Oversikt over interkommunalt samarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over interkommunalt samarbeid"

Transkript

1 Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr:

2 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing Bakgrunn Problemstillingar Avgrensing Metode og kvalitetssikring Val av metode Kvalitetssikring Revisjonskriterium Lovmessige sider ved samarbeid Aktuelle samarbeidsformer Aktuelle interne reglement Fakta og funn Samarbeidsavtaler i Hjartdal kommune...6 A) Samarbeid utan organisatorisk overbygning 6 B) Interkommunalt samarbeid med felles styringsorgan (Kommunelova 27 og IKS) 17 C) Interkommunalt samarbeid med anna selskapsform 19 5 Revisor sine vurderingar og konklusjonar...21 Samarbeidstiltak og avtaler i Hjartdal kommune...21 Litteratur og kjelder...22 Vedlegg...22 ii

3 Samandrag Interkommunalt samarbeid er naudsynt, kanskje særleg for små kommunar. Men det vil vere både fordelar og ulemper knytt til dette. Ein fordel kan vere at kommunen oppnår betre fagkompetanse på området, medan ei ulempe kan vere at kommunestyret mistar noko av den kontrollen og styringa som politikerane elles har i øvrig kommunal verksemd. Dess meir formelt eit samarbeid er, dvs. samarbeid med organisatorisk overbygning, dess meir formelle vert og rapporteringsrutinane tilbake til dei politiske organa. Ved slike samarbeid er det ofte lover som regulerer tilhøvet mellom kommunen og det fristilte selskapet og kva slags påverknad kommunestyret skal ha. I dei høva der det fins interkommunalt samarbeid utan ei organisatorisk overbygning, dvs. at nokon område av den kommunale tenesteytinga vert lagt saman med nabokommunen og løyst i fellesskap mellom desse, er det kanskje mindre forutsigbart kva slags informasjon kommunestyret får attende. Vi ser at fleire av avtalene ved fornying ikkje er blitt lagt fram i kommunestyret, korkje som referatsak eller ordinær sak. Det er samstundes grunn til å tru at alle saker om interkommunalt samarbeid vil vere saker av prinsipiell interesse. Gjennom halvårlege dialogmøte, der både politikarar og administrasjon er representert, er tilhøve rundt interkommunalt samarbeid tatt opp jevnleg. Temaet er og tatt opp på samarbeidsmøte på ordførar/ rådmannsnivå. Vi ser at det er rådmannen, eller i nokon høve andre leiarar i administrasjonen, som har skrive under mange av avtalene. Ein kan ikkje sjå konkret ut frå dagens delegeringsreglement at rådmannen er gjeve slik mynde, men sidan dette er ein praksis over mange år, er det grunn til å tru at dette tilhøvet likevel er kjent og godtatt av kommunestyret. Nokre av avtalene gjeld for eit år i gongen, men vert automatisk fornya dersom ikkje ein av partane gjev skriftleg beskjed i god tid før utgangen av eit kalenderår. Nokon av avtalene krev i større grad enn andre at samarbeida skal evaluerast. Vi har ikkje opplysningar om at det er gjort i dei høva der det kjem fram av avtalene. Vi er kjent med at Hjartdal kommune ikkje lenger har kommunalsjef innanfor området helse/ omsorg. I nokre av avtalene, som er heilt nye og ikkje underteikna enno, vert det vist til at m.a. kommunalsjefen på det aktuelle området skal vere med i ei styringsgruppe for tenesta. Når avtalene vert revidert, syns revisjonen det er uheldig at det ikkje er samsvar mellom organisasjonskartet og skissert styring i avtala. Sauland, 11. januar 2008 Telemark kommunerevisjon IKS Bjørg Kaasa forvaltningsrevisor iii

4 1 Innleiing Kontrollutvalet har bestilt ein forvaltningsrevisjonsrapport om samarbeid ved utøving av tenester. Forvaltningsrevisjon har sin heimel i kommunelova 77 nr.4, jamfør forskrift om kontrollutval kapittel 5 og forskrift om revisjon kapittel 3. Rapporten er utarbeidd med bakgrunn i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, fastsett av Norges Kommunerevisorforbund sitt styre 23. mai 2005 og gjort gjeldande som god kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjon. 1.1 Bakgrunn Dei fleste kommunar i Norge er med i eit eller fleire interkommunale samarbeid. Samhandling mellom kommunar kan ha klare fordelar knytt til økonomi, kompetanse, kvalitet og offensiv samfunnsutvikling, kanskje særleg for små kommunar. Interkommunalt samarbeid er ein moglegheit for mindre kommunar til å oppnå dei stordrifts- og kvalitetsfordelane som større einingar gjev. Fordelar ved å gå saman om å løyse oppgåver kan vere at ein kan etablere kompetanseeiningar og med det meir attraktive arbeidsplassar, at ein kan heve kvaliteten og drive tenesta meir effektivt. Men det kan og vere moglegheita til å bygge ein region og styrke identiteten slik at den står fram som attraktiv og konkurransedyktig. På den andre sida kan omfattande interkommunalt samarbeid i ulike organisasjonsformer svekke demokratiet, fordi oppgåver og ansvar vert tatt ut frå kommunestyra og inn i andre forvaltingsmodellar. Ei vanleg prinsipiell innvending er at samarbeid ofte er lagt til organ som ikkje er pålagt å følgje dei same lovreglar om t.d. openheit og sakshandsaming som elles regulerar kommunen si ordinære verksemd. Dette gjeld selskap som er eigne rettssubjekt. Etter som omfanget av samarbeid mellom kommunane aukar, vil og utfordringar knytt til demokratisk styring og kontroll bli tydelegare. Avstanden mellom veljarane og dei organa som tek avgjerdene kan bli lengre og uklare. Kommunen er organisert i ein kombinasjonsmodell, med rådmann, to kommunalsjefar med høvesvis områda teknikk og miljø og kultur og oppvekst, og einingsleiarar. Kommunen har pr. 1.oktober 2007 ikkje kommunalsjef for tenesteområdet helse og omsorg. 1.2 Problemstillingar Med bakgrunn i bestillinga frå kontrollutvalet, og etter samråd med ordførar har vi vald å gjennomføre ei kartlegging av kva slags interkommunale samarbeid Hjartdal kommune er med på. Dei enkelte avtalene vert beskrive, m.a. med omsyn til innhald og økonomi. Dette vil soleis i hovudsak vere eit beskrivande prosjekt. 1.3 Avgrensing Interkommunalt samarbeid er ikkje noko eintydig begrep, det kan femne om alt frå kontakt i enkeltsaker til heilskapleg kommunalt samarbeid om kjernesaker. Denne undersøkinga omfattar interkommunalt samarbeid som er regulert ved avtale. Telemark kommunerevisjon IKS 1

5 Samarbeid mellom kommunar må og avgrensast i høve til det som må reknast som ordinært kjøp av varer eller tenester mellom kommunar. Vi reknar det som eit samarbeid når ei avtale ligg til grunn samt at kommunane har gått saman om å løyse oppgåver. Innhaldet vert avgrensa i høve til det som naturleg høyer til fagfeltet selskapskontroll, som m.a. fokuserar på korleis eigarar/ politikarar kan sikre seg styring og kontroll med kommunale selskap. Samarbeid organisert i ei stifting inngår ikkje i prosjektet, da vi ikkje er kjent med at dette er aktuelt i Hjartdal kommune. 2 Metode og kvalitetssikring 2.1 Val av metode Revisor har henta inn opplysningar på ulike måtar, hovudsakleg ved bruk av kvalitative metodar, dvs. møte med aktuelle tilsette i administrasjonen/ ordførar. Revisor har hatt møte med rådmann og ordførar for å innhente bakgrunnsinformasjon og faktaopplysningar kring kva slags samarbeidstiltak kommunen har. Revisor har hatt møte med kommunekasserar for å hente ut aktuelle rekneskapstal frå kommunen sitt rekneskapssystem Unique. Konsulentar ved sentraladministrasjonen har vist velvilje i høve til å skaffe naudsynte avtaler samt opplysningar om eventuell handsaming i kommunestyret. Ein konsulent innan helse og omsorg har gjeve informasjon om avtaler som vedkjem dette tenesteområdet. Vi har funne mykje nyttig informasjon rundt interkommunalt samarbeid på KS sine heimesider, dette er m.a. nytta i høve til utgreiinga om dei lovmessige sidene ved samarbeid. Det har vidare vore ein generell gjennomgang av aktuelle dokument i saka for å innhente naudsynte opplysningar. Dette gjeld interne dokument som t.d. politiske vedtak og relevant regelverk. 2.2 Kvalitetssikring Rapporten er sendt 1 til Hjartdal kommune ved rådmannen som ei kvalitetssikring i høve til faktaopplysningar og som ein moglegheit for administrasjonen til å gje kommentarar til innhaldet før politisk handsaming. Rapporten vart og sendt til ordførar til orientering. Revisor fekk skriftleg tilbakemelding frå ordførar 2, og innhaldet vart etter dette noko endra. Ny versjon 3 vart så sendt begge partane for ny gjennomgang. Revisor har gått igjennom rapporten med rådmannen, og korrigera innhaldet etterpå i dei tilfella det var snakk om presiseringar eller nye opplysningar. Rådmannen gjekk etter dette gjennom innhaldet på ny, før han sendte sine kommentarar 4 til revisjonen. Desse kommentarane ligg ved som vedlegg. 1 Journalført 6. november Journalført 9. november Journalført 20. november Journalført 4. januar 2008 Telemark kommunerevisjon IKS 2

6 3 Revisjonskriterium Med revisjonskriterium meinast dei krav og forventningar som revisjonen målar fakta opp imot. Prosjekt, som i det vesentlege inneheld beskrivingar, har ikkje revisjonskriterium, men vi beskriv aktuelle samarbeidsmodellar nedanfor, samt aktuelle interne reglement som seier noko om m.a. delegering og eventuell handsaming av samarbeidstiltak/ avtaler. 3.1 Lovmessige sider ved samarbeid Kommunar kan i stor grad velje kva slags organisering dei ynskjer, for utføring av dei ulike oppgåvene kommunen har. Kommunelova bygger på at all mynde vert lagt til kommunestyret som vidare er gjeve vide fullmakter til å delegere innanfor kommunen som rettssubjekt. Tidlegare skilde lova mellom kommunen sine lovpålagte og frivillige oppgåver. Hovudregelen var at kommunen måtte drive dei lovpålagte oppgåvene sjølv. Når det gjaldt utøving av offentlegrettsleg mynde, vart det krevd klar heimel i lova for å kunne legge oppgåver til andre rettssubjekt enn kommunen. I 2006 vedtok Stortinget ei endring i kommunelova som opna for samarbeid om forvaltingsmynde. Dette vert i praksis løyst ved såkalla vertskommunesamarbeid. Det nye vertskommunesamarbeidet 5 har som overordna mål å legge til rette for samarbeid om kommunen sine lovpålagte ansvar på kjerneområde, der det er viktig å ta omsyn til behovet for politisk ansvar, kontroll og rettssikkerhet. Ei anna begrensing i høve til kva slags samarbeid kommunen kan vere med på kjem fram av kommunelova 51 nr. 2. Dette vilkåret sett begrensingar for kommunar i deltaking i nokre organisasjonsformer gjennom eit forbud mot å stille kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv. Dei politiske styringsmoglegheitene vil vere ulike etter kva slags samarbeidsform 6 ein vel. Samarbeidsformene er i seg sjølv utforma med tanke på forskjellige bruksområde. Velferdstenester er ofte regulert i særlov og representerar dei grunnleggande forvaltingsoppgåvene kommunane har ansvaret for. Avhengig av den enkelte særlov kan desse oppgåvene berre flyttast ut av kommunane gjennom den nye vertskommunemodellen. Ved forretningsverksemd vert det ofte nytta anten aksjeselskap eller interkommunalt selskap, særleg når det er tale om rein forretningsverksemd. Det er fleire tilhøve som gjer det naturleg å skilje ut slike verksemder som sjølvstendige rettssubjekt. IKS- forma gjev kommunen høve til større politisk styring og kontroll enn aksjeselskapsforma. Administrative og tekniske oppgåver som lønn, rekneskap og tekniske tenester, er ikkje lovpålagte oppgåver, men er viktige føresetnader for kommunen si verksemd og tilbodet til innbyggjarane. Kommunane vil difor ha stor fridom ved val av organisasjonsmodell for slike samarbeidsområde. 27 i kommunelova er utvikla spesielt for samarbeid om driftsmessige oppgåver. 5 Ot.prop 95 ( ) Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (interkommunalt samarbeid) 6 T.d. aksjeselskap, lov om interkommunale selskap, kommunelova 27 og vertskommunesamarbeid Telemark kommunerevisjon IKS 3

7 For frivillige samfunnsutviklingsoppgåver står kommunane fritt til velje korleis dei ynskjer å organisere oppgåver som t.d. næringsutvikling, kultur og idrett. Kommunane har stor fridom til å utforme ein eigen politikk på området og til å organisere tenestene i samarbeid eller innanfor eigen organisasjon. 3.2 Aktuelle samarbeidsformer Gjennom kommunelova frå 1992 fekk kommunane eit stort handlingsrom når det gjeld val av styringsformer. Det går likevel eit hovudskilje mellom interkommunalt samarbeid som har ei organisatorisk overbygning og samarbeid utan slik overbygning. Samarbeid utan organisatorisk overbygning Samarbeid utan overbygning er kun basert på avtale mellom deltakarane. Ein treng ikkje lovheimel for denne typen samarbeid, og tilhøvet mellom partane vert regulert fullt ut i den avtala som vert inngått. Dersom kommunane ynskjer at eit særskilt interkommunalt samarbeidsorgan kan treffe avgjerder som bind deltakarane, må dei ha eit rettsleg grunnlag for å etablere organet og for å gje avgjerdsmynde til verksemda. Interkommunalt samarbeid med felles styringsorgan Kommunelova 27 Ei vanleg samarbeidsform er interkommunalt samarbeid etter kommunelova 27. Ved samarbeid etter 27 er det forutsatt at deltakarkommunane opprettar eit eige styre til løysing av felles oppgåver. Eit interkommunalt styre etter 27 må ha som formål å sjølv stå for løysinga av oppgåvene, og med det må styret få tildelt ein viss avgjerdsmynde. Styret kan bare tildelast mynde til å treffe avgjerder som gjeld verksemda si drift og organisering, dvs. at det ikkje kan drive med offentleg myndigheitsutøving med mindre ei særlov opnar for det. Adgangen til å gje eit styre kompetanse er dermed ikkje ubegrensa i høve til kommunelova. Ein kommune kan med eit års skriftleg varsel seie opp sitt deltakarforhold i det interkommunale samarbeidet og krevje seg utløyst av det. Eit styre i eit interkommunalt samarbeid etter 27 vil i nokon tilfelle vere eit eige rettssubjekt og dermed ikkje ein del av kommunen. Om det er eit eige rettssubjekt må avgjerast ut frå ei konkret heilskapleg vurdering der ei rekke moment er relevante. Mange ulike interkommunale verksemder har sitt rettslege grunnlag i 27. Det gjeld ofte for interkommunalt samarbeid om forretningsprega oppgåver, t.d. drift av anlegg på VARsektoren (vatn, avløp og renovasjon), men og oppgåver med forvaltningspreg, velferdstenester og i nokon tilfelle myndigheitsutøving. Dersom rammene for eit interkommunalt samarbeid er utvida i høve til kommunelova 27, må det gjerast med heimel i forsøkslova 7. Samarbeid etter lov om interkommunale selskap (IKS- lova) IKS- lova er tilpassa verksemder med eit visst forretningsmessig preg. Lova regulerar styringsstrukturen og myndigheitsfordelinga, og gjeld bare for samarbeid som har karakter av eit selskapsforhold. Private aktørar kan ikkje delta. Ved eit slikt samarbeid opprettar dei deltakande kommunane eit felles selskap der den enkelte deltakar heftar ubegrensa for ein andel av selskapet sine forpliktingar. Representantskapet er selskapet sitt øverste organ. Deltakarkommunane utøver sitt mynde i selskapet gjennom representantskapet, der alle deltakarkommunane skal vere representert. Styret er underordna representantskapet, og dagleg leiar er underordna styret. Selskapet er eit eige rettssubjekt. 7 Lov om forsøk i offentleg forvalting Telemark kommunerevisjon IKS 4

8 Aksjeselskap Eit aksjeselskap er den vanlegaste selskapsforma for utøving av næringsverksemd. Eit aksjeselskap er eit eige rettssubjekt. Kommunar kan delta i aksjeselskap saman med andre kommunar og fylkeskommunar, eller saman med andre offentlege eller private rettssubjekt. Ein kommune kan og vere eineeigar og stifte eit aksjeselskap på eiga hand. Aksjelova regulerar organisasjonsmessige spørsmål innanfor selskapet, og korleis kommunen utøver mynde i selskapet og selskapet si rekneskaps- og revisjonsplikt. Vedtektene skal angje selskapet si verksemd. Aksjeselskapet sitt høgaste organ er generalforsamlinga, som består av aksjeeigarane. Generalforsamlinga vel medlemmene til selskapet sitt styre. Det er kommunestyret som ved særskilt fullmakt bestemmer kven som skal representere kommunen i generalforsamlinga. 3.3 Aktuelle interne reglement Følgjande er henta frå kommunen sitt delegasjonsreglement 8. Jamfør rådmannen skal reglementet reviderast sidan det kom eit nytt kommunestyre i haust. 4 Kommunestyre 4.1 Ansvars- og arbeidsområde Kommunestyret er det øvste politiske organ i Hjartdal kommune og fattar alltid avgjerd i saker som gjeld igangsetting av nye tiltak ut over årsbudsjettet og vesentlege endringar i årsbudsjettet avtaler som fører med seg økonomiske forpliktelsar ut over årsbudsjettet interkommunalt samarbeid 4.2 Møtereglement for kommunestyret 2 Arbeidsområde Kommunestyret er kommunen sitt øvste politiske organ og treff vedtak på vegne av kommunen så langt ikkje anna fylgjer av lov eller vedtak om delegasjon. 17 Delegasjon til rådmannen 17.1 Ansvars- og arbeidsområde Rådmannen skal ha eit særleg ansvar for å: - leie administrasjonen sitt arbeid med å førebu saker for dei folkevalde organa og sjå til at desse er forsvarleg utgreidd m.a. med omsyn til heilskapsperspektiv og konsekvensar for økonomi, personale og publikum sine krav til tenester - iverksetjing av dei vedtak som vert fatta i folkevalde organ - vidareutvikle, kvalitetssikre og gjennom tilrådingar til politiske organ kome med forslag til tilpassingar av kommunen sine tenester til dei behov innbyggarane har - leie det strategiske plan- og utviklingsarbeidet i kommunen 17.2 Generell mynde Rådmannen får delegert mynde i alle saker som ikkje har prinsipiell karakter. Ved tvil om ei sak er av prinsipiell tyding eller ikkje, eller om det er tvil om korleis ei sak av prinsipiell tyding skal handsamast i det politiske systemet, har ordførar og rådmann ansvaret for å avklare dette. Ved usemje mellom desse avgjer ordføraren saka. 8 Vedteke av kommunestyre 16. juni 1999 og rullert i kommunestyre 13. september 2000 Telemark kommunerevisjon IKS 5

9 I alle saker som har vore gjenstand for slike vurderingar, og kor avgjerda er at saka vert gjeve ei administrativ handsaming, vert den administrative avgjerda lagt fram for det aktuelle utvalet som referatsak. Som utgangspunkt i sonderinga mellom prinsipiell/ ikkje prinsipiell sak kan det vere nyttig å spørje seg om det til grunn for avgjerda er trong for meir enn ei fagleg og/eller regelbunde vurdering eller handsaming. Viss ein kjem inn på politiske eller klart skjønnsmessige vurderingar eller prioriteringar, er saka som regel prinsipiell. 4 Fakta og funn 4.1 Samarbeidsavtaler i Hjartdal kommune Nedanfor følgjer ein presentasjon av dei aktuelle samarbeida revisjonen har funne fram til, presentert etter korleis dei er organisert. I mange tilfelle er det slik at samarbeidstiltaka har vara over lang tid. Opprinneleg avtale kan vere forlenga eller det er utforma og underskrive ein ny avtale. Dersom ikkje anna vert presisert, er det noverande avtale som vert omtala. Vi har vald å syne kostnadene knytt til samarbeidstiltaka for 2005 og Vi kjenner til at politisk/ administrativt nivå kjem saman og m.a. tek opp interkommunalt samarbeid i jevnlege dialogmøter som vert halde kvart halvår, og i samarbeidsmøte på ordførar/ rådmannsnivå. A) Samarbeid utan organisatorisk overbygning Miljøretta helsevern Avtale Interkommunal samarbeidsavtale som omfattar Notodden kommune som vertskommune, og samarbeidskommunane Bø, Hjartdal, Nome og Sauherad. Mellom Notodden og Hjartdal kommunar er det inngått avtale om at Notodden kommune v/ miljøhygienisk avdeling yter Hjartdal kommune miljøhygieniske tenester tilsvarande 1 dag (brutto) pr. veke gjeldande frå og med Avtala omfattar løpande sakshandsaming med omsyn til lovpålagte miljøhygieniske tilhøve, dvs. handsaming av godkjenningssaker, meldingssaker, klagesaker, uttalesaker samt tilsyn med verksemder som omfattast av ei rekke lovar/ forskrifter knytt til m.a. kommunehelsetenestelov, mat- og dyrevernlov. Mynde knytt til slike ansvarsområde vert delegert frå administrasjonssjefen i Hjartdal til administrasjonssjefen i Notodden, med vidare delegering til verksemdleiar for miljøhygienisk avdeling. Delegeringa gjeld kun saker av ikkje- prinsipiell betydning. Saker av prinsipiell betydning skal avgjerast av Hjartdal kommune. Vedtak fatta av vertskommunen skal stadfestast av Hjartdal kommune v/ administrasjonssjefen. Hjartdal kommune er på same måte klageinstans for vedtak fatta av miljøhygienisk avdeling i saker som gjeld eigen kommune. Telemark kommunerevisjon IKS 6

10 Avtala skal evaluerast innan utgangen av november kvart år. Avtala gjeld frå og for eit år av gongen. Avtala fornyast automatisk visst den ikkje vert sagt opp av ein av partane minst 6 månader før utgangen av kalenderåret. Ifølgje rådmannen er det ikkje utført noko skriftleg evaluering av avtala. Avtala er underskriven 9 av rådmannen og handsama i kommunestyret i mars 2006, sak 009/06. For tenester omfatta av avtala skal kommunen betale kr pr år, beløpet skal regulerast for lønns- og prisstigning. Rekneskap År Beløp Betalt til ,- Notodden kommune ,- Notodden kommune Drift av interkommunal legevaktsentral Forslag til avtale 10 Avtale om drift av interkommunal legevaktsentral mellom Blefjell sjukehus HF og Notodden, Hjartdal, Sauherad, Bø, Seljord og Kviteseid kommunar. Blefjell sjukehus leverar tenester i form av lokale, pleiepersonale, administrasjon og oppfølging av tenesta. Kommunane har det faglege ansvaret i samsvar med kommunehelsetenestelova, og stiller med legar til å bemanne på førehand avtalte vakter. Hjartdal kommune organiserar si eiga legevakt på dagtid, men er knytt til sjukehuset på ettermiddags-/ kveldstid, samt natt, helger og helgedagar. Det er ei omfattande avtale som ligg til grunn, den inneheld følgjande punkt; - målsetjing og krav til legevaktteneste/ nødmeldeteneste - organisering av drifta - kritiske faktorar nokon føresetnader - kostnadsfordeling - medisinsk fagleg ansvarleg lege (mfal) - fagrådet - vaktfordeling mellom kommunane - bemanning (pleiepersonalet) - samarbeid - varigheit på avtala og oppseiing Avtala gjeld frå og med til og med , med ein gjensidig oppseiingsfrist på eit år. Avtala er revidert og ikkje underskriven av rådmannen enno, og førebels ikkje handsama i kommunestyret. Kostnadsfordelinga for 2005 og 2006 vert vidareført inntil eventuell ny kostnadsfordeling ligg føre. Kostnadene består av ein fast (innbyggartal) og ein variabel (bruk) del. Beløpa 9 Datert 29. mars Forslag til avtale datert (legevaktsavtale etter høring) Telemark kommunerevisjon IKS 7

11 nedanfor er totalbeløpa. Jamfør rådmannen vil ein ny fordelingsnøkkel leggast til grunn, og dette vil medføre at kostnadene går noko ned. Rekneskap År Beløp Betalt til ,- Blefjell sjukehus HF ,- Blefjell sjukehus HF Medisinsk- fagleg ansvarleg lege (MFAL) Avtale Revisjonen kjenner ikkje til at det er utarbeidd ei skriftleg avtale på området, men vi viser til opplysningane som kjem fram i eit refusjonskrav frå Hjartdal kommune vedkommande MFAL v/ legevaktsentralen. MFAL ved legevaktsentralen er beskrive i forslaget til avtale for legevaktsentral, sjå ovanfor. Hjartdal kommune utbetaler løn til MFAL v/ legevaktsentralen, som er ei 10% stilling. Desse utgiftene skal fordelast på kommunane Notodden, Sauherad, Bø og Hjartdal. Denne ordninga tok til å gjelde I tillegg utbetaler Hjartdal kommune løn til MFAL/ smittevernlege i 20% stilling, som gjeld Notodden kommune, og derfor skal refunderast av dei. Denne ordninga tok til å gjelde Innbetalinga gjeld refusjon av delar av lønnskostnader for 10% stilling, samt refusjon av lønnskostnader for 20% stilling. Rekneskap, gjeld MFAL v/ legevaktsentralen, 10% stilling År Beløp Refundert frå 2005 Ny avtale , , ,- Notodden kommune Sauherad kommune Bø kommune Rekneskap, gjeld MFAL/ smittevernlege, 20% stilling År Beløp Refundert frå ,- (ny avtale frå ) Notodden kommune ,- Notodden kommune Tilsyn ved Gransherad bygdeheim Avtale Avtale vedkommande tilsynslege for Gransherad bygdeheim mellom Notodden og Hjartdal kommunar. Hjartdal legekontor skal kvar veke levere legetilsyn i samsvar med gjeldande rutiner, samt telefonberedskap alle kvardagar. Timetal på årsbasis utgjer ca 330 timar inkludert reisetid, og vert fordela på 52 veker. Vekedag for tilsyn etter nærmare avtale. Avtala gjeld for perioden , oppseiingsfristen er seks månader. Avtala vert fornya for eit år om gongen visst den ikkje vert sagt opp innan fristen. Telemark kommunerevisjon IKS 8

12 Avtala er underteikna 11 av rådmannen og førebels ikkje handsama i kommunestyret. Innbetalinga gjeld refusjon med kr ,-, og indeksregulerast årleg. Rekneskap År Beløp Refundert frå 2005 Ny avtale frå ,- Notodden kommune PP- tenester Avtale Samarbeidsavtale mellom Notodden og Hjartdal kommunar om felles PP- tenester. Avtala gjeld og utviklinga av/ etablering av forsøksordning knytt til samordna hjelpeteneste for barn og familiar. Avtala regulerast av opplæringslova. Det er etablert ei styringsgruppe sett sammen av seksjonsleiar/ kommunalsjef i dei samarbeidande kommunar samt verksemdleiar for PPT. Verksemdleiar for PPT har det overordna faglege ansvaret i begge kommunar. Jamleg administrativ leiarfunksjon, til dette utlysing og tilsetting, vert ivaretatt av seksjonsleiar for oppvekst i Notodden kommune. PPT er etter opplæringslova ein naturleg del av aktivitetane innan barnehage og grunnskule. Gjeldande samarbeidsavtale frå er forlenga fram til Dette er gjort ved eit administrativt vedtak i begge kommunar. Ny avtale tek til og gjelde frå og med og gjeld til ein av partane seier den opp. Oppseiing må skje skriftleg to år på førehand, og avtala opphører ved fyrste årsskifte etter at to år har gått. Avtala er ikkje underskriven enno, og førebels ikkje handsama i kommunestyret. Kommunen har i ei årrekke hatt eit forpliktande samarbeid på området, det kjem m.a. fram i kommunestyresak 14/02, juni Utbetalingane til Midt- Telemark PPT gjeld såkalla tyngdepunktmidlar. Vi har ikkje funne noko formell avtale på dette, men midlane har med kjøp av spesialkompetanse å gjere. Kostnadene vert berekna ut i frå antal barn i aldersgruppa 0-16 år samt ein del knytt til reiseutgifter. Tabellen nedanfor syner kva dette utgjorde i 2005 og i Rekneskap År Beløp Betalt til ,- Notodden kommune ,- Sauherad kommune (Midt- Telemark PPT) ,- Notodden kommune ,- Sauherad kommune (Midt- Telemark PPT) 11 Datert 10. mai 2007 Telemark kommunerevisjon IKS 9

13 Barneverntenester Avtale Samarbeidsavtale mellom Notodden og Hjartdal kommune om felles barneverntenester. Avtala gjeld og utviklinga av/ etablering av forsøksordning knytt til samordna hjelpeteneste for barn og familiar i dei to kommunane. Avtala regulerast av lov om barneverntenester. I tillegg gjeld vedtekter frå I følgje forsøkslova skal det gjerast ei evaluering av forsøket, og det skal vere ei årleg rapportering til Kommunal- og regionaldepartementet. Det er etablert ei styringsgruppe sett sammen av seksjonsleiar/ kommunalsjef i dei samarbeidande kommunar samt verksemdleiar for barnevernet. Verksemdleiar for barnevernet har det overordna faglege ansvaret i begge kommunar. Jamleg administrativ leiarfunksjon, til dette utlysing og tilsetting, vert ivaretatt av seksjonsleiar for oppvekst i Notodden kommune. Etter lov om barneverntenester er det slik at det må vere ein barnevernleiar i kvar kommune, det vert difor med heimel i forsøkslova søkt om dispensasjon, slik at Notodden og Hjartdal kommunar kan samordne barneverntenesta i sine kommunar. Det er tidlegare gjeve slik dispensasjon 12, men denne gjekk ut 30. september Jamfør rådmannen har det ikkje vore noko evaluering av forsøket undervegs. Gjeldande samarbeidsavtale frå er forlenga fram til Dette er gjort ved eit administrativt vedtak i begge kommunar. Ny avtale tek til å gjelde frå og med og gjeld til ein av partane seier den opp. Oppseiing må skje skriftleg to år på førehand, og avtala opphører ved fyrste årsskifte etter at to år har gått. Avtala er ikkje underskriven enno, og førebels ikkje handsama i kommunestyret. Hausten 2002 slutta kommunestyret 13 seg til inngåing av forpliktande samarbeid på området. Kostnadene er sett saman av ein fast og ein variabel del. Den faste delen vert berekna ut frå talet på barn i aldersgruppa 0-19 år. Utgifter til m.a. fosterheim og liknande vert betalt utanom. Tala nedanfor inneheld berre dei faste kostnadene. Rekneskap År Beløp Betalt til ,- Notodden kommune ,- Notodden kommune Brann og akutte ulykkessituasjonar Avtale Avtale mellom Notodden og Hjartdal kommunar om beredskap mot brann- og akutte ulykkesituasjonar. Avtala omfattar beredskapsoppgåver som brannvesenet er pålagt ved brann og ulykker. Notodden brannvesen har og overordna innsatsleiing. 12 Brev frå Kommunal- og regionaldepartementet av 10. november Kommunestyresak 032/03 Telemark kommunerevisjon IKS 10

14 Notodden brannvesen skal til ei kvar tid kunne rykke ut med tilstrekkeleg mannskap og utstyr til brannar og ulykker i Hjartdal kommune. Hjartdal kommune skal ha eige utstyr til å kunne gjere etterslokkingsarbeid og vaktteneste. Hjartdal kommune er ansvarleg for at brannkummar og andre vasskjelder er gunstig plassert, merka og lett tilgjengeleg. Hjartdal skal elles ha eigen skogberedskap. Avtala gjeld frå og gjeld for eit år. Avtala vert automatisk fornya for eit år om gongen med mindre den vert sagt opp skriftleg og seinast seks månader før utgangen av kalenderåret. Avtala er underskriven 14 av rådmannen og handsama i kommunestyret sak 57/01, oktober Kostnadene er sett saman av ein del knytt til beredskap og overordna innsatsleiing (beredskapsgodtgjering) og ein del for dekking av utgifter ved utrykning. For sistnevnte er det snakk om utgifter knytt til overordna vakt, mannskapsutgifter, leige av bilar og materiell. Tabellen nedanfor inneheld begge utgiftstypene. Til orientering utgjorde beredskapsgodtgjeringa i 2001 kr ,-, og summen er etter dette årleg justert for endring i konsumprisindeksen. Det er spesifisert i avtala at det ikkje skal fakturerast for tap av materiell bruka ved brann og ulykker. Rekneskap År Beløp Betalt til ,- Notodden kommune ,- Notodden kommune Felles brannsjef Avtale Avtale mellom Hjartdal og Notodden kommunar om felles brannsjef. Avtala inneber at kommunane samarbeider om felles brannsjef, som skal vere tilsett i deltidsstilling i begge kommunar. Brannsjefen er leiar av beredskapen i Hjartdal kommune og har sin arbeidsplass i brannvesenet sine lokale på Notodden. Avtala gjeld frå og gjeld for eit år. Avtala vert automatisk fornya for eit år om gongen med mindre den vert sagt opp skriftleg og seinast seks månader før utgangen av kalenderåret. Avtala er underskriven 15 av rådmannen, og er handsama i kommunestyrt sak 57/01, oktober Datert 8. november Datert 8. november 2001 Telemark kommunerevisjon IKS 11

15 Brannsjefen har ikkje lønna stilling i Hjartdal kommune, men kommunen refunderar Notodden kommune for brannsjefen si lønn tilsvarande 10% stilling. I tillegg betalar kvar kommune for køyregodtgjering etter offentleg regulativ. Rekneskap År Beløp Betalt til ,- Notodden kommune ,- Notodden kommune Brannforebyggande arbeid Avtale Avtale mellom Notodden og Hjartdal kommunar om kjøp av brannforebyggande arbeid. Avtala omfattar tenester knytt til fire område. Det er brannforebyggande avdeling i Notodden brannvesen og Notodden feiarvesen som skal levere dette. Det skal utførast tilsyn i bygningar og anlegg i Hjartdal kommune. Vidare skal det ytast bistand med motivasjons- og informasjonstiltak om farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann. Det skal og ytast bistand og haldast kontakt med skular, institusjonar, foreningar osv. Kampanjar om brannforebyggande tiltak som vert gjennomført på Notodden skal og gjennomførast i Hjartdal. Det skal ytast bistand i naudsynt brannteknisk byggesakshandsaming og det skal utførast feiing og tilsyn. Avtala tok til å gjelde frå og med 20. mars 2001 og gjeld for eit år. Avtala vert automatisk fornya for eit år om gongen med mindre den vert sagt opp skriftleg og seinast seks månader før utgangen av kalenderåret. Avtala er underskriven 16 av rådmannen og er handsama i kommunestyret sak 57/01, oktober Kostnadene består av fakturerte timar for utført arbeid, avgrensa oppover til 390 timar pr år. I tillegg vert det fakturert for kontorutgifter og bilgodtgjering. Tabellen nedanfor inneheld alle desse typene utgifter. Rekneskap År Beløp Betalt til ,- Notodden kommune ,- Notodden kommune Helsestasjonsteneste Avtale Samarbeidsavtale mellom Notodden og Hjartdal kommunar om forebyggande tenester for barn og unge. Avtala omfattar jordmorteneste, helsestasjonsteneste, skulehelseteneste, smittevernarbeid i samarbeid med smittevernlege, utanlandsvaksinering i samarbeid med medisinskfagleg ansvarleg lege og familierettleiing ved familierettleiar. Leiande helsesøster i Notodden kommune har ansvar for administrasjon av stillingane, og ansvar for kvalitetssikring av tenestetilbodet i Hjartdal kommune etter samme modell som i Notodden. 16 Datert 8. november 2001 Telemark kommunerevisjon IKS 12

16 Det er etablert ei styringsgruppe for tenesta, den består av leiande helsesøster i Notodden og kommunalsjef i Hjartdal. Begge partar kan be om møte utfrå behov. Avtala skal evaluerast årleg innan 1. mai. Evalueringa skal blant anna ta utgangspunkt i årsmeldingar, budsjett og utviklingsplan for tenesteområdet. Avtala gjeld frå 15. februar 2005 og til den vert sagt opp av ein av partane. Ei oppseiing må skje skriftleg minimum eit år på førehand, og tek til å gjelde ved fyrste årsskifte ettar at eit år er gått. Eventuell oppseiing av avtala skal drøftast i den årlege evalueringa. Avtala er underteikna av kommunalsjef 17, og handsama som referatsak i utval for helse-, sosial og omsorg i sak 002/05, i april Kostnaden består av faste lønnsutgifter, samt utgifter til drift, administrasjon og køyregodtgjering. Rekneskap År Beløp Betalt til ,- Notodden kommune ,- Notodden kommune Fysioterapi Avtale Samarbeidsavtale mellom Notodden og Hjartdal kommunar om fysioterapitenester. Avtala regulerar eit samarbeidsforhold der Hjartdal mottek sine fysioterapitenester frå Notodden. Tenestetilbodet i Hjartdal administrerast av sjefsfysioterapeut i Notodden, som og har det faglege ansvaret og ansvar for kvalitetssikring av tenestene i Notodden og Hjartdal kommunar. Tenesta omfattar både poliklinisk fysikalsk behandling hos fysioterapeut med driftsavtale og kommunefysioterapitenester. Det er etablert ei styringsgruppe for tenesta. Styringsgruppa består av seksjonsleiar/ kommunalsjefar i dei samarbeidande kommunar. Det vert utarbeidd årlege handlingsplanar for tenesta, og tenestetilbodet til målgruppene skal vere det same i begge kommunar. Avtala skal evaluerast årleg innan 1. mai. Vi kjenner ikkje til at det er gjennomført noko skriftleg evaluering i høve til dette. Avtala gjeld til ein av partane seier den opp. Oppseiinga må skje skriftleg to år på førehand, og avtala opphøyrer ved fyrste årsskifte etter at to år har gått. Avtala er underteikna 18 av kommunalsjef. Ei tidlegare avtale av 28. mars 2003 er handsama i utval for helse, sosial og omsorg i sak 6/03, april Kostnadene består av lønnsutgifter for 100% fysioterapistilling med fråtrekk for fullt fastlønnstilskott. Utgifter knytt til administrative funksjonar / driftskostnader inkl. transport vert fakturert og utgjorde om lag kr. pr år i 2004, dette beløpet indeksjusterast årleg. 17 Datert 14. februar Datert 7. mai 2004 Telemark kommunerevisjon IKS 13

17 I tillegg overfører kommunen eit beløp tilsvarande 50% av eit heilt driftstilskott, dette beløpet justerast årleg. Rekneskap År Beløp Betalt til ,- Notodden kommune ,- Notodden kommune Interkommunalt innkjøpssamarbeid Avtale Et samarbeid mellom ni kommunar i Vest- og Midt Telemark og Vest- Telemark Næringsutvikling AS (VTNU AS) om å levere tenester i samband med innkjøpssamarbeidet mellom dei ni kommunane. Samarbeidet og avtala baserer seg på vedtektene for innkjøpssamarbeidet. VTNU skal utføre oppgåver knytt til evaluering av noverande rammeavtaler, reforhandling av rammeavtaler, forhandle fram avtaler innan nye vare-/ tenestegrupper, evaluere og evnt. lage forslag til innkjøpsrutiner i kommunane. Gjennom samarbeidet vert det lyst ut felles rammeavtaler på innkjøp av ei rekke varer og tenester. Ein tilsett frå kvar kommune er med i styringsgruppa for samarbeidet. Avtala gjeld for 2007, men kan forlengast eller reforhandlast visst begge partar er samde i det. Utmelding av den interkommunale innkjøpstenesta skal varslast skriftleg seinast 31.7 det føregåande året. Avtala er underskriven 19 av kommunalsjef. Vi har ikkje opplysningar om at den er handsama i kommunestyret. Kostnadene består av eit fast beløp og eit variabelt beløp basert på folketal. Rekneskap År Beløp Betalt til ,- VTNU AS ,- VTNU AS Fellesfondet Avtale Avtale mellom Telemark fylkeskommune på den eine sida, og Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tinn, Tokke og Vinje kommunar på den andre sida, den såkalla åttekommunars avtala, underskrive av ordførarane i Denne avtala er sagt opp av Telemark Fylkeskommune i 2004, og det vert forhandla om ny semje kring fordeling av midlar frå sal av konsesjonskraft. Avtale om det interkommunale næringsfondet, fellesfondet for Øvre Telemark 20. Næringsfondet er eit fellesfond for Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tinn, Tokke og Vinje kommunar. Næringsfondet skal i tillegg vere eit drøftingsorgan for energispørsmål i dei 8 kommunane. 19 Desember Datert 6. desember 1995 Telemark kommunerevisjon IKS 14

18 Næringsfondet har som oppgåve å forvalte dei midlar som kommunane nemnd ovanfor, får tilført på grunnlag av sal av konsesjonskraft etter samarbeidsavtalene med Telemark Fylkeskommune. Næringsfondet som nemnd ovanfor vert delt i eit fellesfond og kommunale næringsfond slik; 30% av kommunane Vinje, Tokke, Nissedal, Fyresdal, Kviteseid og Seljord sine samla andelar av økonomisk gevinst i samsvar med 8-kommunarsavtala skal avsetjast til eit interkommunalt næringsfond (fellesfondet). Desse kommunane betalar inn mellom 37,3% og 8,3% av konsesjonskraftoppgjeret til fellesfondet. Hjartdal og Tinn kommunar betalar eit innskot til fellesfondet som utgjer høvesvis 7,5% og 12,5% av konsesjonskraftoppgjeret. Fellesfondet har dei siste åra hatt auka midlar til disposisjon, og har jamfør førebels konsesjonskraft budsjett for om lag 10,7 mill.kr. til disposisjon. Fellesfondet har årlege løyvingar 22 til Vest- Telemarktinget, Vest- Telemark Næringsutvikling og etablerarkontora i Aust- og Vest- Telemark. Ut over dette vart det i 2006 m.a. gjeve midlar til følgande prosjekt; Sogelandet, Vest- Telemark Museum, Telemarksmagasinet, Ski Telemarklauget, Airparc Fyresdal og Vest- Telemarkkonferansen. 23 Ordførarane i dei åtte kommunane er fondsstyre for fellesfondet. Fondsstyret skal sjå til at midlane over tid vert fordelt slik at dei kjem næringslivet i samtlege kommunar til gode. Avtala gjeld for fem år rekna frå Før utløpet av 5. avtaleår skal avtala reviderast på nytt. Jamfør sekretær for fellesfondet er dette ikkje gjort, ein grunn kan vere situasjonen kring oppseiinga av avtala frå Avtala er underskriven 24 av ordførar. Vi har ikkje opplysningar om at den er handsama i kommunestyret. Denne avtala medfører at kommunane får tilført midlar. Aktuelle utgifter vert dekt av fellesfondet. Konsesjonskraftstyret Avtale Samarbeidsavtale mellom Telemark fylkeskommune og kommunane Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tinn, Tokke og Vinje om konsesjonskraft (8- kommunars avtala) og mellom Telemark Fylkeskommune og kommunane Tokke og Vinje om konsesjonskraft (to- kommunars avtala). Det skal vera eit felles styre for dei to konsesjonskraftavtalane. Styret er på fire medlemmar, to frå fylkeskommunen og to frå kommunane. Årsmøtet vel kommunerepresentantane og personlege varamedlemmer. Styret vert vald for periodar på to år. Styret skal avgjera pris- og forhandlingsspørsmål i samband med administreringa av dei to konsesjonskraftavtalane. Styret har ansvar for å fylgje opp spørsmål som har betydning for 21 Brev av frå konsesjonskraftstyret v/ Olav Lio 22 Sak 04/2007, årsmøte 6. juni Årsmelding Datert 6. desember 1995 Telemark kommunerevisjon IKS 15

19 konsesjonskraftpris og vilkår. Styret skal kvart år vurdere om det er grunnlag for endringar i kraftprisen i avtala mellom Telekraft og fylkeskommunen og i avtale mellom Vest- Telemark Kraftlag og fylkeskommunen. Årsmøtet er samansett av dei fungerande ordførarane i kommunane og fylkesordføraren. Årsmøtet er kontrollorgan og samarbeidsorgan for 2- og 8- kommunarsavtalene og skal m.a. handsama prinsipielle spørsmål i høve til avrekning og fordeling av tildelt konsesjonskraft. Samarbeidsavtala gjeld frå til Avtala går vidare med 5 år om gongen dersom den ikkje blir sagt opp av partane med 12 månaders varsel. Samarbeidsavtala er underskriven av ordførar 25. Vi har ikkje opplysningar om at den er handsama i kommunestyret. Denne avtala medfører at kommunane får tilført midlar. Aktuelle utgifter vert dekt av konsesjonskraftmidlane. Vest- Telemark Tinget/ Rådet Vedtekter 26 Vest- Telemark Tinget er eit regionalt organ der kommunane Fyresdal, Hjartdal, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje er med. Vest- Telemark Tinget skal vere eit samarbeidsorgan for dei deltakande kommunane på alle område og alle plan, og skal vere eit organ for løysing av felles spørsmål og oppgåver for dei same kommunane. Tinget har to styringsorgan, det eine er sjølve Tinget og det andre er Rådet. Tinget består av ordførar, varaordførar, eit anna kommunestyremedlem samt rådmannen i dei deltakande kommunar. Rådet består av ordførarane i dei deltakande kommunar. Leiaren av rådet vert regionordførarar for Vest- Telemark. Regionordføraren er og leiar for Tinget. Rådet står for den daglege drifta i samarbeid med sekretariatet, og i samsvar med vedtekne arbeidsoppgåver. Rådet har høve til å engasjere/ tilsette sekretær/ dagleg leiar og anna naudsynt hjelp innanfor vedteken arbeidsplan og budsjett. Tinget vedtek arbeidsprogram, og dette skal vere retningsgjevande for rådet sitt arbeid. Rådet skal freiste å ivareta ein god dialog med næringslivet i regionen. Kommunestyret i den enkelte kommune gjer vedtak om deltaking i Vest- Telemark Tinget og godtek med det vedtektene for Tinget. Kommunane betalar driftstilskott for å finansiere tiltaka. Utgiftene vert å fordele slik; Grunnsum som er lik for alle 10% Fordelt etter folketal 50% Fordelt etter nettobudsjett 40% Jamfør opplysningar frå rådmannen og kommunekasseraren vert utgiftene i praksis dekt av midlar frå fellesfondet. 25 Datert 12. juni Vedteke på rådsmøte 7. mai 2002 Telemark kommunerevisjon IKS 16

20 Brattefjell/ Vindeggen landskapsvernområde Avtale Intensjonsavtale for samarbeidsutval for lokal kommunal forvaltning av Brattefjell- Vindeggen landskapsvernområde. Brattefjell- Vindeggen landskapsvernområde er oppretta i kommunane Hjartdal, Seljord, Tinn og Vinje. Desse kommunane har fått overført forvaltningsmynde, slik at kommunen v/ kommunestyret er rettsleg part. Samarbeidspartane har til hensikt å inngå ei avtale om samarbeid om naturforvaltninga i Brattefjell- Vindeggen Landskapsvernområde. Det er oppretta eit samarbeidsutval, sett saman av to representantar frå kvar kommune, ordførar og sakshandsamar, samt ein representant frå kvar kommune for å sikre lokale grunneigarinteresser. Samarbeidsutvalet arbeider med ein forvaltningsplan for Brattefjell- Vindeggen Landskapsvernområde. Kommunane som er berørt av vernevedtaket for Brattefjell- Vindeggen landskapsvernområde vart gjeve forvaltningsmynde frå Det betyr m.a. at kommunane har ansvar for forvaltninga av vernereglar fastsett i verneforskrift, at dei kan utarbeide utkast til forvaltningsplan for verneområdet og at dei skal vurdere behov og nødvendig gjennomføring av skjøtsel og tilrettelegging. 27 Intensjonsavtala er underskriven 28 av ordføraren, og handsama i kommunestyret sak 56/01, oktober Kvar enkelt kommune dekker utgiftene for sine faste representantar i samarbeidsutvalet. Fellesutgifter til planarbeid og sekretær vert forskottert av kommunane etter godkjent budsjett. Det vert søkt om midlar til utarbeiding av forvaltningsplanen. B) Interkommunalt samarbeid med felles styringsorgan (Kommunelova 27 og IKS) Midt- Telemark rekneskapskontroll Utkast til samarbeidsavtale 29 Interkommunalt samarbeid med bakgrunn i 27 i kommunelova, på området arbeidsgjevarkontroll. Bø kommune er vertskommune og har arbeidsgjevaransvaret for dei tilsette. I utgangspunktet eit samarbeid mellom Bø, Nome og Sauherad, men fleire kommunar har komme med dei siste åra. Formålet med samarbeidet er å oppfylle dei respektive kommunane sine forpliktingar etter skattebetalingslova 47 om rekneskapskontroll og tilsyn med arbeidsgjevarane sine plikter kring skattar og avgifter. Tenesta vert styrt av ei styringsgruppe som har det økonomiske og faglege ansvaret for ordninga. Skatteoppkrevjarane i medlemskommunane utgjer styringsgruppa. Vi har ikkje fått lagt fram underskriven avtale med Hjartdal kommune, men innhaldet i eksisterande samarbeidsavtale skulle leggast til grunn ved utviding av samarbeidet. 27 Jamfør brev av frå Direktoratet for naturforvaltning 28 Datert 8. november Datert 10. oktober 1999 Telemark kommunerevisjon IKS 17

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon Rettleiar Veileder Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon DFØ 12/2011, 1. opplag Forord Å ta stilling til om verksemda skal etablere ein internrevisjonsfunksjon, er ei

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen Økonomihåndboka del 2 av 2 Siste hovedoppdatering: 18.01.2008 Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomiseksjonen Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomihandboka del 2 FORORD Økonomihandboka er eit hjelpemiddel

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling?

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? Notat nr. 9/2007 Jørgen Amdam, Johan Barstad, Finn Ove Båtevik og Geir Tangen Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? 2007 VOLDA Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR. FAFO-rapport 153 -- -- - -

Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR. FAFO-rapport 153 -- -- - - Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR loffentleg SEKTOR FAFO-rapport 153 -- -- - - FAFO 1993 ISBN 82-7422-107-9 Omslagsfoto: Lars Bahl 2. maj - Samfoto Trykk: C Falch Hurtigtrykk. Oslo Innhald 1 Innleiing............................

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

Sluttrapport frå den kommunale oppreisingsordninga i Sogn og Fjordane

Sluttrapport frå den kommunale oppreisingsordninga i Sogn og Fjordane Sluttrapport frå den kommunale oppreisingsordninga i Sogn og Fjordane 1.1.2011 1.1.2013 www.sfj.no Innhald 1. Innleiing/samandrag... 2 2. Bakgrunn... 3 3. Rammer for oppreisingsordninga... 3 3.1 Ansvarsgrunnlag...

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral Kåre Lilleholt og Jens Kihl Rapport om reforma frå Askvoll til Åseral Innhald Innleiing 5 Kva er reforma? 7 Språkspørsmål i reforma 8 Framdrift 9 Reformstøtte 10 Det regionale nivået 10 Førre reform 11

Detaljer

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Rapport Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet 2. august 1999 Rapport Organisering og registrering av lag stiftet

Detaljer