARK FYLKESKOMMUNE. Brannkonsept. Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral / J01/ Oppdragsnr.

FINNMARK FYLKESKOMMUNE. Brannkonsept. Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral / J01/ Oppdragsnr. FINNMARK FYLKESKOMMUNE Brannkonsept Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral 2015-08-04 / J01/ Oppdragsnr.: 5150456 Oppdragsnr.: 5122293 Dokument nr.: F001 Innhold 1 Innledning 4

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 1. INNLEDNING Det eksisterer en egen standard for denne type kanaler. Denne ble implementert

Detaljer

Øvre Sandbakken utbygging 2014 Totalentreprise

Øvre Sandbakken utbygging 2014 Totalentreprise Totalentreprise - Kravspesifikasjon ARK - Anderssen + Fremming AS RIB - BraCon AS RIV - Norconsult AS RIE - Norconsult AS Ribr. - Firesafe Consulting AS Innholdsfortegnelse DEL III Kravspesifikasjon 1

Detaljer

Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen

Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen Erfaringer og observasjoner Sivilingeniør Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2004-0024\kut - branntomta.ppt Side 1 Hvorfor blir det avvik, feil og mangler ved

Detaljer

72 46 03 23 olav.aa@hemne.kommune.no Prosjektleder Prosjektutvikling X X Fredrik Eriksen RIV Gruppeleder for 918 41 616 fredrik@pumn.

72 46 03 23 olav.aa@hemne.kommune.no Prosjektleder Prosjektutvikling X X Fredrik Eriksen RIV Gruppeleder for 918 41 616 fredrik@pumn. Møte Sodin barneskole prosjekteringsmøte nr. 5. Dato: 08.12.15 1402 Sodin Skole Sted Referent Ref. dato: Sign: Neste møte: Sørli arkitekter as kontor. Aage Sørli 10.12.15 AAS Se bak i notatet Firma Delt

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE. Nye sykehjemsrom Sunndal helsetun Funksjonsbeskrivelse PROSJEKT: SAK:

FUNKSJONSBESKRIVELSE. Nye sykehjemsrom Sunndal helsetun Funksjonsbeskrivelse PROSJEKT: SAK: FUNKSJONSBESKRIVELSE Sunndal kommune skal bygge om kontorfløy i bygg 2 på Sunndal helsetun til sykehjemsplasser. Arbeidet omfatter ombygging av kontorer, toaletter og medisinrom til 8 stk. sykehjemsrom,

Detaljer

FBA-kurs Brannsikkerhet i bygninger 14. juni 2011. Byggeregler. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT!

FBA-kurs Brannsikkerhet i bygninger 14. juni 2011. Byggeregler. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT! FBA-kurs Brannsikkerhet i bygninger 14. juni 2011 Byggeregler Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT! Nye byggeforskrifter I kraft 1.7.2010 TEK Overgangsperiode fram til 1.7.2011 med unntak for kap.

Detaljer

(10) Detaljprosjektering Skillende bygningsdeler

(10) Detaljprosjektering Skillende bygningsdeler Scandic Lerkendal Trondheim 7. januar 2015 Brannsikre bygg - riktig prosjektering (10) Detaljprosjektering Skillende bygningsdeler Grensesnitt faser og fag Tre, mur og betong Brann Fenomen Respons Scenarier

Detaljer

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato:

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato: GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) ns innhold 1. Strukturert kabling UFS 102 1) Overordnet krav kap 2.1 2) Horisontal kabling kap 2.2 3) Vertikal kabling kap 2.3 4) Patching?

Detaljer

Krav &l slokkeanlegg i TEK10 ansvar og roller TROND S. ANDERSEN

Krav &l slokkeanlegg i TEK10 ansvar og roller TROND S. ANDERSEN Krav &l slokkeanlegg i TEK10 ansvar og roller TROND S. ANDERSEN Tema > Ansvar og roller i byggesak, begreper > Når krever TEK10 automa&sk slokkeanlegg > - bruk av standarder > Preaksepterte ytelser i veiledningen

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.:

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.: - Rom nr. 201 Korridor Dette rommet er i dag oppdelt i 4 små rom med lettvegger mellom, samt eksisterende bad: Toalett, gang og to skap, det ene av skapene med utslagsvask/kosteskap. Bod og bøttekott er

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer