Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

2 DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet før nye utfordringer i form av ny lov om eiendomsmegling så dagens lys. Kjernen i all disse nye lovtilpasninger er å gi våre medlemmer stadig sterkere brukervern, rettigheter og deltakelse, noe som vi som boligbyggelag selvsagt er glad for, men som for oss som administratorer krever både kapasitetsmessige og kompetansemessige tilpasninger. Vår oppgave er på en god måte å møte framtidens krav til kompetanse, kapital og effektiv organisering og drift, samtidig med at vi tar vare på boligsamvirkets verdigrunnlag, særpreg og egenart. Vi er så heldige at vi har et fantastisk godt grunnlag i flinke ansatte og godt skolerte og ivrige tillitsvalgte i organisasjonens ulike ledd. De er alle med på å skape et levende boligsamvirke som lokalt setter store spor etter seg. Fellesskapet er noe som vi alle skal ta vare på og ytterligere pleie, for det er gjennom felles holdninger og felles innsats vi fortsatt kan skape og nå de gode målsettinger. Som framtidsrettet organisasjon har vi selvsagt etablerte planer for vår virksomhet og vår forretningside er såre enkel SBBL skal skape og tilby de beste boligløsninger for folk flest Tilslutninger fra stadig flere medlemmer og økning i antall selskaper og boliger til forvaltning, er de beste indikatorer på at samvirke har en levende framtid. Vår årsberetning for 2007 gir en god beskrivelse av organisasjonens aktivitet, måtte den bli hyggelig lesning for dere alle. Jeg nytter anledningen til å takke alle tillitsvalgte for innsatsen Hva hadde Skien vært uten dere? Som administrasjonens leder nytter jeg også anledningen til å berømme lagets ansatte for deres innsats gjennom året, og jeg føler meg sikker på at jeg har alle disse med meg når jeg lover at vi skal ta vare på den tilliten dere gir oss. Arne-Viggo Hjelm direktør Forsidefoto: Maribakkane borettslag ble klart for innflytting i Foto: Bjørn H. Pettersen

3 3 Innhold Direktøren har ordet Side 2 Innhold Side 3 SBBLs tillitsvalgte i 2007 Side 3 Innledning Side 4 Formål Side 4 Generalforsamlingen Side 4 Styret Side 4 BoligForum Side 5 Valgkomité Side 5 Likestilling Side 5 SBBLs adm., personalforhold og arbeidsmiljø Side 5 Medlemsutviklingen Side 6 Forvaltningsporteføljen Side 7 Organisasjonsvirksomheten Side 7 Bomiljøtiltak Side 8 Byggeprosjekter Side 9 Rehabilitering og tekniske tjenester Side 9 Skade-/forsikringssaker Side 10 Boligmarked og boligomsetning Side 10 Markedsføring og profi lering Side 11 Rabattordninger og avtaler for SBBLs medlemmer Side 12 Engasjement i andre selskap Side 12 Samarbeid med andre boligbyggelag Side 13 Samarbeid med kommunen Side 13 Økonomisk utvikling Side 13 Betaling for tjenester Side 14 Borettslagenes sikringsfond Side 14 Skien Boligbyggelags økonomi Side 14 Sluttord Side 16 Resultatregnskap for 2007 Side 17 Balanse Side 18 Noter til regnskapet Side 20 Revisjonsberetning Side 27 SBBLs tillitsvalgte i 2007 Styret Karl Henry Johnsen (leder) Eva Jupskås (nestleder) Thor Martin Gunstad Thorild Lunner Osdalen Jan Terje Olsen Hans Petter Heimholt (Skien kommunes representant) Elisabeth Mørch (de ansattes representant) Vararepresentanter til styret (i valgt rekkefølge): Vibeke Hegge Pawan Kumar Sharma Lise Gram Dokka Thorbjørn Nilgard Jon Ivar Moseid Frida Sviland (Skien kommunes vararepresentant) Toril Nordmo Johnsen (de ansattes vararepresentant) BoligForum May-Jorunn Antonsen Doris Skjervum Tone Ingunn Fjære Jørn Gavem Tor Ragnar Steffensen Leif Drøpping Truls Jacobsen Liv Kari Johnsen Vibeke Lin Jacobsen Anne Gro Blakstad Isak Siljan Jan Rugstad Bjørg Irene Hegland Runa Bergby Lars Morten Svendsen Arne Nicolaisen Torgeir Braute Birger Falch-Pedersen Solveig Kolle Kari Richter Vararepresentanter Kate Anita Berge Berit Skau Trine Jebsen Turid Skaug Vidar Krogsrud Valgkomite Truls Jacobsen (leder) Kate Anita Berge Tor Ragnar Steffensen Trine Jebsen Thorild Lunner Osdalen (oppnevnt av SBBLs styre) Varamedlemmer til valgkomite Jørn Gavem Leif Drøpping Anne Gro Blakstad Aud S Aasland Thor Martin Gunstad (oppnevnt av SBBLs styre) Revisjon Revisjon av Skien Boligbyggelags regnskap utføres av Ernst & Young AS, Porsgrunn

4 ÅRSBERETNING FOR 2007 Innledning Også 2007 ble et godt år for Skien Boligbyggelag. Det har vært stor aktivitet og alle virksomhetsområder har bidratt positivt til resultatet. Selv om det økonomiske resultatet er tilfredsstillende ble det som forventet ikke like godt som i I 2007 fikk vi en sterk reduksjon i etterspørselen etter nye boliger og planlagte prosjekter er blitt utsatt. Prisveksten på brukte boliger flatet ut mot slutten av året og opprettholdelse av aktivitet og markedsandeler har krevd økt innsats. Fra disse viktige delene av vår virksomhet ble derfor nettobidragene mindre enn året før. Rammebetingelsene for vår virksomhet endrer seg stadig, og 2007 var ikke noe unntak i så måte. Nødvendige tilpasninger er gjort for å oppfylle de krav som blir stilt til vår virksomhet, bl.a. er det gjort et omfattende arbeid for å forberede overgangen til ny lov om eiendomsmegling fra Vi har som mål å utvikle både innhold og kvalitet på våre tjenester i tråd med kundenes og markedets ønsker og krav. Gjennom de nye forretningsførerkontrakter har vi lagt til rette for nye tjenester. Tilbudet Daglig drift og ledelse ble presentert for de første lagene i 2007 og arbeidet fortsetter. Dessuten ble det nettbaserte verktøyet Styreportalen presentert høsten 2007 og etter en pilotperiode vil verktøyet bli gjort tilgjengelig for alle boligselskapene. Formål Boligbyggelagets formål framgår av vedtektene: Skien Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål å skaffe boliger til andelseierne gjennom borettslag eller på annen måte og å forvalte boliger for andelseierne. I tillegg har boligbyggelaget til formål å: - framforhandle fordeler på vegne av andelseierne - forestå oppføring og forvaltning av bygg på vegne av andre enn andelseierne - eie boliger, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar, som skal leies ut - drive virksomhet av betydning for andelseierne i boligbyggelaget, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar - foreta forvaltning og investering av boligbyggelagets kapital - drive eiendomsmegling Boligbyggelaget har forretningskontor i Skien. Selskapets forretningsvirksomhet tar utgangspunkt i at Grenland er et felles bolig- og arbeidsmarked, men hvor Skien er vårt hovedmarked. Boligbyggelaget er medlem i A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Generalforsamlingen Økt deltakelse på generalforsamlingen Generalforsamling i Skien Boligbyggelag ble avholdt på Thon Hotell Høyers den 4. juni med en deltagelse fra 100 delegerte, en økning fra 87 i Herav møtte 87 som delegerte fra de boende og 13 fra de ikke-boende medlemmene. Til behandling forelå de faste sakene vedrørende årsberetning, regnskap, godtgjørelser og valg. Styret Gjenvalg av styremedlemmer 7 møter 100 delegerte deltok på årets generalforsamling Styreleder Karl Henry Johnsen og styremedlemmene Jan Terje Olsen og Thorild Lunner Osdalen sto i 2007 på valg. Samtlige ble av generalforsamlingen gjenvalgt for to år. Samtlige vararepresentanter sto også på valg og alle ble gjenvalgt for ett år i slik rekkefølge: Vibeke Hegge, Pawan Kumar Sharma, Lise Gram Dokka, Thorbjørn Nilgard og Jon Ivar Moseid. Kommunens representant i styret var i 2007 Hans Petter Heimholt, med Frida Sviland som vara. Fra ble han erstattet av Knut Liljeberg, med Ole Mathisen som vararepresentant. Gjennom 2007 ble det avholdt 7 styremøter og det ble behandlet 56 protokollførte saker. Styret har spesielt vært opptatt av markedsutsiktene og rammebetingelsene for vår virksomhet og strategien for å møte de nye utfordringene. Blant saker som er behandlet nevnes spesielt oppfølging av

5 5 Valgkomiteen hadde i 2007 fire møter. Dessuten var valgkomiteen representert på høstkonferansen for tillitsvalgte i Vrådal. Likestilling God likestilling ved valg av tillitsvalgte Boligbyggelaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte. Gjennom beretningsåret har boligbyggelagets styre bestått av 3 kvinner og 4 menn. Styrets leder er en mann og styrets nestleder er kvinne. I BoligForum har det vært 10 kvinner og 10 menn. I valgkomiteen har det sittet 2 menn og 3 kvinner. Komiteens leder er mann. Styret - bak f.v. : Vibeke Hegge (1.vara), Thor Martin Gunstad, Jan Terje Olsen, Thorild Lunner Osdalen. Foran f.v. Hans Petter Heimholt, Eva Jupskås, Karl Henry Johnsen og Elisabeth Mørch. utbyggingsprosjekter, herunder stifting av borettslagene Vestsiden Hageby V og Maribakkane, samt godkjenning av bygge- og finansieringsplan for Vestsiden Hageby VI. Av andre saker nevnes bevilgninger til bomiljøtiltak, finansiering av tomtekjøp i Skien SBBL Eiendom AS, ny logo og profil for SBBL og budsjett for BoligForum Solveig Kolle og Kari Richter ble valgt som nye medlemmer etter Trygve Wang og Ronny Hårvig. De øvrige 18 medlemmene ble gjenvalgt for ett år. Blant de fem vararepresentantene ble Trine Jebsen og Turid Skaug valgt etter Solveig Kolle og Kari Richter. BoligForum hadde i 2007 èn samling der programmet var befaring av nye boligprosjekt på Vestsida, på Borgestadholmen og i Bakkane, med oppsummering og drøftinger i etterfølgende møte. Valgkomite Samtlige av valgkomiteens 4 medlemmer og 4 varamedlemmer ble på generalforsamlingen gjenvalgt for ett år. I følge lagets vedtekter skal SBBLs styre i tillegg oppnevne en egen representant med vara til valgkomiteen. I styremøte ble Thorild Lunner Osdalen valgt som ny representant og Thor Martin Gunstad som ny vararepresentant. SBBLs administrasjon, personalforhold og arbeidsmiljø Stramt arbeidsmarked Reduksjon i sykefraværet Det er fortsatt et stramt arbeidsmarked og konkurransen om arbeidskraften er stor. Vi har iverksatt tiltak for å møte denne konkurransen, og 2007 ble derfor et mer stabilt år enn i Ved ledighet i stillinger har vi klart å skaffe gode erstattere. Ved nyrekruttering legger vi vekt på å skaffe oss godt kvalifisert arbeidskraft. Det prioriteres også tiltak for å styrke kompetansen hos de ansatte. Å opprettholde en god kompetanse er nødvendig for å kunne utvikle og tilby tjenester med den kvalitet som vi ønsker. Kompetanseutviklingen gir også mer tilfredse medarbeidere som bidrar til trivsel og et godt arbeidsmiljø, som igjen gir fornøyde kunder. Per hadde vi 31 fast ansatte, fordelt på 30,6 årsverk, mot 30 ansatte fordelt på 29,35 årsverk ved inngangen til året. Den øverste ledelsen består av 1 kvinne og 4 menn. Som enhetsledere er ansatt 1 kvinne og 1 mann. Totalt er det ansatt 23 kvinner og 8 menn. Vi tilstreber likebehandling i all vår personalforvaltning. Sykefraværet ble sterkt redusert i Samlet sykefravær var 3,79 %, en reduksjon på 2,45 %- poeng i forhold til Vi har fokus på tiltak for å redusere sykefraværet gjennom samarbeidet med bedriftshelsetjenesten, de tillitsvalgte, arbeidsmiljøundersøkelser, tiltak i IA-avtalen og gjennom støtte til helsemessige tiltak for de ansatte.

6 Laget har eget verneombud samt HMS-ansvarlig, og har avtale om bedriftshelsetjeneste med Hjelp 24. Forbedret avtale om bedriftshelsetjeneste ble etablert fra og erfaringer med endringene har vært gode. I henhold til bedriftens internkontrollsystem gjennomføres det jevnlig vernerunder og alle merknader blir rettet opp. Det foretas også jevnlig kontroll av alt sikkerhets- og brannvarslingsutstyr på bygget i Cappelensgate 11. Det ble innrapport en skade/ulykke i Laget har Samarbeidsutvalg iht Hovedavtalens bestemmelser om samarbeid mellom bedriftens ledelse og de ansattes representanter. Utvalget hadde 6 møter i 2007, der bla. nytt arbeidsreglement, retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold og retningslinjer for bruk av e-post/internett ble behandlet. i En av våre eiendomsmeglere ble dessuten ansatt i ny stilling som fagansvarlig i forbindelse med at vi tok ut bevilling for eiendomsmegling. I tillegg til avdelingens ansatte er også oppgjørsansvarlig en del av meglervirksomheten. Denne stillingen er p.t. tilknyttet forvaltningsavdelingen. Medlemsutviklingen 655 nye medlemmer medlemmer totalt Fellesansiennitetsordningen øker i omfang Laget driver ikke virksomhet som i nevneverdig grad forurenser det ytre miljøet. SBBLs administrasjon er inndelt i fire hovedområder, som omtales nedenfor. Gjennom året er det foretatt enkelte organisasjonsmessige endringer og noen områder er bemanningsmessig styrket. Staben 4 ansatte Staben omfatter direktøren og hans stab med ansvar for overordnet ledelse, strategisk planlegging, samfunnskontakt, informasjon og profilarbeid og interne fellestjenester. Staben ble redusert med ett årsverk i Oppgaver tilsvarende ca 20%-stilling ble overført til forvaltningsavdelingen. Forvaltningsavdelingen 13 ansatte Avdelingen har ansvar for rådgiving og bistand ved daglig drift av boligselskapene, medlemskap i SBBL og medlemspleie, bomiljøtiltak, økonomisk forvaltning for SBBL, borettslag og andre selskaper, eierskifte og oppgjør ved kjøp/salg av boliger, fellesutgifter og inkasso. Stillingen som takstmann ble i 2007 overført til teknisk avdeling. Øvrige oppgaver i avdelingen ble styrket med ett årsverk. Teknisk avdeling - 5 ansatte Avdelingens hovedoppgaver er prosjektutvikling og nybygging, rehabilitering og teknisk rådgivning, samt skade-/og forsikringssaker. Avdelingen fikk tilført ett årsverk ved at ansvaret for skade-/forsikringssaker ble overført fra forvaltningsavdelingen. Det lønner seg å bli medlem tidlig I 2007 fikk Skien Boligbyggelag 655 nye medlemmer og hadde en avgang på 183, noe som gir en netto medlemsøkning på 472. Dermed fortsetter medlemsveksten fra tidligere år. Dette skyldes forhåpentligvis at medlemmene ser nytten av medlemskapet, og at rutinene og arbeidet med medlemskapet er styrket. Medlemstallet fordeler seg med 5083 som er andelseiere i ett av våre tilknyttede borettslag og 5618 som enten bor i borettslag uten å være andelseier eller bor i andre typer boliger. Forkjøpsretten er fortsatt vår viktigste medlemsfordel, og denne ble i 2007 benyttet i 99 tilfeller ved omsetning av tilknyttede borettslagsleiligheter. Fellesansiennitetsordningen som generalforsamlingen ga sin tilslutning til i 2003 er nå utvidet til å omfatte 42 boligbyggelag. Salgsavdelingen - 9 ansatte Avdelingen omsetter nye og brukte boliger og har også ansvaret for markedsaktivitetene i tilknytning til boligsalget. Avdelingen ble styrket med en meglerstilling

7 7 Forvaltningsporteføljen Forvaltningsporteføljen er økende 161 selskaper boliger Nye forretningsførerkontrakter Forvaltningsporteføljen har hatt en tilgang i 2007 med 5 boligselskap med til sammen 166 boliger. Det har vært to borettslag i avgang etter oppløsning, med til sammen 32 leiligheter. Totalt forvaltes etter dette 5416 boliger fordelt med 2350 boliger i småhus og 3066 i blokk. Forvaltede boligselskaper per : 138 tilknyttede borettslag med 5081 boliger 11 frittstående borettslag med 185 boliger 4 boligsameier med 138 boliger 1 boligstiftelse med 12 boliger Oversikten viser boligmassen fordelt etter antall oppholdsrom: 1 rom og kjøkken/hybelleilighet rom og kjøkken rom og kjøkken rom og kjøkken eller fl ere rom og kjøkken Boligmassens byggeår i %: før og senere Skien Boligbyggelag er også forretningsfører for 1 aksjeselskap, 1 feriekoloni, 2 sameier og 3 garasjelag. Med bakgrunn i nye borettslover og nye krav fra kundene, inngikk borettslagene nye forretningsførerkontrakter, gjeldende fra 1. januar I tillegg til at eksisterende kontrakter ble oppdatert og tilpasset nytt lovverk, ble også nye tilbud lansert. Spesielt nevnes tilbudet Daglig drift og ledelse, som vil bidra til å lette arbeidet for de tillitsvalgte i borettslagene. Av den grunn antas tilbudet også å kunne bidra til rekrutteringen av tillitsvalgte til lagene. Det var god oppslutning om våre kurs og konferanser Organisasjonsvirksomheten Stor kursaktivitet Samarbeidsutvalg med kommunen I likhet med tidligere år har Skien Boligbyggelag prioritert kontakten med boligselskapene, blant annet i form av løpende rådgivning og en rekke opplæringstiltak myntet på de tillitsvalgte. Den tradisjonsrike høstkonferansen for tillitsvalgte ble avholdt i Vrådal, med 130 deltakere fra i alt 50 borettslag samt boligbyggelagets styre, valgkomité og administrasjon. Den skriftlige evalueringen viste at borettslagene og deres tillitsvalgte fortsatt syns samlingen er svært nyttig. Temaene på konferansen var blant annet innføringen av styreportalen, bredbånd og digital-tv, HMS og intenkontroll, brannsikkerhet, ny renovasjonsordning og boligjuss. Vi har også avholdt en rekke kurskvelder i egne lokaler, samlet sett med svært god deltakelse. Følgende tema er tatt opp: HMS og brannvern i boligselskap, generalforsamling i borettslag, boligjuss, Aksjon Boligbrann og budsjettarbeid. Skien Boligbyggelag har stilt møtelokaler i Cappelens gate til disposisjon for boligselskapenes styremøter, generalforsamlinger, beboermøter og andre arrangementer. Tilbudet er flittig benyttet. Samarbeidsutvalget mellom Skien kommune og Skien Boligbyggelag, som tar opp spørsmål og problemstillinger knyttet til kommunens kjøp og bruk av boliger forvaltet av boligbyggelaget, har ikke avholdt formelle møter i perioden.

8 Vi har likevel hatt løpende og god kontakt med kommunen, og det har vært avholdt flere møter der konkrete saker har blitt drøftet spesielt knyttet til saker om mislighold fra brukere av kommunens boliger i våre borettslag. Gode uteareal øker trivselen Bomiljøtiltak 14 borettslag fikk tilsagn om midler fra Bomiljøfondet Bomiljøprisen ble ikke utdelt Fortsatt tilskudd til kunstnerisk utsmykking Skien Boligbyggelag tilbyr rådgiving og økonomisk støtte til bomiljøarbeidet i borettslagene. Interessen for tiltakene er varierende. Det vil derfor bli foretatt en evaluering av disse tiltakene for å se på om vi kan gjøre disse enda mer målrettede. Bomiljøfond Skien Boligbyggelags bomiljøfond har til formål å gi tilskudd til tilknyttede borettslag for gjennomføring av bomiljøtiltak. Tiltakene som det gis tilskudd til skal være konkrete og ha betydning for bomiljøet. Flere lag kan gjerne gå sammen om felles søknader for tiltak i felles nærmiljø. I 2007 ble det gitt tilsagn om midler fra SBBLs bomiljøfond til bomiljøtiltak i 14 av våre tilknyttede borettslag: Hauen IV borettslag har fått tilsagn om inntil kr til opparbeidelse av lekeplass. Vestsiden Hageby IV borettslag har fått tilsagn om inntil kr til utsmykning av inngangsparti. Tollneshagen I borettslag har fått tilsagn om inntil kr til oppsetting av utebod, anlegging av nytt bed og steinsetting rundt postkassene. Solbergtunet borettslag har fått tilsagn om inntil kr til innsnevring av innkjørsel, beplantning og oppsetting av nytt gjerne og skilt. Rising I borettslag har fått tilsagn om inntil kr til opparbeidelse av gangpassasje. Kragerøgt. 9 borettslag har fått tilsagn om inntil kr til bruk av landskapsarkitekt og anlegging av buskfelt utenfor balkongene. Haugsåsen borettslag har fått tilsagn om inntil kr til oppgradering av lekeplass til å bli en flerbruksplass for alle beboerne i laget. Bratsberg I borettslag har fått tilsagn om inntil kr til oppstart av nettside for laget. Geiteryggen I borettslag har fått tilsagn om inntil kr til belysning på lekeplassen. Knausen borettslag har fått tilsagn om inntil kr til oppgradering av lekeplass. Røysa borettslag har fått tilsagn om inntil kr til opparbeidelse av utendørs møteplass og beplantning. Nygårdåsen I borettslag har fått tilsagn om inntil kr til oppgradering av lekeplass, anlegging av ny gangvei, opparbeidelse av utendørs møteplasser, samt beplantning. Klyve II borettslag har fått tilsagn om inntil kr til forskjønning av innkjørselen, skifte av sand på lekeområder og opparbeidelse av utendørs møteplasser. Klyve I borettslag har fått tilsagn om inntil kr til forskjønning av innkjørselen, beplantning, oppsetting av basketballkurv, oppsetting av gjerde rundt avfallscontainere m.m. Totalt ble det i 2007 gitt tilsagn om kr. Styret oppfordrer lagene til fortsatt aktivt å søke støtte fra fondet. Per er fondets saldo pålydende kr Bomiljøpris Målsettingen med Skien Boligbyggelags bomiljøpris er å gi heder og anerkjennelse, samt stimulans til tiltak som bidrar til et godt bomiljø. Bomiljø defineres i vid forstand og omfatter både fysiske, tekniske, sosiale og kulturelle tiltak. Tiltakene må imidlertid være ekstraordinære og blir vurdert ut fra originalitet og den totale virkningen tiltaket har på bomiljøet. I 2007 kom

9 9 Byggingen av Vestsiden Hageby V med 30 leiligheter har pågått i hele 2007 og ble ferdigstilt for overtakelse i februar For det siste byggetrinnet i området med ca 20 leiligheter forventes det byggestart i Ferdig utbygget vil området dermed få ca 110 leiligheter fordelt på 6 tilknyttede borettslag. Skien Boligbyggelag (gjennom SBBL Eiendom) kjøpte i 2006 tomteområder på Kongerød. Prosjektering av nye boliger er igangsatt. Området har flott beliggenhet, med nærhet til skoler og annen infrastruktur. Skogli Terrasse er et prosjekt med 24 leiligheter i Strømdalområdet, som har vært under prosjektering i Prosjektoppfølging på Borgestadholmen har vært en viktig oppgave i 2007 det ikke inn noen søknader eller forslag til kandidater til bomiljøprisen. Det ble derfor ikke delt ut bomiljøpris for Kunstnerisk utsmykning Det ble i 2006 avsatt kr som tilskudd til kunstnerisk utsmykking i borettslagene. Det meldte seg ingen interessenter verken i 2006 eller 2007, men ordningen vil bli ytterligere markedsført i Byggeprosjekter 17 leiligheter ferdigstilt 88 leiligheter under produksjon Flere nye prosjekter under utvikling Det er i 2007 også mottatt flere andre henvendelser om deltakelse i utvikling og gjennomføring av nye boligprosjekter. Noen av disse har vi vurdert som interessante og det arbeides videre for å avklare mulighetene for realisering av disse. Rehabilitering og tekniske tjenester Stor aktivitet på rehabilitering Det var i 2007 stor rehabiliteringsaktivitet i borettslagene, med fortsatt stor andel av baderomsrehabilitering. Det har også vært en betydelig aktivitet på de mer vanlige rehabiliteringsområder som fasader, vinduer, maling, taktekking mm. Det er foretatt en del innglassing av balkonger, og det planlegges slike prosjekter for betydelige beløp. Skien Boligbyggelag er en aktiv utbygger i regionen som skal tilfredsstille et bredt marked. Vi satser på prosjekter som er med på å skape trygge og gode bomiljø med attraktiv beliggenhet. Standarden er høy med moderne arkitektur og spennende løsninger. Maribakkane borettslag med 17 leiligheter og store fellesarealer ble ferdigstilt høsten Borettslaget består av 3 separate bygg med leiligheter gruppert rundt store innvendige arealer. Sammen med utbyggingsselskapet Borgestad Utvikling AS har Skien Boligbyggelag deltatt i utviklingen av området Borgestadholmen. Prosjektet vil totalt omfatte boliger på den nedlagte sagbrukstomta på Borgestadholmen. 58 av disse leilighetene har vært under bygging i 2007 og de første ble klar for overlevering i mars Våtromsrehabilitering er fortsatt aktuelt i mange lag

10 Ved årsskiftet 2007/2008 var det prosjekter i gang for ca 70 mill. kroner. I.h.t forretningsføreravtale gir vi gjennom året rådgivning til borettslagene i tekniske spørsmål vedrørende vedlikehold og drift av lagenes eiendommer. Et eget kvalitetssystem på teknisk avdeling gjør at vi oppnår god kontroll på etterlevelse av Byggherreforskriften og Internkontrollforskriften. Kontrollrutiner for teknisk og økonomisk gjennomføring er også inntatt i kvalitetssystemet. Skade-/forsikringssaker Omfattende bistand i skade-/forsikringssaker Liten nedgang i antall forsikringsskadesaker Borettslagene forvalter en betydelig bygningsmasse og det er naturlig at det fra tid til annen inntreffer skader som enten skyldes plutselige og uforutsette hendelser eller manglende vedlikehold av bygg og anlegg. Den førstnevnte kategorien dekkes ofte av forsikringsordninger. På vegne av forsikringsselskapet har vi i 2007 stått for administrasjon av ca 90 forsikringsskader. Ca. 90 % av disse gjelder vannskader. Tjenesten består i befaring av skaden, administrasjon av utbedring og etterfølgende krav om utbetaling av erstatning. Antallet forsikringsskader i 2007 har vist en liten nedgang i forhold til Utover dette er det gjennomført ca 250 befaringer av andre typer skader som mer eller mindre har sin årsak i vedlikeholdsmessige mangler og som derved ikke dekkes av forsikringen. Antallet av slike saker har ligget på et noenlunde stabilt nivå de siste årene. I tillegg utføres befaringer og rådgivning i forbindelse med eierskiftesaker. Boligmarked og boligomsetning 549 brukte boliger omsatt Fortsatt størst i markedet I 2007 ble det omsatt i alt 588 brukte borettslagsboliger. Av denne omsetning er 101 boliger omsatt via eksterne meglerforetak. I tillegg har vi hatt 37 familieoverdragelser for andelseiere. 99 medlemmer benyttet seg av forkjøpsretten ved kjøp av bolig. Prisstigning for brukte borettslagsboliger har i beretningsåret steget i gjennomsnitt med 21 %, noe Også i 2007 hadde vi nye leiligheter for salg i Vestsida Hageby. Her fra en visningsleilighet. som samsvarer med landet forøvrig. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte borettslagsboliger i 2007 var kr ,- med en topp i september på kr pr. kvm. SBBL har også i 2007 hatt en sterk posisjon i markedet for omsetning av borettslagsboliger, og har omsatt brukte boliger til en verdi av ca. 365 mill. kroner. Konkurransen fra eksterne meglerforetak er stor og vi har sett at det også etableres nye foretak som ønsker å konkurrere om våre markedsandeler. Vi har fokus på å være tilpasningsdyktige, kundeorienterte og å kunne tilby våre kunder den beste markedsføringen, slik at vi også i fremtiden vil være det beste alternativet for våre medlemmer og kunder som ønsker å selge eller kjøpe borettslagsboliger. Renteoppgangen i 2007 medførte ikke noen store endringer i etterspørselen etter brukte borettslagsleiligheter. Etterspørselen har vært jevn og hovedtyngden av kjøpere er unge enslige eller par under 30 år i etableringsfasen, deretter kommer gruppen bestående av voksne i alderen 31 til 50 år. Vi vet at våre kunder ser på våre borettslagsleiligheter som et naturlig første valg når man skal etablere seg. Dessuten har vi en økende gruppe som følger den nye boligtrenden og etterspør i større grad enklere alternativer der mye er tilrettelagt for beboer. Derfor ser vi positivt på framtiden og ser at det fortsatt vil være stor etterspørsel etter borettslagsboliger. Salgsavdelingen har i 2007 tatt ut bevilling til å drive eiendomsmegling, slik at dersom vi skulle ønske å endre strategi, har muligheten til å megle alle typer boliger, ikke bare i våre tilsluttede borettslag. Vi har også økt bemanningen med en meglerstilling, i tillegg har vi ansatt

11 11 en av våre eiendomsmeglere som faglig ansvarlig. Det ble i 2007 varslet om endringer i lov om eiendomsmegling og eiendomsmeglingsforskriften fra Det stilles bl.a. nye krav til kompetansen til ansatte som skal arbeide med eiendomsmegling. Vi er opptatt av at det tilrettelegges for kontinuerlig kompetanseheving. Vårt mål er å ha medarbeidere med høy kompetanse slik at våre kunder kan være trygge på at de får den faglige kunnskapen og den nødvendige veiledningen de trenger for å gjøre en god eiendomshandel. 20 leiligheter solgt i nye prosjekt Totalt solgte vi 20 leiligheter i nye prosjekter i Borgestadholmen er et prosjekt bestående av totalt leiligheter fordelt på flere byggetrinn. Prosjektet har fått stor oppmerksomhet og har mange interessenter. Første byggetrinn består av 46 leiligheter hvor det pr kun var 8 usolgte leiligheter igjen. Boligene ble overtatt av kjøperne i mars I april startet vi salget av 2. byggetrinn. Dette byggetrinnet består av 24 leiligheter fordelt på to Elvehus og to Parkhus, 50 % av leilighetene er solgt og bygging av de to neste Elvehusene er allerede i gang. Byggetrinn V i Vestida Hageby har vært i markedet siden juni Ved innflytting i februar 2008 var 19 av de 30 leilighetene solgt. I november lanserte vi byggetrinn VI med 20 eneboliger i rekke. Dette prosjektet har ikke hatt den mottakelsen i markedet som vi ønsket, men det er håp om byggestart i Salg av leiligheter i nye prosjekter stoppet opp i siste halvdel av Hovedårsakene er stigende rente og usikkerhet rundt videre renteutvikling, og økte priser fra entreprenørene. Trenden er lik i hele landet og flere planlagte nyboligprosjekter er lagt på is. Maribakkane borettslag med 17 leiligheter for utviklingshemmede ungdommer ble ferdigstilt høsten 2007 og beboerne har flyttet inn. Skien Boligbyggelag var byggherre og salgsavdelingen sto for kontraktinngåelse og innhenting av nødvendig dokumentasjon, finansiering m.m. markedet i løpet av Tomten har flott beliggenhet, med nærhet til skoler og annen infrastruktur. SBBL har stadig henvendelser fra investorer, tomteeiere og lignende som ønsker at vi skal bidra med vår kompetanse til å utvikle nye gode prosjekter. Vi er positive til slike henvendelser og salgsavdelingen har også i 2007 deltatt med sin kompetanse i ulike planlagte prosjekter. Markedsføring og profilering Ny logo og profil Samarbeid med andre I 2007 tok vi i bruk ny profil/logo som ble lansert av NBBL i 2006 som en felles profil for NBBL og boligbyggelagene. Markedsføring av våre tjenester skjer nå under merkevaren Skien Boligbyggelag / SBBL og ikke lenger under BBL boligsenter. Gjennom dette samarbeidet oppnås det mer tyngde i profil- og markedsarbeidet og samarbeidet med andre DDB Oslo KF20 Foto: Victor Boullet kjøpe bolig for første gang er ingen spøk. Det er rart hvordan noen kvadratmeter kan bli s dyrt i et land med s mye plass. Før drømte vi om egen bolig, i dag drømmer vi om drømmeboligen. Men hva er egentlig en drømmebolig? Vi tror det er en bolig der man drømmer godt om natten. Et klokt boligkjøp handler mest om det som skjer inne i kroppen. Om den roen man trenger n r man legger hodet p puta om kvelden. Norske Boligbyggelag har siden 1946 bygget og forvaltet trygge boliger gjennom borettslag over hele landet. Vi er medlemseid og medlemsstyrt. Som medlem har du forkjøpsrett og du f r de beste betingelsene p forsikringer, teleavtaler og andre boligrelaterte produkter. Les mer p nbbl.no Skogli Terrasse er et prosjekt på ca 24 leiligheter. Prosjekteringen startet i 2006 og vi forventet å gå i markedet med salg i løpet av Prosjektet ble utsatt og det er usikkert når vi kan gå ut i markedet med dette. SBBL har også sikret seg et tomteområde på Kongerød. Vi er i gang med prosjekteringen og håper å komme ut i Eksempel på felles markedsmateriell

12 er også kostnadsbesparende i forhold til å utvikle tiltak alene. Fellestiltak som programsponsing på TV og boardsreklame har profilert den nye logoen sterkt i Lokalt profilerer vi oss løpende i forbindelse med den daglige virksomheten, både i egne lokaler, på nettet, i radioreklame, ved utstillinger og arrangement. Medlemsbladet Bomagasinet utgis til alle våre medlemmer og samarbeidspartnere 4 ganger i året. I samarbeid med Trygg Eiendomsmegling og Porsgrunn og Bamble Boligbyggelag utgis dessuten Boligavisen med presentasjon av boliger for salg. I 2007 inngikk vi ny avtale om samarbeid med Grenland Fotball som har synliggjort bedriften på en god måte. Dette samarbeidet vil bli videreført. De siste årene har vi også hatt en samarbeidsavtale med Gjerpen Håndball. Vi profilerer oss også gjennom støtte til ulike andre idretts-/ og kulturarrangement m.m. Den nye internettjenesten Styreportalen, som skal bedre mulighetene for effektiv kommunikasjon mellom borettslagene og boligbyggelaget og som vil bli et viktig hjelpemiddel for styrearbeidet i borettslagene, ble presentert i Tilbudet vil kunne tas i bruk i lagene i SBBL fornyet sine nettsider i 2007 og disse ble tilpasset vår nye profil. Utover dette vurderes det løpende hvilke andre kanaler for markedsføring og profilering som er hensiktsmessig å benytte. Rabattordninger og avtaler for Skien Boligbyggelags medlemmer Rabattavtaler for medlemmene Leiligheter i Spania Familiearrangement og kultur som medlemsfordel Medlemskap i Skien Boligbyggelag gir økonomiske fordeler i form av medlemsrabatter på ulike varer og tjenester. De fleste rabattavtalene er knyttet til bolig og det å bo. Skien Boligbyggelag har i alt 16 løpende handelsavtaler med lokale forhandlere der våre medlemmer kan kjøpe varer og tjenester til rabatterte priser. Det ble framforhandlet nye avtaler med Securitas og Kino1 i I tillegg til lokale avtaler er det gjennom NBBL Partner etablert en rekke landsomfattende avtaler som gir våre medlemmer gunstige priser på ulike forsikringsordninger, lån, telefoni, internett og andre produkter. Dette tilbudet er under utvikling og blir stadig bedre. Skien Boligbyggelag har to leiligheter på Costa Blanca-kysten i Spania for utleie til sine medlemmer. Utleievirksomheten startet sommeren 2004 og har vært et positivt tilbud til våre medlemmer. Utleiereglementet og priser ble noe endret i 2007 for å gjøre tilbudet enda mer attraktivt. I likhet med vinteren året før, inviterte boligbyggelaget alle sine medlemmer til et arrangement på Skien Isstadion. Vi arrangerte også familedag i Lekeland for medlemmer med familie. Nærmere 600 personer benyttet seg av invitasjonen og fikk servert mat og drikke. I tillegg ble det inngått avtaler om rabatterte billetter til en forestilling i Ibsenhuset og en i Teater Ibsen. Våre medlemmer hentet ut 455 slike billetter. Engasjement i andre selskap SBBL Eiendom AS Selskapet er 100% eid av Skien Boligbyggelag. Selskapets formål er å kjøpe tomter og eiendommer til utvikling av boligprosjekter eller annen virksomhet som tjener bolig-byggelagets interesser. Styrets leder er Karl Henry Johnsen. Medlemsarrangementene våre ble svært godt besøkt Selskapet eier 50% av Vestsida Hageby AS, tomteareal kjøpt i 2006 og 2007 på Kongerød, samt 50% av aksjene i Skoglia AS.

13 13 Vestsida Hageby AS Vestsida Hageby AS har som formål å erverve, utvikle og stå for salg av en eiendom på Vestsida i Porsgrunn. Selskapet er eid med 50% av SBBL Eiendom AS og 50% av Buer Prosjekt AS. SBBL er representert i selskapets styre ved Per Ove Holmelid og Arne-Viggo Hjelm. Den gjenstår nå ett byggetrinn før området er ferdig utbygget. Skoglia AS Skoglia har som formål erverv, utvikling og salg av prosjektet Skogli Terrasse. Selskapet er eid med 50% av SBBL Eiendom AS og 50% av Sønstebø Utvikling AS. SBBL er representert i styret ved Arne-Viggo Hjelm og Per Ove Holmelid. BBL Boservice AS Selskapet BBL BoService AS tilbyr vaktmester-/ og andre entreprenørtjenester til borettslag og andre boligselskap og i en viss grad til private. Selskapet eies med 50 % hver av henholdsvis Porsgrunn og Bamble boligbyggelag og Skien Boligbyggelag. Per Ove Holmelid er vårt styremedlem i selskapet. Selskapet er etablert i egne kontor- og verkstedlokaler på Nenset. Trygg Eiendomsmegling Grenland AS Eierne består av Sparebank1 Telemark (GS-banken), Sparebanken Grenland, Porsgrunn og Bamble Boligbyggelag, Byggholt og Skien boligbyggelag. Vi er største aksjonær i selskapet med 29% av aksjene. I selskapets styre er Skien Boligbyggelag representert ved Arne-Viggo Hjelm (styreleder). Trygg Eiendomsmegling Grenland AS har i 2007 beholdt sin markedsposisjon og er en betydelig aktør på markedet i Grenland. Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL er en fellesorganisasjon for boligbyggelagene i landet. NBBL fremmer boligbyggelagenes interesser og arbeider med saker som opptar både boligbyggelag, borettslag og beboere. Skien Boligbyggelag er representert i NBBL ved Eva Jupskås som sitter i NBBLs valgkomite og Arne-Viggo Hjelm som 2. vara til landsstyret. For øvrig benytter vi oss av de ulike tjenestene NBBL tilbyr og deltar bl.a. på konferanser og kurs arrangert av NBBL og er representert på NBBLs landsmøte som holdes hvert 2. år. BBL Datakompetanse AS BBL Datakompetanse AS er et selskap med administrasjon i Oslo, som utvikler, drifter og supporterer IT-løsninger for boligbyggelag i Norge. Selskapet eies av i alt 52 boligbyggelag og Skien Boligbyggelag er representert i selskapets styre ved Arne-Viggo Hjelm (styreleder). BSMedia AS BSMedia eies med 67% av NBBL og 33% av Tibe reklamebyrå AS. Selskapets formål er å utgi medlemsblad for boligbyggelagene og står i dag bak utgivelsen av Bomagasinet. Boligbyggelagene som deltar i dette samarbeidet har to styrerepresentanter i selskapet. Per Ove Holmelid er valgt som ett av disse styremedlemmene. Samfo Skien Boligbyggelag er tilsuttet Samfo som er en arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak. Arne- Viggo Hjelm sitter som medlem i Samfos styre og i enkelte underliggende utvalg. Samarbeid med andre boligbyggelag Skien Boligbyggelag har i mange år vært aktive i å søke samarbeid med andre boligbyggelag for i fellesskap å møte nye utfordringer og utvikle nye tilbud. I 2007 har vi samarbeidet med andre lag om bl.a. felles dataløsninger, felles medlemsblad og felles profil. Regionalt samarbeider vi med Porsgrunn og Bamble Boligbyggelag, ved at vi begge har eierinteresser i Trygg Eiendomsmegling Grenland AS og i BBL BoService AS. Samarbeid med kommunen Skien Boligbyggelag har et godt samarbeid med flere kommunale instanser og er høringsinstans i boligpolitiske spørsmål som arealplan, i konkrete utbyggingssaker og ved forvaltning av kommunale boliger i borettslag. Styret ønsker likevel et mer aktivt samarbeid med kommunen og oppfordrer kommunen til, også gjennom sin egen representasjon i styret, å benytte mulighetene til å oppnå en fortløpende og direkte innflytelse på de langsiktige prioriteringer innen boligbyggelaget. Økonomisk utvikling Stigende rentenivå God bankavtale Den økonomiske utviklingen har vært preget av fortsatt stor aktivitet og et stramt arbeidsmarked selv om vi i løpet av året har sett en endring i utviklingen med hensyn til etterspørsel etter nye boliger og prisutviklingen på brukte.

14 2006 til 2007 ble honorarsatsene økt med 3,5%. Samlet forretningsførerhonorar for 2007 var på ca. 7,8 millioner kroner. Provisjonssatsen for salg av brukte boliger ble holdt uendret i 2007 (unntatt en mindre justering i minstegebyret). Til tross for en reduksjon i antall salg ga en sterk økning i boligprisene likevel en økning i inntektene fra boligsalget. Inntektene fra salg av brukte boliger (provisjon og honorar for tilrettelegging) utgjorde ca. 7,7 millioner kroner. Av andre større inntektsposter nevnes inntekter fra dokumentbehandling og prøving av forkjøpsrett som stod for ca. 2,3 millioner kroner. Inntekter fra rehabiliteringsoppdrag utgjorde ca. 1,7 mill. kroner. Inntektene fra finanspostene er også betydelige og utgjør netto ca 3 mill kroner. God økonomistyring er en prioritert oppgave Renteutviklingen ble som forventet, med enda kraftigere økning i 2007 enn året før. Norges Banks styringsrente økte i løpet av året med 1,75 %-poeng til 5,25%. Konsekvensene for vår virksomhet er bl.a. at vi i løpet av 2007 har vi sett en sterk reduksjon i etterspørselen etter nye boliger og en utflating i prisnivået på brukte boliger mot slutten av året. Renteutviklingen videre er usikker, men mye tyder på at vi i 2008 vil passere toppen av rentekurven og at vi deretter kan forvente en utflating og mulig moderat rentenedgang. Ved utgangen av 2007 var rentesatsen for lån i Husbanken med flytende rente 4,8%, med en fortsatt stigende tendens inn i første halvår i Flere av borettslagene med husbanklån har tidligere benyttet anledningen til å binde renta på et lavere nivå. Det har alltid vært viktig for SBBL å ha en god bankavtale. Den gjeldende avtalen med Sparebank 1 Telemark sikrer konkurransedyktige vilkår for våre borettslag, både når det gjelder lån og bankinnskudd. Betaling for tjenester Nye forretningsførerkontrakter Med virkning fra 1. januar 2007 er det inngått nye forretningsførerkontrakter med samtlige borettslagskunder. Med innføring av de nye kontraktene ble prisdifferensieringen i forholdet mellom små og store lag ytterligere forsterket. Fra Borettslagenes sikringsfond Ytterligere styrking av fondet Overføring til sentralt fond i NBBL vurderes Borettslagenes sikringsfond styrket seg også i Saldo ved utgangen av året var på Kr , en økning på ca kroner. Spørsmålet om en eventuell tilknytning til Norske Boligbyggelags sentrale fond, Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond er til løpende vurdering. Å gi en best mulig sikkerhet for borettslagenes inntekter vil veie tungt i en slik vurdering. Skien Boligbyggelags økonomi Godt årsresultat Økt krav til kapitalbase Regnskapet for 2007 viser et godt resultat, men som forventet noe svakere enn for Selv om vi i dag har en god egenkapital er det fortsatt et mål å styrke denne ytterligere slik at vi i framtiden skal kunne satse offensivt, både ved å delta i gjennomføring av nye boligprosjekter og i utviklingen av nye produkter og tjenester for våre medlemmer. For å ikke bli for sårbare i tider med lavere byggeaktivitet fokuseres det på god økonomiforvaltning i alle ledd og det stilles krav om positive økonomiske resultat for alle tjenesteområder.

15 15 Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetning. Resultatregnskapet viser et driftsoverskudd på kr Tillagt et overskudd fra finanspostene på kr , er overskuddet før skatt på kr Etter fradrag av beregnet skattekostnad på kr , viser resultatregnskapet et årsresultat på kr Årets overskudd foreslås anvendt slik: Avsetning til Bomiljøtiltaksfond kr Avsetning til Borettslagens sikringsfond kr Avsetning til Annen egenkapital kr Sum disponert kr Etter dette viser balansen en totalkapital på ca 128,6 mill. kroner, som er en økning på ca 64,5 mill. kroner i forhold til året før. Egenkapitalandelen er 48,6%.

16 Sluttord Styret takker ansatte og tillitsvalgte i ulike ledd for stor innsats også i Styret ser gode muligheter for en videreutvikling av Skien Boligbyggelag til fordel for lagets medlemmer, kunder og ansatte. Styrets mål er å styrke selskapets posisjon på boligmarkedet i Grenland både ved nybygging og utvikling av boligrelaterte tjenester som etterspørres av medlemmene. Gjennom et fortsatt aktivt og tillitsfullt samarbeid i alle ledd ligger det godt til rette for at vi skal lykkes med dette. Styret er også opptatt av å styrke medlemsdemokratiet og de tillitsvalgtes muligheter for økt innflytelse på Skien Boligbyggelags videre utvikling. Styret oppfordrer derfor borettslagene til aktivt å bruke egen og boligbyggelagets generalforsamling til å diskutere viktige boligpolitiske og organisasjonsmessige utfordringer. Styret vil rette en takk til alle våre ulike samarbeidspartnere, hvor vi spesielt nevner Norske Boligbyggelags Landsforbund, Sparebank1 Telemark, Husbanken, Porsgrunn og Bamble Boligbyggelag, Trygg Eiendomsmegling, BBL Boservice, og de stedlige kommunale etater. Skien, Karl H. Johnsen styreleder Eva Jupskås nestleder Thorild Lunner Osdalen Jan Terje Olsen Thor Martin Gunstad Knut Liljeberg Elisabeth Mørch Arne-Viggo Hjelm direktør

17 17 RESULTATREGNSKAP SKIEN BOLIGBYGGELAG ÅRSREGNSKAP Note (kroner) (kroner) DRIFTSINNTEKT Prosjekt- og byggeadministrasjon Forvaltningshonorar Honorar/gebyr boligomsetning mv Leieinntekter Organisasjonsmessige inntekter Prosjektinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekt DRIFTSKOSTNAD Kostnader boligomsetning Lønnskostnader Prosjektkostnader Avskrivninger Drifts- og administrasjonskostnader Sum driftskostnad Driftsresultat FINANSPOSTER Utbytte aksjer Finansinntekter Finanskostnader Sum finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat FORSLAG TIL DISPONERING AV OVERSKUDD Avsetning til Borettslagenes Sikringsfond Tilførsel til Bomiljøfond Avsetning til annen egenkapital SUM DISPONERT

18 BALANSE - EIENDELER Note (kroner) (kroner) ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter Bygninger, Cappelensgt Annen eiendom Transportmidler/inventar/utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer og andeler 7/ Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER VAREBEHOLDNING Byggeprosjekter under arbeid Sum varebeholdning FORDRINGER Kortsiktige fordringer Sum fordringer BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE Kasse, bank, post Sum bankinnskudd, kontanter m.v Sum omløpsmidler Sum eiendeler

19 19 BALANSE - GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL Note (kroner) (kroner) Innskutt egenkapital Andelskapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Langsiktig gjeld Utsatt skatt Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Byggelån Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Skien, Karl H. Johnsen styreleder Jan Terje Olsen Eva Jupskås nestleder Thor Martin Gunstad Thorild Lunner Osdalen Knut Liljeberg Elisabeth Mørch Arne-Viggo Hjelm direktør

20 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2007 NOTE 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Årsegnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. I finansregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk. Kundefordringer I kundefordringer i balansen er det gjort fradrag for påregnelig tap. Anleggsmidler/avskrivning Anleggsmidler hvor kostpris er aktivert i regnskapet avskrives lineært over den økonomiske levetid. Varebeholdninger Prosjektutviklingskostnader og prosjekter i egen regi inngår i selskapets varebeholdning. Andel av kontraktsfortjeneste knyttet til solgte leiligheter inngår i verdsettelsen av egenregiprosjekter dersom betingelsene for inntektsføring av denne er tilstede. Salgsinntekter Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Andel av kontraktsfortjeneste knyttet til solgte leiligheter i egenregiprosjekter inntektsføres i takt med fremdriften når betingelsene for inntektsføring er tilstede. Aksjer Aksjer er klassifisert som anleggsmidler og bokført til kostpris. Er virkelig verdi lavere enn kostpris og verdifallet ikke antas å være forbigående, er aksjene nedskrevet. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Selskapet finansierer sine pensjonsforpliktelser overfor de ansatte gjennom en kollektiv pensjonsordning i forsikringsselskapet Storebrand. Skattekostnad og utsatt skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. NOTE 2. HONORAR/GEBYR BOLIGOMSETNING M.V. Prinsippet for beregning av meglervederlag og gebyr er i samsvar med Lov om Eiendomsmegling Honorar salg av nye boliger Honorar v/salg av brukte boliger Andre gebyrer/inntekter Sum NOTE 3. ANDRE DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Provisjonsinntekter Sum

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

DIREKTØRENS KOMMENTAR

DIREKTØRENS KOMMENTAR ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD 03 Direktørens kommentar 04 13 17 24 26 28 30 34 Styrets beretning for 2014 Resultatregnskap Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling Revisors beretning 2014 LABOs styre og

Detaljer

A/L MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG

A/L MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG FORVALTNING EIENDOMSMEGLING - VERDITAKST ÅRSBERETNING FOR A/L MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG 2012 Årsmelding Regnskap m/noter Forvaltningsportefølje Side 1 av 22 Side 2 av 22 Disponenten har ordet. MBBL

Detaljer

ÅRSRAPPOR T 2005 Å R S R A P P O R T 2 0 0 5

ÅRSRAPPOR T 2005 Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 2 Innholdsfortegnelse: Direktørens kommentar 5 Styrets beretning for 2005 6 Regnskap 13 Noter 17 Revisors rapport 20 LABO s tillitsvalgte 23 Ansatte, råd og utvalg 23 Oversikt

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Galterudhallen løpebane og korridor ingen skarpe hjørner! Galterud flerbrukshall Byggherre: Drammen Eiendom Arkitekt og LARK: DRMA Arkitekter

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Endringer i forbruksmønsteret... 4 Først ute med «miljøkjøpesenter»... 6 Tre steg for videre vekst... 8 Konsernregnskap

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

RINGREVEN RINGVEGEN BORETTSLAG. Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet

RINGREVEN RINGVEGEN BORETTSLAG. Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet RINGREVEN Nr. 1-2015 43 årgang Mars 2015 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet ********************************************

Detaljer