Halden kommune. Kvalitetsstandarder for HALDEN KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halden kommune. Kvalitetsstandarder for HALDEN KOMMUNE"

Transkript

1 HALDEN KOMMUNE Kvalitetsstandarder for MATOMBRINGING TRYGGHETSALARM HELSEHJELP I HJEMMET PRAKTISK BISTAND I HJEMMET PARKTISK BISTAND OG OPPLÆRING I HJEMMET INDIVIDUELL PLAN BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE STØTTEKONTAKT AVLASTNING - i eller utenfor institusjon KOMMUNALT DAGTILBUD FOR DEMENTE OMSORGSLØNN TIDSBEGRENSET OPPHOLD I INSTITUSJON (korttidsplass) LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON BOLIGER Halden kommune Vedtatt av Hovedutvalg for helse og omsorg, 4.juni

2 INNHOLD: Kapittel Tittel Side 1 BEGREPSAVKLARINGER 2 2 FORVENTNINGER TIL TJENESTEUTØVER OG TJENESTEMOTTAKER 3 3 MATOMBRINGING 5 4 TRYGGHETSALARM 7 5 HELSEHJELP I HJEMMET 9 6 PRAKTISK BISTAND I HJEMMET 13 7 PARKTISK BISTAND OG OPPLÆRING I HJEMMET 16 8 INDIVIDUELL PLAN 20 9 BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE STØTTEKONTAKT AVLASTNING - i eller utenfor institusjon KOMMUNALT DAGTILBUD FOR DEMENTE OMSORGSLØNN TIDSBEGRENSET OPPHOLD I INSTITUSJON (korttidsplass) LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON BOLIGER 40 Vedlegg 44 1

3 1 BEGREPSAVKLARINGER I beskrivelsen av Halden kommunes kvalitetsstandarder benyttes mange begrep og beskrivelser. Vi finner det hensiktsmessig å tydeliggjøre enkelte av disse. 1.1 HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN Fellesbeskrivelse for alle tjenester i kommunalavdeling Helse og omsorg. 1.2 HJEMMETJENESTEN Dette er en fellesbeskrivelse av helsehjelp i hjemmet (tradisjonelt kalt hjemmesykepleien) og praktisk bistand (tradisjonelt kalt hjemmehjelp). I prinsippet defineres alle tjenester i brukerens hjem som en hjemmetjeneste. Det kalles ofte «hjemmebaserte tjenester», «helsehjelp i hjemmet» eller «tjenester i hjemmet», enten tjenesten ytes av hjemmesykepleien eller for eksempel av personell i en omsorgsbolig. Begrepet «Hjemmetjenesten» i Halden er samsvarende med hjemmesykepleien og praktisk bistand (hjemmehjelp). 1.3 INSTITUSJON I denne sammenheng benyttes institusjonsbegrepet primært om Sykehjem beskrevet som punkt d i 1, «Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon». Begrepet omfavner også avlastningsinstitusjoner for barn under 18 år, institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige, aldershjem og døgnplasser for øyeblikkelig hjelp. 1.4 BRUKER, TJENESTEMOTTAKER Èn definisjon av begrepet «bruker» er : «En som er mottaker av profesjonelle tjenester, i eller utenfor institusjon, uavhengig av behandlende profesjon. Et menneske som selv har definert at det har et behov for å motta profesjonelle tjenester, eller som mottar disse under tvang.» (Selvhjelp Norge, selvhjelp.no). Vi benytter begrepet «Tjenestemottaker» som ensbetydende med «bruker». Andre alternative begrep er for eksempel «klient», «pasient» eller «kunde». 1.5 SØKER Før man har fått vedtak på tjenester bruker vi fellesbegrepet «søker», dersom man ønsker/har søkt en kommunal tjeneste. 2

4 2 FORVENTNINGER TIL TJENESTEUTØVER OG TJENESTEMOTTAKER I dette kapittelet er det samlet hvilke forventninger som er gjeldene til tjenesteutøver/- mottaker. Enkelte punkter kan være uaktuelle i forhold til enkelte tjenester. 2.1 DETTE KAN FORVENTES AV TJENESTEUTØVER Tjenesten ytes og dokumenteres i henhold til vedtak Tjenesteutøver skal samhandle med tjenestemottaker om utførelse av tjenesten Tjenesteutøver skal opptre høflig og ha respekt for tjenestemottaker som person Tjenesten ytes med basis i forebyggende og rehabiliterende fokus, med stor vekt på egenmestring Tjenesteutøver plikter å informere om relevante tjenester 2.2 DETTE FORVENTES AV TJENESTEMOTTAKER Det må leveres søknad på tjenestene (unntatt Individuell plan), underskrevet av søker selv, foresatte, fullmektig eller hjelpeverge/verge. Som hovedregel skal søker/pårørende fylle ut søknad selv. Dersom man trenger hjelp til å fylle ut søknad om tjenester, få enkeltvedtaket revurdert eller fremme en klage på tjenesten/vedtak, kan tjenesteutøver bistå med dette Tjenestemottaker må gjøre seg godt kjent med vedtaket Tjenestemottaker må være til stede i hjemmet og det forutsettes at det gis beskjed dersom man ikke er hjemme til avtalt tid Tjenestemottaker opptrer høflig og har respekt for tjenesteutøver Når tjenestemottaker mottar tjenester i hjemmet blir hjemmet automatisk tjenesteutøvers arbeidsplass. Det forventes at tjenestemottager bidrar til å skape en god arbeidsplass for den ansatte jf. bestemmelsene i arbeidsmiljøloven Dersom det etter vurdering konkluderes med at det er behov for hjelpemidler for at man skal kunne være selvhjulpen eller behov for hjelpemidler for og fullt ut kunne gi forsvarlig tjeneste, skal dette oppbevares i hjemmet, jfr Arbeidsmiljøloven 3

5 Pleie og omsorg i hjemmet kan ikke tilbys i situasjoner der tjenestemottaker eller andre i husholdningen viser truende eller voldelig adferd (med mindre tjenestebehovet er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven 4A-1). Tjenesteutøver vil melde fra til annen instans (eks. lege, spesialisthelsetjenesten eller politiet) dersom det vurderes at det er behov for det Det kreves at hjemmet er utstyrt med nødvendig og tilpasset utstyr husholdningen til utførelse av arbeidsoppgaven. Tjenesteutøver kan være behjelpelig med å søke om nødvendige hjelpemidler Hus eller ringeklokke må være merket med nummer og navn, og det må være lys utendørs slik at det er lett å finne frem. På vinteren må vei være brøytet og strødd slik at tjenesteutøver kan komme fram til ytterdør. Det kreves at hjemmet er i en slik stand at tjenesteutøver kan utføre arbeidet. Det må være flytende såpe og tørkepapir tilgjengelig, nødvendig utstyr til personlig hygiene. Det forutsettes at det ikke røykes mens tjenesteutøver er på besøk, og at det eventuelt luftes godt før de kommer Tjenestemottakere som har husdyr må sørge for at disse ikke er til sjenanse for tjenesteutøver. Dyr skal ikke gå løse inne eller utenfor huset når tjenesteutøver er til stede. 4

6 KVALITETSSTANDARDER FOR HALDEN KOMMUNE 3 MATOMBRINGING 3.1 HJEMMEL Matombringing av ferdig middagsmat er ikke lovpålagt og er å betrakte som et servicetilbud. Levering av ferdig middagsmat skal bidra til å dekke ernæringsbehovet til innbyggere som av helsemessige grunner ikke selv er i stand til å ivareta dette på en tilstrekkelig måte. 3.2 KRITERIER FOR MATOMBRINING Det må søkes på denne tjenesten Man må ha et helseproblem som gjør det vanskelig å tilberede måltider. Har man mulighet for det, anmodes man om å selv ta kontakt med Halden Kommunes sentralkjøkken på telefon for egen avtale Middag leveres tilkjørt av Halden ASVO Informasjon om pris og bestilling får man ved å ringe telefonnummer BETINGELSER FOR MATOMBRINGNING Dersom bruker har behov for hjelp til å varme maten, fattes det enkeltvedtak på Helsehjelp i hjemmet og tjenesten utføres av hjemmetjenesten. Dersom tjenestemottaker har behov for hjelp til å varme maten, er det en forutsetning at bruker har mikrobølgeovn. Dersom tjenestemottaker eller pårørende ikke kan åpne døren for sjåføren ved levering leveres maten til hjemmetjenestens base for videre utlevering. 3.4 SERVICEGRAD Maten kjøres ut til tjenestemottakers hjem mandag torsdag, middag for helg leveres torsdag. Tjenestemottaker kan selv velge retter ut fra oppsatt meny som distribueres av sjåføren. Det leveres kun normal porsjon. Hver porsjon er merket med holdbarhetsdato. Spesialkost kan leveres etter egen avtale. 5

7 3.5 BETALING Det sendes ut egen regning fra sentralkjøkkenet 1 gang / måned. Prisen på middagsmat fastsettes hvert år av kommunestyret. Det kreves betaling for retter som ikke er avbestilt innen fristen; det vil si innen kl siste virkedag før levering. Pr mai 2013 er prisen kr 72,- pr tilkjørt porsjon. 6

8 4 TRYGGHETSALARM 4.1 HJEMMEL Trygghetsalarm er ikke lovpålagt og er å betrakte som et servicetilbud. 4.2 FORMÅL Helse- og omsorgstjenesten skal bidra til at den enkelte innbygger kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesteutøvelsen skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og bidra til at brukeren opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring. Trygghetsalarm kan være et verktøy som bidrar til dette. Ved hjelp av trygghetsalarm skal tjenestemottaker ha mulighet til å tilkalle hjelp i en akuttsituasjon når han/hun føler seg utrygg eller for eksempel har falt. Alarmens virkeområde er innendørs Definisjon av: Hjelp i en akuttsituasjon : En akuttsituasjon er å forstå som en tilstand som tjenestemottakeren kommer i øyeblikkelig (ikke akuttberedskap- 113) eller i løpet av noen timer, der han/hun må ha hjelp av omsorgspersonell for å komme seg ut av denne situasjonen. KRITERIER FOR TILDELING Det må søkes på denne tjenesten. Tjenestemottaker må være tilknyttet telefon linje/nett Tjenestemottaker må være i stand til å forstå trygghetsalarmens funksjon og vurdere definisjonen på Hjelp i en akutt situasjon. Typiske faktorer som legges til grunn : o Redusert bevegelighet med fare for fallulykker o Stor grad av utrygghet o Kronisk sykdom som hindrer bruk av vanlig telefon 7

9 4.3 BETINGELSER FOR TRYGGHETSALARM I OMSORGSBOLIGER Omsorgsboligene har samme betingelser for trygghetsalarm som for øvrig, med noen justeringer. Det benyttes et skjema der man inngår en avtale når man får tildelt trygghetsalarm. Denne avtalen beskriver hva som er aktuelt for det enkelte stedet - eksempel på dette finnes som vedlegg til kvalitetsstandardene (vedlegg 1). 4.4 BETINGELSER FOR TILKNYTTING AV PRIVAT ALARM Når det foreligger vedtak om tjenesten trygghetsalarm, kan tjenestemottaker anskaffe egen/privat alarm som tilknyttes Halden Legevakt Det er hjemmetjenesten i Halden kommune som deretter får beskjed og rykker ut Tjenestemottaker betaler en månedlig egenandel for oppkobling Vedlikehold, reparasjoner, skader eller tap av utstyr (f.eks mistet smykke) dekkes av eieren selv Kommunen forbeholder seg rett til å oppheve vedtaket vedrørende trygghetsalarm dersom den ikke brukes i henhold til hensikten Privateide alarmer innløses IKKE når tjenesten avsluttes Tjenestemottaker eller pårørende skal si opp avtalen når behovet for trygghetsalarm er opphørt 4.5 KVALITETSKRAV TIL TJENESTEN TRYGGHETSALARM Tjenestemottaker får opplæring i bruk av trygghetsalarmen Tjenestemottaker skal motta svar fra Halden Legevakt innen 5 minutter etter utløst alarm Har tjenestemottakeren behov for hjelp, skal tjenesten være på plass så raskt som mulig Alarmene gjennomfører automatisk daglig sjekk av overføring av signaler, dette fanges opp med melding fra Halden Legevakt Daglig sjekk av overføring av signaler koster 1 tellerskritt 4.6 EGENBETALING Egenandel for oppkobling mot Halden Legevakt er pr mai 2013 kr 165,- pr måned. Egenandelen fastsettes årlig av kommunestyret. 8

10 5 HELSEHJELP I HJEMMET 5.1 HJEMMEL Lov om pasient- og brukerrettigheter 2-1 a) og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2, pkt 6 a) 5.2 FORMÅL Helse- og omsorgstjenesten skal bidra til at den enkelte innbygger kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesteutøvelsen skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og bidra til at brukeren opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring. Helsehjelp i hjemmet innvilges til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen og fyller vilkårene for å motta helsehjelp. 5.3 VILKÅR FOR TILDELING AV HELSEHJELP I HJEMMET Det må leveres søknad på denne tjenesten, underskrevet av søker selv, foresatte, fullmektig eller hjelpeverge/verge. Unntak : Ved akutt behov for hjelp kan man etter nøye helsefaglig vurdering iverksette hjelpetiltak i påvente av behandling av søknaden. Den som skal motta hjelp må være hjemmeboende Hjelpebehovet må være av helsemessig art og bygge på en helsefaglig vurdering Søker må ha en kortvarig eller kronisk sykdom/funksjonshemming som medfører behov for helsehjelp i eget hjem, dersom man ikke kan få/nyttiggjøre seg denne hjelpen annet sted 9

11 5.4 TJENESTEN YTES I HENHOLD TIL FØLGENDE STANDARD ETTER INDIVIDUELL VURDERT BEHOV OG INNVILGET ENKELTVEDTAK Rehabilitering Hjemmebaserte tjenester yter nødvendig bistand for å fremme en rehabiliteringsprosess i hjemmet. Tjenesten ytes i en tidsbegrenset periode etter kartlegging og vedtak Ernæring Tilrettelegging av måltider blir individuelt vurdert Bistand til oppvarming av ferdig tilberedt middag (se kapittel 3 om matombringing). Det stilles vilkår om mikrobølgeovn ved behov for hjelp til å varme middag. Nødvendig bistand til inntak av mat og drikke Nødvendig bistand til å administrere sonde ernæring Personlig stell og omsorg Bistand til å stå opp og legge seg, personlig hygiene, samt på- og avkledning Bistand til tannpuss/ munnstell Bistand til dusj/bad, samt hårvask etter individuelt vurdert behov Hårstell forøvrig og ordinær fotpleie må man selv sørge for gjøres av frisør og fotpleier Nødvendig bistand til barbering. Nødvendig bistand til bruk av tannproteser, briller og høreapparat. Nødvendig bistand ved naturlige funksjoner som toalettbesøk, bruk av inkontinensutstyr, stell av stomi, kateterisering og stell av ulike typer katetre. Tilpasset bistand med tanke på forebygging av trykksår og kontrakturer Tilsyn Tilsyn i form av besøk eller telefonoppfølging fra tjenesteyter ytes ikke Sårbehandling Sårbehandling der hjemmesykepleien anmodes om å bistå skal være vurdert av lege 10

12 Hjelp til sårskift skal som hovedregel utføres hos fastlegen. Hjelp til sårskift, ytes kun til de som ikke er fysisk i stand til og nytte egen lege eller poliklinikk, sårskift ytes kun unntaksvis i helgene og røde dager Der hjemmetjenesten bistår med sårskift må det foreligge faglig begrunnelse for at sårstell må utføres av fagperson Det kan gis opplæring til tjenestemottaker eller pårørende slik at man selv kan utføre sårskiftet Bistand til å administrere medisiner kan innvilges : når det etter individuell vurdering ikke er mulig å administrere medisiner i privat multidoseordning ved kortvarige kurer eks mot infeksjoner medisinering med hyppige endringer når tjenestemottaker må ha hjelp til å ta medisiner Prøver, undersøkelser, injeksjoner o.l. Dette skal som hovedregel foretas hos egen fastlege Sårbehandling, prøver, injeksjoner, infusjoner (i venekateter/infusjonspumpe), innhalasjoner (forstøver), blodtrykk, puls og blodsukker gis etter kartlegging, faglig vurdering og tildeles i form av enkeltvedtak. Det er den helsefaglige vurderingen som skal ligge til grunn når det innvilges vedtak på disse tjenestene Mestringssamtaler/støttesamtaler Innvilges fortrinnsvis til personer som på grunn av helsesvikt har behov for veiledning til å mestre sin hverdag/ situasjon. Tjenesten kan ytes individuelt eller i grupper. Det gjøres avtale i hvert enkelt tilfelle hvorvidt tjenesten skal ytes i tjenestemottakerens hjem eller på annen avtalt arena. Fokusområder kan være å kartlegge ressurser, mestringsstrategier, hjelp til å sortere/strukturere tanker/tankekaos, «ventilering» av følelser. 11

13 5.4.9 Omsorg ved livets slutt Helse- og omsorgstjenesten kan tilrettelegge for omsorg ved livets slutt i hjemmet. Tjenesten kan sørge for at: tjenestemottaker mottar best mulig pleie og stell det blir avklart samhandling mellom hjemmetjenesten, pårørende, behandlende sykehus og/eller fastlege det tilstrebes god smerte- og symptomlindrende behandling i samarbeid med behandlende lege 5.5 OPPGAVER SOM IKKE INNGÅR I TJENESTEN Følge til lege, sykehus eller korttidsopphold, med mindre det er nødvendig for å sikre medisinsk oppfølging De tjenester brukeren kan benytte seg av andre steder utføres ikke Hente medisiner på apotek der andre kan utføre dette Tjenesteutøver har ikke anledning til å transportere tjenestemottaker i tjenestebil eller egen personbil 5.6 EGENBETALING Det er ingen egenandel for helsehjelp i hjemmet 12

14 6 PRAKTISK BISTAND I HJEMMET 6.1 HJEMMEL Lov om pasient- og brukerrettigheter 2-1 a) og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2, pkt 6, bokstav b. 6.2 FORMÅL Helse- og omsorgstjenesten skal bidra til at den enkelte innbygger kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesteutøvelsen skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og bidra til at brukeren opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring. Praktisk bistand i hjemmet tildeles til innbyggere i kommunen som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie nødvendige gjøremål. Ved tildeling tas hensyn til husstandens samlede ressurser for å ivareta nødvendige gjøremål. Tjenesten vektlegger verdien av egenmestring. Utgangspunktet er at tjenestemottaker bidrar så langt mulig med det man kan, eller kan trenes opp til. 6.3 TJENESTEN PRAKTISK BISTAND YTES I HENHOLD TIL FØLGENDE STANDARD ETTER INDIVIDUELT VURDERT BEHOV OG INNVILGET ENKELTVEDTAK Nødvendig renhold Rengjøring i form av gulvvask, støvsuging, støvtørring og vask av bad utføres normalt 1,5 time hver 4. uke og begrenses inntil 60 kvm og av rom som er i daglig bruk (stue, kjøkken, soverom, bad samt evt gang). Støvsuging og gulvvask utføres der vi kommer til, møbler og store tepper flyttes ikke. Bistand til oppvask av kjøkkenutstyr gis inntil 3 ganger pr. uke. I jul- og påskeukene samt andre helligdager bortfaller renhold. I sommerferien reduseres renholds bistanden etter individuell vurdering. 13

15 6.3.2 Annet husarbeid Sengetøy skiftes 1 gang pr. 3. uke, eller etter en individuell vurdering Tømming av søppel inntil 3 ganger i uken Henting av post utføres unntaksvis og maks 3 ganger i uken. 6.4 OPPGAVER SOM IKKE INNGÅR I TJENESTEN Storrengjøring av tak og vegger, støvsuging av møbler, vindusvask, boning av gulv, dra ut store og tunge tepper, puss av sølvtøy og kobber, innvendig vask av skap o.l. Støv tørking der det er mye pyntegjenstander Innglassede uterom, balkong anses ikke som stue Huslige oppgaver i forbindelse med gjester og voksne, hjemmeboende barn. Hagearbeid; stell av blomsterbed, klippe gress o.l. Hjelp til snømåking gis som hovedregel ikke Hjelp til husdyrhold Hjelp til flytting Hjelp til utvendig trappevask og vask i felles arealer, der det ikke inngår i tjenestemottakers leieforpliktelser Følge til lege, sykehus, korttidsopphold Tjenesten yter ikke bistand som følge til handling eller andre sosiale aktiviteter Hente medisiner på apotek der andre kan utføre dette Tjenesteutøver har ikke adgang til å benytte tjenestemottakers bankkort for å hente kontanter. Håndtering av kontanter kan kun gjøres ved gyldig fullmakt eller etter egen disponeringsavtale med hjelpeverge. Stryke tøy, reparasjon av tøy utføres ikke Tjenesteutøver har ikke anledning til å transportere tjenestemottaker i tjenestebil eller egen personbil 6.5 EGENBETALING Det betales egenandel for praktisk bistand på grunnlag av pasientens/husstandens samlede inntekt, jf Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av , kap 2. 14

16 Minstesats av egenbetaling er statlig fastsatt, de øvrige satsene fastsettes av kommunestyret årlig. 15

17 7 PRAKTISK BISTAND OG OPPLÆRING I HJEMMET ETTER INDIVIDUELT VURDERT BEHOV OG INNVILGET ENKELTVEDTAK 7.1 HJEMMEL Lov om pasient- og brukerrettigheter 2-1 a) og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2, pkt 6, bokstav b. 7.2 FORMÅL Helse- og omsorgstjenesten skal bidra til at den enkelte innbygger kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesteutøvelsen skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og bidra til at brukeren opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring. Praktisk bistand og opplæring i hjemmet tildeles til innbyggere i kommunen som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie nødvendige gjøremål. Tjenesten kan ytes i form av veiledning, opplæring, tilrettelegging eller praktisk utførelse av oppgaver tjenestemottaker ikke kan klare selv. Tjenesten vektlegger verdien av egenmestring. 7.3 FØLGENDE TJENESTER KAN INNGÅ I VEDTAK OM PRAKTISK BISTAND OG OPPLÆRING Utgangspunktet for tjenesten er veiledning og opplæring, og at tjenestemottaker deltar og bidrar så langt mulig med det man kan Planlegging og strukturering av egen hverdag Opplæring i ADL ferdigheter. Lage struktur over daglige gjøremål ved bruk av dag- og ukeplan og ved bruk av hensiktsmessig og tilgjengelig velferdsteknologi. Bistand til å ivareta økonomi i samarbeid med hjelpeverge eller nærmeste pårørende. 16

18 Bistand til å opprette kontakt/følge opp avtaler med NAV og andre instanser Sosiale aktiviteter/ ferdigheter Opplæring i selvbestemmelse /selvhevdelse, myndiggjøring og brukermedvirkning. Opplæring i sosiale ferdigheter og/eller adferdsregulerende tiltak. Veiledning og realitetsorientering. Bistand til nettverksbygging. Bistand til å komme i gang/motivering til dagtilbud og fritidsaktiviteter Nødvendige ærender Bistand til å bestille nødvendige hygieneprodukter. Bistand til å betale regninger via brevgiro, hente post i umiddelbar nærhet til bolig. Brukere bør i størst mulig grad opprette avtalegiro. Bistand til å bestille brensel og nødvendig hjelp til å hente inn ved og parafin dersom det ikke er mulighet for å installere andre oppvarmingskilder. For at denne tjenesten skal ytes, stilles det vilkår om at ved o.l er lagret i umiddelbar nærhet til boligen, og på en måte som sikrer lett tilgjengelighet for jenesten. Bistand til å bestille matvarer fra butikk som fortrinnsvis utfører varetransport, eller handle i nærmeste butikk der varetransport ikke er tilgjengelig 1 gang i uka. Nødvendig bistand til mottak av dagligvarer Nødvendig renhold Rengjøring i form av gulvvask, støvsuging, støvtørring og vask av bad utføres normalt 1,5 timer hver 4. uke og begrenses inntil 60 kvm og av rom som er i daglig bruk (stue, kjøkken, soverom, bad samt evt gang). Støvsuging og gulvvask utføres der vi kommer til, møbler flyttes ikke I jul- og påskeukene samt andre helligdager bortfaller renhold. I sommerferien reduseres renholds bistanden, ut i fra en individuell vurdering Annet husarbeid (praktisk bistand) som kan inngå i tjenesten Sengetøy skiftes 1 gang pr. 3. uke eller etter en individuell vurdering Nødvendig bistand til maskinvask av klær, samt rydding av tøy, ytes normalt 1 gang pr. uke. Tømming av søppel, henting av post 17

19 7.3.6 Koordinering av tjenester Individuell plan omhandles i kapittel Kommunal handleordning Man kan søke om bistand til handling gjennom kommunal handleordning. Bestilling av matvarer fra COOP til hjemmeboende kan benyttes dersom man ikke kan handle selv eller har noen andre som kan bistå med dette. Avtale kan opprettes om bestilling/levering av matvarer hjem en gang i uken. Kostnad for utkjøring debiteres fra ASVO. 7.4 OPPGAVER SOM IKKE INNGÅR I TJENESTEN Storrengjøring av tak og vegger, Støvsuging av møbler, vindusvask, boning av gulv, dra ut store og tunge tepper, puss av sølvtøy og kobber, innvendig vask av skap o.l. Støv tørking der det er mye pyntegjenstander Innglassede uterom, balkong anses ikke som stue Huslige oppgaver i forbindelse med gjester og voksne, hjemmeboende barn Hagearbeid; stell av blomsterbed, klippe gress o.l. Hjelp til snømåking gis som hovedregel ikke. Hjelp til husdyrhold. Hjelp til flytting. Hjelp til utvendig trappevask og vask i felles arealer i f.eks blokk Følge til lege, sykehus, korttidsopphold med mindre det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig medisinsk oppfølging med tanke på tjenesteutøvelsen. Hjemmetjenesten yter ikke bistand som følge til handling eller andre sosiale aktiviteter. Henting av medisiner på apotek dersom man har andre som kan utføre dette. Tjenesteutøver har ikke adgang til å benytte tjenestemottakers bankkort for å hente kontanter. Håndtering av kontanter kan kun gjøres ved gyldig fullmakt eller etter egen disponeringsavtale med hjelpeverge. Stryking av tøy, samt reparasjon og sømarbeid utføres ikke. Tjenesteutøver har ikke anledning til å transportere tjenestemottaker i tjenestebil eller egen personbil. 18

20 7.5 EGENBETALING Det betales egenandel for den delen av tjenesten som betraktes som praktisk bistand, på grunnlag av pasientens/husstandens samlede inntekt, jf Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av , kap 2. Minstesats av egenbetaling er statlig fastsatt, de øvrige satsene fastsettes av kommunestyret årlig. 19

21 8 INDIVIDUELL PLAN 8.1 HJEMMEL Individuell plan er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 7-1. Kommunen skal tilby koordinator etter 7-2 og kommunen skal ha en koordinerende enhet etter FORMÅL Individuell plan skal bidra til en helhetlig og koordinert tjeneste for tjenestemottakere/pasienter som har behov for to eller flere helse- og omsorgstjenester. Det må være behov for langvarige og koordinerte tjenester. 8.3 TILDELINGSKRITERIER/MÅL Tjenestemottaker kan be om å få utarbeidet en individuell plan. Kommunen har plikt til å på eget initiativ vurdere om en person bør få tilbud om individuell plan, men man skal ikke utarbeide individuell plan mot tjenestemottakerens vilje (jfr merknader til 7-1) Det skal foretas en konkret vurdering av tjenestemottakerens behov for individuell plan Kommunen tilbyr etter 7-2 bistand til koordinering av Individuell plan: o Koordinator setter opp plan sammen med tjenestemottaker o Koordinator leder ansvarsgruppemøter og koordinerer øvrige deltagere/gjøremål 20

22 9 BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE 9.1 HJEMMEL Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-8. Kommunen skal ha tilbud om personlig assistanse etter 3-2, pkt 6 bokstav b, i form av praktisk bistand og opplæring organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Prinsipper for administrering av BPA er beskrevet i: Rundskriv I-20/2000 og Rundskriv I-15/ FORMÅL Brukerstyrt personlig assistanse er en måte å organisere praktisk bistand på. Intensjonen med ordningen er at bruker skal få et mest mulig selvstendig liv. Forutsetningen er at bruker eller dens representant skal være arbeidsledere for sine hjelpere. 9.3 TILDELINGSKRITERIER / VILKÅR Det må søkes på tjenesten Søker eller representant for denne må være myndig og kunne inneha arbeidslederrollen Søker må være bosatt i kommunen Tjenestemottaker/arbeidsleder må forplikte seg til å delta på opplæringsprogram, inngå samarbeidsavtale og forhold seg til gjeldende arbeidsbestemmelser Tjenester som kan falle inn under ordningen er praktisk bistand og opplæring i hjemmet og støttekontakt. Tjenester etter helse og omsorgstjenesteloven 3-2, pkt 6 bokstav a, helsetjenester i hjemmet av medisinskfaglig bistand, skal i prinsippet ikke inngå i ordningen. Brukerstyrt personlig assistanse kan i slike tilfeller kombineres med ordinære hjemmetjenester. Omfanget av tjenesten skal tilsvare hva kommunen ville ytt av tjenester gjennom de ordinære omsorgstjenestene. Det skal være vurdert at BPA er det mest hensiktmessige tilbudet til tjenestemottaker. Hensynet til om BPA er den beste utnyttelsen av kommunens ressurser skal være ivaretatt. 21

23 Ved førstegangs vedtak om BPA vil vedtaket ha en begrenset tidsramme på inntil et år. Det vil bli foretatt en evaluering av ordningen, tjenestemottakers behov og de krav som kommunen setter til arbeidsleder. Det er tre ulike måter å praktisere BPA på : Kommunal drift kommunen har arbeidsgiveransvar og tjenestemottaker er arbeidsleder Andelslag arbeidsgiveransvaret er plassert i et andelslag og tjenestemottaker er arbeidsleder Tjenestemottaker er både arbeidsleder og arbeidsgiver i ordningen 9.4 KRAV TIL ARBEIDSLEDELSE Arbeidsleder (tjenestemottaker) må lage en stillingsinstruks og sette opp arbeidsplaner/ turnus ut fra sine behov og arbeidstidsbestemmelser hjemlet i arbeidsmiljøloven. Tjenestemottaker deltar i ansettelsesprosessen. Tjenestemottaker må vurdere ut fra vedtaket, egne behov og arbeidstidsreglement hvor mange assistenter som skal ansettes. 9.5 TYPER FUNKSJONSSVIKT HVOR BPA KAN VURDERES Personer som har et omfattende og sammensatt tjenestebehov i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Søker må ha egeninnsikt og ressurser til et aktivt og sosialt liv i og utenfor hjemmet. Bistandsbehov av praktisk bistand og opplæring i hjemmet bør i hovedsak være vurdert til mer enn 20 timer / uke, før BPA tildeles. I særlige tilfeller der tjenestemottaker er mindreårig eller psykisk utviklingshemmet, bor utenfor institusjon og ikke selv kan være arbeidsleder, kan ordningen gis ved at det oppnevnes en arbeidsleder. 22

24 9.6 TYPER FUNKSJONSSVIKT HVOR BPA IKKE TILDELES Tjenesteytelser som krever medisinsk og faglig kompetanse som hjemles i lov om helse- og omsorgstjenester 3.2, pkt 6, bokstav a, skal normalt ikke organiseres gjennom BPA. 9.7 EGENBETALING For den delen av vedtaket som anses som praktisk bistand i hjemmet betales egenandel pr. måned, avhengig av husstandens samlede inntekt. Minstesats fastsettes statlig, de øvrige satsene fastsettes hvert år av kommunestyret. 23

25 10 STØTTEKONTAKT 10.1 HJEMMEL Lov om helse- og omsorgstjenester 3-2 første ledd, pkt 6, bokstav b) FORMÅL Formålet med støttekontakt er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid KRITERIER Søkeren må bo eller oppholde seg i kommunen Søkeren må ha et særlig hjelpebehov på grunn av funksjonshemming, psykisk lidelse og eller behov for praktisk og sosial tilrettelegging. Personen må være avhengig av ledsager eller ha behov for hjelp til daglige funksjoner for å få innvilget støttekontakt. Hjelpebehovet kan være av varig eller forbigående karakter ORGANISERING / OMFANG Støttekontakter som engasjeres er i hovedsak personer uten spesifikk helsefagbakgrunn. Det inngås avtale med den enkelte støttekontakt om engasjement til enkeltpersoner og/eller til grupper tjenestemottakere. 24

26 11 AVLASTNING I ELLER UTENFOR INSTITUSJON 11.1 HJEMMEL Lov om helse- og omsorgstjenester 3-2 første ledd, pkt 6, bokstav d) FORMÅL Helse- og omsorgstjenesten skal bidra til at den enkelte innbygger kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesteutøvelsen skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og bidra til at brukeren opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring. Avlastning kan gis i form av døgnopphold i institusjon eller avlastningsbolig, ulike tilbud på dagtid eller som avlastning i privat hjem. Avlastning kan altså ha ulike former og gjennomføring av avlastningstiltak vil vurderes i hver enkeltsak ut fra hva som er mest hensiktsmessig HVEM KAN FÅ TJENESTEN Avlastning er en tjeneste som tildeles til den som yter særlig tyngende omsorgsarbeid til en som er omsorgstrengende, ikke mot den som skal ivaretas i avlastningstiltaket. Avlastningstiltak har til hensikt å sørge for nødvendig ferie og fritid for personer som utfører et særlig tyngende omsorgsarbeid for en annen TILDELINGSKRITERIER Omsorgsarbeidet må være vurdert som særlig tyngende Den omsorgstrengende må være helt avhengig av hjelp fra omsorgsyter for å kunne bo i eget hjem Avlastning innvilges kun når søknaden er begrunnet i omsorgsyters behov for fritid og omhandler særlig tyngende omsorgsoppgaver Avlastning innvilges ikke ved direkte utskriving fra sykehus 25

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE Kvalitetsstandard Rømskog kommune vedtatt av kommunestyret 11.06.15 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Vedtatt i Sel kommunestyre 14.12.12 Gjelder fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for pleie-, rehabilitering

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE Vedtatt av Berlevåg kommunestyre 24. november 2005 1 INNHOLD 1.0 Innledning s 3 2.0 s 3 3.0 Søknad om tjenester s 4 4.0 Vurdering/tildeling

Detaljer

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER Innhold Innledning... 4 Lovanvendelse... 5 Organisering av tjenestetildelingen i Steinkjer kommune... 8 Brukermedvirkning...

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven IS-1201 Veileder Heftets

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune.

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Informasjonen er utarbeidet ved Tjenestekontoret desember 2011 og revidert desember 2014. Trygghetsalarm I Porsgrunn

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten Internserien 3/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer