Retningslinjer for Rotary Distrikt 2280

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for Rotary Distrikt 2280"

Transkript

1 1.1 Innholdsfortegnelse Dato: Innhold 1.1 Innholdsfortegnelse 1.2 Om denne dokumentsamlingen 2.0 Organisasjon 2.1 Organisasjonsplan 2.2 Nominasjon av Guvernør 2.3 Distriktsrådet 2.4 Assisterende guvernører 3.0 Økonomi 3.1 Distriktets driftsøkonomi 3.2 Vedtekter for Kapitalfondet 3.3 Vedtekter for Tiltaksfondet 4.0 Årsmøte 4.1 Årsmøte 4.2 Distriktssamråd 4.3 Distriktskonferanse Side 1 av 1

2 1.2 Om denne dokumentsamlingen Dato: Retningslinjer for Rotary Distrikt 2280 dekker sentrale områder for styring, drift og kontroll med Distriktets aktiviteter. Målsettingen er at denne dokumentsamlingen skal være lett tilgjengelig informasjon for alle som ønsker å sette seg inn i disse sakene og et aktivt verktøy for erfaringsoverføring. Utgangspunktet er Rotary`s lover, Manual of Procedure og en del forhold som er kommet til ved sedvane og tradisjon i distriktet. I den grad der er avvik mellom distriktets vedtekter og retningslinjer og Rotary`s lover og Manual of Procedure, er det de sistnevnte som gjelder. Distriktets vedtekter og retningslinjer skal da snarest revideres tilsvarende. Det er valgt en form på denne dokumentsamlingen som gjør at det kan gjøres endringer i de enkelte kapitler uten at en må endre hele dokumentsamlingen. Likeledes kan kapitler tilføyes eller strykes om dette er aktuelt. Endringer av vedtekter må følge den prosedyre som er beskrevet under de enkelte vedtekter. Endringer av retningslinjer kan gjøres med vedtak i Distriktsrådet. Side 1 av 1

3 2.1 Organisasjonsplan Dato: Distriktsorganisasjonen Arbeidsutvalget Guvernør Sekretær Kasserer Kommunikasjonsansvarlig Side 1 av 2

4 2.1 Organisasjonsplan Dato: Nominasjonskommiteen* PDG (leder) IPDG DG * Det er utarbeidet egen prosedyre for nominasjon av guvernør Styret for distriktets fond* Kapitalfondet og Tiltaksfondet IPDG (leder) DG DGE *Kapitalfondet og Tiltaksfondet har samme styre. Fondene har egne vedtekter. Side 2 av 2

5 2.2 Nominasjon av Guvernør Dato: Disse retningslinjene er basert på Manual of Procedure. Hovedprosess for valg av guvernør: Distriktet skal nominere sin kandidat som Distriktsguvernør (DG) måneder før vedkommende tiltrer som DG. Formelt velges så Distriktguvernøren på International Convention året før tiltredelse. Nominasjonskomité: PDG* (leder), IPDG og DG * Dette er den PDG som var IPDG i foregående år. Nominasjonsprosessen (normal tidsplan i parentes): All kommunikasjon i denne prosessen skal være skriftlig/e-post. 1. Nominasjonskomiteen inviterer klubbene til å fremme forslag på distriktsguvernør (primo august). Det settes en dato som frist for innsending av forslag (15. oktober), 2. Basert på innkommende forslag gjør nominasjonskomiteen sin innstilling (30. oktober). 3. Nominasjonskomiteen underretter de foreslåtte kandidater om sin innstilling. 4. Nominasjonskomiteen underretter klubbene om sin innstilling og ber samtidig om forslag på eventuelle utfordrere (10. november). Utfordrerne må være blant de opprinnelig foreslåtte kandidater. Det skal settes en frist for å fremme utfordrere (30. november). 5. Dersom ingen utfordrere foreslås, er nominasjonskomiteens kandidat distriktets nominerte distriktsguvernør. RI og klubbene underrettes om dette (5. desember). Side 1 av 2

6 2.2 Nominasjon av Guvernør Dato: Ved forslag om eventuelle utfordrere skal klubbene informeres om dette og gies mulighet til å gi sin støtte (5. desember). Det skal settes en frist for å gi slik støtte (20. desember). 7. Om ingen utfordrer støttes av minst 5 klubber er nominasjonskomiteens kandidat nominert. RI og klubbene underrettes om dette (20 desember). Om en eller flere utfordrer støttes av minst 5 klubber skal det avholdes avstemning. 8. Det lages umiddelbart stemmesedler som sendes til klubbene med frist for retur (15.januar), bare den nominerte kandidat og godkjente utfordrere kan velges. Hver klubb har samme stemmetall som ved avstemninger i årsmøte. Den kandidat som får flest stemmer nomineres som distriktets guvernør. RI og klubbene underrettes om dette (30. januar). 9. Siste frist for å informere RI om nominert kandidat (15. februar). Rotasjon: Det er tradisjon i distriktet for at Guvernørembetet roterer geografisk, normalt 2 år i Trøndelag og så 2 år i Møre og Romsdal. Innenfor de aktuelle områdene finner en også normalt en rotasjon mellom nord og sør. Side 2 av 2

7 2.3 Distriktsrådet Dato: Hjemmel Distriktsrådet er opprettet med hjemmel i Manual of Procedure, og retningslinjene for distriktsrådet skal til enhver tid være i samsvar med lover og vedtekter for Rotary International (RI). 2. Formål Distriktsrådet er et rådgivende forum for sittende guvernør i saker av betydning for distriktets utvikling og drift, og skal bistå guvernøren ved nødvendige distriktsarrangementer eller representasjonsoppgaver etter hans anvisninger. 3. Sammensetning DG IPDG PDG DGE DGN AG DT DS DK DKom TRF Distriktsguvernør og leder av distriktsrådet Siste års distriktsguvernør Forrige års distriktsguvernør Innkommende distriktsguvernør Nominert distriktsguvernør Assisterende guvernører District Trainer Distriktets sekretær Distriktets kasserer Distriktets kommunikasjonsansvarlige Rotary Foundation ansvarlig Andre kan bli innkalt ved behov. 4. Arbeidsutvalget Distriktsguvernøren, distriktets sekretær, kasserer og kommunikasjonsansvarlige danner distriktets arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget er ansvarlig for den løpende administrasjon av distriktet. 5. Organisering DG er ansvarlig for å etablere distriktsrådet. Distriktskasserer, distriktssekretær og kommunikasjonsansvarlig utnevnes for 1 år. Assisterende guvernører kan gjenoppnevnes for 3 år. Nominert, innkommende og past guvernører er medlemmer av distriktsrådet i kraft av sin funksjon. Side 1 av 2

8 2.3 Distriktsrådet Dato: DG utarbeider terminliste for sine aktiviteter. Denne skal inneholde dato for distriktstrådsmøter, PETS/distriktssamråd, møter og seminar. DG skal utarbeide målsetting og budsjett for sitt Rotaryår og legge dette frem for distriktsrådet. DG innkaller til møte i distriktsrådet etter behov; dog skal 2 møter holdes i forbindelse med PETS og Distriktskonferansen. Rådets funksjonstid er Rotaryåret. 6. Oppgaver Distriktsrådet skal bidra til å styrke guvernørens kommunikasjon med klubbene og mellom klubbene og guvernøren. Distriktsrådets medlemmer skal planlegge, gjennomføre og rapportere de tiltak innenfor sitt ansvarsområde som er nødvendige for å oppfylle distriktets målsetting. Bistå med veiledning rettet mot klubber som ønsker assistanse innen de enkelte rådsmedlemmene sitt virkefelt. Bistå guvernøren med å aktivisere klubber som arbeider tungt. Bistå med planlegging og gjennomføring av Distriktskonferanse og PETS Bistå ved revisjon av vedtekter og retningslinjer 7. Distriktsrådets møter Møtene ledes av distriktsguvernøren med distriktssekretæren som rådets sekretær og ansvarlig for å føre møteprotokollen. Møteprotokoll sendes ut til distriktsrådets medlemmer. Hensikten med distriktsrådsmøtene er informasjon, drøfting og koordinering av de enkelte rådsmedlemmers arbeidsoppgaver. Saksliste og sakspapirer sendes ut til medlemmene senest 1 uke før møtet i distriktsrådet. 8. Økonomi Distriktsrådets utgifter dekkes av guvernørens budsjett. Side 2 av 2

9 2.4 Assisterende guvernører Dato: Assisterende guvernørs formelle plassering og ansvarsområder er forankret i New District Leadership Plan. Arbeidsoppgaver er mer detaljert beskrevet i Utbildingshandbok for bitrande guvernører. De praktiske retningslinjene for Assisterende guvernør i Distrikt 2280 er følgelig utarbeid med basis i dette. 1. Generelt Assisterende guvernørs hovedoppgave er å bistå Guvernøren med administrasjon av distriktets klubber. Assisterende guvernør utpekes av DGE i rimelig tid før PETS og helst før årsskiftet. Utnevnelsen bør på et møte i Assisterende guvernørs klubb. Assisterende guvernør deltar på alle Distriktsrådsmøter. Assisterende guvernør skal også delta aktivt på viktige distriktsarrangement og spesielt under Distriktskonferansen, PETS, Distriktssamlinger og Rotary Foundation seminar. Assisterende guvernør som DGs nærmeste kontakt med klubbene er Guvernørens rådgiver når personer til distriktsverv skal utpekes. På vegne av DG har Assisterende guvernør direkte kontakt med sine klubber, og skal i den sammenheng: Holde Guvernøren kontinuerlig underrettet om klubbenes virksomhet Følge opp klubbene i å gi tilbakemelding til Guvernøren på henvendelser innen gitte tidsfrister. Være inspirator og katalysator Være klubbpresidentens nærmeste rådgiver Formidle synspunkter mellom distriktet og klubben slik at de to leddene fungerer optimalt. Herunder også at klubben deltar aktivt på distriktsarrangement. Følge opp arbeidet med å organisere ledelsen av klubbene og i utvikling av klubbplaner i god tid før nytt rotaryår. Assisterende guvernør har også ansvaret for å stimulere klubbene i å ta utgangspunkt i RI-presidenten og Guvernørens ambisjoner når det gjelder klubbenes målsettinger. Side 1 av 3

10 2.4 Assisterende guvernører Dato: PETS DGE har ansvaret for PETS. Som en naturlig konsekvens av at Assisterende guvernør blir DGs direkte kontakt med klubbene, bør Assisterende guvernør ha en klar rolle i planlegging og gjennomføring av PETS: DGE bør sammen med sin District Trainer engasjere Assisterende guvernør i planleggingen av PETS. Som et viktig element på PETS programmet, klarlegges assisterende guvernørs rolle for deltagerne på PETS. Assisterende guvernør bør brukes som aktører i deler av programmet ved PETS. Assisterende guvernør bør ha egne møter med sine respektive klubber. Herunder bør Assisterende guvernør bl.a. ha ansvaret for innhenting av nødvendige kontaktdata for sine klubber Samarbeid mellom klubbene i Assisterende guvernørs distrikt, prosjektsamarbeid osv bør ha klart fokus på dette møtet. 3. Guvernørbesøk. Som DGs direkte klubbkontakt bør Assisterende guvernør delta på guvernørbesøkene. Det er derfor naturlig at Assisterende guvernør snarest informeres om guvernørens reiseplan og de tankene guvernøren vil presentere for klubbene. Assisterende guvernør kontakter klubbene i rimelig tid før besøkene for å avklare praktiske detaljer. Assisterende guvernør blir presentert under besøket samtidig med at klubben minnes om Assisterende guvernørs rolle og den assistanse klubben kan få fra Assisterende guvernør. Assisterende guvernør deltar aktivt under guvernørbesøket både under formøtet med klubbene og i plenumsmøtet. Assisterende guvernør informerer DG om situasjonen i den enkelte klubb i god tid før klubbesøket. Side 2 av 3

11 2.4 Assisterende guvernører Dato: Assisterende guvernørers områder/klubber Nord-Trøndelag Stjørdal, Namsos, Rørvik, Skogn, Steinkjer, Levanger, Åsen, Klinga, Egge, Frosta og Verdal Sør-Trøndelag Bjugn, Gauldal, Orkdal, Røros, Hemne, Meldal, Oppdal, Ørland og Melhus Trondheim Heimdal, Charlottenlund, Huseby Flatås, Malvik, Nidarvoll, Trondhjem, Trondhjem Vest, Lade og Trondheim Internasjonal Nordmøre Fosna, Averøy, Frei, Surnadal, Kristiansund N og Sunndal Romsdal Aukra, Fræna, Molde, Molde Øst, Midsund, Rauma og Vestnes Nordre Sunnmøre Brattvåg, Giske, Vatne/Tennfjord, Ålesund, Ålesund Øst, Spjelkavik og Ørskog, Søre Sunnmøre Hareid, Ulstein, Herøy, Ørsta, Volda, Sula, Sykkylven og Stranda Side 3 av 3

12 3.1 Distriktets driftsøkonomi Dato: Omfang Dette kapittelet omfatter økonomistyring knyttet til distriktets løpende drift, det som normalt omtales som guvernørens budsjett og regnskap. Om en skal se helheten i distriktets økonomi må en også se på Kapitalfondet, som omfatter en viktig del av det som normalt vil være balansen i et regnskap. 2. Guvernørens budsjett og regnskap Hver guvernør er ansvarlig for styring av distriktets løpende økonomiske drift i sitt guvernørår. Til å hjelpe seg har en distriktets kasserer. Inkludert i budsjett og regnskap er også kostnader som påløper i forkant av guvernøråret, i forbindelse med guvernørens deltakelse i RI-aktiviteter (Guvernørskole mm.) og eventuelle andre forberedelser som guvernøren iverksetter. Guvernøren setter opp et forslag til budsjett som først behandles i distriktsrådet og deretter godkjennes av Distriktssamrådet, som avvikles sammen med PETS, herunder per capita medlemsavgift fra klubbene. Budsjettet skal normalt balansere eller vise et forsiktig overskudd, om det budsjetteres med underskudd må dette særlig gjøres greie for. Guvernøren er ansvarlig for forsvarlig regnskapsføring, selv om arbeidet utføres av kasserer eller andre. Endelig regnskap skal revideres av distriktets valgte revisor og fremlegges på første årsmøte etter guvernørårets slutt. Eventuelt overskudd eller underskudd på guvernørens regnskap skal henholdsvis tilføres Kapitalfondet eller dekkes av Kapitalfondet. 3. Inntekter Distriktets inntekter til den løpende økonomiske drift er i hovedsak Per capita medlemsavgift fra klubbene Bidrag fra RI 4. Utgifter Større utgiftsposter har tradisjonelt vært bl.a. Rotary Norden og Norsk Rotary matrikkel Andre aktiviteter i Norsk Rotary Forum Guvernørens klubbesøk og andre reiseaktiviteter nasjonalt og internasjonalt Distriktskonferanse (guvernørens gjester), distriktssamråd, PETS og distriktsråd Aktiviteter som Ungdomsutveksling, RYLA, GSE etc. Distriktets hjemmeside og guvernørens månedsbrev Side 1 av 2

13 3.1 Distriktets driftsøkonomi Dato: Likviditet Hver guvernør oppretter egen bankkonto for sitt guvernørår. Kontoen skal avsluttes når alle økonomiske disposisjoner knyttet til guvernøråret er oppgjort og eventuelt overskudd/underskudd henholdsvis er tilført/dekket av Kapitalfondet. Kontoen skal avsluttes senest 31. desember det året guvernøren avlegger sitt regnskap til distriktets årsmøte. Da utgifter vil påløpe før de første inntekter mottaes vil guvernøren bli ytt et lån fra Kapitalfondet, normalt kr ,-. Guvernøren er ansvarlig for at alle inntekter i sitt guvernørår faktisk er mottatt og kan ikke avvikle sitt arbeide på dette området før alle inntekter enten er mottatt eller avskrevet. Side 2 av 2

14 3.2 Vedtekter for Kapitalfondet Dato: Formål Distriktets kapitalfond har primært til formål å sikre distriktets ordinære drift forbundet med guvernørens budsjetterte aktiviteter gjennom rotaryåret, herunder også distriktssamlinger og - konferanser hvis fullfinansiering av slike aktiviteter ikke kan dekkes over distriktsguvernørens drifts- og/ eller prosjektbudsjett. Ut over dette kan overskytende, disponible fondsmidler brukes til fremme av aktiviteter og tiltak initiert av distrikt og / eller klubber og som er egnet til å virkeliggjøre Rotary`s idealer og mål. (Jfr pkt 3 om disponible midler.) 2. Kapital Fondets kapital skal til en hver tid være minimum kr ,-. Fondets midler skal plasseres til høyest mulig forrentning og med best mulig sikkerhet. 3. Avkastning Årets guvernør har rett til å disponere en andel av de innestående fondsmidler som tilsvarer inntil siste års avkastning ved regnskapsårets slutt i den finansinstitusjon hvor pengene er plassert. Beløpet kan overføres til guvernøren ved rotaryårets begynnelse 01.juli. Disponeringen av beløpet skal inngå i det budsjett som godkjennes på distriktssamlingen. 4. Lån Innkommende guvernør har rett til å oppta rentefritt lån i kapitalfondet til dekning av kostnader forbundet med planlegging og drift av kommende rotaryår og som påløper før ordinære driftsmidler er disponible. Sittende guvernør kan også, etter godkjenning i kapitalfondets styre, innvilges et kortsiktig og rentefritt likviditetslån om det skulle være nødvendig for å dekke kostnader før ordinære driftsmidler, deltageravgifter og lignende er innbetalt. Tilbakebetaling av slike lån skal starte snarest og være endelig tilbakeført fondet senest 15. oktober etter at låntakerens guvernørår er avsluttet. 5. Styre Kapitalfondet forvaltes av et styre på tre medlemmer, bestående av: Immediate past guvernør - IPDG - leder Årets guvernør - DG Innkommende guvernør - DGE Første PDG etter IPDG er varamedlem til styret. Side 1 av 2

15 3.2 Vedtekter for Kapitalfondet Dato: Forvaltning Styret har ansvar for å forvalte kapitalfondet i samsvar med fondets formål. Styret kan disponere inntil 10 % av den del av fondsmidler som overgår den urørlige kapitalen (Jfr pkt 2) ved rotaryårets begynnelse. Når helt spesielle grunner tilsier det, kan ekstra beløp begrenset til den til enhver tid regnskapsmessige frie kapital (Jfr pkt 2) disponeres etter innstilling fra kapitalfondets styre og vedtak i distriktsrådet. Slik ekstra disponering skal fremlegges som egen melding og sak til distriktets førstkommende årsmøte. 7. Årsmelding og regnskap Kapitalfondets styre har ansvar for å framlegge årsmelding og regnskap for kapitalfondets drift under årsmøtet samtidig med at guvernøren framlegger sitt regnskap. Styret for fondet sørger for forsvarlig regnskapsførsel. Regnskapet revideres av årets eller fjorårets distriktsrevisor 8. Forholdet til guvernørens årsregnskap Overskudd fra guvernørens årsregnskap skal overføres distriktets kapitalfond. Tilsvarende kan et driftsunderskudd i guvernørens årsregnskap dekkes av kapitalfondet etter vedtak i distriktets årsmøte. 9. Vedtektsendringer Endring av kapitalfondets vedtekter kan skje ved vedtak på distriktets årsmøte som årsmøtesak og med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 10. Oppløsing Kapitalfondet kan bare avvikles etter vedtak i to påfølgende årsmøter og krever 2/3 flertall i begge årsmøter for å være gyldig. Ved oppløsning skal fondsmidlene tilføres Rotaryaktiviteter iht vedtak i distriktets årsmøte. Side 2 av 2

16 3.3 Vedtekter for Tiltaksfondet Dato: Formål D 2280 av Rotary International oppretter et fond til fremme av aktiviteter og tiltak som er egnet til å virkeliggjøre Rotary`s idealer og mål. 2. Avkastning Fondets midler skal benyttes til delfinansiering av prosjekter som er initiert av distriktets klubber og hvor disse kan ha vanskeligheter med selv å finansiere og gjennomføre slike. Bidrag fra fondet kan ikke overstige klubbens eget økonomiske engasjement i det aktuelle prosjekt. 3. Fondets kapital Fondets startkapital er kr ,- som er tilført fondet fra distriktets Kapitalfond. Fondets midler skal plasseres til best mulig forrentning og med betryggende sikkerhet. Avkastningen tillegges kapitalen. Maksimum 20 % av fondets regnskapsmessige kapital pr 30.juni kan benyttes i det påfølgende Rotaryår. Fondets kapital må ikke bringes under kr Tildeling av fondsmidler Tildeling av fondsmidler skjer på grunnlag av søknad fra klubbene, anbefaling fra Guvernøren og vedtak i fondets styre. Tildelingen kan skje to ganger pr. Rotaryår. Første tildeling av inntil 50 % av årets fribeløp kan skje primo januar, basert på søknad innen 31. desember. Andre tildeling skjer primo juni etter søknad innen 31. mai. 5. Forvaltning Fondet forvaltes av styret for distriktets Kapitalfond. 6. Årsmelding og regnskap Tiltaksfondets styre har ansvar for å framlegge årsmelding og regnskap for fondets drift under årsmøtet samtidig med at guvernøren framlegger sitt regnskap Styret sørger for forsvarlig regnskapsførsel. Regnskapet revideres av årets eller fjorårets distriktsrevisor. 7. Vedtektsendringer Endringer av tiltaksfondets vedtekter kan skje ved vedtak på distriktets årsmøte som årsmøtesak og med 2/3 flertall av de avgitte stemmene Side 1 av 2

17 3.3 Vedtekter for Tiltaksfondet Dato: Oppløsning Oppløsning av fondet kan besluttes av distriktets årsmøte, etter tilråding fra distriktsrådet, og saken er anmeldt som årsmøtesak på vanlig måte. Ved oppløsning tilfaller fondets midler distriktets Kapitalfond. Side 2 av 2

18 4.1 Årsmøtet Dato: Årsmøtet Årsmøtet er distriktets høyeste myndighet og årsmøtet avholdes årlig i forbindelse med Disktriktskonferansen. 2. Delegater Alle klubbene i distriktet kan sende en eller flere delegater til årsmøtet, hver delegat har 1 stemme ved avstemminger i årsmøtet. Det maksimale antall stemmeberettigede delegater fra en klubb avhenger av klubbens størrelse basert på følgende: Antall medlemmer Antall stemmeberettigede delegater Faste årsmøtesaker 1. Åpning 2. Godkjenning av fullmakter og stemmetall 3. Godkjenning av innkalling og saksliste 4. Valg av møteleder og sekretær 5. Valg av to personer til å underskrive protokollen 6. Årsmelding og regnskap for foregående år 7. Gjennomgang av årets budsjett (vedtatt i Distriktssamråd) 8. Valg av revisor 9. Årsmelding og regnskap for distriktets fond 10. Eventuelle vedtektsendringer og andre saker som er reist for årsmøtet 4. Innkalling til årsmøte Distriktsguvernøren innkaller til årsmøtet. Innkalling med all relevant dokumentasjon skal utsendes til alle klubber senest 3 uker før årsmøtet. For vedtektsendringer kan denne fristen ikke overskrides, forslag til vedtektsendringer skal være utsendt i sin helhet innen fristen. Side 1 av 1

19 4.2 Distriktssamråd Dato: Distriktssamrådet Distriktssamrådet avholdes årlig i forbindelse med PETS. 2. Delegater Alle klubbene deltar med innkommende president og sekretær, hver klubb kan stemme med det samme stemmetall som de kan ha stemmeberettigede delegater til årsmøtet. Antall medlemmer Antall stemmer Møteleder og sekretær DG er møteleder Distriktssekretær er sekretær 4. Faste Saker 1. Åpning 2. Godkjenning av fullmakter og stemmetall 3. Godkjenning av innkalling og saksliste 4. Valg av to personer til å underskrive protokollen 5. Gjennomgang og vedtak av kommende års budsjett, inklusive per capita avgift til distriktet 6. Andre saker som er meldt til Distriktsguvernøren 5. Innkalling til årsmøte DGE innkaller til møtet i forbindelse med invitasjon til PETS. Saksliste og saksdokumenter utsendes senest 1 uke før distriktssamrådet. Side 1 av 1

20 4.3 Distriktskonferanse Dato: Distriktskonferanse Distriktskonferansen avvikles årlig medio september. DG er ansvarlig for avviklingen av distriktskonferansen og utpeker normalt en eller flere klubber i sitt nærområde som arrangørklubber. 2. Deltakere Alle medlemmer m/ledsagere inviteres til distriktskonferansen. Det er tradisjon for at hver klubb minst deltar med president og sekretær m/ledsagere. Det er tradisjon for at guvernøren inviterer distriktsrådet, representant for de norske distrikter, representant for de nordiske distrikter og representant for verdenspresidenten m/ledsagere som sine gjester, og at kostnadene dekkes over guvernørens budsjett, 3. Program Det har vært tradisjon for følgende hovedprogram (med åpning for variasjoner) Fredag (ettermiddag/kveld) Ankomst Registrering Ryst sammen Lørdag Hovedprogram Lunch Hovedprogram fortsetter/ledsagerprogram Årsmøte (se 4.1 Årsmøte) Guvernørens bankett Søndag (formiddag) Eventuelt Rotary program Avslutning Avreise Side 1 av 2

21 4.3 Distriktskonferanse Dato: Invitasjon DGE presenterer neste års arrangørsted og tidspunkt på årets distriktskonferanse. Invitasjoner sendes ut til klubbene i god tid før konferansen. Side 2 av 2

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016. PRESIDENT: Ivar Blaauw

HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016. PRESIDENT: Ivar Blaauw HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016 PRESIDENT: Ivar Blaauw HÅNDBOK FOR ÅLGÅRD ROTARY KLUBB Hensikten Bruken Oppdatering Rutiner Kontinuitet Arkivering Hensikten med boken er

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN

SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN LOVER og retningslinjer Pr. 1. oktober 2008 Ajourført utgave pr. 1.10.2014 1 NORGESUNIONENS SOROPTIMIST APPELL La oss være oppriktige i vennskap og vise evne til

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération. Dato for oppdatering: 09.04.2013.

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération. Dato for oppdatering: 09.04.2013. Vedtekter Norges Kokkemesteres Landsforening Dato for oppdatering: 09.04.2013. Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011. NKLs vedtekter oppdatert etter landsmøtet

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok Vedtatt av Forbundsstyret 23.mars 2012 I henhold til NIFs straffebestemmelser kan straff ilegges dersom en person eller et organisasjonsledd bryter idrettens lover eller vedtak, herunder

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer