Eller sammen med andre?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eller sammen med andre?"

Transkript

1 Helt alene?

2 Eller sammen med andre?

3 I gode tider, og når det butter i mot Jobben er en stor del av livet ditt. Jobben gir deg lønna du lever av. Jobben gir trygghet i hverdagen og sosial tilhørighet. I gode tider, og når du trives på jobben, har du liten grunn til bekymringer. Verre er det når det begynner å butte i mot. Det finnes da lover og regler i Arbeidsmiljøloven som beskytter meg, vil du kanskje si. Og det stemmer, men bare til en viss grad. Arbeidsmiljøloven angir kun minsterettigheter for arbeidstakere i Norge. Vi i Handel og Kontor jobber for riktig lønn, trygghet og trivsel i hverdagen og gode arbeidsforhold for våre medlemmer. Som organisert i Handel og Kontor får du nyte godt av en rekke fordeler, og ikke minst, hjelp og støtte om det skulle røyne på. Et medlemskap i HK er din beste forsikring i arbeidslivet, både i gode og ikke fullt så gode dager. Denne brosjyren forteller deg om fordelene med å være sammen med oss i Handel og Kontor. 3

4 Vi vil ha deg med på laget Fordeler som den femte ferieuka, årlige lønnsøkninger, tjenestepensjon og AFP har ikke kommet med julenissen. De har kommet fordi folk har kjempet sammen for et bedre og mer rettferdig arbeidsliv. Vi mennesker skaper vår egen historie ved å gå sammen for å endre det vi mener bør endres. Fremdeles er det slik at folk opplever urettferdighet. Ennå er det kamper som skal kjempes før vi med rette kan si at alle har ei lønn å leve av og en arbeidsdag å leve med. De kampene tar vi. Og vi vil gjerne ha deg med på laget! Vi er fagforbundet for deg som jobber med viktige oppgaver som økonomi, lønn og regnskap, logistikk og IT, personal og administrasjon, HR, markedsføring, salg og kundeservice. Våre medlemmer er godt kvalifiserte, enten gjennom formell kompetanse med høyskole/universitetsutdanning eller gjennom erfaring og realkompetanse Du kan være organisert hos oss uten at så mange av dine kollegaer er det. Men er dere tilstrekkelig mange organiserte på én og samme arbeidsplass, kan Handel og Kontor forhandle frem en tariffavtale som gjelder for alle medlemmene på arbeidsplassen. En tariffavtale er en kollektiv arbeidsavtale som sikrer likhet og rettferdighet på arbeidsplassen, samtidig som avtalen gir ekstra fordeler for de HK-organiserte. Tariffavtalen består av en hovedavtale og en overenskomst. Ta kontakt med oss, så får du vite hvordan dere går frem for å få i stand en tariffavtale på din arbeidsplass. Se også HK- brosjyren 8 skritt for en bedre arbeidsplass. Er du en av dem som ikke er med blant de organiserte på arbeidsplassen din? Meld deg inn i dag. Vent ikke til den dagen kommer da du virkelig får behov for å ha en organisasjon i ryggen. Da kan det være for sent. 4

5 5

6 6 Sammen i gode tider. Og sterke sammen. Våre medlemmer gir oss styrke i forhandlinger, noe som igjen kommer våre medlemmer til gode. På de neste sidene kan du lese hvilke lover og regler som gjelder for våre medlemmer i Handel og Kontor, både for de som er knyttet til tariffavtale og de som står som enkeltmedlemmer sammen med andre Handel og Kontor medlemmer. LØNN Som organisert med tariffavtale får du regler om hvor mye du skal tjene lagt i bunn når du tar jobben. Tariffavtalen sikrer deg altså en garantilønn ut fra hvilken bransje og overenskomst du jobber inn under. Lokalt kan dere avtale mer lønn ut over garantisatsene. Er du uorganisert finnes det ingen lov i Norge som bestemmer hvilken lønn du skal ha. Arbeidsmiljøloven forteller at du skal ha lønn, men den sier ikke hvor mye eller lite du skal tjene. Som uorganisert må du avtale alt selv og det er arbeidsgiver som bestemmer din videre lønnsutvikling. Godtgjøring høytidsdager Du skal leve også når det er høytidsdager, og regningene blir ikke mindre av at loven gir deg fri. Når det er høytidsdager sikrer derfor tariffavtalen deg ordinær lønn. For den som er uten tariffavtale gir loven rett til lønn 1. og 17.mai. Diverse tillegg/ubekvemstillegg Med tariffavtale er du i de fleste tilfeller sikret rett på kompensasjon for arbeid på ubekvemme tider av døgnet, eller som følge av at du jobber overtid. Slike tillegg kan for eksempel gjelde kvelds- og helgearbeid (såkalt UB-tillegg), matpenger og skifttillegg. Arbeidsmiljøloven gir deg ingen rett til slike tillegg. Ubekvemstillegg er bare garantert når du og dine kollegaer er organisert og har tariffavtale. Som all annen lønn må ubekvemstillegg avtales særskilt. Likelønn Det er klart at kvinner og menn skal ha samme lønn når de gjør samme jobb hos samme arbeidsgiver. Med tariffavtale er du sikret innflytelse over lønnsdannelsen og et apparat som kan ta seg av urettferdig lønnspolitikk fra arbeidsgiver. Som minstelov gjelder likestillingsloven. Mener du at arbeidsgiver bryter denne må det tas opp på den enkeltes eget initiativ. Men er du organisert, da tar HK saken. Ansettelseskontrakt Er du fagorganisert med tariffavtale på jobben kommer avtalens bestemmelser i tillegg til arbeidskontrakten. Den sikrer både arbeidsgiver og arbeidstaker et trygt regelverk å forholde seg til og den rydder unna eventuelle misforståelser. Alle har krav på skriftlig ansettelseskontrakt. Kontrakten skal blant annet inneholde punkter om arbeidstid, lønn og oppsigelsestid. Den skal også slå fast om ansettelsen gjelder for en tidsavgrenset periode. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at du får en ansettelseskontrakt, senest en måned etter at du har begynt i fast jobb. Arbeidstid Alle fagorganiserte som har tariffavtale på jobben har maksimalt 37,5 timers arbeidsuke. Jobber du ut over dette, sikrer tariffavtalen at du får skikkelig betalt for å jobbe overtid. Er du uorganisert eller står uten tariffavtale, er det loven som gjelder. Den gir deg maksimalt 9 timers arbeidsdag og 40 timers arbeidsuke. Bare arbeid ut over dette gir lovens minste overtidstillegg.

7 Overtid Du skal ha ekstra betaling når du jobber overtid. Som organisert med tariffavtale vil du få % i overtidstillegg, avhengig av når du jobber. Arbeidsmiljøloven sikrer deg bare 40% overtidsbetaling av hva du har avtalt i lønn. Er du uorganisert må du avtale prosenttillegg ut over dette på egenhånd, direkte med sjefen. Pauser Flere tariffavtaler har egne regler om spise- og hvilepauser. Blant annet om pauser skal være med eller uten lønn. Lovens minstekrav er at hvis du jobber mer enn 5 ½ time, da skal du ha en ubetalt pause. Ferie Klart du skal ha ferie. Alle med tariffavtale på arbeidsplassen er sikret 4 dager ekstra ferie. Sammen med grodagen gir dette en femte uke med ferie. Denne LO-ferien er en ordning som fagorganiserte medlemmer, gjennom sine tillitsvalgte, har kjempet igjennom. Har du ikke tariffavtale har du kun rett til minsteferie, det vil si 4 uker +1 dag. I følge loven som gjelder alle kan du kreve 3 uker av ferien lagt til perioden 1. juni 30. september. Arbeidsgiveren skal ta opp med deg når du ønsker å ta ferie. Er du organisert tar du kontakt med HK hvis det oppstår spørsmål om ferieavviklingen. Feriepenger Siden alle med tariffavtale har 4 ekstra feriedager, kompenseres de ekstra feriedagene med en høyere feriepengesats. Feriepengesatsen er derfor på 12% på arbeidsplasser med tariffavtale. Feriepengesatsen for uorganiserte uten tariffavtale på arbeidsplassen er lik lovens minstesats, altså 10,2%. I feriepengeutregningen skal all skattbar inntekt i løpet av fjoråret regnes med. Permisjoner Tariffavtalen gir deg rett til ulike korte velferdspermisjoner. Tariffavtalen gir deg også på visse vilkår rett til permisjon for etter- og videreutdanning. Flere tariffavtaler gir også rett til pappapermisjon med lønn. Loven gir etter nærmere regler foreldrene rett til permisjon i forbindelse med fødsel og adopsjon. Etter- og videreutdanning Hvis du er HK-medlem og bedriften har tariffavtale, har du i følge Hovedavtalen rett til hel eller delvis permisjon for etter- og videreutdanning. Forutsetningen er at utdannelsen har verdi både for deg og bedriften, og at det ikke er særlige grunner som skulle tilsi at utdannelsen ikke lar seg gjennomføre. Avtalefestet pensjon Ordningen med avtalefestet pensjon (AFP) er en del av tariffavtalen for deg som er organisert. Den gir ansatte i bedrifter med tariffavtale rett til å gå av med pensjon hel/ deltid allerede ved 62 år etter nærmere regler. Har du ikke tariffavtale er det Folketrygdens regler som gjelder. Der er pensjonsalderen år. Tjenestepensjon Alle bedrifter er forpliktet til å gi sine ansatte tjenestepensjon. Med tariffavtale skal partene på den enkelte bedrift drøfte alle sider vedrørende tjenestepensjon og forsikringsordninger som ofte er knyttet til slike, slik at de ansatte får best mulige ordninger. Bedriften er kun forpliktet til å gi ansatte tjenestepensjon. Personlig utvikling I tillegg til fordelene ved å være organisert og eventuelt knyttet til en tariffavtale, kommer også mulighetene du har til å påvirke din arbeidshverdag. Som organisert i HK kan du delta som medlem eller tillitsvalgt i HKs organisasjon, enten gjennom klubb, forening, bransjeråd eller region og kjempe for deg og dine kollegaers rettigheter. Handel og Kontor kan bidra til personlig utvikling gjennom våre kurs tilpasset medlemmenes behov. Innføringskurs og HKs faglige grunnutdanning kan bygges på med AOFs eget opplærings-program og LO-skolen på toppnivå. Har du vært medlem av HK i 12 måneder kan du dessuten få økonomisk støtte fra forbundet til relevant yrkesopplæring. Det er også mulig å få arbeidsgiveren til å betale for kurs og seminarer. Handel og Kontors stipendordning for høyere utdanning kan gi deg inntil for deltidsstudium og inntil for fulltidsstudium. 7

8 Sammen, også på dårlige dager... når man virkelig trenger noen Det er naivt å tro at alle arbeidsgivere på eget initiativ og av egen god vilje sørger for at rettighetene dine som arbeidstaker ivaretas på beste måte. Tvert imot er det klokt å regne med at dere har motstridende interesser når det gjelder lønns- og arbeidsforhold. Arbeidsgiver vil tjene penger på at du jobber, og det vil ganske enkelt du også. Og skulle det bli store konflikter, dårlige tider og uenigheter, er det godt å ha et støtteapparat i ryggen. Tillitsvalgte som talerør Hovedavtalen, som er en del av tariffavtalen, fastslår retten til å velge tillitsvalgte på jobben. De som er tillitsvalgte skal kunne ta opp alle saker som angår forholdet mellom arbeidsgiveren og de ansatte. Arbeidsgiveren har plikt til å forhandle med de ansattes representanter, og Hovedavtalen sikrer representanter for de ansatte beskyttelse mot å bli sagt opp fordi de gjør jobben sin som tillitsvalgte. Den tillitsvalgte har dessuten tilgang til hele HKs støtteapparat dersom det oppstår vanskelige situasjoner. Uten tariffavtale har du ingen rett til å velge talsperson eller tillitsvalgt. Du kan gjerne prøve, men bedriften har ingen plikt til å akseptere ordningen eller å lytte til denne talspersonen. Mange arbeidsgivere velger derfor å forholde seg til hver ansatt for seg. 8

9 Omorganisering informasjon og medbestemmelse Stadig flere opplever at arbeidsplassen omorganiseres og effektiviseres. Det kan skje på flere måter: Interne endringer, utskillelse av deler av bedriften, eller gjennom sammenslåinger og oppkjøp. Med en tariffavtale er du sikret et sett med spilleregler som setter den ansattes rettigheter i fokus under slike prosesser. Reglene garanterer de ansatte medbestemmelse både i forkant av, og underveis i hele i prosessen. Uten tariffavtale har du kun rettigheter ved såkalte masseoppsigelser. Merk deg at uten tillitsvalgte gir denne rettigheten dårligere vern (se forrige punkt om tillitsvalgte). Permitteringer Skal bedriften gå til permitteringer av sine ansatte, gir tariffavtalen bestemte regler for frister. Den påbyr også drøftelsesmøter mellom tillitsvalgte og ledelse. Det er en egen lov som regulerer lengden av permitteringer. Kontakt NAV om du har spørsmål. Oppsigelse Med en fagforening på arbeidsplassen gjelder bestemte regler både om informasjonsplikt og rett til å ha med tillitsvalgte på møter med arbeidsgiveren. Som HK-medlem får du hjelp til å vurdere om du er usaklig oppsagt, og du får bistand under forhandlingsmøtet. Etter nærmere saksforberedelser får du gratis juridisk hjelp dersom saken din havner i retten. Er du ikke medlem gjelder arbeidsmiljølovens regler. Du må selv kontakte advokat og få foretatt en vurdering. Ut fra din egen økonomiske situasjon må du avgjøre om du vil kjøre saken din gjennom rettsapparatet. Økonomisk sluttvederlag Med tariffavtale på jobben har du rett til sluttvederlag etter at du har fylt 50 år og har jobbet 10 år i bedriften. Dette får du ved uførhet, oppsigelse eller konkurs. Som uorganisert har du ingen rett til økonomisk sluttvederlag gjennom lovverket. Arbeidsledighet Blir du uforskyldt arbeidsledig vil du som HK-medlem få dekket karensdagene den første tiden som arbeidsledig (de tre første dagene). Uorganiserte vil, dersom de blir arbeidsledige, ikke få dagpenger de første tre dagene av ledighetsperioden. Økonomisk og juridisk støtte Gjennom HK har du tilgang til et profesjonelt apparat av erfarne forhandlere og organisasjonsfolk, både lokalt og sentralt. Disse kan hjelpe både deg og klubben med å løse konflikter og utvikle gode arbeidsvilkår. HK kan også gi deg juridisk og økonomisk hjelp hvis du blir usaklig oppsagt eller på andre måter havner i en tvistesak med arbeidsgiveren. Ordningen gjelder bare HK-medlemmer. Er du ikke medlem må du selv søke hjelp hos advokat. Det kan bli dyrt. 9

10 Du vinner på å være medlem Hva koster det? Medlemskontingenten beregnes etter bruttolønn pr. måned. Du betaler en prosentsats på 1,4 pluss en forsikringskontingent på under kr. 100,- pr måned. Som medlem i HK får du automatisk følgende forsikringer: - LOfavør grunnforsikring - LOfavør kollektiv hjemforsikring - LOfavør fritidsulykkeforsikring Alt ditt innbo er dermed forsikret. Har du innboforsikring fra før, kan du trekke fra premien for denne i kontingenten i regnestykket. Grunnleggende i vårt felleskap er fokuset på arbeidsplassen og hvordan vi sammen kan sikre sosial trygghet og velferd for våre medlemmer. Det skal lønne seg å være medlem i LO. Alle medlemmer får fagbladet HK-Nytt gratis sendt til hjemadressen 10 ganger i året. Vi sender deg også spesialinformasjon i forbindelse med lønnsforhandlingene. Oppgir du e-post adressen din til oss kan du få informasjon pr. e-post. Sist, men ikke minst, vil du som HK-medlem automatisk være med i LOfavør-ordningen med gunstige priser på banktjenester, ferie- og fritidsreiser, LOfavør-shop, elektrisk strøm m.m. Les mer om disse fordelene på Velkommen som medlem du vil bli tatt godt vare på. 10

11 Ta kontakt Våre medlemmer skal sikres trygghet for arbeid og bedre lønns- og arbeidsvilkår, gjennom aktiv deltakelse, service og medlemsnærhet. Foruten hovedkontor i Oslo har vi i alt 7 regionskontorer og ca 25 lokalavdelinger over hele landet som er klare til å yte våre medlemmer best mulig service. For at du skal få så rask oppfølging som mulig, er det mest hensiktsmessig å kontakte oss direkte via regionskontoret. Handel og Kontor i Norge (Hovedkontoret) Youngsg. 11, 0181 Oslo Tlf: Fax: HK-Region Øst (Østfold, Oslo og Akershus) Youngstorget 2 b, 0181 Oslo Tlf: Fax: HKs Fredrikstadkontor (Østfold) Farmannsg. 1, 1607 Fredrikstad Boks 59, 1601 Fredrikstad Tlf: Fax: HK-Region Indre Østland (Hedmark og Oppland) Måsåbekkv. 2, 2316 Hamar Boks 1055, 2305 Hamar Tlf: Fax: HK-Region Østlandet Sør (Buskerud,Vestfold og Telemark) Storg. 24, 3126 Tønsberg Boks 168, Sentrum, 3101 Tønsberg Tlf: Fax: HK-Region Agder og Rogaland (Aust og Vest-Agder og Rogaland) Folkets Hus Jens Zetlitzg. 21, 4008 Stavanger Tlf: Fax: HK-Region Vest (Hordaland og Sogn og Fjordane) Rådhusg. 4, 5014 Bergen Tlf: Fax: HK-Region Midt-Norge (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag) Folkets Hus, Olav Tryggvasonsg. 5, 7011 Trondheim Boks 701, 7407 Trondheim Tlf: Fax: HK-Region Nord-Norge (Nordland,Troms og Finnmark) Boks 6325, 9293 Tromsø Besøk: Havnegata 2, 3. etasje Tlf: Fax: HKs Bodøkontor (Nordland) Nyholmsg. 15, 8005 Bodø Tlf: Fax: Servicetelefon Hva koster medlemskapet? Kontingenten din beregnes etter bruttolønn pr. måned. Du betaler en prosentsats på 1,4 pluss en forsikringskontingent på under kr 100,- pr. måned. Det er egen maksimalsats og minstekontingenten tilsvarer forsikringskontingenten. For elev- og studentmedlemmer er det egne kontingentsatser. Ta kontakt med ditt regionkontor for nærmere opplysninger. Ordinært medlem Elevmedlem Innmelding Fylles ut av NYTT medlem Bruk BLOKKBOKSTAVER trygghet i arbeidslivet Studentmedlem Fødselsnummer: (Personnummer pga forsikringen) Lærling Navn: Adresse: Postnr./ Sted: E-post: Bedriftens navn: Adresse: Postnr./Sted: Tlf. privat: Tlf. arbeid: Mobil: Bedr. org. nummer: (Står på lønnslipp) Stillingsbetegnelse: Brutto lønn pr. mnd.: Jeg samtykker i at det foretas trekk i min lønn for medlemskontingent, når slik ordning er avtalt med min arbeidsgiver. Dersom slik avtale ikke foreligger vil jeg motta giro en gang pr. mnd. Sted: Dato: Underskrift: (Ønsker du annen betalingsordning, så ta kontakt med HK s infotelefon ) Fylles ut av Handel og Kontor i Norge Avd. nr. medl. nr. bedriftsnr. innmeldt LO Innmeldt i HK Avtalekode Melding til bedriften om kontingenttrekk er sendt

12 Jeg ønsker flere vervekuponger (oppgi antall) Jeg ønsker å spare til vervepremie nummer: Postnr./Sted: Adresse: Navn: (bruk BLOKKBOKSTAVER) Fylles ut av ververen Handel og Kontor i Norge er det 3. største fagforbundet i LO med over medlemmer. Vår visjon er å være en fremtidsrettet pådriver for retten til å organisere seg, et rettferdig samfunn og et arbeidsliv som setter mennesket i fokus, både nasjonalt og internasjonalt. Vi er en engasjert og demokratisk medlemsorganisasjon som består av tillitsvalgte og over 90 ansatte. Svarsending Oslo Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge er delt opp i ni ulike bransjeråd som sikrer bransjeidentiteten til våre medlemmer og innflytelsen over arbeidsforhold i de ulike bransjene. For mer informasjon om oss, se våre nettsider Handel og Kontor i Norge Youngsgt. 11 Folkets Hus 0181 Oslo Tel: Fax:

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik - trygghet i arbeidslivet Uorganisert? De HK- organiserte arbeidstakerne ved denne bedriften streiker for bedre lønns- og arbeidsvilkår Vårt mål er

Detaljer

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret!

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Handel og Kontor i Norge Svarsending 1030 0090 Oslo DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Tid for fellesskap og rettferdighet! Nå er det igjen klart for tariffoppgjør mellom

Detaljer

håndboka///////////////12/13

håndboka///////////////12/13 håndboka///////////////12/13 Ikke bare bare EGIL om jordbær sommerpatruljen vaktbikkjer på veien rettigheter og Plikter i arbeidsmarkedet inn hold 4 sommerpatruljen 20 Ikke bare bare vaktbikkjer på veien

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg...

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg... MER KOMPETANSE i samarbeid Det lønner seg... KOMPETANSE en trygghet med utløpsdato? Din kompetanse er viktig. Både for deg og bedriften. Det gir utvilsomt styrke for deg enten det skal omorganiseres, eller

Detaljer

Rekrutteringshefte. for unge

Rekrutteringshefte. for unge Rekrutteringshefte for unge Synlig unge i LO LO og forbundene skal være synlige på arbeidsplassen, på studiestedet og ellers i samfunnet. LO er landets største arbeidstakerorganisasjon med 870 000 medlemmer.

Detaljer

lønns- og arbeidsvilkår

lønns- og arbeidsvilkår Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen til NNN Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge Lærlinghåndboka Å være lærling er både morsomt og lærerikt. I læretida får du mulighet til å teste ut i praksis den teorien og opplæringen som du fikk på skolen. Samtidig får du verdifull erfaring med

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

Har du råd til å la være?

Har du råd til å la være? Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Det koster mindre enn en avis per dag å ha De rettighetene som er beskrevet i dette heftet. Hva betyr det å ha en tariffavtale?

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

Manus til presentasjon av forbundet - Innhold 1

Manus til presentasjon av forbundet - Innhold 1 Manus til presentasjon av forbundet - Innhold 1 TIPS OM HVORDAN HOLDE PRESENTASJONEN... 2 BILDE 1: FORSIDE... 4 BILDE 2: PRESENTASJONSDISPOSISJON... 5 BILDE 3: INDIVIDUELLE GEVINSTER VED ORGANISERING...

Detaljer

Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert.

Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Det koster Det koster mindre enn en avis pr dag å ha de rettighetene som er beskrevet i dette heftet. Det koster m Har du råd

Detaljer

frisøren årets oppgjør Resultatet av God Sommer med omskolering Møte med en frisørlærer SOMMER 2012 For frisører i Fagforbundet

frisøren årets oppgjør Resultatet av God Sommer med omskolering Møte med en frisørlærer SOMMER 2012 For frisører i Fagforbundet 12 SOMMER 2012 frisøren For frisører i Fagforbundet God Sommer Resultatet av årets oppgjør Vanskelig med omskolering Møte med en frisørlærer 2 SOMMER 2012 Kurs for frisører høsten 2012 Bergen 4. - 5. september

Detaljer

Har du råd til å la være?

Har du råd til å la være? Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Det koster mindre enn en avis per dag å ha de rettighetene som er beskrevet i dette heftet Forhandlingsrett Det er kun tillitsvalgte

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

2.10 Et større fellesskap... 43 2.10.1 Fellesklubb... 43 2.10.2 Samarbeid i LO-familien... 43 2.10.3 Konsernutvalg og konsernklubber... 44 2.10.

2.10 Et større fellesskap... 43 2.10.1 Fellesklubb... 43 2.10.2 Samarbeid i LO-familien... 43 2.10.3 Konsernutvalg og konsernklubber... 44 2.10. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 UTGAVE JANUAR 2009 KAN FRITT KOPIERES NÅR KILDEN OPPGIS.Forord... 4 Forord... 5 1 Å ha tillitsverv... 6 1.1 Til deg som har påtatt deg tillitsverv... 6 1.2

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Til deg som jobber innen de grafiske bransjeområder og grafisk emballasje

Til deg som jobber innen de grafiske bransjeområder og grafisk emballasje Til deg som jobber innen de grafiske bransjeområder og grafisk emballasje - det lønner seg å være organisert! www.fellesforbundet.no Fellesforbundet - styrke og troverdighet LITT OM OSS SELV Fellesforbundet

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2015 Årgang 20 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale forhandlinger Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING... 2 KAP.

Detaljer

Konflikt Streik - Lockout

Konflikt Streik - Lockout Innhold Streik - Lockout... 2 Innledning... 2 Forhandlingenes gang... 2 Brudd i forhandlingene... 2 Former for streik... 2 Regionkontorene... 3 Streikekomité i regionen... 3 Streikekomité i avdelingen...

Detaljer

Fordi vi er størst kan vi sammen oppnå bedre lønnsog arbeidsvilkår for. deg som ansatt.

Fordi vi er størst kan vi sammen oppnå bedre lønnsog arbeidsvilkår for. deg som ansatt. Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Oslo: Youngsgt. 11, 0181 Oslo Telefaks +47 22 03 22 30 Stavanger: Kongsgt. 52-58, 4005 Stavanger

Detaljer

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! kunnskap gir vekst Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! Forskerforbundets introduksjonshefte om lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater Innhold 1 Lover og andre bestemmelser som regulerer side 4 ansettelsesforholdet

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer