ÅRSRAPPORT. og rekneskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT. og rekneskap"

Transkript

1 Kvinnherad Golfklubb 2008 Stifta 1999 ÅRSRAPPORT og rekneskap

2 Organisasjonsplan KVGK 2008 Medlemmer av styret Styret har vore samansett av følgjande medlemmer: Styreleiar: Magne Rekkedal Nestleiar: Tone Lægreid Styremedlem: Grethe Døssland Styremedlem: Ove Tungesvik Styremedlem: Kåre Guddal Styremedlem: Bjarne Guddal Styremedlem: Knut Bjørgvik Varamedlem: Gerd Grønhaug Varamedlem: Hans Martin Hjelmeland. Dagleg leiar: Kasserar: Håkan Bjørk. Øyvind Skeie. Komiteeane har hatt følgjande samansetjing: Klubbhuskomiteen: Ola Lillesand, Olav Melkevik, Grethe Døssland, Solveig Bjørk. Handicap-/grøntkortkomiteen: Leif Handeland, Odd Herskedal, Roy Ersland. Banekomiteen: Helge Herskedal, Tom Jensen, Jostein Teigen. Turneringskomiteen: Judith Dommersnes Anderssen, Per Steinar Rørvik, Finn Guddal. Juniorkomiteen: Kjell Tore Haugland. Damekomiteen: Aslaug Knutsen, Irmelin Kristiansen, Olaug Ivarsøy. Byggekomiteen: Styret. Byggjeleiing for klubbhuset: Magne Ivarsøy, Finn Guddal, Roald Heimvik. Banemannskap: Svein Ottar Rørheim. 2

3 Styret sitt arbeide dette året Styrearbeidet generelt: Styret har hatt 10 styremøter og behandla 68 saker. Berre unntaksvis har det vore fråfall av styremedlemmer på møta. Prioriterte saker har vore: Klubben sin økonomi, ved hjelp av blant anna oppfølging av budsjett, rekneskap og kostnadskontroll. Sikring av økonomi for bygging av 2.etasje i klubbhuset, søknader om offentlege støtte (spelemidlar, driftstilskot). Søknader om gåver frå bankar, og sponsoravtalar. Oppfølging av klubben sin virksomhetsplan, arbeidet i komiteeane, dagleg drift og tilbakemelding frå brukerane av golfanlegget. Det er styret si oppfatning at eksterne brukerar og klubben sine medlemmer er godt nøgde med golfanlegget. Klubben har fått ros frå Kvinnherad kommune om anlegget som er bygt, utviklinga av anlegg og tilbod som dette gir til brukerar. Styret har og hatt synfaring og drøfting om banekomiteen sine forslag til endringar av golfbanen. Styret har motteke ein 10-årsplan for utvikling av golfbanen. Denne har vore drøfta, og årsplan vart godkjent. Jordmassar til bruk på golfbanen er skaffa tilveie, og belegningsstein for ferdigstilling av uteområdet ved klubbhuset har vi fått frå Husnes Storsenter. Styret har og arbeidd med å planleggja markeringa for at Kvinnherad Golfklubb i 2010 fyller 10 år. Styreleiar og dagleg leiar har arrangert 2 samarbeidsmøter med komiteeane. Det var spesielt aktivitetar, budsjett og økonomi som vart drøfta. Klubbhuset: 1. etasje av klubbhuset, som er ferdigstilt, har fungert godt. 2. etasje med låvebru er under ferdigstilling, og er planlagt ferdig hausten dette året. Innviing er planlagt til 10-årsjubileet. Kjellaretasjen er sett litt på vent inntil 2.etasje er ferdigstilt. Styret har vore engasjert i å få til aktivitetar og samarbeid med andre organisasjonar/grupper for bruk av det nye klubbhuset. Økonomi: Klubben har sendt inn 3 søknader om tildeling av spelemidlar på til saman kr: For å styrka økonomien under bygginga av klubbhuset søkte vi Kvinnherad kommune om forskottering av spelemidlane. I mars månad fekk vi melding om at kommunen ville utbetala forskot av spelemidlane. Midlane kom på vår bankkonto i mai månad. Klubben sin søknad om kommunalt byggjetilskot har ikkje vore til behandling i Kvinnherad kommune. Klubben har no midlar til å ferdigstilla klubbhuset utan opptak av vidare lån. Frå Sparebank1-Kvinnherad fekk klubben gåve på kr som skal nyttast til heis for funksjonshemma til klubbhuset. Generelt er økonomien i klubben god, men begrensa inntekter frå dagleg drift til dekking av nødvendige driftskostnader, gir begrensa handlingsrom for utvikling av klubben. 3

4 Årsberetning frå dagleg leiar Klubbhuset 2008 var det første året vi kunne bruke første etasje i huset fullt ut. Huset har vist seg å fungere meget bra. Utleiefrekvensen har vært svært god for å være første året vi leier det ut. Omtrent kr i leieinntekter er bra dette året. Det indre vedlikeholdet har fungert svært bra på grunn av damekomiteen og huskomiteens samlede gode krefter. På sikt må andre ordninger til. Det finnes plass og tid for mer aktiviteter. Kvinnherad kommune har via Frivillighetssentralen brukt huset under en uke i sommer. Dette vil skje og under sommeren (Sommerskulen ) Adm. Det har vore normal drift dette året. Åpningstid på kontoret har vært torsdager. Dette videreføres i Besøksfrekvensen av medlemmer har ikke vært spesielt stor. Heimesiden har oppdaterts løpende under året og har fungert bra. Men medlemmene må bli mer bevisst på at denne siden mer og mer blir klubbens fremste info-organ. Proshopen Proshopen har en god utvikling. Salgssummen for 2008 er omtrent kr verdien av premier som er levert fra proshopen. Utvalget har vært begrenset, men det meste som har blitt etterspurt har kunnet bestilles og blitt levert senere. Trening Under året 2008 har trening blitt organisert gjennom Torsdagsgolfen. Varierende deltakelse fra fremst de som nylig har startet opp med golf. Juniortreningen har hatt omtrent 20 deltakere og flere har under året tatt skritt mot å bli golfere. Problem med å finne ledere har vart stort. Vi håper på å få flere som kan stille opp neste år. Dette er den gruppe nye medlemmer vi må klare å satse mer på. Vi har hatt besøk av Pro fra Sveio, Birgitta Hansen. Dette har vært bra og skal gjentas i Grønt kort kursene har vært gjennomførte med god deltakelse. Omtrent 10 nye medlemmer dette året. Øvrig I 2008 har det vært satt rekord i antall gjestespillere. Summen av greenfee har aldri vært så høg tidligere. Gjennom den siste halvdel del av året har vi registrert mindre bruk av drivingrangen. Årsaka til dette kan ha sin forklaring i at flere har forbedret sin teknikk og behovet har blitt mindre. Tidligere innbrudd og påfølgende skader på ballautomaten har opphørt. Klubben har i januar 2009 sammen med SØRAL BIL, Kvinnherad Røde Kors og Husnes Båtlag gjennomført en aktivitetsdag rundt banen med klubbhuset som base. Dette vart et fint tiltal med ca 210 deltagere. Denne aktiviteten vil vi videreføre. Banen har som vanlig vært i meget godt tilstand gjennom hele året. Skryt fra gjester er ikke sjelden forekommende. Håkan Bjørk 4

5 Komiteane sitt arbeide siste året Frå Klubbhuskomiteen: Klubbhuset har vore utleidd for 16 helgar med mellom gjester, og til 10 møtedagar med ca 35 deltakarar. I tillegg har klubblokalet vore nytta til 10 styremøter, 4 samarbeidsmøter med andre klubbar, og trimdag for lokalsamfunnet der meir enn 200 personar var innom. Proshopen har vorte nytta til samlingsplass for golfspelerar før og etter turneringar. Erfaringar frå utleige av klubbhuset: Generelt har dei som har leigd huset vore svært nøgde med huset og det utstyret som er tilgjengeleg. Samarbeidet med dagleg leiar har vore godt. Vask av lokala har fungert godt med høg standard på reinhaldet. Arbeide som bør prioriterast er: Teknisk rom vert ferdigstilt. (Listing og måling manglar). Sikra god ventilasjon frå garderobeanlegg. Uteområdet rundt klubbhuset bør bli ferdigstilt. Arbeida for å få fleire brukerar av klubbhuset. Frå Handicap-/Grøntkortkomiteen: Det har vore gjennomført 3 opplæringskurs i teori til Grønt kort. 2 første halvår og 1 om hausten. Tilsaman har det vore 21 deltakerar som harfått godkjent teorien, og 17 av desse deltakerane har og fått godkjent praksisdel. Den høge andelen av kursdeltakerar som har fullført både teori og praksis, er truleg på grunn av god oppfølging av kursdeltakerane etter fullført teori. Plan for kurs i kommande år er lagt inn på heimesida til klubben. Dagleg leiar har gjennomført ei oppdatering av handicap for medlemmene i klubben. Det elektroniske registreringsprogrammet knytt opp mot GolfBox oppdaterer fortløpande handicap ved registrering av spel på golfbanen. Frå banekomiteen: I 2008 har det ikkje vore utført store endringar på golfbanen. Det vart arrangert ein stor dugnad i april, der banen vart rydda og skilting og merking oppdatert før sesongstart. Det vart blant anna montert nye baneskilt på alle banaane. Dette ser veldig bra ut. Det er blitt laga ein ny tee på bane 4 som er teke i bruk til prøvespel i vintersesongen. Dette er i samsvar med handlingsplanen. I tillegg har nokre av teeane fått utvida areal. Det vart planlagt å starta arbeidet med forbetring av området rundt greenar, men på grunn av kostnadsoverskriding på drift vart dette utsett. Banen har vore i svært god stand gjennom heile sesongen. Banemannskapet (Svein Ottar) har gjort ein svært god innsats, og i tillegg har det vore mykje fint tørt vær. Kvinnherad kommune har gitt golfklubben mykje jordmassar som skal nyttast til betring av banen i nærområdet til nokre greenar. Dette er og i samsvar med handlingsplan. Det er testa ut nokre nye utslagsplasser på banen. Erfaringar vil verta evaluert. Banekomiteen vil takka medlemmene for fin framferd på banen, og oppfordra til å ta vare på greenar og fairways. 5

6 Frå Turneringskomiteen: Det har vore arrangert 11 turneringar lokalt og 1 turnering i Odda dette året. Det er etablert venskapsturnering mellom Bjørnefjorden og Kvinnherad, og denne turneringa vart spelt i Kvinnherad dette året. I 2009 skal turneringa spelast på Bjørnefjorden. Vandrepokal som vart sponsa av Husnes Storsenter drog Bjørnefjoren heim med. Me har hatt 2 spelerar som deltok i Nordea pairs distriktsfinale på Voss. Det har vore arrangert tirsdagscup for damer og onsdagscup frå april og ut september. Det har vore spelt 22 rundar med onsdagscup, der dei 12 beste rundane vart teljande for å kåra vinnaren. Det har vore god deltaking på cupar og turneringar, men det er plass til fleire spelerar. Vintercup 2008/2009 vart starta opp i november 2008 og vert avslutta i mars Nytt av året vart bruk av GolfBox. Det har vore litt prøving og feiling, men det er eit godt verktøy for bruk ved turneringar. Det trengs noko meir opplæring i bruk av dette verktøyet. Medlemmene vert oppfordra til å nytta GolfBox til informasjon knytt opp mot turneringar. Det er utarbeidd ny turneringsliste for 2009, og det vert lagt opp til varierte speleformer. Heimesida vert nytta til informasjon om turneringane i tillegg har det vore oppslag på tavle i klubbhuset. Frå Juniorkomiteen: Det har vore arrangert 18 treningsdagar i Treningsdag har vore mandagar ca 1 time og 15 min. Antalet deltakerar har variert frå 4 til 25 ungdommar, så til tider har det vore stor aktivitet. Det har for det meste vore berre 1 instruktør, og dei fleste treningane har vorte gjennomførte på treningsbanen (drivingrangen). Det må leggjast til rette for at ungdommane under treningane vert oppdelte i grupper, og dei som har gode prestasjonar får meir treningsspel på golfbanen. 6

7 Oppfylling av virksomhetsplan 2008 Hovudmål: Fleire og betre golfspelerar i klubben: Klubben hadde totalt 243 registrerte medlemmer ved utgangen av året. Derav 42 kvinner og 201 menn. Av desse var det 23 juniorar. Dette er ein auke på 17 medlemmer frå året før. Handicapregistreringa har hittil ikkje vore godt oppdatert, men etter at golfkortet som vart innført dette året, kan vi lettare få oversikt over medlemmene si utvikling i golfspel (handicap) frå år til år. Delmål A: Golfbanen: Standarden på golfbanen har vore svært god dette året. Det er laga ein ny utslagsplass for bane 4 som er prøvespelt gjennom haust- og vintersesongen. I tillegg er det og testa ny utslagsplass for bane 5 og 6 i same perioden. Det er skaffa jordmassar som skal nyttast til utvikling av området rundt greenar for nokre av banane. Delmål B: Klubbhus: 2.høgda i klubbhuset er under ferdigstilling. Klubbhuset har dette året gitt leigeintekter på kr Ein klubbhuskomite på 4 medlemmer har gjort eit godt arbeide. Det er skaffa belegningstein til ca 300m2 som skal nyttast til uteområdet ved klubbhuset. Delmål C: Organisasjon: Styret har kalla inn alle komiteleierane og medlemmer til 2 samrådsmøter. Temaet har vore aktivitetar, planar og økonomi. Dette arbeidet må videreførast i kommande år. Det har vore arbeidd med å få til ein bindande avtale om treningsdagar i klubben. Faddersystem for nybyrjarar er ikkje formelt etablert. Klubbhandicap 54 er ikkje sett i system. Tee for nybyrjarar er lagt til rette på banen. Det vart stilt lag i Nordea-pairs sin distriktsfinale på Voss. Vi har ikkje delteke med spelerar i kretsmesterskap. Det har vore arrangert 3 kurs for grønt kort. Det har vore arrangert cupmesterskap for damer og herrer. Lokale mesterskap har vore arrangert i samsvar med turneringsplan. Det har vore arrangert årsfest, men ingen klubbkveldar. Det har vore arrangert open trimdag for alle i lokalsamfunnet i samarbeide med BIL-SØRAL, Husnes Båtlag og Kvinnherad Røde Kors. Delmål F: Økonomi: Pantelån har ikkje auka i rekneskapsperioden til Klubben har motteke forskot på spelemidlar frå Kvinnherad kommune. Desse er nytta til midlertidig nedbetaling av pantelån og sikring av drift. Driftsintekter og sponsormidlar har ikkje gitt rom for utvikling i klubbaktiviteten. Delmål G: Sponsorar: Klubben har hatt 6 hovudsponsorar, og 5 andre (mindre) sponsorar. Det er gitt positiv tilbakemelding frå 2 nye (hovudsponsorar) for kommande år. Delmål D: Rekruttering: Det totale antalet medlemmer har auka med 17, men antalet juniorar har stagnert. Arbeidet og resursane i juniorkomiteen må styrkast. Delmål E: Sportslege aktivitetar: Klubben har hatt samarbeide med profesjonell trenar som arbeider på Sveio golfklubb. Tilbod om trening har vore tilrettelagt 4 gonger i klubben. Delmål H: Kommunikasjon: Klubben har ei god elektronisk heimeside som vert nytta aktivt. Oppslagstavle i klubbhuset har vore nytta til oppslag. Delmål I: Arbeids-og ansvarsfordeling: Det er utarbeidd organisasjonsplan for klubben. Det er utarbeidd vedtekter for klubben, det er utarbeidd virksomhetsplan, og utviklingsplan for golfbanen. 7

8 8

9 9

10 10

11 Noter til rekneskapen i Kvinnherad Golfklubb for rekneskapsåret 2008 Resultatrekneskap: Konto nr: 3400: Forskot av offentlege spelemidlar frå Kvinnherad kommune. Konto nr: 3600: Leigeintekter frå klubbhuset Risnesløo. Konto nr: 3620: Leigeintekter frå utleige av banemannskap. Konto nr: 3980: Dugnad frå medlemmene på klubbhuset Risnesløo. (År 2006/2007/ timar a kr ) Balanserekneskap: Konto nr: 1920: Offentlege spelemidlar vart nytta til nedbetaling av lån. Ved årsskiftet var ikkje nytt lån etablert, men driftskonto vart nytta til delbetaling av ferdigstilling 2.etasje i klubbhus. (Kr ) 11

12 Kvinnherad Golfklubb Stifta

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 Årsmøte Sunnmøre Golfklubb 2010 Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av møteleiar, referent og 2 personar

Detaljer

Årsrapport. Du trimmar ikkje for å bli yngre, men for å bli eldre. SØRAL bedriftidrettslag

Årsrapport. Du trimmar ikkje for å bli yngre, men for å bli eldre. SØRAL bedriftidrettslag Innebandy Ro/padling SØRAL-løp Treningssenter «For eigen maskin» Ski Golf Dans Tennis Fotball Fjelltrim Volleyball Årsrapport SØRAL bedriftidrettslag Du trimmar ikkje for å bli yngre, men for å bli eldre

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013.

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Sak 6. Årsmelding Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Styret Leiar Harald Indresøvde Nestleiar Svein Aasen Kasserar Peder Barstad Sekretær Tore Knivsflå Bjørkedal Styremedlem

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv

Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv Årsmelding 2011 Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 20 Årdal Jeger og Fiskerforening Utlastova på Hjelle - 6884 ØVRE ÅRDAL - Heimeside: www.åjff.no ÅRSMØTE

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

ÅRSRAPPORT og REKNESKAP 2013 Lustrabadet KF

ÅRSRAPPORT og REKNESKAP 2013 Lustrabadet KF ÅRSRAPPORT og REKNESKAP 2013 Lustrabadet KF ÅRSMELDING LUSTRABADET KF Lustrabadet er eit kommunalt føretak (KF) som vart skipa 16.juni 2011, K-sak 42/2011 og opna 26.okt 2012. Luster kommune eig eigedomen

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e ÅRSMELDING 2013 1 S i d e Styret/funksjoner i klubben: Styret Navn Valg/År På valg Leiar Frode Fester 1 år Nei Nestleiar Christian Hagen 0 år Ja Skrivar Hildegunn Pettersen 0 År Ja Økonomi Thomas Zwartjes

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

NMK Vikedal. Årsmelding 2003. Foto: holtenmedia

NMK Vikedal. Årsmelding 2003. Foto: holtenmedia NMK Vikedal Årsmelding 2003 Foto: holtenmedia Til alle medlemmer i NMK Vikedal Innkalling til årsmøte NMK Vikedal Vikedal, 22. november 2003 Tid : Laurdag 8. november 2003 kl. 11.00 (13.00). Stad : Røde

Detaljer

NMK Vikedal. Årsmelding 2001

NMK Vikedal. Årsmelding 2001 NMK Vikedal Årsmelding 2001 Til alle medlemmer i NMK Vikedal Innkalling til årsmøte i NMK Vikedal Tid: Laurdag 17. november 2001 kl. 11.00 Stad: Fugl Fønix Hotell, Etne Saksliste : Kl. Sak nr. Sak 11.00

Detaljer

HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014

HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014 HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014 1. Godkjennelse av stemmebrettige. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent,referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009

4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009 4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009 Styrets sammensetning: Leder : Helge Josdal Nestleder : Mikael Pedersen Styremedlemmer : Arvid Løite Sten Pedersen Tom-Reidar Natvig Solveig

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003

Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003 Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003 Orientering om baneprosjektet Orientering om golf-psykiatriprosjektet Premieutdeling klubbmesterskapet Loddtrekking boblebad FORRETNINGSORDEN ÅRSMØTET

Detaljer