STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STAVANGER LUFTHAVN, SOLA"

Transkript

1 STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014

2 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Henrik Stensland T Deres dato Deres ref Stavanger lufthavn, Sola - Helikopterminal Tilbudsinnbydelse T K601 Bagasjetransportanlegg Avinor viser til avholdt prekvalifiseringskonkurranse for bagasjesorteringsanlegg på Stavanger lufthavn, Sola og oversender herved tilbudsgrunnlag for leveranse og montasje av ovennevnte entreprise i Helikopterterminalen. Tilbudsinnbydelsen består av følgende dokumenter: Bok 1, Tilbudsinnbydelse Dette forespørselsbrev Tilbudsinnbydelse Bok 2, Kontrakt Del I Avtaledokument Del II Kontraktsbestemmelser Del III Kontraktsbilag A-F Tilbudsinnbydelsen beskriver hvordan tilbudet skal utarbeides og struktureres. Kontrakt vil bestå av dokumentene i Bok 2 med vedlegg utarbeidet av tilbyder i tilbudet. Kontrakten vil bli tildelt i konkurranse med andre tilbydere på bakgrunn av de evaluerte tilbud i overensstemmelse med de angitte tilbudsregler. Med vennlig hilsen Morten Møller Prosjektkoordinator Postboks 150 telefon telefaks e-post web org.nr Gardermoem

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BOK 1 TILBUDSINNBYDELSE 2. BOK 2 KONTRAKT DEL I DEL II DEL III AVTALEDOKUMENT KONTRAKTSBESTEMMELSER KONTRAKTSBILAG Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bilag D: Generelle bestemmelser Vederlag og Mengdebeskrivelse; B1 Teknisk Beskrivelse Framdrift C1 Byggherrens fremdriftsplan C2 Kontraktsmilepæler Administrative Bestemmelser D1 Partenes representanter D2 Byggherrens organisasjon D3 Entreprenørens organisasjon D4 Lokalt regelverk Skjema/ansvarserklæring varme arbeider Airside Safety Regler for adgang D5 Endringsanmodning D6 Endringsordre D7 FDV Dokumentasjon Produksjon av tegninger FDV Dokumentasjon Krav til brukerhåndbok Krav til utstyrsdokumentasjon Eksempel på HUL liste Sosileveranser for ledningsdata D8 Krav til sikring av kvalitet D9 Overordnet SHA-plan med: Skjema Statusrapport KP Skjema Statusrapport KU Skjema statusrapport SHA fra entreprenør dok. Nr. AV-K-D004 dok. Nr. AV-K-D005 dok. Nr. AV-K-D006 dok. Nr. AV-K-D007 dok. Nr. AV-K-D dok. Nr. AV-K-D Skjema statusrapport SHA fra Hovedbedrift D10 Krav til gravearbeider D11 Krav til ytre miljø D12 Krav til innmåling D13 Avinors gjerdenorm Bilag E: Bilag F: Tegninger Underentreprenører og Underleverandører

4 Bok 1 Tilbudsinnbydelse - entreprise Dokumentnummer: Arkivnummer.: AV-H-U V1332 VEILEDNING Versjon/Ikrafttr.: Utarbeidet av: Jan-Ove Strømmen Kontrollert av: Jan-Ove Strømmen Godkjent av: Gunn-Sølvi Arveschoug Tilbudsinnbydelse Konkurranse med forhandling Stavanger Lufthavn, Sola- T Helikopterterminal- K601 Bagasjetransportanlegg Side 1 av 15

5 AV-H-U Bok 1 Tilbudsinnbydelse - entreprise oktober.2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING Innbydelse Kunngjøring Lov om offentlige anskaffelser og Forsyningsforskriften mv Avlysning Utgifter til å delta i konkurransen KONKURRANSEGRUNNLAGET MV Konkurransegrunnlaget Informasjonsmøte/befaring Endringer av konkurransegrunnlaget Leverandørens ansvar for å avklare uklarheter TILBUDET Tilbudsbrevet Tilbudsvedleggene Språk, format, forsegling og merking Leveringsadresse Leveringsfrist Vedståelsesfrist Forbehold og avvik Alternative tilbud Deltilbud Annet OPPDRAGSGIVERS BEHANDLING AV TILBUDET Avvisning Forhandlinger Valg av tilbud Tildelingsbeslutningen VEDLEGG Prisskjema (Tilbudsvedlegg nr 1) Skjema for forbehold/avvik (Tilbudsvedlegg nr 2) Beskrivelse av prosjektstyring/kvalitetsstyring (Tilbudsvedlegg nr 3) Side 2 av 15

6 AV-H-U Bok 1 Tilbudsinnbydelse - entreprise oktober INNLEDNING 1.1 Innbydelse Avinor AS, heretter kalt oppdragsgiver, inviterer med dette leverandører som er prekvalifisert gjennom konkurranse for bagasjesorteringsanlegg på Stavanger lufthavn, Sola til å inngi tilbud i konkurranse om entreprise: Stavanger Lufthavn, Sola-T Helikopterterminal- K601 Bagasjetransportanlegg i tilknytning til ombygging og utbygging av Helikopterterminalen. Konkurransen gjennomføres som en begrenset konkurranse (prekvalifisering) med forhandlinger, jf forsyningsforskriftens Kunngjøring Anskaffelsen er kunngjort i Doffin-databasen (www.doffin.no) og Tenders Electronic Daily (TED) den Lov om offentlige anskaffelser og Forsyningsforskriften mv. Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 og Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene av 7.april 2006 nr. 403 (Forsyningsforskriften). For anskaffelsen gjelder i tillegg bestemmelsene i konkurransegrunnlaget. Konkurransen vil bli gjennomført i samsvar med god anbuds- og forretningsskikk, som sikrer likebehandling av tilbyderne, jf de grunnleggende kravene i Forsyningsforskriftens 3-1. Leverandørene skal under ingen omstendigheter samarbeide i strid med bestemmelsene i lov av 5. mars 2004 nr 12 (konkurranseloven). Ved lovstridig samarbeid vil tilbudet fra de aktuelle leverandørene bli avvist. 1.4 Avlysning Dersom det foreligger en saklig grunn for ikke å videreføre konkurransen, kan oppdragsgiver avlyse konkurransen. Deltakerne i konkurransen har i så fall ikke krav på erstatning for kostnader til å utarbeide søknad, tilbud og andre kostnader som deltakerne er påført som følge av konkurransen. 1.5 Utgifter til å delta i konkurransen Leverandøren må selv dekke kostnader til å utarbeide tilbud og andre kostnader han påføres ved å delta i konkurransen. Side 3 av 15

7 AV-H-U Bok 1 Tilbudsinnbydelse - entreprise oktober KONKURRANSEGRUNNLAGET MV. 2.1 Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget består av: Tilbudsinnbydelsen (dette dokumentet) som redegjør for prosessen frem til kontraktsinngåelse. Kontraktsdokumenter. Følgende dokumenter er vedlagt: o Del I Avtaledokumentet o Del II Kontraktsbestemmelser o Del III Kontraktsbilag Alle dokumenter utsendt av oppdragsgiver i forbindelse med konkurransen er oppdragsgivers eiendom. 2.2 Informasjonsmøte/befaring Det vil ikke bli avholdt informasjonsmøte og befaring. 2.3 Endringer av konkurransegrunnlaget Oppdragsgiver har rett til å foreta endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. Dersom endringer foretas så sent at det er vanskelig for leverandøren å ta hensyn til det i tilbudet, vil oppdragsgiver fastsette en forholdsmessig forlengelse av tilbudsfristen. Oppdragsgiver oppfordrer leverandøren til å stille spørsmål eller be om avklaring i henhold til pkt 2.4. Forespørsel skal fremsettes i god tid før tilbudsfristens utløp. Så fremt det lar seg gjøre innen tilbudsfristens utløp, vil oppdragsgiver sende en skriftlig meddelelse til samtlige tilbydere hvor spørsmål og svar angis i anonymisert form. Spørsmål skal stilles skriftlig med e-post, merkes Spørsmål Stavanger Lufthavn, Sola-T Helikopterterminal- K601 Bagasjetransportanlegg, og rettes til oppdragsgivers kontaktperson: Navn: E-postadresse: Avinor AS c/o Faveo Prosjektledelse AS v/ Morten Møller 2.4 Leverandørens ansvar for å avklare uklarheter Leverandøren plikter, i god tid før tilbud inngis, å foreta en grundig gjennomgang av konkurransegrunnlaget, for å avdekke eventuelle uklarheter. En slik gjennomgang skal gjennomføres på et så tidlig tidspunkt, at det er tid til å korrigere uklarhetene før endelig Side 4 av 15

8 AV-H-U Bok 1 Tilbudsinnbydelse - entreprise oktober.2014 tilbud inngis. Dersom leverandøren ikke melder fra om uklarhet, eller dersom leverandøren ikke oppdager uklarheter som burde vært avdekket ved en grundig gjennomgang av konkurransegrunnlaget, har leverandøren risikoen for eventuell tolkningstvil. 3 TILBUDET 3.1 Tilbudsbrevet Tilbudet skal inneholde et tilbudsbrev som er undertegnet av en person som har fullmakt til å forplikte tilbyderen. Tilbudsbrevet skal som minimum angi: Oversikt over tilbudsvedleggene. Navn, telefonnummer og e-post adresse til den eller de som er tilbyders kontaktperson i konkurransefasen. Kontaktpersonen(e) skal ha fullmakt til å representere tilbyderen i eventuelle forhandlinger. I tillegg skal tilbyderen som en del av tilbudet levere: Bilag D, vedlegg D1, «Partenes representanter» Bilag D, vedlegg D3, Organisasjonskart for kontraktsgjennomføring «Entreprenørens organisasjon», med angivelse av nøkkelpersoner Bilag F, Underentreprenører/-leverandører 3.2 Tilbudsvedleggene Tilbudet skal inneholde de tilbudsvedlegg som er angitt i pkt 4.3 Valg av tilbud, jf tabellen som viser tildelingskriteriene og tilhørende dokumentasjonskrav. Tilbudsvedleggene skal inneholde den dokumentasjon som er beskrevet i tabellens kolonne C: Dokumentasjonskrav. Dokumentasjonen skal systematiseres i hht. den vedleggsstrukturen som fremgår av tabellens kolonne D: Tilbudsvedlegg. 3.3 Språk, format, forsegling og merking Tilbudet skal være skriftlig og utformes på norsk. Tilbudet skal leveres i to eksemplar på papir, hvorav et merkes «original». I tillegg skal ene forsendelsen inneholde en komplett versjon levert på CD eller minnepinne. Formatet skal være pdf. Tilbudet skal leveres i lukket forsendelse, dvs i konvolutt eller pakke som er gjenklistret eller forseglet på annen måte. Det er ikke tillatt å innlevere tilbudet elektronisk som e-post eller telefaks. Tilbudet skal merkes: Stavanger Lufthavn, Sola-T Helikopterterminal- K601 Bagasjetransportanlegg» Side 5 av 15

9 AV-H-U Bok 1 Tilbudsinnbydelse - entreprise oktober Leveringsadresse Tilbudet sendes/innleveres til: Postadresse: Gateadresse (v/direkte levering): Avinor AS Avinor AS Att: Anne Aareskjold Att: Anne Aareskjold Adresse: Flyplassveien 230 Adresse: Flyplassveien Sola 4055 Sola 3.5 Leveringsfrist Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende senest: kl Tilbud som kommer frem til leveringsadressen etter tilbudsfristens utløp vil bli avvist. Dette gjelder uavhengig av om tilbyderen kan bebreides for forsinkelsen eller ikke. 3.6 Vedståelsesfrist Tilbud kan tilbakekalles eller endres innen tilbudsfristens utløp. Tilbakekall og endring skal skje skriftlig. Endring av tilbud er å betrakte som et nytt tilbud. Etter utløpet av tilbudsfristen er tilbud bindende frem til utløpet av vedståelsesfristen. Dersom tilbyderen velger å trekke tilbake et bindende tilbud, har oppdragsgiver rett til å kreve erstattet sitt økonomiske tap som følge av dette. Vedståelsesfristen er kl den Forbehold og avvik Forbehold og avvik vil kunne føre til avvisning, jf pkt 4.1. Før tilbyder eventuelt tar forbehold eller utformer tilbud med avvik bør derfor juridisk kompetanse konsulteres. I stedet for forbehold/avvik oppfordrer oppdragsgiver leverandørene til å stille spørsmål underveis i gjennomføringen av anskaffelsen, jf pkt 2.3 og 2.4. Tilbyders henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold dersom vilkårene avviker fra foreliggende konkurranse- eller kontraktsbestemmelser. Slike henvisninger vil følgelig kunne lede til avvisning, jf pkt 4.1. Forbehold og avvik skal være presist og entydig beskrevet. Forbehold og avvik skal beskrives på eget skjema, jf pkt 5 nedenfor. Tilbyderen kan ikke påberope forbehold og avvik som ikke fremgår av skjema. Oppdragsgiver har likevel rett til å Side 6 av 15

10 AV-H-U Bok 1 Tilbudsinnbydelse - entreprise oktober.2014 ta hensyn til åpenbare forbehold og avvik som ikke fremgår av skjemaet, dersom han skulle oppdage slike under evalueringen. Utfylt skjema for eventuelle forbehold/avvik skal inntas i tilbudet som tilbudsvedlegg nr Alternative tilbud Alternative tilbud aksepteres ikke. Tilbud på andre løsninger enn de spesifiserte eller som på annen måte ikke er i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget vil derfor anses som tilbud med avvik eller forbehold, jf pkt 3.7 ovenfor. 3.9 Deltilbud Det er ikke adgang til bare å gi tilbud på deler av beskrevet arbeidsomfang Annet Tilbudsmottak Tilbudene vil bli påført tidspunkt for mottakelse etter hvert som de kommer inn. På anmodning vil oppdragsgiver skriftlig bekrefte mottak av tilbud Tilbudsåpning Tilbudsåpning vil finne sted kl Åpning skal foretas av minst to representanter for oppdragsgiver. Tilbyder har ikke rett til å være tilstede ved åpningen Retur av tilbud Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert til tilbyder Offentlighet I henhold til 23 i lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr 16 ( Offentleglova ), er tilbud unntatt offentlighet kun frem til leverandør er valgt. Oppdragsgiver har taushetsplikt om forretningshemmeligheter i tilbudene, jf forsyningsforskriftens 3-2. Ved begjæring om innsyn i leverandørens tilbud vil oppdragsgiver ta kontakt med leverandøren for å avklare hvilke opplysninger som er å anse som forretningshemmeligheter. Oppdragsgiver har plikt til å gjøre en selvstendig vurdering av hva som er omfattet av taushetsplikten, og leverandørens vurderinger kan derfor ikke automatisk legges til grunn. 4 OPPDRAGSGIVERS BEHANDLING AV TILBUDET 4.1 Avvisning Oppdragsgiver skal avvise et tilbud dersom: Side 7 av 15

11 AV-H-U Bok 1 Tilbudsinnbydelse - entreprise oktober.2014 Tilbudet er kommet frem til angitt leveringssted etter tilbudsfristens utløp, jf punkt 3.4 og 3.5. Tilbudet etter gjennomførte forhandlinger inneholder vesentlige forbehold Tilbudet etter gjennomførte forhandlinger er i strid med bestemmelsene om alternative tilbud, jf punkt 3.8 Tilbudet etter gjennomførte forhandlinger på grunn av avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller lignende kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene Oppdragsgiver kan avvise et tilbud dersom: Tilbudet er avgitt i strid med bestemmelsene om deltilbud, jf punkt 3.9 Tilbudet ikke er utformet i tråd med punkt 3.1, 3.2 og Forhandlinger Etter tilbudsfristens utløp vil oppdragsgiver foreta forhandlinger med de økonomisk mest fordelaktige tilbudene basert på tildelingskriterier oppgitt i pkt Tilbudene fra de øvrige tilbyderne er fortsatt bindende frem til vedståelsesfristens utløp, og disse tilbyderne kan bli invitert til forhandlinger senere. Forhandlingene kan gjelde alle sider ved tilbudene. Oppdragsgivers forhandlingsutspill anses ikke som et avslag av det opprinnelige tilbudet, med mindre tilbyder har fått skriftlig melding fra oppdragsgiver, hvor det klart fremgår at tilbudet er avslått. Dersom forhandlingene resulterer i endring av leverandørens tilbud, skal dette bekreftes skriftlig. Alle slike endringer anses som nye tilbud, som er bindende til vedståelsesfristens utløp. Endringen innebærer ikke at det opprinnelige tilbudet opphører å være bindende. Alle tilbud er således bindende til vedståelsesfristens utløp. Oppdragsgiver vil under forhandlingene ikke gi noen tilbyder opplysning om det eksakte innholdet av de øvrige tilbud. De tilbydere som deltar i forhandlingene, vil bli gitt en felles frist å komme med sitt endelige tilbud. Etter at endelige tilbud er innkommet, vil det ikke bli gjennomført ytterligere forhandlinger. 4.3 Valg av tilbud Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på kriteriene i kolonne A nedenfor. Kriterienes vekt er angitt i kolonne B. Kravet til dokumentasjon er angitt i kolonne C. Dokumentasjonen skal systematiseres i henhold til den vedleggstrukturen som fremgår av kolonne D. Side 8 av 15

12 AV-H-U Bok 1 Tilbudsinnbydelse - entreprise oktober.2014 A - Tildelingskriterier B- Vekt C - Dokumentasjonskrav D- Tilbudsvedlegg Pris 80 % Utfylt prisskjema med opplysninger om totalpris samt priselementer som enhetspris, timepris, påslagsprosenter etc. Prosjektstyring/ kvalitetsstyring Forbehold og avvik som har betydning for pris 20% Kfr. Bok 2 Del III Vedlegg D8: Konkret beskrivelse av kvalitetssystem som leverandør skal etablere for prosjektet/ kontraktsarbeidet iht pkt.2 Kvalitetssystem Tilbudsvedlegg nr 1: Utfylt prisskjema Tilbudsvedlegg nr 2: Utfylt skjema for forbehold/ avvik Beskrivelse fra leverandør som eget vedlegg, 1 A4 side. Merkes: Tilbudsvedlegg nr.3 Konkret beskrivelse av kvalitetsplan som leverandør skal etablere for prosjektet/ kontraktsarbeidet iht pkt.3 Kvalitetssystem 4.4 Tildelingsbeslutningen Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt vil bli skriftlig meddelt samtidig til alle tilbyderne i rimelig tid før kontrakt inngås. Med kontrakt inngås menes tidspunkt for undertegning av kontrakt. Meddelelsen vil inneholde en kort begrunnelse for valget og angi frist for tilbyderne til å klage over beslutningen. Side 9 av 15

13 AV-H-U Bok 1 Tilbudsinnbydelse - entreprise oktober VEDLEGG 5.1 Prisskjema (Tilbudsvedlegg nr 1) Kostnadssammenstilling 10.1 Fellesytelser NOK Bagasjetransportanlegg, avgående standardbagasje Bagasjetransportanlegg for bagasjeutlevering NOK.. NOK Data og styringssystem NOK Dokumentasjon NOK Service i garantitiden NOK Reservedeler og verktøy NOK Sum eks. mva NOK % mva NOK Tilbudssum inkl.mva NOK Det vises til prisskjemaer i bilag B1 Teknisk beskrivelse som skal leveres komplett utfylt Lønns-/prisstigning Dersom tilbud har krav om at kontraktssummen skal reguleres for lønns- /prisendring, skal dette fremgå klart av Leverandørens tilbudsbrev. Reguleringen skal da beregnes med Statistisk Sentralbyrås indeks for boligblokk, tabell A. Utregningen skjer etter NS3405, totalindeksmetoden med avregningsperiode lik kalendermåneden. Basisindeks er indeks i påfølgende måned etter tilbudsdato. Eventuelt et fastpristillegg for lønns-/prisendring på Side 10 av 15

14 AV-H-U Bok 1 Tilbudsinnbydelse - entreprise oktober.2014 kr,- ekskl.mva. (Leverandør oppgir) Krav om prisstigning vil bli tillagt pris i pkt Kostnadssammenstilling og medregnet ved tilbudsevalueringen. Om fastpris ikke er oppgitt, vil det for evaluering/sammenligning med øvrige tilbud bli beregnet med 4,5% pa Krav om prisjustering/-regulering ved kursendring Krav om prisjustering/-regulering ved kursendring skal fremgå av post 013 i bilag B1 Teknisk beskrivelse og vil bli tillagt pris i pkt Kostnadssammenstilling og medregnet ved tilbudsevalueringen Timepriser Timepriser skal fremgå av post 013 i bilag B1 Teknisk beskrivelse. Ved tilbudsevalueringen vil det bli beregnet en «pris for tillegg timearbeid», beregnet på følgende måte: normert mengde «tilleggsarbeid/timeverk» (lik for alle tilbud) multiplisert med tilbudets timepriser. Dette vil bli tillagt pris i pkt Kostnadssammenstilling og medregnet ved tilbudsevalueringen Påslag Prosjektpåslag på materiell på netto faktura.% Prosjektpåslag underentreprenører...% Prosjektpåslag for tiltransport av underentreprenør.% Ved tilbudsevalueringen vil det bli beregnet en pris for påslag (faktor F) for materiell, beregnet på følgende måte: normert mengde «tillegg/materiell» (lik for alle tilbud) multiplisert med tilbudets prosjektpåslagsprosent Faktor F i post 012 i bilag B1 Teknisk beskrivelse. Dette vil bli tillagt pris i pkt Kostnadssammenstilling og medregnet ved tilbudsevalueringen. Side 11 av 15

15 AV-H-U Bok 1 Tilbudsinnbydelse - entreprise oktober Brakkebehov og bemanning Brakkebehov er stipulert til. personer for skifterom/toalettbrakke Brakkebehov er stipulert til..personer for spisebrakke Normal bemanning på prosjektet mann, kan økes til mann. Side 12 av 15

16 AV-H-U Bok 1 Tilbudsinnbydelse - entreprise oktober Skjema for forbehold/avvik (Tilbudsvedlegg nr 2) Innledning Dette skjemaet skal alltid fylles ut av tilbyderen og vedlegges tilbudet. Dersom tilbudet inneholder forbehold/avvik skal disse beskrives entydig og presist i skjemaet. Som utgangspunkt skal den komplette beskrivelsen av forbeholdet/avviket inntas i skjemaet. Det er likevel adgang til å innta en henvisning til en slik beskrivelse i andre spesifiserte deler av tilbudet Navn på anskaffelsen Stavanger Lufthavn, Sola-T Helikopterterminal- K601 Bagasjetransportanlegg Navn på tilbyder Tilbyders forbehold til og avvik fra konkurransegrunnlaget Alternativ 1: Tilbudet inneholder ingen forbehold til eller avvik fra konkurransegrunnlaget Alternativ 2: Tilbudet inneholder følgende forbehold til og/eller avvik fra konkurransegrunnlaget: Beskrivelse Eventuell henvisning til konkurransegrunnlaget Side 13 av 15

17 AV-H-U Bok 1 Tilbudsinnbydelse - entreprise oktober.2014 Beskrivelse Eventuell henvisning til konkurransegrunnlaget Side 14 av 15

18 AV-H-U Bok 1 Tilbudsinnbydelse - entreprise oktober Beskrivelse av prosjektstyring/kvalitetsstyring (Tilbudsvedlegg nr 3) Beskrivelse fra leverandør som eget vedlegg, 1 A4 side. Merkes: Tilbudsvedlegg nr.3 Sted/dato Underskrift tilbyder Side 15 av 15

19 Bok 2 Del I - Avtaledokument Bok 2 Kontraktsdokumenter Del I Avtaledokument Stavanger Lufthavn, Sola-T Helikopterterminal- K601 Bagasjebånd AVTALEDOKUMENT Kontrakt nr: Stavanger Lufthavn, Sola-K Helikopterterminal- K601 Bagasjebånd Mellom AVINOR AS, foretaksnummer Postboks Gardermoen som Byggherre og NN, foretaksnummer: nn, som Entreprenør nn nn er det inngått følgende avtale:

20 Bok 2 Del I - Avtaledokument 1. Kontraktsarbeidet Entreprenøren påtar seg å levere kontraktsarbeidet som beskrevet og i samsvar med krav og bestemmelser som fremgår av dette Avtaledokument, Del II Kontraktsbestemmelser og Del III Kontraksbilag, og med endringer/presiseringer i henhold til vedlegg 1 og 2 til dette Avtaledokumentet. Entreprenøren stiller følgende personell tilgjengelig som prosjektleder / anleggsleder: Navn 1 (som prosjektleder) Navn 2 ( som anleggsleder) 2. Kontraktssum Kontraktsarbeidet skal leveres for: Tilbudssum av. kr. n Korreksjoner iht Vedlegg 1: kr. n Sum eks. merverdiavgift: kr. n Merverdiavgift 25%: kr. n Kontraktsum : kr. n Indeksregulering av Kontraktsum er ikke relevant for denne Kontrakten. 4. Kontraktsdato Kontraktsdato er satt til dd.mm.år jf. Bestillingsbrev av dd.mm.år. 5. Mengdekontroll Mengdekontroll er ikke relevant for denne Kontrakten. 6. Entreprenørens sikkerhetsstillelse Sikkerhetsstillelse i henhold til kontraktens bestemmelser skal leveres Byggherren senest 2 uker etter Kontraktsdato. Dokumentasjon må være godkjent av Byggherren før første faktura og etterfølgende fakturaer blir betalt. 7. Forsikring Entreprenøren skal forelegge Byggherren for kontroll, kopier av forsikringsbeviser med bekreftelse fra forsikringsselskap i henhold til kontraktens bestemmelser før arbeidene påbegynnes og senest 2 uker etter Kontraktsdato. Dokumentasjon må forelegges Byggherren før første faktura og etterfølgende fakturaer blir betalt. 8. Administrative dokumenter Entreprenøren skal forelegge Byggherren Omforent Styringsplan iht kravene i Bilag C, SHA-plan iht kravene i Bilag D09 Kvalitetsplan iht kravene i Bilag D08 senest 2 uker etter Kontraktsdato. 9. Tidsfrister Tidsfrister inkludert dagmulktbelagte milepæler, er iht Del III Bilag C. 10. Kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktbestemmelser gjelder NS 8405:2008, med de avvik og supplerende bestemmelser gitt i Kontraktenes Del II - Kontraktsbestemmelser. Dette Avtaledokumentet med Del II Kontraktsbestemmelser og Del III Kontraktsbilag er utferdiget i to eksemplarer, Side 2 av 5

21 Bok 2 Del I - Avtaledokument hvorav partene beholder hvert sitt. Oslo, den..... nn AVINOR AS den nn nnn Side 3 av 5

22 Bok 2 Del I - Avtaledokument Vedlegg 1 Korreksjoner til kontrakt Følgende korreksjoner er avtalt gjennom avklaringer i tilbudsfasen. For detaljer se Bilag B. nnnn nnnn nnnn Sum korreksjoner kr n,- kr n,- kr n,- kr n,- Side 4 av 5

23 Bok 2 Del I - Avtaledokument Vedlegg 2 Følgende presiseringer er avtalt gjennom avklaringer i tilbudsfasen Bestillingsbrev fra Avinor, datert. Tilbakemeldinger fra etter kontraktsforhandlingsmøte, brev datert Referat fra kontraktsforhandlingsmøte, sendt som e-post. Innkalling til forhandlingsmøte, brev datert.. Tilbudsbrev fra xx, datert. Referat fra tilbudsbefaring avholdt.., datert Side 5 av 5

24 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 2.1 A. AVVIK FRA NS 8405: B. SUPPLERENDE KONTRAKTSBESTEMMELSER Versjon: Rev.01

25 2 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Det vises til NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt. 2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 2.1 A. AVVIK FRA NS 8405 Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405:2008 med de endringer som følger av dette vedlegg. For å lette bruken av standarden er alle bestemmelser der det er gjort endringer i NS 8405:2008 i dette dokument gjengitt i sin helhet. Avinors tilføyelser til standarden er markert med kursivert og uthevet skrift. Tekst som utgår og ikke gjelder er overstrøket. Utover bestemmelsene inntatt i dette dokument gjelder NS 8405:2008 uavkortet. 8 Varsler og krav Alle varsler og krav som skal meddeles etter bestemmelsene i kontrakten, skal fremsettes skriftlig til partenes representanter, jf. punkt 6, eller til avtalte adresser. Varsel og krav som er innført i referatet ført etter 7.1, regnes som skriftlig. Varsel og krav etter kap. III og kap. IV skal gis på fastsatte skjemaer. Varsel og krav gitt ved elektronisk kommunikasjon regnes bare som skriftlig dersom dette er avtalt e-post til avtalt adresse regnes som skriftlig dersom annet ikke er avtalt. Hvis en part ønsker å gjøre gjeldende at den andre parten har varslet eller svart for sent, må han gjøre det skriftlig uten ugrunnet opphold etter å ha mottatt varsel eller svar. Gjør han ikke det, skal varselet eller svaret anses som gitt i tide. Dette gjelder ikke for krav som fremsettes for første gang i eller i forbindelse med sluttoppgjøret. Det er da tilstrekkelig at anførselen gjøres gjeldene i innsigelsene til sluttoppgjøret. Bestemmelsene i dette ledd gjelder kun varsler og svar gitt etter kap. IV. 9 Sikkerhetsstillelse 9.1 Generelle bestemmelser Er ikke annet avtalt, Entreprenøren skal partene for egen regning stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser, herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Sikkerheten skal stilles uten ugrunnet opphold, og senest 14 dager, etter kontraktens inngåelse og senest 14 dager etter mottakelsen av den andre partens sikkerhet. Sikkerheten stilles som selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annen finansinstitusjon. Entreprenøren kan stille sikkerhet i form av forsikring som tilsvarer slik kausjon dersom byggherren på forhånd har godkjent dette. Kausjonsløftet fra garantisten skal rettes direkte til byggherren den andre parten og skal ikke være begrenset på annen måte enn det som følger av disse bestemmelsene. Garantistens ansvar skal ikke være begrenset ved forbehold om eventuell manglende premiebetaling eller annet mislighold fra den som stiller sikkerheten.

26 3 Garantiansvar kan ikke gjøres gjeldende av en part med mindre den andre parten har fått rimelig frist til å rette de påklagede forhold. 9.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse Er ikke annet avtalt, skal byggherren stille en sikkerhet for oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser som utgjør 15 % av kontraktssummen. Entreprenøren plikter ikke å starte utførelsen før han har mottatt byggherrens sikkerhetsstillelse. Sikkerheten hefter for krav entreprenøren setter frem mot byggherren senest ved oversendelsen av sluttfaktura, samt krav som etter 33.1 fremsettes senere. Når sikkerheten er falt bort og byggherren deretter forlanger det, skal garantidokumentet returneres. Byggherren stiller ikke sikkerhet. 9.4 Reduksjon av sikkerhet Senest én måned etter overtakelsen skal byggherren meddele entreprenøren om sikkerheten for kontraktsforpliktelsene i utførelsestiden kan reduseres eller bortfalle. Entreprenøren skal gi tilsvarende melding om byggherrens sikkerhetsstillelse senest én måned etter byggherrens frist for å fremme innsigelser mot sluttoppgjøret etter Dersom byggherren en part fastholder en sikkerhet som åpenbart er større enn det som skal til for å sikre hans krav, kan den andre parten kreve erstattet de merutgifter til premiebetaling som dette har påført ham. 21 Entreprenørens varslingsplikt 21.1 Entreprenørens plikt til å varsle om svikt ved byggherrens medvirkning Entreprenøren skal i forbindelse med sin produksjonsplanlegging gjennomgå byggherrens leveranser og annen medvirkning med sikte på produksjon. Entreprenøren skal i den forbindelse på forsvarlig måte undersøke de dokumenter som utarbeides av byggherren i så god tid før planlagt oppstart at eventuelle korreksjoner kan utføres uten å forsinke produksjonen. Han skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren dersom han blir eller burde ha blitt oppmerksom på at kontraktsdokumentene, tegninger, beskrivelser eller beregninger er ufullstendige, inneholder uoverensstemmelser eller andre feil, eller på annen måte ikke gir tilstrekkelig veiledning for utførelsen. Det samme gjelder dersom han oppdager at det foreligger prosjektering som er uegnet. Entreprenøren skal på samme måte varsle byggherren dersom han blir oppmerksom på at det fysiske arbeidsunderlaget, grunnforhold, leverte materialer eller annen medvirkning fra byggherren ikke oppfyller de krav han etter kontrakten kunne forvente. Dersom entreprenøren vil kreve vederlagsjustering eller fristforlengelse, skal kravet varsles og behandles etter bestemmelsene i kap. IV.

27 4 22 Endringer 22.1 Retten til å pålegge entreprenøren endringer Byggherren kan ved endringsordre pålegge entreprenøren endringer. En endring kan gå ut på at entreprenøren skal yte noe i tillegg til eller i stedet for det opprinnelige avtalte, at ytelsens karakter, kvalitet, art eller utførelse skal endres, eller at avtalte ytelser skal utgå. En endring må stå i sammenheng med det kontrakten omfatter, og ikke være av en vesentlig annen art enn det opprinnelig avtalte arbeidet. Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren pålegge entreprenøren endringer ut over 15 % netto tillegg til kontraktssummen. Avvik i forhold til kontraktens mengdeangivelse på poster som skal avregnes etter enhetspriser (regulerbare poster), utgjør ingen endring med mindre avviket i vesentlig grad overstiger det entreprenøren burde ha tatt i betraktning ved inngåelsen av kontrakten. Utløsning av opsjoner beskrevet i kontrakten anses ikke som endring. 24 Fristforlengelse 24.5 Beregning av fristforlengelse Fristforlengelsen skal svare til den virkning på fremdriften som forhold nevnt i 24.1, 24.2, og 24.3 har forårsaket, der det blant annet tas hensyn til nødvendig avbrudd, og eventuell forskyvning av utførelsen til en for vedkommende part ugunstigere eller gunstigere årstid. Det kan også tas hensyn til den samlede virkningen av tidligere varslede forhold som kunne gi gir rett til fristforlengelse. Partene plikter å forebygge og begrense skadevirkningene av en fristforlengelse og samarbeide med hverandre om de tiltak som kan iverksettes. 25 Vederlagsjustering 25.3 Entreprenørens varsel om vederlagsjustering Dersom entreprenøren vil kreve vederlagsjustering på grunn av forhold som er nevnt i 25.2 b) og c) skal han uten ugrunnet opphold varsle byggherren når han blir eller burde ha blitt klar over forholdene. Krav på vederlagsjustering tapes dersom det ikke varsles innen utløpet av fristen. Når entreprenøren har krav på vederlagsjustering etter 25.2 a), b) eller c), skal han varsle byggherren særskilt dersom kravet på vederlagsjustering omfatter: a) Økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging som er en nødvendig følge av forhold angitt i Det kan avtales er avtalt egne regler for vederlagsjusteringen, se pkt og

28 5 b) Økte utgifter pga nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på annet arbeid som er en følge av forhold angitt i Dette gjelder bare i den utstrekning utgiftene ikke kan avhjelpes ved andre tiltak, eller forholdene ikke er påregnelige etter kontrakten, jf første ledd. Bestemmelsene i 25.7, 25.8 og 31.4 får anvendelse så langt de passer. Varsel skal gis uten ugrunnet opphold når entreprenøren blir eller burde ha blitt klar over at utgifter ville påløpe. Gir han ikke slik varsel, taper han retten til å påberope seg påløpte utgifter som grunnlag for krav på vederlagsjustering. Entreprenøren skal deretter holde byggherren løpende underrettet om utviklingen av kravene i a) og b) Beregning av vederlagsjustering Vederlagsjustering skal skje etter bestemmelsene i 25.7 til Entreprenøren skal med rimelige midler begrense og forebygge virkninger av pålegg om endringer etter punktene 22 og 23, eller virkninger som følge av forsinkelse eller svikt ved byggherrens leveranser og annen medvirkning i samsvar med bestemmelsene i kap. III. Det samme gjelder dersom det inntrer andre hindringer for entreprenørens oppfyllelse som byggherren har risikoen for Regulering i forlenget byggetid Blir entreprenøren påført økte kostnader ved forsinkelse som byggherren svarer for etter pkt 24.1, jf pkt 25.2 bokstav b, gjelder følgende formel for beregning av entreprenørens krav på tilleggsvederlag knyttet til den forlengede byggetid (inklusive justeringer for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging): V = 0,7 A (Z) / Y V = tilleggsvederlag eks mva A = avtalt vederlag for opprinnelig rigg- og driftskapittel, eks mva Y = opprinnelig avtalt byggetid (i hverdager) Z = antall hverdager byggetiden er forlenget (faktisk byggetid fratrukket opprinnelig avtalt byggetid) Denne justering får kun anvendelse ved utsettelse av sluttfrist og ikke for utsettelse av delfrister. Utløsning av opsjoner beskrevet i kontrakten inngår ikke i beregningsgrunnlaget, og gir ikke krav på vederlagsjustering etter dette punkt Regulering i uendret byggetid Dersom det totale vederlag i forbindelse med sluttoppgjøret overstiger 115 % av kontraktssummen, økes rigg- og driftsposten - fastsatt til 0,15 x kontraktssummen med den prosentvise økning som overstiger 15 % av kontraktssummen. Følgende formel gjelder:

29 6 V = 0,7 A (B 1,15C) / C V = tilleggsvederlag eks mva A = avtalt vederlag for opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva B = totale vederlag eks mva C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks mva) Ved reduksjon av det totale vederlag på mer enn 15 % av kontraktssummen, reduseres rigg- og driftsposten på tilsvarende måte. Ved beregningen av det totale vederlag (B) etter første avsnitt inngår ikke: a) Alle endrings- og tilleggsarbeider relatert til rigg & drift (generalomkostninger) herunder justering/tillegg iht. pkt b) Eventuelt forseringstillegg. c) Endrings-/tilleggsarbeider utført på regning. d) Alle endrings- og tilleggsarbeider som ikke er basert på kontraktens prisgrunnlag (eks endringsordre som gjelder forhøyet enhetspris, endringsarbeider utført av underentreprenør etter regning allerede tillagt påslag fra hovedentreprenør m.v). e) Utløsning av opsjoner beskrevet i kontrakten. 26 Partsuenighet 26.1 Utførelsesplikt ved uenighet Hvis entreprenøren mottar avslag på et varsel om endring etter 23.2, plikter han likevel å utføre eller fortsette å utføre det omtvistede endringsarbeidet. Det samme gjelder dersom uenigheten gjelder størrelsen av kravet på fristforlengelse og vederlagsjustering. Byggherren kan pålegge ham å utsette arbeidet til det er klarlagt hvordan situasjon skal bedømmes. Entreprenøren kan ikke kreve at byggherren stiller sikkerhet for verdien av det omtvistede kravet. Dersom byggherren ikke stiller sikkerhet uten ugrunnet opphold, kan entreprenøren på egen risiko innstille utførelsen av det arbeidet tvisten gjelder Midlertidig tvisteløsning Med mindre annet er avtalt, kan en part ensidig kreve følgende spørsmål avgjort av en oppmann i henhold til 43.2: a) hvorvidt det foreligger en endring som nevnt i punkt 23; b) hvorvidt det foreligger forsinkelse eller svikt ved byggherrens leveranser eller annen medvirkning, eller det foreligger andre hindringer for entreprenørens oppfyllelse som byggherren har risikoen for.

30 7 Oppmannens avgjørelse skal følges inntil avgjørelsen eventuelt fravikes ved avtale eller dom. Hvis partene ikke har brakt tvisten inn for domstol eller voldgift etter 43.3 eller 43.4 innen seks måneder etter datoen for oppmannsavgjørelsen, blir den bindende mellom partene. Bestemmelsene i annet ledd gjelder tilsvarende hvis oppmannen av begge parter er bedt om å avgjøre vederlagskonsekvensene av forhold som er nevnt i første ledd a) og b) Entreprenørens søksmål Dersom entreprenøren mottar avslag fra byggherren på et varsel etter 23.2 eller krav på vederlagsjustering eller fristforlengelse, må han enten a) kreve spørsmålet avgjort av en oppmann etter bestemmelsene i 26.2 eller 43.2 før overtakelsen, eller b) ta de nødvendige skritt for å iverksette ordinær rettergang eller voldgift etter reglene i 43.3 eller 43.4, senest åtte måneder etter overtakelsen av hele kontraktarbeidet, med mindre partene blir enige om en lengre frist. Gjør entreprenøren ikke det, taper han sitt krav mot byggherren indeksregulering Indeksregulering av Kontraktsum er ikke relevant for denne Kontrakten. 29 Generelle betalingsbestemmelser 29.1 Betalingsfrist Byggherren plikter å betale innen dager etter at han har mottatt korrekt faktura. 31 Regningsarbeider 31.2 Kostnadsoverslag Entreprenøren skal på forlangende fra byggherren gi denne et skriftlig overslag over hva arbeidene sannsynligvis vil koste. Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold skriftlig varsle byggherren dersom det er grunn til å tro at det vil bli vesentlige overskridelser av kostnadsoverslaget. Unnlatt varsling medfører at entreprenøren taper retten til å kreve vederlag utover de kostnader som byggherren måtte forstå at ville påløpe. 32 Overtakelse

31 Forberedelse til overtakelsesforretning Entreprenøren skal i rimelig tid før kontraktarbeidet er ferdig, skriftlig innkalle byggherren til overtakelsesforretning. En frist på 14 dager regnet fra mottakelsen av innkallelsen skal normalt anses som rimelig. Vedlagt innkallingen skal følge et dokument hvor det fremgår at entreprenøren har sluttbefart egne arbeider og hvilke mangler han noterte seg på befaringen. Entreprenøren skal i rimelig tid varsle om innregulering, prøving og lignende som skal foretas av tekniske anlegg. Av varselet skal det fremgå hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at prøving eller lignende skal kunne gjennomføres. Er det nødvendig at sideentreprenører har gjort bestemte tiltak, eller må sideentreprenører medvirke til prøvene, skal dette fremgå av varselet Overtakelsesforretning Partene har plikt til å møte på overtakelsesforretning i henhold til Unnlater én av partene å møte uten gyldig grunn, kan den andre parten gjennomføre overtakelsesforretningen alene. Ved starten av overtakelsesforretningen skal entreprenøren overlevere listen over de mangler han noterte seg på sluttbefaringen av egne arbeider, med kvittering for at manglene er utbedret. Ved overtakelsesforretningen skal partene i fellesskap gjennomføre en aktsom befaring av kontraktarbeidet. Byggherren skal dessuten i forkant ha gjennomført en kontroll av de dokumenter som han har fått oversendt fra entreprenøren i forbindelse med funksjonsprøving og målinger som i henhold til avtale skal være utført før overtakelsen. Dokumentene skal være oversendt i god tid i forveien Prøvedrift Alle tekniske anlegg skal ha prøvedrift. Med prøvedriftsperiode menes et avtalt tidsrom hvor tekniske anlegg og installasjoner (heretter samlet kalt tekniske anlegg) prøves under normale driftsforhold, innbefattet samkjøring og hvis nødvendig, integrert systemtesting med andre tekniske anlegg, og hvor byggherren i prøvedriftstiden har slik disposisjonsrett som nevnt nedenfor. Tekniske anlegg driftsettes og driftes av entreprenør etter hvert som arbeidene i henhold til faseplaner ferdigstilles. Etter at alle arbeider er ferdigstilt (fasene 1 til 5 ferdig) og byggherren har godkjent oppstart komplett prøvedrift er prøvedriftsperiodens varighet 6 måneder Oppstart av prøvedriftsperiode skjer før overtagelse, men etter avholdt og godkjent ferdigbefaring og når funksjonsprøver er ferdig og kontrollert (ferdigstillelse). For ferdigbefaringen og rett til å nekte å godkjenne ferdigbefaringen, gjelder reglene for overtakelsesforretning i NS 8405 pkt 32.1 til 32.5 og Byggherren skal ha mottatt fullstendig utkast til FDVdokumentasjon og avtalt opplæring skal ha funnet sted, før prøvedriftsperioden kan starte. Oppstart av prøvedriftsperioden innebærer følgende:

32 9 a) Byggherren får rett til å ta de tekniske anlegg og resten av kontraktsarbeidet i bruk. b) Risikoen for kontraktsarbeidet, med unntak av de tekniske anlegg som er underlagt prøvedrift, går over fra entreprenøren til byggherren. Prøvedriftsperioden har følgende hensikt: Kontrollere at anlegg fungerer tilfredsstillende Vise at funksjoner og anlegg er stabile over tid Etterkontrollere og justere (regulerings)funksjoner basert på driftserfaring Kontrollere at anlegg for øvrig er i henhold til kontraktens funksjonskrav Gi driftspersonell opplæring og driftserfaring sammen med entreprenøren/leverandørene av de enkelte anlegg Rette feil og mangler som avdekkes i prøvedriftsperioden Justering av prøvedriftsperiodens lengde Entreprenøren skal, i samråd med byggherren og øvrige leverandører/entreprenører, ha anledning til å ta de tekniske anlegg ut av drift i kortere perioder for utbedring eller reparasjon mot tilsvarende forlengelse av prøvedriftsperioden. Dersom byggherren kan påvise at de tekniske anlegg ikke oppfyller kontraktens funksjonskrav sammenhengende i de fire siste ukene av prøvedriftsperioden, eller dersom prøvedriftsperioden av annen årsak ikke har fungert etter sin hensikt i samme periode, forbeholder byggherren seg retten til å kreve prøvedriftsperioden forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse av prøvedriftsperioden gir ikke entreprenøren grunnlag for tilleggskrav. Overtagelse Overtagelsesforretning skal holdes i rimelig tid etter utløpet av prøvedriftsperioden. Overtagelse av kontraktsarbeidene skjer først etter utløpet av prøvedriftsperioden og gjennomført overtagelsesforretning. 36 Mangel ved kontraktarbeidet. Erstatningsansvar 36.2 Utbedring Mangel som er påberopt i rett tid, har entreprenøren rett og plikt til å utbedre, med mindre kostnadene til utbedringen vil bli uforholdsmessig store i forhold til det som oppnås. Entreprenøren skal dekke kostnadene ved utbedringen, herunder tilkomstutgifter, utgifter til konstatering av mangelen og andre utgifter som er en direkte og nødvendig følge av mangelutbedringen. Dette gjelder likevel ikke dersom mangelen har forvoldt skader på andre deler av kontraktarbeidet som dekkes av forsikringer byggherren har tegnet. Entreprenøren skal da bare erstatte byggherren det tapet som ikke dekkes av forsikringen. Skyldes mangelen forsett eller grov uaktsomhet hos entreprenøren, får bestemmelsen i første ledd likevel anvendelse.

33 10 Entreprenøren har plikt til å foreta utbedringen selv om det er uenighet om det foreligger mangel. Han kan i så fall kreve sikkerhetsstillelse fra byggherren for sitt mulige vederlagskrav. Byggherren skal sette en rimelig frist for entreprenørens utbedring. Byggherren plikter å gi entreprenøren nødvendig adkomst slik at utbedring kan foretas. Utbedringen skal skje på en slik måte at det tas hensyn til byggherrens bruk av kontraktarbeidet. Dersom det ikke er til klar ulempe for byggherren, kan utbedring av mangler som er påberopt etter overtakelsen, skje samlet innen ett år fra overtakelsen. Hver av partene kan kreve at det deretter blir holdt en felles befaring av kontraktarbeidet. Er det tvingende nødvendig at utbedring foretas raskere enn entreprenøren har anledning til, kan utbedringen settes bort til andre uten varsel. 43 Tvister 43.1 Minnelige løsninger Tvister mellom partene om kontraktsforholdet bør søkes løst i minnelighet. Inntil en tvist er brakt inn til domstol eller voldgift, kan hver av partene be om at det avholdes et tvisteløsningsmøte hvor representanter fra byggherrens og entreprenørens ledelse deltar. Dersom en av partene har bedt om et slikt møte, bør den angjeldende tvisten ikke bringes inn for oppmann, domstol eller voldgift etter 43.2, 43.3 og 43.4 før møtet er gjennomført Foreløpig oppmannsavgjørelse Er ikke annet avtalt, kan hver av partene inntil overtakelse kreve Partene kan avtale at en tvist om kontraktsforholdet avgjøres avgjort av en oppmann, med mindre tvisten allerede er brakt inn for domstol eller voldgift etter 43.3 eller Dersom partene ikke innen 14 dager etter at kravet er fremsatt blir enige om hvem som skal være oppmann, skal oppmannen velges fra Standard Norges oppsatte liste over oppmenn etter den fremgangsmåten som er fastsatt av Standard Norge. Den som bringer tvisten inn for oppmannsavgjørelse, skal skriftlig nedlegge påstand og i nødvendig utstrekning begrunne sitt standpunkt og fremlegge dokumentasjon. Kopi av begjæringen sendes direkte til den andre parten. Innen en kort frist fastsatt av oppmannen skal den andre parten få anledning til skriftlig å uttale seg og fremlegge sine bevis. Partene har rett til å sende ett ytterligere innlegg til oppmannen med kopi til den andre parten innen 7 dager etter å ha mottatt den andre partens uttalelse. Hvis oppmannen finner det ønskelig, kan han innkalle partene til et møte for å redegjøre ytterligere for sine krav i hverandres påhør.

34 11 Oppmannens avgjørelse av tvisten skal begrunnes og sendes hver av partene. Avgjørelsen skal foreligge innen 14 dager etter avsluttet saksforberedelse. Dersom en part uten gyldig grunn unnlater å uttale seg eller møte for oppmannen, skal denne avgjøre tvisten uten ytterligere utsettelser. I andre tilfeller enn angitt i 26.2 Med mindre annet er avtalt er oppmannsavgjørelsen ikke bindende. Partene skal innen en måned etter mottakelsen av avgjørelsen skriftlig meddele hverandre om de vil akseptere avgjørelsen som bindende. Den parten som fullt ut eller i det vesentlige taper saken, bærer de endelige utgiftene til oppmannen. For øvrig bærer hver av partene sine omkostninger Tvisteløsning ved tvister der kravet er under 100 G Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet, der kravet eller tvistegjenstandens verdi er under 100 G, avgjøres ved ordinær rettergang, med mindre partene blir enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift. Er ikke annet avtalt, skal ved ordinær rettergang bygge- eller anleggsstedets verneting være verneting for alle søksmål som måtte utspringe av kontrakten. Tvister behandles etter norske prosessuelle og materielle regler Tvisteløsning ved tvister der kravet er over 100 G Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet, der kravet eller tvistegjenstandens verdi er lik eller over 100 G, skal endelig avgjøres ved voldgift etter tvistemålsloven kapittel 32, med mindre partene blir enige om å la tvisten avgjøres ved ordinær rettergang. Bestemmelsen i 43.3 annet ledd gjelder tilsvarende.

35 B. SUPPLERENDE KONTRAKTSBESTEMMELSER I tillegg til endringene i forhold til NS 8405:2008, gjelder også følgende supplerende kontraktsbestemmelser. Ved motstrid mellom de supplerende kontraktsbestemmelser og NS 8405:2008 har de supplerende kontraktsbestemmelser forrang Språk og krav til formidling All formell kommunikasjon under gjennomføring av kontrakten skal skje på norsk. Dersom entreprenøren eller hans underentreprenører gjør bruk av fremmedspråklige arbeidstakere, skal entreprenøren sørge for å etablere et system for kommunikasjon som gjør at den arbeidskraft som benyttes til enhver tid er underrettet om alle forhold som er relevant for den enkeltes arbeid. Dette omfatter alle forhold, herunder tegninger, beskrivelser, SHA, kvalitet, anvisninger på byggeplass mv. I den grad vernerunder gjennomføres på annet språk enn norsk, skal entreprenøren oversende norsk oversettelse av referatet til byggherren Minstelønnskrav mm. Entreprenøren plikter å sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos underentreprenører og leverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler (allmenngjøringsforskrifter). På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal de ansatte ikke ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. Lederen av virksomheten er ansvarlig for at denne kontraktsbestemmelsen blir etterlevd. Alle avtaler entreprenøren eller noen av hans underentreprenører inngår som gjelder utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Entreprenøren skal på oppfordring legge frem dokumentasjon for lønns- og arbeidsvilkårene som blir benyttet, både i egen virksomhet og hos underentreprenører og leverandører. Entreprenøren skal også på oppfordring fremlegge dokumentasjon på at han har etterfulgt forskrift om informasjons- og påseplikt, jf. forskrift om informasjonsog påseplikt 5 og 6, i sine kontrakter med underentreprenører og leverandører. Dersom entreprenøren ikke etterlever disse forpliktelsene, har byggherren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er brakt i orden. Summen som blir tilbakeholdt skal tilsvare ca 2 ganger entreprenørens besparelse. Ved uenighet fastsetter byggherren beløpets størrelse Rapportering til sentralskattekontoret for utenlandssaker Entreprenøren skal straks (det vil si innen en uke) rapportere til byggherren hvis han eller underentreprenør(-er) inngår avtale eller kontrakt med utenlandsk(-e) firmaer eller utenlandsk arbeidskraft. Entreprenøren skal rapportere til Sentralskattekontoret for utenlandssaker på fastsatt skjema - RF Det skal gis opplysninger både om oppdragstaker og om arbeidstakere

36 13 som benyttes for å utføre oppdraget. Opplysninger om oppdragstaker skal gis snarest etter at kontrakt er inngått og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt. Opplysninger om arbeidstaker skal gis innen 14 dager etter arbeidstakers første arbeidsdag på oppdraget. Opplysninger om siste arbeidsdag skal gis senest 14 dager etter siste arbeidsdag. Kopier av all rapportering skal sendes byggherren umiddelbart. I tillegg skal også foretaksnummer i avgiftsmanntallet påføres skjemaet. Entreprenøren er ansvarlig for å sikre at rapporteringspyramiden ikke brytes, slik at bestemmelsene må føres videre mot underleverandører, samt å bekrefte at han har overholdt pålagt rapportering til sentralskattekontoret. Evt. bøter eller andre krav mot byggherren som følge av at entreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser under dette punkt, er entreprenørens ansvar og skal betales av ham. Skjemaer og opplysninger kan fås ved henvendelse til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i Sandnes Innhenting av skatteattester Entreprenøren skal kreve skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på kr ,- eks. mva. Det skal ikke inngås avtale med leverandører med skatterestanser. Dersom attestene viser restanser skal entreprenøren oversende kopi av attestene til byggherren. Brudd på entreprenørens plikt til å kreve skatteattest gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenører som kan fremlegge skatteattest. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse skal bæres av entreprenøren. ] Ulovlig arbeidskraft Entreprenøren plikter å anvende lovlig arbeidskraft ved utførelsen av kontraktsarbeidet. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr. 1000,- pr hverdag. Ved konstatert bruk av ulovlig arbeidskraft, og entreprenøren ikke har rettet forholdet innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten. Rett til heving av kontrakten på dette grunnlaget gir byggherren anledning til å utelukke entreprenøren og eventuelt underentreprenør fra å delta i oppdrag for Avinor for inntil ett år Ansattes rettigheter Våre entreprenører skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Varer som

37 14 leveres til Avinor skal være fremstilt under forhold som er forenlige med kravene angitt nedenfor. Kravene bygger på sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet. Kravene angir minimumsstandarder. Der hvor konvensjoner og nasjonal lover og reguleringer omhandler samme tema, skal den høyeste standarden alltid gjelde. Dersom entreprenøren bruker underleverandører for å oppfylle denne kontrakt, plikter han å påse at underleverandører etterlever samme krav. Entreprenøren plikter å påse at ILOs kjernekonvensjoner etterleves i egen virksomhet og hos den eller de underleverandører som medvirker til oppfyllelse av denne kontrakt. Dette betyr: Forbud mot barnearbeid (FNs barnekonvensjon artikkel 32, ILO-konvensjon nr 138 og 182) Forbud mot tvangsarbeid/slavearbeid (ILO-konvensjon nr 29 og 105) Forbud mot diskriminering (ILO-konvensjoner nr 100 og 111) Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger (ILO-konvensjon nr 87 og 98) Entreprenøren plikter å påse at arbeidsretten og arbeidslovgivningen etterleves i egen virksomhet og hos den eller de underleverandører som medvirker til oppfyllelse av denne kontrakt. Dette betyr at lover og reguleringer knyttet til: 1)lønns- og arbeidstidsbestemmelser; 2) helse, miljø og sikkerhet; 3) regulære ansettelser; 4) brutal behandling; og 5) lovfestede forsikringer og sosiale ordninger skal etterleves. Entreprenøren skal påse at ansattes rettigheter etterleves i egen virksomhet og hos den eller de underleverandører som medvirker til oppfyllelse av denne kontrakt. På oppfordring fra byggherre skal dette dokumenteres. Byggherre, eller den byggherren bemyndiger, forbeholder seg retten til å gjennomføre kontroller hos en eller flere aktører i leverandørkjeden i kontraktsperioden. Brudd på punktene om ansattes rettigheter og oppfølging innebærer kontraktsbrudd. Ved kontraktsbrudd plikter entreprenøren å rette opp i de påpekte manglene innen den tidsfrist som byggherren bestemmer, så lenge denne ikke er usaklig kort. Rettelsene skal dokumenteres skriftlig og på den måten byggherren bestemmer. Manglende utbedring er å anse som et vesentlig mislighold og byggherren vil kunne heve kontrakten Kontroller og revisjoner Avinor har rett til å gjennomføre kontroller og revisjoner for å sikre at Kontraktsparten oppfyller sine forpliktelser i henhold til Kontrakten. Kontraktsparten skal yte Avinor nødvendig bistand i forbindelse med gjennomføring av kontroller og revisjoner.

38 15 Avinors rett til gjennomføring av kontroller og revisjoner gjelder i kontraktsperioden og inntil tre måneder etter utløpet av kontraktsperioden. Kontraktsparten skal sikre at Avinor også har de rettigheter som fremgår i denne bestemmelsen overfor eventuelle underleverandører. Alle avtaler entreprenøren eller noen av hans underentreprenører inngår som gjelder utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser Forbedringer og utviklingsarbeider Der entreprenøren etter at kontrakt er inngått har forslag til alternative løsninger som gir besparelser, uten verdiforringelse for prosjektet, tas dette opp skriftlig med byggherren. Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv som fører til besparelse i forhold til kontrakt, fordeles differensen mellom kontraktens utførelse og avtalt utførelse 50/50 mellom byggherre og entreprenør, etter at hver av partene har fått dekket sine utgifter til omprosjektering. Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse. Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomføres, opprettes egne tilleggsavtaler om dette. Dette kan også være aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke fører til besparelse for denne kontrakten. Hvis anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes før besparelsen fordeles Mediekontakt Entreprenøren skal videreformidle alle henvendelser fra media til byggherren, uten at det gis noen form for intervju eller kommentarer uten forhåndsavtale Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Entreprenøren skal overholde de plikter vedrørende sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser, som til enhver tid er gjeldende i henhold til lov og forskrift. Entreprenøren plikter å ha eller opprette et internkontrollsystem i henhold til internkontrollforskriften. Dette skal dokumenteres ovenfor byggherren forut for oppstart av byggearbeidet. Manglende ivaretakelse av de plikter som etter byggherreforskriften og denne avtalen påligger entreprenøren, innebærer kontraktsbrudd ovenfor byggherren. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for de krav som blir rettet mot byggherren som følge av entreprenørens kontraktsbrudd. I tillegg kan byggherren kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører bryter med disse pliktene og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr. 1000,- pr hverdag.

39 16 Dersom entreprenøren ikke retter opp konstaterte brudd på byggherreforskriften innen den frist byggherren har satt, kan byggherren heve kontrakten. Rett til heving av kontrakten på dette grunnlaget gir byggherren anledning til å utelukke entreprenøren og eventuelt underentreprenør fra å delta i oppdrag for Avinor i inntil ett år Ytre miljø Entreprenøren plikter under utførelsen av kontraktarbeidet å ta hensyn til miljøet. Herunder plikter entreprenøren bl.a. å unngå unødig avfallsproduksjon, og velge miljørettede produkter. Kontraktarbeidet skal tilpasses løsninger som medfører så små avfallsmengder, lite ressursbruk og liten bruk av helse- og miljøfarlige stoffer som mulig. Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og regulering skal overholdes. Relevante utslippstillatelser skal være innhentet der hvor det er nødvendig.

40 Bok 2 Del III - Kontraktsbilag Bok 2 Kontraktsdokumenter Del III Kontraktsbilag Stavanger lufthavn, Sola Ombygging og utvidelse av helikopterterminal BAGASJETRANSPORTANLEGG

41 Versjon: 1 AV-H-U Bilag A - GENERELLE BESTEMMELSE

42 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Orientering Krav om utførelse iht standarder og normer ENTREPRISENS OMFANG Leveringsomfang K601 Bagasjetransportanlegg Øvrige arbeider på lufthavnen, samordning Byggherrens forbehold Restriksjoner ved anleggsdriften Opplæring Byggeplassen ORIENTERING OM KONTRAKTENS BILAGSTRUKTUR Bilag A - Generelle bestemmelser Bilag B - Vederlag og mengdebeskrivelse Bilag C - Fremdrift Bilag D - Administrative bestemmelser Bilag E - Tegninger Bilag F - Underentreprenører/-leverandører... 9 Side 2 av 9

43 1 GENERELT 1.1 Orientering Helikopterterminalen ble etablert i 1987/88 og har siden ikke hatt oppgraderinger av betydning utover normalt vedlikehold. Bygget har etter hvert delvis umoderne tekniske anlegg. En større teknisk og bygningsmessig oppgradering / renovering er nødvendig for at bygget skal tilfredsstille kommende krav til funksjonalitet og arbeidsmiljø. I tillegg til tekniske og bygningsmessige utfordringer, ventes det økende aktivitet i Nordsjøen som følge av nylig påviste felt Johan Sverderup vest for Stavanger. Dette setter også krav til terminalen som er et viktig knutepunkt for helikoptertrafikk til disse områdene. Avinor ønsker å oppgradere og utvide kapasiteten ved helikopterterminalen både med hensyn til reisende og til kommersielt potensial. Hovedgrepet som gjennomføres er å innføre Aberdeenmodellen for de reisende til og fra sokkelen med utgangspunkt Stavanger Lufthavn Sola. Modellen innebærer ny innsjekk og nye trafikkontorer, ny bagasjehall og logistikk, nye arealer for ventehall avgang, utvidelse av fraktmottak og ekspedisjon, utvidelse av kommersielle tilbud, nye VIP møterom, nytt felles hvile og spiserom, flytting av kontorer og møterom. Prosjektet innebærer videre utflytting fra terminalen av Avinors tekniske avdeling. På grunn av begrensninger ved terminalens plassering beholdes den bygningsmessige hovedkonstruksjonen, men tilnærmet alt teknisk utstyr skal ut før nye anlegg installeres. Ombyggingen innvendig er omfattende, men berører i liten grad hovedbæresystemene i bygget. Det bygges flere mindre tilbygg til terminalen som «utfylling» i bygningsmessige sprang i bygningskroppen. Det bygges også nytt teknisk rom på tak. Prosjektet omfatter også modulbygg for midlertidig bruk i del av ombyggingsperioden. Antatt varighet ca 5-6 måneder for brukt til briefing-funksjoner og opphold før ombordstigning i helikopter. I tillegg omfatter modulbygget toaletter. Arealer: Areal eksisterende H-terminal: Areal prosjekterte tilbygg: Areal modulbygg for midlertidig bruk: ca 3445 m2 (nettoareal) ca 350 m2 (nettoareal) ca 320 m2 Det vil være full operativ drift i helikopterterminalen mens bygge-/ installasjonsarbeidene gjennomføres. Gjennomføringen deles deles opp i faser: Fase 0 Fasene 1-5 Utvendige arbeider; grunn-/betong og pelearbeider for tilbyggareal, i tillegg flytting av gjerde mellom landside og flyside Bygningsmessige og tekniske arbeider med tilbyggareal og med ombygging og opprustning av eksisterende arealer Arbeidene i fasene 1-5 gjennomføres etter følgende prinsipp: Utflytting av operativ virksomhet fra fasens arealer Riving av aktuelle konstruksjoner/vegger/installasjoner Bygging/installering og ferdigstilling av nye konstruksjoner/vegger/installasjoner Tilbakeflytting av operativ virksomhet i fasens arealer Ibruktagelse av operativ virksomhet i fasens ferdigstilte arealer Det må påregnes trinnvis idriftsetting av nye tekniske anlegg og det må påregnes noe oppstykking av arbeidene mellom fasene. Det må også påregnes etablering av midlertidige løsninger underveis i fasene. Side 3 av 9

44 Overtakelser av entrepriser og prøvedrift vil bli gjennomført etter at alle faser er ferdigstilt. Operativ drift i helikopterterminalen vil være prioritert i forhold til bygge-/ installasjonsarbeidene. Det må derfor påregnes at deler av bygge-/ installasjonsarbeidene i kortere perioder må gjennomføres på kveld og natt. Det vil være høye krav til sikring. Regler for arbeider på lufthavn vil være gjeldende. Det vil være arbeidsgivers plikt å forsikre seg om at personalet er kjent med lufthavnens lokale bestemmelser. Prosjektgjennomføringen er nå i fase 2 som vil pågå ut november Prosjektet gjennomføres med oppdeling i følgende Byggherrestyrte sideentrepriser: Stavanger lufthavn Sola K Helikopterterminal K20X Grunn og betong Stavanger lufthavn Sola K Helikopterterminal K201 Bygningsmessige arbeider (og hovedbedrift etter AML 2-2) Stavanger lufthavn Sola K Helikopterterminal K301 Rørtekniske installasjoner Stavanger lufthavn Sola K Helikopterterminal K360 Luftbehandling Stavanger lufthavn Sola K Helikopterterminal K401 Elektrotekniske arbeider Stavanger lufthavn Sola K Helikopterterminal K601 Bagasjetransportanlegg Entreprise K Helikopterterminal K20X Grunn og betong er kontrahert gjennom minikonkurranse for entreprenører med lokale rammeavtaler. Øvrige entrepriser med unntak av K601 Bagasjetransportanlegg er kontrahert gjennom konkurranse med forhandling, gjennomført i 2 trinn: Prekvalifiseringssøknad, åpent for alle Invitasjon til begrenset antall utvalgte entreprenører til Konkurranse med forhandling Entreprise K Helikopterterminal K-601 Bagasjetransportanlegg gjennomføres på tilsvarende måte som konkurranse med forhandling i 2 trinn: Prekvalifiseringssøknad, gjennom prekvalifiseringskonkurranse for bagasjesorteringsanlegg på Stavanger lufthavn, Sola Invitasjon til begrenset antall utvalgte entreprenører til Konkurranse med forhandling Prosjektering er gjennomført med BIM. Det er lagt opp til at entreprenører må benytte programvare SOLIBRI for å orientere seg med nye anlegg. 1.2 Krav om utførelse iht standarder og normer Alle arbeider skal utføres i henhold til Norsk Standard når annet ikke er nevnt. For de arbeider hvor det ikke foreligger Norsk Standard, men hvor det foreligger anerkjente normer eller forskrifter med hensyn til materialer eller arbeidets utførelse, skal disse følges. Likeledes skal forskrifter og anvisninger, utarbeidet av de respektive produsenter eller deres representanter, følges med mindre Byggherren gir særskilt tillatelse til å fravike disse. 2 ENTREPRISENS OMFANG 2.1 Leveringsomfang K601 Bagasjetransportanlegg Side 4 av 9

45 Entreprisen omfatter levering og montering av 2 bagasjetransportanlegg, ferdig installert og prøvedriftet; ett for ankomstbagasje og ett av avgangsbagasje. Det henvises til beskrivelse i bilag B for nærmere beskrivelse av innholdet i denne kontrakten. Bånd for ankomstbagasje må være ferdig og klart til bruk i fase 3 dvs, ultimo mars Bånd for avgangsbagasje må være ferdig og klart til bruk i fase 4b ultimo november Øvrige arbeider på lufthavnen, samordning Entreprisene vil foregå samtidig, og det kreves samordning i ht. NS8405 pkt Entreprenørene må også påregne samordning mot byggherreleveranser, og gi disse tilkomst for sine arbeider på slutten av fasenes byggeperioder. Utbyggingen vil skje i ulike faser, og entreprenørene må sette seg grundig inn i disse før fremdriftsplan settes opp. Det vises til vedlagte faseplaner i tilbudsgrunnlaget. Arbeidene vil gå i parallell med andre prosjekter på lufthavnen uten at det er nære grensesnitt: Omlegging av sentralt trafikkareal. Arbeidene pågår. Parkeringshus. Arbeidene pågår. Utvidelse av sentralt område i hovedtrafikkterminal. Arbeider på byggeplass er ikke igangsatt. 2.3 Byggherrens forbehold Byggherren har ingen forbehold. 2.4 Restriksjoner ved anleggsdriften Arbeidene skal planlegges og utføres i samsvar med lokale bestemmelser. Detaljer framgår i Bilag D, vedlegg D4. Vedrørende bruk av kran: Høyde kran i bygningslinje flyside (akse A), maks 18,5m. Høyde kran i bygningslinje landside (akse E), maks 22,85m. Kran skal ha rødt hinderlys. Helikopterterminalen og lufthavnen skal være fullt operativ gjennom hele byggeperioden. Detaljert informasjon om lufttrafikk kan innhentes fra Lufttrafikktjenesten lokalt på lufthavna. I hovedsak skal arbeidene i entreprisen foregå på "rød" sone. Det betyr at det ikke er særskilte krav til security. Noen arbeider knyttet til forberedende arbeider og ombyggingsarbeider, ref. faseplaner, skal foregå på "rød" sone. Dette medfører at alt personell og materiell/verktøy skal gjennom en sikkerhetskontroll hver gang en går over fra hvit til rød sone. Det er også et krav til at personell som skal oppholde seg på rød sone uten tilsyn fra security skal bære ID-kort utstedt av Avinor. Det kan aksepteres at personell kan arbeide på rød sone uten ID-kort/security kurs dersom disse er under kontinuerlig oppsyn av kollega som har ID-kort/secutity kurs. For å få dette kortet må en levere vandelsattest, søknadsskjema til luftfartstilsynet, samt gjennomføre et e-læringskurs i security. Dette gjennomføres på Stavanger Lufthavn, Sola, og tar ca. 2-3 timer. Kurs vil bli satt opp. 2.5 Opplæring Side 5 av 9

46 Entreprenøren skal gi Byggherren all den opplæring som er nødvendig for å bruke, drive og vedlikeholde leveransen. Opplæringen skal foregå på flyplassen og koordineres mot flyplassen slik at alt relevant personell varsles i god til mht. tidspunkt. Kursprogram skal oversendes Byggherren minst to uker før opplæringen finner sted. Nødvendig utstyr for å avholde opplæring holdes av Entreprenøren. Opplæringen skal innbefatte detaljert gjennomgang av leveransen, dets funksjoner, betjening herunder eventuelle justeringer og kalibreringer, vedlikehold, feilfinning og reparasjoner. For entreprise K601 Bagasjetransportanlegg skal bagasjetransportanleggene ferdigstilles og tas i bruk til ulike tidspunkt. Opplæring må derfor relateres til hvert av ferdigstillingstidspunktene. 2.6 Byggeplassen Generelt Riggområde som stilles disposisjon felles for hele prosjektgjennomføringen er vist på riggplanen. Riggområdet ligger på hvit sone (landside). Om det er aktuelt med inntransport av bagasjetransportanlegg/utstyr/materiell på rød sone, må det brukes følgebil for innkjøring, såfremt transportør ikke har kjøreseddel for ferdsel i dette området. Om det er behov for mer/annen riggplass, må dette avklares i forhandlingsprosess. Prisbærende poster er medtatt i fagbeskrivelse. Forhold på byggeplassen, rigg og drift. På byggeplassen vil følgende forutsetninger gjelde for driften og som del av grunnlaget for entreprenørens prissetting i tilbud. Kontorer Byggeplasskontoret for byggherres byggeadministrasjon er etablert i brakkerigg over tilfluktsrom på riggområdet. Her har byggeledelsen kontorer sammen med møterom. Alle typer møter for prosjektet vil bli avholdt her. Kontorplass til entreprenørenes eget behov er etablert på samme sted med 1 kontorbrakke for bygningsmessig entreprise og 1 kontorbrakke som deles for de tekniske entreprisene, inkludert entreprise K-601 Bagasjetransportanlegg. Entreprenør for entreprise K201 Bygningsmessige arbeider har ansvar for drift av brakkene. Garderober/skifterom og spiserom Garderober og skifterom for alle entreprisene er etablert med 2 brakker over tilfluktsrom på riggområdet sammen med garderober og skifterom. Garderober og skifterom er dimensjonert med kapasitet for 30 mann. Spiserom for alle entreprisene er etablert med 2 brakker over tilfluktsrom på riggområdet sammen med kontorer/møterom. Spiserom er dimensjonert med kapasitet for 30 mann. Entreprenør for entreprise K201 Bygningsmessige arbeider har ansvaret for drift av garderober og skifterom samt spiserom. Parkering Entreprenørparkering skal primært skje på P7. Biler med redskap og materiell kan i begrenset grad få anvist plass på landsiden inntil terminalbygget etter avtale med byggeleder. Side 6 av 9

47 Lager Lagring av materiell på riggområdet i begrenset grad etter nærmere avtale med byggeleder. Entreprenører med lagerbehov må ordne og bekoste dette selv. Produksjonsrom Entreprenører med behov for produksjonsrom må ordne og bekoste dette selv. Vannuttak, avløp Det er vann- og avløpsuttak på riggområder. Byggestrøm Entreprenør for entreprise K201 Bygningsmessige arbeider er ansvarlig for byggestrøm for lamper og arbeidsutstyr til alle entreprenørers behov med fordelingsskap jevnt utover bygget for alle byggefasene. Byggherren betaler abonnement og byggestrøm. Ren byggeprosess byggeplassrenhold Krav fremgår i detalj av «SHA-plan» og «Rent-bygg-beskrivelsen». Se også prisbærende poster i de ulike tilbud. Avinor ønsker å gjennomføre byggeprosessen slik at det i alle faser er rent og ryddig for dermed å bidra til å skape en sikker og trygg arbeidsplass uten noen form for helserisiko for dem som jobber der og de som senere kommer inn som brukere. Krav er gitt i poster i fagbeskrivelse, håndbok for Rent bygg, Miljøprogram og Miljøsanneringsplan/avfallsplan. I stikkordsform nevnes: Renhold: Det skal foretas fortløpende opprydding. Generelt skal hver enkelt arbeider og entreprenør rydde etter sine arbeider. Det skal ryddes hver dag. Kosting med feiekost er ikke tillatt. Støvproduksjon: Det skal benyttes støvavsug på støvproduserende verktøy, samt personlig verneutstyr. Kutteskiver er ikke tillatt bruk inne i bygget. Blanding av mørtel m.v. skal ikke forekomme inne. Materialer: Materialer skal lagres tørt og støvfritt i egne lagre. Materialer skal ikke lagres inne i bygget. Nedstøvede, fuktskadde eller på annen måte forringede materialer skal ikke benyttes. Arbeidsstasjoner/verksted: Det skal ikke etableres verksteder inne i bygget, men bruk av avskjermede produksjonsrom kan avtales med byggeleder. Kraner og transportsystemer Entreprenør må selv besørge og bekoste dette etter egne behov. Det gjøres spesielt oppmerksom på at det er restriksjoner ved bruk av kran. Byggeplassledelsen vil sørge for en generell avklaring med lokal luftfartsmyndighet hvor det vil ligge begrensninger i plassering og kranhøyde. Stillaser, arbeidsplattform etc Entreprenør må selv besørge og bekoste dette etter egne behov. Arbeidstid Alle arbeider skal normalt foregå innenfor normal arbeidstid. Det vil si mellom kl til mandag til fredag. Arbeid ut over dette meldes til, og godkjennes av byggeledelsen. Dette må dessuten godkjennes av relevante offentlige myndigheter når dette er nødvendig, og er entreprenørens ansvar. Sikring av byggeplass Entreprise K201 Bygningsmessige arbeider er ansvarlig for drift av sikring av byggeplassen etter offentlige krav med gjerde og låsbar port. Side 7 av 9

48 Hensyntakende til ferdig gulv Når gulv er ferdigstilt med keramiske fliser eller andre overflatebelegg, må alle ta hensyn til dette. Aktuelle entreprenører skal tildekke sitt ferdig gulv med henholdsvis papp eller finerplater for å beskytte egne arbeider. Hver entreprenør/leverandør har ansvaret for tildekking for egne arbeider og all transport må skje med utstyr som har gummihjul. Trafikk og ferdsel/opphold på flyplassområdet Ved bygg- og anleggsarbeider på området plikter entreprenørens ansatte og de personer han har engasjert i forbindelse med arbeidet å følge gjeldende bestemmelser for adgang til ferdsel og opphold på flyplassområdet samt de til enhver tid gjeldende trafikkreguleringer og andre bestemmelser som måtte være gitt vedrørende ferdsel og opphold. Sikring av kabler. Erklæring Avinors bestemmelser Retningslinjer for å forhindre skader på kabler på ledninger etc. på landets flyplasser som finnes som vedlegg til dette dokumentet skal fylles ut og kvitteres av entreprenøren og følges. Diverse Krav om tillegg som skyldes forhold byggherren ikke er herre over, som svikt i byggestrøm, varme- og vanntilførsel o.l. vil ikke bli godtatt. 3 ORIENTERING OM KONTRAKTENS BILAGSTRUKTUR 3.1 Bilag A - Generelle bestemmelser Dette bilag. 3.2 Bilag B - Vederlag og mengdebeskrivelse Kontraktens arbeidsomfang med beskrivelser, mengder og vederlag er beskrevet i Bilag B1. Tegninger er vedlagt i Bilag E. 3.3 Bilag C - Fremdrift Byggherrens krav til fremdriftsplanlegging og styring er beskrevet i Bilag C- Fremdrift. Leverandøren skal rapportere periodisk status på format og frister fastlagt i Bilag C-Fremdrift. Byggherrens overordnede fremdriftsplan er vist i vedlegg C1. Kontraktsmilepæler er vist i vedlegg C Bilag D - Administrative bestemmelser Bilag D inneholder administrative bestemmelser for gjennomføring av kontrakten. - Vedlegg D1 - Partenes representanter - Vedlegg D2 - Byggherrens organisasjon - Vedlegg D3 - Entreprenørens organisasjon - Vedlegg D4 - Lokalt regelverk - Vedlegg D5 - EA - Endringsanmodning - Vedlegg D6 - EO - Endringsordre - Vedlegg D7 - FDV dokumentasjon - Vedlegg D8 - Kvalitetsstyring - Vedlegg D9 - SHA-plan inkl. rapporteringsskjema for SHA - Vedlegg D10 - Krav til gravearbeider - Vedlegg D11 - Krav til ytre miljø Side 8 av 9

49 3.5 Bilag E - Tegninger 3.6 Bilag F - Underentreprenører/-leverandører Side 9 av 9

50 Versjon: 1 AV-H-U Bilag B VEDERLAG

51 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT FAKTURERING VEDLEGG... 3 Side 2 av 4

52 1 GENERELT Entreprenøren vil bli betalt i henhold til prisformatet angitt i dette bilag. Betalingen dekker Entreprenørens fullstendige oppfyllelse av Kontrakten. Alle merkostnader som følge av å arbeide på et flyplassområde hvor Entreprenøren vil bli pålagt restriksjoner og må innrette seg etter lufthavnens anvisninger, skal være inkludert i enhetsprisene. 2 FAKTURERING Fakturering skal skje i hht. bestemmelser i pkt.014 BETALINGSPLAN i Vedlegg B1 Teknisk beskrivelse. Entreprenørens faktureringsformular oversendes byggeleder for godkjenning 2 uker innen første faktura for godkjenning. Faktura sendes Byggeleder for verifikasjon. Byggeleder videresender til Avinor. 3 VEDLEGG Vedlegg B1 Teknisk beskrivelse Side 3 av 4

53 VEDLEGG BILAG B1 TEKNISK BESKRIVELSE med tilbudsskjemaer mm Side 4 av 4

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104 Versjon: 1 AV-H-U Bilag C - FRAMDRIFT

105 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Fremdriftsplan Ukeplaner Krav til månedsrapport VEDLEGG... 5 Side 2 av 5

106 1 GENERELT Entreprenøren skal utføre arbeidet iht. Byggherrens overordnede fremdriftsplan i vedlegg C1 og milepæler angitt i vedlegg C2. 2 FREMDRIFTSPLAN Entreprenøren skal innen 2 uker etter kontraktsinngåelsen ha samordnet med Byggherren og oppdatert sin fremdriftsplan. Planen skal som minimum inneholde: 1. Start- og sluttdato for alle aktiviteter. 2. Kontraktens milepæler som er definert i Bilag C2. 3. Mobiliserings- og oppstartaktiviteter 4. Entreprenørens produksjons- og montasjeaktiviteter i prosjektet. 5. Entreprenørens kritiske innkjøpsaktiviteter. 6. Eventuelt entreprenørens prosjekteringsaktiviteter. 7. Byggherrens leveranser (tegninger, utstyr etc) 8. Kritiske grensesnitt mot andre entrepriser 9. Entreprenørens særskilte vurdering av SHA fokuserte aktiviteter, jfr også Bilag D, vedlegg 09. Arbeid som medfører særlige farer Planlagte vernerunder 10. Revisjonsindeks og dato. 3 UKEPLANER Entreprenøren skal levere 3 ukers planer dagen før hvert byggemøte (normalt hver 14. dag) som viser utført arbeid foregående 2 uker, samt planlagt arbeid neste 3 uker. 4 KRAV TIL MÅNEDSRAPPORT Entreprenøren skal utarbeide en månedsrapport som redegjør for kostnads- og fremdriftsmessig status, viktige hendelser, saker som krever Byggherrens avklaring, problemområder, avvik, årsaker og korrigerende tiltak og løsninger. Byggherren kan kreve at entreprenøren i tillegg rapporterer prognose og avregning av mengder på regulerbare poster som er viktige for kontraktens kostnadsprognose. Byggherren vil i så fall spesifisere hvilke poster dette gjelder. Siste søndag i måneden, med mindre annet er avtalt i forbindelse med ferier, årsavslutninger eller annet, skal være avslutningsdag for innsamling av data. Rapporten skal være Byggherren i hende i løpet av påfølgende tirsdag. Dersom det oppstår spesielle forhold som medfører konsekvenser for fremdrift eller kostnadsramme, plikter Entreprenøren å varsle Byggherren umiddelbart, også utenom de avtalte rapporteringsrutiner. Side 3 av 5

107 Følgende punkter skal inngå i månedsrapporten: Del 1- Tekst 0. Sammendrag 0.1 Nøkkeltall kostnader 0.2 Nøkkeltall fremdrift med overordnet vurdering 0.3 Andre forhold 1. Fremdrift 1.1 Forklaring på hovedtrend og avvik. 1.2 Oppnådde milepæler i perioden 1.3 Planlagte milepæler neste periode 1.4 Kritiske forhold 2. Andre forhold 2.1 Organisasjon og bemanning 2.2 Forhold som krever Byggherrens avklaring 2.3 Problemområder og korrigerende tiltak 2.4 Kvalitetssikring 2.5 SHA, Ytre miljø, FDV Del 2- Vedlegg Vedlegg 1: Fremdriftssplan med frontlinje Vedlegg 2: SHA-rapport Vedlegg 3. Rapport over regulerbare poster (kun ihht særlig avtale med Byggherren) Nøkkeltall for kostnader presenteres i pkt. 0.1 på følgende måte (eksempel, eks mva): Iht kontraktens mengdeliste Kostnader denne periode Fakturert Produsert verdi Fakturert Kostnad akkumulert Produsert verdi , , , ,- Godkjente Anmodninger uavklart Godkjente Anmodninger uavklart Endringer/tillegg , , , ,- Nøkkeltall for framdrift presenteres i pkt. 0.2 på følgende måte (eksempel): Framdrift denne periode Akkumulert (%) Virkelig Planlagt Avvik 6,7 7,4-0,7 Planlagt og virkelig fremdriftsprosent skal reflektere verdiskapningen (produsert verdi). Side 4 av 5

108 5 VEDLEGG Vedlegg C1: Vedlegg C2: Byggherrens overordnede fremdriftsplan Kontraktsmilepæler Side 5 av 5

109 Versjon: 1 AV-H-U Bilag D - ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

110 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT KOMMUNIKASJON ALMINNELIGE BESTEMMELSER Møter... 3 Byggemøter... 3 Grensesnittmøter Språk Korrespondanse Annen kommunikasjon Fakturering VEDLEGG... 4 Side 2 av 5

111 1 GENERELT Det er Byggherrens intensjon at Entreprenøren, i forbindelse med utførelse og administrasjon av denne Kontrakt, skal benytte sine egne interne metoder og prosedyrer. Likevel har Byggherren behov for å innføre visse minimumskrav som er spesifisert i dette og andre Bilag. Entreprenøren skal tilpasse sine egne prosedyrer for å dekke Byggherrens krav. Det gjøres oppmerksom på at det er benyttet uttrykk i vedleggene som ikke er definert i kontraktsbestemmelsene. 2 KOMMUNIKASJON Hvis ikke annet er avtalt skal norsk språk benyttes ved all kommunikasjon, korrespondanse og dokumentasjon mellom Byggherren og Entreprenøren 3 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 3.1 Møter Byggemøter Byggherren vil avholde byggemøter med Entreprenøren minimum to ganger i måneden. Agenda for møtene vil være å gjennomgå fremdriftsstatus, endringsstatus, SHA og ytre miljø, samt gjennomgang og oppklaring av tekniske problemstillinger. Møtene avholdes generelt på lufthavnen. Byggherren utarbeider møtereferat fra alle byggemøter. Grensesnittmøter Entreprenøren er ansvarlig for å innkalle til grensesnittmøter med andre leverandører/ entreprenører og Byggherren etter behov, samt delta på grensesnittmøter innkalt av Byggherren eller andre grensesnittaktører. Entreprenørens ansvar for koordinering av grensesnitt endres ikke ved Byggherrens innkalling eller deltagelse på grensesnittmøter. Møtereferatene skal være på avtalt form og oversendes Byggherren for godkjenning innen 2 arbeidsdager etter møtet er avholdt. Videre skal disse være nøyaktige og beskrive gjennomgåtte temaer samt avtalte konklusjoner. Områder/aktiviteter som krever aksjon skal beskrives med ansvarlig og frist. 3.2 Språk Norsk språk skal brukes ved rapportering, ved kommunikasjon og korrespondanse med Byggherren av alle i prosjektet. 3.3 Korrespondanse Gode rutiner for prosjektet skal sikre korrekt behandling og rask gjenfinning av dokumenter i den store mengde dokumentasjon som genereres i et prosjekt og lette arbeidet for alle involverte. Alle brev fra Entreprenøren skal adresseres til Byggherres representant og være underskrevet av Entreprenøren representant. Et brev skal kun omtale en sak. Side 3 av 5

112 Alle brev skal inneholde følgende henvisninger og data: - Full og riktig adresse til mottaker (stiles til firma, ikke til person). - Hvem brevet er stilet til (deres ref.) - Hvem som har skrevet brevet (vår ref.) - dato - Tittelfelt som består av kontraktnummer og kontraktnavn med sakstittel som undertittel - Undertegnet av kontraktpartners representant - Hvem som har fått kopi med og uten vedlegg All post i prosjektet skal merkes med prosjektets navn: STAVANGER LUFTHAVN SOLA, Helikopterterminal. 3.4 Annen kommunikasjon Alle beskjeder til byggeplassen fra byggherre og de prosjekterende skal skje via byggeleder, eller om han ikke er tilstede, skal han uten opphold bli informert om beskjeder som er gitt. Samme rutine gjelder for informasjon og beskjeder til byggherre og prosjekteringsgruppe fra entreprenørene. 3.5 Fakturering Ingen fakturaer vil bli utbetalt før garantier og forsikringer i h.h.t. kontrakt er stillet. Det skal faktureres mot bestilling. En faktura skal ikke omfatte flere bestillinger. Det skal følgelig faktureres separat for kontraktsarbeider og endrings-/ tilleggsarbeider. Leveransen/ kontraktsarbeidene kan faktureres etter betalingsplan som fremgår av pkt.014 BETALINGSPLAN i Bilag B1 TEKNISK BESKRIVELSE. Faktura stiles til Byggherren Avinor. Faktura skal inneholde: - Siste justerte kontraktssum med dato - Opparbeidet beløp (med henvisning til hovedposter) - En deling av avgiftspliktige og avgiftsfrie poster - Tidligere utbetalt à konto-beløp - Innestående beløp i henhold til NS Merverdiavgift - Beløp til utbetaling Betalingsfrist begynner å løpe fra byggeleders mottak av korrekt utfylt faktura. Fakturaer som ankommer i fellesferien vil bli tillagt forfallstid tilsvarende tid frem til fellesferien er slutt. Byggeleder skal spesielt kontrollere at nødvendige opplysninger fremkommer på fakturaen, og ufullstendig utfylte fakturaer skal returneres. Avregning for varer og tjenester som følge av valutaendringer skal beregnes etter de til enhver tid gjeldende prisforskrifter. Leveringsdagens kurs er gjeldende. 4 VEDLEGG Vedlegg Beskrivelse Side 4 av 5

113 Vedlegg D1 Vedlegg D2 Vedlegg D3 Vedlegg D4 Vedlagt Vedlegg D5 Vedlegg D6 Vedlegg D7 Vedlegg D8 Vedlegg D9 Vedlegg D10 Vedlegg D11 Vedlegg D12 Vedlegg D13 Partenes representanter Byggherrens organisasjon Entreprenørens organisasjon Lokalt regelverk Skjemaer: Ansvarserklæring og varsling, godkj. varme arbeider Airside Safety Regler for adgang EA - Endringsanmodning EO - Endringsordre FDV - dokumentasjon Vedlagt Krav innmåling AV-K-D002 Produksjon av tegninger AV-K-D004 FDV dokumentasjon AV-K-D005 Krav til brukerhåndbok AV-K-D006 Krav til utstyrsdokumentasjon AV-K-D007 Eksempel på HUL liste AV-K-D Sosi-leveranser for ledningsdata AV-K-D Kvalitetsstyring SHA-plan inkl. rapporteringsskjema for SHA Krav til gravearbeider Krav til ivaretakelse av ytre miljø Krav til innmåling Avinors gjerdenorm Side 5 av 5

114 BILAG E TEGNINGER Side 1 av 2

115 1 ORIENTERING Tegningsliste fremgår av Bilag B1 TEKNISK BESKRIVELSE, PKT.02. Side 2 av 2

116 BILAG F UNDERENTREPRENØRER OG UNDERLEVERANDØRER Side 1 av 2

117 1 ORIENTERING Tilbyder skal her liste opp de underentreprenører og underleverandører han planlegger å benytte i gjennomføringen av arbeidene. Det skal bl.a. gis opplysninger om navn og adresse på underentreprenørene og underleverandørene, samt arbeidsomfang og på hvilke deler av arbeidet det planlegges å benytte underentreprenører og/eller leverandører. 2 LISTE OVER UNDERENTREPRENØRER OG UNDERLEVERANDØRER Side 2 av 2

118 ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt 1 BYGGING 546 dager? ma ti Fase 0 46 dager ma ti Drift flytter ut 10 dager ma fr Fase 1 80 dager ma ma Generelt fase 1 79 dager ma fr Råbygg draktlager 60 dager ti fr Råbygg kontorer x116-x dager ti ti Råbygg VIP/brief 49 dager fr ti Rokkeringsrigg 23 dager ma ti Tekniske anlegg 80 dager ti ma Fase dager ma fr Generelt fase dager ma fr Nytt teknisk rom 45 dager ti ma Ombygging utganger akse Y dager to fr Oppbygging ny planløsning 100 dager ma fr Fase 3 90 dager? on ma Generelt fase 3 88 dager? on to Demontering rokeringsrigg 13 dager ma ti Utvidelse venterom x140-x dager to ti Oppbygging ny planløsning 59 dager fr ma Nytt inngangsparti 10 dager ma on Fase 4A 82 dager fr to Generelt fase 4A 82 dager fr to Oppbygging ny planløsning 66 dager ti to Fase 4B 82 dager fr on Generelt fase 4B 82 dager fr on Oppbygging ny planløsning 55 dager ma fr Fase 5 59 dager ma ti Byggestart fase 5 59 dager ma ti Oppgradering Frakt m/garderober 42 dager ma ti Værskur avgang VIP 25 dager fr to FULLFØRING 11 dager ti fr H-TERMINAL Avinor Stavanger lufthavn Sola OPPGRADERING OG UTVIDELSE B S M B S 08. jul okt jan apr aug nov feb mai aug des mar jun. 16 o s t m f t l o s t m f t l o s t m f t l o s Aktivitet Ekstern milepæl Manuell sammendragsfremheving Deling Inaktiv aktivitet Manuelt sammendrag Prosjekt: H-TERMINAL Avinor Stavanger lufthavn Sola Dato: to Milepæl Sammendrag Inaktiv milepæl Inaktivt sammendrag Bare start Bare slutt Prosjektsammendrag Manuell aktivitet Tidsfrist Eksterne aktiviteter Bare varighet Fremdrift Side 1

119 C2 Kontraktsmilepæler, K-601 Bagasjetransportanlegg Milepæl Definisjon av milepæl Dato ferdig M01 Kontraktsdato, Kontrakt K-601 Bagasjetransportanlegg Bestillingsbrev oversendt Entreprenøren M02 Sikkerhetsstillelse og forsikring Jfr krav Avtaledokumentet pkt 6 og M03 Administrative dokumenter (Omforent Styringsplan, HMS-plan og Kvalitetsplan) Jfr krav Avtaledokumentet pkt M04 Klart for oppstart montasjearbeider bagasjetransportanlegg ankomst M05** Klart for funksjonsprøver bagasjetransportanlegg ankomst M06** Levering av FDV-dokumentasjon/as-built for kontroll bagasjetransportanlegg ankomst Inklusive rødmarkerte tegninger men unntatt SHA-rapport, overtakelsesprotokoll og ferdigattest. Leveranse tilsvarende 80% av total FDV-dokumentasjon. M07*** Levering av ferdig FDV-dokumentasjon/as-built bagasjetransportanlegg ankomst Unntatt SHA-rapport, overtakelsesprotokoll og ferdigattest. Kommentarer fra byggherren i henhold til M06 skal være hensyntatt Denne milepælfrist gjelder under forutsetning av at kommentarer fra byggherren foreligger senest 14 dager etter entreprenørens komplette leveranse for M07 Ved forsinket levering fra byggherren forskyves denne milepælsfrist tilsvarende. M08** Opplæring bagasjetransportanlegg ankomst M09*** Ferdigstillelse bagasjetransportanlegg ankomst Når entreprenør er ferdig med alle arbeider M10 Overtakelse av bagasjetransportanlegg ankomst Befaring og kontroll av alle arbeider før igangsetting drift M11*** Idriftssetting av bagasjetransportanlegg ankomst M12** Klart for oppstart montasjearbeider bagasjetransportanlegg avgang M13** Klart for funksjonsprøver bagasjetransportanlegg avgang Levering av FDV-dokumentasjon/as-built for kontroll bagasjetransportanlegg M14*** avgang Inklusive rødmarkerte tegninger men unntatt SHA-rapport, overtakelsesprotokoll og ferdigattest. Leveranse tilsvarende 80% av total FDV-dokumentasjon. Levering av ferdig FDV-dokumentasjon/as-built bagasjetransportanlegg avgang M15** Unntatt SHA-rapport, overtakelsesprotokoll og ferdigattest Kommentarer fra byggherren i henhold til M06 skal være hensyntatt. Denne milepælfrist gjelder under forutsetning av at kommentarer fra byggherren foreligger senest 14 dager etter entreprenørens komplette leveranse for M07 Ved forsinket levering fra byggherren forskyves denne milepælsfrist tilsvarende. M16*** Opplæring bagasjetransportanlegg avgang M17** Ferdigstillelse bagasjetransportanlegg avgang Når entreprenør er ferdig med alle arbeider. Overlevering av bagasjetransportanlegg ankomst og bagasjetransportanlegg M18** avgang iht. Kontraktsbestemmelsene Forutsatt oppfyllelse av M06 og M07 og M013 og M14 og gjennomførte prøvedriftsperioder for begge båndene M19 *** Idriftssetting av bagasjetransportanlegg avgang Dagmulkt belagte milepæler er markert med "*" og vil ved forsinkelse bli fastsatt i henhold til NS8405. Ved overskridelse av milepæl markert med "**" er døgnmulkt minimum kr ekskl. mva. pr. døgn. Ved overskridelse av milepæl markert med "***" er døgnmulkt minimum kr ekskl. mva. pr. døgn.

120 Versjon: 1 AV-H-U Vedlegg D2 - Byggherrens organisasjon

121 D2 Byggherrens organisasjon

122 Versjon: 1 AV-H-U Vedlegg D3 - Entreprenørens organisasjon

123 Entreprenørens tilbudte nøkkelpersonell, jf entreprenørens tilbud, kan ikke skiftes ut uten saklig grunn, og da med et fullgodt alternativ som skal godkjennes av byggherren. Side 2 av 2

124 Bok 2 Del III - Bilag D Vedlegg D4 Dokumentnummer: Arkivnummer.: Versjon/Ikrafttr.: Utarbeidet av: Kontrollert av: Godkjent av: AV-H-U V1342 VEILEDNING VEDLEGG D4 Lokalt regelverk Side 1 av 1

125 Lokalt regelverk Kapittel 08 - Airside Safety Lokalt regelverk - Kapittel Dokumentnummer: ZV-L-F005 Arkivnummer.: L0532 Versjon/Ikrafttr.: Utarbeidet av: Jarle Aase Kontrollert av: Anette Sigmundstad Heggen Godkjent av: Stig Jone Nevland 1 AIRSIDE SAFETY GENERELT AVVIKSHÅNDTERING ADGANGSKONTROLL GENERELLE FERDSELSBESTEMMELSER SIKKERHETSREGLER FOR FLYBEVEGELSER SIKKERHETSREGLER FOR BAKKEPERSONELL SIKKERHETSREGLER FOR KJØRETØY SIKKERHETSREGLER FOR FOTGJENGERE OG SYKLISTER PRIVATE DYR PÅ FLYSIDE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED ARBEIDER PÅ FLYSIDE PATRULJERING LOCAL RUNWAY SAFETY TEAM LRST APRON SAFETY TEAM - AST BRUDD PÅ BESTEMMELSENE I DETTE KAPITTEL Kontroller at dette er nyeste versjon. Gyldig versjon finnes i Styrende dokumenter. Side 1 av 31

126 ZV-L-F005 Lokalt regelverk Kapittel 08 - Airside Safety DEFINISJONER AIP Norge: Håndbok som inneholder opplysninger av varig art av betydning for gjennomføring av flyging i norsk luftrom. Brann- og redningstjeneste: En tjeneste opprettet primært for å redde menneskeliv ved et eventuelt havari med luftfartøy på eller i den umiddelbare nærhet av en flyplass, samt å begrense de materielle skader ved havarier og branner innenfor flyplassens område. Fartøysjef: Den flyger som er ansvarlig for luftfartøyets føring og sikkerhet under flygetiden. Ferdselsområde: Den del av landingsplass som omfatter manøvreringsområdet samt oppstillingsplattformer, og som benyttes av luftfartøyer ved avgang, landing og under taksing. Flygekontrolltjeneste: En tjeneste med det formål å: 1. forebygge og avverge sammenstøt a. mellom luftfartøyer og b. mellom luftfartøyer og hindringer på manøvreringsområdet, samt å 2. sørge for velordnet og rask trafikkavvikling. Flyplass (lufthavn): Et bestemt land- eller sjøområde (med bygninger, installasjoner og utstyr) som er beregnet til helt eller delvis å bli brukt for luftfartøyers avgang, landing og annen manøvrering på bakken. Flyside: De områder som ligger innenfor gjerdelinjen. Områdene inkluderer både utendørs og innendørs områder. Klarering: Tillatelse til flyging i samsvar med angitte vilkår, gitt til et luftfartøy av en flygekontrollenhet. Tillatelse til fotgjengere eller kjøretøy til å ferdes på manøvreringsområdet. Lufttrafikk: Alle luftfartøyer i luften og luftfartøyer som manøvrerer på manøvreringsområdet på en flyplass. Lufttrafikktjeneste: Fellesbetegnelse for flygeinformasjonstjeneste, alarmtjeneste og flygekontrolltjeneste. Sistnevnte omfatter områdekontrolltjeneste, innflygingskontrolltjeneste og tårnkontrolltjeneste. Manøvreringsområde: Den del av landingsplass, unntatt oppstillingsplattformer, som brukes av luftfartøyer ved avgang, landing og under taksing. Oppstillingsplattform: Et nærmere bestemt område på en flyplass, avsatt til bruk for luftfartøyer som tar ombord eller setter av passasjerer, laster eller losser, fyller brennstoff, er parkert eller som det foretas vedlikeholdsarbeider på. Rullebane: Et avgrenset, rektangulært område på en flyplass på land innrettet for landing og avgang med luftfartøyer. Taksebane: En avgrenset vei eller rute på en flyplass på land opprettet til bruk for taksende luftfartøyer i den hensikt å virke som en forbindelse mellom deler av flyplassen. Tårn: Enhet som yter flygekontrolltjeneste eller flygeinformasjonstjeneste (AFIS). Venteposisjon: Et nærmere angitt sted, med hensikt å beskytte en rullebane, en hinderflate, eller kritisk følsomt område for ILS, hvor taksende luftfartøy og kjøretøy skal stoppe og vente dersom andre klareringer/instruksjoner ikke er gitt av kontrolltårnet. Kontroller at dette er nyeste versjon. Gyldig versjon finnes i Styrende dokumenter. Side 2 av 31

127 ZV-L-F005 Lokalt regelverk Kapittel 08 - Airside Safety AIRSIDE SAFETY 1.1 Generelt Dette kapittelet utgjør ferdselsbestemmelsene for Stavanger lufthavn, Sola. Bestemmelsene regulerer all ferdsel på utendørs flyside ved Avinors lufthavner. Flyplassjefen kan i tillegg til disse bestemmelsene stille ytterligere og strengere særskilte krav til sikker ferdsel hvis det er forhold på lufthavnen som gjør dette nødvendig. Kapittelet er bygget opp med sikte på å benyttes både overfor Avinors personell og personell ansatt i andre selskaper på lufthavnen, også personell som arbeider på lufthavnen for en kortere periode. Det er tatt inn en rekke bestemmelser som også finnes i andre deler av lokalt regelverk. Teksten er også litt mer fyldig og muntlig enn i øvrige kapitler. Dette legger blant annet til rette for at kapittelet kan benyttes i opplæring. Enkelte steder i dette kapittelet er det tatt inn lenker til andre deler av Avinors styrende dokumentasjon eller til kapittelets vedlegg. Disse lenkene vil ikke være aktive for andre enn de som har tilgang til Avinors intranett. Hvis andre brukere av dokumentet har behov for tilgang til denne dokumentasjonen, bør disse ta kontakt med aktuell lufthavn for å få nødvendig tilgang Ferdselskart Lufthavnen har utarbeidet er kart som skal benyttes i forbindelse med ferdsel på flyside. Kartet som viser rullebaner, taksebaner, manøvreringsområdet, flyoppstillingsplasser, flyplassinstrumentering, merking, skilting, kjøreveier og andre nødvendige opplysninger for sikker og effektiv ferdsel, finnes som webkart Velg Ferdselskart som karttype i menyen til venstre. Aktuelt kartutsnitt kan skrives ut i driftssentralen og/eller lufthavnadministrasjonen. Ferdselskartet kan også skrives ut med engelsk tegnforklaring. Instruks: AV-I-D003 Utarbeidelse og vedlikehold av ferdselskart Informasjon om spesielle aktiviteter på flyside Informasjon om tidsbegrensede aktiviteter som bygge- og anleggsarbeider, motorkjøring (test) med luftfartøy, øvelser, midlertidig endring i merking og skilting m.m. på flyside kan innhentes ved å kontakte driftssentralen på tlf Ansvarsforhold I følge BSL E 4-1 har flyplassjefen ansvar for å utarbeide lokale ferdselsbestemmelser for lufthavnen. Flyplassjefen skal videre føre kontroll med at disse bestemmelsene etterleves. Hver enkelt ansatt er ansvarlig for sine egne handlinger. Dersom det er utvist grov uaktsomhet, kan Avinor eller personer som utfører oppgaver på vegne av Avinor, holdes ansvarlig for tap eller skade på luftfartøy, luftfartøyets deler, komponenter, gods og eiendeler under oppholdet på lufthavnen, eller i forbindelse med landing eller avgang fra lufthavnen. Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at personellet får den nødvendige teoretiske og praktiske opplæring i lufthavnens ferdselsbestemmelser og kjennskap til de relevante deler av lufthavnens geografi, ordens- og adgangsbestemmelser og sikkerhetskrav for å ferdes eller arbeide på lufthavnen, og til å forsikre seg om at personellet er kjent med lufthavnens lokale bestemmelser som er relevante for deres oppgaver. Kontroller at dette er nyeste versjon. Gyldig versjon finnes i Styrende dokumenter. Side 3 av 31

128 ZV-L-F005 Lokalt regelverk Kapittel 08 - Airside Safety Det er også arbeidsgivers plikt å sørge for at alt personell har gyldige førerkort/bevis for aktuelle kjøretøy Samarbeid mellom Avinor og andre aktører på lufthavnen Sikkerhetsarbeidet ved lufthavnen er avhengig av et tett samarbeid mellom Avinor og øvrige aktører. Flytryggingskomité Det formelle samarbeidet vedr. flysikkerhet mellom Avinor og andre aktører på lufthavnen skjer i flytryggingskomiteen, som er hjemlet i BSL E 4-1. Arbeidet i flytryggingskomiteen er beskrevet i prosedyre AV-P-A112 Avinors flytryggingskomitéer Opplæring Alt eksternt og internt personell som skal bære Avinors ID-kort, skal gjennomføre følgende opplæring: E-læringskurs i Airside Safety Grunnkurs Security E-læringskurs i kommunikasjon ved ferdsel på manøvreringsområdet (obligatorisk for de som skal ferdes selvstendig på manøvreringsområdet) ZV-P-F804 Bli kjent-runde Stavanger lufthavn, Sola (praktisk del av grunnleggende Airside Safety- og Securityopplæring) ZV-P-F Introduksjonskurs E-læringskurs i HMS (kun Avinoransatte) Enkelte selskaper gjennomfører, etter aksept fra Avinor, egen grunnleggende Airside Safetyog Securityopplæring. Det er utarbeidet en lokal folder om ferdsel på flyplassen som oppsummerer de viktigste ferdselsbestemmelsene. Denne folderen kan med fordel deles ut etter at opplæringen er gjennomført. Ferdselsfolder: All opplæring skal dokumenteres. For eksterne selskaper som har medarbeidere som skal kjøre på egenhånd på flyside, skal selskapet overfor Avinor kunne dokumentere den lufthavnrelaterte opplæringen og praktiske trening som den enkelte medarbeider har fått. I tillegg skal selskapets prosedyrer for oppdateringer/oppfriskning av ansatte kunne dokumenteres. Opplæringen skal aksepteres av Avinor. Der det eksterne selskapet ikke tilbyr slikt godkjent kurs, plikter deres ansatte å delta på Avinors kurs. Ansatte i selskaper som ikke lever opp til disse kravene, kan nektes adgang til flyside Menneskelige faktorer Mennesker har, på samme måte som luftfartøyer, begrensninger i sin ytelsesevne. Både for Avinor og for andre aktører på lufthavnene er det viktig å være oppmerksom på fremgangsmåter/metoder som er spesielt ulystbetont, eller krever ferdigheter som er vanskelige å oppnå og opprettholde. Alle Avinors bestemmelser forsøker også å ta høyde for at mennesker gjør feil. De inneholder derfor kontrollsystemer som sikrer at menneskelige feil blir avdekket og korrigert før de får flysikkerhetsmessige konsekvenser. Dette er et generelt krav til Avinors styringssystem, jf. BSL A 1-1, og bestemmelsene i dette kapittelet er forsøkt laget for å ta hensyn til dette. Den enkelte medarbeider har i tillegg noen spesielle utfordringer knyttet til egne holdninger: Kontroller at dette er nyeste versjon. Gyldig versjon finnes i Styrende dokumenter. Side 4 av 31

129 ZV-L-F005 Lokalt regelverk Kapittel 08 - Airside Safety Skaff deg gode vaner Selv om du i lang tid har hatt samme jobb må du bestandig jobbe for ikke å bli offer for dårlige vaner. Mennesket har lett for å ta dagligdagse forhold for gitt dette kan øke risikoen for ulykker. Vanen kan gjøre at du overser de farene som er på flyplassen, og du kan bli uforsiktig fordi det aldri har skjedd noe med meg!! Unngå hastverk Legg opp arbeidet slik at du unngår stressede situasjoner. Hastverk er lastverk. Går det for fort, mister du viktig konsentrasjon, og i verste fall mister du kontroll. Dette fører til at du blir farlig overfor deg selv og dine kolleger. Vær et korrektiv for andre Vær alltid på vakt ovenfor andre personer som ikke følger regelverket - det er en plikt å si ifra! 1.2 Avvikshåndtering Hendelser eller regelbrudd innen lufthavnområdet Ulykker, alvorlige luftfartshendelser, luftfartshendelser og andre avvik som observeres av Avinoransatte, skal umiddelbart rapporteres i tråd med AV-P-A002 Risikostyring. Meld også i fra til driftssentralen. Uregelmessigheter meldes til driftssentralen. Dersom det oppstår materielle skader, er det viktig at gjenstander som er involvert ikke blir flyttet før det er tatt bilder, eller man på annen måte har fått sikret/klarlagt hendelsesforløpet. Det er også viktig å ta bilder av bremsespor eller annet som kan bidra til å klargjøre hendelsesforløpet. Driftssentralen skal i slike tilfeller umiddelbart kontaktes Funn av flydeler Ved funn av deler eller gjenstander på manøvreringsområdet som kan stamme fra luftfartøy skal tårnet umiddelbart varsles. I tillegg skal det rapporteres som en luftfartshendelse i avvikssystemet. 1.3 Adgangskontroll Adgangskontroll gjennomføres innen rammen av lufthavnens securityprogram i lokalt regelverk kapittel 15. Bestemmelsene i programmet er kun tilgjengelig for personer som er sikkerhetsklarert, har signert taushetserklæring og har gjennomført nødvendig opplæring ID-kort personell Ansatte ved lufthavnen er tildelt ID-kort som også fungerer som nøkkelkort. Kortet gir tilgang til ulike områder på flyplassen gjennom koding i kortets magnetstripe og ved symboler og forkortelser på kortets framside. Adgangen til ulike områder er tilpasset behovet den enkelte har i sin stilling. Kortet skal alltid bæres synlig under ferdsel på CSRA. ID-kortet skal være gyldig, og framvises på oppfordring. Kortet er personlig og skal kun benyttes i tjenesteøyemed. Kortet skal under ingen omstendighet benyttes av andre enn kortets eier. Det er også den enkelte kortinnehavers ansvar å sikre seg mot at uvedkommende ikke følger etter gjennom dører eller porter som fører til flyside. Tilsvarende er det kortinnehaver som er ansvarlig for å påse at dør går i lås etter bruk. ID-kort for lufthavnen utstedes i Avinors informasjonsskranke i terminalen. Kontroller at dette er nyeste versjon. Gyldig versjon finnes i Styrende dokumenter. Side 5 av 31

130 ZV-L-F005 Lokalt regelverk Kapittel 08 - Airside Safety Innleid personell og midlertidig ansatte kan få autorisasjonstilgang til flyside/csra. Autorisasjon til ferdsel på CSRA skal kun foregå i følge med autorisert eskortepersonell. Autorisasjon utstedes i Avinors informasjonsskranke og i driftssentralen på anmodning fra godkjent rekvirent Adgangskontroll personell Alle ansatte blir ID-kontrollert ved innpassering til flyside på lufthavnen. Det utføres ID-kort kontroll på stikkprøvebasis på flyside. Adgang til lufthavnens flyside skjer iht. bestemmelser i kapittel 15 Security Kjøretøy Vegtrafikklovens bestemmelser gjelder på flyside. Den som skal kjøre på flyside må ha et gyldig sertifikat, og være psykisk og fysisk skikket til å bruke kjøretøyet. Før kjøringen finner sted skal vognfører forsikre seg om at kjøretøyet er i god stand og merket på riktig måte. Sikkerhetsbelte skal alltid benyttes under kjøring på flyside. Teknisk stand Ved kjøring på flyside skal kjøretøyets fører før kjøring alltid påse at: lys og signalerlamper virker håndlykt fungerer (gjelder manøvreringsområdet) sikkerhetssele er montert og fungerer som foreskrevet det er god sikt fra kjøretøyet (vindusruter er rengjorte og fri for is, speil er på plass etc.) drivstoff, kjølevæske eller olje ikke lekker fra kjøretøyet det er tilstrekkelig med drivstoff på kjøretøyet løse gjenstander er sikret og alle luker og deksler er lukket før kjøringen starter Hvis et eller flere av de ovenstående forhold ikke er i oppfylt, skal kjøretøyet ikke benyttes til ferdsel på flyside. Kjøretøy kan kun passere inn til lufthavnens flyside gjennom port 1 og port 27. Se også ferdselskartet. Kjøretøy som ferdes på flyside, skal være utstyrt med kjøretillatelse som oppbevares lett synlig, normalt i kjøretøyets frontrute. Spørsmål vedrørende adgang for kjøretøyer rettes til Avinors informasjonsskranke/driftssentral. Kjøretøy som skal inn på flyside, vil bli inspisert i henhold til lufthavnens securityprogram. Se ZV-P-S117 Sikkerhetskontroll av kjøretøy ved innpassering til CSRA. 1.4 Generelle ferdselsbestemmelser Ferdsel på manøvreringsområdet Det er generelt forbudt for personell å gå, sykle eller kjøre på manøvreringsområdet uten tillatelse/klarering fra tårnet Ferdsel ved redusert sikt Ved redusert sikt iverksettes prosedyre ZV-P-F028 (-01/08) Lavsiktsprosedyre for både lufttrafikk og ferdsel på bakken. Informasjon om etablerte prosedyrer er også kunngjort i AIP Norge. Kontroller at dette er nyeste versjon. Gyldig versjon finnes i Styrende dokumenter. Side 6 av 31

131 ZV-L-F005 Lokalt regelverk Kapittel 08 - Airside Safety Merking Oppmerking på lufthavnen er vesentlig for all ferdsel, så vel luftfartøy som kjøretøy, og skal til enhver tid være à jour med lufthavnens merkeplan, jf. FLYDAT g, samt være klar og entydig i markering og farge. Belysning og skilting bidrar ved siden av merking til å ivareta sikkerheten på manøvreringsområdet og oppstillingsplattformene. All merking og alle ferdselsskilt er vist på lufthavnens ferdselskart. Internveier Internveiene er merket med sammenhengende linjer. Merkingen er hvit for kjøretøyer og bakkeutstyr. Dobbel hvit hel (kant)linje Markerer avgrensning langs ytterkant av internvei som krysser eller grenser til manøvreringsområdet. Linjene skal ikke krysses uten tillatelse fra tårnet. Enkel hvit hel (kant)linje Markerer avgrensning av internvei. Linjen kan krysses med forsiktighet, for eksempel når kjøretøyer skal betjene luftfartøy på oppstillingsplass. Merketypen omslutter også områder for parkering av kjøretøy og bakkeutstyr. Det er ikke tillatt å parkere utenom disse områdene. Det er ikke tillatt å benytte annen merking som avgrensning av intern vei. Enkel hvit stiplet (midt)linje Markerer midtlinje på internvei med toveis trafikk. Stopplinje Merkingen markerer full stopp før videre kjøring. Kjørevei krysser ferdselsområdet. Brukes ofte sammen med stoppskilt og trafikklys. Skiltet brukes også dersom det skal utvises særskilt aktsomhet. Brutt hvit kantlinje Markerer avgrensning av internvei, når denne krysser taksebane eller områder hvor fly krysser kjørevei ved tauing. Hvite haitenner Markerer vikeplikt for annen trafikk på internkjørevei. Kontroller at dette er nyeste versjon. Gyldig versjon finnes i Styrende dokumenter. Side 7 av 31

132 ZV-L-F005 Lokalt regelverk Kapittel 08 - Airside Safety Røde haitenner Markerer vikeplikt for fly. Må males med kontrastmerking i hvitt. Kjøretøy skal kun kjøre på utpekt kjørevei. Dersom et kjøretøys bestemmelsessted ikke er på en kjørevei, men for eksempel til en parkeringsplass for luftfartøy, parkeringsplass for utstyr, til en hangar etc., skal kjøretøyet vende tilbake til merket kjørevei så raskt som mulig. Når handling pågår ved et luftfartøy og handlingkjøretøy eller utstyr trenger å skifte posisjon på stand, må sjåfør kjøre frem med ekstrem forsiktighet. Dette er spesielt viktig på stands nær bygninger. Manøvreringsområde All merking på manøvreringsområdet utenom rullebane er utført med gul maling. Merkingen på rullebanen er utført med gul maling. Med oppmerking for luftfartøy menes her ledelinjer fra rullebane til oppstillingsplass og skillet mellom oppstillingsplattform og manøvreringsområdet. Følgende merking benyttes: Enkel gul heltrukket linje Markerer senterlinje for taksebane og ledelinje inn til flyoppstillingsplass. Enkel bred rød heltrukket linje Markerer skillet mellom oppstillingsplattform og manøvreringsområdet. Linjen skal aldri passeres uten tillatelse/klarering fra tårnet. Skillet mellom oppstillingsplattform og manøvreringsområdet skal merkes på underlaget der dette ikke er sammenfallende med venteposisjon for rullebane. Skillet fremgår også av lufthavnens ferdselskart og det skal i tillegg også kunngjøres i AIP Norge. Krav til utforming av merkingen av skillet mellom oppstillingsplattform og manøvreringsområdet fremgår av AV-H-F006 Håndbok for flyplassutforming. Venteposisjon for rullebane En venteposisjon for rullebane er merket på følgende måte: Kontroller at dette er nyeste versjon. Gyldig versjon finnes i Styrende dokumenter. Side 8 av 31

133 ZV-L-F005 Lokalt regelverk Kapittel 08 - Airside Safety Venteposisjonsmerkingen skal aldri passeres uten tillatelse/klarering fra tårnet. Runway Ahead merking Som et tiltak for å redusere risikoen for konflikt på rullebane (runway incursion) skal området foran venteposisjonene merkes spesielt. Følgende merking skal benyttes: Krav til utforming og plassering av Runway Ahead merkingen fremgår av AV-H-F006 Håndbok for flyplassutforming. Oppstillingsplattformer Følgende merking skal benyttes på oppstillingsplattformer: Kontroller at dette er nyeste versjon. Gyldig versjon finnes i Styrende dokumenter. Side 9 av 31

134 ZV-L-F005 Lokalt regelverk Kapittel 08 - Airside Safety Enkel smal rød heltrukken linje Sikkerhetslinje. Brukes dersom det av hensyn til sikkerheten er nødvendig å angi særskilte områder for kjøretøyer og utstyr slik at sikker avstand til luftfartøy oppnås. Linjen må ikke krysses så lenge luftfartøy beveger seg på oppstillingsplassen. Manøvreringsområde All merking på manøvreringsområdet er utført med gul maling. Med oppmerking for luftfartøy menes her ledelinjer fra rullebane til oppstillingsplass og skillet mellom oppstillingsplattform og manøvreringsområdet. Følgende merking benyttes: Blå linje er hjelpelinjer for bakkemannskap. Brukes også som ledelinje for spesielle fly hvor Follow me tjeneste er påkrevd. Blå linje markerer også siktelinje i forlengelse av takselinje ved stand. Enkel gul heltrukket linje Markerer senterlinje for taksebane og ledelinje inn til flyoppstillingsplass. Kontroller at dette er nyeste versjon. Gyldig versjon finnes i Styrende dokumenter. Side 10 av 31

135 ZV-L-F005 Lokalt regelverk Kapittel 08 - Airside Safety Dobbel gul stiplet linje Markerer skillet mellom oppstillingsplattform og manøvreringsområdet. Linjen må ikke krysses uten tillatelse fra kontrolltårnet. Skillet mellom oppstillingsplattform og manøvreringsområdet skal merkes på underlaget der dette ikke sammenfallende med venteposisjon for rullebane. Merking av snødekte områder En snødekt taksebanesenterlinje eller ledelinje på oppstillingsplattform skal merkes med nye røde linjer på snøen dersom det er nødvendig for sikker manøvrering av luftfartøyer. Merking av snø- og isdekt ledelinje på oppstillingsplattform Utformingskravene til merking på manøvreringsområdet og oppstillingsplattform, herunder merking av internveier, servicearbeider og serviceområder fremgår av AV-H-F006 Håndbok for flyplassutforming. Bestemmelser som merking av snødekte områder fremgår av BSL E 4-2, Forskrift om plasstjeneste Skilting Der hvor vei tilslutter rullebane, skal det settes opp venteposisjonsskilt for kjøretøy, jf. AV-H-F006 Håndbok for flyplassutforming. Kontroller at dette er nyeste versjon. Gyldig versjon finnes i Styrende dokumenter. Side 11 av 31

136 ZV-L-F005 Lokalt regelverk Kapittel 08 - Airside Safety Venteposisjonsskilt for kjøretøy Når man kommer frem til stoppskilt med denne underteksten skal man alltid innhente tillatelse/klarering fra tårnet for å kunne kjøre videre. Skiltet er plassert ved flere krysningspunkter på lufthavnen, se ferdselskart. Flynavigasjonstjenesten har flere instrumenter og instrumenthytter som er plassert rundt på lufthavnområdet. Disse anleggenes funksjon kan påvirkes av ferdsel og kjøring i nærområdene. Disse områdene vil normalt være skiltet slik: Skilt for restriksjonsområde for navigasjonsanlegg Det er ikke tiltatt å kjøre i disse områdene uten tillatelse fra tårnet. Skiltene er markert på ferdselskartet. Ved en venteposisjon for rullebane (der taksebanen tilslutter rullebanen) er det alltid satt opp venteposisjonsskilt for rullebane på begge sider av taksebanen. Disse ser normalt slik ut Kontroller at dette er nyeste versjon. Gyldig versjon finnes i Styrende dokumenter. Side 12 av 31

137 ZV-L-F005 Lokalt regelverk Kapittel 08 - Airside Safety (bokstavene som benevner taksebanene og tallene som beskriver rullebanenes nummer vil variere fra lufthavn til lufthavn): Venteposisjonsskilt for rullebane (opplyst og reflekterende) A B Man skal aldri passere en venteposisjon for rullebane før man har innhentet klarering fra tårnet. Selv om man har fått klarering til å kjøre inn på en taksebane som tilslutter en rullebane, skal man alltid stoppe og bli stående ved en venteposisjon for rullebane og be om tillatelse/klarering fra tårnet. Man skal aldri kjøre ut på rullebanen uten slik klarering. Er venteposisjonsmerkingen dekket av is eller snø, skal man stoppe før man er på høyde med venteposisjonsskiltene. Venteposisjonene og venteposisjonsskiltene vil fremgå av ferdselskartet Lys Rullebanevarsellys Ved Stavanger lufthavn er det etablert lyssignal ved venteposisjon for rullebane. Aktuelle lys ved venteposisjon for rullebane er rullebanevarsellys og stopplysrekke. Rullebanevarsellys er plassert parvis, ett par på hver side av venteposisjonen så nær taksebanen som mulig. Stopplysrekke består av en rekke nedfelte lys i overflaten på selve venteposisjonen. Normalt styres lysene i stopplysrekken av lufttrafikktjenesten. Ved venteposisjon for kjøretøy er det aktuelt å etablere venteposisjonslys for kjøretøy. Slik venteposisjonslys skal plasseres ved venteposisjonen på høyre side av veien, omkring 1,5 m fra veikanten. Kontroller at dette er nyeste versjon. Gyldig versjon finnes i Styrende dokumenter. Side 13 av 31

138 ZV-L-F005 Lokalt regelverk Kapittel 08 - Airside Safety Dersom lyssignalet ikke er utstyrt med skiltet undertekst som forteller hva signalet betyr, skal man alltid kontakte tårnet før man kjører videre. Hvis man ankommer en venteposisjon for rullebane som er utstyrt med lyssignal (rullebanevarsellys som står på siden av venteposisjonen eller stopplysrekke som er nedfelt i taksebanen ved venteposisjonen) eller en venteposisjon for kjøretøy som er utstyrt med lyssignal (trafikklys), skal man uansett farge på signalet stanse opp og be om klarering fra tårnet før man kjører inn på rullebanen eller taksebanen. Stop bar Ved kjøring på taxebane der stop bar er tent, må stop bar ikke krysses uten klarering fra tårn. Kryss aldri en rød stop bar! Bruk av radio Alle som skal ferdes på manøvreringsområdet, skal medbringe radio med forbindelse til tårnet eller arbeidsleder (ved større anleggsarbeider). Radiosamband skal kontrolleres daglig. Radio i kjøretøy, samt bærbare radioer skal kontrolleres daglig før bruk eller som en fast rutine i forbindelse med kontroll av kjøretøy før bruk. Eksempel: Tårn dette er Brann 1 «Hvordan hører du meg» Brann 1 dette er Tårn du er sterk og klar All ferdsel på manøvreringsområdet reguleres ved hjelp av radioforbindelse med tårnet. Som hovedregel skal all ferdsel på manøvreringsområdet være behovsrettet og begrenses til et absolutt minimum. Personell og kjøretøy kan bare entre manøvreringsområdet etter å ha fått nødvendig tillatelse fra tårnet på det aktuelle tidspunktet. Personell og kjøretøy skal også melde fra til tårnet når de forlater manøvreringsområdet. Når man forlater en rullebane skal man alltid melde «Klar av rullebanen». Når man forlater en taksebane skal man alltid melde Klar av taksebanen til tårnet. Bruk av radio skal skje i henhold til AV-P-F801 Bruk av VHF- og UHF-radio (bakkefrekvens) AV-H-F002 Håndbok for flyplassjef gir retningslinjer for bruk av separat frekvens for deler av lufthavnens interne samband. På enkelte områder på lufthavnen kan dekningsgraden for radiosambandet variere. Det er derfor viktig at radiosambandet testes jevnlig når man ferdes på manøvreringsområdet. Melding om dårlig dekningsgrad skal alltid gis til tårnet Signaler ved bortfall av radiokontakt Dersom radiokontakt opphører, vil lufttrafikktjenesten bruke signallampe plassert i tårnet eller flyplassens lysanlegg til å varsle om farer. Signalene fremgår av egen instruks AV-I-F801 Signalering Opptreden hvis man mister posisjonsoversikten ved ferdsel Det kan oppstå situasjoner hvor sikten reduseres så mye at man ikke vet hvor på flyside man befinner seg. For å unngå ulykker er det i slike situasjoner svært viktig at tårnet umiddelbart blir underrettet. Hvordan man skal forholde seg hvis man mister posisjonsoversikten varierer avhengig av om man ferdes på manøvreringsområdet eller ikke. Kontroller at dette er nyeste versjon. Gyldig versjon finnes i Styrende dokumenter. Side 14 av 31

139 ZV-L-F005 Lokalt regelverk Kapittel 08 - Airside Safety På manøvreringsområdet Hvis det oppstår situasjoner (for eksempel at sikten reduseres) slik at man mister posisjonsoversikten når man ferdes på manøvreringsområdet, skal følgende alltid gjøres: Kalle opp tårnet og melde i fra at man ikke vet hvor man befinner deg, og hvis mulig oppgi siste kjente posisjon Hvis man er usikker på hvor man er kan man melde til tårnet eventuelle gjenstander, skilt, bygninger etc. som kan observeres Hvis ikke annet er sagt skal man raskest mulig forlate rullebanen, taksebanen eller andre deler av manøvreringsområdet til en sikker avstand lengst mulig unna og deretter stoppe kjøretøyet I slike tilfeller vil lufthavntjenesten normalt sende ut et Follow Me -kjøretøy som vil lose personell/kjøretøy ut av manøvreringsområdet. Utenfor manøvreringsområdet Hvis man mister posisjonsoversikten når man ferdes på flyside, men utenfor manøvreringsområdet, skal man alltid forflytte seg med største aktsomhet. Man skal alltid forsikre seg om at man ikke kommer inn på manøvreringsområdet. Skillet mellom manøvreringsområdet og oppstillingsplattformer fremgår klart av ferdselskartet og det skal også være merket på bakken. Er radioforbindelse med tårnet opprettet, skal tårnet alltid kalles opp og underrettes om at man ikke vet hvor man befinner seg. Tårnet vil kunne gi direktiver om hvordan man skal forholde seg. 1.5 Sikkerhetsregler for flybevegelser Normalt vil bestemmelsene i dette punktet inngå i fly- eller handlingselskapenes lokale regelverk. I de tilfellene Avinor yter disse tjenestene, skal de utføres i henhold til de etterfølgende bestemmelsene Bakkeoperasjoner Luftfartøy skal alltid benytte den minst mulige motoreffekt ved oppstart og på oppstillingsplattform Oppstart av luftfartøy Det skal alltid utvises varsomhet ved oppstart av luftfartøyer. Fartøysjef skal aktivisere luftfartøyets antikollisjonslys før motorstart/avgang fra oppstillingsplass. Av tekniske årsaker kan luftfartøy unntaksvis starte hovedmotorer uten at antikollisjonslysene er tent. I slike situasjoner må bakkemannskapet utvise ekstra varsomhet. Ved ankomst skal luftfartøyets antikollisjonslys fortsatt være påslått inntil luftfartøyet står parkert på oppstillingsplass og motoren er stanset. Luftfartøys hovedmotorer skal stanses hurtigst mulig. Når antikollisjonslysene er slukket, skal luftfartøyets ytterpunkter markeres med godt synlige kjegler når luftfartøy er parkert på oppstillingsplasser i områder hvor det også pågår annen trafikk, herunder kjøring med bakkeutstyr eller gående passasjerer. Kontroller at dette er nyeste versjon. Gyldig versjon finnes i Styrende dokumenter. Side 15 av 31

140 ZV-L-F005 Lokalt regelverk Kapittel 08 - Airside Safety Bruk av kjegler ved parkering av luftfartøy Tauing av luftfartøy Luftfartøyets navigasjonslys skal normalt være tent under tauing. Hvis mulig skal antikollisjonslys benyttes. Traktor skal være utstyrt med roterende gult lys som skal være tent under tauing og pushback. Arbeidsgiver har plikt til å instruere pushbackpersonellet om de restriksjoner som gjelder for hver enkel standplass. Tauing og pushback skal alltid utføres med størst mulig aktsomhet, aldri med høy hastighet og i henhold til lufthavnens egne prosedyrer, herunder prosedyrer for operasjoner under reduserte siktforhold. På Avinors lufthavner tillates det tauing av luftfartøy uten bruk av tente navigasjonslys og uten personell i cockpit under følgende forutsetninger: Tauing skal kun utføres som «Towbarless» (TBL) med utsyr godkjent for denne type operasjoner. Hvis tauing skal utføres av tauetraktor med stag skal luftfartøyets cockpit være bemannet for å ivareta bremsefunksjonen. Ingen passasjerer skal være om bord i luftfartøyet. Tauetraktor skal ha ekstra strobelys som blinker synlig under luftfartøyets underside. Tauetraktor skal ha xenon belysning av flykroppen som også ivaretar vinge- eller rotorspisser. Tauetraktor skal være utstyrt med radio eller annet kommunikasjonsutstyr som sikrer kontinuerlig to-veis kommunikasjon mellom tårn og tauetraktor. Tauing skal kun utføres når tårnet kan se alle bevegelser på manøvreringsområdet, og tillates under ingen omstendigheter under LVP-forhold Før tauing skal det alltid innhentes tillatelse/klarering fra tårnet via radio med informasjon om på hvilken måte tauingen skal foregå Selskapene som utfører slik tauing skal ha etablert egne prosedyrer som sikrer en ensartet og sikker utførelse av operasjonene Det skal utvises spesiell aktsomhet når det utføres tauing/pushback ut fra oppstillingsplass ved terminalbygg når luftfartøyets navigasjonslys ikke er tent. Tauing av luftfartøy uten tente navigasjonslys og uten personell i cockpit skal være behandlet i lufthavnens Apron Safety Team (AST) og i lokal flytryggingskomité (FTK) før slik tauing finner sted første gang. Behovet for å gjennomføre risikoanalyse av slik tauing bør også behandles i FTK Pushback kjøretøyer Ved kjøring av pushback kjøretøy TBL (kjøretøy som løfter flyets nesehjul) på internvei skal førerhuset/førerposisjon være i front på kjøretøyet. Dersom dette ikke er mulig pga teknisk svikt, så kan kjøretøyet flyttes i gangfart (5km/t). Kontroller at dette er nyeste versjon. Gyldig versjon finnes i Styrende dokumenter. Side 16 av 31

141 ZV-L-F005 Lokalt regelverk Kapittel 08 - Airside Safety Ved kjøring av pushback kjøretøy som benytter towbar/stag på internvei, så skal den kjøres med kjørerhuset i front på kjøretøyet. Flyttes towbag/stag på internvei, så skal det kobles bak på kjøretøyet og trekkes etter dette Oppsyn ved pushback eller powerback Luftfartøy bør være under oppsyn dersom pushback er tilkjørt og modus for broen er satt i connect/autolevel. Dersom pushback er tilkoblet luftfartøy, skal det foruten personell ved/på pushback, alltid være trent personell tilstede ved brostyring. Før løftende pushback starter løfteprosess, skal broen kjøres tilbake til preset posisjon/klar for autokjøring til parkert posisjon. Dersom luftfartøy står parkert over natten, skal broen kjøres til parkert posisjon. Dersom sjåfør på traktor ikke har utsikt over det området han skal skyve/trekke luftfartøyet i, skal han sørge for los. Dersom luftfartøyet ønsker Follow Me, skal driftssentralen kontaktes. Når det gjennomføres powerback skal det alltid stå en person på den aktuelle oppstillingsplassen for å påse at det er ikke er hindringer bak luftfartøyet Fare for stort lufttrykk/blast I tilfelle et luftfartøy må utføre en unormal manøver utenfor oppstillingsområdet, skal luftfartøyets fører vurdere situasjonen omhyggelig - særlig med hensyn til «blastens» mulige følger. I tvilstilfeller skal det anmodes om assistanse av følgebil/follow Me. Igangværende utvidelses- eller vedlikeholdsarbeider av større omfang på oppstillingsplattformen eller i umiddelbar nærhet, krever at deler av området enten stenges totalt, eller at adgangen begrenses. I slike tilfeller skal lufthavnen utarbeide en sperreplan basert på en gjennomført risikoanalyse. De områdene som er avsperret, skal om dagen være markert med sperrebukker og sperrebånd, og om natten i tillegg med røde hinderlys langs ytterbegrensningen, iht. bestemmelsene i BSL E 4-2. Luftfartøy skal unngå å benytte for stor motorkraft i nærheten av disse arbeidsområdene Bruk av APU/GPU APU/GPU må ikke tilkobles til/fra eller opp ved etterfylling av drivstoff. Ved spill/søl av drivstoff skal APU/GPU ikke startes, og umiddelbart slås av hvis enheten er i bruk Bruk av stoppeklosser (chocks) og kjegler Bruk av stoppeklosser (chocks) og kjegler skal benyttes i henhold til fartøysjefens eller flyselskapenes retningslinjer. Utstyr skal fjernes fra flyoppstillingsplass etter bruk og plasseres på angitt sted. Utstyr som ikke blir fjernet, vil bli inndratt av Avinor Kjøring/testkjøring av motor Test- eller annen kjøring av motorer på luftfartøy skal kun gjennomføres på nærmere anvist område. Dette området skal være forhåndsbestemt og fremgå av lufthavnens ferdselskart og av Aerodrome Chart i AIP Norge. Før slik motorkjøring kan finne sted skal ansvarlig for motorkjøringen varsle tårnet. Ansvarlig for motorkjøring skal i tillegg til å følge egne prosedyrer og retningslinjer også sørge for at området for motorkjøring er klargjort og fritt for løse gjenstander som kan utgjøre FOD, og at bremseklosser og annet nødvendig utstyr blir benyttet for å hindre at luftfartøyet kommer i uønsket bevegelse Parkering av luftfartøy Lufthavnen har utarbeidet parkeringsplan for parkering av luftfartøy på oppstillingsplattformene ved normal trafikk. Flyparkering tildeles av flyparkeringskontoret, sesongplaner koordineres i egne parkeringsmøter. I tillegg kan teamleder/utrykningsleder, i samråd med lufttrafikktjenesten, når situasjonen tilsier det spesielt regulere parkeringen av luftfartøy og således tillate annen Kontroller at dette er nyeste versjon. Gyldig versjon finnes i Styrende dokumenter. Side 17 av 31

142 ZV-L-F005 Lokalt regelverk Kapittel 08 - Airside Safety parkering enn det som fremgår av parkeringsplanen. Luftfartøy skal alltid parkeres på fast dekke belagt med asfalt, betong, belegningsstein eller tilsvarende. Dersom politiet eller Avinor av sikkerhetsmessige grunner ikke ønsker å ta et luftfartøy inn til standplass, skal fartøyet parkeres etter politiets anvisninger på de på forhånd utpekte standplasser, jf. lufthavnens krisehåndteringsplan i lokalt regelverk Kapittel 5 Krisehåndteringsplan Signalering Før ankomst av luftfartøy skal handlingspersonellet rydde og inspisere standplassen. Når signalist nyttes for innvinking og dirigering av luftfartøy skal standard signaler som fremgår av BSL E 4-1 vedlegg 1 alltid benyttes. Signalist gir signaler når luftfartøyet takser inn på oppstillingsplattformen. Under spesielle forhold eller ved behov kan to signalister benyttes. I slike tilfeller skal det på forhånd alltid avklares hvilken del av taksingen og parkeringen den enkelte signalist har ansvaret for. I spesielle tilfeller kan signalist også dirigere luftfartøy fra oppstillingsplass til taksebane. Før luftfartøyer kjører inn på fjernoppstillingsplasser, skal signalist inspisere plassen og sikre seg at den er klar. Standard signaler regulert av BSL E 4-1 vedlegg 1 er gjengitt i instruks. Signalene fra signalist er å anse som direktiv fra flyplassjef og bør følges. Merk imidlertid fartøyssjefens ansvar for sikker manøvrering. Instruks: AV-I-F801 Signalering Opptreden ved parkerte luftfartøy Såfremt ikke tjenestemessige grunner gjør det nødvendig, skal personer og kjøretøyer ikke komme nærmere enn 20 meter fra propellfly og helikopter og 50 meter fra jetfly. Sikkerhetssonen rundt parkerte fly er en tenkt sikkerhetslinje trukket utenfor vingetipp, nese og hale. Avstanden mellom linjen og parkert luftfartøy vil variere avhengig av hvilket luftfartøy oppstillingsplassen er godkjent for. Sikkerhetslinjen er fysisk merket med rød farge foran og rundt de fremre deler av flyet. For helikopter er det krav om at oppstillingsplass skal omgis av en sikkerhetslinje. Sikkerhetslinjen tjener også som en sikkerhetsstopp for alt bakkeutstyr før siste innkjøring til luftfartøyet, samt som en sikkerhetssone for luftinntak og propellere. Kun personell som har arbeidsoppgaver på luftfartøyet, kan parkere kjøretøy på innsiden av disse linjene. Kjøretøyene skal bare kjøre i gangfart innenfor dette området. Retningslinjer for merking av sikkerhetslinjer fremgår av AV-H-F002 Håndbok for flyplassjef og AV-H-F006 Håndbok for flyplassutforming. Kontroller at dette er nyeste versjon. Gyldig versjon finnes i Styrende dokumenter. Side 18 av 31

143 ZV-L-F005 Lokalt regelverk Kapittel 08 - Airside Safety Merking med rød sikkerhetslinje 1.6 Sikkerhetsregler for bakkepersonell Brann- og eksplosjonsfare Røyking er forbudt på flyside, i kjøretøy og i luftfartøy. Bruk av åpen ild og røykfremkallende verktøy skal utføres av sertifisert personell og skal forhåndsgodkjennes av driftssentralen/utrykningsleder. Plassering eller lagring av brennbare, eksplosive, etsende, giftige eller andre farlige stoffer må ikke finne sted på flyside eller i passasjer- og publikumsområdene uten samtykke fra Avinor. Slike stoffer skal oppbevares og sikres i overensstemmelse med ZV-P-Y003 Lagring av kjemikalier Oppstart og bruk av motordrevet utstyr uten gnistfanger er forbudt nærmere enn 3 meter fra utluftåpninger og overløpsventiler i flyets vingetipper Brannberedskap ved klargjøring av fly Driftssentralen skal varsles dersom det fylles drivstoff med passasjerer om bord. Når luftfartøy tankes med passasjerer om bord skal det etableres toveis kommunikasjon mellom tankingspersonell og personell om bord i luftfartøyet. For øvrige bestemmelser se Kapittel 6 Brann- og redningstjeneste. Ved lufthavnen er det installert alarmeringsanlegg ved flyoppstillingsplassene for hurtig alarmering av brann- og redningstjenesten. Det er utplassert brannslokkere med pulver. Lufthavnens ferdselskart viser plassering av brannmeldere og slokkeutstyr. Personellet som utfører klargjøring av luftfartøy på bakken, skal ha opplæring i varsling og bruk av slokkeutstyret Varsling ved brann Brann varsles ved å utløse nærmeste brannmelder, jfr. ferdselskart, evt. ved å kontakte driftssentralen Varsling ved personskade Ved personskade ytes først livreddende førstehjelp. Deretter varsles driftssentralen. Kontroller at dette er nyeste versjon. Gyldig versjon finnes i Styrende dokumenter. Side 19 av 31

144 ZV-L-F005 Lokalt regelverk Kapittel 08 - Airside Safety Risiko for stort lufttrykk/blast og motorinnsuging Ferdsel foran luftinntaket på oppstartede jetmotor er forbundet med livsfare, og er forbudt. Vær obs på at luftfartøyer i enkelte tilfeller kan starte hovedmotorer uten at antikollisjonslysene er tent. Såfremt ikke tjenestemessige grunner gjør det nødvendig, skal personer og kjøretøyer ikke komme nærmere enn 20 m fra propellfly og helikoptre og 50 m fra jetfly. Minimums sikkerhetsavstand (y i figuren) er flytypeavhengig, og det er viktig å sette seg inn i aktuelle lokale bestemmelser. Ved Stavanger lufthavn opereres det normalt med flytypene A320/B 737 (400/500/600/700/800) /MD80/MD87/MD90/Fokker100/Fokker70/ATR- 42/BAe748/ATP/CRJ/Dash 8-100/300/Q400/Fokker 50/ Dornier328/Jetstream J 31/32/Beech 200 og helikopter av typene Super Puma/S92. I tillegg opereres det sporadisk med Antonov 124, Airbus 310 og 330 samt Boeing 757. Sikkerhetsområdet foran motorinntak (y)/på siden av motorinntak er som følger: - B737 5 m/1,5 m - A320 6 m/2 m - Dash 8 5 m - Fokker 50 5 m - Dornier m - Jetstream J31/32 5 m - Beech m - Helikopter 5 m utenfor rotortupp. Følg i tillegg anvisninger fra crew og vis stor aktsomhet. Hold også god avstand bak luftfartøyenes motorer når antikollisjonslys (røde lys under buken og på toppen av flykroppen) er aktivisert. Avstanden (x i figuren) varierer avhengig av flytype og den valgte motorytelse, se tabell. Som en tommelfingerregel bør en holde en avstand bak kjørende motorer tilsvarende flyets lengde. Sikkerhetsavstand bak flyets motorer (x) er som følger: - B m (ved tomgang) 45 m (når bremsene slippes) - A m (tomgang og når bremsene slippes) - Fokker m - Dash 8 35 m - Dornier m - Jetstream J31/32 35 m - Beech m - Helikopter 35 m Utvis særlig oppmerksomhet ved ferdsel omkring propelldrevne fly. Hold avstand til selve propellene. Bemerk at det også kan være kraftig jetblast bak motorene på et propellfly. Kontroller at dette er nyeste versjon. Gyldig versjon finnes i Styrende dokumenter. Side 20 av 31

145 ZV-L-F005 Lokalt regelverk Kapittel 08 - Airside Safety Hold avstand til helikopterrotorer, og pass spesielt på halerotoren. Gå aldri bak et helikopter som har startet motorene. Personer som går til og fra et parkert helikopter, skal så vidt mulig gjøre det innenfor synsområdet fra cockpit Håndtering av FOD på flyside FOD (Foreign Object Damage) Etterlatte eller hensatte fremmedlegemer på plattformer, taksebaner og rullebaner kan bli sugd inn i jetmotorer eller forårsake skader på luftfartøyer. I det daglige skal slike objekter, ofte kalt FOD, bekjempes med alle midler. Arbeidet med FOD er omtalt i Avinors AV-H-F003 Håndbok for plasstjeneste. Alle som opererer på flysiden skal fokusere på følgende: Kast eller etterlat aldri avfall på flyside. Gjenstander og fremmedlegemer som flyger omkring eller ligger på bakken skal samles opp og legges i øremerkede og godt synlige avfallsbokser. Det skal plasseres en FOD avfallsboks ved hver fly-/helikopteroppstillingsplass. Avfallsboksene skal være malt med godt synlig farge (gul/oransej/rød)) og være merket med bokstavene FOD. Boksenes plassering skal være avmerket på ferdselskartet. Alle personer som ferdes på flyside plikter å fjerne gjenstander som åpenbart utgjør et hinder eller en fare for luftfartøy. Ref. BSL E Leiere/brukere av lufthavnens fasiliteter er selv ansvarlige for at alt avfall fjernes fra lufthavnområdet. Avfallssekker, utrangert kontorutstyr, m.m. må aldri hensettes eller etterlates utendørs på flyside. Containere må bare oppstilles på flyside etter forutgående avtale med Avinor v/airport Patrol. Avfallscontainere på flyside skal alltid være forsynt med lokk for å hindre at avfallet flyr rundt på området og forårsaker FOD. Byggemateriell m.m. som deponeres på lufthavnområde skal alltid være fastsurret og avskjermet mot kraftig vind eller jet-blast Håndtering av utslipp og spill på lufthavnen Generelt Alle utslipp og spill bør betraktes som farlig inntil annet er bevist. Ved utslipp og spill skal driftssentralen alltid varsles umiddelbart. Lufthavnens brann- og redningstjeneste har utstyr og tiltakskort for de ulike farlige stoffer som benyttes på lufthavnen. Følgende prinsipper gjelder: Varsle alltid driftssentralen. Vurder situasjonen og opplys hva som har skjedd. Ikke rør, men se om det er oppstått synlige skader, væske som siver ut, røyk eller annet. Unngå kontakt med utsivende væske, og unngå å innånde eventuell røyk. Avskjerm stedet og prøv å holde andre på avstand fra skadestedet. Bruk ikke åpen ild og sprøyt ikke vann på materiell av ukjent art. Vent på assistanse. Et hvert utslipp av miljøfarlige stoffer skal tas opp og nødvendig rengjøring skal igangsettes så raskt som mulig. Den som har forårsaket utslippet er pliktig til å bistå Avinor i dette arbeidet. Utstyr for håndtering av søl med miljøfarlige stoffer er plassert i lufthavnens brannstasjon. Se også ferdselskart. Oppstart av luftfartøy- eller bilmotorer, herunder APU og GPU, må ikke finne sted i nærheten av det forurensede området. Kontroller at dette er nyeste versjon. Gyldig versjon finnes i Styrende dokumenter. Side 21 av 31

146 ZV-L-F005 Lokalt regelverk Kapittel 08 - Airside Safety Farlige og ukjente materialer Ved spill eller forurensing med ubestemmelige stoff eller materialer med fareklassifisering, skal driftssentralen alltid kontaktes. Hvis mulig bør mest mulig dokumentasjon på materialet (fraktbrev, manifest, kodenummer eller liknende) skaffes til veie. Slik dokumentasjon kan være til stor hjelp for lufthavnens brann- og redningstjeneste, for eksempel i forbindelse med opprydding. Utslipp av brennstoff Dersom det oppstår brennstoffutslipp skal driftssentralen varsles omgående. Opplysninger om spillets omtrentlige omfang skal om mulig gis. Personell som får brennstoff i øynene eller på huden og har behov for øyeblikkelig hjelp, kan kontakte driftssentralen for assistanse. APU, GPU, eller andre motorer som kan avgi gnister, skal ikke startes dersom de befinner seg innen en omkrets på 20 meter fra det forurensede området. Anmodninger skal etterkommes. Oljesøl Driftssentralen skal omgående varsles om utslippet. Opplysninger om spillets omtrentlige omfang skal om mulig gis. Er det snakk om utslipp av begrenset omfang, skal man straks dekke utslippet med absorbenter, feie opp/fjerne materiellet og plassere det i eget deponi for senere destruksjon Synbarhetstøy og personlig verneutstyr Som en følge av Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) har Avinor stilt krav til 24 timers synbarhetstøy på lufthavnens flyside. Europeisk Norm NS-EN 471 klasse 2 setter krav til en refleksflate på 0,13 m². Det fluorescerende stoffet skal ha et areal på 0,5 m². Oransje farge: Rød farge: Gul farge: Avinors personell Luftfartstilsynets personell Alt øvrig personell Fly- og helikopterbesetninger kan av operasjonelle årsaker bære synbarhetstøy i form av flygedresser eller overlevingsdrakter/vester i andre farger enn gult, f.eks. oransje. Eksempel på alternativt synbarhetstøy kan være slik: Kontroller at dette er nyeste versjon. Gyldig versjon finnes i Styrende dokumenter. Side 22 av 31

147 ZV-L-F005 Lokalt regelverk Kapittel 08 - Airside Safety Alt personell som oppholder seg på flyside skal alltid bære godkjent og reglementert synbarhetstøy. Avinor og arbeidsgiver skal bortvise personell som ikke følger regelverk for bruk av merket arbeidstøy på flyside. Vedkommende skal innrapporteres til Avinor. Ved gjentatte brudd på regelverket kan vedkommende fratas adgangskort til manøvreringsområdet. Det kan tillates at flygende personell ikke benytter foreskrevet synbarhetstøy når dette personellet beveger seg til/fra parkert luftfartøy ved terminal. Oppmerkede gangfelt skal i slike tilfeller benyttes. Avinors brann- og redningspersonell under utrykning og politi i spesiell beredskap er unntatt fra disse bestemmelsene. Hørselsvern skal alltid brukes på flyside i nærhet av luftfartøy som har motor i gang og under arbeid i støyende omgivelser. Personlig verneutstyr (hjelm, visir, hansker, støvler, ansiktsmaske, klatresele osv) skal alltid benyttes ved utførelse av arbeider på flyside. Omfanget av verneutstyret bestemmes av de arbeidsoppgaver som skal utføres. Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at nødvendig verneutstyr er tilgjengelig på arbeidsplassen. Som en følge av at arbeidsgiver er pålagt å stille krav om at arbeidstakerne benytter personlig verneutstyr, samt å stille dette utstyret til rådighet, er det den enkelte arbeidstakers ansvar å bruke dette verneutstyret og sørge for at dette er tilstrekkelig tilpasset. Gjennomføring av sikker jobb analyse (SJA) vil kunne avdekke omfanget av behovet for bruk av personlig verneutstyr og annet sikkerhetsutstyr. Arbeidsbeskrivelse for SJA er utarbeidet og fremgår av AV-P-S023 Sikker jobb analyser Passasjerer til og fra luftfartøy Fartøysjef er ansvarlig for å lede passasjerer sikkerhetsmessig forsvarlig til og fra luftfartøy. Til dette benyttes både øremerket personell og materiell (kjegler og sperrebånd) Personalet må være spesielt oppmerksom på farer for passasjerer som går til og fra luftfartøy på oppstillingsplass der det på nabooppstillingsplass starter fly med lave motorer (B737 eller liknende). Lufthavner som tillater boarding/deboarding med trapp fra bakre dør på større luftfartøy parkert ved bro skal følge bestemmelsene i AV-H-F Boarding deboarding med trapp fra bakre dør. Kontroller at dette er nyeste versjon. Gyldig versjon finnes i Styrende dokumenter. Side 23 av 31

148 ZV-L-F005 Lokalt regelverk Kapittel 08 - Airside Safety Bruk av bakre dør ved bro Når luftfartøy starter på en nabooppstillingsplass eller kommer taksende inn til en slik, skal passasjerene holdes tilbake enten i terminalbygget eller i luftfartøyet. Ved ombordstigning eller avstigning må det iakttas den størst mulige forsiktighet, slik at passasjerenes sikkerhet ivaretas på best mulig måte. 1.7 Sikkerhetsregler for kjøretøy Generelt Veitrafikklovens bestemmelser gjelder fullt ut ved kjøring på flyside. Kjøring på flyside skal som hovedregel kun utføres av personell som har gjennomført og bestått Avinors opplæring i Airside Safety og som har gjennomført lufthavnens Bli kjentrunde (praktisk opplæring). Hvis det av tjenestemessige årsaker likevel er behov for å kjøre på flyside uten at sjåfør har gjennomført ovennevnte opplæring, skal Avinor eller andre som har gjennomført foreskrevet opplæring utføre følgetjeneste (Follow Me). Det skal alltid tas hensyn til kjøretøyets blindsoner når kjøring på flyside skal planlegges og utføres Follow Me Utføres av Airport Patrol/PBR: Etter anmodning via lufttrafikktjenesten/driftssentralen/handlingselskap Følgetjeneste Når kjøretøy/maskiner skal kjøre på flyside og de ikke er foreskrevet merket Når fører eller annet personell som skal oppholde seg på flyside ikke har gjennomført nødvendig opplæring for sikker kjøring eller ferdsel på flyside. Follow Me Kontroller at dette er nyeste versjon. Gyldig versjon finnes i Styrende dokumenter. Side 24 av 31

149 ZV-L-F005 Lokalt regelverk Kapittel 08 - Airside Safety Nærmere info: ZV-P-F803 Følgetjeneste (Follow Me), ZV-P-F001 Håndtering av fly med referansekode E og F Merking av kjøretøy Kjøretøy som brukes regelmessig på flyside, skal utstyres med varsellykt som gir gult blinkende eller roterende lys (synlig 360 grader). Varsellykten skal alltid være tent under ferdsel på flyside og også når kjøretøyer er midlertidig parkert/stanset opp på manøvreringsområdet på en slik måte at det kan være til hinder for flytrafikken. Parkeres kjøretøy utenfor rullebanens sikkerhetsområde (150 meter fra rullebanens senterlinje) eller utenfor taksebaner (58 meter fra taksebanens senterlinje) kan varsellys slukkes. Tilsvarende kan varsellys slukkes på kjøretøy parkert ved installasjoner som utgjør hinder (Navigasjonsinstallasjoner, antenner, vindpølser etc). Utrykningskjøretøyer skal i tillegg ha varsellykt som gir blått blinkende eller roterende lys. Under utrykning skal utrykningskjøretøyene benytte blå varsellykt. Varsellyktene skal utformes og plasseres i henhold til Vegdirektoratets bestemmelser. Kjøretøy som følger ledebil (Follow Me) med roterende eller blinkende varsellykt, trenger ikke ha eget varsellys. I tillegg til varsellykt skal alle kjøretøyer som ferdes på manøvreringsområdet, ha batteridrevet håndlykt. For øvrig merking av kjøretøyer, se AV-H-F002 Håndbok for flyplassjef og AV-H-F005 Håndbok for rullende materiell og maskintekniske tjenester Kjøring ved parkerte luftfartøy Ved flyoppstillingsplass er det merket område for plassering av utstyr som brukes i forbindelse med handling av luftfartøyene. Kjøretøy skal bare entre et oppstillingsområde i forbindelse med handling av ankommet luftfartøy. Sikkerhetssonen rundt et parkert luftfartøy kan være helt (oppstillingsplass for helikopter) eller delvis (oppstillingsplass for fly) merket med en rødmalt stripe (sikkerhetslinje) på bakken. Sikkerhetslinjen tjener også som en sikkerhetsstopp for alt bakkeutstyr før siste innkjøring til luftfartøyet, samt som en sikkerhetssone for luftinntak og propellere. I tillegg vil det normalt også være utplassert godt synlige kjegler rundt luftfartøyets ytterpunkter. Hvis sikkerhetssonen ikke er merket er hovedregelen at man ikke skal nærme seg mer enn 4 m fra et parkert luftfartøy hvis man ikke har noe tjenestelig gjøremål ved luftfartøyet. Merk at minstekravene varierer med luftfartøyets størrelse, ref. AV-H-F006 Håndbok for flyplassutforming. Bare kjøretøy og utstyr som er direkte koplet til handling, og linemekanikere kan parkere i dette området. Andre kjøretøy skal holde seg på utsiden av sikkerhetssonen. Kontroller at dette er nyeste versjon. Gyldig versjon finnes i Styrende dokumenter. Side 25 av 31

150 ZV-L-F005 Lokalt regelverk Kapittel 08 - Airside Safety Merking med rød sikkerhetslinje All kjøring nærmere luftfartøyet enn 4 m må foregå med største varsomhet. Under kjøring ved og til luftfartøy skal hastigheten nedsettes til et minimum, og største forsiktighet skal utvises slik at skader unngås. Man skal kjøre inn mot luftfartøyet i gangfart. Det er forbudt å parkere kjøretøy og utstyr eller arbeide bak kjøretøy som bare kan rygge ut fra sin aktuelle posisjon. Større kjøretøyer (loaders, større traktorer etc.) skal dirigeres til luftfartøyet ved hjelp av en medhjelper. All rygging rundt og inntil et parkert luftfartøy skal reduseres til et absolutt minimum, og slik rygging skal alltid utføres med største aktsomhet og om mulig med hjelpemannskap tilstede. Frakjøring skal foregå langsomt og aktpågivende. Tankbiler må holdes klar av nødutganger/rømningsveier. Ingen må kjøre over slanger eller kabler som ligger på bakken. Det er forbudt å passere mellom tankbil og flyets vinge. Det er ikke tillatt å parkere slik at tankbiler stenges inne. Dersom man må parkere innenfor sikkerhetssonen: Tenk på at høyden på luftfartøyet forandrer seg ved lasting og lossing. Det er generelt forbudt å kjøre under flyets vinger dersom dette strengt tatt ikke er nødvendig for å komme til tilkoblingspunkter eller kontrollsystemer. I sterk vind skal kjøretøy og annet utstyr sikres. Dersom merkingen på bakken vises dårlig, på grunn av snø, sølepytter etc., må sjåfører vise spesiell forsiktighet. Oppsummert, noen enkle regler som må følges: Juster hastigheten til områdets tilstand. Vis spesielt oppmerksomhet til veiskilt og merking. Kryss ikke røde linjer eller linjer markert med røde lys. Det er generelt forbudt å kjøre med parkeringslys eller fjernlys. Ikke parker foran utganger/nødutganger på luftfartøy som tanker med passasjerer. Husk at nødsklier skal kunne foldes helt ut ved en eventuell evakuering Ferdsel på manøvreringsområdet Ferdsel, spesielt kjøring, på manøvreringsområdet skal alltid reduseres til et absolutt minimum, og skal alltid være behovsrettet. Kjøring på manøvreringsområdet er bare tillatt etter tillatelse/klarering fra tårnet, og det skal alltid være toveis radiokontakt mellom kjøretøy og tårn. Signaler som brukes dersom radiokontakt opphører er regulert av BSL E 4-1 vedlegg 1 og finnes i egen instruks. Instruks: AV-I-F801 Signalering Kontroller at dette er nyeste versjon. Gyldig versjon finnes i Styrende dokumenter. Side 26 av 31

151 ZV-L-F005 Lokalt regelverk Kapittel 08 - Airside Safety Taksebaner har merket venteposisjon 90 meter fra rullebanens senterlinje, se ferdselskart. Luftfartøy som takser, skal ha fri vei på rullebanen eller taksebane. Det er forbudt å parkere på taksebaner, men korte stopp er tillatt. Når kjøretøyet kommer til en venteposisjon for rullebane skal det alltid stoppe og fører skal be om klarering fra tårnet før kjøringen kan fortsette. Når man kjører på manøvreringsområdet skal man ikke bruke fjernlys på en slik måte at det sjenerer luftfartøy som manøvrerer. Tårnet skal alltid kontaktes hvis man har behov for å bruke fjernlys. Fartsgrensene 1) på flyside er som følger: Kjøretøy Oppstillingsplattform Manøvreringsområdet km/t (lokal vurdering, iht lokalt ferdselskart) Internveier km/t (lokal vurdering, iht lokalt ferdselskart) Tralletog Tabell 1: Fartsgrenser på flyside 1) Utrykningskjøretøy under utrykning, brøytekjøretøy og kjøretøy for banerapportering på manøvreringsområdet er unntatt fra de ovennevnte hastighetsbestemmelsene. Lufthavnsjef kan dispensere fra hastighetsbestemmelsene på manøvreringsområdet Ferdsel på internveier Det er etablert internveier for blant annet å begrense ferdselen på manøvreringsområdet. Det er innført fartsgrenser for kjøring på internveier. Se tabell 1 over. Hvis du ikke skal til en kjørevei, men til en parkeringsplass for luftfartøy, parkeringsplass for utstyr, hangar eller lignende, skal kjøretøyet vende tilbake til merket kjørevei så raskt som mulig. Kjøring med fjernlys eller parkeringslys skal normalt ikke forekomme. Bruk nærlys. Hvis det er behov for bruk av annet lys, skal tillatelse til slik bruk alltid først innhentes fra tårnet. Luftfartøy som takser, taues og følgebil (Follow Me) som har aktivisert roterende/blinkende gul varsellykt og som loser luftfartøy, har prioritet foran all annen trafikk, unntatt for utrykningskjøretøy under utrykning. Passasjerer som går til og fra luftfartøy har prioritet foran alle kjøretøy. Stopp minst 3 meter fra passasjerene. Kjøretøy på hovedvei har prioritet foran kjøretøy som entrer hovedvei. Utkjøring fra hangarer og andre bygninger har vikeplikt. Kontroller at dette er nyeste versjon. Gyldig versjon finnes i Styrende dokumenter. Side 27 av 31

152 ZV-L-F005 Lokalt regelverk Kapittel 08 - Airside Safety Vikeplikt: Høyreregelen gjelder generelt på lufthavnen, dersom ikke annet er bestemt ved merking i kjøreveien eller ved skilting Utrykningskjøretøyer Kjøretøy med roterende/blinkende blå varsellykt er fritatt fra fartsbegrensningene. Sjåfør skal være godkjent eller ha spesiell tillatelse. Kjøretøy med roterende lys på har prioritet foran andre kjøretøy. Følgende kjøretøy skal gis fri veg: Brannbil med roterende/blinkende blå varsellykt og sirene. Brøytebil med plog og sope- og blåsemaskin som er i arbeid og har roterende/blinkende gul varsellykt Disse kjøretøyene skal gis fri vei ved at andre stopper, reduserer farten, kjører over på motsatt side av veien eller inn på andre veier. Denne spesielle prioriteringen gjelder ikke taksing, tauing eller loset luftfartøy. Bruk av roterende/blinkende varsellykt fritar ikke sjåføren for å være årvåken i forhold til annen trafikk. Spesiell forsiktighet må vies passasjerer, buss og tankbiler Uforutsette hendelser Opptreden ved uforutsette stopp på ferdselsområdet Dersom det oppstår motorproblemer eller andre tekniske problemer som gjør det nødvendig å stanse kjøretøy eller utstyr som kjører på manøvreringsområdet, skal tårnet umiddelbart varsles. Tårnet skal så raskt som mulig varsle driftssentralen. Oppstår det tilsvarende problemer på oppstillingsplattform skal driftssentralen eller tårnet varsles. Slike uforutsette stopp er å regne som en svært kritisk situasjon som vil kunne ha negativ innvirkning på flysikkerheten. Virker ikke radioen, må man på annen måte forsøke å få kontakt (bruk mobiltelefon eller håndlykten som alltid skal medbringes i kjøretøy som ferdes på manøvreringsområdet). Tiden vil ofte være en kritisk faktor. Uansett skal man av sikkerhetsmessige årsaker alltid gå ut av kjøretøyet, samtidig som man forsøker å opprette kontakt med tårnet/driftssentralen eller andre som har slik kontakt. Driftssentralen skal ved mottak av melding om uforutsette stopp på ferdselsområdet umiddelbart rykke ut og fjerne det aktuelle kjøretøyet/utstyret, eventuelt sikre det dersom det ikke lar seg fjerne, slik at det ikke oppstår fare for at dette blir påkjørt av luftfartøy. På grunn av faren for kollisjon med luftfartøy skal kjøretøyet eller utstyret i påvente av lufthavnens utrykning sikres og merkes. Bruk av roterende varsellykt, kjøretøyets nødblinklys, kjegler eller merkeflagg kan være hensiktsmessig i så måte. Opptreden ved bortfall av radiokontakt ved ferdsel på manøvreringsområdet Dersom man oppdager at man ikke har radioforbindelse med tårnet (eller hvis man blir overrasket av luftfartøy på rullebanen samtidig som man selv befinner seg der), skal man umiddelbart forlate manøvreringsområdet korteste vei. Man er på trygg avstand fra luftfartøyet når man er minst 50 m utenfor rullebanekanten, jf. BSL E (2) e). Når man er mer enn 50m fra rullebanekanten skal man observere mot tårnet. Tårnet kan benytte lyssystemer til signalisering hvis det ikke er radioforbindelse mellom tårn og den som ferdes på manøvreringsområdet. Disse er gjengitt i pkt over. Kontroller at dette er nyeste versjon. Gyldig versjon finnes i Styrende dokumenter. Side 28 av 31

153 ZV-L-F005 Lokalt regelverk Kapittel 08 - Airside Safety Stopp og parkering av kjøretøy I følge gjerdenormen i lufthavnens securityprogram er det ikke tillatt å parkere eller stoppe nærmere lufthavngjerdet enn 3 meter på flyside. Høyere gjerde kan dog gi grunnlag for unntak. Kjøretøy og annet utstyr skal kun parkeres på bestemte avgrensede områder med håndbrekket på. Motor på parkerte kjøretøy skal alltid slås av. Det er strengt forbudt å parkere på manøvreringsområdet og tilstøtende sikkerhetsområder, i nærheten av utkjøring fra brannstasjon, i områder jetfly opererer (inklusiv hele området som er merket med rødt), og ved merkede nødutganger og rømningsveier. Arbeid som medfører behov for parkering på disse områdene, krever spesiell tillatelse. Det er forbudt å parkere kjøretøy og utstyr i nærheten av arbeidsområdet for andre kjøretøy. Man skal være spesielt oppmerksom på kjøretøy som må rygge ut av sin posisjon. Parkering av kjøretøy på kjørevei, eller på innkjørsel eller utkjørsel fra oppstillingsplass for luftfartøy, er ikke tillatt. En merket rømningsvei skal aldri blokkeres. Tillatelse til parkering av kjøretøy gis av Airport Patrol. Alle kjøretøy som har tillatelse til å parkere på flyside skal være utstyrt med kjøretillatelse Kjøretillatelse plasseres slik at det er godt synlig fra kjøretøyets utside Kjøretillatelsen kan ikke lånes ut til andre personer eller kjøretøy Kjøretøyet skal parkeres i henhold til parkeringsplan og innenfor gjeldende markering Skader og uhell skal registreres og rapporteres i henhold til etablerte prosedyrer Tralletog på flyside Ved kjøring utendørs på flyside må hver traktor ikke trekke mer enn 6 bagasjetraller, eller 4 paller/containerdollies. Bagasje/frakt skal være tildekket eller overvåket. For øvrige kjøretøy gjelder reglene i vegtrafikkloven. Inngår både bagasjetraller og containerdollies i slepet, må vogntoget ikke overstige lengden som svarer til 4 containerdollies. Ved kjøring innendørs tillates 4 bagasjetraller og/eller 2 paller/containerdollies på hver traktor. Den enkelte enhet i et vogntog skal ha refleksbånd langs sidene og bak Transport og oppbevaring av farlig gods på flyside Transport av farlig gods til og fra luftfartøy, samt eventuell lagring av farlig gods på lufthavnen, skal utføres i henhold til gjeldende bestemmelser fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB), herunder Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) Arbeid med landbruksmaskiner på flyside Arbeid med landbruksmaskiner på flyside skal kun foregå etter skriftlig avtale med Avinor. Ferdselen er underlagt samme regler som for andre kjøretøy, og den som skal utføre arbeidet, skal gjennomgå samme opplæring som andre. Følgende presiseringer skal inngå i avtalen: Kontroller at dette er nyeste versjon. Gyldig versjon finnes i Styrende dokumenter. Side 29 av 31

154 ZV-L-F005 Lokalt regelverk Kapittel 08 - Airside Safety Alle maskiner skal ha kjøretillatelse Leietaker har et spesielt ansvar for å fjerne plast og andre løse materialer som følger av virksomheten umiddelbart Avinor kan ut fra operative hensyn regulere tidspunktet for såing, høsting og andre aktiviteter. Dersom det er mye fugl på lufthavnområdet, skal arbeidene foregå om natten Dersom det skaper problemer for flytrafikken, kan gressklipping stanses av Avinor 1.8 Sikkerhetsregler for fotgjengere og syklister Ferdsel til fots og eventuelt med sykkel på flyside er i prinsippet underlagt samme regelverk som ferdsel med kjøretøy. Personell til fots skal benytte gangfelt og fortau der slike er etablert. På veier uten fortau skal fotgjengere ferdes på veiskulderen med ansiktet vendt mot møtende trafikk. Hvis det er flere som ferdes samtidig til fots, skal personellet gå etter hverandre og ikke ved siden av hverandre. Hvis veien ikke har skulder skal gående personell alltid holde seg ut på siden av veien, lengst unna eventuelle kjøretøy. Personell til fots har normalt ikke adgang til å ferdes på ferdselsområdet, herunder taksebaner på oppstillingsplattform. Hvis slik tillatelse likevel er innhentet skal personellet alltid medbringe radio, og ferdsel på dette området skal ikke forekomme før klarering fra tårnet er innhentet. Sykling på flyside skal reduseres til et minimum. Eventuelle syklister skal kun benytte veier i umiddelbar nærhet av bygninger. Det skal ikke sykles på oppstillingsplattform eller på manøvreringsområdet. Parkerte sykler skal sikres på en slik måte at de ikke utgjør FOD eller er til hinder for annen aktivitet. 1.9 Private dyr på flyside Hundehold og oppbevaring av andre private dyr på flyside er ikke tillatt. Unntatt fra dette er tjenestehunder på oppdrag og dyr som fraktes til eller fra parkerte luftfartøy. Når dyr fraktes til eller fra luftfartøy skal disse oppbevares i av luftfartsselskapet godkjent transportkasse eller de skal ledsages med bruk av bånd eller tilsvarende Spesielle forholdsregler ved arbeider på flyside Arbeider på flyside medfører spesielle sikkerhetsmessige utfordringer når det gjelder ferdsel, trafikkoordinering, midlertidige hindre m.m. I AV-H-F002 Håndbok for flyplassjef foreligger det en egen prosedyre med tilhørende retningslinjer for å planlegge, gjennomføre og koordinere slike arbeider. I forkant av spesielle arbeider på flyside skal det alltid gjennomføres en risikoanalyse. Dette for å avdekke om arbeidene medfører økt risiko for flysikkerheten. Hvis risikoanalysen avdekker behov for å utarbeide særskilte bestemmelser for sikker ferdsel, skal disse i hvert enkelt tilfelle beskrives som et supplement til lufthavnens ordinære ferdselsbestemmelser. Prosedyre: Retningslinjer: AV-H-F Arbeider på flyplassområder AV-H-F Utførelse av arbeider på eller i umiddelbar nærhet av rullebaner, taksebaner og oppstillingsplattformer 1.11 Patruljering I forbindelse med håndheving av lufthavnens securityregelverk er det etablert rutiner for patruljering. Airport Patrol står ansvarlig for å utføre denne patruljeringen. Patruljeringen vil også kunne fokusere på overholdelse av lufthavnens ferdselsbestemmelser, herunder bruk av synbarhetstøy, overholdelse av vikeplikt, plassering av bakkeutstyr, bruk av roterende Kontroller at dette er nyeste versjon. Gyldig versjon finnes i Styrende dokumenter. Side 30 av 31

155 ZV-L-F005 Lokalt regelverk Kapittel 08 - Airside Safety varsellykt, forbud om røyking og bruk av åpen ild på flyside, synlig bæring av ID-kort mv. Bestemmelsene om patruljering fremgår av lufthavnens security program Local Runway Safety Team LRST Lufthavnen har etablert Local Runway Safety Team (LRST). Hensikten med LRST er å styrke rullebanesikkerheten ved lufthavnen. LRST rapporterer til og skal gi råd til flyplassjef primært om forhold som påvirker rullebanesikkerheten. LRST skal foreslå tiltak som forbedrer rullebanesikkerheten. Ref. AV-H-F Mandat for lufthavnens LRST 1.13 Apron Safety Team - AST Lufthavnen har etablert Apron Safety Team (AST). AST rapporterer til og gir råd til flyplassjef primært om forhold på oppstillingsplattformer som påvirker flysikkerhet og HMS. AST skal foreslå tiltak som forbedrer sikkerheten på oppstillingsplattform. Nærmere bestemmelser om AST fremgår av AV-H-F002 Håndbok for flyplassjef. Ref. AV-H-F Mandat for lufthavnens AST Brudd på bestemmelsene i dette kapittel Ved grove eller gjentatte overtredelser av bestemmelsene om adgang, opphold og ferdsel på flyside kan Avinor inndra ID-kortet eller andre tillatelser. Følgende reaksjoner kan være aktuelle: Muntlig eller skriftlig påtale for overtredelsen Inndragning av ID-kortet eller annen adgangshjemmel Håndhevelsen vil bli gjennomført i samarbeid med den enkelte arbeidstakers arbeidsgiver. Kontroller at dette er nyeste versjon. Gyldig versjon finnes i Styrende dokumenter. Side 31 av 31

156 Ansvarserklæring - varme arbeider SKJEMA Dokumentnummer: ZV-P-F Arkivnummer.: S6302 Versjon/Ikrafttr.: Utarbeidet av: Rune Olsen Kontrollert av: Anette Sigmundstad Heggen Godkjent av: Stig Jone Nevland 1 FORMÅL Å sikre at varme arbeider, herunder bruk av åpen ild, oppvarming, sveise-, lodde-, slipe- eller bruk av annet utstyr som utvikler varme eller støv, utføres forsvarlig og på en slik måte at det ikke medfører risiko for brann, skade på fly, bygninger, utstyr og innretninger av noen art, eller kan medføre uønsket utløsing av brannalarm på Stavanger lufthavn Sola. 2 BRUKSOMRÅDE Denne erklæring skal fylles ut ved anvendelse av skjema for varsling av varme arbeider, også i byggeprosjekt. 3 ANSVAR Utfører erklærer ved utfylling av dette skjema å være kjent med gjeldende prosedyre for varme-, støvende arbeider og bruk av åpne ild. Utfører er kjent med oppgaver og ansvar forbundet med arbeidet og påtar seg det hele og fulle ansvar for dette. Utfører er ansvarlig for at arbeidet gjennomføres i henhold til denne prosedyren. Videre er utfører ansvarlig for å stanse arbeider, som medfører støv eller lukt plager, øket risiko for brann eller eksplosjon. 4 ERKLÆRING Jeg bekrefter at utfylt skjema Skjema for varsling av varme arbeider, herunder byggeprosjekt vil bli levert Driftssentralen. Jeg er kjent med at Driftssentralen daglig skal ha melding når arbeidene avsluttes. Kryss av: Ja Nei Jeg er kjent med at varme arbeider, støvende arbeider og bruk av åpen ild på lufthavnens områder på forhånd skal varsles og godkjennes av Driftssentralen Avinor tlf Tlf Jeg bekrefter at et slikt varsel vil bli gitt. Kryss av: Ja Nei Jeg er ansvarlig for at arbeidsstedet vil være ryddig og reingjort for støv og avfall før arbeidet tar til Kryss av: Ja Nei Jeg er ansvarlig for at brennbare materialer og bygningsdeler som ikke lar seg fjerne blir beskyttet på en forsvarlig måte. Kryss av: Ja Nei Kontroller at dette er nyeste versjon. Gyldig versjon finnes i Styrende dokumenter. Side 1 av 2

157 ZV-P-F Ansvarserklæring - varme arbeider Jeg er ansvarlig for at åpninger i gulv, vegger og himling blir tettet på en forsvarlig måte Jeg er ansvarlig for at godkjent slokkemiddel er tilgjengelig ved arbeidsstedet. Jeg er ansvarlig for at automatisk brannalarm i det området hvor arbeidene skal pågå blir utkoblet. Jeg bekrefter at tiltak for begrensning av støv og støvspredning vil bli iverksatt og at ventilasjonsanlegget blir skjermet. Medtatt herunder er reingjøring etter endt oppdrag. Jeg bekrefter at arbeidsutstyret som skal benyttes er kontrollert og funnet feilfritt. Jeg bekrefter at jeg ved gass-sveising vil bruke hansker og utstyr med tilbakeslagsventil og avstengningsnøkkel. Jeg bekrefter å overholde minimumsavstanden til fly og tankbiler på 20m og at jeg for andre brannfarlige væsker og utstyr kontakter utrykningsleder for avklaring av minimumsavstand. Jeg bekrefter at jeg har sveisevakt til stede under arbeidet og at sveisevakten skal holde vakt ved arbeidsstedet minst 1 time etter at arbeidet er avsluttet. Kryss av: Ja Nei Kryss av: Ja Nei Kryss av: Ja Nei Kryss av: Ja Nei Kryss av: Ja Nei Kryss av: Ja Nei Kryss av: Ja Nei Kryss av: Ja Nei Utførende person, navn: Firma: Dato: Blokkbokstaver: Kontroller at dette er nyeste versjon. Gyldig versjon finnes i Styrende dokumenter. Side 2 av 2

158

159

160 Bok 2 Del III - Bilag D- Vedlegg D05 Dokumentn ummer: Arkivnumm er.: Versjon/Ikr afttr.: Utarbeidet av: Kontrollert av: Godkjent av: VEILEDNING AV-H-U V Olav Kringlebu 0 1 Rune Roger Johansen Olav Kringlebu VEDLEGG D05 Endringsanmodning Side 1 av 2

161 AV-H-U Bok 2 Del III - Bilag D-Vedlegg D ENDRINGSANMODNING Leverandør Kontraktsnavn Kontraktsnummer Sak Beskrivelse av endringen: KEO Nr Ref. Dato Vedlegg Kostnader ved endringen: Endringen skal kompenseres som følger: (fast pris, regningsarbeid, andre: spesifiser) Endringen skal betales av: Endring av kontraktens milepeler/tidsplan: Endringen medfører konsekvenser for: (tegninger, spesifikasjoner, andre leverandører) For Entreprenøren For Byggherren, den, den Oppdragsansvarlig Byggeleder (signatur for mottak) Med unntak av de kontraktuelle endringer som er avtalt ovenfor, beholdes alle vilkår og bestemmelser i avtalen - innbefattet tidligere endringer og tillegg - sin fulle gyldighet Side 2 av 2

162 Bok 2 Del III - Bilag D- Vedlegg D06 Dokumentn ummer: Arkivnumm er.: Versjon/Ikr afttr.: Utarbeidet av: Kontrollert av: Godkjent av: VEILEDNING AV-H-U V Olav Kringlebu 0 1 Rune Roger Johansen Olav Kringlebu VEDLEGG D06 Endringsordre Side 1 av 2

163 AV-H-U Bok 2 Del III - Bilag D-Vedlegg D ENDRINGSORDRE Leverandør Kontraktsnavn Kontraktsnummer Sak Beskrivelse av endringen: EO Nr Ref. EA nr. Dato Vedlegg Kostnader ved endringen: Endringen skal kompenseres som følger: Totalt eks. mva: (fast pris, regningsarbeid, andre: spesifiser) Endringen skal betales av: Endring av kontraktens milepeler/tidsplan: Endringen medfører konsekvenser for: (tegninger, spesifikasjoner, andre leverandører) For Byggherren, den Prosjektleder/byggeleder Med unntak av de kontraktuelle endringer som er avtalt ovenfor, beholdes alle vilkår og bestemmelser i avtalen - innbefattet tidligere endringer og tillegg - sin fulle gyldighet Side 2 av 2

164 VEDLEGG D7 FDV-dokumentasjon INNHOLD Del 1 Som bygget dok. Nr: AV-K-D001, Del 2 Krav ved leveranse av innmåling, dok. Nr. AV-K-D002, Del 3 Produksjon av tegninger dok. Nr. AV-K-D004, Del 4 FDV-dokumentasjon dok. Nr. AV-K-D005, Del 5 Krav til brukerhåndbok FDV-dokumentasjon for nye anlegg, installasjoner og utstyr dok. Nr. AV-K-D006, Del 6 Krav til utstyrsdokumentasjon FDV-dokumentasjon for nye anlegg, installasjoner og utstyr dok. Nr. AV-K-D007, Del 7 Eksempel på HUL liste dok. Nr. AV-K-D Del 8 Sosileveranser for ledningsdata dok. Nr. AV-K-D Side 1 av 3

165 AV-H-U Bok 2 Del III - Bilag D-Vedlegg D ORGANISERING Byggherrens fagrådgiver er ansvarlig for kontroll av entreprisens FDV og entreprenør skal samarbeide med fagrådgiver i dokumentasjon og opplæringsplaner. Entreprenør skal levere all dokumentasjon som skal legges inn i beskrevet FDVdokumentasjon til fagrådgiver i god tid før ferdigbefaringer før prøvedrift. Det må påregnes minimum 2 arbeidsmøter med en varighet på 2-3 timer sammen med fagrådgiver/oppdragsgiver for å klargjøre omfang og detaljering av ønsket dokumentasjon. Det er viktig at entreprenør har FDV-dokumentasjon i tankene gjennom hele prosjektet. I tillegg til levering av FDV-dokumentasjon i permer, benytter byggherren på sine prosjekter nå en prosjekthotell-løsning fra Projectplace. FDV-dokumentasjon skal legges inn her, og det skal være inkludert i de prisbærende postene for FDV i bilag B1. Byggherren står ansvarlig for drift av Projectplace, oppretting av hovedmappestruktur og kursing i hvordan dette skal gjøres. FREMDRIFT Byggherren foreslår slik fremdrift: 1 MND FØR LEVERING AV FORELØPIG FDV-DOKUMENTASJON Byggherrens fagrådgiver og entreprenør innkaller til FDV-møte nr. 1 for å gjennomgå krav og organisering av arbeidet. Herunder fremdrift for FDV, oversendelse av dokumentasjon med mer. Fagrådgiver vil fremlegge en hovedutstyrsliste som vil fortelle entreprenør hvilket utstyr entreprenøren skal legge inn i vedlikeholdssystemet Plania, omfanget av merking med mer gjennomgås. 1 MND FØR LEVERING AV KOMPLETT FDV-DOKUMENTASJON Fagrådgiver vil innkalle til FDV-møte nr. 2. På dette møtet skal entreprenør fremlegge status for sitt arbeid med drifts- og vedlikeholdsinstrukser samt opplæringsplaner. I tillegg skal det utarbeides en plan for funksjonsprøvinger og tester som skal være gjennomført før en prøveperiode kan startes. OVERTAGELSE FERDIGBEFARING OG START AV PRØVEDRIFT Det er et absolutt krav at avtalte drifts- og vedlikeholdsinstrukser, opplæring, funksjonstester og målinger skal foreligge/ være gjennomført før en ferdigbefaring kan gjennomføres. Protokoller og testrapporter skal være mottatt av byggherren. OVERTAKELSE AV KONTRAKTSARBEIDER Side 2 av 3

166 AV-H-U Bok 2 Del III - Bilag D-Vedlegg D Det er et krav at avtalt FDV dokumentasjon skal være komplett før prøveperioden kan avsluttes og en overtakelse gjennomføres. INNESTÅENDE Det vil i avtalen med entreprenør bli fastsatt et omforent beløp som ikke vil bli utbetalt før avtalt FDV dokumentasjon er godkjent av byggherren og tilbakeholdes i sluttoppgjøret frem til FDV-dokumentasjonen er komplett. Side 3 av 3

167 Bok 2 Del III - Bilag D- Vedlegg D08 Dokumentn ummer: Arkivnumm er.: Versjon/Ikr afttr.: Utarbeidet av: Kontrollert av: Godkjent av: VEILEDNING AV-H-U V Olav Kringlebu 0 1 Rune Roger Johansen Olav Kringlebu VEDLEGG D8 Krav til sikring av kvalitet Side 1 av 3

168 AV-H-U Bok 2 Del III - Bilag D-Vedlegg D Generelt For å ivareta fastsatte visjoner, mål og premisser på en best mulig måte vil Avinor anvende et totalkvalitetskonsept for kontraktsgjennomføringen. Totalkvalitetsbegrepet skal ivareta kvalitetskrav i henhold til NS-ISO 9000-standardene, myndighetskrav, internkontrollforskiftene (HMS), samt byggherrens krav til SHA og program for miljøoppfølging. 2. Kvalitetssystem Leverandøren skal etablere og vedlikeholde et dokumentert kvalitetssystem tilpasset kontraktsarbeidet og skal være ansvarlig for den totale kvalitetssikring av kontraktsarbeidene. Kvalitetssikringen skal gjennomføres etter et system som sikrer at arbeidene blir utført og levert i overensstemmelse med spesifiserte krav og betingelser i kontrakten. Systemet skal tilfredsstille alle relevante krav gitt i NS-ISO 9001 Modell for kvalitetssikring ved utvikling, konstruksjon, tilvirking, installasjon og ettersyn. Leverandøren har ansvaret for at kvalitetssikringssystemet samordnes/implementeres i alle ledd av produksjonen hos eventuelle underentreprenører og underleverandører. 3. Kvalitetsplan Senest 2 uker etter kontraktsinngåelse skal Leverandøren oversende Avinor en prosjektrettet kvalitetsplan, som skal gjelde for gjennomføringen av kontraktsarbeidene. Planene skal bl.a. definere: a) Leverandørens politikk og mål for kvalitet og kvalitetssikring og ledelsens forpliktelser i denne sammenheng b) de kvalitetsmål som skal nås for dette prosjektet c) fordeling av ansvar og myndighet i alle faser av prosjektet d) de spesielle prosedyrer og arbeidsinstrukser som skal benyttes e) hensiktsmessige prøving-, kontroll-, inspeksjons-, og revisjonsprogrammer for de forskjellige trinn av prosjektet f) system for endring av kvalitetsplanen etter hvert som prosjektet gjennomføres g) andre tiltak som er nødvendige for å nå definerte mål 4. Kommunal byggesaksbehandling Retningslinjene og vedtektene er i hovedsak basert på gjeldende plan- og bygningslov. Leverandøren plikter å gjøre seg kjent med kommunens saksbehandling og skal oppfylle de krav som er stilt til utførelse. Leverandøren skal sørge for godkjenning som ansvarlig utførende (ansvarshavende) for sine arbeider og dokumentere tilstrekkelig kompetanse innenfor fagområdet overfor kommunen. Arbeidene skal gjennomføres med den kontrollform som til enhver tid følger av plan- og bygningsloven og Avinor pålegger Leverandøren å etablere et kontrollsystem som oppfyller disse kravene. Leverandøren skal med utgangspunkt i eget KS-system utarbeide detaljerte kontrollplaner for utførelsen, med angivelse av hvordan kontrollpunkter angitt av konsulenten i arbeidsbeskrivelsen blir kontrollert og dokumentert. Leverandøren er ansvarlig for rettidig godkjennelse som ansvarlig utførende og lovbestemt kontroll for utførelsen. Arbeidene på byggeplassen kan ikke igangsettes før bygningsmyndighetene har gitt igangsettingstillatelse. Eventuelle kostnader som følge av kommunens krav på bakgrunn av tilsyn eller annen saksbehandling, som angår Leverandørens forpliktelser, vil bli belastet Leverandøren. Side 2 av 3

169 AV-H-U Bok 2 Del III - Bilag D-Vedlegg D Organisatoriske forhold Organisasjonskartet og personer i ledende stillinger (nøkkelpersonell) skal godkjennes av byggherren. CV for nøkkelpersonell skal fremlegges. Dersom organisasjonen skal endres ved prosjektets forskjellige faser skal dette fremgå i kvalitetsplanen. Nøkkelpersonell skal ikke demobiliseres eller erstattes uten byggherrens godkjenning. Byggherren kan ikke nekte slike endringer, forutsatt at helheten i gjenstående arbeider er dekket kompetansemessig, og at nøkkelpersonell har relevant erfaring. Leverandøren skal på eget initiativ og på egen bekostning sørge for utskifting av personell som opptrer på en klanderverdig måte eller viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver. Dersom byggherren oppdager at personell hos Leverandøren opptrer klanderverdig eller ikke er egnet til å utføre tildelt arbeid, kan byggherren kreve at vedkommende blir fjernet fra oppdraget. Kostnader knyttet til slik utskifting skal bæres av Leverandøren. For arbeidsfellesskap kreves det spesiell dokumentasjon på arbeidsfellesskapets organisering m.h.t. ansvarslinjer og myndighet. Ved endringer i organisasjonen skal revidert organisasjonskart oversendes byggherren. 6. Kvalitetsrevisjon Byggherren skal ha rett til å utføre revisjoner hos Leverandøren og hans underentreprenører for å verifisere at system for kvalitetssikring og internkontroll er i bruk og at arbeidene utføres i henhold til spesifiserte krav. Dersom det gjennom revisjoner og dokumentkontroll avdekkes avvik fra kontraktens bestemmelser, er Leverandøren forpliktet til å rette avviket innen 14 dager. Side 3 av 3

170 Plania Tegninger FDV-idnummer i SOSI-fil Skal innmåles Skal fysisk merkes HOVEDUTSTYRSLISTE (HUL) for EL Dokumentnummer: AV-K-D LUFTHAVN: Arkivnummer: S3986 ICAO-KODE: Utarbeidet: Versjon/Ikrafttredelse: 2.02 / Beskrivelse FDV-ID nummer Eksempel Merknader Reservekraftaggregat Aggregate AANNN=461.nn-IGnnn HK120= IG001 x x x Automatikk-/kontr.tavle AANNN=461.nn HK120= x x x Kraftkabel AANNN=461.nn-KWnnn HK120= KW001 (x) - hvis forlagt utendørs x (x) (x) x Styre-/kom.kabel AANNN=461.nn-KXnnn HK120= KX002 (x) - hvis forlagt utendørs x (x) (x) x Generator vern AANNN=461.nn-XQnnn HK120= XQ001 Spjeld AANNN=461.nn-SSnnn HK120= SS001 x x Spjeldmotor AANNN=461.nn-KAnnn HK120= KA001 Spjeld AANNN=461.nn-SSnnn HK120= SS002 x x Spjeldmotor AANNN=461.nn-KAnnn HK120= KA002 UPS anlegg UPS AANNN=462.nn-NBnnn HK120= NB001 x x x Batterier AA967=743.54nn-NBnnn HK967= NB001 Batteri x x x Kraftkabel AANNN=462.nn-KWnnn HK120= KW001 (x) - hvis forlagt utendørs x (x) (x) x Fordeling Fordelinger merkes med med inventarnummer og systemkode, samt merkes med systemspenning. Med unntak av kabler, merkes alle komponeneter på/inne i fordelingen/skapene kun med komponenetnummer. Tavle AANNN=NNN.nn HK120= Bygg HK120, underfordeling x x x Vern AANNN=NNN.nn-QXnnn HK120= QX00n Merkes inne i tavla med kun produkfunksjonskoden x x Sikringer AANNN=NNN.nn-XFnnn HK120= XF00n Merkes inne i tavla med kun produkfunksjonskoden x x Rekkeklemmer AANNN=NNN.nn-XXnnn HK120= XX00n Merkes inne i tavla med kun produkfunksjonskoden x x Regulator Regulatorer og alle kablene til og fra merkes med full FDV-ID. Systemkode følger systemkode for flyplasslysenek. og løpenummer iht. ringnr. Regulator 1 AANNN=NNN.NNnn-SI001 HK120= SI001 Bygg HK120, innflygingslys-ring, regulator 1 x x x Kabel (inn) AANNN=NNN.NN-KWnnn HK120= KW001 Forsyningskabel fra fordelingen til regulator x x Kabel, (ring ut) AANNN=NNN.NNnn-KVnnn HK120= KV001 Primærkabel ut av regulator til første lampe. KVnnn - representerer neste lampe. x x x x Kabel, (ring inn) AANNN=NNN.NNnn-KVnnn HK120= KV999 Primærkabel fra siste lampe tilbake til regulator. Returkabel x x x x Cut-Off bryter -SInnn -SI001 Skal kun ha merking med henvisning til tilhørende regulator for god visuell referanse x Regulator 2 AANNN=NNN.NNnn-SI002 HK120= SI002 Bygg HK120, innflygingslys-ring, regulator 2 x x x Kabel (inn) AANNN=NNN.NN-KWnnn HK120= KW002 Forsyningskabel fra fordelingen til regulator x x Kabel, (ring ut) AANNN=NNN.NNnn-KVnnn HK120= KV001 Primærkabel ut av regulator til første lampe. KVnnn - representerer neste lampe. x x x x Kabel, (ring inn) AANNN=NNN.NNnn-KVnnn HK120= KV999 Primærkabel fra siste lampe tilbake til regulator. Returkabel x x x x Cut-Off bryter -SInnn -SI002 Skal kun ha merking med henvisning til tilhørende regulator for god visuell referanse x PLS / Lystyringsskap PLS / Lysstyringsskap AANNN=563.NN HK120= x x Regulator 1 Kabel (styring) AANNN=563.NN-KXnnn HK120= KX003 Styrekabel x x Regulator 2 Kabel (styring) AANNN=563.NN-KXnnn HK120= KX004 Styrekabel x x Regulator 3 Kabel (styring) AANNN=563.NN-KXnnn HK120= KX005 Styrekabel x x osv Kabel (forsyning) AANNN=433.NN-KWnnn HK120= KW001 Forsyningskabel til PLS-skapet x x Styrepanel Tuchscreen AANNN=563.nn-UKnnn HK201= UK001 x x x mellom panel og PLS Kabel (styring) AANNN=563.nn-KXnnn HK120= KX008 Styrekabel mellom PLS-Skapet og styrepanelet x x Flyplassfyr C:\Users\henrik\SharePoint-områder\Avinor Sola\PDF filer\d8 b_dok AVK D xls - Lys Side 1 av 10

171 Plania Tegninger FDV-idnummer i SOSI-fil Skal innmåles Skal fysisk merkes HOVEDUTSTYRSLISTE (HUL) for EL Dokumentnummer: AV-K-D LUFTHAVN: Arkivnummer: S3986 ICAO-KODE: Utarbeidet: Versjon/Ikrafttredelse: 2.02 / Beskrivelse FDV-ID nummer Eksempel Merknader Lysenhet AA960=691.10nn HK960= Andre lys utenom ring, flyplassfyr , lampe 1 x x x x Kabel AA967=NNN.NNnn-KWnnn HK967= KW001 Kable fra skap på mast til lysenhet x x Skap AA967=NNN.NNnn HK967= Skap montert på mast x x Kabel AANNN=NNN.NN-KWnnn HK120= KW001 Forsyning fra HK120, fordeling 433, skap 1, kurs KW001 til skap x x Identifiseringsfyr Lysenhet AA960=691.11nn HK960= Andre lys utenom ring, identifiseringslys, armatur 1 x x x x Kabel AA967=NNN.NNnn-KWnnn HK967= KW001 Kable fra skap på mast til lysenhet x x Skap AA967=NNN.NNnn HK967= Skap montert på mast x x Kabel AANNN=NNN.NN-KWnnn HK120= KW001 Forsyning fra HK120, fordeling 433, skap 1, kurs KW001 til skap x x Sirklingslys Løype1 Lysenhet AA960= HK960= Antall lysenheter pr. løype må registreres x x Lysenhet AA960= UP001 HK960= UP001 Lysenhet x Kabel AA967=743.12nn-KWnnn HK967= KW001 Forsyningskabel mellom lysenhetene og skap x x Skap AA967=743.12nn HK967= x x Mast AA932=729.NNnn HK932= Master og stolper, Andre konstruksjoner (utendørs), (nn benyttes ved behov) x Kabel (forsyning) AANNN=NNN.NNnn-KWnnn Forsyningskabel fra f.eks e-verkstilkobling og skap x x x x Lysenhet AA960= UP001 HK960= UP001 Lysenhet x Kabel AA967=743.12nn-KWnnn HK967= KW001 Forsyningskabel mellom lysenhetene og skap x x Skap AA967=743.12nn HK967= x x Mast AA932=729.NNnn HK932= Master og stolper, Andre konstruksjoner (utendørs), (nn benyttes ved behov) x Kabel (forsyning) AANNN=NNN.NNnn-KWnnn Forsyningskabel fra f.eks e-verkstilkobling og skap x x x x Lysenhet AA960= UP001 HK960= UP001 Lysenhet x Kabel AA967=743.12nn-KWnnn HK967= KW001 Forsyningskabel mellom lysenhetene og skap x x Skap AA967=743.12nn HK967= x x Mast AA932=729.NNnn HK932= Master og stolper, Andre konstruksjoner (utendørs), (nn benyttes ved behov) x Kabel (forsyning) AANNN=NNN.NNnn-KWnnn Forsyningskabel fra f.eks e-verkstilkobling og skap x x x x osv. til site lampe Løype 2 Lysenhet AA960= HK960= Antall lysenheter pr. løype må registreres x x Lysenhet AA960= UP001 HK960= UP001 Lysenhet x Kabel AA967=743.12nn-KWnnn HK967= KW001 Forsyningskabel mellom lysenhetene og skap x x Skap AA967=743.12nn HK967= x x Mast AA932=729.NNnn HK932= Master og stolper, Andre konstruksjoner (utendørs), (nn benyttes ved behov) x Kabel (forsyning) AANNN=NNN.NNnn-KWnnn Forsyningskabel fra f.eks e-verkstilkobling og skap x x x x osv. til site lampe Desentralisert UPS UPS AA967=743.12nn-NBnnn HK967= NB001 UPS, batteripakke og komm.radio monter i skap x x x Skap AA967=743.12nn HK967= x x Innflygingsledelys Innflygingsledelys i grupper á tre lys, plassert på egne master med egne skap, ikke strømforsynt fra lufthavna. Én mast i gruppa har masterskap. Videre er det kabel mellom Lysenhetet og skap, styre- og kraftkabel mellom skapene, samt kraftkabel fra lokalt e-verk skap (ev. fra lufthavna) Lysenhet AA960= HK960= Antall lysenheter må registreres x Gruppe 1 Lysenhet AA960=691.13nn-UPnnn HK960= UP001 Gruppe 1, lysenhet 1 x x Kabel (Lysenhet) AA967=743.13nn-KWnnn HK967= KW001 Kabel mellom armatur og skap x x C:\Users\henrik\SharePoint-områder\Avinor Sola\PDF filer\d8 b_dok AVK D xls - Lys Side 2 av 10

172 Plania Tegninger FDV-idnummer i SOSI-fil Skal innmåles Skal fysisk merkes HOVEDUTSTYRSLISTE (HUL) for EL Dokumentnummer: AV-K-D LUFTHAVN: Arkivnummer: S3986 ICAO-KODE: Utarbeidet: Versjon/Ikrafttredelse: 2.02 / Beskrivelse FDV-ID nummer Eksempel Merknader Skap (master) AA967=743.NNnn HK967= Masterskap x x Mast AA932=729.NNnn HK932= Master og stolper (nn benyttes ved behov) x Lysenhet AA960=691.13nn-UPnnn HK960= UP001 Gruppe 1, lysenhet 2 x Kabel (Lysenhet) AA967=743.13nn-KWnnn HK967= KW001 Kabel mellom armatur og skap x x Skap (slave) AA967=NNN.NNnn HK967= KW001 Slaveskap x x Mast AA932=NNN.NNnn HK932= Master og stolper (nn benyttes ved behov) x Lysenhet AA960=691.13nn-UPnnn HK960= UP001 Gruppe 1, lysenhet 3 x Kabel (Lysenhet) AA967=743.13nn-KWnnn HK967= KW001 Kabel mellom armatur og skap x x Skap (slave) AA967=NNN.NNnn HK967= Slaveskap x x Mast AA932=NNN.NNnn HK932= Master og stolper (nn benyttes ved behov) x Kabel (forsyning) AA967=743.13nn-KWnnn HK967= KW010 Forsyningskabel mellom fordeling og master-/slaveskap x x x x Kabel (styring) AA967=743.13nn-KXnnn HK967= KX010 Styrekabel x x x x Skap (forsyning) AA967=NNN.NNnn HK967= Utendørs lavspent fordeling x x Kabel, primærforsyning AANNN=NNN.NN-KWnnn Forsyningskabel fra f.eks lokalt e-verk skap x x x x Gruppe 2 Lysenhet AA960=691.13nn-UPnnn HK960= UP001 Gruppe 2, lysenhet 1 x x Kabel (Lysenhet) AA967=743.13nn-KWnnn HK967= KW001 Kabel mellom armatur og skap x x Skap (master) AA967=NNN.NNnn HK967= Masterskap x x Mast AA932=NNN.NNnn HK932= Master og stolper (nn benyttes ved behov) x Lysenhet AA960=691.13nn-UPnnn HK960= UP001 Gruppe 2, lysenhet 2 x Kabel (Lysenhet) AA967=743.13nn-KWnnn HK967= KW001 Kabel mellom armatur og skap x x Skap (slave) AA967=NNN.NNnn HK967= KW001 Slaveskap x x Mast AA932=NNN.NNnn HK932= Master og stolper (nn benyttes ved behov) x Lysenhet AA960=691.13nn-UPnnn HK960= UP001 Gruppe 2, lysenhet 3 x Kabel (Lysenhet) AA967=743.13nn-KWnnn HK967= KW001 Kabel mellom armatur og skap x x Skap (slave) AA967=NNN.NNnn HK967= Slaveskap x x Mast AA932=NNN.NNnn HK932= Master og stolper (nn benyttes ved behov) x Kabel (forsyning) AA967=743.13nn-KWnnn HK967= KW010 Forsyningskabel mellom fordeling og master-/slaveskap x x x x Kabel (styring) AA967=743.13nn-KXnnn HK967= KX010 Styrekabel x x x x Skap (forsyning) AA967=NNN.NNnn HK967= Utendørs lavspent fordeling x x Kabel, primærforsyning AANNN=NNN.NN-KWnnn Forsyningskabel fra f.eks lokalt e-verk skap x x x x osv. tom siste gruppe Hvis forsynt fra lufthavna Kabel, primærforsyning AANNN=NNN.NN-KWnnn HK120= KW001 Forsyning fra HK120, fordeling 433, skap 1, kurs KW001 x x x x Innflygingsledelys variant forsynt fra lufthavna Innflygingsledelys (i grupper á tre lys), plassert på egne master, egne skap og kabel mellom Lysenhetet og skap. Styreskap i fordelingsrom på lufthavna. Kombinert forsynings- og signalkabel. Lysenhet AA960= HK960= Antall lysenheter må registreres x x Kabel, primærforsyning AANNN=433.NN-KWnnn HK120= KW001 Styreskapsforsyning: Forsyning fra HK120, fordeling 433, skap 1, kurs KW001 x x x x Flash Controller AANNN=743.13nn HK120= Masterskap x x Kabel, forsyning og styre AANNN=743.13nn-KWnnn HK120= KW001 Kombinert forsyning- og styrekabel fra f.eks HK120, masterskap 1, x x x Kabel, varmekabel AANNN=743.13nn-KXnnn HK120= KW002 Forsyning fra HK120, masterskap 1, kurs KW002 x x Lysenhet AA960=691.13nn-UPnnn HK960= UP001 Gruppe 1, lysenhet 1 x x Kabel (Lysenhet) AA967=743.13nn-KWnnn HK967= KW001 Kabel mellom armatur og skap x x x Skap AA967=743.NNnn HK967= Kobingsskap x x Mast AA932=NNN.NNnn HK932= Master og stolper, Andre konstruksjoner (utendørs), (nn benyttes ved behov) x Lysenhet AA960=691.13nn-UPnnn HK960= UP002 Gruppe 1, lysenhet 2 x x Kabel (Lysenhet) AA967=743.13nn-KWnnn HK967= KW001 Kabel mellom armatur og skap x x x Skap AA967=NNN.NNnn HK967= Kobingsskap x x Mast AA932=NNN.NNnn HK932= Master og stolper, Andre konstruksjoner (utendørs), (nn benyttes ved behov) x Lysenhet AA960=691.13nn-UPnnn HK960= UP003 Gruppe 1, lysenhet 3 x x C:\Users\henrik\SharePoint-områder\Avinor Sola\PDF filer\d8 b_dok AVK D xls - Lys Side 3 av 10

173 Plania Tegninger FDV-idnummer i SOSI-fil Skal innmåles Skal fysisk merkes HOVEDUTSTYRSLISTE (HUL) for EL Dokumentnummer: AV-K-D LUFTHAVN: Arkivnummer: S3986 ICAO-KODE: Utarbeidet: Versjon/Ikrafttredelse: 2.02 / Beskrivelse FDV-ID nummer Eksempel Merknader Kabel (Lysenhet) AA967=743.13nn-KWnnn HK967= KW001 Kabel mellom armatur og skap x x x Skap AA967=NNN.NNnn HK967= Kobingsskap x x Mast AA932=NNN.NNnn HK932= Master og stolper, Andre konstruksjoner (utendørs), (nn benyttes ved behov) x osv. tom. siste lysenhet I tilfelle det i tillegg også er montert blinkfyr og/eller Blinkfyr AA960=691.16nn-UPnnn Lysenhet x x x Kabel, sekundær AA967=691.16nn-KWnnn HK967= KW003 Kabel mellom armatur og skap x x x Skap AA967=NNN.NNnn HK967=743.13nn Kobingsskap x x Hinderlys AA950=691.54nn-UPnnn AA950= UP001 Hinderlys får løpenummer i forhold til resterende hinderlys for lufthavna x x x Innflygingslys HI Innflygingslys, transformator og kabling merkes som prinsipp for serieringer. Kabel merkes med løpenummer ut av kum som korresponderer med lampenummeret kabelen går til. Trafonummer korresponderer med lampenummer. Kabel fra siste lampe tilbake til regulator merkes med -KV999. Lysenhet AANNN= HK120= Antall lysenheter pr. ring må registreres x Lysenhet AANNN= UPnnn HK120= UP001 Lysenhet 1 x x Transformator AANNN= XTnnn HK120= XT001 Trafo 1 x x Kabel, primær AANNN= KVnnn HK120= KV001 Kabel fra regulator til lampe 1 x x x x Kabel, sekundær AANNN= UPnnn HK120= UP001 Kabel mellom trafo 1 og lampe 1 x x Lysenhet AANNN= UPnnn HK120= UP002 Lysenhet 2 x x Transformator AANNN= XTnnn HK120= XT002 Trafo 2 x x Kabel, primær AANNN= KVnnn HK120= KV002 Kabel fra lampe 1 til lampe 2 x x x x Kabel, sekundær AANNN= UPnnn HK120= UP002 Kabel mellom trafo 2 og lampe 2 x x osv. til siste lampe Mast AA932=729.NNnn HK932= Master og stolper, (nn benyttes ved behov) x Kabel, primær AANNN= KV999 HK120= KV999 Kabel fra siste lampe tilbake til regulator (returkabel) x x x x Innflygingslys HI ring 2 Lysenhet AANNN= HK120= Antall lysenheter pr. ring må registreres x AANNN= UPnnn HK120= UP001 Løpenummer på systemkoden øker med 1 x x osv Innflygingslys LI Innflygingslys, transformator og kabling merkes som prinsipp for serieringer. Kabel merkes med løpenummer ut av kum som korresponderer med lampenummeret kabelen går til. Trafonummer korresponderer med lampenummer. Kabel fra siste lampe tilbake til regulator merkes med -KV999. Lysenhet AANNN= HK120= Antall lysenheter pr. ring må registreres x Lysenhet AANNN= UPnnn HK120= UP001 Lysenhet 1 x x Transformator AANNN= XTnnn HK120= XT001 Trafo 1 x x Kabel, primær AANNN= KVnnn HK120= KV001 Kabel fra regulator til lampe 1 x x x x Kabel, sekundær AANNN= UPnnn HK120= UP001 Kabel mellom trafo 1 og lampe 1 x x Lysenhet AANNN= UPnnn HK120= UP002 Lysenhet 2 x x Transformator AANNN= XTnnn HK120= XT002 Trafo 2 x x Kabel, primær AANNN= KVnnn HK120= KV002 Kabel fra lampe 1 til lampe 2 x x x x Kabel, sekundær AANNN= UPnnn HK120= UP002 Kabel mellom trafo 2 og lampe 2 x x osv. til siste lys Kabel, primær AANNN= KV999 HK120= KV999 Kabel fra siste lampe tilbake til regulator (returkabel) x x x x Innflygingslys LI ring 2 Lysenhet AANNN= HK120= Antall lysenheter pr. ring må registreres x AANNN= UPnnn HK120= UP001 Løpenummer på systemkoden øker med 1 x x osv C:\Users\henrik\SharePoint-områder\Avinor Sola\PDF filer\d8 b_dok AVK D xls - Lys Side 4 av 10

174 Plania Tegninger FDV-idnummer i SOSI-fil Skal innmåles Skal fysisk merkes HOVEDUTSTYRSLISTE (HUL) for EL Dokumentnummer: AV-K-D LUFTHAVN: Arkivnummer: S3986 ICAO-KODE: Utarbeidet: Versjon/Ikrafttredelse: 2.02 / Beskrivelse FDV-ID nummer Eksempel Merknader Innflygings blinkfyr Innflygings blinkfyr, kabel, styreskap og forsyningskabel. Forsyningskabel merkes med inventarnr, tavlenummer i forhold til hvor tavlen er plassert og kabelnummer i forhold til hvilken kurs kabelen er tilkoblet. Lysenhet AA960= HK960= x x x Kabel AA967= KWnnn HK967= KW001 Kabel mellom armatur og skap x x Skap AA967=743.NNnn HK967= Kobingsskap x x Kabel (forsyning) AANNN=433.NNnn-KWnnn HK120= KWnnn Bygg HK120, underfordeling.tavlenr, kursnr KW x x x x Hvis innflygings blinkfyr Lysenhet AA960= HK960= x x x på annen rullebaner Kabel AA967= KWnnn HK967= KW001 Kabel mellom armatur og skap x x Skap AA967=743.NNnn HK967= Kobingsskap x x Kabel (forsyning) AANNN=433.NNnn-KWnnn HK120= KWnnn Bygg HK120, underfordeling.tavlenr, kursnr KW x x x x PLASI PLASI, kabel, styreskap og forsyningskabel. Forsyningskabel merkes med inventarnr, tavlenummer i forhold til hvor tavlen er plassert og kabelnummer i forhold til hvilken kurs kabelen er tilkoblet. PLASI 1 AA960= HK960= Lysenhet x x x Skap AA967=743.NNnn HK967= PLASI-skap, transformatorskap x x Stepkontroll AANNN=563.NNnn HK120= x x Kabel AA967= KWnnn HK967= KW001 Forsyningskabel mellom PLASI og PLASI-skap x x Kabel (forsyning) AANNN=433.NN-KWnnn HK120= KW001 Forsyningskabel mellom PLASI-skap og underfordeling x x x x Kabel (forsyning) AANNN=433.NN-KWnnn HK120= KW001 Forsyningskabel mellom underfordeling og StepControl x x mellom StepControl - PLASI Kabel (styring) AANNN=563.NNnn-KWnnn HK120= KX001 Styrekabel mellom PLASI og StepControl x x x x mellom PLS - StepControl Kabel (styring) AANNN=563.NN-KXnnn HK120= KX001 Styrekabel mellom PLS-skap og StepControl x x PLASI 2 AA960= UP001 HK960= UP001 Lysenhet x x x Skap AA967=743.NNnn HK967= PLASI-skap, transformatorskap x x Stepkontroll AANNN=563.NNnn HK120= x x Kabel AA967= KWnnn HK967= KW001 Forsyningskabel mellom PLASI og PLASI-skap x x Kabel (forsyning) AANNN=433.NN-KWnnn HK120= KW002 Forsyningskabel mellom PLASI-skap og underfordeling x x x x Kabel (forsyning) AANNN=433.NN-KWnnn HK120= KW002 Forsyningskabel mellom underfordeling og StepControl x x mellom StepControl - PLASI Kabel (styring) AANNN=563.NNnn-KWnnn HK120= KX002 Styrekabel mellom PLASI og StepControl x x x x mellom PLS - StepControl Kabel (styring) AANNN=433.NN-KXnnn HK120= KX002 Styrekabel mellom PLS-skap og StepControl x x PLS / Lysstyringsskap AANNN=563.NN HK120= x x Terskellys Hvis terskellys forsynes fra egen ring gjelder følgende (alt. følges kabelnummerering for f.eks Rullebanekantlysring): Terskellys, transformator og kabling merkes som prinsipp for serieringer. Kabel merkes med løpenummer ut av kum som korresponderer med lampenummeret kabelen går til. Trafonummer korresponderer med lampenummer. Kabel fra siste lampe tilbake til regulator merkes med -KV999. Lysenhet AANNN=691.22nn HK120= Antall lysenheter pr. ring må registreres x Kabel, primær AANNN=691.22nn-KVnnn HK120= KV001 x x x x Lysenhet AANNN=691.22nn-UP001 HK120= UP001 Lysenhet 1 x x Transformator AANNN=691.22nn-XTnnn HK120= XT001 Trafo 1 x x Kabel, sekundær AANNN=691.22nn-UP001 HK120= UP001 Merkes kun der det benyttes skjøtekabel mellom trafo og lysenheten x x Lysenhet AANNN=691.22nn-UP002 HK120= UP002 Lysenhet 2 x x Transformator AANNN=691.22nn-XTnnn HK120= XT002 Trafo 2 x x Kabel, sekundær AANNN=691.22nn-UP002 HK120= UP002 Merkes kun der det benyttes skjøtekabel mellom trafo og lysenheten x x osv. til siste lampe Kabel, primær AANNN=691.22nn-KV999 HK120= KV999 Kabel fra siste lampe tilbake til regulator (returkabel) x x x x terskellys ring 2 Lysenhet AANNN=691.22nn HK120= Antall lysenheter pr. ring må registreres x AANNN= BBnnn HK120= UP001 Løpenummer på systemkoden øker med 1 x x osv C:\Users\henrik\SharePoint-områder\Avinor Sola\PDF filer\d8 b_dok AVK D xls - Lys Side 5 av 10

175 Plania Tegninger FDV-idnummer i SOSI-fil Skal innmåles Skal fysisk merkes HOVEDUTSTYRSLISTE (HUL) for EL Dokumentnummer: AV-K-D LUFTHAVN: Arkivnummer: S3986 ICAO-KODE: Utarbeidet: Versjon/Ikrafttredelse: 2.02 / Beskrivelse FDV-ID nummer Eksempel Merknader Senterlinjelys Senterlinjelys, transformator og kabling merkes som prinsipp for serieringer. Kabel merkes med løpenummer ut av kum som korresponderer med lampenummeret kabelen går til. Trafonummer korresponderer med lampenummer. Kabel fra siste lampe tilbake til regulator merkes med -KV999. Lysenhet AANNN= HK120= Antall lysenheter pr. ring må registreres x Lysenhet AANNN= UPnnn HK120= UP001 Lysenhet 1 x x Transformator AANNN= XTnnn HK120= XT001 Trafo 1 x x Kabel, primær AANNN= KVnnn HK120= KV001 Kabel fra regulator til lampe 1 x x x x Kabel, sekundær AANNN= UPnnn HK120= UP001 Kabel mellom trafo 1 og lampe 1 x x Lysenhet AANNN= UPnnn HK120= UP002 Lysenhet 2 x x Transformator AANNN= XTnnn HK120= XT002 Trafo 2 x x Kabel, primær AANNN= KVnnn HK120= KV002 Kabel fra lysenhet 1 til lysemhet 2 x x x x Kabel, sekundær AANNN= UPnnn HK120= UP002 Kabel mellom trafo 2 og lampe 2 x x osv. til siste lampe Kabel, primær AANNN= KV999 HK120= KV999 Kabel fra siste lampe tilbake til regulator (returkabel) x x x x Baneendelys Hvis baneendelysene forsynes fra egen ring gjelder følgende (alt. følges kabelnummerering for f.eks Rullebanekantlysring): Baneendelys, transformator og kabling merkes som prinsipp for serieringer. Kabel merkes ut av kum med løpenummer som korresponderer med lampenummeret kabelen går til. Trafonummer korresponderer med lampenummer. Kabel fra siste lampe tilbake til regulator merkes med - KV999. Lysenhet AANNN=691.25nn HK120= Antall lysenheter pr. ring må registreres x Kabel, primær AANNN=691.25nn-KVnnn HK120= KV001 x x x x Lysenhet AANNN=691.25nn-UPnnn HK120= UP001 Lysenhet 1 x x Transformator AANNN=691.25nn-XTnnn HK120= XT001 Trafo 1 x x Kabel, sekundær AANNN=691.25nn-UPnnn HK120= UP001 Merkes kun der det benyttes skjøtekabel mellom trafo og lysenheten x x Lysenhet AANNN=691.25nn-UPnnn HK120= UP002 Lysenhet 2 x x Transformator AANNN=691.25nn-XTnnn HK120= XT002 Trafo 2 x x Kabel, sekundær AANNN=691.25nn-UPnnn HK120= UP002 Merkes kun der det benyttes skjøtekabel mellom trafo og lysenheten x x osv. til siste lampe Kabel, primær AANNN=691.25nn-KV999 HK120= KV999 Kabel fra siste lampe tilbake til regulator (returkabel) x x x x terskellys ring 2 Lysenhet AANNN=691.25nn HK120= Antall lysenheter pr. ring må registreres x AANNN= BBnnn HK120= UP001 Løpenummer på systemkoden øker med 1 x osv Rullebanekantlys Rullebanekantlys, transformator og kabling merkes som prinsipp for serieringer. Kabel merkes med løpenummer ut av kum som korresponderer med lampenummeret kabelen går til. Trafonummer korresponderer med lampenummer. Kabel fra siste lampe tilbake til regulator merkes med -KV999. Lysenhet AANNN= HK120= Antall lysenheter pr. ring må registreres x Lysenhet AANNN= UPnnn HK120= UP001 Lysenhet 1 x x Transformator AANNN= XTnnn HK120= XT001 Trafo 1 x x Kabel, primær AANNN= KVnnn HK120= KV001 Kabel fra regulator til lampe 1 x x x x Kabel, sekundær AANNN= UPnnn HK120= UP001 Merkes kun der det benyttes skjøtekabel mellom trafo og lysenheten x x Lysenhet AANNN= UPnnn HK120= UP002 Lysenhet 2 x x Transformator AANNN= XTnnn HK120= XT002 Trafo 2 x x Kabel, primær AANNN= KVnnn HK120= KV002 Kabel fra lysenhet 1 til lysemhet 2 x x x x Kabel, sekundær AANNN= UPnnn HK120= UP002 Merkes kun der det benyttes skjøtekabel mellom trafo og lysenheten x x osv. til siste lys Kabel, primær AANNN= KV999 HK120= KV999 Kabel fra siste lampe tilbake til regulator (returkabel) x x x x Rullebanekantlys ring 2 Lysenhet AANNN= HK120= Antall lysenheter pr. ring må registreres x AANNN= BBnnn HK120= UP001 Løpenummer på systemkoden øker med 1 x x osv C:\Users\henrik\SharePoint-områder\Avinor Sola\PDF filer\d8 b_dok AVK D xls - Lys Side 6 av 10

176 Plania Tegninger FDV-idnummer i SOSI-fil Skal innmåles Skal fysisk merkes HOVEDUTSTYRSLISTE (HUL) for EL Dokumentnummer: AV-K-D LUFTHAVN: Arkivnummer: S3986 ICAO-KODE: Utarbeidet: Versjon/Ikrafttredelse: 2.02 / Beskrivelse FDV-ID nummer Eksempel Merknader Rullebanevarsellys (Wig-Wag) Rullebanevarsellys, kabel og forsyningskabel. Forsyningskabel merkes med inventarnr, tavlenummer i forhold til hvor tavlen er plassert og kabelnummer i forhold til hvilken kurs kabelen er tilkoblet. Wig-wag 1 AA960= HK960= x Wig-wag 1 AA960= UPnnn HK960= UP001 Lysenhet 1 x x Skap AA967=743.NNnn HK967= Koblingsskap x x Kabel (forsyning) AANNN=433.NNnn-KWnnn HK120= KWnnn Bygg HK120, underfordeling.tavle, kurs KW x x x x Wig-wag 2 AA960= HK960= x Wig-wag 2 AA960= UPnnn HK960= UP001 Lysenhet 2 x x Skap AA967=743.NNnn HK967= Koblingsskap x x Kabel (forsyning) AANNN=433.NN-KWnnn HK120= KWnnn Bygg HK120, underfordeling.tavle, kurs KW x x x x osv Markeringslys for senterlinje Markeringslys for senterlinje, transformator og kabling merkes som prinsipp for serieringer. Kabel merkes med løpenummer ut av kum som korresponderer med lampenummeret kabelen går til. Trafonummer korresponderer med lampenummer. Kabel fra siste lampe tilbake til regulator merkes med -KV999. Lysenhet AANNN= HK120= Antall lysenheter pr. ring må registreres x Lysenhet AANNN= UPnnn HK120= UP001 Lysenhet 1 x x Transformator AANNN= XTnnn HK120= XT001 Trafo 1 x x Kabel, primær AANNN= KVnnn HK120= KV001 Kabel fra regulator til lampe 1 x x x x Kabel, sekundær AANNN= UPnnn HK120= UP001 Kabel mellom trafo 1 og lysenhet 1 x x x x Lysenhet AANNN= UPnnn HK120= UP002 Lysenhet 2 x Transformator AANNN= XTnnn HK120= XT002 Trafo 2 x x Kabel, primær AANNN= KVnnn HK120= KV002 Kabel fra lysenhet 1 til lysemhet 2 x x x x Kabel, sekundær AANNN= UPnnn HK120= UP002 Kabel mellom trafo 2 og lysenhet 2 x x x x osv. til siste lampe Kabel, primær AANNN= KV999 HK120= KV999 Kabel fra siste lampe tilbake til regulator (returkabel) x x Markeringslys for siktepunkt Avbrutt landingslys Forsterket innflygingslys Markeringslys for siktepunkt følger kabelnummer- og merkestruktur som for senterlinje/ev. markeringslys for senterlinje, men har eget systemkode nn for lysenheten Avbrutt landingslys følger kabelnummer- og merkestruktur som for rullebanekantlys, men har eget systemkode nn for lysenheten Forsterket innflygingslys, styreskap og kabling. Forsyningskabel merkes med inventarnr, tavlenummer i forhold til hvor tavlen er plassert og kabelnummer i forhold til hvilken kurs kabelen er tilkoblet. Lysenhet AA960=691.31nn HK960= Antall lysenheter må registreres x Lysenhet AA960=691.31nn-UPnnn HK960= UP001 Lysenhet 1 x x Kabel (Lysenhet) AA967=743.31nn-KWnnn HK967= KW001 Kabel fra armatur til skap x x Skap (styring) AA967=NNN.NNnn HK967= Andre EL-installasjoner, Utendørs lavspent forsyning, (nn benyttes ved behov) x x Lysenhet AA960=691.31nn-UPnnn HK960= UP002 Lysenhet 2 x x Kabel (Lysenhet) AA967=743.31nn-KWnnn HK967= KW002 Kabel fra armatur til skap x x Skap (styring) AA967=NNN.NNnn HK967= Andre EL-installasjoner, Utendørs lavspent forsyning, (nn benyttes ved behov) x x Lysenhet AA960=691.31nn-UPnnn HK960= UP003 Lysenhet 3 x x Kabel (Lysenhet) AA967=743.31nn-KWnnn HK967= KW003 Kabel fra armatur til skap x x Skap (styring) AA967=NNN.NNnn HK967= Andre EL-installasjoner, Utendørs lavspent forsyning, (nn benyttes ved behov) x x osv. til siste lampe Kabel, primærforsyning AA967=433.NN-KWnnn HK967= KW011 x x x x Kabel (styring) AA967=433.NN-KXnnn HK967= KX010 x x x x C:\Users\henrik\SharePoint-områder\Avinor Sola\PDF filer\d8 b_dok AVK D xls - Lys Side 7 av 10

177 Plania Tegninger FDV-idnummer i SOSI-fil Skal innmåles Skal fysisk merkes HOVEDUTSTYRSLISTE (HUL) for EL Dokumentnummer: AV-K-D LUFTHAVN: Arkivnummer: S3986 ICAO-KODE: Utarbeidet: Versjon/Ikrafttredelse: 2.02 / Beskrivelse FDV-ID nummer Eksempel Merknader Forsterket innflygingslys Variant med ett styreskap på LH Forsterket innflygingslys, styreskap og kabling. Forsyningskabel merkes med inventarnr, tavlenummer i forhold til hvor tavlen er plassert og kabelnummer i forhold til hvilken kurs kabelen er tilkoblet. Lysenhet AA960=691.31nn HK960= Antall lysenheter må registreres x Lysenhet AA960=691.31nn-UPnnn HK960= UP001 Lys 1 x x Kabel (Lysenhet) AANN=743.31nn-KWnnn HK120= KW001 Kabel fra armatur til skap x x x x Lysenhet AA960=691.31nn-UPnnn HK960= UP002 Lys 2 x x Kabel (Lysenhet) AANN=743.31nn-KWnnn HK120= KW001 Kabel fra armatur til skap x x x x Lysenhet AA960=691.31nn-UPnnn HK960= UP003 Lys 3 x x Kabel (Lysenhet) AANN=743.31nn-KWnnn HK120= KW001 Kabel fra armatur til skap x x x x osv. til siste lampe Styreskap AANNN=NNN.NNnn HK120= x x Taksebanesenterlinjelys Taksebanesenterlinjelys (691.40nn) følger nummereringsstruktur for Taksebanekantlys hvis de henger på TWY-ringen og får da systemkode nn Taksebanekantlys Taksebanekantlys, transformator og kabling merkes som prinsipp for serieringer. Kabel merkes med løpenummer ut av kum som korresponderer med lampenummeret kabelen går til. Trafonummer korresponderer med lampenummer. Kabel fra siste lampe tilbake til regulator merkes med -KV999. taksebanekantlys ring 1 Lysenhet AANNN= HK120= Antall lysenheter pr. ring må registreres x Lysenhet AANNN= UPnnn HK120= UP001 Lysenhet 1 x x Transformator AANNN= XTnnn HK120= XT001 Trafo 1 x x Kabel, primær AANNN= KVnnn HK120= KV001 Kabel fra regulator til lampe 1 x x x x Kabel, sekundær AANNN= UPnnn HK120= UP001 Merkes kun der det benyttes skjøtekabel mellom trafo og lysenheten x x Lysenhet AANNN= UPnnn HK120= UP002 Lysenhet 2 x x Transformator AANNN= XTnnn HK120= XT002 Trafo 2 x x Kabel, primær AANNN= KVnnn HK120= KV002 Kabel fra lysenhet 1 til lysemhet 2 x x x x Kabel, sekundær AANNN= UPnnn HK120= UP002 Merkes kun der det benyttes skjøtekabel mellom trafo og lysenheten x x osv. til siste lys Kabel, primær AANNN= KV999 HK120= KV999 Kabel fra siste lampe tilbake til regulator (returkabel) x x x x taksebanekantlys ring 2 Lysenhet AANNN= BBnnn HK120= Antall lysenheter pr. ring må registreres x AANNN= BBnnn Løpenummer på systemkoden øker med 1 x x osv. Flomlys / Plassbelysning (flyside) Flomlys/Plassbelysning, kabel, mast og forsyningskabel. Forsyningskabel merkes med inventarnr, tavlenummer i forhold til hvor tavlen er plassert og kabelnummer i forhold til hvilken kurs kabelen er tilkoblet. Flomlys / Plassbelysning AA956= HK956= Antall lysenheter pr. mast må registreres x x Flomlys / Plassbelysning AA956= UPnnn HK956= UP001 Lysenhet 1 x Flomlys / Plassbelysning AA956= UPnnn HK956= UP002 Lysenhet 2 x Flomlys / Plassbelysning AA956= UPnnn HK956= UP003 Lysenhet 3 x Skap AA967=743.NNnn HK967= Koblingsskap x x HK967= UX001 Når det er flere skap tilhørende samme belysning, bnyttes -UX001, -UX002 osv. x x Mast AA932=729.NNnn HK932= Master og stolper, (nn benyttes ved behov) x Kabel (forsyning) AANNN=433.NN-KWnnn HK120= KW001 Forsyningskabel - Bygg HK120, underfordeling.tavle, kurs KW x x x x Flomlys / Plassbelysning AA956= HK956= Antall lysenheter pr. mast må registreres x x Flomlys / Plassbelysning AA956= UPnnn HK956= UP001 Lysenhet 1 x Flomlys / Plassbelysning AA956= UPnnn HK956= UP002 Lysenhet 2 x Flomlys / Plassbelysning AA956= UPnnn HK956= UP003 Lysenhet 3 x C:\Users\henrik\SharePoint-områder\Avinor Sola\PDF filer\d8 b_dok AVK D xls - Lys Side 8 av 10

178 Plania Tegninger FDV-idnummer i SOSI-fil Skal innmåles Skal fysisk merkes HOVEDUTSTYRSLISTE (HUL) for EL Dokumentnummer: AV-K-D LUFTHAVN: Arkivnummer: S3986 ICAO-KODE: Utarbeidet: Versjon/Ikrafttredelse: 2.02 / Beskrivelse FDV-ID nummer Eksempel Merknader Skap AA967=743.NNnn HK967= Koblingsskap x x HK967= UX001 Når det er flere skap tilhørende samme belysning ebnyttes -UX001, -UX002 osv. x x Mast AA932=729.NNnn HK932= Master og stolper, (nn benyttes ved behov) x Kabel (forsyning) AANNN=433.NN-KWnnn HK120= KW001 Forsyningskabel - Bygg HK120, underfordeling.tavle, kurs KW x x x x osv. for andre flomlys Flomlys, lys på P-plass (landside) Flomlys, lys på P-plass, lys på landside, kabel, mast og forsyningskabel. Forsyningskabel merkes med inventarnr, tavlenummer i forhold til hvor tavlen er plassert og kabelnummer i forhold til hvilken kurs kabelen er tilkoblet. Flomlys / Plassbelysning AA966= HK966= Antall lysenheter pr. mast må registreres x x Flomlys / Plassbelysning AA966= UPnnn HK966= UP001 Lysenhet 1 x Flomlys / Plassbelysning AA966= UPnnn HK966= UP002 Lysenhet 2 x Flomlys / Plassbelysning AA966= UPnnn HK966= UP003 Lysenhet 3 x Skap AA967=743.NNnn HK967= Koblingsskap x x HK967= UX001 Når det er flere skap tilhørende samme belysning, bnyttes -UX001, -UX002 osv. x x Mast AA932=729.NNnn HK932= Master og stolper, (nn benyttes ved behov) x Kabel (forsyning) AANNN=433.NN-KWnnn HK120= KW001 Forsyningskabel - Bygg HK120, underfordeling.tavle, kurs KW x x x x Flomlys / Plassbelysning AA966= HK966= Antall lysenheter pr. mast må registreres x x Flomlys / Plassbelysning AA966= UPnnn HK966= UP001 Lysenhet 1 x Flomlys / Plassbelysning AA966= UPnnn HK966= UP002 Lysenhet 2 x Flomlys / Plassbelysning AA966= UPnnn HK966= UP003 Lysenhet 3 x Skap AA967=743.NNnn HK967= Koblingsskap x x HK967= UX001 Når det er flere skap tilhørende samme belysning ebnyttes -UX001, -UX002 osv. x x Mast AA932=729.NNnn HK932= Master og stolper, (nn benyttes ved behov) x Kabel (forsyning) AANNN=433.NN-KWnnn HK120= KW001 Forsyningskabel - Bygg HK120, underfordeling.tavle, kurs KW x x x x osv. for andre flomlys Hinderlys Hinderlys, Lysenheter, kabel mellom Lysenhetene og forsyningskabel fra f.eks e-verkskap Lysenhet AA950=691.54nn HK950= Hinderlys 1 - av totlat alle hinderlys x x x Mast AA932=729.54nn HK932= Master og stolper, (nn benyttes ved behov) x Kabel (forsyning) AANNN=NNN.NN-KWnnn Angivelse om tilkobling til f.eks lokalt e-verk skap x x x x Lysenhet AA950=691.54nn HK950= Hinderlys 2 - av totlat alle hinderlys x x x Mast AA932=729.54nn HK932= Master og stolper, (nn benyttes ved behov) x Kabel (forsyning) AANNN=NNN.NN-KWnnn Angivelse om tilkobling til f.eks lokalt e-verk skap x x x x Lysenhet AA950=691.54nn HK950= Hinderlys 3 - av totlat alle hinderlys x x x Mast AA932=729.54nn HK932= Master og stolper, Andre konstruksjoner (utendørs), (nn benyttes ved behov) x Kabel (forsyning) AANNN=NNN.NN-KWnnn Angivelse om tilkobling til f.eks lokalt e-verk skap x x x x osv. for alle hinderlys lys Desentralisert UPS UPS AA967=743.54nn-NBnnn HK967= NB001 UPS, batteripakke og komm.radio monter i skap x x x Skap AA967=743.54nn HK967= x x Hinderlys med solcelle Lysenhet AA950=691.54nn HK950= Hinderlys 4 - av totlat alle hinderlys x x x Mast AA932=729.54nn HK932= Master og stolper, (nn benyttes ved behov) x Kabel (forsyning) AA967=743.54nn-KWnnn HK967= KW001 Kabel fra armatur til skap x x Styreskap AA967=743.54nn HK967= (nn benyttes ved behov) x x Solcelle AA967=743.54nn-NBnnn HK967= NB001 Solcelle x x x Batterier AA967=743.54nn-NBnnn HK967= NB002 Batteri x x x Vindpølse Vindpølse, hinderlys, belysning, vindpølse, kabler Vindpølse AA6NN=729-RSnnn HK606=729-RS001 Vindpølse 1 inkl mast. NN oppgis av TIF x x x Hinderlys AA950=691.54nn HK950= Hinderlys 8 - av totlat alle hinderlys x x x C:\Users\henrik\SharePoint-områder\Avinor Sola\PDF filer\d8 b_dok AVK D xls - Lys Side 9 av 10

179 Plania Tegninger FDV-idnummer i SOSI-fil Skal innmåles Skal fysisk merkes HOVEDUTSTYRSLISTE (HUL) for EL Dokumentnummer: AV-K-D LUFTHAVN: Arkivnummer: S3986 ICAO-KODE: Utarbeidet: Versjon/Ikrafttredelse: 2.02 / Beskrivelse FDV-ID nummer Eksempel Merknader Vindpølsebelysning AA956=691.55nn HK956= Vindpølsebelysning 1 x x x Kabel AA967=743.55nn-KWnnn HK967= KW001 Forsyningskabel mellom utstyr i mast og skap x x Skap på mast AA967=743.55nn HK967= Skap, (nn benyttes ved behov) x x Kabel (forsyning) AANNN=433.nn-KWnnn HK120= KW001 Forsyningskabel, Bygg HK120, underfordeling.tavle, kurs KW x x x x Vindpølse AA6NN=729-RSnnn HK607=729-RS002 Vindpølse 2 inkl mast. NN oppgis av TIF x x x Hinderlys AA950=691.54nn HK950= Hinderlys 9 - av totlat alle hinderlys x x x Vindpølsebelysning AA960=691.55nn HK960= Vindpølsebelysning 2 x x x Kabel AA967=743.55nn-KWnnn HK967= KW001 Forsyningskabel mellom utstyr i mast og skap x x Skap på mast AA967=743.55nn HK967= Skap, (nn benyttes ved behov) x x Kabel (forsyning) AANNN=433.nn-KWnnn HK120= KW002 Forsyningskabel, Bygg HK120, underfordeling.tavle, kurs KW x x x x Tempføler Temperaturgiver AA6NN=961-RTnnn HK605=961-RT001 x x x Kabel AA6NN=961-KXnnn HK605=961-KX001 x x x Koblingsboks AA6NN=961-UXnnn HK605=961-UX001 x x Display tårn AA6NN=961-UMnnn BL605=961-UM001 x x Display vakt AA6NN=961-UMnnn BL605=961-UM002 x x Vindermåler utstyr Vindmåler AA6NN=962-RSnnn HK608=962-RS001 Vindmåler 1 inkl mast. Inventarnummeret oppgis av TIF x x x Kabel AA6NN=962-KXnnn HK608=962-KX001 x x x Hinderlys AA950=691.54nn HK950= Hinderlys 10 - av totlat alle hinderlys x x x Kabel (forsyning) AANNN=433.nn-KWnnn HK120= KW002 Forsyningskabel, Bygg HK120, underfordeling.tavle, kurs KW x x x Vindmåler AA6NN=962-RSnnn HK609=962-RS002 Vindmåler 2 inkl mast. Inventarnummeret oppgis av TIF x x x Kabel AA6NN=962-KXnnn HK609=962-KX002 x x x Hinderlys AA950=691.54nn HK950= Hinderlys 11 - av totlat alle hinderlys x x x Kabel (forsyning) AANNN=433.nn-KWnnn HK120= KW002 Forsyningskabel, Bygg HK120, underfordeling.tavle, kurs KW x x x C:\Users\henrik\SharePoint-områder\Avinor Sola\PDF filer\d8 b_dok AVK D xls - Lys Side 10 av 10

180 AV-K-D SOSI-leveranser for ledningsdata AV-K-D STAVANGER LUFTHAVN, SOLA OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING Side 1 av 11

181 AV-K-D SOSI-leveranser for ledningsdata Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL EL-LEDNINGER Leveranse fra anleggstekniske installasjoner SOSI-fil Trekkerør i samme grøft Tillegg til SOSI-filen når trekkerør registreres Leveranse fra el-tekniske installasjoner El-kabler lagt i nye trekkerør eller grøft El-kabler trukket igjennom eksisterende trekkerør VA-LEDNINGER KABLER ELLER LEDNINGER SATT UT AV DRIFT MÅLESTED...11 Side 2 av 11

182 AV-K-D SOSI-leveranser for ledningsdata FORMÅL Dette dokumentet er et vedlegg til AV-K-D007 og er en veiledning som beskriver hvordan ledningsdata skal dokumenteres i SOSI. AV-K-D007 beskriver at den såkalte forenklet ledningsmodell skal benyttes for dokumentasjon av ledningsdata i SOSI format. I den grad det er avvik mellom forenklet ledningsmodell som er beskrevet i SOSI-standarden (www.statkart.no) og denne veiledningen, er det denne veiledningen som skal benyttes for dokumentasjon i SOSI. Denne veiledningen beskriver ulike situasjoner med hensyn til hva som skal innmåles, hvordan innmålte data skal beskrives i SOSI og hva slags informasjon (egenskaper) som skal knyttes til ledningene. Veiledningen har mest fokus på elektriske ledninger og kabler siden det er disse som oftes har de største utfordringer knyttet til seg siden data ofte skal innhentes fra flere parter. Beskrivelsen av el-ledninger gjelder også for tele-, signal- og fiberkabler. 2 EL-LEDNINGER 2.1 Leveranse fra anleggstekniske installasjoner Dette avsnittet beskriver format på SOSI-fil som skal leveres for anleggstekniske installasjoner for el-ledninger SOSI-fil SOSI-filer som skal dokumentere de anleggstekniske installasjoner inneholder innmålte data, som for eksempel grøfter og trekkerør som el-kabler skal legges i eller trekkes igjennom samt trekkekummer. Luftledningstraseer og master inngår også som en del av denne dokumentasjonen. Følgende eksempler viser SOSI syntaks for de uliker deler av anlegget: 1. Trekkekummer.PUNKT 21:..OBJTYPE Kum..KVALITET * *..DATAFANGSTDATO KOPL_NAV AT931= KOPL_TYP TK..NØH !* Datoen innmålingen tok sted.!* FDVID-nummer til kum!* Angir trekkekum Følgende koder brukes for koplingstyper for trekkekummer: Banelyskum ->..KOBL_TYP BK Trekkekum ->..KOPL_TYP TK 2. Grøft med en eller flere trekkerør eller støpt rørkanal med trekkerør.kurve 34:..OBJTYPE Trekkrør..KVALITET * *..DATAFANGSTDATO ANTALLRØR 3..NØH !* Datoen innmålingen tok sted.!* Antall rør i grøft eller rørkanal Side 3 av 11

183 AV-K-D SOSI-leveranser for ledningsdata Egenskapen ANTALLRØR brukes for å angi antall hovedrør i grøften eller rørkanalen. Eventuelle subrør skal ikke telles. 3. Grøft der kabler er lagt direkte i jorden eller frest ned i asfalten.kurve 34:..OBJTYPE LednTraseSeksjon..KVALITET * *..DATAFANGSTDATO LEGGEÅR...SIKKERÅR 1...ÅR NØH !* Datoen innmålingen tok sted.!* Ledningens opprinnelse.!* Angir om det er noen usikkerhet i årstallet ÅR.!* Angir når LednTraseSeksjon ble lagt. Definisjon av egenskapen SIKKERÅR fra SOSI standard, Ledningsnett: Kan kompaktifiseres slik:..leggeår <SIKKERÅR> <ÅR> 4. Åpen grøft defineres som følger:.kurve 18:..OBJTYPE LEDNTRASESEKSJON..LEDN_TYP 86! Kode for grøft er 86..NØH Åpent grøft skal måles inn i bunn av grøft. 5. Luftledningstrase (lavspent eller høyspent).kurve 34: Side 4 av 11

Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 2.1 A. AVVIK FRA NS 8405:2008 2.2 B. SUPPLERENDE KONTRAKTSBESTEMMELSER 2 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Det vises

Detaljer

Bok 2 Kontraktsdokumenter. Kontraktsbestemmelser. K Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Sikkerhetsområder og lysanlegg, - Anleggsarbeider II

Bok 2 Kontraktsdokumenter. Kontraktsbestemmelser. K Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Sikkerhetsområder og lysanlegg, - Anleggsarbeider II Bok 2 Kontraktsdokumenter Del II Kontraktsbestemmelser K-184278 Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Sikkerhetsområder og lysanlegg, - Anleggsarbeider II Bok 2 Del II Kontraktsbestemmelser (basert på mal versjon

Detaljer

Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten: som gjelder i den rekkefølge de er angitt:

Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten: som gjelder i den rekkefølge de er angitt: Vedlegg AVVIKENDE BESTEMMELSER til NS 8406 For å lette bruken av standarden er alle bestemmelser der det er gjort endringer i NS 8406 heretter gjengitt i sin helhet. Sykehuset Innlandets tilføyelser til

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedtatt 27.5.2010 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om utvidelse av slamlager Badstua

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Vedlegg 1 AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Sak: 15/34 Asfaltarbeider Lillestrøm Bussterminal med opsjon Utgave 1.0 Side

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 1 Parter Oppdragsgiver: Org.nr: Entreprenør: Org.nr: Forsvarsbygg 975950662 Adresse: Adresse: Representant: Representant: E-post: Tlf: E-post: Tlf: 2 Om oppdraget:

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 3 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL B ENTREPRISER NS UDIs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405.

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL B ENTREPRISER NS UDIs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405. KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL B ENTREPRISER NS 8405 UDIs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405. INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR AVTALER BASERT PÅ NS 8405...

Detaljer

Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV

Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Oslo den 12. april 2007 Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Lasse Simonsen Forslag til revisjon av kapittel IV mm i NS 8405 2 Kapittel III Byggherrens medvirkning 19 Innholdet av byggherrens

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

NORDBYEN OMSORGSSENTER

NORDBYEN OMSORGSSENTER Gjøvik Kommune NORDBYEN OMSORGSSENTER 214240 Mottakskjøkken Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2015-01-13 Oppdragsnr.: 5135477 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering. ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS3430

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE Mellom Bergen og omland havnevesen (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om Prosjektering og utførelse fastprisanlegg

Detaljer

Entreprise Elektroarbeider og lysmaster

Entreprise Elektroarbeider og lysmaster TROMSØ HAVN KF Grøtsund havneavsnitt Entreprise Elektroarbeider og lysmaster Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Grøtsund havneavsnitt, Elektroarbeider og lysmaster, Vedlegg A kontraktsbestemmelser Side 2

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

Brumunddal Bo og Aktivitetssenter

Brumunddal Bo og Aktivitetssenter Ringsaker kommune Bygg og eiendom Åsmarkvn 3 2390 Moelv Brumunddal Bo og Aktivitetssenter Nytt Nød og ledesystem Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2012-11-27 Oppdragsnr.: 5123229 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser

Detaljer

Kaipromenaden Tingvoll

Kaipromenaden Tingvoll Tingvoll kommune Kaipromenaden Tingvoll Entreprise - Bygging av kaipromenade Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2014-02-17 Oppdragsnr.: 5140398 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Innhold 2 Generelle

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON LOFOTKRAFT AS FYGLE TRANSFORMATORSTASJON Entreprise: Bygningsmessige arbeider Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2012-02-01 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsbestemmelser NS 8407 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Anskaffelse 203 /2013. Vedlegg 5 KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:.

Detaljer

OSL A121280 SAS Lounge innland. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA

OSL A121280 SAS Lounge innland. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA Prosjekttittel: OSL A121280 SAS Lounge innland Tittel: Tilbudsinnbydelse Minikonkurranse bygningsmessige arbeider B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom OMSORGSBYGG OSLO KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Installasjon av slokkeanlegg i Teisen

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer Berg fengsel, nytt sauefjøs Doculive-nummer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer Berg fengsel, nytt sauefjøs Doculive-nummer TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Tilbudsskjema. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

Tilbudsskjema. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 AV 5 Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 Tilbud 1.1 Tilbudssammendrag De komplette arbeider,

Detaljer

Kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser med de presiseringer og endringer som er angitt

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Prosjektering

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Drammen fengsel Pr.nr ST1 Doculive-nummer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Drammen fengsel Pr.nr ST1 Doculive-nummer TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Rivningsarbeider i Dyringveien

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Vedlegg 1: B Kontraktsbestemmelser 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE mellom Sund kommune (etter dette kalla byggherren) og (etter dette kalla totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om prosjektering og utføring av kaianlegg for

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE Vedlegg : Kontraktsbestemmelser AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE mellom Øvre Eiker kommune (954 597 482) (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr..

Detaljer

Tilbudsskjema. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

Tilbudsskjema. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 AV 5 Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 Tilbud 1.1 Tilbudssammendrag De komplette arbeider,

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om SHA-

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av

Detaljer

KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID Vedlegg 1 KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Hvaler kommune. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser for totalentreprise med presiseringer og endringer

Generelle kontraktsbestemmelser for totalentreprise med presiseringer og endringer Del 3 Generelle kontraktsbestemmelser for totalentreprise med presiseringer og endringer EMMAUS BARNEHAGE Prosjektnr 4852 Juni 2014 Emmaus barnehage Stavanger eiendom 1 av 8 Innholdsfortegnelse: 1 Kommunikasjon

Detaljer

Kontraktnummer Anskaffelse 71/2014

Kontraktnummer Anskaffelse 71/2014 KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Rehabilitering av Oksefontenen på Torshov

Detaljer

SAMA AKTIVITETSSENTER - FASADEREHABILITERING Tilbud E01 Totalentreprise grunnlag.

SAMA AKTIVITETSSENTER - FASADEREHABILITERING Tilbud E01 Totalentreprise grunnlag. 140158 SAMA AKTIVITETSSENTER - FASADEREHABILITERING Tilbud E01 Totalentreprise grunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL II Kontraktbestemmelser med blanketter NS8407 For Tilbud 150513 BAN Revisjon Revisjonen

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Vannledning Møllerveien- Maridalsveien

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rehabilitering av vann- og avløpsledninger

Detaljer

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedlegg 05 KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer: om Prosjektering

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument B Tilbudsregler 2007-05-24 Side 1 av 5 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bydel Alna (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008

Detaljer

Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag

Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag SKJØNHAUGENGA OMSORGSBOLIGER KONTRAKT NS 8407 ENDRINGSBILAG Kontrakten mellom Trøgstad kommune og tilbyder skal baseres på NS 8407, med endringer og tillegg som fremkommer

Detaljer

Avtale om bygg- og anleggsarbeider. mellom

Avtale om bygg- og anleggsarbeider. mellom Avtale om bygg- og anleggsarbeider mellom Oslo universitetssykehus HF (Org nr 993 467 049) heretter benevnt Byggherren og XXX (Org nr ) heretter benevnt Entreprenøren om Avtalen er laget i to eksemplarer

Detaljer

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER TILBUDSINNBYDELSE RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER 1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.1 OM RANDABERG KOMMUNE... 3 2 ANSKAFFELSEN... 3 2.1 FORMÅL OG OMFANG... 3 2.2 AVTALENS VARIGHET... 3 2.3 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER mellom Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandør) Organisasjonsnr./Personnr. om Ukentlig massasje som velferdstilbud

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren) og (heretter kalt Totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Utomhusanlegg på Huseby

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK

AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK REHABILITERING AV FASADE mellom FROGN KOMMUNE Som oppdragsgiver, Foretaksnummer: NO xxx xxx xxx MVA Postboks 10 1410 Drøbak Tlf.nr.: 64 90 60 e-post: arne.krokeide@frogn.kommune.no

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Reparasjon av veidekke(asfaltering) Rammeavtalenummer: (Anskaffelse

Detaljer

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN TILBUDSSKJEMA Summer og tilbudspriser overføres fra bok 1 til tilbudsskjemaet. Kun de timepriser og påslag som oppføres i tilbudsskjema et gjelder. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema-Totalentreprise Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum K3012 Inertluftanlegg DL.nr

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema-Totalentreprise Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum K3012 Inertluftanlegg DL.nr TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune

Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune 1. Virkeområde Denne kontrakten gjelder mellom Nordland fylkeskommune og.. for leveranse og montering av møbler og inventar til Brønnøysund

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Dato: 24.09.2001 Erstatter utgave av 01.09.2001 KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. Lunner kommune, Eiendom og infrastruktur. Pxxx- Rehabilitering av tegelfasader ved Lunner Rådhus

AVTALEDOKUMENT. Lunner kommune, Eiendom og infrastruktur. Pxxx- Rehabilitering av tegelfasader ved Lunner Rådhus AVTALEDOKUMENT Dette avtaledokument er bygget opp med grunnlag i NS 3410. 4. utgave september 1994. «Formular for kontrakt om utførelse av bygg- og anleggsarbeider» Lunner kommune, Eiendom og infrastruktur

Detaljer

OSL Utvidelse Sentrallager. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B For tilbud GMKNI GMRBN GMAMA

OSL Utvidelse Sentrallager. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B For tilbud GMKNI GMRBN GMAMA Prosjekttittel: OSL Utvidelse Sentrallager Tittel: Tilbudsinnbydelse Minikonkurranse bygningsmessige arbeider B01 13.08.13 For tilbud GMKNI GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent Prosjektnummer:

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som

Detaljer

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid AVTALE om rådgivningstjenester utført etter medgått tid mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om (kort om oppdraget) For denne

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE Dato: 24.09.2001. Erstatter utgave av 01.09.2001 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse

Detaljer

OSL Returpunkt 12 for flyavfall. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B For tilbud GMKNI GMRBN GMAMA

OSL Returpunkt 12 for flyavfall. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B For tilbud GMKNI GMRBN GMAMA Prosjekttittel: OSL Returpunkt 12 for flyavfall Tittel: Tilbudsinnbydelse Minikonkurranse bygningsmessige arbeider B01 19.08.13 For tilbud GMKNI GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Instruks til tilbyder 2014-03-20 Oppdragsnr.: 5140677 01 2014-03-20 Tilbudsutsending SiSan PM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS HØGSKOLEN i ØSTFOLD K200 UTSKIFTING GOLV/DØRER Doculive nr.

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS HØGSKOLEN i ØSTFOLD K200 UTSKIFTING GOLV/DØRER Doculive nr. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS Tittel: Tilbudsinnbydelse Minikonkurranse 72612 Forenklet Transfer Bygningsmessige arbeider E01 15.12.2014 For utsendelse GMBFL GMJSK GMALH Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

Bilag 7 - Kontraktsvilkår

Bilag 7 - Kontraktsvilkår Bilag 7 - Kontraktsvilkår 1. ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR For denne avtalen gjelder NS 8406:2009 «Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt» som alminnelige kontraktsvilkår. For oppdraget vil det gjelde

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - Bibliotek

TILBUDSSKJEMA - Bibliotek TILBUDSSKJEMA - Bibliotek For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./Personnr.: om KOPIERINGSTJENESTER FOR

Detaljer

Avtaledokument. som byggherre, organisasjonsnummer:

Avtaledokument. som byggherre, organisasjonsnummer: TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

HFKF (R22) 14V115K302.02

HFKF (R22) 14V115K302.02 TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNES SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER ENTREPRISER

TRONDHEIM KOMMUNES SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER ENTREPRISER GYLDIG FRA: FILNAVN: DOKUMENT6 SIDE 1 AV 15 DOK.-EIER: HAB GODKJENT: VERSJON: 06 VERSJONSDATO: 10.07.2014 TRONDHEIM KOMMUNES SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER ENTREPRISER basert på NS 8405 Norsk bygge- og

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om VVS arbeider ved Solvik

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Rehabilitering av fasader, utskifting av dører og vinduer

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Bergenhus Stallbygningen K Kjøkkeninnredning DL-nr:

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Bergenhus Stallbygningen K Kjøkkeninnredning DL-nr: TILBUDSSKJEMA Summer og tilbudspriser overføres fra bok 1 til tilbudsskjemaet. Kun de timepriser og påslag som oppføres i tilbudsskjema et gjelder. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om 169-BYM-2014 Byggeleder til bygging av Nedre

Detaljer

BILAG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL NS 9430:2013

BILAG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL NS 9430:2013 BILAG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL NS 9430:2013 Innhold 1 ENDRING PUNKT 3.3 DEFINISJON AV HENTESTED KUN KONTRAKT B... 2 2 ENDRING PUNKT 3.4 DEFINISJON AV INNSAMLING KUN KONTRAKT B... 2 3 ENDRING

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandør) Organisasjonsnr./Personnr. om... (kort beskrivelse av leveransen og formålet med

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren)

AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt byggelederen) Org.nr.: For denne kontrakten gjelder

Detaljer