Norsk Britisk Bilhistorisk Forening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Britisk Bilhistorisk Forening"

Transkript

1 Norsk Britisk Bilhistorisk Forening Nr De glade musikanter på Biri

2 NORSK BRITISK BILHISTORISK FORENING TILSLUTTET LMK Leder: Lise Ukkelberg ; Svartolderveien 11, 2316 Hamar epost: Tlf: Kasserer og medlemsregisterfører: Stein Batalden: Caroline Øverlands vei 8 A, 1356 Bekkestua, epost: postgiro: , tlf Sekretær: Rolf Schau Furukollvn 5b, 1394 Nesbru, epost: tlf Styremedlemmer: Jan Ivar Sørensen, - Oppgaard, 2160 Vormsund epost: tlf Jan Tverdal, Øylo, 2975 Vang i Valdres, tlf Dag Jarnøy, Ryenbergveien 73a, 0677 Oslo. tlf epost: Styremedlem og redaktør: Roar Snedkerud Riskegrenda 14, 1352 Kolsås, epost: tlf: Forsikringskontakt/besiktigelsesmann: Kjell kr. Ukkelberg, Svartolderveien 11, 2316 Hamar tlf , Godkjente besiktigelsespersoner: Frode Tverdal Uelandsgate 77, 0462 Oslo tlf / Knut Matre Fredlundbakken 5, 5073 Bergen tlf Jan Ivar Sørensen, - Oppgaard Vormsund tlf epost: Trygve Sandberg, Vangen, 7620 Skogn tlf Olav Bjørge, Vepsefaret 4, 1930 Aurskog, tlf / Det vises ellers til Albions nettside: for oversikt over merkeoppmenn og forsikringskontakt. 2

3 Leder har ordet VEL blåst i regnet på Biri, men et vellykket treff allikevel. Styret takker for tilliten og går på med ny giv og forebereder oss til 30-års jubileet i Årsmøtet foregikk i Jan Ivars telt, tusen hjertelig takk for lånet Jan Ivar. Så lenge værgudene ikke står oss bi, er det godt at vi alle kan improvisere og da får vi til det meste. (Teltet var meget populært når det høljet ned som mest da var det åpent for alle og Albion ble derfor et lite pusterom for de som ikke klarte å løpe i havn før det bøttet ned. Kvelden på Biristrand Camping ble litt amputert pga været, men alle fikk spist litt før vi inntok 2. etasjen i resepsjonen. Og her var humøret helt på topp, med konkurranser både for voksne og barn og så utlodningen da, det ble som en storfamilie og jeg tror alle koste seg bra. Jeg må spesielt få fremheve barna som i trange kår og med pratende voksne rundt seg, klarte å fullføre oppgavene med glans; ringspill og baller i bøtte. Mathilde H., Josefine, Amalie, Mathilde og Kevin, gratulerer med god innsats og så takket dere alle så flott for premiene som ble dere til del ja, da måtte de voksne holde kjeft, men klappe fikk de lov til. Og ut på kvelden, tro det eller ei, Albion hadde eget band og det var musikk og dans til langt på natt ja, talentene fins i Albion, bare vent til jubileet i Ellers er vell sesongen på hell for de fleste Albion vil ha stand på Ekebergmarkedet så velkommen til marked og stand for en god gammel engelsk bilprat. Kjør forsiktig i høstmørket husk det var vel Lucas som oppfant (mørket) lyset. Lise 3

4 Redaktøren har ordet Denne gangen har jeg funnet fram til 3 artikler som beskriver veien videre for britisk bilproduksjon. Det har den siste tiden skjedd store endringer på eierskapssiden for de "gamle og velkjente bilene", de produseres andre steder i England og det har kommet helt ny bilproduksjon til. Det er vanskelig å se slutten på dette. det er jo litt trist at alt som har med Mini å gjøre nå er flyttet til Tyskland og det er kasnkje litt rart for noen at Jaguar idag eies av et selskap som er er fra India - den tidligere kronkolonien til England. Slik er det - kapitalen er internasjonal - og den flytter på seg og dit hvor man tror det er mulig å tjene penger. Vår forening er en bilhistorisk forening, det er det ingen tvil om. Alle de gamle engelskproduserte bilene er en del av denne historien og er selvfølgelig medlemsberettiget i vår forening. Det jeg prøvde å få fram i forrige nummer var en debatt om hva som kan oppfattes å være engelsk bilproduksjon. I en slik sammenheng er det vanskelig å skille mellom en Ford Prefect fra 50-tallet eller Nissan Qashqai idag. Ford er amerikanskeid og Nissan er japanskeid. Prefecten og Qashqaien er begge produsert i England. Det er idag ingen som stiller spørsmål ved om en eier av en Ford Prefect skal være medlem i vår klubb. Jeg mente bare at det kanskje bør være slik at en Qashqai-eier bør kunne få medlemsskap om en år på linje med Prefecteeieren - nå er det for tidlig, fordi nåtid er ikke historisk tid. Med dette nummer avsluttes drøftingen av veien videre for engelsk bilproduksjon og forsåvidt også hvem som bør være medlemsberettiget til foreningen. Vi har minst et års historisk perspektiv på dette. La oss til slutt inderlig håpe at både Jaguar, Land Rover og de andre tradisjonelle engelske bilmerkene fortsatt blir produsert i mange nye år med de rokkeringer som nå er gjort den sisten tiden. Redaktøren 4

5 Vedtekter ALBION Norsk Britisk Bilhistorisk forening Vedtatt 2. august Klubbens navn og adresse: a. Klubbens navn er: ALBION, Norsk Britisk Bilhistorisk forening. b. Klubbens adresse: følger formannen p.t. Svartolderveien 11, 2316 Hamar - Webadresse: 2. Formål: a. Bidra til bevaring av alle typer britiske kjøretøy, med vekt på det motorhistoriske. b. Bidra til sosialt samvær medlemmene i mellom ved å arrangere møter, treff, turer alene eller i samarbeid med andre klubber. c. Bistå medlemmene med deler og teknisk informasjon. 3. Medlemskap. a. Medlemskap og stemmerett på årsmøte har alle som har betalt kontingent for den sesongen som årsmøtet gjelder. Utmelding skjer ved muntlig eller skriftlig henvendelse til en av klubbens styremedlemmer eller ved manglende kontingentinnbetaling etter en gangs purring. b. Medlemskap betinger interesse for, men ikke nødvendigvis eierskap av et kjøretøy. c. Medlemmene er forpliktet til å ta vare på klubbens gode navn og rykte ved alle anledninger. Dette gjelder også oppførsel i trafikken. Kjøring som kvalifiserer til inndragning av førerkort gir grunnlag for advarsel eller eksklusjon ved gjentatte hendelser. d. Medlemmer må ikke søke økonomisk vinning i klubbens navn eller av klubbens midler. Brudd på denne regel gir grunnlag for eksklusjon. 5

6 e. Det er kun klubbens styre, og de som styret bemyndiger, som har adgang til medlemsopplysninger. Medlemslisten oppdateres av kasserer /sekretær og kunngjøres minst en gang hvert år i medlemsbladet. 4. Organisasjon. 1. Styret: a. Styret velges av årsmøtet og skal bestå av minimum 5 medlemmer, herunder leder, kasserer/registerfører og 2 styremedlemmer. Ellers kan årsmøte velge det antall styremedlemmer som det finner nødvendig for å dekke de funksjoner som årsmøte ønsker i styret. Leder velges for et år av gangen. Resten av styremedlemmene velges for 2 år på en slik måte at kun halvparten er på valg hvert år. Alle styremedlemmer må være medlemmer av klubben. Styret skal minimum bestå av 5 og maksimum 8. b. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av de faste styremedlemmene er med på saksbehandlingen. I tilfelle stemmelikhet, har formann dobbeltstemme. c. Leder og styret har felles ansvar for den daglige driften av klubben mellom årsmøtene. d. Styret er ansvarlig ovenfor årsmøtet, og skal legge fram årsrapport, revidert regnskap og budsjettforslag for kommende år for godkjenning av årsmøtet. e. Et enstemmig styre har anledning til å ekskludere medlemmer som har brutt de av klubbens regler som gir grunnlag for eksklusjon. 2. Revisor Revisor velges årlig på årsmøtet 3. Valgkomité: a. Valgkomiteen velges av årsmøte for to år av gangen og skal bestå av 2 medlemmer som ikke er styremedlemmer. Valgkomiteen kan ikke foreslå seg selv til styreverv. Valgkomiteen velger selv leder og er ikke underlagt styret. 6

7 Valgkomiteen skal på et selvstendig grunnlag på årsmøte, legge frem forslag til valg av personer til å dekke de nødvendige funksjoner i styret som er på valg. 5. Ordinært årsmøte: a. Årsmøtet er klubbens øverste myndighet og skal avholdes hvert år innen utgangen av september. b. Årsmøtet innkalles av styret. Tid, sted og saksliste kunngjøres i klubbens organer minst en måned før årsmøtet. c. Forslag til sakslisten og kandidater til styreverv må henholdsvis være styret/valgkomiteen i hende senest innen utgangen av juni. d. Årsmøtet skal åpnes av leder eller delegert og deretter skal det velges en ordstyrer som skal lede møtet i henhold til sakslisten som er kunngjort i innkallingen til årsmøte, og som minimum skal inneholde følgende punkter: Åpning, Valg av møteleder, Godkjennelse av saksliste, Årsrapport, Regnskap, Fastsettelse av kontingent, Budsjett, Valg. Årsmøte kan endre på andre punkter på sakslisten før møtet, men dog ikke for vedtektsendringer eller opphør eller sammenslåingsforslag, som må være styret i hende innen utgangen av juni og som skal stå på innkallingen til årsmøte. e. Kun saker som står sakslisten kan behandles på årsmøte og årsmøtet kan ikke fatte vedtak som er i strid med klubbens vedtekter. f. Årsmøtet godkjenner styrets årsrapport med godkjent regnskap og budsjett offentliggjøres i første nummer av klubbens medlemsblad etter årsmøtet. g. Endringer i klubbens vedtekter kan bare skje på et årsmøte ved 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer. Minimum 5% av det totale antall medlemmer må være tilstede. h. Alle andre avstemninger avgjøres med simpelt flertall, unntatt opphør eller sammenslåingsforslag, som krever 3/4 flertall. i. Ved personvalg skal det være skriftlig avstemning når minst ett medlem forlanger det. For andre saker skal det være skriftlig avstemning når minst 1/3 av de fremmøtte medlemmer eller et enstemmig styre forlanger det. 7

8 j. Hvis det foreligger et mistillitsvedtak til en eller flere personer i styret som ikke er på valg, eller opphør eller sammenslåingsvedtak, skal dette avgjøres på et ekstraordinært årsmøte. Styret må sende innkalling til dette ekstraordinære møte for endelig behandling innen tre måneder etter det ordinære årsmøte. k. Medlemskontingenten kan kun bestemmes av årsmøtet. l. Etter valgene gir årsmøtet det nyvalgte styret fullmakt til å ta avgjørelser på vegne av klubben i enkeltsaker angående klubbens drift for den neste driftssesongen. Hvis det ikke lykkes årsmøte å få valgt personer til alle faste funksjonene i styret, kan styret få fullmakt til å velge inn inntil en midlertidig person frem til neste årsmøte. Hvis det mangler flere enn en person skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. 5. Ekstraordinært årsmøte. a. Dersom et flertall i styret eller 1/3 av medlemsmassen krever det, eller det foreligger et mistillitsvedtak eller opphør eller sammen slåingsvedtak fra det ordinære årsmøte, skal det avholdes ekstra ordinært årsmøte. b. Styret skal sende møteinnkalling, med låst saksliste kun på de saker som forårsaket møtet i henhold til skriftlig innlevert liste fra den eller de som forlanger møtet, eller i henhold til vedtak fra det ordinære årsmøte. Innkallingen sendes ut i henhold til de regler som gjelder for det ordinære årsmøte. c. Kun de saker som står på denne sakslisten kan behandles, Ellers følger man reglene som for ordinært årsmøte bortsett sakslisten. Møteleder skal velges. d. Referat fra det ekstraordinære årsmøtet skal offentliggjøres i første mulige nummer av klubbens medlemsblad etter møtet. Hvis klubben besluttes nedlagt sendes referatet til Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK). 8

9 7. Organer: a. Klubbens medlemsblad kommer ut 3-5 ganger i året, og inneholder informasjon om klubben og aktiviteter mot veteranmiljøets aktiviteter. I tillegg til medlemsbladet vil det også bli lagt ut informasjon på klubbens webside. b. Redaktør / Webmaster har full redaksjonell frihet i valg av profil og utforming av klubbens organer. c. Synspunkter og meninger som uttrykkes i klubbens organer er ikke nødvendigvis samsvarende med redaktørens og styrets synspunkt. 8. Økonomi: a. All bruk av klubbens midler skal være i et rimelig forhold til godkjent budsjett, eller unntaksvis av et enstemmig styre. b. All utbetaling skjer via kasserer eller formann, mot kvittering/ regning som føres som bilag i regnskapet. c. Redaktøren / webmaster har egen tillatelse til utgifter i forbindelse med. klubbens organer. d. Medlemmer kan få dekket utgifter i forbindelse med arbeid for klubben mot dokumentasjon i henhold til punkt 8a. e. Regnskapet skal presenteres av regnskapsfører for styret innen utgangen av 1. kvartal 9. Opphør eller sammenslåing med andre klubber: a. Nedleggelse eller sammenslåing av klubben kan kun fattes på ett ekstraordinært årsmøte. b. Ved opphør skal alle klubbens midler fryses under kontroll av Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) for en periode på 5 år for gi andre en mulighet til å starte opp en ny organisasjon. c. En eventuell ny oppstart, ved bruk av disse midler, skal kun tillates på grunnlag av vedtekter som i hovedsak samsvarer med disse vedtekter. Dette skal kontrolleres av LMK. d. Hvis ingen innen dette tidsrommet har etablert en ny organisasjon i henhold til ovenstående pkt c, og gjort krav på det gamle klubbens 9

10 midler, tilfaller midlene LMK. e. Ved sammenslåing tilfaller midlene den nye organisasjonen under forutsetting av at de nye vedtektene i hovedsak samsvarer med disse vedtektene og er godkjent av LMK. 10. Ikrafttredelse: Vedtektene trer i kraft etter årsmøtet 02. august 2008 Årsmøteprotokoll året 2007 Møtedato kl Formann Lise ønsket velkommen og regnet pøste ned. 1. Innkallingen ble godkjent og Steinar Grimsen ble valgt som referent 2. Formann Lise ble valgt som ordstyrer og Anki og Odd til å underskrive protokollen 3. Styrets årsberetning ble godkjent 4. Regnskapet ble godkjent. Revisor godkjente regnskapet, men ønsket at regnskapet for 2007 registreres inn i 2008 for å se antall betalende medlemmer. 5. Det var ingen innkomne forslag. Dog ble det vedtatt å be medlemmene om å sende inn mobilnr. og adresser til reg. fører innen Dette fordi vi får nytt medlemsregister i løpet av høsten. 6. Merkeoppmenn/forsikringskontakter. Per Bergheim har falt ut av listen og settes på ny inn som forsikringskontakt. 7. Kontingent for Styret fremmet et forslag på kr 250 men etter avstemming ble årskontingenten for 2009 vedtatt til kr 300. Dette fordi Albion er 30 år i Valg Lise Ukkelberg Stein Batalden vvvvvvvvvvvvvvv formann kasserer/medlemsregisterfører 10

11 Jan Tverdal styremedlem Dag Jarnøy web-redaktør Roar Snedkerud rundskrivredaktør Rolf Schau styremedlem Jan Ivar Sørensen styremedlem 9. Vedtekter Vedtektene ble godkjent som vedlagt og gjelder fra dato. Likeledes fortsetter valgkomité,: Oddbjørn Sørensen og Berit Storsveen og ihht nye vedtekter for 2 nye år. Møtet hevet (Anki) Anne-Christine Thestrup/s Odd Johannessen/s OPPGAVER ALBIONTREFF BIRI 2 OG 3 AUG X = rett svar 1. Skuespilleren John Nettles er kjent som politietterforsker Tom Barnaby den engelske serien Midsomer Murders (Mord og mysterier). Men, i hvilke serie spilte han politimann i sin ungdom? Jim Bergerac x Helgenen James Bond 2. Hvor blir Midsomer Murders spilt inn? Oxfordshire og Buckinghamshire x Jersey og Oxfordshire Oxford og Wales 3. Hvor mange sesonger av Midsomer Murders er det spilt inn? 12 x

12 4. Når ble Rolls Royce Silver Cloud lansert? x På The Midland Hotel i Manchester møttes Hon Charles Stewart Rolls og Frederick Henry Royce hverandre, og Rolls Royce Ltd. Ble grunnlagt. Når var dette? 10. Sept Mai 1904 x 8. Aug Morris Minor feirer 60 - års jubileum i år. Når forlot den første Morris Minor samlebåndet? 15. Sept Sept x 25. Sept Hva var, og fortsatt er, Reg.nr. på denne Minoren? NWL 765 NWL 576 x NWL Hvem designet den første Morris - the Bull Nosed Morris? William Richard Morris x Stephen Frederick Morris Peter Robert Morris 9. Når var dette? x Når registrerte Egil Lundanes sin 1. Morris Minor? Den flammelakkerte Van - 60 mod x

13 11. Hvor mange gram er 1 OZ? 28,35 gram x 29,85 gram 31,25 gram 12. Hvor mange liter er 1 gallon? 3,785 L 4,546 L x 5,464 L 13. Hvor mye er 1 pint? 0,489 L 0,502 L 0,568 L x 14. Hvilke bilmerke startet ikke med sykler? Vauxhall x Rover Singer 15. Hvor ble bilmerket Nameless produsert? Ingemannsland London x Coventry 16. Når kom Triumph Spitfire på markedet? x 17. Så til slutt for å skille mellom like poeng; Hvor lang er omkretsen av et originalt hjul på en Morris Minor med dimensjon x 14? 1864 m.m 13

14 RESULTATER KONKURRANSEN (De 20 beste) 1. Roar Snedkerud 2. Jens Even Wahl 3. Per Ramsøskar 4. K. Johansen 5. J.E. Myklestad 6. Trygve Sandberg 7. Leif S. Heggen 8. Odd N. Johannessen 9. Jan Ivar Sørensen 10. Øyvind Holmsen 11. Leif Magne Nilsen 12. Guttorm Brennholm 13. Olav Bjørge 14. Lars Hernes 15. Ole Østby 16. Per K. Torvestad 17. Oddbjørn Sørensen 18. Dag Jarnøy 19. Kjell Kr. Ukkelberg 20. Terje Sunnaas Vinneren av quizen, Roar Snedkerud som fikk en flott jaguar-figur. Vinner av utlodningen - et gavekort fra DFDS - Per Kjell Torvestad Gavekort fra DFDS vunnet av eksteparet Holmsen 14

15 Jaguar og Land Rover: Tata Motors kjøper en rik kulturarv Domain-b.com 26. mars 2008 Tata Motors har nylig skapt historie ved å kjøpe opp de britiske bilmerkene Jaguar og Land Rover, som var del av Ford Motors Premier Automobile Group. Med dette oppkjøpet har Tata Motors også skrevet seg inn i bilhistorien. Sourya Biswas ser på hva oppkjøpet av disse to navnene betyr for Tata Group. De som hånet Tata Motors nå vellykkede forsøk på å produsere verdens billigste bil Nano og avfeide investeringen som billig kan tvinges til å ta sine ord tilbake når selskapet gjennomfører oppkjøpet av to av de mest berømte navn i bilverdenen Jaguar og Land Rover. For de som var stolte av den sensasjonelle bragden det var å skape en moderne firedørs bil til prisen på et flott tohjuls kjøretøy, gir denne siste fjæren i Tatas hatt grunn for enda mer jubel. Tatas verdensomspennende vekst Tata-gruppen har alltid nytt stor respekt i India, kanskje mer enn noen annen industribedrift, og er forbundet med all slags hverdagsprodukter. Det var denne allmenne utbredelsen av Tata-navnet som fikk to unge thailandske turister til å døpe datteren Tata. Datteren vokste opp til å bli en av de mest populære popartistene i Asia med millioner av fans. Tata Young rocket også India med sin energiske opptreden i bike-thrilleren Dhoom. 15

16 Men for Ratan Tata, dagens patriark i Tata-gruppen, var det ikke nok at hans bedrift var en av de mest kjente i India. Han ønsket å spre Tatas navn og innflytelse til resten av verden og satte i gang en periode med rask ekspansjon. Det som begynte i 2000 med oppkjøpet av Tetley Tea og som nådde et nytt høydepunkt med overtakelsen av Corus Steel i 2007, har nå nådd toppunktet med innlemmelsen av Jaguar og Land Rover. Eller kanskje er toppunktet ennå ikke nådd? I mellomtiden har gruppen også gjort store oppkjøp som Nat Steel, Tyco, Millennium Steel og Eight O clock Coffee. Utviklingen av TELCO Dette er det andre store oppkjøpet til Tata Group-selskapet Tata Motors av nyere dato. For nøyaktig tre år siden kjøpte Tata Motors lastebildivisjonen til det kriserammede Daewoo Motors, mens passasjerbilseksjonen ble overført til General Motors. Anleggslastebiler har alltid vært Tata Motors sterke side, og oppkjøpet av Daewoo Commercial Vehicle var bare en styrking av denne posisjonen. Tata Motors var tidligere kjent som TELCO eller Tata Engineering and Locomotive Company. Men nøyaktig ti år tidligere hadde Tata Motors også forsøkt seg på den vanskelige personbilverdenen med Indica. Etter de første barnesykdommene har Indica skapt historie som den første moderne bilen fra India. I januar i år har Tata Motors igjen vært i nyhetene verden over med lanseringen av den billigste bilen i verden: Tata Nano. Den produserer også den billigste sedanen i verden: Indigo CS, som også ble avduket på Auto Expo i januar. Nå har Tata Motors tatt spranget fra billigbiler til dyre, eksklusive produkter med kjøpet av Jaguar og Land Rover fra Ford Motors til en sum av rundt $2 milliarder. Selv om Tata Motors kjøpte dem av den store amerikanske bilprodusenten Ford Motors, er de veldig britiske i sjel og kropp. Vi skal her gi en kort historikk for de to ledende bilmerkene. Britisk som puber og overskyet vær Jaguar har vært et perfekt eksempel på britiske luksusbiler, akkurat som britiske bilrace har vært assosiert med Aston Martin. Selv om den legendariske, oppdiktede agenten James Bond tradisjonelt har foretrukket sistnevnte, kan få glemme den grønne kabrioleten som ble kjørt av Gustav Graves håndlanger Zao i filmen Die Another Day. Det var en Jaguar XKR Roadster. 16

17 Den var en verdig motstander for Aston Martin Vanquish som ble kjørt av 007. Men det roterende maskingeværet og bombekasterne som ble vist i filmen er nok ikke standardutstyr. Merkets britiske preg kan konstateres ut fra det interessante faktum at det er ett av få varemerker som har kongelig leveringsfullmakt både fra dronning Elizabeth og prins Charles. Slike fullmakter er blitt utstedt i århundrer til leverandører av varer til den britiske kongefamilien, og gjør det mulig for leverandørene å bruke dette i reklame, som gir produktene et prestisjefylt og eksklusivt preg. Idag kan dronningen, hertugen av Edinburgh og prinsen av Wales utdele slike æresbevisninger. Dronningmorens æresbevisninger forfalt automatisk fem år etter hennes død i Flere andre kongefamilier tillater næringslivet å reklamere med kongelig beskyttelse, bl.a. kongefamiliene i Nederland, Danmark, Thailand og Sverige. De tidlige årene Dette berømte merket hadde en beskjeden start i 1992 som Swallow Sidecar Company, etablert av to motorsykkelentusiaster, William Lyons og William Walmsley. Selskapet ble først lokalisert i Blackpool men flyttet til Coventry i 1928 da etterspørselen etter den populære Austin Swallow var større enn fabrikkens kapasitet. I dag blir Jaguar montert på Castle Bromwich i Birmingham og Halewood i Liverpool etter at den historiske fabrikken Browns Lane stengte i Tata Motors har lovet fagforeningen at begge disse fabrikkene vil fortsette å operere uten nedskjæringer etter overtakelsen. Jaguar-navnet dukket først opp i en av selskapets produkter i 1935 en 2,5 l. sedan som fikk navnet SS Jaguar, der SS sto for Swallow Sidecar. Etter 2. verdenskrig ble selskapet tvunget til å gå bort fra SS -navnet på grunn av den uheldige sammenblandingen med det hemmelige nazipolitiet Schutzstaffel Derfor innførte man navnet Jaguar i Utviklingen i årenes løp Jaguar gjennomgikk mange fusjoner og fisjoner i løpet av de kommende tiårene. De kjøpte Daimler Motor Company som hadde fått retten til bruke navnet Daimler fra Gottlieb Daimler personlig i

18 Dette selskapet var forskjellig fra det mer kjente Daimler-Benz i Tyskland, og var del av Birmingham Small Arms Company fra 1910 til de ble kjøpt opp av Jaguar, som så brukte merket til de aller fineste modellene. Jaguar fusjonerte med British Motor Corporation (BMC), og British Motor Holdings (BMH) ble dannet i BMC hadde tidligere blitt dannet ved fusjonen mellom Austin Motor Company og Nuffield-organisasjonen (morselskap til Morris car company, MG, Riley og Wolseley) i Så kom fusjonen med Leyland i 1968 som allerede hadde kjøpt opp Rover og Standard Triumph. Sluttresultatet var British Leyland Motor Corporation (BLMC). I statens hender Imidlertid ble BLMC rammet av alvorlige økonomiske problemer som resulterte i at Ryder-rapporten til Storbritannias National Enterprise Board anbefalte støtte fra staten. Nasjonalisering trådte i kraft i 1975 da selskapet ble gitt det nye navnet British Leyland Ltd (senere bare BL plc). I 70-årene utgjorde Jaguar og Daimler en del av BLs spesialiserte bilavdeling Jaguar Rover Triumph Ltd. frem til en omorganisering i 1980-årene som gjorde at mesteparten av bilproduksjonen til BL ble samlet i Austin Rover Group som Jaguar og Daimler var utestengt fra. og ut av dem Jaguar ble notert på Londonbørsen i 1984 av Thatcher-regjeringen og ble deretter kjøpt opp av Ford Motor Company i 1990 for $2.5 milliard. I 1991 ble den del av Fords nye Premier Automotive Group of foreign automakers, sammen med Aston Martin, Volvo Cars, og fra 2000, Land Rover; Aston Martin ble senere solgt ut i Jaguars racinghistorie Jaguar var en av de første bilene i den nye verden av konkurranseracing, og oppnådde seiere gjennom 1950-årene på det tøffe 24-timers utholdenhetsløpet 18

19 i Le Mans. Jaguar kuttet ut konkurransen etter disse første suksessene men kom triumferende tilbake i 1980-årene som motorprodusent for Tom Walkinshaw Racing Team. Jaguars suksess i Le Mans er ikke blitt gjentatt i Formel 1. Ford kjøpte opp Jackie Stewarts Stewart Grand Prix Formula One racing team i 1999 og døpte det om til Jaguar Racing. Jaguar Racing deltok i Formel 1 fra 2000 til 2004 men oppnådde bare to pallplasseringer på disse fem konkurranseårene. Deretter ble teamet solgt videre til grunnleggeren av Red Bull, den østerrikske milliardæren Dietrich Mateschitz. Teamets nåværende navn er Red Bull Racing. Milliardene som er investert Ford har i løpet av disse årene brukt nesten $10 milliarder på merket, men har ikke lykkes med å oppnå fortjeneste. Etter å ha pådratt seg store tap to år på rad i 2006 og 2007, bestemte Ford seg for å redusere tapene sine og solgte til slutt merket i mars Nå er Jag en del av Tata-stallen. Historien om Land Rover Land Rovers historie starter med lanseringen av den banebrytende sivile terrengbruksbilen på Amsterdam Motor Show 30. april Navnet er nå et vanlig merke for flere ulike modeller som alle er firehjulsdrevne. Land Rover har hatt flere eiere i løpet av de siste seks tiårene, fra morselskapet Rover, til British Leyland, British Aerospace, BMW og Ford. Nå utgjør den en del av Tata Motors som kjøpte merket fra Ford sammen med søstermerket Jaguar. Jaguar og Land Rover sammenfall av skjebner Lenge før Mitsubishi Pajero, Toyota Land Cruiser og Humvee, betydde SUV og all-terrengbiler (ATV) Jeep og Land Rover. Faktisk er Jeep og Land Rover de eldste SUV-navnene i bilindustriens historie. Den første Land Rover ble konstruert i 1947 da den fremdeles var del av Rovergruppen. Rover ble del av Leyland Motor Corporation (LMC) i 1967, ble så fusjonert med British Motor Holdings (BMH) og ble så til British Leyland Motor Corporation (BLMC). Det er her skjebnene til Jaguar og Land Rover faller sammen, siden Jaguar allerede var en del av BMH. 19

20 Jaguar og Land Rover skjebner skilles BLMC, omdøpt til British Leyland Ltd (og senere simpelthen BL plc) gjennomgikk en stor omorganisering på slutten av 70-tallet og tidlig 80-tallet da massemarkedsdelen ble skilt ut under navnet Austin Rover Group i Jaguar og Daimler var ikke med i denne gruppen. Dette var etter nasjonaliseringen i 1975 og den viktige gjensidige avtalen med Honda av 1979 når det gjaldt aksjebesittelse. Jaguar og Land Rover samles igjen Austin Rover Group ble overtatt av den store tyske bilprodusenten BMW i 1994, som solgte ut selskapet i 2000 etter å ha delt det opp i tre deler. Mini-merket ble beholdt av BMW; Land Rover ble solgt til Ford Motors for et antatt beløp på $3 milliarder (selv om BMW beholdt Rover-varemerket), mens resten ble til MG Rover og ble i mai 2000 kjøpt for den symbolske summen 10 av et spesielt sammensatt gruppe forretningsmenn kjent som Phoenix Consortium. Ford Motors hadde allerede kjøpt Jaguar i 1999, så dette ble et felles hjem for merkevarene Jaguar og Land Rover. Tatas Rover-erfaring Tata Motors hadde tidligere hatt en forbindelse med denne Rover en. Etter den første suksessen med Indica på indisk jord ønsket Tata Motors å spre sin virksomhet til utlandet, og knyttet seg til MG Rover for å selge Indica som CityRover i Dette foretagendet kollapset i 2005 da MG Rover ble insolvent og de fysiske aktivaene til det insolvente firmaet ble solgt til kinesiske Nanjing Automobile Group. Shanghai Automotive Industry Corporation, som hadde opphavsretten til Rover 75, MG Rovers første produkt, kunngjorde sin intensjon om å kjøpe Rovers merkenavn fra BMW, men Ford slo dem i kappløpet og kjøpte merkenavnet i 2006 for å beskytte retten til å bruke navnet Land Rover, da de allerede hadde kjøpt opp aktiva i dette selskapet i Utviklingen av Land Rover Som nevnt ble den første Land Rover bygget i 1947 og avduket i Den tidlige inspirasjonen var ikonet Jeep fra Annen verdenskrig. Et særpreget trekk var karosseriet som var laget av den patentbeskyttede rustfrie legeringen av aluminium og magnesium som ble kalt Birmabright. 20

21 Den ble skapt av nødvendighet pga. stålmangelen etter krigen og rikeligheten på flyaluminium. Denne rustbestandige metallegeringen hjalp til å bygge Land Rovers legendariske omdømme som seig og slitesterk. Dette gjorde bilen særlig attraktiv for den britiske hæren og jordbruksnæringen. Selv om den tapte noe av markedet til japanske importer i og 1980-årene har den gjenerobret sin posisjon med forbedringer i motoren og understellet. I 1970 lanserte Land Rover luksus-suv en Range Rover som de siste årene har nytt stor popularitet. Den nyeste modellen siden 2005 er Range Rover Sport som er en av de beste bilene som kan brukes i terrenget i dag. I det velrenommerte bilprogrammet Top Gear på BBC sammenlignet programleder Jeremy Clarkson den med en Challenger stridsvogn. Land Rovers Wolf er også kjent for å være den viktigste bruksbilen til den britiske hæren. Det 75. Ranger Regimentet i USA har også tilpasset tolv versjoner av Land Rover som fikk den offisielle betegnelsen RSOV (Ranger Special Operations Vehicle). Populær i militære kretser Den viktigste grunnen for at Land Rover-modellene, særlig Defender, er så populære til militært bruk er den imponerende terrengkapasiteten, som overgår til og med den kjente Humvee. En annen nyttig egenskap er det store utvalget av karosserityper, fra en enkel seilduksdekket pick-up til en 12-seters, fullt utstyrt Station Wagen. Både Land Rover og eksterne entreprenører har tilbudt et bredt utvalg av ombygginger og tilpasninger til det opprinnelige kjøretøyet, som for eksempel brannbiler, gravemaskiner, heiskurver, hydrauliske plattformer, ambulanser, brøytebiler og 6-hjulsdriftsversjoner, i tillegg til unike spesialkonstruksjoner, bl.a. amfibie-land Rovere og kjøretøyer som er utstyrt med belter i stedet for hjul. Land Rovere har hatt mange store roller i populære filmer, bl.a. The Gods Must Be Crazy i 1980, til nyere filmer som Lara Croft: Tomb Raider, Ace Ventura, Hotel Rwanda og Bond-filmen The Living Daylights. De har også hatt en fremtredende plass i Mission Impossible III og den Oscar-vinnende filmen The Queen. 21

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

TREKKERS NORGE VEDTEKTER

TREKKERS NORGE VEDTEKTER TREKKERS NORGE VEDTEKTER 1 1 Om foreningen a. Foreningens navn er «Trekkers Norge» og på engelsk «Trekkers Norway». b. Prime Directive 1. For Trekkers Norge er det sentralt å spre informasjon om og øke

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb.

Lover for Norsk Buhundklubb. Lover for Norsk Buhundklubb. Vedtatt av årsmøtet den 01.04.2006 Sist endret av årsmøtet den 12.03.2011 KAPITTEL 1 -NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Buhundklubb. Her forkortet til NBK. 2 Tilknytning

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

VEDTEKTER. for interesselaget

VEDTEKTER. for interesselaget VEDTEKTER for interesselaget STORHAUG HYTTEFORENING Formål Interesselaget Storhaug hytteforening er en sammenslutning av hytteeiere som har som formål å sikre god helårs atkomst til sine hytter, god og

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Vedtekter 2011 Norsk Bichon Havanais Klubb Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Det ble på årsmøtet 2011 vedtatt noen mindre tilpasninger i teksten sammenlignet med vedtektene vedtatt i 2010. Noen få paragrafer

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

Vedtekter for Norges Frimerkeungdom

Vedtekter for Norges Frimerkeungdom Vedtekter for Norges Frimerkeungdom Vedtatt 17. februar 1991. Revidert i 1993,-95, -99,-2001 og 2007 1. Organisasjon Norges Frimerkeungdom (heretter kalt NFU) er en landsomfattende, selvstendig organisasjon

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012.

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening Vedtekter Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. 1 Navn og formål Foreningens navn er Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening, forkortet Halden

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

Avtale om medlemskap

Avtale om medlemskap Avtale om medlemskap Hadeland & Ringerike Reiseliv Markedsorganisasjonen; Ringerike Reiseliv Org. nr. 984 881 479 Navn: Adresse: Postnr og sted: Innmeldt fra dato: / - Kontaktperson: Antall årsverk: E.

Detaljer

VEDTEKTER FOR.. VEILAG

VEDTEKTER FOR.. VEILAG Vedtatt på 1. ordinære årsmøte 2001. VEDTEKTER FOR.. VEILAG 1 Formål Veilaget skal stå for den daglige driften av de veiene som er omfattet av veilaget, jf 2. Veilaget skal sørge for at veiene er i forsvarlig

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene:

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: KAPITTEL 2. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR BRIDGEKAMERATENE 2-1 Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av februar måned. Tid

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016.

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Det gjelder i hovedsak å opprette en egen paragraf om medlemskategorier( 3), flytte nummereringen på resten, legge inn en setning i 4 og inkludere noen felles

Detaljer

Øvre Sunndal hjortevilt-vald

Øvre Sunndal hjortevilt-vald Øvre Sunndal hjortevilt-vald Vedtekter Utkast 0.3 Version: 0.3 Side: 1 of (5) VEDTEKTER FOR ØVRE SUNNDAL HJORTEVILTLAG 1. Laget Laget er en sammenslutning av grunneiere og andre rettighetshavere med jaktrett

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

1 ORGANISASJONENS NAVN

1 ORGANISASJONENS NAVN 1 ORGANISASJONENS NAVN Organisasjonens navn er Norges Buejegerforbund (NBJF). Norges Buejegerforbund er en partipolitisk nøytral, landsomfattende organisasjon som samler buejaktinteresserte enkeltindivider

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

(Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen)

(Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen) Vedtekter (Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen) 1 Formålsparagraf Val Eyja jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet og seksualitet.

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Velforening for dummies

Velforening for dummies Velforening for dummies 1 Slik går man fram (Etter forslag fra Norges velforbund) Orienteringsskriv i alle postkasser. Samtidig kan dere be beboerne sette opp forslag til tiltak og arrangementer som de

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirforetakenes Forbund

Vedtekter for Verdipapirforetakenes Forbund Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Vedtekter for Verdipapirforetakenes Forbund (Etter endringer vedtatt på generalforsamling i Verdipapirforetakenes

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Formål 1-1 Huseiernes Landsforbund (HL) er partipolitisk uavhengig og har til formål å ivareta medlemmenes huseierinteresser. HL er en landsomfattende interesseorganisasjon

Detaljer

2.2 - PFF skal ivareta og fremme kunnskap om privat fysioterapi.

2.2 - PFF skal ivareta og fremme kunnskap om privat fysioterapi. Vedtekter gjeldende fra 13.03.2012 1 - DEFINISJON Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund, med initialene PFF, er et frivillig og partipolitisk nøytralt forbund. PFF er en sammenslutning av offentlig

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer