Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune"

Transkript

1 Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011

2

3 Innhald 1. Innleiing Bakgrunn Føremål og problemstillingar Metode Dokumentanalyse Intervju Verifiseringsprosessar Revisjonskriterium Innleiing Løyver og løyvemynde Kven som kan tildelast løyve Tildeling av løyve med og utan fortrinnsrett Krav til den som har fått løyve Rett og plikt til å drive persontransport Krav til løyvehavar sin vandel, alder og heildagsstilling og til dagleg leiar av selskap Andre moglege tilleggskrav som kan bli stilt i samband med drosjeløyve Drosjesentralar Vilkår for det einskilde løyvet Statistikk Dispensasjon Tilbakekalling av løyver Drosjereglement for Bergen køyreområde Tilslutning til drosjesentral Maksimal løyveandel for drosjesentralane på 60% Drosjesentralane si rapporteringsplikt Justering av løyvetalet Nyoppretta og ledige løyve Køyreplan/vaktliste Data Organisering av løyvemynda i Hordaland Fylkeskommune Retningsliner for tildeling og oppfølging av drosjeløyve Rutinar og praksis ved tildeling av drosjeløyve Kven får løyve? Utlysning av løyve Krav til løyvehavarar Sakshandsamingsrutinar ved tildeling av løyver Rutinar og praksis omkring oppfølging av drosjeløyve Talet på løyve Drosjesentralane sitt ansvar og oppfølginga av dette Oppfølging av løyvehavarane Spesielle utfordringar knytt til drosjeløyve utanfor Bergen køyredistrikt Sanksjonar Vurdering Retningsliner og rutinar... 21

4 5.2 Tildeling av drosjeløyve Oppfølging av drosjeløyve Forslag til tiltak Vedlegg 1: Rådmannen sine kommentarar Vedlegg 2: Oversikt over sentrale dokument og litteratur... 26

5 1. Innleiing 1.1 Bakgrunn Deloitte har i samsvar med bestilling frå kontrollutvalet , saknr. 34/10, gjennomført forvaltningsrevisjon av rutinar i samband med tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune. Oppdraget er utført i samsvar til gjeldande standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). 1.2 Føremål og problemstillingar Føremålet med forvaltningsrevisjonen er å kartlegge og vurdere dei rutinar Hordaland fylkeskommune har for tildeling og oppfølging av drosjeløyve. Med bakgrunn i føremålet er det formulert følgjande problemstillingar: 1. Har Hordaland fylkeskommune utarbeidd retningsliner for tildeling og oppfølging av drosjeløyve? 2. I kva grad har Hordaland fylkeskommune rutinar og praksis som sikrar at regelverk og eventuelle eigne retningsliner og målsettingar blir følgt ved tildeling av drosjeløyve? 3. I kva grad har Hordaland fylkeskommune rutinar og praksis som sikrar at tildelte drosjeløyve blir følgt opp i tilstrekkeleg grad? 4

6 2. Metode 2.1 Dokumentanalyse Dokument i form av mellom anna lover og anna regelverk, reglement, statistikk og anna relevant informasjon frå fylkeskommunen, er samla inn og gjennomgått. Informasjonen er brukt som bakgrunnsdata, revisjonskriterium og faktagrunnlag. 2.2 Intervju Revisjonen har gjennomført intervju med seksjonsleiar i Samferdselsavdelinga i Hordaland Fylkeskommune. Det vart dessutan gjennomført eit møte med Samferdselsavdelinga der sakshandsamingssystemet blei gjennomgått. Etter intervju og møte er det også stilt tilleggsspørsmål per e-post til Samferdselsavdelinga. 2.3 Verifiseringsprosessar Referat frå intervju er verifisert av intervjuobjektet og informasjon frå det verifiserte intervjureferatet er nytta i rapporten. Notat frå møte med Samferdselsavdelinga er også verifisert og nytta i rapporten. Rapportutkast med revisjonskriterium og datadel er sendt til fylkesrådmannen for verifisering. Høyringsutkast til rapport er sendt til fylkesrådmannen for uttale. Fylkesrådmannen sin uttale vil bli vedlagt den endelege rapporten. 5

7 3. Revisjonskriterium 3.1 Innleiing Innsamla data er vurdert opp mot revisjonskriterium i form av lovar, regelverk og andre relevante fylkeskommunale vedtak og retningsliner. Kriteria er utleia frå autoritative kjelder i samsvar med krava i gjeldande standard for forvaltningsrevisjon, RSK Løyver og løyvemynde Eit drosjeløyve er ei godkjenning på at ein oppfyller krav til å drive drosjeverksemd. Eit løyve gir tilgang til marknaden. Når det gjeld tildeling av Iøyve framgår følgjande av 4 i Yrkestransportlova 1 : (1) Den som mot vederlag vil drive persontransport med motorvogn må ha løyve. Det same gjeld den som utfører persontransport mot vederlag på liknande måte som drosje når tilbod om transport vert retta til ålmenta på offentleg plass. Vidare går det fram av 9 i same lov: (1) Den som mot vederlag vil drive persontransport utanfor rute med motorvogn registrert for inntil 9 personar, må i tillegg til løyve etter 4 ha særskilt drosjeløyve. Det kan og tildelast reserveløyve til innehavarar av ordinert drosjeløyve. Dette går fram av Yrkestransportforskrifta 2 49 der det står at: Løyve for reservedrosje kan, innenfor det løyvetall løyvemyndigheten fastsetter, tildeles innehaver av ordinært drosjeløyve i løyvedistriktet. Eit løyve gjeld for transport med ei motorvogn. 3 Av 12 i Yrkestransportlova går det fram at drosjeløyve vert tildelt av fylkeskommunen. Søknad om løyve må derfor sendast til den fylkeskommunen der verksemda høyrer heime. 3.3 Kven som kan tildelast løyve Eit selskap eller annan juridisk person kan tildelast løyve på vilkår som vert nærare fastsett av departementet, jf. 25 i Yrkestransportlova. Når det gjeld krav til den som kan tildelast Iøyve står det følgjande i 4 i Yrkestransportlova: (2) Løyve kan tildelast den som har 1 LOV nr 45: Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (Yrkestransportlova) 2 FOR nr 401: Forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (Yrkestransportforskriften) 3 FOR nr 401: Forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (Yrkestransportforskriften) 13 6

8 a) god vandel, b) tilfredsstillande økonomisk evne og c) tilstrekkeleg fagleg kompetanse. I Yrkestransportforskrifta 4 går det fram at løyve kan tildelast etter a)-c) ovanfor om ikkje særlege grunner taler mot det. Kravet til vandel er nærare omtala i 6 i Yrkestransportforskrifta: Søknad om løyve skal vedlegges politiattest jf. 10. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder og den skal makuleres etter at klagefristen på løyvetildelingen har gått ut. Kravet til vandel anses ikke å være oppfylt dersom søkeren a. Er fradømt retten til å drive næringsvirksomhet, eller b. Er ilagt straff for en alvorlig lovovertredelse, herunder på det handelsmessige område, eller c. Er ilagt straff for alvorlige, gjentatte overtredelser av gjeldende bestemmelser om førernes kjøre- og hviletid, nyttekjøretøyets vekt og dimensjoner, trafikksikkerhet og kjøretøyets sikkerhet og lønns- og arbeidsvilkår innen transportyrket. Kravet til økonomi er også nærare omtalt i Yrkestransportforskrifta 7: Søkeren må ved søknad om ett løyve fremlegge en garantierklæring frå bank eller forsikringsselskap på en kroneverdi tilsvarende Euro. For løyve utover dette gjelder en kroneverdi tilsvarende Euro for hvert løyve. Euroens verdi i kroner fastsettes for en periode på fem år i samsvar med retningslinjer i Rdir 98/76/EF artikkel 1. Vidare står det same stad at: Økonomikravet anses likevel ikke oppfylt dersom søkeren har vesentlige forfalte men ikke betalte gebyr-, avgifts- eller skatterestanser som er under konkursbehandling. Søknaden skal vedlegges attest om restanser på skatt, avgift m.v. frå kommunekasserer og skattefogd og bekreftelse frå konkursregisteret. Når det gjeld faglege kvalifikasjonar står det i Yrkestransportforskrifta 8 at: Søkeren anses å være faglig kvalifisert dersom vedkommende enten kan fremlegge vitnemål for bestått eksamen frå en av departementet godkjent teoretisk opplæring eller innehar løyve for den løyvetypen det søkes om. 3.4 Tildeling av løyve med og utan fortrinnsrett Yrkestransportforskriftas omtalar korleis tildeling av løyve skal gjerast. I 43 går det bl.a. fram at dersom ikkje særlige grunnar taler mot det har ( ) søker med minst to års ansiennitet som full tids drosjesjåfører i løyvedistriktet fortrinnsrett til løyve som blir ledig ved at en løyvehavar dør eller opphører med virksomheten. (2) Ansiennitet som full tids drosjefører regnes kun hvis drosjeyrket er utøvd som vedkommendes hovederverv. (3) Er det flere søkere som oppfyller dette krav, gis den søker som har lengst ansiennitet fortrinn. Fortrinnsretten gjelder bare for tildeling av ett løyve. I 44 i Yrkestransportforskrifta står det om tildeling av løyve utan fortrinnsrett at fylkeskommunen etter eige skjønn avgjer kven som skal tildelast løyve i dei tilfella det ikkje er søkjarar som har fortrinnsrett etter 43. Av 44 går det også fram at det kan gjevast løyve til innehavar av drosjeløyve, til selskap eller til annan juridisk person. 7

9 3.5 Krav til den som har fått løyve Rett og plikt til å drive persontransport I Yrkestransportforskrifta 1 står det at drosjeløyve gir løyvehavar rett og plikt til å drive persontransport utanfor rute: ( ) drosjeløyve, herunder reservedrosjeløyve, løyve som gir innehavaren rett og plikt til å drive transport utenfor rute med motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. I særlige tilfeller kan løyvemyndigheten gi tillatelse til å drive drosjetransport med motorvogn registrert for høyst 16 sitteplasser i tillegg til førersete. I same forskrift 51 står det om Opphør av virksomhet at: Løyvehaver må ikke uten samtykke frå løyvemyndigheten trekke drosjen ut av kjøring uten at det foreligger tvingende grunn for dette. Dersom løyvehaver i mer enn en måned ikke vil være i stand til å opprettholde virksomheten, skal melding straks sendes til løyvemyndigheten ( ). I Yrkestransportforskrifta 46 står det om drosjesentralane si rolle i forhold til køyreplanar: (6) I den utstrekning det trengs for å sikre en effektiv drosjetjeneste, kan styret i drosjesentralen fastsette en bindende detaljert kjøreplan som angir det tidsrom den enkelte drosje skal gjøre tjeneste. Løyvemyndigheten kan gi pålegg om endring av slik kjøreplan. Vidare står det om reserveløyve i Yrkestransportforskrifta 49 : Er løyvehaveren tilslutta drosjesentral, bestemmer denne når reservedrosje skal nyttes ( ) Krav til løyvehavar sin vandel, alder og heildagsstilling og til dagleg leiar av selskap I Yrkestransportforskrifta 6 går det fram at (3) Politiattest skal forelegges løyvemyndigheten på nytt hvert 5. år ( ) På samferdselsdepartementet sine nettsider står det vidare: Vandelskravet må dokumenteres hvert femte år. Ny politiattest skal derfor oversendes løyvemyndigheten hvert femte år fra sist utstedte politiattest. Du vil få beskjed fra løyvemyndigheten i god tid før du må forelegge ny politiattest. 4 Det er og eit krav om at løyvehavar skal vere under 70 år jf Yrkestransportlova 9: (2) Løyve for drosjekøyring gjeven til fysisk person fell bort når innehavaren fyller 70 år. Av 45 i Yrkestransportforskrifta går det fram at den som vert tildelt drosjeløyve som hovudregel ikkje kan ha anna hovuderverv eller heildagsstilling. Løyvemynda kan når særlige grunner taler for det etter søknad gje samtykke til at drosjeyrket blir kombinert med anna hovuderverv eller heildagsstilling

10 I Yrkestransportforskrifta 10 går det fram at er søkjaren eit selskap eller en annen juridisk person må den til ein kvar tid daglege leiar fylle krava til vandel og faglege kvalifikasjonar. Om søkjaren er eit selskap må og den daglege leiaren fylle kravet til økonomi. 3.6 Andre moglege tilleggskrav som kan bli stilt i samband med drosjeløyve Drosjesentralar Løyvestyresmakta kan gje påbod om at det skal skipast drosjesentralar og korleis dei skal drivast. Dette går fram av Yrkestransportlova 9, 3. ledd: Løyvestyresmakta kan gje påbod om at det skal skipast drosjesentralar og om korleis dei skal drivast, om plikt til å betale innskot og avgift til sentralen og om at sentralen skal ha rett til å fastsetje køyreordninga og gje andre reglar for verksemda. Slike føresegner kan gjerast gjeldande både for løyvehavar og førar, og ha med pålegg om bruk av uniform.(...). Yrkestransportforskrifta 46 beskriver drosjesentralar nærare og det står mellom anna at: (1) Løyvemyndigheten kan i samråd med kommunale myndigheter bestemme om det skal være en eller flere drosjesentraler i et distrikt. (2) Løyvemyndigheten bestemmer om løyvehaver skal være tilsluttet godkjent drosjesentral, eller hvilket sted løyvehaveren skal ha stasjon. (3) Løyvehavere som i medhold av annet ledd skal være tilknytt drosjesentral, plikter å betale avgift til dekning av sentralens driftskostnader og innskudd til finansiering av de faste anlegg som er nødvendig for sentralens drift. Uttredende løyvehavere refunderes andel av sentralens kapital. Ny løyvehaver kan pålegges tilsvarende innskudd. (4) Regler om drosjesentralens organisasjon og virksomhet fastsettes i vedtekter som skal godkjennes av løyvemyndigheten. ( ) (7) Løyvemyndigheten kan fastsette nærmere regler for drosjevirksomheten i løyvedistriktet. Slike regler kan i detalj foreskrive hvordan virksomheten skal utøves, herunder løyvehaver og drosjeførers plikter overfor publikum, drosjesentral mv Vilkår for det einskilde løyvet Løyvestyresmakta kan etter Yrkestransportlova 11 setje vilkår for det einskilde løyvet. I Yrkestransportforskrifta 5 går det fram at vilkår kan bli endra eller supplert i løyveperioden Statistikk Løyvehavaren skal gje dei økonomiske og statistiske opplysningar som Samferdselsdepartementet eller fylkeskommunen bestemmer og på den måten som desse ber om dette jf 21 i Yrkestransportforskrifta. I Yrkestransportforskrifta står det vidare i 50 at: Løyvemynda har rett til å innhente opplysninger og pålegge drosjesentral og de enkelte løyvehaver å føre de oppgaver som trengs slik at en kan se om antallet drosjer dekker behovet. 9

11 3.7 Dispensasjon I Yrkestransportforskrifta står det om dispensasjon i 23: Løyvemyndigheten kan når transportmessige hensyn tilsier det gjøre unntak fra krav om løyve i det enkelte tilfelle for avgrenset transport som utføres etter avtale med annen løyvehaver og innen rammen av dette løyvet. Slikt unntak gjelder bare når transporten skal utføres med personbil, jf. forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) 2-2 nr. 2 a) og gis for inntil ett år om gangen. Det kan stilles vilkår for slikt unntak. Det kan også gjevast unntak frå regelen om at tildelt drosjeløyve bortfaller ved fylte 70 år jf 52 i Yrkestransportforskrifta (andre ledd): Løyvemyndighetene kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra bestemmelsen ( ), hvis det ikke er kvalifiserte søkere til ledig løyve og det er påkrevd for å opprettholde en nødvendig drosjetjeneste. 3.8 Tilbakekalling av løyver Av 29 i Yrkestransportlova går det fram at løyvestyresmakta kan kalle tilbake løyve når løyvehavaren ikkje fyller dei krava som er sette i forskrifter og vilkår, eller ikkje rettar seg etter forskrifter og vilkår som gjeld for å drive verksemda. 3.9 Drosjereglement for Bergen køyreområde Hordaland fylkeskommune har utarbeidd eit eige drosjereglement for Bergen køyreområde. Dette gjeld for kommunane Bergen, Askøy, Fjell og Sund. Det er ikkje utarbeidd reglement for andre køyreområde i Hordaland Tilslutning til drosjesentral Av punkt 3 i reglementet går det fram at alle løyvehavarar i Bergen køyreområde har rett og plikt til å vere tilslutta drosjesentral godkjent av fylkeskommunen. Det må ligge føre skriftleg avtale mellom løyvehavar og sentral som regulerer partane sine rettar og plikter (formidlingsavtale). Det går vidare fram at drosjesentralane har plikt til å oversende kopi av formidlingsavtale med løyvehavar til fylkeskommunen innan 14 dagar etter at avtalen er inngått. Av punkt 6 i reglementet går det dessutan fram at løyve ikkje vil gjelda før fylkeskommunen har fått stadfesting frå drosjesentral om at løyvehavar har inngått formidlingsavtale med sentralen Maksimal løyveandel for drosjesentralane på 60% Ein drosjesentral kan ikkje ha tilknytt meir enn 60 % av dei totale løyva i Bergen køyreområde jf. punkt 4 i drosjereglementet. Kjem ein sentral over 60% av dei totale løyva, kan den ikkje knytte til seg nye løyve eller ta overgang frå andre sentralar før løyveandelen kjem under 60%. Fylkesutvalet i Hordaland fatta 18. november 2009 vedtak om at reduksjon til maksimalt 60% av det samla løyvetalet, skal skje over 2 år fram til , hovudsakleg gjennom auke i dei 10

12 samla løyva. Det samla talet på løyve blei i same vedtak auka med 30 i 2010 og 20 i 2011 til totalt Drosjesentralane si rapporteringsplikt Drosjesentralane si rapporteringsplikt er nærare omtala i reglementet: Drosjesentralane pliktar innan 1. september kvart år å uoppfordra sende inn følgjande statistikk til fylkeskommunen: Informasjon om totalt tal køyreoppdrag, fordelt på type køyring for veke Informasjon om disposisjon av drosjebilparken for veke Informasjon om årleg omsetning. Drosjesentralane pliktar også etter krav frå fylkeskommunen å oversende annan relevant statistikk som fylkeskommunen måtte ha behov for, jf. yrkestransportforskrifta 21. Ved brot på denne plikta kan fylkeskommunen fatte vedtak om at sentralen ikkje skal ha høve til å inngå formidlingsavtale med fleire løyvehavarar Justering av løyvetalet Av reglementet går det fram at fylkeskommunen ein gong per år vil vurdere justering av løyvetalet. Eventuell justering av løyvetalet vil i hovudsak vere basert på ei vurdering av behovet for drosjetenester i køyreområdet basert på følgjande statistikk: Endringar i folketalet i Bergensregionen. Endringar i talet arbeidsplassar i Bergensregionen. Annan relevant informasjon som løyvestyresmaktene måtte sitte inne med, til dømes vurderingar og statistikkmateriale frå drosjesentralane Nyoppretta og ledige løyve Både nyoppretta løyve og løyve som blir ledige fordi løyvehavaren legg ned verksemda eller døyr, vert kunngjort ledige i lokalpressa. Av reglementet går det vidare fram at tildeling av både nyoppretta og ledige løyve skjer i samsvar med Yrkestransportforskrifta 43 eller 44. Ledige løyve vil verte kunngjort to gonger i året, i mars og oktober månad, medan tildeling skjer ein gong per månad. Både nyoppretta løyve og ledige løyve skal tildelast etter søkjarane sin ansiennitet. Løyvehavarar kan endra tilknyting til drosjesentral. Når det gjeld tildeling av løyve går det fram av reglementet at det vil vere ei søkjarliste for nye søkjarar og ei liste over overgangssøkjarar, begge rangert etter ansiennitet. Når det skal takast inn nye løyvehavarar i ein sentral vil den med høgst ansiennitet ha førsteretten uavhengig om det er overgangssøkjar eller søkjar til nytt løyve. Av reglementet går det og fram at fylkeskommunen vil krevje utskrift frå arbeidstakarregisteret når det vert søkt om drosjeløyve Køyreplan/vaktliste Løyvehavarar i Bergen køyreområde er pålagt å innrette seg etter fastlagt køyreplan/vaktliste utarbeidd av drosjesentralen jf. punkt 9 i drosjereglementet. Denne køyreplanen skal 5 Saksnr. 279/09 i Fylkesutvalet 11

13 godkjennast av fylkeskommunen. Løyvehavar med reserveløyve er pålagt å la dette gå inn i køyreplanen/vaktliste når det vert vurdert som nødvendig. Drosjesentralane pliktar å i verksette nødvendige tiltak for å sikre at det er tilstrekkeleg med bilar i drift i forhold til etterspurnaden i marknaden. Av reglementet går det fram at fylkeskommunen ved misleghald av driveplikta, kan tilbakekalle drosjeløyve. 12

14 4. Data 4.1 Organisering av løyvemynda i Hordaland Fylkeskommune Samferdselsavdelinga har ein tilsett i fulltidsstilling og to tilsette i 60 % - stillingar som arbeider med forvaltning av løyve. Forvaltninga inkluderer både gods-, turvogn og drosjeløyve. Dei tilsette har i følgje seksjonsleiar for Forvaltningsseksjonen i Samferdselsavdelinga, arbeidd med dette området i fleire år og har god kompetanse på feltet. Seksjonsleiar fortel at det innan løyveforvaltninga stort sett er kort sakshandsamingstid og at arbeidet til tider er hektisk. Seksjonsleiar meiner at drosjeverksemda i Hordaland Fylkeskommune generelt fungerer godt, og at det er få klager frå kommunane eller andre instansar. 4.2 Retningsliner for tildeling og oppfølging av drosjeløyve Seksjonsleiar ved Samferdselsavdelinga fortel at fylkeskommunen ikkje har utarbeidd skriftlege rutinar for arbeidet med tildeling og oppfølging av drosjeløyve. Han fortel at grunnlaget for løyveforvaltninga i hovudsak er yrkestransportlova med tilhøyrande forskrifter. Revisjonen får opplyst at Samferdselsavdelinga si målsetjing for løyveforvaltninga er å etterleve regelverket og å leggje til rette for eit marknadstilpassa drosjetilbod i alle deler av fylket. Reglementet som er utarbeidd for Bergen køyredistrikt inneheld ikkje noko punkt om korleis fylkeskommunen eventuelt skal følgje opp dei enkelte drosjeløyva. Det finst ikkje noko tilsvarande reglement for kommunar eller køyreområde utanfor Bergen køyredistrikt. 4.3 Rutinar og praksis ved tildeling av drosjeløyve Sjølv om Samferdselsavdelinga ikkje har skrivne rutinar for arbeidet med tildeling og oppfølging av drosjeløyve, er det likevel etablert rutinar og praksis for arbeidet. Det er dessutan utvikla eit sakshandsamingssystem som vert nytta i løyveforvaltninga Kven får løyve? I intervju blir det opplyst at drosjeløyve i utgangspunktet blir gitt til enkeltpersonar. Det betyr at eit løyve gjeld ein bil, og personar som blir tildelt løyve må registrera drosjeverksemda som eige føretak. Det blir opplyst at drosjeløyve i særskilte tilfelle kan tildelast selskap etter politisk avgjerd. I samband med verifikasjon av rapporten vart det opplyst at Taxi 1 AS har fått tildelt 68 løyve til selskapet. I ein periode kunne også løyvehavarar i Norges Taxi få tildelt ekstra løyve då det ikkje var nok søkjarar i forhold til den løyveporteføljen som selskapet hadde. Nokre få løyvehavarar i Norges Taxi kan derfor ha inntil to hovudløyve og to reserveløyve. 13

15 4.3.2 Utlysning av løyve Revisjonen får opplyst at Samferdselsavdelinga lyser ut drosjeløyve to gonger i året for Bergen køyreområde, medan det i kommunar utanfor regionen blir utlyst løyve når dei blir ledige. Samferdselsavdelinga utlyser drosjeløyve gjennom aviser og eigne nettsider. I utlysninga av drosjeløyve viser Samferdselsavdelinga til søknadsskjema som finst på avdelinga si nettside. I søknadsskjemaet er vilkår og krav til dokumentasjon som må leggast ved presisert. Seksjonsleiar meiner at søkjarane generelt ser ut til å vere godt informerte om dei krava som gjeld for å kunne bli tildelt løyve. Seksjonsleiar peiker på at det for enkelte søkjarar, spesielt søkjarar med utanlandsk opphav, kan være vanskeleg å sette seg inn i regelverket, vilkåra og kva dokumentasjon som må skaffast. Det er derfor svært vanleg at søkjarar møter opp personlig på Samferdselsavdelinga, med ønske om oppklaringar omkring eigen søknadsprosess. Det blir opplyst at det kan være krevjande å få desse søkjarane til å forstå kva krava er, og at dette til tider kan oppta mykje av saksbehandlarane si tid. Seksjonsleiar fortel at erfaring har vist at det kan være vanskelig å formidle informasjon skriftleg på grunn av språklege utfordringar. Tilsette i løyveforvaltninga prioriterer derfor å bruke tid på å snakke med søkjarane Krav til løyvehavarar Av Hordaland fylkeskommune sine nettsider går det fram at det fins eit sett med søknadsskjema for drosjeløyve knytt til Bergen køyreområde og eit sett med søknadsskjema knytt til andre køyreområde i fylket. Det er ulike skjema for hovudløyve og reserveløyve. I skjema knytt til hovudløyve går det fram kva dokumentasjon søkjarane må legge ved søknaden. Frå Samferdselsavdelinga får revisjonen opplyst at alle vedlegga må vere på plass før løyve blir tildelt. Dette gjeld: Utskrift frå arbeidstakarregisteret Attest frå kommunekasserar/kemnar (Skjema RF-1244 B) Attest frå skattefut/fylkesskattekontor (moms)* (Skjema RF-1244 B) Kopi av lønns- og trekkoppgåver for den perioden det blir kravd ansiennitet for Attest frå Konkursregisteret i Brønnøysund Politiattest Tilsagn om bankgaranti Det går vidare fram at attestane ikkje må vera eldre enn 3 månader. Også når det gjeld reserveløyve er det i hovudsak stilt dei same krava til dokumentasjon som skal vedleggast søknaden. 6 Her vert det også stilt krav om: Hordaland: Kopi frå føretaksregisteret i Brønnøysund Bergen køyredistrikt: utskrift av arbeidstakarregisteret og utskrift av enhetsregisteret i Brønnøysund 6 Utskrift frå arbeidstakarregisteret, attest frå kommunekasserar/kemnar (skatt, skattetrekksmidlar og arbeidsgjevaravgift), Attest frå skattefut/fylkesskattekontor og attest frå Konkursregisteret i Brønnøysund (konkurs-/ gjeldsforhandlingar) 14

16 4.3.4 Sakshandsamingsrutinar ved tildeling av løyver Revisjonen får opplyst at tildeling av løyve blir gjort ein gong per månad etter søkjarliste og ansiennitet. Samferdselsavdelinga bruker sakshandsamingssystemet Transportløyveweb der det blant anna blir haka av når ulike dokument frå søkjarane er mottekne. Sakshandsamingssystemet som vert nytta er utvikla og eigd av Hordaland Fylkeskommune, men vert og brukt av alle dei andre fylkeskommunane i landet. Dato for motteke dokument (for eksempel motteken politiattest) blir registrert i sakshandsamingssystemet av saksbehandlar. Seksjonsleiar peiker på at all dokumentasjon søkjarane leverer til fylkeskommunen blir registrert i sakshandsamingssystemet. Revisjonen fekk opplyst at sakshandsamingssystemet sikrar at dokumentasjon av politiattest, økonomisk garantibevis og dokumentasjon på fagleg kompetanse frå søkjaren, er motteken før søknaden blir behandla. I sakshandsamingssystemet kan fylkeskommunen også innhente opplysningar frå Brønnøysundregisteret om adresseendringar og kunngjeringar, som til dømes opning av konkurs. Det er oppretta ei saksmappe pr. organisasjonsnummer (person), der all dokumentasjon knytt til organisasjonsnummeret blir oppbevart. Her blir også dokumentasjon knytt til søknad om løyve oppbevart. Politiattestar blir makulert eller returnert til søkjar etter behandling av søknad, om søkjar ønskjer dette. Samferdselsavdelinga opplyser at løyvehavar ikkje får ut løyvet utan at det er avlagt og bestått eksamen frå løyvekurs. Dette gjeld utan unntak i Bergen køyreområde. I distrikta hender det at det blir utstedt løyvedokument med avgrensa varigheit (til eksamen kan bli avlagt) slik at ikkje skuleskyss og andre kritiske transportar stoppar opp. I sakshandsamingssystemet er det ikkje mogleg å legge inn informasjon om tidsavgrensa løyve, eller å søke fram oversikter over kven som ikkje har levert eksamensbevis. Samferdselsavdelinga opplyser at slike saker har eit lite omfang (per november 2010 er det ein løyvehavar som har fått starta opp i ein kommune der det berre er eitt løyve) og at det derfor er enkelt å halda oversikt over dei sakene det gjeld. Opplysningar om kva frist som er gitt vert lagra i saksmappa til løyvehavar. Revisjonen får opplyst at saksmappa i desse sakene ikkje vert arkivert, men ligg hjå sakshandsamar til alt er i orden og permanent løyve er utskrive. Sakshandsamingssystemet gjer det mogleg å generere oversikt over nøkkelinformasjon som fylkeskommunen skal følgje opp. Det er likevel ikkje mogleg å legge inn varslingar i systemet som til dømes varsling om fristar. Saksbehandlar må sjekke dei ulike oversiktslistene for å få greie på status. Sakshandsamingssystemet reknar automatisk ut ansiennitet for den enkelte søkjar på bakgrunn av dokumentasjon frå søkjarane. Samferdselsavdelinga opererer med eigen klagefrist knytt til ansiennitetsberekninga, og tildeling skjer etter at denne fristen har gått ut og eventuelle klager er handsama. Seksjonsleiar peiker på at det i Bergen køyreområde som hovudregel er nok søkjarar med ansiennitet til å fylle ledige løyve, og at det derfor sjeldan har vore nødvendig å gjere vurderingar etter eige skjønn eller andre vilkår. I andre kommunar kan det førekomme at søkjarar ikkje har ansiennitet, men dersom dei oppfyller vilkåra som er sett i yrkestransportslova, vil dei i følgje Seksjonsleiar få tildelt løyve. I slike tilfelle er det som oftast berre éin søkjar, så det har ikkje vore nødvendig å vurdere kandidatar utan ansiennitet opp mot kvarandre. Ved tildeling av drosjeløve utanfor Bergen køyreområde, vil fylkeskommunen sende si innstilling til tildeling av løyve på høyring til kommunen. Dette er ikkje eit krav, men ein mangeårig fast praksis i Hordaland fylke. 15

17 Ved tildeling av drosjeløyvet blir løyvehavar skriftleg informert om det regelverket tildelinga av løyve er heimla i (Yrkestransportlova). Løyvehavar blir også informert om dei vilkåra som er knytt til løyvet. Dette er vanlegvis: Om løyvet gjeld liten eller stor bil (inntil 9 eller passasjerar) Krav om å vere tilknytt drosjesentral Kva løyvedistrikt løyvet gjeld for 4.4 Rutinar og praksis omkring oppfølging av drosjeløyve Talet på løyve Samferdselsavdelinga opplyser at det i samsvar med politisk vedtak, kvart år blir gjennomført ei evaluering av talet på løyve for Bergen køyreområde. Ei oversikt over fordelinga av løyve i Bergen køyreområde syner ein gradvis auke i talet på tildelte løyve og endring i marknadsdelar mellom dei ulike sentralane. Talet på løyve per desember 2010 var på 730. Av desse er 527 løyve ordinære, medan 169 var reserveløyve. 29 (4 %) av løyva var på dette tidspunktet ledige. Tabellen nedanfor gir oversikt over fordelinga av løyve per sentral i Bergen køyreområde. SENTRAL Ordinære i drift Reserve i drift Totalt Bergen Taxi Norgestaxi Bergen Taxi 1 Bryggen Taxi Tal løyve pr. 13.desember %vis del av 730 løyve Samferdselsavdelinga opplyser at av dei 29 ledige løyva er det 19 ikkje tildelte reserveløyve. Dette skuldast at det ikkje er søkjarar til reserveløyva. Vidare vert det opplyst at dei 10 ordinære løyva er tildelte, men per 13.desember 2010 ikkje tekne ut. Siste halvår 2010 har det vore ein nedgang frå 36 til 29 ledige løyve (eksklusiv dei 10 tildelte løyva som ikkje er tatt ut). I kommunar utanfor Bergen køyreområde kan Samferdselsavdelinga gjere vurderingar av talet på løyve med utgangspunkt i signal frå løyvehavarar, sentralen, kommunen, helseføretak eller andre instansar. Det er ingen faste reglar for kor ofte talet på løyve blir vurdert. Seksjonsleiar peiker på at kommunen alltid vil vere involvert i spørsmål om oppretting av drosjesentralar og/eller justering av talet på løyve, og at slike saker skal avgjerast politisk. I område utanfor Bergen køyreområde, varierer talet på løyve frå 2 28 løyve per køyreområde Drosjesentralane sitt ansvar og oppfølginga av dette Seksjonsleiar ved Samferdselsavdelinga opplyser at løyvehavar i kommunar der det er drosjesentralar, har plikt til å knytte seg til ein sentral. Drosjesentralane har plikt til å organisere vakt- / køyreordningar som oppfyller påbodet om 24 timars køyreplikt, og gje eit tilbod som dekkjer etterspørselen i marknaden. Samferdselsavdelinga opplyser at det finst drosjesentralar i dei fleste kommunane i fylket. Enkelte stader dekkjer ein sentral fleire kommunar eller deler av fleire kommunar. Dersom det berre er ein drosjesentral i den aktuelle kommunen der eit løyve skal lysast ut, vil Samferdselsavdelinga i utlysinga knytte løyvet til drosjesentralen. Løyveinnehavarar i kommunar utan drosjesentral, har i utgangspunkt vaktplikt heile døgnet. 16

18 Seksjonsleiar ved Samferdselsavdelinga forklarar at det i hovudsak er drosjesentralane som tar seg av oppfølginga av dei enkelte løyvehavarane. Dei lovmessige vilkåra (politiattest og økonomisk garantisum) vert følgt opp av Samferdselsavdelinga. Fylkeskommunen meiner at det prinsipielt er sentralane si plikt å syta for ei vaktordning som til ei kvar tid er tilpassa etterspurnaden i marknaden, mellom anna på grunn av at sentralane har fyrstehandskjennskap til transportbehovet. Det blir opplyst at fylkespolitikarane i 2009 vedtok at vaktlistesystemet skulle evaluerast. 7 Dette vart gjort i 2010, men det vart ikkje funne grunn til å gjera endringar i vaktlistesystemet. Kvar drosjesentral har eigne vedtekter som regulerer forholdet mellom sentralen og løyvehavarane som er knytt til sentralen. Drosjesentralane utformer vedtekter sjølv. Fylkeskommunen godkjenner vedtektene og gjennom desse vert og drifta godkjent. Fylkeskommunen har ikkje sett spesifikke minimumskrav til innhaldet i vedtektene for drosjesentralane. I følgje seksjonsleiar kan godkjenninga ofte vere ein lang prosess. Dei vanlegaste diskusjonstema i samband med godkjenning av vedtekter, er i følgje seksjonsleiar føremålet. Det blir peika på at drifta av sentralane skal vera non-profit, dvs. at den ikkje skal gje forteneste. Seksjonsleiar viser til yrkestransportforskrifta 46 og teksten i 3. avsnitt som seier at det skal betalast sentralavgift som dekker sentralen sine drifts- og kapitalkostnader, og ikkje meir enn det. I samband med verifikasjon av rapporten vart det opplyst at det frå ymse hald er stilt spørsmål ved om drifta i Norgestaxi er i samsvar med nemnde krav, ettersom selskapet er eit privateigd selskap med føremål å driva taxisentral. Samferdselsseksjonen er kjent med at det er levert inn klage til departementet vedrørande dette. Samferdselsseksjonen har ikkje inngått samarbeidsavtaler med sentralane, men seksjonsleiar meiner det er eit tett og godt samarbeid mellom Samferdselsavdelinga og drosjesentralane. Saker som vedkjem drift av løyve, blir tatt opp med den sentralen det gjeld. Dersom det til dømes kjem klagar på løyvehavar, blir dei handsama i Samferdselsavdelinga. I følgje seksjonsleiar avheng dette av at sentralane melder i frå, noko dei i følgje seksjonsleiar stort sett gjer. Drosjesentralane vil til dømes kunne varsle Samferdselsavdelinga om løyveinnehavarar som ikkje oppfyller vaktpliktene sine. Det vil då vere Samferdselsavdelinga si oppgåve å gje løyvehavar åtvaring. Dersom ikkje løyveinnehavar følgjer dette opp, kan konsekvensen i verste fall bli at løyvet vert trekt tilbake. I intervju får revisjonen opplyst at sentralane rapporterer til fylkeskommunen om at det kan vere vanskeleg å få løyvehavarar/sjåførar til å overhalde vaktplanen. Dette gjeld særleg tidleg om morgonen og nattekøyringa. Det kan føre til at det er for få bilar i desse periodane. Dette har truleg samanheng med at løyvehavarar som berre har ein bil, ikkje har tilsett sjåførar. Etter reglementet for Bergen køyreområde pliktar drosjesentralane å melde inn statistisk informasjon til Samferdselsavdelinga. Seksjonsleiar opplyser at dette dreier seg om aggregert informasjon for sentralen, og ikkje informasjon knytt til den enkelte løyvehavaren. Seksjonsleiar fortel at det er vanskeleg å få inn statistikken, og at den ofte viser seg å vere mangelfull i forhold til det fylkeskommunen har bedt om. Dette meiner han heilt klart er eit område med potensial for forbetring. Seksjonsleiar viser også til at løyvehavar er rapporteringspliktig etter Yrkestransportforskrifta 21. Dokumentet Evaluering av drosjeverksemda i Bergen køyreområde 2010 blir mellom anna utarbeidd på bakgrunn av statistikk frå drosjesentralane. Av evalueringa går det fram at det i Saksnr. 279/09 i Fylkesutvalet (18. november 2009) 17

19 berre var ein sentral som leverte fullgod statistikk. I følgje fylkeskommunen grunngjev ein av sentralane dette med at levering av statistikk kom opp i samband med skifte av taksametersystem. Ein annan sentral hevdar at dei ikkje har eit taksametersystem som kan gje slike opplysningar som det vert bedt om og at alternativet er manuelle registreringar som er svært ressurskrevjande. Ein av sentralane har ikkje gjeve tilbakemelding, og fylkeskommunen meiner det kan stillast spørsmål ved om selskapet har ein organisasjon som kan fylgja opp denne type spørsmål. Samferdselsavdelinga har laga informasjonsbrev til sentralane om kva statistisk informasjon dei ønskjer å få inn. Det er i tillegg sendt ut purrebrev. Det er også sendt ut rekneark der statistikken skal fyllast inn. Drosjesentralane utanfor Bergen køyreområde er ikkje pliktige å levere statistikk til fylkeskommunen, men alle sentralane leverer tal til SSB Oppfølging av løyvehavarane Fylkeskommunen har ikkje utarbeidd ei samla oversikt over kva område og på kva måte dei skal følgje opp løyvehavarar. Frå Samferdselsavdelinga får revisjonen opplyst at dei følgjer opp følgjande forhold: Politiattest Samferdselsseksjonen opplyser at dei ber om fornya politiattestar (kvart femte år) på grunnlag av informasjon frå sakshandsamingssystemet. Fylkeskommunen sender ut massebrev til personane på lista der ny politiattest blir etterspurt. Det blir sett ein frist for kva tid ny politiattest skal vere motteke, og dersom løyvehavarane ikkje leverer innan fristen vil dei bli purra. Oversikt over fristar og om ny politiattest er motteken, finst i permar hos sakshandsamar. Sakshandsamar kontrollerer at dokumentasjon blir motteke innan frist. I sakshandsamingssystemet er det ikkje mogleg å leggje inn varslingar dersom fristar ikkje blir halde. Når fylkeskommunen mottek ny politiattest vil den bli registrert i sakshandsamingssystemet, og lista over dei som manglar gyldig politiattest vil bli oppdatert. På revisjonstidspunktet hadde fylkeskommunen per november 2010 eit etterslep med å innhente fornya politiattestar på om lag 1,5 år. Dette arbeidet blei umiddelbart prioritert og alle som manglar gyldig politiattest har no fått brev om dette. Etterslepet blei forklart med ein vanskeleg ressurssituasjon ved Samferdselsavdelinga. Seksjonsleiar fortel at politiet skal melde frå om alvorlege lovbrot til Hordaland Fylkeskommune. Han fortel vidare at dei har motteke tre slike meldingar og at det er fleire år mellom sakene. Økonomisk garanti Banken som har gjeve økonomisk garanti gjev melding til Samferdselsavdelinga dersom garantisummen blir endra. Ved opphøyr av løyve skal banken ha melding om dette. Sakshandsamingssystemet gir oversikt over dei løyvehavarar dette gjeld. Dersom Samferdselsavdelinga får melding om endringar i garantisum, vert det sendt brev til løyveinnehavar om at garantisummen må tilfredsstilla fastsette vilkår innan to månader elles vil løyvet bli inndratt. Ved konkurs blir løyvet kalla tilbake umiddelbart. 18

20 70 års grensa Sakshandsamingssystemet gir oversikt (liste) over løyvehavarar som fyller 70 år i næraste framtid. Ved fylte 70 år vil løyvet vere ugyldig. Samferdselsavdelinga opplyser at dei er à jour med omsyn til å inndra løyve frå løyvehavarar som har fylt 70 år. Oppfølging av andre krav Fylkeskommunen meiner at dei har ansvar for å følgje opp: Brot på køyreplikta At taksameter er installert i bil At drosjeyrket skal vere hovuderverv At løyvehavar ikkje låner/leiger ut løyve Samferdselsavdelinga opplyser at dei i si oppfølging av brot på køyreplikta er avhengig av rapportering frå sentralane 8, og av informasjon frå publikum. Dei opplyser at når dei mottek tips om at løyvehavarar ikkje innfrir sine plikter, skriv dei til løyvehavar og ber om tilbakemelding på dei forholda det gjeld. Samferdselsavdelinga foretar ikkje fysisk kontroll av at det er installert taksameter i drosjene, men det blir vist til at sentralane har god kontroll på dette. Dersom drosjene ikkje har taksameter får dei ikkje tildelt turar gjennom sentralen. Løyvehavarar som ikkje er tilknytt sentral, vil m.a. vere utelukka frå TT-køyring 9 noko som er viktig for distriktsdrosjene. Samferdselsavdelinga nyttar arbeidstakarregisteret for å kontrollera om drosjeyrket er hovuderverv. Arbeidstakarregisteret vert ikkje rutinemessig kontrollert, men kontroll blir utført når det kjem inn tips eller dei på anna måte finn grunn til å sjå nærare på einskilde løyvehavarar. Det vart opplyst i samband med verifikasjon av rapporten at det så langt ikkje er dokumentert at løyve er lånt eller leigd i Hordaland, men frå einskilde hald i drosjenæringa i Bergen vert det hevda at det finn stad utleige av løyve og at løyve vert drifta på vegne av andre. Det vert peika på at fylkeskommunen vil vera avhengig av varsling og aktiv medverknad frå sentralane for å avdekka slike forhold. Oppfølging av trafikkstasjonane sine kontrollar Sakshandsamingssystemet gir oversikt over talet på løyve totalt og talet på løyve knytt til kvart einskild distrikt og kvar drosjesentral. Trafikkstasjonane ber om ei slik oversikt ca ein gong i året, for å undersøke om det er registrert bil på alle løyva. Fylkeskommunen vil få kopi av resultatet av kontrollen. I denne kontrollen vil det ikkje komme fram om bilane er leasa. Samferdselsavdelinga vil ved avvik skrive brev til løyvehavar om at det må registrerast bil på løyvet for å unngå at løyvet vert trekt tilbake. Samarbeidet med trafikkstasjonane er ikkje formalisert, men seksjonsleiar meiner at samarbeidet mellom Samferdselsavdelinga og Trafikkstasjonane fungerer godt Spesielle utfordringar knytt til drosjeløyve utanfor Bergen køyredistrikt Seksjonsleiar meiner det er utfordringar knytt til å overhalde kravet om køyreplikt/vaktplikt 24 timar i døgnet utanfor Bergen køyredistrikt. Samferdselsavdelinga mottek nokre klager på at drosjesentralar og løyvehavarar ikkje følgjer opp køyreplikta, og at det kan vere vanskeleg å få tak i drosje, spesielt om natta. Løyvehavarar gjev i nokre tilfelle uttrykk for at dei har vanskar med å få sjåførar til å ta nattevakter sidan det i enkelte distrikt er svært lite inntektsgrunnlag på dette tidspunktet av døgnet. 8 Jf. kap Tilrettelagt transport for funksjonshemma 19

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER 2011 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER Vestfold fylkeskommune Regionalavdelingen 10.01.2011 INNHOLD Kap.I Generelt 1 Myndighet/delegasjon 2 Formål Kap.II Virkeområde

Detaljer

Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan/engagement letter

Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan/engagement letter Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan/engagement letter Januar 2013 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar... 3 2. Revisjonskriterium

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av fagopplæring Prosjektplan/engagement letter

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av fagopplæring Prosjektplan/engagement letter Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av fagopplæring Prosjektplan/engagement letter Januar 2013 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Revisjonskriterium...

Detaljer

Søknad om drosjeløyve

Søknad om drosjeløyve Søknad om drosjeløyve Merk: Uriktige opplysninger, unnlatelse av å besvare samtlige spørsmål eller manglende attestasjon kan medføre at søknaden ikke blir behandlet, eller at gitt løyve kan bli tilbakekalt.

Detaljer

SØKNAD OM OPPRETTING AV NY DROSJESENTRAL I BERGEN KØYREOMRÅDE

SØKNAD OM OPPRETTING AV NY DROSJESENTRAL I BERGEN KØYREOMRÅDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201102285-3 Arkivnr. 832 Saksh. Ådlandsvik, Lise Saksgang Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Møtedato 23.06.2011 14.06.2011 SØKNAD OM OPPRETTING AV NY

Detaljer

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009 Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1. mars 2009 2 Innhald: 1. Formål... 4 2. Kven kan nytte ordninga?... 4 3. Godkjenningsperiode... 4 4. Brukartak... 4 5.

Detaljer

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1.November 2014 23.05.2014 Innhald: 1. Formål 3 2. Kven kan nytte ordninga? 3 3. Godkjenningsperiode

Detaljer

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014 Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12a - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen?

Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen? Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen? Behovsspesifikasjonen - den viktige delen av konkurransebetingelsene rwilliksen@deloitte.no Deloitte AS. Oslo, 14.11.2012

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK Salsløyve Alkohollova 3: Med sal av alkoholhaldig drikk meinast overdraging av drikk med inntil 4.75 volumprosent alkohol til forbrukar mot vederlag for drikking

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av personalforvaltninga i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon av personalforvaltninga i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon av personalforvaltninga i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan/engagement letter Audit & Advisory August 2012 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Problemstillingar

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Drosjereglement for Bergen køyreområde

Drosjereglement for Bergen køyreområde 1 Grunnlag 1.1 Heimel Hordaland fylkeskommune er løyvestyresmakt for drosjeløyve i Hordaland løyvedistrikt, jf. yrkestransportlova 12. Drosjereglementet for Bergen køyreområde er heimla i yrkestransportforskrifta

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

DROSJELØYVE MED SÆRSKILTE MILJØKRAV

DROSJELØYVE MED SÆRSKILTE MILJØKRAV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201203743-17 Arkivnr. 832 Saksh. Vedvik, Anne Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 26.11.2012 06.12.2012 DROSJELØYVE MED SÆRSKILTE MILJØKRAV

Detaljer

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Denne er rapport er utarbeidet for Tomtefestealliansen. Deloitte har ikke noe ansvar overfor tredjeparter som får tilgang til rapporten. Rapporten

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå

Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå Trude Fagerli Deloitte AS. Oslo, 03, 2012 Agenda Innledning hva er Samhandlingsreformen Hvilke aktiviteter

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGBUSS I BERGEN SENTRUM

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGBUSS I BERGEN SENTRUM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200811709-6 Arkivnr. 8323 Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 01.04.2009 22.04.2009-23.04.2009 SØKNAD OM

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Bruk av digitale verktøy og læremiddel i vidaregåande skule Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Bruk av digitale verktøy og læremiddel i vidaregåande skule Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Bruk av digitale verktøy og læremiddel i vidaregåande skule Prosjektplan/engagement letter Audit & Advisory September 2011 Innhald 1. Føremål og problemstillingar...

Detaljer

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET INNLEIING Dette skrivet gir reglane for utføring av bachelor- og masteroppgåva. Reglane er fastsette av fakultetet og gir rammene

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Torsdag 25. juni 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, møterom 107 Saker: 07/2015 Innkalling og saksliste 08/2015

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal:

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.10.2015 62175/2015 Jan Eirik Søraas Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport Bakgrunn Faktatal

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

1. Innleiing... 3 1.1 Plan for selskapskontroll 3 1.2 Former for selskapskontroll 3 2. Risiko- og vesentleganalyse... 4

1. Innleiing... 3 1.1 Plan for selskapskontroll 3 1.2 Former for selskapskontroll 3 2. Risiko- og vesentleganalyse... 4 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for selskapskontroll 3 1.2 Former for selskapskontroll 3 2. Risiko- og vesentleganalyse... 4 3. Oversikt over selskap... 4 3.1 Oversikt over selskap innanfor 80 5 3.2

Detaljer

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter Bustønad 2008 Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter 2 Denne brosjyren gir eit oversyn over bustønadskontoret. Brosjyren byggjer på gjeldande reglar per 1. januar 2008. Vi gjer

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/840-2 Saksbehandlar: Rolf Rosenlund Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 28.04.16 Fylkesutvalet 19.05.16 Brukarkvotar i Transportordninga

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Søknad om Anbodsgaranti

Søknad om Anbodsgaranti Søknad om Anbodsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottakar) Garantinummer I samsvar med EØS-avtala artikkel 61 (1) er den som mottek middel under anbodsgarantiordninga pålagd å gi opplysningar om all

Detaljer

8. september 2010. ProsjektplanK= Engagement letter. Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = =

8. september 2010. ProsjektplanK= Engagement letter. Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = = 8. september 2010 ProsjektplanK= = Engagement letter = Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = = Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune kommune Anskaffelse, oppfølging og kontroll av tjenester fra private leverandører innen helse og omsorg

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune kommune Anskaffelse, oppfølging og kontroll av tjenester fra private leverandører innen helse og omsorg Forvaltningsrevisjon Bergen kommune kommune Anskaffelse, oppfølging og kontroll av tjenester fra private leverandører innen helse og omsorg Prosjektplan/engasjementsbrev September 2013 Innhold 1. Formål

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO OM RUTELØYVE FOR STREKNINGA BERGEN SENTRUM - BERGEN LUFTHAVN

SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO OM RUTELØYVE FOR STREKNINGA BERGEN SENTRUM - BERGEN LUFTHAVN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201110927-3 Arkivnr. 831 Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.11.2011 28.11.2011 SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. 1. EIGARTILHØVE Vedtektene gjeld barnehagar som Vik kommune eig og driv. 2. LOV OG REGELVERK, FØREMÅL Barnehagane skal drivast i samsvar med til ei kvar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS KUNST FYLKESREVISJONEN

FYLKESKOMMUNENS KUNST FYLKESREVISJONEN FYLKESKOMMUNENS KUNST FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 3 2001 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING 1 1.0 Heimel 1 1.1 Bakgrunn.. 1 1.2 Formål... 1 1.3

Detaljer

SANDE KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Del I. Anbodskonkurranse med forhandlingar. Vintervedlikehald. Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562

SANDE KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Del I. Anbodskonkurranse med forhandlingar. Vintervedlikehald. Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562 SANDE KOMMUNE Konkurransegrunnlag Del I Anbodskonkurranse med forhandlingar Vintervedlikehald Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562 KJØP AV VINTERVEDLIKEHALD Side 1 av 9 Sign. / INNHALD Del I Vilkår

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20 REGIONALAVDELINGA Næringsseksjonen - REG AVD Kvam Næringråd v/ Torleiv Ljones Dato: 06.03.2015 Vår ref.: 2014/21544-2 Saksbehandlar: ingskog Dykkar ref.: Tilsegn kompensasjonsmidlar 2014 TILSEGN OM TILSKOT

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-69 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 27.01.2015 Endringar i studentreglementet for Fagskolane

Detaljer

Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO. Gjeld frå 1. januar 2015

Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO. Gjeld frå 1. januar 2015 Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO Gjeld frå 1. januar 2015 1 Innhald Innleiing... 3 Del 1: Reglar om inhabilitet... 4 1.1. Automatisk

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap)

Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap) Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap) I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T Dato LOV 2013 06 21 64 Departement Barne, likestillings

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014 Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12b - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 12/4098-2 112797/12 12.12.2012 Arbeidsreglement Vedteke i K.sak 95/48. Revidert av rådmannen 18.03.05. Oppdatert 01.07.10. Handsama i administrasjonsutvalet den 21.12.2012,

Detaljer

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby NIRF Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer Advokat Roar Østby Oslo 4. mars 2014 Agenda Endringer i regelverket ( 4. direktiv) «Kjenn-din-kunde» (lovens krav) 2 Noen tall Antall MT-rapporter til EFE

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 95/17/EF. av 19. juni 1995

KOMMISJONSDIREKTIV 95/17/EF. av 19. juni 1995 Nr. 48/224 KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR - med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming

Detaljer

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Innkjøpsseksjonen Arkivsak 200901211-16 Arkivnr. 180.T40 Saksh. Marit, Høisæter Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.05.2012 RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Voss kommune, Voss ungdomsskule. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering av skulen. Tilsynet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

Arbeidsreglement Sund kommune

Arbeidsreglement Sund kommune Dok.dato: 25.01.2013 Vår Ref: 2012001529-3 Arkiv: N- Arbeidsreglement Sund kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalet i Sund kommune 23.01.2013 Side 1 av 7 Innhald: 1. Omfang 2. Tilsetjing 3. Tilsetjingsbrev/arbeidsavtale

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Prosjekt Søre Bømlo Omsorgstun Prekvalifisering til konkurranse med forhandling Totalentreprise

Prosjekt Søre Bømlo Omsorgstun Prekvalifisering til konkurranse med forhandling Totalentreprise PREKVALIFISERINGSDOKUMENT Prosjekt Søre Bømlo Omsorgstun Prekvalifisering til konkurranse med forhandling Totalentreprise 1. Innbyding innbyr til prekvalifisering for totalentreprise med forhandling i

Detaljer