Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale."

Transkript

1 Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Formannskapet Møtedato Møtestad Kulturskulesenteret Husnes Møtetid 14:00 - Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. Kvinnherad kommune side 1

2 SAKLISTE Saksnr Innhald PS 2014/77 Sal av industriområde til TVS A/S og Hvetech A/S. PS 2014/78 Rosendal symjehall - Tidslinjer ved arbeidsprosesser PS 2014/79 Områdeplan skuleområde Husnes - framdrift Kvinnherad kommune side 1

3 Saksframlegg Kvinnherad kommune Saksmappe Saksbehandlar 2014/ Grethe Sandvik Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/77 Formannskapet Sal av industriområde til TVS A/S og Hveteck A/S. Innstilling frå rådmannen: 1. TVS A/S og Hveteck A/S får kjøpa ca 2-3 da industritomt i Landamarka. 2. Vederlag for grunn vert sett til kr 116,- pr m2. 3. Alle kostnader med frådeling og overføring vert dekkja av kjøpar. 4. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføra salet. Saksutgreiing: Stian Vevik har i mail av på vegne av TVS A/S og Hveteck A/S søkt om å få kjøpa ei industritomt på 3 da i Landamarka. Tomta dei har ønskje om, vil bli kjøpt av eit nyoppstarta eiendomsfirma som er under stiftelse. Dette selskapet vil leiga ut tomta til TVS A/S og Hveteck A/S. TVS A/S er eit entreprenørfirma etablert i Dei starta med to tilsette i 2005 og har sidan hatt ein gradvis vekst. I dag er dei 8 tilsette med god kompetanse og erfaring innan anleggsverksemd. TVS A/S vil nytte tomta som verkstad, kontor og lagerplass. Hveteck A/S er eit nyoppretta selskap innan mekanisk og industri, etablert i Bedriften skal driva med utvikling av ulik teknologi, samt drive med sveiseoppdrag, reperasjon av maskinar og utstyr. Hveteck A/S vil nytte tomta til verkstad, produksjon, kontor og lagerplass. Kommunen hadde den møte med Stian Vevik, der han som dagleg leiar i TVS A/S og styreleiar i Hveteck A/S har lagt fram planar og trong for base på Halsnøy. Med bakgrunn i dette, samt søknad av , finn vi det rett å tildela dei industritomt på 2-3 da. Størrelse og plassering av tomt blir avklart nærare. Vederlag for tomta vert sett til kr 116,- pr m2. Denne er tufta på pris for industritomter fastsett av formannskapet med seinare konsumprisindeksregulering. Alle kostnader i samband med frådeling og overdraging vert å dekkja av kjøpar. Økonomisk konsekvens: Kjøpesum, om lag kr ,- vert tilført prosjekt 4050: Sal av næringsbygg/grunn. Miljømessig konsekvens: I tråd med gjeldande reguleringsplan. Kvinnherad kommune side 1

4 Vedlegg: - Søknad om kjøp, mail av Kartskisse side 2 Kvinnherad kommune

5 Søknad om kjøp av industritomt. Husnes Viser til hyggelig møte med Grethe Sandvik og Jarle Fossheim tirsdag Der jeg på vegne av TVS A/S og Hvetech A/S ytra ønske om kjøp av 3 mål industri/nærings tomt på Bjoaneset. Tomten vi ytret ønske om ligg ved siden av Hordaland Betong saging med gnr 199 bnr 176. Vi ble enige om at jeg måtte skrive en søknad og at det måtte avklares med Hordaland betong saging om de var interessert i mer tomteareal ved siden av deres tomt i dag. Jeg har vært i samtale med dem den , de sier til meg at de har nok areal og ser ikke for seg å utvide den veien av tomta vi ønsker å kjøpe. Dette kan dere få bekreftet med å kontakte Bjørnar Eikeland v/ Hordaland Betong saging. Tomten vi har ønsker om, vil bli kjøpt av et ny oppstartet eiendomsfirma. Selskapet er under stiftelse. Dette selskapet skal leie ut tomta til TVS A/S og Hvetech A/S. Grunnen til at vi vil etablere oss på Halsnøy er beliggenheten, samt at jeg som daglig leder har valgt å bygge hus og busette meg på Halsnøy i Kvinnherad kommune. TVS A/S TVS A/S er et entreprenørfirma etablert i Vi startet med to ansatte i 2005 og har siden den gang hatt en gradvis vekst. I dag er vi 8 ansatte med god kompetanse og erfaring innen anleggsvirksomhet. Vi har bygget oss opp et godt kundenettverk rundt om i landet og etterspørselen etter våre tjenester er blitt større. Per i dag har vi arbeid på øst, vest og Sørlandet. Vi har etter hvert fått en ny og moderne maskinpark som er velutstyrt med dagens krav fra markedet. Våre hovedmål fra dag en har vært å ha en god bedrift med gode vilkår for våre ansatte, en trygg arbeidsplass og at vi til enhver tid leverer et godt produkt vi kan være stolt av. Vi vil framover videreføre denne praksis og holdning samt følge bransjens utvikling. Slik markedet ser ut i dag og vil være noen år framover ser vi det ikke så umulig at vi etter hvert må ansatte flere dyktige medarbeidere. Daglig leder for bedriften er Stian Vevik. For TVS A/S sin del vil tomten nyttes som verksted, kontor og lagerplass. Hvetech A/S Hvetech er et nyoppretta selskap innen mekanisk og industri etablert i Bedriften skal drive med utvikling av ulik teknologi samt drive med sveiseoppdrag, reparasjon av maskiner og utstyr. Daglig leder for bedriften er Ragnar Bjarne Hansen som har lang og god erfaring innen denne bransjen. Både som driftsleder, formann og utførende arbeider. Styreleder og medeier i Hvetech er Stian Vevik. Målet i starten er å etablere oss med en verksted lokalt i Kvinnherad. Vi har i disse dager ansatt en mekaniker som er på reiseoppdrag. Etterspørselen fra kunder her lokalt har vært positiv, men utfordringen har vært et tilstrekkelig område til å utføre tjenestene på. Vi ser positivt på framtiden og mener denne bedriften kan utvikle flere arbeidsplasser etter hvert. For Hvetech A/S sin del vil tomten nyttes til verksted og produksjon samt kontor lagerplass. Legger som avtalt med et vedlegg kart/skisse over området. Og hvor vi har tegnet inn hvor vi ønsker å kjøpe tomt. Legger også med et vedlegg der jeg forteller litt om min erfaring og kompetanse. Mvh Stian Vevik.

6 Stian Guddal Vevik. Vedlegg 1. Grunnkurs mekaniske Platesveis/ industri rør vk1 Landbruks mekaniker vk1 Anleggsmaskin reparatør vk2 Anleggsmaskinfører vk1 Fagbrev anleggsmaskin reparatør. Fagbrev anleggsmaskinfører Bergsprenger sertifikat A PE og elmuffe-sveis Adk- 1 bevis ADR- bevis Yrkes-Transportfag (privatist) vk1 og vk2. Løyvekurs transport. Kranfører, truckfører Teknisk fagskole bygg og anlegg i Stavanger. Med fordypning innen. - Anbud og kontrakter - Anleggsledelse - Bergsprenging og bergsprengingledelse - Stikking og nivellering. Landmåling. Holder på som privatist innen betong og jernbinder faget. (Har jobbet med dette i ferier og fritid for å skaffe erfaring). Har tatt disse utdanningene med tanke på fra starten av at jeg med tiden ville drive bedrift innen de nevnte fagfeltene og med dette utvikle arbeidsplasser. Alle disse fagfelta er spennende fag som vil være bruk for i framtiden. Har jobbet i to industribedrifter og et bygg og betong firma i ferier og fritid når jeg gikk på skole. Jobbet også hos Volvo maskin service før jeg i 2005 startet TVS A/S sammen med min far. Overtok som daglig leder i 2010.

7

8 Saksframlegg Kvinnherad kommune Saksmappe Saksbehandlar 2012/ Ernst Olsen Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/78 Formannskapet Kommunestyret Rosendal symjehall - Gjennomgang av prosjekteringsfasen Innstilling frå rådmannen: 1. Gjennomgang av prosjekteringsfasen vert teke til orientering. 2. Det gjennomførast ny konkurranse på tømmerentreprise. Saksutgreiing: Etter tak kollapsen av bassengtaket på Hatlestrand skule, bestilte Tekniske tenester ei kontroll av takkonstruksjonane i bassenga på Undarheim skule og Rosendal ungdomsskule. Mars 2011 Kontrollen var utfør av Norsk tre teknisk institutt, den ledande organisasjonen innan forsking og prøving av tre konstruksjonar i Noreg. Konklusjonen av denne kontrollen var at himling i bassenget på Undarheim var svært roten, og at sekunderbæringa (dvs. bjelkane mellom limtredragarane) hadde ein del roteskadar. For bassenget i Rosendal var konklusjonen at sekunderbæringa hadde store roteskadar, men himling var i orden. Når det gjeld sjølve limtredragarane så dei ut til og væra i orden på begge bassenga. Under riving av himling i bassenget på Underheim vert det avdekt alvorlege roteskadar bak opphenget til himlingane(sjå bilete under). Dette førte til at bassenget i Rosendal vert stengt straks, da det var stor mogligheit at dragarane i Rosendal hadde dei same skadane, da konstruksjons prinsippet er det same. Figur 1 Bileter av roteskader på limtredragarar på Underheim skule, tatt i Kvinnherad kommune side 1

9 På grunn av mangel på prosjektlederar vart ikkje utredning av rehabilitering av Rosendal basseng starta før sommaren Saksframlegg vart fremma for formannskapet (vedlegg 1- møteprotokoll), med fylgjande 3 alternative forslag for rehabilitering: Alt 1: som oppgraderar takkonstruksjonen etter dagens byggjemetodar og stettar TEK 10. samtidig endrast utforming av taket slik at konstruksjon samanfaller med den nye Rosendal ungdomsskule. Kostnad: kr inkl. mva. Alt 2: Full rehabilitering av bassengtak, garderobar og vestibyle med lik utforming av takkonstruksjon frå Det vil tilbakeføre standarden til slik symjehallen var bygd i 1970, det vil sei at sekundærbæringar, sutak og tekking vert bytta ut på symjehallen. Utifrå faglige vurderingar vil vi ikkje tilrå denne løysinga, da det er sannsynlig at det vil oppså same problem med råte- og soppskadar på sikt. Kostnad: kr ,- inkl. mva. Alt 3: Omfattar oppgradering av tak på symjehall lik gamal konstruksjon frå Utifrå faglige vurderingar vil vi ikkje tilrå denne løysinga, då det er sannsynlig at det vil oppstå same problem med råte- og soppskadar på sikt. I tillegg vert det lagd ny isolasjon og tekking over teknisk rom, vestibyle, bomberom og garderobar. Det må også opprettast rømingsveg til det fri frå bassenget samt oppgradering av brannalarmanlegg for og stetta krav til personsikkerheita i bygget. Utover dette vil bygget framstå som i dag. Kostnad: kr ,- inkl. mva. Formannskapet vedtok fylgjande: Bassenget ved Rosendal ungdomsskule skal renoverast i samsvar med alternativ 3. Finansiering skal vurderast i samband med budsjett og økonomiplan. Fram til kommunestyrebehandling i november skal det leggjast fram kostnadsoverslag for oppgradering av garderobar/dusjar og vindusfasade i vestibyle Vedtak frå kommunestyre : Bassenget ved Rosendal ungdomsskule skal renoverast i samsvar med alternativ 3. Ulike takløysingar kan vurderast. I tillegg skal oppussing av dusjar/garderobar vurderast. Totalkostnader skal ikkje overstige kr. 3 mill. Finansieringa skal vurderast i samband med budsjett og økonomiplan. Endelig plan og budsjett for rehabilitering skal godkjennast av Formannskapet. Mai 2013 På grunn av lav bemanning og andre prosjekt som opptar tid til prosjektleiarane vert det ikkje utført vidare utgreiing av prosjektet før mai Etter påtrykk frå Rådmann vart det søkt kr 1,5 mill. i spillemidlar. Søknad er førehandsgodkjent av Kvinnherad kommune. Søkte midlar er inntatt som del av finansieringa. Nytt budsjett vart då kr. 4,5 mill. Oktober 2013 Etter kommunestyrevedtak om at rehabiliteringa skulle utførast etter alternativ 3 samt at det skulle vurderast oppussing av dusjar og garderobar, blei det utarbeida eit nytt kostnadsoverslag. Dette kostnadsoverslaget har medtatt offentlig krav og pålegg frå tilsynsmyndighet gitt etter fylgjande forskrifter: - Forskrift om brannførebyggande tiltak og ettersyn - Pålegg om branndetektorar i alle rom, rømningsdør frå basseng, branndørar i brannceller, og nye einsarta nød og ledelys. - Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Pålegg for og utbedra skada betongoverflatar, og skader på fliser i gangareal rund basseng. - Forskrift om miljøretta helsevern nødvendige utbetringar frå Miljøretta helsevern, (vedlegg 2 - sak nr: 2013/2995-1). Pålegg om skifting av plater i dusjrom på grunn av roteskader i eksisterande platekledning. Nye dusjarmaturar som førebyggjar og hindrar side 2 Kvinnherad kommune

10 spreiing av legionella bakteriar. Fuktskader på vegg, golv og himling i toalettrom samt deler av vestibyle må utbedrast. - Byggeteknisk forskrift 12-1 Krav om universell utforming av byggverk Rådet for funksjonshemma sendte brev (vedlegg 3 - sak: 2012/2818-2), der dei sett som minstekrav at rehabilitering av Rosendal symjehall må innehalda innreiing av stellerom for multihandikappa elev og heis i bassenget for rullestolbrukar. For og stetta krav til spillemidlar og samtidig ivareta brev frå Rådet for funksjonshemma knytt til krav om universell utforming, vart det og planlagt HC-garderobe. For og få etablert HC-garderobe tilstøytande til vestibyle, vart det søkt Sivilforsvaret om degradering av tilfluktsrom (garderobe og dusj) dette vart avvist. Teknisk anka avslaget til Direktorat for sikkerhet og beredskap, men fikk nok ein gong avslag (vedlegg 4). Derfor vart det som opsjon planlagt anna lokalisering av HC-garderobe med inngang direkte frå det fri. I korte trekk var dette med i kommunens bestilling til LINK Arkitektur AS på nytt kostnadsoverslag: - Riving av gamal takkonstruksjon ned til limtredragarar. - Riving av tekking og isolasjon over garderobar. - Utskifting av fuktskada isolasjon i bassengrom. - Gjennoppbygging av sekunder bæringar med sutak og tekking. - Isolering og tekking over garderobar. - Nye sluker med varmekablar på tak. - Gjennoppbygging av gesimskassar. - Nye vindauge i vestibyle. - Utskifting av røyr i dusjanlegg, inkl. nye dusjarmaturar. - Nye vedlikehaldsfrie veggplatar i dusjar - Nye branndørar i garderobar og dusjar. - Ny el-installasjon i garderobar og dusjar. - Nye lys i garderobar, dusjar og vestibyle. - Nytt ventilasjonsanlegg for garderobar og dusjar. - Installasjon av nytt brannalarmanlegg for heile bygget. - Ny rømningsdør til det fri frå basseng. - Prosjektkostnadar. Under synfaring på bygget blei avklart at prosjektkonsulentane ikkje kunne ta på seg ansvaret med og prosjektera utbetringane, der ein nyttar eksisterande løysningar og materialval. Dette fordi det ikkje settar dagens bygningstekniske krav til takløysing. Derfor er det tilkomen kostnader med nye limtredragarar og kompakttak over bassengområdet i eksternt kostnadsoverslag. Som ein følgje av endring i takkonstruksjonen må ein og endra lyskjelder. Fylgjande tillegg ble medteke i kalkyle etter synfaring: - Nye limtredragarar over basseng. - Sjølvbærande Q-dekkeplatar over basseng. - Nye lys i basseng. - Heilsveisa diffusjonssperre av asfaltpapp - Nye gavlveggar, dette på grunn av høgare limtredragarar. - Ny kompakt isolasjon over basseng. - Ny tilrettelagd handikappgarderobe, med ventilasjon, og utvendig tilkomst rampe. - Bytte av golvbelegg i vestibyle. - Maling av veggar i garderobar og vestibyle. - Erstatte gamal inngangsdør med vindaugsfelt. Kvinnherad kommune side 3

11 Sum kostnadsoverslag frå LINK arkitektur AS er Kr inkl. mva. Dette var kalkulert budsjettbehov for å ivareta bygningskostnader, prosjekteringskostnader, samt prosjekt og byggeleiingskostnader. Mars 2014 Ferdig utarbeida anbodsdokument frå prosjekteringsgruppa vart utlyst i DOFFIN i mars Garderobe for funksjonshemma var med som opsjon. Mai 2014 Anbod for tekniske fag (elektro og VVS) er tildela med atterhald om politisk godkjenning av finansiering. Konkurranse på tømmerfag er avlyst, og ny konkurranse med forhandling er utlyst og iverksatt. Rådmannens kommentar I ettertid ser ein at saka burde blitt lagt fram for ny politisk handsaming så snart det var klart at eksisterande takløysing ikkje var i tråd med gjeldande krav og at konsulentane nekta å gå god for løysinga. Når dette ikkje skjedde, var årsaka spelemidlane som gjorde at ein ikkje hadde kr. 3,0 mill. men kr. 4,5 mill. til rådvelde. Dermed vona ein at det ville vere mogeleg å unngå overskriding samtidig som ein makta å tilfredsstille offentlege krav og utforming i tråd med TEK 10 slik konsulentane kravde. Kostnadsoverslaget til konsulentane enda på heile kr 7,2 mill. Sjølv med spelemidlar på kr 2,3 mill. og gjerne også tilskot frå ENOVA på kr 0,1 mill., vil kostnaden for kommunen bli på kr 4,8 mill. Dette er langt over kr 3,0 mill. og difor burde saka sjølvsagt blitt fremja politisk. Med opsjonar i anbodet valde ein likevel å innhente pris før endeleg politisk handsaming. Dette for og vere sikker på at alle opplysningar var med slik at politikarane kunne gjere seg opp ei sjølvstendig meining om omfanget på dette prosjektet. Når saka no blir handsama politisk før konkurransen om tømmerfag er endeleg avslutta, er pris framleis ikkje klar. Ein vonar likevel at formannskapet er samde om at det no er viktig å få på plass eit tak som tilfredsstiller krava i TEK 10, og at ein i tillegg ivaretek alle andre offentlege krav i samband med denne renoveringa. Økonomisk konsekvens: Økt lånebehov. Miljømessig konsekvens: Betre inneklima og lågare energiforbruk. Vedlegg: Vedlegg 1 møteprotokoll Vedlegg 2 sak 2013/ Vedlegg 3 sak 2012/ Vedlegg 4 Søknad/avslag Sivilforsvaret side 4 Kvinnherad kommune

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Saksframlegg Kvinnherad kommune Saksmappe Saksbehandlar 2012/71-43 Magne Øyre Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/79 Formannskapet Omådereguleringsplan skuleområde Husnes - framdrift Innstilling frå rådmannen: Planforslag for Områdereguleringsplan skuleområdet Husnes blir å fremja for forvaltningskomiteen 1. oktober Saksutgreiing: I møte med styringsgruppa for «Områdereguleringsplan skuleområde Husnes» melde Multiconsult, som har oppdraget med å utarbeida planen, at dei ikkje er i stand til å levera denne innan fristen som formannskapet sette i møte Vedtak: «Framdriftsplanen blir tilpassa handsaming i Forvaltningskommiteen for offentleg ettersyn 27. august 2014.» Styringsgruppa held fast ved at planen skal leverast innan vedteken frist. I notat frå prosjektleiar blir det konkludert med at planforslaget blir lagt fram for forvaltningskomiteen i møte 1. oktober Jfr. vedlagde notat. For å kunna gjennomføra ein forsvarleg prossess, der alle relevante interesser blir involvert, rår Rådmannen til at den utsette fristen som prosjektleiinga bed om vert teken til følgje. Økonomisk konsekvens: Miljømessig konsekvens: Vedlegg: 1. Notat frå prosjektleiar av 17.o Notat frå Multiconsult av Framdriftsplan Multiconsult, januar 2014 Kvinnherad kommune side 1

32 side 2 Kvinnherad kommune

33

34

35

36

37

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Innleiing Fylkeskommunane har i mange år hatt eit samarbeid

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer