Instituttet finner det særlig viktig å prioritere forskningsmessig innen følgende overordnede områder i perioden:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instituttet finner det særlig viktig å prioritere forskningsmessig innen følgende overordnede områder i perioden:"

Transkript

1 NOTAT Til: Alle ansatte ved IKOS, med høringsfrist Institutt for kulturstudier og orientalske språk Postboks 1010 Blindern Telefon: Saksbehandler: MHH Telefaks: E-post: Dato: Saksnr.: Sakseier: Nettadresse: Faglige prioriteringer ved IKOS Notatet er utarbeidet på bestilling fra HF, som innspill til UiOs prosess vedrørende faglige prioriteringer. Det har på IKOS vært bred involvering av alle ansatte og styret i prosessen frem mot endelig notat: - informasjon i instituttets nyhetsbrev og via e-poster til alle ansatte - gruppearbeid på instituttseminar 12. Juni - skriftlige forslag fra alle fagmiljøer med frist 15. September - diskusjoner i ledergruppen - utsending av notat-utkast til alle ansatte med høringsfrist 3. oktober - diskusjon av notatutkast samt ansattes og undervisningsavdelingers kommentarer i instituttstyret 19. oktober - utsending av justert notat-utkast til alle ansatte med høringsfrist 10. november - vedtak i instituttstyret 16. november Forskningsmessige prioriteringer IKOS ble etablert i 2005 som ett faglig sett meget komplekst institutt med 15 forskjellige fag. Universitetsstyret har i sin plan for faglige prioriteringer lagt vekt på behovet for tverrfaglige satsninger og det er i den forbindelse viktig å understreke at IKOS i seg selv utgjør en faglig sett meget heterogen og tverrfaglig sammensatt enhet, hvor det er potensial for at forskningsprosjekter og stillinger kan være av stor betydning for flere fag. Instituttets forskningsmessige prioriteringer går i stor utstrekning på tvers av tradisjonelle faggrenser og de åpner opp for styrket forskningssamarbeid også med andre institutter ved HF og fag ved andre fakulteter. Instituttet finner det særlig viktig å prioritere forskningsmessig innen følgende overordnede områder i perioden: Komparative studier av religion og religioners betydning historisk og på tvers av kulturer og regioner. IKOS ønsker å befeste og styrke sin posisjon som det eneste vitenskapelige miljø i Norge som driver forskning på alle de store religiøse tradisjonene sett i deres historiske, kulturelle og samfunnsmessige kontekst. Slik forskning er noe som også i økt grad etterspørres i samfunnet. Denne typen forskning har forankring i det religionshistoriske fagmiljøet, men relaterer seg også til fag som kulturhistorie og teatervitenskap med, for eksempel, studier av ritualer og

2 UNIVERSITETET I OSLO Notat Side 2 av 12 performativitet. Den knytter i høy grad også an til forskningskompetansen innenfor Midtøsten/Nordafrika og Asia. Studier av norsk og europeisk kultur, kulturelle uttrykk og sentrale kulturelle institusjoner som teatre og museer - i historisk og komparativt perspektiv. IKOS ivaretar allerede et nasjonalt ansvar for å sikre forskningsmessig kompetanse på norsk folkelig kultur. Dette gjelder både den materielle kultur (byggeskikk, landskap og agrare næringer) og den immaterielle (eventyr og sagn, folkekultur og folkereligiøsitet). Instituttet vil fastholde denne forskningskompetansen, men også styrke den ved å utvikle de komparative studier av kultur og kulturelle uttrykk særlig i Europa. Kultur, språk og historie i Midtøsten/Nordafrika og Asia. Dette er områder hvor IKOS som eneste institutt i Norge tilbyr omfattende forskning og undervisning. Det er et åpenbart og økende samfunnsbehov for den forskningen instituttet har etablert innen språk, kultur og historie i Midtøsten (arabisk, hebraisk, tyrkisk, persisk, Midtøsten-kunnskap), Sørasia (urdu, hindi, sanskrit, studier av India, Pakistan og andre områder av Sørasia) og Østasia (kinesisk, japansk, koreansk og forskning på den østasiatiske regionen). Ved IKOS finnes det allerede en lang rekke forskningsprosjekter innenfor disse overordnede tematiske feltene, og vi har flere eksempler på nystartede tverrfaglige initiativer som til dels er et resultat av den nye instituttsammensetning: Tverrfaglig forskning om for eksempel ritualer og performativitet, samarbeid mellom språk- og religionsforskere, skriftseminarer, og nye stipendiater som dekker flere fagfelt ved instituttet. Innen alle de tre hovedområdene instituttet foreslår å satse på finnes det flere muligheter for å videreutvikle samarbeid mellom fagene, og med andre institutter og fag ved UiO. Det er en slik strategi som ligger til grunn for instituttets stillingsplan. Flere av instituttets 7 undervisningsavdelinger er satt sammen av forskjellige fag nettopp for å styrke samarbeid og faglig integrasjon. Instituttseminarer og faglige lunsjer har vist at det er stort potensial for gjensidig faglig inspirasjon, og forskningsmessig fornyelse på tvers av tradisjonelle faggrenser. Instituttet har funnet det viktig å støtte opp om dette, for eksempel ved å etablere felles emner, gi finansiell støtte til tverrfaglige tiltak, organisere seminarer hvor forskere fra forskjellige fagfelt kommenterer hverandres arbeider. Samtidig bør ikke dette gå på bekostning av faglig spissing innen disiplinene og de enkelte fagene. Dette grunnsynet avspeiles også i følgende forslag til prioriteringer når det gjelder kommende ledige stillinger. Det er positivt at flere stillinger har klar relevans for undervisningen og forskningen på flere fag, men det er samtidig ikke i seg selv et kriterium for utlysning. Det viktigste må være å sikre faglige kvalitet på den forskning og undervisning instituttet velger å satse på. En særlig problemstilling knytter seg til forskningen på de mange språkfagene med bare én fast ansatt. Disse fagene omfatter forskning på språk og kultur i Asia og Midtøsten som det er stort samfunnsmessig behov for, og som også prioriteres forskningsmessig i instituttets plan for faglige prioriteringer. For å ivareta forskningen på disse fagene er det imidlertid avgjørende at det frigis tid til de ansatte som i dag er under alt for stort undervisningspress. Dette skyldes at disse ansatte alene må ivareta undervisningen i språk på både BA- og MAnivå. For å sikre forskningen innen disse fagene, og dermed følge opp satsningen på

3 UNIVERSITETET I OSLO Notat Side 3 av 12 forskning innen feltet språk, kultur og historie i Midtøsten/Nordafrika og Asia, er det nødvendig å styrke undervisningsressursene til disse fagene. Stillingsprioriteringer I det følgende oppstilles en stillingsplan for instituttet i kommende 5-års periode som er basert på de forskningsmessige prioriteringer instituttet foreslår, samt de åpenbare behov for undervisning som fortsatt må ivaretas. Med 15 forskjellige fag og pensjonsavganger i størrelsen 9-14 årsverk innen 2011 (avhengig av om fratredelse skjer ved fylte 67 eller 70 år) er det mange muligheter for å prioritere innen instituttets fagfelt. Når det i det følgende tales om avganger henviser vi til stillinger hvor den ansatte fyller 67 år, med mindre vi vet at det planlegges fratredelse ved 70 år. (Se vedlegg 1 for skjematisk oversikt over avgangene i perioden). De 6 enpersons språkfagene utgjør en særlig utfordring. Dette er alle språk som er vanskelige for norsktalende studenter å lære, og de krever intensiv undervisning fra den ansatte. De undervises ingen andre steder i Norge, og de er av stor samfunnsmessig betydning ikke minst fordi flere av dem er viktige minoritetsspråk i Norge. I det følgende behandles disse fagene som en egen gruppe, mens dokumentet ellers er organisert avdelingsvis. Dette er ikke optimalt for å få frem de sterke kontaktpunktene mellom fagene, men det er nødvendig for å holde et vist overblikk over de mange og til dels komplekse undervisningsavdelingene og fag som instituttet omfatter. Enpersons språkfag IKOS har 6 orientalske språkfag med bare én ansatt: Sanskrit, persisk, tyrkisk, hindi, urdu, hebraisk (den tilsatte på hebraisk dekker også semittisk språkvitenskap på masternivå). Dette er alle undervisningsintensive fag som tilbys norske studenter uten forutsetninger i språkene. Sanskrit skiller seg imidlertid ut ved først og fremst å være et forskningsfag og det er i forhold til de andre språkfag for eksempel ikke behov for trening i muntlige ferdigheter. Alle disse fagene starter nå bare opp med nye studenter annethvert år, og studiene eksklusiv sanskrit som det derfor ses bort fra i den følgende diskusjon inkluderer obligatoriske opphold i relevante land med intensiv språktrening. Instituttet har laget beregninger for hvert av disse fagene som viser hvor mange timer det minimum må undervises i språkene, og hvor mange timer dette gir på den enkeltes arbeidspliktregnskap. På tross av omfattende tiltak for å sikre driften av disse fagene, er den generelle konklusjonen basert på våre beregninger at disse fagene bare kan drives hvis den ansatte ikke pålegges komitéarbeid, veiledning av mer en 2-3 masterstudenter, veiledning av Phdstudent, etc. I tillegg er det et stort problem at fagene ikke har mulighet for å tilby grunnleggende språktrening av en tilsatt med morsmålkompetanse i språket. (Se vedlegg 2 med beregninger over den nødvendige ressursbruk på disse språkfagene) Det må gjøres noe ekstraordinert på disse språkfagene (som ikke tilbys andre steder i Norge) såfremt man ønsker å bevare dem. Som et minimum ber instituttet om at det fra HF/UiO tilføres ekstraordinære midler fra 2007 i form av en 20% undervisningsstilling til hvert av disse fem fagene inntil UiOs endelig plan for faglige prioriteringer er på plass. Når det i det

4 UNIVERSITETET I OSLO Notat Side 4 av 12 følgende foreslås 20% undervisningsstillinger til enpersons språkfag er dette under forutsetning av at midler til dette tilføres instituttet. Øvrige stillingsforslag ligger innenfor instituttets nåværende rammer. [Kommentar til alle: Såfremt vi ikke tildeles de søkte fem 20% stillinger bør vi prioritere annerledes så disse stillinger likevel sikres på bekostning av de to 50% stillingene. Dette trenger dog ikke stå i dokumentet] Instituttet har følgende planer for disse fem av instituttets enpersons språkfag: Urdu og hindi Det blir ledig en stilling i urdu høsten Sammen med sanskrit utgjør urdu og hindi de viktigste språkene i Sørasia, og de tilbys ingen andre steder i Norge. De er godt integrert med faget Sørasiakunnskap, og det tilbys i tillegg flere emner særlig på religionshistorie som er relevante for studenter på disse språkene. Forskningsmessig er ikke disse fagene å betrakte som isolerte enheter på IKOS, og med to relativt nyansatte på henholdsvis hindi og Sørasiakunnskap (samt sanskritstillingen som er under besettelse) er dette til dels å betrakte som ett fagfelt under oppbygging. Språkene hindi og urdu (nasjonalspråkene i India og Pakistan) er nært beslektet med hverandre og deler av den grunnleggende grammatikkundervisningen kan med fordel gis samlet. For det norske samfunnet er faget urdu av stor betydning, ikke minst fordi urdu på grunn av innvandring fra Pakistan er Norges største minoritetsspråk. Det er et åpenbart behov for kompetanse på den Sørasiatiske regionen omfattende Pakistan. Det utlyses en førsteamanuensisstilling i urdu i begynnelsen av 2007 med henblikk på tilsetting fra januar For å sikre så mange gode søkere som mulig bør stillingen utlyses relativt åpent når det gjelder forskningsfelt, og det må legges særlig vekt på at den tilsatte skal kunne undervise språket urdu på alle nivåer. Det bør tilføres en 20% undervisningsstilling til faget urdu med henblikk på å sikre den grunnleggende språkopplæringen. Det bør tilføres en 20% undervisningsstilling til faget hindi med henblikk på å sikre den grunnleggende språkopplæringen. Hebraisk/semittisk språkvitenskap Fagene moderne hebraisk og semittisk språkvitenskap (masternivå) betjenes begge av én ansatt. Forskningen på disse områdene står sterkt og språkundervisningen i moderne hebraisk har opplevd klar økning i antallet studenter de siste 3 årene. Moderne hebraisk tilbys ingen andre steder i Norge, og må anses for å være samfunnsmessig meget viktig, ikke minst på grunn av situasjonen i Midtøsten. Beregninger gjort av IKOS viser at det ikke er mulig for én ansatt å betjene de nødvendige emner i både hebraisk og semittisk språkvitenskap selv når det bare startes opp med emner hvert annet år og den tilsatte ikke gir undervisning på realiaemner. For å kunne opprettholde et akseptabelt studietilbud må hebraisk derfor tilføres ekstra ressurser til språkundervisningen. IKOS mener det vil være meget uklokt (faglig så vel som politisk) å nedlegge faget og ønsker derfor å styrke hebraisk med en 50% universitetslektorstilling.

5 UNIVERSITETET I OSLO Notat Side 5 av 12 Det bør tilføres en 20% undervisningsstilling til faget hebraisk/semittisk med henblikk på å sikre den grunnleggende språkopplæringen. Det utlyses en 50% universitetslektorstilling i hebraisk i 2007 med henblikk på tilsetting høst Persisk og tyrkisk Det blir ledig en stilling i persisk i løpet av 5-årsperioden. Persisk og tyrkisk er begge språkfag av stor betydning for IKOS forskning og undervisning innen regionen Midtøsten. Vi har opplevd de siste årene en meget sterk interesse for hele denne regionen fra medier, departementer, studenter, etc. Det er et behov for mer forskning på språk, kultur, historie og politikk i hele denne regionen, og for å sikre kvaliteten på dette er det nødvendig med en godt fundert språkundervisning og -forskning. Persisk og tyrkisk er i så henseende begge meget viktige språk for UiO og de tilbys ikke ved andre universiteter i Norge. Begge disse språkene bør styrkes med minimum 20% universitetslektorstilling for å sikre drift på minimumsnivå, og et av språkene bør i perioden utvides med i alt 50% undervisningsstilling. Dette vil være en viktig del av den nødvendige styrking av språk- og kulturundervisningen på området Midtøsten. Hvilket av språkene som bør tildeles 50% vil til dels måtte vurderes ut fra studiesituasjonen. Særlig persisk har i dag mange enkeltemnestudenter og en begrenset tilgang av disse vil kunne påvirke studenttilstrømningen i ganske stor grad. Det utlyses en 50% universitetslektorstilling i persisk eller tyrkisk i 2007 med henblikk på tilsetting høst Det bør tilføres en 20% undervisningsstilling til hvert av fagene persisk og tyrkisk med henblikk på å sikre den grunnleggende språkopplæringen. Denne stillingen videreføres på det faget hvor det ikke utlyses en 50% universitetslektorstilling. Det utlyses en førsteamanuensisstilling i persisk med henblikk på tilsetting i 2008 (eller ved ledighet i nåværende stilling). For å sikre så mange gode søkere som mulig bør stillingen utlyses relativt åpent når det gjelder forskningsfelt, og det må legges særlig vekt på at den tilsatte skal kunne undervise språket persisk på alle nivåer Stillinger innen de enkelte undervisningsavdelingene Sørasia Det blir ledig en stilling i urdu fra høsten Avdelingen dekker et bredt felt av språk- og kulturforskning innen den Sørasiatiske regionen. Det er to relativt nyansatte på avdelingen (hindi og Sørasiakunnskap) og professorat i sanskrit er under tilsetting. I likhet med avdelingene for Østasia og Midtøsten/Afrika står språkforskning og -undervisning sentralt og som grunnleggende for den kultur- og samfunnsforskningen som foregår på området (forskningen vil bli evaluert av et internasjonalt panel i 2007). Urdu er nasjonalspråket i Pakistan og Norges største minoritetsspråk, og UiO bør opprettholde dette faget.

6 UNIVERSITETET I OSLO Notat Side 6 av 12 Se forslag vedrørende hindi og urdu under enpersons språkfag Østasia Det blir ledig en universitetslektorstilling i kinesisk i Prof. II-stillingen i japansk språk utløper Avdelingen består av to store språkfag (japansk og kinesisk) samt Østasiastudier særlig på masternivå. Det drives med omfattende forskning innen språk, kultur og historie i Kina, Japan og Korea (forskningen vil bli evaluert av et internasjonalt panel i 2007). Faget kinesisk dekker et bredt forskningsfelt og har meget stor (og fortsatt økende) pågang av studenter. Faget undervises ikke andre steder i Norge. Når universitetslektorstillingen blir ledig er det avgjørende at den utlyses så raskt som mulig. Faget er helt avhengig av en morsmålslærer som kan gi studentene den nødvendige grunntrening i språket, og universitetslektoren er også avgjørende for at de øvrige ansatte kan sikres tid til forskningen. I faget japansk er en ny stilling under tilsetting. I tillegg har den ansatte i Prof. II-stillingen nylig fått tildelt en rolle som særlig tilknyttet den nyetablerte masterretningen i East Asian Linguistics på språkprogrammet. Hvis denne 20% stillingen ikke videreføres, vil denne masterlinjen neppe kunne fortsette. Det trengs ikke utlysing i denne stillingen, men kontrakten bør forlenges såfremt den nyopprettede EAL-masteren kommer til å fungere etter intensjonen. Det utlyses en universitetslektorstilling i kinesisk i 2009, med henblikk på tilsetting i 2010 (eller umiddelbart ved ledighet i nåværende stilling) Med basis i utviklingen på masteren i East Asian Linguistics som en internasjonalt rettet masterlinje på språkprogrammet vurderes det i løpet av 2008 om Prof. II-stillingen i japansk språk skal forlenges. Teatervitenskap Det blir ledig en stilling i teatervitenskap fra 1. januar Faget favner et bredt spekter av kulturelle uttrykksformer som på ulike måter rommer et iscenesettelsesperspektiv eller performativt aspekt. Fortidens og samtidens teater og andre iscenesatte uttrykk utgjør sentrale deler av fagets studieområde. Det henvises til tidligere notat utarbeidet av IKOS (se vedlegg 3) som viser at faget trenger fire stillinger for å kunne drive undervisningen og forskningen tilfredsstillende. Med fakultetets aksept av dette notatet fikk vi i 2006 utlyst en ny stilling i teatervitenskap og denne vil bli besatt våren Med en avgang på faget fra januar 2007 trenger vi, i overensstemmelse med det tidligere notat, en ny utlysing. Profilen på denne stillingen bør ikke besluttes før den nyansatte er på plass i løpet av Det utlyses en førsteamanuensisstilling i teatervitenskap i løpet av 2007 med henblikk på tilsetting i 2008.

7 UNIVERSITETET I OSLO Notat Side 7 av 12 Kulturhistorie Det blir 4 stillinger og en prof. II-stilling ledig i løpet av 5-årsperioden. Faget er fortsatt under oppbygging etter sammenslåingen av de to tidligere fagene etnologi og folkloristikk. Målet med det nye faget kulturhistorie er å dekke Europas kulturhistorie fra tidlig moderne tid til i dag, med vekt på hverdagskultur og mentalitetshistorie, samt dynamikken i forholdet mellom folkekultur og elitekultur. Vekten på det historiske kjennetegner kulturhistorien ved IKOS sammenlignet med kulturstudiene ved landets øvrige universiteter og høyskoler. Forskningsmessig er dette et aktivt miljø med ganske mange stipendiater tilknyttet, og siden etableringen av det nye faget har også studenttilstrømningen (inklusiv på masternivå) vært økende. En av stillingene som blir ledige i 2007 er allerede planlagt utlyst som en ny stilling i museologi. I likhet med en del andre stillinger på IKOS har denne relevans for flere av fagfeltene på instituttet, men det er likevel først og fremst på kulturhistorie at stillingen vil kunne bidra til forskning og undervisning for eksempel på områder som forvaltning av kulturminner, fysiske omgivelser, etc. En prof. II-stilling blir ledig i 2008 og med tanke på satsningen på et nytt fagområde, museologi, mener vi det vil være viktig å rekruttere en museumskompetent person som særlig kan ivareta relasjonen mellom museer og universitetet i denne stillingen. Forslaget til øvrige utlysinger søker å ta hensyn både til behovet for å ivareta viktige fagområder som er bygget opp gjennom lengre tid, og til ønsket om faglig fornyelse og videreutvikling. [Kommentar til alle: På tross av alternative forslag valgte styret i møtet 19. oktober å holde fast ved den opprinnelig foreslåtte prioriteringer av stillinger med noen få endringer. Den første stilling som foreslås ble oppfattet som av særlig strategisk betydning for å bygge det relativt nye fagfeltet kulturhistorie opp. Styret ønsket ikke å foreslå stilling innen familie, hushold, generasjoner og kjønn da dette feltet er godt dekket i kommende periode. Stillingene ble oppfattet som ganske åpne, og derfor med gode muligheter for å tiltrekke flere gode søkere] Det utlyses en førsteamanuensisstilling i museologi i løpet av 2006 henblikk på tilsetting i januar 2008 Det utlyses i 2007 (eller ved første ledighet) en førsteamanuensisstilling innen tidlig moderne europeisk kulturhistorie. Denne bør ha vekt på tidlig-moderne kulturformer, kulturforståelser og mentaliteter, samt perspektiver som har med elitekultur og folkekultur å gjøre. Det utlyses i 2008 en Prof.II-stilling (20%) med vekt på relevant museumskompetanse. Det utlyses i 2010 (eller ved ledighet) en førsteamanuensisstilling innen Bygningslandskaps- og agrarhistorie i et komparativt europeisk perspektiv. En stilling innen dette felt vil sikre videreføring av allerede eksisterende kunnskap og samtidig gi mulighet for å ekspandere innen feltet sammenliknende europeisk etnologi. Det utlyses i 2010 (eller ved ledighet) en stilling innen Historieforståelse og kulturteori. En stilling innen dette feltet vil styrke den teoretiske spissingen innen historiografi og kulturhistoriske grunnlagsproblemer, og videreføre empiriske studier av f.eks. kulturminnevern, nasjonalkultur, historiebruk og historieforståelse.

8 UNIVERSITETET I OSLO Notat Side 8 av 12 Midtøsten og Afrikastudier Det blir ledig en stilling i persisk (se under enpersons språkfag ). Det blir ledig en stilling i 2011 på regionen Afrika Sør for Sahara. Avdelingens profil er studier av Midtøsten og Afrikas samfunn, språk og kulturelle ytringer, og avdelingen vektlegger (i likhet med avdelingene for Østasia og Sørasia) kombinasjonen av språklig kompetanse med bredde i metodiske tilnærminger. Den forskningsmessige kompetansen på særlig Midtøsten er sterkt etterspurt i samfunnet generelt, og hele avdelingen (inklusive Afrika-studiene) opplever stor pågang av studenter. Fagporteføljen dekker de mest relevante disipliner og språk i regionen Midtøsten, men det finns ingen språkkompetanse på afrikanske språk og bare én ansatt som forsker og underviser innen regionen Afrika sør for Sahara. Forskningen ved avdelingen er under evaluering av internasjonalt panel og UiO har nedsatt et utvalg som skal planlegge et Senter for Islamstudier. Dette er begge aktiviteter som vil kunne prege utviklingen på denne avdelingen i løpet av perioden. Det er særlig behov for å styrke språkfagene på avdelingen. Dermed er det foreslått en 50% universitetslektorstilling på henholdsvis hebraisk og enten persisk eller tyrkisk, samt en 20% stilling på enten persisk eller tyrkisk (se under enpersons språkfag ). Det er også av relevans for området Midtøsten at det foreslås stillinger innen Islamstudier (med arabisk-kompetanse) og jødedom (med hebraisk-kompetanse) på religionshistorie. En særlig utfordring som gjenstår er Afrika-studiene. Det er én ansatt på dette feltet og stillingen vil bli ledig i Det foreligger et faglig godt begrunnet forslag fra deler av Afrika-miljøet ved UiO om etablering av et Senter for Afrikastudier. Da IKOS bare har én ansatt på området (samt en stipendiat) er det ikke aktuelt for instituttet selv å foreslå seg som base for et slikt senter. Men såfremt HF og UiO velger å satse på Senter for Afrikastudier (f.eks. med basis i SV hvor der finnes en rekke forskere med kompetanse på området) vil stillingen på IKOS kunne tilpasses denne satsningen ved ledighet i Hvis dette ikke skjer, og Afrika-forskningen ikke på annet vis styrkes som et tverrfaglig prosjekt på UiO, vil IKOS likevel foreslå å bruke stillingen til å bevare noe av den viktige Afrikakompetansen, men knytte den sterkere opp mot andre større fagfelt ved instituttet, for eksempel innen religion og/eller kultur med særlig vekt på Afrika (f.eks. etniske religioner, islam eller kulturteoretiske problemstillinger basert på empirisk forskning i Afrika). [Kommentar til alle: Styret mente at IKOS må bidra til diskusjonen på UiO om mulighetene for å etablere et Afrika-senter. Et av styremedlemmene gjorde oppmerksom på at emnene om Afrika sør for Sahara er sterkt etterspurt av studenter og at forskningskompetansen på området er for spredt på UiO. Studieprogrammet for Asiatiske og Afrikanske studier er nå bedt om å utarbeide kort notat som beskriver programmets synspunkter og dette vil bli vedlagt notat som oversendes fra IKOS til HF] Persisk, tyrkisk, hebraisk: se enpersons språkfag Utlysing av en førsteamanuensisstilling innen religion og/eller kultur med særlig vekt på Afrika i 2011, eller en stilling tilpasset en eventuell Afrika-satsning på UiO.

9 UNIVERSITETET I OSLO Notat Side 9 av 12 Religionshistorie Det blir 4 ledige stillinger i perioden, med første avgang i Religionshistorie ved IKOS er et historisk-kritisk studium som gjør bruk av ulike vitenskapelige metoder, først og fremst av filologisk tekststudium og av antropologisk feltarbeid. Det har et grunnleggende komparativt perspektiv og det søker en teoretisk begrunnet forståelse av religion som menneskelig kulturfenomen. Faget har på mange av de områder det dekker en sterk forskningsprofil, og studenttilstrømningen er god. Både kompetanse på enkelte religioner, som for eksempel islam, buddhisme og kristendom, og mer allmenne religionsvitenskapelige problemstillinger (for eksempel forholdet mellom religion og politikk) er sterkt etterspurt i samfunnet. [Kommentar til alle: Styret var i møtet 19. oktober enig om at fagmiljøets samlede forslag til satsninger burde danne grunnlaget for forslag til stillingsutlysninger i kommende 5-års periode. Den faglige satsningen består dermed i å bygge opp kompetansen på de store religiøse tradisjonene og i tillegg ha stillinger som dekker andre særlige områder som f.eks. religion og modernitet, etc. Det vil i hvert enkelt tilfelle måtte besluttes hva stillingsutlysningen konkret skal legge vekt på i tillegg til den religion som skal dekkes.] IKOS har mulighet for å bli det eneste instituttet i Norge som forskningsmessig og på basis av historisk-kritiske studier dekker alle de store religiøse tradisjonene. Dette innebærer at buddhisme (/hinduisme), jødedom, kristendom, og islam må dekkes med minst én stilling hver, og at religionene studeres komparativt og i deres historiske og kulturelle kontekst. Disse religiøse tradisjonene er samlet sett ikke systematisk dekket ved de andre religionshistoriske miljøene i Norge. Med tanke på det sterke samfunnsmessige fokus er det videre viktig å styrke forskningen vedrørende religionens nye betingelser og uttrykk i den moderniserte og globaliserte verden. Dette er et forskningsområde også som er viktig for flere av de andre fagene ved instituttet, og som passer godt inn i en eventuell satsning fra UiO på et Senter for Islamstudier. En særlig problemstilling knytter seg til området tibetansk religion og kultur som svekkes betydelig ved avgang i Det er gjennom årene bygget opp betydelig kompetanse på dette feltet ved UiO (særlig på IKOS, men også på JUS og SV). En satsning på dette feltet ville ideelt sett kreve en stilling i fortrinnsvis moderne tibetansk språk som kunne knyttes opp mot undervisningsavdeling for Østasia (særlig kinesisk) så vel som mot religionshistorie og fag utenfor HF. IKOS ser ikke at det er mulig å finne ressurser innen nåværende stillingsstruktur til dette, men ønsker å støtte UiO og/eller HF hvis det besluttes å satse på videreutvikling av de tibetanske studier ved universitetet. Instituttet vil i tillegg vurdere mulighetene for ekstern finansiering av en (eventuelt deltids-) språkstilling, for eksempel via Tibet-Nettverket og/eller Norad. Hvis religionshistorie skal kunne dekke fagets viktigste hovedområder er det nødvendig å utlyse de første to ledige stillingene innen religionene islam og jødedom. Stillingen i islam knytter seg naturlig til en del av forskningen innen Midtøsten og arabisk, og forskning på islam vil kunne utvides ytterligere også med UiOs satsning på et Senter for Islamstudier. Stillingen i jødedom knytter seg til forslaget (under enpersons språkfag ) om å styrke undervisningen i hebraisk og semittisk språkvitenskap. Jødedom er på nåværende tidspunkt ikke dekket av en stilling, selv om instituttet tilbyr emner i jødedom. Det er et åpenbart behov for mer kompetanse på islam, og jødedom dekkes heller ikke av andre stillinger i Norge. Det foreslås i tillegg to stillinger utlyst innen områdene religion og modernitet (herunder nyreligiøsitet som et viktig felt) og kristendommen.

10 UNIVERSITETET I OSLO Notat Side 10 av 12 Utlysing av en førsteamanuensisstilling i 2007 med særlig vekt på jødedom (med språkkompetanse i hebraisk) med henblikk på tilsetting høsten 2008 Utlysing av en førsteamanuensisstilling i 2008 innen islam (med språkkompetanse i arabisk), med henblikk på tilsetting våren 2009 Utlysing av en førsteamanuensisstilling i 2010 innen religion i en globalisert verden/moderne nyreligiøsitet Utlysing av en førsteamanuensisstilling i 2011 innen kristendommen.

11 UNIVERSITETET I OSLO Notat Side 11 av 12 Konklusjon utlysinger : IKOS foreslår utlysing av nedenstående stillinger. Utlysingstidspunkt og tid for tilsetting er foreløpig, fordi disse avhenger av når stillingene reelt sett blir ledige. Det er tatt utgangspunkt i avgang ved 67 år bortsett fra de stillinger hvor vi vet det planlegges avgang ved 70 år. Når det foreslås 20% undervisningsstillinger til enpersons språkfag er dette under forutsetning av at midler til dette tilføres instituttet. Øvrige stillingsforslag ligger innenfor instituttets nåværende rammer: Fagfelt Stillingsbetegnelse Kunngjøring Tilsetting Museologi Førsteamanuensis Urdu Univ.lektor 20% Hindi Univ.lektor 20% Hebraisk Univ.lektor 50% Tyrkisk Univ.lektor 50% (el %) Persisk Univ.lektor 50% (el %) Tidlig moderne europeisk Førsteamanuensis kulturhistorie Persisk Førsteamanuensis Teatervitenskap Førsteamanuensis Urdu Førsteamanuensis Jødedom Førsteamanuensis Kulturhistorie med vekt på Professor II relevant museumskompetanse Islam Førsteamanuensis Japansk Professor II Videreføres** 2009 Kinesisk Universitetslektor Religion i en globalisert verden / moderne Førsteamanuensis nyreligiøsitet Bygnings- landskaps- og agrarhistorie i et komparativt europeisk Førsteamanuensis perspektiv Historieforståelse og Førsteamanuensis kulturteori Kristendom Førsteamanuensis Religion og/eller kultur med særlig vekt på Afrika Førsteamanuensis Forutsetter tilføring av 20%-stilling fra HF. Forutsetter tilføring av 20%-stilling fra HF. Enten persisk eller tyrkisk utlyses som 50% stilling hvor resten dekkes innen instituttets nåværende rammer. Vurderes i løpet av 2008

12 UNIVERSITETET I OSLO Notat Side 12 av 12 Med hilsen Mette Halskov Hansen Instituttleder Ragnhild Rebne Administrativ leder Vedlegg: Vedlegg 1: Vakanser Vedlegg 2: notat om enpersons språkfag Vedlegg 2b: utregninger om enpersons språkfag Vedlegg 3: notat om teatervitenskap Vedlegg 4: Notat om studier og forskermiljøer på Afrika