N o t a t 006/2011. Rapport om arbeidsmarkedet August 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N o t a t 006/2011. Rapport om arbeidsmarkedet August 2011"

Transkript

1 N o t a t 006/2011 Rapport om arbeidsmarkedet August

2 Innledning Administrasjonen i Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er våre egne data som viser lønnsutvikling og arbeidsvilkår for våre medlemmer samt analyser som lages av OECD, Statistisk sentralbyrå og NAV. Formålet er å gi et bedre grunnlag for Teknas lønns- og interessearbeid, og å gi et grunnlag for de råd og anbefalinger som Tekna gir innenfor næringspolitikken. Utviklingen i Norge er markert forskjellig fra de fleste andre europeiske land i Mens det i mange andre europeiske land er betydelig arbeidsledighet og problemer knyttet til statsgjeld og håndtering av denne, hadde Norge våren 2011 et stramt arbeidsmarked, betydelige overskudd i statsbudsjettet og en robust banksektor. Høsten 2011 er det en situasjon som på mange måter er paradoksal vi ser innstramminger i offentlig økonomi i mange av euro-landene og USA samtidig som det er lav økonomisk vekst og høy arbeidsledighet. De fleste analytikere tror at situasjonen er alvorlig, og kan gi lav veksttakt og høy ledighet over lengre tid. I Norge er situasjon også uvanlig. Vi har en solid økonomi, lav ledighet og relativ høy veksttakt. Utfordringen synes å være at det i mange bransjer og bedrifter mangler arbeidskraft. Samtidig er det vanskelig å holde igjen innenlandsk forbruk gjennom heving av renter, så lenge utviklingen er som den er i landene rundt oss. Det bør tilsi forsiktighet i bruk av midler over statsbudsjettet, for å hindre at innenlands forbruk gjør det vanskelig for eksportrettede virksomheter. Det er usikkerhet om den videre utviklingen. Spesielt for eksportrettede virksomheter kan økonomiske problemer i landene rundt oss gi problemer. Mulighetene deres for å opprettholde og utvide virksomheten vil til en viss grad være avhengig av om de makter å posisjonere seg i markeder utenfor USA og Europa. Den økonomiske situasjonen Internasjonalt Finanskrisen har vært en statsfinansiell krise i mange land, som har gitt betydelige utfordringer for sysselsettingen. Figuren under viser at land med høy gjeld har problemer med å gjenvinne tapene fra finanskrisen i 2008, mens land som Norge vokser raskere. Problemene i USA og Europa sommeren 2011 synliggjør kostnadene land står overfor i betjenningen av den gjelden som er opparbeidet over tid. Gjeldssituasjonen i land som Italia, Spania, USA og Hellas svekker handlingsrommet for å styrke sysselsetting og verdiskaping gjennom offentlig politikk. Lav vekst i USA og flere land i Eurosonen svekker etterspørselen internasjonalt, i tillegg får bank og finansinstitusjoner tap på gjeldsposter de har i disse landene. Det kan ellers noteres at ettervirkningene av finanskrisen har skapt endringer i sammensetningen av verdensøkonomien, ved at økonomien i land utenfor OECD området har vokst betydelig mer enn land i OECD-området. Mens veksten i OECD landene i 2011 er anslått til 2,3 prosent, er veksten i land utenfor OECD anslått til om lag 5 prosent. Det er sannsynlig at vekstanslagene for OECD-landene vil bli nedjustert høsten 2011 som følge av nye runder med økonomiske innstramminger i USA og flere europeiske land. 2

3 OECD, mai 2011 Figuren under viser at utviklingen i EU-landene samlet sett var mer positiv første kvartal 2011 enn avslutningen Dette var primært knyttet til utviklingen i Tyskland og Frankrike. Den videre utviklingen vil være vanskelig å forutsi, blant annet fordi både Tyskland og Frankrike vil kunne få problemer i bank- og finanssektoren ved en forverring av situasjonen i Sør-Europa. Det er allerede slik at Frankrike har varslet behov for nye innstramminger som følge av problemer med å betjene statsgjeld. USA har en svakere vekst enn antatt, og lavere vekst enn ved avslutningen av Sammen med at Japan har en uheldig utvikling, betyr det at kontrastene til veksten i land utenfor OECD blir mer tydelig. OECD, juni 2011 Beskjeden økonomisk vekst og manglende evne til å øke økonomisk aktivitet gjennom offentlige budsjetter gjør også at ledigheten går saktere nedover i OECD-området. Dette kan i seg selv gi et problem, og representere utfordringer for å igangsette ny virksomhet. Figuren under viser ledighet som prosent av arbeidsstyrken. Den viser at ledigheten opprettholdes på et høyt nivå i EU-landene, noe lavere i OECD totalt og at ledighetstallene har økt noe i USA utover våren. Vekst i økonomien gir ikke rask uttelling i andel som er ledige. Dette ser en i land som Tyskland, Frankrike og Sverige. Basert på tall fra Eurostat har det bare vært en svak nedgang i ledigheten i disse landene siste halvår (ned 0,3-0,2 prosentpoeng). 3

4 OECD, juni 2011 For Norge er utviklingen internasjonalt åpenbart viktig, fordi vi er en liten økonomi med virksomheter som er avhengig av samhandling med omverden. På 2000-tallet har vi vært i en heldig situasjon fordi bytteforholdet til utlandet har vært svært gunstig: Vi har levert innsatsvarer til vareproduksjon som har vært høyt etterspurte, og importert varer som har gått ned i pris som følge av at større deler av handelen i land som Kina og India har blitt internasjonalisert. Sterk vekst i land utenfor OECD har økt prisen på råvarer, inkludert innsatsprodukter til annen vareproduksjon, som Norge eksporterer fra blant annet metallindustri og petrokjemisk industri. Oljeprisen har økt betydelig det siste året. Som følge av urolighetene i Midt-Østen økte prisene i vinter til 125 dollar fatet. Før sommeren gikk prisen noe ned, til 115 dollar fatet som følge av informasjon om redusert økonomisk vekst i blant annet USA. Figuren under gir en illustrasjon her på aluminium på opptur og nedtur i verdensmarkedet de siste årene. Prisen på norske innsatsvarer er avhengig av at internasjonale markeder fungerer godt, og at land med store økonomier går godt. Kriser i Hellas, Irland eller Spania er i den sammenheng mindre betydningsfullt enn problemer i USA, Tyskland, Kina og India. Det er imidlertid grunner for usikkerhet om utviklingen videre. Krisepakken i USA har hatt begrenset effekt, og situasjonen høsten 2011 synes mer problematisk enn noensinne siden starten på finanskrisen høsten Tall for utviklingen i andre kvartal 2011 for Tyskland viser at veksten har stoppet opp. I både Kina og India vil økte renter bremse en vekst som for få år siden var på over 10 prosent. Summen av en oppbremsing i Asia og lav vekst i land som USA og Tyskland vil være uheldig. Hvis tyske banker i tillegg får problemer som følge av kriser i økonomier i Sør-Europa vil effektene også i Norge bli betydelige. Figuren under viser anslag for vekst blant noen av våre viktigste handelspartnere i OECD-området. Den viser at veksten antas å flate ut i 2011 og 2012, men anslagene er basert på historiske data dvs at endringer som følge av politiske og finansielle problemer i Europa og USA sommeren 2011 kan gi endringer i dette bildet. 4

5 Figur: Anslag for BNP vekst i utvalgte land Kilde: SSB, Økonomiske analyser nr 3/2011 Nasjonalt Statistisk sentralbyrå (SSB) reviderte BNP-tallene for 2009 og 2010 i juni Resultatet er en viss nedskriving av BNP-tallene, slik at kriseperioden fremstår som lengre og mer alvorlig enn det som kanskje tidligere var oppfatningen. De konkluderer med at vi nå er inne i en konjunkturoppgang, drevet frem av innenlandsk etterspørsel. Grunnen er ikke bare at Norge har en stor skjermet og offentlig sektor, men også at lavt rentenivå gir husholdningene en gunstig økonomisk situasjon. Det er nå antatt at styringsrenten fra Norges Bank vil bli holdt lavt i en lengre periode enn tidligere antatt. Figuren under viser at konsum i Norge nå har passert nivået før kriseperioden Figur: Innenlands konsum og realinntekter Tradisjonelt har høy vekst i økonomien vært fulgt av en pris- og lønnsvekst som igjen har gitt behov for å dempe aktiviteten i økonomien, enten ved hjelp av innstramming i offentlig økonomi eller ved renteøkning. Formålet med renteøkninger eller innstramminger er å tilpasse veksten til det som det er mulig å ta i bruk av kapasitet i økonomien. Norges Bank oppjusterte sine anslag for lønnsvekst i Norge i forbindelse med sitt rentemøte i juni, og mente at lønnsveksten for 2011 ville være 4,25 prosent. Styringsrenten ble imidlertid holdt på uendret nivå. Grunnene til dette er flere. En grunn er urolighetene i 5

6 internasjonal økonomi. Vi kan tiltrekke oss arbeidskraft i et europeisk og internasjonalt arbeidsmarked, og vi kan importere varer og tjenester som selges i markeder hvor prisveksten fortsatt er lav. Vel så viktig er likevel hensynet til eksport av norske varer og tjenester, og prisen på disse i internasjonale markeder. Hvis renten i Norge er høyere enn i utlandet, vil kronen styrke seg mot annen valuta. Blir forskjellene mellom renter i Norge og andre land for store, vil høy kronekurs gjøre det vanskelig for norske bedrifter å delta i internasjonale markeder. I en viss forstand vil bedriftene betale dobbelt for den økte kronekursen: Bedriftens lønnskostnader øker mer enn konkurrentenes siden lønnen betales i norske kroner, og avkastningen ved salg i internasjonale markeder går ned siden varer solgt på verdensmarkedet er priset i utenlandsk valuta. Eksportbedriftene får dermed får færre norske kroner igjen per dollar de tjente på salget. Figuren under beskriver rente- og inflasjonsforskjellen mellom Norge og utlandet. Den viser det samme bildet som Hovedstyret i Norges Bank formidlet i juni, at styringsrenten skal økes til i overkant av 3 prosent fram mot oktober neste år, noe som vil gi en forskjell i renter på i underkant av 2 prosentpoeng mot resten av Euro-området. Renter brukes for å hindre at vekst i økonomien resulterer i inflasjon, fordi det ikke er balanse mellom ressursutnyttelse og kapasitet. For å hindre en situasjon som skissert over, hvor renteutviklingen gir en sterk belastning for eksportvirksomheter, vil det være nødvendig med en restriktiv offentlig pengebruk eller å stramme inn konsum gjennom økte skatter. I forbindelse med statsbudsjettet for 2012 bør derfor Tekna være tilhenger av et stramt budsjett, men samtidig signalisere behov for beredskap hvis den økonomiske situasjonen internasjonalt forverres dramatisk. Figur: Rente- og inflasjonsforskjeller mellom Norge og Euro-området i prosentpoeng En viktig vekstimpuls for norsk næringsliv er investeringer fra petroleumssektoren i en rekke ulike leverandørbedrifter. I årene fram mot finanskrisen var investeringene på et høyt nivå som følge av høy oljepris. Det er imidlertid ikke slik at investeringene øker i det øyeblikket oljeprisen øker. Det er betydelig tidsgap mellom økt oljepris og investeringsbeslutninger. Figuren under viser at forventningene nå er en vedvarende høy oljepris fremover, noe som vil gi grunnlag for betydelige investeringer fra selskapenes side, som vist i figuren under. Mange forventer imidlertid en viss reduksjon i oljeprisene fra det høye prisnivået i sommer, delvis pga lavere aktivitet i USA og Europa og delvis fordi det forventes at olje fra Libya etter hvert vil bli tilgjengelig på verdensmarkedet. 6

7 Figur: Petroleumsinvesteringer og oljepris i USD. Sesongjusterte volumindekser, 2007=100 I fastlandsnæringene har aktiviteten økt, og investeringene er i ferd med å vokse betydelig. Imidlertid er dette særlig knyttet til virksomheter med et innenlandsk marked. Det er antatt en beskjeden vekst i investeringer fra industrien i 2011 men antagelsene om vekst ble utformet før uroen i internasjonal økonomi i august Til en viss grad kan politiske beslutninger påvirke investeringene i næringslivet. Det er særlig synlig for energisektoren, hvor investeringene er antatt å øke betydelig som følge av forbedringer av el-nettet, investeringer i vindmølleparker og distribusjon av fjernvarme. Investeringer i Fastlandsnæringer. Sesongjusterte volumindekser, 2007=100 Som figuren over viser vil veksten i siste del av 2010 og første del av 2011 være høyere for industrien enn det som vi kan komme til å se fremover. Grunnen er at deler av veksten er knyttet til innhenting av tapt terreng etter finanskrisen, hvor det blant annet ble stående betydelig ledig kapasitet som ble tatt i bruk 7

8 igjen. Når denne er tatt i bruk, gjenstår det å se om bedriftene makter å posisjonere seg godt i verdensmarkedet, om verdensmarkedet vil unngå en ny krise og om rammevilkår i Norge vil gjøre det mulig å vinne posisjoner i verdensmarkedet. Arbeidsmarkedet Den registrerte arbeidsledigheten blant medlemmer av Tekna har vært relativt lav og stabil de siste årene, på tross av finanskrisen. NAVs registrerte ledighet blant Tekna-utdannede er på vei ned, og antallet registrerte ledige stillinger er langt flere enn antall registrerte ledige. Figuren under fra NAV gir en oversikt over utviklingen i antall ledige stillinger, og viser at ledige stillinger som er rettet mot ingeniør (som inkluderer sivilingeniører) og IKT-fag har økt med nesten 30 prosent fra 2010 til NAV gjennomfører også en spørreundersøkelse blant norske bedrifter. Undersøkelsen gjennomføres hver vår og høst, og kartlegger hvilke forventninger bedriftene har for sysselsettingsutviklingen det kommende året, og om bedriftene har rekrutteringsproblemer. Det blir blant annet spurt om bedriftene opplever mangel på arbeidskraft. Det er omtrent samme andel bedrifter i undersøkelsen som sier at de opplever mangel på arbeidskraft som i fjor, men den anslåtte mangelen har økt med 19 prosent sammenlignet med våren På bakgrunn av svarene om rekrutteringsproblem blir det estimert en mangel på arbeidskraft for landet som helhet, ulike regioner, enkeltnæringer og for ulike yrker. Undersøkelsen våren 2011 viser at det er en mangel på 2950 sivilingeniører og geologer. I tillegg er det angitt egne kategorier for dataingeniører og elkraftingeniører hvor det til sammen er en mangel på På bakgrunn av tallene lager NAV en stramhetsindikator, som viser hvor stor prosentandel mangelen på arbeidskraft utgjør i forhold til antall sysselsatte. For sivilingeniører og geologer er arbeidsmarkedet stramt. Tallene er nokså ulike fra høstundersøkelsen, men i likhet med denne er det få yrker som har et strammere arbeidsmarked enn Tekna-gruppene. Undersøkelsen er her: Registrerte ledige medlemmer av Tekna. Ved utløpet av juli 2011 var det registrert 59 ledige medlemmer av Tekna, som er under 0,5 prosent (laveste tall vi bruker pga usikkerhet etc) av Teknas yrkesaktive medlemmer. Dette er omtrent som de foregående årene. For at Tekna skal registrere et medlem som arbeidsledig, må medlemmet ha meldt seg ledig på NAV, vært ledig i 3 måneder og søkt om kontingentfritak i Tekna. Medlemmet får da 8

9 kontingentfritak i et halvår om gangen. Tekna registrerer også arbeidsledig som yrkesstatus på medlemmer som oppgir at de er arbeidsledige uten at dette er dokumentert fra NAV. Denne statusen står inntil medlemmene melder fra om at de har fått seg arbeid. Ved utgangen av desember 2010 var det 337 medlemmer med yrkesstatus Arbeidsledig, noe som tilsvarer 0,8 prosent av Teknas Yrkesaktive medlemmer. Tilsvarende antall ved utløpet av 2009 var 317. Registrerte arbeidsledige fra NAV. Tall fra NAV over registrerte arbeidsledige ved utgangen av hver måned viser at arbeidsmarkedet har bedret seg. Det har vært en nedgang i arbeidsledigheten hver måned sammenliknet med i fjor. Ved utgangen av juli 2011 var det registrert helt arbeidsledige i Norge, dette tilsvarer en arbeidsledighetsprosent på 2,8. Tilsvarende tall ved utgangen av juli 2010 var og 3,0 prosent. Dette tilsvarer en nedgang på 7 prosent. For yrkesgruppen ingeniør- og ikt-fag er det en enda sterkere nedgang i ledigheten målt ved helt ledige, og arbeidsledighetstallene er fortsatt lavere enn gjennomsnittet for alle yrker. Pr utgangen av juli 2011 var registrert som helt arbeidsledige, noe som utgjør 1,2 prosent av arbeidstyrken for ingeniør- og iktfag. Dette er en nedgang på 21 prosent fra juli Beholdningen av ledige stillinger innen ingeniør- og ikt-fag var ved utgangen av juli 2011, mot Tabell 1 Tall fra NAV. Arbeidsledige i juni og juli 2010 og 2011 Utløpet av juni 2010 Utløpet av juli 2010 Utløpet av juni 2011 Utløpet av juli 2011 Helt arbeidsledige Ingeniører- og ikt-fag i alt Herav: Sivilingeniører, sivilarkitekter og lignende Hele samfunnet Helt ledige i prosent av arbeidstyrken Ingeniører- og ikt-fag i alt 1,3 % 1,5 % 1,1 % 1,2 % Sivilingeniører, sivilarkitekter og lignende 1,0 % 1,2 % 0,7 % 0,8 % Hele samfunnet 2,8 % 3,0 % 2,5 % 2,8 % Beholdning av ledige stillinger ved utgangen av måneden I alt Ingeniører- og ikt-fag Herav: Sivilingeniører, sivilarkitekter og lignende I alt, alle yrkesgrupper Tall vi har fått fra NAV viser at ledighetsraten for sivilingeniører ligger lavere enn gruppen Ingeniørerog ikt-fag totalt. Ved utgangen av juli 2011 var den registrerte ledigheten for sivilingeniører på 0,6 prosent, mot 0,9 prosent i juli Samtidig er det flere registrerte ledige jobber/stillinger for sivilingeniører enn registrerte ledige. Figuren under viser utvikling i antall arbeidsledige, antall ledige stillinger og arbeidsledighetsprosent for Tekna-utdannede. Hittil i år har det vært flere ledige stillinger enn registrerte ledige for denne gruppen. Blant de Tekna-utdannede er det høyest ledighet blant biologer og Sivilagronomer. Figur: Arbeidsledighet og beholdning av ledige stillinger, Sivilingeniører og lignende (ekskl. arkitekter) 9

10 Antall Arbeidsledighetsrate ,3 % 1,2 % 1,1 % 1,0 % 0,9 % 0,8 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % Arbeidsledige ekskl sivilarkitekter Behold stillinger Arbl._% ekskl SivilArkitekter År og måned Tall over arbeidssøkende fra Statistisk sentralbyrå (SSB) Det er to mål på arbeidsledighet i Norge: NAVs tall for registrerte arbeidsledige og SSBs tall basert på spørreundersøkelsen Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Til forskjell fra NAVs tall inkluderer AKUtallene også arbeidsledige som ikke registrerer seg ved arbeidsformidlingen, og en del av dem som går på arbeidsmarkedstiltak. Arbeidsledighetstallene fra SSB ligger derfor over de registrerte tallene fra NAV, men utviklingen er den samme. Tabell 2 Arbeidsmarkedstall fra SSB (AKU), pr 9/ * 2009* 2010* Prognoser Utførte timeverk i Fastlands-Norge (vekst) 3,1 4,3 3,4-1,9 0,5 1,6 2,2 2,2 2,4 Sysselsatte personer (vekst) 3,6 4,1 3,2-0,4-0,2 1,2 2,4 2,6 2,0 Arbeidstilbud (vekst, AKU) 1,6 2,5 3,4 0,0 0,5 1,1 2,5 2,4 1,9 Yrkesandel (nivå, AKU) 72,0 72,8 73,9 72,8 71,9 71,5 72,1 72,7 73,0 Arbeidsledighetsrate (nivå, AKU) 3,4 2,5 2,6 3,2 3,6 3,3 3,2 2,9 2,8 * foreløpige tall Tallene er fra juni 2011, og prognosen for 2011 var da en arbeidsledighetsrate på 3,3 prosent. I juni 2010 var prognosen for 2011 på 3,7 prosent. Registrert AKU pr mai 2011 var 3,3 prosent mot 3,6 prosent i mai

N o t a t 001 / 2012. Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012

N o t a t 001 / 2012. Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012 N o t a t 001 / 2012 Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012 1 Innledning Administrasjonen i Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er våre egne data som

Detaljer

N o t a t 002 / 2 0 1 0. Rapport om arbeidsmarkedet Juli 2010

N o t a t 002 / 2 0 1 0. Rapport om arbeidsmarkedet Juli 2010 N o t a t 002 / 2 0 1 0 Rapport om arbeidsmarkedet Juli 2010 1 Innledning Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er de analyser som lages av OECD, Statistisk

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomisk overblikk 4/2014

Økonomisk overblikk 4/2014 Økonomisk overblikk 4/2014 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 4/2014 Utsikter for 2015-2016 Næringslivets Hovedorganisasjon Desember 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 214 Illustrasjon: Shutterstock Stemningsskifte blant de største bedriftene For norsk økonomi innebærer overgangen fra 213 til 214 et lite temposkifte, men ingen

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015

Økonomisk overblikk 1/2015 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2015

Økonomisk overblikk 2/2015 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009 Pengepolitisk rapport 9 oktober Norges Banks rapportserie nr. -9 Pengepolitisk rapport /9 Norges Bank Oslo 9 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014 Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer

Økonomiske analyser 1/2009

Økonomiske analyser 1/2009 Økonomiske analyser 1/2009 28. årgang Innhold Perspektiver 3 1. Konjunkturtendensene internasjonalt 6 2. Konjunkturtendensene i Norge 12 Temaboks 2.1. Virkninger av lavere oljeinvesteringer 19 Temaboks

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 3-2003. Inflasjonsrapport 2. juni

Norges Banks rapportserie Nr. 3-2003. Inflasjonsrapport 2. juni Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport juni Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er også

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/200 Internasjonal økonomi Veksten i og tok seg godt opp i løpet av fjoråret, og den positive utviklingen har vedvart i år. Også euroområdet ser omsider ut til

Detaljer

2. Konjunkturutviklingen i Norge

2. Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser /. Konjunkturutviklingen i Norge Konjunkturoppgangen som startet rundt årsskiftet / fortsatte gjennom det meste av, men nedgang i kraftproduksjonen bidro til at vekstraten

Detaljer

Konjunkturbarometer. Høst 2007

Konjunkturbarometer. Høst 2007 Konjunkturbarometer Høst 2007 SPAREBANKEN MØRE Innhold INNHOLD 3 Utviklingen i Møre og Romsdal 4 Utviklingen i norsk økonomi 8 Petroleumsvirksomheten 9 Kraftforsyning 10 Møre og Romsdal 10 Primærnæringene

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 6/7. Internasjonal økonomi Veksten i verdensøkonomien er fortsatt høy. Særlig gjelder det Kina og India, men også i en del andre asiatiske land, Latin-Amerika og

Detaljer

Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7

Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7 Økonom î ske analyser 1/94 Innhold Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7 Utviklingen i 1993 7 Utsiktene for 1994 og 1995 9 Konjunkturutviklingen i utlandet 18 Internasjonale markedsforhold

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 10. oktober

Pengepolitisk rapport 3 10. oktober Pengepolitisk rapport oktober Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer