Arkiv - nøkkel. Statens Kornforretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkiv - nøkkel. Statens Kornforretning"

Transkript

1 Arkiv - nøkkel Statens Kornforretning Fra

2 Kvalitetshåndbok or: Arkiv Dato: Statens Korn orretnin Tittel: Historikk Nr : Emne: Arkiv Side : 1 av 2 Utarbeidet av: LF Godic'ent av: TSK Vers'on: 1.00 Kvalitetssystem for: Statens Kornforretning ARKIVHISTORIKK ble det midlertidige statsmonopol for import av korn og mel opprettet. Monopolet ble underlagt Statens provianteringsdirektorat ( ) Monopolet varte i 10 år, fra 1917 til Arkivmateriale fra Statens Provianteringsdirektorat ble i sin tid avlevert til Riksarkivet, og ble her oppstilt etter "registraturen i Riksarkivets underavdeling for krisetidsarkiver" Fra var monopolet opphevet. I denne tiden fungerte Statens Kornkontor. Det finnes en kasett med arkivmateriale fra denne perioden som er arkivert i Statens Kornforretning. Statens Kornforretning ble opprettet etter lov om landets kornforsyning av Arkivnekler og journalperioder fra 1929 og fram til i dag : For perioden fra er arkivnøkkelen bygd opp etter et prinsipp med tall og bokstaver. Bokstavene angir fagavdelingen, som var Norsk Korn. Alle journaler og registre er hånskrevet. Neste periode er fra 1951/ Denne nøkkelen er bygd opp etter desimalsystemet, fra 0 9. (Samme prinsipp som i dag). Nå er det kommet inn 3 fagavdelinger, Importavdelingen, Norsk Korn og Kraftforavdelingen. Et stort framskritt kom i Fra da av er alle journaler og registre skrevet med skrivemaskin. Så er det en lang periode fra 1965 til Nøkkelen er fremdeles bygd opp etter samme prinsipp og nødvendige endringer er foretatt etter behov. I denne perioden, fra , ble Kontoret for råvareprisutgjevning RÅK- dannet og kontoret ble lagt til Statens Kornforretning. Det ble ført egen journal for RÅK- saker helt fram til Neste journalperiode er fra Statens Kornforretning ble omorganisert i 1991 og fikk navnet Statkorn. Fra ble lisensieringskontoret overført fra Landbruksdepartementet til Statkorn. Ordningen ble lagt til Forvaltningsavdelingen. I tiden fram til hadde avdelingen selv arkivet for lisensordningen. (Lisenser, senere TNT'er ble arkivert i avdelingen helt til )

3 Kvalitetshåndbok or: Arkiv Dato: Forvaltningsdelen fikk igjen det gamle navnet Statens Kornforretning. Dagens arkivnøkkel gjelder fra Statens Korn orretnin Tittel: Historikk Nr : Emne: Arkiv Side : 2 av 2 Utarbeidet av: LF Godk'ent av: TSK Vers'on: 1.00 Kvalitetssystem for: Statens Kornforretning Dagens journalsystem Den tok sentralarkivet i bruk det EDB baserte arkivsystemet - Offsak. Det ble slutt på de manuelle journalene. Offsak skiftet senere navn til ModuLink saksarkiv. Den ble vi igjen omorganisert. Monopolet ble oppløst som følge av den nye Gatt avtalen. Dette førte til at den kvantitative importreguleringen av landbruksvarer ble opphevet, og det ble innført en ordning med tollbasert importvern av landbruksvarer. Forretningsdelen ble utskilt i 2 aksjeselskaper, Statkorn Holding AS og Statkorn AS. Ved delingen ble alt arkivmaterialet igjen i Statens Kornforretning. I ettertid er en del blitt overført. Den ble 2. jordbrukskontor overført fra Landbruksdepartementet til Statens Kornforretning. Seksjonen fikk navnet Seksjon jordbruk under Avdeling Landbruksforvaltning. Senere, fra , ble seksjonen delt i 2 Seksjon Produksjonstilskudd og Seksjon Avlingssvikt og Velferd. Per dags dato er alt arkivmateriale, journaler og registre f.o.m oppbevart i Statens Kornforretning. Referanser Eksterne referanser

4 OBS! KONTRAKTER ARKIVERES I ARKIVETS HVELV. MEN MED SAMME ARKIVKODE SOM NØKKELEN FOR ØVRIG.

5 KLASSER OVERSIKT OVER KLASSER 0 Organisasjon og administrasjon 1 Økonomi 2 Personalsaker 3 Markedsordningen for korn mel og kraftfor 4 Velferdsordning og produksjonstilskudd i jordbruket. Katastrofefondet for planteproduksjon m.m. Kvoteordningen for melk. Miljøtiltak Handelsforvaltning av landbruksvarer 8 Annet

6 HOVEDGRUPPER OG GRUPPER HOVEDGRUPPER OG GRUPPER UNDER KLASSE 0 00 ORGANISASJON 000 Organisasjon og administrasjon generelt 002 Kornloven og styret 003 Administrerende direktør 004 Juridiske tjenester 006 Bedriftsutvikling 007 Arbeidsgiversammenslutninger 009 Annet 01 ADMINISTRASJON 010 Administrasjon generelt 011 Administrative tjenester 012 Departementer direktorater samarbeidspartnere 014 Internasjonalt samarbeide 019 Annet 02 KONTORENE 06 FOU 020 Kontorene generelt 029 Annet 060 FOU generelt 069 Annet 09 ANNET 090 Annet generelt

7 HOVEDGRUPPER OG GRUPPER HOVEDGRUPPER OG GRUPPER UNDER KLASSE 1 10 Økonomi generelt 100 Økonomi generelt 101 Regnskapsforhold div firmaer 102 Departmenter direktorater 109 Annet 11 BUDSJETTER OG REGNSKAP 110 Budsjetter og regnskap genere1t 111 Budsjetter 112 Regnskap 119 Annet 13 SKATTER OG AVGIFTER 130 Skatter avgifter aksjer 139 Annet 14 BANKER OG FINANSIERINGSSELSKAP 140 Banker og finansieringsselskap generelt 149 Annet 15 REVISJON OG KONTROLLFUNKSJONER 150 Revisjon og kontrollfunksjoner generelt 151 Riksrevisjonen 152 Kontrollstaben 159 Annet

8 16 FORSIKRINGER 160 Forsikringer generelt 169 Annet 19 ANNET VEDR ØKONOMI 190 Annet generelt

9 HOVEDGRUPPER OG GRUPPER UNDER KLASSE 2 20 PERSONALSAKER 200 Persona1saker generelt 202 Departementer og direktorater 203 Kompetanseutvikling 204 Ansettelser - oppsigelser 205 Yrkesskader 209 Annet 21 PENSJONSORDNING - PENSJONISTER 210 Pensjonsordning 211 Pensjonister 219 Annet 23 ANSATTES PERSONALFORENINGER HOVEDGRUPPER OG GRUPPER 230 Ansattes personalforeninger generelt 231 Funkjonærforeningen Norsk Tjenestemannslag 232 STAFO 233 Akademikernes Fellesorganisasjon 239 Annet 24 VERNE M1LJØTILTAK VELFERD 240 Verne miljøtiltak velferd generelt 241 Samarbeidsutvalg velferdsutvalg verneombud 242 Internkontroll 243 Interessekontoret 244 Bedriftslegeordning 245 Forslagskassa 249 Annet

10 29 ANNET 290 Annet generelt

11 HOVEDGRUPPER OG GRUPPER HOVEDGRUPPER OG GRUPPER UNDER KLASSE 3 30 MARKEDSORDNINGEN FOR KORN MEL OG KRAFTFOR GENERELT 300 Markedsordningen korn mel og kraftfor generelt 301 Tiltak i landbruket 302 Departmenter direktorater samarbeidspartnere 303 Opplysningsvirksomhet under markedsordningen 308 Informasjonsbrev 309 Annet 31 PRISSYSTEMET FOR KORN MEL OG KRAFTFOR 310 Prissystemet for korn mel og kraftfor generelt 311 Matkorntilskudd 312 Prisnedskrivningstilskudd norsk korn 313 Prisutjevningsbeløp kraftfor 319 Annet 32 MARKEDSREGULERING - PRISTREKK 320 Markedsregulering - pristrekk generelt 321 Markedsregulering- pristrekk 329 Annet 33 FRAKTTILSKUDDSORDNINGEN FOR KORN MEL OG KRAFTFOR 330 Frakttilsicuddsordningen korn mel og kraftfor generelt 331 Innfrakt norskprodusert korn og oljefrø 332 Mellomfrakt og transittstøtte norskprodusert korn og oljefrø til kraftfor og matmelindustri 333 Stedsfrakttilskudd kraftfor 339 Annet

12 34 BEREDSKAP 340 Beredskap generelt 341 Beredskap og omsetning matmel og grynvarer Nord-Norge 342 Beredskapslagring kraftfor 343 Beredskap matkorn og matmel i Syd-Norge 344 Beredskapslagring sukker 345 Beredskapslagring såkorn 349 Annet 35 PRISGRADERING OG AVREGNING PRODUSENTKORN 350 Prisgradering og avregning produsentkorn generelt 351 Prisgraderingslaboratorier og regionkontor 359 Annet 36 KJØP OMSETNING OG LAGRING NORSK KORN 360 Kjøp omsetning og lagring norsk korn generelt 362 Kornprodusenter 363 Såkorn 364 Kornkjøpere/førstehåndomsetning 365 Mottaksanlegg 369 Annet 38 LÅN LAGER OG TØRKEFONDET 380 Lager og Tørkefondet generelt 381 Lån norsk korn anlegg / møller 382 Lån norsk korn anlegg / siloer 383 Lån mellagrene Nord-Norge 384 Lån beredskapslagre kraftfor 385 Lån importsiloer 388 Andre lån 389 Annet

13 39 ANNET 390 Annet generelt

14 HOVEDGRUPPER OG GRUPPER HOVEDGRUPPER OG GRUPPER UNDER KLASSE 4 40 VELNERDSORDNINGENE OG PRODUKSJONSTTILSKUDD I JORDBRUKET. KATASTROFEFONDET FOR PLANTEPRODUKSJON. KVOTEORDNINGEN FOR MELK. MILJØTILTAK. GENERELT 400 Velferdsordningene og produksjonstilskudd i jordbruket. Katastrofefondet for planteproduksjon Kvoteordningen for melk. Miljøtiltak. Generelt 41 VELFERDSORDNINGENE I JORDBRUKET 410 Velferdsordningene i jordbruket generelt 411 Refusjon av avløserutgifter for ferie og fritid 412 Refusjon avløserutgifter ved sykdom og svangerskap m.m. 413 Landbruksvikarordningen 414 EDB - Ferie og avløserordningen 415 Kontaktgruppe ferie og avløserordningen 416 Kurs avløsere 417 Avløserlag 418 Tidligpensjonsordningen 419 Anne

15 42 TILSKUDDSORDNINGENE I JORDBRUKET 420 Produksjonstilskudd i jordbruket generelt 421 Produksjonstilskudd for husdyr og beitedyr 422 Areal og kulturlandskapstilskudd 423 Produksjonstillegg for dyrking for i fjellet 424 Driftsvansker brattlendte bruk 425 Produksjonstilskudd for seterdrift i fjelhegionen 426 Økologisk landbruk 427 Tilskudd endret jordarbeiding 428 Organisert beitebruk 429 Annet 43 KVOTEORDNINGEN FOR MELK 430 Kvoteordningen for melk generelt 431 Klager kvoteordningen for melk 44 KATASTROFEFONDET FOR PLANTEPRODUKSJON 440 Katastrofefondet for planteproduksjon 441 Enkeltsaker katastrofeordningene 442 Vekttall 443 EDB behandling avlingsskade 449 Annet 45 ORDN1NGER KNYTTET TIL MILJØTILTAK 450 Ordninger knyttet til miljøtiltak generelt 451 Klager miljøtiltak 49 ANNET 490 Annet generelt

16 HOVEDGRUPPER OG GRUPPER HOVEDGRUPPER OG GRUPPER UNDER KLASSE 7 70 HANDELSFORVALTNING AV LANDBRUKSVARER 700 Handelsforvaltning av landbmksvarer generelt 702 Departementer og direktorater 704 Internasjonalt arbeide 708 Informasj onsbrev 709 Annet 71 ORDNINGEN MED RÅVAREPRISUTJEVNING FERDIGVARER 710 Ordningen med råvareprisutjevning generelt 711 Eksportrestitusjon 712 Prisnedskrivning 713 Toll 719 Annet 719 Annet 72 INNENLANDS BEARBEIDING 720 Innenlands bearbeiding generelt 721 Bevillinger innenlands bearbeiding 729 Annet 73 ORDNINGEN MED TILSKUDD TIL VISSE JORDBRUKSVARER OG CATERINGORDNINGEN 730 Generelt 731 Ordningen med tilskudd visse jordbruksvarer 732 Cateringordningen 739 Annet

17 74 ADMINISTRATIVE TOLLNEDSETTELSER 740 Administrative tollnedsettelser generelt 741 Individuelle tollnedsettelser med søknad 742 Individuelle tollnedsettelser uten søknad 743 Administrative tollnedsettelser under målprissystemet 744 Administrative tollnedsettelser kom mel og kraftfor 745 Administrative tollnedsettelser levende planter og plantedeler 746 Overvåkningsordning U-land 749 Annet 75 KVOTER 750 Kvoter generelt 751 Kvoter iht GATT/WTO 752 Kvoter EU 753 Kvoter frihandels avtaler 754 Kvoter GSP 755 Ostekvoter 759 Annet 76 SÅVARER 760 Såvarer genere1t 761 Såfrø 762 Settepoteter 79 ANNET 790 Generelt 791 Tollprosedyrer 792 Tilbaketrekksordning for poteter 799 Annet

18 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON GENERELT 000 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON GENERELT Generelt Organisasjonsplan Emblem firmaregistrering (Ligger bare i HV) Fullmakter (Ligger bare i HV) Ordener og medaljer (Ligger bare i HV) Annet 002 KORNLOVEN OG STYRET Kornloven Kornordning i Norge Kornordning i andre land Annet STYRET Generelt Styrereisen Annet Annet ((i)e-r, 003 ADMINISTRERENDE DIREKTØR Generelt Administrerende direktør lønnsspørsmål Annet frkif-h. 004 JURIDISKE TJENESTER Generelt Juridiske betenkninger Rettssaker (Disse står i HV) Annet

19 HOVEDGRUPPER OG GRUPPER HOVEDGRUPPER OG GRUPPER UNDER KLASSE 9 90 Annet 900 Annet generelt 901 Rundskriv fra fagavdelingene

20 006 BEDRIFTSUTVIKLING Generelt Annet 007 ARBEIDSGIVERSAMMENSLUTNINGER Generelt NAVO Norges Arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning Annet 009 ANNET Generelt 01 ADMINISTRASJON 010 ADMINISTRASJON GENERELT Generelt LOVER FORSKRIFTER - BESTEMMELSER RETNINGSLINJER Se også under hver ordning Generelt Lov om offentlighet i forvaltningen /retningslinjer arkivet Instrukser,, Kontorrundskriv Annet FASTE RÅD UTVALG OG NEMDER Generelt KORNANKENEMDA Generelt Oppnevninger utvalg/honorarer Saker til Kornankenemda Annet

21 OPPGJØRS OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN I LANDBRUKET Generelt LANDBRUKSSAMVIRKETS FELLESKONTOR Generelt Oppnevninger Garantiutvalget Saker tap driftskreditt Annet KJØTTBRANSJENS LANDSFORBUND OPPGJØRS DRIFTSKREDITTORDNINGEN SLAKTERIER Generelt Oppnevninger utvalg Saker tap driftskreditt Annet PRODUSENTREGISTERET Generelt Oppnevninger utvalg Annet BEKKEKVERNER - BEKKEKVERNUTVALGET Bekkekvernutva1get (Se gammel nøkkel) Bevaringsverdige møller BEVARINGSVERDIGE BEKKEKVERNER Bekkekvern Aremark Bekkekvern Bærum Øverlid Gård Bekkekvern Asker Bekkekvern Søndre Høland Bekkekvern Øvre Rendal Løken Bekkekvern Vardal Gjøvik BekkekVern Vang Leine Bekkekvern Valdres Folkemuseum Bekkekvern Dovre Rudi Bekkekvern Gol Bekkekvern Rollag Bekkekvern Ramnes Vestfold Bekkekvern Borre Falkenstein 3

22 Bekkekvern Vestfold Landbruksskole Melsom Bekkekvem Vinje Særen Bekkekvern Heggestøy Bekkekvem Mjølhus i Froland Valle Bekkekvem Bykle Mostøy Bekkekvern Lista Hervold Bekkekvern Ogna Fuglestad Bekkekvem Suldal Kolbeinstveit Bekkekvern Stord Leirvik Bekkekvern Haus Havrå Bekkekvern Gloppen Nordfjord Bekkekvern Skogselva Ørsta Bekkekvern Elgenes Gård Vistdal Bekkekvern Nesset Romsdal Bekkekvern Molde Bekkekvern Opdal Bekkekvern Selbu Bekkekvern Verdal Stiklestad Bekkekvern Vefsn Bekkekvem Nord Rana Bekkekvem Skjerstad Misvær Bekkekvern Kvæfjord Bekkekvern Skånland Evenskjer ,37 Bekkekvern Tylldal Bekkekvern Vesterålen Hasselsand Bekkekvern Kvan Hegli Bekkekvern Heidal Sjugurdseter Bekkekvern Tingvoll Annet bl.a. Møllehistorisk Forening ANDRE KOMITEER OG UTVALG (Se også hver ordning) Generelt Oppnevninger utvalg (Innstillinger) - 9, Annet 1h ,-6/ STATISTIKK Generelt Statistisk sentralbyrå Annet

23 010.5 KVALITETSSIKRING Generelt Annet ANNET Generelt MØTER KOMFERANSER REISER BESØK Møter og konferanser generelt Informasjonsmøter om Statens Kornforretning Internordisk spannmål Reiser og besøk Annet Bruk av Staur Søknader økonomisk støtte/bidrag Annet 011 ADMINISTRATIVE TJENESTER Generelt INFORMASJON Generelt Årsmeldinger Annonser og avisartilder Film og foredrag Utstillinger og messer Kornrnagasinet FORHOLD TIL OFFENTLIG INFORMASJON Generelt Landbrukets prissentral- publisering priser Offentlig informasjon om landbruket (Statens Fagtjeneste) Norges Statskalender Norges /nordens største bedrifter Annet BIBLIOTEK /MEDLEMSKAP FORENINGER Generelt Medlemskap foreninger Annet

24 T / EDB 1,- 4(,'<-5-'#' Generelt Statens Datatilsyn Annet r) r Arkiv Postekspedisjon Resepsjon/sentralbord Telefoner Bilhold Annet 012 DEPARTEMENTER D1REKTORATER SAMARBEIDSPARTNERE Generelt DEPARTEMENTER (Se også under hver ordning Generelt Finansdepartementet LANDBRUKSDEPARTEMENTET Generelt Jordbruksavtalen m/stortingsdokumenter Annet DEPARTEMENTET FOR UTVIKL1NGSHJELP Generelt Gaver til nødstilte land Annet Annet DIREKTORATER Generelt Statens nærings- og distriktsutviklingsfond SND Statskonsult (Tidl Rasjonaliseringsdirektoratet) Annet 6

25 012.4 Foreninger og organisasjoner Annet 014 INTERNASJONALT SAMARBEIDE Se også under Handelsforvaltning Generelt FAO/ECE - Kornstatistikk KORNRÅDET (Tidl Hveterådet) Generelt Kområdet - Matvarehjelpen Kornrådet - norsk deltagelse Kornrådet - statistikk Annet UNCTAD OECD - kornstatistikk Annet 019 ANNET VEDR ADMINISTRASJON Generelt ç ryn ok,n «,k. trn tytik 02 KONTORENE KONTORENE GENERELT Generelt Stortingsgaten 28 leiekontrakter / husleie Kontorene vedlikehold og oppussing Irinbo Annet 029 ANNET Generelt 7

26 06 FOU 060 FOU Generelt C3,/ Gt, 661/ 1N-Y~ CEREALFORSKNING - MATFORSK Generelt Oppnevninger representantskap Annet Annet 069 ANNET Generelt 09 ANNET VEDR ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 090 ANNET VEDR ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON Generelt

27 1 ØKONOMI 10 ØKONOMI GENERELT 100 ØKONOMI GENERELT Generelt Lover og retningslinjer Instruks for økonomiforvaltningen Utvalg Annet REGNSKAPSFORHOLD DIV FIRMAER Generelt Annet 102 DEPARTEMENTER DIREKTORATER ORGANISASJONER Generelt Annet ANNET Generelt 11 BUDSJETTER OG REGNSKAP 110 BUDSJETTER OG REGNSKAP Generelt BUDSJETTER Generelt BUDSJETTER HANDELSFORVALTNING Generelt Budsjetter import Budsjetter eksport Annet 9

28 112 REGNSKAP Generelt REGNSKAP HANDELSFORVALTN1NG Generelt Regnskap import Regnskap eksport Annet 119 ANNET 119, C Generelt 13 SKATTER AVGIFTER AKSJER 130 SKATTER AVG1FTER AKSJER Generelt Skatter og avgifter Aksjer Annet 139 ANNET Generelt 14 BANKER OG FINANSIERINGSSELSKAP 140 BANKER OG FINANS1ERINGSSELSKAP GENERELT Generelt Betalingskort og signaturlister Annet 10

29 140.1 NORSKE BANKER Generelt Norges Bank Fokus Bank Sparebanken Nor Annet Utenlandske banker Annet 149 ANNET Generelt 15 REVISJON OG KONTROLLFUNKSJONER.150 REVISJON OG KONTROLLFUNKSJONER Generelt Annet 151 RIKSREVISJONEN Generelt Annet 152 KONTROLLSTABEN Genere1t Annet 159 ANNET Generelt 11

30 16 FORSIKRINGER 160 FORSIKRINGER GENERELT Generelt Skadesaker / erstatninger Annet 169 ANNET Generelt ANNET VEDR ØKONOMI GENERELT Generelt 12

31 PERSONALSAKER 20 PERSONALSAKER GENERELT 200 PERSONALSAKER GENERELT Generelt Lover og retningslinjer Arbeidsreglement Utvalg Annet 202 DEPARTEMENTER DIREKTORATER ORGANISASJONER Generelt Statens Personalhåndbok 203 KOMPETANSEUTVIKLING Generelt Stipendieordning Kurser og seminarer Annet 204 ANSETTELSE OPPSIGELSE Generelt Lønnsspørsmål Ledige stillinger - søknader Ferie permisjoner militærtjeneste Annet 205 YRKESSKADER Generelt Annet 209 ANNET Generelt 13

32 21 PENSJONSORDNING /PENSJONISTER 210 PENSJONSORDNING Generelt Statens Pensjonskasse Annet 211 PENSJONISTER - VETERANKLUBBEN Generelt Pensjonistturen Kurs for pensjonister 2119 iamet 219 ANNET Generelt 23 ANSATTES PERS ONALFORENINGER 230 ANSATTES PERSONALFORENINGER Generelt 231 NORSK TJENESTEMANNSLAG Generelt Annet 232 STAFO Generelt Annet 233 AKADEMIKERNES FELLESORGAN AF Generelt Annet 239 ANNET Generelt

33 24 VERNE, MILJØTILTAK, VELFERD 240 VERNE OG MILTØTILTAK, VELFERD Generelt Annet 241 SAMARBEIDSUTVALG, VELFERSUTVALG VERNEOMBUD, INTERNKONTROLL Generelt SAMARBEIDSUTVALGET Generelt (Protokoll se mappe HV) Samarbeidsutvalgets rapporter Arbeidstilsynet Verneombud Velferdsutvalgene Annet 242 INTERNKONTROLL Generelt Industrivernet Annet 243 INTERESSEKONTORET Generelt Annet 244 BEDRIFTSLEGEORDNING Generelt Annet 245 FORSLAGSKASSA Generelt Annet 249 ANNET Generelt 15

34 29 ANNET VEDR PERSONALSAKER, FORENINGER, VELFERD ANNET Generelt 16

35 3 MARKEDSORDNINGEN FOR KORN MEL OG KRAFTFOR 30 MARKEDSORDNINGEN KORN MEL OG KRAFTFOR GENERELT 300 MARKEDSORDNINGEN GENERELT Generelt Lover og forskrifter (Se også under hver ordning) RÅD_IHVALG OG_NEMDEL(seogså hver_ordning) 11, Generelt Rådgivende utvalg markedsordningen for korn Rådgivende utvalg økologisk landbruk Fondet for katastrofeordning i landbruket (avlingsskade) STRUKTURRASJONALISERINGSFONET Generelt Oppnevninger medlemmer Saker til Strukturrasjonaliseringsfondet Annet BYGDEMØLLENES RASJONALISERINGSFOND Generelt II, Oppnevninger medlemmer Saker til Bygdemøllenes Rasjonaliseringsfond Annet HAVREMØLLENES RASJONALISERINGSFOND Generelt Oppnevninger medlemmer Saker til Havremøllenes Rasjonaliseringsfond Annet

36 REKLAMASJONSNEMDA FOR SÅVARER Generelt Oppnevninger medlemmer Saker til Reklamasjonsnemda for såvarer Annet Annet STATISTIKK Generelt Avlingsprognose for norsk korn NILF Oppgaver til totalregnskapet for jordbruket NILF Oppgaver beregning kraftforavgift til pelsdyr Omsetningstatistikk for kraftfor Annet PRISER Generelt Verdensmarkedspriser Annet ANNET Generelt Møter (Som ikke ligger på en sak) Annet 301 T1LTAK I LANDBRUKET Generelt Floghavrebekjempelse Besing av korn Giftstoffer - sprøyting korn Farging av korn Radioaktivitet i korn - beriinerblått Annet 18

37 302 DEPARTEMENTER, DIREKTORATER SAMARBEIDSPARTNERE Generelt DEPARTEMENTER Generelt Finansdepartementet Landbruksdepartementet Annet DIREKTORATER Generelt Konkurransetilsynet Annet SAMARBEIDSPARTNERE/ JORDBRUKSORGANISASJONER Generelt Norges Bondelag Norges Bonde- og småbrukerlag Annet FORENINGER /ORGANISASJONER Generelt Nordkorn Statens Ernæringsråd STATENS NÆRINGSMIDDELTILSYN Generelt Næringsmiddelavgift Annet Annet 19

38 303 OPPLYSNINGSVIRKSOMRET UNDER MARKEDSORDNINGEN FOR KORN Generelt BRØDFAKTA Generelt Oppnevninger Annet Annet 308 INFORMASJONSBREV Generelt Annet ANNET Annet generelt 31 PRISSYSTEMET KORN MEL OG KRAFTFOR 310 PRISSYSTEMET KORN MEL OG KRAFTFOR GENERELT Generelt Lover og forskrifter 11) Utvalg Annet 311 MATKORNTILSKUDD Matkorntilskudd gis til tilvirkere mel til menneskeføde Generelt Oppgjørsregler og satser matkorntilskudd Matkorntilskudd til tilvirkere av mel til menneskeføde 20

39 311.4 PRISNEDSKRWNING GRILLMEL VERDENSMARKEDSPRIS Generelt Prisnedskrivning grillmel - oppgjør (tilvirkning fiskeforedlingsindustrien ) Annet Annet 312 PRISNEDSKRIVNINGSTILSKUDD NORSK KORN Ytes ti/ kjøpere av norskplodusert korn som har inngått avtale om førstehåndsomsetning Generelt Oppgjørsregler og satser prisnedskrivningstilskudd norsk korn _312.2 Pfisnedslaivnigstilskudd oppgjør_kornoppkjøper/ 111 førstehåndsomsetning Annet 313 PRISUTJEVNINGSBELØP KRAFTFOR Tilvirkere av kraftfor til husdyrproduksjonen betaler kraftforavgift. For til fisk eller kjæledyr skal ikkepålegges avgift Generelt Oppgjørsregler og satser prisutjevningsbeløp Prisutjevningsbeløp oppgjør- innkreving avgift 3133 PRISUTJEVNINGSBELØP ORGANISK AVFALL (også fisk) Generelt Prisutjevningsbeløp organisk avfall oppgjør ets Annet Annet 319 Annet Generelt 21

40 32 MARKEDSREGULERING - PRISTREKK 320 MARKEDSREGULERING -PRISTREKK GENERELT Generelt Lover og forskrifter Utvalg Annet 321 MARKEDSREGULERING - PRISTREKK Generelt Annet 329 Annet Generelt 33 1-RAKTTILSUDDSORDNINGEN FOR KORN OG KRAFTFOR 330 FRAKTTILSKUDDSORDNINGEN FOR KORN OG KRAFTFOR GENERELT Fraktstøtte møllelagene for beredskapslagring Nord-Norge Se , Generelt Lover og forskrifter Utvalg 9 Annet 331 INNFIZAKT NORSKPRODUSERT KORN OG OLJEFRØ Transportstøtte som gis korndyrker ved salg til staten. Oppgjør inngår i komoppgjør Generelt Oppgjørsregler og satser innfrakt Annet 21

41 332 MELLOMFRAKT OG TRANSITTSTØTTE NORSKPRODUSERT KORN OG OLIEFRØ TIL KRAFTFOR OG MATMELINDUSTRI Transport og transittstøtte fra overskuddsområde til underskuddsområde. Landverts og sjøverts transport. Gis til den som eier varen når flytting skjer Generelt OppgjørsregIer og satser mellomfrakt og transittstøtte. 332,.2 Mellomfrakt bilfrakter Mellomfrakt skipninger og transitt Annet 333 STEDSFRAKTTILSKUDD KRAFTFOR Frakttfis u er g usert or "-hirsdyr. Basist-exlererbygdemigier og engrosforhandlere som er utgangspunkt for fastsettelse Generelt Oppgjørsregler og satser generelt Oppgjør engrosforhandlere og bygdemølle Annet 339 Annet Generelt 34 BEREDSKAP 340 BEREDSKAP GENERELT Generelt Sivilt beredskap/moblisering Spredningsp1aner Beredskap korn mel og kraftfor generelt Lover og forskrifter Utvalg Annet 22

42 341 BEREDSKAP OG OMSETN1NG MATMEL OG GRYNVARER I NORD-NORGE Generelt MØLLENES MATMELOMSETNING TIL MELLAGRENE Møllenes matmelomsetning generelle bestemmelser Avtaler etc med mølleselskapene Fraktstøtte mølleselskapene Annet MELLAGRENE I NORD-NORGE 1.20 MEl.I.AGRENE I NORD,NORGESTE Generelt Mellager Brønnøysund Mellager Mosjøen Mellager Sandnessjøen Mellager Mo i Rana Mellager Fauske Mellager Bodø Mellager Stamsund Mellager Narvik Mellager Sortland Mellager Harstad Mellager Sjøvegan Mellager Sørreisa Mellager Tromsø Mellager Bergneset Mellager Djupvik Mellager Alta Mellager Kirkenes Mellager Hammerfest Mellager Vadsø Mellager Mehamn Annet - 23

43 342 BEREDSKAPSLAGRING KRAFTFOR Generelt Beredskapslagrene for kraftfor Annet 343 BEREDSKAP MATKORN OG MATMEL Generelt Beredskapslagrene matkorn og matmel syd-nerge Annet 344 BEREDSKAPSLAGRING SUKKER Generelt Beredskapslagrene Annet 345 BEREDSKAPSLAGRING SÅKORN Generelt Beredkspas1agre såkorn Annet 349 ANNET Generelt 35 PRISGRADERING OG AVREGNING PRODUSENTKORN 350 PRISGRADERING OG AVREGNING PRODUSENTKORN GENERELT Generelt Lover og forskrifter Utvalg Prisgraderingsregler Kvalitetssikring Analysemetoder og apparater Annet 24

44 351 PRISGRADERINGSLABORATORIER OG REGIONKONTOR Generelt Kontrollvirksomheten - kraftforkontrollen Annet Statens Kornforretning Moss Statens Komforretning Hamar Statens Kornforretning Stjørdal Statens Komforretning Melsomvik Regionkontor Nord-Norge Annet 359 Annet Generelt 36 KJØP OMSETNING OG LAGRING NORSK KORN 360 KJØP OMSETNING LAGRING NORK KORN GENERELT Generelt Kjøp og omsetning korn Kjøp omsetning erter Lagring gårdstørker - priskurver Lover og forskrifter Utvalg Annet 362 KORNPRODUSENTER Generelt Priser og vilkår Oppgjør etc kornprodusenter Annet 363 SÅKORN Såkorn geherelt Såvareforretninger Annet 25

45 364 KORNKJØPERE/FØRSTEHÅNDSOMSETNING Generelt Tilskudd til møller i kornsvake distrikter Avtaler etc med komkjøpere førstehåndsomsetning Annet 365 MOTTAKSANLEGG Generelt Avtaler etc. med mottaksanleggene Annet ^Y, O 69r4/(Åv(ff 38 LÅN LAGER OG TØRKEFONDET (også tid1. Kfr) 380 LAGER OG TØRKEFONDET Generelt Lover og forskrifter Utvalg Annet 381 LÅN NORSK KORN ANLEGG / MØLLER , Generelt 382 LÅN NORSK KORN ANLEGG /SILOER Generelt 383 LÅN MELLAGRENE I NORD-NORGE Generelt 384 LÅN BEREDSKAPSLAGRE KRAFTFOR Generelt 385 LÅN IMPORTSILOER Generelt 388 ANDRE LÅN Generelt Lån Jordforsk Annet 26

46 389 ANNET Generelt 390 ANNET GENERELT Generelt 27

47 T LAN NORSK KORN ANLEGG/MØLLER Lån norsk korn anlegg/møller generelt Ottadalen Mølle (tidligere Lom Mølle) Felleskjøpet Østlandet avd. Skien (tidl. Gjerpen Mølle) Sømna Mølle og Kornsilo Tung Mølle v/rissa Mølle og Kornsilo Valskrå Mølle Eiker Mølle og Kornlager Felleskjøpet Østlandet avd. Bø (Tidl. Bø Mølle) Fiskå Mølle Askim Mølle Arnkværn Mølle Felleskjøpet Rogaland Agder avd. Karmlund Mølle Orkla Mølle og Kornsilo Felleskjøpet Østlandet avd. Sørum Mølle og Kornsilo Verdal Samvirkelags Mølle Felleskjøpet Østlandet avd. Siljan Mølle v/avd. Skien Strand Bråstad Mølle Lundemo Samvirkelags Mølle Felleskjøpet Østlandet avd. Kviteseid Mølle Vinstra Bruks Mølle Norgro A/S avd. Romedal Mølle Felleskjøpet Østlandet avd. Sande (tidl. Foss Bruk )

48 AREIVMEELLISTE ARRIVNØKEEL TITTEL SIDE: Felleskjøpet Østllandet avd Øyer ( tidl Nermo Mølle ) Gjøby Mølle og Kornsilo Mokvern Mølle - se Strand Brænderi Rensvold Mølle Bjoneroa Mølle Felleskjøpet Østlandet avd. Lunner (tidl. Dahlby Mølle) Felleskjøpet Rogaland og Agder, avdeling Setesdal Beitstad Mølle MoldegArd Mølle ved Nordmøre og Romsdal Felleskjøp Kvelde Mølle og Kornsilo Løten Mølle Felleskjøpet Østlandet avd. Mykstufoss Mølle Årnes Mølle Å i Afjord, ved Felleskjøpet Trondheim Felleskjøpet Østlandet avd. Kløfta Dokka Mølle og Kornsilo Råde Mølle og Kornsilo Borgen Aktiemølle Trønderkorn avd. Spongdal (tidl. Risstad Mølle) Skolleborg Mølle Felleskjøpet Østlandet avd. Koppang Felleskjøpet Østlandet avd. Lillehammer Aktiem(Ålle Felleskjøpet avd. Hobøl (Brekke Mølle) Fell-eskiøpet-ØatIandet dvd. Nøtterø-Mølle Norgro A/S avd. Gjøvik Kornsilo Hurum Mølle GrAbrek Mølle Bolkan Bruk Klev Mølle Eidskog Landbrukssenter Søndre Fossan Mølle v/ Bakke Bruk Felleskjøpet Østlandet avd. Fagernes Felleskjøpet Østlandet avd. Fron (tidl. Isum Mølle) Felleskjøpet Østlandet avd. Dal Mølle Dalebakken Mølle Bryne Mølle v/ Felleskjøpet Rogaland Agder Felleskjøpet Østlandet avd. Sandefjord ( Sandar Mølle ) Norske Potetindustrier Sundnes Brenneri (Tid Trøndelag Potetindusti Sand Mølle Sukke Mølle Vanse Mølle Felleskjøpet Østlandet avd. Stange Stangeland Mølle Follebu Bruk A/S Vestby Mølle og Kornsilo Felleskjøpet Østlandet avd. Enebakk Mølle og Kornsilo Warå Mølle Felleskjøpet Østlandet avd. Lie Mølle Stavheim Mølle - Tretten Innkjøpslag Nordre Fossan Mølle v/ Bakke Bruk Kværnums Mølle ( solgt til Moelven Bruk) Sande Mølle (Skoppum Eiendom) Volda Elektriske Mylne Norgro A/S avd. Buttekvern Mølle Skjerva Mølle Erdal Mølle Etne Bygdemølle 2 mpr. 1) Mølla 2) 10 beredskapssiloer Tongane

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Jordbruksavtalen ; fordeling på priser og tilskudd. Endringer på kap og 4150 Endring Budsjett Vedlegg 2

Jordbruksavtalen ; fordeling på priser og tilskudd. Endringer på kap og 4150 Endring Budsjett Vedlegg 2 Side 1 av 15 Vedlegg 2 Jordbruksavtalen 2002-2003; fordeling på priser og tilskudd Vedlegg 2 Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter -135,0 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0,0 = Nettoeffekt av tilskudd

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter

Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter Vedlegg 27.04.2010 kl. 12.00 Jordbrukts krav, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 1 139 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0 = Nettoeffekt av tilskudd 1

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd VEDLEGG 1 Fordelingsskjema Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 570 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 10 = Nettoeffekt av tilskudd 560

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 Lov og forskrift om regulering av svine- og fjørfèproduksjon Slaktedyr: - kylling: 120 000/år - kalkun: 30 000/år - gris: 2 100/år Antall

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Vedlegg Fordeling 2011-2012 Avtale Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 383 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 18 = Nettoeffekt av tilskudd

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/statistikk/referansebruk/referansebruk

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Vedlegg 1 Fordeling 2007-2008 Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Rammeberegning: Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 400,0 + Avtalepriser 545,0 = Sum avtalepriser og tilskudd

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 1 145,5 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0,0 = Nettoeffekt av tilskudd 1 145,5 + Avtalepriser fra

Detaljer

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, oppdatert 10:45 A-C 110-sentralen for Finnmark Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune Akershusbenken Stortinget Alarmsental brann Øst daglig leder Alarmsentral

Detaljer

Status for Økologisk produksjon og omsetning i Norge

Status for Økologisk produksjon og omsetning i Norge Status for 2009 Økologisk produksjon og omsetning i Norge Program Introduksjon ved adm. direktør Ola Chr. Rygh Offentlige tiltak for å stimulere økologisk produksjon og omsetning. Seniorrådgiver Emil Mohr

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Korn, kraftfôr og markedsregulering i kornsektoren. Kontaktseminar NMBU-studenter

Korn, kraftfôr og markedsregulering i kornsektoren. Kontaktseminar NMBU-studenter Korn, kraftfôr og markedsregulering i kornsektoren Kontaktseminar NMBU-studenter 27.10.2015. Høye ambisjoner for norsk matproduksjon Stortingsmelding nr. 9 (2011-2012) vektlegger: Økt matproduksjon (1%

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Østfold Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Østfold 2015-2016...

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane Organisasjonsnavn Antall vervet Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane (DS) 86 Leangen Travbane

Detaljer

Klubb 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Totalt 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0

Klubb 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Totalt 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 502-H ALTA HANG & PARAGLIDERKLUBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 003-M ANDEBU MODELLFLYKLUBB 0 0 0 0 0 0

Detaljer

ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT

ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT VEILEDNING FOR SØKER Søknadsfrist: 31. oktober. Ordningen har som FORMÅL å yte erstatning for å redusere økonomisk tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaket av klimatiske

Detaljer

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy Etter liste Etter Iiste DATO DERES DATO 25.01.2016 REFERANSE DERES REFERANSE SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy VEDLEGG Kopi til Regiondirektørene i Statsbygg Varsling i forbindelse med kommuneplanprosessen

Detaljer

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK LOKASJONER 214 NR Lokasjon Type kontor SK 38 Bryn Oljeskattekontoret 31 Helsfyr SITS/SKD 311 Kalbakken 1 Datahall 312 Kalbakken 3 Printhall 313 Kalbakken 2 Energisenter 152 Molde Skattekontor 12 153 Kristiansund

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket Dato 22.03.2002 nr. 283 Departement Avd/dir Gjelder fra: 01.01.2012 - HISTORISK VERSJON Landbruks- og matdepartementet Landbrukspolitisk avd. Publisert I 2002 hefte 3 Ikrafttredelse 01.07.2002 Sist endret

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2016

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2016 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2016 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/statistikk/referansebruk/referansebruk

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

Utstillinger for Engelsk Bulldog - 2015

Utstillinger for Engelsk Bulldog - 2015 17.01.2015 Sandefjord Hundeklubb 150003 Utstilling 16382614643 04.01.2015 17.01.2015 Strandpromenaden 6 Skjærgårdshallen I 3208 Sandefjord Langesund utstillingsandefjord@gmail.com 18.01.2015 Tønsberg Hundeklubb

Detaljer

Landbruksmarkedene ute og hjemme i februar 2013

Landbruksmarkedene ute og hjemme i februar 2013 Landbruksmarkedene ute og hjemme i 2012 25. februar 2013 Program 13:00 Første del Velkommen, Marit Jerven Utviklingen i verdens matproduksjon, Elin Røsnes Korn avlingssvikt og høye priser, Mona N. Østby

Detaljer

Veidekkelekene. Antall deltakere og starter pr. klubb

Veidekkelekene. Antall deltakere og starter pr. klubb ASK FRIIDRETT ASKER SK. FRIIDRETT 9 7 ASKIM IF 6 9 AURLAND IL BODØ FRIIDRETTSKLUBB BRANDBU IF 5 5 5 5 BREIMSBYGDA IL 5 0 5 0 BUL, IL I 5 8 7 6 9 0 8 BYÅSEN IL BÆKKELAGETS SK 7 FriSys Side av 7 BØRSA IL

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Utstillinger for Afghansk Mynde - 2015

Utstillinger for Afghansk Mynde - 2015 17.01.2015 Sandefjord Hundeklubb 150003 Utstilling 16382614643 28.12.2014 17.01.2015 Strandpromenaden 6 Skjærgårdshallen I 3208 Sandefjord Langesund utstillingsandefjord@gmail.com 18.01.2015 Tønsberg Hundeklubb

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Buskerud Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Buskerud 2015-2016...

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 RAPPORT NR. 2 2009 Juli 2009 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1855 Østfold Borge 1815 ja Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Halden 1835 Østfold Halden 1855 Østfold Halden 1855 Østfold Moss 1845 Østfold Onsøy 1845

Detaljer

Landbrukspolitikk Økonomiske virkemidler. NMBU-studenter 23. November 2017 Anders J. Huus

Landbrukspolitikk Økonomiske virkemidler. NMBU-studenter 23. November 2017 Anders J. Huus Landbrukspolitikk Økonomiske virkemidler NMBU-studenter 23. November 2017 Anders J. Huus 95 79 91 91 GALSKAPEN VG 4. april 2002 Omkring 10 000 landbruksbyråkrater i Norge jobber for å håndtere de rundt

Detaljer

Landbrukspolitikk og marked. Lars Petter Bartnes NMBU studenter 2. November 2016

Landbrukspolitikk og marked. Lars Petter Bartnes NMBU studenter 2. November 2016 Landbrukspolitikk og marked. Lars Petter Bartnes NMBU studenter 2. November 2016 02.11.2016 2 Hvorfor gripe inn med virkemiddel i markedet for jordbruksvarer? Korrigere for markedssvikt Redusere negative

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

Utstillinger for Dalmatiner - 2015

Utstillinger for Dalmatiner - 2015 17.01.2015 Sandefjord Hundeklubb 150003 Utstilling 16382614643 04.01.2015 17.01.2015 Strandpromenaden 6 Skjærgårdshallen I 3208 Sandefjord Langesund utstillingsandefjord@gmail.com 18.01.2015 Tønsberg Hundeklubb

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Hedmark Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Hedmark 2015-2016...

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2009

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2009 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2009 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/politikkokonomi/bm/referansebruk.shtml

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Utstillinger for Lhasa Apso - 2015

Utstillinger for Lhasa Apso - 2015 17.01.2015 Sandefjord Hundeklubb 150003 Utstilling 16382614643 04.01.2015 17.01.2015 Strandpromenaden 6 Skjærgårdshallen I 3208 Sandefjord Langesund utstillingsandefjord@gmail.com 18.01.2015 Tønsberg Hundeklubb

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

ENDRET KAPITTEL 5. PRISTILSKUDD

ENDRET KAPITTEL 5. PRISTILSKUDD ENDRET KAPITTEL 5. PRISTILSKUDD 5. PRISTILSKUDD 5.1 Innledning Alle foretak skal ha et driftssenter. Foretaket gis tilskudd etter den sone foretakets driftssenter er plassert i. Driftssenteret stedfestes

Detaljer

28. januar 1/2 30/6 NRK Oslo BK bev.prøve 1/2 30/11 NRK Agder BK bev.prøve 1.feb 30.april NRK Trondheim X bev ferskprøve 5 03.

28. januar 1/2 30/6 NRK Oslo BK bev.prøve 1/2 30/11 NRK Agder BK bev.prøve 1.feb 30.april NRK Trondheim X bev ferskprøve 5 03. TERMINLISTE 2018 uke Dato Ukedag Arrangør Sted Utst. Lydigh. Agility Jakt Spor Kommentarer e-post 2.jan 23.des NRK Bergen x bev.prøve 1/1 23/12 NRK Rogaland BK bev.prøve 1/1 20/8 NRK Østfold BK bev.prøve

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Oslo Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Oslo 2015-2016...

Detaljer

07. januar L 08. januar S. 28. januar L. 15. januar S. 29. januar S. 04. februar L 05. februar S NRK avd Vestfold Vestfold x

07. januar L 08. januar S. 28. januar L. 15. januar S. 29. januar S. 04. februar L 05. februar S NRK avd Vestfold Vestfold x TERMINLISTE 2012 Dato Ukedag Arrangør Sted Utst. Lydigh. Agility Jakt Spor Kommentarer e-post 01.01-30.06 NRK avd Bergen Bergen x Bevegelig 01.01-30.06 NRK avd Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane x Bevegelig

Detaljer

I forskrift 22. desember 2005 nr om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer:

I forskrift 22. desember 2005 nr om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer og forskrift 10. oktober 2008 nr. 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer Fastsatt

Detaljer

28. januar 1/2-30/6 NRK Oslo BK 1/2-30/11 NRK Agder BK 1.feb-30.april NRK Trondheim X februar

28. januar 1/2-30/6 NRK Oslo BK 1/2-30/11 NRK Agder BK 1.feb-30.april NRK Trondheim X februar TERMINLISTE 2018 uke Dato Ukedag Arrangør Sted Utst. Lydigh. Agility Jakt Spor 2.jan - 23.des NRK Bergen x 1/1-23/12 NRK Rogaland BK 1/1-20/8 NRK Østfold BK 1 06. januar 07. januar 2 13. januar 14. januar

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 Antall salgssteder for alkohol fordelt på bevillingskombinasjon,1980 2009...

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien?

Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien? Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien? Politisk rådgiver Sigrid Hjørnegård, Innlegg på Kornkonferansen 25 januar 2007 1 15 prosent av

Detaljer

Utstillinger for Shetland Sheepdog - 2007

Utstillinger for Shetland Sheepdog - 2007 20.01.2007 Sandefjord Hundeklubb 070004 Utstilling 1638.26.14643 15.12.2006 21.01.2007 V/Svein Åge Hansen Gårdsveien 16 Sandefjord 3230 SANDEFJORD sandefjord.hunde@klubb.nkk.no 03.02.2007 03.02.2007 Norsk

Detaljer

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE 2014 2015 30. juni 2014 INNHOLD: 9. VELFERDSORDNINGER... 3 9.1 Definisjoner... 3 9.2 Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid... 3 9.3 Tilskudd til avløsing ved sykdom og

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd VEDLEGG 1 Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 375 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0 = Nettoeffekt av tilskudd 375 + Avtalepriser fra

Detaljer

Utstillinger for Lhasa Apso - 2011

Utstillinger for Lhasa Apso - 2011 05.02.2011 Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Oslo/Akershus 110014 Utstilling 60340545527 05.01.2011 05.02.2011 Vestlisvingen 104 Hellerudsletta 0969 OSLO schnauzer-bouvier.oslo-akershus@klubb.nkk.no 06.02.2011

Detaljer

Blodsporprøve - Ordinær/Samlet - 2014

Blodsporprøve - Ordinær/Samlet - 2014 25-14002 12010305029 400,00 3 uker Norsk Wachtelhund Klubb C/O Kari H Jegleim Åsgardane 3550 Gol wachtelhund@klubb.nkk.no Fonnes, Nord- Hordaland 07.05.2014 23.05.2014 Rogaland Dachshundklubb Husafjellskaret

Detaljer

Utstillinger for Berner Sennenhund - 2006

Utstillinger for Berner Sennenhund - 2006 21.01.2006 Sandefjord Hundeklubb 060005 Utstilling 24803106017 18.12.2005 22.01.2006 Gårdsveien 16 Pingvinhallen 3230 SANDEFJORD sandefjord.hunde@klubb.nkk.no 04.02.2006 Norsk Miniatyrhund Klubb 04.02.2006

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Akershus Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Akershus 2015-2016...

Detaljer

MEDLEMSKLUBBER MED MEDLEMSTALL PR. 20. FEBRUAR 2012

MEDLEMSKLUBBER MED MEDLEMSTALL PR. 20. FEBRUAR 2012 MEDLEMSKLUBBER MED MEDLEMSTALL PR. 20. FEBRUAR 2012 Medlemstall hentet inn fra idrettsregistreringen 2011. Klubbene som står med 0 medlemmer er ikke registrert pr 20.02.2012 og reknes ikke som aktiv klubb.

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Tilskuddsjungelen forenklinger? NMBU-studenter 2. November 2016 Anders J. Huus

Tilskuddsjungelen forenklinger? NMBU-studenter 2. November 2016 Anders J. Huus Tilskuddsjungelen forenklinger? NMBU-studenter 2. November 2016 Anders J. Huus 95 79 91 91 GALSKAPEN VG 4. april 2002 Omkring 10 000 landbruksbyråkrater i Norge jobber for å håndtere de rundt 150 tilskuddsordningene

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

Utstillinger for Shetland Sheepdog - 2005

Utstillinger for Shetland Sheepdog - 2005 15.01.2005 16.01.2005 Sandefjord Hundeklubb V/Svein Åge Hansen Gårdsveien 16 3230 SANDEFJORD sandefjord.hunde@klubb.nkk.no 050005 Pingvinhallen,sandefjord Utstilling 2480.31.06017 11.12.2004 06.02.2005

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Statens tilbud 2009. Vi får Norge til å gro!

Statens tilbud 2009. Vi får Norge til å gro! Statens tilbud 2009 Vi får Norge til å gro! Ramme for tilbudet Grunnlag Volum Pris, % el. kr Sum endr. Mill. kr endring Mill. kr. 0. Markedsinntekter volum 24.831 0,0 % 0,0 % 0 1. Driftskostnader 1 a)

Detaljer

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg. tirsdag 12. august kl (Møte nr )

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg. tirsdag 12. august kl (Møte nr ) P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg tirsdag 12. august kl. 09.00 (Møte nr. 8 2003) Møtet ble satt kl. 09.00 Til stede: Fra SLF: Forfall: Ottar Befring (leder), Steinar Hauge,

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

TERMINLISTE 2014. Dato Dag Arrangør Sted Uts Lp Ag Spor Jakt Merkander. 04.jan. 05.jan. 11.jan. 12.jan. 18.jan. 19.jan. 25.jan. 26.jan. 01.

TERMINLISTE 2014. Dato Dag Arrangør Sted Uts Lp Ag Spor Jakt Merkander. 04.jan. 05.jan. 11.jan. 12.jan. 18.jan. 19.jan. 25.jan. 26.jan. 01. TERMINITE 2014 Dato Dag Arrangør ted Uts p Ag por Jakt Merkander 04.jan 05.jan 11.jan 12.jan 18.jan 19.jan 25.jan 26.jan 01.feb 02.feb NRK Vestfold Tønsberg X 08.feb NRK Bergen Bergen X Uts nr. 1 Ølen-Etne-

Detaljer

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her.

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her. BUSKERUD Dagens kommunenavn Drammen Tidligere inndeling (Delinger og sammenslåinger. Kun enkelte grensereguleringer) Lier gnr 1-9 (Åssiden) til Drammen 1951 Lier gnr 10-13 til Drammen 1961 Skoger gnr 1-85

Detaljer

FOR nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

FOR nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket FOR 2002-03-22 nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket DATO: FOR-2002-03-22-283 Gjelder fra: 2008-07 HISTORISK VERSJON DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk

Detaljer