En verdensøkonomi i endring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En verdensøkonomi i endring"

Transkript

1 En verdensøkonomi i endring Det siste tiåret har endringene i verdensøkonomien skutt fart. De fremvoksende økonomiene har fått en større plass. Det har skapt utfordringer og muligheter, ikke bare i disse landene, men også i de tradisjonelle industrilandene.

2 Disclaimer De meninger og ytringer som fremkommer under foredraget representerer ikke nødvendigvis Sparebanken Hedmark sitt syn. Innholdet i presentasjonen representerer på ingen måte en form for anbefaling

3 Investeringssenteret

4 Investeringssenteret Tor Morten Nygård leder - banksjef Meglerbord Jarle Klemmetsrud leder Valuta/renter Stein Erik Blæstad Øystein Bakken Vold Investeringsrådgivning Magnus Hofshagen Per Skattum Trond Skadsdammen Stein Ola Skaarer Aksjer* Jan Ulrik Baksjøberget Tore Kvigne

5 Investeringsrådgivning Vi tilbyr porteføljerådgivning tilpasset kundens Risikotoleranse, avkastningskrav, tidshorisont og personlige preferanser Egnethets og hensiktsmessighetstest i samsvar med verdipapirhandelsloven (MIFID) Adgang til dedikerte rådgivere personlig og forutsigbar oppfølging Vi velger fra gode leverandører når vi anbefaler porteføljer:

6 Meglerbordet - Aksjer Aksjebordet er en forlenget "arm" av meglerbordet til Sparebank 1 Markets Bygger på SB1 Markets sine anbefalinger med oppdaterte råd til enhver tid. Bred analysedekning på en stor del av selskapene notert på Oslo Børs. Vi har kun en interesse: Avkastning til våre kunder Hvem er den typiske kunden: De som typisk ønsker å bruke megler er de som er interessert i aksjer, har "risikokapital til overs" men som ikke har tid til å "handle på nettet Adgang til dedikerte meglere og personlig oppfølging Seminarer Selskapspresentasjoner med mer Meglere Autoriseres av NFMF

7 Valuta/renter Risk Management og Rådgivning Sikringsstrategier for bedriftskunder som har kommersielle behov/risiki Kjøp/salg av valuta i forbindelse med kommersielle behov (import/eksport) Sikring av valutakurser frem i tid - terminer Valutafinansiering Når kan det være fornuftig? Strenge vilkår for å få innvilget Valutaspekulasjon - aktiv posisjonering i valutapar mot sikkerhet i bankinnskudd. Rentesikring Husk lines (limiter)

8 En verdensøkonomi i endring For det første har verdensøkonomien i lengre tid vært preget av store ubalanser i handelen mellom land. Store overskudd i mange fremvoksende økonomier har sitt motstykke i store underskudd i de tradisjonelle industrilandene. Det skaper spenninger. For det andre har kapitalmarkedene ikke klart å håndtere den høye sparingen i de fremvoksende økonomiene. Realrentene har lenge vært lave, og nye ubalanser har oppstått. Flere stater sliter nå med høy gjeld. For det tredje har veksten i fremvoksende økonomier gitt økt etterspørsel etter energi- og råvarer. Mens prisen på penger har falt, er prisen på energi og råvarer blitt presset opp. Det har forsterket ubalansene for mange land, men vært gunstig for Norge. Øystein Olsen på Vårkonferansen ved Norges Handelshøyskole (NHH) 31. mai 2011.

9 Kveldens historie begynner med de fremvoksende økonomiene Hva skjer med de fremvoksende økonomiene? De fremvoksende økonomiene startet opphentingen for år siden. Tar del i den globale økonomien ved: Økt handel Økt bruk av det internasjonale kapitalmarkedet Direkteinvesteringer inn Porteføljeinvesteringer ut Pragmatisk tilnærming Hva fungerer? Konkurranse i markedet der eierne av kapitalen får det som er igjen, har vist seg å føre til god utnyttelse av ressursene og til økonomisk vekst Politisk rammeverk kreves Markedet må ha sin plass. Men markedet må også holdes på plass. Hvilket krever et legitimt styre, og lover og regler det gjenstår en del på dette punktet.

10 Problemer Korrupsjon og Nepotisme Fravær av Rule of Law Urettferdig fordeling Korrupsjon skaper manglende oversikt og usikkerhet. Fravær av Rule of Law gjør det tungt med kontrakter og avtaler. Begge deler fører til at forutsigbarheten reduseres. Det liker økonomiske aktører dårlig. Under det hele ligger fordelingsproblemene. Samfunnsendringer skaper alltid vinnere og tapere. I mange fremvoksende økonomier har vinnerne de siste par tiår også skapt økonomisk vekst. Men dagens vinnere kan bli morgendagens tapere, om problemene med urettferdig fordeling tas tak i. I Kina er utfordringen et demokrati I USA er utfordringen høyere skatter

11 Nærmere om BRIC - landene

12 Nærmere om BRIC - landene

13 Nærmere om BRIC - landene

14 Nærmere om BRIC - landene

15 Nærmere om BRIC - landene

16 Nærmere om BRIC - landene

17 Hvordan påvirker dette oss?

18

19 Oljeprisen Siden 1999

20

21 men BRIC kommer også på hjemmebesøk I takt med Kinas økonomiske vekst øker også kinesiske direkte investeringer i utlandet, inkludert i Europa. Dette er en trend som man må anta vil styrke seg de neste årene. Fra før er Elkem tatt over av Kina (China National Bluestar). Nå vurderer ICBC å etabler seg hos oss. ICBC er en statlig bank og det er tett kobling mellom ledelsen i banken og den politiske ledelsen i Kina. Hvorfor kommer de til Norge? Not for love! Men for å lette kinesiske bedrifters: Tilgang på teknologi Tilgang på råvarer Overtakelse av merkevarer

22 Mer om økonomisk vekst og handel

23

24

25 Kina versus USA

26 Sparing og gjeld

27

28

29

30 Hvordan har likviditeten påvirket rentene?

31 10 års statsrente - Norge, Euro og USA

32 Hva har pengene blitt brukt på?

33 Et konkret eksempel Mellom 1996 og 2003 økte driftsbalanseunderskuddet til USA med 400 milliarder dollar. Det betyr at alle land i resten av verden sett under ett har bedret sine driftsbalanser med samme beløp. Men hvor finner vi motpostene? Andre rike land (sett under ett) står bare for 22 milliarder dollar. Det er de fremvoksende markedsøkonomiene som i hovedsak har finansiert det Amerikanske overforbruket. De fremvoksende økonomiene har gått fra et samlet underskudd på driftsbalansen på nærmere 90 milliarder i 1996 til et overskudd på over 200 milliarder dollar i Land i Asia står for nærmere to tredjeparter av denne snuoperasjonen. Arne Jon Isachsen, april 2006, Like før det smeller? Om globale ubalanser, Working Paper Series 4/06

34 Hvorfor vil fremvoksende økonomier finansiere vestens overforbruk? Hva kommer det av at disse relativt fattige landene har vært så ivrige på å bruke deler av sin sparing til kjøp av utenlandske, i hovedsak amerikanske, verdipapirer? En viktig grunn til at fremvoksende markedsøkonomier er så hissige på å samle opp reserver av utenlandsk valuta, sier Bernanke, er serier av finanskriser fra tidligere (Mexico i 1994, mange land i Asia i , Russland i 1998, Brasil i 1999 og Argentina i 2002). Slike finans- og valutakriser har ofte store realøkonomiske kostnader. I opplevde de asiatiske tigrene (Singapore, Taiwan, Hong Kong og Korea) negativ vekst. I Argentina Ble sammenbruddet av fastkurssystemet i 2002 etterfulgt av flere år med nød og dyrtid. Med mer romslige valutareserver står man bedre rustet til å møte nye kriser. Reservene løser ikke de underliggende realøkonomiske problemene. Men med betydelige beholdninger av utenlandskvaluta blir det mulig å la en vanskelig tilpasningsperiode strekke seg lenger ut i tid. De bratteste oppoverbakkene blir slakere. Arne Jon Isachsen, april 2006, Like før det smeller? Om globale ubalanser, Working Paper Series 4/06

35 Den amerikanske gjeldssituasjonen

36 Den europeiske gjeldssituasjonen.men først litt om valutaunionen

37 Den europeiske valutaunionen Historisk har valutaunioner vært benyttet som et virkemiddel på veien mot en felles stat. Norge har deltatt i flere runder med valutaunioner, senest den skandinaviske myntunion fra 1875 til Et fellestrekk er at slike unioner enten leder til en full politisk og økonomisk integrasjon eller at de splittes opp slik som det skjedde i Norge i USA har hatt en felles valutaunion for sine delstater siden 1865, som har ledet til en fullt integrert politisk union med føderal politikk og en sentralbank som kan trykke penger. Europa har valgt en modell hvor sentralbanken ikke har mandat til å trykke penger og det er heller ingen integrert føderal politikk. Kilde: Elisabeth Hovik, sjeføkonom SP1 alliansen

38 Den europeiske valutaunionen Valutaunionen fjerner valutarisiko, men landene som går sammen gir fra seg et virkemiddel i den økonomiske politikken. Normalt er det slik at land med flytende valutakurs som fører en uansvarlig økonomisk politikk over tid vil bli straffet av markedet og til slutt få en kraftig svekket valutakurs. I en valutaunion kan ikke enkeltlandene trykke penger. Dermed opplever de det samme problemet som du og jeg, at tar vi opp et lån så er det ingen vei utenom å betale lånet tilbake annet enn å slå seg selv konkurs. Uansvarlig politikk skulle derfor føre til at investorer krever en høyere rente for å låne ut til de landene. Kredittmarkedet skulle altså straffe uansvarlige politikere Ved å kreve høy lånerente. Kilde: Elisabeth Hovik, sjeføkonom SP1 alliansen

39 Den europeiske valutaunionen De ulike eurolandene hadde ulik lånerente før euroen ble innført, og Det er situasjonen i dag. I perioden etter at euroen ble innført falt lånerentene for alle landene i euroområdet ned til om lag det samme nivået som Tyskland. Denne manglende kredittvurdering og feilprisingen av de svakeste landene i euroområdet er litt av bakgrunnen for den krisen vi står overfor i dag.

40 Den europeiske gjeldssituasjonen Summen av statsgjelden til Hellas, Irland, Portugal, Spania og Italia utgjør omkring milliarder euro. Noen mener vi ikke lenger er i en situasjon hvor et nødlån til hardt trengende europeiske nasjoner kan løse problemet. Kort sagt: Dette er ikke en likviditetskrise, men en troverdighets- og tillitskrise, der kredittverdigheten står på spill. Politikere er ikke lenger en del av løsningen, men en del av problemet. Mulig konsekvens: Mangelen på tillit kan føre til en syklon av mistillit og fallende obligasjonspriser.

41 Kredittdifferansen mellom italienske og tyske papirer

42 Renten for å låne til den greske stat hat steget kraftig

43 Hvorfor kan dette skje? Når det er en positiv sannsynlighet for at en nasjon kan misligholde gjelden, så må denne nasjonen betale en risikopremie for å låne nye penger og rullere eksisterende gjeld. Desto høyere rente, desto tyngre blir gjeldsbyrden å bære. Syklonen tiltar i styrke når dette underminerer en nasjons solvens evne til å håndtere økonomiske forpliktelser. Dette reiser nye bekymringer og øker risikopremien videre.

44 Gjeldssituasjonen skaper usikkerhet Kilde: voxeu.org

45 Rentebilde i Norge

46 Rentebilde i Norge

47 Hva kan gjøres i eurosonen? Skattemessig tilstramning er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å ta kraften ut av slike sykloner. For det å bedre betalingsevnen via skattemessige innstramninger midt under en krise kan fort gjøre ting verre. Lavere forbruk og høyere skatter reduserer aktivitetsnivået og kan lede til en resesjon. Noe som redusere skatteinntektene. Dette er også en spiral.

48 Men. Frykten får også næring fra en giftig kombinasjon av europeiske banker som befinner seg i en dårlig tilstand samtidig som de er tungt eksponert i europeiske obligasjoner. Eurosonens problemer startet trolig i 2007 med problemer i banksektoren. Bankene måtte reddes med skattebetalernes penger, og situasjonen utviklet seg til et offentlig gjeldsproblem. Nå er det igjen i ferd med å bli et bankproblem i og med at bankene er kreditorer til nasjonene som redet dem.

49 Hvem skylder hvem?

50 Hvilken rolle spiller EFSF? European Financial Stability Facility (EFSF) ble dannet av medlemmene i euroområdet. EFSF er en økonomisk redningspakke og kan utstede garanterte obligasjoner for inntil 440 milliarder euro. Sånn sett er ikke EFSF i nærheten av å kunne håndtere beløpene involvert i den europeiske gjeldskrisen. Blir det allikevel forsøkt, så vil vi muligens få en tysk gjeldskrise.

51 Mulig løsning? Det må legges en nedre terskel for verdifastsettelsen av offentlig gjeld. Offentlig gjeld må deles i to bolker: Garanterte obligasjoner Obligasjoner som kan misligholdes To muligheter for å oppnå dette: ECB garanterer gjelden Utstedelse av euroobligasjoner når papirer skal fornyes. Det siste alternativet legger press på tyske skattebetaler, men det spørs om de har noe valg dersom de ønsker å unngå å bli dratt med i syklonen som kan eskalere videre.

52 Hva kan oppnås med disse alternativene? Dette vil roe markedene tilstrekkelig til at euroområdet kan organisere en restrukturering av gjelden der det er nødvendig. Hva det endelige resultatet blir for eurosamarbeidet og euroen, er for tidlig å si!

53 Hva med USA? Samvariasjonen i BNP-vekst de fremvoksende økonomiene imellom har økt kraftig. Kina viktigere for mange av dem enn USA. Når USA blir forkjølet, får andre land lungebetennelse, gjelder ikke lenger. Decoupling fra USA? USA er et land i verden. Har kommet ned på jorda. USAs unipolare moment varte bare i 16 år ( ). På tampen gjorde USA bort seg, som svenskene sier. Har tapt politisk prestisje (Afghanistan og Irak) Har tapt økonomisk prestisje (Finanskrisen) Har tapt økonomisk handlekraft (Statsgjeld) Wen Jiabao i Davos 2009: Tiden kommet for læremesteren til å lytte til eleven?

54

55

56

57

58

59

60

61

62 Aksjemarkedet

63

64

65 Oslo børs veien videre i et historisk perspektiv

66

67 Styringsrentens påvirkning

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

Hellas på vei ut av euroen?

Hellas på vei ut av euroen? Hellas på vei ut av euroen? 26. januar 2015 Med 99.8% av stemmene talt opp, ligger Syriza an til å få 149 mandater i parlamentet, 1 mandat unna rent flertall. Syriza vil nå forhandle med The Independent

Detaljer

Mot full krise i Europa

Mot full krise i Europa Mot full krise i Europa 4. juni 2012 Svak global vekst øker risikoen for bankkrise i Europa Veksten globalt bremser opp, anført av beskjeden vekst i USA, avtagende i Kina og fallende vekst i mange land

Detaljer

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 11/11 Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden 1. Sosial tragedie 2. Dramatiske tiltak 3. De verst utsatte 4. Forsøk på løsning

Detaljer

Økonomiske utsikter. Januar 2011

Økonomiske utsikter. Januar 2011 Økonomiske utsikter Januar 11 Globalt: Oppsvinget har fått feste, men utfordringene er mange USA: Skattelette setter fart i økonomien Eurosonen: Svak og ujevn utvikling, krise truer Storbritannia: Seiglivet

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer

Working Paper Series 5/10

Working Paper Series 5/10 Working Paper Series 5/10 FORTELLINGER OM SAMFUNNET Arne Jon Isachsen CME/BI Juni 2010 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management FORTELLINGER OM SAMFUNNET På tide med en ny revolusjon?...

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

Tema. 13,4% Italia 23% 21% FØR KRISEN LÆRDOMMER VÆR BEREDT! BOLIGBOBLER DEMONSTRASJONER MOT REFORMER RENTER HØY ARBEIDSLEDIGHET GJELD

Tema. 13,4% Italia 23% 21% FØR KRISEN LÆRDOMMER VÆR BEREDT! BOLIGBOBLER DEMONSTRASJONER MOT REFORMER RENTER HØY ARBEIDSLEDIGHET GJELD Tema lærdommer fra finanskrisen Den økonomiske krisen i Europa FØR KRISEN Gode tider optimisme og undervurdering av risiko gjorde det lett å finansiere oppbygging av gjeld i Europa 500 LÆRDOMMER Lærdom

Detaljer

EUROEN I KRISE? 2013

EUROEN I KRISE? 2013 EUROEN I KRISE? EUROEN I KRISE? 2013 Europabevegelsen: Temaheftet er økonomisk støttet av Utenriksdepartementet 1. utgave, april 2013 Redaksjon: Irene Johansen, Tor Steig, Kristian Steinnes, Eva Cecilie

Detaljer

Working Paper Series 6/08

Working Paper Series 6/08 Working Paper Series 6/08 OM FINANSKRISEN I USA Arne Jon Isachsen CME/BI Oktober 2008 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management OM FINANSKRISEN I USA Hensikten med dette Arbeidsnotatet

Detaljer

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS Norsk økonomi Vol. 2, nr. 1 2013 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren og kraftmarkedet

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011 PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN I januar skrev vi déjà vu og hadde kriseåret 2007 i tankene. Denne observasjonen er nå sterkere enn noen gang fordi vi på nytt ser at banker og land er på vei til slaktebenken.

Detaljer

Working Paper Series 4/11

Working Paper Series 4/11 Working Paper Series 4/11 ØKONOMI ER RISIKOSPORT Arne Jon Isachsen CME/BI Juni 2011 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management ISSN 1503-3031 ØKONOMI ER RISIKOSPORT Økonomi er risikosport

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Kinas avhengighet av internasjonal kreditt har foreløpig fått liten oppmerksomhet i finansmarkedene, men tall fra BIS og Hong Kongs pengepolitiske

Detaljer

Risiko, finansiering og valutasvingninger ved finanskriser forklart i Dornbuschs modell for valutakursendringer og prisrigiditet

Risiko, finansiering og valutasvingninger ved finanskriser forklart i Dornbuschs modell for valutakursendringer og prisrigiditet Risiko, finansiering og valutasvingninger ved finanskriser forklart i Dornbuschs modell for valutakursendringer og prisrigiditet Ole Joar Bruset Masteroppgave i Finansiell Økonomi Institutt for samfunnsøkonomi

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

Working Paper Series 1/06

Working Paper Series 1/06 Working Paper Series 1/06 GREENSPAN GÅR FRA BORDE, OG ERNA VIL HA EURO Arne Jon Isachsen CME/BI Februar 2006 Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management Greenspan går fra borde, og

Detaljer

TROIKAEN IKKE UTEN SKYLD

TROIKAEN IKKE UTEN SKYLD Dagens næringsliv 16. juli 2015: TROIKAEN IKKE UTEN SKYLD Det er troikaens falske lånegarantier som må ta hovedskylden for den greske tragedien. Gjennom ti år ga de lån til greske husholdninger med tyske

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Mange analytikere og kommentatorer forventer økt bærekraftig global realøkonomisk trendvekst i 2014, men tallene fra årets første kvartal gir liten

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2012

EKSPORTEN I MAI 2012 JLR/ 18.6. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MAI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mai 2012 Verdiendring

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2012

EKSPORTEN I JULI 2012 JLR/ 23.8. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JULI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Juli 2012 Verdiendring

Detaljer

Working Paper Series 2/11

Working Paper Series 2/11 Working Paper Series 2/11 PENGE- OG VALUTAPOLITIKK I KINA Arne Jon Isachsen CME/BI Mai 2011 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management ISSN 1503-3031 PENGE- OG VALUTAPOLITIKK I KINA

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer