ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk"

Transkript

1 ÄKTAxpress Bruksanvisning Oversatt fra engelsk

2 Siden skal være tom

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning Viktig brukerinformasjon Lovmessig informasjon Instrument Kontrollprogramvare Brukerdokumentasjon... 2 Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsregler Merking Nødprosedyrer Resirkuleringsinformasjon... 3 Installasjon Krav til sted Transport Pakke ut Montering Tilkoblinger Reservedeler og tilbehør... 4 Bruk Bruksoversikt Starte instrumentet Starte kontrollsystemet Stille inn en kjøring Forberedelser før start Utføre en kjøring Prosedyrer etter en kjøring... 5 Vedlikehold Generelt Plan for brukervedlikehold Rengjøring Vedlikehold av komponenter Demontering og montering av komponenter og forbruksvarer Utskiftning av sikringer Kalibrering Oppbevaring... 6 Feilsøking UV-kurveproblemer Konduktivitetskurveproblemer Trykkurveproblemer ÄKTAxpress Operating Instructions AC 3

4 Innholdsfortegnelse 7 Referanseinformasjon Spesifikasjoner Kjemisk motstand Systemanbefalinger Skjema for helse- og sikkerhetserklæring Bestillingsinformasjon... Tillegg A Koblingsskjema - væskestrømningsbane... Tillegg B Slangeføring... Tillegg C Konsollposisjoner ÄKTAxpress Operating Instructions AC

5 1 Innledning 1 Innledning Formålet med bruksanvisningen Bruksanvisningen gir deg de nødvendige instruksjonene for å håndtere ÄKTAxpress på en sikker måte. Forutsetninger For å kunne bruke ÄKTAxpress på den måten den er beregnet for, må følgende forutsetninger oppfylles: Brukeren bør ha en generell forståelse av hvordan en PC og Microsoft Windows operativsystemet fungerer. Brukeren må forstå konseptene for væskekromatografi. Brukeren må lese og forstå sikkerhetsanvisningene i denne håndboken. ÄKTAxpress og programvaren må installeres, konfigureres og kalibreres ifølge installasjonsveiledningen. Om dette kapitlet Dette kapitlet inneholder viktig brukerinformasjon, en beskrivelse av den tiltenkte bruken av ÄKTAxpress, forskrifter, liste over tilhørende dokumentasjon, definisjoner av sikkerhetsmerknader og så videre. 1.1 Viktig brukerinformasjon Les dette før du bruker produktet Alle brukere må lese hele bruksanvisningen før installasjon, drift eller vedlikehold av produktet. Ha alltid bruksanvisningen tilgjengelig ved bruk av produktet. ÄKTAxpress Operating Instructions AC 5

6 1 Innledning 1.1 Viktig brukerinformasjon Ikke bruk produktet på noen annen måte enn den som er beskrevet i brukerdokumentasjonen. Hvis du gjør det, kan du bli utsatt for farer som igjen kan føre til skade på personer og utstyr. Beregnet bruk ÄKTAxpress er et flytende kromatografisystem som er beregnet til automatiserte, flertrinns renseprosesser. Systemet har blitt utviklet og optimalisert for rensing av antistoffer og merkede rekombinante proteiner fra klarerte eller rå cellelysater. ÄKTAxpress er kun ment for forskningsbruk, og må ikke brukes i noen klinisk prosedyre eller til diagnostiske formål. Sikkerhetsmerknader Denne brukerdokumentasjonen inneholder ADVARSLER, FORHOLDSREGLER og MERKNA- DER som angår sikker bruk av produktet. Se definisjoner nedenfor. Advarsler indikerer en farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, kan resultere i død eller alvorlig skade. Det er viktig å ikke fortsette før alle de oppgitte betingelsene oppfylles og forstås tydelig. Advarsler FORSIKTIG FORSIKTIG indikerer en farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, kan resultere i mindre eller moderat skade. Det er viktig ikke å fortsette før alle de angitte betingelsene oppfylles og forstås tydelig. 6 ÄKTAxpress Operating Instructions AC

7 1 Innledning 1.1 Viktig brukerinformasjon Merknader MERKNAD MERKNAD indikerer instrukser som må følges for å unngå skade på produktet eller annet utstyr. Merknader og tips Merk: Tips: En merknad brukes til å indikere informasjon som er viktig for problemfri og optimal bruk av produktet. Et tips inneholder nyttig informasjon som kan forbedre eller optimalisere prosedyrene dine. Typografiske konvensjoner Programvareelementer er identifisert i teksten med fet kursiv tekst. Et kolon deler menynivåer. Dermed File:Open refererer til Open-kommandoen i File-menyen. Maskinvareenheter er identifisert i teksten med fet tekst (f.eks. Strømbryter). 1.2 Lovmessig informasjon I denne delen Dette avsnittet beskriver direktivene og standardene som er oppfylt av ÄKTAxpress. Produsentinformasjon Tabellen nedenfor oppsummerer nødvendig produksjonsinformasjon. Hvis du vil ha mer informasjon, se EF-samsvarserklæringen. Krav Produsentens navn og adresse Innhold GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden ÄKTAxpress Operating Instructions AC 7

8 1 Innledning 1.2 Lovmessig informasjon Overholdelse av EU-sikkerhetsdirektiver Dette produktet oppfyller de europeiske direktivene som er opplistet i tabellen ved å oppfylle de tilsvarende harmoniserte standardene. Direktiv 2006/42/EF 2004/108/EF 2006/95/EF Tittel Maskindirektiv (MD) Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)-direktiv Lavspenningsdirektiv (LVD) CE-merking CE-merkingen og den tilhørende samsvarserklæringen er gyldig for instrumentet når det: brukes som enkeltstående enhet, eller er tilkoblet andre produkter som anbefales eller beskrives i brukerdokumentasjonen og brukes i den samme tilstanden som den ble levert i GE, unntatt for endringer som beskrives i brukerdokumentasjonen. 8 ÄKTAxpress Operating Instructions AC

9 1 Innledning 1.2 Lovmessig informasjon Internasjonale standarder Dette produktet oppfyller kravene til følgende standarder: Standard EN/IEC , UL , CAN/CSA-C22.2 Nr EN EN ISO Beskrivelse Sikkerhetskrav for elektrisk utstyr for måling, kontroll og laboratoriebruk Elektrisk utstyr for måling, kontroll og laboratoriebruk - EMCkrav. Maskinsikkerhet. Generelle konstruksjonsprinsipper. Risikovurdering og risikoreduksjon. Merknader EN-standard er i samsvar med EU-direktiv 2006/95/EF EN-standard er i samsvar med EU-direktiv 2004/108/EF EN ISO-standard er i samsvar med EU-direktiv 2006/42/EF FCC-samsvarserklæring Dette apparatet samsvarer med del 15 i FCC-regelverket. Bruk er betinget av følgende to forhold: (1) Dette apparatet skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette apparatet skal akseptere enhver form for mottatt interferens, inkludert interferens som kan føre til uønsket drift. Merk: Brukeren advares om at alle endringer og modifikasjoner som ikke er klart godkjent av GE kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret. Dette utstyret er testet og påvist å være i samsvar med grensene for et digitalt apparat av klasse B i henhold til del 15 i FCC-regelverket. Disse grensene er utarbeidet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret brukes i et boligområde. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke er installert og brukt i henhold til instruksjonene, forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er ingen garanti for at interferens ikke vil forekomme i en gitt situasjon. Dette utstyret utsetter ikke radio- eller TV-mottak for farlig interferens, og interferens kan fastslås ved å slå utstyret av og på igjen. Brukeren oppfordres til å forsøke å rette opp interferens med ett eller flere av følgende tiltak: Snu eller flytte mottakerantennen. Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til et annet strømuttak i en annen strømkrets enn den mottakeren er koblet til. Rådføre seg med forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker. ÄKTAxpress Operating Instructions AC 9

10 1 Innledning 1.2 Lovmessig informasjon Lovmessig kravoppfyllelse for tilkoblet utstyr Alt utstyr som er koblet til ÄKTAxpress skal oppfylle sikkerhetskravene i EN /IEC eller relevante harmoniserte standarder. Innenfor EU må tilkoblet utstyr være CE-merket. Miljøsamsvar Dette produktet er i samsvar med følgende miljøforskrifter. Krav 2011/65/EU 2012/19/EU ACPEIP Regulering (EF) nr. 1907/2006 Tittel RoHS-direktivet (begrensning av farlige stoffer) Direktivet for kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE) Administrering av kontroll av forurensing fra elektroniske informasjonsprodukter, Kinas begrensning for farlige stoffer (RoHS) REACH (registrering, evaluering, autorisering og begrensning av kjemikalier) 10 ÄKTAxpress Operating Instructions AC

11 1 Innledning 1.3 Instrument 1.3 Instrument Produktbeskrivelse ÄKTAxpress er et flytende kromatografisystem som er beregnet til automatiserte, flertrinns renseprosesser Figur 1.1: Hoveddelene til utstyret. Nr. Beskrivelse Nr. Beskrivelse 1 Utslippsventil 12 Prøvesløyfer 2 Konsollblokk 13 Kontrollpanel 3 Slå PÅ/Standby 14 Sløyfeventil 4 Konsollventil 15 UV-celle 5 UV-optisk enhet 16 Konduktivitetscelle 6 Konsollholder 17 Bryterventiler 7 Trykksensor 18 Slangeføringsholder ÄKTAxpress Operating Instructions AC 11

12 V Hz 120 VA 1 Innledning 1.3 Instrument Nr. Beskrivelse Nr. Beskrivelse 8 Blander 19 Inntaksventil 9 Pumpe 20 Luftsensor 10 Flaskeholder (ekstrautstyr) 21 Slangeholder 11 Fraksjonssamler Elektriske og kommunikasjonstilkoblinger Voltage Frequency Power, max Nr. Tilkobling Nr. Tilkobling 1 UniNet-nettverk 4 Luftsensor 2 Konduktivitetsstrømningscelle 5 Inntak nettstrøm 3 UV-monitor, optisk enhet 6 UV-monitor, lampe 12 ÄKTAxpress Operating Instructions AC

13 1 Innledning 1.3 Instrument Grunnleggende strømningsbane Figur 1.2: Grunnprinsipper Trinn 1 2 Del V1 A Beskrivelse Prøve eller buffer passerer gjennom inntaksventilen, som velger en væske avhengig av innstillingen i UNICORN. Bryterventilen vil danne en gradient mellom A1 og B1 eller A2 og B2 slik som valgt i metoden. Luftsensoren vil oppdage luft og dvs. stanse systemet midlertidig hvis det oppdages luft, eller fortsette rensemetoden etter at alle prøvene er lastet. ÄKTAxpress Operating Instructions AC 13

14 1 Innledning 1.3 Instrument Trinn Del P M V2 V3 UV, C, R V4, V5 Beskrivelse En kombinert prøve- og bufferpumpe P pumper væske gjennom systemet. Løsningen passerer gjennom blanderen M, der bufrene blandes. Prøven legges til manuelt gjennom injeksjonsventilen hvis gelfiltrering eller avsalting er første kromatografitrinn. Konsollventil, retter flyten gjennom en tilkoblet konsoll. Væske returnerer fra konsollventilen og rettes mot utslippsventilen via UV og konduktivitetsmonitorene og begrenseren. Utslippsventilen retter strømmen enten til en avfallsbeholder eller til fraksjonssamleren. Den kan også føre fraksjoner til prøveløkker via injeksjonsventilen for å tillate reinjeksjon i neste kolonne. 1.4 Kontrollprogramvare UNICORN-kontrollprogramvare UNICORN er en fullstendig programvare for kontroll og tilsyn av ÄKTAxpress. Programvaren kjører under Microsoft Windows operativsystem. UNICORN leveres med en ÄKTAxpress metodeveiviser som gir enkel etablering av metoder for rensing. For mer informasjon om UNICORN-kontrollsystemet, se brukerhåndbøkene for UNICORN som medfølger. 1.5 Brukerdokumentasjon I tillegg til denne Bruksanvisningen, leveres dokumentpakken med ÄKTAxpress som også omfatter produktpermer som inneholder detaljerte spesifikasjoner og sporbarhetsdokumenter. De viktigste dokumentene i dokumentpakken med hensyn til tekniske aspekter ved ÄKTAxpress er: 14 ÄKTAxpress Operating Instructions AC

15 1 Innledning 1.5 Brukerdokumentasjon System-spesifikk dokumentasjon Brukerdokumentasjon ÄKTAxpress Operating Instructions ÄKTAxpress User Manual og ÄKTAxpress MAb brukehådnbok ÄKTAxpress Cue Cards og ÄKTAxpress MAb kort ÄKTAxpress Installation Guide EU-samsvarserklæring for ÄKTAxpress Innhold Alle nødvendige instruksjonene for å betjene apparatet på en sikker måte, herunder kort systembeskrivelse, installasjon og vedlikehold. Detaljert systembeskrivelse. Fullstendig bruksanvisning, metodeopprettelse, drift, avansert vedlikehold og feilsøking. Korte trinn-for-trinn-instruksjoner for utvalgte applikasjoner ved hjelp av de forhåndsprogrammerte metodemalene. Systemklargjøring og verditabell for metodemaler. Instruksjoner for installasjon og installasjonstest. Dokument der produsenten garanterer at produktet tilfredsstiller og er i samsvar med de grunnleggende kravene i gjeldende direktiver. Dokumentasjonen for programvaren Sammen med hvert system, er følgende programvare vedlagt som gir ytterligere informasjon som gjelder ÄKTAxpress, uavhengig av den spesifikke konfigurasjonen: Dokument UNICORN håndbok-pakke Hensikt/Innhold Håndboken inneholder detaljerte instruksjoner om hvordan man administrerer UNICORN, arbeider med metoder, utfører kjøringer og evaluerer resultatene. Den elektroniske hjelpen inneholder dialogbeskrivelser for UNICORN. Den elektroniske hjelpen er tilgjengelig fra menyen Help. Dokumentasjon for komponenter Dokumentasjon for komponenter produsert både av GE og av en tredjepart er, hvis eksisterende, også inkludert i dokumentpakken. ÄKTAxpress Operating Instructions AC 15

16 2 Sikkerhetsinstruksjoner 2 Sikkerhetsinstruksjoner Om dette kapitlet Dette kapittelet beskriver sikkerhetskrav, sikkerhetsmerker, generelle sikkerhetsforholdsregler, nødprosedyrer, strømbrudd og resirkulering av ÄKTAxpress. 2.1 Sikkerhetsregler Innledning ÄKTAxpress-instrumentet styres av nettspenning og håndterer væsker under trykk som kan være farlige. Før installasjon, bruk eller vedlikehold av systemet må du være klar over farene som beskrives i denne håndboken. Følg instruksjonene som gis for å unngå personskade eller skade på utstyr. Sikkerhetsforholdsreglene i denne delen er gruppert inn i følgende kategorier: Generelle forholdsregler Bruk av antennelige væsker Personlig beskyttelse Installasjon og flytting av instrumentet Drift av systemet Vedlikehold Generelle forholdsregler Følg alltid disse generelle forholdsreglene for å unngå skader ved bruk av ÄKTAxpress-instrumentet. Bruk ikke ÄKTAxpress på noen annen måte enn den som er beskrevet i håndbøkene til ÄKTAxpress og UNICORN. Hvis utstyret brukes på en måte som ikke er spesifisert av produsenten, kan utstyrets beskyttelse bli svekket. 16 ÄKTAxpress Operating Instructions AC

17 2 Sikkerhetsinstruksjoner 2.1 Sikkerhetsregler Bruk og brukervedlikehold av ÄKTAxpress-instrumentet må bare utføres av personell med tilstrekkelig opplæring. Før en konsoll kobles til ÄKTAxpress-instrumentet, les gjennom bruksanvisningen for konsollen. Kontroller at trykkgrensen stilles inn på konsollens oppgitte maksimaltrykk for å unngå at konsollen utsettes for for høyt trykk. Ikke bruk noe tilbehør som ikke leveres eller anbefales av GE. Ikke bruk ÄKTAxpress hvis enheten ikke fungerer korrekt, eller hvis den har blitt påført skader, for eksempel: Skade på strømledningen eller støpselet Skade forårsaket av at utstyret har falt ned Skade forårsaket av væskesprut FORSIKTIG Avfallsrør og -beholdere må sikres og lukkes tett for å hindre utilsiktet søl. FORSIKTIG Sørg for at avfallsbeholderen dimensjoneres for størst mulig volum når instrumentet blir stående uten tilsyn. ÄKTAxpress Operating Instructions AC 17

18 2 Sikkerhetsinstruksjoner 2.1 Sikkerhetsregler MERKNAD Unngå kondens ved å la enheten tilpasse seg til omgivelsestemperaturen. Bruk av antennelige væsker Ved bruk av antennelige væsker med ÄKTAxpress-instrumentet, må disse forholdsreglene følges for å unngå risiko for brann eller eksplosjon. Brannfare. Før systemet startes, pass på at det ikke er noen lekkasje. En røykvifte eller lignende ventilasjonssystem må installeres når det brukes antennelige eller skadelige stoffer. Personlig beskyttelse Bruk alltid hensiktsmessig personlig verneutstyr (PVU) under drift og vedlikehold av ÄKTAxpress systemet. Ved bruk av farlige kjemikalier og biologiske midler, iverksett alle nødvendige vernetiltak, som å bruke vernebriller og -hansker som er bestandige i forhold til de brukte stoffene. Følg lokale og/eller nasjonale bestemmelser for sikker drift og vedlikehold av ÄKTAxpress. 18 ÄKTAxpress Operating Instructions AC

19 2 Sikkerhetsinstruksjoner 2.1 Sikkerhetsregler Spredning av biologiske midler. Operatøren må iverksette alle nødvendige tiltak for å unngå spredning av farlige biologiske midler i nærheten av instrumentet. Anlegget må oppfylle de nasjonale reglene for biosikkerhet. Høyt trykk. ÄKTAxpress opererer under høyt trykk. Bruk vernebriller og annet personlig verneutstyr (PVU) til enhver tid. Personlig verneutstyr (PVU). Under pakking, utpakking, transport eller flytting av ÄKTAxpress, bruk: Beskyttende fottøy, helst med stålfôring. Arbeidshansker som beskytter mot skarpe kanter. Beskyttelsesbriller. Installasjon og flytting av instrumentet Strømforsyning. Sørg for at strømforsyningen i vegguttaket tilsvarer merkingen på instrumentet før strømledningen tilkobles. ÄKTAxpress må alltid tilkobles et jordet strømuttak. Strømkabel. Bruk bare strømkabler med godkjente støpsler levert eller godkjent av GE Healthcare. ÄKTAxpress Operating Instructions AC 19

20 2 Sikkerhetsinstruksjoner 2.1 Sikkerhetsregler Tilgang til strømledning. Ikke blokker bak- og sidepanelet på instrumentet. Strømledningen må alltid være lett å koble fra. Installere datamaskinen. Datamaskinen må installeres og brukes ifølge instruksjonene som ble levert av datamaskinprodusenten. FORSIKTIG Tung gjenstand. Bruk egnet løfteutstyr ved flytting av systemene. Det kreves to personer til å løfte systemet på en sikker måte. MERKNAD Frakoble strømmen. For å unngå skader på utstyret, må alltid strømmen frakobles ÄKTAxpress-instrumentet før en instrumentmodul fjernes eller installeres, eller før en kabel tilkobles eller frakobles. MERKNAD ÄKTAxpress må installeres og klargjøres av GE-personale eller tredjepart som er autorisert av GE Healthcare. MERKNAD Datamaskiner som brukes med utstyret må oppfylle kravene i IEC og være installert i henhold til produsentens instruksjoner. 20 ÄKTAxpress Operating Instructions AC

21 2 Sikkerhetsinstruksjoner 2.1 Sikkerhetsregler Drift av systemet Farlige kjemikalier under kjøring. Ved bruk av farlige kjemikalier, kjør System CIP for å skylle hele slangesystemet med destillert vann før service og vedlikehold. Farlige biologiske midler under kjøring. Ved bruk av farlige biologiske midler, kjør System CIP og skyll hele systemslangeføringen med bakteriostatisk løsning (f.eks. NaOH) etterfulgt av en nøytraliserende væske og til slutt destillert vann før service og vedlikehold. FORSIKTIG Farlige kjemikalier i UV-strømningscelle. Se til at hele strømningscellen har blitt skylt grundig med bakteriostatisk løsning, for eksempel NaOH, samt destillert vann før service og vedlikehold. Vedlikehold Fare for elektrisk støt. Alle reparasjoner må utføres av servicepersonale som er autorisert av GE Healthcare. Ikke åpne noen deksler eller skift ut noen deler, med mindre dette er spesielt oppgitt i brukerdokumentasjonen. Frakoble strømmen. Koble alltid strømmen fra instrumentet før det skiftes ut noen komponent på instrumentet, med mindre annet er oppgitt i brukerdokumentasjonen. ÄKTAxpress Operating Instructions AC 21

22 2 Sikkerhetsinstruksjoner 2.1 Sikkerhetsregler Farlige kjemikalier under vedlikehold. Ved bruk av farlige kjemikalier til rengjøring av systemet eller konsollen, vask systemet eller konsollene med en nøytral løsning i den siste fasen eller trinnet. Ikke utfør noen slags vedlikeholdsoppgaver mens systemet er koblet til strøm eller når rørsystemet er under trykk. Merk at rørsystemet kan være under trykk selv når systemet er avstengt. Kun reservedeler og tilbehør som er godkjent eller levert av GE kan brukes til vedlikehold eller service ÄKTAxpress. Se til at rørsystemet er helt lekkasjefritt før det utføres CIP på systemet. NaOH er etsende og er derfor farlig for helsen. Ved bruk av farlige kjemikalier, unngå søl og bruk vernebriller og annet egnet personlig verneutstyr (PVU). Etter montering må rørsystemet testes for lekkasje ved maksimalt trykk for kontinuerlig beskyttelse mot fare for skader på grunn av væskesprut, rørbrist eller eksplosiv atmosfære. Før demontering må det kontrolleres at det ikke er noe trykk i rørsystemet. 22 ÄKTAxpress Operating Instructions AC

23 2 Sikkerhetsinstruksjoner 2.1 Sikkerhetsregler Frakoble strømmen. Koble alltid strømmen fra instrumentet før sikringene skiftes ut. Dekontaminer utstyret før det tas ut av drift for å sikre at farlige rester fjernes. MERKNAD Rengjøring. Hold instrumentet rent og tørt. Tørk regelmessig med en fuktig klut med et mildt rengjøringsmiddel ved behov. La instrumentet tørke helt før bruk. 2.2 Merking I denne delen Denne delen beskriver instrumentetikettene og merkene som omhandler farlige stoffer som er festet til ÄKTAxpress. For informasjon om merking av datautstyret, se produsentens instruksjoner. ÄKTAxpress Operating Instructions AC 23

24 2 Sikkerhetsinstruksjoner 2.2 Merking Merker på instrumentet Illustrasjonen nedenfor viser et eksempel på identifikasjonsmerket som er festet på ÄKTAxpress. Symboler som brukes i sikkerhetsmerker Etikett Betydning Advarsel! Les brukerdokumentasjonen før du bruker utstyret. Ikke åpne noen deksler eller skift ut noen deler, med mindre dette er spesielt oppgitt i brukerdokumentasjonen. Utstyret oppfyller kravene til elektromagnetisk samsvar (EMC) i Australia og New Zealand. Utstyret oppfyller kravene i gjeldende europeiske direktiver. Dette symbolet indikerer at ÄKTAxpress har blitt sertifisert av et nasjonalt anerkjent testlaboratorium (NRTL). NRTL betyr en organisasjon som er anerkjent av den amerikanske Occupational Safety and Health Administration (OSHA) som oppfyller de juridiske kravene i Title 29 i Code of Federal Regulations Code of Federal Regulations (29 CFR), Part ÄKTAxpress Operating Instructions AC

25 2 Sikkerhetsinstruksjoner 2.2 Merking Merker vedrørende farlige stoffer Etikett Betydning Dette symbolet angir at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kasseres sammen med usortert kommunalt avfall - det må samles inn separat. Vennligst ta kontakt med en autorisert representant for produsenten for informasjon om fremgangsmåten som må følges når utstyret tas ut av bruk. Dette symbolet betyr at produktet inneholder farlige stoffer utenfor med grensene definert av den kinesiske standarden SJ/T Requirements for Concentration Limits for Certain Hazardous Substances in Electronics. 2.3 Nødprosedyrer I denne delen Denne delen beskriver hvordan man foretar en nødavstenging av ÄKTAxpress-systemet. Denne delen beskriver også resultatet i tilfelle strømbrudd. Nødstopp I en nødssituasjon gjør følgende for å stoppe kjøringen: Trinn 1 2 Handling For å stille kjøringen på pause for UNICORN, klikk på knappen Pause. Trykk PÅ/Standby-knappen på instrumentet. Ved behov, må strømledningen frakobles. Kjøringen avbrytes umiddelbart. ÄKTAxpress Operating Instructions AC 25

26 2 Sikkerhetsinstruksjoner 2.3 Nødprosedyrer Strømbrudd Resultatet av et strømbrudd avhenger av hvilken enhet som er påvirket. Strømbrudd til... ÄKTAxpress vil føre til... Kjøringen avbrytes umiddelbart, i en udefinert tilstand Data som ble samlet inntil tiden for strømbruddet er tilgjengelig i UNICORN Datamaskin UNICORN-datamaskinen slås av i en udefinert tilstand Kjøringen avbrytes umiddelbart, i en udefinert tilstand 2.4 Resirkuleringsinformasjon Kondemnering ÄKTAxpress må være dekontaminert før det tas ut av drift, og lokale forskrifter må følges med hensyn til skroting av utstyret. Avfallsbehandling, generelle instrukser Når ÄKTAxpress tas ut av drift, må de ulike materialene separeres og resirkuleres i henhold til nasjonale og lokale miljøforskrifter. Resirkulering av farlige stoffer ÄKTAxpress inneholder farlige stoffer. Detaljert informasjon er tilgjengelig fra din GE-representant. 26 ÄKTAxpress Operating Instructions AC

27 2 Sikkerhetsinstruksjoner 2.4 Resirkuleringsinformasjon Avhending av elektriske komponenter Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kasseres sammen med usortert kommunalt avfall - det skal samles inn separat. Vennligst ta kontakt med en autorisert representant for produsenten for informasjon om fremgangsmåten som må følges når utstyret tas ut av bruk. ÄKTAxpress Operating Instructions AC 27

28 3 Installasjon 3 Installasjon MERKNAD ÄKTAxpress må installeres og klargjøres av GE-personale eller tredjepart som er autorisert av GE Healthcare. MERKNAD Datamaskiner som brukes med utstyret må oppfylle kravene i IEC og være installert i henhold til produsentens instruksjoner. ÄKTAxpress leveres med beskyttende pakningsmateriale og skal pakkes ut med stor forsiktighet. Alt utstyr som er tilkoblet ÄKTAxpress må oppfylle gjeldende standarder og lokale forskrifter. For detaljert informasjon om installasjon, se ÄKTAxpress User Manual. 3.1 Krav til sted Parameter Driftssted: Høyde over havet Plassering Elektrisk strøm Transiente overspenninger Omgivelsestemperatur Luftfuktighet Atmosfærisk trykk Forurensingsgrad Krav Innendørs bruk Maksimum m Stabil laboratoriebenk, f.eks cm / V AC ±10 %, Hz Overspenningskategori II 4 C til 40 C 20% til 95%, ikke-kondenserende 84 til 106 kpa (840 til 1060 mbar) 2 28 ÄKTAxpress Operating Instructions AC

29 3 Installasjon 3.2 Transport 3.2 Transport Utstyret veier 30 kg og krever minst to personer til å løfte og flytte det, med mindre en egnet løfteinnretning brukes. Utstyret kan transporteres på en tralle som egner seg til å bære minst 50 kg. Personlig verneutstyr (PVU). Under pakking, utpakking, transport eller flytting av ÄKTAxpress, bruk: Beskyttende fottøy, helst med stålfôring. Arbeidshansker som beskytter mot skarpe kanter. Beskyttelsesbriller. MERKNAD Løft instrumentet til oppreist posisjon. Ikke bruk frontpanelets stang som et løftehåndtak. 3.3 Pakke ut Før systemet flyttes: må alle kabler og slangeføringer som er tilkoblet periferikomponenter og væskebeholdere frakobles. fjern alle gjenstander fra toppen av instrumentet. Ta et godt tak rundt systemet ved basen på enheten og sideskinnene og løft. For mer informasjon om transport, se ÄKTAxpress User Manual. Kontrollere om det har oppstått skader Kontroller utstyret for skade før monteringen og installasjonen påbegynnes. Det er ingen løse deler i transportboksen. Alle deler er enten montert på systemet eller befinner seg i tilbehørsboksen. Hvis det oppdages skader, dokumentere skaden, og kontakt din lokale GE-representant. ÄKTAxpress Operating Instructions AC 29

30 3 Installasjon 3.3 Pakke ut Utpakking av systemet Fjern stroppene og emballasjen. Deretter still utstyret oppreist før installasjonen påbegynnes. 3.4 Montering De følgende delene må legges til ÄKTAxpress-instrumentet før det kan brukes: Slangeføringsholder Slangeholder USB/CAN-omformer Ulike buffer- og prøve-flasker Flaskeholder (ekstrautstyr) Pumpeskylleoppløsning (20 % EtOH i en 50 ml Falcon-slange) Installere slangeføringsholderen Sette inn slangeføringsholderen ifølge bildet nedenfor. 30 ÄKTAxpress Operating Instructions AC

31 3 Installasjon 3.4 Montering Installere slangeholderen Sette inn slangeholderen ifølge bildet nedenfor. Installere flaskeholderen Sette inn flaskeholderen ifølge bildet nedenfor. ÄKTAxpress Operating Instructions AC 31

32 3 Installasjon 3.5 Tilkoblinger 3.5 Tilkoblinger Kommunikasjon Tilkoble nettverket, signalkabler og datamaskin i henhold til koblingsdiagrammene i Elektriske og kommunikasjonstilkoblinger, på side 12. Sørg for at UNICORN kontrollprogramvaren er installert på datamaskinen. Merk: For detaljert informasjon om installasjon, se ÄKTAxpress User Manual og ÄKTAxpress Installation Guide. Tilkobling av USB/CAN-omformer USB/CAN-omformeren er nødvendig mellom ÄKTAxpress-instrumentet og datamaskinen. 1 La datamaskinen stå av når du kobler til USB/CAN-omformeren. Merk: Sikre at UNICORN kontrollprogramvaren og USB/CAN-driver er forhåndsinstallert på datamaskinen. 32 ÄKTAxpress Operating Instructions AC

33 3 Installasjon 3.5 Tilkoblinger 2 Tilkoble USB/CAN-omformeren etter diagrammet nedenfor Nr Beskrivelse UniNet USB/CAN-omformer USB 3 Tilkoble en endeplugg til den tomme UniNet-1-kontakten. Strømningsbane Alle deler og slangesystem er montert på systemet ved levering. ÄKTAxpress Operating Instructions AC 33

34 3 Installasjon 3.5 Tilkoblinger Elektrisk strøm Koble strømledningen til et jordet strømuttak som er spesifisert i Avsnitt 3.1 Krav til sted, på side Reservedeler og tilbehør For riktig oppdatert informasjon om reservedeler og tilbehør, besøk: 34 ÄKTAxpress Operating Instructions AC

35 4 Bruk 4 Bruk Om dette kapitlet Dette kapittelet gir instruksjoner om bruken av ÄKTAxpress. 4.1 Bruksoversikt Arbeidsflyt Den typiske arbeidsflyten i ÄKTAxpress, etter at systemet er slått på og tilkoblet UNICORN, kan deles inn i flere trinn. Trinn Handling Opprett en metodeplan Klargjør systemet for en kjøring Start en kjøring ved å bruke en metodeplan Under en kjøring - vise og endre parametere Prosedyrer etter en kjøring - rengjør systemet og konsollene Evaluer resultatene Del Opprett en metodeplan, på side 39 Avsnitt 4.4 Stille inn en kjøring, på side 39 Avsnitt 4.5 Forberedelser før start, på side 42 Avsnitt 4.6 Utføre en kjøring, på side 45 Vise kjøringen, på side 48 Avsnitt 4.7 Prosedyrer etter en kjøring, på side50 Se brukerdokumentasjonen for UNICORN. Væskestrømningsbane Se Tillegg A Koblingsskjema - væskestrømningsbane, på side 70 for en illustrasjon av væskestrømningsbane i ÄKTAxpress. 4.2 Starte instrumentet Se til at avfallsbeholderen og nødvendige bufferflasker er riktig tilkoblet. Kontroller at alle slangeføringskoblinger er godt strammet til og at alle ventiler er tilkoblet en slange eller terminal. ÄKTAxpress Operating Instructions AC 35

36 4 Bruk 4.2 Starte instrumentet 1 Hvis systemenhetsnummeret vises på displayet: RUN PAUSE Systemet er stilt på tomgangsmodus. Det kreves ingen handling, fordi systemet ble slått på når strømledningen ble satt inn. To segmenter kan blinke for å indikere manglende kommunikasjon med UNICORN-datamaskinen. 2 Hvis kun ett segment vises på displayet: Systemet er stilt på standbymodus. Slå på systemet ved å trykke på On-knappen på frontpanelet. Displayet indikerer tomgangsmodus, og systemets identitet (1-12) vises. RUN PAUSE 3 Kontroller at systemets identitet er riktig. Separasjonssystemet må ha en unik identitet innenfor intervallet 1-12, som kan ha blitt stilt inn fra fabrikken. Hvis identiteten er feil, må den stilles inn, se ÄKTAxpress Installation Guide. 36 ÄKTAxpress Operating Instructions AC

37 4 Bruk 4.3 Starte kontrollsystemet 4.3 Starte kontrollsystemet Starte UNICORN 1 Slå på monitoren, datamaskinen og ekstra skriver ifølge produsentens instruksjoner. Vent til datamaskinen starter opp. 2 Verifiser at strømindikatoren på USB/CAN-omformeren er på når datamaskinen har blitt slått på. 3 Logg deg på Windows operativsystemet. 4 Start UNICORN ved å dobbeltklikke på snarveien UNICORN på skrivebordet. 5 I Logon-dialogen, velg en bruker fra listen User name og oppgi passordet. Hvis du logger inn for første gang, velg brukeren default og oppgi passordet default. Klikk på. UNICORN starter, og vinduet UNICORN Manager åpner, se Figur 4.1. Merk: Se brukerdokumentasjonen for UNICORN for instruksjoner om hvordan du oppretter nye brukere. ÄKTAxpress Operating Instructions AC 37

38 4 Bruk 4.3 Starte kontrollsystemet Nr Beskrivelse Instant Run-ikonet starter umiddelbart systemkontrollveiviseren som brukes til å starte en kjøring. New Method-ikonet åpner Method Editor-modulen og viser New Method-dialogboksen. System Control-ikonet aktiverer første tilkoblede System Control-modul og viser dialogboksen Manual instruction. Figur 4.1: UNICORN Manager-vinduet Kontrollsystem i UNICORN For å åpne System Control-modulen i UNICORN, klikk på System Control-ikonet i UNICORN Manager-vinduet, se Figur 4.1. Koble et instrument til UNICORN Inntil tolv instrumenter kan tilkobles i System Control-modulen. Separasjonssystemene som er tilgjengelige i UNICORN vises i den vertikale søylen på venstre side av System Control. Frakoblede systemer identifiseres med et blått kontaktsymbol. 38 ÄKTAxpress Operating Instructions AC

39 4 Bruk 4.3 Starte kontrollsystemet Venstreklikk på symbolet til systemet som skal tilkobles. Systemet tilkobles, og symbolet endres til en hvit statusindikator, se Figur 4.2. Kjøredataene, kurvene og loggboken for systemet vises. Figur 4.2: System Control-vinduet 4.4 Stille inn en kjøring Opprett en metodeplan Det finnes to hovedtyper metodeplaner tilgjengelig: Prepare and Maintain Klargjøring og vedlikehold av systemet og/eller konsollene Purify Rensing av protein. Opprette en metodeplan: 1 Klikk på New Method-ikonet i vinduet UNICORN Manager, se Figur 4.1. Method Editor-modulen åpner. ÄKTAxpress Operating Instructions AC 39

40 4 Bruk 4.4 Stille inn en kjøring 2 Klikk på Method Wizard-ikonet i Method Editor-modulen. Method Wizard-dialogen åpner. 3 Velg ett av de følgende alternativene: New for å opprette en ny metodeplan eller en eksisterende metodeplan for å redigere eller vise. 4 Klikk på Next. Siden Main Selections vises. 5 Velg hovedtype metodeplan som må opprettes og klikk på Next. 6 På hver nye side, velg passende parametere og klikk på Next for å fortsette. 40 ÄKTAxpress Operating Instructions AC

41 4 Bruk 4.4 Stille inn en kjøring 7 På siste side: Klikk på Finish for å lagre valgene som en metodeplan. Siden Save As vises. eller Klikk Next for å komme til Advanced Zone for å vise eller redigere standardverdier. For mer informasjon om Advanced Zone, se ÄKTAxpress User Manual. Merk: 8 På Save As-siden: Ikke endre verdier i Advanced zone med mindre du forstår konsekvensene fullt ut. Velg målmappe i metodeplantreet eller opprett en ny, ved behov. Skriv inn ekstra informasjon i Note-feltet, for eksempel endringer som gjøres i Advanced Zone. 9 Skriv inn navn på metodeplanen og klikk på. Metodeplanen lagres. Den kan nå startes fra System Control-modulen på ett enkelt eller på flere ÄKTAxpress-instrumenter. ÄKTAxpress Operating Instructions AC 41

42 4 Bruk 4.5 Forberedelser før start 4.5 Forberedelser før start Skriv ut Summary Listen Summary kan skrives ut fra System Control og det er nyttig ved klargjøring av systemet, konsoller og alle løsninger. Listen inkluderer: Bufre/løsninger, volum og inntak Prøveinntaksposisjoner Bruk av inntaks- og utslippsposisjon Type konsoll, samt konsollposisjoner Slyngeposisjoner Mikroplatetype Opprett Summary: 1 I System Control, klikk Instant Run. 2 Velg ønsket metodeplan fra listen. 3 Velg på hvilke(t) System(er) metodeplanen må kjøres og Number of Samples på hvert system. 4 Skriv ut Summary ved å klikke på Print. Klargjør bufre, løsninger og inntak 1 Klargjør bufre og løsninger som er nødvendige for kjøringen. 2 Neddykk all inntaksslangeføring i egnede væskebeholdere som beskrevet i kontrollisten til Summary. Tømme pumpen og inngangsslangeføringen Fyll pumpen og inntaksslangeføringen med væske hvis en mindre mengde luft må fjernes eller hvis inntaksslangeføringen er tom. Slik fylles inntaksslangeføringen manuelt i System Control: 1 Sørg for at ingen metodeplan har blitt startet. 2 Velg hvilket system som må fylles ved å venstreklikke på symbolet til venstre i System control. 42 ÄKTAxpress Operating Instructions AC

43 4 Bruk 4.5 Forberedelser før start 3 Still inn en lav strømning i System Control:Manual:Pump:Flow, for eksempel 0,5 ml/min. 4 Klikk på Execute. 5 Still inn inntaksventilen til passende posisjon i System Control:Manual:Flowpath:InletValve. 6 Tilkoble en sprøyte til tømmeventilen. 7 Vri tømmeventilen mot klokken en halv runde for å åpne den. 8 Trekk langsomt løsning inn i sprøyten. Når væske begynner å komme inn i sprøyten, fortsett å trekke noen få milliliter før du lukker tømmeventilen. Kontroller at det ikke er noen synlig luft igjen i slangeføringen. 9 Gjenta for den andre tømmeventilen. 10 For å fylle inntak B1 og B2: ÄKTAxpress Operating Instructions AC 43

44 4 Bruk 4.5 Forberedelser før start a b I System Control:Manual:Pump:Gradient, velg Target 100% B og Mode A1/B1 for å fylle B1 eller Mode A2/B2 for å fylle B2. Vent til ventilen dreies (en klikkelyd høres) før tømmeprosessen startes. Når alle inntak er fylte, klikk på End. Tilkoble konsoller og Superloop For konsollposisjoner, se listen Summary i Skriv ut Summary, på side 42 eller Tillegg C Konsollposisjoner, på side 75. Fjern luften før konsollene tilkobles Luft som er igjen i systemet kan fjernes ved å tømme pumpen og velge Pump Wash og System Wash. 1 Dykk ned A1-slangeføringen i bufferen som må brukes. 2 Velg System Control:Manual:PumpWash eller SystemWash. Koble slangene til konsollene Se konsollprodusentens instruksjoner. Konsollutstyr drop-to-drop For å unngå luftbobler, bruk drop-to-drop-prosedyren ved tilkobling av konsoller: 1 I Prepare and Maintain, velg Column Attachment for å opprette denne metodeplanen og starte den. Dette vil starte en lav strømningshastighet over første konsollposisjon. 2 Klikk på Continue for å starte fyllingen av konsollposisjon 1. 3 Fest slangene til konsollen drop-to-drop. 44 ÄKTAxpress Operating Instructions AC

45 4 Bruk 4.5 Forberedelser før start 4 Trykk på knappen Next Breakpoint (1) på instrumentets kontrollpanel for å starte fyllingen av neste konsollposisjon. RUN PAUSE 1 Merk: Det er også mulig å feste konsoller manuelt ved å starte en lav strømning (se Tømme pumpen og inngangsslangeføringen, på side 42) og velge System Control:Manual:Flowpath:ColumnPosition. Klargjøre fraksjonssamleren Plasser en tom dypbrønns mikroplate på sleden og kontroller at merkingen A tilsvarer merkingen på systemet. En dypbrønnsplate med 96 brønner eller 24 brønner kan brukes. 4.6 Utføre en kjøring 1 Velg metodeplan 2 a I System Control, klikk Instant Run. b Velg ønsket Method plan fra listen. 3 Velg systemer for kjøringen Velg på hvilke(t) System(er) metodeplanen må kjøres og Number of Samples på hvert system. 4 Spesifiser prøver 5 variabler ÄKTAxpress Operating Instructions AC 45

46 4 Bruk 4.6 Utføre en kjøring a b c Oppgi identifikasjonsnavn på prøvene, enten via tastaturet eller ved bruk av en strekkodeleser. For hver prøve er det mulig å skrive inn: isoelektrisk punkt, pi ekstinksjonskoeffisient for proteinet, Ext Coeff molekylvekt på proteinet, MW. Dataene kan også automatisk importeres fra en importfil, hvis de har blitt klargjort og plassert i den spesifiserte mappen, og plasseringen må spesifiseres i Import File Location på innstillingssidene for Advanced Zone. Se brukerdokumentasjonen for UNICORN for mer informasjon. Skriv inn ekstra tekst, for eksempel kulturbatchnummer. 6 Endre resultatfilplassering og navn Ved behov, endre mappebane og filnavn på resultatfilene som må opprettes. 7 Skriv ut Summary Skriv ut Summary ved å klikke på Print. 8 Forberedelser fullført? Sørg for at klargjøring ifølge Avsnitt 4.5 Forberedelser før start, på side 42 har blitt utført. 9 Kontroller strømningsbanen Kontroller mot Summary og sørg for at: det finnes tilstrekkelig buffer tilgjengelig riktig inntak er plassert i hver buffer uttakene er plassert i riktige flasker konsollene er plassert i riktige posisjoner den valgte fraksjonssamlermikroplaten er på riktig sted. A1, A2, B1, B2 A3 A8 S1 S4 10 Klargjør prøvene 46 ÄKTAxpress Operating Instructions AC

47 4 Bruk 4.6 Utføre en kjøring Prøvene må ha blitt klargjort og klarert ved bruk av sentrifugering og/eller filtrering gjennom et 0,45 µm filter. Hvis det brukes grove konsoller, er klarering ikke nødvendig. a b c Plasser prøveslangene i slangen eller den (ekstra) flaskeholderen eller injiser prøven i superloop, avhengig av valgt metodeplan. Hvis Fill sample inlets er inkludert i metodeplanen, må inntakene plasseres i affinitetsbindebufferen. Under kjøringen vil systemet ta en pause etter den innledende bufferfyllingen, og en melding vil vises og be om at inntaksslangeføringen for hver prøve forsiktig flyttes til prøven. Hvis Fill sample inlets ikke er inkludert, flytt inntaksslangeføringen for prøven som allerede er fylt med buffer til hver prøve før kjøringen startes. Sørg for at det ikke kommer luft inn i slangeføringen. Plasser slangeføringen i nærheten av bunnen på væskebeholderen, men ikke for tett mot bunnen. Sikre slangeføringen med slangeføringsholderen. 11 Endelig kontroll Utfør en endelig kontroll for å se at slangeføring, konsoller, løsninger og bufre er plassert ifølge Summary. 12 Start kjøringen Klikk på Run for å starte kjøringen på de valgte systemene. Vær forberedt på manuelle inngrep (fylle slynger, veiledet lasting av superloop, fylle prøveinntak osv.). ÄKTAxpress Operating Instructions AC 47

48 4 Bruk 4.6 Utføre en kjøring Vise kjøringen Fremdriften til kjøringen kan vises i detalj i System Control-modulen. Ved å klikke på symbolet for separasjonssystemet til venstre, kan den aktuelle statusen for det bestemte systemet vises. Inntil tre visningsdeler, Run Data, Curves og Logbook, kan vises og vise ulike aspekter av kjøringen i sanntid. Visningsvinduet Run Data viser de aktuelle verdiene for valgte kjøreparametere. Visningsvinduet Curves viser monitorsignalverdiene grafisk. Logbook-visningsvinduet viser handlingene etter som kjøringen fortsetter. Alle handlinger og uventede tilstander logges, med dato, tid og navn på aktuell bruker. Loggboken gir en fullstendig historikk for kjøringen og lagres i resultatfilen. Tilpass visningsvinduene For å tilpasse visningsvinduene, høyreklikk i det aktuelle visningsvinduet og velg Properties. For mer informasjon om tilpasning av visningsvinduer, se brukerdokumentasjonen for UNICORN. 48 ÄKTAxpress Operating Instructions AC

GE Healthcare Life Sciences ÄKTAFPLC. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

GE Healthcare Life Sciences ÄKTAFPLC. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk GE Healthcare Life Sciences ÄKTAFPLC Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument...

Detaljer

ÄKTAprime plus. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTAprime plus. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTAprime plus Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument... 1.4 Overvåking

Detaljer

FLA Image Eraser. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

FLA Image Eraser. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk FLA Image Eraser Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Produktbeskrivelse...

Detaljer

GE Healthcare. ÄKTApilot. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

GE Healthcare. ÄKTApilot. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk GE Healthcare ÄKTApilot Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument... 1.4 Kontrollprogramvare...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

GE Healthcare Life Sciences. Komme i gang med. ÄKTA avant. Oversatt fra engelsk

GE Healthcare Life Sciences. Komme i gang med. ÄKTA avant. Oversatt fra engelsk GE Healthcare Life Sciences Komme i gang med ÄKTA avant Oversatt fra engelsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 2 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER NO Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER 2 1 FORBEREDELSE FØR INSTALLASJON Kjære kunde, denne delen av håndboken inneholder alle forholdsregler og instruksjoner for sikker installasjon, bruk og

Detaljer

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 Disk Station DS409+, DS409 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen på et trygt sted for fremtidig

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

ÄKTA start. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTA start. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTA start Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Om denne instruksjonsboken... 1.2 Viktig brukerinformasjon... 1.3 Lovmessig informasjon... 1.4

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

ISMASKIN med KALDTVANNDISPENSER. Manual for installasjon, bruk og vedlikehold

ISMASKIN med KALDTVANNDISPENSER. Manual for installasjon, bruk og vedlikehold ISMASKIN med KALDTVANNDISPENSER Manual for installasjon, bruk og vedlikehold Norwegian INNHOLD 1 HMS instruksjoner og forholdsregler Riktig bruk Teknisk sikkerhet Bruk sikkerhet 2 TEKNISKE DATA 3 BESKRIVELSE

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

ÄKTA avant. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTA avant. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTA avant Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Om denne instruksjonsboken... 1.2 Viktig brukerinformasjon... 1.3 Lovmessig informasjon... 1.4

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

DiskStation DS211j, DS211

DiskStation DS211j, DS211 DiskStation DS211j, DS211 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_2bayCL_20101028 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Installasjonsveiledning

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Installasjonsveiledning Disk Station DS209+, DS207+, DS207 Installasjonsveiledning SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen på et trygt sted for fremtidig henvisning.

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Brukerveiledning. Siro komfyrvakt RØROS HETTA

Brukerveiledning. Siro komfyrvakt RØROS HETTA Brukerveiledning Siro komfyrvakt v4.2.2 NOR RM Siro 1 RØROS HETTA Siro komfyrvakt Brukerveiledning Vi gratulerer deg med kjøpet av Siro komfyrvakt. Denne veiledningen beskriver bruk og vedlikehold av produktet.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

Peristaltic Pump P-1. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

Peristaltic Pump P-1. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk Peristaltic Pump P-1 Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument... 1.4 Brukerdokumentasjon...

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

ÄKTA pure. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTA pure. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTA pure Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Om denne instruksjonsboken... 1.2 Viktig brukerinformasjon... 1.3 Lovmessig

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Komme i gang. Med TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com

Komme i gang. Med TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com Komme i gang Med TellStick Net Telldus Technologies AB Kjære kunde Denne hurtigguiden veileder deg gjennom installasjonen og viser deg hvordan du kan bruke grunnleggende funksjoner i TellStick Net. Vi

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

BRUKERVEILEDNING COBRA HD PRO

BRUKERVEILEDNING COBRA HD PRO BRUKERVEILEDNING COBR HD PRO 01. Dette har du mottatt...3 02. Samling og tilkobling... 4 03. Kombinasjonsmuligheter... 6 04. Installer TGRNO HD VisionLab-programvaren på PC en din... 7 05. Brug TGRNO HD

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Brukerhåndbok Display Dock

Brukerhåndbok Display Dock Brukerhåndbok Display Dock 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Display Dock Innhold For din egen sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5 Koble ekstrautstyret til skjermen og strømforsyningen 6 Koble

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer