Oversikt over interkommunalt samarbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over interkommunalt samarbeid"

Transkript

1 Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr:

2 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing Bakgrunn Problemstillingar Avgrensing Metode og kvalitetssikring Val av metode Kvalitetssikring Revisjonskriterium Lovmessige sider ved samarbeid Aktuelle samarbeidsformer Aktuelle interne reglement Fakta og funn Samarbeidsavtaler i Hjartdal kommune...6 A) Samarbeid utan organisatorisk overbygning 6 B) Interkommunalt samarbeid med felles styringsorgan (Kommunelova 27 og IKS) 17 C) Interkommunalt samarbeid med anna selskapsform 19 5 Revisor sine vurderingar og konklusjonar...21 Samarbeidstiltak og avtaler i Hjartdal kommune...21 Litteratur og kjelder...22 Vedlegg...22 ii

3 Samandrag Interkommunalt samarbeid er naudsynt, kanskje særleg for små kommunar. Men det vil vere både fordelar og ulemper knytt til dette. Ein fordel kan vere at kommunen oppnår betre fagkompetanse på området, medan ei ulempe kan vere at kommunestyret mistar noko av den kontrollen og styringa som politikerane elles har i øvrig kommunal verksemd. Dess meir formelt eit samarbeid er, dvs. samarbeid med organisatorisk overbygning, dess meir formelle vert og rapporteringsrutinane tilbake til dei politiske organa. Ved slike samarbeid er det ofte lover som regulerer tilhøvet mellom kommunen og det fristilte selskapet og kva slags påverknad kommunestyret skal ha. I dei høva der det fins interkommunalt samarbeid utan ei organisatorisk overbygning, dvs. at nokon område av den kommunale tenesteytinga vert lagt saman med nabokommunen og løyst i fellesskap mellom desse, er det kanskje mindre forutsigbart kva slags informasjon kommunestyret får attende. Vi ser at fleire av avtalene ved fornying ikkje er blitt lagt fram i kommunestyret, korkje som referatsak eller ordinær sak. Det er samstundes grunn til å tru at alle saker om interkommunalt samarbeid vil vere saker av prinsipiell interesse. Gjennom halvårlege dialogmøte, der både politikarar og administrasjon er representert, er tilhøve rundt interkommunalt samarbeid tatt opp jevnleg. Temaet er og tatt opp på samarbeidsmøte på ordførar/ rådmannsnivå. Vi ser at det er rådmannen, eller i nokon høve andre leiarar i administrasjonen, som har skrive under mange av avtalene. Ein kan ikkje sjå konkret ut frå dagens delegeringsreglement at rådmannen er gjeve slik mynde, men sidan dette er ein praksis over mange år, er det grunn til å tru at dette tilhøvet likevel er kjent og godtatt av kommunestyret. Nokre av avtalene gjeld for eit år i gongen, men vert automatisk fornya dersom ikkje ein av partane gjev skriftleg beskjed i god tid før utgangen av eit kalenderår. Nokon av avtalene krev i større grad enn andre at samarbeida skal evaluerast. Vi har ikkje opplysningar om at det er gjort i dei høva der det kjem fram av avtalene. Vi er kjent med at Hjartdal kommune ikkje lenger har kommunalsjef innanfor området helse/ omsorg. I nokre av avtalene, som er heilt nye og ikkje underteikna enno, vert det vist til at m.a. kommunalsjefen på det aktuelle området skal vere med i ei styringsgruppe for tenesta. Når avtalene vert revidert, syns revisjonen det er uheldig at det ikkje er samsvar mellom organisasjonskartet og skissert styring i avtala. Sauland, 11. januar 2008 Telemark kommunerevisjon IKS Bjørg Kaasa forvaltningsrevisor iii

4 1 Innleiing Kontrollutvalet har bestilt ein forvaltningsrevisjonsrapport om samarbeid ved utøving av tenester. Forvaltningsrevisjon har sin heimel i kommunelova 77 nr.4, jamfør forskrift om kontrollutval kapittel 5 og forskrift om revisjon kapittel 3. Rapporten er utarbeidd med bakgrunn i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, fastsett av Norges Kommunerevisorforbund sitt styre 23. mai 2005 og gjort gjeldande som god kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjon. 1.1 Bakgrunn Dei fleste kommunar i Norge er med i eit eller fleire interkommunale samarbeid. Samhandling mellom kommunar kan ha klare fordelar knytt til økonomi, kompetanse, kvalitet og offensiv samfunnsutvikling, kanskje særleg for små kommunar. Interkommunalt samarbeid er ein moglegheit for mindre kommunar til å oppnå dei stordrifts- og kvalitetsfordelane som større einingar gjev. Fordelar ved å gå saman om å løyse oppgåver kan vere at ein kan etablere kompetanseeiningar og med det meir attraktive arbeidsplassar, at ein kan heve kvaliteten og drive tenesta meir effektivt. Men det kan og vere moglegheita til å bygge ein region og styrke identiteten slik at den står fram som attraktiv og konkurransedyktig. På den andre sida kan omfattande interkommunalt samarbeid i ulike organisasjonsformer svekke demokratiet, fordi oppgåver og ansvar vert tatt ut frå kommunestyra og inn i andre forvaltingsmodellar. Ei vanleg prinsipiell innvending er at samarbeid ofte er lagt til organ som ikkje er pålagt å følgje dei same lovreglar om t.d. openheit og sakshandsaming som elles regulerar kommunen si ordinære verksemd. Dette gjeld selskap som er eigne rettssubjekt. Etter som omfanget av samarbeid mellom kommunane aukar, vil og utfordringar knytt til demokratisk styring og kontroll bli tydelegare. Avstanden mellom veljarane og dei organa som tek avgjerdene kan bli lengre og uklare. Kommunen er organisert i ein kombinasjonsmodell, med rådmann, to kommunalsjefar med høvesvis områda teknikk og miljø og kultur og oppvekst, og einingsleiarar. Kommunen har pr. 1.oktober 2007 ikkje kommunalsjef for tenesteområdet helse og omsorg. 1.2 Problemstillingar Med bakgrunn i bestillinga frå kontrollutvalet, og etter samråd med ordførar har vi vald å gjennomføre ei kartlegging av kva slags interkommunale samarbeid Hjartdal kommune er med på. Dei enkelte avtalene vert beskrive, m.a. med omsyn til innhald og økonomi. Dette vil soleis i hovudsak vere eit beskrivande prosjekt. 1.3 Avgrensing Interkommunalt samarbeid er ikkje noko eintydig begrep, det kan femne om alt frå kontakt i enkeltsaker til heilskapleg kommunalt samarbeid om kjernesaker. Denne undersøkinga omfattar interkommunalt samarbeid som er regulert ved avtale. Telemark kommunerevisjon IKS 1

5 Samarbeid mellom kommunar må og avgrensast i høve til det som må reknast som ordinært kjøp av varer eller tenester mellom kommunar. Vi reknar det som eit samarbeid når ei avtale ligg til grunn samt at kommunane har gått saman om å løyse oppgåver. Innhaldet vert avgrensa i høve til det som naturleg høyer til fagfeltet selskapskontroll, som m.a. fokuserar på korleis eigarar/ politikarar kan sikre seg styring og kontroll med kommunale selskap. Samarbeid organisert i ei stifting inngår ikkje i prosjektet, da vi ikkje er kjent med at dette er aktuelt i Hjartdal kommune. 2 Metode og kvalitetssikring 2.1 Val av metode Revisor har henta inn opplysningar på ulike måtar, hovudsakleg ved bruk av kvalitative metodar, dvs. møte med aktuelle tilsette i administrasjonen/ ordførar. Revisor har hatt møte med rådmann og ordførar for å innhente bakgrunnsinformasjon og faktaopplysningar kring kva slags samarbeidstiltak kommunen har. Revisor har hatt møte med kommunekasserar for å hente ut aktuelle rekneskapstal frå kommunen sitt rekneskapssystem Unique. Konsulentar ved sentraladministrasjonen har vist velvilje i høve til å skaffe naudsynte avtaler samt opplysningar om eventuell handsaming i kommunestyret. Ein konsulent innan helse og omsorg har gjeve informasjon om avtaler som vedkjem dette tenesteområdet. Vi har funne mykje nyttig informasjon rundt interkommunalt samarbeid på KS sine heimesider, dette er m.a. nytta i høve til utgreiinga om dei lovmessige sidene ved samarbeid. Det har vidare vore ein generell gjennomgang av aktuelle dokument i saka for å innhente naudsynte opplysningar. Dette gjeld interne dokument som t.d. politiske vedtak og relevant regelverk. 2.2 Kvalitetssikring Rapporten er sendt 1 til Hjartdal kommune ved rådmannen som ei kvalitetssikring i høve til faktaopplysningar og som ein moglegheit for administrasjonen til å gje kommentarar til innhaldet før politisk handsaming. Rapporten vart og sendt til ordførar til orientering. Revisor fekk skriftleg tilbakemelding frå ordførar 2, og innhaldet vart etter dette noko endra. Ny versjon 3 vart så sendt begge partane for ny gjennomgang. Revisor har gått igjennom rapporten med rådmannen, og korrigera innhaldet etterpå i dei tilfella det var snakk om presiseringar eller nye opplysningar. Rådmannen gjekk etter dette gjennom innhaldet på ny, før han sendte sine kommentarar 4 til revisjonen. Desse kommentarane ligg ved som vedlegg. 1 Journalført 6. november Journalført 9. november Journalført 20. november Journalført 4. januar 2008 Telemark kommunerevisjon IKS 2

6 3 Revisjonskriterium Med revisjonskriterium meinast dei krav og forventningar som revisjonen målar fakta opp imot. Prosjekt, som i det vesentlege inneheld beskrivingar, har ikkje revisjonskriterium, men vi beskriv aktuelle samarbeidsmodellar nedanfor, samt aktuelle interne reglement som seier noko om m.a. delegering og eventuell handsaming av samarbeidstiltak/ avtaler. 3.1 Lovmessige sider ved samarbeid Kommunar kan i stor grad velje kva slags organisering dei ynskjer, for utføring av dei ulike oppgåvene kommunen har. Kommunelova bygger på at all mynde vert lagt til kommunestyret som vidare er gjeve vide fullmakter til å delegere innanfor kommunen som rettssubjekt. Tidlegare skilde lova mellom kommunen sine lovpålagte og frivillige oppgåver. Hovudregelen var at kommunen måtte drive dei lovpålagte oppgåvene sjølv. Når det gjaldt utøving av offentlegrettsleg mynde, vart det krevd klar heimel i lova for å kunne legge oppgåver til andre rettssubjekt enn kommunen. I 2006 vedtok Stortinget ei endring i kommunelova som opna for samarbeid om forvaltingsmynde. Dette vert i praksis løyst ved såkalla vertskommunesamarbeid. Det nye vertskommunesamarbeidet 5 har som overordna mål å legge til rette for samarbeid om kommunen sine lovpålagte ansvar på kjerneområde, der det er viktig å ta omsyn til behovet for politisk ansvar, kontroll og rettssikkerhet. Ei anna begrensing i høve til kva slags samarbeid kommunen kan vere med på kjem fram av kommunelova 51 nr. 2. Dette vilkåret sett begrensingar for kommunar i deltaking i nokre organisasjonsformer gjennom eit forbud mot å stille kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv. Dei politiske styringsmoglegheitene vil vere ulike etter kva slags samarbeidsform 6 ein vel. Samarbeidsformene er i seg sjølv utforma med tanke på forskjellige bruksområde. Velferdstenester er ofte regulert i særlov og representerar dei grunnleggande forvaltingsoppgåvene kommunane har ansvaret for. Avhengig av den enkelte særlov kan desse oppgåvene berre flyttast ut av kommunane gjennom den nye vertskommunemodellen. Ved forretningsverksemd vert det ofte nytta anten aksjeselskap eller interkommunalt selskap, særleg når det er tale om rein forretningsverksemd. Det er fleire tilhøve som gjer det naturleg å skilje ut slike verksemder som sjølvstendige rettssubjekt. IKS- forma gjev kommunen høve til større politisk styring og kontroll enn aksjeselskapsforma. Administrative og tekniske oppgåver som lønn, rekneskap og tekniske tenester, er ikkje lovpålagte oppgåver, men er viktige føresetnader for kommunen si verksemd og tilbodet til innbyggjarane. Kommunane vil difor ha stor fridom ved val av organisasjonsmodell for slike samarbeidsområde. 27 i kommunelova er utvikla spesielt for samarbeid om driftsmessige oppgåver. 5 Ot.prop 95 ( ) Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (interkommunalt samarbeid) 6 T.d. aksjeselskap, lov om interkommunale selskap, kommunelova 27 og vertskommunesamarbeid Telemark kommunerevisjon IKS 3

7 For frivillige samfunnsutviklingsoppgåver står kommunane fritt til velje korleis dei ynskjer å organisere oppgåver som t.d. næringsutvikling, kultur og idrett. Kommunane har stor fridom til å utforme ein eigen politikk på området og til å organisere tenestene i samarbeid eller innanfor eigen organisasjon. 3.2 Aktuelle samarbeidsformer Gjennom kommunelova frå 1992 fekk kommunane eit stort handlingsrom når det gjeld val av styringsformer. Det går likevel eit hovudskilje mellom interkommunalt samarbeid som har ei organisatorisk overbygning og samarbeid utan slik overbygning. Samarbeid utan organisatorisk overbygning Samarbeid utan overbygning er kun basert på avtale mellom deltakarane. Ein treng ikkje lovheimel for denne typen samarbeid, og tilhøvet mellom partane vert regulert fullt ut i den avtala som vert inngått. Dersom kommunane ynskjer at eit særskilt interkommunalt samarbeidsorgan kan treffe avgjerder som bind deltakarane, må dei ha eit rettsleg grunnlag for å etablere organet og for å gje avgjerdsmynde til verksemda. Interkommunalt samarbeid med felles styringsorgan Kommunelova 27 Ei vanleg samarbeidsform er interkommunalt samarbeid etter kommunelova 27. Ved samarbeid etter 27 er det forutsatt at deltakarkommunane opprettar eit eige styre til løysing av felles oppgåver. Eit interkommunalt styre etter 27 må ha som formål å sjølv stå for løysinga av oppgåvene, og med det må styret få tildelt ein viss avgjerdsmynde. Styret kan bare tildelast mynde til å treffe avgjerder som gjeld verksemda si drift og organisering, dvs. at det ikkje kan drive med offentleg myndigheitsutøving med mindre ei særlov opnar for det. Adgangen til å gje eit styre kompetanse er dermed ikkje ubegrensa i høve til kommunelova. Ein kommune kan med eit års skriftleg varsel seie opp sitt deltakarforhold i det interkommunale samarbeidet og krevje seg utløyst av det. Eit styre i eit interkommunalt samarbeid etter 27 vil i nokon tilfelle vere eit eige rettssubjekt og dermed ikkje ein del av kommunen. Om det er eit eige rettssubjekt må avgjerast ut frå ei konkret heilskapleg vurdering der ei rekke moment er relevante. Mange ulike interkommunale verksemder har sitt rettslege grunnlag i 27. Det gjeld ofte for interkommunalt samarbeid om forretningsprega oppgåver, t.d. drift av anlegg på VARsektoren (vatn, avløp og renovasjon), men og oppgåver med forvaltningspreg, velferdstenester og i nokon tilfelle myndigheitsutøving. Dersom rammene for eit interkommunalt samarbeid er utvida i høve til kommunelova 27, må det gjerast med heimel i forsøkslova 7. Samarbeid etter lov om interkommunale selskap (IKS- lova) IKS- lova er tilpassa verksemder med eit visst forretningsmessig preg. Lova regulerar styringsstrukturen og myndigheitsfordelinga, og gjeld bare for samarbeid som har karakter av eit selskapsforhold. Private aktørar kan ikkje delta. Ved eit slikt samarbeid opprettar dei deltakande kommunane eit felles selskap der den enkelte deltakar heftar ubegrensa for ein andel av selskapet sine forpliktingar. Representantskapet er selskapet sitt øverste organ. Deltakarkommunane utøver sitt mynde i selskapet gjennom representantskapet, der alle deltakarkommunane skal vere representert. Styret er underordna representantskapet, og dagleg leiar er underordna styret. Selskapet er eit eige rettssubjekt. 7 Lov om forsøk i offentleg forvalting Telemark kommunerevisjon IKS 4

8 Aksjeselskap Eit aksjeselskap er den vanlegaste selskapsforma for utøving av næringsverksemd. Eit aksjeselskap er eit eige rettssubjekt. Kommunar kan delta i aksjeselskap saman med andre kommunar og fylkeskommunar, eller saman med andre offentlege eller private rettssubjekt. Ein kommune kan og vere eineeigar og stifte eit aksjeselskap på eiga hand. Aksjelova regulerar organisasjonsmessige spørsmål innanfor selskapet, og korleis kommunen utøver mynde i selskapet og selskapet si rekneskaps- og revisjonsplikt. Vedtektene skal angje selskapet si verksemd. Aksjeselskapet sitt høgaste organ er generalforsamlinga, som består av aksjeeigarane. Generalforsamlinga vel medlemmene til selskapet sitt styre. Det er kommunestyret som ved særskilt fullmakt bestemmer kven som skal representere kommunen i generalforsamlinga. 3.3 Aktuelle interne reglement Følgjande er henta frå kommunen sitt delegasjonsreglement 8. Jamfør rådmannen skal reglementet reviderast sidan det kom eit nytt kommunestyre i haust. 4 Kommunestyre 4.1 Ansvars- og arbeidsområde Kommunestyret er det øvste politiske organ i Hjartdal kommune og fattar alltid avgjerd i saker som gjeld igangsetting av nye tiltak ut over årsbudsjettet og vesentlege endringar i årsbudsjettet avtaler som fører med seg økonomiske forpliktelsar ut over årsbudsjettet interkommunalt samarbeid 4.2 Møtereglement for kommunestyret 2 Arbeidsområde Kommunestyret er kommunen sitt øvste politiske organ og treff vedtak på vegne av kommunen så langt ikkje anna fylgjer av lov eller vedtak om delegasjon. 17 Delegasjon til rådmannen 17.1 Ansvars- og arbeidsområde Rådmannen skal ha eit særleg ansvar for å: - leie administrasjonen sitt arbeid med å førebu saker for dei folkevalde organa og sjå til at desse er forsvarleg utgreidd m.a. med omsyn til heilskapsperspektiv og konsekvensar for økonomi, personale og publikum sine krav til tenester - iverksetjing av dei vedtak som vert fatta i folkevalde organ - vidareutvikle, kvalitetssikre og gjennom tilrådingar til politiske organ kome med forslag til tilpassingar av kommunen sine tenester til dei behov innbyggarane har - leie det strategiske plan- og utviklingsarbeidet i kommunen 17.2 Generell mynde Rådmannen får delegert mynde i alle saker som ikkje har prinsipiell karakter. Ved tvil om ei sak er av prinsipiell tyding eller ikkje, eller om det er tvil om korleis ei sak av prinsipiell tyding skal handsamast i det politiske systemet, har ordførar og rådmann ansvaret for å avklare dette. Ved usemje mellom desse avgjer ordføraren saka. 8 Vedteke av kommunestyre 16. juni 1999 og rullert i kommunestyre 13. september 2000 Telemark kommunerevisjon IKS 5

9 I alle saker som har vore gjenstand for slike vurderingar, og kor avgjerda er at saka vert gjeve ei administrativ handsaming, vert den administrative avgjerda lagt fram for det aktuelle utvalet som referatsak. Som utgangspunkt i sonderinga mellom prinsipiell/ ikkje prinsipiell sak kan det vere nyttig å spørje seg om det til grunn for avgjerda er trong for meir enn ei fagleg og/eller regelbunde vurdering eller handsaming. Viss ein kjem inn på politiske eller klart skjønnsmessige vurderingar eller prioriteringar, er saka som regel prinsipiell. 4 Fakta og funn 4.1 Samarbeidsavtaler i Hjartdal kommune Nedanfor følgjer ein presentasjon av dei aktuelle samarbeida revisjonen har funne fram til, presentert etter korleis dei er organisert. I mange tilfelle er det slik at samarbeidstiltaka har vara over lang tid. Opprinneleg avtale kan vere forlenga eller det er utforma og underskrive ein ny avtale. Dersom ikkje anna vert presisert, er det noverande avtale som vert omtala. Vi har vald å syne kostnadene knytt til samarbeidstiltaka for 2005 og Vi kjenner til at politisk/ administrativt nivå kjem saman og m.a. tek opp interkommunalt samarbeid i jevnlege dialogmøter som vert halde kvart halvår, og i samarbeidsmøte på ordførar/ rådmannsnivå. A) Samarbeid utan organisatorisk overbygning Miljøretta helsevern Avtale Interkommunal samarbeidsavtale som omfattar Notodden kommune som vertskommune, og samarbeidskommunane Bø, Hjartdal, Nome og Sauherad. Mellom Notodden og Hjartdal kommunar er det inngått avtale om at Notodden kommune v/ miljøhygienisk avdeling yter Hjartdal kommune miljøhygieniske tenester tilsvarande 1 dag (brutto) pr. veke gjeldande frå og med Avtala omfattar løpande sakshandsaming med omsyn til lovpålagte miljøhygieniske tilhøve, dvs. handsaming av godkjenningssaker, meldingssaker, klagesaker, uttalesaker samt tilsyn med verksemder som omfattast av ei rekke lovar/ forskrifter knytt til m.a. kommunehelsetenestelov, mat- og dyrevernlov. Mynde knytt til slike ansvarsområde vert delegert frå administrasjonssjefen i Hjartdal til administrasjonssjefen i Notodden, med vidare delegering til verksemdleiar for miljøhygienisk avdeling. Delegeringa gjeld kun saker av ikkje- prinsipiell betydning. Saker av prinsipiell betydning skal avgjerast av Hjartdal kommune. Vedtak fatta av vertskommunen skal stadfestast av Hjartdal kommune v/ administrasjonssjefen. Hjartdal kommune er på same måte klageinstans for vedtak fatta av miljøhygienisk avdeling i saker som gjeld eigen kommune. Telemark kommunerevisjon IKS 6

10 Avtala skal evaluerast innan utgangen av november kvart år. Avtala gjeld frå og for eit år av gongen. Avtala fornyast automatisk visst den ikkje vert sagt opp av ein av partane minst 6 månader før utgangen av kalenderåret. Ifølgje rådmannen er det ikkje utført noko skriftleg evaluering av avtala. Avtala er underskriven 9 av rådmannen og handsama i kommunestyret i mars 2006, sak 009/06. For tenester omfatta av avtala skal kommunen betale kr pr år, beløpet skal regulerast for lønns- og prisstigning. Rekneskap År Beløp Betalt til ,- Notodden kommune ,- Notodden kommune Drift av interkommunal legevaktsentral Forslag til avtale 10 Avtale om drift av interkommunal legevaktsentral mellom Blefjell sjukehus HF og Notodden, Hjartdal, Sauherad, Bø, Seljord og Kviteseid kommunar. Blefjell sjukehus leverar tenester i form av lokale, pleiepersonale, administrasjon og oppfølging av tenesta. Kommunane har det faglege ansvaret i samsvar med kommunehelsetenestelova, og stiller med legar til å bemanne på førehand avtalte vakter. Hjartdal kommune organiserar si eiga legevakt på dagtid, men er knytt til sjukehuset på ettermiddags-/ kveldstid, samt natt, helger og helgedagar. Det er ei omfattande avtale som ligg til grunn, den inneheld følgjande punkt; - målsetjing og krav til legevaktteneste/ nødmeldeteneste - organisering av drifta - kritiske faktorar nokon føresetnader - kostnadsfordeling - medisinsk fagleg ansvarleg lege (mfal) - fagrådet - vaktfordeling mellom kommunane - bemanning (pleiepersonalet) - samarbeid - varigheit på avtala og oppseiing Avtala gjeld frå og med til og med , med ein gjensidig oppseiingsfrist på eit år. Avtala er revidert og ikkje underskriven av rådmannen enno, og førebels ikkje handsama i kommunestyret. Kostnadsfordelinga for 2005 og 2006 vert vidareført inntil eventuell ny kostnadsfordeling ligg føre. Kostnadene består av ein fast (innbyggartal) og ein variabel (bruk) del. Beløpa 9 Datert 29. mars Forslag til avtale datert (legevaktsavtale etter høring) Telemark kommunerevisjon IKS 7

11 nedanfor er totalbeløpa. Jamfør rådmannen vil ein ny fordelingsnøkkel leggast til grunn, og dette vil medføre at kostnadene går noko ned. Rekneskap År Beløp Betalt til ,- Blefjell sjukehus HF ,- Blefjell sjukehus HF Medisinsk- fagleg ansvarleg lege (MFAL) Avtale Revisjonen kjenner ikkje til at det er utarbeidd ei skriftleg avtale på området, men vi viser til opplysningane som kjem fram i eit refusjonskrav frå Hjartdal kommune vedkommande MFAL v/ legevaktsentralen. MFAL ved legevaktsentralen er beskrive i forslaget til avtale for legevaktsentral, sjå ovanfor. Hjartdal kommune utbetaler løn til MFAL v/ legevaktsentralen, som er ei 10% stilling. Desse utgiftene skal fordelast på kommunane Notodden, Sauherad, Bø og Hjartdal. Denne ordninga tok til å gjelde I tillegg utbetaler Hjartdal kommune løn til MFAL/ smittevernlege i 20% stilling, som gjeld Notodden kommune, og derfor skal refunderast av dei. Denne ordninga tok til å gjelde Innbetalinga gjeld refusjon av delar av lønnskostnader for 10% stilling, samt refusjon av lønnskostnader for 20% stilling. Rekneskap, gjeld MFAL v/ legevaktsentralen, 10% stilling År Beløp Refundert frå 2005 Ny avtale , , ,- Notodden kommune Sauherad kommune Bø kommune Rekneskap, gjeld MFAL/ smittevernlege, 20% stilling År Beløp Refundert frå ,- (ny avtale frå ) Notodden kommune ,- Notodden kommune Tilsyn ved Gransherad bygdeheim Avtale Avtale vedkommande tilsynslege for Gransherad bygdeheim mellom Notodden og Hjartdal kommunar. Hjartdal legekontor skal kvar veke levere legetilsyn i samsvar med gjeldande rutiner, samt telefonberedskap alle kvardagar. Timetal på årsbasis utgjer ca 330 timar inkludert reisetid, og vert fordela på 52 veker. Vekedag for tilsyn etter nærmare avtale. Avtala gjeld for perioden , oppseiingsfristen er seks månader. Avtala vert fornya for eit år om gongen visst den ikkje vert sagt opp innan fristen. Telemark kommunerevisjon IKS 8

12 Avtala er underteikna 11 av rådmannen og førebels ikkje handsama i kommunestyret. Innbetalinga gjeld refusjon med kr ,-, og indeksregulerast årleg. Rekneskap År Beløp Refundert frå 2005 Ny avtale frå ,- Notodden kommune PP- tenester Avtale Samarbeidsavtale mellom Notodden og Hjartdal kommunar om felles PP- tenester. Avtala gjeld og utviklinga av/ etablering av forsøksordning knytt til samordna hjelpeteneste for barn og familiar. Avtala regulerast av opplæringslova. Det er etablert ei styringsgruppe sett sammen av seksjonsleiar/ kommunalsjef i dei samarbeidande kommunar samt verksemdleiar for PPT. Verksemdleiar for PPT har det overordna faglege ansvaret i begge kommunar. Jamleg administrativ leiarfunksjon, til dette utlysing og tilsetting, vert ivaretatt av seksjonsleiar for oppvekst i Notodden kommune. PPT er etter opplæringslova ein naturleg del av aktivitetane innan barnehage og grunnskule. Gjeldande samarbeidsavtale frå er forlenga fram til Dette er gjort ved eit administrativt vedtak i begge kommunar. Ny avtale tek til og gjelde frå og med og gjeld til ein av partane seier den opp. Oppseiing må skje skriftleg to år på førehand, og avtala opphører ved fyrste årsskifte etter at to år har gått. Avtala er ikkje underskriven enno, og førebels ikkje handsama i kommunestyret. Kommunen har i ei årrekke hatt eit forpliktande samarbeid på området, det kjem m.a. fram i kommunestyresak 14/02, juni Utbetalingane til Midt- Telemark PPT gjeld såkalla tyngdepunktmidlar. Vi har ikkje funne noko formell avtale på dette, men midlane har med kjøp av spesialkompetanse å gjere. Kostnadene vert berekna ut i frå antal barn i aldersgruppa 0-16 år samt ein del knytt til reiseutgifter. Tabellen nedanfor syner kva dette utgjorde i 2005 og i Rekneskap År Beløp Betalt til ,- Notodden kommune ,- Sauherad kommune (Midt- Telemark PPT) ,- Notodden kommune ,- Sauherad kommune (Midt- Telemark PPT) 11 Datert 10. mai 2007 Telemark kommunerevisjon IKS 9

13 Barneverntenester Avtale Samarbeidsavtale mellom Notodden og Hjartdal kommune om felles barneverntenester. Avtala gjeld og utviklinga av/ etablering av forsøksordning knytt til samordna hjelpeteneste for barn og familiar i dei to kommunane. Avtala regulerast av lov om barneverntenester. I tillegg gjeld vedtekter frå I følgje forsøkslova skal det gjerast ei evaluering av forsøket, og det skal vere ei årleg rapportering til Kommunal- og regionaldepartementet. Det er etablert ei styringsgruppe sett sammen av seksjonsleiar/ kommunalsjef i dei samarbeidande kommunar samt verksemdleiar for barnevernet. Verksemdleiar for barnevernet har det overordna faglege ansvaret i begge kommunar. Jamleg administrativ leiarfunksjon, til dette utlysing og tilsetting, vert ivaretatt av seksjonsleiar for oppvekst i Notodden kommune. Etter lov om barneverntenester er det slik at det må vere ein barnevernleiar i kvar kommune, det vert difor med heimel i forsøkslova søkt om dispensasjon, slik at Notodden og Hjartdal kommunar kan samordne barneverntenesta i sine kommunar. Det er tidlegare gjeve slik dispensasjon 12, men denne gjekk ut 30. september Jamfør rådmannen har det ikkje vore noko evaluering av forsøket undervegs. Gjeldande samarbeidsavtale frå er forlenga fram til Dette er gjort ved eit administrativt vedtak i begge kommunar. Ny avtale tek til å gjelde frå og med og gjeld til ein av partane seier den opp. Oppseiing må skje skriftleg to år på førehand, og avtala opphører ved fyrste årsskifte etter at to år har gått. Avtala er ikkje underskriven enno, og førebels ikkje handsama i kommunestyret. Hausten 2002 slutta kommunestyret 13 seg til inngåing av forpliktande samarbeid på området. Kostnadene er sett saman av ein fast og ein variabel del. Den faste delen vert berekna ut frå talet på barn i aldersgruppa 0-19 år. Utgifter til m.a. fosterheim og liknande vert betalt utanom. Tala nedanfor inneheld berre dei faste kostnadene. Rekneskap År Beløp Betalt til ,- Notodden kommune ,- Notodden kommune Brann og akutte ulykkessituasjonar Avtale Avtale mellom Notodden og Hjartdal kommunar om beredskap mot brann- og akutte ulykkesituasjonar. Avtala omfattar beredskapsoppgåver som brannvesenet er pålagt ved brann og ulykker. Notodden brannvesen har og overordna innsatsleiing. 12 Brev frå Kommunal- og regionaldepartementet av 10. november Kommunestyresak 032/03 Telemark kommunerevisjon IKS 10

14 Notodden brannvesen skal til ei kvar tid kunne rykke ut med tilstrekkeleg mannskap og utstyr til brannar og ulykker i Hjartdal kommune. Hjartdal kommune skal ha eige utstyr til å kunne gjere etterslokkingsarbeid og vaktteneste. Hjartdal kommune er ansvarleg for at brannkummar og andre vasskjelder er gunstig plassert, merka og lett tilgjengeleg. Hjartdal skal elles ha eigen skogberedskap. Avtala gjeld frå og gjeld for eit år. Avtala vert automatisk fornya for eit år om gongen med mindre den vert sagt opp skriftleg og seinast seks månader før utgangen av kalenderåret. Avtala er underskriven 14 av rådmannen og handsama i kommunestyret sak 57/01, oktober Kostnadene er sett saman av ein del knytt til beredskap og overordna innsatsleiing (beredskapsgodtgjering) og ein del for dekking av utgifter ved utrykning. For sistnevnte er det snakk om utgifter knytt til overordna vakt, mannskapsutgifter, leige av bilar og materiell. Tabellen nedanfor inneheld begge utgiftstypene. Til orientering utgjorde beredskapsgodtgjeringa i 2001 kr ,-, og summen er etter dette årleg justert for endring i konsumprisindeksen. Det er spesifisert i avtala at det ikkje skal fakturerast for tap av materiell bruka ved brann og ulykker. Rekneskap År Beløp Betalt til ,- Notodden kommune ,- Notodden kommune Felles brannsjef Avtale Avtale mellom Hjartdal og Notodden kommunar om felles brannsjef. Avtala inneber at kommunane samarbeider om felles brannsjef, som skal vere tilsett i deltidsstilling i begge kommunar. Brannsjefen er leiar av beredskapen i Hjartdal kommune og har sin arbeidsplass i brannvesenet sine lokale på Notodden. Avtala gjeld frå og gjeld for eit år. Avtala vert automatisk fornya for eit år om gongen med mindre den vert sagt opp skriftleg og seinast seks månader før utgangen av kalenderåret. Avtala er underskriven 15 av rådmannen, og er handsama i kommunestyrt sak 57/01, oktober Datert 8. november Datert 8. november 2001 Telemark kommunerevisjon IKS 11

15 Brannsjefen har ikkje lønna stilling i Hjartdal kommune, men kommunen refunderar Notodden kommune for brannsjefen si lønn tilsvarande 10% stilling. I tillegg betalar kvar kommune for køyregodtgjering etter offentleg regulativ. Rekneskap År Beløp Betalt til ,- Notodden kommune ,- Notodden kommune Brannforebyggande arbeid Avtale Avtale mellom Notodden og Hjartdal kommunar om kjøp av brannforebyggande arbeid. Avtala omfattar tenester knytt til fire område. Det er brannforebyggande avdeling i Notodden brannvesen og Notodden feiarvesen som skal levere dette. Det skal utførast tilsyn i bygningar og anlegg i Hjartdal kommune. Vidare skal det ytast bistand med motivasjons- og informasjonstiltak om farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann. Det skal og ytast bistand og haldast kontakt med skular, institusjonar, foreningar osv. Kampanjar om brannforebyggande tiltak som vert gjennomført på Notodden skal og gjennomførast i Hjartdal. Det skal ytast bistand i naudsynt brannteknisk byggesakshandsaming og det skal utførast feiing og tilsyn. Avtala tok til å gjelde frå og med 20. mars 2001 og gjeld for eit år. Avtala vert automatisk fornya for eit år om gongen med mindre den vert sagt opp skriftleg og seinast seks månader før utgangen av kalenderåret. Avtala er underskriven 16 av rådmannen og er handsama i kommunestyret sak 57/01, oktober Kostnadene består av fakturerte timar for utført arbeid, avgrensa oppover til 390 timar pr år. I tillegg vert det fakturert for kontorutgifter og bilgodtgjering. Tabellen nedanfor inneheld alle desse typene utgifter. Rekneskap År Beløp Betalt til ,- Notodden kommune ,- Notodden kommune Helsestasjonsteneste Avtale Samarbeidsavtale mellom Notodden og Hjartdal kommunar om forebyggande tenester for barn og unge. Avtala omfattar jordmorteneste, helsestasjonsteneste, skulehelseteneste, smittevernarbeid i samarbeid med smittevernlege, utanlandsvaksinering i samarbeid med medisinskfagleg ansvarleg lege og familierettleiing ved familierettleiar. Leiande helsesøster i Notodden kommune har ansvar for administrasjon av stillingane, og ansvar for kvalitetssikring av tenestetilbodet i Hjartdal kommune etter samme modell som i Notodden. 16 Datert 8. november 2001 Telemark kommunerevisjon IKS 12

16 Det er etablert ei styringsgruppe for tenesta, den består av leiande helsesøster i Notodden og kommunalsjef i Hjartdal. Begge partar kan be om møte utfrå behov. Avtala skal evaluerast årleg innan 1. mai. Evalueringa skal blant anna ta utgangspunkt i årsmeldingar, budsjett og utviklingsplan for tenesteområdet. Avtala gjeld frå 15. februar 2005 og til den vert sagt opp av ein av partane. Ei oppseiing må skje skriftleg minimum eit år på førehand, og tek til å gjelde ved fyrste årsskifte ettar at eit år er gått. Eventuell oppseiing av avtala skal drøftast i den årlege evalueringa. Avtala er underteikna av kommunalsjef 17, og handsama som referatsak i utval for helse-, sosial og omsorg i sak 002/05, i april Kostnaden består av faste lønnsutgifter, samt utgifter til drift, administrasjon og køyregodtgjering. Rekneskap År Beløp Betalt til ,- Notodden kommune ,- Notodden kommune Fysioterapi Avtale Samarbeidsavtale mellom Notodden og Hjartdal kommunar om fysioterapitenester. Avtala regulerar eit samarbeidsforhold der Hjartdal mottek sine fysioterapitenester frå Notodden. Tenestetilbodet i Hjartdal administrerast av sjefsfysioterapeut i Notodden, som og har det faglege ansvaret og ansvar for kvalitetssikring av tenestene i Notodden og Hjartdal kommunar. Tenesta omfattar både poliklinisk fysikalsk behandling hos fysioterapeut med driftsavtale og kommunefysioterapitenester. Det er etablert ei styringsgruppe for tenesta. Styringsgruppa består av seksjonsleiar/ kommunalsjefar i dei samarbeidande kommunar. Det vert utarbeidd årlege handlingsplanar for tenesta, og tenestetilbodet til målgruppene skal vere det same i begge kommunar. Avtala skal evaluerast årleg innan 1. mai. Vi kjenner ikkje til at det er gjennomført noko skriftleg evaluering i høve til dette. Avtala gjeld til ein av partane seier den opp. Oppseiinga må skje skriftleg to år på førehand, og avtala opphøyrer ved fyrste årsskifte etter at to år har gått. Avtala er underteikna 18 av kommunalsjef. Ei tidlegare avtale av 28. mars 2003 er handsama i utval for helse, sosial og omsorg i sak 6/03, april Kostnadene består av lønnsutgifter for 100% fysioterapistilling med fråtrekk for fullt fastlønnstilskott. Utgifter knytt til administrative funksjonar / driftskostnader inkl. transport vert fakturert og utgjorde om lag kr. pr år i 2004, dette beløpet indeksjusterast årleg. 17 Datert 14. februar Datert 7. mai 2004 Telemark kommunerevisjon IKS 13

17 I tillegg overfører kommunen eit beløp tilsvarande 50% av eit heilt driftstilskott, dette beløpet justerast årleg. Rekneskap År Beløp Betalt til ,- Notodden kommune ,- Notodden kommune Interkommunalt innkjøpssamarbeid Avtale Et samarbeid mellom ni kommunar i Vest- og Midt Telemark og Vest- Telemark Næringsutvikling AS (VTNU AS) om å levere tenester i samband med innkjøpssamarbeidet mellom dei ni kommunane. Samarbeidet og avtala baserer seg på vedtektene for innkjøpssamarbeidet. VTNU skal utføre oppgåver knytt til evaluering av noverande rammeavtaler, reforhandling av rammeavtaler, forhandle fram avtaler innan nye vare-/ tenestegrupper, evaluere og evnt. lage forslag til innkjøpsrutiner i kommunane. Gjennom samarbeidet vert det lyst ut felles rammeavtaler på innkjøp av ei rekke varer og tenester. Ein tilsett frå kvar kommune er med i styringsgruppa for samarbeidet. Avtala gjeld for 2007, men kan forlengast eller reforhandlast visst begge partar er samde i det. Utmelding av den interkommunale innkjøpstenesta skal varslast skriftleg seinast 31.7 det føregåande året. Avtala er underskriven 19 av kommunalsjef. Vi har ikkje opplysningar om at den er handsama i kommunestyret. Kostnadene består av eit fast beløp og eit variabelt beløp basert på folketal. Rekneskap År Beløp Betalt til ,- VTNU AS ,- VTNU AS Fellesfondet Avtale Avtale mellom Telemark fylkeskommune på den eine sida, og Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tinn, Tokke og Vinje kommunar på den andre sida, den såkalla åttekommunars avtala, underskrive av ordførarane i Denne avtala er sagt opp av Telemark Fylkeskommune i 2004, og det vert forhandla om ny semje kring fordeling av midlar frå sal av konsesjonskraft. Avtale om det interkommunale næringsfondet, fellesfondet for Øvre Telemark 20. Næringsfondet er eit fellesfond for Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tinn, Tokke og Vinje kommunar. Næringsfondet skal i tillegg vere eit drøftingsorgan for energispørsmål i dei 8 kommunane. 19 Desember Datert 6. desember 1995 Telemark kommunerevisjon IKS 14

18 Næringsfondet har som oppgåve å forvalte dei midlar som kommunane nemnd ovanfor, får tilført på grunnlag av sal av konsesjonskraft etter samarbeidsavtalene med Telemark Fylkeskommune. Næringsfondet som nemnd ovanfor vert delt i eit fellesfond og kommunale næringsfond slik; 30% av kommunane Vinje, Tokke, Nissedal, Fyresdal, Kviteseid og Seljord sine samla andelar av økonomisk gevinst i samsvar med 8-kommunarsavtala skal avsetjast til eit interkommunalt næringsfond (fellesfondet). Desse kommunane betalar inn mellom 37,3% og 8,3% av konsesjonskraftoppgjeret til fellesfondet. Hjartdal og Tinn kommunar betalar eit innskot til fellesfondet som utgjer høvesvis 7,5% og 12,5% av konsesjonskraftoppgjeret. Fellesfondet har dei siste åra hatt auka midlar til disposisjon, og har jamfør førebels konsesjonskraft budsjett for om lag 10,7 mill.kr. til disposisjon. Fellesfondet har årlege løyvingar 22 til Vest- Telemarktinget, Vest- Telemark Næringsutvikling og etablerarkontora i Aust- og Vest- Telemark. Ut over dette vart det i 2006 m.a. gjeve midlar til følgande prosjekt; Sogelandet, Vest- Telemark Museum, Telemarksmagasinet, Ski Telemarklauget, Airparc Fyresdal og Vest- Telemarkkonferansen. 23 Ordførarane i dei åtte kommunane er fondsstyre for fellesfondet. Fondsstyret skal sjå til at midlane over tid vert fordelt slik at dei kjem næringslivet i samtlege kommunar til gode. Avtala gjeld for fem år rekna frå Før utløpet av 5. avtaleår skal avtala reviderast på nytt. Jamfør sekretær for fellesfondet er dette ikkje gjort, ein grunn kan vere situasjonen kring oppseiinga av avtala frå Avtala er underskriven 24 av ordførar. Vi har ikkje opplysningar om at den er handsama i kommunestyret. Denne avtala medfører at kommunane får tilført midlar. Aktuelle utgifter vert dekt av fellesfondet. Konsesjonskraftstyret Avtale Samarbeidsavtale mellom Telemark fylkeskommune og kommunane Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tinn, Tokke og Vinje om konsesjonskraft (8- kommunars avtala) og mellom Telemark Fylkeskommune og kommunane Tokke og Vinje om konsesjonskraft (to- kommunars avtala). Det skal vera eit felles styre for dei to konsesjonskraftavtalane. Styret er på fire medlemmar, to frå fylkeskommunen og to frå kommunane. Årsmøtet vel kommunerepresentantane og personlege varamedlemmer. Styret vert vald for periodar på to år. Styret skal avgjera pris- og forhandlingsspørsmål i samband med administreringa av dei to konsesjonskraftavtalane. Styret har ansvar for å fylgje opp spørsmål som har betydning for 21 Brev av frå konsesjonskraftstyret v/ Olav Lio 22 Sak 04/2007, årsmøte 6. juni Årsmelding Datert 6. desember 1995 Telemark kommunerevisjon IKS 15

19 konsesjonskraftpris og vilkår. Styret skal kvart år vurdere om det er grunnlag for endringar i kraftprisen i avtala mellom Telekraft og fylkeskommunen og i avtale mellom Vest- Telemark Kraftlag og fylkeskommunen. Årsmøtet er samansett av dei fungerande ordførarane i kommunane og fylkesordføraren. Årsmøtet er kontrollorgan og samarbeidsorgan for 2- og 8- kommunarsavtalene og skal m.a. handsama prinsipielle spørsmål i høve til avrekning og fordeling av tildelt konsesjonskraft. Samarbeidsavtala gjeld frå til Avtala går vidare med 5 år om gongen dersom den ikkje blir sagt opp av partane med 12 månaders varsel. Samarbeidsavtala er underskriven av ordførar 25. Vi har ikkje opplysningar om at den er handsama i kommunestyret. Denne avtala medfører at kommunane får tilført midlar. Aktuelle utgifter vert dekt av konsesjonskraftmidlane. Vest- Telemark Tinget/ Rådet Vedtekter 26 Vest- Telemark Tinget er eit regionalt organ der kommunane Fyresdal, Hjartdal, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje er med. Vest- Telemark Tinget skal vere eit samarbeidsorgan for dei deltakande kommunane på alle område og alle plan, og skal vere eit organ for løysing av felles spørsmål og oppgåver for dei same kommunane. Tinget har to styringsorgan, det eine er sjølve Tinget og det andre er Rådet. Tinget består av ordførar, varaordførar, eit anna kommunestyremedlem samt rådmannen i dei deltakande kommunar. Rådet består av ordførarane i dei deltakande kommunar. Leiaren av rådet vert regionordførarar for Vest- Telemark. Regionordføraren er og leiar for Tinget. Rådet står for den daglege drifta i samarbeid med sekretariatet, og i samsvar med vedtekne arbeidsoppgåver. Rådet har høve til å engasjere/ tilsette sekretær/ dagleg leiar og anna naudsynt hjelp innanfor vedteken arbeidsplan og budsjett. Tinget vedtek arbeidsprogram, og dette skal vere retningsgjevande for rådet sitt arbeid. Rådet skal freiste å ivareta ein god dialog med næringslivet i regionen. Kommunestyret i den enkelte kommune gjer vedtak om deltaking i Vest- Telemark Tinget og godtek med det vedtektene for Tinget. Kommunane betalar driftstilskott for å finansiere tiltaka. Utgiftene vert å fordele slik; Grunnsum som er lik for alle 10% Fordelt etter folketal 50% Fordelt etter nettobudsjett 40% Jamfør opplysningar frå rådmannen og kommunekasseraren vert utgiftene i praksis dekt av midlar frå fellesfondet. 25 Datert 12. juni Vedteke på rådsmøte 7. mai 2002 Telemark kommunerevisjon IKS 16

20 Brattefjell/ Vindeggen landskapsvernområde Avtale Intensjonsavtale for samarbeidsutval for lokal kommunal forvaltning av Brattefjell- Vindeggen landskapsvernområde. Brattefjell- Vindeggen landskapsvernområde er oppretta i kommunane Hjartdal, Seljord, Tinn og Vinje. Desse kommunane har fått overført forvaltningsmynde, slik at kommunen v/ kommunestyret er rettsleg part. Samarbeidspartane har til hensikt å inngå ei avtale om samarbeid om naturforvaltninga i Brattefjell- Vindeggen Landskapsvernområde. Det er oppretta eit samarbeidsutval, sett saman av to representantar frå kvar kommune, ordførar og sakshandsamar, samt ein representant frå kvar kommune for å sikre lokale grunneigarinteresser. Samarbeidsutvalet arbeider med ein forvaltningsplan for Brattefjell- Vindeggen Landskapsvernområde. Kommunane som er berørt av vernevedtaket for Brattefjell- Vindeggen landskapsvernområde vart gjeve forvaltningsmynde frå Det betyr m.a. at kommunane har ansvar for forvaltninga av vernereglar fastsett i verneforskrift, at dei kan utarbeide utkast til forvaltningsplan for verneområdet og at dei skal vurdere behov og nødvendig gjennomføring av skjøtsel og tilrettelegging. 27 Intensjonsavtala er underskriven 28 av ordføraren, og handsama i kommunestyret sak 56/01, oktober Kvar enkelt kommune dekker utgiftene for sine faste representantar i samarbeidsutvalet. Fellesutgifter til planarbeid og sekretær vert forskottert av kommunane etter godkjent budsjett. Det vert søkt om midlar til utarbeiding av forvaltningsplanen. B) Interkommunalt samarbeid med felles styringsorgan (Kommunelova 27 og IKS) Midt- Telemark rekneskapskontroll Utkast til samarbeidsavtale 29 Interkommunalt samarbeid med bakgrunn i 27 i kommunelova, på området arbeidsgjevarkontroll. Bø kommune er vertskommune og har arbeidsgjevaransvaret for dei tilsette. I utgangspunktet eit samarbeid mellom Bø, Nome og Sauherad, men fleire kommunar har komme med dei siste åra. Formålet med samarbeidet er å oppfylle dei respektive kommunane sine forpliktingar etter skattebetalingslova 47 om rekneskapskontroll og tilsyn med arbeidsgjevarane sine plikter kring skattar og avgifter. Tenesta vert styrt av ei styringsgruppe som har det økonomiske og faglege ansvaret for ordninga. Skatteoppkrevjarane i medlemskommunane utgjer styringsgruppa. Vi har ikkje fått lagt fram underskriven avtale med Hjartdal kommune, men innhaldet i eksisterande samarbeidsavtale skulle leggast til grunn ved utviding av samarbeidet. 27 Jamfør brev av frå Direktoratet for naturforvaltning 28 Datert 8. november Datert 10. oktober 1999 Telemark kommunerevisjon IKS 17

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå 1.01.2014 1. Selskapet Sogn og Fjordane revisjon IKS (SF revisjon IKS) er eit interkommunalt selskap oppretta med heimel i Lov om interkommunale

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Sauda kommune Vedtatt av kommunestyret 21.02.13, sak 4/13 Haugaland Kontrollutvalgs- sekretariat IKS Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Innleiing... 3 Avgrensing

Detaljer

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no.

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no. Møteinnkalling Seljord kontrollutval Dato: 09.09.2015 kl. 09:00 Møtestad: Kommunehuset Arkivsak: 15/09764 Arkivkode: 033 Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALET I FORSAND PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALET I FORSAND PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALET I FORSAND PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2008 Side 2 av 11 INNHALDSLISTE 1. BAKGRUNN 4 2. LOVHEIMEL FOR SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Åmli kommune

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Åmli kommune Årsmelding 2014 for kontrollutvalet Åmli kommune 1 Kontrollutvalet i Åmli kommune Desse er medlemmar i kontrollutvalet: Tobias Wessel-Hansen Tangen, leiar Angrim Flaten, nestleiar Siv Annie Dale, medlem

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar SKODJE KOMMUNE Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar Vedtatt i kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1. Føremål... 2 2. Etikk... 2 3. Val og samansetjing...

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den Hyllestad kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke i kommunestyresak 64/16 den 30.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den 26.3.15 Dato: 12.11.2014 Vår referanse: 14/698 Arkiv: FE-033, Komnr-1433

Detaljer

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den Stryn kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken i kommunestyresak 56/16 den 23.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Sande rådhus - Formannskapssalen Dato: Tid:

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Sande rådhus - Formannskapssalen Dato: Tid: SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Sande rådhus - Formannskapssalen Dato: 15.03.2017 Tid: 13.45 15.15 Faste medlemmar som møtte: Funksjon Representerer Olav Myklebust Linda Solveig

Detaljer

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget Vår ref. 15/555-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015 Seljord kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 01.06.2015 Tid: 09:00-12:00 Stad: Kommunehuset, møterommet

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Bjerkreim kommune Vedtatt av kommunestyret Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innleiing... 3 Avgrensing organisasjonsformer

Detaljer

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Bø kommune

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Bø kommune Årsmelding 2014 for kontrollutvalet Bø kommune 1 Kontrollutvalet i Bø kommune Desse er medlemmar i kontrollutvalet: Ole Morten Aasgrav, leiar Gunn Annie Hellestad, nestleiar Per Oddvar Marheim Isaksen,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I VEST TELEMARK IKS. For kommunane; Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord, Nissedal og Fyresdal

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I VEST TELEMARK IKS. For kommunane; Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord, Nissedal og Fyresdal SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I VEST TELEMARK IKS For kommunane; Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord, Nissedal og Fyresdal 1. Namn. Vest Telemark brannvesen IKS er eit interkommunalt

Detaljer

PRINSIPP FOR DELEGERING I SULA KOMMUNE

PRINSIPP FOR DELEGERING I SULA KOMMUNE Side 1 av 5 PRINSIPP FOR DELEGERING I SULA KOMMUNE 1. Delegasjon 1.1. Kva: Delegasjon inneber at nokon (A) med mynde gir ein annan (B) mynde av same art som ein sjølv (A) har. Ein delegasjon frå kommunestyret

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl. 08.30 på Rådhuset, Varhaug SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2011 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke av kommunestyret i sak 61/16 den 29.9.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda.

Detaljer

Grenseendringar etter inndelingslova. Volda, 25. august 2016

Grenseendringar etter inndelingslova. Volda, 25. august 2016 Grenseendringar etter inndelingslova Volda, 25. august 2016 Endring av kommunegrenser Tre måter å endre kommunegrenser på etter inndelingslova 1. Samanslåing 2. Deling 3. Grensejusteringar Alternativa

Detaljer

Oversikt over Nissedal kommune sine eigarinteresser i selskap per og omtale av selskapa

Oversikt over Nissedal kommune sine eigarinteresser i selskap per og omtale av selskapa Oversikt over Nissedal kommune sine eigarinteresser i selskap per 1.1.2016 og omtale av selskapa Selskap med innsynsrett, koml. 80: Interkommunale selskap (IKS) Opplysningar om selskapet Agder og Telemark

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 Sogn og Fjordane revisjon IKS - endring av selskapsavtalen. Rådmannen si tilråding: Kommunestyre vedtek endring av 4 i selskapsavtalen

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

MELAND KOMMUNE. Plan for selskapskontroll

MELAND KOMMUNE. Plan for selskapskontroll MELAND KOMMUNE Plan for selskapskontroll 2016-2019 12.03.2016 1 Plan for selskapskontroll Meland kommune 2016-2019 Bakgrunn Kommunesektoren har sidan slutten av 90-talet vore prega av ei auka fragmentering

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS

SELSKAPSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS SELSKAPSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS 1 Deltakarar Sogn brann og redning IKS er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Balestrand, Leikanger, Luster, Sogndal og Vik. Andre kommunar har høve

Detaljer

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: 3 Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet går inn for

Detaljer

BOKN KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE

BOKN KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE BOKN KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE 1. INNLEIING Kontrollutvalet er eit lovpålagt organ som på vegne av kommunestyret skal føre det løpande tilsynet med den

Detaljer

Kviteseid kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30

Kviteseid kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30 Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Saker til behandling. Prosjektplan - Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Økonomistyring - Tokke kommune

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Saker til behandling. Prosjektplan - Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Økonomistyring - Tokke kommune Møteinnkalling Tokke kontrollutval Dato: 13.12.2016 kl. 9:00-12:00 Møtestad: Tokke kommunehus, møterom Kultur Arkivsak: 15/09396 Arkivkode: 033 Meld fråfall til: marianne.lundeberg@temark.no eller pr.tlf

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing... 3 2.1 Oppgåvedefinisjon... 3 2.2 Avgrensing... 3 2.3 Organisering...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE OM OVERGREPSMOTTAK I SOGN OG FJORDANE. oppretta etter kommunelova 27.

SELSKAPSAVTALE OM OVERGREPSMOTTAK I SOGN OG FJORDANE. oppretta etter kommunelova 27. SELSKAPSAVTALE OM OVERGREPSMOTTAK I SOGN OG FJORDANE oppretta etter kommunelova 27. 1 SELSKAPET: Overgrepsmottaket i Sogn og Fjordane er eit interkommunalt selskap skipa av Sunnfjord og ytre Sogn interkommunale

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Kviteseid kommune - Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 25.08.2011. Økonomisjef Rune Pedersen

Kviteseid kommune - Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 25.08.2011. Økonomisjef Rune Pedersen Kviteseid kommune - Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 25.08.2011 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Møterom Vrådal Heidi Åmot Økonomisjef Rune Pedersen Til stades:

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdalsmuseet Eigedom IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt selskap, stifta i medhald

Detaljer

MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Justert som følgje av vedtak i fylkestinget i sak T-88/02 og T-8/03. INNLEIING Etter vedtak i fylkestinget i sak T-38/90 har fylkeskommunen

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Bjerkreim Kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret 2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS INNHALD INNHALD... 1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON BJERKREIM KOMMUNE... 3

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 28. FEBRUAR.2017 Møtetid: Kl. 13: Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 28. FEBRUAR.2017 Møtetid: Kl. 13: Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr. SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet Møteprotokoll Møtedato: 28. FEBRUAR.2017 Møtetid: Kl. 13:00 15.05 Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr.: 01/17-09/17 Følgjande medlemmer møtte Svein Rune Krakereid (Leiar)

Detaljer

Klepp kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Klepp den

Klepp kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Klepp den Klepp kommune Plan for selskapskontroll 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Klepp den Innhaldsliste Plan for selskapskontroll 2017 2020... 1... 1 Innhaldsliste... 2 Innleiing... 3 Avgrensing organisasjonsformar

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77 nr. 5 og 80 skal utøvast i selskap m.m. der Balestrand

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

Oppfølging av kommunalt eigarskap

Oppfølging av kommunalt eigarskap Oppfølging av kommunalt eigarskap 1 VEST KONTROLL TILSETTE: Jostein Støylen (Dagleg leiar) Ida Birgitte Marholm (Konsulent) KOMMUNAR: Hareid (5 057) Herøy (8847) Sande (2 628) Selje (2 789) Ulstein (7

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Namnet til Båtlaget er: Kinsarvik Båtlag Kinsarvik Båtlag sitt føremål er å samla båtinteresserte

Detaljer

Innleiing. Obligatoriske planar

Innleiing. Obligatoriske planar Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda. Utvalet sine oppgåver kan forenkla

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet Årsmelding 2014 for kontrollutvalet Fyresdal kommune 1 Kontrollutvalet i Fyresdal kommune Desse er medlemmar av kontrollutvalet: Leiar: Kjell Sverre Thoresen (Sp) Nestleiar: Tore Lotsberg (BL) Medlem:

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

KONTROLLUTVALET I SOGNDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 UTKAST

KONTROLLUTVALET I SOGNDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 UTKAST KONTROLLUTVALET I SOGNDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 UTKAST Innleiing Kommunelova (KL) kapittel 12 omhandlar internt tilsyn og kontroll samt revisjon. Kommunestyret har det øvste tilsynsansvaret med den kommunale

Detaljer

Fellesnemnd ny kommune i indre Sunnfjord

Fellesnemnd ny kommune i indre Sunnfjord Fellesnemnd ny kommune i indre Sunnfjord Prosjektgruppa har drøfta og kjem med forslag til organisering av fellesnemnda, fullmakter, storleik, samansetjing, samansetjing av undernemnder og rolleavklaring/informasjon

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 11/125-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.02.2011 Nissedal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette innkalla til møte i Nissedal kontrollutval. Dato: torsdag 17.02.2011 Tid: kl

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Saker til behandling. Oppdatering av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Gimle Skule - Fyresdal kommune

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Saker til behandling. Oppdatering av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Gimle Skule - Fyresdal kommune Møteinnkalling Fyresdal kontrollutval Dato: 01.12.2016 kl. 9:00 13:00 Møtestad: Næringshagen, møterom Hamaren Arkivsak: 15/13418 Arkivkode: 033 Meld fråfall til marianne.lundeeberg@temark.no eller pr.tlf

Detaljer

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til:

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Ei føremålstenleg og effektiv arbeidsdeling mellom politiske organ og administrasjonen Fjerne saker

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2012 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2012 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE VINDAFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2012 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE INNLEIING Kommunelova kapittel 12 handlar om internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

36/12 SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK - RAPPORT ETTER SELSKAPSKONTROLL

36/12 SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK - RAPPORT ETTER SELSKAPSKONTROLL Bømlo kommune Sekretariat for kontrollutvalet SAKSFRAMLEGG Til: Kontrollutvalet Dato: 19. sep. 2012 Sakshandsamar: Molven, Elin Kopi til: Sak: 36/12 36/12 SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK - RAPPORT

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Kviteseid kommune Kontrollutvalet

Kviteseid kommune Kontrollutvalet Kviteseid kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 07.04.2011 Møtestad: Møteleiar: møterom Vrådal Randi Enger Bråthen Fråfall: Leiar Heidi Åmot Meldt fråfall

Detaljer

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET Vedteke i K-sak12/39 datert 19.09.2012 Søknad om tilskot skal sendast til: SANDØY KOMMUNE Tiltaksnemnda 6487 HARØY Desse vedtektene er utarbeidde på grunnlag

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato:

Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato: Vest-Telemark rådet Granliveien 1A, veksthuset 3850 KVITESEID MELDING OM VEDTAK Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato: 2011/262-3 Per Dehli,35065103 031 26.04.2011 per.dehli@seljord.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Fortid & notid for framtid

Fortid & notid for framtid Fortid & notid for framtid Arkiv og kulturformidling Reglement for styret - Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS, Godkjent representantskapsmøte 28.03.2017 1. FORMÅL Formålet med reglement for

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Kviteseid kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 16.08.2011. Kviteseid kommune - kontrollutvalet

Kviteseid kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 16.08.2011. Kviteseid kommune - kontrollutvalet Vår ref. 11/397-2 033 /LUNM Medlemmar og varamedlemmar Dato 16.08.2011 Kviteseid kommune - kontrollutvalet Det vert med detta innkalla til møte: Dato: 25.08.2011 Tid: 09:00 12:00 Sted: Møterom Vrådal,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HARDANGERRÅDET IKS Godkjent pr *Endra i tråd med forskriftene fom 2012 Endra 5 og ny 14, 13.

SELSKAPSAVTALE FOR HARDANGERRÅDET IKS Godkjent pr *Endra i tråd med forskriftene fom 2012 Endra 5 og ny 14, 13. Hardangerrådet iks KAPITTEL 1 FØREMÅL OG LOKALISERING SELSKAPSAVTALE FOR HARDANGERRÅDET IKS Godkjent pr 31.12.2007 *Endra i tråd med forskriftene fom 2012 Endra 5 og ny 14, 13.mars 2014 1 Føremål og føresetnader

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer