Arkiv - nøkkel. Statens Kornforretning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkiv - nøkkel. Statens Kornforretning"

Transkript

1 Arkiv - nøkkel Statens Kornforretning Fra

2 Kvalitetshåndbok or: Arkiv Dato: Statens Korn orretnin Tittel: Historikk Nr : Emne: Arkiv Side : 1 av 2 Utarbeidet av: LF Godic'ent av: TSK Vers'on: 1.00 Kvalitetssystem for: Statens Kornforretning ARKIVHISTORIKK ble det midlertidige statsmonopol for import av korn og mel opprettet. Monopolet ble underlagt Statens provianteringsdirektorat ( ) Monopolet varte i 10 år, fra 1917 til Arkivmateriale fra Statens Provianteringsdirektorat ble i sin tid avlevert til Riksarkivet, og ble her oppstilt etter "registraturen i Riksarkivets underavdeling for krisetidsarkiver" Fra var monopolet opphevet. I denne tiden fungerte Statens Kornkontor. Det finnes en kasett med arkivmateriale fra denne perioden som er arkivert i Statens Kornforretning. Statens Kornforretning ble opprettet etter lov om landets kornforsyning av Arkivnekler og journalperioder fra 1929 og fram til i dag : For perioden fra er arkivnøkkelen bygd opp etter et prinsipp med tall og bokstaver. Bokstavene angir fagavdelingen, som var Norsk Korn. Alle journaler og registre er hånskrevet. Neste periode er fra 1951/ Denne nøkkelen er bygd opp etter desimalsystemet, fra 0 9. (Samme prinsipp som i dag). Nå er det kommet inn 3 fagavdelinger, Importavdelingen, Norsk Korn og Kraftforavdelingen. Et stort framskritt kom i Fra da av er alle journaler og registre skrevet med skrivemaskin. Så er det en lang periode fra 1965 til Nøkkelen er fremdeles bygd opp etter samme prinsipp og nødvendige endringer er foretatt etter behov. I denne perioden, fra , ble Kontoret for råvareprisutgjevning RÅK- dannet og kontoret ble lagt til Statens Kornforretning. Det ble ført egen journal for RÅK- saker helt fram til Neste journalperiode er fra Statens Kornforretning ble omorganisert i 1991 og fikk navnet Statkorn. Fra ble lisensieringskontoret overført fra Landbruksdepartementet til Statkorn. Ordningen ble lagt til Forvaltningsavdelingen. I tiden fram til hadde avdelingen selv arkivet for lisensordningen. (Lisenser, senere TNT'er ble arkivert i avdelingen helt til )

3 Kvalitetshåndbok or: Arkiv Dato: Forvaltningsdelen fikk igjen det gamle navnet Statens Kornforretning. Dagens arkivnøkkel gjelder fra Statens Korn orretnin Tittel: Historikk Nr : Emne: Arkiv Side : 2 av 2 Utarbeidet av: LF Godk'ent av: TSK Vers'on: 1.00 Kvalitetssystem for: Statens Kornforretning Dagens journalsystem Den tok sentralarkivet i bruk det EDB baserte arkivsystemet - Offsak. Det ble slutt på de manuelle journalene. Offsak skiftet senere navn til ModuLink saksarkiv. Den ble vi igjen omorganisert. Monopolet ble oppløst som følge av den nye Gatt avtalen. Dette førte til at den kvantitative importreguleringen av landbruksvarer ble opphevet, og det ble innført en ordning med tollbasert importvern av landbruksvarer. Forretningsdelen ble utskilt i 2 aksjeselskaper, Statkorn Holding AS og Statkorn AS. Ved delingen ble alt arkivmaterialet igjen i Statens Kornforretning. I ettertid er en del blitt overført. Den ble 2. jordbrukskontor overført fra Landbruksdepartementet til Statens Kornforretning. Seksjonen fikk navnet Seksjon jordbruk under Avdeling Landbruksforvaltning. Senere, fra , ble seksjonen delt i 2 Seksjon Produksjonstilskudd og Seksjon Avlingssvikt og Velferd. Per dags dato er alt arkivmateriale, journaler og registre f.o.m oppbevart i Statens Kornforretning. Referanser Eksterne referanser

4 OBS! KONTRAKTER ARKIVERES I ARKIVETS HVELV. MEN MED SAMME ARKIVKODE SOM NØKKELEN FOR ØVRIG.

5 KLASSER OVERSIKT OVER KLASSER 0 Organisasjon og administrasjon 1 Økonomi 2 Personalsaker 3 Markedsordningen for korn mel og kraftfor 4 Velferdsordning og produksjonstilskudd i jordbruket. Katastrofefondet for planteproduksjon m.m. Kvoteordningen for melk. Miljøtiltak Handelsforvaltning av landbruksvarer 8 Annet

6 HOVEDGRUPPER OG GRUPPER HOVEDGRUPPER OG GRUPPER UNDER KLASSE 0 00 ORGANISASJON 000 Organisasjon og administrasjon generelt 002 Kornloven og styret 003 Administrerende direktør 004 Juridiske tjenester 006 Bedriftsutvikling 007 Arbeidsgiversammenslutninger 009 Annet 01 ADMINISTRASJON 010 Administrasjon generelt 011 Administrative tjenester 012 Departementer direktorater samarbeidspartnere 014 Internasjonalt samarbeide 019 Annet 02 KONTORENE 06 FOU 020 Kontorene generelt 029 Annet 060 FOU generelt 069 Annet 09 ANNET 090 Annet generelt

7 HOVEDGRUPPER OG GRUPPER HOVEDGRUPPER OG GRUPPER UNDER KLASSE 1 10 Økonomi generelt 100 Økonomi generelt 101 Regnskapsforhold div firmaer 102 Departmenter direktorater 109 Annet 11 BUDSJETTER OG REGNSKAP 110 Budsjetter og regnskap genere1t 111 Budsjetter 112 Regnskap 119 Annet 13 SKATTER OG AVGIFTER 130 Skatter avgifter aksjer 139 Annet 14 BANKER OG FINANSIERINGSSELSKAP 140 Banker og finansieringsselskap generelt 149 Annet 15 REVISJON OG KONTROLLFUNKSJONER 150 Revisjon og kontrollfunksjoner generelt 151 Riksrevisjonen 152 Kontrollstaben 159 Annet

8 16 FORSIKRINGER 160 Forsikringer generelt 169 Annet 19 ANNET VEDR ØKONOMI 190 Annet generelt

9 HOVEDGRUPPER OG GRUPPER UNDER KLASSE 2 20 PERSONALSAKER 200 Persona1saker generelt 202 Departementer og direktorater 203 Kompetanseutvikling 204 Ansettelser - oppsigelser 205 Yrkesskader 209 Annet 21 PENSJONSORDNING - PENSJONISTER 210 Pensjonsordning 211 Pensjonister 219 Annet 23 ANSATTES PERSONALFORENINGER HOVEDGRUPPER OG GRUPPER 230 Ansattes personalforeninger generelt 231 Funkjonærforeningen Norsk Tjenestemannslag 232 STAFO 233 Akademikernes Fellesorganisasjon 239 Annet 24 VERNE M1LJØTILTAK VELFERD 240 Verne miljøtiltak velferd generelt 241 Samarbeidsutvalg velferdsutvalg verneombud 242 Internkontroll 243 Interessekontoret 244 Bedriftslegeordning 245 Forslagskassa 249 Annet

10 29 ANNET 290 Annet generelt

11 HOVEDGRUPPER OG GRUPPER HOVEDGRUPPER OG GRUPPER UNDER KLASSE 3 30 MARKEDSORDNINGEN FOR KORN MEL OG KRAFTFOR GENERELT 300 Markedsordningen korn mel og kraftfor generelt 301 Tiltak i landbruket 302 Departmenter direktorater samarbeidspartnere 303 Opplysningsvirksomhet under markedsordningen 308 Informasjonsbrev 309 Annet 31 PRISSYSTEMET FOR KORN MEL OG KRAFTFOR 310 Prissystemet for korn mel og kraftfor generelt 311 Matkorntilskudd 312 Prisnedskrivningstilskudd norsk korn 313 Prisutjevningsbeløp kraftfor 319 Annet 32 MARKEDSREGULERING - PRISTREKK 320 Markedsregulering - pristrekk generelt 321 Markedsregulering- pristrekk 329 Annet 33 FRAKTTILSKUDDSORDNINGEN FOR KORN MEL OG KRAFTFOR 330 Frakttilsicuddsordningen korn mel og kraftfor generelt 331 Innfrakt norskprodusert korn og oljefrø 332 Mellomfrakt og transittstøtte norskprodusert korn og oljefrø til kraftfor og matmelindustri 333 Stedsfrakttilskudd kraftfor 339 Annet

12 34 BEREDSKAP 340 Beredskap generelt 341 Beredskap og omsetning matmel og grynvarer Nord-Norge 342 Beredskapslagring kraftfor 343 Beredskap matkorn og matmel i Syd-Norge 344 Beredskapslagring sukker 345 Beredskapslagring såkorn 349 Annet 35 PRISGRADERING OG AVREGNING PRODUSENTKORN 350 Prisgradering og avregning produsentkorn generelt 351 Prisgraderingslaboratorier og regionkontor 359 Annet 36 KJØP OMSETNING OG LAGRING NORSK KORN 360 Kjøp omsetning og lagring norsk korn generelt 362 Kornprodusenter 363 Såkorn 364 Kornkjøpere/førstehåndomsetning 365 Mottaksanlegg 369 Annet 38 LÅN LAGER OG TØRKEFONDET 380 Lager og Tørkefondet generelt 381 Lån norsk korn anlegg / møller 382 Lån norsk korn anlegg / siloer 383 Lån mellagrene Nord-Norge 384 Lån beredskapslagre kraftfor 385 Lån importsiloer 388 Andre lån 389 Annet

13 39 ANNET 390 Annet generelt

14 HOVEDGRUPPER OG GRUPPER HOVEDGRUPPER OG GRUPPER UNDER KLASSE 4 40 VELNERDSORDNINGENE OG PRODUKSJONSTTILSKUDD I JORDBRUKET. KATASTROFEFONDET FOR PLANTEPRODUKSJON. KVOTEORDNINGEN FOR MELK. MILJØTILTAK. GENERELT 400 Velferdsordningene og produksjonstilskudd i jordbruket. Katastrofefondet for planteproduksjon Kvoteordningen for melk. Miljøtiltak. Generelt 41 VELFERDSORDNINGENE I JORDBRUKET 410 Velferdsordningene i jordbruket generelt 411 Refusjon av avløserutgifter for ferie og fritid 412 Refusjon avløserutgifter ved sykdom og svangerskap m.m. 413 Landbruksvikarordningen 414 EDB - Ferie og avløserordningen 415 Kontaktgruppe ferie og avløserordningen 416 Kurs avløsere 417 Avløserlag 418 Tidligpensjonsordningen 419 Anne

15 42 TILSKUDDSORDNINGENE I JORDBRUKET 420 Produksjonstilskudd i jordbruket generelt 421 Produksjonstilskudd for husdyr og beitedyr 422 Areal og kulturlandskapstilskudd 423 Produksjonstillegg for dyrking for i fjellet 424 Driftsvansker brattlendte bruk 425 Produksjonstilskudd for seterdrift i fjelhegionen 426 Økologisk landbruk 427 Tilskudd endret jordarbeiding 428 Organisert beitebruk 429 Annet 43 KVOTEORDNINGEN FOR MELK 430 Kvoteordningen for melk generelt 431 Klager kvoteordningen for melk 44 KATASTROFEFONDET FOR PLANTEPRODUKSJON 440 Katastrofefondet for planteproduksjon 441 Enkeltsaker katastrofeordningene 442 Vekttall 443 EDB behandling avlingsskade 449 Annet 45 ORDN1NGER KNYTTET TIL MILJØTILTAK 450 Ordninger knyttet til miljøtiltak generelt 451 Klager miljøtiltak 49 ANNET 490 Annet generelt

16 HOVEDGRUPPER OG GRUPPER HOVEDGRUPPER OG GRUPPER UNDER KLASSE 7 70 HANDELSFORVALTNING AV LANDBRUKSVARER 700 Handelsforvaltning av landbmksvarer generelt 702 Departementer og direktorater 704 Internasjonalt arbeide 708 Informasj onsbrev 709 Annet 71 ORDNINGEN MED RÅVAREPRISUTJEVNING FERDIGVARER 710 Ordningen med råvareprisutjevning generelt 711 Eksportrestitusjon 712 Prisnedskrivning 713 Toll 719 Annet 719 Annet 72 INNENLANDS BEARBEIDING 720 Innenlands bearbeiding generelt 721 Bevillinger innenlands bearbeiding 729 Annet 73 ORDNINGEN MED TILSKUDD TIL VISSE JORDBRUKSVARER OG CATERINGORDNINGEN 730 Generelt 731 Ordningen med tilskudd visse jordbruksvarer 732 Cateringordningen 739 Annet

17 74 ADMINISTRATIVE TOLLNEDSETTELSER 740 Administrative tollnedsettelser generelt 741 Individuelle tollnedsettelser med søknad 742 Individuelle tollnedsettelser uten søknad 743 Administrative tollnedsettelser under målprissystemet 744 Administrative tollnedsettelser kom mel og kraftfor 745 Administrative tollnedsettelser levende planter og plantedeler 746 Overvåkningsordning U-land 749 Annet 75 KVOTER 750 Kvoter generelt 751 Kvoter iht GATT/WTO 752 Kvoter EU 753 Kvoter frihandels avtaler 754 Kvoter GSP 755 Ostekvoter 759 Annet 76 SÅVARER 760 Såvarer genere1t 761 Såfrø 762 Settepoteter 79 ANNET 790 Generelt 791 Tollprosedyrer 792 Tilbaketrekksordning for poteter 799 Annet

18 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON GENERELT 000 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON GENERELT Generelt Organisasjonsplan Emblem firmaregistrering (Ligger bare i HV) Fullmakter (Ligger bare i HV) Ordener og medaljer (Ligger bare i HV) Annet 002 KORNLOVEN OG STYRET Kornloven Kornordning i Norge Kornordning i andre land Annet STYRET Generelt Styrereisen Annet Annet ((i)e-r, 003 ADMINISTRERENDE DIREKTØR Generelt Administrerende direktør lønnsspørsmål Annet frkif-h. 004 JURIDISKE TJENESTER Generelt Juridiske betenkninger Rettssaker (Disse står i HV) Annet

19 HOVEDGRUPPER OG GRUPPER HOVEDGRUPPER OG GRUPPER UNDER KLASSE 9 90 Annet 900 Annet generelt 901 Rundskriv fra fagavdelingene

20 006 BEDRIFTSUTVIKLING Generelt Annet 007 ARBEIDSGIVERSAMMENSLUTNINGER Generelt NAVO Norges Arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning Annet 009 ANNET Generelt 01 ADMINISTRASJON 010 ADMINISTRASJON GENERELT Generelt LOVER FORSKRIFTER - BESTEMMELSER RETNINGSLINJER Se også under hver ordning Generelt Lov om offentlighet i forvaltningen /retningslinjer arkivet Instrukser,, Kontorrundskriv Annet FASTE RÅD UTVALG OG NEMDER Generelt KORNANKENEMDA Generelt Oppnevninger utvalg/honorarer Saker til Kornankenemda Annet

21 OPPGJØRS OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN I LANDBRUKET Generelt LANDBRUKSSAMVIRKETS FELLESKONTOR Generelt Oppnevninger Garantiutvalget Saker tap driftskreditt Annet KJØTTBRANSJENS LANDSFORBUND OPPGJØRS DRIFTSKREDITTORDNINGEN SLAKTERIER Generelt Oppnevninger utvalg Saker tap driftskreditt Annet PRODUSENTREGISTERET Generelt Oppnevninger utvalg Annet BEKKEKVERNER - BEKKEKVERNUTVALGET Bekkekvernutva1get (Se gammel nøkkel) Bevaringsverdige møller BEVARINGSVERDIGE BEKKEKVERNER Bekkekvern Aremark Bekkekvern Bærum Øverlid Gård Bekkekvern Asker Bekkekvern Søndre Høland Bekkekvern Øvre Rendal Løken Bekkekvern Vardal Gjøvik BekkekVern Vang Leine Bekkekvern Valdres Folkemuseum Bekkekvern Dovre Rudi Bekkekvern Gol Bekkekvern Rollag Bekkekvern Ramnes Vestfold Bekkekvern Borre Falkenstein 3

22 Bekkekvern Vestfold Landbruksskole Melsom Bekkekvem Vinje Særen Bekkekvern Heggestøy Bekkekvem Mjølhus i Froland Valle Bekkekvem Bykle Mostøy Bekkekvern Lista Hervold Bekkekvern Ogna Fuglestad Bekkekvem Suldal Kolbeinstveit Bekkekvern Stord Leirvik Bekkekvern Haus Havrå Bekkekvern Gloppen Nordfjord Bekkekvern Skogselva Ørsta Bekkekvern Elgenes Gård Vistdal Bekkekvern Nesset Romsdal Bekkekvern Molde Bekkekvern Opdal Bekkekvern Selbu Bekkekvern Verdal Stiklestad Bekkekvern Vefsn Bekkekvem Nord Rana Bekkekvem Skjerstad Misvær Bekkekvern Kvæfjord Bekkekvern Skånland Evenskjer ,37 Bekkekvern Tylldal Bekkekvern Vesterålen Hasselsand Bekkekvern Kvan Hegli Bekkekvern Heidal Sjugurdseter Bekkekvern Tingvoll Annet bl.a. Møllehistorisk Forening ANDRE KOMITEER OG UTVALG (Se også hver ordning) Generelt Oppnevninger utvalg (Innstillinger) - 9, Annet 1h ,-6/ STATISTIKK Generelt Statistisk sentralbyrå Annet

23 010.5 KVALITETSSIKRING Generelt Annet ANNET Generelt MØTER KOMFERANSER REISER BESØK Møter og konferanser generelt Informasjonsmøter om Statens Kornforretning Internordisk spannmål Reiser og besøk Annet Bruk av Staur Søknader økonomisk støtte/bidrag Annet 011 ADMINISTRATIVE TJENESTER Generelt INFORMASJON Generelt Årsmeldinger Annonser og avisartilder Film og foredrag Utstillinger og messer Kornrnagasinet FORHOLD TIL OFFENTLIG INFORMASJON Generelt Landbrukets prissentral- publisering priser Offentlig informasjon om landbruket (Statens Fagtjeneste) Norges Statskalender Norges /nordens største bedrifter Annet BIBLIOTEK /MEDLEMSKAP FORENINGER Generelt Medlemskap foreninger Annet

24 T / EDB 1,- 4(,'<-5-'#' Generelt Statens Datatilsyn Annet r) r Arkiv Postekspedisjon Resepsjon/sentralbord Telefoner Bilhold Annet 012 DEPARTEMENTER D1REKTORATER SAMARBEIDSPARTNERE Generelt DEPARTEMENTER (Se også under hver ordning Generelt Finansdepartementet LANDBRUKSDEPARTEMENTET Generelt Jordbruksavtalen m/stortingsdokumenter Annet DEPARTEMENTET FOR UTVIKL1NGSHJELP Generelt Gaver til nødstilte land Annet Annet DIREKTORATER Generelt Statens nærings- og distriktsutviklingsfond SND Statskonsult (Tidl Rasjonaliseringsdirektoratet) Annet 6

25 012.4 Foreninger og organisasjoner Annet 014 INTERNASJONALT SAMARBEIDE Se også under Handelsforvaltning Generelt FAO/ECE - Kornstatistikk KORNRÅDET (Tidl Hveterådet) Generelt Kområdet - Matvarehjelpen Kornrådet - norsk deltagelse Kornrådet - statistikk Annet UNCTAD OECD - kornstatistikk Annet 019 ANNET VEDR ADMINISTRASJON Generelt ç ryn ok,n «,k. trn tytik 02 KONTORENE KONTORENE GENERELT Generelt Stortingsgaten 28 leiekontrakter / husleie Kontorene vedlikehold og oppussing Irinbo Annet 029 ANNET Generelt 7

26 06 FOU 060 FOU Generelt C3,/ Gt, 661/ 1N-Y~ CEREALFORSKNING - MATFORSK Generelt Oppnevninger representantskap Annet Annet 069 ANNET Generelt 09 ANNET VEDR ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 090 ANNET VEDR ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON Generelt

27 1 ØKONOMI 10 ØKONOMI GENERELT 100 ØKONOMI GENERELT Generelt Lover og retningslinjer Instruks for økonomiforvaltningen Utvalg Annet REGNSKAPSFORHOLD DIV FIRMAER Generelt Annet 102 DEPARTEMENTER DIREKTORATER ORGANISASJONER Generelt Annet ANNET Generelt 11 BUDSJETTER OG REGNSKAP 110 BUDSJETTER OG REGNSKAP Generelt BUDSJETTER Generelt BUDSJETTER HANDELSFORVALTNING Generelt Budsjetter import Budsjetter eksport Annet 9

28 112 REGNSKAP Generelt REGNSKAP HANDELSFORVALTN1NG Generelt Regnskap import Regnskap eksport Annet 119 ANNET 119, C Generelt 13 SKATTER AVGIFTER AKSJER 130 SKATTER AVG1FTER AKSJER Generelt Skatter og avgifter Aksjer Annet 139 ANNET Generelt 14 BANKER OG FINANSIERINGSSELSKAP 140 BANKER OG FINANS1ERINGSSELSKAP GENERELT Generelt Betalingskort og signaturlister Annet 10

29 140.1 NORSKE BANKER Generelt Norges Bank Fokus Bank Sparebanken Nor Annet Utenlandske banker Annet 149 ANNET Generelt 15 REVISJON OG KONTROLLFUNKSJONER.150 REVISJON OG KONTROLLFUNKSJONER Generelt Annet 151 RIKSREVISJONEN Generelt Annet 152 KONTROLLSTABEN Genere1t Annet 159 ANNET Generelt 11

30 16 FORSIKRINGER 160 FORSIKRINGER GENERELT Generelt Skadesaker / erstatninger Annet 169 ANNET Generelt ANNET VEDR ØKONOMI GENERELT Generelt 12

31 PERSONALSAKER 20 PERSONALSAKER GENERELT 200 PERSONALSAKER GENERELT Generelt Lover og retningslinjer Arbeidsreglement Utvalg Annet 202 DEPARTEMENTER DIREKTORATER ORGANISASJONER Generelt Statens Personalhåndbok 203 KOMPETANSEUTVIKLING Generelt Stipendieordning Kurser og seminarer Annet 204 ANSETTELSE OPPSIGELSE Generelt Lønnsspørsmål Ledige stillinger - søknader Ferie permisjoner militærtjeneste Annet 205 YRKESSKADER Generelt Annet 209 ANNET Generelt 13

32 21 PENSJONSORDNING /PENSJONISTER 210 PENSJONSORDNING Generelt Statens Pensjonskasse Annet 211 PENSJONISTER - VETERANKLUBBEN Generelt Pensjonistturen Kurs for pensjonister 2119 iamet 219 ANNET Generelt 23 ANSATTES PERS ONALFORENINGER 230 ANSATTES PERSONALFORENINGER Generelt 231 NORSK TJENESTEMANNSLAG Generelt Annet 232 STAFO Generelt Annet 233 AKADEMIKERNES FELLESORGAN AF Generelt Annet 239 ANNET Generelt

33 24 VERNE, MILJØTILTAK, VELFERD 240 VERNE OG MILTØTILTAK, VELFERD Generelt Annet 241 SAMARBEIDSUTVALG, VELFERSUTVALG VERNEOMBUD, INTERNKONTROLL Generelt SAMARBEIDSUTVALGET Generelt (Protokoll se mappe HV) Samarbeidsutvalgets rapporter Arbeidstilsynet Verneombud Velferdsutvalgene Annet 242 INTERNKONTROLL Generelt Industrivernet Annet 243 INTERESSEKONTORET Generelt Annet 244 BEDRIFTSLEGEORDNING Generelt Annet 245 FORSLAGSKASSA Generelt Annet 249 ANNET Generelt 15

34 29 ANNET VEDR PERSONALSAKER, FORENINGER, VELFERD ANNET Generelt 16

35 3 MARKEDSORDNINGEN FOR KORN MEL OG KRAFTFOR 30 MARKEDSORDNINGEN KORN MEL OG KRAFTFOR GENERELT 300 MARKEDSORDNINGEN GENERELT Generelt Lover og forskrifter (Se også under hver ordning) RÅD_IHVALG OG_NEMDEL(seogså hver_ordning) 11, Generelt Rådgivende utvalg markedsordningen for korn Rådgivende utvalg økologisk landbruk Fondet for katastrofeordning i landbruket (avlingsskade) STRUKTURRASJONALISERINGSFONET Generelt Oppnevninger medlemmer Saker til Strukturrasjonaliseringsfondet Annet BYGDEMØLLENES RASJONALISERINGSFOND Generelt II, Oppnevninger medlemmer Saker til Bygdemøllenes Rasjonaliseringsfond Annet HAVREMØLLENES RASJONALISERINGSFOND Generelt Oppnevninger medlemmer Saker til Havremøllenes Rasjonaliseringsfond Annet

36 REKLAMASJONSNEMDA FOR SÅVARER Generelt Oppnevninger medlemmer Saker til Reklamasjonsnemda for såvarer Annet Annet STATISTIKK Generelt Avlingsprognose for norsk korn NILF Oppgaver til totalregnskapet for jordbruket NILF Oppgaver beregning kraftforavgift til pelsdyr Omsetningstatistikk for kraftfor Annet PRISER Generelt Verdensmarkedspriser Annet ANNET Generelt Møter (Som ikke ligger på en sak) Annet 301 T1LTAK I LANDBRUKET Generelt Floghavrebekjempelse Besing av korn Giftstoffer - sprøyting korn Farging av korn Radioaktivitet i korn - beriinerblått Annet 18

37 302 DEPARTEMENTER, DIREKTORATER SAMARBEIDSPARTNERE Generelt DEPARTEMENTER Generelt Finansdepartementet Landbruksdepartementet Annet DIREKTORATER Generelt Konkurransetilsynet Annet SAMARBEIDSPARTNERE/ JORDBRUKSORGANISASJONER Generelt Norges Bondelag Norges Bonde- og småbrukerlag Annet FORENINGER /ORGANISASJONER Generelt Nordkorn Statens Ernæringsråd STATENS NÆRINGSMIDDELTILSYN Generelt Næringsmiddelavgift Annet Annet 19

38 303 OPPLYSNINGSVIRKSOMRET UNDER MARKEDSORDNINGEN FOR KORN Generelt BRØDFAKTA Generelt Oppnevninger Annet Annet 308 INFORMASJONSBREV Generelt Annet ANNET Annet generelt 31 PRISSYSTEMET KORN MEL OG KRAFTFOR 310 PRISSYSTEMET KORN MEL OG KRAFTFOR GENERELT Generelt Lover og forskrifter 11) Utvalg Annet 311 MATKORNTILSKUDD Matkorntilskudd gis til tilvirkere mel til menneskeføde Generelt Oppgjørsregler og satser matkorntilskudd Matkorntilskudd til tilvirkere av mel til menneskeføde 20

39 311.4 PRISNEDSKRWNING GRILLMEL VERDENSMARKEDSPRIS Generelt Prisnedskrivning grillmel - oppgjør (tilvirkning fiskeforedlingsindustrien ) Annet Annet 312 PRISNEDSKRIVNINGSTILSKUDD NORSK KORN Ytes ti/ kjøpere av norskplodusert korn som har inngått avtale om førstehåndsomsetning Generelt Oppgjørsregler og satser prisnedskrivningstilskudd norsk korn _312.2 Pfisnedslaivnigstilskudd oppgjør_kornoppkjøper/ 111 førstehåndsomsetning Annet 313 PRISUTJEVNINGSBELØP KRAFTFOR Tilvirkere av kraftfor til husdyrproduksjonen betaler kraftforavgift. For til fisk eller kjæledyr skal ikkepålegges avgift Generelt Oppgjørsregler og satser prisutjevningsbeløp Prisutjevningsbeløp oppgjør- innkreving avgift 3133 PRISUTJEVNINGSBELØP ORGANISK AVFALL (også fisk) Generelt Prisutjevningsbeløp organisk avfall oppgjør ets Annet Annet 319 Annet Generelt 21

40 32 MARKEDSREGULERING - PRISTREKK 320 MARKEDSREGULERING -PRISTREKK GENERELT Generelt Lover og forskrifter Utvalg Annet 321 MARKEDSREGULERING - PRISTREKK Generelt Annet 329 Annet Generelt 33 1-RAKTTILSUDDSORDNINGEN FOR KORN OG KRAFTFOR 330 FRAKTTILSKUDDSORDNINGEN FOR KORN OG KRAFTFOR GENERELT Fraktstøtte møllelagene for beredskapslagring Nord-Norge Se , Generelt Lover og forskrifter Utvalg 9 Annet 331 INNFIZAKT NORSKPRODUSERT KORN OG OLJEFRØ Transportstøtte som gis korndyrker ved salg til staten. Oppgjør inngår i komoppgjør Generelt Oppgjørsregler og satser innfrakt Annet 21

41 332 MELLOMFRAKT OG TRANSITTSTØTTE NORSKPRODUSERT KORN OG OLIEFRØ TIL KRAFTFOR OG MATMELINDUSTRI Transport og transittstøtte fra overskuddsområde til underskuddsområde. Landverts og sjøverts transport. Gis til den som eier varen når flytting skjer Generelt OppgjørsregIer og satser mellomfrakt og transittstøtte. 332,.2 Mellomfrakt bilfrakter Mellomfrakt skipninger og transitt Annet 333 STEDSFRAKTTILSKUDD KRAFTFOR Frakttfis u er g usert or "-hirsdyr. Basist-exlererbygdemigier og engrosforhandlere som er utgangspunkt for fastsettelse Generelt Oppgjørsregler og satser generelt Oppgjør engrosforhandlere og bygdemølle Annet 339 Annet Generelt 34 BEREDSKAP 340 BEREDSKAP GENERELT Generelt Sivilt beredskap/moblisering Spredningsp1aner Beredskap korn mel og kraftfor generelt Lover og forskrifter Utvalg Annet 22

42 341 BEREDSKAP OG OMSETN1NG MATMEL OG GRYNVARER I NORD-NORGE Generelt MØLLENES MATMELOMSETNING TIL MELLAGRENE Møllenes matmelomsetning generelle bestemmelser Avtaler etc med mølleselskapene Fraktstøtte mølleselskapene Annet MELLAGRENE I NORD-NORGE 1.20 MEl.I.AGRENE I NORD,NORGESTE Generelt Mellager Brønnøysund Mellager Mosjøen Mellager Sandnessjøen Mellager Mo i Rana Mellager Fauske Mellager Bodø Mellager Stamsund Mellager Narvik Mellager Sortland Mellager Harstad Mellager Sjøvegan Mellager Sørreisa Mellager Tromsø Mellager Bergneset Mellager Djupvik Mellager Alta Mellager Kirkenes Mellager Hammerfest Mellager Vadsø Mellager Mehamn Annet - 23

43 342 BEREDSKAPSLAGRING KRAFTFOR Generelt Beredskapslagrene for kraftfor Annet 343 BEREDSKAP MATKORN OG MATMEL Generelt Beredskapslagrene matkorn og matmel syd-nerge Annet 344 BEREDSKAPSLAGRING SUKKER Generelt Beredskapslagrene Annet 345 BEREDSKAPSLAGRING SÅKORN Generelt Beredkspas1agre såkorn Annet 349 ANNET Generelt 35 PRISGRADERING OG AVREGNING PRODUSENTKORN 350 PRISGRADERING OG AVREGNING PRODUSENTKORN GENERELT Generelt Lover og forskrifter Utvalg Prisgraderingsregler Kvalitetssikring Analysemetoder og apparater Annet 24

44 351 PRISGRADERINGSLABORATORIER OG REGIONKONTOR Generelt Kontrollvirksomheten - kraftforkontrollen Annet Statens Kornforretning Moss Statens Komforretning Hamar Statens Kornforretning Stjørdal Statens Komforretning Melsomvik Regionkontor Nord-Norge Annet 359 Annet Generelt 36 KJØP OMSETNING OG LAGRING NORSK KORN 360 KJØP OMSETNING LAGRING NORK KORN GENERELT Generelt Kjøp og omsetning korn Kjøp omsetning erter Lagring gårdstørker - priskurver Lover og forskrifter Utvalg Annet 362 KORNPRODUSENTER Generelt Priser og vilkår Oppgjør etc kornprodusenter Annet 363 SÅKORN Såkorn geherelt Såvareforretninger Annet 25

45 364 KORNKJØPERE/FØRSTEHÅNDSOMSETNING Generelt Tilskudd til møller i kornsvake distrikter Avtaler etc med komkjøpere førstehåndsomsetning Annet 365 MOTTAKSANLEGG Generelt Avtaler etc. med mottaksanleggene Annet ^Y, O 69r4/(Åv(ff 38 LÅN LAGER OG TØRKEFONDET (også tid1. Kfr) 380 LAGER OG TØRKEFONDET Generelt Lover og forskrifter Utvalg Annet 381 LÅN NORSK KORN ANLEGG / MØLLER , Generelt 382 LÅN NORSK KORN ANLEGG /SILOER Generelt 383 LÅN MELLAGRENE I NORD-NORGE Generelt 384 LÅN BEREDSKAPSLAGRE KRAFTFOR Generelt 385 LÅN IMPORTSILOER Generelt 388 ANDRE LÅN Generelt Lån Jordforsk Annet 26

46 389 ANNET Generelt 390 ANNET GENERELT Generelt 27

47 T LAN NORSK KORN ANLEGG/MØLLER Lån norsk korn anlegg/møller generelt Ottadalen Mølle (tidligere Lom Mølle) Felleskjøpet Østlandet avd. Skien (tidl. Gjerpen Mølle) Sømna Mølle og Kornsilo Tung Mølle v/rissa Mølle og Kornsilo Valskrå Mølle Eiker Mølle og Kornlager Felleskjøpet Østlandet avd. Bø (Tidl. Bø Mølle) Fiskå Mølle Askim Mølle Arnkværn Mølle Felleskjøpet Rogaland Agder avd. Karmlund Mølle Orkla Mølle og Kornsilo Felleskjøpet Østlandet avd. Sørum Mølle og Kornsilo Verdal Samvirkelags Mølle Felleskjøpet Østlandet avd. Siljan Mølle v/avd. Skien Strand Bråstad Mølle Lundemo Samvirkelags Mølle Felleskjøpet Østlandet avd. Kviteseid Mølle Vinstra Bruks Mølle Norgro A/S avd. Romedal Mølle Felleskjøpet Østlandet avd. Sande (tidl. Foss Bruk )

48 AREIVMEELLISTE ARRIVNØKEEL TITTEL SIDE: Felleskjøpet Østllandet avd Øyer ( tidl Nermo Mølle ) Gjøby Mølle og Kornsilo Mokvern Mølle - se Strand Brænderi Rensvold Mølle Bjoneroa Mølle Felleskjøpet Østlandet avd. Lunner (tidl. Dahlby Mølle) Felleskjøpet Rogaland og Agder, avdeling Setesdal Beitstad Mølle MoldegArd Mølle ved Nordmøre og Romsdal Felleskjøp Kvelde Mølle og Kornsilo Løten Mølle Felleskjøpet Østlandet avd. Mykstufoss Mølle Årnes Mølle Å i Afjord, ved Felleskjøpet Trondheim Felleskjøpet Østlandet avd. Kløfta Dokka Mølle og Kornsilo Råde Mølle og Kornsilo Borgen Aktiemølle Trønderkorn avd. Spongdal (tidl. Risstad Mølle) Skolleborg Mølle Felleskjøpet Østlandet avd. Koppang Felleskjøpet Østlandet avd. Lillehammer Aktiem(Ålle Felleskjøpet avd. Hobøl (Brekke Mølle) Fell-eskiøpet-ØatIandet dvd. Nøtterø-Mølle Norgro A/S avd. Gjøvik Kornsilo Hurum Mølle GrAbrek Mølle Bolkan Bruk Klev Mølle Eidskog Landbrukssenter Søndre Fossan Mølle v/ Bakke Bruk Felleskjøpet Østlandet avd. Fagernes Felleskjøpet Østlandet avd. Fron (tidl. Isum Mølle) Felleskjøpet Østlandet avd. Dal Mølle Dalebakken Mølle Bryne Mølle v/ Felleskjøpet Rogaland Agder Felleskjøpet Østlandet avd. Sandefjord ( Sandar Mølle ) Norske Potetindustrier Sundnes Brenneri (Tid Trøndelag Potetindusti Sand Mølle Sukke Mølle Vanse Mølle Felleskjøpet Østlandet avd. Stange Stangeland Mølle Follebu Bruk A/S Vestby Mølle og Kornsilo Felleskjøpet Østlandet avd. Enebakk Mølle og Kornsilo Warå Mølle Felleskjøpet Østlandet avd. Lie Mølle Stavheim Mølle - Tretten Innkjøpslag Nordre Fossan Mølle v/ Bakke Bruk Kværnums Mølle ( solgt til Moelven Bruk) Sande Mølle (Skoppum Eiendom) Volda Elektriske Mylne Norgro A/S avd. Buttekvern Mølle Skjerva Mølle Erdal Mølle Etne Bygdemølle 2 mpr. 1) Mølla 2) 10 beredskapssiloer Tongane

Kornguiden Sesongen 2011/12

Kornguiden Sesongen 2011/12 Kornguiden Sesongen 2011/12 Nytt for sesongen s. 8 og 10 Leveringsbetingelser produsentkorn Ny kornsesong VIKTIGE ENDRINGER I NY KORNSESONG Økte forekomster av fusariumsopp og ugunstige klimaforhold særlig

Detaljer

TEKNISK JORDBRUKSAVTALE

TEKNISK JORDBRUKSAVTALE TEKNISK JORDBRUKSAVTALE 2014 2015 30. juni 2014 INNHOLD: 1. INNLEDNING... 4 2. PRISBESTEMMELSER... 4 2.1 Produkter med målprisregulering... 4 2.1.1 Generelle bestemmelser... 4 2.1.2 Melk og melkeprodukter...

Detaljer

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.strandunikorn.no

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.strandunikorn.no Korn og oljefrø 2012 2013 Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør www.strandunikorn.no KORN OG OLJEFRØ 20122013 Korn og oljefrø 2 0 1 2 2 0 1 3 I n n h o l d 1. Innledning 3 2. Viktige endringer sesongen

Detaljer

Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2014

Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2014 h e i d i k n u t s e n ( r e d. ) Utsyn over norsk landbruk Tilstand og utviklingstrekk 2014 U t g i tt av : n o r s k i n s t i tutt f o r l a n d b r u k s ø ko n o m i s k f o r s k n i n g NILF utgir

Detaljer

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.fkra.no

Korn og oljefrø. Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør. www.fkra.no Korn og oljefrø 2 0 1 0 2 0 1 1 Kvalitetskrav Leveringsbetingelser Oppgjør K O R N 2 0 1 0 2 0 1 1 Velkommen til våre kornmottak i Rogaland og Agder Felleskjøpet Rogaland Agder samarbeider med Strand Unikorn

Detaljer

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket SLF-005 Veiledningshefte Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20. august 2014 1 VEILEDNINGSHEFTE Innhold 1 Kort om søknad om produksjonstilskudd 5 1.1 Søk elektronisk og finn det du

Detaljer

CIVITA-rapport: Jordbrukspolitikken. - moden for reform. Normann Aanesland og Olaf Holm

CIVITA-rapport: Jordbrukspolitikken. - moden for reform. Normann Aanesland og Olaf Holm CIVITA-rapport: Jordbrukspolitikken - moden for reform Normann Aanesland og Olaf Holm Normann Aanesland og Olaf Holm Jordbrukspolitikken moden for reform En analyse av jordbrukspolitikken med sikte på

Detaljer

Utsyn over norsk landbruk

Utsyn over norsk landbruk heidi knutsen (red.) Utsyn over norsk landbruk Tilstand og utviklingstrekk 2013 U tgitt av: norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning NILF utgir en rekke publikasjoner Faste årlige publikasjoner:

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene 03.04 Økonomisk sosialhjelp WWI emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak,

Detaljer

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Side 1 Jordbrukets forhandlingsutvalg Inntektsløft gir økt norsk matproduksjon Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Arbeidsdokument av 26. april 2013 Side 2 1 INNTEKTSLØFT GIR ØKT

Detaljer

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon 1 av 107 Jordbrukets forhandlingsutvalg Arbeidsdokument av 25. april 2014 Lønnsom og bærekraftig matproduksjon over hele landet Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2014 Side 2 Innhold

Detaljer

Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand HARSTAD

Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand HARSTAD RÆNA AL MOLDE ÅRDAL RDAL EIDE RAUMA HOL SKJÅK I LAND IMSTAD FREI TINN NESSET SMØLA TUSTNA HOLME- STRAND TING- ÅL LOM VANG VOLL BØ LESJ A SLIDRE NOME RISØR HALSA VÅGÅ GOL NES AURE ØYSTRE SLIDR E ROLLAG

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 7. mai 2013

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 7. mai 2013 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2013 7. mai 2013 2 Innhold 1 Innledning... 8 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2013... 9 2.1 Meld. St. 9 (2011-2012)... 9 2.2 Regjeringens politiske plattform...

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 Sammendrag... 4 2 Styret... 5 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 6 4 Organisasjonen... 7 4.1 Samarbeidende

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 6. mai 2014

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 6. mai 2014 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2014 6. mai 2014 1 Innledning... 6 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2014... 7 2.1 Regjeringens politiske plattform... 7 2.2 Stortingets behandling av statsbudsjettet

Detaljer

Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning. vi gir trygghet og overskudd

Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning. vi gir trygghet og overskudd Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning vi gir trygghet og overskudd Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Styret... 7 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 9 4 Organisasjonen... 9 4.1

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

St.meld. nr. 23 (2001)

St.meld. nr. 23 (2001) St.meld. nr. 23 (2001) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 12. januar 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.meld. nr. 23 2 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Formålet med denne meldingen

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet Jordbruksforhandlingene 2015 Innspill fra organisasjoner i representantskapet Norske Landbrukstenester Norsvin Tyr Norsk Fjørfelag Norsk Skogeierforbund Hoff Norges Bygdeungdomslag Norsk Sau og Geit Landkreditt

Detaljer

Økt matproduksjon på norske arealer

Økt matproduksjon på norske arealer Økt matproduksjon på norske arealer Arnold H. Arnoldussen Magnar Forbord Arne Grønlund Margaret E. Hillestad Klaus Mittenzwei Ivar Pettersen Torbjørn Tufte RAPPORT 6 2014 Forfatter Tittel Prosjekt Utgiver

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2015 5. mai 2015 2 1 Innledning... 7 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2015... 8 2.1 Regjeringens politiske plattform... 8 2.2 Stortingets behandling av

Detaljer

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk Det er i kommunene de skal bo målet er at de raskest mulig skal klare seg selv Statsråd Dag Terje Andersen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Bilag til Kommunal Rapport oktober 2008 Det er her jeg

Detaljer

Korn og krise. Hvorfor Norge bør starte kornlagring. Eivind Hageberg Chr. Anton Smedshaug

Korn og krise. Hvorfor Norge bør starte kornlagring. Eivind Hageberg Chr. Anton Smedshaug Korn og krise Hvorfor Norge bør starte kornlagring Eivind Hageberg Chr. Anton Smedshaug RAPPORT 2 2013 Forfatter Tittel Utgiver Utgiversted Utgivelsesår 2013 Antall sider 70 Eivind Hageberg og Christian

Detaljer

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 9/2002 Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Eivind Brendehaug og Kyrre Groven VF Prosjektrapport

Detaljer

Årsrapport 2009. ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2009. ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2009 ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! ÅRSRAPPORT 2009 ANDELSLAG FOR BORGERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Kontakt ULOBA dersom du ønsker denne årsrapporten

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2015 Sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 15. mai mellom staten og Norges Bondelag

Jordbruksforhandlingene 2015 Sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 15. mai mellom staten og Norges Bondelag Jordbruksforhandlingene 2015 Sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 15. mai mellom staten og Norges Bondelag 1 Avtalemessige forutsetninger Partene viser til Stortingets behandling av kap. 1150 og 4150 Til

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Høringsdokument Landslaget for lokalhistorie våren 2015

Høringsdokument Landslaget for lokalhistorie våren 2015 LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE Sekretariatet Institutt for historiske studier, NTNU 7491 Trondheim E-post: sekretariat@landslaget.org Internett: www.landslaget.org Tlf. 73 59 63 95 Fax 73 59 64 41 Bankgiro

Detaljer