KRITERIER FOR TILDELING AV OMSORGS- TJENESTER I RAUMA KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRITERIER FOR TILDELING AV OMSORGS- TJENESTER I RAUMA KOMMUNE 26.11.08"

Transkript

1 KRITERIER FOR TILDELING AV OMSORGS- TJENESTER I RAUMA KOMMUNE Det er utarbeidet kriterier for tildeling av følgende tjenester: Etter Lov om helsetjenester i kommunene: Vilkår for hjemmesykepleie Vilkår for korttidsopphold i sykehjem - Observasjonsopphold - Opphold til kronisk syke og døende - Intervallopphold - Akuttopphold - Avlastningsopphold - Rehabilitering Vilkår for langtidsopphold i sykehjem Etter Lov om sosiale tjenester: Vilkår for praktisk bistand/opplæring (hjemmehjelp) Vilkår for omsorgslønn Vilkår for støttekontakt Vilkår for avlastning i private hjem Vilkår for avlastning i kommunal bolig Vilkår for korttidsopphold i omsorgssenter - Psykososialt opphold - Observasjonsopphold - Intervallopphold - Akuttopphold - Avlastningsopphold Vilkår for langtidsopphold i omsorgssenter - Opphold i somatisk avdeling - Opphold i skjermet enhet for demente Etter kommunale retningslinjer: Vilkår for omsorgsbolig med faste hjelpetiltak Vilkår for omsorgsbolig uten faste hjelpetiltak Vilkår for treningsleilighet Vilkår for brukerstyrt personlig assistanse BPA Vilkår for trygghetsalarm Vilkår for dagsentertilbud 1

2 1. Vilkår etter Lov om helsetjenester i kommunene, Hjelpebehov og vilkår i vurdering av rettskrav på hjelp Utgangspunkt: Hjelpebehov: Vilkår: Søkere som fyller vilkårene i 2-1, har rett til nødvendig helsehjelp, og kommunen har plikt til å yte helsehjelp etter 3-1, nr Behov for hjelp må være av helsemessig art, og skal bygge på en helsefaglig vurdering. Søker må trenge/være i behov for helsehjelp dersom vedkommende skal ha rettskrav på helsehjelpen, og for at kommunen skal ha hjelpeplikt Nærmere beskrivelse av vilkårene i 2-1. Sykdom, skade eller lyte har ført til nedsatt evne til: - å orientere seg for tid og sted mv. - å ivareta egen personlighet, selvtillit, identitet, intimitet mv. - å fungere sosialt grunnet atferds-, kommunikasjons- eller kontaktvansker. - å fungere intellektuelt grunnet mental eller annen sykelig svekkelse. - å utøve praktiske aktiviteter/handlinger pga. fysisk/psykisk funksjonshemming. Er helt avhengig av hjelp av medisinsk og helsemessig karakter til: - personlig stell og hygiene mv. - bevegelse og mobilitet. - opprettholde ernærings- og væskebalanse. - eliminasjon av avfallsstoffer - nødvendig aktivitet, søvn og kvile. - respirasjon, sirkulasjon og varmeregulering å følge opp nødvendig medisinsk behandling, som for eksempel medisiner, sårbehandling, administrasjon av medisinsk/teknisk utstyr Kommunens hjelpeplikt Dersom søker fyller vilkårene som nevnt over, har kommunen hjelpeplikt. Det er dermed ikke adgang til å avslå søknader med økonomiske eller personellmessige begrunnelser. Det må søkes å finne et helsetilbud som er faglig forsvarlig og i et omfang som dekker hjelpebehovet. Pleie- og omsorgstjenestene skal samarbeide med kommunens øvrige helse og sosialtjeneste for å dekke behovet. 2

3 1.2 Vilkår for hjemmesykepleie 2-1, jfr. 3-1 nr Forutsetning Henvendelse fra bruker, helse- og sosialpersonell eller pårørende. Det skal foreligge egensøknad. Unntatt fra regel om egensøknad er: Lider bruker/pasient av aldersdemens eller andre forvirringstilstander, kan pårørende skrive under dersom det ikke er oppnevnt verge/hjelpeverge. Lider bruker/pasient av psykisk lidelse og av den grunn mangler innsikt i egen situasjon, er legeerklæring tilstrekkelig. Dersom vedkommende har oppnevnt verge/ hjelpeverge, skal disse signere egensøknad. Søkere må fylle vilkårene etter 2-1, herunder: Må være hjemmeboende. Må ha en akutt eller kronisk sykdom/funksjonshemming, som medfører behov for pleie og omsorg i eget hjem, eller Må ha en forordning fra lege om medisinsk oppfølging/behandling i eget hjem Kriterier Har behov for hjemmesykepleie til: Pleie og omsorg Oppfølging og observasjon av medisinsk behandling, herunder: - sårbehandling - smertebehandling - medikamentell behandling - observasjon av sykdomsutvikling - forebygge komplikasjoner Forebygge eller hindre sykdomsutvikling og/eller innleggelse i institusjon. Er døende og ønsker å bli pleiet hjemme Medisinsk ansvarlighet Ved behov for observasjon, vurdering og oppfølging av medisinsk behandling, skal det alltid foreligge forordning fra lege. Dersom dette mangler, skal Hjemmesykepleien sørge for at pasienten får nødvendig legetilsyn. 3

4 1.3 Vilkår for korttidsopphold i sykehjem 2-1, jfr. 1-3 nr Forutsetning Henvendelse fra bruker, helse- og sosialpersonell eller pårørende. Det skal foreligge egensøknad. Unntatt fra regel om egensøknad er: Lider bruker/pasient av aldersdemens eller andre forvirringstilstander, kan pårørende skrive under dersom det ikke er oppnevnt verge/hjelpeverge. Personer som meldes om å være forvirret, og ute av stand til å ivareta egenomsorg, og av den grunn vurderes innlagt med øyeblikkelig virkning. Personer som vurderes å ha et akutt behov for 24 timers pleie og omsorg, og hvor hjemmetjenestens beredskap ikke kan gi et tilfredsstillende tilbud Søkere må fylle vilkårene etter 2-1, herunder: Skal være medisinsk og sosialt vurdert av lege. 4

5 1.3.2 Kriterier for observasjonsopphold Har behov for opphold i forbindelse med: Observasjon og vurdering/oppfølging av medisinsk behandling Observasjon og vurdering av helse- og sosial situasjon Vurdering av fremtidig omsorgstilbud, herunder: - langtidsopphold i institusjon - annen boform - tjenester og tiltak i hjemmet Ved behov for observasjon og vurdering må det først avklares om behovet er av en slik art at nødvendig helsehjelp må ytes av spesialisthelsetjenesten Kriterier for opphold til kronisk syke og døende Har en kronisk sykdom med dødelig utgang, og har behov for et kortere/lengre opphold i forbindelse med: Observasjon og vurdering av medisinsk behandling Observasjon og oppfølging av palliativ behandling Eget ønske om opphold i sykehjem for sosial stimulering Eget ønske om å avslutte livet i sykehjem Kriterier for intervallopphold Har et omfattende omsorgsbehov der periodevise opphold kan: avlaste hjemmesykepleien forebygge langtidsopphold i sykehjem Kriterier for akuttopphold Forutsetning Det foreligger henvendelse fra lege eller hjemmetjeneste. Oppholdet er begrenset oppad til 5 døgn. I løpet av denne perioden må kommunen iverksette andre hjelpetiltak. Pasienten er i en forvirringstilstand, og dermed ute av stand til å ivareta omsorg for egen helse. Vedkommende fyller ikke vilkår for innleggelse i sykehus. Vedkommende er ikke mottakelig for tjenester fra hjemmesykepleien. Pasienten er i akutt behov for 24 timers pleie og omsorg. Vedkommende fyller ikke vilkår for innleggelse i sykehus. Hjemmesykepleien kan ikke med sin beredskap gi et tilfredsstillende tjenestetilbud. 5

6 1.3.6 Kriterier for avlastningsopphold Pasienten har et omfattende omsorgsbehov som i hovedsak ivaretas av privat omsorgsgiver. Omsorgsgiver har behov for periodevise opphold som kan avlaste, og gi vedkommende mulighet til å: planlegge ferie og fritid ivareta egen helse og sosial stimulering Kriterier for rehabiliteringsopphold Pasienten har behov for rehabilitering i institusjon for å øke eller opprettholde funksjonsnivå, eller hindre funksjonsnedsettelse. Målsetting med opphold er å kunne: fortsette å bo i egen bolig fungere på et lavere omsorgsnivå enn sjukeheim utsette behov for langtidsopphold i institusjon Som en del av egensøknad skal det foreligge anbefaling om rehabilitering fra medisinsk personell. 6

7 1.4 Vilkår for langtidsopphold i sykehjem, 2-1, jfr. 1-3 nr.6 Som hovedregel tildeles langtidsopphold når alle andre alternative tjenester er vurdert, prøvd ut, eller ikke funnet hensiktsmessig. Bruker/pasient skal være varig ute av stand til å ivareta egen helse, og ute av stand til å mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap. Det kan ikke tilbys hjelp som kan kompensere for dette funksjonstapet i eget hjem Forutsetning Henvendelse fra bruker, helse- og sosialpersonell eller pårørende. Det skal foreligge egensøknad. Unntatt fra regel om egensøknad er: Lider bruker/pasient av aldersdemens eller andre forvirringstilstander, kan pårørende skrive under på søknad dersom det ikke er oppnevnt verge/hjelpeverge. Søkere må fylle vilkårene i Lov om helsetjenester, 2-1, herunder: Skal være medisinsk og sosialt vurdert av lege. 7

8 1.4.2 Kriterier for opphold i somatisk avdeling Pasienten har en alvorlig somatisk helsesvikt som gir et omfattende behov for medisinsk behandling, pleie og omsorg. Alle andre hjelpetiltak er vurdert, prøvd, eller ikke funnet hensiktsmessig, herunder: Medisinsk behandling Rehabilitering Annen bolig Tilrettelegging med teknisk utstyr Hjelp og tiltak i eget hjem Kriterier for opphold i skjermet enhet for demente Pasienten har diagnose senil demens av en grad som gir et omfattende behov for pleie og omsorg. Vedkommendes atferd er av en slik art at opphold ved somatisk avdeling er utilrådelig på grunn av: Atferden er ukontrollerbar eller sterkt sjenerende for andre beboere I spesielle situasjoner kan det være behov for å iverksette beskyttelsestiltak Kan komme til å forlate boformen uten å være i stand til å ta vare på seg selv, eller finne veien tilbake. Alle andre aktuelle hjelpetiltak er vurdert, prøvd eller ikke funnet hensiktsmessig, herunder: Medisinsk behandling Rehabilitering Annen bolig Tilrettelegging med teknisk utstyr Hjelp og tiltak i eget hjem 8

9 2. Vilkår etter lov om sosiale tjenester Hjelpebehov og vilkår i vurdering av rettskrav på hjelp Utgangspunkt: Hjelpebehov: Vilkår: Søkere som fyller vilkårene i 4-3 har krav på hjelp, og kommunen plikt til å yte hjelp etter 4-2 bokstav a-d. Behovet for hjelp må være av praktisk eller personlig art, og skal bygge på en konkret vurdering av hjelpebehovet. Søker kan ikke dra omsorg for seg selv, dvs. er omsorgstrengende, eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, for at vedkommende skal ha rettskrav på hjelp, og kommunen skal ha hjelpeplikt Nærmere beskrivelse av vilkårene i 4-3 Kan ikke dra omsorg for seg selv: - har nedsatt evne til personlig stell og hygiene - har nedsatt evne/ferdighet til praktisk arbeid i hjemmet - har nedsatt evne til bevegelse og mobilitet - har nedsatt evne til å ivareta sitt behov for væske og ernæring - har nedsatt allmenntilstand og mental kapasitet på grunn av aldersforandringer, sykdom eller funksjonshemming - har nedsatt orienteringsevne og sosial fungering Er helt avhengig av praktisk og personlig hjelp og opplæring til: - personlig hygiene - matlaging og innkjøp - stell og vask av tøy - rengjøring av bolig - administrere post, regninger og lignende - sosial fungering - besøk til tannlege/lege - følge mindreårige barn til barnehage, skole, lege/tannlege, helsestasjon og lignende Kommunens hjelpeplikt Dersom søker fyller vilkårene som nevnt over, har kommunen hjelpeplikt, og det er dermed ikke adgang til å avslå søknader av personalmessige eller økonomiske grunner. Det må søkes om å finne et hjelpetilbud som er faglig forsvarlig, og i et omfang som dekker hjelpebehovet. Pleie- og omsorgstjenestene skal samarbeide med kommunens øvrige helse- og sosialtjeneste for å dekke behovet. 9

10 2.2 Vilkår for praktisk bistand/ opplæring (hjemmehjelp) jfr. 4-2a Forutsetning Henvendelse fra bruker, helse- og sosialpersonell eller pårørende. Det skal foreligge egensøknad Unntatt fra regel om egensøknad er: Er søker aldersdement eller har andre forvirringstilstander, kan pårørende skrive under på søknaden dersom det ikke er oppnevnt verge/ hjelpeverge. Har søker psykisk lidelse, og av den grunn mangler innsikt i egen situasjon, er legeerklæring tilstrekkelig. Dersom vedkommende har oppnevnt verge/ hjelpeverge skal disse signere egensøknad. Er søker psykisk funksjonshemmet, skal det være oppnevnt verge som da skal signere egensøknad. Søker må fylle vilkårene i 4-3, herunder: Må være hjemmeboende Søker må ha dokumentert særlig hjelpebehov på grunn av: Sykdom Alder Funksjonshemming Andre årsaker Kriterier Har behov for personlig eller praktisk hjelp og/ eller opplæring til: personlig hygiene matlaging/ innkjøp av matvarer stell og vask av klær rengjøring følge ved besøk til lege/ tannlege og lignende følge av mindreårige barn til barnehage, skole, lege, helsestasjon og lignende. forebygge sosial isolasjon som avlastningstiltak for tyngende omsorgsbyrde Om utmåling, mengde og omfang Mengde og omfang av tjenesten skal imøtekomme brukerens behov i forhold til den faglige og etiske standard som er satt for tjenesten. Utmålingen baseres på at bruker innehar nødvendig utstyr som kan forventes som standard i norske hjem. 10

11 2.3 Vilkår for omsorgslønn jfr. 4-2e Forutsetninger Det skal foreligge egensøknad fra omsorgsgiver Den omsorgstrengende skal støtte omsorgsgivers søknad om omsorgslønn Den omsorgstrengende må fylle vilkårene i 4-3 Den omsorgstrengende må være hjemmeboende Den omsorgstrengende må ha et dokumentert hjelpebehov på grunn av sjukdom, alder, funksjonshemming eller andre årsaker Kriterier Den omsorgstrengende må ha et omfattende og varig omsorgsbehov Omsorgsarbeidet må være særlig tyngende Omsorgslønn må vurderes opp mot andre tjenester og tiltak som kan avlaste omsorgsgiver i det tyngende omsorgsarbeidet Søker skal i begrenset grad kunne nyttiggjøre seg annen form for hjelp eller fast avlastning Omsorgen skal ytes store deler av døgnet, og gi søker begrenset mulighet til fritid, eller være til hinder for inntektsgivende arbeid. Omsorgsgiver må være vurdert til å være egnet og kompetent til omsorgsarbeidet både av den omsorgstrengende og kommunen i det enkelte tilfelle. Det skal foreligge søknad om hjelpestønad Begrensninger og omfang Omsorgslønn skal tildeles med utgangspunkt i den faktiske omsorgsbelastningen, og i en stillingsbrøk som finnes rimelig Tilkjent hjelpestønad og annen form for reell avlastning skal komme til fratrekk ved utmåling Omsorgslønn skal bare unntaksvis tildeles omsorgsgivere for barn under skolealder Omsorgsgivers økonomi skal være uten betydning, med unntak av de tilfeller hvor omsorgsgiver har både omsorgsplikt og forsørgelsesplikt, slik tilfellet er for barn under 18 år Ansettelse og avlønning Det skal inngås avtale om et bestemt arbeid av forbigående art, gom et oppdrag mellom omsorgsgiver og kommune Avlønning skal skje etter til enhver tid gjeldende lønnsplassering/ timelønn for hjemmehjelpere i Rauma kommune. Omsorgslønn er skattepliktig inntekt, og gir rett til pensjonspoeng etter Lov om folketrygd (omsorgspoeng). Det skal inngås omsorgskontrakt hvor vilkår for ansettelse og avlønning skal framgå. 11

12 2.4 Vilkår for støttekontakt, jfr. 4-2 c Forutsetninger Henvendelse fra bruker, helse- og sosialpersonell eller pårørende. Det skal foreligge egensøknad Unntatt fra regel om egensøknad er: Er søker aldersdement eller har andre forvirringstilstander, kan pårørende skrive under på søknaden dersom det ikke er oppnevnt verge/ hjelpeverge. Har søker psykisk lidelse, og av den grunn mangler innsikt i egen situasjon, er legeerklæring tilstrekkelig. Dersom vedkommende har oppnevnt verge/ hjelpeverge skal disse signere egensøknad. Er søker psykisk funksjonshemmet, skal det være oppnevnt verge som da skal signere egensøknad. Den omsorgstrengende må fylle vilkårene i 4-3 Den omsorgstrengende må ha et dokumentert hjelpebehov på grunn av sjukdom, alder, funksjonshemming eller andre årsaker Kriterier Den omsorgstrengende må ha behov for bistand for å kunne ha ha en meningsfylt fritid, herunder sosialt samvær og deltagelse i fritidsaktiviteter. Ansettelse og avlønning Det skal inngås avtale om et bestemt arbeid av forbigående art, som et oppdrag mellom omsorgsgiver og kommune. Avlønning og utgiftsdekning skal skje etter kommunens til enhver tid gjeldende regelverk for avlønning og utgiftsdekning. 12

13 2.5 Vilkår for avlastning i private hjem, jfr. 4-2 b Forutsetninger Det skal foreligge egensøknad fra omsorgsgiver Den omsorgstrengende må fylle vilkårene i 4-3 Den omsorgstrengende må være hjemmeboende Den omsorgstrengende må ha et dokumentert hjelpebehov på grunn av sjukdom, alder, funksjonshemming eller andre årsaker Kriterier Den omsorgstrengende må ha et omfattende og varig omsorgsbehov, og som i hovedsak ivaretas av privat omsorgsgiver. Omsorgsarbeidet må være særlig tyngende Omsorgen ytes store deler av døgnet, og gir begrenset mulighet til påtrengende nødvendig og regelmessig ferie og fritid. Avlastning vil gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Avlastning må vurderes opp mot andre tjenester og tiltak som kan avlaste omsorgsgiver i det tyngende omsorgsarbeidet Ansettelse og avlønning Det skal inngås avtale om et bestemt arbeid av forbigående art, gom et oppdrag mellom omsorgsgiver og kommune. Avlønning og utgiftsdekning skal skje etter KS` til enhver tid gjeldende satser for besøkshjem. 13

14 2.6 Vilkår for avlastning i kommunal bolig, jfr. 4-2 b Forutsetninger Det skal foreligge egensøknad fra omsorgsgiver Den omsorgstrengende må fylle vilkårene i 4-3 Den omsorgstrengende må være hjemmeboende Den omsorgstrengende må ha et dokumentert hjelpebehov på grunn av sjukdom, alder, funksjonshemming eller andre årsaker Kriterier Den omsorgstrengende må ha et omfattende og varig omsorgsbehov, og som i hovedsak ivaretas av privat omsorgsgiver. Omsorgsarbeidet må være særlig tyngende Omsorgen ytes store deler av døgnet, og gir begrenset mulighet til nødvendig og regelmessig ferie og fritid. Avlastning vil gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Avlastning må vurderes opp mot andre tjenester og tiltak som kan avlaste omsorgsgiver i det tyngende omsorgsarbeidet Avlastning i privat hjem er vurdert, prøvd eller ikke funnet hensiktsmessig. 14

15 2.7 Vilkår for korttidsopphold i Omsorgssenter, jfr. 4-2, b og d Forutsetning Henvendelse fra bruker, helse- og sosialpersonell eller pårørende. Det skal foreligge egensøknad. Unntatt fra regel om egensøknad er: Lider bruker/pasient av aldersdemens eller andre forvirringstilstander, kan pårørende skrive under dersom det ikke er oppnevnt verge/hjelpeverge. Personer som meldes om å være forvirret, og ute av stand til å ivareta egenomsorg. Personer som vurderes innlagt med øyeblikkelig virkning og hvor hjemmetjenestens beredskap ikke kan gi et tilfredsstillende tilbud Søkere må fylle vilkårene etter 4-3, herunder: Må være hjemmeboende Skal være medisinsk og sosialt vurdert av lege Ved behov for denne type opphold, må det først avklares om behovet er av en slik karakter at nødvendig helsehjelp må ytes kommunal helseinstitusjon eller spesialisthelsetjenesten Kriterier for psykososialt opphold Har behov for kortere opphold for: Sosial stimulering Forebygge langtidsopphold ved omsorgssenter Kriterier for observasjonsopphold Har behov for opphold i forbindelse med: Observasjon og vurdering av helse- og sosialsituasjon Vurdering av framtidig omsorgstilbud, herunder: - langtidsopphold i institusjon - annen boform - tjenester og tiltak i hjemmet 15

16 2.7.4 Kriterier for intervallopphold Har behov for omsorgstjenester/ tilrettelegging, og der opphold kan: avlaste hjemmetjenesten, og forebygge langtidsopphold i institusjon Kriterier for avlastningsopphold Har et omfattende omsorgsbehov, og som i hovedsak ivaretas av privat omsorgsgiver. Omsorgsgiver har behov for at bruker får opphold, slik at omsorgsgiver får mulighet til: planlegging av ferie og fritid ivaretakelse av egen helse og sosial stimulering Kriterier for akuttopphold Forutsetning Det foreligger henvendelse fra lege eller hjemmetjeneste. Oppholdet er begrenset oppad til 5 døgn. I løpet av denne perioden må kommunen iverksette andre hjelpetiltak. Pasienten er i en forvirringstilstand, og dermed ute av stand til å ivareta egen omsorg for daglige gjøremål. Vedkommende fyller ikke vilkår for innleggelse i sykehus. Vedkommende er ikke mottakelig for tjenester fra hjemmesykepleien. Pasienten er i akutt behov for 24 timers pleie og omsorg. Vedkommende fyller ikke vilkår for innleggelse i sykehus. Hjemmesykepleien kan ikke med sin beredskap gi et tilfredsstillende tjenestetilbud. 16

17 2.8 Vilkår for langtidsopphold ved omsorgssenter, jfr. 4-2, b og d Som hovedregel tildeles langtidsopphold når andre alternative tjenester er vurdert, prøvd ut, eller ikke funnet hensiktsmessig. Bruker/pasient skal være varig ute av stand til å dra omsorg for seg selv, og ute av stand til å mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap. Det kan ikke tilbys hjelp i eget hjem som kan kompensere for funksjonstapet Forutsetning Henvendelse fra bruker, helse- og sosialpersonell eller pårørende. Det skal foreligge egensøknad. Unntatt fra regel om egensøknad er: Lider bruker/pasient av aldersdemens eller andre forvirringstilstander, kan pårørende skrive under dersom det ikke er oppnevnt verge/hjelpeverge. Søkere må fylle vilkårene etter 4-3, herunder: Skal være medisinsk og sosialt vurdert av lege Ved behov for denne type opphold, må det først avklares om behovet er av en slik karakter at nødvendig helsehjelp må ytes kommunal helseinstitusjon eller spesialisthelsetjenesten Kriterier for langtidsopphold ved omsorgssenter Langtidsopphold tildeles personer som: er i stand til å ivareta sin egenomsorg med tilrettelegging. er i stand til å ivareta sin personlige hygiene med tilrettelegging. er i stand til å forflytte seg selv med eller uten hjelpemiddel. har behov for døgnkontinuerlig tilsyn og pleie, men ikke for døgnkontinuerlig sykepleiefaglig kompetanse. opplever stor utrygghet, sosial isolasjon, ensomhet i eget hjem. demente med rolig atferd. 17

18 3. Vilkår etter kommunale retningslinjer 3.1 Vilkår etter Lov om sosiale tjenester, 3-4, boliger til vanskeligstilte Hjelpebehov og vilkår i vurdering av rettskrav på hjelp Utgangspunkt: Hjelpebehov: Vilkår: Søkere som fyller vilkårene i 3-4 har rett til hjelp, og kommunen har et ansvar for å medvirke til å skaffe bolig. Behov for hjelp må være av helsemessig, funksjons- eller sosialmessig art, og skal bygge på en konkret individuell behovsvurdering. Søker kan på bakgrunn av alder, funksjonshemming eller andre årsaker ikke selv ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og/eller hjelpe- og vernetiltak Nærmere beskrivelse av vilkårene i 3-4 Har behov for praktisk og personlig hjelp til anskaffelse av bolig: - hvordan komme i kontakt med boligmarkedet - hvordan søke å velge riktig bolig beliggenhet, utforming og hjelpetiltak mv. - hvordan inngå kontrakter og avtaler - hvordan ivareta forpliktelser Har ikke egen bolig i dag: - er uten fast bosted/deler bolig med andre/bor i foreldrehjemmet eller i institusjon Boligens standard/lokaliteter/fasiliteter er uhensiktsmessig: - kan påføre eller videreutvikle helsesvikt på kort eller lang sikt - gir liten mulighet for utnyttelse av egne ressurser Boligens beliggenhet: - har dårlige sosiale forhold, og skaper utrygghet eller gir lite eller ingen sosial stimulering. Som et tiltak i kommunens hjelpeplikt etter 3-4, formidles utleie av et antall Omsorgsboliger med og uten faste hjelpetiltak. Ledig bolig tildeles etter en samlet vurdering av aktuelle søkere. Vedtak kan påklages etter Forvaltningslovens Kap. VI,

19 3.1.2 Vilkår for omsorgsbolig uten faste hjelpetiltak, jfr Forutsetning Henvendelse fra bruker, helse- og sosialpersonell eller pårørende. Det skal foreligge egensøknad. Unntatt fra regel om egensøknad er: Har søker demens og andre forvirringstilstander, kan pårørende skrive under dersom det ikke er oppnevnt verge/hjelpeverge. Har søker en psykisk lidelse, og av den grunn mangler innsikt i egen situasjon, er legeerklæring tilstrekkelig. Dersom vedkommende har oppnevnt verge/hjelpeverge, skal disse signere egensøknad. Har søker psykisk funksjonsnedsettelse, skal det være oppnevnt verge. Denne skal da signere egensøknad. Søker må fylle vilkårene i 3-4, herunder: Må bo eller oppholde seg i kommunen. Må være hjemmeboende Må ha dokumentert hjelpebehov i tråd med pkt. 2.1 Søker: Har helsesvikt, eller er fysisk/psykisk funksjonshemmet, og dagens bolig er lite funksjonell. - boligen kan påføre ny-, eller videreutvikle en allerede eksisterende helsesvikt - boligen gir lite rom for/mulighet for mobilisering og utnyttelse av fasiliteter - boligen gir lite rom for/mulighet for utnyttelse av egenomsorgsressurser - boligen har liten mulighet for tilrettelegging ved hjelp av tekniske hjelpemidler/innretninger - boligsituasjonen øker omsorgsbehovet, og dermed overforbruk av personalressurser - boligsituasjonen gir vanskelige arbeidsforhold for hjelpepersonell Bor hos foreldre/pårørende, der disse har ytt omsorg som de nå ikke ønsker/ ikke er i stand til å videreføre. Boligens eierforhold, beliggenhet og utforming gjør det uaktuelt å iverksette tiltak med hensyn til forbedring/ rehabilitering Kriterier Søker må fylle minst et av vilkårene som er beskrevet i pkt vilkår for tilrettelagt bolig. Omsorgsboliger uten faste hjelpetiltak er ulike med hensyn til utforming og tilgang på tjenester og hjelpetiltak. 19

20 Dette innebærer at det ved tildeling, ut fra kjennskap til den enkelte bolig, foretas ei vurdering av søkerens behov opp mot den enkelte boligs utforming og tilgang til tjenester og hjelpetiltak Om hjelpetiltak Beboere med behov for hjelpetiltak tildeles enkelttjenester etter regelverk for hjemmeboende. Dette innebærer at det søkes om og treffes enkelttiltak i forhold til den enkelte tjeneste. 20

21 3.1.3 Vilkår for omsorgsbolig med faste hjelpetiltak, jfr Forutsetning Henvendelse fra bruker, helse- og sosialpersonell eller pårørende. Det skal foreligge egensøknad. Unntatt fra regel om egensøknad er: Har søker demens og andre forvirringstilstander, kan pårørende skrive under dersom det ikke er oppnevnt verge/hjelpeverge. Har søker en psykisk lidelse, og av den grunn mangler innsikt i egen situasjon, er legeerklæring tilstrekkelig. Dersom vedkommende har oppnevnt verge/hjelpeverge, skal disse signere egensøknad. Har søker psykisk funksjonsnedsettelse, skal det være oppnevnt verge. Denne skal da signere egensøknad. Søker må fylle vilkårene i 3-4, herunder: Må bo eller oppholde seg i kommunen. Må være hjemmeboende Søker må ha dokumentert hjelpebehov i tråd med pkt. 2.1 Tilleggsvilkår: På grunn av fysisk/ psykisk funksjonshemming, psykisk lidelse, aldersdemens eller annen mental svikt: - har behov for tilrettelagt bolig, jfr. pkt og har behov for de hjelpetiltak som denne type bolig representerer Kriterier Søker må fylle minst et av vilkårene som er beskrevet i pkt vilkår for tilrettelagt bolig. Omsorgsboliger med faste hjelpetiltak er tilpasset og utformet med tanke på å samle brukere med tilnærmet likt behov i bofellesskap. Dette innebærer at det ved tildeling, ut fra kjennskap til det enkelte bofellesskap, vurderer søkerens behov opp mot boligens hjelpetiltak, og miljø i det allerede etablerte bofellesskapet. 21

22 3.1.4 Vilkår for treningsleilighet (Vangstun 22) Forutsetning Henvendelse fra bruker, helse- og sosialpersonell eller pårørende. Det skal foreligge egensøknad. Unntatt fra regel om egensøknad er: Har søker forvirringstilstand, kan pårørende skrive under dersom det ikke er oppnevnt verge/hjelpeverge. Har søker en psykisk lidelse, og av den grunn mangler innsikt i egen situasjon, er legeerklæring tilstrekkelig. Dersom vedkommende har oppnevnt verge/hjelpeverge, skal disse signere egensøknad. Har søker psykisk funksjonsnedsettelse, skal det være oppnevnt verge. Denne skal da signere egensøknad. Søker må fylle vilkårene i 3-4, herunder: Må bo eller oppholde seg i kommunen. Må være hjemmeboende Søker må ha dokumentert hjelpebehov i tråd med pkt Kriterier Søker må fylle minst et av vilkårene som er beskrevet i pkt vilkår for tilrettelagt bolig. Treningsleilighet tildeles søkere i aldersgruppen år ut fra: Behov for kartlegging av boevne Behov for å kartlegging av behov for praktisk bistand Treningsleilighet tildeles for en begrenset botid angitt i leiekontrakt ut fra behov hos den enkelte bruker Om hjelpetiltak Beboere med behov for hjelpetiltak tildeles enkelttjenester etter regelverk for hjemmeboende. Dette innebærer at det søkes om og treffes enkelttiltak i forhold til den enkelte tjeneste. 22

23 3.2 Hjelpebehov og vilkår i vurdering av behov for øvrige tjenester etter kommunale retningslinjer. Utgangspunkt: Hjelpebehov: Vilkår: Søker må fylle vilkårene i kommunale retningslinjer for tildeling av ikke lovpålagte tjenester. Behovet for hjelp må være i samsvar med det behov som generelt er beskrevet under vilkår for tildeling av enkelttjenester, og skal bygge på en konkret individuell vurdering av hjelpebehovet. Søker må enten fylle vilkårene for hjelp etter Lov om kommunehelsetjeneste 2-1, eller Lov om sosiale tjenester 4-3/ 3-4. Det er ikke rettskrav på slike tjenester, de fordeles derfor ut fra prinsippet om forvaltningens fordeling av knappe ressurser. Dette tilsier en prioritert tildeling vurdert etter behov, tilgjengelige ressurser og en hensiktsmessig ressursfordeling. Søker må i tillegg bo eller opphold seg i kommunen Forutsetning Henvendelse fra bruker, helse- og sosialpersonell eller pårørende. Det skal foreligge egensøknad Nærmere beskrivelse av vilkårene etter kommunale retningslinjer: Søker: kan ikke dra omsorg for seg selv, dvs. er omsorgstrengende, eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål er på grunn av sykdom, skade eller lyte, helt avhengig av hjelp av medisinsk og helsemessig karakter Tjenestene skal kunne forebygge, hindre, redusere eller utsette behov for andre helse- og sosialtjenester Kommunens hjelpeplikt Det foreligger ikke rettskrav på tjenester etter kommunale vilkår. Kommunen har dermed ikke noen plikt til å yte nødvendig hjelp i form av tjenestene som hører inn under kapittel 4. 23

24 3.2.4 Vilkår for brukerstyrt personlig assistanse - kommunale retningslinjer Forutsetning Det skal foreligge henvendelse fra søker, helse- og sosialpersonell eller pårørende Det skal foreligge egensøknad Søker må fylle kriteriene for tildeling av tjenesten praktisk bistand og opplæring etter Lov om sosiale tjenester, 4-2a. Søker har omfattende og sammensatte tjenestebehov Tjenestebehovet vurderes til mest hensiktsmessig å kunne ivaretas gjennom brukerstyrt personlig assistanse. Ordningen BPA er vurdert som best egnet for personer som har innsikt i egen situasjon, og som har ressurser til et aktivt liv i og utenfor egen bolig. Det stilles ikke som krav at søker selv kan innta arbeidslederrollen Ansettelse og avlønning Kommunen utlyser stilling som brukestyrt personlig assistent. Assistent ansettes i kommunen på til enhver tid gjeldende kommunale vilkår. Kommunens vedtak angir rammen for den tildelte bistand, mens brukeren selv bestemmer fordeling av det tilståtte timetall. I tillegg til lønn kan det etter avtale utbetales kjøregodtgjørelse og dekning av reelle utgifter dersom tjeneste som ellers ville bli gitt som støttekontakt inngår i oppdraget. Det avtales i det enkelte tilfelle om det er kommunen eller bruker som tar på seg rollen som arbeidsleder. Uansett valg av organisasjonsform tar kommunen ansvar for basisopplæring av assistent. 24

25 3.2.5 Vilkår for trygghetsalarm - kommunale retningslinjer Forutsetning Det skal foreligge henvendelse fra søker, helse- og sosialpersonell eller pårørende Det skal foreligge egensøknad Søker må være i stand til å forstå hvordan alarmen skal benyttes Den som benytter alarmen må være villig til å bære den på seg Søker må bo alene, eller være alene deler av dagen Søker må ha innlagt telefon Søker må være hjemmeboende Søker må ha dokumentert hjelpebehov på grunn av: - nedsatt egenomsorgsevne og dermed behov for praktisk eller personlig hjelp - helsesvikt og dermed behov for helsehjelp Kriterier Søker er utsatt for å komme i situasjoner i eget hjem, der han/ hun har vansker med å bruke vanlig telefon: Avhengig av å komme raskt i kontakt med hjelpeapparatet Fare for fall eller andre hjemmeulykker Søker har teknisk utstyr som kan svikte, og som kan føre til en hjelpetrengende situasjon utenfor rekkevidde av vanlig telefon. Søker har angst og føler utrygghet, og er av den grunn avhengig av å oppnå rask kontakt med hjelpeapparatet. Søker har vanskelige sosiale forhold kombinert med sjukdom, og har behov for hurtig kontakt med hjelpeapparatet, eller for å benytte alarm som beskyttelsestiltak. 25

26 3.2.6 Vilkår for dagsentertilbud - kommunale retningslinjer Forutsetning Det skal foreligge henvendelse fra søker, helse- og sosialpersonell eller pårørende Det skal foreligge egensøknad Søker må være hjemmeboende Kriterier Den omsorgstrengende har behov for bistand for å kunne delta i sosialt samvær. Den omsorgsrengende har behov for bistand for å kunne delta i aktiviteter. Den omsorgstrengende har behov for stimulering for å forebygge sosial isolasjon. Dagsentertilbud kan avlaste omsorgsyter og/eller hjemmetjeneste. Dagsentertilbud kan bidra til utsettelse av opphold i institusjon. 26

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM Høringsutkast til forskrift Sammendrag Med bakgrunn i lovendring, gjort av Stortinget juni 2016, har Berg kommune utarbeidet forslag til kriterier for tildeling

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV PLEIE-, REHABILITERING- OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AV PLEIE-, REHABILITERING- OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE KRITERIER FOR TILDELING AV PLEIE-, REHABILITERING- OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Kriteriene er utarbeidet i tråd med Lov om sosiale tjenester og Lov om helsetjeneste i kommunene. Til disse tjenestene

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I GJEMNES KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I GJEMNES KOMMUNE KRITERIER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I GJEMNES KOMMUNE Kriteriene er utarbeidet i tråd med «Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester» (Helse- og Omsorgstjenestelova, forkortet; H.-

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE...2 FOR TILDELING AV PRAKTISK BISTAND I HJEMMET...3...3...3 FOR TILDELING AV HJEMMESYKEPLEIE...4...4...4 FOR TILDELING

Detaljer

AVLASTNING. 8. Mar s 2013

AVLASTNING. 8. Mar s 2013 AVLASTNING 8. Mar s 2013 1 2 Avlastning - Helse- og omsorgstjenesteloven Noen problemstillinger. Regulering av retten til avlastning /plikten til å gi avlastning Begrepet nødvendige helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Vedtatte minstestandarder I. Veileder ved tjenestetildeling. Pleie- og omsorgstjenesten

Vedtatte minstestandarder I. Veileder ved tjenestetildeling. Pleie- og omsorgstjenesten Vedtatte minstestandarder I Veileder ved tjenestetildeling I Pleie- og omsorgstjenesten IPLOS innholdsstandard IPLOS skal anvendes overfor personer som søker/mottar en eller flere av følgende sosial- og

Detaljer

Sosionomenes arbeid påsse

Sosionomenes arbeid påsse Sosionomenes arbeid påsse Hvor møter du oss? På internundervisning I foreldregrupper I samtaler etter henvisning fra posten Hva kan vi tilby? Bistå med samtale, råd og veiledning i forbindelse med håndtering

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter...

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter... Tjenestenivå i helse og omsorgstjenesten i Gran kommune gjeldende fra 1.mars 2012 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Somatiske sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie I- 63/90

Somatiske sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie I- 63/90 Somatiske sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie I- 63/90 Rundskriv I-63/90 fra Sosial- og helsedepartementet Til: Landets kommuner 31.12.1990 Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg

Detaljer

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Saksframlegg OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Forslag til innstilling: Bystyret slutter seg til de foreslåtte retningslinjer for tildeling

Detaljer

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 Saksframlegg AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar sak om avlastningstilbud

Detaljer

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Kristiansen Bente Innholdsfortegnelse Bakgrunn for ny forskrift

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar)

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar) Helse- og omsorgstjenester (begrenset til kommunens ansvar) Pasient- og brukerrettighetsloven Pbrl. kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport Bl.a.: 2-1 a.rett til nødvendig hjelp fra

Detaljer

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester.

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester. Forskrift om tildeling av helse- og omsorgstjenester og langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig Hjemmel: Fastsatt av Ringebu kommunestyre i møte den 20.06.2017, med hjemmel i helse- og omsorgstjenestelovens

Detaljer

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og

Detaljer

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid.

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid. Utkast- Forslag til Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune Kommunal

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet 9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet Denne tildelingskriteriene gjelder for tildeling av heldøgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig og erstatter serviceerklæring

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER

SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER Plass for mottatt stempel SKIEN KOMMUNE Bestillerkontoret SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER Dersom du er usikker på hvordan søknaden skal fylles ut, les den vedlagte veilederen eller ring Bestillerkontoret

Detaljer

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune.

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Informasjonen er utarbeidet ved Tjenestekontoret desember 2011 og revidert desember 2014. Trygghetsalarm I Porsgrunn

Detaljer

Serviceerklæring -Opphold i sykehjem

Serviceerklæring -Opphold i sykehjem Serviceerklæring -Opphold i sykehjem Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Overordnet mål Du skal oppleve respekt, trygghet, og omsorg. Du skal oppleve

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for brukerstyrt personlig assistanse tjenester Vedtatt i KST 24.06.2013. Formål med standard: sikre at alle tjenestemottakere skal

Detaljer

TJENESTEKRITERIER HELSE OG OMSORG Kommunestyret januar 2013

TJENESTEKRITERIER HELSE OG OMSORG Kommunestyret januar 2013 TJENESTEKRITERIER HELSE OG OMSORG Kommunestyret januar 2013 1 FORORD OMSORG, TRYGGHET, ANSVARLIGGJØRING OG MESTRING Etter en bred administrativ og faglig prosess kan vi nå legge fram en samlet oversikt

Detaljer

FORSKRIFT. Egenandel for helse- og sosiale tjenester i Kristiansund kommune. Fastsatt av bystyret 12. desember 2002. Med hjemmel i

FORSKRIFT. Egenandel for helse- og sosiale tjenester i Kristiansund kommune. Fastsatt av bystyret 12. desember 2002. Med hjemmel i FORSKRIFT Egenandel for helse- og sosiale tjenester i Kristiansund kommune Fastsatt av bystyret 12. desember 2002 Med hjemmel i Lov av 25.september 1992 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) nr.

Detaljer

Kommunale tjenester. Retten til BPA. Koordinering av kommunale tjenester. Bruker medvirkning Rettigheter og grenser.

Kommunale tjenester. Retten til BPA. Koordinering av kommunale tjenester. Bruker medvirkning Rettigheter og grenser. Kommunale tjenester Retten til BPA. Koordinering av kommunale tjenester. Bruker medvirkning Rettigheter og grenser. Kapittel 1. Formål og virkeområde 1-1.Lovens formål: Lovens formål er særlig å: 1. forebygge,

Detaljer

Eg ser at du e trøtt. Eg ser at du e trøtt men eg kan ikkje gå alle skrittå for deg Du må gå de sjøl men eg vil gå de med deg Eg vil gå de med deg

Eg ser at du e trøtt. Eg ser at du e trøtt men eg kan ikkje gå alle skrittå for deg Du må gå de sjøl men eg vil gå de med deg Eg vil gå de med deg Eg ser at du e trøtt Eg ser at du e trøtt men eg kan ikkje gå alle skrittå for deg Du må gå de sjøl men eg vil gå de med deg Eg vil gå de med deg Å leve med assistanse Assistanse VEIEN TIL ET SELVSTENDIG

Detaljer

KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR OMSORGSLØNN

KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR OMSORGSLØNN Hasvik kommune Harald Isaksen Anne-Grete Dahl Per-Magne Jensen Siv R. Olsen Gamst Målfrid Hansen Utvalg: DRIFTSSTYRET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 11.02.2005 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Fagområde Beskrivelse

Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Fagområde Beskrivelse Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Institusjon- korttidsopphold Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Driftsstyret SAKSLISTE 0002/05 05/00124 KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Driftsstyret SAKSLISTE 0002/05 05/00124 KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR OMSORGSLØNN Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 11.02.2005 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Driftsstyret Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Harald Isaksen

Detaljer

Ringerike kommune Revidert desember 2012

Ringerike kommune Revidert desember 2012 Ringerike kommune Revidert desember 2012 Innholdsfortegnelse Generelt om vilkår for tildeling av tjenester... 3 Omsorgstrappene... 4 Generell omsorgstrapp... 4 Omsorgstrapp psykisk helse... 5 Omsorgstrapp

Detaljer

Forslag til regler for egenbetaling og betalingssatser innen helse/velferd gjeldende f.o.m

Forslag til regler for egenbetaling og betalingssatser innen helse/velferd gjeldende f.o.m Arkiv: 205 Arkivsaksnr: 2014/3074-1 Saksbehandler: Helge Holtskog Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 18/14 16.10.2014 Kommunestyret Forslag til regler for egenbetaling

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G31 Arkivsaksnr: 2017/1849-4 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg, og er delt inn i Sykehjem 1 og Sykehjem 2. Virksomhetsleder:

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER Hjemmel: Fastsatt av Sel kommune ved kommunestyret [dato, måned, år] med hjemmel

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse BPA. Generelt. Alternativt navn BPA. Fagområde. Omsorg, trygd og sosiale tjenester. Beskrivelse

Brukerstyrt personlig assistanse BPA. Generelt. Alternativt navn BPA. Fagområde. Omsorg, trygd og sosiale tjenester. Beskrivelse Brukerstyrt personlig assistanse BPA Generelt Alternativt navn BPA Fagområde Omsorg, trygd og sosiale tjenester Beskrivelse Er du sterkt funksjonshemmet eller er under 67 år med et langvarig og stort behov

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FASTSATT AV KOMMUNESTYRET I TJØME KOMMUNE DEN., Kommunestyret i Tjøme kommune har

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Høringsdokument 27.04.17 Rollag kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Hjemmel: Vedtatt i Rollag kommunestyre (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)

SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) ALTA KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) Mellom arbeidsleder. (navn) (fødselsdato) og Alta kommune ved virksomhet for bistand 1. FORMÅL Brukerstyrt personlig assistanse er

Detaljer

Pårørendes roller og rettigheter

Pårørendes roller og rettigheter Pårørendes roller og rettigheter Pårørendesamarbeid 2016 Verktøykasse for godt og systematisk pårørendearbeid Jobbaktiv, Oslo 21. april 2016 Av Professor dr. juris Alice Kjellevold Pårørende er viktige

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig NAV STRAND STRAND KOMMUNE Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Strand kommunestyre 28.10.2009 sak 47/09 Utleiebolig retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommune ved kommunestyret den 19.06.2017 med

Detaljer

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende Avlasting for barn Generelt Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Har du omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning? Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp,

Detaljer

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Nesseby kommune Nesseby Sykehjem Forskrift om tildeling av

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER Foto: Connie Slettan Olsen Ørnes omsorgssenter Hovedetasjen består av: 1. Sykehjemsavdelingen 2. Øyeblikkelig hjelp og døgnopphold (ØHJD) 3. Tildelingskontoret 4. Hjemmetjenesten

Detaljer

Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester. Nes kommune

Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester. Nes kommune Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester Nes kommune To førende prinsipp for tjenestetildelingen for helse- og omsorgstjenester i Nes kommune: 1. Mestringsprinsippet

Detaljer

Forslag til forskrift

Forslag til forskrift 1 Forslag til forskrift FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG OBSERVASJONSLISTER Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Tvedestrand kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Tvedestrand kommune i kommunestyret.med

Detaljer

BPA-ordningen i Trondheim kommune

BPA-ordningen i Trondheim kommune Helse- og velferdskontorene BPA-ordningen i Trondheim kommune Foto: Carl-Erik Eriksson 1 2 Respekt for at alle skal ha muligheter for å kjenne mestring og det å kunne ta ansvar for eget liv 3 Hva er BPA?

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV OMSORGSTJENESTER MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AV OMSORGSTJENESTER MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KRITERIER FOR TILDELING AV OMSORGSTJENESTER MIDTRE GAULDAL KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET: 17.06.13 UTGAVE PR. 29.05.13 KRITERIER FOR TILDELING AV OMSORGSTJENESTER Midtre Gauldal kommune Kommunens tjenestetilbud

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VENTELISTER

Detaljer

Boligsosial konferanse Akershus

Boligsosial konferanse Akershus Boligsosial konferanse Akershus 20. og 21. mai 2014 Helse- og omsorgstjenesteloven 3-1 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester 3-1 første ledd: Kommunen skal sørge for at personer som oppholder

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER Hjemmel: Fastsatt av Porsanger kommune ved kommunestyret

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. juni 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 24. juli 2017 24.05.2017 nr. 723 Forskrift om tildeling

Detaljer

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KRITERIER VENTELISTE VED TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM I ÅMLI KOMMUNE BAKGRUNN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient-

Detaljer

Pårørendes rett til informasjon og

Pårørendes rett til informasjon og Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Forelesning for lokalt nettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Helse Bergen / Helse Stavanger 21. november

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

Hjemmesykepleie. Helsehjelp i hjemmet. Generelt. Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet. Fagområde. Alle tjenester A-Å Omsorg.

Hjemmesykepleie. Helsehjelp i hjemmet. Generelt. Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet. Fagområde. Alle tjenester A-Å Omsorg. Hjemmesykepleie Helsehjelp i hjemmet Generelt Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE. Hjemmel: Fastsatt av Eidskog kommune ved kommunestyret den. med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 22.06.2017 nr. 1025 Forskrift om tildeling

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx Kapittel 1: Definisjoner og avklaringer Avlastningsbolig: Dette er en bolig/ boeenhet

Detaljer

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Buskerud Hva vil jeg bruke tiden deres til? En kort innføring i eldres rettigheter Status eldre Informasjon om ombudsordningen Når vi får et behov for hjelp.. Dette er likt

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Klæbu kommune ved kommunestyret [dato, måned, år]

Detaljer

Det er derfor etablert to delprosjekter i tilegg til sengeplassene Ambulant KØH Telemedisinsk samhandling. Trykk

Det er derfor etablert to delprosjekter i tilegg til sengeplassene Ambulant KØH Telemedisinsk samhandling. Trykk Østre Agder kommunene har gått sammen om å etablere Kommunal øyeblikkelig hjelp KØH. Det er etablert 10 KØH senger på Myratunet og det er under oppstart 2 senger på Frivoltun. Erfaringer hittil viser at

Detaljer

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2017/985-1 17.02.2017 Marianne Haakestad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 14.03.2017

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Engerdal kommune Saksmappe: 2015/1340-8308/2015 Saksbehandler: Kristin Opgård Arkivkode: Saksframlegg Utredning- behov for ergoterapeut og kreftsykepleier Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Saksdokumenter

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009.

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. Hva er hjemmebasert omsorg? Hjemmetjenesten er en samlebetegnelse for hjemmesykepleie og

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 17/2237 Arkiv sakid.: 17/539 Saksbehandler: Lene Gulstad. 006/17 Helse- og omsorgsutvalg

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 17/2237 Arkiv sakid.: 17/539 Saksbehandler: Lene Gulstad. 006/17 Helse- og omsorgsutvalg SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 17/2237 Arkiv sakid.: 17/539 Saksbehandler: Lene Gulstad Sak nr. Dato 006/17 Helse- og omsorgsutvalg 22.02.2017 Forslag til kriterier for tildeling av langtidsopphold

Detaljer

Sykehjemmet - rolle i dag og i fremtiden? Harald A. Nygaard Seksjon for geriatri Institutt for samfunnsmedisinske fag Universitetet i Bergen

Sykehjemmet - rolle i dag og i fremtiden? Harald A. Nygaard Seksjon for geriatri Institutt for samfunnsmedisinske fag Universitetet i Bergen Sykehjemmet - rolle i dag og i fremtiden? Harald A. Nygaard Seksjon for geriatri Institutt for samfunnsmedisinske fag Universitetet i Bergen ? Sykehjemmets funksjon er forankret i en helhetlig ideologi

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune SØKNAD OM HJELP FRA PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN. Søkers navn:.. Adresse:. Postnr: Sted: Fødselsdato:.. Personnr:.. Tlf:.. I samme husstand bor også: Navn:.. Slektsforhold:.

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR. xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg. Virksomhetsleder: Avdelingsleder: Ass.avdelingsleder: Avdelingsleder

Detaljer

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål Rutiner for samhandling mellom kommuner, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Helse Bergen HF innen somatisk sektor 2009-2012 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på Overordnet samarbeidsavtale om samhandling mellom

Detaljer

Bårliskogen avlastningssenter

Bårliskogen avlastningssenter Bårliskogen avlastningssenter Bårliskogen avlastningssenter Avdelingsleder: Elin Mørland Adresse: Bårlibråten 9b 2010 Strømmen Tlf. 67934671 Innhold Innledning... 2 Gjennomføring og oppstart... 3 Tolking...

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2016/2178-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 6/17 03.04.2017 Utvalg for helse og omsorg 10/17 03.04.2017 Kommunestyret

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNSTJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver. Byråd Hilde Onarheim

Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver. Byråd Hilde Onarheim Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver Byråd Hilde Onarheim 9.11.2011 Nøkkeltall helse og omsorg 2209 sykehjemsplasser 482 korttidsplasser 265 aldershjemsplasser 505 boliger i bofellesskap

Detaljer

TJENESTE- BESKRIVELSER HELSE OG OMSORG

TJENESTE- BESKRIVELSER HELSE OG OMSORG TJENESTE- BESKRIVELSER HELSE OG OMSORG M a n d a l 2 7. 1 1..2 0 1 4 1. Innholdsfortegnelser 2. Helse og omsorgstjenesteloven, generell informasjon, Del I s.2 2.1. Bakgrunn for helse og omsorgstjenesteloven,

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Søknad om helse- og omsorgstjenester Storfjord kommune

Søknad om helse- og omsorgstjenester Storfjord kommune Søknad om helse- og omsorgstjenester Unntatt offentlighet iht. offentlighetsloven 13 jfr. forvaltningslovens 13. Søknaden sendes til, Oldersletta 1, 9046 Oteren. 1. Opplysninger om søker Fødsels- og pers.nr:

Detaljer