N o t a t 002 / Rapport om arbeidsmarkedet Juli 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N o t a t 002 / 2 0 1 0. Rapport om arbeidsmarkedet Juli 2010"

Transkript

1 N o t a t 002 / Rapport om arbeidsmarkedet Juli

2 Innledning Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er de analyser som lages av OECD, Statistisk sentralbyrå og NAV samt våre egne data som viser lønnsutvikling og arbeidsvilkår for våre medlemmer. Formålet er å gi et bedre grunnlag for Teknas lønns- og interessearbeid, og gi et grunnlag for de råd og anbefalinger som Tekna gir innenfor næringspolitikken. Første delen av våren 2010 var positiv for norsk økonomi, og norsk eksportrettet industri tok igjen tapt terreng økte omsetning og produksjon. Utover våren og mot sommeren 2010 kom også ny usikkerhet. Kina endret sin valutapolitikk, valutaen Yuan styrket seg, noe som ble oppfattet som gunstig. Men flere mener at boligmarkedet i deler av Kina kan komme til å falle betydelig og utløse uro i finansmarkedene. Krisen i Hellas, spekulasjoner om en kommende krise i Spania, dårligere tall enn forventet for arbeidsmarkedet i USA utløste sterke fall på børsene i månedsskiftet juni-juli Manglende budsjettbalanse og behov for innstramminger gjennom krisebudsjettet til den nye regjeringen i UK og varsel om tilsvarende budsjetter i Frankrike og flere europeiske land høsten 2010 innebærer at det vil ta tid å få opp internasjonale markeder av stor betydning for norsk næringsliv. Det er foreløpige beskjedne endringer i arbeidsmarkedet i Norge særlig hvis det sammenlignes med land rundt oss. For de utdanningsgruppene som er med i Tekna er det likevel noe grunn til uro. Ledigheten blant nyutdannede har økt, og hele det siste året har beholdningen av ledige stillinger vært mindre enn tilgangen på arbeidskraft. Mange med tekna-utdanninger har arbeid i privat sektor, og i bedrifter som leverer til internasjonale markeder hvor det nå er tegn på nedgang. Den økonomiske situasjonen Internasjonalt Finanskrisen har nå blitt en statsfinansiell krise. Figuren under viser at mange land har en gjeldsgrad som tilsvarer deres BNP 1. Figuren inneholder tall fra mai 2010, og situasjonen for mange av landene er forverret siden da. Handlingsrommet for å styrke sysselsetting og verdiskaping gjennom offentlig politikk er dermed sterkt svekket. 1 2

3 Samtidig mener mange at det er grunn til en mer aktiv intervensjon fra myndighetenes side for å styrke europeisk økonomi men mulighetene for å drive en slik politikk er ikke tilstede. Figuren under viser at arbeidsledigheten i OECD landene nå er nærmere 10 prosent, og det er forventet at ledigheten vil stige. Ledighet rammer særlig unge 2. Ved utgangen av 2009 var 19 prosent i aldersgruppen arbeidsledige innenfor OECD-området, og ledigheten er antatt å stige for denne aldersgruppen. Dette er blitt et vesentlig tema i våre naboland, mens ledigheten i Norge fortsatt er lav. Før den økonomiske krisen var det tydelig at land utenfor Vest Europa og USA hadde en betydelig økning i produksjonskapasitet og finansiering av FoU, innovasjon og teknologi. Økonomiske nedgangstider i USA og Vest Europa har forsert endringen i balanse mellom gamle økonomiske stormakter og land som nå er i ferd med å innhente disse landenes økonomiske og teknologiske forsprang. Figuren under gir anslag og fremskrivinger av BNP i ulike land basert på tall fra 2009, og det er grunn til å tro at situasjonen per i dag ville gitt et enda mer tydelig bilde av at tyngdepunktene i internasjonal økonomi er i ferd med å endres

4 Nasjonalt Bedriftene innenfor detaljhandel omsatte for 56 milliarder kroner i 1. termin Det er en vekst på 3,7 prosent sammenlignet med samme termin i Bortsett fra at dette viser vekst i norsk økonomi, viser det også et paradoks: Selv om eksportrettet virksomhet har problemer vil innenlandsk etterspørsel kunne øke, fordi en stor del av skjermet sektor fortsatt har vekst. Dette ble forsterket gjennom vårens lønnsoppgjør, hvor det ble gitt større lønnsøkninger til ansatte i offentlig enn i privat sektor. For norske selskaper har utviklingen første halvår vært positiv sammenlignet med fjoråret. Det ble registrert 12 prosent flere nye selskaper i første kvartal 2010 enn i første kvartal Mange av selskapene er i tjenestesektoren, og i den delen av økonomien som kan oppfattes som skjermet. Figuren under viser at driftsmarginene for børsnoterte selskaper ble sterkt forbedret sammenlignet med Anslagene for investeringer i olje og gass ble også oppjustert i 2. kvartal 2010 med over 4 mrd kroner for 2010, og anslaget for 2011 er 11 mrd kroner over 2010-nivå. For industrien startet året med noe større optimisme enn i Utsiktene til oppgang internasjonalt gjorde at industriproduksjonen var nærmere 2 prosent høyere i mars 2010 enn i mars Metallindustrien gikk for tilnærmet full kapasitet igjen i løpet av våren Verkstedindustrien fortsatte imidlertid nedgangen, og det samme gjaldt for data- og elektronikkindustrien. Og selv om produksjonen økte første delen av våren, gikk eksporten noe ned. For 1 kvartal 2010 er det en nedgang i eksporten av

5 verkstedprodukter, metallvarer og varer fra treforedling. På tross av økningen i annen eksport, gjør det at eksporten samlet sett gikk noe ned i de første månedene i Mot slutten av våren kom også tall fra USA og Europa som tyder på strammere markeder. Dette vil ha effekter for utviklingen fra 2. kvartal 2010 og utover høsten. Det kom en reduksjon i industriproduksjonen allerede i april-mai på nesten 1 prosent, og det kan ventes ytterligere nedgang 7. For industrien ser det derfor ut som om vanskelighetene fortsetter. Samlet sett er situasjonen likevel at sannsynligheten for en sterkere økonomisk nedgang i Norge svekkes av sterk innenlandsk etterspørsel kombinert med høy aktivitet innenfor olje og gass. Arbeidsmarkedet Den registrerte arbeidsledigheten blant medlemmer av Tekna har vært relativt lav og stabil de siste årene.. Tall fra NAV bekrefter dette inntrykket. NAV sine tall for arbeidsledige er noe lavere enn SSB sine, fordi NAV bruker bare de som har registrert seg som arbeidsledige i grunnlaget for sine ledighetstall. De reelle tallene er derfor noe høyere. Avstanden mellom SSB og NAV er om lag 1% totalt. Tabellen under sammenfatter NAVs registrerte ledighetstall for yrkesgrupper av særlig relevans for Tekna 8. Tabellen viser at ledigheten for Ingeniør- og ikt-fag er noe lavere i mai enn i april. Det kan bety at det er sesongvariasjoner vel så mye som at det er mer varige endringer i sysselsettingen. Uansett er dette svært lave ledighetstall, slik at det beskriver en situasjon hvor det fortsatt vil være et stort behov for arbeidskraft. I tillegg vil det være mange innenfor disse utdanningskategoriene som de neste årene vil gå av med pensjon. Tabell 1 NAV. Ledighetstall Ingeniør- og ikt-fag Ingeniører- og ikt-fag jan feb mar apr mai jun Andre naturvitenskapelige yrker 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,6 % IKT-yrker 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % Sivilingeniører, sivilarkitekter og lignende 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Ingeniører og teknikere 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,3 %

6 I alt Ingeniører- og ikt-fag 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,3 % 1,3 % Helt arbeidsledige i alt 3,2 % 3,0 % 3,1 % 3,0 % 2,7 % 2,8 % For ingeniør- og ikt-fag økte ledigheten med 7 prosent fra juni 2009 til juni Dette er noe mer enn veksten i helt ledige i alt, som økte med 3 prosent. Men ledigheten i prosent av arbeidstyrken er 1,3 prosent for ingeniør- og ikt-fag, mot 2,7 prosent for alle yrkesgrupper. Pr utgangen av mai 2010 var 535 Sivilingeniører o.l registrert som helt arbeidsledige, noe som utgjør 1,0 prosent av arbeidstyrken. Dette er en økning på 4 prosent fra mai Beholdningen av ledige stillinger for Sivilingeniøre o.l var 377 ved utgangen av mai 2010, mot 343 mai Tabell 2 NAV, arbeidsledige i april og mai og 2010 Helt arbeidsledige Utløpet av april 2009 Utløpet av mai 2009 Utløpet av april 2010 Utløpet av mai 2010 Ingeniører- og ikt-fag i alt Herav: Sivilingeniører, sivilarkitekter og lignende Hele samfunnet Helt ledige i prosent av arbeidstyrken Ingeniører- og ikt-fag i alt 1,2 % 1,2 % 1,4 % 1,3 % Sivilingeniører, sivilarkitekter og lignende 1,1 % 1,1 % 1,0 % 1,0 % Hele samfunnet 2,8 % 2,6 % 3,0 % 2,7 % Beholdning av ledige stillinger ved utgangen av måneden I alt Ingeniører- og ikt-fag Herav: Sivilingeniører, sivilarkitekter og lignende I alt, alle yrkesgrupper Figuren fra SSB 9 viser utvikling i arbeidsledige (AKU 10 ) for Norge fra starten av 1999 til april Arbeidsledighetsraten hadde en topp i 2005 med 4,6 prosent, og et bunnivå på 2,5 prosent i 2007 som årsgjennomsnitt og 2,3 prosent for mars Gjennomsnittlig arbeidsledighetsrate (AKU) i 2009 var 3,2 prosent Fra Arbeidskraftsundersøkelser, som gir noe høyere tall enn registrerte ledige fra NAV 6

7 Figur 1 SSB. Arbeidslause (AKU) I Konjunkturtendensene fra SSB publisert i juni 2010 antas det at ledigheten vil være 3,5 prosent som gjennomsnitt for Anslaget kan vise seg å være noe lavt når arbeidsledighetsraten har økt fra 3,4 prosent i januar til 3,7 prosent i april. SSB forventer nå et nivå på 3,9 prosent i SSB anslår at ledigheten vil nå en topp på 4 prosent av arbeidsstyrken i 2012, og ha et nivå på 3,8 prosent i Som figuren under viser, så er dette er lavt sammenlignet med landene rundt oss Figur 2 SSB. Arbeidslause i utvalde land Figuren under viser tall fra NAV over utviklingen i antall registrerte arbeidssøkende sivilingeniører, sivilingeniører o.l, og antall ledige stillinger ved utgangen av hver måned. Vi ser at i hele perioden fra september 2006 frem til februar 2009, så har antall ledige stillinger for denne gruppen vært flere enn antall arbeidssøkende. Siden mars 2009 har det vært flere arbeidssøkende enn registrerte ledige stillinger. 7

8 Figur 3 NAV. Sivilingeniører, antall ledige og antall ledige Tekna; arbeidsledige Pr. 1. juli 2010 er det under 0,5 prosent (laveste tall vi bruker pga usikkerhet etc) av Teknas yrkesaktive medlemmer registrert som arbeidsledige. For at Tekna skal registrere et medlem som arbeidsledig, må medlemmet ha meldt seg ledig på NAV, vært ledig i 3 måneder og søkt om kontingentfritak i Tekna. Medlemmet får da kontingentfritak i et halvår om gangen. Ledighet rammer særlig unge. Teknas Arbeidsmarkedsundersøkelse for de som hadde eksamen våren 2009, viste at pr 1. november 2009 var 7,2 prosent av kandidatene våren 2009 helt arbeidsledige, mens tilsvarende tall i 2008 og 2007 var hhv 1,8 prosent og 1,7 prosent. Tar vi også med de som fortsetter utdanningen, kurs/enkelt fag men søker aktivt etter jobb, var arbeidsledigheten 9,5 prosent for vårkullet I 2008 og 2007 utgjorde arbeidsledige 2,0 prosent. De som uteksamineres om høsten er langt færre, slik at ledigheten blant disse normalt er lavere enn i vårkullet. Sammenlignet med høstkullet 2008 er betydelig flere arbeidsledige et halvt år etter endt utdanning, og langt færre har fått tilbud om jobb før endt utdanning 8

9 Figur 4 Arbeidsledighet blant eksamenskullene Oppsummering fra lønnsoppgjøret 2010 (fra Det tekniske beregningsutvalg for inntekstoppgjørene) Oppgjøret mellom LO og NHO har ikke direkte relevans for Teknas medlemmer, men er viktig for lønnsdannelsen i norske bedrifter. I LO-NHO oppgjøret er hovedpunkter i det vedtatte meklingsforslaget: På overenskomster som har lokal forhandlingsrett, får alle et generelt tillegg fra 1. april på kr 1,- per time. For de bedrifter på Tekooverenskomsten som ikke har eller praktiserer lokal forhandlingsrett, ble det generelle tillegget på kr 1,50 per time. Det gis et lav- og likelønnstillegg på kr 0,50 per time fra 1. juli til fordeling på den enkelte bedrift. I tillegg ble bl.a. minstelønnssatser og skifttillegg regulert. Velferdspermisjon ble utvidet. Det ble også inngått en felleserklæring om likestilling mellom kjønnene. Oppgjøret i det statlige tariffområdet har følgende økonomiske hovedpunkter: Det ble gitt et kombinert krone- og prosenttillegg på hovedlønnstabellen med virkning fra 1. mai Tillegget er kr per år i lønnstinn (ltr) 1 stigende til kr i ltr 29. I ltr 30 til ltr 59 er tillegget kr Fra ltr 60 til ltr 95 er det gitt et prosentvis tillegg på 2,1 prosent. I tillegg ble lønnsregulativet utvidet med tre lønnstinn, fra lønnstrinn 95 til lønnstrinn 98. Sentrale justeringsforhandlinger innenfor en økonomisk ramme på 1,0 prosent med virkning fra 1. juli Partene ble under forhandlingene enige om å fordele midlene slik: 300 millioner fordeles slik at kvinner skal ha minst 66 prosent. Dette gjøres gjennom særskilte likelønnstiltak som i hovedsak tilgodeser stillingskoder med minst 60 prosent kvinner og hvor flertallet med tre års utdanning eller mer prioriteres. 285 millioner skal fordeles slik at minst 60 prosent går til kvinner. Det avsettes 0,8 prosent av lønnsrammen til lokale forhandlinger med virkning fra 1. september I tillegg kommer midler som blir ledige ved lønnsendringer ved skifte 9

10 av arbeidstakere (resirkulerte midler) på 0,1 prosentpoeng. Kvinner skal ha en større andel enn fordelingen av antall årsverk mellom kvinner og menn tilsier. I tillegg er enkelte ulempetillegg økt. Alle elementene i oppgjøret inklusive det generelle tillegget, har en likelønns- og lavlønnsprofil. Oppgjøret i det kommunale tariffområdet innen KS-området (ikke Oslo kommune) omfatter en del Tekna medlemmer, særlig innenfor skolen. For øvrig er det også her lokale forhandlinger for Tekna-medlemmer. Oppgjøret innenfor KS-området har følgende økonomiske hovedpunkter: Det gis et generelt tillegg på 2,1 prosent eller minst kr 7 100,- fra 1. juli Tillegget gis til alle ansatte på hovedtariffavtalens kapittel 4. Det gis et generelt tillegg på kr til ansatte i stillinger med krav om høyskoleutdanning, og et generelt tillegg på 1,15 prosent til undervisningsstillinger i hovedtariffavtalens kapittel 4C. Tilleggene gis med virkning fra 10. juni. Det er avsatt 1,1 prosent av lønnsmassen til lokale forhandlinger i henhold til hovedtariffavtalens kapittel 4, pkt. 4.A.1. Forhandlingene skal føres samlet, og slik at 0,85 prosent av lønnsmidlene gis med virkning fra 1. august 2010 og 0,25 prosent av lønnsmidlene gis med virkning fra 1. januar Minstelønnssatsene i kapittel 4 er regulert med de generelle tilleggene. Enkelte minstelønnssatser er ytterligere hevet, mest for de med 10 års ansiennitet og mer, jf. tabell 1.1. Minstelønnsnivået ved 20 års ansiennitet på kr fra 1. mai 2010 for stillinger uten særskilt krav om utdanning, skal i framtiden reguleres med den prosentvise endringen per 1. mai i folketrygdens grunnbeløp basert på foregående års G-regulering. Partene i de lokale forhandlingene skal gi kvinner en andel av den avsatte potten som er større enn fordelingen av antall årsverk mellom kvinner og menn tilsier. Lokale lønnstillegg kan avtales individuelt, fordeles til grupper med høy kvinneandel eller brukes til andre lønnsmessige tiltak som fremmer likestilling i virksomheten. Kvinner i lederstillinger skal prioriteres. Lønnsrelasjoner mellom ledere og dem de er satt til å lede hensyntas. I tillegg skal ansatte som har gjennomført relevant og dokumentert spesial,- tilleggs- og videreutdanning prioriteres. 10

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Skattesvikt Kommunene og norsk økonomi 1/2015 1 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013, fordelt etter

Detaljer

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013 Arbeidsdepartementet GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013 Endelig hovedrapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 25. mars 2013 Forord Beregningsutvalget la 18. februar

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2015

Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2015 Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2015 Krav I 23. april 2015 kl. 10.00 Innledning Det vises til Hovedtariffavtalen kapittel 4, punkt 4.A.5 - Regulering av 2. avtaleår. Det vises også til protokoll fra

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Rapport Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Oppdrag for Senter for seniorpolitikk Februar 2013 NyAnalyse as f a k t a + k u n n s k a p = v e r d i e r Bakgrunn Senter for Seniorpolitikk

Detaljer

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver // Arbeidsmarkedete fram mot 2030 noen perspektiver Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver AV: JORUNN FURUBERG, ANNE-CATHRINE GRAMBO OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG Mange forhold ved samfunnsutviklingen

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2010 2012

INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2010 2012 INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2010 2012 Innledning Ved inngangen til tariffoppgjøret 2010 er det betydelig usikkerhet om hvilke rammebetingelser norsk økonomi vil ha den nærmeste tiden. Vi har bak oss en periode

Detaljer

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015 Arbeids- og sosialdepartementet GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015 Endelig hovedrapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 30. mars 2015 Forord Det tekniske beregningsutvalget

Detaljer

Utarbeidet av Asplan Viak

Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 24 Utarbeidet

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Lave renter en gjeldsfelle

Lave renter en gjeldsfelle Lave renter en gjeldsfelle Kommunene og norsk økonomi 2/2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013,

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014 Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer

Arbeidsledighet som konjunkturindikator og forklaringsfaktor i makromodeller

Arbeidsledighet som konjunkturindikator og forklaringsfaktor i makromodeller Økonomiske analyser 5/ Arbeidsledighet som konjunkturindikator og forklaringsfaktor i makromodeller Victoria Sparrman* Arbeidsledigheten er en av de viktigste indikatorene på økonomiens tilstand. Nivået

Detaljer

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010 ASE-KONFERANSEN 2010 Det ble også i 2010 ny deltagerrekord for antall påmeldte til Teknas årlige fellesreise til ASE-konferansen, 115 påmeldte fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Og deltagerne ble

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

St.meld. nr. 2 (2005-2006)

St.meld. nr. 2 (2005-2006) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (25-26) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 3 2 De økonomiske utsiktene...1 2.1 Norsk økonomi...1 2.2 Utviklingen

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! kunnskap gir vekst Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! Forskerforbundets introduksjonshefte om lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater Innhold 1 Lover og andre bestemmelser som regulerer side 4 ansettelsesforholdet

Detaljer