Halden kommune. Kvalitetsstandarder for HALDEN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halden kommune. Kvalitetsstandarder for HALDEN KOMMUNE"

Transkript

1 HALDEN KOMMUNE Kvalitetsstandarder for MATOMBRINGING TRYGGHETSALARM HELSEHJELP I HJEMMET PRAKTISK BISTAND I HJEMMET PARKTISK BISTAND OG OPPLÆRING I HJEMMET INDIVIDUELL PLAN BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE STØTTEKONTAKT AVLASTNING - i eller utenfor institusjon KOMMUNALT DAGTILBUD FOR DEMENTE OMSORGSLØNN TIDSBEGRENSET OPPHOLD I INSTITUSJON (korttidsplass) LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON BOLIGER Halden kommune Vedtatt av Hovedutvalg for helse og omsorg, 4.juni

2 INNHOLD: Kapittel Tittel Side 1 BEGREPSAVKLARINGER 2 2 FORVENTNINGER TIL TJENESTEUTØVER OG TJENESTEMOTTAKER 3 3 MATOMBRINGING 5 4 TRYGGHETSALARM 7 5 HELSEHJELP I HJEMMET 9 6 PRAKTISK BISTAND I HJEMMET 13 7 PARKTISK BISTAND OG OPPLÆRING I HJEMMET 16 8 INDIVIDUELL PLAN 20 9 BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE STØTTEKONTAKT AVLASTNING - i eller utenfor institusjon KOMMUNALT DAGTILBUD FOR DEMENTE OMSORGSLØNN TIDSBEGRENSET OPPHOLD I INSTITUSJON (korttidsplass) LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON BOLIGER 40 Vedlegg 44 1

3 1 BEGREPSAVKLARINGER I beskrivelsen av Halden kommunes kvalitetsstandarder benyttes mange begrep og beskrivelser. Vi finner det hensiktsmessig å tydeliggjøre enkelte av disse. 1.1 HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN Fellesbeskrivelse for alle tjenester i kommunalavdeling Helse og omsorg. 1.2 HJEMMETJENESTEN Dette er en fellesbeskrivelse av helsehjelp i hjemmet (tradisjonelt kalt hjemmesykepleien) og praktisk bistand (tradisjonelt kalt hjemmehjelp). I prinsippet defineres alle tjenester i brukerens hjem som en hjemmetjeneste. Det kalles ofte «hjemmebaserte tjenester», «helsehjelp i hjemmet» eller «tjenester i hjemmet», enten tjenesten ytes av hjemmesykepleien eller for eksempel av personell i en omsorgsbolig. Begrepet «Hjemmetjenesten» i Halden er samsvarende med hjemmesykepleien og praktisk bistand (hjemmehjelp). 1.3 INSTITUSJON I denne sammenheng benyttes institusjonsbegrepet primært om Sykehjem beskrevet som punkt d i 1, «Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon». Begrepet omfavner også avlastningsinstitusjoner for barn under 18 år, institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige, aldershjem og døgnplasser for øyeblikkelig hjelp. 1.4 BRUKER, TJENESTEMOTTAKER Èn definisjon av begrepet «bruker» er : «En som er mottaker av profesjonelle tjenester, i eller utenfor institusjon, uavhengig av behandlende profesjon. Et menneske som selv har definert at det har et behov for å motta profesjonelle tjenester, eller som mottar disse under tvang.» (Selvhjelp Norge, selvhjelp.no). Vi benytter begrepet «Tjenestemottaker» som ensbetydende med «bruker». Andre alternative begrep er for eksempel «klient», «pasient» eller «kunde». 1.5 SØKER Før man har fått vedtak på tjenester bruker vi fellesbegrepet «søker», dersom man ønsker/har søkt en kommunal tjeneste. 2

4 2 FORVENTNINGER TIL TJENESTEUTØVER OG TJENESTEMOTTAKER I dette kapittelet er det samlet hvilke forventninger som er gjeldene til tjenesteutøver/- mottaker. Enkelte punkter kan være uaktuelle i forhold til enkelte tjenester. 2.1 DETTE KAN FORVENTES AV TJENESTEUTØVER Tjenesten ytes og dokumenteres i henhold til vedtak Tjenesteutøver skal samhandle med tjenestemottaker om utførelse av tjenesten Tjenesteutøver skal opptre høflig og ha respekt for tjenestemottaker som person Tjenesten ytes med basis i forebyggende og rehabiliterende fokus, med stor vekt på egenmestring Tjenesteutøver plikter å informere om relevante tjenester 2.2 DETTE FORVENTES AV TJENESTEMOTTAKER Det må leveres søknad på tjenestene (unntatt Individuell plan), underskrevet av søker selv, foresatte, fullmektig eller hjelpeverge/verge. Som hovedregel skal søker/pårørende fylle ut søknad selv. Dersom man trenger hjelp til å fylle ut søknad om tjenester, få enkeltvedtaket revurdert eller fremme en klage på tjenesten/vedtak, kan tjenesteutøver bistå med dette Tjenestemottaker må gjøre seg godt kjent med vedtaket Tjenestemottaker må være til stede i hjemmet og det forutsettes at det gis beskjed dersom man ikke er hjemme til avtalt tid Tjenestemottaker opptrer høflig og har respekt for tjenesteutøver Når tjenestemottaker mottar tjenester i hjemmet blir hjemmet automatisk tjenesteutøvers arbeidsplass. Det forventes at tjenestemottager bidrar til å skape en god arbeidsplass for den ansatte jf. bestemmelsene i arbeidsmiljøloven Dersom det etter vurdering konkluderes med at det er behov for hjelpemidler for at man skal kunne være selvhjulpen eller behov for hjelpemidler for og fullt ut kunne gi forsvarlig tjeneste, skal dette oppbevares i hjemmet, jfr Arbeidsmiljøloven 3

5 Pleie og omsorg i hjemmet kan ikke tilbys i situasjoner der tjenestemottaker eller andre i husholdningen viser truende eller voldelig adferd (med mindre tjenestebehovet er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven 4A-1). Tjenesteutøver vil melde fra til annen instans (eks. lege, spesialisthelsetjenesten eller politiet) dersom det vurderes at det er behov for det Det kreves at hjemmet er utstyrt med nødvendig og tilpasset utstyr husholdningen til utførelse av arbeidsoppgaven. Tjenesteutøver kan være behjelpelig med å søke om nødvendige hjelpemidler Hus eller ringeklokke må være merket med nummer og navn, og det må være lys utendørs slik at det er lett å finne frem. På vinteren må vei være brøytet og strødd slik at tjenesteutøver kan komme fram til ytterdør. Det kreves at hjemmet er i en slik stand at tjenesteutøver kan utføre arbeidet. Det må være flytende såpe og tørkepapir tilgjengelig, nødvendig utstyr til personlig hygiene. Det forutsettes at det ikke røykes mens tjenesteutøver er på besøk, og at det eventuelt luftes godt før de kommer Tjenestemottakere som har husdyr må sørge for at disse ikke er til sjenanse for tjenesteutøver. Dyr skal ikke gå løse inne eller utenfor huset når tjenesteutøver er til stede. 4

6 KVALITETSSTANDARDER FOR HALDEN KOMMUNE 3 MATOMBRINGING 3.1 HJEMMEL Matombringing av ferdig middagsmat er ikke lovpålagt og er å betrakte som et servicetilbud. Levering av ferdig middagsmat skal bidra til å dekke ernæringsbehovet til innbyggere som av helsemessige grunner ikke selv er i stand til å ivareta dette på en tilstrekkelig måte. 3.2 KRITERIER FOR MATOMBRINING Det må søkes på denne tjenesten Man må ha et helseproblem som gjør det vanskelig å tilberede måltider. Har man mulighet for det, anmodes man om å selv ta kontakt med Halden Kommunes sentralkjøkken på telefon for egen avtale Middag leveres tilkjørt av Halden ASVO Informasjon om pris og bestilling får man ved å ringe telefonnummer BETINGELSER FOR MATOMBRINGNING Dersom bruker har behov for hjelp til å varme maten, fattes det enkeltvedtak på Helsehjelp i hjemmet og tjenesten utføres av hjemmetjenesten. Dersom tjenestemottaker har behov for hjelp til å varme maten, er det en forutsetning at bruker har mikrobølgeovn. Dersom tjenestemottaker eller pårørende ikke kan åpne døren for sjåføren ved levering leveres maten til hjemmetjenestens base for videre utlevering. 3.4 SERVICEGRAD Maten kjøres ut til tjenestemottakers hjem mandag torsdag, middag for helg leveres torsdag. Tjenestemottaker kan selv velge retter ut fra oppsatt meny som distribueres av sjåføren. Det leveres kun normal porsjon. Hver porsjon er merket med holdbarhetsdato. Spesialkost kan leveres etter egen avtale. 5

7 3.5 BETALING Det sendes ut egen regning fra sentralkjøkkenet 1 gang / måned. Prisen på middagsmat fastsettes hvert år av kommunestyret. Det kreves betaling for retter som ikke er avbestilt innen fristen; det vil si innen kl siste virkedag før levering. Pr mai 2013 er prisen kr 72,- pr tilkjørt porsjon. 6

8 4 TRYGGHETSALARM 4.1 HJEMMEL Trygghetsalarm er ikke lovpålagt og er å betrakte som et servicetilbud. 4.2 FORMÅL Helse- og omsorgstjenesten skal bidra til at den enkelte innbygger kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesteutøvelsen skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og bidra til at brukeren opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring. Trygghetsalarm kan være et verktøy som bidrar til dette. Ved hjelp av trygghetsalarm skal tjenestemottaker ha mulighet til å tilkalle hjelp i en akuttsituasjon når han/hun føler seg utrygg eller for eksempel har falt. Alarmens virkeområde er innendørs Definisjon av: Hjelp i en akuttsituasjon : En akuttsituasjon er å forstå som en tilstand som tjenestemottakeren kommer i øyeblikkelig (ikke akuttberedskap- 113) eller i løpet av noen timer, der han/hun må ha hjelp av omsorgspersonell for å komme seg ut av denne situasjonen. KRITERIER FOR TILDELING Det må søkes på denne tjenesten. Tjenestemottaker må være tilknyttet telefon linje/nett Tjenestemottaker må være i stand til å forstå trygghetsalarmens funksjon og vurdere definisjonen på Hjelp i en akutt situasjon. Typiske faktorer som legges til grunn : o Redusert bevegelighet med fare for fallulykker o Stor grad av utrygghet o Kronisk sykdom som hindrer bruk av vanlig telefon 7

9 4.3 BETINGELSER FOR TRYGGHETSALARM I OMSORGSBOLIGER Omsorgsboligene har samme betingelser for trygghetsalarm som for øvrig, med noen justeringer. Det benyttes et skjema der man inngår en avtale når man får tildelt trygghetsalarm. Denne avtalen beskriver hva som er aktuelt for det enkelte stedet - eksempel på dette finnes som vedlegg til kvalitetsstandardene (vedlegg 1). 4.4 BETINGELSER FOR TILKNYTTING AV PRIVAT ALARM Når det foreligger vedtak om tjenesten trygghetsalarm, kan tjenestemottaker anskaffe egen/privat alarm som tilknyttes Halden Legevakt Det er hjemmetjenesten i Halden kommune som deretter får beskjed og rykker ut Tjenestemottaker betaler en månedlig egenandel for oppkobling Vedlikehold, reparasjoner, skader eller tap av utstyr (f.eks mistet smykke) dekkes av eieren selv Kommunen forbeholder seg rett til å oppheve vedtaket vedrørende trygghetsalarm dersom den ikke brukes i henhold til hensikten Privateide alarmer innløses IKKE når tjenesten avsluttes Tjenestemottaker eller pårørende skal si opp avtalen når behovet for trygghetsalarm er opphørt 4.5 KVALITETSKRAV TIL TJENESTEN TRYGGHETSALARM Tjenestemottaker får opplæring i bruk av trygghetsalarmen Tjenestemottaker skal motta svar fra Halden Legevakt innen 5 minutter etter utløst alarm Har tjenestemottakeren behov for hjelp, skal tjenesten være på plass så raskt som mulig Alarmene gjennomfører automatisk daglig sjekk av overføring av signaler, dette fanges opp med melding fra Halden Legevakt Daglig sjekk av overføring av signaler koster 1 tellerskritt 4.6 EGENBETALING Egenandel for oppkobling mot Halden Legevakt er pr mai 2013 kr 165,- pr måned. Egenandelen fastsettes årlig av kommunestyret. 8

10 5 HELSEHJELP I HJEMMET 5.1 HJEMMEL Lov om pasient- og brukerrettigheter 2-1 a) og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2, pkt 6 a) 5.2 FORMÅL Helse- og omsorgstjenesten skal bidra til at den enkelte innbygger kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesteutøvelsen skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og bidra til at brukeren opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring. Helsehjelp i hjemmet innvilges til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen og fyller vilkårene for å motta helsehjelp. 5.3 VILKÅR FOR TILDELING AV HELSEHJELP I HJEMMET Det må leveres søknad på denne tjenesten, underskrevet av søker selv, foresatte, fullmektig eller hjelpeverge/verge. Unntak : Ved akutt behov for hjelp kan man etter nøye helsefaglig vurdering iverksette hjelpetiltak i påvente av behandling av søknaden. Den som skal motta hjelp må være hjemmeboende Hjelpebehovet må være av helsemessig art og bygge på en helsefaglig vurdering Søker må ha en kortvarig eller kronisk sykdom/funksjonshemming som medfører behov for helsehjelp i eget hjem, dersom man ikke kan få/nyttiggjøre seg denne hjelpen annet sted 9

11 5.4 TJENESTEN YTES I HENHOLD TIL FØLGENDE STANDARD ETTER INDIVIDUELL VURDERT BEHOV OG INNVILGET ENKELTVEDTAK Rehabilitering Hjemmebaserte tjenester yter nødvendig bistand for å fremme en rehabiliteringsprosess i hjemmet. Tjenesten ytes i en tidsbegrenset periode etter kartlegging og vedtak Ernæring Tilrettelegging av måltider blir individuelt vurdert Bistand til oppvarming av ferdig tilberedt middag (se kapittel 3 om matombringing). Det stilles vilkår om mikrobølgeovn ved behov for hjelp til å varme middag. Nødvendig bistand til inntak av mat og drikke Nødvendig bistand til å administrere sonde ernæring Personlig stell og omsorg Bistand til å stå opp og legge seg, personlig hygiene, samt på- og avkledning Bistand til tannpuss/ munnstell Bistand til dusj/bad, samt hårvask etter individuelt vurdert behov Hårstell forøvrig og ordinær fotpleie må man selv sørge for gjøres av frisør og fotpleier Nødvendig bistand til barbering. Nødvendig bistand til bruk av tannproteser, briller og høreapparat. Nødvendig bistand ved naturlige funksjoner som toalettbesøk, bruk av inkontinensutstyr, stell av stomi, kateterisering og stell av ulike typer katetre. Tilpasset bistand med tanke på forebygging av trykksår og kontrakturer Tilsyn Tilsyn i form av besøk eller telefonoppfølging fra tjenesteyter ytes ikke Sårbehandling Sårbehandling der hjemmesykepleien anmodes om å bistå skal være vurdert av lege 10

12 Hjelp til sårskift skal som hovedregel utføres hos fastlegen. Hjelp til sårskift, ytes kun til de som ikke er fysisk i stand til og nytte egen lege eller poliklinikk, sårskift ytes kun unntaksvis i helgene og røde dager Der hjemmetjenesten bistår med sårskift må det foreligge faglig begrunnelse for at sårstell må utføres av fagperson Det kan gis opplæring til tjenestemottaker eller pårørende slik at man selv kan utføre sårskiftet Bistand til å administrere medisiner kan innvilges : når det etter individuell vurdering ikke er mulig å administrere medisiner i privat multidoseordning ved kortvarige kurer eks mot infeksjoner medisinering med hyppige endringer når tjenestemottaker må ha hjelp til å ta medisiner Prøver, undersøkelser, injeksjoner o.l. Dette skal som hovedregel foretas hos egen fastlege Sårbehandling, prøver, injeksjoner, infusjoner (i venekateter/infusjonspumpe), innhalasjoner (forstøver), blodtrykk, puls og blodsukker gis etter kartlegging, faglig vurdering og tildeles i form av enkeltvedtak. Det er den helsefaglige vurderingen som skal ligge til grunn når det innvilges vedtak på disse tjenestene Mestringssamtaler/støttesamtaler Innvilges fortrinnsvis til personer som på grunn av helsesvikt har behov for veiledning til å mestre sin hverdag/ situasjon. Tjenesten kan ytes individuelt eller i grupper. Det gjøres avtale i hvert enkelt tilfelle hvorvidt tjenesten skal ytes i tjenestemottakerens hjem eller på annen avtalt arena. Fokusområder kan være å kartlegge ressurser, mestringsstrategier, hjelp til å sortere/strukturere tanker/tankekaos, «ventilering» av følelser. 11

13 5.4.9 Omsorg ved livets slutt Helse- og omsorgstjenesten kan tilrettelegge for omsorg ved livets slutt i hjemmet. Tjenesten kan sørge for at: tjenestemottaker mottar best mulig pleie og stell det blir avklart samhandling mellom hjemmetjenesten, pårørende, behandlende sykehus og/eller fastlege det tilstrebes god smerte- og symptomlindrende behandling i samarbeid med behandlende lege 5.5 OPPGAVER SOM IKKE INNGÅR I TJENESTEN Følge til lege, sykehus eller korttidsopphold, med mindre det er nødvendig for å sikre medisinsk oppfølging De tjenester brukeren kan benytte seg av andre steder utføres ikke Hente medisiner på apotek der andre kan utføre dette Tjenesteutøver har ikke anledning til å transportere tjenestemottaker i tjenestebil eller egen personbil 5.6 EGENBETALING Det er ingen egenandel for helsehjelp i hjemmet 12

14 6 PRAKTISK BISTAND I HJEMMET 6.1 HJEMMEL Lov om pasient- og brukerrettigheter 2-1 a) og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2, pkt 6, bokstav b. 6.2 FORMÅL Helse- og omsorgstjenesten skal bidra til at den enkelte innbygger kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesteutøvelsen skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og bidra til at brukeren opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring. Praktisk bistand i hjemmet tildeles til innbyggere i kommunen som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie nødvendige gjøremål. Ved tildeling tas hensyn til husstandens samlede ressurser for å ivareta nødvendige gjøremål. Tjenesten vektlegger verdien av egenmestring. Utgangspunktet er at tjenestemottaker bidrar så langt mulig med det man kan, eller kan trenes opp til. 6.3 TJENESTEN PRAKTISK BISTAND YTES I HENHOLD TIL FØLGENDE STANDARD ETTER INDIVIDUELT VURDERT BEHOV OG INNVILGET ENKELTVEDTAK Nødvendig renhold Rengjøring i form av gulvvask, støvsuging, støvtørring og vask av bad utføres normalt 1,5 time hver 4. uke og begrenses inntil 60 kvm og av rom som er i daglig bruk (stue, kjøkken, soverom, bad samt evt gang). Støvsuging og gulvvask utføres der vi kommer til, møbler og store tepper flyttes ikke. Bistand til oppvask av kjøkkenutstyr gis inntil 3 ganger pr. uke. I jul- og påskeukene samt andre helligdager bortfaller renhold. I sommerferien reduseres renholds bistanden etter individuell vurdering. 13

15 6.3.2 Annet husarbeid Sengetøy skiftes 1 gang pr. 3. uke, eller etter en individuell vurdering Tømming av søppel inntil 3 ganger i uken Henting av post utføres unntaksvis og maks 3 ganger i uken. 6.4 OPPGAVER SOM IKKE INNGÅR I TJENESTEN Storrengjøring av tak og vegger, støvsuging av møbler, vindusvask, boning av gulv, dra ut store og tunge tepper, puss av sølvtøy og kobber, innvendig vask av skap o.l. Støv tørking der det er mye pyntegjenstander Innglassede uterom, balkong anses ikke som stue Huslige oppgaver i forbindelse med gjester og voksne, hjemmeboende barn. Hagearbeid; stell av blomsterbed, klippe gress o.l. Hjelp til snømåking gis som hovedregel ikke Hjelp til husdyrhold Hjelp til flytting Hjelp til utvendig trappevask og vask i felles arealer, der det ikke inngår i tjenestemottakers leieforpliktelser Følge til lege, sykehus, korttidsopphold Tjenesten yter ikke bistand som følge til handling eller andre sosiale aktiviteter Hente medisiner på apotek der andre kan utføre dette Tjenesteutøver har ikke adgang til å benytte tjenestemottakers bankkort for å hente kontanter. Håndtering av kontanter kan kun gjøres ved gyldig fullmakt eller etter egen disponeringsavtale med hjelpeverge. Stryke tøy, reparasjon av tøy utføres ikke Tjenesteutøver har ikke anledning til å transportere tjenestemottaker i tjenestebil eller egen personbil 6.5 EGENBETALING Det betales egenandel for praktisk bistand på grunnlag av pasientens/husstandens samlede inntekt, jf Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av , kap 2. 14

16 Minstesats av egenbetaling er statlig fastsatt, de øvrige satsene fastsettes av kommunestyret årlig. 15

17 7 PRAKTISK BISTAND OG OPPLÆRING I HJEMMET ETTER INDIVIDUELT VURDERT BEHOV OG INNVILGET ENKELTVEDTAK 7.1 HJEMMEL Lov om pasient- og brukerrettigheter 2-1 a) og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2, pkt 6, bokstav b. 7.2 FORMÅL Helse- og omsorgstjenesten skal bidra til at den enkelte innbygger kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesteutøvelsen skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og bidra til at brukeren opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring. Praktisk bistand og opplæring i hjemmet tildeles til innbyggere i kommunen som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie nødvendige gjøremål. Tjenesten kan ytes i form av veiledning, opplæring, tilrettelegging eller praktisk utførelse av oppgaver tjenestemottaker ikke kan klare selv. Tjenesten vektlegger verdien av egenmestring. 7.3 FØLGENDE TJENESTER KAN INNGÅ I VEDTAK OM PRAKTISK BISTAND OG OPPLÆRING Utgangspunktet for tjenesten er veiledning og opplæring, og at tjenestemottaker deltar og bidrar så langt mulig med det man kan Planlegging og strukturering av egen hverdag Opplæring i ADL ferdigheter. Lage struktur over daglige gjøremål ved bruk av dag- og ukeplan og ved bruk av hensiktsmessig og tilgjengelig velferdsteknologi. Bistand til å ivareta økonomi i samarbeid med hjelpeverge eller nærmeste pårørende. 16

18 Bistand til å opprette kontakt/følge opp avtaler med NAV og andre instanser Sosiale aktiviteter/ ferdigheter Opplæring i selvbestemmelse /selvhevdelse, myndiggjøring og brukermedvirkning. Opplæring i sosiale ferdigheter og/eller adferdsregulerende tiltak. Veiledning og realitetsorientering. Bistand til nettverksbygging. Bistand til å komme i gang/motivering til dagtilbud og fritidsaktiviteter Nødvendige ærender Bistand til å bestille nødvendige hygieneprodukter. Bistand til å betale regninger via brevgiro, hente post i umiddelbar nærhet til bolig. Brukere bør i størst mulig grad opprette avtalegiro. Bistand til å bestille brensel og nødvendig hjelp til å hente inn ved og parafin dersom det ikke er mulighet for å installere andre oppvarmingskilder. For at denne tjenesten skal ytes, stilles det vilkår om at ved o.l er lagret i umiddelbar nærhet til boligen, og på en måte som sikrer lett tilgjengelighet for jenesten. Bistand til å bestille matvarer fra butikk som fortrinnsvis utfører varetransport, eller handle i nærmeste butikk der varetransport ikke er tilgjengelig 1 gang i uka. Nødvendig bistand til mottak av dagligvarer Nødvendig renhold Rengjøring i form av gulvvask, støvsuging, støvtørring og vask av bad utføres normalt 1,5 timer hver 4. uke og begrenses inntil 60 kvm og av rom som er i daglig bruk (stue, kjøkken, soverom, bad samt evt gang). Støvsuging og gulvvask utføres der vi kommer til, møbler flyttes ikke I jul- og påskeukene samt andre helligdager bortfaller renhold. I sommerferien reduseres renholds bistanden, ut i fra en individuell vurdering Annet husarbeid (praktisk bistand) som kan inngå i tjenesten Sengetøy skiftes 1 gang pr. 3. uke eller etter en individuell vurdering Nødvendig bistand til maskinvask av klær, samt rydding av tøy, ytes normalt 1 gang pr. uke. Tømming av søppel, henting av post 17

19 7.3.6 Koordinering av tjenester Individuell plan omhandles i kapittel Kommunal handleordning Man kan søke om bistand til handling gjennom kommunal handleordning. Bestilling av matvarer fra COOP til hjemmeboende kan benyttes dersom man ikke kan handle selv eller har noen andre som kan bistå med dette. Avtale kan opprettes om bestilling/levering av matvarer hjem en gang i uken. Kostnad for utkjøring debiteres fra ASVO. 7.4 OPPGAVER SOM IKKE INNGÅR I TJENESTEN Storrengjøring av tak og vegger, Støvsuging av møbler, vindusvask, boning av gulv, dra ut store og tunge tepper, puss av sølvtøy og kobber, innvendig vask av skap o.l. Støv tørking der det er mye pyntegjenstander Innglassede uterom, balkong anses ikke som stue Huslige oppgaver i forbindelse med gjester og voksne, hjemmeboende barn Hagearbeid; stell av blomsterbed, klippe gress o.l. Hjelp til snømåking gis som hovedregel ikke. Hjelp til husdyrhold. Hjelp til flytting. Hjelp til utvendig trappevask og vask i felles arealer i f.eks blokk Følge til lege, sykehus, korttidsopphold med mindre det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig medisinsk oppfølging med tanke på tjenesteutøvelsen. Hjemmetjenesten yter ikke bistand som følge til handling eller andre sosiale aktiviteter. Henting av medisiner på apotek dersom man har andre som kan utføre dette. Tjenesteutøver har ikke adgang til å benytte tjenestemottakers bankkort for å hente kontanter. Håndtering av kontanter kan kun gjøres ved gyldig fullmakt eller etter egen disponeringsavtale med hjelpeverge. Stryking av tøy, samt reparasjon og sømarbeid utføres ikke. Tjenesteutøver har ikke anledning til å transportere tjenestemottaker i tjenestebil eller egen personbil. 18

20 7.5 EGENBETALING Det betales egenandel for den delen av tjenesten som betraktes som praktisk bistand, på grunnlag av pasientens/husstandens samlede inntekt, jf Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av , kap 2. Minstesats av egenbetaling er statlig fastsatt, de øvrige satsene fastsettes av kommunestyret årlig. 19

21 8 INDIVIDUELL PLAN 8.1 HJEMMEL Individuell plan er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 7-1. Kommunen skal tilby koordinator etter 7-2 og kommunen skal ha en koordinerende enhet etter FORMÅL Individuell plan skal bidra til en helhetlig og koordinert tjeneste for tjenestemottakere/pasienter som har behov for to eller flere helse- og omsorgstjenester. Det må være behov for langvarige og koordinerte tjenester. 8.3 TILDELINGSKRITERIER/MÅL Tjenestemottaker kan be om å få utarbeidet en individuell plan. Kommunen har plikt til å på eget initiativ vurdere om en person bør få tilbud om individuell plan, men man skal ikke utarbeide individuell plan mot tjenestemottakerens vilje (jfr merknader til 7-1) Det skal foretas en konkret vurdering av tjenestemottakerens behov for individuell plan Kommunen tilbyr etter 7-2 bistand til koordinering av Individuell plan: o Koordinator setter opp plan sammen med tjenestemottaker o Koordinator leder ansvarsgruppemøter og koordinerer øvrige deltagere/gjøremål 20

22 9 BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE 9.1 HJEMMEL Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-8. Kommunen skal ha tilbud om personlig assistanse etter 3-2, pkt 6 bokstav b, i form av praktisk bistand og opplæring organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Prinsipper for administrering av BPA er beskrevet i: Rundskriv I-20/2000 og Rundskriv I-15/ FORMÅL Brukerstyrt personlig assistanse er en måte å organisere praktisk bistand på. Intensjonen med ordningen er at bruker skal få et mest mulig selvstendig liv. Forutsetningen er at bruker eller dens representant skal være arbeidsledere for sine hjelpere. 9.3 TILDELINGSKRITERIER / VILKÅR Det må søkes på tjenesten Søker eller representant for denne må være myndig og kunne inneha arbeidslederrollen Søker må være bosatt i kommunen Tjenestemottaker/arbeidsleder må forplikte seg til å delta på opplæringsprogram, inngå samarbeidsavtale og forhold seg til gjeldende arbeidsbestemmelser Tjenester som kan falle inn under ordningen er praktisk bistand og opplæring i hjemmet og støttekontakt. Tjenester etter helse og omsorgstjenesteloven 3-2, pkt 6 bokstav a, helsetjenester i hjemmet av medisinskfaglig bistand, skal i prinsippet ikke inngå i ordningen. Brukerstyrt personlig assistanse kan i slike tilfeller kombineres med ordinære hjemmetjenester. Omfanget av tjenesten skal tilsvare hva kommunen ville ytt av tjenester gjennom de ordinære omsorgstjenestene. Det skal være vurdert at BPA er det mest hensiktmessige tilbudet til tjenestemottaker. Hensynet til om BPA er den beste utnyttelsen av kommunens ressurser skal være ivaretatt. 21

23 Ved førstegangs vedtak om BPA vil vedtaket ha en begrenset tidsramme på inntil et år. Det vil bli foretatt en evaluering av ordningen, tjenestemottakers behov og de krav som kommunen setter til arbeidsleder. Det er tre ulike måter å praktisere BPA på : Kommunal drift kommunen har arbeidsgiveransvar og tjenestemottaker er arbeidsleder Andelslag arbeidsgiveransvaret er plassert i et andelslag og tjenestemottaker er arbeidsleder Tjenestemottaker er både arbeidsleder og arbeidsgiver i ordningen 9.4 KRAV TIL ARBEIDSLEDELSE Arbeidsleder (tjenestemottaker) må lage en stillingsinstruks og sette opp arbeidsplaner/ turnus ut fra sine behov og arbeidstidsbestemmelser hjemlet i arbeidsmiljøloven. Tjenestemottaker deltar i ansettelsesprosessen. Tjenestemottaker må vurdere ut fra vedtaket, egne behov og arbeidstidsreglement hvor mange assistenter som skal ansettes. 9.5 TYPER FUNKSJONSSVIKT HVOR BPA KAN VURDERES Personer som har et omfattende og sammensatt tjenestebehov i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Søker må ha egeninnsikt og ressurser til et aktivt og sosialt liv i og utenfor hjemmet. Bistandsbehov av praktisk bistand og opplæring i hjemmet bør i hovedsak være vurdert til mer enn 20 timer / uke, før BPA tildeles. I særlige tilfeller der tjenestemottaker er mindreårig eller psykisk utviklingshemmet, bor utenfor institusjon og ikke selv kan være arbeidsleder, kan ordningen gis ved at det oppnevnes en arbeidsleder. 22

24 9.6 TYPER FUNKSJONSSVIKT HVOR BPA IKKE TILDELES Tjenesteytelser som krever medisinsk og faglig kompetanse som hjemles i lov om helse- og omsorgstjenester 3.2, pkt 6, bokstav a, skal normalt ikke organiseres gjennom BPA. 9.7 EGENBETALING For den delen av vedtaket som anses som praktisk bistand i hjemmet betales egenandel pr. måned, avhengig av husstandens samlede inntekt. Minstesats fastsettes statlig, de øvrige satsene fastsettes hvert år av kommunestyret. 23

25 10 STØTTEKONTAKT 10.1 HJEMMEL Lov om helse- og omsorgstjenester 3-2 første ledd, pkt 6, bokstav b) FORMÅL Formålet med støttekontakt er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid KRITERIER Søkeren må bo eller oppholde seg i kommunen Søkeren må ha et særlig hjelpebehov på grunn av funksjonshemming, psykisk lidelse og eller behov for praktisk og sosial tilrettelegging. Personen må være avhengig av ledsager eller ha behov for hjelp til daglige funksjoner for å få innvilget støttekontakt. Hjelpebehovet kan være av varig eller forbigående karakter ORGANISERING / OMFANG Støttekontakter som engasjeres er i hovedsak personer uten spesifikk helsefagbakgrunn. Det inngås avtale med den enkelte støttekontakt om engasjement til enkeltpersoner og/eller til grupper tjenestemottakere. 24

26 11 AVLASTNING I ELLER UTENFOR INSTITUSJON 11.1 HJEMMEL Lov om helse- og omsorgstjenester 3-2 første ledd, pkt 6, bokstav d) FORMÅL Helse- og omsorgstjenesten skal bidra til at den enkelte innbygger kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesteutøvelsen skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og bidra til at brukeren opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring. Avlastning kan gis i form av døgnopphold i institusjon eller avlastningsbolig, ulike tilbud på dagtid eller som avlastning i privat hjem. Avlastning kan altså ha ulike former og gjennomføring av avlastningstiltak vil vurderes i hver enkeltsak ut fra hva som er mest hensiktsmessig HVEM KAN FÅ TJENESTEN Avlastning er en tjeneste som tildeles til den som yter særlig tyngende omsorgsarbeid til en som er omsorgstrengende, ikke mot den som skal ivaretas i avlastningstiltaket. Avlastningstiltak har til hensikt å sørge for nødvendig ferie og fritid for personer som utfører et særlig tyngende omsorgsarbeid for en annen TILDELINGSKRITERIER Omsorgsarbeidet må være vurdert som særlig tyngende Den omsorgstrengende må være helt avhengig av hjelp fra omsorgsyter for å kunne bo i eget hjem Avlastning innvilges kun når søknaden er begrunnet i omsorgsyters behov for fritid og omhandler særlig tyngende omsorgsoppgaver Avlastning innvilges ikke ved direkte utskriving fra sykehus 25

KVALITETSSTANDARDER FOR HALDEN KOMMUNE

KVALITETSSTANDARDER FOR HALDEN KOMMUNE HALDEN KOMMUNE KVALITETSSTANDARDER FOR Matombringing Trygghetsalarm Helsehjelp i hjemmet Praktisk bistand i hjemmet Praktisk bistand og opplæring i hjemmet Individuell plan Brukerstyrt personlig assistanse

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE...2 FOR TILDELING AV PRAKTISK BISTAND I HJEMMET...3...3...3 FOR TILDELING AV HJEMMESYKEPLEIE...4...4...4 FOR TILDELING

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester.

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester. Forskrift om tildeling av helse- og omsorgstjenester og langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig Hjemmel: Fastsatt av Ringebu kommunestyre i møte den 20.06.2017, med hjemmel i helse- og omsorgstjenestelovens

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Tjenestebeskrivelse med kvalitetsstandarder for hjemmetjenester i Vestby kommune

Tjenestebeskrivelse med kvalitetsstandarder for hjemmetjenester i Vestby kommune Tjenestebeskrivelse med kvalitetsstandarder for hjemmetjenester i Vestby kommune Tjenestene tildeles etter søknad. Søknadsskjema fås ved henvendelse servicekontoret, tlf. 64 98 01 00 eller til hjemmetjenesten

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Hjemmetjenesten. Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune

Hjemmetjenesten. Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune Vårt mål er å skape trygghet hos pasienten som gjør det mulig å bo i eget hjem tross omfattende behandlings- og pleiebehov Serviceerklæring for hjemmetjenesten

Detaljer

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009.

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. Hva er hjemmebasert omsorg? Hjemmetjenesten er en samlebetegnelse for hjemmesykepleie og

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FASTSATT AV KOMMUNESTYRET I TJØME KOMMUNE DEN., Kommunestyret i Tjøme kommune har

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

Informasjon om hjemmetjenester

Informasjon om hjemmetjenester Informasjon om hjemmetjenester Kommunestyret i Lillehammer har vedtatt nye kriterier for tildeling av hjemmetjenester. De er ikke veldig annerledes enn de kriteriene vi har hatt tidligere, men noe er nytt.

Detaljer

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet 9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet Denne tildelingskriteriene gjelder for tildeling av heldøgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig og erstatter serviceerklæring

Detaljer

KAPITTEL 1 FORMÅL, LOVGRUNNLAG, DEFINISJONER, VIRKEOMRÅDE OG ANSVAR/MYNDIGHET

KAPITTEL 1 FORMÅL, LOVGRUNNLAG, DEFINISJONER, VIRKEOMRÅDE OG ANSVAR/MYNDIGHET LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG VENTELISTEPLASS VED SYKEHJEM - KRITERIER OG VURDERINGSMOMENTER FASTSATT AV KOMMUNESTYRET I SILJAN KOMMUNE DEN 20.JUNI 2017 Kommunestyret i Siljan kommune

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 8. juni 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 20. juni 2017 30.05.2017 nr. 700 Forskrift om tildeling

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid.

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid. Utkast- Forslag til Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune Kommunal

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og

Detaljer

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og

Detaljer

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Nesseby kommune Nesseby Sykehjem Forskrift om tildeling av

Detaljer

Forslag til regler for egenbetaling og betalingssatser innen helse/velferd gjeldende f.o.m

Forslag til regler for egenbetaling og betalingssatser innen helse/velferd gjeldende f.o.m Arkiv: 205 Arkivsaksnr: 2014/3074-1 Saksbehandler: Helge Holtskog Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 18/14 16.10.2014 Kommunestyret Forslag til regler for egenbetaling

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM Høringsutkast til forskrift Sammendrag Med bakgrunn i lovendring, gjort av Stortinget juni 2016, har Berg kommune utarbeidet forslag til kriterier for tildeling

Detaljer

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KRITERIER VENTELISTE VED TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM I ÅMLI KOMMUNE BAKGRUNN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient-

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER Hjemmel: Fastsatt av Sel kommune ved kommunestyret [dato, måned, år] med hjemmel

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommune ved kommunestyret den 19.06.2017 med

Detaljer

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune.

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune. 1. Formål Forskriftens formål er å sikre pasient og bruker sin rett til langtidsopphold og bidra til forutsigbarhet og åpenhet

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER Hjemmel: Fastsatt av Porsanger kommune ved kommunestyret

Detaljer

Forslag til forskrift

Forslag til forskrift 1 Forslag til forskrift FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG OBSERVASJONSLISTER Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VENTELISTER

Detaljer

Informasjon om praktisk hjelp i hjemmet

Informasjon om praktisk hjelp i hjemmet Helse- og velferdstjenesten Informasjon om praktisk hjelp i hjemmet Kvalitetsstandarder Standarder for praktisk hjelp i hjemmet Trondheim kommune er opptatt av forebyggende helsearbeid og mestring. Det

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. juni 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 24. juli 2017 24.05.2017 nr. 723 Forskrift om tildeling

Detaljer

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2017/985-1 17.02.2017 Marianne Haakestad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 14.03.2017

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR. xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV OMSORGS- TJENESTER I RAUMA KOMMUNE 26.11.08

KRITERIER FOR TILDELING AV OMSORGS- TJENESTER I RAUMA KOMMUNE 26.11.08 KRITERIER FOR TILDELING AV OMSORGS- TJENESTER I RAUMA KOMMUNE 26.11.08 Det er utarbeidet kriterier for tildeling av følgende tjenester: Etter Lov om helsetjenester i kommunene: Vilkår for hjemmesykepleie

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for brukerstyrt personlig assistanse tjenester Vedtatt i KST 24.06.2013. Formål med standard: sikre at alle tjenestemottakere skal

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune SØKNAD OM HJELP FRA PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN. Søkers navn:.. Adresse:. Postnr: Sted: Fødselsdato:.. Personnr:.. Tlf:.. I samme husstand bor også: Navn:.. Slektsforhold:.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 22.06.2017 nr. 1025 Forskrift om tildeling

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret

Vedtatt i kommunestyret FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER. Vurderingsmomenter og vurderingslister Vedtatt i kommunestyret 28.09.2017 1 FORKRIFT

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNSTJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER

FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER Hjemmel: Fastsatt av Nord-Aurdal kommunestyre 20.06.17 med hjemmel i lov 24. juni

Detaljer

Praktisk bistand - daglige gjøremål

Praktisk bistand - daglige gjøremål Praktisk bistand - daglige gjøremål Generelt Alternativt navn Praktisk bistand i hjemmet Ingress Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til rengjøring, handling eller personlig stell.

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER

SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER Plass for mottatt stempel SKIEN KOMMUNE Bestillerkontoret SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER Dersom du er usikker på hvordan søknaden skal fylles ut, les den vedlagte veilederen eller ring Bestillerkontoret

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Tvedestrand kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Tvedestrand kommune i kommunestyret.med

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Klæbu kommune ved kommunestyret [dato, måned, år]

Detaljer

Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune

Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

TJENESTEKRITERIER HELSE OG OMSORG Kommunestyret januar 2013

TJENESTEKRITERIER HELSE OG OMSORG Kommunestyret januar 2013 TJENESTEKRITERIER HELSE OG OMSORG Kommunestyret januar 2013 1 FORORD OMSORG, TRYGGHET, ANSVARLIGGJØRING OG MESTRING Etter en bred administrativ og faglig prosess kan vi nå legge fram en samlet oversikt

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Bjerkreim kommune ved kommunestyret den 7.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 15.06.2017 nr. 811 Forskrift om tildeling

Detaljer

AVLASTNING. 8. Mar s 2013

AVLASTNING. 8. Mar s 2013 AVLASTNING 8. Mar s 2013 1 2 Avlastning - Helse- og omsorgstjenesteloven Noen problemstillinger. Regulering av retten til avlastning /plikten til å gi avlastning Begrepet nødvendige helse- og omsorgstjenester

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Høringsdokument 27.04.17 Rollag kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Hjemmel: Vedtatt i Rollag kommunestyre (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011

Detaljer

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Buskerud Hva vil jeg bruke tiden deres til? En kort innføring i eldres rettigheter Status eldre Informasjon om ombudsordningen Når vi får et behov for hjelp.. Dette er likt

Detaljer

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Saksnr. 16/2597 Journalnr. 8455/17 Arkiv H12 Dato

Detaljer

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Kristiansen Bente Innholdsfortegnelse Bakgrunn for ny forskrift

Detaljer

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Saksframlegg OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Forslag til innstilling: Bystyret slutter seg til de foreslåtte retningslinjer for tildeling

Detaljer

Serviceerklæring, Åpen omsorg

Serviceerklæring, Åpen omsorg Hjemmehjelp. Serviceerklæring, Åpen omsorg Denne serviceerklæringen skal bidra til å avklare forventninger mellom deg og det kommunale hjelpeapparatet. Dette fordi at du skal få en realistisk informasjon

Detaljer

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune.

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Informasjonen er utarbeidet ved Tjenestekontoret desember 2011 og revidert desember 2014. Trygghetsalarm I Porsgrunn

Detaljer

Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester. Nes kommune

Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester. Nes kommune Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester Nes kommune To førende prinsipp for tjenestetildelingen for helse- og omsorgstjenester i Nes kommune: 1. Mestringsprinsippet

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE. Hjemmel: Fastsatt av Eidskog kommune ved kommunestyret den. med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale

Detaljer

Tjøme kommune Helse og velferd

Tjøme kommune Helse og velferd Tjøme kommune Helse og velferd Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Johnny Steinsvåg 33 06 78 52 17/3969 Dato: 03.05.2017 Johnny Steinsvåg FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat

Vedlegg til høringsnotat 1 Vedlegg til høringsnotat Nye lovbestemmelser vedtatt 17. juni 2016 I I lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter gjøres følgende endringer: Ny 2-1 e skal lyde: 2-1 e Rett til opphold i

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN Notat Til : Bystyrekomite helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/00443-031 H &25 DRAMMEN 23.11.2004 ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I SYKEHJEM, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I SYKEHJEM, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I SYKEHJEM, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Bamble kommune ved kommunestyret xx.xx.2017 med hjemmel

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for målrettet miljøarbeid i hjemmet (praktisk bistand og opplæring) Vedtatt i KST d.d. 25.2.13, revidert 26.3.15 Formål med standard:

Detaljer

Ringerike kommune Revidert desember 2012

Ringerike kommune Revidert desember 2012 Ringerike kommune Revidert desember 2012 Innholdsfortegnelse Generelt om vilkår for tildeling av tjenester... 3 Omsorgstrappene... 4 Generell omsorgstrapp... 4 Omsorgstrapp psykisk helse... 5 Omsorgstrapp

Detaljer

Tjenestekriterier og standard. helse- og omsorgstjenestene. Songdalen kommune

Tjenestekriterier og standard. helse- og omsorgstjenestene. Songdalen kommune Tjenestekriterier og standard på helse- og omsorgstjenestene Songdalen kommune 1 Forord Etter en bred administrativ og faglig prosess fremlegges forslag til fremtidige kriterier for tildeling av helse-

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Det vises til Stortingets behandling av Prop. 99 L (2915 2016) og vedtak av 17. juni 2016 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G31 Arkivsaksnr: 2017/1849-4 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Randaberg kommune ved kommunestyret [22.06.17] med

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Vedtatte minstestandarder I. Veileder ved tjenestetildeling. Pleie- og omsorgstjenesten

Vedtatte minstestandarder I. Veileder ved tjenestetildeling. Pleie- og omsorgstjenesten Vedtatte minstestandarder I Veileder ved tjenestetildeling I Pleie- og omsorgstjenesten IPLOS innholdsstandard IPLOS skal anvendes overfor personer som søker/mottar en eller flere av følgende sosial- og

Detaljer

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/1465-3 J44 &58 10.02.2017 WES Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem

Detaljer

Hjemmesykepleie. Helsehjelp i hjemmet. Generelt. Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet. Fagområde. Alle tjenester A-Å Omsorg.

Hjemmesykepleie. Helsehjelp i hjemmet. Generelt. Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet. Fagområde. Alle tjenester A-Å Omsorg. Hjemmesykepleie Helsehjelp i hjemmet Generelt Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14 PRINSIPPER FOR EVALUERING AV EGENBETALINGSORDNINGEN I HELSE-OG OMSORGSTJENESTEN I DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2016/2178-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 6/17 03.04.2017 Utvalg for helse og omsorg 10/17 03.04.2017 Kommunestyret

Detaljer

Kommunale tjenester. Retten til BPA. Koordinering av kommunale tjenester. Bruker medvirkning Rettigheter og grenser.

Kommunale tjenester. Retten til BPA. Koordinering av kommunale tjenester. Bruker medvirkning Rettigheter og grenser. Kommunale tjenester Retten til BPA. Koordinering av kommunale tjenester. Bruker medvirkning Rettigheter og grenser. Kapittel 1. Formål og virkeområde 1-1.Lovens formål: Lovens formål er særlig å: 1. forebygge,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE

SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 24.10.2017, saksnr. 39/17 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter...

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter... Tjenestenivå i helse og omsorgstjenesten i Gran kommune gjeldende fra 1.mars 2012 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker

Detaljer

Seksjon for helse og velferd

Seksjon for helse og velferd FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for helse og velferd Vedlegg til løpenr. 35849/2017, saksnr. 2017/6405 Klassering: H12 Dato: 04.04.2017 HØRINGSUTKAST PER 4. APRIL 2017: KOMMUNAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD

Detaljer

Serviceerklæring. Sykehjem

Serviceerklæring. Sykehjem Serviceerklæring Sykehjem Har du behov for opphold på sykehjem? Langtidsopphold kan tildeles den som har varig behov for annen oppfølging og bistand enn det som kan gis i eget hjem. Andre hjelpetiltak

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar)

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar) Helse- og omsorgstjenester (begrenset til kommunens ansvar) Pasient- og brukerrettighetsloven Pbrl. kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport Bl.a.: 2-1 a.rett til nødvendig hjelp fra

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse BPA. Generelt. Alternativt navn BPA. Fagområde. Omsorg, trygd og sosiale tjenester. Beskrivelse

Brukerstyrt personlig assistanse BPA. Generelt. Alternativt navn BPA. Fagområde. Omsorg, trygd og sosiale tjenester. Beskrivelse Brukerstyrt personlig assistanse BPA Generelt Alternativt navn BPA Fagområde Omsorg, trygd og sosiale tjenester Beskrivelse Er du sterkt funksjonshemmet eller er under 67 år med et langvarig og stort behov

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig NAV STRAND STRAND KOMMUNE Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Strand kommunestyre 28.10.2009 sak 47/09 Utleiebolig retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling

Detaljer

KRITERIEGRUNNLAG OG MINSTESTANDARDEIR FOR 2 8 APR. 2009 TILDELING AV HJEMMEHJELP I OPPDAL KOMrlAtlfilE Ø

KRITERIEGRUNNLAG OG MINSTESTANDARDEIR FOR 2 8 APR. 2009 TILDELING AV HJEMMEHJELP I OPPDAL KOMrlAtlfilE Ø KRITERIEGRUNNLAG OG MINSTESTANDARDEIR FOR 2 8 APR. 2009 TILDELING AV HJEMMEHJELP I OPPDAL KOMrlAtlfilE Ø Lovgrunnlaget : Lov om sosiale tjenester $$ 1-1 og 4i a l O L Rutiner for god saksbehandling ved

Detaljer

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena...

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena... Innhold Forord... 11 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14 Den historiske utviklingen av hjemmesykepleien... 14 Fra familieomsorg til offentlig omsorg... 15 Økning i antall pasienter og ansatte...

Detaljer

Serviceerklæring -Opphold i sykehjem

Serviceerklæring -Opphold i sykehjem Serviceerklæring -Opphold i sykehjem Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Overordnet mål Du skal oppleve respekt, trygghet, og omsorg. Du skal oppleve

Detaljer

Tildelingskriterier for helse- og mestringstjenester, og lokal forskrift for tildeling av institusjonsplass

Tildelingskriterier for helse- og mestringstjenester, og lokal forskrift for tildeling av institusjonsplass Tildelingskriterier for helse- og mestringstjenester, og lokal forskrift for tildeling av institusjonsplass Vedtatt i kommunestyret 22.juni 2017 - ESA 16/1685 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Lovgrunnlag

Detaljer

Boligsosial konferanse Akershus

Boligsosial konferanse Akershus Boligsosial konferanse Akershus 20. og 21. mai 2014 Helse- og omsorgstjenesteloven 3-1 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester 3-1 første ledd: Kommunen skal sørge for at personer som oppholder

Detaljer

Serviceerklæring. Praktisk bistand/ hjemmehjelp

Serviceerklæring. Praktisk bistand/ hjemmehjelp Serviceerklæring Praktisk bistand/ hjemmehjelp Har du behov for praktisk bistand/hjemmehjelp? Du kan få praktisk bistand/hjemmehjelp når du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er helt avhengig av praktisk

Detaljer

Avdeling Helse. Telefonliste for avdeling Helse: Informasjon 9. november 2015. Helsesjef Øyvind Lovald. Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas

Avdeling Helse. Telefonliste for avdeling Helse: Informasjon 9. november 2015. Helsesjef Øyvind Lovald. Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas Telefonliste for avdeling Helse: Navn: Helsesjef Øyvind Lovald Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas Telefon: 35 94 25 71 35 94 25 73 eller 917 95 209 Kontor avd. for Helse 35 94 25 72 Siljan sykehjem

Detaljer

Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Fagområde Beskrivelse

Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Fagområde Beskrivelse Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Institusjon- korttidsopphold Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)

SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) ALTA KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) Mellom arbeidsleder. (navn) (fødselsdato) og Alta kommune ved virksomhet for bistand 1. FORMÅL Brukerstyrt personlig assistanse er

Detaljer