Del godene! Moss - en inkluderende kommune med trivsel og trygghet for alle!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del godene! Moss - en inkluderende kommune med trivsel og trygghet for alle!"

Transkript

1 Program for Moss SV Moss Del godene! Moss - en inkluderende kommune med trivsel og trygghet for alle! Moss SV vil at Moss kommune skal styres slik at hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med krav om profitt. Vi sier ja til nye arbeidsplasser og bærekraftig bruk av naturen, og nei til kortsiktig vekst som ødelegger miljøet. Kommune- og fylkesvalgkampen i 2011 handler om den store forskjellen i norsk politikk: De som vil overlate makten til markedet, og vi som vil styrke folks makt over sin egen hverdag. SV vil at Moss kommune skal være en kommune der innbyggernes behov blir ivaretatt gjennom demokratiske beslutninger. Moss SVs satsingsområder er en næringspolitikk der miljø og verdiskaping går hånd i hånd, en helhetlig politikk for gode oppvekstvilkår for alle barn og unge, og en politikk som sørger for tid til omsorg for alle som trenger det og en politikk for inkludering. SV gir en arbeidsgivergaranti for å sikre ansatte skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. Vi vil gjøre Moss til en enda bedre kommune å bo i. Moss kommune blir bedre å bo i hvis flest mulig får muligheten til å engasjere seg og påvirke sin egen hverdag. Det må støttes opp om demokratiske organer som eldreråd og ungdommens bystyre. SV støtter forsøkene med stemmerett for 16-åringer, og mener stemmerettsalderen bør senkes permanent. Vi vil arbeide for å gjøre lokalpolitikken mer åpen, spennende og tilgjengelig, og sørge for at det blir enklere for flere å engasjere seg som lokalt folkevalgt. Ikke minst må tilretteleggingen for småbarnsforeldre bli bedre. Moss SV er mot kommunesammenslåing ved tvang, men vil støtte opp under frivillige kommunesammenslåinger og tettere kommunalt samarbeid for å styrke velferd, rekruttering, verdiskaping og demokrati. SV vil lytte til befolkningen for eksempel ved folkeavstemninger. Moss SV vil gjøre Moss kommune enklere og bedre for innbyggerne. SV vil arbeide aktivt for å utvikle og fornye offentlig sektor, blant annet ved bruk av selvbetjening via internett og andre IKT-løsninger. 1. Barn og unge først Moss SV vil sikre alle trygge og gode oppvekstvilkår med en helhetlig politikk for barn og unge i Moss. Fokuset må være på tidlig innsats og forebygging. Gjennom et åpent og sterkt samarbeid mellom barnehage, helsestasjon, skole, SFO, kulturskole, barnevern, og andre instanser, skal vi arbeide for at alle barn blir inkludert. Målet må være at alle offentlige tjenester samhandler til beste for barnet. 1

2 I skolen møtes alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn og kultur. SVs mål er å skape en skole der alle elever tilegner seg de ferdighetene de trenger for å lykkes i samfunnet. En slik skole må bygge på et helhetlig kunnskapssyn. Derfor vil SV satse på en variert skoledag, med mer praktisk læring, fysisk aktivitet, leksehjelp og kulturaktiviteter. I skolepolitikken i Moss vil hovedoppgaven for Moss SV derfor være å prioritere ressurser til å ansette nok gode lærere. SV vil kutte unødvendig byråkrati i skolen lærerne må få bruke tiden sin på elevene. Målet er at Moss Kommune skal bli best på levekår for barn og unge. Barn og unges meninger skal synliggjøres og presenteres for byens politikere. Moss SV vil jobbe for at Ungdommens bystyre videreutvikles. Barn og unge skal bli hørt og tatt på alvor i saker som angår dem. Kommunale bygg skal være tilgjengelige for ungdom. Moss SV vil: Gi ungdommens bystyre mer makt, blant annet ved å gi økte midler til bystyrets disposisjon. Sørge for at barn og ungdom har rett til å bli hørt og ha medbestemmelse i saker som angår dem. Styrke demokratiet i barnehage og skole. Sørge for at skolene har god ledelse og nok lærere til å sikre god og tilrettelagt undervisning Styrke skolehelsetjenesten Gratis kjernetid i barnehagene tilbys som et språk og integreringstiltak. Sikre god kvalitet i barnehagen i form av pedagogisk personale og god voksentetthet Jobbe for retten til ungdomshus og fritidsklubber. Styrke den kulturelle skolesekken. Styrke kulturtilbudet til barn og unge. Styrke kultuskolen kultuskole til alle. Makspris på kulturskolen Øke kvaliteten på skolefritidsordningen. SFO må integreres bedre med skoletilbudet, og samarbeide tettere med kulturskolen og andre fritidstilbud for barn Senke SFO-satsene Ruste opp de lokale lekeplassene. Sørge for at de er godkjente, bilfrie og trygge, og at det opprettes naturlekeplasser i de ulike bydeler. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge følges slik at barn sikres grønne lunger/grøntområder i rimelig gangavstand fra der de bor. F.eks vil Moss SV bevare Melløsparken! Trygge skoleveier og tilrettelegge for at barn og unge skal kunne gå og sykle til skolen. Gåbuss er bra! Arbeide for en mer praktisk, variert, relevant og motiverende ungdomsskole 2

3 Tilrettelegge for sommerjobb for ungdom i kommunen, arbeidslag. Moss Sikre at barnetrygd og engangsstønad ved fødsel ikke regnes som inntekt når sosialhjelp utmåles Styrke barnevernet for å sikre at barn får den hjelpen de trenger og har krav på. Sikre at alle barn har tilgang til rimelige og gratis fritidsaktiviteter Gratis skolemat Opprettholde dagens skolestruktur 2. Miljø Ny og grønn vekst Moss SV vil gjennom en offensiv kommuneplan og ved å satse på infrastruktur, kompetanse, kultur og rekruttering, at kommunen skal ta en sentral rolle i næringsutviklinga. Kommunen skal gi bedrifter, enkeltpersonsforetak og nyetablerere god veiledning i regelverk og ulike støtteordninger. Moss SV har vært med å skape Moss kommune til Grønn kommune, og vil videreutvikle dette. Kommunens innkjøpspolitikk skal ta hensyn til miljø og rettferdig handel/fair trade. Moss SV vil: ha en snarlig løsning på trafikkproblemene i Moss. gjøre kollektivtilbudet til et naturlig førstevalg for de reisende, både tidsmessig og økonomisk. Moss SV vil innføre gratis buss i rushtida. støtte køprising. arbeide for et bedre kollektivtilbud som kan gi bedre fremkommelighet for nyttetrafikken vurdere å opprette kommunalt/interkommunalt buss-selskap. satse på miljøvennlig transport, blant annet gjennom gode kollektivtilbud, god parkering for sykkel og bil ved togstasjonen, kollektivfelt, god tilgang på ladestasjoner, krav til nullutslippsbiler eller biodrivstoff i kommunale kjøretøy, og trygge gang- og sykkelveier sikre god kommunikasjon mellom, tog, buss og ferge føre en offensiv klimapolitikk i Moss kommune, og sikre at kommunen jobber videre for energieffektive løsninger og miljøvennlig energi. prioritere redusert transportbehov i all arealplanlegging. 3

4 styrke allemannsretten og allmennhetens interesser. Parker og andre grønne lunger i Moss skal bevares og vedlikeholdes. Sikre tilgang til grøntarealer for lek, fysisk aktivitet og rekreasjon. at Moss kommune skal ta et større ansvar for biologisk mangfold, verneverdige naturområder og lage en treplan, samt føre en politikk for et sterkt jordvern. Vi vil verne området fra Røysåsen til Kilsbakken, vest for Osloveien. sikre allmennhetens tilgang til strandsonen, ved å følge opp Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden. Opprettholde markagrensen på Jeløya. Verne området fra Rosnes og nordover. oppruste strekningen langs Mosseelva til Nesparken. satse på energisparing og miljøvennlig energi. Kommunen skal tilby innbyggerne gratis rådgivning om bedre energibruk, og gå gjennom alle kommunale bygg med mål om å fjerne alle fossile energikilder og redusere energibruk og energikostnader systematisere kommunens klimaarbeid gjennom langsiktige planer og økt kompetanse, og sette allerede vedtatte klimaplaner ut i praksis Bygge en flomtunell fra Vansjø, fortsette miljøarbeidet med innsjøen. 3. Helse og velferd Sv mener at den forebyggende og helsefremmende innsatsen må styrkes. Arbeidet for å forebygge og fremme folks helse må forankres i forpliktende politiske handlingsplaner. Moss kommune har et ansvar for å fremme friskhet og livskvalitet, og forebygge sykdom og ulykker. Innsatsen må trappes opp, koordineres og gjennomføres i et tverrfaglig og sektorovergripende samarbeid. Tidlig innsats er nødvendig for å utjevne forskjeller og fremme god helse. På sikt er tidlig innsats det mest effektive tiltaket for å hindre frafall i skolen og for å forebygge fattigdom og sosiale problemer. Tiltak i tidlig alder gir fordelingsgevinster gjennom hele livsløpet. Folk blir stadig eldre, men også friskere. Det er derfor viktig å tilrettelegge for aktiviteter som gjør at den enkelte kan holde seg frisk lengst mulig. Gode boliger, møteplasser, transportordninger, kulturtilbud der folk bor, tilgang til naturen, oppsøkende forebyggende virksomhet og ikke minst satsing på fysisk aktivitet for alle er viktig. Satsing på oppvekst- og utdanningspolitikk er et viktig tiltak for å utjevne forskjeller. Barnehager, skole og fritidsordning er sentrale institusjoner som skal gi et godt grunnlag for mestring, kunnskap og integrering. Utvikling av tverrfaglig samhandling mellom ulike tjenester i er nødvendig for å redusere 4

5 byråkrati, forbedre kvaliteten og enklere tilpasse tjenesten til menneskers ulike behov. Samarbeid med brukergrupper, foresatte, pårørende og frivillige ideelle organisasjoner trengs for å fornye og utvikle velferdsordningene. SV går mot konkurranseutsetting og privatisering av offentlige velferdstjenester. Samhandlingsreformen skal spesielt sikre at eldre og kronisk syke får et bedre helsetilbud der de bor. I gjennomføringen av denne reformen er det viktig å passe på at kommunehelsetjenesten blir bygget ut og etablerer nye tilbud før sykehusene reduserer sine tilbud til disse gruppene. Alle innbyggere skal være trygge på at de får god omsorg den dagen de trenger det, gjennom samordna helsetjenester. Omsorg skapes av kompetente ansatte med gode arbeidsvilkår. SV mener omsorg ikke skal drives ut fra krav om profitt. Fellesskapets skattepenger skal brukes til velferd, ikke til privat utbytte. Hvis omsorgstjenester skal gi profitt, må pengene tas fra lønn-, pensjons- og arbeidsvilkårene til de ansatte eller gjennom redusert bemanning. Det skaper utrygge og pressede ansatte og dårligere kvalitet på tjenestene. SV vil sørge for at personer med funksjonsnedsettelse har lik tilgang til arbeidslivet. Transportordninger for funksjonshemmede må sikre retten til deltagelse i samfunns- og arbeidsliv. SV vil gi en garanti til de mest vanskeligstilte i kommunen, slik at de får sine rettigheter oppfylt og at de blir tatt med på råd i alle saker som angår dem. Alle mennesker med rusproblemer må få et raskt tilbud om avrusing, behandling, oppfølging og rehabilitering. Samhandlinga mellom ulike tjenesteområder må styrkes slik at tilbudet blir bedre. Mennesker med rusproblemer må få en tett og individuelt tilpasset oppfølging. Moss SV mener at tilbudet også må inneholde økt satsing på medikamentfrie tilbud, legemiddelassistert rehabilitering og tilrettelagt bolig. Moss SV ønsker derfor at det bygges flere boliger som er tilrettelagt med sosionom og helsetjenester for rusmisbrukere. Også denne gruppa må sikres verdighet og hjelp, for eksempel gjennom ulike lavterskeltilbud, væresteder, arbeid, aktivitetstilbud og andre skadebegrensende tiltak. Brukermedvirkning er viktig for at kvaliteten på tjenestene skal bli best mulig, og pårørende må sikres hjelp og veiledning. Moss SV vil: si nei til privatisering av omsorgstjenester, og sørge for at de ansatte i omsorgstjenestene har ordnede lønns- og arbeidsforhold legge til rette for større medbestemmelse for eldre 5

6 prioritere utbygging av tilstrekkelig antall omsorgsplasser og sykehjemsplasser i kommunen rusavhengige verdige boforhold, god behandling og mulighet for deltakelse jobbe for et aktivt folkehelsearbeid i Moss kommune, med vekt på utvidet tverrfaglig deltakelse og økt medvirkning fra frivillige organisasjoner sikre at helsefremmende og forebyggende strategier innarbeides i alle planer og politikkområder trappe opp og videreutvikle innsatsen for helseovervåkning, utjevning av sosiale helse og levekårsforskjeller, og vektlegging av friskfaktorer som fysisk aktivitet, kosthold og fullført utdanningsløp videreføre det tverrfaglige og sektorovergripende samarbeidet, internt i kommunen og utad i samarbeid med andre aktører for å øke effekten av folkehelsearbeidet. bidra til at Moss kommune oppfyller sitt lovpålagte ansvar for folkehelsearbeidet internt i egen organisasjon, og gjennom aktiv deltakelse i partnerskapet Østfoldhelsa sikre personer med nedsatt funksjonsevne tilgjengelighet i samfunnet gjennom universell utforming arbeide for at Samhandlingsreformens formål om forebyggende tiltak og bedre pasientbehandling gjennomføres satse på å etablere sosiale møteplasser i nærmiljøet for folk i alle aldre styrke hjemmebaserte tjenester etablere alternative boformer i nærmiljøet styrke frivillighetssentralen legge til rette for individuell og rettighetsbasert omsorg sikre barnevernet tistrekkelig ressurser, slik at barn blir ivaretatt og får den hjelpen de trenger og har krav på motivere og tilrettelegge for fysisk aktivitet etablere flerkulturelle fritidsarenaer opprette barne- og eldreombud i Moss kommune omsorgslønnsordningene må styrkes slik at det blir mulig å ta vare på familiemedlemmer som trenger omsorg øke antall kommunale boliger og bygge egnede boliger til folk med liten boevne jobbe for tiltak som hindrer uanstendige priser på det private utleiemarkedet arbeide for fortsatt drift av ACT- teamet 6

7 ha et offensivt arbeid mot fattigdom i kommunen. (Integrere utsatte grupper) 4. KULTUR og idrett Moss SV vil sikre alle tilgang til et mangfoldig kulturtilbud og vil øke kommunens budsjett til kultur. Kunst og kulturbyen Moss gjør samfunnet rikere på opplevelser og gir mennesker mulighet til å utvikle sine egne, skapende evner. Barn og unge skal ha rett på tilrettelagte kunst- og kulturopplevelser på lik linje med voksne. Den kulturelle skolesekken og kulturskolen er gode tiltak som må styrkes og videreutvikles. Kulturtilbudet til barn og unge skal være rimelig slik at det er tilgjengelig og uavhengig av foreldrenes inntekt. Gode kulturelle opplevelser bidrar til en økt livskvalitet. Unge kunst- og kulturarbeidere må få oppdrag for Moss kommune. Nye uttrykk og kunstformer skal prioriteres og stimuleres. Den nye kulturloven slår fast det offentliges ansvar for et godt kulturtilbud. Moss SV mener at retten til kulturell deltagelse er en grunnleggende rettighet. Moss SV vil følge opp Kulturloven med konkrete tiltak, slik at alle innbyggerne i Moss sikres adgang til kunst- og kulturopplevelser til rimelige priser. SV vil bruke mer av Moss kommunes budsjett til kultur. Vi vil følge opp statens kulturløft med et lokalt kulturløft. Moss SV vil: bygge svømmehall på Nøkkeland bygge flerbrukshall på Jeløya understreke at idrett og friluftsliv er livsutfoldelse som gir positive opplevelser, helsegevinst og utvikler fellesskapsholdninger og respekt for medmennesker. Derfor mener SV at breddeidretten må prioriteres. satse på et allsidig tilbud og idrettsglede framfor tidlig spesialisering og konkurransealvor. tilrettelegge for idrett for barn og unge. Idrettslag for funksjonshemmede prioriteres. støtte idrettslag som legger vekt på allsidighet og som gir tilbud til jenter. stille kommunens lokaler til disposisjon som øvingslokaler for kulturelle aktiviteter. øke den økonomiske støtten til teatervirksomhet i Moss. opprettholde og videreutvikle Allaktivitetshuset på Skarmyra. øke den økonomiske støtten til Parkteateret. Parkteateret må få status som regionalt kulturhus i Mosseregionen. 7

8 stimulere den betydelige frivillige innsatsen på ulike områder i Moss innenfor idrett, kunst og kultur. Vi er avhengig av et samarbeid med frivillighets-moss, og Moss SV vil øke den økonomiske støtten til frivillig arbeid. styrke og videreutvikle mangfoldet i kunst- og kulturtilbudet til barn og unge. opprettholde støtten til Fylkesgalleriet Punkt Ø. støtte opp om miljøer som House of Foundation, Festivalen Sin og Kåntra. legge til rette for at regional matkultur får en viktigere rolle i forbindelse med satsing på turisme og annen næringsutvikling. fortsette vennskapsbysamarbeidet. prioritere demokratifeiringen i 2013 (stemmerett for kvinner) og støtte etableringen av Barnas Fredsverden i Moss. 5. LIKESTILLING og INTEGRERING SV er et feministisk parti feminisme er en kamp for rettferdighet! Det norske samfunnet gjennomsyres av det ujevne maktforholdet mellom menn og kvinner. Kvinner er underrepresentert i maktposisjoner, kvinner eier mindre og tjener mindre enn menn, og lønnsforskjellene øker. Dette har også sammenheng med at langt flere kvinner arbeider deltid. Moss SV vil arbeide for at spørsmål om likestilling og integrering får en større plass i politikken. Det er en menneskerett å ha en jobb man kan leve av. Alle skal ha like muligheter i samfunnet, uavhengig av kjønn, seksuell orientering, etnisitet eller kjønnsuttrykk. Norge er et av verdens mest likestilte land grunnet den innsatsen venstresida og kvinnebevegelsen i Norge har lagt ned gjennom mer enn hundre år. Kampen for likelønn og lovfestet rett til heltidsarbeid er en av Moss SVs viktigste kampsaker. Retten til heltidsarbeid er den viktigste likestillingssaken i norsk arbeidsliv i dag! Skal vi klare å rekruttere nok folk til eldreomsorgen, gjennomføre samhandlingsreformen og sikre helsevesenet i framtida, må vi tilby anstendige arbeidsvilkår Innvandrere er en ressurs og ved å sikre alle like muligheter til å delta i arbeidslivet, skaffe seg et hjem og et sosialt liv, er dette nøkkelen til god integrering. En vellykket integrering avhenger av at kommunen har en aktiv arbeidsmarkedspolitikk rettet mot innvandrere. Det er en prioritert oppgave å få flere kvinner med minoritetsbakgrunn i arbeid. SV vil styrke arbeidet mot diskriminering og rasisme i kommunen. Alle skoler bør ha minst 8

9 en ansatt med særansvar for arbeid mot rasisme. I samarbeid med lokalt næringsliv og fagbevegelse skal kommunen ha handlingsplaner for å bekjempe rasisme og diskriminering. SV vil jobbe for flere felles møteplasser og dialogforum som tiltak for å forebygge og løse konflikter i nærmiljøet. Moss SV vil: at Moss kommune gjennomfører Likestillingslovens pålegg om likestillingsregnskap. kreve at arbeid av lik verdi lønnes likt. Moss SV vil derfor foreslå utvidede rammer for lønnsoppgjøret i Moss kommune og opprette en likelønnspott, for å nå dette målet. gå inn for at alle som jobber i Moss kommune skal ha rett til heltid. støtte kvotering som virkemiddel ved ansettelser i kommunen der hvor kjønn, minoriteter og yrkeshemmede er underrepresentert. at Moss kommune skal ha rekrutteringsplaner for personer med minoritetsbakgrunn. arbeide for at språkkompetansen økes gjennom tilrettelagt norskopplæring og morsmålsopplæring i barnehagene og skolene i Moss. at kampen mot tvangsekteskap må trappes opp og videreføres gjennom et bredt holdningsskapende samarbeid med skoler, helsestasjoner og familievernkontoret. styrke antidiskrimineringsarbeidet i Moss kommune. arbeide for at norsk lovverk, inkludert formålsparagrafen i skole og barnehage, bedre skal gjenspeile det flerkulturelle samfunnet og behovet for toleranse og trosfrihet. foreslå å opprette et likestillingutvalg i Moss kommune. tilby gratis kjernetid i barnehager og SFO. opprette språkarbeidsplasser (kombinert språkopplæring og arbeidspraksis) for deltakere i introduksjonsordningen. arbeide for å redusere skjønnhetspresset. Reklamens skjønnhetsideal skaper et press som rammer barn og unge. Skolene i Moss skal være reklamefrie soner. styrke det forebyggende arbeidet i Moss mot vold og seksuelle overgrep, ved at det utarbeides handlingsplaner mot vold i Moss kommune arbeide for en offensiv satsing mot seksuell trakassering i Moss kommune. styrke det holdningsskapende arbeidet mot kjøp av sex i Moss, med fokus på skadevirkninger av prostitusjon. bedre skoleringen av alle aktuelle offentlige ansatte slik at de lettere kan avdekke vold i nære relasjoner. 9

10 jobbe for å opprettholde krisesenteret i Moss minst på dagens nivå. føre en sosial boligpolitikk som sikrer en variert bosetningsmønster. 6. Arbeidsgiverpolitikk Skikkelige lønns- og arbeidsbetingelser er avgjørende for å sikre gode omsorgstilbud og trygge oppvekstvilkår i kommunene, både for å rekruttere nok kompetente ansatte til barnehager, skoler og sykehjem, og for å sikre høy kvalitet på tjenestene. Vikarbyråer som konkurrerer om offentlige kontrakter kan vinne anbud ved å dumpe lønninger, pensjoner og ved å øke arbeidspresset på de ansatte. Offentlige virksomheter er underlagt regler som skal motvirke sosial dumping. Likevel har det i den senere tid blitt oppdaget flere alvorlige brudd på ILO-94, lov om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøloven blant leverandører til det offentlige. Anbudsordninger, konkurranseutsetting av offentlige oppgaver og økt innleie av midlertidig arbeidskraft bidrar til brudd på Arbeidsmiljøloven. Det offentlige har et særlig ansvar for å sikre at fellesskapets midler ikke benyttes til sosial dumping og unødig profitt til kommersielle aktører. Selskaper som opererer i Norge skal ha lønns- og arbeidsvilkår som følger norsk lov og tariff. Selskaper og ansatte stasjonert i Norge skal følge norsk skattelovgivning. Moss SV vil: at alle ansatte i Moss kommune skal ha rett til heltid. arbeide aktivt mot alle former for sosial dumping. si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester. at velferden skal utføres av det offentlige med ideelle aktører som supplement, ikke av kommersielle selskaper arbeide for å redusere bruken av midlertidige stillinger og vikarer til et minimum arbeide for økt åpenhet og dialog med de ansatte i kommunen, og for et nært og forpliktende samarbeid med fagbevegelsen. arbeide for å styrke ansattes ytringsfrihet og styrke varslernes stilling, blant annet gjennom å vedta en varslerplakat. arbeide for likelønn i kommunen, blant annet gjennom å foreslå forpliktende planer for likelønn og opprette en likelønnspott. 10

11 samarbeide med fagbevegelsen om tiltak for å øke kompetansen og bidra til etterutdanning hos kommunalt ansatte. arbeide for at all vikarbruk i kommunen gjennomgås, for å sikre at all bruk av vikarer og midlertidige ansatte er i tråd med lovverk og tariffavtaler. arbeide for flere kvinner i ledende stillinger. at Moss kommune skal bygge opp egne vikarordninger og kompetanse til å ivareta flere oppgaver i egen regi, uten bruk av anbud og konkurranseutsetting. 7. Næringspolitikk Næringspolitikken skal legge til rette for at vi kan få nye virksomheter i Moss, at vi kan holde eksisterende virksomheter i god utvikling, og at Moss blir et naturlig samarbeids- og inspirasjonssted for alle som driver næring. Mossregionen har mange gitte og oppnådde forhold som bør være til vår fordel. Vi har en utmerket beliggenhet. Klima og vekstforhold ligger til rette for en mer variert jordbruksproduksjon enn i store deler av Norge. Vi har en stor nærhet til befolkningssentra vi kan utnytte for utveksling av varer og tjenester. Vi har dyktige fagfolk. De som bor i Moss har erfaringer fra en rekke land. Moss har gode skoler, barnehager, kulturtilbud, fritids- og rekreasjons-muligheter. Moss SV vil at vi skal ha næringer som bygger videre på og styrker de gode sidene ved byen vår. (Se kapittelet om Grønn kommune) Moss SV vil arbeide for at det fortsatt skal kunne opprettes alle typer virksomhet som baserer seg på kunnskap og samarbeid. Det framtidsrettede arbeidet består i at mange aktører møysommelig bygger omforente løsninger på hva de og andre ser at virker. Slik innovasjon er viktig, nå som før. En god by å bo og leve i vil skape forutsetninger for mennesker som vil arbeide sammen for felles løsninger. Vellykket næringsetablering og utvikling krever tilrettelegging av en rekke forhold rundt dagligliv, transport og forutsigbarhet i forhold til fellesskapet. Når dette fellesskapet utgjøres av kommunen er det viktig for Moss SV at alle får samme gode oppfølging. Moss SV vil ha alle med i planprosessene for hvordan vi skal bygge, bo og utføre næring. utvikle et godt samarbeid mellom skoler og næringsliv gjennom ordningen Sosialt Entreprenørskap 11

12 tilby god service overfor næringslivet gjennom veiledning og rask og effektiv saksbehandling 8. Ruspolitikk En god ruspolitikk er en politikk som tar rusens konsekvenser på alvor. Moss SV ønsker en ansvarlig alkoholpolitikk, hvor salg av alkohol blir fulgt opp og useriøse aktører mister bevillingen. Større innsats på forebyggende arbeid blant barn og unge, og tidlig innsats når rusmisbruk blir avdekket. Moss SV vil ha nulltoleranse for bruk av rusmidler på skolene i Moss og alkoholfrie soner hvor barn og unge tilbringer sin fritid. Moss SV vil prioritere: forebyggende innsats med vekt på kunnskap til lærere, foreldre, helsestasjon og barnevern å bygge sunne ungdomsmiljøer godt tverrfaglig samarbeid mot barn og unge flere rusfrie soner for barn, unge og familier nei til legalisering av narkotika et godt behandlingstilbud til rusavhengige, og et etterven med vekt på helse, bolig, sysselsetting og aktivitet 12

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Manifest for et godt arbeidsliv

Manifest for et godt arbeidsliv Manifest for et godt arbeidsliv Trondheim SV Trondheim SVs arbeidsgivergaranti Trondheim kommune er og skal være en god arbeidsplass. Kompetente ansatte med skikkelige lønns- og arbeidsbetingelser er

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Sørum SVs valgprogram

Sørum SVs valgprogram Sørum SVs valgprogram 2011-15 Sørum SV ønsker å skape et samfunn der mennesker og miljø settes foran profittmaksimering. Vi vil satse på lokal næringsutvikling og sysselsetting, oppvekst og skole, helse

Detaljer

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?»

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» «Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» Er den norske arbeidslivsmodellen truet? #1: Ja. #2: Ja, av den blåblå regjeringen #3: Ja, av manglende politisk utvikling Fra sak til verdi Flytter verdier velgere?

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

SVs mål er at Nord-Odal skal være en trivelig, god og trygg kommune for alle aldersgrupper

SVs mål er at Nord-Odal skal være en trivelig, god og trygg kommune for alle aldersgrupper Nord-Odal SVs program for perioden 2011-2015 SVs mål er at Nord-Odal skal være en trivelig, god og trygg kommune for alle aldersgrupper Ulike mennesker. Like muligheter. 1 Ærlighet Vi må være ærlige og

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit.

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit. Til politiske partier Våler 07.04.2015 Spørsmål til politiske partier i Våler Kommunevalget 2015 Vedlagt følger 57 spørsmål til de politiske partiene fra LO i Moss og omegn sine medlemmer. Spørsmålene

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først.

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. KOMMUNEVALGPROGRAM RYGGE SV 2015 2019 Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. Vi sier nei til

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode

Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode OPPVEKSTPARTIET SV Bodø kommune hadde en målsetting om å være Norges beste oppvekstkommune. Høyre, FrP, V, KrF og Sp forlot målsettingen. Vi i Bodø SV

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Politisk program for Juvente 2012-2014

Politisk program for Juvente 2012-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Politisk program for Juvente 2012-2014 1 Innledning Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom. Juventes visjon er en demokratisk verden basert

Detaljer

Åpning Røroskonferansen Rus og boligsosialt arbeid

Åpning Røroskonferansen Rus og boligsosialt arbeid Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Åpning Røroskonferansen Rus og boligsosialt arbeid Røros hotell 25.5.2016 Jan Vaage fylkeslege Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hva slags samfunn vil vi ha? Trygt Helsefremmende

Detaljer

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Ulike mennesker like muligheter Kommunevalgprogram 2011-2015 Ulike mennesker, like muligheter Vestby er et sted i verden Hva vi gjør i vår kommune er ikke likegyldig

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

JA til et rausere Mandal

JA til et rausere Mandal Program for Mandal SV 2015-2019 JA til et rausere Mandal En raus kommune er for oss et sted hvor barn og unge kan ha en trygg oppvekst og folk kan leve gode liv. Der alle blir sett og hørt, der vår nye

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 23.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/1342- Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 124.2 BU-sak 189/2012 Barne-

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

NSH Helsetjenester til eldre 2009

NSH Helsetjenester til eldre 2009 NSH Helsetjenester til eldre 2009 Sammenhengen mellom omgivelser livskvalitet og helse utvikling av av omsorgsboliger for morgendagens eldre. Tverretatlig kommunenettverk omsorgssektoren - Kultur utvikling

Detaljer

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE TRANØY KOMMUNE L MANNEN I TROMS S.nr.oCa1 Dok.nr. 2 i OKT 2009 Fylkesmannen i Troms postboks 6105 9291 TROMSØ aisbek j,m P abr Saksnrisaksbeh. Arkivkode 09/1010/AR F40 &80 Deres ref Dato 20.10.2009 TILBAKEMELDING

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE

REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE Oppfølging av gruppearbeid i prosjektgruppen 9.desember 2011 Oppgavetekst: Hvordan kan vi fremme god helse og ivareta folkehelseperspektivet innenfor arbeidsfeltene kommunikasjon,

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Politisk plattform - Ungdom og Fritid

Politisk plattform - Ungdom og Fritid Politisk plattform - Ungdom og Fritid 2017-2019 Den politiske plattformen er det politiske grunnlaget til organisasjonen. Den beskriver organisasjonens politiske ståsted. Ungdom og Fritids styringsdokumenter

Detaljer

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Oppvekst og utdanning... 2 Holmestrand Arbeiderparti vil... 3 Helse og omsorg... 3 Holmestrand Arbeiderparti

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer