EESTI SPORDIREGISTER 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EESTI SPORDIREGISTER 2009"

Transkript

1 EESTI SPORDIREGISTER 2009 Koondaruanne Spordikoolituse ja Teabe SA

2 SISUKORD EESTI SPORDIREGISTER...2 EESTI SPORDIKLUBIDE JA KOOLIDE REGISTER MÕISTED...3 EESTI SPORDIREGISTRI 2009.A LÄBIVIIDUD KÜSITLUSTE SPORDIKLUBI 2008 JA SPORDIKOOL 2008 KOKKUVÕTE...5 EESTI SPORDIREGISTER KOONDARUANNE...7 EESTI SPORDIREGISTER PIIRKONDLIKUD ARUANDED...25 HARJUMAA SPORDIREGISTER...25 HIIUMAA SPORDIREGISTER...35 IDA-VIRUMAA SPORDIREGISTER...37 JÕGEVAMAA SPORDIREGISTER...45 JÄRVAMAA SPORDIREGISTER...47 LÄÄNEMAA SPORDIREGISTER...50 LÄÄNE-VIRUMAA SPORDIREGISTER...53 PÕLVAMAA SPORDIREGISTER...57 PÄRNUMAA SPORDIREGISTER...59 RAPLAMAA SPORDIREGISTER...66 SAAREMAA SPORDIREGISTER...69 TALLINNA SPORDIREGISTER...72 TARTU SPORDIREGISTER TARTUMAA SPORDIREGISTER VALGAMAA SPORDIREGISTER VILJANDIMAA SPORDIREGISTER VÕRUMAA SPORDIREGISTER

3 EESTI SPORDIREGISTER Eesti spordiregister on 2008.a loodud Eesti spordi internetipõhine andmebaas, mis koosneb kahest omavahel ristkasutuses olevast alamregistrist: spordiklubide ja koolide ning treenerite registrist. Registri aluseks on spordiklubide ja -koolide spordisisulised andmed, mida kogutakse ja uuendatakse igal kalendriaastal üks kord ning treenerikutsed, mida uuendatakse jooksvalt aastaringselt. Eesmärgiga kajastada Eesti spordiliitude liikmelisust, lisati 2009.a spordiklubide ja koolide alamregistrisse EOK liikmeks olevate spordialaliitude, üleriigiliste spordiühenduste ja maakonna/linna spordiliitude andmed. Seoses viimaste lisandumisega on laienenud registri ampluaa ning 2010.a on kavas kujundada spordiklubide ja koolide alamregister ümber spordiorganisatsioonide registriks. Eesti spordiregistri omanik on Spordikoolituse ja Teabe Sihtasutus (SA), kes soovib registris sisalduvate andmete töötlemisega luua ühtse tervikliku spordialase andmekogumi, mis on abiks Eesti spordijuhtidele ja -töötajatele nende töös ning spordihuvilistele ja harrastajatele spordi jälgimisel ja harrastamisel. Seisuga 25. november 2009 sisaldab Eesti spordiregister andmeid 3236 organisatsiooni ja 3071 treenerina töötava isiku kohta. SA poolt 2009.a läbi viidud spordiorganisatsioonide küsitlus näitas, et seisuga 31.detsember 2008 tegeles spordi harrastamisega 1714 organisatsiooni (1633 spordiklubi ja 82 spordikooli) koos spordiharrastajaga. Käesolev Eesti spordiregistri 2009.a koondaruanne sisaldab spordiklubide ja koolide ja 2007.a arvandmeid, kajastades spordi harrastamist üksikorganisatsiooni tasemel. Täname kõiki spordiklubisid ja koole, nende esindajaid ja treenereid andmete esitamise ning Eesti spordiregistri piirkondlikke ja spordialaliitude juhtisikuid andmete kogumise ja sisestamise eest. Loodame, et kogutud andmed ja loodud spordiregistri internetipõhine töökeskkond on abiks Eesti spordi olukorra analüüsimisel ja arengu suunamisel. Eesti spordiregistri asukoht Internetis: Spordikoolituse ja Teabe Sihtasutus Aadress: Regati pst 1, Tallinn Telefon: E-post: 2

4 EESTI SPORDIKLUBIDE JA KOOLIDE REGISTER 2009 MÕISTED Organisatsioon - EOK, Kultuuriministeeriumi või muu algallika info alusel Eesti spordiregistrisse (edaspidi ESR) kantud juriidiline isik või asutus, vaatamata tema tegutsemise staatusele. Spordiklubi spordiklubi on spordiregistri kontekstis eraõiguslik juriidiline isik mille põhitegevus on spordi arendamine ja kelle pakutavatest ja otseselt läbiviidavatest sportimisvõimalustest võtab osa vähemalt üks inimene regulaarsusega minimaalselt üks kord nädalas hooaja või poolaasta vältel. Spordikool EHIS-es kinnitatud spordi valdkonna õppekava omav huvikool. Organisatsiooni staatus spordiregistrisse kantud organisatsioonile (ORG) ESR-is 2009.a omistatud üks 11 alljärgnevast põhistaatusest koos täpsustava lisastaatusega või ilma, mis kajastab tema kohta laekunud ja ESR-i sisestatud infot (põhistaatus ja täpsustav staatus on eraldatud komaga). 1. korras - ORG tegutseb, tegutsemine on seotud spordi harrastamisega, andmed korras ja ESR-i sisestatud 2. Sisestamine pooleli ORG tegutseb, andmed korras, probleemid andmete sisestamisel 3. puudulikud ORG tegutseb, esitatud andmed puudulikud 4. Muu põhitegevus ORG tegutseb, tegevus ei ole seotud regulaarse spordi harrastamisega, kõik andmed korras ja ESR-i sisestatud 5. Ei tegutse - ORG ei tegutse, on teatanud, et sisulist tegevust (veel, enam või ajutiselt) ei toimu 6. Ei soovi esitada - kontakt ORG-ga olemas, ei soovi andmeid esitada 7. - kontakt ORG-ga olemas, andmed ESR-i 8. Ei saa kontakti ORG-ga kontakti pole, tegutsemise kohta infot pole 9. - (andmed küsimata) info ORG kohta kogumata 10. Tegevus lõpetatud - Äriregistri andmetel on algatatud või teostatud ORG lõpetamine või likvideerimine 11. Ei kuulu valimisse ORG ei kuulu valimisse Spordiklubide arv valimisse kuulunud ja aasta jooksul spordi harrastamisega tegelenud juriidilised isikud Spordikoolide arv seisuga EHIS-es kinnitatud spordi valdkonna õppekava omavate huvikoolide arv Harrastajad regulaarsed spordiala harrastajad, kes organiseeritult harjutavad hooaja või poolaasta vältel spordiklubis või koolis vähemalt üks kord nädalas. Harrastajate arv spordialade näitajate järgi harrastajate arv, mis on saadud spordialade harrastajate kokku liitmisel (näide: kui inimene harrastab ühes spordiklubis või koolis kahte spordiala, siis läheb ta arvesse kahe harrastajana) Harrastajate arv üksikisikute arvu järgi harrastajate arv, mis on saadud inimeste kokku liitmisel, arvestades igat spordiharrastajat ühes spordiklubis või -koolis vaid üks kord (näide: kui inimene harrastab ühes spordiklubis kahte spordiala, siis läheb ta arvesse ühe harrastajana) 3

5 Kattuvad harrastajad spordiklubides ja -koolides harrastajad, kes spordikoolide poolt esitatud info alusel harrastavad sama spordiala nii spordikoolis kui ka selle spordikooliga seotud spordiklubis Mitte kattuvad harrastajad spordiklubides ja -koolides harrastajad, kes harrastavad spordiala kas ainult spordiklubis või ainult spordikoolis Noored 19-aastased või nooremad harrastajad Täiskasvanud 20-aastased ja vanemad harrastajad Treenerid - spordiorganisatsioonides harrastajaid ja sportlasi juhendavad spetsialistid, kas treeneri kutsetunnistusega või ilma, mistahes koormusega, nii palgalised kui vabatahtlikud (tasustamata töö tegijad) Kutsega treenerid kehtivat kutsekvalifikatsiooni omavad treenerid Kutseta treenerid ilma kutsekvalifikatsioonita treenerid Treenerite arv töökohtade arvu järgi treenerina töötavate inimeste töökohad spordiklubides ja/või spordikoolides kokku (näide: kui inimene töötab ühes spordiklubis kahe erineva spordiala treenerina, siis läheb ta arvesse kahe treenerina) Treenerina töötavate üksikisikute arv treenerina töötavate inimeste arv, arvestades igat inimest vaid üks kord (näide: kui inimene töötab kahe erineva maakonna spordiklubis treenerina, siis läheb ta arvesse ühe treenerina) Kutsega treenerite töökohtade arv kutsekvalifikatsiooni omavate ja samal spordialal treenerina töötavate inimeste töökohad spordiklubides ja/või spordikoolides kokku Kutseta treenerite töökohtade arv ilma kutsekvalifikatsioonita ja treenerina töötavate inimeste töökohad spordiklubides ja/või spordikoolides kokku 4

6 EESTI SPORDIREGISTRI 2009.A LÄBIVIIDUD KÜSITLUSTE SPORDIKLUBI 2008 JA SPORDIKOOL 2008 KOKKUVÕTE 1. Andmete kogumise eesmärk. Eesmärgiks oli koguda andmed seisuga spordiklubides ja koolides harrastatavate spordialade, spordi harrastajate ja nendega seotud treenerite kohta, kaardistada muu sporditegevusega seotud juriidiliste isikute tegevus ning uuendada nende kontaktandmeid. Uute andmetena võrreldes 2007.a küsitlusega koguti andmed spordiklubide liikmete ja spordipersonali kohta. 2. Andmete kogumise metoodika. Andmete kogumine toimus 2007.a Eesti spordiregistri (ESR) pilootprojekti käigus välja töötatud ja 2008.a ESR andmete kogumisel rakendatud ankeetküsitluse metoodikast lähtudes, koostöös 19 piirkonna (15 maakondliku spordiühenduse ja 4 linna Tallinna, Tartu, Narva ja Kohtla-Järve) esindajatega. Projekt kestis 6 kuud (1. veebruar 27. juuli 2009). 3. Küsitluse koondstatistika. Valimisse kuulus 2565 teadaolevat 2008.a tegutsenud või tegevust alustanud spordiorganisatsiooni juriidilist isikut (nn spordiklubide valim ) ja 99 asutust (nn spordikoolide valim ). Neist esitas andmed 2108 ehk 82% (vt tabel 3.A, sisuline teadmine jah ). Eesmärk täideti kõikides piirkondades, sh Lääne-Virumaal, kus 2008.a teostati küsitlus osaliselt ning Ida-Virumaal, kus see 2008.a jäi teostamata. Ida-Virumaal teostati andmete kogumine nelja juhtisiku poolt kolme halduspiirkonnana Narva, Kohtla-Järve ja Sillamäe ning muu Ida-Viru maakond. 4. Andmete esitamise aktiivsus piirkonniti (vt koondaruande Tabel 3.A). 12 piirkonnas koguti andmed enam kui 90% valimisse kuulunud organisatsioonidelt. 100%-liselt esitati andmed Läänemaal, Jõgevamaal ja Raplamaal. Kõige madalam oli tulemus Tallinnas (57%), kus valimi suurus oli 830 ehk 2,6 korda suurem kui suuruselt järgmisel valimil (Harjumaa, 318). 5. Spordiklubide statistika (vt koondaruande tabel 1.A). Spordiklubide arvuks loeti valimisse kuulunud ja 2008.a jooksul spordi harrastamisega tegelenud juriidilised isikud st andmed esitanud juriidilisest isikust tegelesid spordi harrastamisega ehk tegutses spordiklubina 1633 (66%) organisatsiooni. 269 (11%) teatas, et 2008.a ei tegutsenud ning 131 (5%) oli seotud muu spordialase (või spordivälise põhi-) tegevusega. Sisulist teavet ei õnnestunud hankida 433 juriidilise isiku kohta (18% spordiklubide valimist), neist 355-ga (82%) ei saadud mingit kontakti. 6. Spordikoolide statistika (vt koondaruande tabel 2.A ja 2.B). Spordikooliks loeti EHIS-es kinnitatud spordi valdkonna õppekava omavad huvikoolid. Seisuga oli EHIS-es registreeritud 99 spordi valdkonna huvikooli. Neist esitas andmed 85 (86%), sh 3 teatas, et 2008.a ei tegutsenud. Andmeid ei saadud 14 Tallinna spordikoolilt (14%). Lisaks esitasid ESR-ile andmed tegutsemise kohta spordikoolina neli asutust, milliste õppekava polnud 2008.a jooksul EHIS-es registreeritud. Nende spordi harrastamise andmeid spordikoolide registrisse ei kantud. Võrreldes 2007.aastaga oli spordikoolina registreeritud asutuste (spordikoolide valimi) arv suurenenud 18 võrra. 7. Spordi harrastamise statistika (vt koondaruande tabel 4.A). Harrastajateks loeti regulaarsed spordiala harrastajad, kes organiseeritult harjutasid hooaja või poolaasta vältel spordiklubis või koolis vähemalt üks kord nädalas. Spordiregistris on harrastajate arv kajastatud spordialade näitajate järgi ning üksikisikute järgi, samuti on võimalik eristada kattuvaid ja mitte kattuvaid spordialade harrastajaid spordiklubides ja koolides. Harrastajate koguarv spordialade näitajate järgi on ca 3-5% suurem kui üksikisikute järgi. Seisuga 31. dets 2008 oli spordi harrastajate arv spordialade näitajate järgi spordiklubides , spordikoolides ning mitte kattuvate harrastajate koguarv oli Harrastajate koguarv üksikisikute arvu järgi (sisaldab ka kattuvaid harrastajaid) oli spordiklubides ja spordikoolides , kokku Võrreldes 2007.a andmetega on harrastajate suhe 5

7 spordiklubides ja koolides jäänud samaks ca 86-87% harrastajatest tegutseb spordiklubides, 13% spordikoolides, harrastajate kattuvus klubides ja koolides on 8-9% ning 63% spordikoolide harrastajatest tegeleb sama alaga paralleelselt ka spordiklubis. 8. Treenerite andmete statistika (vt koondaruande tabel 5.A ja 5.B). Andmeid koguti ka spordiorganisatsioonides töötavate treenerite kohta, eesmärgiga uuendada olemasolevaid Eesti treenerite registri andmeid. Spordiorganisatsioonides on kokku 4471 treeneri töökohta (3425 spordiklubides ja 1046 spordikoolides), neist 3208 (72%) kutsega ja 1263 (28%) kutseta. Spordiorganisatsioonides töötab treenerina 3071 üksikisikut, neist 2085 (68%) kutsega ja 986 (32%) kutseta. Võrreldes 2007.a. andmetega fikseeriti 409 treenerite töökohta rohkem ja 269 üksikisikut rohkem. Keskmiselt on seisuga ühe treeneri juhendada 47 spordiharrastajat. Kõige suurem treenerite kontsentratsioon on Jõgevamaal (30 harrastajat treeneri kohta) ja kõige väiksem Läänemaal (83). 9. Kogutud andmete võrdlus statistikaameti andmetega. ESR-i andmete kogumise metoodikat on püütud ühtlustada Statistikaameti küsitluse metoodikaga, kuid on oluline rõhutada, et algandmed pole üks-üheselt võrreldavad ja võrdlus pole omaette eesmärk. Statistikaameti küsitluse järgi tegeleti 2008.a spordi harrastamisega 1528 spordiklubis (2007.a 1519), kus tegutses ühtekokku (2007.a ) harrastajat. ESR-i järgi tegeleti 2008.a spordi harrastamisega 1633 spordiklubis (2007.a 1241, v.a Ida-Virumaa ja osaliselt Lääne-Virumaa), spordiharrastajaid oli ühtekokku (2007.a ). Statistikaameti ja ESR-i küsitluse tulemuse erinevus on 105 spordiklubi (7%) ja 912 harrastajat (1%). 6

8 EESTI SPORDIREGISTER KOONDARUANNE Tabel 1.A Eesti spordiregistris seisuga sisalduvad spordiorganisatsioonide (v.a spordikoolid) ning 2009.a läbi viidud küsitluse Spordiklubi 2008 andmed Valim 2008 Nr. Piirkond Kokku Spordi harrast. SISULINE TEADMINE - JAH SISULINE TEADMINE - EI EI KUULU VALIMISSE Muu sp.tegevus puudulikud Ei tegutse Kokku küsimata Ei soovi esitada Ei saa kontakti Muu põhjus Alade järgi Harrastajate arv Isikute järgi Tegev. lõpetatud Erinevus ESR staatus Arv % korras Muu põhitegevus Kokku Sisest pooleli puudul Arv % - 1. Harjumaa % % Hiiumaa % % Ida-Virumaa % % Jõgevamaa % % Järvamaa % % Läänemaa % % Lääne-Virumaa % % Põlvamaa % % Pärnumaa % % Raplamaa % % Saaremaa % % TALLINN % % TARTU % % Tartumaa % % Valgamaa % % Viljandimaa % % Võrumaa % % KOKKU % 82% 66% 5% 0% 0% 0% 11% 18% 0% 1% 3% 14% 7

9 Tabel 1.B Eesti spordiregistris seisuga sisalduvad spordiorganisatsioonide (v.a spordikoolid) ning küsitluse Spordiklubi 2008 ja küsitluse Spordiklubi 2007 andmed Valim SISULINE TEADMINE - JAH SISULINE TEADMINE - EI EI KUULU VALIMISSE Nr. Piirkond Kokku Spordi harrast. Muu sp.tegevus puudulikud Ei tegutse Kokku küsimata Ei soovi esitada Ei saa kontakti Muu põhjus Alade järgi Harrastajate arv Isikute järgi Tegev. lõpetatud Erinevus ESR staatus Arv % korras Muu põhitegevus Kokku Sisest pooleli puudul Arv % - 1. Harjumaa % % % % / % % Hiiumaa % % % % / % % Ida-Virumaa % % % % / % % Jõgevamaa % % % % / % % Järvamaa % % % % / % % Läänemaa % % % % / % % Lääne-Virumaa % % % % / % % Põlvamaa % % % % / % % Pärnumaa % % % % / % % Raplamaa % %

10 % % / % % Saaremaa % % % % / % % TALLINN % % % % / % % TARTU % % % % / % % Tartumaa % % % % / % % Valgamaa % % % % / % % Viljandimaa % % % % / % % Võrumaa % % % % / % % KOKKU / % 62% 49% 4% 0% 0% 0% 10% 38% 12% 1% 8% 16% % 82% 66% 5% 0% 0% 0% 11% 18% 0% 1% 3% 14% +/- 0% 20% 18% 2% 0% 0% 0% 1% -20% -12% 0% -6% -2% 9

11 Tabel 2.A Eesti spordiregistris seisuga sisalduvad spordikoolide ning 2009.a läbi viidud küsitluse Spordikool 2008 andmed Valim 2008 Nr. Piirkond Kokku Spordi harrast. SISULINE TEADMINE - JAH SISULINE TEADMINE - EI EI KUULU VALIMISSE Muu sp.tegevus puudulikud Ei tegutse Kokku küsimata Ei soovi esitada Ei saa kontakti Muu põhjus Alade järgi Harrastajate arv Isikute järgi Tegev. lõpetatud Erinevus ESR staatus Arv % korras Muu põhitegevus Kokku Sisest pooleli puudul Arv % - 1. Harjumaa % % Hiiumaa 0 0 0% % 0 3. Ida-Virumaa % % Jõgevamaa % % Järvamaa % % Läänemaa % % Lääne-Virumaa % % Põlvamaa % % Pärnumaa % % Raplamaa % % Saaremaa % % TALLINN % % TARTU % % Tartumaa % % Valgamaa % % Viljandimaa % % Võrumaa % % KOKKU % 86% 83% 0% 0% 0% 0% 3% 14% 0% 0% 14% 0% 10

12 Tabel 2.B Eesti spordiregistris seisuga sisalduvad spordikoolide ning küsitluse Spordikool 2008 ja küsitluse Spordikool 2007 andmed Valim SISULINE TEADMINE - JAH SISULINE TEADMINE - EI EI KUULU VALIMISSE Nr. Piirkond Kokku Spordi harrast. Muu sp.tegevus puudulikud Ei tegutse Kokku küsimata Ei soovi esitada Ei saa kontakti Muu põhjus Alade järgi Harrastajate arv Isikute järgi Tegev. lõpetatud Erinevus ESR staatus Arv % korras Muu põhitegevus Kokku Sisest pooleli puudul Arv % - 1. Harjumaa % % % % / % % Hiiumaa % % % % 0 +/ % % 0 3. Ida-Virumaa % % % % / % % Jõgevamaa % % % % / % % Järvamaa % % % % / % % Läänemaa % % % % / % % Lääne-Virumaa % % % % / % % Põlvamaa % % % % / % % Pärnumaa % % % % / % % Raplamaa % % 0 11

13 % % / % % Saaremaa % % % % / % % TALLINN % % % % / % % TARTU % % % % / % % Tartumaa % % % % / % % Valgamaa % % % % / % % Viljandimaa % % % % / % % Võrumaa % % % % / % % KOKKU / % 86% 72% 2% 5% 1% 4% 7% 14% 5% 0% 9% 0% % 86% 83% 0% 0% 0% 0% 3% 14% 0% 0% 14% 0% +/- 0% -1% 11% -2% -5% -1% -4% -4% 1% -5% 0% 5% 0% 12

14 Tabel 3.A Eesti spordiregistris seisuga sisalduvad spordiorganisatsioonide ning küsitluste Spordiklubi 2008 ja Spordikool 2008 andmed Valim 2008 Nr. Piirkond Kokku Spordi harrast. SISULINE TEADMINE - JAH SISULINE TEADMINE - EI EI KUULU VALIMISSE Muu sp.tegevus puudulikud Ei tegutse Kokku küsimata Ei soovi esitada Ei saa kontakti Tegev. lõpetatud Muu põhjus Harrastajate arv alade järgi ESR staatus Arv % korras Muu põhitegevus Kokku Sisest pooleli puudul Arv % - 1. Harjumaa % % Hiiumaa % % Ida-Virumaa % % Jõgevamaa % % Järvamaa % % Läänemaa % % Lääne-Virumaa % % Põlvamaa % % Pärnumaa % % Raplamaa % % Saaremaa % % TALLINN % % TARTU % % Tartumaa % % Valgamaa % % Viljandimaa % % Võrumaa % % KOKKU % 82% 67% 5% 0% 0% 0% 11% 17% 0% 1% 3% 14% 13

15 Tabel 3.B Eesti spordiregistris seisuga sisalduvad spordiorganisatsioonide ning küsitluse Spordiklubi 2008 ja küsitluse Spordiklubi 2007 andmed Valim SISULINE TEADMINE - JAH SISULINE TEADMINE - EI EI KUULU VALIMISSE Nr. Piirkond Kokku Spordi harrast. Muu sp.tegevus puudulikud Ei tegutse Kokku küsimata Ei soovi esitada Ei saa kontakti Tegev. lõpetatud Muu põhjus Harrastajate arv alade järgi ESR staatus Arv % korras Muu põhitegevus Kokku Sisest pooleli puudul Arv % - 1. Harjumaa % % % % / % % Hiiumaa % % % % / % % Ida-Virumaa % % % % / % % Jõgevamaa % % % % / % % Järvamaa % % % % / % % Läänemaa % % % % / % % Lääne-Virumaa % % % % / % % Põlvamaa % % % % / % % Pärnumaa % % % % / % % Raplamaa % %

16 % % / % % Saaremaa % % % % / % % TALLINN % % % % / % % TARTU % % % % / % % Tartumaa % % % % / % % Valgamaa % % % % / % % Viljandimaa % % % % / % % Võrumaa % % % % / % % KOKKU / % 63% 49% 4% 0% 0% 0% 10% 37% 12% 1% 8% 16% % 82% 67% 5% 0% 0% 0% 11% 17% 0% 1% 3% 14% +/- 0% 19% 18% 1% 0% 0% 0% 1% -19% -12% 0% -6% -2% 15

17 Tabel 4.A Harrastajate arv spordiklubides ja spordikoolides seisuga küsitluste Spordiklubi 2008 ja Spordikool 2008 järgi Piirkond spordiklubides kokku % harrast koguarvust Harrastajate arv spordialade näitajate järgi spordikoolides Kokku harrastajate koguarv kokku % harrast koguarvust kokku kattuvaid % harrast koguarvust mittekattuvaid kokku % harrast koguarvust Harrastajate arv üksikisikute arvu järgi spordiklubides spordikoolides Kokku kokku % harrast koguarvust kokku % harrast koguarvust Harjumaa % 641 5% % % % 641 5% Hiiumaa % 0 0% % % % 0 0% 1978 Ida-Virumaa % % % % % % Jõgevamaa % 226 8% % % % 226 9% 2456 Järvamaa % 249 8% % % % 249 9% 2848 Läänemaa % % % % % % 3917 Lääne-Virumaa % % % % % % 4559 Põlvamaa % % % % % % 2950 Pärnumaa % % % % % % 8351 Raplamaa % 140 6% % % % 140 6% 2249 Saaremaa % % % % % % 3273 TALLINN % % % % % % TARTU % % % % % % Tartumaa % 203 9% % % % % 2097 Valgamaa % 145 5% % % % 145 5% 2681 Viljandimaa % % % % % % 4404 Võrumaa % % % % % % 2606 KOKKU % % % % % %

18 Tabel 4.B Harrastajate arv spordiklubides ja spordikoolides seisuga ja küsitluste Spordiklubi 2008 Spordiklubi 2007, Spordikool 2008 ja Spordikool 2007 järgi Harrastajate arv spordialade näitajate järgi Piirkond spordiklubides spordikoolides Kokku harrastajate koguarv kattuvaid mittekattuvaid kokku % harrast koguarvust kokku % harrast koguarvust kokku % harrast koguarvust kokku % harrast koguarvust Harrastajate arv üksikisikute arvu järgi spordiklubides spordikoolides Kokku kokku % harrast koguarvust kokku % harrast koguarvust Harjumaa % % % % % , % 641 5% % % % 641 0, / % % % 986-1% % , Hiiumaa % 0 0% % % % % 0 0% % % % / % 0 0% % 749 0% 711 0% Ida-Virumaa % 0 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % , / % % % % % , Jõgevamaa % % % % % 267 0, % 226 8% % % % 226 0, /- 25 1% -41-1% % -60-2% -50 1% -41-0, Järvamaa % 0 0% % % % % 249 8% % % % 249 0, / % 249 8% % -83-8% -83-9% 249 0, Läänemaa % 279 8% % % % 279 0, % % % % % 417 0, / % 143 3% % 171-4% 144-3% 138 0, Lääne-Virumaa % % % % % 506 0, % % % % % 493 0, / % % % % % -13-0, Põlvamaa % 258 9% % % % 258 0, % % % % % 415 0, / % 162 4% % 428 0% 146-4% 157 0, Pärnumaa % % % % % 438 0, % % % % % , / % 691 2% % % % 703 0, Raplamaa % 0 0% % % %

19 % 140 6% % % % 140 0, / % 140 6% % 17 0% -37-6% 140 0, Saaremaa % % % % % 729 0, % % % % % 335 0, / % % % 50 6% % , TALLINN % % % % % , % % % % % , / % % % 825 4% % , TARTU % % % % % , % % % % % , / % % % % % , Tartumaa % 196 8% % % % 196 0, % 203 9% % % % 203 0, / % 7 1% % 51 6% -44 0% 7 0, Valgamaa % 0 0% % % % % 145 5% % % % 145 0, / % 145 5% % 395 0% 258-5% 145 0, Viljandimaa % % % % % , % % % % % 950 0, / % % % 110 6% 23 5% , Võrumaa % % % % % 651 0, % % % % % 704 0, / % 76 7% % % % 53 0, KOKKU % % % % % % % % % % % % / % % % % % %

20 Tabel 5.A Treenerite arv spordiklubides ja spordikoolides seisuga Eesti treenerite registri järgi Piirkond kokku % treenerite töökohtade koguarvust Treenerite arv nende töökohtade arvu järgi % treenerite töökohtade koguarvust kokku % kokku % kutsega +kutseta kokku kokku % treenerite koguarvust kokku % treenerite koguarvust Treenerina töötavate üksikisikute arv spordiklubides spordikoolides töökohtade koguarv spordiklubides spordikoolides klubides üksikisikuid neist kutsega neist kutseta +koolides kokku kutsega kutseta kokku kokku arv % arv % % Eesti treenerite arvust Harjumaa % 20 9% % 69 32% % 18 10% % 57 35% 5% Hiiumaa % 0 0% 18 50% 18 50% % 0 0% % 13 43% 1% Ida-Virumaa % 85 21% % % % 83 22% % 94 30% 10% Jõgevamaa 99 88% 14 12% 40 35% 73 65% % 13 14% % 49 60% 3% Järvamaa % 17 14% 89 71% 36 29% % 17 16% % 35 39% 3% Läänemaa 47 73% 17 27% 45 70% 19 30% % 16 27% % 16 34% 2% Lääne-Virumaa % 17 12% 91 63% 54 37% % 17 13% % 47 39% 4% Põlvamaa 55 82% 12 18% 54 81% 13 19% % 11 18% % 9 17% 2% Pärnumaa % 48 21% % 95 41% % 46 22% % 77 45% 6% Raplamaa 63 93% 5 7% 57 84% 11 16% % 5 7% % 11 18% 2% Saaremaa 99 85% 18 15% 45 38% 72 62% % 17 16% % 60 67% 3% TALLINN % % % % % % % % 38% TARTU % % % % % % % 78 21% 12% Tartumaa 71 91% 7 9% 44 56% 34 44% % 5 8% % 29 48% 2% Valgamaa % 0 0% 30 47% 34 53% % 0 0% % 33 52% 2% Viljandimaa % 43 28% 99 64% 55 36% % 41 30% % 42 41% 3% Võrumaa 81 73% 30 27% 73 66% 38 34% % 29 28% % 29 37% 3% KOKKU % % % % % % % % 19

21 Tabel 5.B Treenerite arv spordiklubides ja spordikoolides seisuga ja Eesti treenerite registri järgi Piirkond kokku % treenerite töökohtade koguarvust Treenerite arv nende töökohtade arvu järgi % treenerite töökohtade koguarvust kokku % kokku % kutsega +kutseta kokku kokku % treenerite koguarvust kokku % treenerite koguarvust Treenerina töötavate üksikisikute arv spordiklubides spordikoolides töökohtade koguarv spordiklubides spordikoolides klubides üksikisikuid neist kutsega neist kutseta +koolides kokku kutsega kutseta kokku kokku arv % arv % % Eesti treenerite arvust Harjumaa % 14 8% % 52 28% % 14 8% % 48 28% 6% % 20 9% % 69 32% % 18 10% % 57 35% 5% +/- 26-2% 6 2% 15-4% 17 4% % 4 2% % 9 7% -1% Hiiumaa % 0 0% 14 64% 8 36% % 0 0% % 8 36% 1% % 0 0% 18 50% 18 50% % 0 0% % 13 43% 1% +/- 14 0% 0 0% 4-14% 10 14% % 0 0% % 5 7% 0% Ida-Virumaa % 37 19% % 9 5% % 37 19% % 9 5% 6% % 85 21% % % % 83 22% % 94 30% 10% +/ % 48 2% % 97 21% % 46 3% % 85 25% 4% Jõgevamaa % 15 12% 39 32% 83 68% % 14 14% % 60 67% 3% % 14 12% 40 35% 73 65% % 13 14% % 49 60% 3% +/- -8 0% -1 0% 1 3% -10-3% % -1 0% % -11-8% -1% Järvamaa % 0 0% 59 66% 30 34% % 0 0% % 30 37% 3% % 17 14% 89 71% 36 29% % 17 16% % 35 39% 3% +/ % 17 14% 30 5% 6-5% % 17 16% % 5 2% 0% Läänemaa % 17 25% 50 74% 18 26% % 17 27% % 17 34% 2% % 17 27% 45 70% 19 30% % 16 27% % 16 34% 2% +/- -4-2% 0 2% -5-3% 1 3% % -1 0% % -1 0% 0% Lääne-Virumaa % 19 22% 70 82% 15 18% % 18 23% % 11 16% 2% % 17 12% 91 63% 54 37% % 17 13% % 47 39% 4% +/ % -2-11% 21-20% 39 20% % -1-10% % 36 23% 1% Põlvamaa % 6 10% 46 75% 15 25% % 6 10% % 14 26% 2% % 12 18% 54 81% 13 19% % 11 18% % 9 17% 2% +/- 0-8% 6 8% 8 5% -2-5% % 5 8% % -5-9% 0% Pärnumaa % 35 22% % 48 30% % 35 24% % 35 30% 4% % 48 21% % 95 41% % 46 22% % 77 45% 6% +/- 55 1% 13-1% 21-12% 47 12% % 11-2% % 42 15% 1% Raplamaa % 0 0% 50 79% 13 21% % 0 0% % 13 21% 2% 20

22 % 5 7% 57 84% 11 16% % 5 7% % 11 18% 2% +/- 0-7% 5 7% 7 4% -2-4% 5 1-7% 5 7% % -2-4% 0% Saaremaa % 15 20% 43 57% 32 43% % 14 21% % 25 45% 2% % 18 15% 45 38% 72 62% % 17 16% % 60 67% 3% +/- 39 5% 3-5% 2-19% 40 19% % 3-4% % 35 22% 1% TALLINN % % % % % % % % 41% % % % % % % % % 38% +/- 20 0% 18 0% 32 0% 6 0% % 18 1% % 15 1% -3% TARTU % % % % % % % 83 22% 13% % % % % % % % 78 21% 12% +/- 2-10% 87 10% 77 1% 12-1% % 69 9% % -5-1% -1% Tartumaa % 8 9% 44 50% 44 50% % 8 10% % 38 48% 3% % 7 9% 44 56% 34 44% % 5 8% % 29 48% 2% +/- -9 0% -1 0% 0 6% -10-6% % -3-2% % -9 0% -1% Valgamaa % 0 0% 27 43% 36 57% % 0 0% % 35 56% 2% % 0 0% 30 47% 34 53% % 0 0% % 33 52% 2% +/- 1 0% 0 0% 3 4% -2-4% 1 1 0% 0 0% % -2-4% 0% Viljandimaa % 57 40% 91 64% 51 36% % 49 38% % 40 41% 3% % 43 28% 99 64% 55 36% % 41 30% % 42 41% 3% +/ % % 8 0% 4 0% % -8-8% % 2 0% 0% Võrumaa % 33 28% 81 70% 35 30% % 33 29% % 31 37% 3% % 30 27% 73 66% 38 34% % 29 28% % 29 37% 3% +/- -2 1% -3-1% -8-4% 3 4% % -4-2% % -2 0% 0% KOKKU % % % % % % % % % % % % % % % % +/ % 182 1% 335-2% 256 2% % 160 2% % 197 4% 21

23 Tabel 6.A Spordi harrastamine spordiklubides 2008 Statistikaameti ja ESR andmete võrdlus Piirkond KLUBID HARRASTAJAD STAT ESR Vahe % STAT-ist STAT ESR Vahe % STAT-ist Harjumaa % % Hiiumaa % % Ida-Virumaa % % Jõgevamaa % % Järvamaa % % Läänemaa % % Lääne-Virumaa % % Põlvamaa % % Pärnumaa % % Raplamaa % % Saaremaa % % TALLINN % % Tartumaa % % Valgamaa % % Viljandimaa % % Võrumaa % % KOKKU % % 22

24 Tabel 6.B Spordi harrastamine spordiklubides 2007 ja 2008 Statistikaameti ja ESR andmete võrdlus Piirkond KLUBID HARRASTAJAD STAT ESR Vahe % STAT-ist STAT ESR Vahe % STAT-ist Harjumaa % % % % +/ % % Hiiumaa % % % % +/ % % Ida-Virumaa % % % % +/ % % Jõgevamaa % % % % +/ % % Järvamaa % % % % +/ % % Läänemaa % % % % +/ % % Lääne-Virumaa % % % % +/ % % Põlvamaa % % % % +/ % % Pärnumaa % % % % +/ % % Raplamaa % % % % +/ % % Saaremaa % % % % +/ % % TALLINN % % % % 23

25 +/ % % Tartumaa % % % % +/ % % Valgamaa % % % % +/ % % Viljandimaa % % % % +/ % % Võrumaa % % % % +/ % % KOKKU % % % % +/ % % 24

26 EESTI SPORDIREGISTER PIIRKONDLIKUD ARUANDED seisuga HARJUMAA SPORDIREGISTER 1. SPORDIORGANISATSIOONID, V.A. SPORDIKOOLID Nr. Reg. kood Nimi KOV ESR staatus Kuulub EOK Liikmeinal Perso- Sp. alade arv Tr. töök. arv Harrastajate liikmes- arv liitudesse va. tr MTÜ "Matate Spordiklubi" Aegviidu korras, spordi harrast Orienteerumisklubi Põrgupõhja Anija korras, spordi harrast Jäähokiklubi Kehra Snaipers Anija korras, spordi harrast. 3 korras Spordiklubi Kehra Käsipall Anija korras, spordi harrast. 4 korras Koroonamänguklubi Kehra Anija korras, spordi harrast. 5 korras Jalgpalliklubi Tempori Anija korras, spordi harrast. 6 korras Tantsuklubi Figuret Anija korras, spordi harrast. 7 korras Spordiklubi Terves Kehas Terve Vaim Harku korras, spordi harrast. 8 korras MTÜ Motospordiklubi EMO Racing Harku korras, spordi harrast MTÜ Eesti Karate-Do Shotokai Harku korras, spordi harrast. 10 korras Noorte Golfi Toetajate Ühing Harku korras, spordi harrast. 11 korras Spordiklubi Vääna Ratsutajad Harku korras, spordi harrast. 12 korras Tammede Allee Spordiklubi Harku korras, spordi harrast. 13 korras MTÜ Tabasalu Ujumisklubi Harku korras, spordi harrast. 14 korras MTÜ Tabasalu Kardiklubi Harku korras, spordi harrast. 15 korras Tabasalu Triatloniklubi Harku korras, spordi harrast. 16 korras MTÜ Stamina Spordiklubi Harku korras, spordi harrast. 17 Muu põhitegevus Tabasalu Petanque Klubi Harku korras, spordi harrast. 18 Ei tegutse MTÜ Kukrumäe Ratsatalu Harku korras, spordi harrast. 19 korras Türisalu Spordiklubi Harku korras, spordi harrast. 20 korras Tabasalu Palliklubi Harku korras, spordi harrast. 21 korras Spordiklubi Optima Harku korras, spordi harrast. 22 korras Tabasalu Motoklubi Harku korras, spordi harrast. 23 korras MTÜ Meridel-Sport Harku korras, spordi harrast. 24 korras MTÜ Gerri Pärson Harku korras, spordi harrast. 25 Muu põhitegevus HVSK Spordiklubi Harku korras, spordi harrast. 26 korras Rebala Ratsaspordi ja Erivajadustega Inimeste Ratsutamise Klubi Jõelähtme korras, spordi harrast. 27 korras

27 MTÜ Estonian Golf and Country Club Jõelähtme korras, spordi harrast. 28 korras Jõelähtme matka- ja rattaklubi Jõelähtme korras, spordi harrast. 29 korras Jõelähtme Tehnikaspordiklubi Jõelähtme korras, spordi harrast. 30 korras MTÜ Eesti Pocket Bike Klubi Jõelähtme korras, spordi harrast Piirivalve Spordi Keskklubi Jõelähtme korras, spordi harrast. 32 korras MTÜ Spordiklubi Kronvaht Jõelähtme korras, spordi harrast MTÜ Goofy Tenniseklubi Jõelähtme korras, spordi harrast. 34 Ei tegutse Lennuklubi Regalia Air Jõelähtme korras, spordi harrast. 35 korras Rahvaspordiklubi Loo Jõelähtme korras, spordi harrast. 36 korras Loo Jalgpalliklubi Jõelähtme korras, spordi harrast. 37 korras MTÜ Harju KEK Rahvaspordiklubi Keila korras, spordi harrast. 38 korras MTÜ Keila Ujumisklubi Delfiin Keila korras, spordi harrast. 39 korras MTÜ Lääne-Harju Spordiklubi Keila korras, spordi harrast. 40 korras Spordiklubi Keila Swimclub Keila korras, spordi harrast. 41 korras Kergejõustikuklubi TIPP Keila korras, spordi harrast. 42 korras Keila Mudellennu Klubi Keila korras, spordi harrast. 43 korras Keila Laskespordiklubi Keila korras, spordi harrast. 44 korras Koroonamänguklubi KeSa Keila korras, spordi harrast. 45 korras Võimlemisklubi Sistrum Keila korras, spordi harrast. 46 korras Harju KEK Ralliklubi Keila korras, spordi harrast. 47 korras Keila Korvpalliklubi Keila korras, spordi harrast. 48 korras Keila Pesapalliklubi Keila korras, spordi harrast. 49 Ei tegutse Keila Võrkpalliklubi Keila korras, spordi harrast. 50 korras Trummi spordiklubi Keila korras, spordi harrast. 51 korras Spordiklubi Triumf Keila korras, spordi harrast. 52 korras Spordiklubi ROYAL Keila korras, spordi harrast. 53 korras Spordiklubi Mado Keila korras, spordi harrast. 54 korras Keila Suusaklubi Keila korras, spordi harrast. 55 korras MTÜ Pitbull`s BC Keila korras, spordi harrast. 56 korras Tantsuklubi Viva Keila korras, spordi harrast. 57 korras Keila Kabeklubi Keila korras, spordi harrast. 58 Ei tegutse Keila Maleklubi Keila korras, spordi harrast. 59 korras Keila Jahiselts Keila korras, spordi harrast. 60 Ei kuulu valimisse Heurinka Selts Keila korras, spordi harrast MTÜ Keila JK Keila korras, spordi harrast. 62 korras Motoklubi M.R. Myyr Racing Keila vald korras, spordi harrast. 63 korras Niitvälja Ratsaspordiklubi Keila vald korras, spordi harrast. 64 korras FC Klooga jalgpalliklubi Keila vald korras, spordi harrast MTÜ Caissa Maleklubi Keila vald korras, spordi harrast. 66 korras Tallinna Golfiklubi Keila vald korras, spordi harrast. 67 korras Tallinna Jahtklubi Keila vald korras, spordi harrast. 68 korras MTÜ Spordiklubi Laitserallypark Kernu korras, spordi harrast. 69 korras Jalgpalliklubi Kernu Kadakas Kernu korras, spordi harrast. 70 korras Ratsaklubi Kuldne Kabi Kernu korras, spordi harrast. 71 korras MTÜ Ruila Ratsakool Kernu korras, spordi harrast. 72 korras

EESTI SPORDIREGISTER Koondaruanne

EESTI SPORDIREGISTER Koondaruanne EESTI SPORDIREGISTER 2012 Koondaruanne SISUKORD SISUKORD...1 EESTI SPORDIREGISTER...3 SPORDIORGANISATSIOONIDE ALAMANDMEKOGU...4 ÜLEVAADE...4 MÕISTED...5 METOODIKA...6 STATISTILISED TABELID...8 Tabel 1.

Detaljer

Toetuse saajad II+III kv 2012

Toetuse saajad II+III kv 2012 Toetuse saajad II+III kv 2012 Jrk nr Taotleja Kliendi aadress Linn/vald 1 KÜ Liivalaia 25 Liivalaia 25 Tallinn 2 KÜ Vana-Tartu mnt 37 Vana-Tartu mnt 37 Vaida alevik, Rae vald 3 KÜ Soo 54 Soo 54 Tallinn

Detaljer

TRIATLONIKALENDER 2014

TRIATLONIKALENDER 2014 TRIATLONIKALENDER 2014 nr. kuupäev spordiala ürituse nimetus 1. L 22.02.2014 talitriatlon Keila talitriatlon 2. P 23.02.2014 talveduatlon Jõulumäe talveduatlon 3. E 24.02.2014 talitriatlon Talitriatloni

Detaljer

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1)

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1) Kompleksarvud Imaginaarühik Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil x 0. Et oleks võimalik lahendada iga ruutvõrrandit, on kasutusele võetud imaginaarühik,

Detaljer

EESTI KINNISVARATURG AASTAL

EESTI KINNISVARATURG AASTAL EESTI KINNISVARATURG 216. AASTAL Tallinn 217 SISUKORD SISSEJUHATUS 3 ÜLDINE STATISTIKA 5 REGIONAALNE STATISTIKA 13 I ELAMUMAA 13 Hoonestamata elamumaa 13 Hoonestatud elamumaa 2 II MAATULUNDUSMAA 26 Hoonestamata

Detaljer

TEENUST OSUTAVAD SPETSIALISTID. veebr.18

TEENUST OSUTAVAD SPETSIALISTID. veebr.18 TAT "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" ESF projekt "Integreeritud teenuste osutamine toimetulekuraskustes inimestele" TEENUST OSUTAVAD SPETSIALISTID veebr.18 Maakond Teenuseosutaja Teenused

Detaljer

EFPIA. Raporti aasta :2015. Raporti valuuta :EUR

EFPIA. Raporti aasta :2015. Raporti valuuta :EUR EFPIA Raporti aasta :2015 Raporti valuuta :EUR Leheülg 1 / 5 -d: peamise asuorii asuorii aadress O-de oetus ürituse ulude attes grantid Odele Registreerimistasud asu teenuste ja e asud Individuaalne nimeline

Detaljer

Osalesid: Märt Sults, Helmen Kütt, Rait Kuuse, Lauri Luik, Mihail Stalnuhhin, Tarvi Sits, Andres Metsoja,Tea Varrak

Osalesid: Märt Sults, Helmen Kütt, Rait Kuuse, Lauri Luik, Mihail Stalnuhhin, Tarvi Sits, Andres Metsoja,Tea Varrak Hasartmängumaksu Nõukogu koosoleku protokoll nr 06 (VÄLJAVÕTE) E-koosolek 15.06.2018 algus 0:27 kuni 19.06.2018 lõpp 23:59 Protokollis: Merju Künnapuu Osalesid: Märt Sults, Helmen Kütt, Rait Kuuse, Lauri

Detaljer

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Detaljer

Unlocking innovation in education in prison. Töövarjuna Belgias

Unlocking innovation in education in prison. Töövarjuna Belgias Unlocking innovation in education in prison Töövarjuna Belgias Tallinna Ehituskooli projekt Innovaatilised praktikad ja järjepidevus vanglahariduse edendamisel hõlmas 2 õpirände meedet kinnipeetavate koolituse

Detaljer

Tariifikvootide ja seire statistika 2008

Tariifikvootide ja seire statistika 2008 Tariifikvootide ja seire statistika 2008 1. Edastatud tariifikvoodi taotluste arv kuude lõikes Jaan. Veebr. Märts Aprill Mai Juuni Juuli Aug. Sept. Okt. Nov. Dets. 64 59 63 59 34 39 38 35 32 57 30 37 Kokku:

Detaljer

Tariifikvootide ja seire statistika 2009

Tariifikvootide ja seire statistika 2009 Tariifikvootide ja seire statistika 2009 1. Kehtinud tariifikvootide arv kokku 2 2. Edastatud tariifikvoodi taotluste arv kuude lõikes 2 3. Tariifikvoodi taotluste arv riikide lõikes 3 4. Tariifikvoodi

Detaljer

15.SPORT HARIDUS Läänemaa koolieelsed lasteasutused Läänemaa koolid Vidruka kool...62

15.SPORT HARIDUS Läänemaa koolieelsed lasteasutused Läänemaa koolid Vidruka kool...62 SISUKORD 5.SPORT...3 6.HARIDUS...48 6..Läänemaa koolieelsed lasteasutused...48 6..Läänemaa koolid...49 6.3.Vidruka kool...6 6.4.Haapsalu Sanatoorne Internaatkool...65 6.5.Haapsalu Kutsehariduskeskus (HKHK)...68

Detaljer

EKSPERTHINNANG. Kinnistu nr , aadressil Smuuli 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinn. Töö nr /M Tallinn Tellija: Tallinna Maa-amet

EKSPERTHINNANG. Kinnistu nr , aadressil Smuuli 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinn. Töö nr /M Tallinn Tellija: Tallinna Maa-amet EKSPERTHINNANG Kinnistu nr 377201, aadressil Smuuli 9, Töö nr 0601-3208/M Tallinn 2006 Tellija: Tallinna Maa-amet 2 SISUKORD Lk. 1. HINDAMISE OBJEKT 3 2. EKSPERTHINNANGU TELLIJA 3 3. HINDAMISE EESMÄRK

Detaljer

ALUTAGUSE. valla leht. Nr 1. Jaanuar Fotod: Ingrid Kuligina, Kärolin Kruut ja Ene Raudar

ALUTAGUSE. valla leht. Nr 1. Jaanuar Fotod: Ingrid Kuligina, Kärolin Kruut ja Ene Raudar ALUTAGUSE valla leht Nr 1 Jaanuar 2018 Tasuta www.alutagusevald.ee Fotod: Ingrid Kuligina, Kärolin Kruut ja Ene Raudar 2 Alutaguse valla leht Alutaguse Vallavolikogu I koosseisu istung Ülevaate koostas

Detaljer

EKSPERTHINNANG. Kinnistu nr , aadressil Smuuli 11, Lasnamäe linnaosa, Tallinn. Töö nr /M Tallinn Tellija: Tallinna Maa-amet

EKSPERTHINNANG. Kinnistu nr , aadressil Smuuli 11, Lasnamäe linnaosa, Tallinn. Töö nr /M Tallinn Tellija: Tallinna Maa-amet EKSPERTHINNANG Kinnistu nr 9472201, aadressil Smuuli 11, Töö nr 0601-3209/M Tallinn 2006 Tellija: Tallinna Maa-amet 2 SISUKORD Lk. 1. HINDAMISE OBJEKT 3 2. EKSPERTHINNANGU TELLIJA 3 3. HINDAMISE EESMÄRK

Detaljer

A5 -lisaleht KOGU EESTIT HÕLMAV KODUSISUSTUS- JA SUVE ERINUMBER REMONDIKAUBAD korterid, suvilad ja kinnisvaratehingud.

A5 -lisaleht KOGU EESTIT HÕLMAV KODUSISUSTUS- JA SUVE ERINUMBER REMONDIKAUBAD korterid, suvilad ja kinnisvaratehingud. The Baltic Guide ajalehe mitmekülgne igakuiselt vahelduv sisu hõlmab kultuurisündmusi, Soome lahe juhtiv turismialane ajaleht aastast 1993 Soomekeelne Ilmub igakuiselt, 12 korda aastas Tasuta Trükiarv

Detaljer

Jõuluvana, kes sa oled?

Jõuluvana, kes sa oled? Jõuluvana, kes sa oled? Pööripäevad on inimkonna tähtsaimad pühad juba aegade algusest. Vähemalt niikaua, kui inimesed taevakehade iseäralikku käitumist on jälginud. Janek Šafranovski Rebala muuseum Suurte

Detaljer

Tartu Regiooni Energiaagentuur Harku valla Harkujärve ja Türisalu küla kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks

Tartu Regiooni Energiaagentuur Harku valla Harkujärve ja Türisalu küla kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks Tartu Regiooni Energiaagentuur Harku valla Harkujärve ja Türisalu küla kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017 2027 KINNITATUD Ülo Kask Volitatud soojusenergeetika insener, tase 8

Detaljer

Kes on Elva valla volikogus? lehekülg 5. Infoleht. Uus omavalitsus-elva vald

Kes on Elva valla volikogus? lehekülg 5. Infoleht. Uus omavalitsus-elva vald » Ütleme rohkem tere!» lehekülg 2 lehekülg 3 Kes on Elva valla volikogus?» Korteriühistud kohustuslikuks! lehekülg 5 Infoleht» Hind: 0,50 Rattaparklad koolide juurde lehekülg 6 Elva valla infokandja VALLA

Detaljer

Andrus Seeme, Kanepi vallavanem

Andrus Seeme, Kanepi vallavanem Vallavalitsuse ja vallavolikogu ajaleht DETSEMBER 2017 NR 12 (121) Kauneid pühi! INTERVJUU Andrus Seeme, Kanepi vallavanem Räägi endast, kes Sa oled? Olen sündinud Kanepi kihelkonnas, Ihamarus, Ala- Juusa

Detaljer

Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5. Infoleht

Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5. Infoleht Elva linn tunnustab» lehekülg 3 Konguta näitetrupp võitis peapreemia Infoleht Elva valla infokandja» lehekülg 4 Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5 Rannus valmis discgolfi rada» lehekülg 5 Hind: 0,50 VALLA

Detaljer

DETAILJOONISED Terassõrestikuga siseseinad

DETAILJOONISED Terassõrestikuga siseseinad .. A0 (EI0) 07 D. Välisnurk/sisenurk D. Nurk, sisemine/välimine Kinnipahteldatav nurgaliist Nurgaprofiil Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga Max 00 mm Kinnipahteldatav nurgaliist Norgipsi pahteldussüsteem

Detaljer

Norra elanikkonna küsitlus: Eesti maine puhkusesihtkohana

Norra elanikkonna küsitlus: Eesti maine puhkusesihtkohana 1 elanikkonna küsitlus: Eesti maine puhkusesihtkohana Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus tellis 20.a. juunis veebiküsitluse 1011 16-84a. elaniku seas. Küsitluse eesmärgiks oli uurida Eesti mainet puhkusesihtkohana

Detaljer

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog Elina Sætre Muukeelsete laste integratsioon Norras kolme lasteaia näitel Magistritöö Juhendaja:

Detaljer

100 sõna sünnipäevaks

100 sõna sünnipäevaks Nr 2/460 23. veebruar 2018 Tasuta LÜHIDALT Kohtumine Taani armee reservohvitseridega 2. veebruaril külastasid Tapat Taani Kuningriigi relvajõudude reservohvitserid. Delegatsiooni liikmed soovisid tutvuda

Detaljer

FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi

FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi määrustik 11. väljaanne, kehtiv alates 1. jaanuarist 2014 Muudatused kehtivad alates 1. jaanuarist 2017 Printed in Switzerland Copyright 2017 Fédération

Detaljer

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik 1. Interneti- ja kõnepaketid 1.1. Ärikliendi Internet teenus on mittemüüdav 1.1.1. kuutasu 1.1.1.1. kiirus kuni 2 Mbit/s / 2 Mbit/s 78,85 94,62 /kuu 1.1.1.2. kiirus kuni 4 Mbit/s / 4 Mbit/s 142,85 171,42

Detaljer

Gümnaasiumiharidus kellele ja kuidas?

Gümnaasiumiharidus kellele ja kuidas? Nr 3/401 15. märts 2013 Tasuta 24. veebruaril tunnustas Tapa vald tublisid vallakodanikke: ees istub Evi Glaase, seisavad Aivar Kuusik (vasakult), Kaido Lanno (esindas Eesti Raudteed), Tiit Orupõld, Harri

Detaljer

Ärinimi Regkood Töötlemise põhjus Aadress Telefon* E-Post* Amalaia OÜ Liinihooldustööd Ehitaja Tõrva

Ärinimi Regkood Töötlemise põhjus Aadress Telefon* E-Post* Amalaia OÜ Liinihooldustööd Ehitaja Tõrva Elektrilevi OÜ volitatud töötlejad Volitatud töötlejad on Elektrilevi koostööpartnerid, kes võivad Elektrilevi volitusel töödelda kliendi isikuandmeid. 15. juuni 2015. a. Ärinimi Regkood Töötlemise põhjus

Detaljer

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus Tallinn, 2010 sisukord Sissejuhatus 3 ÕPPEKAASUSED Piip ja Tuut Mängumajad 4 Võrumaa turismiarengu strateegia 6 Elisa Eesti 8 Enics

Detaljer

Aadress residendiriigis Riik Sihtnumber, maakond Vald, asula või linn Riigi kood (täidab Maksu- ja Tolliamet)

Aadress residendiriigis Riik Sihtnumber, maakond Vald, asula või linn Riigi kood (täidab Maksu- ja Tolliamet) Rahandusministri 04.04.2017. a määrus nr 21 Mitteresidendi Rahandusministri ja investeerimisfondi 04.04.2017. deklaratsioonide a määruse nr 21 Mitteresidendi ning füüsilise isiku ja investeerimisfondi

Detaljer

Jääkreostusobjektide inventariseerimine Hinnangute koostamine ja andmete analüüs

Jääkreostusobjektide inventariseerimine Hinnangute koostamine ja andmete analüüs Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015 Hinnangute koostamine ja andmete analüüs Tallinn 2015 Töö nimetus: Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Hinnangute koostamine ja andmete

Detaljer

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd Eksami käigus tuleb teostada erinevaid administreerimise alaseid operatsioone. Mõned neist on lihtsamad ja mõned keerukamad. Operatsioone teostage /root kaustas ja juurkasutaja õigustes, kui pole öeldud

Detaljer

Peremeditsiini praktikabaasid Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut

Peremeditsiini praktikabaasid Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut Peremeditsiini praktikabaasid Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut Peremeditsiini õppetool Dr. Heli Tähepõld/peremeditsiini praktika üldkoordinaator Liis Põld/õppekorralduse spetsialist Sisukord

Detaljer

1 x nädalas , 2 x kuus al Eesti Ekspress TLÜAR RR Eesti Elu (Kanada) TLÜAR 1 x nädalas reedeti 2002-

1 x nädalas , 2 x kuus al Eesti Ekspress TLÜAR RR Eesti Elu (Kanada) TLÜAR 1 x nädalas reedeti 2002- seisuga 4.08.2015 AJALEHED valik - Raamatukogud bibliografeerivad valikuliselt, lähtuvalt teemavaldkondadest TABEL 1 bibliografeeritavad ajalehed TABEL 2 mitte-bibliografeeritavad ajalehed TABEL 3 ilmumise

Detaljer

Eesnimi Perenimi Maakond Vald

Eesnimi Perenimi Maakond Vald Eesnimi Perenimi Maakond Vald 1 Endel Alev Harjumaa Kuusalu_vald 2 Eduard Alliksoo Harjumaa Rae_vald 3 Hillar Allmäe Harjumaa Rae_vald 4 Asti Altermann Harjumaa 5 Urmas Anderson Harjumaa Kose_vald 6 Jüri

Detaljer

EESTI KARIKAVÕISTLUSED ÜKSIKMÄLUMÄNGUS - VILJANDI - 9. I

EESTI KARIKAVÕISTLUSED ÜKSIKMÄLUMÄNGUS - VILJANDI - 9. I EESTI KARIKAVÕISTLUSED ÜKSIKMÄLUMÄNGUS - VILJANDI - 9. I 2010-1 1. Tema nime me ei küsi. See on Brabanti hertsog Jan I (valitses aastatel 1267 94). Küsime hoopis, millise tähtsa tegelase prototüübiks teda

Detaljer

TALLINNA ARENGUKAVA

TALLINNA ARENGUKAVA TALLINNA ARENGUKAVA 2009 2027 1 2 TALLINNA LINNAVOLIKOGU OTSUS Tallinn 19. juuni 2008 nr 129 Tallinna arengukava 2009 2027 kinnitamine Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 7, 37 lõike

Detaljer

Kus on Saku valla kaunimad kodud?

Kus on Saku valla kaunimad kodud? www.sakuvald.ee/ss Läbi r o helise akna S A K U VA L L A L E H T Mida uus SAKU hooaeg toob? VALLA Selgitusi annavad vallasiseliinide raamatukogu, Saku huvisõidukeskuse, Kiisa rahvamaja, noortekeskuse,

Detaljer

Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse!

Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse! Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse! Estisk versjon Sissejuhatus Teretulemast töövõtjana Norrasse. Siin on kindlasti paljud asjad teistmoodi, kui teie kodumaal. Võibolla olete juba natuke Norra ehitusalal

Detaljer

VÄÄRT ELU HARITUD MAAL. Tartu maakonna arengustrateegia Tartu Maavalitsus Konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia

VÄÄRT ELU HARITUD MAAL. Tartu maakonna arengustrateegia Tartu Maavalitsus Konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia VÄÄRT ELU HARITUD MAAL Tartu maakonna arengustrateegia 2014 2020 Tartu Maavalitsus Konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia Tartu 2012 Sisukord 1 Strateegia taotlused ja sisu... 8 1.1 Taotlused... 8

Detaljer

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames MESINIK MESINDUSE INFOLEHT nr 5 (85), oktoober 2014 EMLi üldkoosoleku kutse Mesinike sügiseste teabepäevade kava Tõnu Talvi. Karukahjude hüvitamine Maire Valtin. Õppereis Poola Aleksander Kilk. Norra-reisi

Detaljer

Linnaleht. Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse. Marju Raja pälvis tunnustuse pikaajalise. Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht

Linnaleht. Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse. Marju Raja pälvis tunnustuse pikaajalise. Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht PAIDE - EESTIMAA SÜDA Linnaleht nr. 8 (245) Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht september 2017 Paide linna aukodanik 2017 on Andres Jalak Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse suure panuse

Detaljer

TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER maa ja mere taga. Arstitudengite elu laias. maailmas & teised jutud

TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER maa ja mere taga. Arstitudengite elu laias. maailmas & teised jutud CURARE 1 TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER 2013 7 maa ja mere taga Arstitudengite elu laias maailmas & teised jutud 2 Tere, hüva lugeja! Seekord on meil teie jaoks

Detaljer

sõnumid Laupäeval, 3. oktoobril toimus Rae

sõnumid Laupäeval, 3. oktoobril toimus Rae RAE sõnumid Nr 9 oktoober 2009 Taluaialaat Jahilaskesportlased tõid rahvusvahelise võidu Jäätmekäitlusest Rae vallas Aeroobikafestival 2009 Rae valla ametlik väljaanne Taluaialaat kaupleja silmade läbi

Detaljer

NR 10 (181) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 31. oktoober 2011

NR 10 (181) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 31. oktoober 2011 NR 10 (181) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 31. oktoober 2011 Wendre on Vändra alevi suurim tööandja Linti lõikavad AS Teede REV 2 projektijuht Heino Väli, Juurikaru Põhikooli direktor Eha Kuldkepp, Vändra

Detaljer

siden EFC har med sitt team vært aktive på byggmarkedet siden 2006.

siden EFC har med sitt team vært aktive på byggmarkedet siden 2006. Katalog av verk 2010/2011 siden 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2011 Aiandi tee 18 Salve 2D Ehitajate tee 1 Deichmans Gate 15B Deichmans Gate 15A Lahti, Finland Myntinsyrjä 3 Produksjon av betongdetaljer

Detaljer

AS SPIN TEK. Rendimoodul REENI 6.3. Kasutaja juhend

AS SPIN TEK. Rendimoodul REENI 6.3. Kasutaja juhend AS SPIN TEK Rendimoodul REENI 6.3 Kasutaja juhend Tallinn 2011 Rendimoodul Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 4 2. PROGRAMMI PIIRID... 6 3. PROGRAMMI KÄIVITAMINE... 7 3.1 PROGRAMMI KÄIVITAMINE... 7 4. METOODILINE

Detaljer

Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus. Käsiraamat

Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus. Käsiraamat Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus Käsiraamat Sisukord Autor: Priit Tuuna Toimetaja: Evelin Kivimaa Keel ja korrektuur: Liina Smolin Kujundus: www.arteverumstudio.com

Detaljer

Vändra päästekomando saab aasta lõpuks uue kodu

Vändra päästekomando saab aasta lõpuks uue kodu NR 9 (250) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 29. september 2017 Muusikakool alustas õppeaastat uue koolijuhiga Vändra päästekomando saab aasta lõpuks uue kodu Garaažiosa on kuu ajaga jõudsalt edenenud. Allikõnnu

Detaljer

Paldiski. 1 mai KEVADPÜHA! ÜHTNE PALDISKI. valimisliit

Paldiski. 1 mai KEVADPÜHA! ÜHTNE PALDISKI. valimisliit er mb u n e h ajale mail e n i Järgm ilmub 21. Paldiski l i n n a l e h t n r. 12/81 2010 valimisliit ÜHTNE PALDISKI u Tänases lehes: SA ÜHTSUSE NIMEL 1 mai KEVADPÜHA! Kooliaastaist tõuseb tulu Õnnitleme

Detaljer

GLBT-inimeste ebavõrdne kohtlemine Eestis Uuringu lõpparuanne

GLBT-inimeste ebavõrdne kohtlemine Eestis Uuringu lõpparuanne Uurimus on teostatud võrdsete võimaluste aasta raames Euroopa Komisjoni toel ning Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakonna tellimusel. Materjal kajastab autori

Detaljer

KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL. Otepääl detsembril 2008

KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL. Otepääl detsembril 2008 KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL Otepääl 11.-12. detsembril 2008 Kohalviibijad KHNi liikmed: Teised osalejad: Juhatas: Protokollis: Märt Rask, Riigikohtu esimees, kohtute

Detaljer

RK»PEDAGOOGILINE K!R3ANDUS< TALLINN

RK»PEDAGOOGILINE K!R3ANDUS< TALLINN NÕUKOGUDE KOOL Nr. 6 1946-3S- RK»PEDAGOOGILINE K!R3ANDUS< TALLINN SISUKORD: Juunivõidu kuuendaks aastapäevaks... 325 Vihalem, P. Nõukogude rahva elatustaseme tõstmine IV viisaastakul... 328 Abiks õpetajale.

Detaljer

Pärnumaa valdade talimängudel Halingale neljas koht

Pärnumaa valdade talimängudel Halingale neljas koht Nr 164 HALINGA VALLA TEATAJA märts 2011 Hind 0,32 Pärnumaa valdade talimängudel Halingale neljas koht 4. detsembrist 2010 kuni 5. märtsini 2011 toimusid Pärnumaa valdade XXXI talimängud. Võisteldi 13 alal:

Detaljer

Urvaste. VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad. Urvaste vald 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI.

Urvaste. VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad. Urvaste vald 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI. Urvaste Urvaste vald Valla Leht 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad Tibujalad (2. 3. klass) ja Kepsutajad (7. 9. klass) esindasid oma kooli ja

Detaljer

Miljonär Kaire Leibak hüppab mõnuga. Pensionikartus viis Aafrikasse aastal võttis natslik Saksamaa oma armee moraalse palge

Miljonär Kaire Leibak hüppab mõnuga. Pensionikartus viis Aafrikasse aastal võttis natslik Saksamaa oma armee moraalse palge elu värvid Värvika ajalooga natslik pistoda Pensionikartus viis Aafrikasse 1935. aastal võttis natslik Saksamaa oma armee moraalse palge tugevdamiseks kasutusele uhked paraadpistodad. Üks niisugune ilurelv

Detaljer

Lääne-Viru maakonna rahvaraamatukogude aastaaruanne 2015

Lääne-Viru maakonna rahvaraamatukogude aastaaruanne 2015 1 Lääne-Viru maakonna rahvaraamatukogude aastaaruanne 2015 Tabel 1 Üldkasutatavate raamatukogude arv Maakonna/linna Elanike arv Üldkasutatavate Harukogude arv Kokku nimi (01.12.14) raamatukogude arv Lääne-Virumaa

Detaljer

Vabariigi aastapäeval jagati autasusid

Vabariigi aastapäeval jagati autasusid Nr 3 (226) Märts 2016 TABIVERE VALLA LEHT Vabariigi aastapäeval jagati autasusid Eesti Vabariigi loomisest möödus tänavu 98 aastat. Iseseisvuspäeva eel andis president Toomas Hendrik Ilves riiklikud teenetemärgid

Detaljer

Koonga valla leht. NR 10 (103) oktoober 2004

Koonga valla leht. NR 10 (103) oktoober 2004 Koonga valla leht NR 10 (103) oktoober 2004 Kaunis kodu 2004 järgmised majapidamised: Asta ja Ain Kuru, Aino Aonurm, Aino Uritam, Aino ja Mati Ojasoo, Liisi Soomaa ja Helgur Lember, Eha Kask, Külli ja

Detaljer

Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine

Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakond ja Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine Uuringu lõpparuanne Maris

Detaljer

Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016

Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016 Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016 Audru valla vapimärgi laureaadid 2016 Vapimärk nr 37, Helle Kirsi Helle ja Ado Kirsi Helle Kirsi on Jõõpre Kooli eesti keele ja kirjanduse ning inimeseõpetuse õpetaja.

Detaljer

EESTI KIRJASTUSTE LIIDU AJALEHT Nr 3 (26) 20. märts 2008

EESTI KIRJASTUSTE LIIDU AJALEHT Nr 3 (26) 20. märts 2008 Leelo lapsepõlv Leelo Tungal on kirjutanud seekord hoopis teistsuguse raamatu. Seltsimees laps räägib Leelo enda lapsepõlvest. See on terane, tõsine, naljakas lugu. Väiksest peast on pilk terav ja mõnigi

Detaljer

Vilistlane Andres Tarand. loodusteadlane ja poliitik. Uurimistöö

Vilistlane Andres Tarand. loodusteadlane ja poliitik. Uurimistöö Tallinna Reaalkool Vilistlane Andres Tarand loodusteadlane ja poliitik Uurimistöö Henri Nõmm 11b Juhendaja: vil! Eha Poomann Tallinn 2010 Sisukord Sissejuhatus... 4 1. Elulugu... 5 1.1. Lapsepõlv... 5

Detaljer

20 aastat Balti ketist!

20 aastat Balti ketist! Nr 8 (98) Teisipäev, 18. august 2009 Hind 5 kr 20 aastat Balti ketist! 23. augustil 1989, Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimise 50. aastapäeval toimus kolme Balti riigi ühise protestiavaldusena rahumeelne

Detaljer

Kampaania Küünlaümbriste jaht 2014/2015 tingimused

Kampaania Küünlaümbriste jaht 2014/2015 tingimused 1 (5) Kampaania kestab 01.nov 2014.a - 31.jaan 2015.a. Kampaanias saavad osaleda 1.-6.klassid (k.a) üle Eesti. Kampaanias osalemiseks tuleb klass registreeruda saates e-mail aadressil: mari-liis.kallismaa@kuusakoski.com.

Detaljer

2 Illuka valla SONUMILAEGAS Nr. 5 Juuni 2004 Salalaegas Jaanipäevast vanasti Jaanilaupäeva õhtul kipuvad mälestused iseenesest silme ette. Nagu jõulud

2 Illuka valla SONUMILAEGAS Nr. 5 Juuni 2004 Salalaegas Jaanipäevast vanasti Jaanilaupäeva õhtul kipuvad mälestused iseenesest silme ette. Nagu jõulud Nr.5(39) Juuni 2004 ILLUKA VALLA SONUMILAEGAS Ilmub kord kuus Jaanipäevast Maire Aunaste pilgu läbi Toimetaja veerg Ene Raudar Tasuta VIRVE OSILA Helendav avarus ümber ja üle. Kõrge taevas on taevalik;

Detaljer

PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE. Selles numbris: Mõtleme kastist välja. ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet

PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE. Selles numbris: Mõtleme kastist välja. ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet Mai 2014 nr 5 (2427) Tartu ülikooli ajakiri Selles numbris: Mõtleme kastist välja Teadustöö tulemuste jõudmine ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE

Detaljer

Kinnitatud ameti- ja kutsekogu otsusega KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1.

Kinnitatud ameti- ja kutsekogu otsusega KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Kinnitatud 19.03.2010 ameti- ja kutsekogu otsusega KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda (1) Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite

Detaljer

Teavitamisele kuuluvad ettevõtted

Teavitamisele kuuluvad ettevõtted Toidu ladustamisega tegelevad teavitamisele kuuluvad ettevõtted /List of storages (incl wholesale)/ Esitatud seisuga 31. märts 2011 Jrk nr/ No Õiguslik vorm/ Status Käitleja nimi Registrikood / Isikukood

Detaljer

Tekst Mart Laar, Erialatoimetaja Mart Lätte Keeletoimetaja Marika Mikli Kujundaja Mari Kaljuste ISBN

Tekst Mart Laar, Erialatoimetaja Mart Lätte Keeletoimetaja Marika Mikli Kujundaja Mari Kaljuste ISBN Tekst Mart Laar, 2010 Erialatoimetaja Mart Lätte Keeletoimetaja Marika Mikli Kujundaja Mari Kaljuste ISBN 978-9985-3-2010-5 Kirjastus Varrak Tallinn, 2010 www.varrak.ee Printon Trükikoda AS SISUKORD Inimesed

Detaljer

AS SPIN TEK. Rendimoodul REENI 6.4. Kasutaja juhend. AS Spin TEK 1

AS SPIN TEK. Rendimoodul REENI 6.4. Kasutaja juhend. AS Spin TEK 1 AS SPIN TEK Rendimoodul REENI 6.4 Kasutaja juhend AS Spin TEK 1 Rendimoodul Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 4 1.1 REENI EESMÄRK... 4 1.2 PROGRAMMI NÕUDED JA VÕIMALUSED... 5 1.3 PROGRAMMI KÄIVITAMINE... 6 2.

Detaljer

Populaarteaduslik ajakiri. Ilmunud aastast. 4,90 DETSEMBER 12/2016. Rail Baltic: tark ei torma

Populaarteaduslik ajakiri. Ilmunud aastast. 4,90 DETSEMBER 12/2016. Rail Baltic: tark ei torma Populaarteaduslik ajakiri. Ilmunud 1933. aastast. 4,90 DETSEMBER 12/2016 Rail Baltic: tark ei torma ISSN 0131-5862 (trükis) ISSN 2228-3692 (võrguväljaanne) Antarktika ja Mongoolia Kuslapuu nägu ja nimi

Detaljer

TEENISTUJATE AMETILIITUDE KESKORGANISATSIOONI TALO P Õ H I K I R I

TEENISTUJATE AMETILIITUDE KESKORGANISATSIOONI TALO P Õ H I K I R I TEENISTUJATE AMETILIITUDE KESKORGANISATSIOONI TALO P Õ H I K I R I I ÜLDSÄTTED 1.1. Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO (edaspidi "TALO") on Eesti Vabariigis kutseala spetsialistidena töötavate

Detaljer

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht Rahutegija NR 31 JUUNI 2014 Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. (Mt 5:9) Seitse pilku tänule Nii Vanas kui ka Uues Testamendis räägitakse

Detaljer

Kesklinna lasteaed taandub tamme ees

Kesklinna lasteaed taandub tamme ees Viljandi maakonna päevaleht Neljapäev, Nr. 95 Hind 6 krooni Asutanud C.R. Jakobson 1878 ILM +14 vihmane Täna pilvisus tiheneb ja paiguti hakkab vihma sadama. Puhub kagutuul 4 10 m/s. Sooja on 11 17 kraadi.

Detaljer

Sügislillede kevadisel sünnipäeval

Sügislillede kevadisel sünnipäeval VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT NR 5 (222) 29. mai 2015 Selgusid konkursi Värvid Vändra valda parimad Nagu eelnevatel aastatel, nii ka sellel aastal vaatas Vändra vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjon

Detaljer

POS TER. MEISTRIKLASS: EKATERINA MAKAROVA ja ANDREAS SEPPI LUGEJAID NAERUTAB SEPO SEEMAN PSÜHHOLOOG: VÕISTLEMISEST NOORES EAS KEVADISED TOITUMISNIPID

POS TER. MEISTRIKLASS: EKATERINA MAKAROVA ja ANDREAS SEPPI LUGEJAID NAERUTAB SEPO SEEMAN PSÜHHOLOOG: VÕISTLEMISEST NOORES EAS KEVADISED TOITUMISNIPID EESTI TENNISEAJAKIRI NR. 1 (32) / 4 / 2015 KEVAD MEISTRIKLASS: EKATERINA MAKAROVA ja ANDREAS SEPPI LUGEJAID NAERUTAB SEPO SEEMAN KEVADISED TOITUMISNIPID PSÜHHOLOOG: VÕISTLEMISEST NOORES EAS PILATESEST

Detaljer

ISPA VIA BALTICA II NR. 4 (36) DETSEMBER Aivar Girin (Teede REV-2) juhib teefreesi ISPA VIA BAL-

ISPA VIA BALTICA II NR. 4 (36) DETSEMBER Aivar Girin (Teede REV-2) juhib teefreesi ISPA VIA BAL- DETSEMBER 2003 NR. 4 (36) Järelevalvet teeb Soome firmast Finnroad OY ning kohalikest konsultantidest AS Taalri Varahaldusest ja AS Teede Tehnokeskusest moodustunud meeskond. Lepingu hind on 13,9 mln krooni.

Detaljer

Linnuharulduste komisjoni (HK) poolt käsitletavate liikide kõik aktsepteeritud vaatlused seisuga

Linnuharulduste komisjoni (HK) poolt käsitletavate liikide kõik aktsepteeritud vaatlused seisuga Linnuharulduste komisjoni (HK) poolt käsitletavate liikide kõik aktsepteeritud vaatlused seisuga 24.03.2017 Alljärgnevas nimekiras on toodud kõigi HK poolt käsitletavate liikide kõik aktsepteeritud vaatlused.

Detaljer

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 6 (274) JUUNI 2017 TASUTA Ole koos meiega: Tänavune Pandivere päev oli juubelihõnguline kolmekümnes!

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 6 (274) JUUNI 2017 TASUTA Ole koos meiega: Tänavune Pandivere päev oli juubelihõnguline kolmekümnes! VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT Nr 6 (274) JUUNI 2017 TASUTA Ole koos meiega: Tänavune Pandivere päev oli juubelihõnguline kolmekümnes! Väike-Maarja Valla Infoleht internetis www.v-maarja.ee Väike-Maarja uudised

Detaljer

RIIGIHANKE NIMETUS: PALUPERA VALLA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE - EHITUSTÖÖ nr Hankedokumendid

RIIGIHANKE NIMETUS: PALUPERA VALLA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE - EHITUSTÖÖ nr Hankedokumendid Hankija nimi: PALUPERA VALLAVALITSUS KINNITATUD Palupera vallavalitsuse 11.veebruari 2016.a. korraldusega nr 21 RIIGIHANKE NIMETUS: PALUPERA VALLA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE -

Detaljer

ARUANNE MÄLUPILDID 1

ARUANNE MÄLUPILDID 1 ARUANNE MÄLUPILDID 1 Sisukord Saateks 1. Sissejuhatus Vallavanema aruanne 2. 2009 kohalike valimiste eelne aeg. 3. 2009 kohalikud valimised ja tulemus. 4. Valimiste järgne aeg kuni 27.10.2009 (kokkuleppe

Detaljer

2. Matemaatiline põhivara

2. Matemaatiline põhivara Maemaailine põhivara Maemaaika olulisus Teooria on maailmapil ehk maailma mudel, mis käiviub meie mõlemises Mõlemise ugev külg on suhelisel keerukae süseemide kiire kvaliaiivne analüüs Kuid mõõmise ulemuseks

Detaljer

Narva linna energiamajanduse arengukava

Narva linna energiamajanduse arengukava NARVA LINNAVALITSUS Narva linna energiamajanduse arengukava 2009-2015 EnPro Inseneribüroo OÜ Sisukord Sissejuhatus Kokkuvõte 1. Narva linna energiavarustuse hetkeolukord...10 1.1 Linna üldiseloomustus...10

Detaljer

Elmar-Johannes Truu. kogu juhatusse Elmar Truu (esimees), Anne-Ly Nilisk (aseesimees), Pille Lõvend, Aare

Elmar-Johannes Truu. kogu juhatusse Elmar Truu (esimees), Anne-Ly Nilisk (aseesimees), Pille Lõvend, Aare Neljapäev, 29.november 2012 Nr 42 (1073) Aastakoosolekult Neljapäeval kogunes aastakoosolekule Eesti Keskerakonna Pensionäride Kogu aktiiv. Arutluste põhiteemaks olid eakate, puudega inimeste ning lastega

Detaljer

RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006

RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006 RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006 VALLA INFOLEHT TRÜKIARV 1250 ÕNNELIKKU KOOLITEED! Rõngu Keskkooli 1. klassi õpilased (esimeses reas vasakult): Joonas Märtovski, Karl-Markus Sangernebo, Hannes Must,

Detaljer

Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Üks Jumal, üks usk, üks armastus.

Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Üks Jumal, üks usk, üks armastus. Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Nr. 1 Jaanuar 1939 a. VII aastakäik. V äl j aan d j a: Katoliku Kirik Eestis Tallinn, Munga 4 4. Vastut. toimetaja : Dr. Friedrich Lange, Tartu, Päeva

Detaljer

VÕRU MAAKONNAPLANEERING KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE (KSH) PROGRAMM

VÕRU MAAKONNAPLANEERING KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE (KSH) PROGRAMM Tellija Võru Maavalitsus Dokumendi tüüp KSH programm Kuupäev Aprill 2014 Projekti nr 2013-0204 VÕRU MAAKONNAPLANEERING KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE (KSH) PROGRAMM Versioon 2 (eelnõu avalikustamisele)

Detaljer

Narva-Joesuu NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE. Narva-Jõesuu linnapäevad 2013

Narva-Joesuu NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE. Narva-Jõesuu linnapäevad 2013 Narva-Joesuu JUULI 2013 NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE Narva-Jõesuu linnapäevad 2013 Sel aastal tähistab Narva-Jõesuu korraga mitut ümmargust tähtpäeva: 510 aastat kaluriküla esmamainimisest ajalooürikutes,

Detaljer

ELVA TÄNAVAJOOKS ELVA JOOKSUSARJA I ETAPP

ELVA TÄNAVAJOOKS ELVA JOOKSUSARJA I ETAPP 28.06.2015, Elva Korraldaja - Elva Jooksusari MTÜ, Priit Simson Ajamõõtmise tehnika ja korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv 10 km distants 1 707 Ibrahim Mukunga 0:30:00,8 -- 1 14:57,3 15:03,5 2 703

Detaljer

JUHAN TULDAVA LÆREBOK I ESTISK. Grammatikk tekster parlør oppgaver. Tilrettelagt av Turid Farbregd, Kaarina Ritson og Ülle Viks

JUHAN TULDAVA LÆREBOK I ESTISK. Grammatikk tekster parlør oppgaver. Tilrettelagt av Turid Farbregd, Kaarina Ritson og Ülle Viks LÆREBOK I ESTISK 1 2 JUHAN TULDAVA LÆREBOK I ESTISK Grammatikk tekster parlør oppgaver Tilrettelagt av Turid Farbregd, Kaarina Ritson og Ülle Viks Unipub forlag Oslo 2001 3 Original: Juhan Tuldava: Lärobok

Detaljer

U. Kallavus MATERJALIDE UURIMISMEETODID I 3 - VALGUSMIKROSKOOPIA KUJUTIS

U. Kallavus MATERJALIDE UURIMISMEETODID I 3 - VALGUSMIKROSKOOPIA KUJUTIS 1 KUJUTIS Kui inimene lähendab mingit eset oma silmadele, siis tekib tema ajus pidevalt suurenev kujutis kuni kauguseni 25 cm, mida nimetatakse I PARIMA NÄGEMISE KAUGUSEKS. Parima nägemise kaugus cm on

Detaljer

Palgad ja töötingimused Norras

Palgad ja töötingimused Norras EESTI Palgad ja töötingimused Norras Info Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi Vabariigi, Slovakkia, Sloveenia ja Ungari kodakondsusega ehitustöölistele www.fellesforbundet.no Tere tulemast Norrasse tööle!

Detaljer

SÕNUMID. Ema, su pidupäev lillede kuul, täna sind kallistab väike ja suur. KEVADINE KIRBUTURG. See on Laekvere vald A.D

SÕNUMID. Ema, su pidupäev lillede kuul, täna sind kallistab väike ja suur. KEVADINE KIRBUTURG. See on Laekvere vald A.D L A E K V E R E V A L L A Laekvere Valla Sõnumid internetis www.laekvere.ee valla leht/kuuluta all SÕNUMID Nr 7 (63) MAI 04 TASUTA KEVADINE KIRBUTURG 7. mail Venevere kaupluse juures kell.00 5.00. Tulla

Detaljer

Elva Tarbijate Ühistu 90.

Elva Tarbijate Ühistu 90. Elva Tarbijate Ühistu 90. Linnapeal sada päeva täis. Lk 2 Lk 3 Nr 33 (815) Maximast töökaitse inspektori pilgu läbi. Lk 4 Laupäev, 17. september 2011 Hind 0.48 Uus number Elva senise heakorratelefoni numbri

Detaljer

SEPTEMBER. Sürgavere kooli taasavamine. Anno Domini Nr 9 (66) September Olustvere Põhikooli koridorid said uue põrandakatte

SEPTEMBER. Sürgavere kooli taasavamine. Anno Domini Nr 9 (66) September Olustvere Põhikooli koridorid said uue põrandakatte Suure-Jaani linna, Suure-Jaani valla ja Olustvere valla ajaleht Nr 9 (66) September 2005 LEOLE SEPTEMBER Anno Domini 2005 September. Lastel algas kool ja valimisealisi ootab peatselt ees valik: keda usaldada

Detaljer

Tegevusluba omavad jaekaubandusettevõtted. Ettevõtte asukoha aadress. 1 AS Jiang Xia Kaubanduse restoran China Inn Viru 9, Tallinn 3002 T Harjumaa

Tegevusluba omavad jaekaubandusettevõtted. Ettevõtte asukoha aadress. 1 AS Jiang Xia Kaubanduse restoran China Inn Viru 9, Tallinn 3002 T Harjumaa Lühendid: Vt Vk T J L Pk Toidu valmistamine eesmärgiga turustada toit otse tarbijale Toidu valmistamine eesmärgiga turustada toit teisele käitlejale/käitlemisettevõttele Toitlustamine Jaemüük Toidu ladustamine

Detaljer

Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT

Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT Hea lugeja, Riigi siseelu ei ole tänapäeva demokraatia tingimustes võimalik korraldada ilma kodanike aktiivse osaluseta. Oleme juba kümme aastat Eestit üles ehitanud, kuid

Detaljer