Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd"

Transkript

1 Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd Møtedato: Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf , slik at varamedlem kan bli kalla inn. Sauland, Olav Øyen leiar Sakliste Sak nr. Saktittel 003/16 GODKJENNING AV MØTEBOK 004/16 REFERATSAKER 005/16 69/16 - KLAGE 2016 PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 006/16 94/78 - KLAGE 2016 PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 007/16 104/3/4 - KLAGE 2016 EIGEDOMSSKATTETAKST 008/16 99/1/31 - KLAGE 2016 PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 009/16 46/4/1 - KLAGE 2016 PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 010/16 35/1 - KLAGE 2016 PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 011/16 52/10 - KLAGE 2016 PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST

2 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /16 ISO Saksansvarleg: Ingrid Sletta Olsen Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 16/709 GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka frå SNE-møte blir godkjent slik ho ligg føre.

3 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /16 ISO Saksansvarleg: Ingrid Sletta Olsen Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 16/708 REFERATSAKER Nr Dok.ID T Dok.dato Avs./Mott. Tittel 1 16/1344 U Vidar Moen NY EIGEDOMSKATTETAKST FRÅ RÅDMANNEN TILRÅR: Referatsakene blir teke til orientering slik dei ligg føre.

4 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /16 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 69/16 Arkivnr.: 14/91 69/16 - KLAGE 2016 PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA 2 X Plan, bygg og BILDER 6 I Ellen Røraas 69/16 - KLAGE 2016 PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 7 U Ellen Røraas MELLOMBELS SVAR - KLAGE 2016 PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 8 X Plan, bygg og SKATTESETEL U Ellen Røraas VARSEL OM SYNFARING I SAMBAND MED KLAGE 2016 PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST Vedlagde dokument: Dokument nr. 1, 2, 5, 7 og 8 Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a).

5 I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage at bustaden vart ferdigstilt i 1986/87 og at IF derfor er for høg. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Bustadhuset Bid er skattlagt med korrekt BRA (bruksareal). Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Vurderingsfaktor indre. Etter Rammer og retningsliner ligg eigedomen i det øvste sjiktet for bygg ferdigstilt i tidsrommet Sakkunnig nemnd må vurdere om dette er for høgt, jamfør klaga. RÅDMANNEN TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage datert på eigedomsskattetaksten på gnr. 69, bnr. 16, på kr ,-. Sakkunnig nemnd har vurdert IF ut frå tilstand på bygget. Klaga vert (delvis) tatt til følgje grunngitt med:

6 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /16 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 94/78 Arkivnr.: 13/ /78 - KLAGE 2016 PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA 2 X Plan, bygg og BILDER 7 I Monica Telle Fjell og Jan Åge Fjell 94/78 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT JFR. BREV U Monica Telle Fjell og Jan Åge Fjell MELLOMBELS SVAR - KLAGE EIGEDOMSSKATTETAKST X Plan, bygg og SKATTESETEL U Monica Telle Fjell og Jan Åge Fjell VARSEL OM SYNFARING I SAMBAND MED KLAGE 2016 PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST Vedlagde dokument: Dokument nr. 1, 2, 7, 8 og 10 Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a).

7 I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage at taksten på eigedomen er for høg samanlikna med naboeigedomar. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Fritidsbustaden med BID er skattlagt med korrekt BRA (bruksareal). Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Vurderingsfaktor indre. Utgangspunktet for taksten er IF på 1,1 med trekk på 0,2 for manglande VA. RÅDMANNEN TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage datert på eigedomsskattetaksten på gnr. 94, bnr. 78, på kr ,-. Sakkunnig nemnd har vurdert IF ut frå tilstand på bygget. Klaga vert (delvis) tatt til følgje grunngitt med:

8 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /16 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 104/3/4 Arkivnr.: 14/ /3/4 - KLAGE 2016 EIGEDOMSSKATTETAKST Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA 2 X Plan, bygg og BILDER 5 I Inga Bakka 104/3/1 - KLAGE 2016 EIGEDOMSSKATTETAKST 6 U Inga Bakka MELLOMBELS SVAR - KLAGE 2016 PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 7 X Plan, bygg og SKATTESETEL U Inga Bakka VARSEL OM SYNFARING I SAMBAND MED KLAGE 2016 PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST Vedlagde dokument: Dokument nr. 1, 2, 5, 6 og 7 Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a).

9 I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage at taksten er for høg når hytta ikkje har veg og reguleringsplanen er slik at det blir ekstra dyrt å anlegge veg. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Fritidsbustaden med BID er skattlagt med korrekt BRA (bruksareal). Det er gitt fråtrekk for uisolert bod i hytta Uthus på (8 kvm) er satt i kr 0,- Det er gitt fråtrekk for manglande vatn og avlaup Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Vurderingsfaktor indre. Vurderingsfaktor ytre RÅDMANNEN TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage journalført inn på eigedomsskattetaksten på gnr. 104, bnr. 3, fnr. 4, på kr ,-. Sakkunnig nemnd har vurdert IF ut frå tilstand på bygget. Vidare har sakkunnig nemnd vurdert YF ut frå om det er spesielle forhold rundt eigedomen som skulle virke inn på taksten. Klaga vert (delvis) tatt til følgje grunngitt med:

10 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /16 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 99/1/31 Arkivnr.: 14/665 99/1/31 - KLAGE 2016 PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA 2 X Plan, bygg og BILDER 3 I Anne Lovise og Svein Ole Solberg 99/1/31 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 4 U Anne Lovise og Svein Ole Solberg KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN - MELLOMBELS SVAR 5 I Anne Lovise og Svein Ole Solberg 99/1/31 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT FRÅ U Anne Lovise og Svein Ole Solberg MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ 99/1/31 7 I Anna Louise Solberg 99/1/31 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT 8 U Anne Lovise Solberg SVAR PÅ EPOST DATERT7. APRIL S /1/31 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN X Plan, bygg og SKATTESETEL U Anne Lovise og Svein Ole Solberg HANDSAMING AV KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 2014 VARSEL OM SYNFARING 12 U Anne Lovise Solberg MELDING OM VEDTAK 99/1/31 KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN I Anne Lovise Solberg 99/1/31 - KLAGE ETTER VEDTAK PÅ EIGEDOMSKATTETAKSTEN GNR 99/1/31 14 U Anne Lovise og MERKNAD TIL KLAGE DATERT Svein Ole Solberg 15 I Anne Louise og Svein Ole Solberg 99/1/31 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST U Anne Lovise og MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ

11 Svein Ole Solberg EIGEDOMSSKATTETAKST FRÅ X Plan, bygg og SKATTESETEL U Anne Lovise og Svein Ole Solberg VARSEL OM SYNFARING I SAMBAND MED KLAGE 2016 PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST Vedlagde dokument: Dokument nr. 1, 2, 15, 16 og 17 Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. I 2014 klagde eigar på eigedomsskattetaksten grunngjeve med at eigedomen mellom anna har enkel standard frå Klaga vart tatt til følgje: IF vert redusert til 0,9 som er øverste sjiktet for bygg ferdigstilt mellom 1985 og Det er da tatt omsyn til at hytta ble påbygd 41 kvm i ,5 kvm er uisolert bod. ekontoret har runda arealet opp til 5 kvm og arealet kjem til fråtrekk på skattesetelen som ble sendt ut saman med vedtaket , under punktet Opplysninger Korreksjoner.

12 Vurdering: Eigar skriv i si klage datert at taksten på eigedomen er for høg fordi hytta har takhøgde under 1,90 m på eit areal på 7,6 m2. Under synfaringa 7. juli 2015 blei det tydeligvis gitt signal om at alt areal med takhøgde under 1,9 m i hovudetasjen ikkje skal telle med som bruksareal. Dette stemmer ikkje etter målereglane i NS3940, då eit areal på 0,6 m ut frå punktet på 1,9 m skal telle med. Dette blir best illustrert ved denne skissa:

13 ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa samt kva klagar oppgir av areal i si klage: Fritidsbustaden med BID er skattlagt med korrekt BRA (bruksareal) etter førre klage med unntak av eit areal på 0,15 m (kortvegg) x 5,1 m (langvegg) x 2 = 1,53 m2. Målet på kortveggen er kome fram ved at 0,75 m er fråtrekket 0,6 m, jamfør NS3940. RÅDMANNEN TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage datert på eigedomsskattetaksten på gnr. 99, bnr. 1, fnr. 31, på kr ,-. Klaga vert tatt til følgje grunngitt ved at BRA blir redusert til eit utgangspunkt på 91 m2. Uisolert bod i hovudetasjen på 5 m2 kjem/har allereie kome til fråtrekk frå 2014, jamfør punktet Opplysninger - Korreksjonsprotokoll på skattesetel. Vedtaket er endeleg og kan ikkje påklagast vidare. For søksmål gjeld fristane i likningslova 11-1 nr 4 og skattebetalerlova Dette følgjer av eigedomsskattelova 23. Etter reglane i likningslova 11-1 nr 4 er søksmålsfristen 6 månader frå skatteytar får melding om klagenemndas vedtak.

14 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /16 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 46/4/1 Arkivnr.: 14/199 46/4/1 - KLAGE 2016 PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 X Plan, bygg og BILDER 6 S /4/1 - EIGEDOMSSKATT FRÅ NY TAKST 7 X Plan, bygg og SKATTESETEL SEPTEMBER I Hjartdal Landbruk og Fritid A/S v/agnar Andersen 46/4/1 - KLAGE PÅ GRUNNLAG EIGEDOMSSKATT U Hjartdal Landbruk og Fritid A/S v/agnar Andersen 10 X Plan, bygg og 12 U Hjartdal Landbruk og Fritid A/S v/agnar Andersen KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 2016 FOR 46/4/1 - MELLOMBELS SVAR SKATTESETEL 2016 M/TAKSTMATRISE VARSEL OM SYNFARING I SAMBAND MED KLAGE 2016 PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST Vedlagde dokument: Dokument nr. 1, 6, 7, 8, 9 og 10 Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd.

15 Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage at taksten på eigedomen er for høg. Noverande eigarar opplyser at han kjøpte 2/3 av eigedomen i 2008 for kr ,-. Næringsbygg med BID er skattlagt med totalt 577 i hovudetasjen fordelt med 57 m2 kontor/forretning og 520 m2 industri/verkstad. Andre høgde på 81 m2 er skattlagt som kontor/forretning. Klagar har ikkje kommentert desse areala. Saka vert lagt fram for sakkunnig nemnd til skjønnsvurdering. RÅDMANNEN TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage datert på eigedomsskattetaksten på gnr. 46, bnr. 4, fnr. 1, på kr ,-. Klaga vert (delvis) tatt til følgje grunngitt med:

16 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /16 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 35/1 Arkivnr.: 13/ /1 - KLAGE 2016 PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 3 X Plan, bygg og SYNFARINGSKJEMA RUTE S54 4 X Plan, bygg og BILDER RUTE S54 1 U Håvard Haugan SYNFARING PÅ EIGEDOMEN DIN 2 I Håvard Haugan BEFARING AV EIENDOMMEN MIN G.NR. 35 B.NR. 1 I HJARTDAL 5 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE S55 6 X Plan, bygg og BILDER RUTE S55 7 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE F63 8 X Plan, bygg og BILDER RUTE F63 9 X Plan, bygg og TILBAKEMELDING FAKTAARK 10 I Håvard Haugan 35/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT 11 U Håvard Haugan KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN - MELLOMBELS SVAR 12 I Håvard Haugan 35/1 BID FRITAK 13 U Håvard Haugan FRITAK FOR VERNEVERDIG BYGG 14 I Håvard Haugan 35/1 - TILLEGG TIL KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 15 I Håvard Haugan 35/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT HAUST BID LANDBRUKSBYGG

17 16 I Håvard Haugan 35/1 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT HAUST BID FELLESSETRA 17 I Håvard Haugan 35/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT HAUST BID LANDBRUK 18 U Håvard Haugan MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ 35/1 19 X Plan, bygg og SKATTESETEL SEPTEMBER I Håvard Haugan KLAGE PÅ SKATTEGRUNNLAG 21 U Håvard Haugan KLAGE PÅ SKATTEGRUNNLAGET PÅ ENKELTBYGG PÅ GNR. 35, BNR S /1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN U Håvard Haugan HANDSAMING AV KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 2014 VARSEL OM SYNFARING 24 S /1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FRÅ U Håvard Haugan MELDING OM VEDTAK 35/1 KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN I Håvard Hauagn TILLEGGSOPPLYSNINGAR OM KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN U Håvard Haugan SKATTESETEL U Håvard Haugan SAKKUNNIG KLAGENEMND SI HANDSAMING AV KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST 2014 VARSEL OM SYNFARING 30 I Håvard Haugan KOPI AV KLAGE DATERT I Håvard Haugan 35/1 -KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTEN FOR I Håvard Haugan SPØRSMÅL OM EIGEDOMSSKATT 34 I Håvard Haugan KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTEN FOR U Håvard Haugan KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FOR U Håvard Haugan SVAR PÅ SPØRSMÅL I E-POST DATERT U Håvard Haugan SVAR PÅ KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST FOR I Håvard Haugan 35/1 - NY KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATT 38 U Håvard Haugan MELLOMBELS SVAR - KLAGE 2016 EIGEDOMSSKATTETAKST PÅ GNR. 35, BNR.1 39 X Plan, bygg og SKATTESETEL FØR HANDSAMING AV KLAGE 2014 I SAKKUNNIG KLAGENEMND, MEN ETTER HANDSAMING I SAKKUNNIG NEMND 41 U Håvard Haugan VARSEL OM SYNFARING I SAMBAND MED KLAGE 2016 PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST

18 Vedlagde dokument: Dokument nr. 37, 38 og 39 Bilete av BID Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd. Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Klagar har ei klage frå 2014 som ikkje er ferdig handsama. Klaga no i 2016 er grunngitt med at taksten på eigedomen er for høg på grunn av at kårbustad BID er i dårleg stand. I si klage frå 2014 hevdar klagar at skattegrunnlaget for historiske bygg bør være lavere enn for vanlige bustader. Kårbustaden kan ikkje omsettes fritt eller pusses opp etter ønske. I eit tilleggsskriv, datert , til si klage frå 2014 skriv klagar: Eiendomsnummer/ref, Når ikke et hus er beboelig er det som oftest flere grunner til det. Viser til min klage i saken. Det ble sendt ut folk på befaring uten kompetanse til å kunne vurdere den tekniske tilstand på bygget. Resultatet av et ble vel gitt på forehand mye ekstra arbeid for kommunen og den det gjelder dessverre. Håper jeg får en ny vurdering av dette bygget gjort av fagkyndige folk, dersom ikke klagen min på bygget blir tatt til følge. esjefen peker på dette for å sjå om klaga no i 2016 er ei klage på nytt grunnlag, eller om tilstanden på bygget har vore vurdert i tidligare klage. ekontoret er kjent med at grunngjevinga no i 2016 er framført muntleg av klagar under synfaring med sakkunnig nemnd og klagenemnd i samband med klaga 2014.

19 Etter ei samla vurdering meiner eigedomsskattesjefen at sakkunnig nemnd bør handsame klaga som ei klage på nytt grunnlag. Kjem sakkunnig nemnd fram til anna standpunkt, må klaga avvisast. Våningshus BID har fått ein IF på 0,8, som er det øvste sjiktet for bygg ferdigstilt før Det er ikkje gitt fråtrekk for manglande straum, jamfør opplysningar i klaga om at straumen er kopla frå. I andre saker er det bedt om stadfesting frå kraftlag på at fråkopling har funnet stad. Det er ikkje gitt fråtrekk for kloakkanlegg som ikkje fungere, jamfør klaga. esjefen kan ikkje sjå ar Rammer og retningsliner inneheld nokon obligatorisk reduksjon i IF på grunn av dårleg VA-anlegg. Eventuell reduksjon på dette grunnlag er skjønn. Det er heller obligatorisk reduksjon i IF på grunn av at bygget stend tomt. Eventuell reduksjon på dette grunnlag er skjønn. RÅDMANNEN TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage datert på eigedomsskattetaksten på gnr. 35, bnr. 1, på kr ,-. Sakkunnig nemnd peiker på at taksten er etter at klage 2014 er handsama av sakkunnig nemnd, men før endeleg handsaming i sakkunnig klagenemnd. Sakkunnig nemnd har vurdert IF ut frå tilstand på kårbustad BID Klaga vert (delvis) tatt til følgje grunngitt med:

20 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Sakkunnig nemnd /16 ESK Saksansvarleg: Arkiv: GBNR- 52/10 Arkivnr.: 13/ /10 - KLAGE 2016 PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE S39 2 X Plan, bygg og BILDER RUTE S39 3 X Plan, bygg og SYNFARINGSSKJEMA RUTE F53 4 X Plan, bygg og BILDER RUTE F53 5 I Liv Haugeberg 52/10 - KLAGE EIGEDOMSSKATTETAKST U Liv Haugeberg MELLOMBELS SVAR - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKST FRÅ X Plan, bygg og SKATTESETEL 2014 Vedlagde dokument: Samtlege Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV : Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova esktl) Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova vedtatt Saksgang: Sakkunnig nemnd handsamar klaga. Viss klaga ikkje blir tatt til følgje, gjeng ho vidare til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd.

21 Bakgrunn for saka: I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen frå skatteåret 2014, jamfør esktl 3, 1. ledd, bokstav a). I løpet av 2013 blei det gjennomført synfaring av bustad-, fritids- og næringseigedomar i kommunen. Sakkunnig nemnd har utarbeida Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Disse låg til grunn for synfaringa i 2013 og skal ligge til grunn for synfaring av nye skatteobjekt fram til ny alminneleg taksering skal finne stad. Alminneleg taksering skal skje kvart tiande år, jamfør esktl 8 A-3 (2). Vedtak om eigedomsskattetakst blei sendt ut med klagefrist Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare. Vurdering: Eigar skriv i klage at taksten på eigedomen er for høg og at det ikkje er vatn, straum elelr avlauip til nokon av bygga. Vidare skriv klagar at fritidshytte med BID , Breivassvegen 809, på 30 m2 er eit bygg som er satt opp for å halde stulen ved like. ekontoret har kontrollert faktaopplysningar om eigedommen på nytt og sett på foto frå synfaringa: Fritidsbustaden med BID , Breivassvegen 809 er skattlagt med korrekt BRA (bruksareal). Utgangspunkt IF er 1,0 og det er gitt fråtrekk for manglande VA og straum. Fritidsbustaden med BID , Hågåvassvegen 99, er skattlagt med korrekt BRA. Det er ikkje gitt fråtrekk for manglande VA og straum. Utgangspunkt IF er 0,9. Følgjande punkt er skjønnsvurderingar og må handsamast av sakkunnig nemnd: Vurderingsfaktor indre før fråtrekk for manglande VA og straum Er BID , Breivassvegen 809, landbruksbygg? RÅDMANNEN TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage datert på eigedomsskattetaksten på gnr. 52, bnr. 10, på kr ,-. Klaga vert (delvis) tatt til følgje: Sakkunnig nemnd har vurdert om BID , Breivassvegen 809, er fritidsbustad eller landbruksbygg. Sakkunnig nemnd har vurdert IF ut frå tilstand på bygga. Begge fritidsbustadene skal ha fråtrekk for manglande VA og straum. Ny, samla, IF blir 0,7.

22

23

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 25.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08.00 11.30 Saksnr til og frå: 003/16-011/16 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: leiar Olav Øyen Medlemene blei

Detaljer

Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd

Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd Møtedato: 03.07.2015 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 08.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Sakkunnig klagenemnd

Møteinnkalling for Sakkunnig klagenemnd Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Sakkunnig klagenemnd Møtedato: 30.09.2016 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 08.00 Befaring Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling for Sakkunnig klagenemnd

Møteinnkalling for Sakkunnig klagenemnd Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Sakkunnig klagenemnd Møtedato: 08.04.2016 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl. 08.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Hjartdal kommune Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Møtedato: 08.04.2016 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Tuddal Møtetid: Kl. 08.00 13.45 Saksnr til og frå: 030/16-038/16 Møtet blei styrt av: Ronny

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 03.07.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 17:40 Saksnr til og frå: 061/15-072/15 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: nestleiar Sverre Haugan Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 22.05.2015 Møtestad: Møtetid: Kl. Saksnr til og frå: 019/15-030/15 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: leiar Olaf Bekkhus Medlemene blei innkalla i skriv datert

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Hjartdal kommune Møtedato: 26.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 16:50 Saksnr til og frå: 011/16-018/16 Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Møtet blei styrt av: leiar Ronny Wergeland

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Hjartdal kommune Møtedato: 18.03.2016 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl. 08.00 15.10 Saksnr til og frå: 019/16-029/16 Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Møtet blei styrt av: Ronny Wergeland,.eiar

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtedato: 16.07.2015 Møtestad: Kommunehuset + synfaring Møtetid: Kl. 08:00 15:30 Saksnr til og frå: 095/15-106/15 Møtet blei styrt av: leiar Olaf Bekkhus

Detaljer

Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd

Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd 0 Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd Møtedato: 22.09.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 16.00 Medlemmer og varamedlemmer i sakkunning nemnd har møteplikt til dette møtet.

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 19.05.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 Saksnr til og frå: 008/15-018/15 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: Olaf Bekkhus Medlemene blei innkalla

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst Møtedato: 23.03.2010 Møtestad: Tuddal skule Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 26.08.2011 Møtestad: Kommunehuset,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 08:00 Merk Tida! Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 11.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 26.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Synfaring sak 053/13. Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett Møtedato: 04.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 09.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 20.06.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møtebok for Utval for kultur og oppvekst

Møtebok for Utval for kultur og oppvekst Hjartdal kommune Møtedato: 30.08.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00-18.30 Saksnr til og frå: 017/10-019/10 Møtebok for Utval for kultur og oppvekst Møtet blei styrt av: Håvard Kaasa, leiar

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 02.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 20.01.2016 Møtestad: Synfaring Russmarken og Gvålsheia/Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.30 18.40 Saksnr til og frå: 001/16-010/16 Møtet

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 03.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.30 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 11.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.10 19.10 Saksnr til og frå: 066/15-076/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.15 Saksnr til og frå: 039/16-051/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 039/14-043/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst Møtedato: 30.05.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Møtedato: 18.05.2015 Møtestad: Avdeling for Heimesjukepleie Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 01.11.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval Møtedato: 23.05.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 08.10.2012 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 10:00 Merk tida!!!!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for Levekår og Kultur

Møteinnkalling for Utval for Levekår og Kultur 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for Levekår og Kultur Møtedato: 28.11.2011 Møtestad: Kommunehuset, møterom Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 018/16-025/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audusn Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 21.10.2015 Møtestad: Synfaring i Tuddal sak 55/15 og 56/15. Møte på kommunehuset Møtetid: Kl. 16.30 21.15 Saksnr til og frå: 053/15-065/15

Detaljer

Ullensvang herad Heradsstyret. Møteprotokoll

Ullensvang herad Heradsstyret. Møteprotokoll Ullensvang herad Heradsstyret Møteprotokoll Møtedato: 21.02.2014 Møtetid: Kl. 11:30 12:30 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 006/14-008/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Møtedato: 07.04.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehust Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 19:30 Saksnr til og frå: 068/10-076/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 07.11.2012 Møtestad: Kommunehuset,formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:55 Saksnr til og frå: 113/12-120/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 07.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 21.06.2017 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl. 12.00 18.45 Saksnr til og frå: 048/17-057/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 03.11.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 16.01.2012 Møtestad: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 05.10.2010 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:10 Saksnr til og frå: 025/15-029/15 Møtet blei styrt av: varaordførar

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 05.12.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Møtedato: Tysdag 30.09.2014 Møtestad: Helsekontoret Møtetid: Kl. 18.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 27.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 18:00 Saksnr til og frå: 071/12-080/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 29.11.2011 Møtestad: Kommunehuset, Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 29.05.2013 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:15 Saksnr til og frå: 022/13-029/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 01.06.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:00 Saksnr til og frå: 036/11-041/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 040/15-052/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Vår ref. 2016/ Sakkunnig ankenemnd eigedomsskatt hadde saka føre i møte som sak 2016/35.

Vår ref. 2016/ Sakkunnig ankenemnd eigedomsskatt hadde saka føre i møte som sak 2016/35. Ole Skjelnæs Fellestenester Politisk sekretariat Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 05.03.2012 Møtestad: kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /17 MF Kommunestyret /17 MF

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /17 MF Kommunestyret /17 MF Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet 30.01.2017 003/17 MF Kommunestyret 08.02.2017 004/17 MF Saksansvarleg: Maria Fremmerlid Arkiv: K2-L00 Arkivnr.: 15/548

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 18:00 19:45 Saksnr til og frå: 021/11-028/11 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 027/12-032/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Nestleiar Audun

Detaljer

Møteinnkalling for Valstyret

Møteinnkalling for Valstyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Valstyret Møtedato: 29.04.2013 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 04.05.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19.00 Saksnr til og frå: 029/11-035/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: Utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Møtedato: 20.01.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 16.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.18:00 19:15 Saksnr til og frå: 013/11-020/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:40 Saksnr til og frå: 011/15-019/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst Møtedato: 09.02.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

2 av 8 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 056/13 13/565 Faste saker 057/13 13/77 O

2 av 8 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 056/13 13/565 Faste saker 057/13 13/77 O SAMNANGER KOMMUNE 1 av 8 MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: 15:00-19:20 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 6, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 20.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Vår ref. 2016/ Sakkunnig ankenemnd eigedomsskatt hadde saka føre i møte som sak 2016/41.

Vår ref. 2016/ Sakkunnig ankenemnd eigedomsskatt hadde saka føre i møte som sak 2016/41. Arild Landa Heiavegen 28 Fellestenester Politisk sekretariat Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 20:40 Saksnr til og frå: 044/14-055/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 11.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:20 Saksnr til og frå: 024/12-037/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst Møtedato: 17.10.2011 Møtestad: Biblioteket i Sauland Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet.

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 20.05.2015 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 16:30 19:00 Saksnr til og frå: 028/15-031/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 009/13-021/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2016 Møtestad: Synfaring/kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 067/16-076/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 11.01.2012 Møtestad: Kommunehuste,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 001/12-009/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 05.05.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett Møtedato: 18.01.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 30.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08.00 Saksnr til og frå: 097/14-098/14 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: leiar Olaf Bekkhus Medlemene blei

Detaljer

Austrheim kommune. Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 06. desember Taksering av bustad-, fritids- og næringseigedomar.

Austrheim kommune. Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 06. desember Taksering av bustad-, fritids- og næringseigedomar. Austrheim Taksering av bustad-, fritids- og næringseigedomar Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 06. desember 2018 Nestleiar Medlem Retningsliner for synfaring og taksering Austrheim Innhald l Orientering

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 12.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:30 Saksnr til og frå: 001/11-012/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 31.10.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 11.11.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling Helse-og sosialutval Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Hertugen, Operahuset Møtetid: Kl. 13:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 014/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 015/16 Godkjenning av

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 30.05.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 046/12-057/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Vår ref. 2016/ Sakkunnig ankenemnd eigedomsskatt hadde saka føre i møte som sak 2016/29.

Vår ref. 2016/ Sakkunnig ankenemnd eigedomsskatt hadde saka føre i møte som sak 2016/29. Kirsten Marie Fjelland Landasjøen 21 C Fellestenester Politisk sekretariat Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

LOV nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

LOV nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane LOV 2012-06-22 nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane DATO: LOV-2012-06-22-44 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 006/15-014/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 04.09.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Ullensvang herad. Møteinnkalling Plan- og ressursutval

Ullensvang herad. Møteinnkalling Plan- og ressursutval Ullensvang herad Møteinnkalling Plan- og ressursutval Møtedato: 29.04.2014 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 08:30 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 11.04.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 13:50 Saksnr til og frå: 042/12-053/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Gloppen kommune. Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 2. februar 2018

Gloppen kommune. Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 2. februar 2018 Retningsliner for synfaring og taksering Taksering av bustad og fritidseigedomar Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 2. februar 2018 ------------------------------- -------------------------------- --------------------------------

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 03.02.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Kommunestyremedlemene blir med dette kalla inn til møtet.

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst Møtedato: 26.09.2011 Møtestad: Kommunehuset, møterom Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE Utval: Formannskapet Møtedato: 05.11.2013 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Brattvåg Møtetid: Kl. 12:45 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 20.06.2016 Møtestad: Røde Korshuset, Tuddal Møtetid: Kl. 13.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer