Norsk Britisk Bilhistorisk Forening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Britisk Bilhistorisk Forening"

Transkript

1 Norsk Britisk Bilhistorisk Forening Nr De glade musikanter på Biri

2 NORSK BRITISK BILHISTORISK FORENING TILSLUTTET LMK Leder: Lise Ukkelberg ; Svartolderveien 11, 2316 Hamar epost: Tlf: Kasserer og medlemsregisterfører: Stein Batalden: Caroline Øverlands vei 8 A, 1356 Bekkestua, epost: postgiro: , tlf Sekretær: Rolf Schau Furukollvn 5b, 1394 Nesbru, epost: tlf Styremedlemmer: Jan Ivar Sørensen, - Oppgaard, 2160 Vormsund epost: tlf Jan Tverdal, Øylo, 2975 Vang i Valdres, tlf Dag Jarnøy, Ryenbergveien 73a, 0677 Oslo. tlf epost: Styremedlem og redaktør: Roar Snedkerud Riskegrenda 14, 1352 Kolsås, epost: tlf: Forsikringskontakt/besiktigelsesmann: Kjell kr. Ukkelberg, Svartolderveien 11, 2316 Hamar tlf , Godkjente besiktigelsespersoner: Frode Tverdal Uelandsgate 77, 0462 Oslo tlf / Knut Matre Fredlundbakken 5, 5073 Bergen tlf Jan Ivar Sørensen, - Oppgaard Vormsund tlf epost: Trygve Sandberg, Vangen, 7620 Skogn tlf Olav Bjørge, Vepsefaret 4, 1930 Aurskog, tlf / Det vises ellers til Albions nettside: for oversikt over merkeoppmenn og forsikringskontakt. 2

3 Leder har ordet VEL blåst i regnet på Biri, men et vellykket treff allikevel. Styret takker for tilliten og går på med ny giv og forebereder oss til 30-års jubileet i Årsmøtet foregikk i Jan Ivars telt, tusen hjertelig takk for lånet Jan Ivar. Så lenge værgudene ikke står oss bi, er det godt at vi alle kan improvisere og da får vi til det meste. (Teltet var meget populært når det høljet ned som mest da var det åpent for alle og Albion ble derfor et lite pusterom for de som ikke klarte å løpe i havn før det bøttet ned. Kvelden på Biristrand Camping ble litt amputert pga været, men alle fikk spist litt før vi inntok 2. etasjen i resepsjonen. Og her var humøret helt på topp, med konkurranser både for voksne og barn og så utlodningen da, det ble som en storfamilie og jeg tror alle koste seg bra. Jeg må spesielt få fremheve barna som i trange kår og med pratende voksne rundt seg, klarte å fullføre oppgavene med glans; ringspill og baller i bøtte. Mathilde H., Josefine, Amalie, Mathilde og Kevin, gratulerer med god innsats og så takket dere alle så flott for premiene som ble dere til del ja, da måtte de voksne holde kjeft, men klappe fikk de lov til. Og ut på kvelden, tro det eller ei, Albion hadde eget band og det var musikk og dans til langt på natt ja, talentene fins i Albion, bare vent til jubileet i Ellers er vell sesongen på hell for de fleste Albion vil ha stand på Ekebergmarkedet så velkommen til marked og stand for en god gammel engelsk bilprat. Kjør forsiktig i høstmørket husk det var vel Lucas som oppfant (mørket) lyset. Lise 3

4 Redaktøren har ordet Denne gangen har jeg funnet fram til 3 artikler som beskriver veien videre for britisk bilproduksjon. Det har den siste tiden skjedd store endringer på eierskapssiden for de "gamle og velkjente bilene", de produseres andre steder i England og det har kommet helt ny bilproduksjon til. Det er vanskelig å se slutten på dette. det er jo litt trist at alt som har med Mini å gjøre nå er flyttet til Tyskland og det er kasnkje litt rart for noen at Jaguar idag eies av et selskap som er er fra India - den tidligere kronkolonien til England. Slik er det - kapitalen er internasjonal - og den flytter på seg og dit hvor man tror det er mulig å tjene penger. Vår forening er en bilhistorisk forening, det er det ingen tvil om. Alle de gamle engelskproduserte bilene er en del av denne historien og er selvfølgelig medlemsberettiget i vår forening. Det jeg prøvde å få fram i forrige nummer var en debatt om hva som kan oppfattes å være engelsk bilproduksjon. I en slik sammenheng er det vanskelig å skille mellom en Ford Prefect fra 50-tallet eller Nissan Qashqai idag. Ford er amerikanskeid og Nissan er japanskeid. Prefecten og Qashqaien er begge produsert i England. Det er idag ingen som stiller spørsmål ved om en eier av en Ford Prefect skal være medlem i vår klubb. Jeg mente bare at det kanskje bør være slik at en Qashqai-eier bør kunne få medlemsskap om en år på linje med Prefecteeieren - nå er det for tidlig, fordi nåtid er ikke historisk tid. Med dette nummer avsluttes drøftingen av veien videre for engelsk bilproduksjon og forsåvidt også hvem som bør være medlemsberettiget til foreningen. Vi har minst et års historisk perspektiv på dette. La oss til slutt inderlig håpe at både Jaguar, Land Rover og de andre tradisjonelle engelske bilmerkene fortsatt blir produsert i mange nye år med de rokkeringer som nå er gjort den sisten tiden. Redaktøren 4

5 Vedtekter ALBION Norsk Britisk Bilhistorisk forening Vedtatt 2. august Klubbens navn og adresse: a. Klubbens navn er: ALBION, Norsk Britisk Bilhistorisk forening. b. Klubbens adresse: følger formannen p.t. Svartolderveien 11, 2316 Hamar - Webadresse: 2. Formål: a. Bidra til bevaring av alle typer britiske kjøretøy, med vekt på det motorhistoriske. b. Bidra til sosialt samvær medlemmene i mellom ved å arrangere møter, treff, turer alene eller i samarbeid med andre klubber. c. Bistå medlemmene med deler og teknisk informasjon. 3. Medlemskap. a. Medlemskap og stemmerett på årsmøte har alle som har betalt kontingent for den sesongen som årsmøtet gjelder. Utmelding skjer ved muntlig eller skriftlig henvendelse til en av klubbens styremedlemmer eller ved manglende kontingentinnbetaling etter en gangs purring. b. Medlemskap betinger interesse for, men ikke nødvendigvis eierskap av et kjøretøy. c. Medlemmene er forpliktet til å ta vare på klubbens gode navn og rykte ved alle anledninger. Dette gjelder også oppførsel i trafikken. Kjøring som kvalifiserer til inndragning av førerkort gir grunnlag for advarsel eller eksklusjon ved gjentatte hendelser. d. Medlemmer må ikke søke økonomisk vinning i klubbens navn eller av klubbens midler. Brudd på denne regel gir grunnlag for eksklusjon. 5

6 e. Det er kun klubbens styre, og de som styret bemyndiger, som har adgang til medlemsopplysninger. Medlemslisten oppdateres av kasserer /sekretær og kunngjøres minst en gang hvert år i medlemsbladet. 4. Organisasjon. 1. Styret: a. Styret velges av årsmøtet og skal bestå av minimum 5 medlemmer, herunder leder, kasserer/registerfører og 2 styremedlemmer. Ellers kan årsmøte velge det antall styremedlemmer som det finner nødvendig for å dekke de funksjoner som årsmøte ønsker i styret. Leder velges for et år av gangen. Resten av styremedlemmene velges for 2 år på en slik måte at kun halvparten er på valg hvert år. Alle styremedlemmer må være medlemmer av klubben. Styret skal minimum bestå av 5 og maksimum 8. b. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av de faste styremedlemmene er med på saksbehandlingen. I tilfelle stemmelikhet, har formann dobbeltstemme. c. Leder og styret har felles ansvar for den daglige driften av klubben mellom årsmøtene. d. Styret er ansvarlig ovenfor årsmøtet, og skal legge fram årsrapport, revidert regnskap og budsjettforslag for kommende år for godkjenning av årsmøtet. e. Et enstemmig styre har anledning til å ekskludere medlemmer som har brutt de av klubbens regler som gir grunnlag for eksklusjon. 2. Revisor Revisor velges årlig på årsmøtet 3. Valgkomité: a. Valgkomiteen velges av årsmøte for to år av gangen og skal bestå av 2 medlemmer som ikke er styremedlemmer. Valgkomiteen kan ikke foreslå seg selv til styreverv. Valgkomiteen velger selv leder og er ikke underlagt styret. 6

7 Valgkomiteen skal på et selvstendig grunnlag på årsmøte, legge frem forslag til valg av personer til å dekke de nødvendige funksjoner i styret som er på valg. 5. Ordinært årsmøte: a. Årsmøtet er klubbens øverste myndighet og skal avholdes hvert år innen utgangen av september. b. Årsmøtet innkalles av styret. Tid, sted og saksliste kunngjøres i klubbens organer minst en måned før årsmøtet. c. Forslag til sakslisten og kandidater til styreverv må henholdsvis være styret/valgkomiteen i hende senest innen utgangen av juni. d. Årsmøtet skal åpnes av leder eller delegert og deretter skal det velges en ordstyrer som skal lede møtet i henhold til sakslisten som er kunngjort i innkallingen til årsmøte, og som minimum skal inneholde følgende punkter: Åpning, Valg av møteleder, Godkjennelse av saksliste, Årsrapport, Regnskap, Fastsettelse av kontingent, Budsjett, Valg. Årsmøte kan endre på andre punkter på sakslisten før møtet, men dog ikke for vedtektsendringer eller opphør eller sammenslåingsforslag, som må være styret i hende innen utgangen av juni og som skal stå på innkallingen til årsmøte. e. Kun saker som står sakslisten kan behandles på årsmøte og årsmøtet kan ikke fatte vedtak som er i strid med klubbens vedtekter. f. Årsmøtet godkjenner styrets årsrapport med godkjent regnskap og budsjett offentliggjøres i første nummer av klubbens medlemsblad etter årsmøtet. g. Endringer i klubbens vedtekter kan bare skje på et årsmøte ved 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer. Minimum 5% av det totale antall medlemmer må være tilstede. h. Alle andre avstemninger avgjøres med simpelt flertall, unntatt opphør eller sammenslåingsforslag, som krever 3/4 flertall. i. Ved personvalg skal det være skriftlig avstemning når minst ett medlem forlanger det. For andre saker skal det være skriftlig avstemning når minst 1/3 av de fremmøtte medlemmer eller et enstemmig styre forlanger det. 7

8 j. Hvis det foreligger et mistillitsvedtak til en eller flere personer i styret som ikke er på valg, eller opphør eller sammenslåingsvedtak, skal dette avgjøres på et ekstraordinært årsmøte. Styret må sende innkalling til dette ekstraordinære møte for endelig behandling innen tre måneder etter det ordinære årsmøte. k. Medlemskontingenten kan kun bestemmes av årsmøtet. l. Etter valgene gir årsmøtet det nyvalgte styret fullmakt til å ta avgjørelser på vegne av klubben i enkeltsaker angående klubbens drift for den neste driftssesongen. Hvis det ikke lykkes årsmøte å få valgt personer til alle faste funksjonene i styret, kan styret få fullmakt til å velge inn inntil en midlertidig person frem til neste årsmøte. Hvis det mangler flere enn en person skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. 5. Ekstraordinært årsmøte. a. Dersom et flertall i styret eller 1/3 av medlemsmassen krever det, eller det foreligger et mistillitsvedtak eller opphør eller sammen slåingsvedtak fra det ordinære årsmøte, skal det avholdes ekstra ordinært årsmøte. b. Styret skal sende møteinnkalling, med låst saksliste kun på de saker som forårsaket møtet i henhold til skriftlig innlevert liste fra den eller de som forlanger møtet, eller i henhold til vedtak fra det ordinære årsmøte. Innkallingen sendes ut i henhold til de regler som gjelder for det ordinære årsmøte. c. Kun de saker som står på denne sakslisten kan behandles, Ellers følger man reglene som for ordinært årsmøte bortsett sakslisten. Møteleder skal velges. d. Referat fra det ekstraordinære årsmøtet skal offentliggjøres i første mulige nummer av klubbens medlemsblad etter møtet. Hvis klubben besluttes nedlagt sendes referatet til Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK). 8

9 7. Organer: a. Klubbens medlemsblad kommer ut 3-5 ganger i året, og inneholder informasjon om klubben og aktiviteter mot veteranmiljøets aktiviteter. I tillegg til medlemsbladet vil det også bli lagt ut informasjon på klubbens webside. b. Redaktør / Webmaster har full redaksjonell frihet i valg av profil og utforming av klubbens organer. c. Synspunkter og meninger som uttrykkes i klubbens organer er ikke nødvendigvis samsvarende med redaktørens og styrets synspunkt. 8. Økonomi: a. All bruk av klubbens midler skal være i et rimelig forhold til godkjent budsjett, eller unntaksvis av et enstemmig styre. b. All utbetaling skjer via kasserer eller formann, mot kvittering/ regning som føres som bilag i regnskapet. c. Redaktøren / webmaster har egen tillatelse til utgifter i forbindelse med. klubbens organer. d. Medlemmer kan få dekket utgifter i forbindelse med arbeid for klubben mot dokumentasjon i henhold til punkt 8a. e. Regnskapet skal presenteres av regnskapsfører for styret innen utgangen av 1. kvartal 9. Opphør eller sammenslåing med andre klubber: a. Nedleggelse eller sammenslåing av klubben kan kun fattes på ett ekstraordinært årsmøte. b. Ved opphør skal alle klubbens midler fryses under kontroll av Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) for en periode på 5 år for gi andre en mulighet til å starte opp en ny organisasjon. c. En eventuell ny oppstart, ved bruk av disse midler, skal kun tillates på grunnlag av vedtekter som i hovedsak samsvarer med disse vedtekter. Dette skal kontrolleres av LMK. d. Hvis ingen innen dette tidsrommet har etablert en ny organisasjon i henhold til ovenstående pkt c, og gjort krav på det gamle klubbens 9

10 midler, tilfaller midlene LMK. e. Ved sammenslåing tilfaller midlene den nye organisasjonen under forutsetting av at de nye vedtektene i hovedsak samsvarer med disse vedtektene og er godkjent av LMK. 10. Ikrafttredelse: Vedtektene trer i kraft etter årsmøtet 02. august 2008 Årsmøteprotokoll året 2007 Møtedato kl Formann Lise ønsket velkommen og regnet pøste ned. 1. Innkallingen ble godkjent og Steinar Grimsen ble valgt som referent 2. Formann Lise ble valgt som ordstyrer og Anki og Odd til å underskrive protokollen 3. Styrets årsberetning ble godkjent 4. Regnskapet ble godkjent. Revisor godkjente regnskapet, men ønsket at regnskapet for 2007 registreres inn i 2008 for å se antall betalende medlemmer. 5. Det var ingen innkomne forslag. Dog ble det vedtatt å be medlemmene om å sende inn mobilnr. og adresser til reg. fører innen Dette fordi vi får nytt medlemsregister i løpet av høsten. 6. Merkeoppmenn/forsikringskontakter. Per Bergheim har falt ut av listen og settes på ny inn som forsikringskontakt. 7. Kontingent for Styret fremmet et forslag på kr 250 men etter avstemming ble årskontingenten for 2009 vedtatt til kr 300. Dette fordi Albion er 30 år i Valg Lise Ukkelberg Stein Batalden vvvvvvvvvvvvvvv formann kasserer/medlemsregisterfører 10

11 Jan Tverdal styremedlem Dag Jarnøy web-redaktør Roar Snedkerud rundskrivredaktør Rolf Schau styremedlem Jan Ivar Sørensen styremedlem 9. Vedtekter Vedtektene ble godkjent som vedlagt og gjelder fra dato. Likeledes fortsetter valgkomité,: Oddbjørn Sørensen og Berit Storsveen og ihht nye vedtekter for 2 nye år. Møtet hevet (Anki) Anne-Christine Thestrup/s Odd Johannessen/s OPPGAVER ALBIONTREFF BIRI 2 OG 3 AUG X = rett svar 1. Skuespilleren John Nettles er kjent som politietterforsker Tom Barnaby den engelske serien Midsomer Murders (Mord og mysterier). Men, i hvilke serie spilte han politimann i sin ungdom? Jim Bergerac x Helgenen James Bond 2. Hvor blir Midsomer Murders spilt inn? Oxfordshire og Buckinghamshire x Jersey og Oxfordshire Oxford og Wales 3. Hvor mange sesonger av Midsomer Murders er det spilt inn? 12 x

12 4. Når ble Rolls Royce Silver Cloud lansert? x På The Midland Hotel i Manchester møttes Hon Charles Stewart Rolls og Frederick Henry Royce hverandre, og Rolls Royce Ltd. Ble grunnlagt. Når var dette? 10. Sept Mai 1904 x 8. Aug Morris Minor feirer 60 - års jubileum i år. Når forlot den første Morris Minor samlebåndet? 15. Sept Sept x 25. Sept Hva var, og fortsatt er, Reg.nr. på denne Minoren? NWL 765 NWL 576 x NWL Hvem designet den første Morris - the Bull Nosed Morris? William Richard Morris x Stephen Frederick Morris Peter Robert Morris 9. Når var dette? x Når registrerte Egil Lundanes sin 1. Morris Minor? Den flammelakkerte Van - 60 mod x

13 11. Hvor mange gram er 1 OZ? 28,35 gram x 29,85 gram 31,25 gram 12. Hvor mange liter er 1 gallon? 3,785 L 4,546 L x 5,464 L 13. Hvor mye er 1 pint? 0,489 L 0,502 L 0,568 L x 14. Hvilke bilmerke startet ikke med sykler? Vauxhall x Rover Singer 15. Hvor ble bilmerket Nameless produsert? Ingemannsland London x Coventry 16. Når kom Triumph Spitfire på markedet? x 17. Så til slutt for å skille mellom like poeng; Hvor lang er omkretsen av et originalt hjul på en Morris Minor med dimensjon x 14? 1864 m.m 13

14 RESULTATER KONKURRANSEN (De 20 beste) 1. Roar Snedkerud 2. Jens Even Wahl 3. Per Ramsøskar 4. K. Johansen 5. J.E. Myklestad 6. Trygve Sandberg 7. Leif S. Heggen 8. Odd N. Johannessen 9. Jan Ivar Sørensen 10. Øyvind Holmsen 11. Leif Magne Nilsen 12. Guttorm Brennholm 13. Olav Bjørge 14. Lars Hernes 15. Ole Østby 16. Per K. Torvestad 17. Oddbjørn Sørensen 18. Dag Jarnøy 19. Kjell Kr. Ukkelberg 20. Terje Sunnaas Vinneren av quizen, Roar Snedkerud som fikk en flott jaguar-figur. Vinner av utlodningen - et gavekort fra DFDS - Per Kjell Torvestad Gavekort fra DFDS vunnet av eksteparet Holmsen 14

15 Jaguar og Land Rover: Tata Motors kjøper en rik kulturarv Domain-b.com 26. mars 2008 Tata Motors har nylig skapt historie ved å kjøpe opp de britiske bilmerkene Jaguar og Land Rover, som var del av Ford Motors Premier Automobile Group. Med dette oppkjøpet har Tata Motors også skrevet seg inn i bilhistorien. Sourya Biswas ser på hva oppkjøpet av disse to navnene betyr for Tata Group. De som hånet Tata Motors nå vellykkede forsøk på å produsere verdens billigste bil Nano og avfeide investeringen som billig kan tvinges til å ta sine ord tilbake når selskapet gjennomfører oppkjøpet av to av de mest berømte navn i bilverdenen Jaguar og Land Rover. For de som var stolte av den sensasjonelle bragden det var å skape en moderne firedørs bil til prisen på et flott tohjuls kjøretøy, gir denne siste fjæren i Tatas hatt grunn for enda mer jubel. Tatas verdensomspennende vekst Tata-gruppen har alltid nytt stor respekt i India, kanskje mer enn noen annen industribedrift, og er forbundet med all slags hverdagsprodukter. Det var denne allmenne utbredelsen av Tata-navnet som fikk to unge thailandske turister til å døpe datteren Tata. Datteren vokste opp til å bli en av de mest populære popartistene i Asia med millioner av fans. Tata Young rocket også India med sin energiske opptreden i bike-thrilleren Dhoom. 15

16 Men for Ratan Tata, dagens patriark i Tata-gruppen, var det ikke nok at hans bedrift var en av de mest kjente i India. Han ønsket å spre Tatas navn og innflytelse til resten av verden og satte i gang en periode med rask ekspansjon. Det som begynte i 2000 med oppkjøpet av Tetley Tea og som nådde et nytt høydepunkt med overtakelsen av Corus Steel i 2007, har nå nådd toppunktet med innlemmelsen av Jaguar og Land Rover. Eller kanskje er toppunktet ennå ikke nådd? I mellomtiden har gruppen også gjort store oppkjøp som Nat Steel, Tyco, Millennium Steel og Eight O clock Coffee. Utviklingen av TELCO Dette er det andre store oppkjøpet til Tata Group-selskapet Tata Motors av nyere dato. For nøyaktig tre år siden kjøpte Tata Motors lastebildivisjonen til det kriserammede Daewoo Motors, mens passasjerbilseksjonen ble overført til General Motors. Anleggslastebiler har alltid vært Tata Motors sterke side, og oppkjøpet av Daewoo Commercial Vehicle var bare en styrking av denne posisjonen. Tata Motors var tidligere kjent som TELCO eller Tata Engineering and Locomotive Company. Men nøyaktig ti år tidligere hadde Tata Motors også forsøkt seg på den vanskelige personbilverdenen med Indica. Etter de første barnesykdommene har Indica skapt historie som den første moderne bilen fra India. I januar i år har Tata Motors igjen vært i nyhetene verden over med lanseringen av den billigste bilen i verden: Tata Nano. Den produserer også den billigste sedanen i verden: Indigo CS, som også ble avduket på Auto Expo i januar. Nå har Tata Motors tatt spranget fra billigbiler til dyre, eksklusive produkter med kjøpet av Jaguar og Land Rover fra Ford Motors til en sum av rundt $2 milliarder. Selv om Tata Motors kjøpte dem av den store amerikanske bilprodusenten Ford Motors, er de veldig britiske i sjel og kropp. Vi skal her gi en kort historikk for de to ledende bilmerkene. Britisk som puber og overskyet vær Jaguar har vært et perfekt eksempel på britiske luksusbiler, akkurat som britiske bilrace har vært assosiert med Aston Martin. Selv om den legendariske, oppdiktede agenten James Bond tradisjonelt har foretrukket sistnevnte, kan få glemme den grønne kabrioleten som ble kjørt av Gustav Graves håndlanger Zao i filmen Die Another Day. Det var en Jaguar XKR Roadster. 16

17 Den var en verdig motstander for Aston Martin Vanquish som ble kjørt av 007. Men det roterende maskingeværet og bombekasterne som ble vist i filmen er nok ikke standardutstyr. Merkets britiske preg kan konstateres ut fra det interessante faktum at det er ett av få varemerker som har kongelig leveringsfullmakt både fra dronning Elizabeth og prins Charles. Slike fullmakter er blitt utstedt i århundrer til leverandører av varer til den britiske kongefamilien, og gjør det mulig for leverandørene å bruke dette i reklame, som gir produktene et prestisjefylt og eksklusivt preg. Idag kan dronningen, hertugen av Edinburgh og prinsen av Wales utdele slike æresbevisninger. Dronningmorens æresbevisninger forfalt automatisk fem år etter hennes død i Flere andre kongefamilier tillater næringslivet å reklamere med kongelig beskyttelse, bl.a. kongefamiliene i Nederland, Danmark, Thailand og Sverige. De tidlige årene Dette berømte merket hadde en beskjeden start i 1992 som Swallow Sidecar Company, etablert av to motorsykkelentusiaster, William Lyons og William Walmsley. Selskapet ble først lokalisert i Blackpool men flyttet til Coventry i 1928 da etterspørselen etter den populære Austin Swallow var større enn fabrikkens kapasitet. I dag blir Jaguar montert på Castle Bromwich i Birmingham og Halewood i Liverpool etter at den historiske fabrikken Browns Lane stengte i Tata Motors har lovet fagforeningen at begge disse fabrikkene vil fortsette å operere uten nedskjæringer etter overtakelsen. Jaguar-navnet dukket først opp i en av selskapets produkter i 1935 en 2,5 l. sedan som fikk navnet SS Jaguar, der SS sto for Swallow Sidecar. Etter 2. verdenskrig ble selskapet tvunget til å gå bort fra SS -navnet på grunn av den uheldige sammenblandingen med det hemmelige nazipolitiet Schutzstaffel Derfor innførte man navnet Jaguar i Utviklingen i årenes løp Jaguar gjennomgikk mange fusjoner og fisjoner i løpet av de kommende tiårene. De kjøpte Daimler Motor Company som hadde fått retten til bruke navnet Daimler fra Gottlieb Daimler personlig i

18 Dette selskapet var forskjellig fra det mer kjente Daimler-Benz i Tyskland, og var del av Birmingham Small Arms Company fra 1910 til de ble kjøpt opp av Jaguar, som så brukte merket til de aller fineste modellene. Jaguar fusjonerte med British Motor Corporation (BMC), og British Motor Holdings (BMH) ble dannet i BMC hadde tidligere blitt dannet ved fusjonen mellom Austin Motor Company og Nuffield-organisasjonen (morselskap til Morris car company, MG, Riley og Wolseley) i Så kom fusjonen med Leyland i 1968 som allerede hadde kjøpt opp Rover og Standard Triumph. Sluttresultatet var British Leyland Motor Corporation (BLMC). I statens hender Imidlertid ble BLMC rammet av alvorlige økonomiske problemer som resulterte i at Ryder-rapporten til Storbritannias National Enterprise Board anbefalte støtte fra staten. Nasjonalisering trådte i kraft i 1975 da selskapet ble gitt det nye navnet British Leyland Ltd (senere bare BL plc). I 70-årene utgjorde Jaguar og Daimler en del av BLs spesialiserte bilavdeling Jaguar Rover Triumph Ltd. frem til en omorganisering i 1980-årene som gjorde at mesteparten av bilproduksjonen til BL ble samlet i Austin Rover Group som Jaguar og Daimler var utestengt fra. og ut av dem Jaguar ble notert på Londonbørsen i 1984 av Thatcher-regjeringen og ble deretter kjøpt opp av Ford Motor Company i 1990 for $2.5 milliard. I 1991 ble den del av Fords nye Premier Automotive Group of foreign automakers, sammen med Aston Martin, Volvo Cars, og fra 2000, Land Rover; Aston Martin ble senere solgt ut i Jaguars racinghistorie Jaguar var en av de første bilene i den nye verden av konkurranseracing, og oppnådde seiere gjennom 1950-årene på det tøffe 24-timers utholdenhetsløpet 18

19 i Le Mans. Jaguar kuttet ut konkurransen etter disse første suksessene men kom triumferende tilbake i 1980-årene som motorprodusent for Tom Walkinshaw Racing Team. Jaguars suksess i Le Mans er ikke blitt gjentatt i Formel 1. Ford kjøpte opp Jackie Stewarts Stewart Grand Prix Formula One racing team i 1999 og døpte det om til Jaguar Racing. Jaguar Racing deltok i Formel 1 fra 2000 til 2004 men oppnådde bare to pallplasseringer på disse fem konkurranseårene. Deretter ble teamet solgt videre til grunnleggeren av Red Bull, den østerrikske milliardæren Dietrich Mateschitz. Teamets nåværende navn er Red Bull Racing. Milliardene som er investert Ford har i løpet av disse årene brukt nesten $10 milliarder på merket, men har ikke lykkes med å oppnå fortjeneste. Etter å ha pådratt seg store tap to år på rad i 2006 og 2007, bestemte Ford seg for å redusere tapene sine og solgte til slutt merket i mars Nå er Jag en del av Tata-stallen. Historien om Land Rover Land Rovers historie starter med lanseringen av den banebrytende sivile terrengbruksbilen på Amsterdam Motor Show 30. april Navnet er nå et vanlig merke for flere ulike modeller som alle er firehjulsdrevne. Land Rover har hatt flere eiere i løpet av de siste seks tiårene, fra morselskapet Rover, til British Leyland, British Aerospace, BMW og Ford. Nå utgjør den en del av Tata Motors som kjøpte merket fra Ford sammen med søstermerket Jaguar. Jaguar og Land Rover sammenfall av skjebner Lenge før Mitsubishi Pajero, Toyota Land Cruiser og Humvee, betydde SUV og all-terrengbiler (ATV) Jeep og Land Rover. Faktisk er Jeep og Land Rover de eldste SUV-navnene i bilindustriens historie. Den første Land Rover ble konstruert i 1947 da den fremdeles var del av Rovergruppen. Rover ble del av Leyland Motor Corporation (LMC) i 1967, ble så fusjonert med British Motor Holdings (BMH) og ble så til British Leyland Motor Corporation (BLMC). Det er her skjebnene til Jaguar og Land Rover faller sammen, siden Jaguar allerede var en del av BMH. 19

20 Jaguar og Land Rover skjebner skilles BLMC, omdøpt til British Leyland Ltd (og senere simpelthen BL plc) gjennomgikk en stor omorganisering på slutten av 70-tallet og tidlig 80-tallet da massemarkedsdelen ble skilt ut under navnet Austin Rover Group i Jaguar og Daimler var ikke med i denne gruppen. Dette var etter nasjonaliseringen i 1975 og den viktige gjensidige avtalen med Honda av 1979 når det gjaldt aksjebesittelse. Jaguar og Land Rover samles igjen Austin Rover Group ble overtatt av den store tyske bilprodusenten BMW i 1994, som solgte ut selskapet i 2000 etter å ha delt det opp i tre deler. Mini-merket ble beholdt av BMW; Land Rover ble solgt til Ford Motors for et antatt beløp på $3 milliarder (selv om BMW beholdt Rover-varemerket), mens resten ble til MG Rover og ble i mai 2000 kjøpt for den symbolske summen 10 av et spesielt sammensatt gruppe forretningsmenn kjent som Phoenix Consortium. Ford Motors hadde allerede kjøpt Jaguar i 1999, så dette ble et felles hjem for merkevarene Jaguar og Land Rover. Tatas Rover-erfaring Tata Motors hadde tidligere hatt en forbindelse med denne Rover en. Etter den første suksessen med Indica på indisk jord ønsket Tata Motors å spre sin virksomhet til utlandet, og knyttet seg til MG Rover for å selge Indica som CityRover i Dette foretagendet kollapset i 2005 da MG Rover ble insolvent og de fysiske aktivaene til det insolvente firmaet ble solgt til kinesiske Nanjing Automobile Group. Shanghai Automotive Industry Corporation, som hadde opphavsretten til Rover 75, MG Rovers første produkt, kunngjorde sin intensjon om å kjøpe Rovers merkenavn fra BMW, men Ford slo dem i kappløpet og kjøpte merkenavnet i 2006 for å beskytte retten til å bruke navnet Land Rover, da de allerede hadde kjøpt opp aktiva i dette selskapet i Utviklingen av Land Rover Som nevnt ble den første Land Rover bygget i 1947 og avduket i Den tidlige inspirasjonen var ikonet Jeep fra Annen verdenskrig. Et særpreget trekk var karosseriet som var laget av den patentbeskyttede rustfrie legeringen av aluminium og magnesium som ble kalt Birmabright. 20

21 Den ble skapt av nødvendighet pga. stålmangelen etter krigen og rikeligheten på flyaluminium. Denne rustbestandige metallegeringen hjalp til å bygge Land Rovers legendariske omdømme som seig og slitesterk. Dette gjorde bilen særlig attraktiv for den britiske hæren og jordbruksnæringen. Selv om den tapte noe av markedet til japanske importer i og 1980-årene har den gjenerobret sin posisjon med forbedringer i motoren og understellet. I 1970 lanserte Land Rover luksus-suv en Range Rover som de siste årene har nytt stor popularitet. Den nyeste modellen siden 2005 er Range Rover Sport som er en av de beste bilene som kan brukes i terrenget i dag. I det velrenommerte bilprogrammet Top Gear på BBC sammenlignet programleder Jeremy Clarkson den med en Challenger stridsvogn. Land Rovers Wolf er også kjent for å være den viktigste bruksbilen til den britiske hæren. Det 75. Ranger Regimentet i USA har også tilpasset tolv versjoner av Land Rover som fikk den offisielle betegnelsen RSOV (Ranger Special Operations Vehicle). Populær i militære kretser Den viktigste grunnen for at Land Rover-modellene, særlig Defender, er så populære til militært bruk er den imponerende terrengkapasiteten, som overgår til og med den kjente Humvee. En annen nyttig egenskap er det store utvalget av karosserityper, fra en enkel seilduksdekket pick-up til en 12-seters, fullt utstyrt Station Wagen. Både Land Rover og eksterne entreprenører har tilbudt et bredt utvalg av ombygginger og tilpasninger til det opprinnelige kjøretøyet, som for eksempel brannbiler, gravemaskiner, heiskurver, hydrauliske plattformer, ambulanser, brøytebiler og 6-hjulsdriftsversjoner, i tillegg til unike spesialkonstruksjoner, bl.a. amfibie-land Rovere og kjøretøyer som er utstyrt med belter i stedet for hjul. Land Rovere har hatt mange store roller i populære filmer, bl.a. The Gods Must Be Crazy i 1980, til nyere filmer som Lara Croft: Tomb Raider, Ace Ventura, Hotel Rwanda og Bond-filmen The Living Daylights. De har også hatt en fremtredende plass i Mission Impossible III og den Oscar-vinnende filmen The Queen. 21

Norsk Britisk Bilhistorisk Forening

Norsk Britisk Bilhistorisk Forening Norsk Britisk Bilhistorisk Forening Nr. 2 2007 God sommer NORSK BRITISK BILHISTORISK FORENING TILSLUTTET LMK LEDER: Lise Ukkelberg ; Svartolderveien 11, 2316 Hamar epost: lise.j.ukkelberg@sparebanken-hedmark.no,

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År!

God Jul og Godt Nytt År! Norsk Britisk Bilhistorisk Forening Nr. 4 2006 Erik B. Winter startet sin automobilforretning den 26. april 1926 med import av små Austin-biler i Oslo i Skippergata 4. Han utga følgende postkort fra Voss:

Detaljer

Norsk Britisk Bilhistorisk Forening

Norsk Britisk Bilhistorisk Forening Norsk Britisk Bilhistorisk Forening Nr. 3 2007 Biri 3-5 august leder i full aktivitet NORSK BRITISK BILHISTORISK FORENING TILSLUTTET LMK Leder: Lise Ukkelberg Svartolderveien 11, 2316 Hamar epost: lise.j.ukkelberg@sparebanken-hedmark.no

Detaljer

B-blad BLAD I POSTABONNEMENT. 1352 Kolsås. Norsk Britisk Bilhistorisk Tidsskrift

B-blad BLAD I POSTABONNEMENT. 1352 Kolsås. Norsk Britisk Bilhistorisk Tidsskrift Norsk Britisk Bilhistorisk Forening Nr. 1 2007 Eier av denne flotte Riley er styremedlem Dag Jarnøy NORSK BRITISK BILHISTORISK FORENING TILSLUTTET LMK B-blad Leder: Lise Ukkelberg ; Svartolderveien 11,

Detaljer

Norsk Britisk Bilhistorisk Forening. Nr. 1 2008

Norsk Britisk Bilhistorisk Forening. Nr. 1 2008 Norsk Britisk Bilhistorisk Forening Nr. 1 2008 Morris Minor på primus-treff i Rømskog i 2008 NORSK BRITISK BILHISTORISK FORENING TILSLUTTET LMK Leder: Lise Ukkelberg, Svartolderveien 11, 2316 Hamar epost:

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Norsk Britisk Bilhistorisk Forening. Nr. 4 2011

Norsk Britisk Bilhistorisk Forening. Nr. 4 2011 Norsk Britisk Bilhistorisk Forening Nr. 4 2011 Austin 10 Drivers club jubileumsrally 1965-2010 Austin 10 Austin - parade 2 NORSK BRITISK BILHISTORISK FORENING TILSLUTTET LMK Leder: Lise Ukkelberg, Svartolderveien

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

VETERANVOGNEN. Steinar Hødal 75år. Les om: Forskjellige treff, Nytt fra LMK og Fra bilbyen Coventry. V ETERANVOGN. Nr. 5-2012 Årg.

VETERANVOGNEN. Steinar Hødal 75år. Les om: Forskjellige treff, Nytt fra LMK og Fra bilbyen Coventry. V ETERANVOGN. Nr. 5-2012 Årg. VETERANVOGNEN Nr. 5-2012 Årg. 37 Steinar Hødal 75år Les om: Forskjellige treff, Nytt fra LMK og Fra bilbyen Coventry. GRENLAND V ETERANVOGN 19 KLUBB 68 1 Formann: Roar Christensen Tlf: 35 55 08 42 / 915

Detaljer

banebrytende innovasjon hvis prisen er riktig nummer 2 JULI 2014 www.skagenfondene.no

banebrytende innovasjon hvis prisen er riktig nummer 2 JULI 2014 www.skagenfondene.no MARKeDSrApPort banebrytende innovasjon hvis prisen er riktig nummer 2 JULI 2014 www.skagenfondene.no LEDER Is i magen God avkastning gjør godt, men litt is i magen er ikke å forakte det heller. Når dette

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

1/2013. Årsmøteinnkalling

1/2013. Årsmøteinnkalling 1/2013 Årsmøteinnkalling Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00. Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING Årsrapport 2005 Grunn til å juble! 2005 OVER ALL FORVENTNING Våre aksjefond ga andelseierne mellom 40 og 60 prosent avkastning i 2005. Både tegning og tilstrømming av nye kunder var rekordhøy, også til

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i IL Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag slik

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen org. nr. 987 227 370 ÅRSMELDING FOR 2008

Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen org. nr. 987 227 370 ÅRSMELDING FOR 2008 1 Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen org. nr. 987 227 370 ÅRSMELDING FOR 2008 Generelt Innledningsvis gis et lite tilbakeblikk også for 2007. Fader Mikhail (Mikhail Selyavkin) sluttet i februar 2007 som

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer