MAKRORAPPORT DESEMBER 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAKRORAPPORT DESEMBER 2014"

Transkript

1 MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 Det har vært en høst hvor fallet i oljeprisen har preget både Oslo Børs og de internasjonale aksjemarkedene. Økt tilbud av olje i markedet har presset ned prisforventningene de neste årene, noe som medfører at investeringslysten i oljebransjen forventes å avta. For oljeimporterende nasjoner er derimot en lavere oljepris positivt for kostnadsbildet og videre økonomisk vekst. Den politiske uroen i Ukraina har resultert i omfattende internasjonale sanksjoner mot Russland, noe som også rammer selskaper som eksporterer til det russiske markedet. En markant svekkelse av den norske kronen i andre halvår har også endret konkurransesituasjonen til norske bedrifter. Svekkelsen kommer som et direkte resultat av fallet i oljeprisen. Aksjemarkedene Den norske hovedindeksen OSEBX har svekket seg rundt 7 prosent siden vår forrige makrorapport i midten av august. Så langt i år er den samme indeksen opp 1,6 %. Ferden har vært ganske urolig med en korreksjon i første halvdel av oktober, etterfulgt av en rekyl som varte frem til slutten av november. Siste uken i november snudde igjen Oslo Børs ned etter at det ble klart at OPEC ikke klarte å bli enige om kutt i oljeproduksjonen. Det er naturligvis aksjer i de selskaper med en forretningsmodell som er direkte eksponert mot oljeprisnivået som har falt mest i denne perioden. Eksempler på slike selskaper er Statoil, Seadrill og Petroleum Geo-Services. Vi ser nå en situasjon hvor den norske økonomien står ovenfor en utfordring, siden nasjonen har en stor andel av verdiskapningen innenfor olje- og energisektoren. Oljeprisfallet de siste månedene skyldes hovedsakelig en betydelig tilbudsvekst gjennom Produksjonsøkningen har blant annet kommet som et resultat av økt produksjon av skiferolje i USA, hvor man gjennom å benytte nye borreteknikker har startet utvinning av olje fra skiferlag under de tradisjonelle oljereservoarene. Denne utvinningsformen er kostbar, men vil øke produksjonsreservene i verden kraftig. OPECs manglende vilje til å bremse prisfallet gjennom produksjonskutt kan dermed også sees på som en strategi for å holde oljeprisen lavere enn produksjonskostnadene for nye skiferoljefelt, for på denne måten å få hindre nye skiferoljefelt Oljepris Brent Crude USD Det er også mange bransjer som er indirekte eksponert mot et oljeprisfall gjennom den norske konsumentens lønnsinntekt. Samtidig vil eksportindustrien få et positivt bidrag fra en svak norsk krone og selskaper innenfor Eika Kapitalforvaltning AS Postboks 2349 Solli Parkveien Oslo, Norge Tlf: Faks: Org.nr: MVA Side: 1/5

2 transport og reiseliv profiterer også på billigere drivstoff. Det er nettopp slike selskaper som har klart seg best gjennom børsuroen, og som vil være gode investeringsobjekter dersom vi ser en vedvarende lav oljepris i kvartalene som kommer. 9,0 8,5 8,0 9,0 8,5 8,0 Russlands konflikt med Ukraina har bidratt til et mer anstrengt forhold til Vesten. I kjølevannet av dette er det blitt innført økonomiske sanksjoner, hvilket nødvendigvis rammer økonomiske interesser på begge sider. Den russiske rubelen har svekket seg kraftig gjennom høsten og kapitalflukten fra landet er betydelig. Importstans av norsk fisk til Russland har vist seg ikke å påvirke norsk oppdrettssektor nevneverdig. Fisken blir solgt til gode priser i andre markeder, eller den har havnet i Russland via europeiske mellomland. Vi vurderer verdsettelsen av det norske aksjemarkedet i dag som fornuftig med et anslag på Pris/Inntjening (P/E) for de neste 12 måneder på ca. 10,7. Dette betyr at Oslo Børs er priset lavere enn de fleste andre aksjemarkeder og noe under snittet for Pris/Inntjening (P/E) på Oslo Børs de siste årene. I et historisk perspektiv er dagens prising av norske aksjer betydelig lavere enn tidligere basert på verdivurderingsmetoden Pris/Bokførte verdier (P/B). 7,5 7,5 7,0 7,0 6,5 6,5 6,0 6,0 5,5 5,5 5,0 5, USD/NOK EUR/NOK Det nordiske markedet, representert ved VINX-indeksen, har hatt en sterk utvikling i høst. Måler man indeksen i norske kroner har utviklingen vært enda sterkere. Dette skyldes at den norske kronen også har svekket seg mot de andre nordiske valutaene. Det nordiske aksjemarkedet fikk en korreksjon i oktober, men ristet fort denne av seg og har steget kontinuerlig videre etter dette. Prisingen av de nordiske markedene ligger noe i overkant av historisk gjennomsnitt på både Pris/Bokførte verdier og Pris/Inntjening (P/E). De globale aksjemarkedene har vært sterke i høst, og spesielt har det amerikanske aksjemarkedet levert god verdistigning. Målt i dollar var verdensindeksen opp rundt 1 prosent siden forrige makrorapport. Indeksen er opp 5,6 prosent siden årsskifte. Målt i norske kroner var den opp 11 prosent siden august, og hele 17,7 prosent siden årsskiftet. Bakgrunnen for den positive utviklingen i USA er at landets økonomi stadig viser tegn til bedring. Arbeidsledigheten har falt mye de siste tre årene, blant annet som et resultat av at landets konkurransekraft har bedret seg betraktelig. Vi mener dette bildet vil fortsette gjennom 2015, noe som vil bidra positivt til amerikanske konsumenters etterspørsel og dermed også global BNPvekst. FED har signalisert at dette vekstbildet vil føre til en strammere pengepolitikk, men vi anser dette som allerede priset inn i dagens aksjemarked. En svakt stigende rente i USA gjennom 2015 bør derfor oppfattes Side: 2/5

3 som normalisering av landets økonomi, og således som en positiv utvikling for både selskaper og konsumenter. Aksjemarkedene i Euro-området er mer moderat priset enn det amerikanske, men svak vekst i Europa de siste 5 årene har lagt press på selskapenes evne til å tjene penger. Landene i Europa har vært mindre dynamiske i sin håndtering av finanskrisen i 2008 enn på andre siden av Atlanteren, noe som har resultert i at kontinentet fortsatt er heftet av lav økonomisk vekst spesielt i euroområdet. Vi forventer derfor at myndighetene i EU vil måtte introdusere store økonomiske stimulansepakker i 2015 og 2016 for å hjelpe den økonomiske veksten videre. Vi antar at sentralbanken og myndighetene vil velge en stimulansepakke som ligner på det som ble brukt i USA, og som gav et veldig godt investeringsklima for investorene. 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0, EU USA Vi forventer også at Japan, som allerede fører en svært ekspansiv pengepolitikk, må lansere nye stimulansepakker i året som kommer. Så langt har den økonomiske utviklingen i Japan vært svak, men det vil være vanskelig for myndighetene å avvike fra sin plan om store budsjettunderskudd, lav rente og høy likviditetstilførsel i denne fasen. Landet er svært tungt forgjeldet og sliter med altfor lave fødselsrater i befolkningen. Det japanske aksjemarkedet var blant vinnerne i 2013, men har i år utviklet seg svakere enn S&P 500. Den kinesiske økonomiske veksten har på sin side vist seg sterkere enn mange fryktet, og aksjemarkedene både i Shanghai og Hong Kong har steget markert. I øvrige asiatiske land opplever vi et mer blandet bilde, men her er prisingen av markedene mer moderat enn det vi opplever i USA jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov 14 Oslo Børs FTSE - Eurobloc S&P 500 Japan, Nikkei 225 Rentemarkedene 2,25 2,25 OECD offentliggjorde nylig nye prognoser om verdensøkonomien. Organisasjonen ser fortsatt for seg en gradvis bedring og en global vekst på 3,3 % og 3,7 % i henholdsvis 2014 og Unntaket er vekstanslagene for Japan som ble nedrevidert med 0,5 og 0,3 prosentpoeng for inneværende og neste år. Svakere japanske makrotall og usikkerhet knyttet til utfallet fra det planlagte nyvalget i desember bidro til dette. Som ventet kom det ingen endringer i pengepolitikken fra ECBs siste rentemøte. Et begrenset marked/etterspørsel for de verdipapirene ECB nå kjøper, har bidratt til at mange har stilt spørsmål om disse tiltakene vil være nok til å skape den nødvendige veksten man ønsker i EU- 2,00 1,75 1,00 0,75 0,50 0,25 0, ,00 1,75 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 USA Norge Sverige EU Side: 3/5

4 området. ECB mener at dagens tiltak skal være nok, men gjentar at risikoen for veksten fortsatt er på nedsiden. Skulle det imidlertid vise seg at dagens politikk ikke er tilstrekkelig, er sentralbanken klar til å ta i bruk ytterligere virkemidler. Det spekuleres nå at ECB kan komme til å utvide sitt kjøpsunivers med både statsobligasjoner og selskapsobligasjoner. Det har ikke kommet noen overraskelser fra den amerikanske sentralbanken i høst. Fed kommuniserer at de er lite bekymret over siste tids markedsturbulens, og det eneste som har vært oppe på agendaen hos Fed er å finne riktig tidspunkt for den første renteheving siden Kina overrasket markedet med et rentekutt i slutten av november. Kuttet kom som et mottiltak på svak produksjonsutvikling i landet de siste månedene. Kuttet bidrar til lavere finansieringskostnader for selskaper som er avhengig av bankfinansiering, men dette gjelder i hovedsak kun for statseide industribedrifter. Yield in Percent 1,60 1,55 1,45 1,40 1,35 1,30 1,20 3 month 1-Pos 3 month 3-Pos 3 month 5-Pos 3 month 7-Pos 1,60 1,55 1,45 1,40 1,35 1,30 1,20 Value at Til tross for kraftig prisfall gjennom høsten, besluttet OPEC på sitt siste møte å ikke kutte oljeproduksjonen. Dette har ført til lavere oljepris og svakere krone. Vedvarende lav oljepris svekker utsiktene for norsk økonomi og lavere oljeinvesteringer vil trolig føre til at veksttakten i økonomien avtar betydelig neste år. Vi forventer en svak økning i arbeidsledighetsraten i Norge, noe som vil utløse et lavere norsk konsum og økt privat sparing gjennom Bedrifters investeringer vil også avta, til tross for god tilgang på kapital fra bankene. Den norske sentralbankens svar på denne oppbremsingen vil være å kutte renten med inntil 0,5 % det neste året, samtidig som de senker rentebanen for den neste 3 års perioden. I dag priser rentemarkedet inn at 3 måneders NIBOR vil være under 1,30 % ved utgangen av Avkastning i % Siste 5 år Indekser Indeksnavn Hittil i år (annualisert) 3 mnd rente Siste Norge OSEBX 1,27 % 13,67 % Norge 1,59 % Sverige OMX 9,41 % 19,26 % Euro 0,08 % Danmark KFX 24,15 % 28,50 % USA 0,24 % USA S&P 11,44 % 20,47 % 10 år stat Siste Norden VINX30 8,34 % 20,03 % Norge 1,75 % Europa STOXX 2,27 % 15,43 % Euro 0,68 % Global MSCI 3,67 % 16,37 % USA 2,22 % Eika Kapitalforvaltning AS Oslo 10. desember 2014 Side: 4/5

5 Disclaimer Denne rapporten kan ikke benyttes av andre enn de personer som har mottatt denne direkte fra Eika Kapitalforvaltning AS. Eika Kapitalforvaltning AS fraskriver seg ethvert ansvar for mottakerens benyttelse av rapporten. Rapporten skal kun oppfattes som oppsummering og uforpliktende sammenstillinger og betraktninger rundt den informasjon som fremkommer av rapporten. Innholdet i rapporten er av generell karakter, og er ikke å betrakte som et personlig råd til mottakeren av rapporten. Eika Kapitalforvaltning AS er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som skyldes at innholdet er feil, vises eller presenteres på en feil måte eller helt uteblir på grunn av feil fra Eika Kapitalforvaltning AS, eller som skyldes andre forhold. Historisk avkastning Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Side: 5/5

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2015

Økonomisk overblikk 2/2015 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto Årsberetning og regnskap 2014 Foto: Istockphoto Foto: Getty Images Nøkkeltall grafer 4 Nøkkeltall 5 Driftsrapport 7 Akershus interkommunale pensjonskasse Styrets beretning 20 Resultatregnskap 22 Balanse

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser /8. Internasjonal økonomi Internasjonal økonomi er for tiden preget av store kontraster. På samme tid har vi sett akselererende prisstigning i råvaremarkedene og

Detaljer