Eller sammen med andre?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eller sammen med andre?"

Transkript

1 Helt alene?

2 Eller sammen med andre?

3 I gode tider, og når det butter i mot Jobben er en stor del av livet ditt. Jobben gir deg lønna du lever av. Jobben gir trygghet i hverdagen og sosial tilhørighet. I gode tider, og når du trives på jobben, har du liten grunn til bekymringer. Verre er det når det begynner å butte i mot. Det finnes da lover og regler i Arbeidsmiljøloven som beskytter meg, vil du kanskje si. Og det stemmer, men bare til en viss grad. Arbeidsmiljøloven angir kun minsterettigheter for arbeidstakere i Norge. Vi i Handel og Kontor jobber for riktig lønn, trygghet og trivsel i hverdagen og gode arbeidsforhold for våre medlemmer. Som organisert i Handel og Kontor får du nyte godt av en rekke fordeler, og ikke minst, hjelp og støtte om det skulle røyne på. Et medlemskap i HK er din beste forsikring i arbeidslivet, både i gode og ikke fullt så gode dager. Denne brosjyren forteller deg om fordelene med å være sammen med oss i Handel og Kontor. 3

4 Vi vil ha deg med på laget Fordeler som den femte ferieuka, årlige lønnsøkninger, tjenestepensjon og AFP har ikke kommet med julenissen. De har kommet fordi folk har kjempet sammen for et bedre og mer rettferdig arbeidsliv. Vi mennesker skaper vår egen historie ved å gå sammen for å endre det vi mener bør endres. Fremdeles er det slik at folk opplever urettferdighet. Ennå er det kamper som skal kjempes før vi med rette kan si at alle har ei lønn å leve av og en arbeidsdag å leve med. De kampene tar vi. Og vi vil gjerne ha deg med på laget! Vi er fagforbundet for deg som jobber med viktige oppgaver som økonomi, lønn og regnskap, logistikk og IT, personal og administrasjon, HR, markedsføring, salg og kundeservice. Våre medlemmer er godt kvalifiserte, enten gjennom formell kompetanse med høyskole/universitetsutdanning eller gjennom erfaring og realkompetanse Du kan være organisert hos oss uten at så mange av dine kollegaer er det. Men er dere tilstrekkelig mange organiserte på én og samme arbeidsplass, kan Handel og Kontor forhandle frem en tariffavtale som gjelder for alle medlemmene på arbeidsplassen. En tariffavtale er en kollektiv arbeidsavtale som sikrer likhet og rettferdighet på arbeidsplassen, samtidig som avtalen gir ekstra fordeler for de HK-organiserte. Tariffavtalen består av en hovedavtale og en overenskomst. Ta kontakt med oss, så får du vite hvordan dere går frem for å få i stand en tariffavtale på din arbeidsplass. Se også HK- brosjyren 8 skritt for en bedre arbeidsplass. Er du en av dem som ikke er med blant de organiserte på arbeidsplassen din? Meld deg inn i dag. Vent ikke til den dagen kommer da du virkelig får behov for å ha en organisasjon i ryggen. Da kan det være for sent. 4

5 5

6 6 Sammen i gode tider. Og sterke sammen. Våre medlemmer gir oss styrke i forhandlinger, noe som igjen kommer våre medlemmer til gode. På de neste sidene kan du lese hvilke lover og regler som gjelder for våre medlemmer i Handel og Kontor, både for de som er knyttet til tariffavtale og de som står som enkeltmedlemmer sammen med andre Handel og Kontor medlemmer. LØNN Som organisert med tariffavtale får du regler om hvor mye du skal tjene lagt i bunn når du tar jobben. Tariffavtalen sikrer deg altså en garantilønn ut fra hvilken bransje og overenskomst du jobber inn under. Lokalt kan dere avtale mer lønn ut over garantisatsene. Er du uorganisert finnes det ingen lov i Norge som bestemmer hvilken lønn du skal ha. Arbeidsmiljøloven forteller at du skal ha lønn, men den sier ikke hvor mye eller lite du skal tjene. Som uorganisert må du avtale alt selv og det er arbeidsgiver som bestemmer din videre lønnsutvikling. Godtgjøring høytidsdager Du skal leve også når det er høytidsdager, og regningene blir ikke mindre av at loven gir deg fri. Når det er høytidsdager sikrer derfor tariffavtalen deg ordinær lønn. For den som er uten tariffavtale gir loven rett til lønn 1. og 17.mai. Diverse tillegg/ubekvemstillegg Med tariffavtale er du i de fleste tilfeller sikret rett på kompensasjon for arbeid på ubekvemme tider av døgnet, eller som følge av at du jobber overtid. Slike tillegg kan for eksempel gjelde kvelds- og helgearbeid (såkalt UB-tillegg), matpenger og skifttillegg. Arbeidsmiljøloven gir deg ingen rett til slike tillegg. Ubekvemstillegg er bare garantert når du og dine kollegaer er organisert og har tariffavtale. Som all annen lønn må ubekvemstillegg avtales særskilt. Likelønn Det er klart at kvinner og menn skal ha samme lønn når de gjør samme jobb hos samme arbeidsgiver. Med tariffavtale er du sikret innflytelse over lønnsdannelsen og et apparat som kan ta seg av urettferdig lønnspolitikk fra arbeidsgiver. Som minstelov gjelder likestillingsloven. Mener du at arbeidsgiver bryter denne må det tas opp på den enkeltes eget initiativ. Men er du organisert, da tar HK saken. Ansettelseskontrakt Er du fagorganisert med tariffavtale på jobben kommer avtalens bestemmelser i tillegg til arbeidskontrakten. Den sikrer både arbeidsgiver og arbeidstaker et trygt regelverk å forholde seg til og den rydder unna eventuelle misforståelser. Alle har krav på skriftlig ansettelseskontrakt. Kontrakten skal blant annet inneholde punkter om arbeidstid, lønn og oppsigelsestid. Den skal også slå fast om ansettelsen gjelder for en tidsavgrenset periode. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at du får en ansettelseskontrakt, senest en måned etter at du har begynt i fast jobb. Arbeidstid Alle fagorganiserte som har tariffavtale på jobben har maksimalt 37,5 timers arbeidsuke. Jobber du ut over dette, sikrer tariffavtalen at du får skikkelig betalt for å jobbe overtid. Er du uorganisert eller står uten tariffavtale, er det loven som gjelder. Den gir deg maksimalt 9 timers arbeidsdag og 40 timers arbeidsuke. Bare arbeid ut over dette gir lovens minste overtidstillegg.

7 Overtid Du skal ha ekstra betaling når du jobber overtid. Som organisert med tariffavtale vil du få % i overtidstillegg, avhengig av når du jobber. Arbeidsmiljøloven sikrer deg bare 40% overtidsbetaling av hva du har avtalt i lønn. Er du uorganisert må du avtale prosenttillegg ut over dette på egenhånd, direkte med sjefen. Pauser Flere tariffavtaler har egne regler om spise- og hvilepauser. Blant annet om pauser skal være med eller uten lønn. Lovens minstekrav er at hvis du jobber mer enn 5 ½ time, da skal du ha en ubetalt pause. Ferie Klart du skal ha ferie. Alle med tariffavtale på arbeidsplassen er sikret 4 dager ekstra ferie. Sammen med grodagen gir dette en femte uke med ferie. Denne LO-ferien er en ordning som fagorganiserte medlemmer, gjennom sine tillitsvalgte, har kjempet igjennom. Har du ikke tariffavtale har du kun rett til minsteferie, det vil si 4 uker +1 dag. I følge loven som gjelder alle kan du kreve 3 uker av ferien lagt til perioden 1. juni 30. september. Arbeidsgiveren skal ta opp med deg når du ønsker å ta ferie. Er du organisert tar du kontakt med HK hvis det oppstår spørsmål om ferieavviklingen. Feriepenger Siden alle med tariffavtale har 4 ekstra feriedager, kompenseres de ekstra feriedagene med en høyere feriepengesats. Feriepengesatsen er derfor på 12% på arbeidsplasser med tariffavtale. Feriepengesatsen for uorganiserte uten tariffavtale på arbeidsplassen er lik lovens minstesats, altså 10,2%. I feriepengeutregningen skal all skattbar inntekt i løpet av fjoråret regnes med. Permisjoner Tariffavtalen gir deg rett til ulike korte velferdspermisjoner. Tariffavtalen gir deg også på visse vilkår rett til permisjon for etter- og videreutdanning. Flere tariffavtaler gir også rett til pappapermisjon med lønn. Loven gir etter nærmere regler foreldrene rett til permisjon i forbindelse med fødsel og adopsjon. Etter- og videreutdanning Hvis du er HK-medlem og bedriften har tariffavtale, har du i følge Hovedavtalen rett til hel eller delvis permisjon for etter- og videreutdanning. Forutsetningen er at utdannelsen har verdi både for deg og bedriften, og at det ikke er særlige grunner som skulle tilsi at utdannelsen ikke lar seg gjennomføre. Avtalefestet pensjon Ordningen med avtalefestet pensjon (AFP) er en del av tariffavtalen for deg som er organisert. Den gir ansatte i bedrifter med tariffavtale rett til å gå av med pensjon hel/ deltid allerede ved 62 år etter nærmere regler. Har du ikke tariffavtale er det Folketrygdens regler som gjelder. Der er pensjonsalderen år. Tjenestepensjon Alle bedrifter er forpliktet til å gi sine ansatte tjenestepensjon. Med tariffavtale skal partene på den enkelte bedrift drøfte alle sider vedrørende tjenestepensjon og forsikringsordninger som ofte er knyttet til slike, slik at de ansatte får best mulige ordninger. Bedriften er kun forpliktet til å gi ansatte tjenestepensjon. Personlig utvikling I tillegg til fordelene ved å være organisert og eventuelt knyttet til en tariffavtale, kommer også mulighetene du har til å påvirke din arbeidshverdag. Som organisert i HK kan du delta som medlem eller tillitsvalgt i HKs organisasjon, enten gjennom klubb, forening, bransjeråd eller region og kjempe for deg og dine kollegaers rettigheter. Handel og Kontor kan bidra til personlig utvikling gjennom våre kurs tilpasset medlemmenes behov. Innføringskurs og HKs faglige grunnutdanning kan bygges på med AOFs eget opplærings-program og LO-skolen på toppnivå. Har du vært medlem av HK i 12 måneder kan du dessuten få økonomisk støtte fra forbundet til relevant yrkesopplæring. Det er også mulig å få arbeidsgiveren til å betale for kurs og seminarer. Handel og Kontors stipendordning for høyere utdanning kan gi deg inntil for deltidsstudium og inntil for fulltidsstudium. 7

8 Sammen, også på dårlige dager... når man virkelig trenger noen Det er naivt å tro at alle arbeidsgivere på eget initiativ og av egen god vilje sørger for at rettighetene dine som arbeidstaker ivaretas på beste måte. Tvert imot er det klokt å regne med at dere har motstridende interesser når det gjelder lønns- og arbeidsforhold. Arbeidsgiver vil tjene penger på at du jobber, og det vil ganske enkelt du også. Og skulle det bli store konflikter, dårlige tider og uenigheter, er det godt å ha et støtteapparat i ryggen. Tillitsvalgte som talerør Hovedavtalen, som er en del av tariffavtalen, fastslår retten til å velge tillitsvalgte på jobben. De som er tillitsvalgte skal kunne ta opp alle saker som angår forholdet mellom arbeidsgiveren og de ansatte. Arbeidsgiveren har plikt til å forhandle med de ansattes representanter, og Hovedavtalen sikrer representanter for de ansatte beskyttelse mot å bli sagt opp fordi de gjør jobben sin som tillitsvalgte. Den tillitsvalgte har dessuten tilgang til hele HKs støtteapparat dersom det oppstår vanskelige situasjoner. Uten tariffavtale har du ingen rett til å velge talsperson eller tillitsvalgt. Du kan gjerne prøve, men bedriften har ingen plikt til å akseptere ordningen eller å lytte til denne talspersonen. Mange arbeidsgivere velger derfor å forholde seg til hver ansatt for seg. 8

9 Omorganisering informasjon og medbestemmelse Stadig flere opplever at arbeidsplassen omorganiseres og effektiviseres. Det kan skje på flere måter: Interne endringer, utskillelse av deler av bedriften, eller gjennom sammenslåinger og oppkjøp. Med en tariffavtale er du sikret et sett med spilleregler som setter den ansattes rettigheter i fokus under slike prosesser. Reglene garanterer de ansatte medbestemmelse både i forkant av, og underveis i hele i prosessen. Uten tariffavtale har du kun rettigheter ved såkalte masseoppsigelser. Merk deg at uten tillitsvalgte gir denne rettigheten dårligere vern (se forrige punkt om tillitsvalgte). Permitteringer Skal bedriften gå til permitteringer av sine ansatte, gir tariffavtalen bestemte regler for frister. Den påbyr også drøftelsesmøter mellom tillitsvalgte og ledelse. Det er en egen lov som regulerer lengden av permitteringer. Kontakt NAV om du har spørsmål. Oppsigelse Med en fagforening på arbeidsplassen gjelder bestemte regler både om informasjonsplikt og rett til å ha med tillitsvalgte på møter med arbeidsgiveren. Som HK-medlem får du hjelp til å vurdere om du er usaklig oppsagt, og du får bistand under forhandlingsmøtet. Etter nærmere saksforberedelser får du gratis juridisk hjelp dersom saken din havner i retten. Er du ikke medlem gjelder arbeidsmiljølovens regler. Du må selv kontakte advokat og få foretatt en vurdering. Ut fra din egen økonomiske situasjon må du avgjøre om du vil kjøre saken din gjennom rettsapparatet. Økonomisk sluttvederlag Med tariffavtale på jobben har du rett til sluttvederlag etter at du har fylt 50 år og har jobbet 10 år i bedriften. Dette får du ved uførhet, oppsigelse eller konkurs. Som uorganisert har du ingen rett til økonomisk sluttvederlag gjennom lovverket. Arbeidsledighet Blir du uforskyldt arbeidsledig vil du som HK-medlem få dekket karensdagene den første tiden som arbeidsledig (de tre første dagene). Uorganiserte vil, dersom de blir arbeidsledige, ikke få dagpenger de første tre dagene av ledighetsperioden. Økonomisk og juridisk støtte Gjennom HK har du tilgang til et profesjonelt apparat av erfarne forhandlere og organisasjonsfolk, både lokalt og sentralt. Disse kan hjelpe både deg og klubben med å løse konflikter og utvikle gode arbeidsvilkår. HK kan også gi deg juridisk og økonomisk hjelp hvis du blir usaklig oppsagt eller på andre måter havner i en tvistesak med arbeidsgiveren. Ordningen gjelder bare HK-medlemmer. Er du ikke medlem må du selv søke hjelp hos advokat. Det kan bli dyrt. 9

10 Du vinner på å være medlem Hva koster det? Medlemskontingenten beregnes etter bruttolønn pr. måned. Du betaler en prosentsats på 1,4 pluss en forsikringskontingent på under kr. 100,- pr måned. Som medlem i HK får du automatisk følgende forsikringer: - LOfavør grunnforsikring - LOfavør kollektiv hjemforsikring - LOfavør fritidsulykkeforsikring Alt ditt innbo er dermed forsikret. Har du innboforsikring fra før, kan du trekke fra premien for denne i kontingenten i regnestykket. Grunnleggende i vårt felleskap er fokuset på arbeidsplassen og hvordan vi sammen kan sikre sosial trygghet og velferd for våre medlemmer. Det skal lønne seg å være medlem i LO. Alle medlemmer får fagbladet HK-Nytt gratis sendt til hjemadressen 10 ganger i året. Vi sender deg også spesialinformasjon i forbindelse med lønnsforhandlingene. Oppgir du e-post adressen din til oss kan du få informasjon pr. e-post. Sist, men ikke minst, vil du som HK-medlem automatisk være med i LOfavør-ordningen med gunstige priser på banktjenester, ferie- og fritidsreiser, LOfavør-shop, elektrisk strøm m.m. Les mer om disse fordelene på Velkommen som medlem du vil bli tatt godt vare på. 10

11 Ta kontakt Våre medlemmer skal sikres trygghet for arbeid og bedre lønns- og arbeidsvilkår, gjennom aktiv deltakelse, service og medlemsnærhet. Foruten hovedkontor i Oslo har vi i alt 7 regionskontorer og ca 25 lokalavdelinger over hele landet som er klare til å yte våre medlemmer best mulig service. For at du skal få så rask oppfølging som mulig, er det mest hensiktsmessig å kontakte oss direkte via regionskontoret. Handel og Kontor i Norge (Hovedkontoret) Youngsg. 11, 0181 Oslo Tlf: Fax: HK-Region Øst (Østfold, Oslo og Akershus) Youngstorget 2 b, 0181 Oslo Tlf: Fax: HKs Fredrikstadkontor (Østfold) Farmannsg. 1, 1607 Fredrikstad Boks 59, 1601 Fredrikstad Tlf: Fax: HK-Region Indre Østland (Hedmark og Oppland) Måsåbekkv. 2, 2316 Hamar Boks 1055, 2305 Hamar Tlf: Fax: HK-Region Østlandet Sør (Buskerud,Vestfold og Telemark) Storg. 24, 3126 Tønsberg Boks 168, Sentrum, 3101 Tønsberg Tlf: Fax: HK-Region Agder og Rogaland (Aust og Vest-Agder og Rogaland) Folkets Hus Jens Zetlitzg. 21, 4008 Stavanger Tlf: Fax: HK-Region Vest (Hordaland og Sogn og Fjordane) Rådhusg. 4, 5014 Bergen Tlf: Fax: HK-Region Midt-Norge (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag) Folkets Hus, Olav Tryggvasonsg. 5, 7011 Trondheim Boks 701, 7407 Trondheim Tlf: Fax: HK-Region Nord-Norge (Nordland,Troms og Finnmark) Boks 6325, 9293 Tromsø Besøk: Havnegata 2, 3. etasje Tlf: Fax: HKs Bodøkontor (Nordland) Nyholmsg. 15, 8005 Bodø Tlf: Fax: Servicetelefon Hva koster medlemskapet? Kontingenten din beregnes etter bruttolønn pr. måned. Du betaler en prosentsats på 1,4 pluss en forsikringskontingent på under kr 100,- pr. måned. Det er egen maksimalsats og minstekontingenten tilsvarer forsikringskontingenten. For elev- og studentmedlemmer er det egne kontingentsatser. Ta kontakt med ditt regionkontor for nærmere opplysninger. Ordinært medlem Elevmedlem Innmelding Fylles ut av NYTT medlem Bruk BLOKKBOKSTAVER trygghet i arbeidslivet Studentmedlem Fødselsnummer: (Personnummer pga forsikringen) Lærling Navn: Adresse: Postnr./ Sted: E-post: Bedriftens navn: Adresse: Postnr./Sted: Tlf. privat: Tlf. arbeid: Mobil: Bedr. org. nummer: (Står på lønnslipp) Stillingsbetegnelse: Brutto lønn pr. mnd.: Jeg samtykker i at det foretas trekk i min lønn for medlemskontingent, når slik ordning er avtalt med min arbeidsgiver. Dersom slik avtale ikke foreligger vil jeg motta giro en gang pr. mnd. Sted: Dato: Underskrift: (Ønsker du annen betalingsordning, så ta kontakt med HK s infotelefon ) Fylles ut av Handel og Kontor i Norge Avd. nr. medl. nr. bedriftsnr. innmeldt LO Innmeldt i HK Avtalekode Melding til bedriften om kontingenttrekk er sendt

12 Jeg ønsker flere vervekuponger (oppgi antall) Jeg ønsker å spare til vervepremie nummer: Postnr./Sted: Adresse: Navn: (bruk BLOKKBOKSTAVER) Fylles ut av ververen Handel og Kontor i Norge er det 3. største fagforbundet i LO med over medlemmer. Vår visjon er å være en fremtidsrettet pådriver for retten til å organisere seg, et rettferdig samfunn og et arbeidsliv som setter mennesket i fokus, både nasjonalt og internasjonalt. Vi er en engasjert og demokratisk medlemsorganisasjon som består av tillitsvalgte og over 90 ansatte. Svarsending Oslo Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge er delt opp i ni ulike bransjeråd som sikrer bransjeidentiteten til våre medlemmer og innflytelsen over arbeidsforhold i de ulike bransjene. For mer informasjon om oss, se våre nettsider Handel og Kontor i Norge Youngsgt. 11 Folkets Hus 0181 Oslo Tel: Fax:

HELT ALENE? Ditt bedriftsnavn inn her. HK i Norge PRODUKSJON: LO MEDIA, 2016 FORSIDEFOTO:

HELT ALENE? Ditt bedriftsnavn inn her. HK i Norge PRODUKSJON: LO MEDIA, 2016 FORSIDEFOTO: HELT ALENE? PRODUKSJON: LO MEDIA, 2016 FORSIDEFOTO: WWW.YAYIMAGES.COM HK i Norge Adresse: Youngsgate 11, 0181 Oslo Telefon: 23 06 11 80, E-post: post@hkinorge.no hkinfo.no Ditt bedriftsnavn inn her - Eller

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

vern under OMSTILLING Det lønner seg...

vern under OMSTILLING Det lønner seg... vern under OMSTILLING Det lønner seg... IKKE GODT NOK NÅ LENGER...? Det du gjorde i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Og samme hvor mye erfaring og kunnskap du har, kan bedriften likevel bestemme

Detaljer

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik - trygghet i arbeidslivet Uorganisert? De HK- organiserte arbeidstakerne ved denne bedriften streiker for bedre lønns- og arbeidsvilkår Vårt mål er

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg...

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... VIL DU SE PÅ ELLER DELTA? Rettigheter som er gitt gjennom lov- og avtaleverk har ingen reell verdi dersom de ikke brukes. De må følges opp. Hvis ikke blir de sovende

Detaljer

Til deg som er vår kollega: Mulig streik

Til deg som er vår kollega: Mulig streik Til deg som er vår kollega: Mulig streik - trygghet i arbeidslivet Uorganisert? De HK- organiserte arbeidstakerne ved denne bedriften skal i mekling for bedre lønns- og arbeidsvilkår. Vårt mål er å gjøre

Detaljer

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret!

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Handel og Kontor i Norge Svarsending 1030 0090 Oslo DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Tid for fellesskap og rettferdighet! Nå er det igjen klart for tariffoppgjør mellom

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg...

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg... MER KOMPETANSE i samarbeid Det lønner seg... KOMPETANSE en trygghet med utløpsdato? Din kompetanse er viktig. Både for deg og bedriften. Det gir utvilsomt styrke for deg enten det skal omorganiseres, eller

Detaljer

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken LO er størst på bakken Med over 8.000 medlemmer innen trafikk, kundesentre, billettkontor, bagasjehåndtering, kabin, cockpit, brann og redning,

Detaljer

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Vi er der for deg! Handel og Kontor i Norge (HK) har tariffavtale og organiserer ansatte innen luftfarts- og reiselivsbransjen.

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Hva er Parat? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Velkommen til NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Velkommen til NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen til NNN Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Trygg på jobben... med eller uten tariffavtale. omtanke solidaritet samhold

Trygg på jobben... med eller uten tariffavtale. omtanke solidaritet samhold Trygg på jobben... med eller uten tariffavtale omtanke solidaritet samhold PB 4064 Dreggen, 5835 Bergen Frisørenes Fagforening PB 8770 Youngstorget 0028 Oslo www.frisorene.no Ingunn R. Jacobsen, leder

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Trygg på jobben med tariffavtale

omtanke solidaritet samhold Trygg på jobben med tariffavtale omtanke solidaritet samhold Trygg på jobben med tariffavtale 1 2 Bli med i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største forbund med rundt 290 000 medlemmer. Forbundet arbeider med å videreutvikle og trygge

Detaljer

lønns- og arbeidsvilkår

lønns- og arbeidsvilkår Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen til NNN Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Velkommen til en ny verden.

Velkommen til en ny verden. Velkommen til en ny verden. Innhold Sideoversikt: 1. Jo flere vi er sammen 2. Medlemsfordeler Riktig lønn Korrekt ansettelsesforhold Et liv ved siden av jobben Et liv på jobben Hjelp til videreutdanning

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Trygg på jobben... T A R I F F A V T A L E. med eller uten tariffavtale. omtanke solidaritet samhold

Trygg på jobben... T A R I F F A V T A L E. med eller uten tariffavtale. omtanke solidaritet samhold Trygg på jobben... med eller uten tariffavtale omtanke solidaritet samhold T A R I F F A V T A L E rygghet ldri alene ettigheter vareta ellesskap risørenes fagforening nsvar ennskap illit rbeidsmiljø over

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

Trygg på jobben med tariffavtale

Trygg på jobben med tariffavtale Trygg på jobben med tariffavtale omtanke solidaritet samhold 1 PB 10 5838 Bergen Fagforbundet Frisørenes Fagforening Storgata 33c, 0184 Oslo www.frisorene.no Ingunn R. Jacobsen, leder, Bergen Kontortid

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Det kan være i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller nedleggelse. Selv

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Trygg på jobben... T A R I F F A V T A L E. med eller uten tariffavtale

Trygg på jobben... T A R I F F A V T A L E. med eller uten tariffavtale Trygg på jobben... med eller uten tariffavtale T A R I F F A V T A L E rygghet ldri alene ettigheter vareta ellesskap risørenes fagforening nsvar ennskap illit rbeidsmiljø over nighet Fagforbundet mai

Detaljer

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R 2 www.handelogkontor.no RØD VALGALLIANSE n n n Nei til midlertidige ansettelser! HK går i mot at det skal bli generell adgang

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om.

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. www.parat.com www.parat.com Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. ? Hva kan Parat gjøre for deg? Vår jobb er å skape et best mulig grunnlag for at arbeidsplassen fungerer

Detaljer

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til omtanke solidaritet samhold BOKMÅL 2 Hvorfor velge Fagforbundet? Fagforbundet er på vei mot 355 000 medlemmer; elever, lærlinger,

Detaljer

Velkommen til Industri Energi Statoil

Velkommen til Industri Energi Statoil 2015 Velkommen til Industri Energi Statoil INDUSTRI ENERGI STATOIL Til deg som er ansatt i Statoil Bli medlem i Industri Energi, den største og mest betydningsfulle fagforeningen i Statoil, på Norsk Sokkel

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

Ditt medlemskap. - Alt du trenger å vite!

Ditt medlemskap. - Alt du trenger å vite! Ditt medlemskap - Alt du trenger å vite! Medlemskap i Negotia Alt du trenger å vite om medlemskapet! Hvem kan bli medlem? Negotia er en arbeidstakerorganisasjon for ansatte i privat sektor, det vil si

Detaljer

www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet

www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin INDUSTRI ENERGI LUNDIN Bransjeavtale i Lundin Industri Energi inngikk i mars 2014 avtale med Lundin som gjelder de landansatte. Det er bransjeavtalen

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Velkommen til jobbsøkerkurs!

Velkommen til jobbsøkerkurs! Velkommen til jobbsøkerkurs! www.utdanningsforbundet.no www.pedagogstudentene.no 1 GRATULERER! Du er snart ferdig som student og arbeidslivet venter på deg! Det er et stort behov for barnehagelærere, det

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser HK informerer Permitteringer og oppsigelser 1 2 Permittering Permittering av arbeidstaker innebærer at arbeidstaker midlertidig blir løst fra retten og plikten til å arbeide og arbeidsgiver fra lønnsplikten.

Detaljer

Du er fremtiden. Hjelp når du trenger det. Flere fordeler med medlemskap. Hva det koster IT -FORUM. Innmelding

Du er fremtiden. Hjelp når du trenger det. Flere fordeler med medlemskap. Hva det koster IT -FORUM. Innmelding Vi er framtiden Du er fremtiden Hjelp når du trenger det Flere fordeler med medlemskap Hva det koster IT -FORUM Som ansatt i IT-bransjen tilhører vi en sektor som hele tiden er i forandring. Det som er

Detaljer

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram LANDSMØTE 2016 34. ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER 15.-19. OKTOBER Andre forslag Behandling av Faglige og politiske

Detaljer

velger du bort søndagen

velger du bort søndagen velger du bort søndagen Sjekk ditt kommuneparti på: www.sondagsalliansen.no? søndagsmiddag hviletirsdag lesedag IDRETTSGLEDE hviledag bare hverdag søndagstur søndagshandel mandagsmiddag KJÆRE VELGER 14.

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet teologene omtanke solidaritet samhold Hvorfor skal jeg velge Fagforbundet teologene? Fagforbundet teologene er en landsdekkende fagforening for teologer og prester i offentlig sektor, i statlig,

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll arb En organisasjon for eidsfolk Det vil si at vi kjemper for ei skikkelig lønn å leve av, og at vi skal ha det bra på jobb. Det klarer man ikke alene. Eirik

Detaljer

Trygg på jobben med tariffavtale. omtanke solidaritet samhold

Trygg på jobben med tariffavtale. omtanke solidaritet samhold Trygg på jobben med tariffavtale omtanke solidaritet samhold 2 Bli med i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største forbund med nærmere 340 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre deg gode lønns- og

Detaljer

Ditt medlemskap. - Dette bør du vite!

Ditt medlemskap. - Dette bør du vite! Ditt medlemskap - Dette bør du vite! Medlemskap i Negotia Alt du trenger å vite om medlemskapet! Hvem kan bli medlem? Negotia er en arbeidstakerorganisasjon for ansatte i privat sektor, det vil si alle

Detaljer

2015/2016. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

2015/2016. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. 2015/2016 Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Fagforbundet organiserer deg i den jobben du har, og den du utdanner deg til

Fagforbundet organiserer deg i den jobben du har, og den du utdanner deg til Fagforbundet organiserer deg i den jobben du har, og den du utdanner deg til omtanke solidaritet samhald NYNORSK 2 Kvifor velje Fagforbundet? Fagforbundet er på veg mot 355 000 medlemmar; elevar, lærlingar,

Detaljer

2017 FAKTA OM NITO 1

2017 FAKTA OM NITO 1 2017 FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Din trygghet. Vårt ansvar. Foto: Anne Lise Norheim

Din trygghet. Vårt ansvar. Foto: Anne Lise Norheim Din trygghet. Vårt ansvar. Foto: Anne Lise Norheim 2017 Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Solidaritet lønner seg Siden Industri Energi er størst kan vi sammen

Detaljer

Arbeidsliv i Norge. Elisabeth Olsen

Arbeidsliv i Norge. Elisabeth Olsen Arbeidsliv i Norge Elisabeth Olsen Norges Farmaceutiske Forening NFF er en fag- og profesjonsforening for alle farmasøyter uansett arbeidssted. Etablert: 2. november 1858 Antall medlemmer: 3120 NFF er

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT

VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Velkommen som tillitsvalgt i Delta Gratulerer med den tilliten du har fått fra Deltas medlemmer på din arbeidsplass! Som tillitsvalgt har du

Detaljer

Rekrutteringshefte. for unge

Rekrutteringshefte. for unge Rekrutteringshefte for unge Synlig unge i LO LO og forbundene skal være synlige på arbeidsplassen, på studiestedet og ellers i samfunnet. LO er landets største arbeidstakerorganisasjon med 870 000 medlemmer.

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI 2017 Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Hovedstyremøte 15. mai 2017 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Organisasjonsretten

Detaljer

MEF - din organisasjon

MEF - din organisasjon MEF - din organisasjon MEF fremmer bransjens faglige, økonomiske og ideelle interesser MEF hjelper deg når du trenger det MEF-medlemskap sikrer din bedrifts framtid HVA GJØR DU HVIS - oppdragsgiveren nekter

Detaljer

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF N O P E F på flyteriggene Faktafolder fra NOPEF NOPEF - fagforbundet for ansatte i oljeindustrien Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund er det desidert største og mest innflytelsesrike fagforbundet for

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Har du råd til å la være?

Har du råd til å la være? Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Det koster mindre enn en avis per dag å ha de rettighetene som er beskrevet i dette heftet. Forhandlingsrett Det er kun tillitsvalgte

Detaljer

2018 Fakta om NITO 1

2018 Fakta om NITO 1 2018 Fakta om NITO 1 NITO finner du på 20 steder i landet vårt NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Oversikt over arbeidsretten. Grunnopplæring GK 2

Oversikt over arbeidsretten. Grunnopplæring GK 2 Oversikt over arbeidsretten Grunnopplæring GK 2 Agenda Hva er arbeidsrett Arbeidsgivers styringsrett Tillitsvalgtrollen muligheter og utfordringer Arbeidsrett er den rettslige reguleringen av arbeidsforhold

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side 1 Vervehjelpen Innholdsfortegnelse Side Forord...3 Verveprosjekt Prosjektplan...5 Prosjektplan skjema...7 Få oversikt...9 Organisasjonsgraden...11 Fordel oppgavene...12 Tariffavtale...13 Veien til tariffavtale...14

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett 1 For deg som er tillitsvalgt Arbeidsmiljølovens bestemmelser om fortrinnsrett for deltidsansatte reguleres i paragrafene 14-1, 14-3 og 14-4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Bli med i NNN Dette medlemsheftet gir deg informasjon om hva NNN er, om alle medlemsfordelene, hva det vil si å være medlem og om hvordan vi sammen kan bidra

Detaljer

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om...

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om... Know your rights! Hva er dette... Arbeidsforholdene i Norge er stort sett ryddige, men det finnes enkelte som utnytter at ansatte kan lite om egne rettigheter. Det er særlig unge arbeidstagere som er lett

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Bli med i NNN Dette medlemsheftet gir deg informasjon om hva NNN er, om alle medlemsfordelene, hva det vil si å være medlem og om hvordan vi sammen kan bidra

Detaljer

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks: 21

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

I et mer brutalt arbeidsliv trengs fagforeningene mer enn noensinne. Usaklige oppsigelser, usikre arbeidssituasjoner

I et mer brutalt arbeidsliv trengs fagforeningene mer enn noensinne. Usaklige oppsigelser, usikre arbeidssituasjoner GI D E R F ORENIN IKKE STÅ ALEINE! I et mer brutalt arbeidsliv trengs fagforeningene mer enn noensinne. Usaklige oppsigelser, usikre arbeidssituasjoner og sosial dumping er virkeligheten for stadig flere.

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. september 2009

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. september 2009 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 02.01.09 03.08.09 01.09.09 Endring siste måned Endring fra 02.01.09 01 Østfold 18 179 18 263 18223-40 44 02 Akershus 21 012 21 282 21226-56 214 03 Oslo 34

Detaljer

Jobbhåndboka. 4. utgave

Jobbhåndboka. 4. utgave Jobbhåndboka 4. utgave 2 Sommerpatruljen LOs Sommerpatrulje reiser rundt i hele Norge om sommeren for å passe på unges rettigheter i arbeidslivet. Over 600 LO-ungdommer er ute på veien, og besøker over

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer