V E D T A K STATENS HELSEPERSONELLNEMND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "V E D T A K STATENS HELSEPERSONELLNEMND"

Transkript

1 SAK NR. N2018/0716 Møte Autorisasjon som sykepleier Utdanning og praksis. Stadfestet. Klageren har en eldre fireårig utdanning som ledet frem til tittelen «sykepleier-tekniker» fra Jugoslavia. Utdanningen er på lavere nivå og av kortere lengde enn den norske utdanningen. Klageren har ikke fremlagt detaljert fagplan for sin utdanning. Da klageren har sin utdanning fra Jugoslavia, ble forholdet vurdert etter EØS-forskriften 6 siste ledd og vedlegg III. Nemnda kom til at klageren ikke har dokumentert tilstrekkelig yrkeserfaring til å utløse rettigheter etter denne bestemmelsen. Videre er klagerens utdanning på to kvalifikasjonsnivå lavere enn norsk utdanning slik at 13 ikke kom til anvendelse. Nemnda kom videre til at utdanningens omfang og innhold har mangler sammenlignet med den norske sykepleierutdanningen, både når det gjelder teori og praksis. Yrkeserfaring og kurs kan ikke kompensere for manglene i utdanningen. Klageren er uansett uegnet for yrket på grunn av langt fravær fra yrket. V E D T A K I STATENS HELSEPERSONELLNEMND Klager: «klager», «født» 1964 Saken gjelder: Klage over Helsedirektoratets vedtak av 19. august 2017 om avslag på søknad om autorisasjon som sykepleier, jf. lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv. (helsepersonelloven) 48 a jf. 48. Vedtak: Helsedirektoratets vedtak av 19. august 2017 stadfestes. Saksforholdet: Klageren har en fireårig utdanning som «sykepleier-tekniker» ved Vahida Maglajlic- Banja Luka i Kotor Varos, Jugoslavia. ( ). Klageren har i perioden fra 23. januar 1984 til 2. oktober 1987 arbeidet som «sykepleier» ved Helsesenteret «arbeidsgiver1». I perioden 1. november 1991 til 21. september 1993 arbeidet hun som sykepleier ved nevropsykiatrisk avdeling på samme helsesenter. Videre har hun i perioden fra 1. januar 2011 til 31. desember 2011 arbeidet som «assistent» på timebasis ved «arbeidsgiver2» sykehjem i (---). Klageren fikk 17. januar 2012 norsk autorisasjon som helsefagarbeider. Deretter har hun i perioden 1. januar 2012 til 1. mai 2016 arbeidet som helsefagarbeider i varierende stillingsprosent ved samme sykehjem.

2 Saksnr N2018/ Klageren har gjennomført oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering og deltatt på åtte e- kurs i regi av Visma innen helsearbeid i perioden 3. oktober 2016 til 28. desember Klageren søkte i 2011 første gang om norsk autorisasjon som sykepleier. I vedtak av 20. mai 2011 avslo Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) søknaden. For på et senere tidspunkt å kunne oppnå autorisasjon som sykepleier ved søknad ble klageren anbefalt å gjennomføre fagprøve i sykepleie, kurs i nasjonale fag, veiledet praksis i sengepost for voksne pasienter i minst 8 uker og veiledet praksis i psykisk helsearbeid i minst 8 uker. Den 29. desember 2016 søkte klageren på nytt om norsk autorisasjon som sykepleier. Helsedirektoratet avslo søknaden i vedtak av 19. august I e-post av 6. november 2017 påklaget klageren vedtaket. Helsedirektoratet vurderte saken på nytt, men fant ikke grunnlag for å endre sitt vedtak. Saken ble ved brev av 17. januar 2018 oversendt til Statens helsepersonellnemnd for klagebehandling. I brev av 26. juni 2018 fra Statens helsepersonellnemnds sekretariat ble klageren orientert om forlenget saksbehandlingstid. Klageren ble på nytt orientert om forlenget saksbehandlingstid i brev av 10. januar Helsedirektoratet viser til at klagerens utdanning er på videregående skoles nivå og dermed på et lavere nivå enn norsk sykepleierutdanning. Klageren oppfyller kravet om kvalifikasjonsbevis og arbeidserfaring, men ikke direktivets minstekrav til utdanning. Allmennfagene i klagerens utdanning er ikke relevante for norsk sykepleierutdanning. Utdanningen har vesentlige mangler når det gjelder innhold og omfang av teoretisk og praktisk undervisning sammenlignet med norsk utdanning. Utdanningen er ikke jevngod med norsk sykepleierutdanning. Klagerens yrkeserfaring kan ikke alene kompensere for nivåforskjell og teoretiske mangler i utdanningen. Klageren ble i opprinnelig avslag gitt informasjon om å søke opptak ved en norsk utdanningsinstitusjon i Norge som tilbyr sykepleierutdanning og søke om fritak for enkeltemner på bakgrunn av sin utdanning. Klageren anfører at Helsedirektoratets vedtak ikke er i tråd med EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv. Hun påpeker at utdanningen ikke er fra Bosnia-Herzegovina, men fra Jugoslavia. Sykepleiere med utdanning i dagens Slovenia eller Kroatia har det samme teoretiske grunnlaget som de som tok sin utdanning i dagens Bosnia- Herzegovina. Klageren viser til at hun kjenner flere med samme bakgrunn som henne og med utdanning fra Slovenia eller Kroatia som har fått norsk autorisasjon som sykepleier. Som følge av at hennes utdanning og yrkeserfaring er godkjent for praktisering som sykepleier i Kroatia har hun rett til autorisasjon. Klageren anfører at avslaget hun har fått er i strid med forvaltningslovens prinsipp om likebehandling, og mener også at saksbehandlingen har tatt lang tid. Det vises for øvrig til klagen av 6. november 2017 i sin helhet. Statens helsepersonellnemnds vurdering: Statens helsepersonellnemnd har kommet til at klageren ikke har rett til autorisasjon som sykepleier, jf. helsepersonelloven 48 a jf. 48. Avtaler om gjensidig godkjenning

3 Saksnr N2018/ Etter helsepersonelloven 48 a første ledd bokstav b har klageren rett til autorisasjon som sykepleier dersom hun «har bestått utenlandsk eksamen som er anerkjent etter avtale om gjensidig godkjenning etter 52». Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å godkjenne helsepersonell fra andre EØS-land, forutsatt at den som søker autorisasjon kan fremlegge nærmere bestemt dokumentasjon på at den gjennomførte utdanningen er i samsvar med krav fastsatt i direktiv 2005/36/EF om anerkjennelse av ervervsmessige kvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsdirektivet). I Norge er disse reglene gjort til en del av norsk rett ved forskrift av 8. oktober 2008 nr om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits (EØS-forskriften). Klageren har fremlagt et «certificate on level of education" fra Croatian nursing council som bekrefter at hun har rett til å arbeide som sykepleier i Kroatia. Følgelig har hun rett til å få saken vurdert etter EØS-forskriften. Etter EØS-forskriften 6 siste ledd har søker med kvalifikasjonsbevis fra det tidligere Jugoslavia rett til autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning på de vilkårene som fremkommer av forskriften vedlegg III. Av EØS-forskriften vedlegg III første ledd, jf. nr. 4 og nr. 1, følger det at kvalifikasjonsbevis utstedt av Jugoslavia, og som gir adgang til yrkesaktivitet som sykepleier med ansvar for alminnelig sykepleie, er likestilt med bevis som nevnt i forskriften 6 og 9, og gir rett til autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom klageren legger frem en attest utstedt av kompetent myndighet som dokumenterer at klageren faktisk og rettmessig har utøvd det aktuelle yrket på den aktuelle medlemsstatens territorium i minst tre sammenhengende år i løpet av de siste fem år før attesten ble utstedt. Videre må kompetent myndighet i de aktuelle landene dokumentere at slike kvalifikasjonsbevis har samme rettslige gyldighet innenfor deres territorium som de kvalifikasjonsbevis de selv utsteder når det gjelder adgang til yrkesvirksomhet som nevnt i nr. 1, jf. vedlegg III første ledd, bokstav a) og b). Klageren har fremlagt en attest utstedt av Kroatia som bekrefter at hun har adgang til å utøve yrket som sykepleier i Kroatia. Helsedirektoratet har innhentet en IMI-rapport angående klagerens utdanning som er vedlagt i saken i saken. Av denne fremgår det at klageren ikke har utøvd yrket som sykepleier i minst tre sammenhengende år i løpet av de siste fem år før attesten ble utstedt. Følgelig oppfyller hun ikke vilkårene i EØS-forskriften vedlegg III, bokstav a). Klageren har ikke rett til autorisasjon etter EØS-forskriften 6. Søkere som ikke oppfyller autorisasjon etter 5 til 11 skal vurderes etter bestemmelsene i 13 og 15, jf. EØS-forskriften 12 første ledd. For å få rett til autorisasjon som sykepleier etter EØS-forskriften 13 første ledd må klageren fremlegge kvalifikasjonsbevis som kreves i Kroatia for der å kunne utøve yrket som sykepleier. Videre må utdanningen ikke være mer enn ett kvalifikasjonsnivå lavere enn tilsvarende norsk utdanning, jf. bestemmelsens andre ledd, og vedlegg I. Klageren har fremlagt kvalifikasjonsbevis som kreves i Kroatia for å utøve yrket som sykepleier. Hennes utdanning er imidlertid på videregående nivå, og hun var 15 år da hun påbegynte utdanningen. Utdanning på videregående nivå er to kvalifikasjonsnivå lavere enn tilsvarende norsk sykepleierutdanning, og klageren har derfor ikke rett til autorisasjon etter denne bestemmelsen.

4 Saksnr N2018/ Nemnda legger dermed til grunn at EØS-forskriften 13 ikke kommer til anvendelse i foreliggende tilfelle. Ettersom yrket som sykepleier er lovregulert i Kroatia kommer heller ikke EØS-forskriften 14 til anvendelse. Nemnda bemerker at det ikke er grunnlag for å vurdere EØS-forskriften 15, fordi denne bestemmelsen forutsetter at klageren oppfyller vilkårene i 13 eller 14. Klageren har ikke rett til norsk autorisasjons om sykepleier etter helsepersonelloven 48 a bokstav b). Jevngod utdanning Etter helsepersonelloven 48 a første ledd bokstav c vil klageren ha rett til norsk autorisasjon som sykepleier dersom hun «har gjennomført utdanning og bestått utenlandsk eksamen som anerkjennes som jevngod med tilsvarende norsk utdanning og eksamen». Bestemmelsen gir anvisning på en sammenligning mellom den utenlandske og den norske utdanningen. Det avgjørende er om klagerens utdanning har et nivå, omfang og et faglig innhold som gjør at den kan anses som jevngod med norsk sykepleierutdanning. Den norske sykepleierutdanningen er en treårig bachelorutdanning fra universitet eller høyskole. Kravene til innhold og omfang av utdanningen fremgår av forskrift til rammeplan for sykepleierutdanning og rammeplan for sykepleierutdanningen, begge fastsatt av Kunnskapsdepartementet 25. januar Utdanningen skal bestå av totalt 180 studiepoeng hvorav halvparten skal utgjøre praksisstudier, jf. forskriften 1 og 3. Formålet med sykepleierutdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for sykepleierfaglig arbeid i alle ledd av helsetjenesten, i og utenfor institusjoner. Statens helsepersonellnemnd har fått opplyst at omfanget av sykepleierstudiet utgjør cirka 4800 timer ved Høgskolen i Sørøst-Norge og ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er en jevn fordeling mellom teori og praksis. Egenstudier kan utgjøre inntil 30 prosent. Nemnda legger til grunn at norsk sykepleierutdanning har en samlet studiebelastning på cirka 4800 timer, herunder cirka 2400 timer praksis og cirka 2400 timer teori. Det følger av EØS-forskriften, jf. direktiv 2005/36/EF om anerkjennelse av ervervsmessige kvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsdirektivet) artikkel 31, at en sykepleierutdanning skal omfatte minst tre års studier, og 4600 timer teoretisk og praktisk utdanning. Den teoretiske utdanningen skal utgjøre minst en tredjedel av utdanningens varighet, og undervisningen skal være under veiledning av kompetent personell. Den kliniske utdanningen/ praksisen skal utgjøre minst halvparten av utdanningens varighet. Nemnda anser at det som er angitt å være den nedre grense for hva som kan godkjennes etter EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv når det gjelder en utdannings omfang og varighet, også vil være den absolutte nedre grense ved vurdering av utdanning fra et land utenfor EØS-området. For å kunne vurdere om klagerens utdanning er jevngod med norsk sykepleierutdanning, må det av den dokumentasjon som fremlegges klart fremgå hvor stor del av undervisningen som er teori, veiledet klinisk praksis og hva veiledningen har bestått i, og hvor stor andel som utgjør egenstudier. Klageren har en fireårig sykepleierutdanning fra Jugoslavia ( ). Utdanningen inneholder et stort omfang allmennfag, og klageren var 15 år da hun påbegynte utdanningen. Det fremgår av dokumentasjonen at dette er en utdanning på videregående skoles nivå, og dermed på et lavere nivå enn norsk sykepleierutdanning. Nemnda legger til grunn at det samlede faglige innholdet ikke kan likestilles med det som det undervises i på høyskolenivå. Dette tillegges vesentlig vekt i vurderingen. Klagerens utdanning har videre betydelige mangler når det gjelder innhold og omfang av teoretisk undervisning og veiledet klinisk praksis sammenlignet med norsk sykepleierutdanning, jf. kravene som fremgår av forskriften 1 og 3.

5 Saksnr N2018/ Klagerens utdanning er ikke jevngod med norsk sykepleierutdanning, og hun har ikke rett til autorisasjon som sykepleier etter helsepersonelloven 48 a første ledd bokstav c. Nødvendig kyndighet Etter helsepersonelloven 48 a første ledd bokstav d vil klageren ha rett til autorisasjon som sykepleier dersom hun har «godtgjort å ha den nødvendige kyndighet ved bestått eksamen i helsefaglig utdanning, og tilleggsutdanning eller yrkeserfaring». Klageren har dokumentert ni års yrkeserfaring som sykepleier fra «arbeidsgiver3». Videre har hun omtrent fire års yrkeserfaring som helsefagarbeider ved «arbeidsgiver2» sykehjem. Hun deltatt på åtte e-kurs i regi av Visma innen blant annet brukermedvirkning og ansvar for utskrivningsklare pasienter i perioden 3. oktober 2016 til 28. desember De påviste manglene i klagerens utdanning er imidlertid av et så stort omfang, og av en slik art, at hun ikke gjennom yrkespraksis eller kurs kan kompensere for dette. Det vil være nødvendig med ytterligere teoretisk og veiledet klinisk praksis i sykepleie. Klageren har ikke den nødvendige kyndighet for yrket, og hun har ikke rett til autorisasjon som sykepleier etter helsepersonelloven 48 a første ledd bokstav d. Langt fravær fra yrket Det følger av helsepersonelloven 48 a andre ledd bokstav b, jf. 53 andre ledd og 57 første ledd at klageren ikke har rett til autorisasjon dersom det foreligger omstendigheter som ville gitt grunnlag for tilbakekall av autorisasjon etter helsepersonelloven 57. Klageren har angitt yrkeserfaring frem til 2003, men stillingstittel er ikke dokumentert. Siste dokumentasjon med stilingstittel som «sykepleier» er fra Selv om hun skulle hatt rett til autorisasjon på grunnlag av en av de overnevnte bestemmelser, vil hun basert på foreliggende dokumentasjon være uegnet til å utøve sitt yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av langt fravær fra yrket, jf. 57 første ledd. Klagen har ikke ført frem, og det påklagede vedtak stadfestes. Avgjørelsen er i tråd med nemndas praksis i sammenlignbare saker. Nemnda beklager at saksbehandlingstiden har blitt lang. Bergen, 18. februar 2019 Inger Bonnie Gjerde Rune Lium Trond Egil Hansen Øystein Kilander Rune Raudeberg Mona Enstad Vedtaket er godkjent elektronisk

6 Saksnr N2018/0716 6

Vedtak i Statens helsepersonellnemnd

Vedtak i Statens helsepersonellnemnd Vedtak i Statens helsepersonellnemnd Dato: Saksnummer: Klager: Saken gjelder: 1. mars 2016 15/168 født 1986 Klage over Statens autorisasjonskontor for helsepersonells vedtak av 12. mars 2015 om avslag

Detaljer

VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND,

VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, 24.04.2003 SAKSNUMMER: 02/00176 KLAGER:, født, SAKEN GJELDER: Klage over avslag på søknad om autorisasjon som hjelpepleier, jf. helsepersonelloven 48 andre ledd bokstav

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits Høringsfrist: 2.oktober

Detaljer

Vedtak i Statens helsepersonellnemnd

Vedtak i Statens helsepersonellnemnd Vedtak i Statens helsepersonellnemnd Dato: 6. april 2016 Saksnummer: 15/268 Klager: født 1983 Saken gjelder: Klage over Statens autorisasjonskontor for helsepersonells vedtak av 4. mai 2015 om avslag på

Detaljer

Vedtak i Statens helsepersonellnemnd

Vedtak i Statens helsepersonellnemnd Vedtak i Statens helsepersonellnemnd Dato: Saksnummer: Klager: Saken gjelder: 11. mai 2016 15/182 født 1973 Klage over Statens autorisasjonskontor for helsepersonells vedtak av 18. februar 2015 om avslag

Detaljer

Vedtak i Apotekklagenemnda

Vedtak i Apotekklagenemnda Vedtak i Apotekklagenemnda Dato: Saksnummer: Klager: Advokat: Saken gjelder: 11. mai 2016 16/5 Født 1949 Kristin Ourom Klage over Statens legemiddelverks vedtak av 18. mars 2014 om avslag på søknad om

Detaljer

Klagers rettigheter ved avslag på søknad om autorisasjon

Klagers rettigheter ved avslag på søknad om autorisasjon Klagers rettigheter ved avslag på søknad om autorisasjon Øyvind Bernatek direktør 1 Klagemuligheter Statens helsepersonellnemnd (SHPN) når det gjelder resultatet Avgjørelser fra SHPN kan bringes inn for

Detaljer

NOKUT seminar Gardermoen 29. november 2011 Heidi F. Kylstad-Hansen og Margrethe Limm Ruvina. EØS Direktiv 2005/36/EF

NOKUT seminar Gardermoen 29. november 2011 Heidi F. Kylstad-Hansen og Margrethe Limm Ruvina. EØS Direktiv 2005/36/EF 1 Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) NOKUT seminar Gardermoen 29. november 2011 Heidi F. Kylstad-Hansen og Margrethe Limm Ruvina EØS Direktiv 2005/36/EF Statens autorisasjonskontor for

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om endring av forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land 15 og 23 Utsendt:

Detaljer

1hetsepersonettnemnd. Deres ref Vårref Dato 14/322-2/008/GF 2. februar ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS.

1hetsepersonettnemnd. Deres ref Vårref Dato 14/322-2/008/GF 2. februar ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. rstatens 1hetsepersonettnemnd Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vårref Dato 14/322-2/008/GF 2. februar 2015 Høringsuttalelse ny autorisasjonsordning for helsepersonell

Detaljer

En orientering til helsepersonell med utdanning fra land utenfor EU/EØS

En orientering til helsepersonell med utdanning fra land utenfor EU/EØS En orientering til helsepersonell med utdanning fra land utenfor EU/EØS I Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell (SAK) kan vi lett forestille oss fortvilelsen etter å ha kommet hjem til Norge med

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 2. januar 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 10. januar 2017 19.12.2016 nr. 1874 Forskrift om endring

Detaljer

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015)

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015) Innst. 318 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 99 L (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helsepersonelloven mv. (vilkår for autorisasjon)

Detaljer

Høring vedr. krav om praktisk tjeneste for leger med utdanning fra EU/EØSland

Høring vedr. krav om praktisk tjeneste for leger med utdanning fra EU/EØSland Likelydende: Sosial- og helsedirektoratet Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Statens helsepersonellnemnd De medisinske fakultetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø Den norske lægeforening

Detaljer

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat Utskriftsdato: 22.12.2017 08:23:24 Status: Gjeldende Dato: 12.9.2008 Nummer: FOR-2008-09-12-1071

Detaljer

Statens helsepersonellnemnd - HPN

Statens helsepersonellnemnd - HPN Statens helsepersonellnemnd - Myndighet Dato 2013-06-19 Doknr/publisert Stikkord Sammendrag Statens helsepersonellnemnd - Vedtak. Saksgang Saksnummer: 13/6. Parter Klager: Født 1973. Forfatter Omgjøring

Detaljer

GODE RUTINER GODE TILSETTINGER

GODE RUTINER GODE TILSETTINGER IS-1902 GODE RUTINER GODE TILSETTINGER Veileder for arbeidsgivere i helsetjenesten ved tilsetting av helsepersonell Heftets tittel: GODE RUTINER GODE TILSETTINGER. Veileder for arbeidsgivere i helsetjenesten

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet. 3. juli 2019

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet. 3. juli 2019 3. juli 2019 Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Innføring av spesialistgodkjenning for sykepleiere med graden master i avansert klinisk allmennsykepleie Høringsfrist: 1. oktober 2019 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Krav til veiledet tjeneste for medisinske kandidater som ikke er forpliktet til å gjennomføre turnustjeneste

Krav til veiledet tjeneste for medisinske kandidater som ikke er forpliktet til å gjennomføre turnustjeneste Rundskriv Landets kommuner De regionale helseforetakene Landets helseforetak Andre offentlig godkjente sykehus Nr. I-1/2008 Vår ref Dato 200604375-/RH 11.01.2008 Krav til veiledet tjeneste for medisinske

Detaljer

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet xxxx med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr 4 13, 19, 19 a, 26,

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 69 Lov om godkjenning

Detaljer

Utkast til ny forskrift om autorisasjon mv. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØSland

Utkast til ny forskrift om autorisasjon mv. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØSland Utkast til ny forskrift om autorisasjon mv. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØSland Kapittel 1 Innledning 1 Formål Forskriftens formål er å inkorporere i norsk lovgivning de rettigheter

Detaljer

godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

godkjenning av yrkeskvalifikasjoner Nytt EU-direktiv om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner Seniorrådgiver Vegard Pettersen, HOD Ingeniørenes Hus, 29. oktober 2008 Generelt om direktiv 2005/36 Fastsetter når landene er forpliktet

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift av 14. desember 1993 nr om kvalifikasjoner for elektrofagfolk

Forskrift om endring av forskrift av 14. desember 1993 nr om kvalifikasjoner for elektrofagfolk Forskrift om endring av forskrift av 14. desember 1993 nr. 1133 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap dd.mm.åååå med hjemmel i lov 24. mai 1929

Detaljer

Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS Arkivsak-dok. 14/08277-2 Saksbehandler Kari Strand Saksgang Møtedato Saksnr Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 27.01.2015 25/15

Detaljer

Plan for Fagprøve for sykepleiere utdannet utenfor EØS og Sveits HSN

Plan for Fagprøve for sykepleiere utdannet utenfor EØS og Sveits HSN Plan for Fagprøve for sykepleiere utdannet utenfor EØS og Sveits HSN 1 Innholdsfortegnelse Innledning.s. 3 Formålet med fagprøve.s. 3 Krav til fagprøve..s. 3 Opptakskrav.s. 4 Kvalifikasjon..s. 4 Krav for

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. desember 2018 kl. 15.50 PDF-versjon 9. januar 2019 19.12.2018 nr. 2171 Forskrift om

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer i forskrift om lisens til helsepersonell

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer i forskrift om lisens til helsepersonell Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i forskrift om lisens til helsepersonell Høringsfrist: 22. juni 2018 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Gjeldende rett... 3 2.1 EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv...

Detaljer

STATENS AUTORISASJONSKONTOR FOR HELSEPERSONELL HVEM ER VI OG HVA GJØR VI?

STATENS AUTORISASJONSKONTOR FOR HELSEPERSONELL HVEM ER VI OG HVA GJØR VI? Informasjon om SAK STATENS AUTORISASJONSKONTOR FOR HELSEPERSONELL HVEM ER VI OG HVA GJØR VI? Hvem er SAK og hva gjør vi? SAK er autorisasjonsmyndighet for 29 yrkesgrupper, som er avhengig av en godkjenning

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Høringsuttalelse - Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 14/4391- Vår ref.: 14/10075-7 Saksbehandler: Elisabeth Olafsen Dato: 08.01.2015 Høringsuttalelse - Forslag til ny

Detaljer

Merknader til ny forskrift om autorisasjon m.v. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØSland

Merknader til ny forskrift om autorisasjon m.v. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØSland Merknader til ny forskrift om autorisasjon m.v. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØSland Kapittel 1 Innledning 2 Virkeområde Se direktiv 2005/36/EF art. 2 nr. 1. Helsepersonell som

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep OSLO

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep OSLO f _ :å f å Æ' 32? Helseklage 'vas. :: a'xagr:ago :' «F Returadresse: Helseklage PB 8960 Youngstorget 0028 OSLO L' V9L988 6LO00l0l. LZOOOOVLQLOOLQ ' $09000 Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO lllvlllliillli]ii]mllilmmilfi0if

Detaljer

Statens helsepersonellnemnd - HPN

Statens helsepersonellnemnd - HPN Statens helsepersonellnemnd - Myndighet Dato 2014-03-05 Doknr/publisert Stikkord Sammendrag Statens helsepersonellnemnd - Vedtak. Saksgang Saksnummer: 13/292 Parter Klager: Født 1951. Forfatter Begrensning

Detaljer

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) Muligheter og utfordringer i autorisasjonsordningen for helsepersonell

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) Muligheter og utfordringer i autorisasjonsordningen for helsepersonell Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) Muligheter og utfordringer i autorisasjonsordningen for helsepersonell Hvem er SAK og hva gjør vi? SAK er autorisasjonsmyndighet for 29 yrkesgrupper,

Detaljer

Hva styrer innholdet og omfanget av praksisstudiene i dag, og hvilket handlingsrom har vi til å foreslå endringer?

Hva styrer innholdet og omfanget av praksisstudiene i dag, og hvilket handlingsrom har vi til å foreslå endringer? Hva styrer innholdet og omfanget av praksisstudiene i dag, og hvilket handlingsrom har vi til å foreslå endringer? Om styringsmekanismer i både UH-sektor og tjenester. Oppstartskonferanse for arbeidsgrupper

Detaljer

Prop. 99 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i helsepersonelloven mv. (vilkår for autorisasjon)

Prop. 99 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i helsepersonelloven mv. (vilkår for autorisasjon) Prop. 99 L (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i helsepersonelloven mv. (vilkår for autorisasjon) Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 2 Høringen... 5 3 Bakgrunn...

Detaljer

Direktiv 2005/36/EF betydning for utforming av fremtidige studieplaner sykepleie

Direktiv 2005/36/EF betydning for utforming av fremtidige studieplaner sykepleie Direktiv 2005/36/EF betydning for utforming av fremtidige studieplaner sykepleie Seniorrådgiver Knut Astad, juridisk avdeling Gardermoen 8. februar 2019 Endringsdirektiv 2013/55/EU EØS-avtalen Endret direktiv

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS (Forslag til endringer i lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) og ny forskrift

Detaljer

Forslag til endringer i lov og forskrift om eiendomsmegling

Forslag til endringer i lov og forskrift om eiendomsmegling Gjennomføring av yrkeskvalifikasjonsdirektivet Forslag til endringer i lov og forskrift om eiendomsmegling DATO: 1.4.2019 SEKSJON/AVDELING: SEKSJON FOR EIENDOMSMEGLING OG INKASSO/MARKEDSAVDELINGEN 2 Finanstilsynet

Detaljer

Retningslinjer og håndtering av rusproblematikk ved Hsh. Det forventes at studenten møter rusfri til studiene ved Hsh. Aktuelle lovhjemler

Retningslinjer og håndtering av rusproblematikk ved Hsh. Det forventes at studenten møter rusfri til studiene ved Hsh. Aktuelle lovhjemler Retningslinjer og håndtering av rusproblematikk ved Hsh Det forventes at studenten møter rusfri til studiene ved Hsh. Aktuelle lovhjemler Lov om universiteter og høyskoler 4-8, 4-9 og 4-10 Lov om helsepersonell

Detaljer

V e d e G o d e. o d e. Gode rutiner gode tilsettinger Veileder i gode tilsettinger av helsepersonell

V e d e G o d e. o d e. Gode rutiner gode tilsettinger Veileder i gode tilsettinger av helsepersonell tilse tin g e r IS -2 2 9 0 V e ile d e r; G o d e ru tin e r g o d e Gode rutiner gode tilsettinger Veileder i gode tilsettinger av helsepersonell Publikasjonens tittel: Gode rutiner gode tilsettinger

Detaljer

Når EU-Utdanning teller

Når EU-Utdanning teller Når EU-Utdanning teller VED KJELL MAGNE MØRK, AVDELINGSLEDER HØYERE UTDANNING I SAK NOKUT-KONFERANSEN 2013 Agenda Om SAK Lovverk og søkers rettigheter Saksbehandlingstid i SAK Revisjonen av Yrkeskvalifikasjonsdirektivet

Detaljer

Høringsuttalelse - endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell - gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv

Høringsuttalelse - endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell - gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv Vår dato Deres dato 05.2016 Vår referanse Deres referanse 16/3783 1 av 1 Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse - endringer i EØS-forskriften om godkjenning

Detaljer

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v.

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Page 1 of 7 Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Dato FOR-1999-02-08-196 Departement Finansdepartementet Publisert I 1999 517 Ikrafttredelse 08.02.1999 Sist endret FOR-2014-01-14-25 fra 01.07.2014

Detaljer

Saksnr N2017/ Helsedirektoratet viser til at klageren ikke har rett til autorisasjon eller lisens i henhold til EØS-regelverket.

Saksnr N2017/ Helsedirektoratet viser til at klageren ikke har rett til autorisasjon eller lisens i henhold til EØS-regelverket. Saksnr N2017/5705 2 Klageren søkte 14. juni 2016 om norsk autorisasjon som psykolog. Helsedirektoratet avslo søknaden om autorisasjon i vedtak av 28. september 2016. Klageren ble heller ikke innvilget

Detaljer

UTKAST TIL ENDRING I LOV 15. JUNI 2001 NR. 75 OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL.

UTKAST TIL ENDRING I LOV 15. JUNI 2001 NR. 75 OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL. UTKAST TIL ENDRING I LOV 15. JUNI 2001 NR. 75 OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL. 1. INNLEDNING Landbruks- og matdepartementet foreslår endringer i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet

Detaljer

Gjennomføring av direktiv 2005/36/EF og 2013/55/EU

Gjennomføring av direktiv 2005/36/EF og 2013/55/EU Gjennomføring av direktiv 2005/36/EF og 2013/55/EU Knut Astad NOKUT-konferansen 24. november 2015 Gjennomføring av yrkeskvalifikasjonsdirektivet Direktiv 2005/36/EF Forenkling og modernisering av 15 tidligere

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 21. januar 2014 Det gjøres følgende endringer 2-3 Opptak på grunnlag av fullført høyere utdanning Første

Detaljer

Den 9. desember 2015 traff Statens helsepersonellnemnd i. Saksnummer: 15/145

Den 9. desember 2015 traff Statens helsepersonellnemnd i. Saksnummer: 15/145 Den 9. desember 2015 traff Statens helsepersonellnemnd i Saksnummer: 15/145 Klager: født 1990 Saken gjelder: Klage over Statens helsetilsyns vedtak av 27. april 2015 om tilbakekall av studentlisens som

Detaljer

Styring av innhold og omfang av praksisstudier

Styring av innhold og omfang av praksisstudier Styring av innhold og omfang av praksisstudier Oppstartskonferanse for arbeidsgrupper i praksisprosjektet 23.1.2015 Tor Rynning Torp Seniorrådgiver UHR Hva styrer innholdet og omfanget av praksisstudiene

Detaljer

Presentasjon av yrkesgodkjenninger ved Utdanningsdirektoratet NOKUTs fagkonferanse om utenlandsk utdanning 17. 18. november 2014

Presentasjon av yrkesgodkjenninger ved Utdanningsdirektoratet NOKUTs fagkonferanse om utenlandsk utdanning 17. 18. november 2014 Presentasjon av yrkesgodkjenninger ved Utdanningsdirektoratet NOKUTs fagkonferanse om utenlandsk utdanning 17. 18. november 2014 Plan for presentasjonen Et overblikk over regulerte yrker og godkjenningsordninger

Detaljer

Yrkesgodkjenninger ved Utdanningsdirektoratet: Godkjenning av lærere i grunnopplæringen og styrere / pedagogiske ledere i barnehagen i Norge

Yrkesgodkjenninger ved Utdanningsdirektoratet: Godkjenning av lærere i grunnopplæringen og styrere / pedagogiske ledere i barnehagen i Norge Yrkesgodkjenninger ved Utdanningsdirektoratet: Godkjenning av lærere i grunnopplæringen og styrere / pedagogiske ledere i barnehagen i Norge NOKUTs fagkonferanse om utenlandsk utdanning 28. november 2011

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger) DATO: FOR-2012-12-19-1375 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner - en introduksjon. Knut Astad, seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet

Direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner - en introduksjon. Knut Astad, seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet Direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner - en introduksjon Knut Astad, seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet Direktiv 2005/36/EF Skal gjøre det enklere for borgere å få sine yrkeskvalifikasjoner

Detaljer

1. Bakgrunn. 2. Gjeldende rett. 2.1 Barnehageloven

1. Bakgrunn. 2. Gjeldende rett. 2.1 Barnehageloven Høringsnotat om forslag til forskrift for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet med hjemmel i barnehageloven 17 fjerde ledd og 18 fjerde ledd 1. Bakgrunn EØS-avtalen er inkorporert i norsk rett

Detaljer

Ombudets fremstilling av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser i saken.

Ombudets fremstilling av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser i saken. En kvinne som kun fikk godkjent to av tre år av sine PhD-studier fra Ukraina, hevdet at praktiseringen av reglene for godkjenning av utdanning fra utlandet er diskriminerende. Hun viser til at NOKUT godkjenner

Detaljer

Høringsbrev Vår ref.: 19/1516

Høringsbrev Vår ref.: 19/1516 Høringsbrev Vår ref.: 19/1516 Høring - forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie Bakgrunn Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Dato:

Vår ref.: Deres ref.: Dato: (LDO Oslo kommune Sykehjemsetaten v/ Ane Nore Nyhus Postboks 435 Sentrum 0103 OSLO Unntatt offentlighet Offi 13 Oppiysn som er underlagde teieplikt Vår ref.: Deres ref.: Dato: 13/1872- i6- AKH 201301237-2

Detaljer

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Telemark Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark Utarbeidet av Siv Roel, Solvor Brungot

Detaljer

Forslag om forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Forslag om forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Vedlegg til høringsbrev av 18.11.13 Forslag om forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Pb 8011 Dep 0030 Oslo

Helse- og omsorgsdepartementet Pb 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Pb 8011 Dep 0030 Oslo Dato: 2. februar 2015 Vår ref.: 14/07994 Saksbehandler: Ane-Berit Storvik Hurlen, ane-berit.storvik-hurlen@hioa.no Deres ref.: 14/4391 Høringsuttalelse

Detaljer

Kompletterende utdanning for sykepleiere og lærere med fluktbakgrunn i Norge

Kompletterende utdanning for sykepleiere og lærere med fluktbakgrunn i Norge 28. NOVEMBER 2016 Kompletterende utdanning for sykepleiere og lærere med fluktbakgrunn i Norge Ellen Merethe Magnus Seminar 23.november 2016 Kompletterende utdanning for sykepleiere og lærere med fluktbakgrunn

Detaljer

1 Innledning og bakgrunn. 2 Problemstilling. 3 Gjeldende rett

1 Innledning og bakgrunn. 2 Problemstilling. 3 Gjeldende rett Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 1 Innledning og bakgrunn...2 2 Problemstilling...2 3 Gjeldende rett...2 3.1 Overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper innen helsevesenet

Detaljer

Høring Forslag om endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell (gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv)

Høring Forslag om endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell (gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv) Helse- og omsorgsdepartementet Høring Forslag om endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell (gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv) Utsendt 24. mai 2016 Høringsfrist

Detaljer

Fysioterapeuter - Informasjon om endringer når det gjelder vilkår for rett til å utløse takst A8 og A9 og hvem som bekrefter denne rettigheten

Fysioterapeuter - Informasjon om endringer når det gjelder vilkår for rett til å utløse takst A8 og A9 og hvem som bekrefter denne rettigheten v4-29.07.2015 Norsk manuellterapeutforening Postboks 797 8510 NARVIK Deres ref.: Vår ref.: 11/2712-34 Saksbehandler: Cathrine Hannevig Welle-Watne Dato: 28.01.2016 Fysioterapeuter - Informasjon om endringer

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Bachelor i sykepleie Studieplan 2009/2010 Beskrivelse Bachelorutdanningen i sykepleie skal utdanne selvstendige, ansvarsbevisste, endrings- og pasientorienterte sykepleiere som viser evne og vilje til

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. november 2018 kl. 14.05 PDF-versjon 3. desember 2018 22.11.2018 nr. 1776 Forskrift

Detaljer

Vedtak i Statens helsepersonellnemnd

Vedtak i Statens helsepersonellnemnd Vedtak i Statens helsepersonellnemnd Dato: 5. april 2016 Saksnummer: 15/298 Klager: født 1956 Advokat: Per Ove Sørholt Saken gjelder: Klage på Statens helsetilsyns vedtak av 22. september 2015 om advarsel

Detaljer

VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND,

VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, VEDTAK I STATENS HELSEPERSONELLNEMND, 29.03.2011 Saksnummer: 10/132 Klager: A, født 194x. Saken gjelder: Klage over avslag på søknad om begrenset autorisasjon som lege etter tidligere tilbakekall, jf.

Detaljer

Klagesaker. ass. fylkeslege Eli Løkken

Klagesaker. ass. fylkeslege Eli Løkken Klagesaker ass. fylkeslege Eli Løkken Disposisjon Definisjoner mv rettighetsklage og tilsynssak Hva det klages på Saksbehandling og arbeidsdeling Fylkesmannen og Statens helsetilsyn Roller og oppgaver

Detaljer

Vedlegg til søknad om opptak til Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi Fakultet for helsefag. Søknadsfrist: 15. oktober 2012

Vedlegg til søknad om opptak til Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi Fakultet for helsefag. Søknadsfrist: 15. oktober 2012 Vedlegg til søknad om opptak til Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi Fakultet for helsefag Søknadsfrist: 15. oktober 2012 NB! Dette skjemaet skal fylles ut etter at du har registrert deg som søker

Detaljer

Høring Implementering av EU-direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell i norsk rett

Høring Implementering av EU-direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell i norsk rett Norsk Manuellterapeutforening Boks 797 8510 NARVIK Org.nr.: 989 617 540 Telefon: 76 96 79 99 Nett: www.manuellterapeutene.org E-post: post@manuellterapeutene.org Helse- og omsorgsdepartementet Att.: Marianne

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 169/1999 av 26. november om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 169/1999 av 26. november om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 169/1999 av 26. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

NOKUTs generelle godkjenning. Helen Eckersberg Godkjenningsseksjonen Avdeling for utenlandsk utdanning NOKUT

NOKUTs generelle godkjenning. Helen Eckersberg Godkjenningsseksjonen Avdeling for utenlandsk utdanning NOKUT NOKUTs generelle godkjenning Helen Eckersberg Godkjenningsseksjonen Avdeling for utenlandsk utdanning NOKUT Kort om NOKUT Faglig uavhengig organ under Kunnskapsdepartementet med eget styre som øverste

Detaljer

Spesialistordninger i helsevesenet

Spesialistordninger i helsevesenet Spesialistordninger i helsevesenet Norsk psykologforening Sandefjord 4. november 2009 06.11.2009 Norsk psykologforening 1 HELSEMOD nøkkeltall psykologer Ref: I Texmon, NM Stølen. Arbeidsmarkedet for helse-

Detaljer

VEDLEGG 2: Rammeplanens kapitler 3.5 b og 3.6

VEDLEGG 2: Rammeplanens kapitler 3.5 b og 3.6 VEDLEGG 2: Rammeplanens kapitler 3.5 b og 3.6 Endringsforslagene er markert med grønn farge og i kursiv. Nåværende kapittel 3.5 b)organisering av praksis Praksisstudier og ferdighetstrening er obligatorisk

Detaljer

FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA

FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA FORSKRIFT 18.06.2013 IKRAFTTREDELSE 01.08.2013 1 FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA STUDENTREGLEMENT Innholdsfortegnelse 1. OPPTAK. 3 1-1. Virkeområde

Detaljer

Fagstige for søkere med høyskoleutdanning og/eller universitetsutdanning

Fagstige for søkere med høyskoleutdanning og/eller universitetsutdanning Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn

Detaljer

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR Eksamensinstruks med kommentarer fra nedsatt eksamensutvalg Fastsatt mars 2005 med endringer 10. juni 2011

Detaljer

KR 16/03 Kvalifikasjonskrav for kantorer

KR 16/03 Kvalifikasjonskrav for kantorer KR 16/03 Kvalifikasjonskrav for kantorer Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 2.-4. mars 2003 Saksbehandler: Øyvind Meling Saksdokumenter: Kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for kantorer

Detaljer

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) Fastsettelse av forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) og endringer i visse andre forskrifter I Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning

Detaljer

Høringsnotat. - utvidelse av overgangsordningen for oppfyllelse av kompetansekrav til bemanning på ambulansebiler

Høringsnotat. - utvidelse av overgangsordningen for oppfyllelse av kompetansekrav til bemanning på ambulansebiler Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften - utvidelse av overgangsordningen for oppfyllelse av kompetansekrav til bemanning på ambulansebiler - endret

Detaljer

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG Til fakultetsstyret Dato: 13.10.2011 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF11/2011 Journalnr.: 2006/1242 Saksbehandler: Hege Nedberg REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60

Detaljer

Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell

Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell 1. Individuelle søknader Finn søknadsskjemaet på hjemmesiden til SAK. 2. Forhåndsbetaling av gebyr For å få din søknad behandlet

Detaljer

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse

Detaljer

VEDTAK NR 50/19 I TVISTELØSNINGSNEMNDA

VEDTAK NR 50/19 I TVISTELØSNINGSNEMNDA / Vedtaksdato Vår referanse Saksbehandler 08.04.2019 2018/53833 Mona Ekelund VEDTAK NR 50/19 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte mandag 8. april 2019 Ved behandlingen av saken var

Detaljer

i SPESIALITET 1. Personalia, grunnutdanning m.m. Navn: Fødselsdato: Eventuell norsk tilleggseksamen: (mnd., år) ved Vedlegg nr.

i SPESIALITET 1. Personalia, grunnutdanning m.m. Navn: Fødselsdato: Eventuell norsk tilleggseksamen: (mnd., år) ved Vedlegg nr. SØKNAD OM SPESIALISTGODKJENNING Fyll ut alle 4 sidene i søknadsskjemaet. Før opp all relevant utdanning. Ved søknad om overføring av spesialitet fra annet land, skal det fremgå minimum den utdanning som

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 18.06.08 Ref. nr.: 08/901 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemndas vedtak nr 21/08. Nemndsmøtet ble avholdt

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde Kapittel 2. Krav til foretaket

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning

Høringsuttalelse Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 13/3931 201341236 06.12.2013 Høringsuttalelse Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning Jeg viser

Detaljer

VEDTAK NR 60/19 I TVISTELØSNINGSNEMNDA

VEDTAK NR 60/19 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Vedtaksdato Vår referanse Saksbehandler 17.04.2019 2018/50490 Nina N. Hermansen VEDTAK NR 60/19 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte mandag 8. april 2019. Ved behandlingen av saken

Detaljer

Når det går galt. Åpen dag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 7. juni 2013. seniorrådgiver Vivi Opdal Statens helsetilsyn

Når det går galt. Åpen dag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 7. juni 2013. seniorrådgiver Vivi Opdal Statens helsetilsyn Når det går galt Åpen dag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 7. juni 2013 seniorrådgiver Vivi Opdal Statens helsetilsyn 1 Statens helsetilsyn har overordnet faglig tilsyn med: helsetjenesten

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 7. juli 1964

RÅDSDIREKTIV. av 7. juli 1964 364L0427.NOR Council Directive of 7 July 1964 laying down detailed provisions concerning transitional measures in respect of activities of self-employed persons in manufacturing and processing industries

Detaljer

Oppgitt tema: «Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning?»

Oppgitt tema: «Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning?» Oppgitt tema: «Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning?» Øyvind Bernatek, direktør sekretariatet for Statens helsepersonellnemnd, Klagenemnda for behandling

Detaljer

VEDTAK NR 103/18 I TVISTELØSNINGSNEMNDA

VEDTAK NR 103/18 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Vedtaksdato Vår referanse Saksbehandler 13.11.2018 2017/52852 Mahreen Shaffi VEDTAK NR 103/18 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 23. august 2018. Ved behandlingen av saken

Detaljer

Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner på vegtrafikklovens område

Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner på vegtrafikklovens område Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner på vegtrafikklovens område Cathrine Håheim Andersen jurist/førstekonsulent Vegdirektoratet 31. januar 2013 Aktuelle yrker på vegtrafikklovens område Trafikklærer Faglig

Detaljer

Merknader til forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger

Merknader til forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger Merknader til forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger Merknadene til forskriften skal lyde: Merknadene er en veiledning for å utdype innholdet i forskriftens

Detaljer

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige!

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 25.11.2009 Ref. nr.: 09/14743 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 93/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Økning i antall alvorlige reaksjoner mot helsepersonell i (Nyhet fra Statens helsetilsyn også publisert som pdf)

Økning i antall alvorlige reaksjoner mot helsepersonell i (Nyhet fra Statens helsetilsyn også publisert som pdf) Økning i antall alvorlige reaksjoner mot helsepersonell i 2014 (Nyhet fra Statens helsetilsyn 3.2.2015 også publisert som pdf) Det var 134 helsepersonell som mistet til sammen 137 autorisasjonen i 2014,

Detaljer