Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

2 DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet før nye utfordringer i form av ny lov om eiendomsmegling så dagens lys. Kjernen i all disse nye lovtilpasninger er å gi våre medlemmer stadig sterkere brukervern, rettigheter og deltakelse, noe som vi som boligbyggelag selvsagt er glad for, men som for oss som administratorer krever både kapasitetsmessige og kompetansemessige tilpasninger. Vår oppgave er på en god måte å møte framtidens krav til kompetanse, kapital og effektiv organisering og drift, samtidig med at vi tar vare på boligsamvirkets verdigrunnlag, særpreg og egenart. Vi er så heldige at vi har et fantastisk godt grunnlag i flinke ansatte og godt skolerte og ivrige tillitsvalgte i organisasjonens ulike ledd. De er alle med på å skape et levende boligsamvirke som lokalt setter store spor etter seg. Fellesskapet er noe som vi alle skal ta vare på og ytterligere pleie, for det er gjennom felles holdninger og felles innsats vi fortsatt kan skape og nå de gode målsettinger. Som framtidsrettet organisasjon har vi selvsagt etablerte planer for vår virksomhet og vår forretningside er såre enkel SBBL skal skape og tilby de beste boligløsninger for folk flest Tilslutninger fra stadig flere medlemmer og økning i antall selskaper og boliger til forvaltning, er de beste indikatorer på at samvirke har en levende framtid. Vår årsberetning for 2007 gir en god beskrivelse av organisasjonens aktivitet, måtte den bli hyggelig lesning for dere alle. Jeg nytter anledningen til å takke alle tillitsvalgte for innsatsen Hva hadde Skien vært uten dere? Som administrasjonens leder nytter jeg også anledningen til å berømme lagets ansatte for deres innsats gjennom året, og jeg føler meg sikker på at jeg har alle disse med meg når jeg lover at vi skal ta vare på den tilliten dere gir oss. Arne-Viggo Hjelm direktør Forsidefoto: Maribakkane borettslag ble klart for innflytting i Foto: Bjørn H. Pettersen

3 3 Innhold Direktøren har ordet Side 2 Innhold Side 3 SBBLs tillitsvalgte i 2007 Side 3 Innledning Side 4 Formål Side 4 Generalforsamlingen Side 4 Styret Side 4 BoligForum Side 5 Valgkomité Side 5 Likestilling Side 5 SBBLs adm., personalforhold og arbeidsmiljø Side 5 Medlemsutviklingen Side 6 Forvaltningsporteføljen Side 7 Organisasjonsvirksomheten Side 7 Bomiljøtiltak Side 8 Byggeprosjekter Side 9 Rehabilitering og tekniske tjenester Side 9 Skade-/forsikringssaker Side 10 Boligmarked og boligomsetning Side 10 Markedsføring og profi lering Side 11 Rabattordninger og avtaler for SBBLs medlemmer Side 12 Engasjement i andre selskap Side 12 Samarbeid med andre boligbyggelag Side 13 Samarbeid med kommunen Side 13 Økonomisk utvikling Side 13 Betaling for tjenester Side 14 Borettslagenes sikringsfond Side 14 Skien Boligbyggelags økonomi Side 14 Sluttord Side 16 Resultatregnskap for 2007 Side 17 Balanse Side 18 Noter til regnskapet Side 20 Revisjonsberetning Side 27 SBBLs tillitsvalgte i 2007 Styret Karl Henry Johnsen (leder) Eva Jupskås (nestleder) Thor Martin Gunstad Thorild Lunner Osdalen Jan Terje Olsen Hans Petter Heimholt (Skien kommunes representant) Elisabeth Mørch (de ansattes representant) Vararepresentanter til styret (i valgt rekkefølge): Vibeke Hegge Pawan Kumar Sharma Lise Gram Dokka Thorbjørn Nilgard Jon Ivar Moseid Frida Sviland (Skien kommunes vararepresentant) Toril Nordmo Johnsen (de ansattes vararepresentant) BoligForum May-Jorunn Antonsen Doris Skjervum Tone Ingunn Fjære Jørn Gavem Tor Ragnar Steffensen Leif Drøpping Truls Jacobsen Liv Kari Johnsen Vibeke Lin Jacobsen Anne Gro Blakstad Isak Siljan Jan Rugstad Bjørg Irene Hegland Runa Bergby Lars Morten Svendsen Arne Nicolaisen Torgeir Braute Birger Falch-Pedersen Solveig Kolle Kari Richter Vararepresentanter Kate Anita Berge Berit Skau Trine Jebsen Turid Skaug Vidar Krogsrud Valgkomite Truls Jacobsen (leder) Kate Anita Berge Tor Ragnar Steffensen Trine Jebsen Thorild Lunner Osdalen (oppnevnt av SBBLs styre) Varamedlemmer til valgkomite Jørn Gavem Leif Drøpping Anne Gro Blakstad Aud S Aasland Thor Martin Gunstad (oppnevnt av SBBLs styre) Revisjon Revisjon av Skien Boligbyggelags regnskap utføres av Ernst & Young AS, Porsgrunn

4 ÅRSBERETNING FOR 2007 Innledning Også 2007 ble et godt år for Skien Boligbyggelag. Det har vært stor aktivitet og alle virksomhetsområder har bidratt positivt til resultatet. Selv om det økonomiske resultatet er tilfredsstillende ble det som forventet ikke like godt som i I 2007 fikk vi en sterk reduksjon i etterspørselen etter nye boliger og planlagte prosjekter er blitt utsatt. Prisveksten på brukte boliger flatet ut mot slutten av året og opprettholdelse av aktivitet og markedsandeler har krevd økt innsats. Fra disse viktige delene av vår virksomhet ble derfor nettobidragene mindre enn året før. Rammebetingelsene for vår virksomhet endrer seg stadig, og 2007 var ikke noe unntak i så måte. Nødvendige tilpasninger er gjort for å oppfylle de krav som blir stilt til vår virksomhet, bl.a. er det gjort et omfattende arbeid for å forberede overgangen til ny lov om eiendomsmegling fra Vi har som mål å utvikle både innhold og kvalitet på våre tjenester i tråd med kundenes og markedets ønsker og krav. Gjennom de nye forretningsførerkontrakter har vi lagt til rette for nye tjenester. Tilbudet Daglig drift og ledelse ble presentert for de første lagene i 2007 og arbeidet fortsetter. Dessuten ble det nettbaserte verktøyet Styreportalen presentert høsten 2007 og etter en pilotperiode vil verktøyet bli gjort tilgjengelig for alle boligselskapene. Formål Boligbyggelagets formål framgår av vedtektene: Skien Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål å skaffe boliger til andelseierne gjennom borettslag eller på annen måte og å forvalte boliger for andelseierne. I tillegg har boligbyggelaget til formål å: - framforhandle fordeler på vegne av andelseierne - forestå oppføring og forvaltning av bygg på vegne av andre enn andelseierne - eie boliger, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar, som skal leies ut - drive virksomhet av betydning for andelseierne i boligbyggelaget, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar - foreta forvaltning og investering av boligbyggelagets kapital - drive eiendomsmegling Boligbyggelaget har forretningskontor i Skien. Selskapets forretningsvirksomhet tar utgangspunkt i at Grenland er et felles bolig- og arbeidsmarked, men hvor Skien er vårt hovedmarked. Boligbyggelaget er medlem i A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Generalforsamlingen Økt deltakelse på generalforsamlingen Generalforsamling i Skien Boligbyggelag ble avholdt på Thon Hotell Høyers den 4. juni med en deltagelse fra 100 delegerte, en økning fra 87 i Herav møtte 87 som delegerte fra de boende og 13 fra de ikke-boende medlemmene. Til behandling forelå de faste sakene vedrørende årsberetning, regnskap, godtgjørelser og valg. Styret Gjenvalg av styremedlemmer 7 møter 100 delegerte deltok på årets generalforsamling Styreleder Karl Henry Johnsen og styremedlemmene Jan Terje Olsen og Thorild Lunner Osdalen sto i 2007 på valg. Samtlige ble av generalforsamlingen gjenvalgt for to år. Samtlige vararepresentanter sto også på valg og alle ble gjenvalgt for ett år i slik rekkefølge: Vibeke Hegge, Pawan Kumar Sharma, Lise Gram Dokka, Thorbjørn Nilgard og Jon Ivar Moseid. Kommunens representant i styret var i 2007 Hans Petter Heimholt, med Frida Sviland som vara. Fra ble han erstattet av Knut Liljeberg, med Ole Mathisen som vararepresentant. Gjennom 2007 ble det avholdt 7 styremøter og det ble behandlet 56 protokollførte saker. Styret har spesielt vært opptatt av markedsutsiktene og rammebetingelsene for vår virksomhet og strategien for å møte de nye utfordringene. Blant saker som er behandlet nevnes spesielt oppfølging av

5 5 Valgkomiteen hadde i 2007 fire møter. Dessuten var valgkomiteen representert på høstkonferansen for tillitsvalgte i Vrådal. Likestilling God likestilling ved valg av tillitsvalgte Boligbyggelaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte. Gjennom beretningsåret har boligbyggelagets styre bestått av 3 kvinner og 4 menn. Styrets leder er en mann og styrets nestleder er kvinne. I BoligForum har det vært 10 kvinner og 10 menn. I valgkomiteen har det sittet 2 menn og 3 kvinner. Komiteens leder er mann. Styret - bak f.v. : Vibeke Hegge (1.vara), Thor Martin Gunstad, Jan Terje Olsen, Thorild Lunner Osdalen. Foran f.v. Hans Petter Heimholt, Eva Jupskås, Karl Henry Johnsen og Elisabeth Mørch. utbyggingsprosjekter, herunder stifting av borettslagene Vestsiden Hageby V og Maribakkane, samt godkjenning av bygge- og finansieringsplan for Vestsiden Hageby VI. Av andre saker nevnes bevilgninger til bomiljøtiltak, finansiering av tomtekjøp i Skien SBBL Eiendom AS, ny logo og profil for SBBL og budsjett for BoligForum Solveig Kolle og Kari Richter ble valgt som nye medlemmer etter Trygve Wang og Ronny Hårvig. De øvrige 18 medlemmene ble gjenvalgt for ett år. Blant de fem vararepresentantene ble Trine Jebsen og Turid Skaug valgt etter Solveig Kolle og Kari Richter. BoligForum hadde i 2007 èn samling der programmet var befaring av nye boligprosjekt på Vestsida, på Borgestadholmen og i Bakkane, med oppsummering og drøftinger i etterfølgende møte. Valgkomite Samtlige av valgkomiteens 4 medlemmer og 4 varamedlemmer ble på generalforsamlingen gjenvalgt for ett år. I følge lagets vedtekter skal SBBLs styre i tillegg oppnevne en egen representant med vara til valgkomiteen. I styremøte ble Thorild Lunner Osdalen valgt som ny representant og Thor Martin Gunstad som ny vararepresentant. SBBLs administrasjon, personalforhold og arbeidsmiljø Stramt arbeidsmarked Reduksjon i sykefraværet Det er fortsatt et stramt arbeidsmarked og konkurransen om arbeidskraften er stor. Vi har iverksatt tiltak for å møte denne konkurransen, og 2007 ble derfor et mer stabilt år enn i Ved ledighet i stillinger har vi klart å skaffe gode erstattere. Ved nyrekruttering legger vi vekt på å skaffe oss godt kvalifisert arbeidskraft. Det prioriteres også tiltak for å styrke kompetansen hos de ansatte. Å opprettholde en god kompetanse er nødvendig for å kunne utvikle og tilby tjenester med den kvalitet som vi ønsker. Kompetanseutviklingen gir også mer tilfredse medarbeidere som bidrar til trivsel og et godt arbeidsmiljø, som igjen gir fornøyde kunder. Per hadde vi 31 fast ansatte, fordelt på 30,6 årsverk, mot 30 ansatte fordelt på 29,35 årsverk ved inngangen til året. Den øverste ledelsen består av 1 kvinne og 4 menn. Som enhetsledere er ansatt 1 kvinne og 1 mann. Totalt er det ansatt 23 kvinner og 8 menn. Vi tilstreber likebehandling i all vår personalforvaltning. Sykefraværet ble sterkt redusert i Samlet sykefravær var 3,79 %, en reduksjon på 2,45 %- poeng i forhold til Vi har fokus på tiltak for å redusere sykefraværet gjennom samarbeidet med bedriftshelsetjenesten, de tillitsvalgte, arbeidsmiljøundersøkelser, tiltak i IA-avtalen og gjennom støtte til helsemessige tiltak for de ansatte.

6 Laget har eget verneombud samt HMS-ansvarlig, og har avtale om bedriftshelsetjeneste med Hjelp 24. Forbedret avtale om bedriftshelsetjeneste ble etablert fra og erfaringer med endringene har vært gode. I henhold til bedriftens internkontrollsystem gjennomføres det jevnlig vernerunder og alle merknader blir rettet opp. Det foretas også jevnlig kontroll av alt sikkerhets- og brannvarslingsutstyr på bygget i Cappelensgate 11. Det ble innrapport en skade/ulykke i Laget har Samarbeidsutvalg iht Hovedavtalens bestemmelser om samarbeid mellom bedriftens ledelse og de ansattes representanter. Utvalget hadde 6 møter i 2007, der bla. nytt arbeidsreglement, retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold og retningslinjer for bruk av e-post/internett ble behandlet. i En av våre eiendomsmeglere ble dessuten ansatt i ny stilling som fagansvarlig i forbindelse med at vi tok ut bevilling for eiendomsmegling. I tillegg til avdelingens ansatte er også oppgjørsansvarlig en del av meglervirksomheten. Denne stillingen er p.t. tilknyttet forvaltningsavdelingen. Medlemsutviklingen 655 nye medlemmer medlemmer totalt Fellesansiennitetsordningen øker i omfang Laget driver ikke virksomhet som i nevneverdig grad forurenser det ytre miljøet. SBBLs administrasjon er inndelt i fire hovedområder, som omtales nedenfor. Gjennom året er det foretatt enkelte organisasjonsmessige endringer og noen områder er bemanningsmessig styrket. Staben 4 ansatte Staben omfatter direktøren og hans stab med ansvar for overordnet ledelse, strategisk planlegging, samfunnskontakt, informasjon og profilarbeid og interne fellestjenester. Staben ble redusert med ett årsverk i Oppgaver tilsvarende ca 20%-stilling ble overført til forvaltningsavdelingen. Forvaltningsavdelingen 13 ansatte Avdelingen har ansvar for rådgiving og bistand ved daglig drift av boligselskapene, medlemskap i SBBL og medlemspleie, bomiljøtiltak, økonomisk forvaltning for SBBL, borettslag og andre selskaper, eierskifte og oppgjør ved kjøp/salg av boliger, fellesutgifter og inkasso. Stillingen som takstmann ble i 2007 overført til teknisk avdeling. Øvrige oppgaver i avdelingen ble styrket med ett årsverk. Teknisk avdeling - 5 ansatte Avdelingens hovedoppgaver er prosjektutvikling og nybygging, rehabilitering og teknisk rådgivning, samt skade-/og forsikringssaker. Avdelingen fikk tilført ett årsverk ved at ansvaret for skade-/forsikringssaker ble overført fra forvaltningsavdelingen. Det lønner seg å bli medlem tidlig I 2007 fikk Skien Boligbyggelag 655 nye medlemmer og hadde en avgang på 183, noe som gir en netto medlemsøkning på 472. Dermed fortsetter medlemsveksten fra tidligere år. Dette skyldes forhåpentligvis at medlemmene ser nytten av medlemskapet, og at rutinene og arbeidet med medlemskapet er styrket. Medlemstallet fordeler seg med 5083 som er andelseiere i ett av våre tilknyttede borettslag og 5618 som enten bor i borettslag uten å være andelseier eller bor i andre typer boliger. Forkjøpsretten er fortsatt vår viktigste medlemsfordel, og denne ble i 2007 benyttet i 99 tilfeller ved omsetning av tilknyttede borettslagsleiligheter. Fellesansiennitetsordningen som generalforsamlingen ga sin tilslutning til i 2003 er nå utvidet til å omfatte 42 boligbyggelag. Salgsavdelingen - 9 ansatte Avdelingen omsetter nye og brukte boliger og har også ansvaret for markedsaktivitetene i tilknytning til boligsalget. Avdelingen ble styrket med en meglerstilling

7 7 Forvaltningsporteføljen Forvaltningsporteføljen er økende 161 selskaper boliger Nye forretningsførerkontrakter Forvaltningsporteføljen har hatt en tilgang i 2007 med 5 boligselskap med til sammen 166 boliger. Det har vært to borettslag i avgang etter oppløsning, med til sammen 32 leiligheter. Totalt forvaltes etter dette 5416 boliger fordelt med 2350 boliger i småhus og 3066 i blokk. Forvaltede boligselskaper per : 138 tilknyttede borettslag med 5081 boliger 11 frittstående borettslag med 185 boliger 4 boligsameier med 138 boliger 1 boligstiftelse med 12 boliger Oversikten viser boligmassen fordelt etter antall oppholdsrom: 1 rom og kjøkken/hybelleilighet rom og kjøkken rom og kjøkken rom og kjøkken eller fl ere rom og kjøkken Boligmassens byggeår i %: før og senere Skien Boligbyggelag er også forretningsfører for 1 aksjeselskap, 1 feriekoloni, 2 sameier og 3 garasjelag. Med bakgrunn i nye borettslover og nye krav fra kundene, inngikk borettslagene nye forretningsførerkontrakter, gjeldende fra 1. januar I tillegg til at eksisterende kontrakter ble oppdatert og tilpasset nytt lovverk, ble også nye tilbud lansert. Spesielt nevnes tilbudet Daglig drift og ledelse, som vil bidra til å lette arbeidet for de tillitsvalgte i borettslagene. Av den grunn antas tilbudet også å kunne bidra til rekrutteringen av tillitsvalgte til lagene. Det var god oppslutning om våre kurs og konferanser Organisasjonsvirksomheten Stor kursaktivitet Samarbeidsutvalg med kommunen I likhet med tidligere år har Skien Boligbyggelag prioritert kontakten med boligselskapene, blant annet i form av løpende rådgivning og en rekke opplæringstiltak myntet på de tillitsvalgte. Den tradisjonsrike høstkonferansen for tillitsvalgte ble avholdt i Vrådal, med 130 deltakere fra i alt 50 borettslag samt boligbyggelagets styre, valgkomité og administrasjon. Den skriftlige evalueringen viste at borettslagene og deres tillitsvalgte fortsatt syns samlingen er svært nyttig. Temaene på konferansen var blant annet innføringen av styreportalen, bredbånd og digital-tv, HMS og intenkontroll, brannsikkerhet, ny renovasjonsordning og boligjuss. Vi har også avholdt en rekke kurskvelder i egne lokaler, samlet sett med svært god deltakelse. Følgende tema er tatt opp: HMS og brannvern i boligselskap, generalforsamling i borettslag, boligjuss, Aksjon Boligbrann og budsjettarbeid. Skien Boligbyggelag har stilt møtelokaler i Cappelens gate til disposisjon for boligselskapenes styremøter, generalforsamlinger, beboermøter og andre arrangementer. Tilbudet er flittig benyttet. Samarbeidsutvalget mellom Skien kommune og Skien Boligbyggelag, som tar opp spørsmål og problemstillinger knyttet til kommunens kjøp og bruk av boliger forvaltet av boligbyggelaget, har ikke avholdt formelle møter i perioden.

8 Vi har likevel hatt løpende og god kontakt med kommunen, og det har vært avholdt flere møter der konkrete saker har blitt drøftet spesielt knyttet til saker om mislighold fra brukere av kommunens boliger i våre borettslag. Gode uteareal øker trivselen Bomiljøtiltak 14 borettslag fikk tilsagn om midler fra Bomiljøfondet Bomiljøprisen ble ikke utdelt Fortsatt tilskudd til kunstnerisk utsmykking Skien Boligbyggelag tilbyr rådgiving og økonomisk støtte til bomiljøarbeidet i borettslagene. Interessen for tiltakene er varierende. Det vil derfor bli foretatt en evaluering av disse tiltakene for å se på om vi kan gjøre disse enda mer målrettede. Bomiljøfond Skien Boligbyggelags bomiljøfond har til formål å gi tilskudd til tilknyttede borettslag for gjennomføring av bomiljøtiltak. Tiltakene som det gis tilskudd til skal være konkrete og ha betydning for bomiljøet. Flere lag kan gjerne gå sammen om felles søknader for tiltak i felles nærmiljø. I 2007 ble det gitt tilsagn om midler fra SBBLs bomiljøfond til bomiljøtiltak i 14 av våre tilknyttede borettslag: Hauen IV borettslag har fått tilsagn om inntil kr til opparbeidelse av lekeplass. Vestsiden Hageby IV borettslag har fått tilsagn om inntil kr til utsmykning av inngangsparti. Tollneshagen I borettslag har fått tilsagn om inntil kr til oppsetting av utebod, anlegging av nytt bed og steinsetting rundt postkassene. Solbergtunet borettslag har fått tilsagn om inntil kr til innsnevring av innkjørsel, beplantning og oppsetting av nytt gjerne og skilt. Rising I borettslag har fått tilsagn om inntil kr til opparbeidelse av gangpassasje. Kragerøgt. 9 borettslag har fått tilsagn om inntil kr til bruk av landskapsarkitekt og anlegging av buskfelt utenfor balkongene. Haugsåsen borettslag har fått tilsagn om inntil kr til oppgradering av lekeplass til å bli en flerbruksplass for alle beboerne i laget. Bratsberg I borettslag har fått tilsagn om inntil kr til oppstart av nettside for laget. Geiteryggen I borettslag har fått tilsagn om inntil kr til belysning på lekeplassen. Knausen borettslag har fått tilsagn om inntil kr til oppgradering av lekeplass. Røysa borettslag har fått tilsagn om inntil kr til opparbeidelse av utendørs møteplass og beplantning. Nygårdåsen I borettslag har fått tilsagn om inntil kr til oppgradering av lekeplass, anlegging av ny gangvei, opparbeidelse av utendørs møteplasser, samt beplantning. Klyve II borettslag har fått tilsagn om inntil kr til forskjønning av innkjørselen, skifte av sand på lekeområder og opparbeidelse av utendørs møteplasser. Klyve I borettslag har fått tilsagn om inntil kr til forskjønning av innkjørselen, beplantning, oppsetting av basketballkurv, oppsetting av gjerde rundt avfallscontainere m.m. Totalt ble det i 2007 gitt tilsagn om kr. Styret oppfordrer lagene til fortsatt aktivt å søke støtte fra fondet. Per er fondets saldo pålydende kr Bomiljøpris Målsettingen med Skien Boligbyggelags bomiljøpris er å gi heder og anerkjennelse, samt stimulans til tiltak som bidrar til et godt bomiljø. Bomiljø defineres i vid forstand og omfatter både fysiske, tekniske, sosiale og kulturelle tiltak. Tiltakene må imidlertid være ekstraordinære og blir vurdert ut fra originalitet og den totale virkningen tiltaket har på bomiljøet. I 2007 kom

9 9 Byggingen av Vestsiden Hageby V med 30 leiligheter har pågått i hele 2007 og ble ferdigstilt for overtakelse i februar For det siste byggetrinnet i området med ca 20 leiligheter forventes det byggestart i Ferdig utbygget vil området dermed få ca 110 leiligheter fordelt på 6 tilknyttede borettslag. Skien Boligbyggelag (gjennom SBBL Eiendom) kjøpte i 2006 tomteområder på Kongerød. Prosjektering av nye boliger er igangsatt. Området har flott beliggenhet, med nærhet til skoler og annen infrastruktur. Skogli Terrasse er et prosjekt med 24 leiligheter i Strømdalområdet, som har vært under prosjektering i Prosjektoppfølging på Borgestadholmen har vært en viktig oppgave i 2007 det ikke inn noen søknader eller forslag til kandidater til bomiljøprisen. Det ble derfor ikke delt ut bomiljøpris for Kunstnerisk utsmykning Det ble i 2006 avsatt kr som tilskudd til kunstnerisk utsmykking i borettslagene. Det meldte seg ingen interessenter verken i 2006 eller 2007, men ordningen vil bli ytterligere markedsført i Byggeprosjekter 17 leiligheter ferdigstilt 88 leiligheter under produksjon Flere nye prosjekter under utvikling Det er i 2007 også mottatt flere andre henvendelser om deltakelse i utvikling og gjennomføring av nye boligprosjekter. Noen av disse har vi vurdert som interessante og det arbeides videre for å avklare mulighetene for realisering av disse. Rehabilitering og tekniske tjenester Stor aktivitet på rehabilitering Det var i 2007 stor rehabiliteringsaktivitet i borettslagene, med fortsatt stor andel av baderomsrehabilitering. Det har også vært en betydelig aktivitet på de mer vanlige rehabiliteringsområder som fasader, vinduer, maling, taktekking mm. Det er foretatt en del innglassing av balkonger, og det planlegges slike prosjekter for betydelige beløp. Skien Boligbyggelag er en aktiv utbygger i regionen som skal tilfredsstille et bredt marked. Vi satser på prosjekter som er med på å skape trygge og gode bomiljø med attraktiv beliggenhet. Standarden er høy med moderne arkitektur og spennende løsninger. Maribakkane borettslag med 17 leiligheter og store fellesarealer ble ferdigstilt høsten Borettslaget består av 3 separate bygg med leiligheter gruppert rundt store innvendige arealer. Sammen med utbyggingsselskapet Borgestad Utvikling AS har Skien Boligbyggelag deltatt i utviklingen av området Borgestadholmen. Prosjektet vil totalt omfatte boliger på den nedlagte sagbrukstomta på Borgestadholmen. 58 av disse leilighetene har vært under bygging i 2007 og de første ble klar for overlevering i mars Våtromsrehabilitering er fortsatt aktuelt i mange lag

10 Ved årsskiftet 2007/2008 var det prosjekter i gang for ca 70 mill. kroner. I.h.t forretningsføreravtale gir vi gjennom året rådgivning til borettslagene i tekniske spørsmål vedrørende vedlikehold og drift av lagenes eiendommer. Et eget kvalitetssystem på teknisk avdeling gjør at vi oppnår god kontroll på etterlevelse av Byggherreforskriften og Internkontrollforskriften. Kontrollrutiner for teknisk og økonomisk gjennomføring er også inntatt i kvalitetssystemet. Skade-/forsikringssaker Omfattende bistand i skade-/forsikringssaker Liten nedgang i antall forsikringsskadesaker Borettslagene forvalter en betydelig bygningsmasse og det er naturlig at det fra tid til annen inntreffer skader som enten skyldes plutselige og uforutsette hendelser eller manglende vedlikehold av bygg og anlegg. Den førstnevnte kategorien dekkes ofte av forsikringsordninger. På vegne av forsikringsselskapet har vi i 2007 stått for administrasjon av ca 90 forsikringsskader. Ca. 90 % av disse gjelder vannskader. Tjenesten består i befaring av skaden, administrasjon av utbedring og etterfølgende krav om utbetaling av erstatning. Antallet forsikringsskader i 2007 har vist en liten nedgang i forhold til Utover dette er det gjennomført ca 250 befaringer av andre typer skader som mer eller mindre har sin årsak i vedlikeholdsmessige mangler og som derved ikke dekkes av forsikringen. Antallet av slike saker har ligget på et noenlunde stabilt nivå de siste årene. I tillegg utføres befaringer og rådgivning i forbindelse med eierskiftesaker. Boligmarked og boligomsetning 549 brukte boliger omsatt Fortsatt størst i markedet I 2007 ble det omsatt i alt 588 brukte borettslagsboliger. Av denne omsetning er 101 boliger omsatt via eksterne meglerforetak. I tillegg har vi hatt 37 familieoverdragelser for andelseiere. 99 medlemmer benyttet seg av forkjøpsretten ved kjøp av bolig. Prisstigning for brukte borettslagsboliger har i beretningsåret steget i gjennomsnitt med 21 %, noe Også i 2007 hadde vi nye leiligheter for salg i Vestsida Hageby. Her fra en visningsleilighet. som samsvarer med landet forøvrig. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte borettslagsboliger i 2007 var kr ,- med en topp i september på kr pr. kvm. SBBL har også i 2007 hatt en sterk posisjon i markedet for omsetning av borettslagsboliger, og har omsatt brukte boliger til en verdi av ca. 365 mill. kroner. Konkurransen fra eksterne meglerforetak er stor og vi har sett at det også etableres nye foretak som ønsker å konkurrere om våre markedsandeler. Vi har fokus på å være tilpasningsdyktige, kundeorienterte og å kunne tilby våre kunder den beste markedsføringen, slik at vi også i fremtiden vil være det beste alternativet for våre medlemmer og kunder som ønsker å selge eller kjøpe borettslagsboliger. Renteoppgangen i 2007 medførte ikke noen store endringer i etterspørselen etter brukte borettslagsleiligheter. Etterspørselen har vært jevn og hovedtyngden av kjøpere er unge enslige eller par under 30 år i etableringsfasen, deretter kommer gruppen bestående av voksne i alderen 31 til 50 år. Vi vet at våre kunder ser på våre borettslagsleiligheter som et naturlig første valg når man skal etablere seg. Dessuten har vi en økende gruppe som følger den nye boligtrenden og etterspør i større grad enklere alternativer der mye er tilrettelagt for beboer. Derfor ser vi positivt på framtiden og ser at det fortsatt vil være stor etterspørsel etter borettslagsboliger. Salgsavdelingen har i 2007 tatt ut bevilling til å drive eiendomsmegling, slik at dersom vi skulle ønske å endre strategi, har muligheten til å megle alle typer boliger, ikke bare i våre tilsluttede borettslag. Vi har også økt bemanningen med en meglerstilling, i tillegg har vi ansatt

11 11 en av våre eiendomsmeglere som faglig ansvarlig. Det ble i 2007 varslet om endringer i lov om eiendomsmegling og eiendomsmeglingsforskriften fra Det stilles bl.a. nye krav til kompetansen til ansatte som skal arbeide med eiendomsmegling. Vi er opptatt av at det tilrettelegges for kontinuerlig kompetanseheving. Vårt mål er å ha medarbeidere med høy kompetanse slik at våre kunder kan være trygge på at de får den faglige kunnskapen og den nødvendige veiledningen de trenger for å gjøre en god eiendomshandel. 20 leiligheter solgt i nye prosjekt Totalt solgte vi 20 leiligheter i nye prosjekter i Borgestadholmen er et prosjekt bestående av totalt leiligheter fordelt på flere byggetrinn. Prosjektet har fått stor oppmerksomhet og har mange interessenter. Første byggetrinn består av 46 leiligheter hvor det pr kun var 8 usolgte leiligheter igjen. Boligene ble overtatt av kjøperne i mars I april startet vi salget av 2. byggetrinn. Dette byggetrinnet består av 24 leiligheter fordelt på to Elvehus og to Parkhus, 50 % av leilighetene er solgt og bygging av de to neste Elvehusene er allerede i gang. Byggetrinn V i Vestida Hageby har vært i markedet siden juni Ved innflytting i februar 2008 var 19 av de 30 leilighetene solgt. I november lanserte vi byggetrinn VI med 20 eneboliger i rekke. Dette prosjektet har ikke hatt den mottakelsen i markedet som vi ønsket, men det er håp om byggestart i Salg av leiligheter i nye prosjekter stoppet opp i siste halvdel av Hovedårsakene er stigende rente og usikkerhet rundt videre renteutvikling, og økte priser fra entreprenørene. Trenden er lik i hele landet og flere planlagte nyboligprosjekter er lagt på is. Maribakkane borettslag med 17 leiligheter for utviklingshemmede ungdommer ble ferdigstilt høsten 2007 og beboerne har flyttet inn. Skien Boligbyggelag var byggherre og salgsavdelingen sto for kontraktinngåelse og innhenting av nødvendig dokumentasjon, finansiering m.m. markedet i løpet av Tomten har flott beliggenhet, med nærhet til skoler og annen infrastruktur. SBBL har stadig henvendelser fra investorer, tomteeiere og lignende som ønsker at vi skal bidra med vår kompetanse til å utvikle nye gode prosjekter. Vi er positive til slike henvendelser og salgsavdelingen har også i 2007 deltatt med sin kompetanse i ulike planlagte prosjekter. Markedsføring og profilering Ny logo og profil Samarbeid med andre I 2007 tok vi i bruk ny profil/logo som ble lansert av NBBL i 2006 som en felles profil for NBBL og boligbyggelagene. Markedsføring av våre tjenester skjer nå under merkevaren Skien Boligbyggelag / SBBL og ikke lenger under BBL boligsenter. Gjennom dette samarbeidet oppnås det mer tyngde i profil- og markedsarbeidet og samarbeidet med andre DDB Oslo KF20 Foto: Victor Boullet kjøpe bolig for første gang er ingen spøk. Det er rart hvordan noen kvadratmeter kan bli s dyrt i et land med s mye plass. Før drømte vi om egen bolig, i dag drømmer vi om drømmeboligen. Men hva er egentlig en drømmebolig? Vi tror det er en bolig der man drømmer godt om natten. Et klokt boligkjøp handler mest om det som skjer inne i kroppen. Om den roen man trenger n r man legger hodet p puta om kvelden. Norske Boligbyggelag har siden 1946 bygget og forvaltet trygge boliger gjennom borettslag over hele landet. Vi er medlemseid og medlemsstyrt. Som medlem har du forkjøpsrett og du f r de beste betingelsene p forsikringer, teleavtaler og andre boligrelaterte produkter. Les mer p nbbl.no Skogli Terrasse er et prosjekt på ca 24 leiligheter. Prosjekteringen startet i 2006 og vi forventet å gå i markedet med salg i løpet av Prosjektet ble utsatt og det er usikkert når vi kan gå ut i markedet med dette. SBBL har også sikret seg et tomteområde på Kongerød. Vi er i gang med prosjekteringen og håper å komme ut i Eksempel på felles markedsmateriell

12 er også kostnadsbesparende i forhold til å utvikle tiltak alene. Fellestiltak som programsponsing på TV og boardsreklame har profilert den nye logoen sterkt i Lokalt profilerer vi oss løpende i forbindelse med den daglige virksomheten, både i egne lokaler, på nettet, i radioreklame, ved utstillinger og arrangement. Medlemsbladet Bomagasinet utgis til alle våre medlemmer og samarbeidspartnere 4 ganger i året. I samarbeid med Trygg Eiendomsmegling og Porsgrunn og Bamble Boligbyggelag utgis dessuten Boligavisen med presentasjon av boliger for salg. I 2007 inngikk vi ny avtale om samarbeid med Grenland Fotball som har synliggjort bedriften på en god måte. Dette samarbeidet vil bli videreført. De siste årene har vi også hatt en samarbeidsavtale med Gjerpen Håndball. Vi profilerer oss også gjennom støtte til ulike andre idretts-/ og kulturarrangement m.m. Den nye internettjenesten Styreportalen, som skal bedre mulighetene for effektiv kommunikasjon mellom borettslagene og boligbyggelaget og som vil bli et viktig hjelpemiddel for styrearbeidet i borettslagene, ble presentert i Tilbudet vil kunne tas i bruk i lagene i SBBL fornyet sine nettsider i 2007 og disse ble tilpasset vår nye profil. Utover dette vurderes det løpende hvilke andre kanaler for markedsføring og profilering som er hensiktsmessig å benytte. Rabattordninger og avtaler for Skien Boligbyggelags medlemmer Rabattavtaler for medlemmene Leiligheter i Spania Familiearrangement og kultur som medlemsfordel Medlemskap i Skien Boligbyggelag gir økonomiske fordeler i form av medlemsrabatter på ulike varer og tjenester. De fleste rabattavtalene er knyttet til bolig og det å bo. Skien Boligbyggelag har i alt 16 løpende handelsavtaler med lokale forhandlere der våre medlemmer kan kjøpe varer og tjenester til rabatterte priser. Det ble framforhandlet nye avtaler med Securitas og Kino1 i I tillegg til lokale avtaler er det gjennom NBBL Partner etablert en rekke landsomfattende avtaler som gir våre medlemmer gunstige priser på ulike forsikringsordninger, lån, telefoni, internett og andre produkter. Dette tilbudet er under utvikling og blir stadig bedre. Skien Boligbyggelag har to leiligheter på Costa Blanca-kysten i Spania for utleie til sine medlemmer. Utleievirksomheten startet sommeren 2004 og har vært et positivt tilbud til våre medlemmer. Utleiereglementet og priser ble noe endret i 2007 for å gjøre tilbudet enda mer attraktivt. I likhet med vinteren året før, inviterte boligbyggelaget alle sine medlemmer til et arrangement på Skien Isstadion. Vi arrangerte også familedag i Lekeland for medlemmer med familie. Nærmere 600 personer benyttet seg av invitasjonen og fikk servert mat og drikke. I tillegg ble det inngått avtaler om rabatterte billetter til en forestilling i Ibsenhuset og en i Teater Ibsen. Våre medlemmer hentet ut 455 slike billetter. Engasjement i andre selskap SBBL Eiendom AS Selskapet er 100% eid av Skien Boligbyggelag. Selskapets formål er å kjøpe tomter og eiendommer til utvikling av boligprosjekter eller annen virksomhet som tjener bolig-byggelagets interesser. Styrets leder er Karl Henry Johnsen. Medlemsarrangementene våre ble svært godt besøkt Selskapet eier 50% av Vestsida Hageby AS, tomteareal kjøpt i 2006 og 2007 på Kongerød, samt 50% av aksjene i Skoglia AS.

13 13 Vestsida Hageby AS Vestsida Hageby AS har som formål å erverve, utvikle og stå for salg av en eiendom på Vestsida i Porsgrunn. Selskapet er eid med 50% av SBBL Eiendom AS og 50% av Buer Prosjekt AS. SBBL er representert i selskapets styre ved Per Ove Holmelid og Arne-Viggo Hjelm. Den gjenstår nå ett byggetrinn før området er ferdig utbygget. Skoglia AS Skoglia har som formål erverv, utvikling og salg av prosjektet Skogli Terrasse. Selskapet er eid med 50% av SBBL Eiendom AS og 50% av Sønstebø Utvikling AS. SBBL er representert i styret ved Arne-Viggo Hjelm og Per Ove Holmelid. BBL Boservice AS Selskapet BBL BoService AS tilbyr vaktmester-/ og andre entreprenørtjenester til borettslag og andre boligselskap og i en viss grad til private. Selskapet eies med 50 % hver av henholdsvis Porsgrunn og Bamble boligbyggelag og Skien Boligbyggelag. Per Ove Holmelid er vårt styremedlem i selskapet. Selskapet er etablert i egne kontor- og verkstedlokaler på Nenset. Trygg Eiendomsmegling Grenland AS Eierne består av Sparebank1 Telemark (GS-banken), Sparebanken Grenland, Porsgrunn og Bamble Boligbyggelag, Byggholt og Skien boligbyggelag. Vi er største aksjonær i selskapet med 29% av aksjene. I selskapets styre er Skien Boligbyggelag representert ved Arne-Viggo Hjelm (styreleder). Trygg Eiendomsmegling Grenland AS har i 2007 beholdt sin markedsposisjon og er en betydelig aktør på markedet i Grenland. Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL er en fellesorganisasjon for boligbyggelagene i landet. NBBL fremmer boligbyggelagenes interesser og arbeider med saker som opptar både boligbyggelag, borettslag og beboere. Skien Boligbyggelag er representert i NBBL ved Eva Jupskås som sitter i NBBLs valgkomite og Arne-Viggo Hjelm som 2. vara til landsstyret. For øvrig benytter vi oss av de ulike tjenestene NBBL tilbyr og deltar bl.a. på konferanser og kurs arrangert av NBBL og er representert på NBBLs landsmøte som holdes hvert 2. år. BBL Datakompetanse AS BBL Datakompetanse AS er et selskap med administrasjon i Oslo, som utvikler, drifter og supporterer IT-løsninger for boligbyggelag i Norge. Selskapet eies av i alt 52 boligbyggelag og Skien Boligbyggelag er representert i selskapets styre ved Arne-Viggo Hjelm (styreleder). BSMedia AS BSMedia eies med 67% av NBBL og 33% av Tibe reklamebyrå AS. Selskapets formål er å utgi medlemsblad for boligbyggelagene og står i dag bak utgivelsen av Bomagasinet. Boligbyggelagene som deltar i dette samarbeidet har to styrerepresentanter i selskapet. Per Ove Holmelid er valgt som ett av disse styremedlemmene. Samfo Skien Boligbyggelag er tilsuttet Samfo som er en arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak. Arne- Viggo Hjelm sitter som medlem i Samfos styre og i enkelte underliggende utvalg. Samarbeid med andre boligbyggelag Skien Boligbyggelag har i mange år vært aktive i å søke samarbeid med andre boligbyggelag for i fellesskap å møte nye utfordringer og utvikle nye tilbud. I 2007 har vi samarbeidet med andre lag om bl.a. felles dataløsninger, felles medlemsblad og felles profil. Regionalt samarbeider vi med Porsgrunn og Bamble Boligbyggelag, ved at vi begge har eierinteresser i Trygg Eiendomsmegling Grenland AS og i BBL BoService AS. Samarbeid med kommunen Skien Boligbyggelag har et godt samarbeid med flere kommunale instanser og er høringsinstans i boligpolitiske spørsmål som arealplan, i konkrete utbyggingssaker og ved forvaltning av kommunale boliger i borettslag. Styret ønsker likevel et mer aktivt samarbeid med kommunen og oppfordrer kommunen til, også gjennom sin egen representasjon i styret, å benytte mulighetene til å oppnå en fortløpende og direkte innflytelse på de langsiktige prioriteringer innen boligbyggelaget. Økonomisk utvikling Stigende rentenivå God bankavtale Den økonomiske utviklingen har vært preget av fortsatt stor aktivitet og et stramt arbeidsmarked selv om vi i løpet av året har sett en endring i utviklingen med hensyn til etterspørsel etter nye boliger og prisutviklingen på brukte.

14 2006 til 2007 ble honorarsatsene økt med 3,5%. Samlet forretningsførerhonorar for 2007 var på ca. 7,8 millioner kroner. Provisjonssatsen for salg av brukte boliger ble holdt uendret i 2007 (unntatt en mindre justering i minstegebyret). Til tross for en reduksjon i antall salg ga en sterk økning i boligprisene likevel en økning i inntektene fra boligsalget. Inntektene fra salg av brukte boliger (provisjon og honorar for tilrettelegging) utgjorde ca. 7,7 millioner kroner. Av andre større inntektsposter nevnes inntekter fra dokumentbehandling og prøving av forkjøpsrett som stod for ca. 2,3 millioner kroner. Inntekter fra rehabiliteringsoppdrag utgjorde ca. 1,7 mill. kroner. Inntektene fra finanspostene er også betydelige og utgjør netto ca 3 mill kroner. God økonomistyring er en prioritert oppgave Renteutviklingen ble som forventet, med enda kraftigere økning i 2007 enn året før. Norges Banks styringsrente økte i løpet av året med 1,75 %-poeng til 5,25%. Konsekvensene for vår virksomhet er bl.a. at vi i løpet av 2007 har vi sett en sterk reduksjon i etterspørselen etter nye boliger og en utflating i prisnivået på brukte boliger mot slutten av året. Renteutviklingen videre er usikker, men mye tyder på at vi i 2008 vil passere toppen av rentekurven og at vi deretter kan forvente en utflating og mulig moderat rentenedgang. Ved utgangen av 2007 var rentesatsen for lån i Husbanken med flytende rente 4,8%, med en fortsatt stigende tendens inn i første halvår i Flere av borettslagene med husbanklån har tidligere benyttet anledningen til å binde renta på et lavere nivå. Det har alltid vært viktig for SBBL å ha en god bankavtale. Den gjeldende avtalen med Sparebank 1 Telemark sikrer konkurransedyktige vilkår for våre borettslag, både når det gjelder lån og bankinnskudd. Betaling for tjenester Nye forretningsførerkontrakter Med virkning fra 1. januar 2007 er det inngått nye forretningsførerkontrakter med samtlige borettslagskunder. Med innføring av de nye kontraktene ble prisdifferensieringen i forholdet mellom små og store lag ytterligere forsterket. Fra Borettslagenes sikringsfond Ytterligere styrking av fondet Overføring til sentralt fond i NBBL vurderes Borettslagenes sikringsfond styrket seg også i Saldo ved utgangen av året var på Kr , en økning på ca kroner. Spørsmålet om en eventuell tilknytning til Norske Boligbyggelags sentrale fond, Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond er til løpende vurdering. Å gi en best mulig sikkerhet for borettslagenes inntekter vil veie tungt i en slik vurdering. Skien Boligbyggelags økonomi Godt årsresultat Økt krav til kapitalbase Regnskapet for 2007 viser et godt resultat, men som forventet noe svakere enn for Selv om vi i dag har en god egenkapital er det fortsatt et mål å styrke denne ytterligere slik at vi i framtiden skal kunne satse offensivt, både ved å delta i gjennomføring av nye boligprosjekter og i utviklingen av nye produkter og tjenester for våre medlemmer. For å ikke bli for sårbare i tider med lavere byggeaktivitet fokuseres det på god økonomiforvaltning i alle ledd og det stilles krav om positive økonomiske resultat for alle tjenesteområder.

15 15 Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetning. Resultatregnskapet viser et driftsoverskudd på kr Tillagt et overskudd fra finanspostene på kr , er overskuddet før skatt på kr Etter fradrag av beregnet skattekostnad på kr , viser resultatregnskapet et årsresultat på kr Årets overskudd foreslås anvendt slik: Avsetning til Bomiljøtiltaksfond kr Avsetning til Borettslagens sikringsfond kr Avsetning til Annen egenkapital kr Sum disponert kr Etter dette viser balansen en totalkapital på ca 128,6 mill. kroner, som er en økning på ca 64,5 mill. kroner i forhold til året før. Egenkapitalandelen er 48,6%.

16 Sluttord Styret takker ansatte og tillitsvalgte i ulike ledd for stor innsats også i Styret ser gode muligheter for en videreutvikling av Skien Boligbyggelag til fordel for lagets medlemmer, kunder og ansatte. Styrets mål er å styrke selskapets posisjon på boligmarkedet i Grenland både ved nybygging og utvikling av boligrelaterte tjenester som etterspørres av medlemmene. Gjennom et fortsatt aktivt og tillitsfullt samarbeid i alle ledd ligger det godt til rette for at vi skal lykkes med dette. Styret er også opptatt av å styrke medlemsdemokratiet og de tillitsvalgtes muligheter for økt innflytelse på Skien Boligbyggelags videre utvikling. Styret oppfordrer derfor borettslagene til aktivt å bruke egen og boligbyggelagets generalforsamling til å diskutere viktige boligpolitiske og organisasjonsmessige utfordringer. Styret vil rette en takk til alle våre ulike samarbeidspartnere, hvor vi spesielt nevner Norske Boligbyggelags Landsforbund, Sparebank1 Telemark, Husbanken, Porsgrunn og Bamble Boligbyggelag, Trygg Eiendomsmegling, BBL Boservice, og de stedlige kommunale etater. Skien, Karl H. Johnsen styreleder Eva Jupskås nestleder Thorild Lunner Osdalen Jan Terje Olsen Thor Martin Gunstad Knut Liljeberg Elisabeth Mørch Arne-Viggo Hjelm direktør

17 17 RESULTATREGNSKAP SKIEN BOLIGBYGGELAG ÅRSREGNSKAP Note (kroner) (kroner) DRIFTSINNTEKT Prosjekt- og byggeadministrasjon Forvaltningshonorar Honorar/gebyr boligomsetning mv Leieinntekter Organisasjonsmessige inntekter Prosjektinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekt DRIFTSKOSTNAD Kostnader boligomsetning Lønnskostnader Prosjektkostnader Avskrivninger Drifts- og administrasjonskostnader Sum driftskostnad Driftsresultat FINANSPOSTER Utbytte aksjer Finansinntekter Finanskostnader Sum finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat FORSLAG TIL DISPONERING AV OVERSKUDD Avsetning til Borettslagenes Sikringsfond Tilførsel til Bomiljøfond Avsetning til annen egenkapital SUM DISPONERT

18 BALANSE - EIENDELER Note (kroner) (kroner) ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter Bygninger, Cappelensgt Annen eiendom Transportmidler/inventar/utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer og andeler 7/ Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER VAREBEHOLDNING Byggeprosjekter under arbeid Sum varebeholdning FORDRINGER Kortsiktige fordringer Sum fordringer BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE Kasse, bank, post Sum bankinnskudd, kontanter m.v Sum omløpsmidler Sum eiendeler

19 19 BALANSE - GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL Note (kroner) (kroner) Innskutt egenkapital Andelskapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Langsiktig gjeld Utsatt skatt Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Byggelån Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Skien, Karl H. Johnsen styreleder Jan Terje Olsen Eva Jupskås nestleder Thor Martin Gunstad Thorild Lunner Osdalen Knut Liljeberg Elisabeth Mørch Arne-Viggo Hjelm direktør

20 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2007 NOTE 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Årsegnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. I finansregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk. Kundefordringer I kundefordringer i balansen er det gjort fradrag for påregnelig tap. Anleggsmidler/avskrivning Anleggsmidler hvor kostpris er aktivert i regnskapet avskrives lineært over den økonomiske levetid. Varebeholdninger Prosjektutviklingskostnader og prosjekter i egen regi inngår i selskapets varebeholdning. Andel av kontraktsfortjeneste knyttet til solgte leiligheter inngår i verdsettelsen av egenregiprosjekter dersom betingelsene for inntektsføring av denne er tilstede. Salgsinntekter Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Andel av kontraktsfortjeneste knyttet til solgte leiligheter i egenregiprosjekter inntektsføres i takt med fremdriften når betingelsene for inntektsføring er tilstede. Aksjer Aksjer er klassifisert som anleggsmidler og bokført til kostpris. Er virkelig verdi lavere enn kostpris og verdifallet ikke antas å være forbigående, er aksjene nedskrevet. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Selskapet finansierer sine pensjonsforpliktelser overfor de ansatte gjennom en kollektiv pensjonsordning i forsikringsselskapet Storebrand. Skattekostnad og utsatt skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. NOTE 2. HONORAR/GEBYR BOLIGOMSETNING M.V. Prinsippet for beregning av meglervederlag og gebyr er i samsvar med Lov om Eiendomsmegling Honorar salg av nye boliger Honorar v/salg av brukte boliger Andre gebyrer/inntekter Sum NOTE 3. ANDRE DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Provisjonsinntekter Sum

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2006 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2006 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2006 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET Vi har nå lagt bak oss jubileumsåret 2006, hvor vi fylte hele 60 år en bedrift i seg selv. Jubileumsåret har gitt oss mange særskilte

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2008 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2008 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2008 Skien Boligbyggelag 09.05.2008 09:29:31 DIREKTØREN HAR ORDET Vi har nå lagt bak oss et år som ble både mer spesielt og mer spennende enn det de fleste hadde forberedt seg

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer