REGISTRERING AV FISKELARVER I NORD-NORSKE KYST- OG BANKFARVANN MED F/F «ASTERIAS» VAREN 1971

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGISTRERING AV FISKELARVER I NORD-NORSKE KYST- OG BANKFARVANN MED F/F «ASTERIAS» VAREN 1971"

Transkript

1 REGISTRERING AV FISKELARVER I NORDNORSKE KYST OG BANKFARVANN MED F/F «ASTERIAS» VAREN 7 [Records of fish larvae in northern Norwegian coastal waters with R.V. «Asterias» in spring 7 Av PER T. HOGNESTAD Marinbiologisk Stasjon, Tromsø ABSTRACT HOGNESTAD, P. T. 7. Registrering av fiskelarver i nordnorske kyst og bankfarvann med F/F «Asterias» våren 7. [Records of fis larvae in northern Norwcgian coastal waters with R.V. «Asterias» in spring 7. Fiskets Gatzg, : 33. During April, ivlay, and June 7 several surveys for fish larvae were carried out in northern Norwegian coastal watcrs. No larvae of herring and almost no larvae of haddock were found. A few cod larvae only were observed, mainly in Lofoten in April. Just a few redfish larvae were found in April and May. In June larvae weie observed in the area from Lofoten to Finnmark. In April capelin larvae were observed in small qitantities between Lofoten and Sørøy. In May and June capelin larvae were abutidant flom Vestfjord to Varangerfjord with highest concentrations in Finnmark. The vertical distribution of capelin larvae indicate several spawning migrations especially in Finnmark. INNLEDNING I tilknytning til Havforskningsinstituttets egg og larveregistrering våren 7, særlig i forbindelse med loddeuildersøkelsene, foregikk registreringer langs kysten av NordNorge fra Vestfjorden til Varangerfjorden med F/F «Asterias» i tiden. april. juni 7. Kurser og stasjonsnett er vist på Fig.. IS" 0 S0 30" Fig.. Stasjonsnett, F/F «Asterias». ).30. april, st. 7, ).. mai, si. 3, 3) 7.. juni, st.. [Net of stations, R/V «Asterias». ) 30 April, st. 7, ) May, st. 3, 3) 7 June, st.. I

2 m m m Fig.. Antall larver av uer pr. m sjøoverflate tatt i slepetrekk med ClarkeBumpus planktonsamlere i de øverste 7 m 7.. juni. ) Ingen larver, ) l l0 larver, 3) l l 00 larver. [N~imber of redfish larvae per square meter surface taken with ClarkeBumpus plankton samplers in the upper 7 n 7 June. ) No larvae, ) 0 larvae, 3) 00 larvae]. METODIKK På stasjoner ble ClarkeBumpus planktonsamlere slept i de øverste 7 meter i meters trinn i tilsammen 0 minutter. Temperaturen ble registrert på hver stasjon med bathytermograf foruten at saltholdighetsprøver ble tatt fra overflaten. RESULTATER HYSE Det ble bare funnet et ubetydelig antall hyselarver i undersøkelsesperioden. SILD Det ble ikke funnet sildelarver i nordnorske farvann i 7. TORSK I undersøkelsesperioden ble det bare registrert ytterst få torskelarver, vesentlig på strekningen Lofo Tabell. Lengdefordeling av uerlarver tatt med ClarkeBumpus planktonsamlere i NordNorge i april, mai og juni. [Length distribution of redfish larvae caught with ClarkeBumpus plankton samplers in northern Norway in April, May and June]. Vestfjorden Finnmark Lengde St. 7 St. 3 St. i mm. 30. april.. mai 7.. juni o 3 33 L tentorsvåg, med størst konsentrasjon på yttersiden av Lofoten i april. Totalt sett var det betydelig mindre registreringer enn i 70 (HOGNESTAD 7).

3 Fig.. Antall larver av lodde pr. m sjooverflate tatt i slepetrekk med ClarkeBumpus planktonsamlere i de overste 7 m.. mai. Symboler som i Fig. 3. [Number of capelin larvae per square meter surface taken with ClarkeBumpus plankton samplers in the upper 7 m May. Legend as in Fig. 3. Fig. 3. Antall larver av lodde pr. m sjooverflate tatt i slepetrekk med ClarkeBumpus planktonsamlere i de øverste 7 m. 30. april. ) Ingen larver, ) 00 larver, 3) 0 00 larver, ) larver, ) flere enn 000 larver. [Number of capelin larvae per square ineter surface taken with Clarke Bumpus plankton samplers in the upper 7 m 30 April. ) No larve, ) 00 larvae, 3) 0 00 larvae; ) larvae, ) more than 000 larvae]. I april ble det bare funnet noen få uerlarver på strekningen Vesterålen Torsvåg og i mai et ubetydelig antall mellom Torsvåg og Nordkyn. I juni ble det registrert uerlarver på strekningen Vestfjorden Nordkapp med hovedtyngden i området Vestfjorden Torsvåg (Fig. ). Forekomstene var betydelig større elin året før (HOGNESTAD 7) og er mere sammenlignbare med utbredelsen i (HOGNESTAD ). Tabell viser lengdefordelingen av uerlarver. Gjennomsnittsstørrelsene i juni synes å vaere noe mindre enn i tilsvarende periode i (HOGNESTAD ). Som i tidligere år var mesteparten av uerlarvene å finne i de øverste meter, i juni %. Dette er noe mere enn i juni (%), og dette sammen med en mindre gjennomsnittsstørreise kan tyde på ei relativt sen gyting. Tabell. Lengdefordeling av loddelarver tatt med ClarkeBumpus planktonsamlere i NordNorge i april, mai og juni 7. [Lengtb distribution of capelin larvae caught with ClarkeBumpus planktonsamplers in northern Norway in April, May and June 7. Lengde i mni Lofoten ' Torsvåg Sørøy Nordkapp St. St april.. mai Nordkapp Varanger St. 0.. mai Vestfjorden / Torsvåg Torsvåg Nordkapp St. 7 St juni /.. juni Nordkapp Varanger St. 0. juni 7 O l O L

4 (D Fig. Antall larver av lodde pr. m sjooverflate tatt i slepetrekk med ClarkeBumpus planktonsamlere i de overste 7 in 7.. juni. Symboler som i Fig. 3. [Number of capelin larvae per square meter surface taken with ClarkeBumpus plankton sainplers in the upper 7 m May. Legend as ilt Fig. 3. LODDE */a I Il IV V VI O0 Loddelarver ble påvist i ct mindre antall i april på strekningen fra Loloten til Sørøy (Fig. 3). I mai ble det funnet betraktelige mengder larver fra Troms til Varanger med lavest kon~ent~asjon i Varanger 0 fjorden (Fig. ). I juni ble det funnet larver på hele strekningen fra Vestfjorden til Varangerijorden med 0 de største forekomster nordenfor Torsvåg (Fig. ). Tabell viser lengdefordelingen av loddelarver i cle forskjellige områder i undersøkelsesperioden. Gjennomsnittlig var larvene av omtrent samme stcarrelse som året før (HOGNESTAD 7 ) ~ ~ ~ av lar d Fig. ~. Vertikal l i fordeling ~ av locldelarver ~ ~ tatt ~ med ClarlteBuin ~ pus planktonsan~lere i de overste 7 m. I) VesterålenTroms vei tyder på at gyting liar funnet sted så langt sør.30. april, ) VestFinnmark.. mai, ) ØstFinnsom i ~ofoteiiområdet. Dette at gyting i større måle,l,,. mai, IV) ~ ~ f ~ t ~ n7.. ~ jllni, r ~ V) m Vest ~ stokk forekommer så langt sør, er uvanlig. Gyting Filmmark.. julli, VI) ØstFinnmark.. juni. har i 7 foregått over et meget stort område, fra [Vertical distribution of capelin larvae taken with Clarkevestfjorden til ~ ~ ~ ~ i motsetllilig ~ ~ til ~ i Bumpus ~ plankton ~ fsamplers j in ~ the upper ~ 7 m. d I) Vesterålen ~ ~ ~, Troms 30 April, ) western Finnmark May, ) hvor det bare var 'parsom gyting for Nordeastem Finnmark May, IV) LofotenTroms 7 (HocNEsinD 7) for gyting Julie, V) western Finninark June, VI) eastern Finnsynes å ha vært omtrent det samme de siste år, nem mark June].

5 lig fra miclten av mars. Vertikalfordelingen av lodde LITTERATUR larver i 7 viser at de ikke fantes så $om i HOGNESTAD, P. T.. Forekomst av fiskelarver i noidnorske 70 i samme tidsperiode (HOGNESTAD 7). Varia kyst og bankfarvann våren. Fiskets Gang, : 73 sjoner i vertikalfordelingen tyder på flere gyteinnsig, 73. sarlig i ØstFinnmark (Fig. ). 7. Registrering av egg og larver av fisk i nordnorske kyst og bankfarvann med F/F «Asterias» våren 70. Fiskets Gatzg, 7: 3.