KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE"

Transkript

1 KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Torsdag 25. juni 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, møterom 107 Saker: 07/2015 Innkalling og saksliste 08/2015 Protokoll frå møte /2015 Plan for forvaltningsrevisjon av internkontroll innan pleie og omsorg Forfall må meldast snarast til Morten D. Haldorsen tlf , ev. på e-post: Kontrollutvalet i Fjell kommune, den 18. juni 2015 Jan Bratland Leiar Morten D. Haldorsen sekretariat Leiar: Sekretariat: Jan Henrik Ludt Bratland Advokat Morten D. Haldorsen Hølmavegen 15, 5357 Fjell Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Telefon: Postboks 1213 Sentrum, 5811 Bergen E-post: Telefon / E-post:

2 08/2015: PROTOKOLL FRÅ MØTE SAKSOPPLYSNING: Kopi av møtebok er sendt møtedeltakarane. Det er ikkje kome merknader til møteboka. Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: Kontrollutvalet vedtek: Kontrollutvalet godkjenner møteboka for møtet den /2015: PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON AV INTERNKONTROLL INNAN PLEIE OG OMSORG Skriv/dokument: Prosjektplan av fra Deloitte SAKSOPPLYSNING: Kontrollutvalet vedtok i møte den 12. mai 2015 at revisjonsselskapet Deloitte skulle lage prosjektplan for forvaltningsrevisjon av internkontroll innan pleie og omsorg. Sekretariatet sitt forslag til vedtak: Kontrollutvalet godkjenner prosjektplan for forvaltningsrevisjon av internkontroll innan pleie og omsorg. Bergen, 18. juni 2015 Morten D. Haldorsen sekretariat

3 Forvaltningsrevisjon Fjell kommune Internkontroll innan pleie og omsorg Prosjektplan/engagement letter Juni 2015

4 Innhald 1. Føremål og problemstillingar Bakgrunn Føremål og problemstillingar Revisjonskriterium Innleiing Lov- og regelverk Kommunen sitt ansvar for internkontroll i helse- og omsorgstenester Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Rettleiar til forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenestene Kommunale mål og vedtak Metode Analyse av dokument, system og rutinar Intervju Utvalde arbeidsprosessar Verifiseringsprosesser Tid og ressursbruk Nøkkelpersonell Tidsbruk... 9

5 1. Føremål og problemstillingar 1.1 Bakgrunn Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet i Fjell kommune utarbeidd ein prosjektplan for forvaltningsrevisjon av internkontroll i pleie- og omsorgstenester i Fjell kommune. I Fjell kommune er pleie og omsorgstenestene samla under omsorgssjefen som har ansvar for følgjande einingar: Fjell sjukeheim Kvednatunet Sotra dagtilbod Straume arbeidssenter Straume bu- og servicesenter 1.2 Føremål og problemstillingar Føremålet med prosjektet vil vere å undersøke i kva grad Fjell kommunen har føremålstenlege system for internkontroll knytt til pleie- og omsorgstenestene. I denne undersøkinga vil vi sjå spesielt på internkontroll knytt til omsorgstenesta i kommunen. Med bakgrunn i føremålet med prosjektet er det formulert følgjande problemstillingar: 1. I kva grad er det fastsett tydelege mål og ei klår organisering av omsorgstenesta i Fjell kommune? a. Finst det ei skildring av hovudoppgåver og mål for omsorgstenestene? b. I kva grad er det definert mål for arbeidet med forbetring av omsorgstenestene? c. I kva grad er ansvar, oppgåver og myndighet innanfor omsorgstenestene tydeleg fordelt? 2. I kva grad er det utarbeidd sentrale rutinar og prosedyrar for omsorgstenesta, og i kva grad er rutinane oppdatere og tilgjengelege? a. I kva grad er det utarbeidd rutinar for sentrale arbeidsprosesser innanfor omsorgstenestene? b. I kva grad har kommunen eit føremålstenleg system for å oppdatere og tilgjengeleggjere rutinane for dei tilsette? c. I kva grad følgjer kommunen opp at system og rutinar nyttast av dei tilsette? 3. I kva grad sikrar omsorgstenesta at dei tilsette har tilstrekkeleg kompetanse? a. Har dei tilsette tilgang til aktuelle lover og forskrifter? b. I kva grad blir det gjennomført kompetansekartlegging av personell? c. I kva grad blir det utarbeidd opplæringsplanar? d. Har kommunen et system for opplæring av nytilsette (og vikarar) i tenesta? 4. I kva grad sikrar kommunen at tilsette og brukarane sine erfaringar i tilstrekkelig grad blir lagt til grunn for utviklinga av tenestene? a. I kva grad har omsorgstenesta rutinar som sikrar arbeidstakaranes medverknad i utviklinga av tenestene? b. I kva grad har omsorgstenesta eit system for å innhente og nytte brukarane sine erfaringar med tenestene? 3

6 5. I kva grad blir det gjennomført analyser for å skaffe oversikt over område kor det er fare for svikt eller mangel på oppfylling av krav til tenestene? a. I kva grad har omsorgstenesta system og rutinar for rapportering og oppfølging av dei ulike tenesteområda? b. I kva grad vert det gjort analysar av risiko og sårbarheit innanfor tenesta? c. I kva grad har omsorgstenesta eit føremålstenleg system for å melde og følgje opp uønskte hendingar? d. Følgjer leiinga i omsorgstenesta i tilstrekkelig grad opp at meldte avvik blir handtert på ein god måte? 6. I kva grad følgjer leiinga i omsorgstenesta opp korleis internkontrollen fungerer i verksemdene? a. I kva grad har kommunen etablert eit system for å utvikle, kontrollere og evaluere prosedyrane som skal sikre etterleving av helselovgjevinga? b. I kva grad blir måloppnåing, regeletterleving og krav til kvalitet følgt opp av leiinga? c. I kva grad er det system for å gjennomføre eigenkontrollar av tenestene? d. I kva grad er det etablert eit system for å oppdatere prosedyrar og krav som følgje av funn i oppfølginga av internkontrollen? 4

7 2. Revisjonskriterium 2.1 Innleiing Rettsreglar, rettleiarar og kommunale vedtak vil bli gjennomgått og brukt som kontrollkriterium.. Andre kriterium enn dei som er nemnt under vil kunne bli lagt til dersom det er nødvendig for å få ein fullstendig gjennomgang og vurdering av problemstillingane. 2.2 Lov- og regelverk Kommunen sitt ansvar for internkontroll i helse- og omsorgstenester I følge kommuneloven skal administrasjonssjefen sørge for at administrasjonen drives i samsvar med gjeldende regelverk: «Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll (Kommuneloven, 23, 2).» Det kommunale ansvaret for helse- og omsorgstenester er nedfelt i Lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 3-1. Kommunen skal ifølge lova sørge for at personer som oppheld seg i kommunen, får tilbod om nødvendige helse- og omsorgstenester. Lova stadfester vidare kommunen sitt ansvar for å utføre desse oppgåvene i samsvar med i gjeldande lover og forskrifter innanfor dette område: «Kommunens ansvar etter første ledd innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om pliktens innhold (Helse- og omsorgstjenesteloven, 3-1).» Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten Føremålet med Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten er å bidra til faglig forsvarlege helse- og omsorgstenester og at helse- og omsorgslovgjevinga blir oppfylt gjennom krav til systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid i tenestene. Forskrifta gjeld for verksemder som er omfatta av helse- og omsorgslovgjevinga og som er pålagt internkontrollplikt etter lov om statlig tilsyn med helseog omsorgstjenesten 3. Forskrifta gir følgande skildring av internkontroll: «I denne forskriften betyr internkontroll systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av sosial- og helselovgivningen ( 3, Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten).» Vidare blir det vist til at internkontroll krev at verksemda: «a) beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt, 5

8 b) sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten, c) sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll, d) sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes, e) gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av virksomheten, f) skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, g) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen, h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten.» Forskrifta stiller også krav til at internkontrollen skal bli dokumentert i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av verksemda sin art, aktiviteter, risikoforhold og storleik. Dokumentasjonen av internkontrollen skal til ein kvar tid vere oppdatert og tilgjengelig Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene I følge forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene skal kommunen etablere eit system av prosedyrer som søker å sikre at: «tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester vedkommende har behov for til rett tid, og i henhold til individuell plan når slik finnes det gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i tjenesten brukere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelse av tjenestene.» Det går vidare fram av forskrifta at for å løyse dei oppgåver som er nemnt ovanfor skal kommunen utarbeide skriftlige nedfelte prosedyrar som søker å sikre at brukarane av pleie- og omsorgstenester får tilfredsstilt grunnleggande behov. Det betyr mellom anna: «- oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet - selvstendighet og styring av eget liv - fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat - sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet - følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold - mulighet for ro og skjermet privatliv - få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett) - mulighet til selv å ivareta egenomsorg - en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser - nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset den enkeltes tilstand - nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene - tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å formulere sine behov - tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise - tilpasset hjelp ved av- og påkledning - tilbud om eget rom ved langtidsopphold - tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter.» 6

9 2.2.4 Rettleiar til forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenestene 1 Helsedirektoratet sin rettleiar «Hvordan holde orden i eget hus: Internkontroll i sosial- og helsetjenesten.» utdjupar og klargjer Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenestene. 2.3 Kommunale mål og vedtak Eventuelle kommunale mål og vedtak vil også bli lagt til grunn som revisjonskriterium. 1 https://helsedirektoratet.no/lists/publikasjoner/attachments/122/is-1201-kvalitet-i-pleie-ogomsorgstjenesten.pdf 7

10 3. Metode Oppdraget vil blir utført i samsvar med gjeldande standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). 3.1 Analyse av dokument, system og rutinar Revisjonen vil gjennomgå og analysere ulike former for dokumentasjon, prosedyrar og rutinar i samband med dette prosjektet. Dette omfattar mellom anna: kommunale vedtak og planar for omsorgstenestene styrande dokumentasjon for omsorgstenestene internkontrollpermar, handbøker og gjeldande prosedyrar for tenestene utfylte skjema og sjekklister frå gjennomførte kontrollar, risikoanalysar mv. evalueringar og/eller rapportar frå interne eller eksterne undersøkingar av tenestene Innsamla dokumentasjon vil bli vurdert opp mot til revisjonskriteriene. Revisjonen vil også gjennomgå eventuelle elektroniske kvalitetssystem som blir nytta av omsorgstenestene, og vurdere i kva grad funksjonaliteten i systema understøttar internkontrollprosessar i verksemda. 3.2 Intervju Revisjonen ønsker å gjennomføre intervju med utvalde personer som arbeider innan pleie og omsorg i kommunen. Vi ønskjer å snakke med leiarar for sentrale tenester. I tillegg vil vi vurdere om det kan vere føremålstenleg å intervjue eit verneombod eller andre representantar for dei tilsette. Vi regner med å gjøre et utval på til samen ca. 6 personer. 3.3 Utvalde arbeidsprosessar Vi vil vi også velje ut ein eller fleire sentrale arbeidsprosessar innanfor omsorgstenesta som vi vil undersøke spesielt. 3.4 Verifiseringsprosesser Referat frå intervju vil bli sendt til dei intervjua for verifisering. Det er informasjon frå det verifiserte intervjuet som vil bli nytta i rapporten. Faktadelen i rapporten vil bli sendt til rådmannen for verifisering. Deretter vil heile rapporten, inkludert vurderingsdel og forslag til tiltak, bli sendt til rådmannen for uttale. Rådmannen sin uttale vil bli vedlagt den endelege rapporten. 8

11 4. Tid og ressursbruk 4.1 Nøkkelpersonell Prosjektleder for prosjektet vil være Gunnar Husabø (Senior Manager) som vil ta med seg ein medarbeidar på oppdraget. Saman vil teamet utføre operativt arbeid i form av dokumentinnsamling, gjennomføring av intervju, analyse og utarbeiding av rapport. Stein Ove Songstad vil vere ansvarlig partner på oppdraget. 4.2 Tidsbruk Med utgangspunkt i omfanget av prosjektet og planen som er lagt for korleis det skal bli gjennomført, er det stipulert at det vil ta 260 timar å gjennomføre prosjektet. Dette inkluderer førebuing, utarbeiding av problemstillingar og prosjektplan, førebuing og gjennomføring av datainnsamling, analyse av data i høve til revisjonskriterium, utarbeiding av rapport og kvalitetssikring. Tidsestimatet inkluderer ikkje førebuing og presentasjon av rapport i kommunestyret. Ein slik presentasjon vil bli fakturert per forbruk, opptil 8 timar. Oppstillinga under viser ei forventa fordeling av timetalet mellom ulike aktivitetar i prosjektet. Prosjektet kan startast opp i løpet av juni 2015 og kan sendast til kontrollutvalet ved sekretariatet innan utgangen av desember For å kunne gjennomføre prosjektet innan denne fristen og med stipulert timebruk er det naudsynt at kommunen innan rimeleg tid stiller dokumentasjon tilgjengeleg og at utvalde personar stiller til og verifiserer intervju (ev. andre krav). Fakturering av kostnadane ved prosjektet vil skje i høve til avtale. Bergen Stein Ove Songstad, ansvarleg partnar 9

12 10

13 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately professionals are committed to becoming the standard of excellence Deloitte AS 11

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne Prosjektplan/engagement letter Mars 2014 Innhold 1. Formål og problemstillinger... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger...

Detaljer

Stord kommune Selskapskontroll Eigarskapsforvaltning

Stord kommune Selskapskontroll Eigarskapsforvaltning Stord kommune Selskapskontroll Eigarskapsforvaltning Audit & Advisory April 2010 Innhald 1. Innleiing... 5 2. Selskapskontroll... 5 3. Kontrollkriteria... 5 3.1 Kommunenes Sentralforbund sine anbefalingar...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Registrering i KOSTRA av data om utbygging i strandsona Samanlikning av praksis i fem utvalde kommunar

Registrering i KOSTRA av data om utbygging i strandsona Samanlikning av praksis i fem utvalde kommunar Registrering i KOSTRA av data om utbygging i strandsona Samanlikning av praksis i fem utvalde kommunar Rapporten er utarbeidd på oppdrag frå Fjell Audit & Advisory November 2010 Innhald 1. Innleiing...6

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven IS-1201 Veileder Heftets

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kvalitet ved sykehjemmene

Kvalitet ved sykehjemmene Kvalitet ved sykehjemmene Melhus kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden november 2006 - mai 2007. Undersøkelsen er

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Forvaltningsrevisjonsprosjekt for Sogndal kommune: Kvaliteten på tenestetilbodet til brukarar med store pleie- og omsorgsbehov" Utkast

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet... 2 1.3 HMT-årshjulet... 4 1.4 HMT-årshjul

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik

Handbok for helse, miljø og tryggleik SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet...2 1.3 HMT-årshjulet...4 1.4 HMT-årshjul sentrale oppgåver og

Detaljer

Halden kommune v/rådmann Per Egil Pedersen Storgata 8 1771 Halden. Revisjonsrapport nr 1 (journalføres) 12. desember 2011

Halden kommune v/rådmann Per Egil Pedersen Storgata 8 1771 Halden. Revisjonsrapport nr 1 (journalføres) 12. desember 2011 Deloitte AS Dronninggata 15 3003 Drammen Halden kommune v/rådmann Per Egil Pedersen Storgata 8 1771 Halden Tel: 3226 4100 Fax: 3226 4101 www.deloitte.no Revisjonsrapport nr 1 (journalføres) INTERIMSREVISJON

Detaljer

Fitjar kommune Selskapskontroll - Eigarskapsforvaltning

Fitjar kommune Selskapskontroll - Eigarskapsforvaltning Fitjar kommune Selskapskontroll - Eigarskapsforvaltning Audit & Advisory Februar 2010 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Selskapskontroll... 4 3. Kontrollkriteria... 4 3.1 Kommunenes Sentralforbund sine anbefalingar...

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Fastsatt av styret i NKRF 24. oktober 2010 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Arbeidsgruppe... 4 Innledning... 5 Formelle bestemmelser...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer