Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Regional prosjektleder for kystsoneplanlegging i Midt og Sør-Troms, Malin Ek, presenterer sitt arbeid kl. 10:00.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 38/13 RS 32/13 RS 33/13 Innhold Lukket Arkiv- Saksnr Saker til behandling Referatsaker Økonomiinfo 1/2013 revidert nasjonalbudsjett 2013 og det økonomiske opplegget for 2014 Melding om vedtak - forslag til kommuneplanens samfunnsdel datert offentlig ettersyn og høring 2012/ /128 RS 34/13 Høring-forslag til grenseregulering i "Lenvikregionen" 2012/35 RS 35/13 Styremøte i Dyrøy boligstiftelse den 29.april referat Styremøte i Dyrøy boligstiftelse den 29.april 2013 RS 36/13 Underskrevet avtale om drift av intermediær/ø-hjelp senger mellom vertskommune Lenvik og samarbeidskommune Berg, Torsken, Tranøy, Sørreisa og Dyrøy 2013/ /435 RS 37/13 Nominasjon til Dronning Sonjas skolepris /374 RS 38/13 Kartlegging av kommunens bruk av ventelister for sykehjemsplass 2013/70 RS 39/13 Høringsbrev NOU 2013: Når det virkelig gjelder 2013/326 RS 40/13 RS 41/13 Vedr. Signering av låneavtale/gjeldsbrev/stipendmelding fra Statens lånekasse for um yndige søkere Melding om vedtak - Stortingsmelding nr 13 - Ta heile Noreg i bruk 2012/ /327 RS 42/13 Melding om vedtak - Driftsplan Frisklivssentralen 2013/274 RS 43/13 Samarbeid om realisering av kunstgressbane i Dyrøy 2008/606 PS 39/13 Saker til behandling Interkommunalt plansamarbeid i prosjektet Kystplan Troms, Midt og Sør-Troms 2013/66 PS 40/13 Søknad om startlån til kjøp av bolig - Jorunn Wilhelmsen X 2013/347 PS 41/13 Søknad om startlån til kjøp av bolig, gnr 11, bnr 163 i Dyrøy - Len Hanssen PS 42/13 Søknad om startlån til kjøp av bolig, Gnr 9 Bnr 41/80/81 i Dyrøy - Trond Meier Sæbbe X 2013/311 X 2013/286 PS 43/13 Søknad om byggetilskudd - Arne Torstein Utnes 2012/542 PS 44/13 PS 45/13 Søknad om byggetilskudd - Kine Mari Hanssen og Kenneth Bertheussen Søknad om dekning av hall-leie for 17. mai arrangement / /307

4 PS 46/13 Søknad om støtte til Menighetsbladet for Dyrøy i /499 PS 47/13 Søknad om støtte til veiledningssenter for pårørende 2012/66 PS 48/13 Søknad om støtte til kulturtiltaket "Kystsamisk seminar" 2012/66 PS 49/13 TV-aksjonen NRK Nasjonalforeningen for folkehelsen kommunekomité 2013/269 PS 50/13 Fremtidig organisering og ansvar av kultur 2013/329 PS 51/13 Forslag til vedlikehold av veien til Berg etter befaring 2013/268 PS 52/13 Høringsutspill - regional transportplan /164 PS 53/13 Årsmelding Dyrøy kommune 2012/278 PS 54/13 Regnskap /278 PS 55/13 Økonomirapport I /295 Randi Lillegård ordfører

5

6 Sakertilbehandling

7 PS38/13Referatsaker

8 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Sa<sbehandler Asle Tjeldflåt Telefon Vår dato Vår ref / Deres dato Deres ref. Arkivkode Alle kommunene i Troms 1,1 økonomiinfo 1/ Revidert nasjonalbrodsjett 2013 og clet økonomiske opplegget for 2014 Fylkesmannen viser til Prop. 146 S ( ) Kommuneproposisjonen 2014, lagt frem 7. mai Vi ønsker med dette å gi en kortfattet oversikt over de viktigste momentene i det økonomiske opplegget for kommunene for 2013 og Revidert nasjonalbudsjett 2013 Det er bare mindre justeringer i kommuneøkonomien i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett (RNB). Skatteanslaget for kommunesektoren er uendret sammenliknet med anslaget i Nasjonalbudsjettet Skatteinntektene for 2012 ble 0,7 milliarder kroner høyere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet Isolert sett tilsier dette en tilsvarende oppjustering av skatteinntektene i Imidlertid er anslaget på lønnsvekst i 2013 nedjustert fra 4 til 31/2 prosent på bakgrunn av lønnsoppgjøret. Nedjusteringen av lønnsveksten avlaster kommunenes utgifter, men trekker også ned veksten i skatteinntektene. Etter en samlet vurdering er skatteanslaget i 2013 ikke endret. Anslaget på frie inntekter i 2013 for kommunene er på 249,492 mrd. kroner. Anslaget på skatteinntekter er på 134,367 mrd. kroner, hvorav 125,5 mrd. kroner er skatt på inntekt og formue. Kommunal deflator 2013 (anslått pris- og lonnsvekst i kommunesektoren 2013) Deflator er en indeks for beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter. Indeksen består av lønnsvekst og prisvekst på kjøp av varer og tjenester. I statsbudsjettet for 2013 ble kommunesektoren kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 3,3 pst. (som blant annet bygde på et lønnsvekstanslag på 4 pst. i 2013.) I RNB 2013 anslås deflator til 3,0 pst. Lønnsvekstanslaget (gj.snitt for alle sektorer) er nedjustert til 3,5 pst. basert på ferdigforhandlede lønnsoppgjør. Nedjustering av deflator bidrar isolert sett til å trekke opp den reelle inntektsveksten med 1 mrd. Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Justis- og sosialavdelingen

9 Side 2 av 7 Tabellen under viser elementene i kommunal deflator for Statsbudsjettet RNB 2013 (mai 2013) 2013 okt Kommunal deflator 3,3 % 3,0 % Lønnsvekst (teller ca. 2/3) 4,0 % 3,5 % Prisvekst (teller ca. 1/3) 2,0 % 2,0 % Enkeltsaker i RNB Videre kan vi trekke frem noen enkeltsaker i RNB som er relevante for kommunene: Kommunal- o re ionalde artementet Økt minimumstilskudd til ikke-kommunale barnehager I statsbudsjettet 2013 ble det foreslått å øke tilskuddet fra 92 til 94 pst. av det de kommunale barnehagene mottar i offentlig finansiering, med virkning fa 1. august 2013.Nå foreslås det at tilskuddet økes ytterligere til 96 pst. fra Rammetilskuddet til kommunene økes med 60 millioner kroner. Tilskudd til utleieboliger Tilsagnsrammen økes med 33 mill. kroner, til totalt 522 mill. kroner. Det varsles også i kommuneproposisjonen at regjeringen vil styrke tilsagnsrammen med ytterligere 67 mill kroner i Dette støtter opp under kommunenes boligsosiale arbeid ved at det kan gis tilsagn til enda flere utleieboliger for flyktninger og andre vanskeligstilte grupper. Økt låneramme i Husbanken Husbanken gir lån for å hjelpe vanskeligstilte inn i egen bolig og for å fremme energieffektivisering og universell utforming. Det blir også gitt lån til bygging av barnehager. I mange områder er det høy etterspørsel etter boliger, og det har hittil i 2013 vært stor etterspørsel etter lån fra Husbanken. I et boligmarked med høye og stigende priser kan det være spesielt utfordrende for vanskeligstilte å etablere seg i egen bolig. For å legge til rette for økt boligbygging, foreslår regjeringen at Husbankens låneramme økes med 5 mrd. kroner til 25 mrd. kroner. Den økte lånerammen vil i all hovedsak gå til grunnlån. Økningen skal bidra til flere boliger med gode kvaliteter, bygging av flere utleieboliger og studentboliger og til at viktige boligsosiale tiltak kan gjennomføres.

10 Side 3 av 7 Helse- o omsor sde artementet Frisklivssentraler Det er foreslått å øke tilskuddene til frisklivssentraler med 14 millioner kroner (kap. 762, post 60). Det er en målsetning at flere kommuner skal etablere såkalte frisklivssentraler, jf. Folkehelsemeldingen. Tilskuddet skal kunne gis både til etablering av nye sentraler og til å utvide eksisterende tilbud. Målgruppen er personer med forhøyet risiko for å utvikle sykdom relatert til levevaner. Det legges vekt på inkludering av minoritetsgrupper og på utjevning av sosiale helseforskjeller. Omsorgstjenesten kommunale kompetansetiltak Bevilgningen på kap. 760, post 60 foreslås økt med 5 millioner kroner til økt kompetanse og kunnskap i bruk av velferdsteknologiske løsninger. Regjeringen ønsker å utvikle en opplæringspakke som gir grunnkompetanse i velferdsteknologi. Opplæringspakken skal utvikles etter modell av Demensomsorgens ABC. For å bidra til økt rekruttering av menn til omsorgssektoren ønsker regjeringen å igangset-let nasjonalt prosjekt, Menn i helsel,esenet, basert på erfaringer fra Trondheim kommune. Bevilgningen på kap. 761, post 60 foreslås økt med 4 millioner kroner til dette formålet i Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Bevilgningen på kap. 761, post 67 foreslås økt med 10 millioner kroner til utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester. Midlene skal gå til utvikling og gjennomføring av lokale prosjekter for velferdsteknologi og innovasjonstiltak. Økonomisk opplegg for 2014 for kommunene Regjeringen foreslår en realvekst i kommunenes samlede inntekter i 2014 på mellom 5 og 5,5 mrd. kroner re et fra RNB-nivå 2013). Av veksten vil mellom 4 og 4,5 mrd. kroner være frie inntekter. Regjeringen anslår ut fra dette en realvekst i frie inntekter i 2014 på 1,6 % 1,8 %, målt fra RNB-nivå Den anslåtte veksten i 2014 er på nivå med det som ble varslet i kommuneopplegget for 2013 i kommuneproposisjonen i mai Inntektsveksten må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunene som følge av befolkningsvekst og endringer i den demografiske sammensetningen. Departementet anslår at om lag 2,5 mrd. kroner av veksten i frie inntekter i 2014 for kommunene vil gå med til å dekke merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen (primært knyttet til økning i antall eldre).

11 Side 4 av 7 Kommunenes pensjonspremier har økt sterkt de senere år. Premienivået vil være høyt også i 2013 som følge av at Finanstilsynet har pålagt pensjonsordningene å ta høyde for økt levealder i pensjonssparingen. Det høye premienivået i 2013 bidrar til en vekst i de regnskapsmessige pensjonskostnadene for Hvor sterk veksten i pensjonskostnadene vil bli er usikkert, og departementet har ikke kommet med et konkret anslag på dette ennå. Kostnadsveksten avhenger blant annet av innstrammingen i beregningsforutsetningene for 2014, som departementet skal ta stilling til over sommeren. Av veksten i frie inntekter på 4-4,5 mrd. kroner er 180mill, kroner begrunnet i behovet for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten som en oppfølging av folkehelsemeldingen. Regjeringen er ellers tydelig på at kommunene står overfor betydelige utfordringer som ikke alene kan løses med økte inntekter, og at det er avgjørende med helhetlig styring, langsiktig planlegging og nytenkning om hvordan oppgavene kan løses. Det pekes spesielt på de demografiske utfordringene, med sterk vekst i de eldre aldersgruppene spesielt etter 2020, som vil føre til markant økt etterspørsel etter omsorgstjenester. Kartene under viser antall personer i arbeidsfør alder (20-66 år) per person over 80 år, i 2020 og IM Personer < 8 8 < Personer < 15 Personern Forholdstallet vil endre seg betydelig fra 2020 til 2040, og det blir færre personer i yrkesaktiv alder i forhold til antall eldre. I forbindelse med regjeringens innovasjonsstrategi for kommunesektoren har det blitt utarbeidet en nettside, framskrivnin,er, med framskrivninger av enkeltkommuners demogafiske utvikling og behov for arbeidskrafi.

12 Side 5 av 7 Skjønnsmidler2014 Basisrammen settes til 995,5 mill, kroner for kommunene. Dette er samme nominelle nivå som i Basisrammen vil med andre ord, som i tidligere år, ikke bli prisjustert. Fra 1.januar 2007 ble ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift (DAA) gjeninnført. Kommuner som har høyere sats på arbeidsgiveravgiften enn de hadde før omleggingen i 2004 kan få kompensasjon gjennom fylkesmannens skjønnstildeling i henhold til retningslinjene. Eventuelle endringer i avgiftssonene fra 1.januar 2014 vil kunne ha betydning for fastsettelsen av fylkesrammene for I forbindelse med endringene i inntektssystemet fra 2011, ble det fordelt 400 mill, kroner til kommuner som taper mer enn 100 kroner per innbygger på summen av endringene. Fordelingen vil ligge fast med samme kronebeløp inntil neste revisjon av kostnadsnøkkelen, som er varslet å skje i forbindelse med kommuneproposisjonen Fylkesmannen gir i dag skjønnsmidler til kommunene til fornyings- og utviklingsprosjekt. Fra 2014 ønsker regjeringen at tilskudd også skal bli gitt til innovasjonstiltak (jf. regjeringens innovasjonsstrategi), og at innovasjonsprosjekter skal bli prioritert innenfor rammen. For å gi fylkesmennene like forutsetninger til å gi tilskudd, er 100 mill. kroner av basisrammen til kommunene fordelt 50/50 mellom antall innbyggere i fylket og antall kommuner i fylket. Fylkesmannenvil understrekeat dettekan betyat rammenfor skjønnsmidlersom fordelestil kommunenei Troms,og somfor 2013er på 86,531millionerkroner,kan bli noe mindrei 2014.De konkreteendringenevil kommei statsbudsjettetibr2014som leggesfrem 14.oktober2013. Bosettingav flyktninger Regjeringen vil i 2014 legge inn en realøkning av integreringstilskuddet på 250 millioner kroner. En reell økning i tilskuddssatsene vil innebære en bedring av kommunenes rammevilkår for bosetting av flyktninger. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og KS har i april 2013 inngått en ny avtale om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre. Avtalen gjelder ut 2015 og har krav til antall bosettingsplasser i kommunene og tid det tar å bosette. Stortingsmeldingom morgendagensomsorg Stortingsmeldingen "Morgendagens omsorg", lagt frem 19. april 2013, legger vekt på hvordan en skal utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, nye faglige metoder og arbeidsformer og endringer av organisatoriske og fysiske rammer. I meldingen varsles følgende satsinger fram mot 2020:

13 Side 6 av 7 Et innovasjonsprogam frem mot 2020 Et program for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk En nasjonal strategi for frivillig arbeid i helse- og omsorgssektoren Et nasjonalt program for velferdsteknologi Fornye, bygge og utvikle sykehjem og omsorgsboliger, blant annet ved å videreføre investeringsordningen etter 2015 Det som er særlig aktuelt for kommunene å kjenne til er blant annet at det skal utvikles standarder for velferdsteknologi (som vil gjøre det lettere å foreta investeringer i ulike teknologiske løsninger). Videre skal ordningen med omsorgslønn forbedres, der målet er en forenldet og mer forutsigbar stønadsordning som er bedre integert med det offentlige tjenestetilbudet. Generelt skal det drives mer forskning og utvikling innenfor den kommunale omsorgssektoren. Samhandlingsreformen Foreløpige tall viser at utgiftene til kommunal medfinansiering blir ca.5,1 mrd. kroner i Dette er om lag 120mill, kroner høyere enn det som er overført kommunene fra sykehusene. Regjeringen legger ikke opp til etterskuddsvis kompensasjon mellom anslåtte og faktiske utgifter til medfinansiering. Kompensasjon gis på bakgrunn av anslåtte utgifter i forkant av reformen. Avviket mellom faktiske og budsjetterte utgifter til medfinansiering er forholdsvis beskjedent. Regjeringen viser også til at samlet sett ble kommuneøkonomien i 2012 betydelig styrket sammenliknet med opplegget i Nasjonalbudsjettet 2012, blant annet som følge av høyere skatteinntekter på 2,3 mrd. kroner for kommunesektoren som helhet i RNB Disse inntektene er videreført i Det tas sikte på å iverksette en plikt for kommunene til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgnopphold fra Mange kommuner er allerede i gang. I 2012 mottok 111 kommuner tilskudd. I 2013 er det utbetalt tilskudd til 63 nye kommuner. Regjeringen oppgir at det tas sikte på en gradvis innføring av kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter innenfor s kisk helsevern o rus så snart det lar seg gjennomføre. Helsedirektoratet har utredet mulige modeller for kommunal medfinansiering av psykisk helsevern og rus. Helse- og omsorgsdepartementet vil arbeide videre med disse spørsmålene. Oppdateringav inntektssystemet I Kommuneproposisjonen 2011 ble det varslet at det tas sikte på en oppdatering av kostnadsnøklene i inntektssystemet for kommunene om lag hvert fjerde år. Regjeringen legger opp til at neste helhetlige revisjon av kostnadsnøkkelen for kommunene legges fram i kommuneproposisjonen for 2016.

14 Side 7 av 7 Økonomirådgiver Asle Tjeldflåt står til rådighet om det skulle være behov for ytterligere informasjon i forhold til dette brev, eller kommuneproposisjonen for Me21hilsen -Peder Andreassen avdelingsdirektør _)<1 Asle Tjeldflåt økonomirådgiver Kopi til: Ledergruppen, her

15 TRANØY KOMMUNE Tranøy kommunestyre DYi k-nt )1/1c)S ^ qt 17,V,71r Til adressater i henhold til vedlagt liste 26 /:,1-)-?, 2J13 S Kopi Ark kodr 0 Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 11/ /AUS MELDING OM VEDTAK Tranøy kommunestyre har i møte fattet følgende vedtak i sak 18/13. FORSLAG TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL DATERT OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING. Tranøy kommunestyre slutter seg til innholdet i dokumentet forslag til kommuneplanens samfunnsdel datert , herunder foreslåtte strategier, tiltak og handlingsprogram. Forslaget til kommuneplanens samfunnsdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens Planforslaget er lagt ut elektronisk på Tranøy kommunes hjemmeside, på kommunehuset i Vangsvik, Joker Vangsvik og Joker Stonglandseidet. Frist for å gi uttalelse/komme med merknader til planforslaget er satt til mandag 10. juni Merknadene fremsettes skriftlig til Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik eller på e-post til Med hilsen Tranøy komm dm r) Audun Sivert n leder forvaltnin Kopi til: Virksomhetsledere Tranøy kommune Postadresse: Telefon: VANGSVIK Telefaks:

16 ADRESSELISTE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Fylkesmannen i Troms, Samordningsstaben, postboks 6105, 9291 Tromsø Troms Fylkeskommune, postboks 6600, 9291 Tromsø Sametinget, Avjovargeadnu 50, 9730 Karasjok Reindriftsforvaltningen i Troms, postboks 1183, 9326 Bardufoss Sør-Senja Reinbeitedistrikt v/anne Berit Påve Kristiansen, Øverbotn, 9304 Vangsvik Kystverket, Troms og Finnmark, Fiskeriveien 3 Serviceboks 2, 6025 Ålesund Fiskeridirektoratet Region Troms, Pb 185 Sentrum, 5804 Bergen Statens vegvesen, Region Nord, Nordstrandveien 41, 8002 Bodø Midt Troms Regionråd, pb 46, 9305 Finnsnes Att: Hebjørg Valvåg Senjalegen v/ Aslak Hovda Lien, Helsesenterveien 32, 9306 Finnsnes Tranøy Idrettsråd ved Ken Ståle Lindberg, Halvorslia 69, 9304 Vangsvik Midt Troms Friluftsråd, Postboks 401, 9365 Bardu ArtSenja v/kjell Lindberg, Øvebotn, 9304 Vangsvik TOJFF, v/ann Eva Isaksen, Skrolsvik, 9392 Stonglandseidet Senja Næringshage, Postboks 117, 9305 Finnsnes Statskog SF, postboks 63, Sentrum, 7801 Namsos Tranøy Frivillighetssentral ved Ida Martinsen, Vesterfjell, 9304 Vangsvik Troms Kraft AS, 9291 Tromsø Tranøy barne- og ungdomsråd ved Trond Eidissen, Kommunehuset, Vangsvik Troms Museum, Fagenhet for arkeologi, Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø Midt Troms Museum, postboks 1080, 9326 Bardufoss Funksjonshernmedes Fellesråd/ Tranøy Eldreråd ved Astrid Pettersen, Rødsand, 9392 Stonglandseidet Tranøy Fiskarlag ved Vidar Pettersen, Rødsand, 9392 Stonglandseidet Tranøy Historielag ved Helge Nilsen, 9392 Stonglandseidet Tranøybotn- og Jøvik grunneierlag v/asbjørn Teodorsen, Tranøybotn, 9392 Stonglandseidet Torsken kommune, 9380 Gryllefjord Berg kommune, 9385 Skaland Lenvik kommune, Rådhuset, 9306 Finnsnes Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn

17 Barnerepresentant Toril Sissel Bjørkli, Rubbestad, 9304 Vangsvik Bygdelaget Ny Dag v/jorun Hilde Nilsen, 9392 Stonglandseidet Bygdelaget Bellevue v/merete Rochmann, 9392 Stonglandseidet Bygdelaget Samhold v/elly Jørgensen, Brygghaug, 9303 Silsand Bygdelaget Varden v/margareth Edvardsen, 9304 Vangsvik Rødsand Vel v/rita Pettersen, Rødsand, 9392 Stonglandseidet Skrolsvik Bygdelag v/eilif Pedersen, Skrolsvik, 9392 Stonglandseidet Solli Bygdelag v/rune Eriksen, Solli, 9303 Silsand Vesterfjell Bygdelaget Bygdelag v/trine Lindberg, Halvorslia 69, 9304 Vangsvik Håpet v/elin Nygård, Skatvik, 9304 Vangsvik

18 Sak 18/13 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL DATERT OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING. Saksbehandler: Audun Sivertsen Arkivsaksnr.: 11/1197 Arkiv: 140 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/11 Tranøy kommunestyre /12 Tranøy kommunestyre /12 Tranøy kommunestyre /12 Tranøy kommunestyre /13 Tranøy kommunestyre /13 Tranøy kommunestyre /13 Tranøy barne- og ungdomsråd VedIegg: Forslag til kommuneplanens samfunnsdel datert Saksprotokoll sak 1/13 Tranøy kommunestyre Irmspill fra Tranøy SP v/ Inger Andreassen Innspill fra Tranøy AP v/ Gunnar Torgersen Bakgrunn for saken: Saka ble sist behandlet i Tranøy kommunestyre den 26.02, med vedtak om å sende den ut til politisk høring. Innspill som ble gitt i forrige kommunestyremøte og innspill som er kommet inn i høringsrunden er brukt til å lage et nytt planforslag som med dette legges fram for kommunestyret. Tranøy kommunestyre skal avgjøre om forslaget skal sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Saksutredning: Samfunnsdelen skal vise hovedtrekkene i kommunens prioriteringer i et langsiktig perspektiv og hvordan en vil oppnå de målsetninger som er satt. Samfunnsdelen er basert på forutgående planstrategi med planprogram som har avklart hva som skal være kommunens hovedsatsingsområder og dermed prioriteres i kommunestyreperioden. Innspillene som kom i forrige kommunestyremøte (Vedlegg 2), og innspill kommet gjennom den politiske høringen (Vedlegg 3 og 4) er i innarbeidet i det nye planforslaget. Arbeiderpartiets forslag til visjon for utviklinga i kommunen: Tranøy best på folk er innarbeidet i planforslaget. Senterpartiets lange og svært konstruktive innspill er også innarbeidet i sin helhet med noen få mindre justeringer. I planforslaget er både innspill fra Midt Troms Friluftsråd om etablering av forum for folkehelse og friluftsliv (Tiltak 31) og SP's forslag; Kommunen ønsker aktivt og støtte de frivillige organisasjoner som bidrar til økt folkehelse gjennom samarbeid over foreningsgrenser, generasjoner, geografiske områder eller på annen måte å bidra til økt tilhørighet til kommunen (Tiltak 32) innarbeidet i forslaget. Når det gjelder hovedsatsingsområde tidligere betegnet som "boligutvikling", foreslått av SP til "bosetting" er det foreslått betegnelsen "boligpolitikk og boligbygging" i henhold til veileder for kommuneplanprosessen side 27. Side 20 av 29

19 Sak 18/13 De fire hovedsatsingsområdene er søkt konkretisert i 14 strategier og 47 tiltak i planforslaget. Mange av tiltakene er innarbeidet i økonomiplanen for Flere ti1tak koster ikke penger mens andre tiltak er aktuelle i økonomiplanen for årene Arbeidet med kommunens lovpålagte oppgaver vil pågå uavhengig av de prioriteringer som er vist i tabell 5 (side 13) i planforslaget. Vurdering: Kommunestyret er inne i en god og konstruktiv prosess med å utarbeide overordnede mål for kommunen. P1anforslaget er blitt bedre og sammenhengen mellom utfordringer og forutsetninger, visjon, mål og strategier er kommet bedre fram. Forslaget til samfunnsdel fremstår som mer gjennomarbeidet. Forslag til vedtak: Tranøy kommunestyre slutter seg til innholdet i dokumentet forslag til kommuneplanens samfunnsdel datert , herunder foreslåtte strategier, tiltak og handlingsprogram. Forslaget til kommuneplanens samfunnsdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens Side 21 av 29

20 1-/ Sa,k. Forslag datert KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL TRANØY KOMMUNE

21 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: side INNLEDNING Kommunens overordnede styringsdokumenter Første gangs samfunnsdel En bruksplan Sentrale utfordringer og premisser for planarbeidet 3 HVA VIL VI OG HVORDAN KOMMER VI DIT Gjennomgående mål for kommunen som samfunnsutvikler, som tjenesteleverandør, som organisasjon og for økonomi 6 BOSETTING, NÆRING, FOLKEHELSE, BARN OG UNGE Nytt fokus Satsingsområde 1: Boligpolitikk og boligbygging Satsingsområde 2: Næringsutvikling Satsingsområde 3: Folkehelse Satsingsområde 4: Barn og unge 12 HANDLINGSPROGRAM 13 VEDLEGG 1: VIRKSOMHETSBESKRIVELSER Sentraladministrasjonen, Tranøy sykehjem, Hjemmetjenesten, Dansesletta barnehage, Vikstranda skole og kulturskolen, Stonglandet barnehage og sfo, Stonglandet skole og voksenopplæringa, VAR-sektoren, NAV- Tranøy 15

22 2 1. INNLEDNING 1.1 Kommunens overordnede styringsdokument Kornmuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltning av arealressursene. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen omfatter også en handlingsdel som angir hva som skal gjennomføres de fire neste budsjettårene med tidsfrister og ansvarsfordeling. Handlingsdelen konkretiserer samfunnsdelen og gir grunnlaget for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver. Kommuneplanens handlingsprogram skal konkretisere tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer og være knyttet til den økonomiske planleggingen og budsjettering i kommunen. Dette dokumentet skal beskrive realistiske ambisjoner og konkrete mål for fireårsperioden innenfor realistiske økonomiske rammer. Kommunens styringssystem bygger på strategier og mål i kommuneplanen som gjennom det fireårige handlingsprogrammet konkretiseres med konkrete tiltak. Handlingsplanen inneholder også en fireårig økonomiplan som gjenspeiler de økonomiske prioriteringene. For å sikre systematisk oppfølging av handlingsprogrammet forpliktes enhetene på oppfølging innen sine ansvarsområder gjennom lederavtaler rådmannen inngår med enhetslederne. For å synliggjøre oppfølging av handlingsmålene rapporteres det på status for gjennomføring av tertialrapporter og årsmelding. Det arbeides med å videreutvikle styringssystemet, bl.a. med å utvikle styringsinformasjon i form av statistikk og nøkkeltall som er indikatorer på om utviklingen går i den retning som er vedtatt i form av målsetninger. Intensjonen med styringssystemet er å legge til rette for en systematisk gjennomføring av politiske vedtak. Handlingsprogrammet er derfor et dokument som har stor betydning for utvikling av kommunen. Det legges vekt på å utvikle et helhetlig styrings- og rapporteringssystem som i størst mulig grad inneholder det planverk og den rapporteringen lovverket krever og som gir godt grunnlag for politisk styring. 1.2 Første gangs samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel er en svært vesentlig brikke for å få på plass et helhetlig styrings- og rapporteringssystem. Tranøy kommunestyre fastsatte i sak 68/12 den kommunal planstrategi samt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. Planprogrammet legger opp til sammenfallende tidsplan mellom utarbeiding av handlingsprogram til samfunnsdelen og økonomiplan for 2013 med målkort, noe som har gitt gode koordineringsmuligheter mellom planprosessene. I tillegg til føringene som er gitt i planprogrammet har alle rammeområder i kommunen laget virksomhetsbeskrivelser som omfatter nøkkeltall (antall ansatte, saksbehandling, kostratall, tall for tilstedeværelse), tjenestebeskrivelse, utfordringer i forhold til hovedsatsingsområdene (bolig, næring, folkehelse, barn og unge) og mål for virksomhetene som et utgangspunkt for planforslaget (Vedleød 1).

23 3 En viktig oppgave til kommuneplanen er å synliggjøre mål og visjoner, og overordnede strategier for hvordan vi skal komme dit vi vil. Kommuneplanen skal ikke vise detaljerte strategier og tiltak det er det opp til de respektive sektorplaner og handlingsplaner å gjøre. 1.3 En bruksplan Dette plandokumentet er først og fremst en bruksplan. Det vil si at planen er ment å være et styringsdokument for prioritering av handling framfor å være en tradisjonell kommuneplan med mye tekst og som gjerne fokuserer på å gi mest mulig positivt bilde av kommunen og som kanskje underkommuniserer uheldige og negative sider ved kommunesamfunnet. Tranøy kommune har store utfordringer knyttet til befolkningsutvikling, næringsutvikling, omdømme og folkehelse for å nevne de viktigste. Planen skal synliggjøre forhold i kommunen og i de ulike lokalsamfunnene en må ta tak i, og vise hvordan en har tenkt å gjøre noe med forholdene. I denne sammenheng er det viktig at kommunen har mål og visjoner om hvilken retning utviklingen i kommunen skal ta. 1.4 Sentrale utfordringer og premisser for planarbeidet Befolkning: Statistikken viser at Tranøy over lengre tid har hatt negativ folketallsutvikling. I 1986 var det 2130 innbyggere, var det 1514 innbyggere og prognosen er på 1378 innbyggere i Folketallet har vært relativt stabilt i nord kommunen, med størst nedgang i sør kommunen som ligger lengst unna regionsenteret Finnsnes. Viktige faktorer i kommunens befolkningsutvikling i samme tidsperiode er stor nedgang i antall barn og unge, antall eldre (67+) er stabilt, negativt fødselsoverskudd, negative netto flyttetall helt siden 1950 av personer i produktiv alder og en negativ folketilvekst. Kommuneøkonomi: Kommunens økonomi er i dag preget av et for høyt driftsnivå i forhold til inntektene som kommunen rår over. Dette er en viktig rammebetingelse som legger sterke føringer for kommunens videre planlegging. Ettersom store deler av inntektssystemet er basert på innbyggertallet vil en av de største utfordringene for kommunen være å stabilisere folketallet. Det re ionale ers ektivet: Midt-Troms-regionen består av de 8 kommunene Målselv, Bardu, Sørreisa, Tranøy, Dyrøy, Torsken, Berg og Lenvik. Totalt bor det ca innbyggere i regionen. Det har siden industrialiseringen vært en netto utflytting fra distrikt til by. Nettoutflyttingen av personer fra Midt Troms har i perioden utgjort i gjennomsnitt 300 personer per år. Folketallet i Lenvik har vært stabilt i denne perioden mens folketallet i de fleste distriktskommuner er redusert med %. Det er i dag et utstrakt interkommunalt samarbeid i regionen. En videreutvikling av dette samarbeidet er viktig for Tranøy og de andre kommunene for å lykkes på mange samfunnsområder.

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 12:00 16:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2014

Kommuneproposisjonen 2014 Kommuneproposisjonen 2014 Eli Blakstad 16. mai - Lillehammer Mål for kommunene At folk kan leve gode liv i hele landet Et godt utbygd velferdstilbud Trygge og attraktive lokalsamfunn Et levende lokaldemokrati

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 30. oktober 2014 Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KMD Fra: Midt-Troms regionråd Dato: 23. oktober 2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Midt-Tromskommunene (Bardu,

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

1 Kommuneøkonomien i 2015

1 Kommuneøkonomien i 2015 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 06.10.2015 2015/953-6 330 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Økonomiinfo 3/2015: Statsbudsjettet 2016 og det

Detaljer

Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms fylke

Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms fylke Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 13.10.2009 2009/3922-4 331.2 Asle Tjeldflåt 77642045 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2014 -KOMMUNEPROPOSISJON 2015 KONSEKVENSER FOR ØKONOMIPLANEN Rådmannens innstilling: 1. De

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025 Forslag til planprogram Frist for merknader: 24.februar 2015 1 Planprogram kommunedelplan for folkehelse Tinn kommune. Som et ledd i planoppstart for kommunedelplan

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 10.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00. Vararepresentanter

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Sunne kommuners nettverkskonferanse 2013 1 «Sunne kommuner» - 30. mai 2013. Ordfører i Levanger Robert Svarva & Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen

Detaljer

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Midtre Gauldal kommune Ca. 6400 innbyggere, 1861 km 2 Støren kommunesentrum, og 3 grendesentrum Trondheimsregionen

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 Midtre Gauldal kommune (Behandlet i kontrollutvalget i sak 30/2012 Plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014, på møte den 11. oktober). Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Eldre, tenner, kropp og hode

Eldre, tenner, kropp og hode Statssekretær Kjell Erik Øie Stjørdal 28. mai 2013 Disposisjon for foredraget: Folkehelsemeldingen (Meld. St. 34) Morgendagens omsorg (Meld. St. 29) God kvalitet trygge tjenester (Meld. St. 10) Tannhelse

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET "LIV OG LYST I LYS OG MØRKE" PARTNERSKAP I FINNMARK

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET LIV OG LYST I LYS OG MØRKE PARTNERSKAP I FINNMARK Saksfremlegg Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET "LIV OG LYST I LYS OG MØRKE" PARTNERSKAP I FINNMARK Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Revidering av kommuneplanen Planprosess - Tysfjord

Revidering av kommuneplanen Planprosess - Tysfjord Revidering av kommuneplanen Planprosess - Tysfjord November 2011 526979 Tysfjord - kommuneplanprosess REVIDERING AV KOMMUNEPLANEN OPPGAVEN REVIDERE EKSISTERENDE KOMMUNEPLAN SAMFUNNSDEL OG AREALDEL HVORDAN?

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret SKAUN KOMMUNE AKTIV ATTRAKTIV Kommuneplanens samfunnsdel 2013 2024 vedtatt i kommunestyret 14.02.13 Forord Skaun kommune ligger sentralt plassert i Trondheimsregionen mellom storbyen Trondheim og kommunene

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016

Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Fylkesrådmannen Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref.: 201204016-5 Lillehammer, 17. august 2012 Deres ref.: 12/600-24 Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Vi viser til oversendelse

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Dag-Henrik Sandbakken KS Kombinasjonen av høy oljepris og lave renter gjorde Norge til et annerledesland 2 Lav arbeidsledighet ga sterk lønnsvekst og arbeidsinnvandring,

Detaljer

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Planprogram... 1 1.3 Forholdet mellom kommunedelplan og andre kommunale planer... 1 1.4 Nasjonale og

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Bakgrunn OU-prosess i kommunen i 2012 Prosjektplan vedtatt i Driftskomiteen 2.10.13: Det foreslåtte mandatet

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Melhus kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 67/12, 12.06.2012 Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide en plan

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

12/740-1 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015

12/740-1 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015 Rådmannens forslag 3.mai 2012 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 2 Innhold BAKGRUNN... 3 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 3 FAKTAGRUNNLAG

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

1.3 Befolkningsutvikling

1.3 Befolkningsutvikling 1.3 Befolkningsutvikling 1.3.1 Innbyggertall og befolkningsutvikling Folketallet i Ringsaker var pr. 1.1.2013 på 33.406. Befolkningsutviklingen fra 1993 er som følger: Figur 1.3.1.1 Årlig befolkningsutvikling

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 01.12.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63852517. Varamedlemmer

Detaljer

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-5/13 B 14/908-10.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Regjeringen

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 20.09.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Herøy Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 30.09.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 3. utkast 16.02.2016 LIV HUSBY UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. Bakgrunn Stortinget har

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland Alle kommuner i Nordland Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2015/6315 Deres ref: Vår dato: 07.10.2015 Deres dato: Arkivkode: Statsbudsjettet 2016 Fylkesmannen

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 25.06.2015 Rune Natrud 15/829-2

Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 25.06.2015 Rune Natrud 15/829-2 Page 1 of 5 Utdanningsdirektoratet Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. Rune Natrud 15/829-2 Høring - finansiering av private barnehager Høringssvar fra Trøgstad kommune Vedlagt følger vedtak. Vennlig

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Leif Hermod Jenssen Leder SP Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Leif Hermod Jenssen Leder SP Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016 HARRIET BERNTSEN UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016

Detaljer