Markedssyn mai Fondsfokuslisten Internasjonale aksjeindekser Rentemarkedet Verdensøkonomien Europa Japan...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan..."

Transkript

1 Utarbeidet av Obligo Investment Management Mai 2015

2 Innhold Markedssyn mai... 3 Fondsfokuslisten... 4 Internasjonale aksjeindekser... 5 Rentemarkedet... 6 Verdensøkonomien... 7 Europa... 8 Japan... 9 Kina GAM Star European Momentum DISCLAIMER. Denne rapporten er ikke en investeringsanbefaling etter verdipapirhandellovens regler. Enhver investor som vurderer å investere i de verdipapirfondene som beskrives i denne rapporten må gjøre seg grundig kjent med alle relevante risikofaktorer, som er nærmere beskrevet i det enkelte verdipapirfonds prospekt og nøkkelinformasjon (KIID-dokument). Denne rapporten er basert på kilder som Obligo Investment Management (Obligo), del av Agasti Holding ASA, vurderer som pålitelig, men Obligo kan ikke garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer Obligos oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og Obligo forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Obligo påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Investor er kjent med at det foreligger en risiko for tap ved enhver investering i finansielle instrumenter, og Obligo garanterer ikke for noe bestemt resultat. Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Verdien på fond som investerer i internasjonale markeder kan stige eller falle med valutasvingninger. Ansatte i Obligo og resten av Agasti-konsernet kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i denne rapporten, og kan kjøpe eller selge slike verdipapirer. Denne rapporten ble ferdigstilt A G A S T I M A R K E D S S Y N M A I S I D E 2

3 Markedssyn Markedssyn mai Markedssynet oppsummerer vårt generelle syn på ulike aktivaklasser og regioners potensial fremover. Mindre attraktivt Mer attraktivt Endring Aksjer Renter USA Europa Japan Kina Fremvoksende markeder Norge Statsobligasjoner Høyrenteobligasjoner Emerging Markets Debt Oversikten viser en forenklet oppsummering av vårt langsiktige syn på aktivaklasser og enkelte markeder. Aksjeåret 2015 har begynt bra med en god utvikling på de internasjonale børsene. Statsobligasjonsrentene er fortsatt på lave nivåer og sentralbankenes styringsrenter er i mange land lavere enn prisstigningen. Jakten etter avkastning har fått mange investorer til å flytte midler fra rentemarkedet til aksjemarkedet. Det kan se ut til at enkelte aksjemarkeder har steget for mye, og vi kan ikke se bort i fra en korreksjon i løpet av den nærmeste perioden. Skulle dette inntreffe anbefaler vi langsiktige investorer om å forholde seg i ro. Innenfor aksjer foretrekker vi det europeiske og japanske fremfor det amerikanske markedet. Amerikanske aksjer er relativt dyrt priset og pengepolitikken er nå mer i favør av Europa og Japan, hvor det kan kommer ytterligere stimulanser i løpet av året. Aksjemarkedene i fremvoksende økonomier vil antakelig fortsette å gjøre det relativt svakt i forhold til de velutviklede markedene. Det er likevel farlig å generalisere et slikt mangfold av land og det vil fortsatt være attraktive investeringsmuligheter innenfor regionen. Vi foretrekker Asia fremfor Latin-Amerika og er positive til kinesiske aksjer. Innen rentesegmentet er high yield fortsatt å foretrekke framfor risikofrie rente, selv om high yield ikke er på like attraktive nivåer som tidligere. Vi tror at konkursrisikoen vil forholde seg på lave nivåer, da en svært liten andel av lånene forfaller de nærmeste årene. Vi er fortsatt mer forsiktig til norsk high yield enn global high yield på grunn av likviditeten og den lave oljeprisen som påvirker i stor grad det norske obligasjonsmarkedet. A G A S T I M A R K E D S S Y N M A I S I D E 3

4 Fondsfokuslisten Fondsfokuslisten Vi er en frittstående distributør av verdipapirfond og mange ulike forvaltere er derfor representert i vårt utvalg. Vi velger fondene som presterer godt over tid i sine respektive markeder. Hvert fond som tas inn på fondsfokuslisten har vært gjenstand for en omfattende analyse. Sentralt i dette arbeidet er en modell vi kaller TRIP CHECK. Dette er en forkortelse for Team, Risiko, Investeringsstrategi og Prestasjon. Alle fire punktene skal være sjekket av før fondet havner i fondsutvalget. Arbeidet stopper ikke der etter at et fond er valgt ut følges fondsforvaltningen nøye. Obligos fondsanalytikere gjør løpende vurderinger og oppfølging når forvaltere slutter eller om det skjer endringer i fondets investeringsfilosofi og prosess. A G A S T I M A R K E D S S Y N M A I S I D E 4

5 Internasjonale aksjeindekser God start på børsåret Internasjonale aksjeindekser USA Norge januar Sverige Japan februar mars april mai 2015 Europa Kina MSCI World MSCI Emerging Markets 95 Kilde: Reuters EcoWin, Obligo Det har vært en god start på børsåret MSCI World er så langt i år opp med 6,2 prosent mens MSCI Emerging Markets har steget med 10,4 prosent, begge målt i lokal valuta. Av de velutviklede markedene er det særlig europeiske aksjer som har steget mye. Euro Stoxx 50-indeksen er så langt i år opp med 15,2 prosent. Derimot har amerikanske aksjer hatt en svakere utvikling, blant annet som følge av flere svake resultatrapporter og forventning om renteheving. Den brede amerikanske aksjeindeksen S&P 500 er opp med kun 2,3 prosent hittil i år. Blant de fremvoksende markeder er det spesielt kinesiske aksjer som har hatt en godt oppgang, mye som følge av positive regulatoriske endringer for investorer. Shanghai-børsen er opp med hele 36,0 prosent så langt i år. Hovedindeksen på Oslo Børs har hittil i år steget med 13,6 prosent. Det er spesielt energi og finanssektoren som har bidratt til oppgangen, blant annet som følge av stigende oljepris. Et fat Nordsjøolje handles nå til 63 dollar fatet, som er 14 prosent høyere enn ved årsskiftet. A G A S T I M A R K E D S S Y N M A I S I D E 5

6 Rentemarkedet Jakten etter avkastning fortsetter 3,5 10-års statsobligasjonsrenter 3,5 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan 2014 Norge Sverige USA Tyskland feb mar apr ,0 Kilde: Reuters EcoWin, Obligo Statsobligasjonsrentene har falt over en lengre periode og styringsrenten er i mange land lavere enn prisstigningen. I april steg imidlertid de lange rentene kraftig. Bevegelsene har vært brutale og det er hovedsakelig to faktorer som har drevet oppgangen. Den ene er redusert risiko for at Hellas vil gå ut av Eurosonen mens den andre er at europeiske veksttall har overasket positivt. Enkelte analytikere tror også at oppgangen kan tilskrives at markedet har vært mindre likvid. Ulik veksttakt mellom USA og øvrige industrialiserte land fortsetter. Dette vil igjen påvirke landenes pengepolitikk. Mye tyder på at den amerikanske sentralbanken vil, som den første av de store sentralbankene, heve renten i løpet av høsten. Sentralbanken i Europa og Japan vil imidlertid fortsette å kjøre nullrentepolitikk og trykke penger for å motvirke lav inflasjon og svak vekst. Det nordiske high yield markedet har blitt påvirket av en fallende oljepris det siste året. Dette har synliggjort likviditetsrisikoen for mange av de utestående obligasjonene. Norsk high yield er ned 6,7 % de siste 12 månedene. Til sammenligning er BofAMLs europeisk high yield-indeks opp med 6,3 % og amerikanske high yield-indeksen opp med 2,5 % i samme periode. A G A S T I M A R K E D S S Y N M A I S I D E 6

7 Verdensøkonomien Ulik veksttakt og pengepolitikk IMF - Vekstprognoser BNP-vekst anslag anslag Global 4,1 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % 3,8 % Modne markeder 1,7 % 1,2 % 1,4 % 1,8 % 2,4 % 2,4 % USA 1,6 % 2,3 % 2,2 % 2,4 % 3,1 % 3,1 % Eurosonen 1,6 % -0,7% -0,5% 0,9 % 1,5 % 1,6 % Japan -0,5% 1,5 % 1,6 % -0,1% 1,0 % 1,2 % Fremvoksende markeder 6,2 % 5,1 % 5,0 % 4,6 % 4,3 % 4,7 % Kina 9,3 % 7,7 % 7,8 % 7,4 % 6,8 % 6,3 % Kilde: IMF, april 2015 Fjoråret var preget av skuffende veksttall, spesielt fra Europa. Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjustert i april sine vekstanslag for den globale økonomien for 2014 fra 3,6 til 3,4 prosent. Dette er på samme nivå som i IMF tror på en bedring i den globale økonomien i årene fremover og forventer en global vekst på 3,5 prosent i Det er spesielt en høyere vekst i Europa og Japan, som følge av blant annet lavere oljepris og ekspansiv pengepolitikk, som vil bidra til økt global vekst. USAs økonomi vil vokse på linje med de foregående årene. Det er ventet noe lavere vekst i de fremvoksende økonomier, hovedsakelig som følge av den avtagende veksttakten i Kina. IMF tror at den norske økonomien vil vokse med kun 1,0 prosent i år. Dette er langt lavere enn i 2014, da BNP-veksten lå på 2,2 prosent. Det er spesielt lavere aktivitet i Nordsjøen som reduserer veksten. Svensk økonomi er inne i en positiv trend og IMF anslår at den økonomiske oppgangen vil fortsette. Mens økonomien vokste med 2,1 prosent i 2014 tror IMF på en BNP-vekst på 2,7 prosent for inneværende år. A G A S T I M A R K E D S S Y N M A I S I D E 7

8 Europa ECB bidrar til optimisme Prosentvis endring, å/å Det har kommet flere positive signaler fra Europa den siste tiden, selv om gjeldsproblemene i Hellas fortsetter å prege nyhetsbildet. Arbeidsledighetsraten faller og flere makroøkonomiske nøkkeltall peker i riktig retning. I mars utvidet Den europeiske sentralbanken (ECB) sine kjøp av verdipapirer til 60 mrd. euro i måneden. Dette har sendt europeiske aksjer opp. Det er spesielt fire faktorer som kan bidra til videre økonomisk oppgang for eurosonen. 1. Det kraftige oljeprisfallet gir økt kjøpekraft for konsumentene og billigere innsatsfaktor for bedriftene. 2. Euroen har svekket seg med 7,5 prosent mot dollaren så langt i år. Dette bedrer bedriftenes konkurransekraft. 3. Etter mange år med innstramminger øker nå det offentlige sine utgifter. Dette fører til økt etterspørsel. 4. Europeiske bedrifter sparer mindre, noe som gir økt forbruk og investeringer. Det ser ut til at Europa er inne i en god trend og veksten kan overaske positivt. Vi er derfor positive til det europeiske aksjemarkedet. På lengre sikt har Europa fortsatt store strukturelle utfordringer som må løses. A G A S T I M A R K E D S S Y N M A I S I D E 8

9 Japan Svak yen er bra for Japan 4 Inflasjon 2,3 Japan inflasjon BoJ inflasjonsmål på 2% Kilde: ReutersEcowin, Obligo Etter to kvartaler med negativ vekst vokste den japanske økonomien med 1,5 prosent i 4. kvartal. For hele 2014 krympet økonomien med 0,1 prosent, mye pga. momsøkningen fra 5 til 8 prosent i april i fjor. I april steg prisene i landet med 2,3 prosent fra året før. Dette er rett i overkant av sentralbankens inflasjonsmål om 2 prosent årlig prisvekst. Den underliggende prisveksten er derimot svak, og Bank of Japan vil trolig akselerere støttekjøpene av obligasjoner i løpet av året, evt. kutte innskuddsrenten. Den japanske yenen har svekket seg med 50 prosent det siste året. Dette er positivt for den viktige eksportindustrien og i 4. kvartal økte landets eksport med 11 prosent. Kombinert med fallende råvarepriser lover dette bra for bedriftenes inntjening. Nye stimulansetiltak fra sentralbanken, en svakere valutakurs samt beslutningen om å øke aksjeandelen i det statlige pensjonsfondet, gjør at vi er positive til japanske aksjer på kort sikt. Derimot er den japanske økonomien på lang sikt avhengig av at nye strukturelle reformer gjennomføres. A G A S T I M A R K E D S S Y N M A I S I D E 9

10 Kina Tiltak gir aksjeboost Kinesiske aksjer des feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan Kina: Shanghai-indeksen Hong Kong: Hang Seng-indeksen feb mar 2015 apr Kilde: Reuters EcoWin, Obligo I slutten av 2014 ble Shanghai-Hong Kong Stock Connect programmet lansert. Programmet åpner for økt markedstilgang for investorer til å handle i hverandres marked. Dette har ført til økt kapitaltilførsel og sendt kinesiske aksjer kraftig opp. Shanghai børsen er opp med 36,0 prosent mens Hang Seng-indeksen har steget med 16,1 prosent så langt i år Sentralmyndighetene i Beijing forventer en BNP-vekst på 7 prosent for inneværende år. For å kunne oppnå dette målet vil myndighetene trolig se seg nødt til å innføre flere stimulansepakker og reformer. Selv med ytterligere tiltak er det likevel knyttet stor usikkerhet til om denne veksttakten er oppnåelig. Den kinesiske sentralbanken kuttet nylig nøkkelrenten og senket reservekravet for bankene. Trolig kan det komme flere rentekutt dersom veksten avtar. Selv med en noe svakere vekst fremover tror vi Kina unngår en hard landing. Vi er fortsatt positive til kinesiske aksjer, men det er viktig å være selektiv i valg av selskaper og sektorer. Vi vil derfor foretrekke aktive forvaltere slik som vårt alternativ, GAM Star China fondet. A G A S T I M A R K E D S S Y N M A I S I D E 1 0

11 GAM Star European Momentum Europeiske aksjer er attraktive Den europeiske veksten er i ferd med å ta seg opp som følge av en ekspansiv pengepolitikk, lavere oljepris og en svak euro. I tillegg er prisingen av europeiske aksjer fortsatt attraktivt. Vi er derfor positive til det europeiske aksjemarkedet fremover. Navn GAM Star - European Momentum Startår 2001 Forvaltere Mondani, Longinotti og Cantaluppi Valutaklasse EUR Forvaltningsvolum 32,1 mill euro (31/3-15) Årlig forvaltningsavgift 1,75 % + 10 % suksesshonorar Risikonivå (skala 1-7) 6 - Høy risiko GAM Star European Momentum forvaltes av et meget erfarent team som gjennom mange år har skapt god avkasting. Fondet er aktivt forvaltet. Det er indeksuavhengig og har ingen spesifikke begrensninger for eksponering mot enkelte sektorer eller land. Forvalterne investerer i europeiske selskaper med fordelaktige verdivurderinger og hvor de forventer positive selskapsresultater. Forvaltningen baserer seg på en grundig selskapsanalyse. Fondet har en konsentrert portefølje på mellom 40 og 80 aksjer. De tre siste årene har fondet levert en årlig annualisert avkastning på 24,1 prosent, målt i euro. I samme periode har indeksen, MSCI Europe, steget med 19,6 prosent. A G A S T I M A R K E D S S Y N M A I S I D E 1 1

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 Det har vært en høst hvor fallet i oljeprisen har preget både Oslo Børs og de internasjonale aksjemarkedene. Økt tilbud av olje i markedet har presset ned prisforventningene

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Markedskommentar

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2012

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2012 Oslo 17. januar 2012 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2012 Aktivaallokering per januar 2012 Det er fortsatt en betydelig makrousikkerhet ved inngangen til 2012. Den europeiske gjeldskrisen,

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Høysesong for utbytte og tilbakekjøp 2007 ble nok et år med sterke resultater i bedriftene. Nå skal fjorårets overskudd deles ut til aksjonærene

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-29216/20 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato:.09.20 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 20 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/ Formannskapet

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Månedsrapport. Februar 2014

Månedsrapport. Februar 2014 Månedsrapport Februar 2014 «All time high» i USA De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i februar. Verdensindeksen (MSC I AC i norske kroner) steg 0,75 prosent i februar. Men det har dermed

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport 2007. 21. desember 2006 Tilbakeblikk på 2006. Selv om året ikke er over ennå og vi dermed ikke kan gjøre opp status for året som helhet kan vi trygt si at det har

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 P. 1 Date 18.09.2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 9 Aktivaallokering

Detaljer

2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr 31. mars 2015 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr. 31.mars 2015 Innhold 1. Hovedpunkter første kvartal 2015... 3

Detaljer