MØTEBOK - TITTELBLAD - KOMMUNESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK - TITTELBLAD - KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 MØTEBOK - TITTELBLAD - KOMMUNESTYRET Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: TINGSALEN 3. MARS Møteleiar: Ordførar Olav Lunden Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer og varamedlemer Kunngjort i Sogn Avis og på kommunen si heimeside. Representantar som er borte: Arne Monrad Johnsen Susan Husabø Monica Åsnes Vararepresentantar som er til stades: Ole Simen Nesdal Johannes Hamre Paal Fosdal Til stades: I alt: 17 Av desse 3 vararepresentantar Merknader: Andre frammøtte: Rådmann Odd Arve Rakstad Nærings- og utviklingssjef Per Holen Oppvekst- og omsorgssjef Gunnar Steine Saker som vart handsama: Sak nr./år (f.o.m.-t.o.m.): 1/11-14/11 Merknader til møteboka: Vi stadfestar med underskriftene våre at vedtaka er ført i samsvar med det som vart fastsett i møtet: Olav Lunden (sign.) Jan Tore Thue (sign.) Edith Valeberg Eggum (sign.)

2 Møtestad: Tingsalen Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 09/478 Nybø barnehage - renovering 2/11 11/39 Budsjettendring integreringstilskot 3/11 09/407 Leikanger Kraftverk - Tilleggsavtale med Sognekraft 4/11 09/624 Søknad om dispensasjon frå arealdelen i kommuneplanen - frådeling av bustadtomt på Moene 5/11 10/50 Forlenging av avtale med Leikanger næringshage om sakshandsaming av næringsfondssakene 6/11 10/657 Lokal forskrift om bandtvang for hundar 7/11 10/684 Budsjettendring - arbeidsgruppa for symjetilbodet i Leikanger 8/11 10/828 Rettleiande retningslinjer for økonomisk sosialhjelp /11 11/75 Renovering av skulekjøken og fløy A 10/11 11/54 Kommunesamanslåing Leikanger - Sogndal- Luster Spørsmål om utgreiing 11/11 11/135

3 Budsjettendring /11 11/164 Endring i plan for forvaltningsrevisjon 13/11 11/169 Tilleggsavtale - Avtale om kostnadsdeling Saften AS og Leikanger kommune 14/11 11/163 Orienteringar

4 1/11 Nybø barnehage - renovering Leikanger kommunestyre vedtek å løyva mildar til tiltaket med vannbåren varme på Nybø barnehage med kr ,- inklusive meirverdiavgift. Leikanger kommunestyre vedtek å løyva midlar til utbedring råte- og fuktskader i Nybø barnehage med kr ,- inklusive meirverdiavgift. Samla kostnad, kr ,- vert å dekka ved eksternt låneopptak. Rådmannen får fullmakt til å oppta lån og godkjenne lånevilkår. 2/11 Budsjettendring integreringstilskot Kommunestyret vedtek slik budsjettendring som fylgje av busetjing av fleire flyktningar. Meirkostnadane vert dekka inn ved auka integreringstilskot frå staten. Budsjettendring:

5 Tekst Konto Ansvar Auka utgift Auka inntekt Integreringstilskot Økonomisk sosialhjelp Løn framandspråk fellesutgifter grunnskulen Pensjonspremie Arbeidsgjevaravgift Sum Udisponert - avsett på fond /11 Leikanger Kraftverk - Tilleggsavtale med Sognekraft Ordførar Olav Lunden fremja tilrådinga frå forhandlingsutvalet datert : Leikanger kommunestyre godkjenner Tilleggsavtalen av med Sognekraft AS. Representanten Jan Sigurd Haugen (SV) gjorde framlegg om utsetjing av saka. Det vart røysta over utsetjingsframlegget: Utsetjingsframlegget fall med 15 mot 2 røyster VEDTAKET lyder etter dette slik, med 15 mot 2 røyster: Leikanger kommunestyre godkjenner Tilleggsavtalen av med Sognekraft AS. 4/11 Søknad om dispensasjon frå arealdelen i kommuneplanen - frådeling av bustadtomt på Moene

6 Leikanger kommune gir dispensasjon frå jordlova og arealdelen i kommuneplanen for frådeling av ei bustadtomt på 590 kvm av gnr.24 bnr.23 og 26 som omsøkt. I tillegg vert det gitt løyve til omdisponering av om lag 150 kvm til vegrett fram til tomta. Kommunestyret har ved avgjerda lagt vekt at frådelinga vert vurdert som ei fortetting og såleis ikkje skulle gi grunn for presedens. Kommunestyret legg òg vekt på omsynet til likehandsaming på grunn av frådeling av nabotomta i /11 Forlenging av avtale med Leikanger næringshage om sakshandsaming av næringsfondssakene Leikanger kommunestyre forlengar engasjementet med Leikanger Næringshage om handsaming av næringsfondsaken til òg å gjelda Kostnaden, kr ,-, vert dekka av konto Tilskot til Leikanger Næringshage. 6/11

7 Lokal forskrift om bandtvang for hundar Framlegg frå representanten Edith Valeberg Eggum (SP) om tillegg til punkt 2d i tilrådinga: Jakthundar som vert nytta under lovleg jakt, under lovleg trening eller prøving og som blir følgd av eigar eller innehavar og som har godkjent sauereinheitsbevis VEDTAKET lyder etter dette slik, samr.: Leikanger kommunestyre vedtek fylgjande lokal forskrift om bandtvang for hundar: Forskrift om bandtvang for hundar, Leikanger kommune, Sogn og Fjordane. Fastsett av Leikanger kommunestyre den 3.mars 2011 med heimel i Lov av 4.juli 2003 nr. 74 om hundehold ( Hundelova) 6 andre ledd. 1. Eigar eller innehavar av hund i heile Leikanger kommune skal halda hunden i band eller forsvarleg innestengd i heile beiteperioden for bufe frå 1. april til 1. november. 2. Bandtvang gjeld ikkje for: a) dresserte gjetarhundar i arbeid b) tenestehund i arbeid, under lovleg trening eller prøving c) hund nytta i ettersøk etter såra eller sjukt vilt d) jakthundar som vert nytta under lovleg jakt, under lovleg trening eller prøving og som blir følgt av eigar eller innehavar og som har godkjent sauereinheitsbevis e) hund som vert nytta til lovleg uttak av rovvilt f) organisert trening av brukshundar 3. I Leikanger kommune har ikkje hundar tilgang til barnehagebygningar, skular og kyrkjer. Hundar har heller ikkje adgang til kyrkjegardar. Det er unntak for førarhund og tenestehundar i arbeid eller trening. 4. Eigar eller den som har ansvaret for hund pliktar å fjerne ekskrement som hunden tterlet seg i bustadområde, gangveg, idrettsanlegg og friområde tilrettelagt for ålmenta.

8 5. Mynde til å utforma hasteforskrift for innføring av ekstraordinær bandtvang er delegert til rådmannen. Når ekstraordinær bandtvang vert innført, er det ikkje høve til unntak frå sikringsregelen, jakthundtrening eller jaktprøver. 6. Brot på denne forskrifta er straffbart. 7. Forskrifta trer i kraft straks. 7/11 Budsjettendring - arbeidsgruppa for symjetilbodet i Leikanger Leikanger kommunestyre løyver kr ,39 til å dekka utgiftene til arbeidsgruppa for utgreiing av framtidig symjetilbod i Leikanger. Summen vert dekka inn av ubrukte lån: Statusrapport symjebasseng LUS kr ,39 Tilstandsanalyse symjebasseng LUS kr ,- 8/11 Rettleiande retningslinjer for økonomisk sosialhjelp 2011

9 Leikanger kommune justerer satsane for økonomisk sosialhjelp til tilsvarande nivå som dei statlege satsane frå Fylgjande satsar vert lagt til grunn i Leikanger kommune: Einsleg kr Ektepar/sambuar Kr Person i Kr bufellesskap Barn 0-5 år Kr Barn 6-10 år Kr Barn år Kr Stønadssats ved tildeling av naudhjelp pr.døgn: Einsleg: kr. 80 Ektepar/sambuar: kr. 160 Barn 0-5 år: kr år: kr år: kr. 80 9/11 Renovering av skulekjøken og fløy A Leikanger kommunestyre vedtek å utføra pålegga frå Arbeidstilsynet og varsla frå Miljøretta helsevern til ein kostnad på inntil kr ,- inkl. mva. Kostnadene blir dekka ved nytt låneopptak.

10 Det vert søkt Husbanken om bruk av restkvoten til kommunen innafor ordninga med rentekompensasjon til rehabilitering av skulebygg. 10/11 Kommunesamanslåing Leikanger - Sogndal- Luster Spørsmål om utgreiing Framlegg frå representanten Haavard Stensvand (A): Leikanger kommune ønskjer å greie ut om oppgåvene som leverandør av tenester, utviklingsaktør og lokal styresmakt kan utviklast og gjerast betre gjennom eit utvida og tettare samarbeid med Sogndal kommune. I denne prosessen må det gjerast ei vurdering av korleis ulike modellar for samarbeid kan bidra til å forbetre kvaliteten på oppgåveutføringa. Ei vurdering av fordelar og ulemper med ei samanslåing av dei to kommunane skal vera ein del av denne utgreiinga. Kommunestyret ber ordføraren ta kontakt med Sogndal kommune med tanke på å få til eit felles formannskapsmøte før utgangen av mai. Dei to formannskapa må i fellesskap laga eit mandat for utgreiinga, slik at denne kan leggjast fram for kommunestyret før sommarferien. Det bør søkast om skjønnsmidlar eller anna form for statleg støtte til utgreiingsarbeidet. Før utgangen av året bør det nyvalde kommunestyret få ei orientering om status i arbeidet, slik at det kan ta stilling til om arbeidet skal halde fram, eller om det bør gjerast endringar i innhaldet og forma på utgeiinga. Det bør opnast opp for at andre av nabokommunane og kan ta del i utgreiingsarbeidet dersom dei ønskjer det, dersom dette kan skje utan at avklaringa mellom Leikanger og Sogndal stoppar opp. Sluttidspunktet for utgreiinga skal vera ein del av mandatet. Utgreiinga av den samla oppgåveløysinga skal ikkje hindre initiativ til samarbeid på tvers av kommunegrensene på avgrensa saks-/ sektorområde. Framlegg frå representanten Ole Simen Nesdal (SP):

11 Leikanger kommune har drøfta invitasjonen om felles utgreiing av kommunesamanslåing, men finn det ikkje på dette tidspunkt rett å inngå i slike drøftingar. Avrøysting: Framlegga vart sett opp mot kvarandre: VEDTAKET lyder etter dette slik, med 13 mot 4 røyster: Leikanger kommune ønskjer å greie ut om oppgåvene som leverandør av tenester, utviklingsaktør og lokal styresmakt kan utviklast og gjerast betre gjennom eit utvida og tettare samarbeid med Sogndal kommune. I denne prosessen må det gjerast ei vurdering av korleis ulike modellar for samarbeid kan bidra til å forbetre kvaliteten på oppgåveutføringa. Ei vurdering av fordelar og ulemper med ei samanslåing av dei to kommunane skal vera ein del av denne utgreiinga. Kommunestyret ber ordføraren ta kontakt med Sogndal kommune med tanke på å få til eit felles formannskapsmøte før utgangen av mai. Dei to formannskapa må i fellesskap laga eit mandat for utgreiinga, slik at denne kan leggjast fram for kommunestyret før sommarferien. Det bør søkast om skjønnsmidlar eller anna form for statleg støtte til utgreiingsarbeidet. Før utgangen av året bør det nyvalde kommunestyret få ei orientering om status i arbeidet, slik at det kan ta stilling til om arbeidet skal halde fram, eller om det bør gjerast endringar i innhaldet og forma på utgeiinga. Det bør opnast opp for at andre av nabokommunane og kan ta del i utgreiingsarbeidet dersom dei ønskjer det, dersom dette kan skje utan at avklaringa mellom Leikanger og Sogndal stoppar opp. Sluttidspunktet for utgreiinga skal vera ein del av mandatet. Utgreiinga av den samla oppgåveløysinga skal ikkje hindre initiativ til samarbeid på tvers av kommunegrensene på avgrensa saks-/ sektorområde. 11/11 Budsjettendring 2011

12 1. Fordeling av interne kostnader vert vedteke med ei meirinntekt på kr ,-. 2. Eldreprosjektet vert vidareført med auka bruk kr ,-. 3. Kr ,- i Individstønad, på art 7036 utgår. 4. Auka inntekt pga refusjon for tidlege utbetalt sosialhjelp, vert budsjettert med kr ,-. 12/11 Endring i plan for forvaltningsrevisjon Med bakgrunn i to prosjekt som har skapt store utfordringar for kommunen siste tida, sal av gamle sjukeheimen og reguleringsplanen for bustadfeltet Austaberg, ynskjer kontrollutvalet at det vert sett nærare på internkontrollen knytt til prosjektstyring (forvaltning og sakshandsaming) i kommunen. Kontrollutvalet er innstilt på å ta med eit nytt punkt i 5 i plan for forvaltningsrevisjon. Nytt punkt 5 lyder slik: Kartlegge kvaliteten på etablerte prosessar knytt til prosjektstyring (forvltning og sakshandsaming), under dette vurdere interne rutinar, administrativ kapasitet og administrativ kompetanse.

13 13/11 Tilleggsavtale - Avtale om kostnadsdeling Saften AS og Leikanger kommune VEDTAKET VEDTAK lyder slik, samr.: Kommunestyret vedtek framlegg til Tilleggsavtale dat til tidlegare Avtale om kostnadsdeling dat mellom Saften AS og Leikanger kommune. 14/11 Orienteringar VEDTAKET / FRAMLEGGET TIL VEDTAK lyder etter dette slik: 1. Vassforsyningsanlegget og lekkasjesøk. Orientering om vassverket og status i arbeidet med lekkasjesøk v/ tenesteleiar P. Gjerland 2. Oppfølging av reguleringsplan for Riverdalen v/ rådmann 3. Kontrollrapport 2010 vedk skatteoppkravjarfunksjonen (vedlagt) 4. Nytt helsesenter status anbodsgrunnlag v/rådmann 5. Kontrollutvalet møtebok inkl årsrapport 2010 (vedlagt) 6. Status frå arbeidsgruppa for symjetilbodet v/leiar Haavard Stensvand

14 7. Brev av frå Statens vegvesen med melding om tildeling av kr frå Aksjon skuleveg 2011 til reguleringsplan for utbetring av fylkesveg 185 Njøsavegen med gang- og sykkelveg 8. Brev av frå samarbeidsutvalet og foreldrerådet sitt arbeidsutval ved Leikanger barneskule om trafikktilhøva opp til barneskulen (vedlagt). 9. Statusrapport formueforvaltnig (kraftfondet) pr (vedl)

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09

Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09 Saksprotokoll Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09 Tittel: :: Luster kommune - Budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Arkivsak: 09/1968 Behandling: Endringsframlegg frå AP v/anders

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 03.04.2008 Sted: Kultursalen Fra kl/til kl: 19.00 22.50 Behandla saker: 10/08-19/08 Tilstades: Funksjon Ordførar Varaordførar Vara kstyret Navn Oddvar

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen 14/467 Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Opptak av startlån og søknad om boligtilskot

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Statens vegvesen. Vegforskottering i Kvinnherad. Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN

Statens vegvesen. Vegforskottering i Kvinnherad. Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN Statens vegvesen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Per Steffen Myhren -55516534 2005/045942-026 2005/4562-30.01.2007

Detaljer