Årsmelding 2013 Grinilund menighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013 Grinilund menighet"

Transkript

1 Årsmelding 2013 Grinilund menighet Side 1 av 8

2 Menighetens visjon og mål Menighetsrådet har vedtatt en visjon for perioden som særlig vektlegger ønsker for det nye kirkebygget: Grinilund kirke - ett sentrum, ingen grenser En kirke for alle på Eiksmarka Et rom for glede, undring, uro, håp, felleskap og livets merkedager Et utsiktspunkt mot hele verden og hele himmelen Vi vil at Grinilund kirke skal være åpen. Åpen mot verden, mot folk på Eiksmarka og mot den virkelighet som kalles himmelen. Bygget skal romme gudstjenester og andre aktiviteter og vi ønsker at enda flere vil søke hit i dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd. Det nye kirkebygget vil bære en tydelig identitet som kirke; nytt, men forankret i en gammel tradisjon. Denne trygge identiteten skaper åpenhet, rom og raushet. Vi ønsker at Grinilund Kirke skal være en kulturkirke med stor takhøyde og vide horisonter. Vi vil at foreninger og lag skal bruke den til konserter, til kulturkvelder, til foredrag og foreningsmøter. For oss er slike fellesskap dyrebare skatter for nærmiljøet og et uttrykk for Guds skaperglede. Vi drømmer om en kirke som blir Eiksmarkas storstue, med husrom og hjerterom for alle - der intet menneskelig skal være oss fremmed. Ved sin tiltredelse høsten 2011 satte menighetsrådet følgende mål for perioden : Mer synlig kirke og menighet Høyt aktivitetsnivå basert på frivillig engasjement Utbedre kirkebygget Bedret økonomi Menighetsråd og stab Menighetsrådet har i 2013 bestått av Ole-Wilhelm Meyer (leder), Hege Rasch-Engh (nestleder), Rachel Husebø Chambenoit, Dag Dæhlin, Elisabeth Ege og Tone Marie Pedersen, samt Tor Even Fougner som sokneprest frem til sin fratreden. Etter dette har Else Engebretsen møtt som konstituert sokneprest. Varamedlemmer har vært Ralph Arnold Bie-Erichsen og Gunnar Marius Bjelke. Menighetsrådet har i 2013 avholdt 9 møter og hatt 79 saker til behandling. Byggesaken har dominert menighetsrådets arbeid. Grinilund menighet lever og arbeider i tett naboskap med Østerås menighet. De to menighetene har sitt nedslagsfelt i et lokalmiljø der store grupper flytter seg frem og tilbake mellom de to kirkene og menighetene. Deler av menighetenes arbeid skjer derfor i form av samarbeid om felles aktiviteter. Staben i Grinilund menighet består dels av egne tilsatte, og dels av medarbeidere som er ansatt for å betjene begge menighetene. I 2013 var staben som følger: Sokneprest: Tor Even Fougner (100%, 50% frikjøpt siden 1. februar), Else Engebretsen (vikar 80% fra ) Side 2 av 8

3 Prester: Jan-Erik Heffermehl, Britta Schmedling (100% vikar i Grinilund og Østerås), Benedikte Ericson (vikar 20%), Dorothee Ziller (vikar 30% i Grinilund, 100% fra i Grinilund og Østerås) Så vel sokneprest som øvrige prester gjør tjeneste både i Grinilund og Østerås kirker. Kateket: Nina Engen Kantor: Kari Anne Omberg Lier (55%) og Anne Opedal (fra august 2013) Kirketjenere: Terje Antonsen (7%), Andreas Joa (7%) og Viggo Hvattum (10%) Sekretær: Anne Lise Jensen (20%) Forvalter: Hege Medlie Mathiassen (fra ). Før mars ble forvalterfunksjonen dekket av andre tilsatte, dels direkte fra kirkevergens kontor og dels gjennom frivillig innsats fra andre. Grinilund menighet har i mange år slitt med en fragmentert bemanningssituasjon som også har vært preget av midlertidige ansettelser og flere små stillingsbrøker. Dette har vært en hemsko i menighetens arbeid og utvikling. Menighetsrådet konstaterer derfor med tilfredshet at bemanningen gjennom 2013 og inn i 2014 har utviklet seg i retning av mer permanente og langsiktige tilsettinger i fulle stillinger eller store stillingsbrøker. Arbeidsgrupper og utvalg Også i 2013 har menighetens arbeid vært organisert gjennom ulike arbeidsgrupper og utvalg: Arbeidsutvalget (AU): MR-leder, MR-nestleder, sokneprest og kirkeforvalter Menighetsrådets representant i Bærum kirkelige fellesråd: Rachel Husebø Chambenoit Informasjon: Elisabeth Ege og Rachel Husebø Chambenoit Gudstjenesteutvalg: Soknepresten, kateketen og Ragnar Telhaug Onsdag i kirken (ONIK): Kateketen, Ragnar Telhaug og Nora Fjose Redaksjonskomite for Menighetsbladet (sammen med Østerås menighet): Kari Vestgarden (redaktør) Bjørn Tysdahl, Nina Engen og Palle Ydstebø. Åse Fjogstad, Nina Engen og en frivillig i Østerås har lagt til rette for distribusjon av menighetsbladet. Loppemarkedskomitèen: Som følge av det betydelige oppgaveomfanget knyttet til rehabilitering og gjenåpning av kirken så ikke menighetsrådet seg i stand til å delta i komitéarbeidet knyttet til Østerås og Grinilund menigheters felles loppemarked i Flere av Grinilund menighets medlemmer var imidlertid engasjert i dette arbeidet. Menighetsrådet legger til grunn at det i 2014 igjen vil engasjere seg i arbeidet med loppemarkedet. Klokkere/medliturger: Rachel Husebø Chambenoit, Lars Furuseth og Bjørg Mordal Meyer Kontakt til Bibelselskapet: Ragnar Telhaug Haslumseter kapell: Henrik Aas, Grinilund menighets representant til representantskapet Personal og rekruttering: Heger Rasch-Engh Bygg og eiendom: Ole-Wilhelm Meyer og Nina Engen (som stabens representant) Program for gjenåpningsåret: Elisabeth Ege Prosjekt ny kirke Med rehabilitering, nybygg og gjenåpning av Grinilund kirke har menigheten lykkes med å realisere en av sine viktigste målsettinger å Utbedre kirkebygget. Side 3 av 8

4 Arbeidet har krevet vesentlige deler av menighetens ressurser i Virksomheten har vært preget av at menigheten på grunn av rehabiliteringen av kirken ikke har hatt et eget fast tilholdssted for sine aktiviteter, og derfor har drevet i lånte og midlertidige lokaler. Staben har lånt kontorplasser hos Bærum Kirkelige Fellesråd i Sandvika. Det har vært en betydelig utfordring å ivareta og drive menighetens arbeid under slike midlertidige forhold. Grinilund menighet retter i denne forbindelse en stor takk til Østerås menighet som har stilt lokaler til disposisjon. Den siste gudstjenesten i gamle Grinilund kirke fant sted i slutten av februar. Kirken ble stengt og fraflyttet kort tid etter. Rivearbeidene ble sluttført og tomten klargjort for bygging i løpet av forsommeren. Nye Grinilund kirke var opprinnelig forutsatt ferdigstilt og tatt i bruk ved årsskiftet 2013/2014, men ble som følge av tilleggsarbeider knyttet til rehabilitering av kontorfløyen og menighetssalen, utsatt til mars Menighetsrådet konstaterer med tilfredshet og takk at Bærum kommune har funnet finansiering for alle tilleggsarbeider, slik at kirken ved gjenåpningen i all hovedsak er ferdigstilt, og at alle utomhusarbeider er fullført. Rehabilitering av kirken har skjedd innenfor stramme økonomiske rammer. Grinilund menighet har selv måttet bekoste interiørarkitekt, liturgiske møbler og utsmykning. Menigheten har i denne forbindelse lagt vekt på å utarbeide en helhetlig plan for innredning og utsmykning av kirken som kan realiseres over tid etter hvert som de økonomiske ressursene gjør dette mulig. Menigheten har disponert alle sine (begrensede) økonomiske ressurser (fond) til dette arbeidet, til liturgiske møbler, enkelte innredningsdetaljer og til 35% egenandel for nytt orgel. Bærum kommune har finansiert de øvrige 65% av orgelanskaffelsen. Alle anskaffelser til den nye kirken, enten disse har skjedd i regi av Bærum kommune, Bærum Kirkelige Fellesråd eller menighetsrådet, har skjedd i henhold til anbudsregelverket for offentlige anskaffelser. Etter grundig vurdering ble det konkludert med at tilstanden til orgelet fra gamle Grinilund kirke var så dårlig at det ikke skulle benyttes i den nye kirken. Verken menighetsrådet eller kirkevergen så det som et alternativ å gjenåpne Grinilund kirke uten orgel. Som følge av stramme økonomiske rammer ble det derfor etter inngående vurdering av ulike alternativer besluttet å anskaffe digitalt orgel. Kostnadene for det nye orgelet utgjør i overkant av kr ,-. Et tilsvarende pipeorgel er anslått å representerer en investering i størrelsesorden 6-8 ganger dette beløpet. Hensyntatt behovet for streng prioritering mellom ulike oppgaver innen kirke og menighet, og fordi det er tilgang til gode, konvensjonelle pipeorgler i andre av Bærumskirkene, er det menighetsrådets vurdering at det heller ikke vil være forsvarlig å arbeide for på sikt å samle inn midler til anskaffelse av et pipeorgel i Grinilund kirke. Generelt er det i forbindelse med rehabilitering og nybygging av Grinilund kirke lagt vekt på i størst mulig grad å benytte materialer som krever lite eller intet vedlikehold. Prosjektet er gjennomført innenfor rammen av de såkalte Tek10-forskriftene. Valgte løsninger tilfredsstiller kravene til universell utforming. Dette gjelder også for utomhusområdene. Gudstjenesteliv Det meste av 2013 var kirken stengt som følge av rehabiliterings- og byggearbeider. Gudstjenestefeiringen har i stor utstrekning foregått i Østerås kirke med en månedlig gudstjeneste dedikert Grinilund menighet. Denne har ofte vært lagt til kvelden. Oppmøtet har variert med fra ca. 20 til 100 til stede. På julaften ble det feiret julaftensgudstjeneste i gymsalen på Eiksmarka skole. Her var det ca. 200 til stede. Plan for gudstjenester har vært satt opp i samarbeid med Østerås menighet. Året har ellers vært benyttet til planlegging av kirkens framtidige plass i nærmiljøet. Side 4 av 8

5 Kantor/kantorvikar har også i 2013 lagt til rette for at kor, sangere og musikere både fra og utenfor nærmiljøet har medvirket i gudstjenestene og andre arrangementer. Menighetsrådet takker i denne forbindelse blant annet Eik Vocalensemble, Østerås eldrekor, Good News, Østerås Vocalis, Familiekoret, Nabokoret og ikke minst Grinilund kirkes barne- og pikekor for deltakelse med sang og musikk i gudstjenestene. I tillegg deltok Eikeli og Eiksmarka skolekorps og KG Singers på julaftensgudstjenesten. I noen år har vi bygget på steinalteret ute på kirketomten. Alteret er bygget av steiner som folk tar med fra plasser de tenker på som spesielle eller hellige. Vi oppfordrer også folk til å ta med en stein til alteret i forbindelse med dåp i Grinilund kirke. På den måten kan alteret være tegn på at kirken og kirketomten knytter an til folks liv. Grunnet stengingen av kirken i 2013 kom det ikke nye steiner på alteret dette året. Barne- og ungdomsarbeid Kateketens arbeid har vært spesielt konsentrert om aktiviteter rettet mot barn og unge: 4 års bok: Grinilund menighet feiret barnegudstjeneste i Jar kirke sammen med Østerås 13. Oktober. 40 barn fra begge menigheter møtte opp og fikk bok. Mange barn deltok dessuten i Grinilund menighets samlingen i Østerås kirke uken før. Familiegudstjenestene: Vi hadde en i familiegudstjeneste en søndagsettermiddag i Østerås kirke sammen med barnekoret i tillegg til den i Jar. Barnehagene: I mangel av egen kirke ble barnehagene i 2013 ikke inviterte vi ikke til noen samling før jul. Kirke/skole: Uten kirkerom har det i 2013 vært færre møtepunkter enn vanlig med skolen. 3 og 5. klasse var med på prosjektet omsorg for andre. 6. klasse var med på pilegrimsvandring og 7. klasse hadde spørretime. Lys våken: Sammen med Østerås arrangerte Grinilund menighet Lys våken for 11 åringene. Totalt deltok 15 barn. Sammen med 6 ungdomsledere og kateketen i Østerås ble dette en morsom og lærerik kveld i Østerås kirke. Barna deltok også med ulike oppgaver i gudstjenesten påfølgende søndag. Konfirmanter: Det var i konfirmanter fordelt på tre ulike opplegg: Fire konfirmanter var med på mix konfirmantgruppa sammen med konfirmanter fra andre menigheter i Bærum. 120 ungdommer deltok i Grinilund og Østerås menigheters sommerleir i Hurdal. I tillegg deltok 45 ledere. En konfirmant var med på tilrettelagt opplegg sammen med konfirmanter og kateketer fra andre Bærumsmenigheter. Fire av konfirmantene ble døpt i en ungmesse. Delta kurs: Sammen med Haslum arrangerte vi kurs med 26 deltakere. 22 fra Grinilund og Østerås. 10 unge ledere var med hver gang i tillegg til de ansatte.6 kvelder og en helg på Haslumseter. Som følge av arbeidet med den nye kirken deltok kateketen fast i alle menighetsrådsmøter gjennom Musikk I forbindelse med kantor Kari Anne Omberg Liers sykefravær ble det våren 2013 lyst ut et årsvikariat som kantor i Grinilund. Det viste seg at det ikke var kvalifiserte søkere til dette vikariatet. Kirkevergen Side 5 av 8

6 tilsatte derfor Anne Opedal, kantor i Bryn menighet, som fungerende kantor i Grinilund fra august Kantors arbeid har først og fremt bestått i å planlegge åpningen av den nye kirken i mars 2014 sammen med stab og MR, samt sammen med prestene å arbeide med utforming av ny gudstjenesteliturgi. Dette arbeidet var utsatt i påvente av gjenåpning av kirken. Menighetsrådet besluttet å gå til anskaffelse av den nye salmeboken for Den Norske Kirke. Grinilund kirkes barnekor: Som følge av byggearbeidene i kirken har barnekoret i hele 2013 hatt sine ukentlige øvelser på Eiksmarka skole. I vårsemesteret var kantor Kari Anne Omberg Lier leder for koret, og 33 barn var med. Barnekoret medvirket på et arrangement på SFO i tillegg til besøk på sykehjem og familiegudstjeneste i Østerås kirke den 2. juni. I høstsemesteret var Ellen Omdal Milsom dirigent under Omberg Liers sykefravær. Medlemstallet denne høsten var 22 barn i 1. 3.klasse. Koret medvirket på tre arrangementer i desember; sang på Eikstunet sykehjem, Østerås kirkes julekonsert og Eiksmarka skoles julekonsert. Nøkkeltall og økonomi Statistikken og nøkkeltallene for menighetens aktiviteter gjennom 2013 bærer preg av at Grinilund menighet har vært uten egen kirke gjennom det aller meste av året, at virksomheten skjedde i midlertidige og lånte lokaler, og at aktivitetsnivået måtte reduseres på flere områder. Nøkkeltall fra årsstatistikk aktivitet Innmeldinger Utmeldinger Døpte tilhørende Grinilund sokn Konfirmert Gudstjenester, totalt Antall deltakere, gudstjenester totalt Gjennomsnittlig antall per gudstjeneste Antall nattverdgjester Antall vielser Antall gravferder Regnskapet for 2013 reflekterer et år preget av vesentlig endret aktivitet som følge av rehabilitering av kirken. Regnskapet for 2013 (2012) er gjort opp med et netto driftsresultat på kroner ( kroner) etter finanstransaksjoner og deler av menighetens egne kostnader i forbindelse med rehabiliteringen av kirken. Givertjenesten innbrakte kroner ( kroner). Offer til egen virksomhet var på kroner ( kroner). Offer innsamlet til andre var på kroner ( kroner). Overføring fra Bærum Kirkelige Fellesråd utgjorde i alt kroner ( kroner). Utleie av lokaler innbrakte kroner ( kroner). Hovedleietaker var Bærum Private Musikkskole. Det vises for øvrig til vedlagte driftsregnskap og balanse for Side 6 av 8

7 Grinilund menighet har benyttet eller disponert i løpet av 2013 det meste av sine frie fondsmidler til arbeidet med den nye kirken. Utsikter Ved sin tiltredelse høsten 2011 satte menighetsrådet følgende mål for valgperioden: Mer synlig kirke og menighet Høyt aktivitetsnivå basert på frivillig engasjement Utbedre kirkebygget Bedret økonomi Rehabilitering, nybygging og gjenåpning av Grinilund kirke representerer en svært viktig måloppnåelse og forutsetning for å lykkes på øvrige områder. Gjennom sin utforming, valgte løsninger og tilgjengelighet legger det nye bygget et godt grunnlag for varierte bruk som kan tiltrekke seg både eksisterende og nye grupper i lokalmiljøet flest mulig av ukens dager. Menighetsrådet vil i denne forbindelse legge vekt på at alle de aktivitetene og brukergruppene som hadde sitt tilhold i gamle Grinilund kirke skal finne sin plass i det nye bygget. Det vil også bli lagt vekt på å holde prisene for bruk av den nye kirken på et lavt nivå, og på å sikre god tilgjengelighet for prioriterte brukergrupper. For å realisere de øvrige målene vil menighetsrådet og staben søke å arbeide for: At Grinilund kirke og menigheten fremstår som attraktiv i lokalmiljøet, blant annet med et varierte gudstjeneste- og aktivitetstilbud ikke minst rettet mot barn og unge -, og aktiviteter av kulturell karakter Styrke informasjonen om menighetens arbeid, blant annet ved å utvikle menighetens hjemmeside til å bli en god kommunikasjonsplattform mellom kirken og de som bor i Eiksmarka/Fossum-området Rekruttere og ta vare på frivillige medarbeidere som er villig til å stille tid og kompetanse til rådighet for menigheten Tilpasse både soknets og kirken i Bærum til endrede forutsettinger av så vel organisatorisk som bevilgningsmessig karakter Øke soknets egne inntekter og frie fondsmidler, blant annet ved å styrke givertjenesten Vi retter en stor takk til våre medarbeidere, både frivillige og ansatte, for den innsatsen de gjør hver på sin plass. Hver for oss og sammen er formålet med vår innsats uttrykt slik i kirkeloven: Å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis trosopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Eiksmarka, Side 7 av 8

8 Ole Wilhelm Meyer Hege Rasch-Engh Rachel Husebø Chambenoit (leder) (nestleder) Dag Dæhlin Elisabeth Ege Gunnar Marius Bjelke Else Engebretsen (sokneprest) Vedlegg: Regnskap 2013 Side 8 av 8

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET Stokka 17.03.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2012 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2010 5 Menighetsrådet 5 Menighetens ansatte 5 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 7 Menighetens strategiplan

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014 FROGNER MENIGHET Årsmelding 2014 Side1 Innhold Innledning side 2 Frogner menighetsråd og ansatte side 3 Gudstjenesteutvalget side 6 Orgelkomiteen side 10 Hjemmesiden Frogner menighet på internett side

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2011 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens strategiplan

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

Frogner menighet Årsmelding 2013

Frogner menighet Årsmelding 2013 Side1 Frogner menighet Årsmelding 2013 Noen hovedinntrykk Antall deltakere på gudstjenester søn- og helligdag er betydelig redusert i forhold til 2011-2012. Menighetens økonomi viser tegn til bedring selv

Detaljer

Årsmelding 2010 Maridalen menighet. Gerd Myrvoll, leder

Årsmelding 2010 Maridalen menighet. Gerd Myrvoll, leder Maridalen menighet Gerd Myrvoll, leder 2010 Menighetsråd og stab 2010 Menighetsråd: Leder: Gerd Myrvoll Nestleder: Gunnar Bjune Rådsmedlemmer: Aud Irene Svartvasmo Astrid Anderson Sogneprest Ketil Rosnes

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

Samling i Nord. Stort rom med lite inventar. Av Arne Nygaard Jr.

Samling i Nord. Stort rom med lite inventar. Av Arne Nygaard Jr. Samling i Nord Stort rom med lite inventar Av Arne Nygaard Jr. Utgangspunktet Kan vi slå sammen alle fellesrådene i Hammerfest prosti til ett? Er de geografiske avstandene for store eller kan moderne kommunikasjon

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug med årsberetning Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug Årsrmeldingen er utarbeidet av sekretariatet i KA Grafisk utforming: Hilde Kristin Klungrehaug Opplag: 600 Mars 2014 KA Kirkelig arbeidsgiver-

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo ÅRSRAPPORT

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo ÅRSRAPPORT DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo 2010 ÅRSRAPPORT Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Oslo Fellesrådets leder... 3 Tommelen opp for Domkirken... 4 Stor glede på Sagene... 8 Glede, skuffelse og

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola kirkelige fellesråd Årsrapport 2014

DEN NORSKE KIRKE Sola kirkelige fellesråd Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT FOR SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD 2014 Til behandling 18.03.2015 under sak 09/2015 Årsrapport 2014 for 1. Innledning har i 2014 bestått av følgende medlemmer: Christian Lie *) Repr. Sola MR Leder

Detaljer

KIRKELIG FELLESRÅD. Fellesrådet 2012. Fellesrådets underutvalg

KIRKELIG FELLESRÅD. Fellesrådet 2012. Fellesrådets underutvalg 2 INNHOLD Innledning s. 2 Kirkelig Fellesråd s. 3 Fellesrådet 2012 s. 3 Fellesrådets underutvalg s. 3 Organisering og samarbeidslinjer s. 6 Forholdet mellom menighetsråd og fellesråd s. 6 Forholdet mellom

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Flere eksemplarer kan bestilles fra: Borg bispedømmeråd Bjarne Aas gate 9 1606 Fredrikstad Epost: borg.bdr@kirken.no Telefon: 69 30 79 00 www.kirken.no/borg

Detaljer

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni.

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested:, Kommunehuset Dato: 29.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Stange menighet

DEN NORSKE KIRKE Stange menighet DEN NORSKE KIRKE Stange menighet Årsmelding for Stange menighet 2008 Oversikt Innledning Takk Menighetsrådets sammensetning Kasserer Arbeidsutvalget Menighetsrådets utvalg og deres arbeide Gudstjenesteutvalget

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd Storgata 48 4307 SANDNES Tlf.: 51974770 Sandnes 4.6.2015 Innkalling til møte i Sandnes kirkelige fellesråd Du innkalles med dette til møte i Sandnes kirkelige

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer