Halden kommune. Kvalitetsstandarder for HALDEN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halden kommune. Kvalitetsstandarder for HALDEN KOMMUNE"

Transkript

1 HALDEN KOMMUNE Kvalitetsstandarder for MATOMBRINGING TRYGGHETSALARM HELSEHJELP I HJEMMET PRAKTISK BISTAND I HJEMMET PARKTISK BISTAND OG OPPLÆRING I HJEMMET INDIVIDUELL PLAN BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE STØTTEKONTAKT AVLASTNING - i eller utenfor institusjon KOMMUNALT DAGTILBUD FOR DEMENTE OMSORGSLØNN TIDSBEGRENSET OPPHOLD I INSTITUSJON (korttidsplass) LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON BOLIGER Halden kommune Vedtatt av Hovedutvalg for helse og omsorg, 4.juni

2 INNHOLD: Kapittel Tittel Side 1 BEGREPSAVKLARINGER 2 2 FORVENTNINGER TIL TJENESTEUTØVER OG TJENESTEMOTTAKER 3 3 MATOMBRINGING 5 4 TRYGGHETSALARM 7 5 HELSEHJELP I HJEMMET 9 6 PRAKTISK BISTAND I HJEMMET 13 7 PARKTISK BISTAND OG OPPLÆRING I HJEMMET 16 8 INDIVIDUELL PLAN 20 9 BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE STØTTEKONTAKT AVLASTNING - i eller utenfor institusjon KOMMUNALT DAGTILBUD FOR DEMENTE OMSORGSLØNN TIDSBEGRENSET OPPHOLD I INSTITUSJON (korttidsplass) LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON BOLIGER 40 Vedlegg 44 1

3 1 BEGREPSAVKLARINGER I beskrivelsen av Halden kommunes kvalitetsstandarder benyttes mange begrep og beskrivelser. Vi finner det hensiktsmessig å tydeliggjøre enkelte av disse. 1.1 HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN Fellesbeskrivelse for alle tjenester i kommunalavdeling Helse og omsorg. 1.2 HJEMMETJENESTEN Dette er en fellesbeskrivelse av helsehjelp i hjemmet (tradisjonelt kalt hjemmesykepleien) og praktisk bistand (tradisjonelt kalt hjemmehjelp). I prinsippet defineres alle tjenester i brukerens hjem som en hjemmetjeneste. Det kalles ofte «hjemmebaserte tjenester», «helsehjelp i hjemmet» eller «tjenester i hjemmet», enten tjenesten ytes av hjemmesykepleien eller for eksempel av personell i en omsorgsbolig. Begrepet «Hjemmetjenesten» i Halden er samsvarende med hjemmesykepleien og praktisk bistand (hjemmehjelp). 1.3 INSTITUSJON I denne sammenheng benyttes institusjonsbegrepet primært om Sykehjem beskrevet som punkt d i 1, «Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon». Begrepet omfavner også avlastningsinstitusjoner for barn under 18 år, institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige, aldershjem og døgnplasser for øyeblikkelig hjelp. 1.4 BRUKER, TJENESTEMOTTAKER Èn definisjon av begrepet «bruker» er : «En som er mottaker av profesjonelle tjenester, i eller utenfor institusjon, uavhengig av behandlende profesjon. Et menneske som selv har definert at det har et behov for å motta profesjonelle tjenester, eller som mottar disse under tvang.» (Selvhjelp Norge, selvhjelp.no). Vi benytter begrepet «Tjenestemottaker» som ensbetydende med «bruker». Andre alternative begrep er for eksempel «klient», «pasient» eller «kunde». 1.5 SØKER Før man har fått vedtak på tjenester bruker vi fellesbegrepet «søker», dersom man ønsker/har søkt en kommunal tjeneste. 2

4 2 FORVENTNINGER TIL TJENESTEUTØVER OG TJENESTEMOTTAKER I dette kapittelet er det samlet hvilke forventninger som er gjeldene til tjenesteutøver/- mottaker. Enkelte punkter kan være uaktuelle i forhold til enkelte tjenester. 2.1 DETTE KAN FORVENTES AV TJENESTEUTØVER Tjenesten ytes og dokumenteres i henhold til vedtak Tjenesteutøver skal samhandle med tjenestemottaker om utførelse av tjenesten Tjenesteutøver skal opptre høflig og ha respekt for tjenestemottaker som person Tjenesten ytes med basis i forebyggende og rehabiliterende fokus, med stor vekt på egenmestring Tjenesteutøver plikter å informere om relevante tjenester 2.2 DETTE FORVENTES AV TJENESTEMOTTAKER Det må leveres søknad på tjenestene (unntatt Individuell plan), underskrevet av søker selv, foresatte, fullmektig eller hjelpeverge/verge. Som hovedregel skal søker/pårørende fylle ut søknad selv. Dersom man trenger hjelp til å fylle ut søknad om tjenester, få enkeltvedtaket revurdert eller fremme en klage på tjenesten/vedtak, kan tjenesteutøver bistå med dette Tjenestemottaker må gjøre seg godt kjent med vedtaket Tjenestemottaker må være til stede i hjemmet og det forutsettes at det gis beskjed dersom man ikke er hjemme til avtalt tid Tjenestemottaker opptrer høflig og har respekt for tjenesteutøver Når tjenestemottaker mottar tjenester i hjemmet blir hjemmet automatisk tjenesteutøvers arbeidsplass. Det forventes at tjenestemottager bidrar til å skape en god arbeidsplass for den ansatte jf. bestemmelsene i arbeidsmiljøloven Dersom det etter vurdering konkluderes med at det er behov for hjelpemidler for at man skal kunne være selvhjulpen eller behov for hjelpemidler for og fullt ut kunne gi forsvarlig tjeneste, skal dette oppbevares i hjemmet, jfr Arbeidsmiljøloven 3

5 Pleie og omsorg i hjemmet kan ikke tilbys i situasjoner der tjenestemottaker eller andre i husholdningen viser truende eller voldelig adferd (med mindre tjenestebehovet er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven 4A-1). Tjenesteutøver vil melde fra til annen instans (eks. lege, spesialisthelsetjenesten eller politiet) dersom det vurderes at det er behov for det Det kreves at hjemmet er utstyrt med nødvendig og tilpasset utstyr husholdningen til utførelse av arbeidsoppgaven. Tjenesteutøver kan være behjelpelig med å søke om nødvendige hjelpemidler Hus eller ringeklokke må være merket med nummer og navn, og det må være lys utendørs slik at det er lett å finne frem. På vinteren må vei være brøytet og strødd slik at tjenesteutøver kan komme fram til ytterdør. Det kreves at hjemmet er i en slik stand at tjenesteutøver kan utføre arbeidet. Det må være flytende såpe og tørkepapir tilgjengelig, nødvendig utstyr til personlig hygiene. Det forutsettes at det ikke røykes mens tjenesteutøver er på besøk, og at det eventuelt luftes godt før de kommer Tjenestemottakere som har husdyr må sørge for at disse ikke er til sjenanse for tjenesteutøver. Dyr skal ikke gå løse inne eller utenfor huset når tjenesteutøver er til stede. 4

6 KVALITETSSTANDARDER FOR HALDEN KOMMUNE 3 MATOMBRINGING 3.1 HJEMMEL Matombringing av ferdig middagsmat er ikke lovpålagt og er å betrakte som et servicetilbud. Levering av ferdig middagsmat skal bidra til å dekke ernæringsbehovet til innbyggere som av helsemessige grunner ikke selv er i stand til å ivareta dette på en tilstrekkelig måte. 3.2 KRITERIER FOR MATOMBRINING Det må søkes på denne tjenesten Man må ha et helseproblem som gjør det vanskelig å tilberede måltider. Har man mulighet for det, anmodes man om å selv ta kontakt med Halden Kommunes sentralkjøkken på telefon for egen avtale Middag leveres tilkjørt av Halden ASVO Informasjon om pris og bestilling får man ved å ringe telefonnummer BETINGELSER FOR MATOMBRINGNING Dersom bruker har behov for hjelp til å varme maten, fattes det enkeltvedtak på Helsehjelp i hjemmet og tjenesten utføres av hjemmetjenesten. Dersom tjenestemottaker har behov for hjelp til å varme maten, er det en forutsetning at bruker har mikrobølgeovn. Dersom tjenestemottaker eller pårørende ikke kan åpne døren for sjåføren ved levering leveres maten til hjemmetjenestens base for videre utlevering. 3.4 SERVICEGRAD Maten kjøres ut til tjenestemottakers hjem mandag torsdag, middag for helg leveres torsdag. Tjenestemottaker kan selv velge retter ut fra oppsatt meny som distribueres av sjåføren. Det leveres kun normal porsjon. Hver porsjon er merket med holdbarhetsdato. Spesialkost kan leveres etter egen avtale. 5

7 3.5 BETALING Det sendes ut egen regning fra sentralkjøkkenet 1 gang / måned. Prisen på middagsmat fastsettes hvert år av kommunestyret. Det kreves betaling for retter som ikke er avbestilt innen fristen; det vil si innen kl siste virkedag før levering. Pr mai 2013 er prisen kr 72,- pr tilkjørt porsjon. 6

8 4 TRYGGHETSALARM 4.1 HJEMMEL Trygghetsalarm er ikke lovpålagt og er å betrakte som et servicetilbud. 4.2 FORMÅL Helse- og omsorgstjenesten skal bidra til at den enkelte innbygger kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesteutøvelsen skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og bidra til at brukeren opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring. Trygghetsalarm kan være et verktøy som bidrar til dette. Ved hjelp av trygghetsalarm skal tjenestemottaker ha mulighet til å tilkalle hjelp i en akuttsituasjon når han/hun føler seg utrygg eller for eksempel har falt. Alarmens virkeområde er innendørs Definisjon av: Hjelp i en akuttsituasjon : En akuttsituasjon er å forstå som en tilstand som tjenestemottakeren kommer i øyeblikkelig (ikke akuttberedskap- 113) eller i løpet av noen timer, der han/hun må ha hjelp av omsorgspersonell for å komme seg ut av denne situasjonen. KRITERIER FOR TILDELING Det må søkes på denne tjenesten. Tjenestemottaker må være tilknyttet telefon linje/nett Tjenestemottaker må være i stand til å forstå trygghetsalarmens funksjon og vurdere definisjonen på Hjelp i en akutt situasjon. Typiske faktorer som legges til grunn : o Redusert bevegelighet med fare for fallulykker o Stor grad av utrygghet o Kronisk sykdom som hindrer bruk av vanlig telefon 7

9 4.3 BETINGELSER FOR TRYGGHETSALARM I OMSORGSBOLIGER Omsorgsboligene har samme betingelser for trygghetsalarm som for øvrig, med noen justeringer. Det benyttes et skjema der man inngår en avtale når man får tildelt trygghetsalarm. Denne avtalen beskriver hva som er aktuelt for det enkelte stedet - eksempel på dette finnes som vedlegg til kvalitetsstandardene (vedlegg 1). 4.4 BETINGELSER FOR TILKNYTTING AV PRIVAT ALARM Når det foreligger vedtak om tjenesten trygghetsalarm, kan tjenestemottaker anskaffe egen/privat alarm som tilknyttes Halden Legevakt Det er hjemmetjenesten i Halden kommune som deretter får beskjed og rykker ut Tjenestemottaker betaler en månedlig egenandel for oppkobling Vedlikehold, reparasjoner, skader eller tap av utstyr (f.eks mistet smykke) dekkes av eieren selv Kommunen forbeholder seg rett til å oppheve vedtaket vedrørende trygghetsalarm dersom den ikke brukes i henhold til hensikten Privateide alarmer innløses IKKE når tjenesten avsluttes Tjenestemottaker eller pårørende skal si opp avtalen når behovet for trygghetsalarm er opphørt 4.5 KVALITETSKRAV TIL TJENESTEN TRYGGHETSALARM Tjenestemottaker får opplæring i bruk av trygghetsalarmen Tjenestemottaker skal motta svar fra Halden Legevakt innen 5 minutter etter utløst alarm Har tjenestemottakeren behov for hjelp, skal tjenesten være på plass så raskt som mulig Alarmene gjennomfører automatisk daglig sjekk av overføring av signaler, dette fanges opp med melding fra Halden Legevakt Daglig sjekk av overføring av signaler koster 1 tellerskritt 4.6 EGENBETALING Egenandel for oppkobling mot Halden Legevakt er pr mai 2013 kr 165,- pr måned. Egenandelen fastsettes årlig av kommunestyret. 8

10 5 HELSEHJELP I HJEMMET 5.1 HJEMMEL Lov om pasient- og brukerrettigheter 2-1 a) og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2, pkt 6 a) 5.2 FORMÅL Helse- og omsorgstjenesten skal bidra til at den enkelte innbygger kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesteutøvelsen skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og bidra til at brukeren opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring. Helsehjelp i hjemmet innvilges til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen og fyller vilkårene for å motta helsehjelp. 5.3 VILKÅR FOR TILDELING AV HELSEHJELP I HJEMMET Det må leveres søknad på denne tjenesten, underskrevet av søker selv, foresatte, fullmektig eller hjelpeverge/verge. Unntak : Ved akutt behov for hjelp kan man etter nøye helsefaglig vurdering iverksette hjelpetiltak i påvente av behandling av søknaden. Den som skal motta hjelp må være hjemmeboende Hjelpebehovet må være av helsemessig art og bygge på en helsefaglig vurdering Søker må ha en kortvarig eller kronisk sykdom/funksjonshemming som medfører behov for helsehjelp i eget hjem, dersom man ikke kan få/nyttiggjøre seg denne hjelpen annet sted 9

11 5.4 TJENESTEN YTES I HENHOLD TIL FØLGENDE STANDARD ETTER INDIVIDUELL VURDERT BEHOV OG INNVILGET ENKELTVEDTAK Rehabilitering Hjemmebaserte tjenester yter nødvendig bistand for å fremme en rehabiliteringsprosess i hjemmet. Tjenesten ytes i en tidsbegrenset periode etter kartlegging og vedtak Ernæring Tilrettelegging av måltider blir individuelt vurdert Bistand til oppvarming av ferdig tilberedt middag (se kapittel 3 om matombringing). Det stilles vilkår om mikrobølgeovn ved behov for hjelp til å varme middag. Nødvendig bistand til inntak av mat og drikke Nødvendig bistand til å administrere sonde ernæring Personlig stell og omsorg Bistand til å stå opp og legge seg, personlig hygiene, samt på- og avkledning Bistand til tannpuss/ munnstell Bistand til dusj/bad, samt hårvask etter individuelt vurdert behov Hårstell forøvrig og ordinær fotpleie må man selv sørge for gjøres av frisør og fotpleier Nødvendig bistand til barbering. Nødvendig bistand til bruk av tannproteser, briller og høreapparat. Nødvendig bistand ved naturlige funksjoner som toalettbesøk, bruk av inkontinensutstyr, stell av stomi, kateterisering og stell av ulike typer katetre. Tilpasset bistand med tanke på forebygging av trykksår og kontrakturer Tilsyn Tilsyn i form av besøk eller telefonoppfølging fra tjenesteyter ytes ikke Sårbehandling Sårbehandling der hjemmesykepleien anmodes om å bistå skal være vurdert av lege 10

12 Hjelp til sårskift skal som hovedregel utføres hos fastlegen. Hjelp til sårskift, ytes kun til de som ikke er fysisk i stand til og nytte egen lege eller poliklinikk, sårskift ytes kun unntaksvis i helgene og røde dager Der hjemmetjenesten bistår med sårskift må det foreligge faglig begrunnelse for at sårstell må utføres av fagperson Det kan gis opplæring til tjenestemottaker eller pårørende slik at man selv kan utføre sårskiftet Bistand til å administrere medisiner kan innvilges : når det etter individuell vurdering ikke er mulig å administrere medisiner i privat multidoseordning ved kortvarige kurer eks mot infeksjoner medisinering med hyppige endringer når tjenestemottaker må ha hjelp til å ta medisiner Prøver, undersøkelser, injeksjoner o.l. Dette skal som hovedregel foretas hos egen fastlege Sårbehandling, prøver, injeksjoner, infusjoner (i venekateter/infusjonspumpe), innhalasjoner (forstøver), blodtrykk, puls og blodsukker gis etter kartlegging, faglig vurdering og tildeles i form av enkeltvedtak. Det er den helsefaglige vurderingen som skal ligge til grunn når det innvilges vedtak på disse tjenestene Mestringssamtaler/støttesamtaler Innvilges fortrinnsvis til personer som på grunn av helsesvikt har behov for veiledning til å mestre sin hverdag/ situasjon. Tjenesten kan ytes individuelt eller i grupper. Det gjøres avtale i hvert enkelt tilfelle hvorvidt tjenesten skal ytes i tjenestemottakerens hjem eller på annen avtalt arena. Fokusområder kan være å kartlegge ressurser, mestringsstrategier, hjelp til å sortere/strukturere tanker/tankekaos, «ventilering» av følelser. 11

13 5.4.9 Omsorg ved livets slutt Helse- og omsorgstjenesten kan tilrettelegge for omsorg ved livets slutt i hjemmet. Tjenesten kan sørge for at: tjenestemottaker mottar best mulig pleie og stell det blir avklart samhandling mellom hjemmetjenesten, pårørende, behandlende sykehus og/eller fastlege det tilstrebes god smerte- og symptomlindrende behandling i samarbeid med behandlende lege 5.5 OPPGAVER SOM IKKE INNGÅR I TJENESTEN Følge til lege, sykehus eller korttidsopphold, med mindre det er nødvendig for å sikre medisinsk oppfølging De tjenester brukeren kan benytte seg av andre steder utføres ikke Hente medisiner på apotek der andre kan utføre dette Tjenesteutøver har ikke anledning til å transportere tjenestemottaker i tjenestebil eller egen personbil 5.6 EGENBETALING Det er ingen egenandel for helsehjelp i hjemmet 12

14 6 PRAKTISK BISTAND I HJEMMET 6.1 HJEMMEL Lov om pasient- og brukerrettigheter 2-1 a) og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2, pkt 6, bokstav b. 6.2 FORMÅL Helse- og omsorgstjenesten skal bidra til at den enkelte innbygger kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesteutøvelsen skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og bidra til at brukeren opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring. Praktisk bistand i hjemmet tildeles til innbyggere i kommunen som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie nødvendige gjøremål. Ved tildeling tas hensyn til husstandens samlede ressurser for å ivareta nødvendige gjøremål. Tjenesten vektlegger verdien av egenmestring. Utgangspunktet er at tjenestemottaker bidrar så langt mulig med det man kan, eller kan trenes opp til. 6.3 TJENESTEN PRAKTISK BISTAND YTES I HENHOLD TIL FØLGENDE STANDARD ETTER INDIVIDUELT VURDERT BEHOV OG INNVILGET ENKELTVEDTAK Nødvendig renhold Rengjøring i form av gulvvask, støvsuging, støvtørring og vask av bad utføres normalt 1,5 time hver 4. uke og begrenses inntil 60 kvm og av rom som er i daglig bruk (stue, kjøkken, soverom, bad samt evt gang). Støvsuging og gulvvask utføres der vi kommer til, møbler og store tepper flyttes ikke. Bistand til oppvask av kjøkkenutstyr gis inntil 3 ganger pr. uke. I jul- og påskeukene samt andre helligdager bortfaller renhold. I sommerferien reduseres renholds bistanden etter individuell vurdering. 13

15 6.3.2 Annet husarbeid Sengetøy skiftes 1 gang pr. 3. uke, eller etter en individuell vurdering Tømming av søppel inntil 3 ganger i uken Henting av post utføres unntaksvis og maks 3 ganger i uken. 6.4 OPPGAVER SOM IKKE INNGÅR I TJENESTEN Storrengjøring av tak og vegger, støvsuging av møbler, vindusvask, boning av gulv, dra ut store og tunge tepper, puss av sølvtøy og kobber, innvendig vask av skap o.l. Støv tørking der det er mye pyntegjenstander Innglassede uterom, balkong anses ikke som stue Huslige oppgaver i forbindelse med gjester og voksne, hjemmeboende barn. Hagearbeid; stell av blomsterbed, klippe gress o.l. Hjelp til snømåking gis som hovedregel ikke Hjelp til husdyrhold Hjelp til flytting Hjelp til utvendig trappevask og vask i felles arealer, der det ikke inngår i tjenestemottakers leieforpliktelser Følge til lege, sykehus, korttidsopphold Tjenesten yter ikke bistand som følge til handling eller andre sosiale aktiviteter Hente medisiner på apotek der andre kan utføre dette Tjenesteutøver har ikke adgang til å benytte tjenestemottakers bankkort for å hente kontanter. Håndtering av kontanter kan kun gjøres ved gyldig fullmakt eller etter egen disponeringsavtale med hjelpeverge. Stryke tøy, reparasjon av tøy utføres ikke Tjenesteutøver har ikke anledning til å transportere tjenestemottaker i tjenestebil eller egen personbil 6.5 EGENBETALING Det betales egenandel for praktisk bistand på grunnlag av pasientens/husstandens samlede inntekt, jf Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av , kap 2. 14

16 Minstesats av egenbetaling er statlig fastsatt, de øvrige satsene fastsettes av kommunestyret årlig. 15

17 7 PRAKTISK BISTAND OG OPPLÆRING I HJEMMET ETTER INDIVIDUELT VURDERT BEHOV OG INNVILGET ENKELTVEDTAK 7.1 HJEMMEL Lov om pasient- og brukerrettigheter 2-1 a) og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2, pkt 6, bokstav b. 7.2 FORMÅL Helse- og omsorgstjenesten skal bidra til at den enkelte innbygger kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesteutøvelsen skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og bidra til at brukeren opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring. Praktisk bistand og opplæring i hjemmet tildeles til innbyggere i kommunen som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie nødvendige gjøremål. Tjenesten kan ytes i form av veiledning, opplæring, tilrettelegging eller praktisk utførelse av oppgaver tjenestemottaker ikke kan klare selv. Tjenesten vektlegger verdien av egenmestring. 7.3 FØLGENDE TJENESTER KAN INNGÅ I VEDTAK OM PRAKTISK BISTAND OG OPPLÆRING Utgangspunktet for tjenesten er veiledning og opplæring, og at tjenestemottaker deltar og bidrar så langt mulig med det man kan Planlegging og strukturering av egen hverdag Opplæring i ADL ferdigheter. Lage struktur over daglige gjøremål ved bruk av dag- og ukeplan og ved bruk av hensiktsmessig og tilgjengelig velferdsteknologi. Bistand til å ivareta økonomi i samarbeid med hjelpeverge eller nærmeste pårørende. 16

18 Bistand til å opprette kontakt/følge opp avtaler med NAV og andre instanser Sosiale aktiviteter/ ferdigheter Opplæring i selvbestemmelse /selvhevdelse, myndiggjøring og brukermedvirkning. Opplæring i sosiale ferdigheter og/eller adferdsregulerende tiltak. Veiledning og realitetsorientering. Bistand til nettverksbygging. Bistand til å komme i gang/motivering til dagtilbud og fritidsaktiviteter Nødvendige ærender Bistand til å bestille nødvendige hygieneprodukter. Bistand til å betale regninger via brevgiro, hente post i umiddelbar nærhet til bolig. Brukere bør i størst mulig grad opprette avtalegiro. Bistand til å bestille brensel og nødvendig hjelp til å hente inn ved og parafin dersom det ikke er mulighet for å installere andre oppvarmingskilder. For at denne tjenesten skal ytes, stilles det vilkår om at ved o.l er lagret i umiddelbar nærhet til boligen, og på en måte som sikrer lett tilgjengelighet for jenesten. Bistand til å bestille matvarer fra butikk som fortrinnsvis utfører varetransport, eller handle i nærmeste butikk der varetransport ikke er tilgjengelig 1 gang i uka. Nødvendig bistand til mottak av dagligvarer Nødvendig renhold Rengjøring i form av gulvvask, støvsuging, støvtørring og vask av bad utføres normalt 1,5 timer hver 4. uke og begrenses inntil 60 kvm og av rom som er i daglig bruk (stue, kjøkken, soverom, bad samt evt gang). Støvsuging og gulvvask utføres der vi kommer til, møbler flyttes ikke I jul- og påskeukene samt andre helligdager bortfaller renhold. I sommerferien reduseres renholds bistanden, ut i fra en individuell vurdering Annet husarbeid (praktisk bistand) som kan inngå i tjenesten Sengetøy skiftes 1 gang pr. 3. uke eller etter en individuell vurdering Nødvendig bistand til maskinvask av klær, samt rydding av tøy, ytes normalt 1 gang pr. uke. Tømming av søppel, henting av post 17

19 7.3.6 Koordinering av tjenester Individuell plan omhandles i kapittel Kommunal handleordning Man kan søke om bistand til handling gjennom kommunal handleordning. Bestilling av matvarer fra COOP til hjemmeboende kan benyttes dersom man ikke kan handle selv eller har noen andre som kan bistå med dette. Avtale kan opprettes om bestilling/levering av matvarer hjem en gang i uken. Kostnad for utkjøring debiteres fra ASVO. 7.4 OPPGAVER SOM IKKE INNGÅR I TJENESTEN Storrengjøring av tak og vegger, Støvsuging av møbler, vindusvask, boning av gulv, dra ut store og tunge tepper, puss av sølvtøy og kobber, innvendig vask av skap o.l. Støv tørking der det er mye pyntegjenstander Innglassede uterom, balkong anses ikke som stue Huslige oppgaver i forbindelse med gjester og voksne, hjemmeboende barn Hagearbeid; stell av blomsterbed, klippe gress o.l. Hjelp til snømåking gis som hovedregel ikke. Hjelp til husdyrhold. Hjelp til flytting. Hjelp til utvendig trappevask og vask i felles arealer i f.eks blokk Følge til lege, sykehus, korttidsopphold med mindre det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig medisinsk oppfølging med tanke på tjenesteutøvelsen. Hjemmetjenesten yter ikke bistand som følge til handling eller andre sosiale aktiviteter. Henting av medisiner på apotek dersom man har andre som kan utføre dette. Tjenesteutøver har ikke adgang til å benytte tjenestemottakers bankkort for å hente kontanter. Håndtering av kontanter kan kun gjøres ved gyldig fullmakt eller etter egen disponeringsavtale med hjelpeverge. Stryking av tøy, samt reparasjon og sømarbeid utføres ikke. Tjenesteutøver har ikke anledning til å transportere tjenestemottaker i tjenestebil eller egen personbil. 18

20 7.5 EGENBETALING Det betales egenandel for den delen av tjenesten som betraktes som praktisk bistand, på grunnlag av pasientens/husstandens samlede inntekt, jf Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av , kap 2. Minstesats av egenbetaling er statlig fastsatt, de øvrige satsene fastsettes av kommunestyret årlig. 19

21 8 INDIVIDUELL PLAN 8.1 HJEMMEL Individuell plan er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 7-1. Kommunen skal tilby koordinator etter 7-2 og kommunen skal ha en koordinerende enhet etter FORMÅL Individuell plan skal bidra til en helhetlig og koordinert tjeneste for tjenestemottakere/pasienter som har behov for to eller flere helse- og omsorgstjenester. Det må være behov for langvarige og koordinerte tjenester. 8.3 TILDELINGSKRITERIER/MÅL Tjenestemottaker kan be om å få utarbeidet en individuell plan. Kommunen har plikt til å på eget initiativ vurdere om en person bør få tilbud om individuell plan, men man skal ikke utarbeide individuell plan mot tjenestemottakerens vilje (jfr merknader til 7-1) Det skal foretas en konkret vurdering av tjenestemottakerens behov for individuell plan Kommunen tilbyr etter 7-2 bistand til koordinering av Individuell plan: o Koordinator setter opp plan sammen med tjenestemottaker o Koordinator leder ansvarsgruppemøter og koordinerer øvrige deltagere/gjøremål 20

22 9 BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE 9.1 HJEMMEL Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-8. Kommunen skal ha tilbud om personlig assistanse etter 3-2, pkt 6 bokstav b, i form av praktisk bistand og opplæring organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Prinsipper for administrering av BPA er beskrevet i: Rundskriv I-20/2000 og Rundskriv I-15/ FORMÅL Brukerstyrt personlig assistanse er en måte å organisere praktisk bistand på. Intensjonen med ordningen er at bruker skal få et mest mulig selvstendig liv. Forutsetningen er at bruker eller dens representant skal være arbeidsledere for sine hjelpere. 9.3 TILDELINGSKRITERIER / VILKÅR Det må søkes på tjenesten Søker eller representant for denne må være myndig og kunne inneha arbeidslederrollen Søker må være bosatt i kommunen Tjenestemottaker/arbeidsleder må forplikte seg til å delta på opplæringsprogram, inngå samarbeidsavtale og forhold seg til gjeldende arbeidsbestemmelser Tjenester som kan falle inn under ordningen er praktisk bistand og opplæring i hjemmet og støttekontakt. Tjenester etter helse og omsorgstjenesteloven 3-2, pkt 6 bokstav a, helsetjenester i hjemmet av medisinskfaglig bistand, skal i prinsippet ikke inngå i ordningen. Brukerstyrt personlig assistanse kan i slike tilfeller kombineres med ordinære hjemmetjenester. Omfanget av tjenesten skal tilsvare hva kommunen ville ytt av tjenester gjennom de ordinære omsorgstjenestene. Det skal være vurdert at BPA er det mest hensiktmessige tilbudet til tjenestemottaker. Hensynet til om BPA er den beste utnyttelsen av kommunens ressurser skal være ivaretatt. 21

23 Ved førstegangs vedtak om BPA vil vedtaket ha en begrenset tidsramme på inntil et år. Det vil bli foretatt en evaluering av ordningen, tjenestemottakers behov og de krav som kommunen setter til arbeidsleder. Det er tre ulike måter å praktisere BPA på : Kommunal drift kommunen har arbeidsgiveransvar og tjenestemottaker er arbeidsleder Andelslag arbeidsgiveransvaret er plassert i et andelslag og tjenestemottaker er arbeidsleder Tjenestemottaker er både arbeidsleder og arbeidsgiver i ordningen 9.4 KRAV TIL ARBEIDSLEDELSE Arbeidsleder (tjenestemottaker) må lage en stillingsinstruks og sette opp arbeidsplaner/ turnus ut fra sine behov og arbeidstidsbestemmelser hjemlet i arbeidsmiljøloven. Tjenestemottaker deltar i ansettelsesprosessen. Tjenestemottaker må vurdere ut fra vedtaket, egne behov og arbeidstidsreglement hvor mange assistenter som skal ansettes. 9.5 TYPER FUNKSJONSSVIKT HVOR BPA KAN VURDERES Personer som har et omfattende og sammensatt tjenestebehov i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Søker må ha egeninnsikt og ressurser til et aktivt og sosialt liv i og utenfor hjemmet. Bistandsbehov av praktisk bistand og opplæring i hjemmet bør i hovedsak være vurdert til mer enn 20 timer / uke, før BPA tildeles. I særlige tilfeller der tjenestemottaker er mindreårig eller psykisk utviklingshemmet, bor utenfor institusjon og ikke selv kan være arbeidsleder, kan ordningen gis ved at det oppnevnes en arbeidsleder. 22

24 9.6 TYPER FUNKSJONSSVIKT HVOR BPA IKKE TILDELES Tjenesteytelser som krever medisinsk og faglig kompetanse som hjemles i lov om helse- og omsorgstjenester 3.2, pkt 6, bokstav a, skal normalt ikke organiseres gjennom BPA. 9.7 EGENBETALING For den delen av vedtaket som anses som praktisk bistand i hjemmet betales egenandel pr. måned, avhengig av husstandens samlede inntekt. Minstesats fastsettes statlig, de øvrige satsene fastsettes hvert år av kommunestyret. 23

25 10 STØTTEKONTAKT 10.1 HJEMMEL Lov om helse- og omsorgstjenester 3-2 første ledd, pkt 6, bokstav b) FORMÅL Formålet med støttekontakt er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid KRITERIER Søkeren må bo eller oppholde seg i kommunen Søkeren må ha et særlig hjelpebehov på grunn av funksjonshemming, psykisk lidelse og eller behov for praktisk og sosial tilrettelegging. Personen må være avhengig av ledsager eller ha behov for hjelp til daglige funksjoner for å få innvilget støttekontakt. Hjelpebehovet kan være av varig eller forbigående karakter ORGANISERING / OMFANG Støttekontakter som engasjeres er i hovedsak personer uten spesifikk helsefagbakgrunn. Det inngås avtale med den enkelte støttekontakt om engasjement til enkeltpersoner og/eller til grupper tjenestemottakere. 24

26 11 AVLASTNING I ELLER UTENFOR INSTITUSJON 11.1 HJEMMEL Lov om helse- og omsorgstjenester 3-2 første ledd, pkt 6, bokstav d) FORMÅL Helse- og omsorgstjenesten skal bidra til at den enkelte innbygger kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesteutøvelsen skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og bidra til at brukeren opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring. Avlastning kan gis i form av døgnopphold i institusjon eller avlastningsbolig, ulike tilbud på dagtid eller som avlastning i privat hjem. Avlastning kan altså ha ulike former og gjennomføring av avlastningstiltak vil vurderes i hver enkeltsak ut fra hva som er mest hensiktsmessig HVEM KAN FÅ TJENESTEN Avlastning er en tjeneste som tildeles til den som yter særlig tyngende omsorgsarbeid til en som er omsorgstrengende, ikke mot den som skal ivaretas i avlastningstiltaket. Avlastningstiltak har til hensikt å sørge for nødvendig ferie og fritid for personer som utfører et særlig tyngende omsorgsarbeid for en annen TILDELINGSKRITERIER Omsorgsarbeidet må være vurdert som særlig tyngende Den omsorgstrengende må være helt avhengig av hjelp fra omsorgsyter for å kunne bo i eget hjem Avlastning innvilges kun når søknaden er begrunnet i omsorgsyters behov for fritid og omhandler særlig tyngende omsorgsoppgaver Avlastning innvilges ikke ved direkte utskriving fra sykehus 25

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE...2 FOR TILDELING AV PRAKTISK BISTAND I HJEMMET...3...3...3 FOR TILDELING AV HJEMMESYKEPLEIE...4...4...4 FOR TILDELING

Detaljer

Tjenestebeskrivelse med kvalitetsstandarder for hjemmetjenester i Vestby kommune

Tjenestebeskrivelse med kvalitetsstandarder for hjemmetjenester i Vestby kommune Tjenestebeskrivelse med kvalitetsstandarder for hjemmetjenester i Vestby kommune Tjenestene tildeles etter søknad. Søknadsskjema fås ved henvendelse servicekontoret, tlf. 64 98 01 00 eller til hjemmetjenesten

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Informasjon om hjemmetjenester

Informasjon om hjemmetjenester Informasjon om hjemmetjenester Kommunestyret i Lillehammer har vedtatt nye kriterier for tildeling av hjemmetjenester. De er ikke veldig annerledes enn de kriteriene vi har hatt tidligere, men noe er nytt.

Detaljer

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009.

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. Hva er hjemmebasert omsorg? Hjemmetjenesten er en samlebetegnelse for hjemmesykepleie og

Detaljer

Hjemmetjenesten. Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune

Hjemmetjenesten. Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune Vårt mål er å skape trygghet hos pasienten som gjør det mulig å bo i eget hjem tross omfattende behandlings- og pleiebehov Serviceerklæring for hjemmetjenesten

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune SØKNAD OM HJELP FRA PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN. Søkers navn:.. Adresse:. Postnr: Sted: Fødselsdato:.. Personnr:.. Tlf:.. I samme husstand bor også: Navn:.. Slektsforhold:.

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV OMSORGS- TJENESTER I RAUMA KOMMUNE 26.11.08

KRITERIER FOR TILDELING AV OMSORGS- TJENESTER I RAUMA KOMMUNE 26.11.08 KRITERIER FOR TILDELING AV OMSORGS- TJENESTER I RAUMA KOMMUNE 26.11.08 Det er utarbeidet kriterier for tildeling av følgende tjenester: Etter Lov om helsetjenester i kommunene: Vilkår for hjemmesykepleie

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER

SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER Plass for mottatt stempel SKIEN KOMMUNE Bestillerkontoret SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER Dersom du er usikker på hvordan søknaden skal fylles ut, les den vedlagte veilederen eller ring Bestillerkontoret

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

TJENESTEKRITERIER HELSE OG OMSORG Kommunestyret januar 2013

TJENESTEKRITERIER HELSE OG OMSORG Kommunestyret januar 2013 TJENESTEKRITERIER HELSE OG OMSORG Kommunestyret januar 2013 1 FORORD OMSORG, TRYGGHET, ANSVARLIGGJØRING OG MESTRING Etter en bred administrativ og faglig prosess kan vi nå legge fram en samlet oversikt

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for brukerstyrt personlig assistanse tjenester Vedtatt i KST 24.06.2013. Formål med standard: sikre at alle tjenestemottakere skal

Detaljer

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune.

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Informasjonen er utarbeidet ved Tjenestekontoret desember 2011 og revidert desember 2014. Trygghetsalarm I Porsgrunn

Detaljer

Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester. Nes kommune

Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester. Nes kommune Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester Nes kommune To førende prinsipp for tjenestetildelingen for helse- og omsorgstjenester i Nes kommune: 1. Mestringsprinsippet

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for målrettet miljøarbeid i hjemmet (praktisk bistand og opplæring) Vedtatt i KST d.d. 25.2.13, revidert 26.3.15 Formål med standard:

Detaljer

Ringerike kommune Revidert desember 2012

Ringerike kommune Revidert desember 2012 Ringerike kommune Revidert desember 2012 Innholdsfortegnelse Generelt om vilkår for tildeling av tjenester... 3 Omsorgstrappene... 4 Generell omsorgstrapp... 4 Omsorgstrapp psykisk helse... 5 Omsorgstrapp

Detaljer

Vedtatte minstestandarder I. Veileder ved tjenestetildeling. Pleie- og omsorgstjenesten

Vedtatte minstestandarder I. Veileder ved tjenestetildeling. Pleie- og omsorgstjenesten Vedtatte minstestandarder I Veileder ved tjenestetildeling I Pleie- og omsorgstjenesten IPLOS innholdsstandard IPLOS skal anvendes overfor personer som søker/mottar en eller flere av følgende sosial- og

Detaljer

AVLASTNING. 8. Mar s 2013

AVLASTNING. 8. Mar s 2013 AVLASTNING 8. Mar s 2013 1 2 Avlastning - Helse- og omsorgstjenesteloven Noen problemstillinger. Regulering av retten til avlastning /plikten til å gi avlastning Begrepet nødvendige helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Tjenestekriterier og standard. helse- og omsorgstjenestene. Songdalen kommune

Tjenestekriterier og standard. helse- og omsorgstjenestene. Songdalen kommune Tjenestekriterier og standard på helse- og omsorgstjenestene Songdalen kommune 1 Forord Etter en bred administrativ og faglig prosess fremlegges forslag til fremtidige kriterier for tildeling av helse-

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

Avdeling Helse. Telefonliste for avdeling Helse: Informasjon 9. november 2015. Helsesjef Øyvind Lovald. Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas

Avdeling Helse. Telefonliste for avdeling Helse: Informasjon 9. november 2015. Helsesjef Øyvind Lovald. Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas Telefonliste for avdeling Helse: Navn: Helsesjef Øyvind Lovald Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas Telefon: 35 94 25 71 35 94 25 73 eller 917 95 209 Kontor avd. for Helse 35 94 25 72 Siljan sykehjem

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:..................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14 PRINSIPPER FOR EVALUERING AV EGENBETALINGSORDNINGEN I HELSE-OG OMSORGSTJENESTEN I DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING

Detaljer

Serviceerklæring. Sykehjem

Serviceerklæring. Sykehjem Serviceerklæring Sykehjem Har du behov for opphold på sykehjem? Langtidsopphold kan tildeles den som har varig behov for annen oppfølging og bistand enn det som kan gis i eget hjem. Andre hjelpetiltak

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter...

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter... Tjenestenivå i helse og omsorgstjenesten i Gran kommune gjeldende fra 1.mars 2012 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker

Detaljer

KRITERIEGRUNNLAG OG MINSTESTANDARDEIR FOR 2 8 APR. 2009 TILDELING AV HJEMMEHJELP I OPPDAL KOMrlAtlfilE Ø

KRITERIEGRUNNLAG OG MINSTESTANDARDEIR FOR 2 8 APR. 2009 TILDELING AV HJEMMEHJELP I OPPDAL KOMrlAtlfilE Ø KRITERIEGRUNNLAG OG MINSTESTANDARDEIR FOR 2 8 APR. 2009 TILDELING AV HJEMMEHJELP I OPPDAL KOMrlAtlfilE Ø Lovgrunnlaget : Lov om sosiale tjenester $$ 1-1 og 4i a l O L Rutiner for god saksbehandling ved

Detaljer

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Saksframlegg OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Forslag til innstilling: Bystyret slutter seg til de foreslåtte retningslinjer for tildeling

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

Serviceerklæring. Praktisk bistand/ hjemmehjelp

Serviceerklæring. Praktisk bistand/ hjemmehjelp Serviceerklæring Praktisk bistand/ hjemmehjelp Har du behov for praktisk bistand/hjemmehjelp? Du kan få praktisk bistand/hjemmehjelp når du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er helt avhengig av praktisk

Detaljer

Serviceerklæring -Opphold i sykehjem

Serviceerklæring -Opphold i sykehjem Serviceerklæring -Opphold i sykehjem Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Overordnet mål Du skal oppleve respekt, trygghet, og omsorg. Du skal oppleve

Detaljer

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena...

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena... Innhold Forord... 11 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14 Den historiske utviklingen av hjemmesykepleien... 14 Fra familieomsorg til offentlig omsorg... 15 Økning i antall pasienter og ansatte...

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER Foto: Connie Slettan Olsen Ørnes omsorgssenter Hovedetasjen består av: 1. Sykehjemsavdelingen 2. Øyeblikkelig hjelp og døgnopphold (ØHJD) 3. Tildelingskontoret 4. Hjemmetjenesten

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE Vedtatt av Berlevåg kommunestyre 24. november 2005 1 INNHOLD 1.0 Innledning s 3 2.0 Lovgrunnlag s 3 3.0 Søknad om tjenester

Detaljer

FORSKRIFT. Egenandel for helse- og sosiale tjenester i Kristiansund kommune. Fastsatt av bystyret 12. desember 2002. Med hjemmel i

FORSKRIFT. Egenandel for helse- og sosiale tjenester i Kristiansund kommune. Fastsatt av bystyret 12. desember 2002. Med hjemmel i FORSKRIFT Egenandel for helse- og sosiale tjenester i Kristiansund kommune Fastsatt av bystyret 12. desember 2002 Med hjemmel i Lov av 25.september 1992 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) nr.

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

Bårliskogen avlastningssenter

Bårliskogen avlastningssenter Bårliskogen avlastningssenter Bårliskogen avlastningssenter Avdelingsleder: Elin Mørland Adresse: Bårlibråten 9b 2010 Strømmen Tlf. 67934671 Innhold Innledning... 2 Gjennomføring og oppstart... 3 Tolking...

Detaljer

Hjemmetjenesten i Skjervøy kommune

Hjemmetjenesten i Skjervøy kommune Hjemmetjenesten i Skjervøy kommune Serviceerklæring HOVEDMÅL Alle som bor eller oppholder seg i Skjervøy Kommune med hjelpebehov skal få et variert og fleksibelt tilbud om hjelp som sikrer kvalitet og

Detaljer

Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune

Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune 1. Personopplysninger Fødselsnummer: Sivilstatus: Navn: Fastlege: Adresse: Postnr./sted: Telefon privat: 2. Husstand Bor du alene? (sett kryss) Ja Nei

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE Kvalitetsstandard Rømskog kommune vedtatt av kommunestyret 11.06.15 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Søknad om omsorgstjenester

Søknad om omsorgstjenester KRISTIANSAND KOMMUNE HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Service og forvaltning Forvaltningsavdelingen Søknad om omsorgstjenester Søknaden sendes til: Service og forvaltning. Forvaltningsavdelingen. Postboks 417

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV OMSORGSTJENESTER MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AV OMSORGSTJENESTER MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KRITERIER FOR TILDELING AV OMSORGSTJENESTER MIDTRE GAULDAL KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET: 17.06.13 UTGAVE PR. 29.05.13 KRITERIER FOR TILDELING AV OMSORGSTJENESTER Midtre Gauldal kommune Kommunens tjenestetilbud

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer

Helse- og velferdstjenesten. Sykehjem. Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger. Moholt sykehjem. Ajour pr 01.01.09

Helse- og velferdstjenesten. Sykehjem. Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger. Moholt sykehjem. Ajour pr 01.01.09 Helse- og velferdstjenesten Sykehjem Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger Moholt sykehjem Ajour pr 01.01.09 Hva er et sykehjem Sykehjem ulike funksjoner Sykehjem kan bestå av langtidsplasser

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse Lov og kommunal retningslinje

Brukerstyrt personlig assistanse Lov og kommunal retningslinje Brukerstyrt personlig assistanse Lov og kommunal retningslinje Lovgrunnlag: Forvaltningslovens regler gjelder Beslutning formidles i form av enkeltvedtak Pasient- og brukerrettighetsloven Helse- og omsorgstjenesteloven

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.06.2011 Tid: Kl. 18.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen

LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen Helse og omsorgsetaten Deres ref. Vår ref. Sted/Dato. 2013/705-/100/SEN Øksfjord 06.11.2013 Særutskrift; Påvirkbare egeninntekter 2014 - Helse og omsorg Vedtak i Kommunestyre

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Åkra bu- og behandlingsheim INFORMASJONSMAPPE

VELKOMMEN TIL. Åkra bu- og behandlingsheim INFORMASJONSMAPPE VELKOMMEN TIL Åkra bu- og behandlingsheim INFORMASJONSMAPPE 1 Informasjon Generell informasjon om sykehjemmet med tilknyttet dagavdeling Ledelsen består av virksomhetsleder, adminstrasjonskonsulent og

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx Kapittel 1: Definisjoner og avklaringer Avlastningsbolig: Dette er en bolig/ boeenhet

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter...

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter... Tjenestenivå i helse- og omsorgstjenesten i Gran kommune gjeldende fra 1.mars 2012 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker

Detaljer

Normtider i Bergen kommune

Normtider i Bergen kommune Normtider HSY PBH Familievikar Normtider i Bergen kommune Normtidene er veiledende og er utarbeidet som et hjelpemiddel for saksbehandlerne når tiden som medgår for ulike oppdrag skal fastsettes og føres

Detaljer

DISPOSISJON Driftskomite 31.8.2005. Bakgrunn:

DISPOSISJON Driftskomite 31.8.2005. Bakgrunn: DISPOSISJON Driftskomite 31.8.2005 Bakgrunn: Kommunestyret vedtok i sak 66/2000 følgende: Punkt 1: Det bygges 65 heldøgnsplasser. Punkt 2: Plassene fordeler seg med 26 sykeheims-plasser og 39 omsorgsboliger

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

BPA-ordningen i Trondheim kommune

BPA-ordningen i Trondheim kommune Helse- og velferdskontorene BPA-ordningen i Trondheim kommune Foto: Carl-Erik Eriksson 1 2 Respekt for at alle skal ha muligheter for å kjenne mestring og det å kunne ta ansvar for eget liv 3 Hva er BPA?

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 01.12.2008 Kl 16:00 på Haugestad Middag kl 17:00 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE Vedtatt av Berlevåg kommunestyre 24. november 2005 1 INNHOLD 1.0 Innledning s 3 2.0 s 3 3.0 Søknad om tjenester s 4 4.0 Vurdering/tildeling

Detaljer

Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 5. april 2011 Ingar Pettersen, helse og sosialdirektør

Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 5. april 2011 Ingar Pettersen, helse og sosialdirektør Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 5. april 2011 Ingar Pettersen, helse og sosialdirektør Kvalitetsarbeidet i pleie- og omsorgstjenesten Systemet Læringsprossessen Hva er et avvik? Manglende oppfyllelse

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring?

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? Problemstillinger Hovedpunkter fra mandat: Beskriv hva som kjennetegner en kultur og en praksis hvor HOtjenester på et tidlig

Detaljer

SØKNAD PÅ BOLIG I AVD. FOR PSYKIATRI

SØKNAD PÅ BOLIG I AVD. FOR PSYKIATRI SØKNAD PÅ BOLIG I AVD. FOR PSYKIATRI PERSONALIA Navn: Telefon: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnummer: Poststed: Enslig Gift Samboer Enke/enkemann Navn ektefelle/samboer: Fødselsnummer (11 siffer):

Detaljer

TJENESTE- BESKRIVELSER HELSE OG OMSORG

TJENESTE- BESKRIVELSER HELSE OG OMSORG TJENESTE- BESKRIVELSER HELSE OG OMSORG M a n d a l 2 7. 1 1..2 0 1 4 1. Innholdsfortegnelser 2. Helse og omsorgstjenesteloven, generell informasjon, Del I s.2 2.1. Bakgrunn for helse og omsorgstjenesteloven,

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Velkommen til. Skjoldtunet

Velkommen til. Skjoldtunet Dersom du ikke får medhold i klagen har vi plikt til å hjelpe deg med å videreformidle denne til fylkeslegen. Vi ønsker å gjøre vårt beste for at du skal være fornøyd med oppholdet. Kommunen gjennomfører

Detaljer

Sykehjem - korttidsopphold

Sykehjem - korttidsopphold Sykehjem - korttidsopphold Generelt Ingress Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning. Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

SERVICEERKLÆRINGER FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN SERVICEERKLÆRINGER FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN Vedtatt i kommunestyret 06.02.2014. Innhold Innledning... 2 Servicerklæring for hjemmesykepleie... 3 Serviceerklæring for praktisk bistand hjemmehjelp

Detaljer

Endringslogg IPLOS veileder

Endringslogg IPLOS veileder Endringslogg IPLOS veileder IPLOS - Veileder for personell i kommunale helse- og sosialtjenester Ny: «IPLOS-registeret Veileder for personell i kommunale helse- og omsorgstjenester» Versjon 2014 Alle henvisninger

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Tjenestebeskrivelser for Sauherad kommune

Tjenestebeskrivelser for Sauherad kommune Sauherad kommune I denne tjenestebeskrivelsen kan du finne opplysninger om hvilke tjenester som omfattes av og standarden på disse. Tjenestebeskrivelsene har til hensikt å avklare forventninger og gi informasjon

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 Saksframlegg AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar sak om avlastningstilbud

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I GJEMNES KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I GJEMNES KOMMUNE KRITERIER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I GJEMNES KOMMUNE Kriteriene er utarbeidet i tråd med «Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester» (Helse- og Omsorgstjenestelova, forkortet; H.-

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Sosionomenes arbeid påsse

Sosionomenes arbeid påsse Sosionomenes arbeid påsse Hvor møter du oss? På internundervisning I foreldregrupper I samtaler etter henvisning fra posten Hva kan vi tilby? Bistå med samtale, råd og veiledning i forbindelse med håndtering

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Etablering og drift av dagaktivitetstilbud - erfaringer. v/fagkonsulent/ergoterapeut Laila Helland 2012 laila.helland@olaviken.no

Etablering og drift av dagaktivitetstilbud - erfaringer. v/fagkonsulent/ergoterapeut Laila Helland 2012 laila.helland@olaviken.no Etablering og drift av dagaktivitetstilbud - erfaringer v/fagkonsulent/ergoterapeut Laila Helland 2012 laila.helland@olaviken.no Dagaktivitetstilbud. Hensikten er å gi et tilbud: «på dagtid, til hjemmeboende

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 04. november 2011 Fremtidens utfordringer i helse og omsorg vegen videre Prosjektdirektør Tor Åm Lokalmedisinsk senter en paraplyorganisasjon

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Somatiske sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie I- 63/90

Somatiske sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie I- 63/90 Somatiske sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie I- 63/90 Rundskriv I-63/90 fra Sosial- og helsedepartementet Til: Landets kommuner 31.12.1990 Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg, og er delt inn i Sykehjem 1 og Sykehjem 2. Virksomhetsleder:

Detaljer

Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune.

Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune. Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune. Det er i sammenheng med høring hensiktsmessig å belyse noen momenter vedrørende ombygging av Tustna Sjukeheim til omsorgssenter og kjøkkentjenestens

Detaljer

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05. Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE Arkivsaknr: Saksbehandler: 09/209 Ola Sellie Arkiv: K1-231, K2-F20 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.2011 027/11 RÅDMANNENS

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer