Partnarskapsmøte 15. september 2021

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Partnarskapsmøte 15. september 2021"

Transkript

1 Partnarskapsmøte 15. september 2021

2 Program 10:00 Velkommen v/møteleiar Petter Sortland, ordførar Høyanger kommune 10:05 Status Nye Førde sjukehus v/arve Varden, administrerande direktør Helse Førde Nye Vestland fylke, endringar i regionstruktur v/frode Kyrkjebø, dagleg leiar KS Vestland Tenester til born og unge v/børge Tvedt, klinikkdirektør psykisk helsevern, Helse Førde 10:45 Pause 11:00 Helsefellesskap v/marte Ulltang, samhandlingssjef Helse Førde Elin Sørbotten, interkommunal samhandlingskoordinator - Nasjonal helse- og sjukehusplan - Arbeidet lokalt, innleiing og tid til drøfting Betre felles planlegging v/anne Kristin Kleiven, utviklingsdirektør Helse Førde Åslaug Krogsæter, kommunedirektør Stad kommune 11:55 Avslutning/oppsummering

3 Moderniseringsprosjektet «Nye Førde sjukehus» Arve Varden, administrerande direktør Helse Førde

4 Prosjektet har utvikla seg frå 2015

5 Styrevedtaket 29. januar 2021 Meir nytt areal og redusert ombyggingsarbeid på eksisterande bygg. Løysinga gir auka pasientkvalitet og betre driftsforhold i byggetida. Auka areal (nytt + eksisterande) gir fleksibilitet for å kunne møte framtida og ta inn endringsbehov i helsetenesta. Livabygget er det store kostnadsvolumet i prosjektet vårt.

6 Grunnsteinmarkeringa for Livabygget

7 Semje om moderniseringa av FSS Ordførar Olve Grotle Ordførar Alfred Bjørlo - Vi har ikkje lenger strid om sentralsjukehuset, eller strukturar i Sogn og Fjordane. No er det samarbeid som gjeld - på alle område. - Eg gler meg over det store løftet som no blir gjort for å fornye det nedslitne Førde Sentralsjukehus, og at vi no saman skal utvikle både framtidsretta lokalsjukehustenester og gode helsetenester i fellesskap i Sogn og Fjordane og Vestland. Tida for strid er over, no skal vi løfte i flokk.

8 Frå byggegropa. Ferdig med foringsrøra

9 Overordna framdriftsplan Livaprosjektet går fram til sommaren 2024 Ombygging for Svana 2 og Svana 3 startar i 2024

10 OU-prosessar blir viktige framover

11 Struktur og kultur for samhandling Frode Kyrkjebø, dagleg leiar KS Vestland «Ein sjølvstendig og nyskapande kommunesektor»

12 Strukturar til nytte for kvarande Kommunal samhandling har samvirka med samhandlingsstrukturen mellom kommunane og Helse Førde. Forankring, informasjon, involvering og felles satsingar.

13 Kvar skal vi med helsefellesskapa? Informasjon > felles verkelegheitsforståing og samordning? Felles satsingar -> felles prioriteringar og planar? Forankring -> forplikting? Involvering -> partnarar?

14 Vestland eit fylke i endring KS skapar lokale møteplassar for kommunar og fylka. Våra formelle organ føl fylkesgrensene Eit fylke som framleis er i støypeskeia

15 Samarbeidsavtale mellom KS og regjeringa om helsefellesskap Tydeligere samarbeidsstruktur Bedre felles planlegging Økt samordning Felles virkelighetsforståelse Sekretariat Bedre beslutningsprosesser Tydelige prioriteringer Lokale tilpasninger Innspill til neste Nasjonale helse- og sykehusplan Les avtalen her: 923fa82a0899daff/191023_hellesfellesskap_avtale.pdf

16 KS som tilretteleggjar for god samhandling KS vil i sine organer og nettverk oppfordre kommunene til å delta i helsefellesskapene i tråd med prinsippene i avtalen mellom KS og Regjeringen. KS vil tilby å være til stede på arenaene der kommunene møter sykehuset KS bør være representert både i Partnerskapsmøte og Strategisk samarbeidsutvalg i helsefellesskapet. KS vil bidra som utviklingspartner til den videre utviklingen av helsefellesskapene. KS vil sette status i helsefellesskapene på dagsorden i regionale møteplasser og utvalg, for å bidra til forankring og tilslutning til modellene som utvikles KS vil bidra til å avklare spørsmål rundt representasjon og forankring, godtgjørelse til representanter i samarbeidsutvalg, kompensasjon til fastlegene og brukerrepresentanter. KS kan bidra med råd og veiledning med hvordan finne en måte å samarbeide på som dreier seg om konsensusbeslutninger. Det er viktig at kommunene bevarer sin autonomi. KS følger med på etableringen og utviklingen av helseforetakene, og synliggjør utfordringer og muligheter i kontaktmøtene med staten. Særlig gjelder dette å identifisere behov for endringer i rammebetingelsene.

17 Takk for meg og lukke til med arbeidet!

18 Psykisk helsevern for born og unge Børge Tvedt, direktør Helse Førde

19 Høge ventetider, prioritere dei alvorlegaste Ca 30 prosent auke i tilvisingar frå oktober og til juni samanlikna med 2019 Auka ventetider Sett inn ekstra ressursar og prioritert dei mest alvorleg sjuke

20 Vedvarande høge tilvisingstal

21 Utvikling tal ventande

22 Utvikling og trend

23 Samanlikning over tre år

24 Tiltak psykisk helsevern born og unge Nordfjord BUP - styrka med to psykologstillingar Førde BUP styrka med klinisk sosionomstilling - ikkje fått rekruttert LISlege, overlege eller psykolog Sogndal BUP aukar stillingsprosent for erfaren psykolog - tilsett ny psykolog i 60 prosent stilling frå Det vil fortsatt ta litt tid før vi ser full effekt av tilsetjingane PBU har gjennomført kurs for førstelinja for å styrke dei i arbeid med pasientar som slit med sjølvskading og sjølvmordsåtferd. Over hundre personar frå kommunane deltk, i tillegg til mest alle tilsette i PBU. Dette trur vi vil styrkje samarbeidet rundt pasientane ytterlegare.

25 ..framhald tiltak Ein nyttar kapasitet ved ungdomsavdeling psykisk helsevern (døgnpost) til utgreiing for poliklinikkane når det er høve til det. Innleige av behandlarar frå Bergen til gruppebehandling for foreldre. Dette er privatpraktiserande psykologspesialistar frå emosjonsfokusert tradisjon. Samstundes blir behandlarar frå PBU med for å tileigne seg kunnskap for å drive dette arbeidet vidare.

26 Tal tilvisingar per 1000 born og unge Variasjon frå 68 tilviste born per 1000 innb. til 33 tilviste born per 1000 innb.

27 Tal «episodar» per 1000 born og unge Variasjon frå 454 episodar per 1000 innbyggarar til 138 episodar per 1000 innbyggarar.

28 Avtalte årsverk Variasjon mellom 75,6 årsverk og 34,2 årsverk pr innb.

29 Tilvisingskjelde

30 Meir informasjon Om barn og unges helseteneste - Helse Fonna (helse-fonna.no) Barn og unges helseteneste YouTube

31 Nasjonal helse- og sjukehusplan Elin Sørbotten, interkommunal samhandlingskoordinator Marte Ulltang, konst. samhandlingssjef Helse Førde

32 Stortingsmeldinga Mål: Realisere pasientens helseteneste på ein berekraftig måte

33 Hovudprinsipp i avtala Tydelegare samarbeidsstruktur Betre felles planlegging Auka samordning Felles forståing av røyndomen Sekretariat Betre beslutningsprosessar Tydelege prioriteringar Lokale tilpassingar Innspel til neste helse- og sjukehusplan Lenke til avtalen: _hellesfellesskap_avtale.pdf

34 Arbeidsdeling i helsefellesskap Tydelegare samarbeidsstruktur Felles forståing av røyndomen Sekretariat

35 Krav til partane Betre felles planlegging

36 Partnarskapen Auka samordning Lokale tilpassingar Betre vedtaksprosessar

37 Prioriterte pasientgrupper Tydelege prioriteringar.

38 Medverknad Innspel til neste nasjonale helse- og sjukehusplan.

39 Nasjonal helse og sjukehusplan Partnarskapsmøte Elin Sørbotten, Interkommunal samhandlingskoordinator Marte Ulltang, Konst. Samhandlingssjef Helse Førde

40 Nasjonal helse og sjukehusplan Mål: Realisere pasientens helsetjeneste på ein bærekraftig måte

41 Hovudprinsipp i avtala Tydeligere samarbeidsstruktur Bedre felles planlegging Økt samordning Felles virkelighetsforståelse Sekretariat Bedre beslutningsprosesser Tydelige prioriteringer Lokale tilpasninger Innspill til neste Nasjonale helse- og sykehusplan Les avtalen her: 923fa82a0899daff/191023_hellesfellesskap_avtale.pdf

42 Hovedprinsipper i avtala Tydeligere samarbeidsstruktur Sekretariat Felles virkelighetsforståelse Bedre felles planlegging Økt samordning Bedre beslutningsprosesser Lokale tilpasninger Tydelige prioriteringer Innspill til neste Nasjonale helse- og sykehusplan

43 Hovedprinsipper i avtala Tydeligere samarbeidsstruktur Sekretariat Felles virkelighetsforståelse Bedre felles planlegging Økt samordning Lokale tilpasninger Bedre beslutningsprosesser Tydelige prioriteringer Innspill til neste Nasjonale helse- og sykehusplan

44 Hovedprinsipper i avtala Tydeligere samarbeidsstruktur Sekretariat Felles virkelighetsforståelse Bedre felles planlegging Økt samordning Lokale tilpasninger Bedre beslutningsprosesser Tydelige prioriteringer Innspill til neste Nasjonale helse- og sykehusplan

45 Hovedprinsipper i avtala Tydeligere samarbeidsstruktur Sekretariat Felles virkelighetsforståelse Bedre felles planlegging Økt samordning Bedre beslutningsprosesser Lokale tilpasninger Tydelige prioriteringer Innspill til neste Nasjonale helse- og sykehusplan Prioriterte pasientgrupper

46 Hovedprinsipper i avtala Tydeligere samarbeidsstruktur Sekretariat Felles virkelighetsforståelse Bedre felles planlegging Økt samordning Bedre beslutningsprosesser Lokale tilpasninger Tydelige prioriteringer Innspill til neste Nasjonale helse- og sykehusplan

47 Partnarskapsmøte Elin Sørbotten, Interkommunal samhandlingskoordinator Marte Ulltang, Konst. Samhandlingssjef Helse Førde

48 Vår struktur for samhandling To samhandlingsstrukturar som ein bør kjenne til: Ein kommunal (KS) Ein samhandlingsstruktur som er felles for spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta/ kommunane Intensjon om at dei to skal bidra til nytte for kvarandre

49 Målsetjing for arbeidet med Helsefellesskapet Sikre betre, gjensidig og felles planlegging og utvikling av tenestene Etablere framtidig samhandlingsstruktur for helsefellesskap, vurdert ut frå dagens struktur og kva som må tilpassast for å imøtekomme føringar og mål i NHSP Etablere ein struktur som skal ivareta kravet om at brukarar skal delta på alle nivå og at fastlegar vert involverte som rådgjevarar i aktuelle prosessar Skissere felles målbilete og ambisjonar på kort og lengre sikt Utarbeide rammeavtale for samarbeidet

50 ARBEIDSPROSESSEN Helsefellesskap mellom Helse Førde og kommunane 5. Saka og rapporten handsama i koordineringsrådet Saka og rapporten handsamast og forankrast i dialogmøtet 11 juni Utarbeida grunnlagsdokument, utforma mandat og etablert arbeidsgruppe (2020) 2. Fag og koordineringsrådet handsama sak om helsefellesskap hausten Saka og rapporten handsama i fagrådet Rapport ute på to høyringsrundar til medlemmane 3. Arbeidsgruppa har hatt 3 møter og utarbeidd rapport med tilrådingar frå arbeidsgruppa

51

52 Helsefellesskap mellom kommunane og Helse Førde Partnarskapsmøte Ordførarar og kommunedirektørar frå kommunane og styret i Helse Førde møtast i dag i første Partnarskapsmøtet Strategisk samarbeidsorgan Samansett av strategisk overordna leiing i kommunane og HF Felles strategisk planlegging og formelle avgjersle i konkrekte samhandlingssaker Fagleg samarbeidsutval Samansett av fagleg leiing i kommunane og HF Utarbeide konkrete prosedyrar og tenestemodellar basert på føringar frå strategisk samarbeidsutval Kommunedirektørnivået skal vere representert som faste medlemmar av partnarskapsmøte, noko som er nytt. Arbeidsgruppa tilrår oppnevning av medlemmer for fire år av gangen Det er lagt vekt på gjennomgåande representasjon i samhandlingsstrukturen, mellom nivåa og på tvers av organisasjonane sine møteplassar. Arbeidsgruppa tilrår at aktuelle samarbeidspartar vert invitert inn i utvala alt etter kva sak som skal handsamast.

53 Helsefellesskap mellom kommunane og Helse Førde Fastlegerepresentasjon Opprette eige nettverk i kommunane med representasjon av kommuneoverlegar frå opptakskommunane til Helse Førde. Nettverket skal ha eige sekretariat, medlemmar vert oppnemnd av kommuneoverlegane frå opptakskommunane til Helse Førde. Brukarrepresentasjon Felles brukarutval sørger for brukarrepresentasjon inn i våre felles utviklingsprosjekt, og i våre felles møteplassar. Arbeidsgruppa tilrår at dette samarbeidet vert vidareført, og at felles brukarutval vert representert gjennomgåande i alle våre samhandlingsutval Faggrupper Det må etablerast faggrupper, på tvers av nivåa, med særleg kompetanse og interesse for dei prioriterte gruppene. Faggrupper for prioriterte pasientgrupper vert oppnemnd etter behov og drøfting i samarbeidsutvala Samordna sekretariatsfunksjon: Samhandlingssjef HFD og interkommunal samhandlingskoordinator for kommunane Faste gjennomgåande representantar i alle råd og utval.

54 Prioriterte pasientgrupper Skrøpelege eldre Betre førebyggande behandling og/eller oppfølging reduserte reinnleggingar Eit betre samarbeid om førebygging av sjukdomsforverring, tidleg innsats og betre utskrivingsprosess Så lenge helsehjelpen er forsvarleg, blir den gitt der pasient er for å unngå unødig forflytning Eldre med psykisk sjukdom bør få tilbod om utredning og behandling på lik linje med yngre vaksne Psykisk helse Klar ansvars- og oppgåvefordeling mellom aktørar internt i kommunen og i spesialisthelsetenesta Kortare ventetid (under 40 dagar vaksne og 35 dagar born innan 2021) ACT/FACT er integrert del både hos spesialisthelsetenesta og kommunar Tverrfaglege ambulante team implementerast der det er befolkningsmessig grunnlag (helseføretak og kommunar har det med i planlegging og utvikling) Vidareutvikle og betre pakkeforløp (bl.a. inkludere avtalespesialistane) Legge til rette for utvikling av digital oppfølging og behandling

55 Prioriterte pasientgrupper Pasientar med fleire kroniske lidingar Ta i bruk og vidareutvikle eksisterande tenester som brukarstyrte senger og akutteam til brukarar med alvorlege og langvarige lidingar Tilgang til tilpassa tenester av god kvalitet Individuelt tilpassa opplegg for dei som har behov for det Helsefellesskapa jobbar systematisk med utarbeiding av gode forløp pasient opplever heilskapelege og samanhengande teneste Born og unge Barn og unge med familie skal leve så normalt som mulig Forebygging gjennom tidlig innsats og behandling = mindre helsetap og bedre livskvalitet God samhandling innad i HO-tjenestene og på tvers av nivåer og mellom aktører er særlig viktig Et styrket samarbeid rundt barn og unge - Bedre psykiske helsetjenester for denne gruppen Lett, tilgjengelig hjelp Behov for utvikling av flere digitale og ambulante tilbud Barn og unge i psykiatri: Rask avklaring og styrket tverrfaglig tilbud

56 Andre oppdrag med same målgrupper: Andre oppdrag med same målgrupper: Leve hele livet Primærhelseteam Mestre hele livet Handlingsplan mot selvmord Opptrappingsplan barn og unges psykisk helse 0-24 samarbeidet

57 Dagleg samhandling Praksiskonsulentar og øvrige nettverk Felles Her vil vi bygge vidare på eksisterande faglege utval og nettverk, og vidareutvikle og prioritere ut i frå lokale behov. brukarutval Fagleg samarbeidsutval Strategisk samarbeidsutval Partnarskapsmøtet Faggruppe Faggruppe Faggruppe eldremedisin Faggruppe Skrøpelege eldre Psykisk helse Born og unge Pasientar med fleire kroniske sjukdomar Fagnettverk Læringsnettverk «Gode pasientforløp» Forbetringsutdanning felles Primærhelseteam (Kinn, Eid) -Oppfølgingsteam (Kinn) - Medisinsk avstandsoppfølging (E Pakkeforløp PHV Læringsnettverk gode pasientforløp Fact-team Born og unge si helseteneste (modell Fonna) Digitale helsetenester/velferd steknologi Læringsnettverk gode pasientforløp Forbetringsutdanning Primærhelseteam - Oppfølgingsteam (Kinn) Tidlegare: Storbrukarprosjektet Akutt-medisinske tenester Prehospital plan Fase 1, 2, og 3

58 Andre prioriterte tiltak i vårt helsefellesskap Samarbeid om den akuttmedisinske kjeda er eitt anna område som er framheva i NHSP Helse Førde og kommunane i Helsefellesskapet skal saman gå i gjennom akuttmedisinske tenester utanfor sjukehuset i neste utviklingsplan: - Samarbeid om lokal akuttberedskap

59 Takk for oss!

60 Betre felles planlegging Anne Kristin Kleiven, utviklingsdirektør Helse Førde Åslaug Krogsæter, kommunedirektør Stad kommune

61 Fremje folkehelse og tiltak for prioriterte grupper Ansvaret skal vere uttalt i begge sine planverk Helsefellesskap Planlegge og utvikle meir samanhengande, heilskaplege og berekraftige helseog omsorgstenester for pasientar som treng tenester frå oss begge

62 Felles føringar Endring i Helse- og omsorgstenestelova 6-2 første ledd Nasjonal Helse og sjukehusplan Helse Førde og kommunane Helsefellesskapet Samarbeidsavtalen skal skildre konket korleis vi skal planlegge og utvikle tenestene ilag føringar for samarbeidet mellom kommunane og spesialisthelsetenesta partnarar om å utvikle ei heilskapleg og samanhengande behandlingskjede på tvers av nivå ny felles arena som dannar grunnlag for å organisere samhandlinga

63 Samarbeidsavtalar eit lovkrav Klare føringar for kva avtalen skal omfatte Føremålet er samarbeid og ansvarsdeling Nytt punkt 12 i Helse- og omsorgstenestelova 6-2

64 Vårt helsefellesskap Helse Førde og 17 kommunar Rammeavle: Overordna og styrande samarbeidsavtale Delavtalar: Avtalar forankra i overordna samarbeidsavtale Særavtalar: Avtalar knytt til delavtalar, med føremål å regulere meir avgrensa faglege og/eller geografiske område

65 Pasientperspektivet i helsefellesskapen Pasienten skal oppleve ei samanhengande og god tenester som ei helseteneste Samhandlingsreform Avtaleverk Helsefellesskap Pasientforløp Prioriterte grupper

66 Styringsinformasjon helsefellesskap Om pasientgruppene sin bruk av helse og omsorgstenester Føremål: leggje grunnlag for ein god og likeverdig dialog som gir rom for lokale tilpassingar og fleksible løysingar. Grunnlaget for eit godt samarbeid, er ein felles forståing av situasjonen. Involvere helse- og omsorgstenester på alle nivå og mange ulike aktørar. Informasjon om tenester på tvers av forvaltningsnivåa - tala skal vere nyttige for helsefellesskapa.

67 Vår eiga side for styringsinformasjon Samhandlingsbarometeret (samhandling-sfj.no)

68 Ulike vilkår for planlegging Plankrav frå HOD til utviklingsplan Revisjon kvart fjerde år Skal ha planstrategi - innan eit år etter vala. Ulike planverktøy Stor valfridom

69

70 Helse Førde sin utviklingsplan Utviklingsplanen skal svare på korleis vi skal løyse framtidas behov for spesialisthelsetenester og sikre pasientane våre gode tenester. I planen skal vi peike på ønska retning i sjukehusa, både dei næraste fire åra og fram til Føremålet er å skape pasientens helseteneste gjennom rett kompetanse, nye arbeidsformer, og riktige bygg og utstyr.

71 Korleis få til ønska endringar? Kan vi synkronisere planprosessar mellom Helse Førde og 17 kommunar? Har vi felles vurdering om vi har dei riktige planane møter tiltaka behova på rett måte? Kan vi samarbeid om å rette opp hol og manglar i tenestetilbodet? Har vi tydelege strategiar for helse og omsorg i kommunane? Har vi gode grunnlagsdata styringsinformasjon? Er det tenlegestrukturar og arenaer lokalt?

72 Brukarane forventar og treng vårt samarbeid Våre ønskjer Avtale korleis vi skal drive felles planlegging og utvikling Gode strukturar for samarbeid lokalt Eksempel - revisjon av utviklingsplanen til Helse Førde; involvert arbeidsgruppa for helsefellesskap og helse- og sosialutvalet om prosess for involvering og innhald Bygge vidare på det som fungerer Nærleik, korte linjer - stadleg leiing Samarbeid, også når vi har usemje Gode samhandlingsarenaer på operativt nivå - sikre stabilitet Konkrete tiltak for dei som treng det mest

Samhandlingsstrukturen i Sogn og Fjordane

Samhandlingsstrukturen i Sogn og Fjordane Samhandlingsstrukturen i Sogn og Fjordane Stig Igland, samhandlingssjef - Helse Førde HF Frode Kyrkjebø, dagleg leiar - KS Sogn og Fjordane «Ein sjølvstendig og nyskapande kommunesektor» Samhandlingsstrukturen

Detaljer

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 1 Utfordringane og målsettinga med arbeidet Det overordna

Detaljer

Pasientens helseteneste. Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde

Pasientens helseteneste. Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde Pasientens helseteneste Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde Oppdraget vårt Pasientens helseteneste handlar om korleis pasienten får høve til å påverke behandlinga,

Detaljer

Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187

Detaljer

HØYRINGSSVAR UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA HF

HØYRINGSSVAR UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA HF Arkivref: 2018/1494-10350/2018 Saksh.: Trygve Dahl Saksnr Utval Møtedato Formannskapet HØYRINGSSVAR UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA HF Framlegg til vedtak: Stord formannskap vedtek høyringssvar til Utviklingsplan

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven SAKA GJELD: Høyring av Helse strategi for Helse Vest RHF

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven SAKA GJELD: Høyring av Helse strategi for Helse Vest RHF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 02.03.2017 SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven SAKA GJELD: Høyring av Helse 2035 - strategi for Helse Vest RHF ARKIVSAK: 2017/644 STYRESAK:

Detaljer

Pasientens helseteneste

Pasientens helseteneste Pasientens helseteneste Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde Juni 2016 Pasientens helseteneste omfattar måten du som pasient får høve til å påverke behandlinga du

Detaljer

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Grunnlaget for samhandlingsreforma Folkehelselova, Kommunal helse- og omsorgstenestelov

Detaljer

KS & Helse Førde HF ønsker velkommen til. Erfaringskonferansen 2019

KS & Helse Førde HF ønsker velkommen til. Erfaringskonferansen 2019 KS & Helse Førde HF ønsker velkommen til Erfaringskonferansen 2019 Kvifor erfaringskonferanse? Dele erfaringar, reflektere saman og lære av kvarandre. Vi er i dag om lag 140 engasjerte helsearbeidarar

Detaljer

Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse

Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse 1. Partar... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Føremål... 3 4. Fora for kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling... 4 5. Bruk av nettverk... 4 6. Andre ordningar

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Arve Varden/Tom Guldhav SAKA GJELD: Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2

DATO: SAKSHANDSAMAR: Arve Varden/Tom Guldhav SAKA GJELD: Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 29.08.2018 SAKSHANDSAMAR: Arve Varden/Tom Guldhav SAKA GJELD: Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2 ARKIVSAK: 2013/2681

Detaljer

Pasientens helseteneste Helse Førde Utviklingsarbeid for framtidas spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane

Pasientens helseteneste Helse Førde Utviklingsarbeid for framtidas spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane Pasientens helseteneste Helse Førde 2030 Utviklingsarbeid for framtidas spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane Møte med Sogn regionråd 2. desember 2016 «Eitt sjukehus» fleire inngangar Vi tek utgangspunkt

Detaljer

Endringsoppgåve: Vidareutvikling av samarbeid mellom seksjonane i Psykisk helsevern for barn og unge i Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Endringsoppgåve: Vidareutvikling av samarbeid mellom seksjonane i Psykisk helsevern for barn og unge i Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Endringsoppgåve: Vidareutvikling av samarbeid mellom seksjonane i Psykisk helsevern for barn og unge i Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Nasjonalt toppleiarprogram Toril Taklo Nordfjordeid,18.

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling Helse-og sosialutval Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Hertugen, Operahuset Møtetid: Kl. 13:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 014/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 015/16 Godkjenning av

Detaljer

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald Vedteke i føretaksmøte 20.06.2016 Tilleggsdokument til styringsdokument 2016 Helse Stavanger HF Innhald 1 Innleiing... 2 2 Oppfølging av årleg melding 2015... 2 3 Oppfølging av Nasjonal helse- og sjukehusplan...

Detaljer

Fundamenta i samhandlinga. Toppleiarmøte 21. januar 2016 Odd Ivar Øvregård

Fundamenta i samhandlinga. Toppleiarmøte 21. januar 2016 Odd Ivar Øvregård Fundamenta i samhandlinga Toppleiarmøte 21. januar 2016 Odd Ivar Øvregård Kvifor samhandlingsreform Rett behandling på rett sted til rett tid SAMFUNNSUTVIKLING RESURSUTNYTTING KLARARE ARBEIDSFORDELING

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE mellom Vestnes kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE mellom Vestnes kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innleiing SAMARBEIDSAVTALE mellom Vestnes kommune og Helse Møre og Romsdal HF Partane er etter lov om kommunale helse- og omsorgstenester av 14. juni 2011 6-1 mflpålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne

Detaljer

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Regional utviklingsplan for Helse Vest RHF ARKIVSAK: 2018/661 STYRESAK: 132/18

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Regional utviklingsplan for Helse Vest RHF ARKIVSAK: 2018/661 STYRESAK: 132/18 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 05.12.2018 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Regional utviklingsplan for Helse Vest RHF ARKIVSAK: 2018/661 STYRESAK: 132/18 STYREMØTE:

Detaljer

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr. Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.4) 1. Partar Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 28.04.2017 SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/407 STYRESAK: 054/17 STYREMØTE: 11.05. 2017 FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

Avtale mellom. XX kommune og Helse Førde HF. Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg

Avtale mellom. XX kommune og Helse Førde HF. Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg Avtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg Avtale om fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde

Detaljer

Overordna avtale om samhandling mellom spesialisthelsetenesta og kommunane innanfor Helse Bergen sitt føretaksområde

Overordna avtale om samhandling mellom spesialisthelsetenesta og kommunane innanfor Helse Bergen sitt føretaksområde Overordna avtale om samhandling mellom spesialisthelsetenesta og kommunane innanfor Helse Bergen sitt føretaksområde 1. Bakgrunn Avtala er utarbeidd på bakgrunn av føringar gitt i: Nasjonal rammeavtale

Detaljer

www.saman.no Status for samhandling innan helse- og omsorgstenesta sett i høve til samhandlingsreforma og overordna samarbeidsavtale. Råd og utval: Helseutvalet skal vera Regionrådet Nordhordland

Detaljer

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF Om anbodssystemet innan rushelsetenesta Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF 1 Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 3, 12.2017 Akuttberedskap Bokn Bømlo Etne Fitjar Haugesund Jondal Karmøy Kvinnherad Odda Sauda Stord Suldal Sveio Tysnes

Detaljer

Utviklingsplan (2035) Helse Møre og Romsdal. helse-mr.no/utviklingsplan

Utviklingsplan (2035) Helse Møre og Romsdal. helse-mr.no/utviklingsplan Utviklingsplan 2019 2022 (2035) Helse Møre og Romsdal helse-mr.no/utviklingsplan Forankring Operasjonalisering av Nasjonal helseog sykehusplan og strategi 2030. I tråd med mandat iht utviklingsretning

Detaljer

Forslag til vedtak: FU- tek saka til orientering og sender den til leiargruppa for Helse Møre og Romsdal til orientering og endeleg vedtak.

Forslag til vedtak: FU- tek saka til orientering og sender den til leiargruppa for Helse Møre og Romsdal til orientering og endeleg vedtak. Internt notat Til: Frå: Forskingsutvalet Forskingssjefen Dato: 30.11.16 Kopi: HR-direktøren i Helse Møre og Romsdal Ref: FU-sak 2016-23 Emne: Mandat for utarbeiding av strategi- og handlingsplan for forsking,

Detaljer

«Samhandling under same tak» Tverrfagleg rehabilitering korleis får vi det til? Oppfølgingsteam og primærhelseteam.

«Samhandling under same tak» Tverrfagleg rehabilitering korleis får vi det til? Oppfølgingsteam og primærhelseteam. «Samhandling under same tak» Tverrfagleg rehabilitering korleis får vi det til? Oppfølgingsteam og primærhelseteam. Jan Helge Dale Kommuneoverlege, Flora kommune Disposisjon Sunnfjord medisinske senter

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål

Detaljer

STYRESAK ARKIVSAK: 2018/516 STYRESAK: 078/18 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar saka til orientering.

STYRESAK ARKIVSAK: 2018/516 STYRESAK: 078/18 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar saka til orientering. STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 04.06.2018 SAKSHANDSAMAR: Carina Mæland, Hans K. Stenby og Torleiv Bergland SAKA GJELD: Tilgjenge til avtalespesialistar innan psykisk helsevern

Detaljer

Pasientens helseteneste Helse Førde 2030

Pasientens helseteneste Helse Førde 2030 Pasientens helseteneste Helse Førde 2030 Orientering om utviklingsarbeidet Møte med KS-styret 05.09.2016 v/utviklingsdirektør Anne Kristin Kleiven Oppdraget: «Ledelsens oppmerksomhet må rettes mot hvordan

Detaljer

Hjelp. Felles retningslinjer for utarbeiding av Individuell plan mellom Helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal

Hjelp. Felles retningslinjer for utarbeiding av Individuell plan mellom Helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal Hjelp Felles retningslinjer for utarbeiding av Individuell plan mellom Helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal Innhald 1.1 Innleiing... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Omfang... 2 1.3 Bakgrunn... 2 2.1 Ansvar

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om innovasjon, forsking og utdanning

Tenesteavtale 7. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om innovasjon, forsking og utdanning Tenesteavtale 7 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om innovasjon, forsking og utdanning Innhald 1 Partar... 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag... 2 2.1 Avtalen byggjer på... 2 3 Føremål og verknadsområde...

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

Programmet Helse Førdes tilbod til psykisk sjuke pasientar ute i kommunane

Programmet Helse Førdes tilbod til psykisk sjuke pasientar ute i kommunane Programmet 13.00 13.05 Innleiing og presentasjon 13.05 14.15 Helse 2030 14.15 14.30 Pause 14.30 14.50 Helse Førdes tilbod til psykisk sjuke pasientar ute i kommunane 14.50 15.05 Kommunane si plikt i høve

Detaljer

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 18.03.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Hans K. Stenby SAKA GJELD: Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma ARKIVSAK:

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Vidar Vie SAKA GJELD: Risikostyring - styringsmål 2018 for Helse Førde HF

DATO: SAKSHANDSAMAR: Vidar Vie SAKA GJELD: Risikostyring - styringsmål 2018 for Helse Førde HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 14.03.2018 SAKSHANDSAMAR: Vidar Vie SAKA GJELD: Risikostyring - styringsmål 2018 for Helse Førde HF ARKIVSAK: 2017/4386 STYRESAK: 020/2018

Detaljer

Status, evaluering og utvikling av Samhandlingsavtalen som rammeverk

Status, evaluering og utvikling av Samhandlingsavtalen som rammeverk Status, evaluering og utvikling av Samhandlingsavtalen som rammeverk v/ Britt Valderhaug Tyrholm Samhandlingssjef Hensikt med reformen Pasienter skal oppleve et mer helhetlig tilbud Styrke samhandlingen

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 14.06.18 SAKSHANDSAMAR: Helga Stautland Onarheim SAKA GJELD: Leiing og organisering i Helse Fonna STYRESAK: 43/18 STYREMØTE: 21.06.18 Arkivsak

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 3, jan. 2018 Fagleg nettverk for folkehelse, helsefremjing og førebygging Bokn Bømlo Etne Fitjar Haugesund Jondal Karmøy

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad. Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad. Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 15/229-1 Arkiv: G20 Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar * Tilråding: Sogndal kommune dekkar sin del av kostnadene

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 01.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Tilleggsdokument til oppdragsdokument frå Helse- og omsorgsdepartementet, dagsett

Detaljer

Samhandlingsreforma i Sogn og Fjordane eit fellesprosjekt til hjelp for kommunar/kommunesamarbeid og helseforetak Vidar Roseth, leiar

Samhandlingsreforma i Sogn og Fjordane eit fellesprosjekt til hjelp for kommunar/kommunesamarbeid og helseforetak Vidar Roseth, leiar Samhandlingsreforma i Sogn og Fjordane eit fellesprosjekt til hjelp for kommunar/kommunesamarbeid og helseforetak Vidar Roseth, leiar rådmannsutvalet/prosjektleiar HELSE- MINISTER St.meld. Nr. 47 (2008

Detaljer

Styresak. Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest. Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14 Styremøte

Styresak. Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest. Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14 Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.02.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14

Detaljer

Parallellsesjon om rus og psykisk helse

Parallellsesjon om rus og psykisk helse Leiarnettverk helse- og omsorgstenester 17. november 2016 Parallellsesjon om rus og psykisk helse Innhald Opptrappingsplan for rusfeltet Tilskot til psykolog i kommunal helse- og omsorgsteneste ØH døgn

Detaljer

Dialogmøte 7. april 2017

Dialogmøte 7. april 2017 Dialogmøte 7. april 2017 Anders Riise, styreleder KS Møre og Romsdal Visjon: «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Sak 17/5 i fylkesstyret i KS, Arbeidsoppgåver/oppfølgingsoppgåver på helseområdet

Detaljer

Brukarutvalet i Sogn og Fjordane

Brukarutvalet i Sogn og Fjordane SOGN OG FJORDANE Brukarutvalet i Sogn og Fjordane Retningsliner for felles brukarutval for Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Fastsett av koordineringsrådet, 04.10.12 1. Innleiing Dette dokumentet

Detaljer

Overrca avtale samhandling mellom det kommunale barnevernet i omrle Fonna cget statlege barne i Region Vest

Overrca avtale samhandling mellom det kommunale barnevernet i omrle Fonna cget statlege barne i Region Vest Overrca avtale samhandling mellom det kommunale barnevernet i omrle Fonna cget statlege barne i Region Vest Bokn Bømlo Eidfjord Etne Fitjar Haugesund Karmøy Kvinnherad Jondal Odda Sauda Stord Suldal Sveio

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Haugesund kommune og Helseføretaket. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Haugesund kommune og Helseføretaket. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Haugesund kommune og Helseføretaket Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgmnnlag 2 3 Førernal og verknadsområde 2

Detaljer

Utkast til strategi

Utkast til strategi til strategi 2017-2022, v.0.8.1 til strategi 2017-2022 til strategi 2017-2022, v.0.8.1 Vi blir stadig fleire. Vi lever lenger, og utviklinga innan teknologi og medisin gir oss heile tida nye moglegheiter

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Utkast arbeidsgruppe sept. 17,mxv Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING Godkjent av Samhandlingsutvalet nov. 2017 Fagnettverk kommunalt ØH døgntilbod Sentrum behandlingssenter

Detaljer

Overordna avtale om samhandling mellom det kommunale barnevernet og det statlege barnevernet i Region Vest

Overordna avtale om samhandling mellom det kommunale barnevernet og det statlege barnevernet i Region Vest Overordna avtale om samhandling mellom det kommunale barnevernet og det statlege barnevernet i Region Vest Askøy Austevoll Austrheim Fedje Fjell Fusa Granvin Kvam Lindås Masfjorden Meland Modalen Os Osterøy

Detaljer

Innleiing Viser til motteke høyringsbrev frå Helse Midt-Norge RHF (HMN) 26. juni 2018 knytt til Regional utviklingsplan for perioden (2035).

Innleiing Viser til motteke høyringsbrev frå Helse Midt-Norge RHF (HMN) 26. juni 2018 knytt til Regional utviklingsplan for perioden (2035). Diskusjonsnotat Regional utviklingsplan HMN 2019-2022 (2035) Innleiing Viser til motteke høyringsbrev frå Helse Midt-Norge RHF (HMN) 26. juni 2018 knytt til Regional utviklingsplan for perioden 2019-2022

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I FINNØY

RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I FINNØY RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I FINNØY KVA ER INDIVIDUELL PLAN? Individuell plan er eit samarbeidsdokument. Alle som har behov for langvarige og koordinerte tenester skal få utarbeidd ein individuell

Detaljer

Koordinerande einingar ( KE ), individuell plan ( IP ) og koordinator i Møre og Romsdal

Koordinerande einingar ( KE ), individuell plan ( IP ) og koordinator i Møre og Romsdal Koordinerande einingar ( KE ), individuell plan ( IP ) og koordinator i Møre og Romsdal Handlingsplan 2017-2019 Formål Sikre at ansvar og oppgaver som er knyttet til koordinerende enhet(ke), individuell

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Utviklingsplan Helse Fonna HF

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Utviklingsplan Helse Fonna HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 14.06.18 SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Utviklingsplan Helse Fonna HF STYRESAK: 39/18 STYREMØTE: 21.0618 Arkivsaker 45/17, 63/17,

Detaljer

Utkast til strategi Strategi for Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Utkast til strategi Strategi for Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus Strategi for Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus 2017-2022 1 Vi blir stadig fleire. Vi lever lenger, og utviklinga i teknologi og medisin gir oss heile tida nye moglegheiter for diagnostikk

Detaljer

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar SAKSOPPLYSNINGAR Kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde har etablert fleire felles prosjekt og ordningar for å utvikle samhandlinga

Detaljer

Samhandlingsreforma - status og planar for samarbeidsavtalar mellom Helse Førde og kommunane

Samhandlingsreforma - status og planar for samarbeidsavtalar mellom Helse Førde og kommunane Samhandlingsreforma - status og planar for samarbeidsavtalar mellom Helse Førde og kommunane Sogn regionråd 20.04.12 Vidar Roseth samhandlingssjef Helse Førde Helse- og omsorgstenestelova: «Avtalen skal

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Møte: Møte nr i Lokalt samhandlingsutval for Ålesund sjukehusområde

Møte: Møte nr i Lokalt samhandlingsutval for Ålesund sjukehusområde Møtereferat Møte: Møte nr. 1-2019 i Dato: 10. april 2019 Stad: Ålesund rådhus, lavblokka møterom 470 Møtetid: kl. 10.00-14.00 Til stades: Frå : Giske kommune ved kommunalsjef Lene Bjørlo Overå Haram kommune

Detaljer

Samhandlingsreforma -Kva skal på plass?

Samhandlingsreforma -Kva skal på plass? Samhandlingsreforma -Kva skal på plass? strategikonferansen Jon Bolstad Helse Førde samhandling forbetrast, menneska er dei same! Fokus! Sjå på Sogn og Fjordane! Vi har løyst oppgåvefordelinga oss i mellom

Detaljer

Samhandlingsstruktur i Sogn og Fjordane på helseområdet

Samhandlingsstruktur i Sogn og Fjordane på helseområdet Samhandlingsstruktur i Sogn og Fjordane på helseområdet Jan Ryste, Dagleg leiar KS Sogn og Fjordane «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Samhandlingsstrukturen i Sogn og Fjordane på helseområdet

Detaljer

Pakkeforløp psykisk helse og rus. Forløpskoordinator-rolla. Ellinor Kleppenes og Sønnøve Ramsfjell

Pakkeforløp psykisk helse og rus. Forløpskoordinator-rolla. Ellinor Kleppenes og Sønnøve Ramsfjell Pakkeforløp psykisk helse og rus Forløpskoordinator-rolla Ellinor Kleppenes og Sønnøve Ramsfjell Pakkeforløp Pakkeforløpa er ein måte å organisere tenestane på, som skal sikre at alle har lik rett til

Detaljer

BEHANDLING I KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE

BEHANDLING I KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE TYSVÆR KOMMUNE Særutskrift Dato: 08.05.2018 Saksnr.: 2018/1102 Løpenr.: 14716/2018 Arkiv: H10 Sakshandsamar: ALU / JVI UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA - HØYRINGSSVAR Saksnr Utval Møtedato 11/18 Eldrerådet 28.05.2018

Detaljer

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for Tenesteavtale 8 Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande InnhaId 1 Partar 3 2 Formål og virkeområde 3 3 Bakgrunn og lovgrunnlag

Detaljer

Region Nordhordland Helsehus

Region Nordhordland Helsehus Region Nordhordland Helsehus Helsehuset brukarvenleg bærekraftig framtidsretta Forum for regionsenterkommunar 13.mars 2018 Anne Hildegunn Færøy, samhandlingskoordinator. Nordhordland Utviklingsselskap

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Vestnes kommune og Helse Møre og Romsdal HF. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Samarbeidsavtale mellom Vestnes kommune og Helse Møre og Romsdal HF. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 2011/3205 Saksbehandlar: Karin Pedersen Dato: 22.12.2011 Samarbeidsavtale mellom Vestnes kommune og Helse Møre og Romsdal HF Utval Møtedato Utvalssak

Detaljer

colourbox FoU-eining for samhandling i samarbeidsavtalene

colourbox FoU-eining for samhandling i samarbeidsavtalene colourbox FoU-eining for samhandling i samarbeidsavtalene OVERORDNA SAMARBEIDSAVTALE 6.2 Samhandlingsutvalet Samansetning Utvalet består av fire representantar frå kommunane, fire representantar frå Helse

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Referat frå Dialogmøte

Referat frå Dialogmøte Dialogmøtet er heimla i rammeavtalen mellom Helse Førde HF og kommunane i Sogn og Fjordane. Deltakarar er styret og adm. direktør i helseføretaket og ein representant frå kommunane/fylkeskommunen primært

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Gry Susanne Hetlelid Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 18/1533-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Gry Susanne Hetlelid Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 18/1533-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Gry Susanne Hetlelid Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 18/1533-1 Planlagt behandling: Hovudutval for helse og velferd Hovudutval for skule- og barnehage Administrasjonsutvalet ORGANISERING

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF

STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 09.11.2018 SAKSHANDSAMAR: Lars Erik Solend /Anne Kristin Kleiven SAKA GJELD: Rapportering om prosjekt i Helse Førde ARKIVSAK: 2013/3778 STYRESAK:

Detaljer

2. Kva helse- og omsorgsoppgåver forvaltningsnivåa er pålagt ansvar for, og felles oppfatning av kva tiltak partane til ei kvar tid skal utføre

2. Kva helse- og omsorgsoppgåver forvaltningsnivåa er pålagt ansvar for, og felles oppfatning av kva tiltak partane til ei kvar tid skal utføre 1. TENESTEAVTALE 1 2. Kva helse- og omsorgsoppgåver forvaltningsnivåa er pålagt ansvar for, og felles oppfatning av kva tiltak partane til ei kvar tid skal utføre a. Partar i avtalen Avtalen gjeld mellom

Detaljer

Visjon: «Samhandling for å utvikle pasientens helsevesen i Møre og Romsdal» Samhandlingsstrategi Styringskrav 2015

Visjon: «Samhandling for å utvikle pasientens helsevesen i Møre og Romsdal» Samhandlingsstrategi Styringskrav 2015 Visjon: «Samhandling for å utvikle pasientens helsevesen i Møre og Romsdal» Samhandlingsstrategi 2015 2017 Styringskrav 2015 Sammendrag samhandlingsstrategi Ved å utvikle helhetlige pasientforløp, trygge

Detaljer

ORGANISERING AV SEKTOR FOR SAMFUNNSUTVIKLING

ORGANISERING AV SEKTOR FOR SAMFUNNSUTVIKLING ORGANISERING AV SEKTOR FOR SAMFUNNSUTVIKLING Fellesnemnda 04.04.2019 Mål for prosessen Føremålet er gode og likeverdige tenester til innbyggarane, ei heilskapleg og samordna samfunnsutvikling og ei ny

Detaljer

Interkommunalt samhandlingsprosjekt

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Interkommunalt samhandlingsprosjekt Lokalmedisinske tenester Kommunesamling 22.03.13 Bildet har blitt tydelegare, og stadfester stor kompleksitet: Krav til kommunal analyse- og refleksjonskompetanse Viktig

Detaljer

Høyring - Verksemdsmessig utviklingsplan for Helse Førde 2015-2030

Høyring - Verksemdsmessig utviklingsplan for Helse Førde 2015-2030 Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Anne-Lene Norman, Plan- og samfunnsavdelinga Sak nr.: 15/4556-3 Høyring - Verksemdsmessig utviklingsplan for Helse Førde 2015-2030 Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Helse-og sosialutval HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 13.04.2016 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtestad: Hertugen, Operahuset Saksnr.: 014/16-019/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Kommunikasjonsplan for arbeidet med utviklingsplan. Helse Fonna HF

Kommunikasjonsplan for arbeidet med utviklingsplan. Helse Fonna HF Kommunikasjonsplan for arbeidet med utviklingsplan Kommunikasjonsplan for arbeidet med utviklingsplan Helse Fonna HF Godkjent av: Styringsgruppa prosjekt utviklingsplan Dato:31.11.2017 ENDRINGSLOGG Versj.

Detaljer

Rapportering frå program Pasientens helseteneste

Rapportering frå program Pasientens helseteneste Rapportering frå program Pasientens helseteneste Vi står overfor krevende veivalg. Det er viktig å sikre en felles virkelighetsforståelse for behovet for endringer blant befolkning, pasienter og helsepersonell.

Detaljer

Tenesteavtale 6 Retningsline for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering

Tenesteavtale 6 Retningsline for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering Retningsline for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering 1. Bakgrunn Avtalen er heimla i Lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m. kap. 6, og Lov om

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kartlegge om Tenesteavtale 3 vert følgt ved akuttinnleggingar på Medisinsk avdeling, Stord Sjukehus. Nasjonalt Topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Kartlegge om Tenesteavtale 3 vert følgt ved akuttinnleggingar på Medisinsk avdeling, Stord Sjukehus. Nasjonalt Topplederprogram Utviklingsprosjekt: Kartlegge om Tenesteavtale 3 vert følgt ved akuttinnleggingar på Medisinsk avdeling, Stord Sjukehus Nasjonalt Topplederprogram Sollaug Espedal Kull 14 Stord Sjukehus - Helse Fonna HF,

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: FRÅ: SAKSHANDSAMAR: Prosess for leiing og organisering

NOTAT. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: FRÅ: SAKSHANDSAMAR: Prosess for leiing og organisering NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: DATO: FRÅ: SAKSHANDSAMAR: SAKA GJELD: Styremedlemmer Helse Fonna HF Administrerande direktør Prosess for leiing og organisering ARKIVSAK: STYRESAK: STYREMØTE: Administrerande direktør

Detaljer

arbeidsgruppa. Arbeidet vert leia av Tysvær kommune. 2. Alle i nettverket 3. Alle i nettverket 4. Kontaktperson

arbeidsgruppa. Arbeidet vert leia av Tysvær kommune. 2. Alle i nettverket 3. Alle i nettverket 4. Kontaktperson Handlingsplan Fagnettverk barn og unge (ressursgruppa) Satsingsområde 1: Kompetanse Mål: Auka kompetanse hos fagpersonar som møter barn og unge med helseutfordringar og deira pårørande og nettverk. Nettverket

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 21.04.17 SAKSHANDSAMAR: Kenneth Eikeset SAKA GJELD: Evaluering av endringar ved Folgefonn DPS STYRESAK: 39/17 STYREMØTE: 28.04.17 FORSLAG

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2012/26-7 Gunn Tove Petterteig Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for helse, omsorg, miljø Formannskapet Kommunestyret Tenesteavtalar mellom kommunen og Helse Fonna

Detaljer