Rundskriv F Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet"

Transkript

1 Rundskriv F Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekt Med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler 17, kan Utdannings- og forskningsdepartementet fastsette generelle retningslinjer for statlige universiteter og høyskolers opprettelse eller deltakelse i selveiende tiltak eller selskap når slik deltakelse er av interesse for institusjonenes faglige virksomhet og til nytte for samfunnet. Departementet har 20. desember 2002 fastsatt nytt reglement for forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekt. Reglementet trer i kraft 1. januar Reglementet erstatter gjeldende retningslinjer for samarbeid mellom institusjoner under lov om universiteter og høyskoler og offentlige eller private stiftelser eller selskap, og rundskriv F om betaling for oppdragsvirksomhet ved universiteter og høyskoler. Vedlagt følger reglement og veileder. Bakgrunn I Stortingets behandling av St. meld. 27 ( ) om en kvalitetsreform av høyere utdanning, ba Stortinget "Regjeringa leggje til rette for at institusjonane har fullmakt til å organisere randsoneaktiviteten i tråd med tilrådingane i NOU 1999:18 om einingar for oppdragsforsking ved universitet og høgskular skal kunne organiserast i aksjeselskap eller statsføretak. Slik organisering kan også gjelde etter- og videreutdanningsverksemd", jf. Innst. S. nr. 337 ( ). Departementet sendte 13. august 2002 utkast til nytt reglement for forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler m.m. på høring. Departementet har på bakgrunn av utkastet og høringssvarene, fastsatt nytt reglementet og utarbeidet veileder til reglementet. Reglementet Reglementet følger opp Stortingets vedtak til Innst. S. nr. 337 ( ). Departementet har i reglementet lagt til grunn Stortingets vedtak om at universitetene og høyskolene skal være forvaltningsorganer med utvidete fullmakter. Videre har departementet lagt til grunn statsrådens ansvar for forvaltningen av statens eierinteresser som følger av Grunnlovens 19, og Riksrevisjonens kontroll, jf. instruks av 27. mai Dette innebærer at reglementet har tatt høyde for at Statsråden skal ha tilstrekkelig innsyn i og kontroll med virksomheten. Reglementets bestemmelser i pkt. 4 kan først få virkning etter at universitetet eller høyskolen har fått særskilt fullmakt av departementet. Det er viktig å merke seg at departementets fullmakter først gjelder fra 1. januar Fullmaktene gjelder ikke aksjer og utbytte av slike som er ervervet før 1. januar Den enkelte institusjon må søke departementet om særskilt samtykke dersom det skal brukes overskudd, selges aksjer eller bruke utbytte fra selskap der aksjene er ervervet før 1. januar Fullmakter for den enkelte institusjon vil bli sendt i egen ekspedisjon. Departementet vil arrangere et seminar om det nye reglementet i februar Det vil bli gitt nærmere informasjon om dette senere. Med hilsen Jan S. Levy e.f. ekspedisjonssjef Bjørn Tore Kjellemo avdelingsdirektør Side 1 av 15

2 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekt Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 20. desember Reglementet trer i kraft 1. januar Reglementet erstatter1 reglement om betaling for oppdragsvirksomhet ved universiteter og høgskoler, fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 4. mars 1996, retningslinjer for samarbeid mellom universiteter og vitenskapelige høgskoler og offentlige og private stiftelser eller selskap, fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, senest 2. juni 1995, og retningslinjer for samarbeid mellom nye statlige høgskoler og offentlige og private stiftelser eller selskap, fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3. april Definisjoner og avgrensning av reglementets rekkevidde Dette reglementet gjelder for all organisering av eksternt finansiert faglig virksomhet, enten virksomheten organiseres innenfor institusjonene eller i egne rettssubjekt. Denne virksomheten kan omfatte forskning, undervisning, utredningsarbeid, og annen virksomhet som institusjonen ut fra sitt formål skal drive. Ordinære undervisnings- og forskningsoppgaver finansiert over grunnbevilgningen skal institusjonene organisere internt. Samarbeid med og deltakelse i ulike rettssubjekt skjer med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler 17. Med institusjon forstås i dette reglementet vedkommende universitet eller høyskole. Med eksternt finansiert virksomhet forstås all virksomhet som ikke er finansiert over institusjonenes egen grunnbevilgning. Med grunnbevilgning forstås statstilskuddet til institusjonenes primæroppgaver. Som grunnbevilgning regnes også andre bevilgninger fra fagdepartementet til slike oppgaver. Med dekningsbidrag (overhead-påslag) forstås det påslag til de direkte prosjektutgiftene som skal gå til dekning av de indirekte kostnadene prosjektet påfører institusjonen. 2. Nærmere om organisering av eksternt finansiert virksomhet internt ved institusjonen I henhold til Hovedinstruks fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved institusjonene i universitets- og høgskolesektoren, pkt 8.1, skal styret fastsette retningslinjer for den eksternt finansierte virksomheten ved institusjonen. Ved utarbeidelsen av slike retningslinjer skal følgende legges til grunn: Institusjonen skal utarbeide budsjett for alle prosjekter/tiltak med ekstern finansiering. Budsjettet skal vise alle direkte og indirekte kostnader. Dersom prosjektet/tiltaket innebærer omsetning av forsknings-, undervisnings- og andre tjenester mot vederlag2 skal oppdragsgiver dekke alle direkte og indirekte kostnader som oppdraget fører med seg, og institusjonen skal kunne dokumentere dette. Dersom det ikke er mulig å oppnå full kostnadsdekning fra oppdragsgiver/finansieringskilde skal institusjonen vurdere om prosjektet har slik faglig nytte at det tilsier at institusjonen delfinansierer prosjektet. Institusjonene kan ikke subsidiere prosjekter av egen grunnbevilgning der dette kan føre til konkurransevridning i forhold til andre aktører som leverer tilsvarende tjenester. Finansiering av utdanningstilbud som er rettet mot enkeltstudenter og som ikke er bevilget over institusjonens grunnbevilgning skal i tillegg skje i overensstemmelse med reglement for egenbetaling.3 For eksternt finansiert utdanning som gir formell uttelling i form av studiepoeng eller medfører tildeling Side 2 av 15

3 av grader, skal institusjonen på linje med utdanningstilbud som er bevilget over institusjonens grunnbevilgning, alltid ha det faglige ansvaret og stå for gjennomføring av eksamen, jf lov om universiteter og høgskoler 17 nr 1. Institusjonen skal påse at virksomheten ikke medfører uønskede eller utilsiktede bindinger av institusjonens grunnbevilgning og at den for øvrig forvaltes betryggende. I alle prosjekter skal det inngås skriftlig avtale mellom partene. 3. Samarbeid med andre rettssubjekt. Når institusjonen inngår samarbeid med andre rettssubjekter, skal dette nedfelles i en skriftlig samarbeidsavtale som regulerer samarbeidet mellom institusjonen og rettssubjektet. Institusjonens styre inngår slik avtale. Samarbeidsavtalen skal i det minste omfatte følgende forhold: Økonomi Samarbeidsavtalen skal regulere de økonomiske forhold mellom institusjon og rettssubjekt. Rettssubjektet må fullt ut dekke de kostnader som følger av dets virksomhet. Personalforhold I den utstrekning ansatte i institusjonen skal utføre arbeid for rettssubjektet, skal det skje i henhold til skriftlig avtale mellom enheten og institusjonen. Styredeltakelse Institusjonen kan delta i rettssubjektets styre. Slik styredeltakelse skal fremgå av samarbeidsavtalen. Institusjonens øverste leder kan ikke inneha slikt verv med mindre det er et selskap som fullt ut eies av staten, jf forvaltningsloven 6 første ledd bokstav e. Andre avtaleforhold Andre forhold av betydning for samarbeidet skal innarbeides i samarbeidsavtalen. 4. Opprettelse av eller medvirkning i egne rettssubjekter Fagdepartementet kan gi myndighet til den enkelte institusjon til å organisere eksternt finansiert virksomhet som egne rettssubjekt, og skaffe seg eierposisjon i andre selskaper. Slik virksomhet må være av faglig interesse. Institusjonens styre skal selv fatte vedtak om slik opprettelse/medvirkning. Departementet kan likeledes delegere til den enkelte institusjon å forvalte statens eierinteresser i slike selskaper, og å selge aksjer Krav som skal legges til grunn dersom eksternt finansiert virksomhet skal organiseres som eget rettssubjekt: Institusjonene skal ikke subsidiere virksomhet i slike rettssubjekter. Virksomheten skal organiseres slik at den sikrer at institusjonenes faglige og økonomiske interesser blir ivaretatt. Flere institusjoner kan gjennom delfinansiering og lignende inngå samarbeid om virksomhet i ett eller flere rettssubjekter. Virksomheten skal være i overensstemmelse med de etiske standarder som for øvrig gjelder for institusjoner innen høgre utdanning. Organisering av eksternt finansiert virksomhet må skje i overensstemmelse med forutsetninger for tildelinger eller spesifikke krav fra den eksterne finansieringskilden. Institusjonens øverste leder kan ikke inneha styreverv i selskap hvor institusjonen har eierposisjon med mindre selskapet fullt ut eies av staten, jf forvaltningsloven 6 første ledd bokstav e. Side 3 av 15

4 4.2.Organisasjonsformer Når eksternt finansiert virksomhet organiseres i egne rettssubjekt skal institusjonene primært bruke aksjeselskap som organisasjonsform, jf. lov av 13. juni 1997 nr 44 om aksjeselskaper og lov av 13. juni 1997 nr 45 om allmennaksjeselskaper. Unntaksvis kan institusjonene søke departementet om å organisere den eksternt finansierte virksomheten i stiftelse, jf lov av 23. mai 1980 nr 11 om stiftelser. 4.3.Kapitalinnskudd Kapitalinnskudd skal som regel dekkes av institusjonens overskudd av eksternt finansiert virksomhet. Institusjonen kan unntaksvis søke departementet om bevilgning for å dekke kapitalinnskuddet. Eventuelle eierposisjoner skal fremgå av institusjonens internregnskap Ivaretakelse av statens eierfunksjon En institusjon som i fellesskap med andre statsinstitusjoner oppretter et selskap eller kjøper aksjer i et allerede opprettet selskap der staten eier aksjer skal sørge for at det er inngått en avtale om hvilken statsinstitusjon som skal ivareta statens eierskap. Institusjonen skal sende melding om dette til departementet innen fire uker Salg av aksjer Salg av aksjer der kjøpesummen er dekket av overskuddet av eksternt finansiert virksomhet ved institusjonen i henhold til særskilt fullmakt om dette, skal skje etter forretningsmessige prinsipper. Salgssummen kan nyttes til institusjonens drift eller til kapitalinnskudd, jf. pkt. 4.3 ovenfor Rapportering Det skal hvert år utarbeides en oppdatert oversikt over selskap som eies helt eller delvis av staten og der institusjonen har fått fullmakt til å forvalte eierinteresser på statens vegne. Av oversikten skal fremgå selskapets aksjekapital, statens eierandel i selskapet og en kortfattet oversikt over selskapets formål og virksomhet. Oversikten skal også danne grunnlag for departementets videre rapportering til Stortinget, statsregnskapet og Riksrevisjonen. Slike opplysninger skal sendes departementet innen den frist departementet fastsetter i særskilt brev. Departementet skal umiddelbart orienteres om aktiviteter i selskapet av viktighet, og som klart er av interesse for departementet for å sikre en effektiv kontroll med at statens interesser forvaltes på en forsvarlig måte. Departementet skal på et så tidlig tidspunkt som mulig orienteres om tidspunkt for avholdelse av ordinær generalforsamling. Institusjonen skal umiddelbart etter at ordinær generalforsamling er avholdt, oversende til departementet følgende dokumenter fra det enkelte selskap: Årsoppgjør Årsmelding Protokoll fra generalforsamling Revisors beretning For selskaper der flere statsinstitusjoner har aksjer skal rapportering skje av den institusjon som er satt til å ivareta statens eierfunksjon, jf. punkt 4.4. Side 4 av 15

5 Veileder til Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekt 0. Innledning Reglement for forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekt, er utarbeidet med utgangspunkt i St.meld. nr. 27 ( ) Gjør din plikt Krev din rett Kvalitetsreform av høyere utdanning, og Stortingets behandling av denne4. Departementet har basert seg på at universitetene og høyskolene skal få større frihet til å organisere eksternt finansiert virksomhet på den måte som passer for de lokale forholdene. Det er derfor i regelverket åpnet for at det enkelte universitet eller den enkelte høyskole skal kunne velge å organisere virksomheten som en del av den interne virksomheten eller legge den ut i eksisterende rettssubjekt eller eventuelt å opprette nye. Valg av organisering skal skje etter en konkret vurdering av det som passer best i det enkelte tilfelle. Departementet har lagt vekt på å lage reglementet nøytralt i forhold til hvilken organisering som det enkelte universitet eller den enkelte høyskole finner hensiktsmessig å velge. Reglementets pkt 4 kan først få virkning etter at universitetet eller høyskolen har fått fullmakt av departementet til å opprette nye rettssubjekt. Reglementet gjelder for all organisering av eksternt finansiert faglig virksomhet, enten virksomheten organiseres innenfor institusjonene eller som egne rettssubjekt. Innledningsvis inneholder veilederen noen begrepsavgrensninger og omtaler kort de viktigste formene for eksternt finansiert virksomhet. Deretter gis en omtale av eksternt finansiert virksomhet som organiseres internt ved institusjonene. Videre omtales retningslinjer for institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekt. Og til sist retningslinjer når institusjonene velger å opprette eller medvirke i eksisterende rettssubjekt. Det er ikke lagt vekt på noen detaljert beskrivelse. Reglementet legger i stedet til grunn at institusjonene selv gis fullmakt til å utforme nærmere retningslinjer for hvorledes den eksternt finansierte virksomheten skal organiseres. Når aktiviteter organiseres i egne rettssubjekt kan dette bl.a. bidra til å synliggjøre slik virksomhet, forhindre vridninger i disponeringen av institusjonenes grunnbudsjett, bidra til å skjerme institusjonenes primærvirksomhet, og forhindre at ressurser bindes opp i virksomhet som er sekundær i forhold til institusjonenes hovedformål. Når aktiviteter organiseres internt kan dette på den annen side bidra til å integrere den ordinære faglige aktiviteten ved institusjonene og den faglige aktiviteten som finansieres av eksterne midler. Institusjonene bør vurdere organiseringen av den eksterne virksomheten også i lys av den virkning dette vil få i den nye finansieringsmodellen. 1. Definisjoner og avgrensninger av reglementets rekkevidde 1.1. Definisjoner, jf reglementets pkt 1. Med eksternt finansiert virksomhet forstår reglementet all virksomhet som ikke er finansiert over institusjonenes egne grunnbevilgninger. Med grunnbevilgning forstås i denne sammenheng statstilskuddet til institusjonenes primæroppgaver og andre bevilgninger fra fagdepartementet til slike oppgaver. Denne virksomheten kan omfatte forskning, undervisning, utredningsarbeid eller annen virksomhet som institusjonen ut fra sitt formål skal drive. Slik eksternt finansiert virksomhet kan enten organiseres internt i institusjonene på linje med den ordinære virksomheten, eller organiseres i egne Side 5 av 15

6 rettssubjekter. Organisering av eksternt finansiert virksomhet i egne rettssubjekter vil først og fremst kunne være aktuelt når finansieringen er av en mer permanent karakter. Det vil være hensiktsmessig å reservere begrepet eksternt finansiert virksomhet for slik virksomhet som nevnt ovenfor, og la oppdragsvirksomhet være et snevrere begrep, se nr. 1 nedenfor. Det kan skilles mellom to typer av eksternt finansiert virksomhet: Oppdrag, definert som omsetning av forsknings-, undervisnings- og andre tjenester mot vederlag. 5 Det kan således være hensiktsmessig å reservere begrepet oppdragsgiver bare for instanser som finansierer oppdragsvirksomhet. Alle oppdrag skal fullfinansieres av oppdragsgiver.6 Annen eksternt finansiert virksomhet. Det kan være hensiktsmessig å benytte begrepet finansieringskilde for instanser som gir bidrag eller gave som helt eller delvis finansierer virksomhet ved institusjonen, og som det ikke er knyttet slike vilkår til at bidraget eller gaven må anses som vederlag for en motytelse. Videre bør da slik virksomhet ikke kalles oppdragsforskning eller oppdragsundervisning, men annen eksternt finansiert virksomhet, prosjekter eller tiltak. En stor andel av bidragsvirksomheten vedrører delfinansiering av institusjonenes primærvirksomhet, først og fremst når det gjelder forskning. Den største andelen av bidragsmidlene bevilges gjennom Norges forskningsråd, som er en viktig finansieringskanal for forskning ved siden av institusjonenes grunnbevilgning.7 Det er et særkjenne for eksternt finansiert virksomhet at den til forskjell fra bierverv utføres i tjenesten og derfor er underkastet arbeidsgivers styring. Denne styringen omfatter bl.a. om virksomheten/oppdraget skal utføres, når virksomheten skal skje, og hvem som skal utføre virksomheten. Inntekten av virksomheten tilfaller i utgangspunktet arbeidsgiveren, enten denne er vedkommende institusjon eller et annet rettssubjekt. Slik sett skiller eksternt finansiert virksomhet seg fra bierverv som den enkelte måtte utføre. Eksempler på bierverv er deltakelse i eksterne bedømmelseskomiteer, deltakelse i offentlige utvalg, faglige foredrag og annen opplysningsvirksomhet. Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter er fortsatt en del av staten. Innføringen av nettobudsjettering i universitets- og høyskolesektoren for øvrig vil derfor i seg selv ikke ha noen særskilte konsekvenser når det gjelder den fremtidige organisering av eksternt finansiert virksomhet, verken internt eller i egne rettssubjekter Hvilke sakstyper egner seg for intern resp ekstern organisering? Institusjonene må gjøre en nøye vurdering av faglig tilhørighet, økonomi og mulige fremtidige forpliktelser før institusjonene tar standpunkt til om eksternt finansiert virksomhet bør organiseres internt ved institusjonene eller i egne rettssubjekter. Selv om en slik vurdering må foretas konkret i det enkelte tilfelle, bør følgende legges til grunn: Primærvirksomhet i form av forsknings-, undervisnings- og formidlingsvirksomhet som er finansiert over institusjonenes grunnbevilgning skal alltid organiseres internt, jf reglementets pkt 1. Eksternt finansiert virksomhet som gjelder utdanning både grunnutdanning og utdanning som inngår i institusjonens studieløp, og etter- og videreutdanning (EVU) og som gir formell uttelling i form av studiepoeng, bør som hovedregel organiseres internt. Dersom slik utdanning organiseres gjennom egne rettssubjekter, skal institusjonen alltid ha det faglige ansvaret for utdanningstilbudet og stå for gjennomføring av eksamen, jf reglementets pkt 2b. Det legges til grunn at institusjonen foretar en Side 6 av 15

7 konkret vurdering i det enkelte tilfellet er forhold ved målgruppe eller tema som tilsier at utdanningsvirksomheten bør organiseres internt eller i egne rettssubjekter. Eksternt finansiert virksomhet med hovedtyngde innen forskning bør også i fremtiden normalt organiseres innenfor institusjonene,8 dersom midlene gis som bidrag til prosjekter med nær tilknytning til primærvirksomheten. Dreier det seg i stedet om oppdragsforskning, bør det vurderes konkret i det enkelte tilfelle om prosjektet bør organiseres internt eller i egne rettssubjekter, i lys av de kriterier som er listet opp under 2.1 og 4.1. i denne veilederen. Eksternt finansiert virksomhet som gjelder konsulentvirksomhet eller annen veiledning av ulike brukergrupper kan etter konkret vurdering organiseres i egne rettssubjekter.9 Eksternt finansiert utdanning vil først og fremst gjelde ulike former for etter- og videreutdanning (EVU). EVU vil særlig være av to slag: Oppdragsundervisning, som skal fullfinansieres av oppdragsgiver. Dette vil typisk gjelde tilfeller der et firma eller lignende kjøper EVU fra et fagmiljø ved institusjonen. Disse bør forvaltes etter de samme regler som fastsettes for øvrige oppdrag, se over. Kurs rettet mot enkeltstudenter, der et fakultet eller lignende oppretter et studietilbud som skal finansieres ved egenbetaling, og der deltakerne innbetaler en kursavgift som kan dekke alle eller deler av de direkte og indirekte kostnadene. Kurs rettet mot enkeltstudenter forvaltes etter særskilte regler, jfr rundskriv F Retningslinjer for egenbetaling, utarbeidet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, samt eventuelle utfyllende retningslinjer til dette. 2. Nærmere om organisering av eksternt finansiert virksomhet internt ved institusjonene Mjøsutvalget skriver:10 "Utvalgets oppfatning er at virksomhet som er finansiert over grunnbudsjettet, og eksternt finansiert virksomhet i tilknytning til denne bør organiseres innenfor institusjonene. Dette omfatter de aktiviteter som finansieres over institusjonenes bevilgninger i statsbudsjettet, og bevilgninger til fri forskning og forskerutdanning gjennom Norges forskningsråd. I tillegg kan dette omfatte midler fra andre myndighetsorganer, internasjonale organisasjoner, samt bidrag og gaver som i liten grad gir forpliktelser for prosjektutforming og bruk av ressurser". Reglementet og denne veilederen er utarbeidet for å ivareta bl.a. disse hensyn Problemstillinger som bør vurderes før institusjonene tar på seg å organisere eksternt finansiert virksomhet internt. Når ny eksternt finansiert virksomhet skal organiseres må det alltid foretas en vurdering av hvorvidt virksomheten skal organiseres internt ved institusjonen, i samarbeid med allerede eksisterende eksterne aktører, eller som eget rettssubjekt. Før eksternt finansiert virksomhet organiseres internt, bør institusjonene foreta en vurdering av bl.a. følgende forhold: Om virksomheten (prosjektet/tiltaket) bør organiseres internt ved institusjonen eller i eget rettssubjekt. Om institusjonen er innstilt på å påta seg arbeidsgiveransvar for det personalet som tilsettes i prosjektet. Jf også 4.1 nedenfor. Om prosjektet/tiltaket har en klar tidsavgrensning etc som ikke medfører uønskede eller utilsiktede bindinger av institusjonens grunnbevilgning. Jf reglementets pkt 2.c. Se også de bestemmelser som fremgår av Tjenestemannsloven med forskrifter vedrørende eksternt finansiert personale.11 Side 7 av 15

8 Om prosjektet/tiltaket er fullfinansiert. Jf reglementets pkt 2.a. Som det fremgår der må det før institusjonen evt foretar delfinansiering fra egen grunnbevilgning, alltid foretas en vurdering av prosjektets faglige nytte, samtidig som institusjonen må påse at gjennomføringen av prosjektet ikke fører til konkurransevridning i forhold til andre aktører i markedet. Dersom prosjektet ikke har tilstrekkelig faglig nytte og/eller det må antas å føre til konkurransevridning i markedet, vil prosjektet måtte fullfinansieres av finansieringskilden eller bortfalle Eksternt finansiert virksomhet skal så langt det er mulig fullfinansieres, jf reglementets pkt 2.a. Med fullfinansiering menes at alle direkte og indirekte kostnader som følger med et prosjekt er dekket.12 Mjøsutvalget foreslo13 at det bør tas inn en bestemmelse i nytt regelverk som sier at institusjonene normalt skal kreve dekning også av indirekte utgifter, også ved bidragsfinansierte prosjekter. Og at unntak bare skulle kunne gjøres hvis institusjonene ser seg i stand til å dekke de indirekte utgiftene ved slike prosjekter. Ved enkelte større institusjoner består imidlertid en vesentlig del av den eksternt finansierte virksomheten av bidrag eller gave. Det vil i slike tilfelle ikke være realistisk å stille finansieringskilden overfor et krav om full dekning av alle indirekte utgifter som en hovedregel. Men det må da avklares nærmere hvordan et slikt fullfinansieringskrav kan håndteres videre av institusjonene selv, slik at det ikke skjer utilsiktet subsidiering av den eksternt finansierte virksomheten fra institusjonenes grunnbevilgning. Håndhevingen av fullfinansieringskravet vil måtte arte seg ulikt alt etter type av eksternt finansiert virksomhet: Oppdrag skal alltid fullfinansieres av oppdragsgiver. Det innebærer at oppdragsgiver skal betale alle direkte og indirekte kostnader i prosjektet. Dette forutsetter at institusjonen må foreta en realistisk økonomisk vurdering før prosjektet igangsettes. Bidrag og gave medfører normalt at en viss del av slik virksomhet er finansiert av institusjonens grunnbevilgning. Institusjonen bør i denne forbindelse gjennomføre en vurdering av om prosjektet har positive, faglige effekter for virksomheten, som tilsier en slik delfinansiering fra institusjonens side. Dersom dette i liten grad er tilfellet vil prosjektet måtte fullfinansieres av finansieringskilden eller bortfalle. Riksrevisjonen har i sin høringsuttalelse påpekt viktigheten av at institusjonene dokumenterer de vurderingene og vedtakene som gjøres med hensyn til om slike prosjekter skal aksepteres eller avslås. Med de ulike forhold som gjelder for den eksternt finansierte virksomheten ved institusjonene vil det ikke være hensiktsmessig av departementet å fastsette bindende satser for dekningsbidrag14 for denne virksomheten. Det er derfor svært viktig at institusjonene utarbeider totalbudsjetter som klargjør de økonomiske forholdene for det enkelte prosjekt. midler. Budsjettet skal dokumentere alle direkte og indirekte kostander som påløper, også i andre deler av organisasjonen. Som ledd i dokumentasjonen av kostnadene kan institusjonene for eksempel overveie å benytte et eget internprissystem. For øvrig overlates det til den enkelte institusjon å bestemme hvorledes den eksternt finansierte virksomheten som legges internt ved institusjonene skal organiseres. Der hvor ikke annet fremgår av reglementet skal da alle forhold vedrørende budsjettering og regnskapsføring av slik virksomhet og alle personaladministrative forhold underlegges det samme regelverk som gjelder for institusjonens ordinære virksomhet Institusjonene skal underkaste eksternt finansiert virksomhet som er internt organisert en betryggende forvaltning, jf reglementets pkt 2.c. Side 8 av 15

9 Det hører under institusjonenes oppgaver å organisere forvaltningen av den eksternt finansierte virksomheten som institusjonen ønsker å utføre internt. Ved organiseringen bør institusjonen ta hensyn til følgende: Prosjektbudsjett I følge reglementets pkt 2.a. skal tiltaket som hovedregel fullfinansieres. For å bidra til dette bør det utarbeides prosjektbudsjett for tiltaket. Budsjettet skal inneholde et anslag over antatte inntekter i prosjektet. Videre skal prosjektbudsjettet vise hvilke direkte kostnader som vil påløpe, herunder et anslag over egne ansattes tidsbruk i prosjektet omregnet i kroner. Prosjektbudsjettet skal også omfatte alle indirekte kostnader som vil påløpe, og som skal dekkes av overhead-påslaget. Kontrakt I alle prosjekter skal det inngås skriftlig avtale mellom partene, jf reglementets pkt 2.d. Som hovedregel bør denne ha form av formell kontrakt. Ved avtaler som gjelder mindre beløp kan brev eller annen dokumentasjon erstatte formell kontrakt mellom partene. Personaladministrative forhold Tilsatte som arbeider i eksternt finansierte prosjekter er underlagt de samme regler når det gjelder biarbeid og lojalitet til arbeidsgiver som ordinært tilsatte, jf Statens personalhåndbok, pkt Ekstraverv m.v. Tilsetting av personale i eksternt finansiert prosjekt bør først skje når kontrakt er undertegnet mellom partene. Slike ansettelsesforhold reguleres av de samme lover, tariffavtaler m.v. som institusjonene for øvrig er bundet av. Regnskapsmessig oppfølging Institusjonen har ansvar for at det foreligger tilfredsstillende system for regnskapsmessig oppfølging av alle eksternt finansierte prosjekter. Rapportering Som institusjonens overordnede organ bør styret få seg forelagt periodiske rapporter som viser alle inntekter og utgifter i forbindelse med den eksternt finansierte virksomheten. 3. Samarbeid med andre rettssubjekt. Det er ønskelig å finne former for samspill mellom institusjonenes fagmiljøer og virksomhet i andre rettssubjekter, som klargjør institusjonenes økonomiske og juridiske ansvar for slik virksomhet og samtidig gjør det mulig for institusjonene å ha faglig inngrep med virksomhet organisert i slike rettssubjekter, i den utstrekning den trekker på institusjonenes faglige ressurser og kompetanse, og er inspirerende for det akademiske miljøet Det samarbeid som lenge har pågått mellom særlig universitetene og universitetssykehusene eksemplifiserer en måte som to uavhengige institusjoner kan samspille på, selv om det også i dette samarbeidet kan være uklarheter når det gjelder arbeids- og ansvarsfordeling. I det daglige skjer samspillet først og fremst gjennom de kombinerte stillingene, der ansatte med hovedstilling i den ene institusjonen samtidig kan ha bistilling i den andre. Denne kombinasjonen trekker samtidig grensen for hvorledes arbeidsgiveransvaret og ansvaret for finansieringen er fordelt mellom de to institusjonene. Det mest uklare forhold i denne løsningen er hvorvidt personalets tidsbruk faktisk deler seg mellom de to institusjonene i overensstemmelse med det formelle tilsettingsforholdet. Dette spørsmålet vil alltid melde seg der ansatte har arbeidsoppgaver i to uavhengige institusjoner. Det er derfor av vesentlig betydning for alt samarbeid mellom universiteter/høyskoler og egne rettssubjekter, at en finner måter å fordele tidsbruken på som ivaretar universitetenes/høyskolenes interesser. Når institusjonen inngår gjensidig bebyrdende samarbeid med allerede eksisterende institusjoner eller rettssubjekter, skal dette nedfelles i en skriftlig samarbeidsavtale som regulerer samarbeidet mellom institusjonen og rettssubjektet, jf reglementets pkt 3. Institusjonens styre inngår slik avtale. Samarbeidsavtalen bør i det minste omfatte følgende forhold: Side 9 av 15

10 Økonomi, jf reglementets pkt 3.a. Samarbeidsavtalen skal regulere de økonomiske forhold mellom institusjon og rettssubjekt. Det egne rettssubjektets bruk av institusjonens lokaler skal skje etter nærmere avtale, og til markedsleie. Rettssubjektet må fullt ut dekke driftskostnader som følger av dets virksomhet. Dette gjelder for eksempel kostnader knyttet til bruk av utstyr, utgifter til oppvarming, strøm, rengjøring og telefon. Alle tjenester som rettssubjektet gis anledning til å benytte, skal det ytes fullt vederlag for. Personalforhold, jf reglementets pkt 3.b. I den utstrekning ansatte i institusjonen skal utføre arbeid for rettssubjektet, skal det skje i henhold til uttrykkelig avtale mellom enheten og institusjonen. Enheten skal fullt ut kompensere for de kostnader slike avtaler påfører institusjonen. Tilsatte i hovedstilling i institusjonen kan inneha bistilling i andre rettssubjekt. I slike tilfeller skal de generelle regler om adgang til å inneha bistillinger for arbeidstakere i staten følges, jf pkt i Statens personalhåndbok og Særavtale for vitenskapelig personale inngått mellom Kirke-, utdanningsog forskningsdepartementet og organisasjonene. Riksrevisjonen har spesielt påpekt at dersom det er regulær tilsetting i bierverv, skal arbeidsavtalene regulere hvordan arbeidstiden deles mellom de to arbeidsgiverne. Riksrevisjonen understreker viktigheten av at intensjonene bak delt arbeidstid følges opp, og at korrekt gjennomføring av reglementet skal kunne dokumenteres. Styredeltakelse, jf reglementets pkt 3.c. Nåværende retningslinjer om forbud mot personfellesskap i styrende organer er ikke videreført. Det påligger allikevel institusjonene å sørge for at habilitetsreglene i forvaltningslovens 6 etterleves. Det gjøres spesielt oppmerksom på lovens 6 e. Riksrevisjonen har reist spørsmål ved hensiktsmessigheten av å fjerne forbudet mot slikt personfellesskap, jf. merknaden til reglementets pkt. 4.1 a. Andre avtaleforhold, jf reglementets pkt 3.d. Rettssubjektet kan tilføres midler fra institusjonen når enheten utfører tjenester, så som bistand ved kontraktsforhandlinger eller utføring av andre konsulenttjenester. Midler kan også føres motsatt vei, ved at rettssubjektet kjøper tjenester fra institusjonen. Det kan gjelde leie av lokaler, forskningskapasitet eller andre varer eller tjenester som er nødvendig for å kunne påta seg oppdrag innenfor rettssubjektets virksomhet. Det kan også inngås gjensidig avtale med den enkelte forsker. Ansatte ved institusjonen kan således påta seg oppdrag ved siden av sitt hovedarbeidsforhold og få lønn for dette fra annet rettssubjekt. Skjer slikt arbeid til fortrengsel for hovedarbeidsforholdet, skal dette baseres på arbeidsavtale mellom den enkelte og institusjonen, eventuelt ved at vedkommende gis permisjon. 4. Opprettelse av eller medvirkning i egne rettssubjekter Reglementets kap 4 forutsetter at fagdepartementet gjennom særskilt fullmakt gir den enkelte institusjon myndighet til å organisere eksternt finansiert virksomhet som egne rettssubjekt, og skaffe seg eierposisjon i andre selskaper. Regelverket stiller krav til at slik virksomhet må være av faglig interesse. Institusjonens styre skal selv fatte vedtak om slik opprettelse/medvirkning. Styret må i denne sammenheng påse at vedtaket er innenfor gitte fullmakter og er i overensstemmelse med de anbefalinger som er omtalt under 1.2. i denne veilederen. Departementet kan likeledes delegere til den enkelte institusjon å forvalte statens eierinteresser i slike selskaper, og fullmakt til å selge aksjer. Fullmaktene kan når som helst trekkes tilbake fra departementets side og medfører ingen innskrenkninger i departementets instruksjonsmyndighet. Etter Grunnloven 75 kreves det årlig vedtak i Stortinget, for at departementet skal kunne tildele institusjonene slike fullmakter til å benytte overskudd fra eksternt finansiert virksomhet til kjøp av aksjer, rett til å selge aksjer samt bruke utbytte fra selskap de har eierinteresser i. I Stortingets vedtak til statsbudsjett for 2003 er departementet gitt fullmakter fra Stortinget til å gjennomføre dette. Disse fullmaktene gjelder ikke aksjer ervervet før 1. januar 2003 og utbytte av slike med mindre det foreligger særskilt samtykke fra departementet for den enkelte aksjepost. Side 10 av 15

11 4.1. Krav som skal legges til grunn dersom eksternt finansiert virksomhet skal organiseres som eget rettssubjekt, jf reglementets pkt 4.1. Mjøsutvalget skriver:15 "Institusjonene i høgre utdanning vil kunne ha behov for å opprette enheter for oppdragsvirksomhet som kan virke faglig berikende og bidra til utvikling av institusjonenes satsingsområder. Virksomheten i disse enhetene må ikke trekke veksler på institusjonenes grunnbevilgning. De vil derfor være avhengig av inntjening og en aktiv holdning til krav og etterspørsel fra samfunnet. For at institusjonene skal kunne drive slik forretningsmessig virksomhet, bør denne organiseres i enheter som skiller seg organisatorisk fra forvaltningsformen. Utvalget ser det som sentralt at slike enheter er underlagt styring fra institusjonenes side, og at de dermed kan inngå som en integrert del av deres faglige utvikling." I tråd med dette er følgende hensyn lagt til grunn ved utformingen av det foreliggende reglement: Institusjonene skal sørge for at man oppnår en god styring av rettssubjektet uten å komme i konflikt med habilitetsreglene i forvaltningslovens 6. Det bør unngås at institusjonen på grunn av habilitetsreglene ikke blir i stand til å behandle saker som vedrører rettssubjektet, og det er derfor grunn til å opptre forsiktig ved bruk av institusjonens tjenestemenn til styreverv, jf. også Statens personalhåndbok pkt , 3. Det er også viktig å presisere at institusjonens styring av aksjeselskaper skjer gjennom deltakelse i selskapets styre eller gjennom eierstyring på generalforsamlingen. Det er således viktig at det er klare og dokumenterbare skiller mellom rettssubjektets og institusjonens virksomhet. I denne sammenheng vises det til Riksrevisjonens høringsuttalelse, hvor følgende uttales om styredeltakelse: "Riksrevisjonen mener som et utgangspunkt at det bør vurderes om universitetenes/høgskolenes eierstyring skal utøves gjennom generalforsamlingen og at styret derfor i hovedsak bør bestå av eksternt valgte representanter. Generalforsamlingen gir institusjonen anledning til å trekke opp overordnede rammer for den eksternt finansierte virksomheten, og til å behandle særlig viktige enkeltsaker. Dersom institusjonen ikke er direkte representert i styret, er det større sikkerhet for at det ikke skjer en sammenblanding av interesser i beslutninger der det kan være interessekonflikt mellom Stortingets bevilgning og den eksternt finansierte virksomheten i det selvstendige rettssubjektet." Institusjonene må ikke subsidiere virksomhet i egne rettssubjekter i strid med forutsetningene i Stortingets grunnbevilgning og på den måten påvirke konkurransen mellom tilknyttede rettssubjekter og øvrige kunnskapsbedrifter og eksterne institutter i samfunnet. Det må benyttes organisasjonsformer som sikrer at institusjonenes faglige og økonomiske interesser blir ivaretatt, også ved at institusjonene kan nyte godt av økonomisk overskudd fra rettssubjekter som de eier eller medvirker i. Det er viktig å presisere at institusjonen har en lojalitetsplikt overfor den eksterne finansieringskilden, med hensyn til hvordan den konkrete virksomheten organiseres. Dersom det ved eksterne tildelinger eller oppdrag er grunnleggende forutsetninger knyttet til midlene, som tilsier at virksomheten skal skje internt ved institusjonen, kan dette ikke legges ut i egne rettssubjekter. Slike forutsetninger kan være direkte uttalt i det enkelte oppdrag eller den enkelte tildeling, eller fremgå av det underliggende forhold. I tvilssituasjoner må institusjonen sørge for å avklare slike spørsmål med den eksterne finansieringskilden. Det vises til reglementets pkt. 4.1 bokstav e. Det er særlig viktig å avklare visse spørsmål som knytter seg til arbeidsgiveransvar ved fremtidig organisering av eksternt finansiert virksomhet i eget rettssubjekt, bl.a. under hvilke omstendigheter en institusjon vil kunne få arbeidsgiveransvar også for personale som har tilsettingsforhold i egne rettssubjekter. Det er neppe tilstrekkelig for å unngå arbeidsgiveransvar at institusjonen etablerer en virksomhet i eget rettssubjekt som bare i formen har karakter av å være selvstendig. Det spørsmål det blir tale om i praksis, vil være om formaliteter i tilstrekkelig grad er fulgt opp av realiteter, slik at et formelt selvstendig rettssubjekt virkelig er reelt selvstendig. Til hjelp i den konkrete saksbehandlingen på dette området må visse kriterier legges til grunn: Side 11 av 15

12 Det vil bidra til at et eget rettssubjekt oppfattes som reelt selvstendig at det driver sin virksomhet uavhengig bl.a. med hensyn til hvilke oppdrag rettssubjektet påtar seg og hvilken faglig oppdragsprofil det velger å ha. Institusjonen må ikke stille krav til rettssubjektet i denne anledning, da dette vil svekke selvstendigheten for det etablerte rettssubjektet. Den faglige ledelsen av de forskjellige forsknings- og utviklingsprosjekter skal være lagt til det selvstendige rettssubjektet. Rettssubjektet må selv ha myndighet til å ansette personalet. Spesielt viktig er det at ansettelsesmyndigheten for den daglige leder er lagt til rettssubjektet. Det må gjøres klart overfor de ansatte, bl.a. i deres arbeidsavtale, at det er det selvstendige rettssubjektet som er deres arbeidsgiver. Der det er aktuelt at institusjonens ansatte skal ha bistilling i rettssubjektet må det foreligge klare avtaler på dette, jf. reglementets pkt. 3 b. Det vises også til særavtalen for tilsatte i vitenskapelige stillinger ved universiteter og høyskoler på dette punktet. Det selvstendige rettssubjektet skal selv ha sin egen personalforvaltning, sin egen personalpolitikk, og sine egne tariffavtaler, pensjonsordninger m.v, herunder også egne lokale lønnsforhandlinger. Selve det forhold at ansatte ved et selvstendig rettssubjekt får sin lønn m.v. utbetalt gjennom institusjonen vil i seg selv ikke være avgjørende, forutsatt at det klart fremgår at utbetalingen skjer på vegne av rettssubjektet Organisasjonsformer, jf reglementets pkt 4.2. Mjøsutvalget har i sin utredning om den fremtidige organiseringen av oppdragsvirksomhet16 begrenset seg til å skissere tre alternativer når virksomhet skal organiseres som egne rettssubjekt: stiftelse, aksjeselskap eller statsforetak, og anbefaler at institusjonene bare benytter stiftelsesformen i unntakstilfelle. Her gis en kort beskrivelse av reglementets ulike alternative organisasjonsformer: Aksjeselskap Opprettelse og drift av aksjeselskap er regulert i lov av 13 juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (asl.) og lov 13 juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper. Aksjeselskapsformen kan være aktuell i tilfelle der den aktuelle virksomheten er en av flere aktører i markedet for kunnskapsutvikling. Dette vil sikre stor grad av fleksibilitet og frihet for eier. På den annen side får virksomheten et stort økonomisk ansvar og kan gå konkurs. Selskaper som eies helt eller delvis av universiteter og høyskoler vil i henhold til instruks av 27. mai , inngå i Riksrevisjonens selskapskontroll dersom staten har en dominerende innflytelse. Asl har egne bestemmelser om Riksrevisjonens kontroll med aksjeselskaper hvor staten har eierinteresser, jf. også merknadene under pkt Holdingselskap/morselskap Opprettelse og drift av holdingselskap/morselskap er regulert av selskapsloven 1-2, statsforetaksloven 2, aksjeloven 1-3 og allmennaksjeselskapsloven 1-3. Holdingselskapets viktigste formål er å eie andeler i andre selskap. Dersom det har bestemmende innflytelse over minst ett annet selskap, datterselskapet, brukes betegnelsen morselskap. Blant holdingselskapets/morselskapets hovedfunksjoner hører derfor å være eierselskap i forhold til eksisterende og nye rettssubjekter som organiserer oppgaver det vil være naturlig å holde atskilt fra institusjonenes egen virksomhet, men som institusjonene allikevel har særskilte strategiske interesser knyttet til. Side 12 av 15

13 En tilleggsfunksjon kan være å være serviceselskap som på grunnlag av samarbeidsavtale mot vederlag håndterer eksempelvis regnskap, lønnsutbetalinger, og utleie av arealer både i forhold til nye og eksisterende rettssubjekter. Når institusjonene tar initiativ til slike opprettelser er det helt vesentlig å iaktta de samme krav, bl.a. vedr habilitet og arbeidsgiveransvar, som gjelder for opprettelse av egne rettssubjekter for øvrig, jf 4.1. Stiftelse Opprettelse og drift av stiftelser er regulert i lov av 23 mai 1980 nr. 11 om stiftelser. En stiftelse er selveiende. Det fører til at den vil være uegnet som organisasjonsform når virksomheten er av en slik art at det er ønskelig at institusjonen utøver eierstyring av denne. Den viktigste grunnen til det er at stiftelser er svært selvstendige i forhold til oppretteren. Riksrevisjonen har tidligere, jf. Dokument 3:6 ( ) påtalt at stiftelser i en rekke tilfelle er brukt i strid med stiftelseslovens forutsetninger. Bruk av stiftelser må derfor godkjennes av departementet, jf. reglementets pkt Andre hensyn som må ivaretas ved valg av organisasjonsform Opprettelse av selskap eller stiftelser har en del økonomiske og juridiske konsekvenser, i tillegg til dem som er nevnt over. De viktigste er: Arbeidsmiljølovens regler gjelder generelt. Bl.a. gjelder det begrenset adgang til midlertidig tilsetting og strengere regler for nedbemanning enn i Tjenestemannsloven. Virksomhetsoverdragelse må skje i overensstemmelse med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Selskaper kan normalt ikke tilby sine ansatte medlemsskap i Statens Pensjonskasse. Aksjeloven og allmennaksjeloven fastsetter erstatningsrettslig og strafferettslig ansvar for styre og administrativ ledelse dersom loven ikke følges opp, bl.a. kravet til forsvarlig økonomisk drift. Regnskapslovens regler gjelder for selskaper som har strenge krav til styre og administrativ ledelse, og har straffesanksjoner dersom loven ikke følges opp. Omfattende meldeplikt til Foretaksregisteret. Lov om foretaksregister har straffeansvar for ikke å sende regnskap og andre dokumenter i tide. Statens ordning som selvassurandør gjelder ikke privatrettslige selskaper. Selskapene er skattepliktige både når det gjelder inntekter, formue og eiendom, med mindre selskapet ikke har erverv som formål. Ved omdanning fra statlig institusjon til AS eller stiftelse er det en rekke regler som må følges for verdifastsetting, registrering m.v. Det er viktig å minne om at det i de fleste tilfelle vil være beskjeden tilgang på kapital for å opprette nye rettssubjekter. Videre er det på det rene at det allerede eksisterer et betydelig antall aktører, ikke minst når en også regner med instituttsektoren. Institusjonene bør derfor alltid vurdere å inngå samarbeid med eksisterende aktører før det eventuelt opprettes nye rettssubjekter. 4.3.Kapitalinnskudd Kapitalinnskudd i eget rettssubjekt, jf reglementets pkt 4.3. Kapitalinnskudd skal som regel dekkes av institusjonenes overskudd av den eksternt finansierte virksomheten.17 Det innebærer at den eksternt finansierte virksomheten må regnskapsføres særskilt, slik at et eventuelt overskudd av slik virksomhet synliggjøres. Riksrevisjonen har påpekt at det er nødvendig med et robust skille mellom den bevilgningsfinansierte og den eksternt finansierte virksomheten, for at Stortinget skal ha sikkerhet for at midlene til statsoppdraget blir brukt som forutsatt. Institusjonen kan unntaksvis søke departementet om bevilgning for å dekke kapitalinnskuddet. Side 13 av 15

14 Eventuelle eierposisjoner skal fremgå av institusjonens internregnskap Ivaretakelse av statens eierfunksjon Staten betraktes som ett rettssubjekt ved eierskap i aksjeselskap. Dette innebærer at der staten er representert ved eierskap fra flere statsinstitusjoner, skal en av disse representere statens samlede eierskap i selskapet, i den grad det er delegert fullmakt fra det aktuelle fagdepartement til å forvalte eierinteressene på statens vegne. Når en institusjon, i fellesskap med andre statsinstitusjoner oppretter et selskap, eller kjøper aksjer i et eksisterende selskap der staten eier aksjer, må det avtales hvilken statsinstitusjon som skal ivareta statens eierskap (avstemning i generalforsamling m.v.). Departementet skal ha melding om hvilken institusjon som ivaretar statens eierfunksjon innen 4 uker etter at eierskapet er etablert Salg av aksjer Salg av aksjer der kjøpesummen er dekket av overskuddet av eksternt finansiert virksomhet ved institusjonen i henhold til særskilt fullmakt om dette, skal skje etter forretningsmessige prinsipper og innebærer at institusjonen som utgangspunkt skal sørge for at den reelle markedsverdien blir lagt til grunn. Inntekter ved salg av aksjer skal behandles som eksterne inntekter og kan nyttes til institusjonens drift. Slike inntekter kan også nyttes til kapitalinnskudd. Dette gjelder ikke for aksjer ervervet før 1. januar 2003 og utbytte av slike, med mindre det foreligger særskilt samtykke fra departementet for den enkelte aksjepost. 4.6.Rapportering, jf reglementets pkt 4.6. Etter "instruks for Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i statsbedrifter, aksjeselskaper og enkelte organer m.v. organisert ved egen lov" av 27. mai 1977, fører Riksrevisjonen kontroll med statsrådens myndighetsutøvelse i saker som gjelder statens interesser i aksjeselskaper hvor staten eier så mange aksjer at de representerer 50 prosent eller mer av stemmene, eller hvor staten ellers på grunn av aksjeeie eller ved statlig kontroll av selskapsinteresser har en dominerende innflytelse. Statsråden plikter etter instruksen, hvert år å sende inn en dokumentert beretning om departementets myndighetsutøvelse overfor det enkelte selskap i det forløpne år. Innen 14 dager etter at årsregnskapet er fastsatt og kjent i departementet skal vedkommende statsråd særskilt for hvert enkelt selskap oversende rapport om virksomheten til Riksrevisjonen. Dette er bakgrunnen for kravet i reglementets pkt 4.4. om at institusjonene umiddelbart etter at ordinær generalforsamling er avholdt skal oversende årsrapport, årsmelding, protokoll og revisors beretning til departementet. Det er videre viktig at det fra institusjonens side tas initiativ til en samordning av forvaltningen av statens eierinteresser der flere statlige virksomheter, enten de er underlagt Utdannings- og forskningsdepartementet eller andre departement, forvalter eierinteresser Noter: 1 Jf. rundskriv F Omsetning er definert i lov om merverdiavgift av 19. juni 1969, 3. 3 Jf rundskriv F , utarbeidet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 4 Jf. Innst S. nr. 337 ( ). 5 Jf også Hovedinstruks fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved institusjonene i universitets- og høgskolesektoren, revidert 6.desember 2000, 8.1. Side 14 av 15

15 6 Med fullfinansiering menes at alle direkte og indirekte kostnader som følger med prosjektet er dekket, se nærmere pkt 2.2 nedenfor. 7 Hovedgrunnen til at bidragsvirksomheten ved institusjonene er så omfattende, er at alle prosjekter finansiert av Norges forskningsråd er regnet med her. 8 Dette gjelder spesielt ved gaver og bidrag, som støtter opp under den ordinære virksomheten, og hvor det vil være naturlig at fagmiljøene selv bidrar til den delen av finansieringen som ikke dekkes av finansieringskilden. Det vurderes i det enkelte tilfelle hvorvidt også fullfinansierte oppdrag skal organiseres på denne måten. Ved slik organisering må institusjonen ha klare avtaler med den eksterne finansieringskilden og klare kriterier for under hvilke vilkår institusjonen kan ta ansvar for eksternt finansiert virksomhet. 9 Institusjonenes tredje hovedformål er formidling. Det må tas standpunkt til om formidling alene er en tilstrekkelig begrunnelse for at institusjonene skal ta på seg et eksternt finansiert prosjekt/tiltak, eller om et ja til et slikt prosjekt forutsetter at tiltaket også har et vesentlig innslag av forskning eller utdanning. I tillegg vil tiltak initiert av politiske myndigheter svært ofte ha som formål å gi kliniske tjenester eller annen service rettet mot bestemte brukergrupper. I den utstrekning slik tjenesteyting ikke klart faller innenfor institusjonenes primærformål, bør det vurderes om de ikke heller bør organiseres i randsonen. 10 NOU 1999:18, side Dette gjelder lovens 3, pkt 2a og forskriftenes 2, pkt 6, 7, pkt 2b, og 11, pkt Til de direkte kostnadene regnes alle lønns- og driftsutgifter og lignende som vil påløpe i prosjektet. Indirekte utgifter som telefon, porto, IT osv er tidligere beregnet til å utgjøre anslagsvis 14% av lønnskostnadene i et prosjekt, mens øvrige indirekte utgifter til ulike former for infrastruktur (leie av lokaler, lys, brensel osv) er beregnet å utgjøre anslagsvis 26% av lønnskostnadene. 13 Jf NOU 1999:18, side 48, boks Med dekningsbidrag (overhead-påslag) forstås det påslag på de direkte prosjektutgiftene som skal gå til dekning av de indirekte kostnadene i prosjektet. 15 NOU 1999:18, side NOU 1999:18, side For institusjoner som har anledning til det, kan kapitalinnskudd også komme fra ulike private aktører eller fra private fond, legatmidler og lignende, som i henhold til statuttene kan nyttes til slikt formål. Side 15 av 15

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet Innhold 1. Virkeområde... 1 2. Styrets ansvar... 1 3. Definisjoner... 2 4. Budsjett... 2 5. Forpliktende samarbeid med andre virksomheter... 3 5.1. Kriterier

Detaljer

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Vedtatt av universitetsstyret 22. juni 2017 Innhold 1. Reglement og retningslinjer... 1 1.1 Overordnet reglement og retningslinjer... 1 1.2 Nord universitets

Detaljer

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Vedtatt av styret for Universitet i Nordland i styremøte 26.02.2013 1. Fastsettelse av virkeområde Retningslinjene gjelder for

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning Veilederen utdyper enkelte sider ved reglementet. Det understrekes at i tillegg til

Detaljer

Innledning. A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning. A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter, og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet

Detaljer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Dette reglement er utarbeidet med bakgrunn i departementets bestemmelser for universiteter

Detaljer

Nr. Vår ref Dato M-1/ / Retningslinjer for eksternfinansiert aktivitet ved instituttene under Landbruksog matdepartementet

Nr. Vår ref Dato M-1/ / Retningslinjer for eksternfinansiert aktivitet ved instituttene under Landbruksog matdepartementet Rundskriv Norsk institutt for bioøkonomi Veterinærinstituttet Nr. Vår ref Dato M-1/2017 17/261 14.06.2016 Retningslinjer for eksternfinansiert aktivitet ved instituttene under Landbruksog matdepartementet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 23.09.05 03/00749-10 Saksbehandler: Mette Fjulsrud Tone Elisabeth Østvedt FASTSETTING AV INTERNE RETNINGSLINJER FOR EKSTERNT FINANSIERT

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET OG SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER

RETNINGSLINJER FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET OG SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER Versjon 22.9.14 Høgskolen i Gjøvik (HiG) RETNINGSLINJER FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET OG SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER Retningslinjene er fastsatt av styret 2.10.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES ADGANG TIL Å PÅTA SEG BIARBEID

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES ADGANG TIL Å PÅTA SEG BIARBEID RETNINGSLINJER FOR ANSATTES ADGANG TIL Å PÅTA SEG BIARBEID Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S40-06 i møte 14. september 2006 Gjelder fra: 14. september 2006 Hjemmel: Fastsatt i kraft av arbeidsgivers

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU 1. Reglement og retningslinjer NTNUs interne rutinebeskrivelser for forvaltning av statens eierinteresser i

Detaljer

Reglement for. eksternt finansiert virksomhet (EFV) ved Kunsthøgskolen i Bergen. Vedtatt av kunsthøgskolens styre 21.09.05

Reglement for. eksternt finansiert virksomhet (EFV) ved Kunsthøgskolen i Bergen. Vedtatt av kunsthøgskolens styre 21.09.05 Reglement for eksternt finansiert virksomhet (EFV) ved Kunsthøgskolen i Bergen Vedtatt av kunsthøgskolens styre 21.09.05 2 1. BAKGRUNN OG VIRKEOMRÅDE...3 2. DEFINISJONER...3 3. PRINSIPPER FOR MEDVIRKNING

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SIDEGJØREMÅL

RETNINGSLINJER FOR SIDEGJØREMÅL RETNINGSLINJER FOR SIDEGJØREMÅL Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 40-06, 14. september 2006 Sist endret: Universitetsstyret i sak S 59-14 Gjelder fra: 1. januar 2015 Hjemmel: Fastsatt i kraft av

Detaljer

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Dato: 04.06.2014 1 1 Innledning Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er virksomhet som ikke

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

Veiledning til retningslinjer for sidegjøremål ved NHH

Veiledning til retningslinjer for sidegjøremål ved NHH Veiledning til retningslinjer for sidegjøremål ved NHH Til Retningslinjer for sidegjøremål ved NHH, utarbeidet 07.03.16 Innhold Generelt... 2 Overordnede utgangspunkter for vurderingen... 2 Retningslinjenes

Detaljer

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 26. mai 2003 Styresak nr: 044/03 B Dato skrevet: 16/05-03 Saksbehandler: Hilde Christiansen Vedrørende: Personalpolicy ansattes supplerende

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 46/14 Årsrapport 2013 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger ephortesak: 2011/2892 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

Offentlige anskaffelser 8 Særlig om utvidet egenregi og samarbeid i offentlig sektor og anskaffelsesregelverket

Offentlige anskaffelser 8 Særlig om utvidet egenregi og samarbeid i offentlig sektor og anskaffelsesregelverket Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 8 Særlig om utvidet egenregi og samarbeid i offentlig sektor og anskaffelsesregelverket Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning høst 2016 Organisering

Detaljer

Veileder til forskrift 30. november 2007 nr om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10

Veileder til forskrift 30. november 2007 nr om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10 200703878-7 17.12.2007 Veileder til forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10 Dette er en veiledning for å utdype innholdet i de enkelte bestemmelsene.

Detaljer

NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: NOTAT

NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: NOTAT NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Aksjefullmakten NOTAT Tilråding: 1) Styret vedtar det oppdaterte forslaget til punkt 5.2

Detaljer

Brukerveiledning for ansatte- registreringsskjema for egne sidegjøremål i Personalportalen (PagaWeb)

Brukerveiledning for ansatte- registreringsskjema for egne sidegjøremål i Personalportalen (PagaWeb) Brukerveiledning for ansatte- registreringsskjema for egne sidegjøremål i Personalportalen (PagaWeb) I Innledning Sidegjøremålsregisteret skal verne om universitetets omdømme og de tilsattes tillit og

Detaljer

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER I. GENERELL DEL 1. 1 Bakgrunn Foretaksmøtet ba 24. februar 2008 de regionale helseforetakene om å utarbeide retningslinjer

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

NTNU S-sak 75/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.11.2010 RE/ToH Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 75/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.11.2010 RE/ToH Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 75/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.11.2010 RE/ToH Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor N O T A T Om: Nye samarbeidsavtaler for NTNU Samfunnsforskning AS og Senter for økonomisk

Detaljer

Retningslinjer for forvaltning av eksternt finansierte studietilbud ved Universitetet i Tromsø

Retningslinjer for forvaltning av eksternt finansierte studietilbud ved Universitetet i Tromsø Retningslinjer for forvaltning av eksternt finansierte studietilbud ved Universitetet i Tromsø Fastsatt av: Universitetsdirektøren Fastsatt dato: 19.12.2008 Hjemmel: Gjelder fra: 01.01.2009 Arkivreferanse

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

RAMMEAVTALE. mellom. Helse Midt-Norge RHF og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SAMARBEID OM UNIVERSITETSKLINIKKFUNKSJONENE.

RAMMEAVTALE. mellom. Helse Midt-Norge RHF og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SAMARBEID OM UNIVERSITETSKLINIKKFUNKSJONENE. RAMMEAVTALE mellom Helse Midt-Norge RHF og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet om SAMARBEID OM UNIVERSITETSKLINIKKFUNKSJONENE. i INNLEDNING Denne rammeavtalen bygger på bestemmelsene i Lov om

Detaljer

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ved Norges musikkhøgskole

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ved Norges musikkhøgskole Revidert versjon pr. mai 2012 Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ved Norges musikkhøgskole 1. Avgrensninger og definisjoner 1.1 Hjemmelsgrunnlag og iverksettelse NMHs retningslinjer

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 64/16 Årsrapport 2016 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Saksnr: 15/03393-3 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-

Detaljer

Krav til forholdet mellom rettighetshaver og eier ved utleie av produksjonsinnretning

Krav til forholdet mellom rettighetshaver og eier ved utleie av produksjonsinnretning Høringsnotat Krav til forholdet mellom rettighetshaver og eier ved utleie av produksjonsinnretning 1 Innledning Det vises til Meld. St. 28 (2010-11) En næring for framtida om petroleumsvirksomheten og

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000. Presteboliger

Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000. Presteboliger Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000 Presteboliger På bakgrunn av henvendelser fra våre medlemmer har vi funnet det hensiktsmessig å informere generelt om en del forhold

Detaljer

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3907-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 - INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Revisjon av F20-07 veileder

Revisjon av F20-07 veileder Revisjon av F20-07 veileder Arbeidsgruppe for gjennomgang av utfordringer knyttet til BOA-forvaltningen og forslag til forbedringer i veiledningsmateriale KD s regions-seminarer 2012 Kirsti R. Aarøen,

Detaljer

NOU 1991:8. side 1 av 6

NOU 1991:8. side 1 av 6 Dokumenttype NOU 1991:8 Dokumentdato 1991-02-15 Tittel Lov om statsforetak Utvalgsnavn Statsselskapslovutvalget Utvalgsleder Knudsen, Gudmund Utgiver Arbeids- og administrasjonsdepartementet Oppnevnt 1990-08-24

Detaljer

p2o~ Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO

p2o~ Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO p2o~ Deres ref. 201005790-/AT Vår ref. 10/4148- Dato 17.02.2011 Høring tiltak for å redusere

Detaljer

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Kunnskapsdepartementet Postboks 811 Dep 0032 Oslo Deres ref: 201005790-/AT Vår ref: 207.19/NSS 20. februar 2011 Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Innledning Vi viser til brev

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

Skriftlighet i tilsettingssaker

Skriftlighet i tilsettingssaker DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2015/938 15/1815-2 15.06.2015 Skriftlighet i tilsettingssaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Brukerveiledning for ledere - behandling i registreringsskjema for sidegjøremål i Personalportalen.

Brukerveiledning for ledere - behandling i registreringsskjema for sidegjøremål i Personalportalen. Brukerveiledning for ledere - behandling i registreringsskjema for sidegjøremål i Personalportalen. I Innledning Sidegjøremålsregisteret skal verne om universitetets omdømme og de tilsattes tillit og integritet.

Detaljer

II Forslag og merknader

II Forslag og merknader Originalspråk: Norsk Sak 17/05 Ansvar og myndighet for økonomiforvaltning i Sametinget Arkiv Arkivsaksnr. Saken påbegynt onsdag 23. februar 2005 kl. 17.00. SF-121 2004005585 I Vedlegg Nr Dok. dato Avsender/Mottaker

Detaljer

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 9. juni 2017 09.06.2017 nr. 39 Lov om endringer i lov

Detaljer

Klassifisering og regnskapsføring

Klassifisering og regnskapsføring Klassifisering og regnskapsføring Økonomiseminarene oktober 2012 Seniorrådgiver Rolf Petter Søvik, Kunnskapsdepartementet Klassifisering og regnskapsføring Hovedregler for klassifisering Tre eksempler

Detaljer

F Presentasjon av nytt BOA-reglement Gjeldende fra 1/ KD s regionale økonomiseminarer 2013

F Presentasjon av nytt BOA-reglement Gjeldende fra 1/ KD s regionale økonomiseminarer 2013 F-07-13 Presentasjon av nytt BOA-reglement Gjeldende fra 1/9-2013 KD s regionale økonomiseminarer 2013 Kirsti R. Aarøen, underdirektør/regnskapssjef Universitetet i Bergen, Økonomiavdelingen Agenda Bakgrunn

Detaljer

1 )~ctr-os~27t~ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

1 )~ctr-os~27t~ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 1 )~ctr-os~27t~ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT / IUNIV~iijjjTlTpO~A9Ø / i 1~&LY2~!~ p4rad Arkivansvar Rundskriv Statlige universiteter og høyskoler Nr. Vår ref Dato F-20-07 200608204 21. desember 2007

Detaljer

Ot.prp. nr. 36 ( )

Ot.prp. nr. 36 ( ) Ot.prp. nr. 36 (2000-2001) Om lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 12. januar 2001, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Godkjenning av tiltaksarrangør for:

Godkjenning av tiltaksarrangør for: Godkjenning av tiltaksarrangør for: Arbeidsforberedende trening (AFT) Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i skjermet virksomhet 15.09.2016 Godkjenning etter disse retningslinjene er en forutsetning for at

Detaljer

Opprettelse av aksjeselskap eller erverv og salg av aksjer skal alltid behandles av styret.

Opprettelse av aksjeselskap eller erverv og salg av aksjer skal alltid behandles av styret. REGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ØSTFOLD ANGÅENDE KLASSIFISERING, STYRING OG REGNSKAPSFØRING AV AKTIVITETER FINANSIERT AV BEVILGNINGER, BIDRAGSINNTEKTER OG OPPDRAGSINNTEKTER, SAMT SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER,

Detaljer

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3908-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER 1. INNLEDNING

Detaljer

Ifølge liste 15/1353-13.03.2015. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 15/1353-13.03.2015. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/1353-13.03.2015 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper statsrådens beretning til Riksrevisjonen for 2014 Vi viser til Riksrevisjonens

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning

Høringsnotat. Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning Kunnskapsdepartementet 1. november 2013 Høringsnotat Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning 1. Innledning For mange forskningsmiljøer ved universiteter og høyskoler har gaver vært

Detaljer

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved Norges musikkhøgskole

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved Norges musikkhøgskole Revidert versjon pr. september 2014 Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved Norges musikkhøgskole 1. Avgrensninger og definisjoner 1.1 Hjemmelsgrunnlag og iverksettelse NMHs retningslinjer

Detaljer

Grunnleggende om økonomiregelverket

Grunnleggende om økonomiregelverket Grunnleggende om økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Kundeforum 2014 Side 1 Økonomiregelverket har flere nivåer Reglement for økonomistyring i staten er det øverste nivået Bestemmelser

Detaljer

Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler

Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 9119 Dep 0032 Oslo Vår ref:#44649/1 Deres ref: Oslo, 19. januar 2004 Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler Det vises til NOU 2003:25

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO KVALITETSHÅNDBOK Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 10 Økonomi Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO Hovedreglene er fastsatt av styret ved Arkitekthøgskolen i Oslo i medhold av pkt. 2.2. i Hovedinstruks

Detaljer

Nr. Vår ref Dato Rundskriv R-108/ /1325 C EAa/MaC Utgått

Nr. Vår ref Dato Rundskriv R-108/ /1325 C EAa/MaC Utgått Rundskriv Til Samtlige departementer og Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato Rundskriv R-108/2005 05/1325 C EAa/MaC 31.3.2005 Innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift

Detaljer

Retningslinjer for eksternt finansiert virksomhet 1 (EFV) ved Høgskolen i Vestfold.

Retningslinjer for eksternt finansiert virksomhet 1 (EFV) ved Høgskolen i Vestfold. Retningslinjer for eksternt finansiert virksomhet 1 (EFV) ved Høgskolen i Vestfold. 1 Intensjon og virkeområde 1.1.1 Intensjonene med retningslinjene er å forbedre kvalitetssikringen og den interne kontrollen

Detaljer

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av DEN NORSKE KIRKE KR 57/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 05.-06. desember 2013 Referanser: KR 30/05 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 11.11.2013 KR 57.1/13 Ny virksomhets- og

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!)

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering Roy Gundersen (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering BIBSYS fikk 28. mars 2007 nye vedtekter fastsatt av Kunnskapsdepartementet Historie 11. februar 1972:

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Høringsuttalelse - tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger

Høringsuttalelse - tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger Kunnskapsdepartementet Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 21 02 34 00 Telefaks 21 02 34 01 Besøksadresse Tollbugata 35 Kontingentkonto 8380 08 68621 Bankkonto annet 8380 08 68605 post@forskerforbundet.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND)

VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND) VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND) Fastsatt av Norfunds generalforsamling 26. august 2013 med hjemmel i lov av 9. mai 1997 nr. 26 om statens investeringsfond

Detaljer

Stortinget vil utelukkende styre på den nye driftsposten (ny felles post 01), som også skal dekke lønn til tilsatte.

Stortinget vil utelukkende styre på den nye driftsposten (ny felles post 01), som også skal dekke lønn til tilsatte. Planleggings- og samordningsdepartementet Arbeidsgiveravdelingen PM 1997-20 Opphevelse av bevilgningsreglementet 10, retningslinjer 1997.09.29 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Sph pkt2.02.02-03,

Detaljer

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling.

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. DFØ/FOA 25.9.2013 Kap. 3 i bestemmelser om økonomistyring i staten Felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. Oversikt over endringer fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004 Rundskriv Q-06/2004 Skjønnsmidler til barnehager 2004 1 1 Innledning I april 2003 la regjeringen frem St.meld. nr. 24 (2002-2003) Barnehagetilbud til alle økonomi, mangfold og valgfrihet og Ot.prp. nr.

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Vi viser til budsjettsøknaden

Detaljer

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner 7.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 8. desember 2009 Dato møte: 17. desember 2009 Saksbehandler: Styresekretær Vedlegg: 1. Liste med stiftelser tilknyttet helseforetaket 2. Retningslinjer vedrørende

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sameieavtale mellom St Olavs Hospital HF og staten v/ntnu

SAKSFREMLEGG. Sameieavtale mellom St Olavs Hospital HF og staten v/ntnu SAKSFREMLEGG Sak 34/08 Sameieavtale mellom St Olavs Hospital HF og staten v/ntnu Utvalg: Saksbehandler: Åge Lien Arkivsak: 08/3847-1 Arkiv: 030.2 Innstilling 1. Styret for St. Olavs Hospital HF gir sin

Detaljer

God virksomhetsstyring i norske stiftelser

God virksomhetsstyring i norske stiftelser God virksomhetsstyring i norske stiftelser Stiftelseskonferansen i 2015 i Førde 21. - 22. April 2015 Advokat Bjørn O. Øiulfstad, daglig leder i Stiftelsesforeningen 1 Stiftelsesforeningen i Norge Stiftelsesforeningen

Detaljer

fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2008.

fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2008. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak 05-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15. februar 2013 Arkivref.: 2013/855 VNY000/ Sak S 05-13 Mål for Universitetet i Tromsøs eierskap i aksjeselskaper

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 30.03.06 05/01003-123.1 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 MED ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Bakgrunn

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole Vedtatt av styret 24.10.2014 Innledning Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole er fastsatt av styret ved Norges musikkhøgskole

Detaljer

Vedlegg til UiOs innspill til høring om rapporten Bruk av midlertidig tilsetting i UoH sektoren side 1

Vedlegg til UiOs innspill til høring om rapporten Bruk av midlertidig tilsetting i UoH sektoren side 1 Vedlegg til UiOs innspill til høring om rapporten Bruk av midlertidig tilsetting i UoH sektoren side 1 Punkt nr. i rapporten Arbeidsgruppens forslag (litt forkortet) UiOs posisjon 5.1. Tiltak som institusjonen

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

Vi viser til NOU 2017:13 Ny sentralbanklov - organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland, som Finansdepartementet har sendt på høring.

Vi viser til NOU 2017:13 Ny sentralbanklov - organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland, som Finansdepartementet har sendt på høring. Vår saksbehandler Elke Matheis 22241051 Vår dato Vår referanse 01.11.2017 2017/01142-5 Deres dato Deres referanse FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Høring NOU 2017:13 Ny sentralbanklov -

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR MARIENLYST UTVIKLING IS

SELSKAPSAVTALE FOR MARIENLYST UTVIKLING IS SELSKAPSAVTALE FOR MARIENLYST UTVIKLING IS Inngått [ ]. 2012 L_3097127_V1 13.06.12 105267- 2/5 Mellom Marienlyst Utvikling AS (org. nr. 997 410 637, som hovedmann ("Hovedmannen"), og Drammen kommune og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STATLIG BASISFINANSIkkING-gi, FORSKNINGSINSTITUTTER

RETNINGSLINJER FOR STATLIG BASISFINANSIkkING-gi, FORSKNINGSINSTITUTTER iwys-r, 4.: ") 20 Cf) RETNINGSLINJER FOR STATLIG BASISFINANSIkkING-gi, FORSKNINGSINSTITUTTER Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 19. desember 2008 Retningslinjene erstatter tidligere retningslinjer fastsatt

Detaljer

Å Forskningsrådet MARS 2011

Å Forskningsrådet MARS 2011 Å Forskningsrådet RHFenes strategigruppe for forskning Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ cs^ X- 11, MARS 2011 Vår saksbehandler/tlf. Vår ref. Oslo, Line Hallenstvedt Bjørvik, 22 03 71 75 201003647 8.3.2011

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL NY LOV OM STATENS ANSATTE. Det vises til høringsnotat datert 1. april 2016 med forslag til ny lov om statens ansatte.

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL NY LOV OM STATENS ANSATTE. Det vises til høringsnotat datert 1. april 2016 med forslag til ny lov om statens ansatte. Høringssvar skal sendes digitalt under «Send inn høringssvar» på www.regjeringen.no/id2479748 Stortingets administrasjon Vår dato: 21. juni 2016 Vår ref.: Deres dato: Deres ref.: HØRINGSSVAR FORSLAG TIL

Detaljer

Kapittel 6 Forvaltning av tilskuddsordninger

Kapittel 6 Forvaltning av tilskuddsordninger Kapittel 6 Forvaltning av tilskuddsordninger 6.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger og for enkeltstående tilskudd. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN 03.05.16 Vedrørende: STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om styrets ansvar, oppgaver og rolle til orientering. Vedlegg:

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND Instruksen er fastsatt av Miljøverndepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft 3. februar

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER VEDTATT AV LYNGEN KOMMUNESTYRE I SAK 60/13 I MØTE 16.12.13 I tillegg til tidligere vedtatte etiske retningslinjer, avløser dette dokumentet «Reglement for registrering

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen. ved. Universitetet i Bergen (UiB)

Hovedregler for økonomiforvaltningen. ved. Universitetet i Bergen (UiB) UNIVERSITETET I BERGEN Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Bergen (UiB) Hovedregler for økonomiforvaltningen 1 Universitetet i Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. INSTRUKSENS

Detaljer