Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Regional prosjektleder for kystsoneplanlegging i Midt og Sør-Troms, Malin Ek, presenterer sitt arbeid kl. 10:00.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 38/13 RS 32/13 RS 33/13 Innhold Lukket Arkiv- Saksnr Saker til behandling Referatsaker Økonomiinfo 1/2013 revidert nasjonalbudsjett 2013 og det økonomiske opplegget for 2014 Melding om vedtak - forslag til kommuneplanens samfunnsdel datert offentlig ettersyn og høring 2012/ /128 RS 34/13 Høring-forslag til grenseregulering i "Lenvikregionen" 2012/35 RS 35/13 Styremøte i Dyrøy boligstiftelse den 29.april referat Styremøte i Dyrøy boligstiftelse den 29.april 2013 RS 36/13 Underskrevet avtale om drift av intermediær/ø-hjelp senger mellom vertskommune Lenvik og samarbeidskommune Berg, Torsken, Tranøy, Sørreisa og Dyrøy 2013/ /435 RS 37/13 Nominasjon til Dronning Sonjas skolepris /374 RS 38/13 Kartlegging av kommunens bruk av ventelister for sykehjemsplass 2013/70 RS 39/13 Høringsbrev NOU 2013: Når det virkelig gjelder 2013/326 RS 40/13 RS 41/13 Vedr. Signering av låneavtale/gjeldsbrev/stipendmelding fra Statens lånekasse for um yndige søkere Melding om vedtak - Stortingsmelding nr 13 - Ta heile Noreg i bruk 2012/ /327 RS 42/13 Melding om vedtak - Driftsplan Frisklivssentralen 2013/274 RS 43/13 Samarbeid om realisering av kunstgressbane i Dyrøy 2008/606 PS 39/13 Saker til behandling Interkommunalt plansamarbeid i prosjektet Kystplan Troms, Midt og Sør-Troms 2013/66 PS 40/13 Søknad om startlån til kjøp av bolig - Jorunn Wilhelmsen X 2013/347 PS 41/13 Søknad om startlån til kjøp av bolig, gnr 11, bnr 163 i Dyrøy - Len Hanssen PS 42/13 Søknad om startlån til kjøp av bolig, Gnr 9 Bnr 41/80/81 i Dyrøy - Trond Meier Sæbbe X 2013/311 X 2013/286 PS 43/13 Søknad om byggetilskudd - Arne Torstein Utnes 2012/542 PS 44/13 PS 45/13 Søknad om byggetilskudd - Kine Mari Hanssen og Kenneth Bertheussen Søknad om dekning av hall-leie for 17. mai arrangement / /307

4 PS 46/13 Søknad om støtte til Menighetsbladet for Dyrøy i /499 PS 47/13 Søknad om støtte til veiledningssenter for pårørende 2012/66 PS 48/13 Søknad om støtte til kulturtiltaket "Kystsamisk seminar" 2012/66 PS 49/13 TV-aksjonen NRK Nasjonalforeningen for folkehelsen kommunekomité 2013/269 PS 50/13 Fremtidig organisering og ansvar av kultur 2013/329 PS 51/13 Forslag til vedlikehold av veien til Berg etter befaring 2013/268 PS 52/13 Høringsutspill - regional transportplan /164 PS 53/13 Årsmelding Dyrøy kommune 2012/278 PS 54/13 Regnskap /278 PS 55/13 Økonomirapport I /295 Randi Lillegård ordfører

5

6 Sakertilbehandling

7 PS38/13Referatsaker

8 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Sa<sbehandler Asle Tjeldflåt Telefon Vår dato Vår ref / Deres dato Deres ref. Arkivkode Alle kommunene i Troms 1,1 økonomiinfo 1/ Revidert nasjonalbrodsjett 2013 og clet økonomiske opplegget for 2014 Fylkesmannen viser til Prop. 146 S ( ) Kommuneproposisjonen 2014, lagt frem 7. mai Vi ønsker med dette å gi en kortfattet oversikt over de viktigste momentene i det økonomiske opplegget for kommunene for 2013 og Revidert nasjonalbudsjett 2013 Det er bare mindre justeringer i kommuneøkonomien i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett (RNB). Skatteanslaget for kommunesektoren er uendret sammenliknet med anslaget i Nasjonalbudsjettet Skatteinntektene for 2012 ble 0,7 milliarder kroner høyere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet Isolert sett tilsier dette en tilsvarende oppjustering av skatteinntektene i Imidlertid er anslaget på lønnsvekst i 2013 nedjustert fra 4 til 31/2 prosent på bakgrunn av lønnsoppgjøret. Nedjusteringen av lønnsveksten avlaster kommunenes utgifter, men trekker også ned veksten i skatteinntektene. Etter en samlet vurdering er skatteanslaget i 2013 ikke endret. Anslaget på frie inntekter i 2013 for kommunene er på 249,492 mrd. kroner. Anslaget på skatteinntekter er på 134,367 mrd. kroner, hvorav 125,5 mrd. kroner er skatt på inntekt og formue. Kommunal deflator 2013 (anslått pris- og lonnsvekst i kommunesektoren 2013) Deflator er en indeks for beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter. Indeksen består av lønnsvekst og prisvekst på kjøp av varer og tjenester. I statsbudsjettet for 2013 ble kommunesektoren kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 3,3 pst. (som blant annet bygde på et lønnsvekstanslag på 4 pst. i 2013.) I RNB 2013 anslås deflator til 3,0 pst. Lønnsvekstanslaget (gj.snitt for alle sektorer) er nedjustert til 3,5 pst. basert på ferdigforhandlede lønnsoppgjør. Nedjustering av deflator bidrar isolert sett til å trekke opp den reelle inntektsveksten med 1 mrd. Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Justis- og sosialavdelingen

9 Side 2 av 7 Tabellen under viser elementene i kommunal deflator for Statsbudsjettet RNB 2013 (mai 2013) 2013 okt Kommunal deflator 3,3 % 3,0 % Lønnsvekst (teller ca. 2/3) 4,0 % 3,5 % Prisvekst (teller ca. 1/3) 2,0 % 2,0 % Enkeltsaker i RNB Videre kan vi trekke frem noen enkeltsaker i RNB som er relevante for kommunene: Kommunal- o re ionalde artementet Økt minimumstilskudd til ikke-kommunale barnehager I statsbudsjettet 2013 ble det foreslått å øke tilskuddet fra 92 til 94 pst. av det de kommunale barnehagene mottar i offentlig finansiering, med virkning fa 1. august 2013.Nå foreslås det at tilskuddet økes ytterligere til 96 pst. fra Rammetilskuddet til kommunene økes med 60 millioner kroner. Tilskudd til utleieboliger Tilsagnsrammen økes med 33 mill. kroner, til totalt 522 mill. kroner. Det varsles også i kommuneproposisjonen at regjeringen vil styrke tilsagnsrammen med ytterligere 67 mill kroner i Dette støtter opp under kommunenes boligsosiale arbeid ved at det kan gis tilsagn til enda flere utleieboliger for flyktninger og andre vanskeligstilte grupper. Økt låneramme i Husbanken Husbanken gir lån for å hjelpe vanskeligstilte inn i egen bolig og for å fremme energieffektivisering og universell utforming. Det blir også gitt lån til bygging av barnehager. I mange områder er det høy etterspørsel etter boliger, og det har hittil i 2013 vært stor etterspørsel etter lån fra Husbanken. I et boligmarked med høye og stigende priser kan det være spesielt utfordrende for vanskeligstilte å etablere seg i egen bolig. For å legge til rette for økt boligbygging, foreslår regjeringen at Husbankens låneramme økes med 5 mrd. kroner til 25 mrd. kroner. Den økte lånerammen vil i all hovedsak gå til grunnlån. Økningen skal bidra til flere boliger med gode kvaliteter, bygging av flere utleieboliger og studentboliger og til at viktige boligsosiale tiltak kan gjennomføres.

10 Side 3 av 7 Helse- o omsor sde artementet Frisklivssentraler Det er foreslått å øke tilskuddene til frisklivssentraler med 14 millioner kroner (kap. 762, post 60). Det er en målsetning at flere kommuner skal etablere såkalte frisklivssentraler, jf. Folkehelsemeldingen. Tilskuddet skal kunne gis både til etablering av nye sentraler og til å utvide eksisterende tilbud. Målgruppen er personer med forhøyet risiko for å utvikle sykdom relatert til levevaner. Det legges vekt på inkludering av minoritetsgrupper og på utjevning av sosiale helseforskjeller. Omsorgstjenesten kommunale kompetansetiltak Bevilgningen på kap. 760, post 60 foreslås økt med 5 millioner kroner til økt kompetanse og kunnskap i bruk av velferdsteknologiske løsninger. Regjeringen ønsker å utvikle en opplæringspakke som gir grunnkompetanse i velferdsteknologi. Opplæringspakken skal utvikles etter modell av Demensomsorgens ABC. For å bidra til økt rekruttering av menn til omsorgssektoren ønsker regjeringen å igangset-let nasjonalt prosjekt, Menn i helsel,esenet, basert på erfaringer fra Trondheim kommune. Bevilgningen på kap. 761, post 60 foreslås økt med 4 millioner kroner til dette formålet i Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Bevilgningen på kap. 761, post 67 foreslås økt med 10 millioner kroner til utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester. Midlene skal gå til utvikling og gjennomføring av lokale prosjekter for velferdsteknologi og innovasjonstiltak. Økonomisk opplegg for 2014 for kommunene Regjeringen foreslår en realvekst i kommunenes samlede inntekter i 2014 på mellom 5 og 5,5 mrd. kroner re et fra RNB-nivå 2013). Av veksten vil mellom 4 og 4,5 mrd. kroner være frie inntekter. Regjeringen anslår ut fra dette en realvekst i frie inntekter i 2014 på 1,6 % 1,8 %, målt fra RNB-nivå Den anslåtte veksten i 2014 er på nivå med det som ble varslet i kommuneopplegget for 2013 i kommuneproposisjonen i mai Inntektsveksten må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunene som følge av befolkningsvekst og endringer i den demografiske sammensetningen. Departementet anslår at om lag 2,5 mrd. kroner av veksten i frie inntekter i 2014 for kommunene vil gå med til å dekke merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen (primært knyttet til økning i antall eldre).

11 Side 4 av 7 Kommunenes pensjonspremier har økt sterkt de senere år. Premienivået vil være høyt også i 2013 som følge av at Finanstilsynet har pålagt pensjonsordningene å ta høyde for økt levealder i pensjonssparingen. Det høye premienivået i 2013 bidrar til en vekst i de regnskapsmessige pensjonskostnadene for Hvor sterk veksten i pensjonskostnadene vil bli er usikkert, og departementet har ikke kommet med et konkret anslag på dette ennå. Kostnadsveksten avhenger blant annet av innstrammingen i beregningsforutsetningene for 2014, som departementet skal ta stilling til over sommeren. Av veksten i frie inntekter på 4-4,5 mrd. kroner er 180mill, kroner begrunnet i behovet for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten som en oppfølging av folkehelsemeldingen. Regjeringen er ellers tydelig på at kommunene står overfor betydelige utfordringer som ikke alene kan løses med økte inntekter, og at det er avgjørende med helhetlig styring, langsiktig planlegging og nytenkning om hvordan oppgavene kan løses. Det pekes spesielt på de demografiske utfordringene, med sterk vekst i de eldre aldersgruppene spesielt etter 2020, som vil føre til markant økt etterspørsel etter omsorgstjenester. Kartene under viser antall personer i arbeidsfør alder (20-66 år) per person over 80 år, i 2020 og IM Personer < 8 8 < Personer < 15 Personern Forholdstallet vil endre seg betydelig fra 2020 til 2040, og det blir færre personer i yrkesaktiv alder i forhold til antall eldre. I forbindelse med regjeringens innovasjonsstrategi for kommunesektoren har det blitt utarbeidet en nettside, framskrivnin,er, med framskrivninger av enkeltkommuners demogafiske utvikling og behov for arbeidskrafi.

12 Side 5 av 7 Skjønnsmidler2014 Basisrammen settes til 995,5 mill, kroner for kommunene. Dette er samme nominelle nivå som i Basisrammen vil med andre ord, som i tidligere år, ikke bli prisjustert. Fra 1.januar 2007 ble ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift (DAA) gjeninnført. Kommuner som har høyere sats på arbeidsgiveravgiften enn de hadde før omleggingen i 2004 kan få kompensasjon gjennom fylkesmannens skjønnstildeling i henhold til retningslinjene. Eventuelle endringer i avgiftssonene fra 1.januar 2014 vil kunne ha betydning for fastsettelsen av fylkesrammene for I forbindelse med endringene i inntektssystemet fra 2011, ble det fordelt 400 mill, kroner til kommuner som taper mer enn 100 kroner per innbygger på summen av endringene. Fordelingen vil ligge fast med samme kronebeløp inntil neste revisjon av kostnadsnøkkelen, som er varslet å skje i forbindelse med kommuneproposisjonen Fylkesmannen gir i dag skjønnsmidler til kommunene til fornyings- og utviklingsprosjekt. Fra 2014 ønsker regjeringen at tilskudd også skal bli gitt til innovasjonstiltak (jf. regjeringens innovasjonsstrategi), og at innovasjonsprosjekter skal bli prioritert innenfor rammen. For å gi fylkesmennene like forutsetninger til å gi tilskudd, er 100 mill. kroner av basisrammen til kommunene fordelt 50/50 mellom antall innbyggere i fylket og antall kommuner i fylket. Fylkesmannenvil understrekeat dettekan betyat rammenfor skjønnsmidlersom fordelestil kommunenei Troms,og somfor 2013er på 86,531millionerkroner,kan bli noe mindrei 2014.De konkreteendringenevil kommei statsbudsjettetibr2014som leggesfrem 14.oktober2013. Bosettingav flyktninger Regjeringen vil i 2014 legge inn en realøkning av integreringstilskuddet på 250 millioner kroner. En reell økning i tilskuddssatsene vil innebære en bedring av kommunenes rammevilkår for bosetting av flyktninger. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og KS har i april 2013 inngått en ny avtale om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre. Avtalen gjelder ut 2015 og har krav til antall bosettingsplasser i kommunene og tid det tar å bosette. Stortingsmeldingom morgendagensomsorg Stortingsmeldingen "Morgendagens omsorg", lagt frem 19. april 2013, legger vekt på hvordan en skal utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, nye faglige metoder og arbeidsformer og endringer av organisatoriske og fysiske rammer. I meldingen varsles følgende satsinger fram mot 2020:

13 Side 6 av 7 Et innovasjonsprogam frem mot 2020 Et program for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk En nasjonal strategi for frivillig arbeid i helse- og omsorgssektoren Et nasjonalt program for velferdsteknologi Fornye, bygge og utvikle sykehjem og omsorgsboliger, blant annet ved å videreføre investeringsordningen etter 2015 Det som er særlig aktuelt for kommunene å kjenne til er blant annet at det skal utvikles standarder for velferdsteknologi (som vil gjøre det lettere å foreta investeringer i ulike teknologiske løsninger). Videre skal ordningen med omsorgslønn forbedres, der målet er en forenldet og mer forutsigbar stønadsordning som er bedre integert med det offentlige tjenestetilbudet. Generelt skal det drives mer forskning og utvikling innenfor den kommunale omsorgssektoren. Samhandlingsreformen Foreløpige tall viser at utgiftene til kommunal medfinansiering blir ca.5,1 mrd. kroner i Dette er om lag 120mill, kroner høyere enn det som er overført kommunene fra sykehusene. Regjeringen legger ikke opp til etterskuddsvis kompensasjon mellom anslåtte og faktiske utgifter til medfinansiering. Kompensasjon gis på bakgrunn av anslåtte utgifter i forkant av reformen. Avviket mellom faktiske og budsjetterte utgifter til medfinansiering er forholdsvis beskjedent. Regjeringen viser også til at samlet sett ble kommuneøkonomien i 2012 betydelig styrket sammenliknet med opplegget i Nasjonalbudsjettet 2012, blant annet som følge av høyere skatteinntekter på 2,3 mrd. kroner for kommunesektoren som helhet i RNB Disse inntektene er videreført i Det tas sikte på å iverksette en plikt for kommunene til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgnopphold fra Mange kommuner er allerede i gang. I 2012 mottok 111 kommuner tilskudd. I 2013 er det utbetalt tilskudd til 63 nye kommuner. Regjeringen oppgir at det tas sikte på en gradvis innføring av kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter innenfor s kisk helsevern o rus så snart det lar seg gjennomføre. Helsedirektoratet har utredet mulige modeller for kommunal medfinansiering av psykisk helsevern og rus. Helse- og omsorgsdepartementet vil arbeide videre med disse spørsmålene. Oppdateringav inntektssystemet I Kommuneproposisjonen 2011 ble det varslet at det tas sikte på en oppdatering av kostnadsnøklene i inntektssystemet for kommunene om lag hvert fjerde år. Regjeringen legger opp til at neste helhetlige revisjon av kostnadsnøkkelen for kommunene legges fram i kommuneproposisjonen for 2016.

14 Side 7 av 7 Økonomirådgiver Asle Tjeldflåt står til rådighet om det skulle være behov for ytterligere informasjon i forhold til dette brev, eller kommuneproposisjonen for Me21hilsen -Peder Andreassen avdelingsdirektør _)<1 Asle Tjeldflåt økonomirådgiver Kopi til: Ledergruppen, her

15 TRANØY KOMMUNE Tranøy kommunestyre DYi k-nt )1/1c)S ^ qt 17,V,71r Til adressater i henhold til vedlagt liste 26 /:,1-)-?, 2J13 S Kopi Ark kodr 0 Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 11/ /AUS MELDING OM VEDTAK Tranøy kommunestyre har i møte fattet følgende vedtak i sak 18/13. FORSLAG TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL DATERT OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING. Tranøy kommunestyre slutter seg til innholdet i dokumentet forslag til kommuneplanens samfunnsdel datert , herunder foreslåtte strategier, tiltak og handlingsprogram. Forslaget til kommuneplanens samfunnsdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens Planforslaget er lagt ut elektronisk på Tranøy kommunes hjemmeside, på kommunehuset i Vangsvik, Joker Vangsvik og Joker Stonglandseidet. Frist for å gi uttalelse/komme med merknader til planforslaget er satt til mandag 10. juni Merknadene fremsettes skriftlig til Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik eller på e-post til Med hilsen Tranøy komm dm r) Audun Sivert n leder forvaltnin Kopi til: Virksomhetsledere Tranøy kommune Postadresse: Telefon: VANGSVIK Telefaks:

16 ADRESSELISTE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Fylkesmannen i Troms, Samordningsstaben, postboks 6105, 9291 Tromsø Troms Fylkeskommune, postboks 6600, 9291 Tromsø Sametinget, Avjovargeadnu 50, 9730 Karasjok Reindriftsforvaltningen i Troms, postboks 1183, 9326 Bardufoss Sør-Senja Reinbeitedistrikt v/anne Berit Påve Kristiansen, Øverbotn, 9304 Vangsvik Kystverket, Troms og Finnmark, Fiskeriveien 3 Serviceboks 2, 6025 Ålesund Fiskeridirektoratet Region Troms, Pb 185 Sentrum, 5804 Bergen Statens vegvesen, Region Nord, Nordstrandveien 41, 8002 Bodø Midt Troms Regionråd, pb 46, 9305 Finnsnes Att: Hebjørg Valvåg Senjalegen v/ Aslak Hovda Lien, Helsesenterveien 32, 9306 Finnsnes Tranøy Idrettsråd ved Ken Ståle Lindberg, Halvorslia 69, 9304 Vangsvik Midt Troms Friluftsråd, Postboks 401, 9365 Bardu ArtSenja v/kjell Lindberg, Øvebotn, 9304 Vangsvik TOJFF, v/ann Eva Isaksen, Skrolsvik, 9392 Stonglandseidet Senja Næringshage, Postboks 117, 9305 Finnsnes Statskog SF, postboks 63, Sentrum, 7801 Namsos Tranøy Frivillighetssentral ved Ida Martinsen, Vesterfjell, 9304 Vangsvik Troms Kraft AS, 9291 Tromsø Tranøy barne- og ungdomsråd ved Trond Eidissen, Kommunehuset, Vangsvik Troms Museum, Fagenhet for arkeologi, Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø Midt Troms Museum, postboks 1080, 9326 Bardufoss Funksjonshernmedes Fellesråd/ Tranøy Eldreråd ved Astrid Pettersen, Rødsand, 9392 Stonglandseidet Tranøy Fiskarlag ved Vidar Pettersen, Rødsand, 9392 Stonglandseidet Tranøy Historielag ved Helge Nilsen, 9392 Stonglandseidet Tranøybotn- og Jøvik grunneierlag v/asbjørn Teodorsen, Tranøybotn, 9392 Stonglandseidet Torsken kommune, 9380 Gryllefjord Berg kommune, 9385 Skaland Lenvik kommune, Rådhuset, 9306 Finnsnes Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn

17 Barnerepresentant Toril Sissel Bjørkli, Rubbestad, 9304 Vangsvik Bygdelaget Ny Dag v/jorun Hilde Nilsen, 9392 Stonglandseidet Bygdelaget Bellevue v/merete Rochmann, 9392 Stonglandseidet Bygdelaget Samhold v/elly Jørgensen, Brygghaug, 9303 Silsand Bygdelaget Varden v/margareth Edvardsen, 9304 Vangsvik Rødsand Vel v/rita Pettersen, Rødsand, 9392 Stonglandseidet Skrolsvik Bygdelag v/eilif Pedersen, Skrolsvik, 9392 Stonglandseidet Solli Bygdelag v/rune Eriksen, Solli, 9303 Silsand Vesterfjell Bygdelaget Bygdelag v/trine Lindberg, Halvorslia 69, 9304 Vangsvik Håpet v/elin Nygård, Skatvik, 9304 Vangsvik

18 Sak 18/13 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL DATERT OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING. Saksbehandler: Audun Sivertsen Arkivsaksnr.: 11/1197 Arkiv: 140 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/11 Tranøy kommunestyre /12 Tranøy kommunestyre /12 Tranøy kommunestyre /12 Tranøy kommunestyre /13 Tranøy kommunestyre /13 Tranøy kommunestyre /13 Tranøy barne- og ungdomsråd VedIegg: Forslag til kommuneplanens samfunnsdel datert Saksprotokoll sak 1/13 Tranøy kommunestyre Irmspill fra Tranøy SP v/ Inger Andreassen Innspill fra Tranøy AP v/ Gunnar Torgersen Bakgrunn for saken: Saka ble sist behandlet i Tranøy kommunestyre den 26.02, med vedtak om å sende den ut til politisk høring. Innspill som ble gitt i forrige kommunestyremøte og innspill som er kommet inn i høringsrunden er brukt til å lage et nytt planforslag som med dette legges fram for kommunestyret. Tranøy kommunestyre skal avgjøre om forslaget skal sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Saksutredning: Samfunnsdelen skal vise hovedtrekkene i kommunens prioriteringer i et langsiktig perspektiv og hvordan en vil oppnå de målsetninger som er satt. Samfunnsdelen er basert på forutgående planstrategi med planprogram som har avklart hva som skal være kommunens hovedsatsingsområder og dermed prioriteres i kommunestyreperioden. Innspillene som kom i forrige kommunestyremøte (Vedlegg 2), og innspill kommet gjennom den politiske høringen (Vedlegg 3 og 4) er i innarbeidet i det nye planforslaget. Arbeiderpartiets forslag til visjon for utviklinga i kommunen: Tranøy best på folk er innarbeidet i planforslaget. Senterpartiets lange og svært konstruktive innspill er også innarbeidet i sin helhet med noen få mindre justeringer. I planforslaget er både innspill fra Midt Troms Friluftsråd om etablering av forum for folkehelse og friluftsliv (Tiltak 31) og SP's forslag; Kommunen ønsker aktivt og støtte de frivillige organisasjoner som bidrar til økt folkehelse gjennom samarbeid over foreningsgrenser, generasjoner, geografiske områder eller på annen måte å bidra til økt tilhørighet til kommunen (Tiltak 32) innarbeidet i forslaget. Når det gjelder hovedsatsingsområde tidligere betegnet som "boligutvikling", foreslått av SP til "bosetting" er det foreslått betegnelsen "boligpolitikk og boligbygging" i henhold til veileder for kommuneplanprosessen side 27. Side 20 av 29

19 Sak 18/13 De fire hovedsatsingsområdene er søkt konkretisert i 14 strategier og 47 tiltak i planforslaget. Mange av tiltakene er innarbeidet i økonomiplanen for Flere ti1tak koster ikke penger mens andre tiltak er aktuelle i økonomiplanen for årene Arbeidet med kommunens lovpålagte oppgaver vil pågå uavhengig av de prioriteringer som er vist i tabell 5 (side 13) i planforslaget. Vurdering: Kommunestyret er inne i en god og konstruktiv prosess med å utarbeide overordnede mål for kommunen. P1anforslaget er blitt bedre og sammenhengen mellom utfordringer og forutsetninger, visjon, mål og strategier er kommet bedre fram. Forslaget til samfunnsdel fremstår som mer gjennomarbeidet. Forslag til vedtak: Tranøy kommunestyre slutter seg til innholdet i dokumentet forslag til kommuneplanens samfunnsdel datert , herunder foreslåtte strategier, tiltak og handlingsprogram. Forslaget til kommuneplanens samfunnsdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens Side 21 av 29

20 1-/ Sa,k. Forslag datert KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL TRANØY KOMMUNE

21 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: side INNLEDNING Kommunens overordnede styringsdokumenter Første gangs samfunnsdel En bruksplan Sentrale utfordringer og premisser for planarbeidet 3 HVA VIL VI OG HVORDAN KOMMER VI DIT Gjennomgående mål for kommunen som samfunnsutvikler, som tjenesteleverandør, som organisasjon og for økonomi 6 BOSETTING, NÆRING, FOLKEHELSE, BARN OG UNGE Nytt fokus Satsingsområde 1: Boligpolitikk og boligbygging Satsingsområde 2: Næringsutvikling Satsingsområde 3: Folkehelse Satsingsområde 4: Barn og unge 12 HANDLINGSPROGRAM 13 VEDLEGG 1: VIRKSOMHETSBESKRIVELSER Sentraladministrasjonen, Tranøy sykehjem, Hjemmetjenesten, Dansesletta barnehage, Vikstranda skole og kulturskolen, Stonglandet barnehage og sfo, Stonglandet skole og voksenopplæringa, VAR-sektoren, NAV- Tranøy 15

22 2 1. INNLEDNING 1.1 Kommunens overordnede styringsdokument Kornmuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltning av arealressursene. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen omfatter også en handlingsdel som angir hva som skal gjennomføres de fire neste budsjettårene med tidsfrister og ansvarsfordeling. Handlingsdelen konkretiserer samfunnsdelen og gir grunnlaget for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver. Kommuneplanens handlingsprogram skal konkretisere tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer og være knyttet til den økonomiske planleggingen og budsjettering i kommunen. Dette dokumentet skal beskrive realistiske ambisjoner og konkrete mål for fireårsperioden innenfor realistiske økonomiske rammer. Kommunens styringssystem bygger på strategier og mål i kommuneplanen som gjennom det fireårige handlingsprogrammet konkretiseres med konkrete tiltak. Handlingsplanen inneholder også en fireårig økonomiplan som gjenspeiler de økonomiske prioriteringene. For å sikre systematisk oppfølging av handlingsprogrammet forpliktes enhetene på oppfølging innen sine ansvarsområder gjennom lederavtaler rådmannen inngår med enhetslederne. For å synliggjøre oppfølging av handlingsmålene rapporteres det på status for gjennomføring av tertialrapporter og årsmelding. Det arbeides med å videreutvikle styringssystemet, bl.a. med å utvikle styringsinformasjon i form av statistikk og nøkkeltall som er indikatorer på om utviklingen går i den retning som er vedtatt i form av målsetninger. Intensjonen med styringssystemet er å legge til rette for en systematisk gjennomføring av politiske vedtak. Handlingsprogrammet er derfor et dokument som har stor betydning for utvikling av kommunen. Det legges vekt på å utvikle et helhetlig styrings- og rapporteringssystem som i størst mulig grad inneholder det planverk og den rapporteringen lovverket krever og som gir godt grunnlag for politisk styring. 1.2 Første gangs samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel er en svært vesentlig brikke for å få på plass et helhetlig styrings- og rapporteringssystem. Tranøy kommunestyre fastsatte i sak 68/12 den kommunal planstrategi samt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. Planprogrammet legger opp til sammenfallende tidsplan mellom utarbeiding av handlingsprogram til samfunnsdelen og økonomiplan for 2013 med målkort, noe som har gitt gode koordineringsmuligheter mellom planprosessene. I tillegg til føringene som er gitt i planprogrammet har alle rammeområder i kommunen laget virksomhetsbeskrivelser som omfatter nøkkeltall (antall ansatte, saksbehandling, kostratall, tall for tilstedeværelse), tjenestebeskrivelse, utfordringer i forhold til hovedsatsingsområdene (bolig, næring, folkehelse, barn og unge) og mål for virksomhetene som et utgangspunkt for planforslaget (Vedleød 1).

23 3 En viktig oppgave til kommuneplanen er å synliggjøre mål og visjoner, og overordnede strategier for hvordan vi skal komme dit vi vil. Kommuneplanen skal ikke vise detaljerte strategier og tiltak det er det opp til de respektive sektorplaner og handlingsplaner å gjøre. 1.3 En bruksplan Dette plandokumentet er først og fremst en bruksplan. Det vil si at planen er ment å være et styringsdokument for prioritering av handling framfor å være en tradisjonell kommuneplan med mye tekst og som gjerne fokuserer på å gi mest mulig positivt bilde av kommunen og som kanskje underkommuniserer uheldige og negative sider ved kommunesamfunnet. Tranøy kommune har store utfordringer knyttet til befolkningsutvikling, næringsutvikling, omdømme og folkehelse for å nevne de viktigste. Planen skal synliggjøre forhold i kommunen og i de ulike lokalsamfunnene en må ta tak i, og vise hvordan en har tenkt å gjøre noe med forholdene. I denne sammenheng er det viktig at kommunen har mål og visjoner om hvilken retning utviklingen i kommunen skal ta. 1.4 Sentrale utfordringer og premisser for planarbeidet Befolkning: Statistikken viser at Tranøy over lengre tid har hatt negativ folketallsutvikling. I 1986 var det 2130 innbyggere, var det 1514 innbyggere og prognosen er på 1378 innbyggere i Folketallet har vært relativt stabilt i nord kommunen, med størst nedgang i sør kommunen som ligger lengst unna regionsenteret Finnsnes. Viktige faktorer i kommunens befolkningsutvikling i samme tidsperiode er stor nedgang i antall barn og unge, antall eldre (67+) er stabilt, negativt fødselsoverskudd, negative netto flyttetall helt siden 1950 av personer i produktiv alder og en negativ folketilvekst. Kommuneøkonomi: Kommunens økonomi er i dag preget av et for høyt driftsnivå i forhold til inntektene som kommunen rår over. Dette er en viktig rammebetingelse som legger sterke føringer for kommunens videre planlegging. Ettersom store deler av inntektssystemet er basert på innbyggertallet vil en av de største utfordringene for kommunen være å stabilisere folketallet. Det re ionale ers ektivet: Midt-Troms-regionen består av de 8 kommunene Målselv, Bardu, Sørreisa, Tranøy, Dyrøy, Torsken, Berg og Lenvik. Totalt bor det ca innbyggere i regionen. Det har siden industrialiseringen vært en netto utflytting fra distrikt til by. Nettoutflyttingen av personer fra Midt Troms har i perioden utgjort i gjennomsnitt 300 personer per år. Folketallet i Lenvik har vært stabilt i denne perioden mens folketallet i de fleste distriktskommuner er redusert med %. Det er i dag et utstrakt interkommunalt samarbeid i regionen. En videreutvikling av dette samarbeidet er viktig for Tranøy og de andre kommunene for å lykkes på mange samfunnsområder.

Kommuneproposisjonen 2014

Kommuneproposisjonen 2014 Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012-2013) tirsdag 7. mai 2013 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 2 Veien videre Helhetlig styring og langsiktig planlegging Orden

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2014

Kommuneproposisjonen 2014 Kommuneproposisjonen 2014 Eli Blakstad Stavanger, 29. mai 2013 Mål for kommunene At folk kan leve gode liv i hele landet Et godt utbygd velferdstilbud Trygge og attraktive lokalsamfunn Et levende lokaldemokrati

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2014

Kommuneproposisjonen 2014 Kommuneproposisjonen 2014 Politisk rådgiver Anja Hjelseth Bodø, 29.05.2013 Mål for kommunene At folk kan leve gode liv i hele landet Et godt utbygd velferdstilbud Trygge og attraktive lokalsamfunn Et levende

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 12:00 16:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Planstrategi for Kvitsøy kommune

Planstrategi for Kvitsøy kommune Planstrategi for Kvitsøy kommune Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet som skal utføres 4 år frem i tid. Innhold 1. Innledning s 3 2. Plansystemet i Kvitsøy

Detaljer

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Hva skal vi snakke om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Lag og foreningers betydning for samfunnsutviklingen Utfordringer i kommunen

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd 2018-2025 Utkast til offentlig høring i perioden 19. april til 31. mai 2017 Planprogram for kommunedelplan for helse, omsorgs og velferdstjenester

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune Saknr. 16/17080-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse planstrategi 2016-2019 - Sør-Odal kommune Innstilling til vedtak: Sør-Odal har en planstrategi som er lettlest, har en god struktur og fremstår

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015

Kommuneproposisjonen 2015 Kommuneproposisjonen 2015 Prop. 95 S (2013 2014) Onsdag 14. mai 2014 Fornye, forenkle, forbedre Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen, styrket

Detaljer

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram.

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram. Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2016 68613/2016 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 21.11.2016 Råd for funksjonshemmede 17.11.2016 Ruspolitisk

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Kommunedelplan helse- og omsorg Utkast planprogram

Kommunedelplan helse- og omsorg Utkast planprogram Kommunedelplan helse- og omsorg 2018 2030 Utkast planprogram Innhold 1. Innledning... 3 2. Befolkning og demografi... 3 2.1 Dagens aldersfordeling... 3 2.2 Framskriving av befolkningen... 3 3. Planens

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

Fordelingsmodell for basisrammen

Fordelingsmodell for basisrammen Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Asle Tjeldflåt 77 64 20 45 24.09.2013 2013/4293-2 331.2 Deres dato Deres ref. Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Unntatt etter

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Kommunen som planmyndighet rolle og ansvar med fokus på samfunssdelen kobling til økonomiplan og budsjett v/aslaug Dæhlen, rådmann

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel

Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2016/3028-19 Saksbehandler: Gro Sæten Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 29.08.2017 Rådmannens innstilling

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2014

Kommuneproposisjonen 2014 Kommuneproposisjonen 2014 Eli Blakstad 16. mai - Lillehammer Mål for kommunene At folk kan leve gode liv i hele landet Et godt utbygd velferdstilbud Trygge og attraktive lokalsamfunn Et levende lokaldemokrati

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre Planprogram for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune 2015 2026 Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre 19.06.14 1 Innhold OM PLANARBEIDET... 2 MÅL FOR PLANARBEIDET... 3 FOKUSOMRÅDER

Detaljer

Kommuneplanensamfunnsdel Forslag til planprogram

Kommuneplanensamfunnsdel Forslag til planprogram Kommuneplanensamfunnsdel 201 8-2030 Forslag til planprogram Undertek st Innhold 1. Innledning............ 3 1.1 Hvorfor kommuneplan - samfunnsdel......... 3 1.2 Hva er kommuneplan - samfunnsdel.........

Detaljer

Boligutvikling og boligsosial virksomhet i Nittedal. Nyetablering og nytenkning

Boligutvikling og boligsosial virksomhet i Nittedal. Nyetablering og nytenkning Boligutvikling og boligsosial virksomhet i Nittedal Nyetablering og nytenkning Nittedal kommune Kjendiser fra Nittedal Kjerringa med staven Gunnar på Mo Søstrene Bjørklund Jarle Bernhoft Befolkningsprognose

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter nr. 1 og 2 møter

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene Høringsutkast Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017 2026 I planstrategi Bodø 2016-2020 beskrives flere av utfordringene på helse, omsorgs og sosialfeltet som Bodøsamfunnet står overfor.

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise /

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise / Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 19.09.2014 2014/4208-3 331.2 Deres dato Deres ref. 08.07.2014 14/3665-5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks

Detaljer

L OP P A KOM M U N E Sentraladministrasjonen

L OP P A KOM M U N E Sentraladministrasjonen L OP P A KOM M U N E Sentraladministrasjonen Kystverket Troms og Finnmark, sentralt postmottak Postboks 1502 6025 ÅLESUND Deres ref. Vår ref. Sted/Dato. 2015/789-//SEN Øksfjord 07.01.2016 Høring - forslag

Detaljer

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/17 Eldrerådet 25.04.2017 24/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2017 28/17 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE 2013-2023 VEDTATT 23.05.2013 Hans Tollef Solberg 26.02.2013 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Kommuneplan... 2 1.1 Formål

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag - utviklingstrekk og utfordringer - Gildeskål kommune 2016

Kunnskapsgrunnlag - utviklingstrekk og utfordringer - Gildeskål kommune 2016 Arkivsaknr: 2016/1089 Arkivkode: Saksbehandler: Wenche O. Bergheim-Evensen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 29.08.2016 Plan og eiendomsutvalget 30.08.2016 Formannskapet 08.09.2016 Kommunestyret 21.09.2016

Detaljer

Troms fylke er tildelt en skjønnsramme for 2018 på 100,7 mill. kr., en reduksjon på 11,5 mill. kr. fra 2017.

Troms fylke er tildelt en skjønnsramme for 2018 på 100,7 mill. kr., en reduksjon på 11,5 mill. kr. fra 2017. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 13.09.2017 2017/4213 331.2 Deres dato Deres ref. 15.06.2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene

Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene Marianne Winther Riise, seniorrådgiver, fmtrmwr@fylkesmannen.no Innhold Økonomisk status og utvikling Befolkningsutvikling Statsbudsjettet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/1769 SAMLET SAKSFRAMSTILLING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Saksbehandler: Hanne Mari Nyhus Arkiv: 144 X Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/13 Kommuneplanutvalget 19.11.2013 Utredning: Vedlegg:

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet

Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 15/859-2 Saksbehandler: Thomas Breen KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2027 - HØRING Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 26.05.2015 Vedlegg: 1.

Detaljer

Samfunnsplan Porsanger kommune

Samfunnsplan Porsanger kommune Samfunnsplan Porsanger kommune Hensikt: Samfunnsplanen skal utarbeides som en overordnet strategisk plan for samfunnsutvikling i Porsanger kommune Skal dekke 2014-2020 Porsanger kommunes målsetning: Porsanger

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2018

Kommuneproposisjonen 2018 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2018 Hege Rønning, KMD 11. mai 2017 Et godt kommuneopplegg er nødvendig for å realisere regjeringens ambisjoner En skole som gir muligheter

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise /

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise / Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 14.09.2015 2015/3830-2 331.2 Deres dato Deres ref. 29.06.2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025 Forslag til planprogram Frist for merknader: 24.februar 2015 1 Planprogram kommunedelplan for folkehelse Tinn kommune. Som et ledd i planoppstart for kommunedelplan

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFREMSTILLING Arkivsak: 15/187 Saksnr. Utvalg Møtedato 8/15 Planutvalg 12.03.2015 12/15 Kommunestyret 26.03.2015 OFFENTLIG ETTERSYN- FORSLAG TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2025

Detaljer

Økt boligetablering i distriktene Erfaringer og kunnskap fra arbeid i og utenfor satsingen

Økt boligetablering i distriktene Erfaringer og kunnskap fra arbeid i og utenfor satsingen Økt boligetablering i distriktene Erfaringer og kunnskap fra arbeid i og utenfor satsingen Boligetablering i distriktene!! ; !B!;

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 30. oktober 2014 Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KMD Fra: Midt-Troms regionråd Dato: 23. oktober 2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Midt-Tromskommunene (Bardu,

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Komité for plan, næring og drift

TRANØY KOMMUNE Komité for plan, næring og drift TRANØY KOMMUNE Komité for plan, næring og drift Troms Fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSØ Vår ref.arkivkode 11/22-14/AUS U40 &18 Deres ref. Dato 31.10.2011 SAK NR PND 65/11 HØRINGSUTTALELSE: SØKNAD

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Sunne kommuners nettverkskonferanse 2013 1 «Sunne kommuner» - 30. mai 2013. Ordfører i Levanger Robert Svarva & Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen

Detaljer

Nytt fra Fylkesmannen

Nytt fra Fylkesmannen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Nytt fra Fylkesmannen KOMØKNETT Sør-Trøndelag Røros 2013 Frode Rabben og Stule Lund Kommunal- og samordningsstaben RNB og kommuneproposisjonen Fylkesbildet Skjønnstilskuddet

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 18.02.2016 Kommunestyret 29.02.2016 Avgjøres av: Sektor: Virksomhetsstyring Saksbeh.: Helge Moen 2014/1117-14 Arkivsaknr.: Arkivkode: 030 Høring

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

1 Kommuneøkonomien i 2015

1 Kommuneøkonomien i 2015 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 06.10.2015 2015/953-6 330 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Økonomiinfo 3/2015: Statsbudsjettet 2016 og det

Detaljer

Høringssvar - Kommunal planstrategi Grue kommune

Høringssvar - Kommunal planstrategi Grue kommune Saknr. 16/16711-3 Saksbehandler: Lisa Moan Høringssvar - Kommunal planstrategi 2016-2020 - Grue kommune Innstilling til vedtak: Planstrategien har en god oppbygging og innledning med bakgrunn og lovforankring

Detaljer

Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms fylke

Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms fylke Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 13.10.2009 2009/3922-4 331.2 Asle Tjeldflåt 77642045 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan Selbu kommune Samfunnsdelen i kommuneplan 2005 2016 2 Innholdsfortegnelse Side Forord 3-4 Visjon og verdier 5 Kommunal tjenesteproduksjon 6 Stedsutvikling og boligtilbud 7 Næringsutvikling 8 Oppvekstmiljø

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Kommuneplan - planstrategi Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Kommuneplan - planstrategi Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/8443-18 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Kommuneplan - planstrategi 2017-2020 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Det gode liv på dei grøne øyane

Det gode liv på dei grøne øyane Det gode liv på dei grøne øyane Hvordan skal vi sammen skape framtidens Rennesøy? Bli med! Si din mening. for Rennesøy kommune Det gode liv på dei grøne øyane Prosess Foto: Siv Hansen Rennesøy kommune

Detaljer

Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå

Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå Bakgrunn: Ny lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), som trådde i kraft 1.1.2012, gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for å fremme folkehelsen.

Detaljer

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 14.5.14 Helge Etnestad Presentasjon Mandat Utfordringer Bærekraftig lokalsamfunn i Horten Gruppedialog/ idédugnad Veien videre ny samling høsten -14

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Slik gjør vi det i Sør-Odal

Slik gjør vi det i Sør-Odal Kommunal planstrategi Slik gjør vi det i Sør-Odal Erfaringer med forrige runde med planstrategiarbeidet Planrådgiver Ingunn Brøndbo Moss Sør-Odal kommune Den røde tråden Målet med presentasjon er å vise

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2014 -KOMMUNEPROPOSISJON 2015 KONSEKVENSER FOR ØKONOMIPLANEN Rådmannens innstilling: 1. De

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Gjerdrums visjon Livskvalitet for alle Livskvalitet for alle M1 Gjerdrum har plass til alle ingen skal havne utenfor

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune Møtested: Borgklinten/Smellingen, Rådhuset Møtedato:

Møteinnkalling. Utvalg: Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune Møtested: Borgklinten/Smellingen, Rådhuset Møtedato: Møteinnkalling Utvalg: Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune Møtested: Borgklinten/Smellingen, Rådhuset Møtedato: 23.02.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til Sentralbordet som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 14/ Saken skal sluttbehandles av:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 14/ Saken skal sluttbehandles av: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 14/280-15 Saken skal sluttbehandles av: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG Rådmannens innstilling: Med hjemmel i Plan og bygningsloven

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2016

Skatteinngangen pr. oktober 2016 november 2016 en 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2016. Bakgrunnen

Detaljer

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Møterom C1 Onsdag 15.06.2016 kl. 09:00-13:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1510-0 Arkiv: 141 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 22.01.2013 Hovedmål og satsingsområder til kommuneplanen 2014-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse-

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi En balansert økonomisk politikk -

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Tildelingsbrev 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Husbanken -

Deres ref Vår ref Dato. Tildelingsbrev 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Husbanken - Husbanken Postboks 1404 8002 Bodø Deres ref Vår ref Dato 16/1367-22. 12.2016 Tildelingsbrev 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Husbanken - I dette tildelingsbrevet stiller Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer