Nutec. I I Fortrolig. Graderingen gjelder til: X Fri distribusjon NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nutec. I I Fortrolig. Graderingen gjelder til: X Fri distribusjon NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S"

Transkript

1 Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) Telex: nutec fl Rapport nr.: Rapportens tittel: Dato: Prosjekt nr.: Godkjer HÅNDBOK I Revisjon 7 DYKKERKOMMUNIKASJON Klient/oppdragsgiver: FUDT (Norsk Hydro, Statoil, Oljedirektoratet), BP Norway Limited U.A. Arbeidet utført av: Terje Karlsen, Jan M. Tangen Klientlkontaktperson referanse: R. Bråthen, Statoil, C. Hordnes, Norsk Hydro,M. Magnussen, OD 0. Hansen, BP Norway Ltd. U.A. Ra portskrivers signatur: Sammendrag: Dykkerkommunikasjon har alltid vært et problem i dykking på kontinentalsokkelen. Dette har påført industrien store kostnader, både på grunn av høy feilfrekvens og lav forståelighet. Konsekvensen av dette er redusert sikkerhet og arbeidseffektivitet. Det finnes ingen enkel årsak til kommunikasjonsproblematikken. Det er en sum av mange årsaker. En av dem er mangel på relevant opplæringsmateriell innen området. Denne håndboken skal være et bidrag i så henseende. Emneord på engelsk: Diving Communication Handbook Emneord på norsk: Dykking Kom m u ni kasj on Håndbok ERKLÆRING VED FORDELING: I I Fortrolig X Fri distribusjon Graderingen gjelder til: ISBN: Antall sider:

2 c FORORD Dykkerkommunikasjon har alltid vært et problem. Dette har påført industrien store kostnader, både på grunn av høy feilfrekvens og lav forståelighet. Konsekvensen av dette er redusert sikkerhet og arbeidseffektivitet. Det finnes ingen enkelt årsak til kommunikasjonsproblematikken, men det er en sum av mange ting. En av årsakene har vært mangel på relevant opplæringsmateriell innen området. Denne læreboken skal være et bidrag i så henseende. Vi oppfordrer lesere til å gi tilbakemelding og forslag til forbedringer. Kun ved aktiv innsats fra industrien vil håndboken over litt tid bli det den er ment å være: praktisk håndbok for dem som daglig sliter med problemene. En Håndboken er kommet i stand etter et initiativ fra BP og FUDT. FUDT er et samarbeid mellom Oljedirektoratet, Norsk Hydro, Saga Petroleum og Statoil. Håndboken er et resultat av en av aktivitetene i delprosjektet kommunikasjon. Nutec

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2. SIGNALOVERFØRING 3. HOVEDKOMPONENTER I KOMMUNIKASJONSANLEGGET 4. INSTALLASJON OG STØYBEKJEMPELSE 5. FEIL OG FEILSØKING 6. VEDLIKEHOLDSRUTINER 7. SJEKKLISTER 8. SIKKERHET 9. FORSKRIFTER OG RETNINGSLINJER 10. DIVERSETEORI li. LITTERATURLISTE APPENDI KS OVERSIKT OVER KOMMUNIKASJONSRAPPORTER FRA NUTEC Pro.10850/ TKAJRE/Rev. 7

4 i i INNLEDNING 1.1 GENERELT 1.2 HVORDANGENERERESTALE 1.3 HELIUMFORVRENGNING 1.4 MIKROFONER 1.5 SIGNALOVERFØRING 1.6 AKUSTISKSTØY Pro10850/ TKA/RE/Rev 7

5 INNLEDNING 1.1 GENERELT En typisk dypdykkesituasjon er vist i Figur 1.1. På overflaten er der et klokken. Klokken har en åpning nederst som kan lukkes når dykkerne trykk a mm er. etter endt arbeidsdag under trykk skal bringes ombord og inn i et fartøy og under vann er en eller flere dykkere. Det er alltid en mann i kommunikasjon være? Det har ikke en årsak, men flere, som vi kan dele Sambandet har vært av svært varierende kvalitet. Til sammenligning er meget god. Hva kan årsaken til problemene innen dykker tilbake til. Det har også fungert på et vis ved moderate dyp. bortsett fra en taleomformer (såkalt unscrambler ) som vi kommer noe problem? Er det ikke bare å montere en telefon oppe og nede, og nitrogen og oksygen er giftig ved høye partialtrykk. Derfor brukes 2 Ved dypdykking kan de ikke benyttes trykkiuft som pustegass. Bäde oksygen blandet helium som pustegass. Både av arbeids- og sikkerhetsmessige grunner trengs kommunikasjon mellom dykkere og overflaten. Kan dette med kommunikasjon være så har man forbindelse? Dette er hva som i mange år har vært gjort en telefonsamtale på landjorden over en hvilken som helst distanse i fire grupper: - Støyproblemer: - Heliumtaleforvrengning: som primært skyldes at lydhastigheten i He er mye større enn i luft. Så lenge dykkeren puster helium kan denne forvrengningen bare Pro / TKA/RE/Rev. 7 Det er en fordreining av dykkerens tale, rettes på ved signalbehandling. dykkerklokken og skipspropeller. Det oppstår mye akustisk støy omkring dykkeren. Pusteutstyret genererer støy, det samme gjør verktøy og motorer i

6 - Teknologimangel: - Miljafaktorer: 3 Uvillighet til å ta i bruk tilgjengelig teknologi. Dette har sin årsak i at man vurderer den som mindre sikker enn det man har, eller ganske enkelt i uvilje mot noe nytt og ukjent. Utstyr som fungerer perfekt på land kan ikke uten videre puttes i sjøen og fungere godt der. Det kan skyldes at utstyret får midlertidig eller permanent funksjonsstopp pga. miljøet, eller endrete data pga. endrete fysiske forhold. spesielt mikrofoner. Det siste gjelder Kommunikasjonsanlegget brukes også til en annen meget viktig oppgave, nemlig overvåking av dykkerens åndedrett. 1.2 HVORDAN GENERERES TALE Vi tar som eksempel en vokal med en viss varighet (for andre lyder blir forholdene litt mer komplisert). Når den menneskelige stemme produserer en vokal skjer følgende: Luft fra lungene presses mot de sammenklemte stemmebåndene. Stemmebåndene vil åpne seg for luften et lite øyeblikk et visst antall ganger pr. sekund og slippe igjennom en liten mengde luft. Repetisjonsfrekvensen gir oss stemmeleiet eller det vi kan kalle grunntonen til stemmen. Hvis luftgjennomgangen var jevnt varierende (sinus) ville stemmen lyde som en fløytetone (for en manns-stemme f.eks. 150 Hz). Imidlertid vil en pulserende lydkilde som beskrevet her i tillegg til grunntonen også produsere multiplum av grunntonen, s.k. overharmoniske eller overtoner. I Figur 1.2 er energiinnhold i tonen som funksjon av frekvensen framstilt grafisk. En tone med energifordeling som vist har en skarp (litt skurrende) tone kvalitet. Grunntonen eller stemmeleiet er avmerket med pil. Ved dempe eller forsterke grunntonen og overtonene kan vi forme forskjellige klangkvaliteter. Vår hals, munn og nese med bihuler danner et akustisk filter. Ved å omforme de nevnte deler på en hensiktsmessig måte innstiller vi filterets parametre og bestemmer hvilke frekvenser som skal dempes eller forsterkes. Pro / TKAJRE/Rev. 7

7 4 Figur 1.3 viser energiinnholdet i stemmen etter at lyden har passert dette filteret. Den stiplete linjen viser filterets karakteristikk. De tre toppene som er vist kalles formanter og nummereres fra venstre mot høyre (det kan være flere enn tre). Formantenes plassering i frekvensspekteret er avgjørende for klangfargen. om det skal låte som a, e, i Det er formantenes plassering som avgjør osv, eller som om den snakkende person er forkjølet, f.eks. Formantenes plassering er dermed den viktigste informasjonsbæreren i talen. 1.3 HELIUMFORVRENGNING Under dypdykking pustes det nesten ren helium. Lydens hastighet i helium er ca. 2,7 ganger hastigheten i luft. Derfor vil alle resonansfrekvenser värt hals-nese-munn filter flyttes 2.7 ganger oppover. Dette fører ti! en ugjenkjennelig Donald Duck-lignende stemme. Figur 1.4 viser hvordan frekvensfordelingen til en vokal blir med samme artikulasjon i henholdsvis luft og i helium. 1.4 MIKROFONER Mikrofonen er et svakt ledd i dykkerkommunikasjonen. De mikrofoner som nyttes i dag er i utgangspunktet konstruert for bruk på landjorda. De er blitt valgt til dykking på mer eller mindre tilfeldig grunnlag som pris, tilgjengelighet, påstått vanntetthet, brukbart signal-nivå m.m. Noen er konstruert (eller modifisert) for dykking, mens andre er vanlige overflatemikrofoner. Systematisk testing av akustiske parametre under trykk i helium atmosfære er først blitt foretatt ved NUTEC. Disse testene har også vist at de mikrofonene som hittil har vært nyttet har hatt for dårlige akustiske egenskaper. Pga. den forvrengning av lydbildet som foregår i heliumatmosfæren blir imidlertid båndbredden til disse mikrofonene for liten. Til heliumtale kreves tre til fire ganger så stor båndbredde som til normal tale, og hvis mikrofonen ikke tilfredsstiller dette går taleforståeligheten ned. To vesentlige problemer gjør seg gjeldende ved valg eller konstruksjon av mikrofoner for heliumtale. Det ene er at de parametre som måles på Pro. i 0850/ TKA/RE/Rev. 7

8 5 mikrofonen i normal atmosfære ikke behøver å være noe mål for dens egenskaper under høyttrykk i helium. Det andre problemet ligger i den hittil benyttete transmisjonsteknikk som innebærer at mikrofonen direkte driver signalet over flere hundre meter kabel. For å holde et akseptabelt signal/støy-forhold har man vært nødt til å velge mikrofoner med høy følsomhet. Og høy følsomhet får man gjerne på bekostning av båndbredde og jevn frekvensgang. Det er ønskelig med en båndbredde på khz for dykkermikrofonene. Overfiatemikrofonene behøver ikke å ha mer enn tredje- eller fjerdeparten av denne båndbredden. Når man tar i bruk forforsterkere og andre signalomsettere ved mikrofonen (gjerne innebygget i denne) vil det være mye enklere å velge! konstruere en mikrofon som tilfredsstiller minimumskravene. Hydrofoner, som er spesialmikrofoner til å fange opp lyd i f.eks. vært brukt som dykkermikrofon. vann, kunne Hydrofonen har et meget svakt utgangssignal, men en svært god frekvensgang. Skal man bruke hydrofon kreves en meget støysvak forforsterker. 1.5 SIGNALOVERFØRING I et taleoverføringssystem mellom dykkere og overflate vil taleinformasjonen på lignende måte som i et hvert overføringssystem bli degradert både av akustiske- og elektriske støybidrag. Foruten den taleforvrengning som skyldes heliumatmosfæren og masken, vil det i dykking være til stede et betydelig akustisk støybidrag som skyldes gassforsyningssystemet til dykkeren. For taleoverføring fra kammer (habitat) er støybidraget fra puste ventiler o.l. i maske samt maskeforvrengningen av talen ikke lenger til stede. Derimot er det støybidrag fra kammerets lifesupport-utstyr som sjenerer taleoverføringen til operatør på overflaten eller mellom dykkerne i kammeret. Etterklangseffekten kan også være sjenerende ved taleoverføring fra habitat. Det elektriske støybidraget vil være av noe spesiell natur i Pro / TKNRE/Rev. 7

9 6 dykkertaleoverføringssystemer pga. taleomformerne som blir benyttet. Signalbehandlingsoperasjonene til disse enhetene baserer seg vanligvis på digitalisering av talesignalet fra dykker. I samband med hyperbar dykking har det vært en vanlig regel at minst mulig elektronisk aktivt utstyr som forsterkere o.l. blir eksponert mot høytrykks heliumatmosfære eller sjøvann. Når en likevel må gjøre dette i forskjellige situasjoner, kreves spesiell mekanisk beskyttelse av slike komponenter eller systemer. Disse faller som regel svært kostbare. Av omsyn til funksjonell pålitelighet, ettersyn m.v., plasseres slike deler eller systemer av kommunikasjonsutstyret ogsä ofte på overflaten. I samband med elektrisk støy i taleoverføringssystemet reiser en slik plassering derimot nye vansker ved at mikrofonsignalene fra dykkerne må sendes med lavt signalnivå over lange kabler som tar opp støy fra andre interfererende elektromagnetiske systemer. En vanlig forekommende kompromiløsning har vært å plassere mikrofoner med lav indre impedans og høy følsomhet i dykkermaskene. Dette synes å være en meget utbredt situasjon som tar lite omsyn til de krav til båndbredde som er nødvendig. Av omsyn til de forskjellige faktorer som er nevnt her og spesielt av omsyn til de nær-akustiske støyforholdene som skyldes pusteventilene i masken, bør signaloverføringskjeden mellom dykker og overflate utstyres med forprosesserende utstyr i dykkerens nærhet (dykkerklokke eller personlig utstyr) som reduserer virkningen av disse støyfaktorer. Noen få dykkerfirma har tatt i bruk en forforsterker i dykkerklokken for å bøte på dette. Det fins flere enkle former for signalomforming som er velkjent på landjorden. Noen av dem er blitt testet ved NUTEC over en 500 m lang overføring og utsatt for kontrollerte støykilder. Alle testede metoder, inklusiv enkel forforsterking, medførte store forbedringer i signal-/støyforholdsammenlignet med tradisjonelle system. De signal omformingsmetoder som ble testet var: Pro.10850/26.02 gl-tkajre/rev 7

10 - forforsterker - spenning/strøm-omforming - frekvensmodulasjon - deltamodulasjon - optisk fiber-overføring 1.6 AKUSTISK STØY ( current loop ) (FM) i klokke talesignalet ikke inneholde for mye Støy, som kan føre til feiltrigging av innånding genereres en kraftig bredbåndet støy som er svært volumet for å spare hørselen, med den følge at talen får for lavt nivå og diskriminatoren får så i oppgave å heve eller dempe volumet via en elektronisk volumkontroll. generende. Nå snakker ikke dykkeren under innånding, men støyen er opptrer på forskjellige tidspunkt gjør det enklere å fjerne eller dempe denne type støy. Kravet er bare at man konstruerer en diskriminator dermed blir mindre forståelig. Nettopp det faktum at støy og tale beskrevet i litteraturen egnet til elektronisk demping av slik støy. Slike annen støy uavhengig av dykkerens tale. Det finnes flere metoder metoder er også bruk i fly og helikopter. Dykkermasken med sin omgivelser og som oppfanges av denne. Det kan være motordur og størrelse representerer imidlertid et spesielt problem. 7 Det siktes her til akustisk støy som genereres i dykkermikrofonens Den viktigste støykilden er imidlertid selve pusteapparaturen. Ved så kraftig i forhold til talenivået at overflatepersonellet må dempe som klarer å avgjøre om det i øyeblikket foreligger støy eller tale. Denne For at støydempingsenheten skal fungere tilfredsstillende må d i sk r i min atoren. Pro10850/ TKA]RE/Rev. 7

11 JI ro -I ro cl-

12 t 6runntonr Fq 1. 2 Energi Farmantr / / [in Fre kvens Fig. 1.3 ForstQrkning /OQmping HaLiurn Fig. 1.4

13 2 SIGNALOVERFØRING 2.1 INNLEDNING 2.2 TWO-WIRE ANLEGG (PUSH TO TALK) 2.3 FOUR-WIRE ANLEGG (ROUND ROBIN) 2.4 SOUND POWER 2.5 CURRENT LOOP 2.6 THROUGHWATER Pro. i 0850/ TKA/RE/Rev. 7

14 2 2 SIGNALOVERFØRING 2.1 INNLEDNING Generelt For overføring av et talesignal finnes det pr. i dag mange metoder og systemer, hvor noen er svært enkle, andre til dels svært kompliserte, I prinsippet burde det være meget enkelt å overføre et talesignal den relativt korte avstanden fra dykkeren til overflaten, men i praksis viser det seg at selv de enkleste løsninger er vanskelig å få til å fungere tilfredsstillende over lengre tid. Hensikten med å bruke mer komplekse løsninger er ä forbedre signal-/støyforholdet og evt. overføre flere samtaler pr. kabel. En vanlig mikrofon har et meget lavt utgangssignal, i størrelsesorden noen millivoft. Støyfri overføring av et slik lavspenningssignal setter store krav til kabler, isolasjonsmotstand, plugger, korrekt plassering av signalkabler for å hindre overføring av støy fra effektkabler, og ikke minst, korrekt skjerming og jording. Dette er i praksis meget vanskelig, og er en av årsakene til at en prøver å utvikle mere støyimmune systemer Signaloverføring For overføring av et talesignal fra en dykker eller dykkerklokke til overflaten fins det 3 teknisk forskjellige løsninger. 1. Direkte sig naloverføring Signalet overføres direkte begge veier via to eller flere ledere som i en vanlig telefon. 2. Modulert eller kodet overføring Talesignalet moduleres eller kodes inn på et bæresignal. Det finnes i vanlig industriell eller militær kommunikasjon en rekke forskjellige systemer og metoder. Få av disse har fått noen praktisk anvendelse i d y k k ein du stri en. Pro. i 0850/ TKAJRE/Rev. 7

15 Metoden er svært følsom for støykilder, f.eks. propell støy. Brukes 3. Akustisk overføring (gjennom vannet) Ved denne metoden overføres talesignal gjennom vann ved hjelp av en kombinert senderenhetlhydrofon. Talesignalet moduleres inn på en bærebølge (ca. 40 khz) for overføring gjennom vannet. pr. i dag kun til nødkommunikasjon. direkte overføring. Fordelen med å bruke slike løsninger er: Oversikt over modulerte/kodede systemer De fleste av disse systemene er relativt kompliserte, sammenlignet med - vesentlig - overføring - mulighet - mulighet for overføring av andre signaler (f.eks. dykkerovervåking) for direkte signalbehandling i en digital (tale-) omformer av flere samtaler på en kabel forbedret støyimmunitet på samme kabel Mulige svakheter er: - medfører - drift - økt - mer komplisert opplegg for omkobling til reservesystem Oversikt over en del modulerte/kodede systemer: ASK - AM - SSB - FM - FSK - NBFM - PM - PWM - Amplitudeskift-nøkling Amplitudemodulering Enkelt Frekvensmodulering Frekvensskifte-nøkling Smallbåndsmodulering Fasemodulering Phase Pulsbreddemodulering sidebånd SingleSideband Frequency Shift Keying M od u I at io n Pro.10850/ TKAJRE/Rev 7 Amplitude Modulation Pulse Width Modulation Amplitude Shift Keying Narrow Band Frequency Modulation Frequency Modulation en del elektronikk i dykkerklokken og vedlikehold setter større krav til kompetanse risiko for feil

16 - to-leder - coax - fiberoptikk Systemene har forskjellige krav til kabelopplegg: Time Multiplexing - Current Loop - PCM - Pulskodemodulering Strømsløyfe Tidsmultipleksing Pulse Code Modulation Pro.10850/26.Q291-TKA]RE/Rev. 7 en dykker kommunisere med en annen dykker. til dykker 1,2, klokke ellerallesamtidig. Deterogså en mulighetforå la Systemet er koblet slik at overflaten hele tiden hører dykkerne. Dykkeleder kan ved hjelp av en vender velge om han vil høre pä/snakke bra reservemulig het. utgjør muligheten til omkobling til to-leder et meget sikkert reserveopplegg. Både to-leder og fire-leder har derfor innebygget en meget Spesielt ved kabelbrudd/mikrofonbrudd i fire-leder (se neste kapittel) av høyttalerne, vil en fremdeles kunne opprettholde kommunikasjon. lavimpedansmikrofon. Hvis en skulle få skade på mikrofonene, eller en Hvis en ønsker bedre talekvalitet, kan en koble inn en separat hver dykker. Høyttalerne bør ha en impedans på mellom 3 og 16 ohm. Fordelen med fungerer høyttalerne i hjelmen både som mikrofon og høyttaler. denne koblingen er at det kun er nødvendig med en to-lederkabel til Figur 2.1 viser den prinsipielle oppkoblingen. Ved denne koblingen To-leder er den enkleste oppkoblingen for kommunikasjon. 2.2 TO-LEDER dykkeindustrien. Pr. i dag er det strømsløyfe current loop som er i praktisk bruk i 4

17 5 2.3 FIRE-LEDER ANLEGG ( ROUND RORIN ) I fire-leder eller round robin er det separate, skjermede kabler til mikrofon og høyttaler i hjelmen, ref. Figur 2.4 og 2.5. Ved denne oppkoblingen er det en såkalt åpen kommunikasjon, dvs, alle dykkerne kan høre hverandre samtidig. Dykkeleder kan kommunisere uten å aktivisere noen bryter på kommunikasjonsradioen. Dette kan medføre at støy fra dykkerkontrollen blir overført til dykkerne. Derfor blir det ofte installert en separat bryter for aktivisering av talerelé. Ved fire-leder anlegg kan det lett bli akustisk tilbakekobling, slik at anlegget går i selvsving, noe som umuliggjør normal tale kom m u ni k a sj on. Det er vanligvis separat volumkontroll for signal til og fra dykkerne. For navlestrenger lengre enn ca. 100 meter er det et absolutt krav at mikrofon og høyttalerkabler har separate skjermer. Til selve dykkeradioen kan en etter behov koble inn en ekstern høyttaler, båndopptaker eller hodetelefon. Mikrofonbryteren bryteren er fjærbelastet, slik at den alltid går tilbake til lyttestilling. Det er viktig at denne fungerer, slik at dykkeleder kan overvåke dykkerens kommunikasjon (pust) kontinuerlig. Ved korrekt kabelopplegg, korrekt bruk av skjerm/jording og bruk av mikrofoner/høyttalere med korrekt impedans, gir både to- og fire-leder en utmerket kommunikasjon ved dykking opptil meter. Den største feilen som blir gjort er at mange mener det er sä enkelt at det ikke er nødvendig med vedlikehold. Det samme skjer ved oppkobling av mikrofoner/høyttalere i hjelm, omkobling mellom to- og fire-ledere, kobling av plugger, etc. Svært ofte gjøres det rene idiotfeil i forbindelse med slike omkoblinger. Pro / TKA/RE/Rev. 7

18 6 Ved reparasjon/vedlikehold er det viktig å sjekke at mikrofoner/ høyttalere er koblet riktig, både i hjeim, plugger, navlestreng og på dykkeradio. Spesielt i nødsituasjoner som krever omkobling til reservekabler, etc. er det viktig å koble etter skjema og ikke etter hodet, og kontrollere at en ikke har krysskoblet, slik at systemet ikke fungerer korrekt. Helle-radioen er sannsynligvis en av de mest brukte dykkeradioene (se Figur 2.6 for oppkobling). 2.4 SOUND POWER Sound power telefonen virker uavhengig av enhver form for strøm forsyning. Både ringesignal og talesignal blir generert i telefonen. Sound power telefonen blir brukt som nødtelefon mellom klokke og overflate og mellom kammerkompleks og dykkerkontroll. Sound power krever et kabelpar i dykkerumbilical. Telefonen kobles ikke via taleomformer. Det finnes flere fabrikater. De fleste har vist seg å være meget driftsikre. Telefonen krever vedlikehold og ettersyn på lik linje med annet kom m u ni k asj on s utstyr. 2.5 STRØMSLØYFE Bruk av strømsløyfe som informasjonsbærer er en vel utprøvd og kjent teknikk. Den er meget driftsikker, og er i prinsippet en enkel teknisk ko n stru ksj on. Strømsløyfe består av en sender som virker som en konstant strømgenerator som styres av en eller annen signalgiver. I vårt tilfelle vil dette være mikrofonen. Strømmen går via en to-leder til en mottaker med meget lav inngangsimpedans, og tilbake til senderen (se Figur 2.8). Pro. i 0850/ TKA/RE/Rev. 7

19 7 En strømsløyfe kan enten være bipolar (Figur 2.10) eller monopolar (Figur 2.11). Den bipolare har ikke noen likestrømskomponent i sendersignalet. Dette gjør at en kan bruke transformatorer i sendersløyfen, noe som kan være aktuelt for å gi økt beskyttelse mot spenningsstøt. En annen fordel er at en unngår at det oppstår korrosjon/tæring på kabler/plugger pga. elektrolyse, noe som lett kan oppstå ved kombinasjonen likestrøm/ sjøvann. Imidlertid er den bipolare kretsen noe mere komplisert enn den monopolare. En annen fordel med den monopolare, i tillegg til en enklere konstruksjon, er at når en bruker et strømområde som alltid er forskjellig fra null (f.eks. industri-standarden på 4-20 ma) kan en bruke signallederne også til strømforsyning av senderenheten. En strømsløyfe for kommunikasjon trenger ikke å være særlig nøyaktig. Hvis en bruker et strømområde på f.eks ma, vil strømmen være ca. 12 ma uten signal, og vil svinge ca. ±8 ma under bruk. Inngangs forsterker kan konstrueres til forskjellige mikrofon-typer. En viktig faktor er tilgjengelig drivspenning i senderen. Spenningen må alltid være høy nok til å drive signalet gjennom ledningsparet. Det er derfor viktig å vite hvor stor ohmsk motstand det skal være i sløyfen. Denne bør en måle när alt er normalt for å ha et utgangspunkt under eventuell feilsøking En strømsløyfe sender for dykkerkommunikasjon bør i alle fall ha drivspenning nok til en ca. 200 ohms total motstand i kabelen. En strømsløyfe for kommunikasjon består av følgende hovedelementer (se Figur 2.9): Senderenhet: 1. Mikrofon 2. Mikrofonforsterker 3. Spenning til strømomformer Pro. i 0850/ TKAJRE/Rev. 7

20 8 Mottakerenhet: 1. Strøm til spenningsomformer 2. Signalforsterker 3. Høyttaler Pro / TKAJREJRev. 7

21 TO TALK KOM5 INERT HØYTALER /MIKROFC FELLES UPI DOWN FORSTERKER UMBILICAL IMPEDANSE : 3 - l6ohm Fig. 2.1 Two wire prinsippskjema for en dykker.

22 PUSH TO TAU< <OMBINERT HOYTA.ER I MIKROON FELLESUP/ JOWNFORSTERKER UMBILICAL mpdansen p hode e[etonqn kan være 3 20 anqer sdrre enn mikrofonen. Impedanse 3-1 6ohm Fig.2.2 Two vire prin sipp skjema ved bruk av separat mikrofon/ höy hdyta1er i hjel.m.

23 c R ECORDER MICROPHDN TENDER Fig. 2.3 Two Wire Diver Speaker Connecticns (Hette)

24 fl.mikrofon VIKTIG: Felles jord for kommunikasjonsantegg. Separat skjerm for hodetelefoner og mikro toner. Separat hodetelefon og mi kraft n Fig. 2 1 Four wire prinsipp skjema for en dykker.

25 Dykker2 0Klakke Dykkeri o o Alle Oykkerl Dykker2 Klokke OMikrofon OMikrofon omikrofon Hdyt chdyt Hyt. )C > r< )( ) i r< )< -I ---- Urnbica i I >1 r 1 HodeHf. 0 Mic. Dykker i Dykker 2 Klokke Fig. 2.5 Four wire prinsippskjema.

26 Fig. 2 6 SEE ROUND ROBIN SPECI.L REQUZREMENTS

27 Il fl -fl N -4 :3-0 c LO :3- :3 0: 1. ni I I- = I :3 (-i ni Fl ( i ci ni oj 0 :3 (ii ni ci ni ci -4 ni

28 MOTTAKLR Lav inngangsimpedans Höy utgangsimpedanse SEN DER Kansant strömgenerator Mikrofon Fig. 2.8 Strdms[oyfe - Prinsippskjema

29 HOYTALER MIKROFON FORSTERKER Fig. 2.9 Strdms[öyfe for kommunikasjon.

30 12V DC Overflate Dykkerklokke 12 VO C Ri R4 12VDC 1+ 12V DC R2 R2 Mikrofon Fig Sftdmstoyfe, separat strdmforsyning

31 12V0 Strdmforsyning overflaten. fra 12VDC. i 1. Ri R R2 R R2 Mikrofon I Overflate Dykkerk takke Dykkerk[akke Fig 2.11 Sh ömstoyfe, strdmtorsyning fra overflaten

32 3 HOVEDKOMPONENTER 3.1 MIKROFON 3.2 KABLER 3.3 UNDERVANNSKONTAKTER 3.4 FORFORSTERKER/KLOKKEUTSTYR 3.5 HELIUMTALEOMFORMER Pro / TKAJRE/Rev.7

33 to 2 3 HOVEDKOMPONENTER 3.2 KABLER Generelt Når et signal blir overført fra dykkermikrofon og frem til høyttaler i dykkerkontrollrom går det ofte via mange forskjellige kabler: Gjennom dykker-navlestreng til koblingskabler og kontakter klokke, via en integrert klokke-navlestreng til koblingsboks ombord i dykkerfartøy. Så via skips-installasjonskabler til klokkekontrollrom, og endelig via koblingsledninger fram til taleomformer. På veien er der enhettige krav hva angår selve signaloverføringen, men miljøkravene gir rom for at det kan brukes høyst forskjellige kabeltyper på de forskjellige etappene Kabeltyper Dykker-navlestreng Det er vanligvis en topars-kabel - vridde skjermete par med en påstøpt polyuretan ytterkappe, som blir benyttet til dykkerens kommunikasjons kabel. Lav vekt og minimum vannmotstand er generelle krav, men for å få frem best mulig signal bør man minimum ha 1 mm leder tverrsnitt ved bruk av tavohmige mikrofoner. 2 For å oppnå strekk- og slitestyrke brukes ofte en polyester-fletting ytterst (f.eks. Jaques Pnew-hydraulics). Sammenkobling mot plugg ved dykker er vanligvis det svakeste punktet på dykker kabelen. Dette er først og fremst pga. mekanisk stress når dykkeren arbeider, men selve skjøten er oftest ikke fagmessig godt nok utført heller. Erfaringsmessig blir ofte en av lederne litt kortere enn de andre inne i skjøten. og derved får den all mekanisk belastning alene. Pro / TKAJRE/Rev.7

34 3 () Vannlekkasje inn i kabelen vil normalt redusere isolasjon mot sjø og belaste signale-t, men med lavohmige anlegg behøver det ikke å medføre annet enn litt heving av støynivået Hovednavlestreng I dykkerklokkens navlestreng skal alle elektriske signaler overføres sammen med krafttilførsel, gass og varmtvanns-slanger. Kommunikasjonssignalene går ofte i to eller flere kabler, gjerne slik at lavnivåsignaler er best mulig skilt fra forsterkede signaler og med de mest kritiske signalene parallelikoblet for økt sikkerhet. Det er vanlig å bruke en ytterkappe av polyuretan-materiale på bevegelige undervannskabler. Polyuretan er imidlertid hygroskopisk og kablene vil derved over tid forandre sine elektriske egenskaper etterhvert som de blir mettet med vann. Polyetylen-isolasjon er svært motstandsdyktig mot vanninntrengning, men det er svært vanskelig å terminere og skjøte slik at dette materialet har bare en begrenset bruk. Det er viktig å kontrollere kabelens kapasitet med jevne mellomrom. øvre anbefalte grense for kapasitet er 500 nf Skipskabler Mellom koblingsboks for navlestreng og klokkekontrollrom blir ofte en standard skipskabel (feks. TCOP) for kommunikasjon brukt. Det har erfaringsmessig fungert bra dersom terminering av skjerm utføres riktig og kabelen ikke legges på kabelstiger sammen med store kraftkabler. Det er også viktig å separere lavnivåsignaler fra forsterkede signal Koblingskabler Siste stykket på veien, fra rekkeklemmer i kontrolirom og fram til taleomformer er det ofte installert kabler av udefinerbar opprinnelse og spesifikasjoner. Reparasjoner, feilsøking og modifikasjoner kan ha medført at skjerming og ruting også er direkte feil, og erfaringsmessig er Pro. 1O85O/26.O2.91-TKA/RE/Re,7

35 4 det mye å hente ved å gjennomføre enhetlige regler for kabeltyper, skjerm ing og ruting i kontrollrom og tavler. Generelt er det å anbefale at skjermede twistede i par kabler brukes for kommunikasjon. De bør monteres på galvaniserte ståltrau (kabelbroer) som kun brukes til signalkabler, eller i alle fall ligge godt separert fra kraftkabler. Hovedjord referansepunkt ligger ofte ved rekkeklemmer i kontrollrom og det er derfor viktig å terminere skjermjord ved rekkeklemme og holde skjermen isolert ved taleomformer Skjøting av kabler For skjøting av undervannskabler finnes en rekke teknikker. Vulk-tape og Scotch-cote er den gamle gode måten, men denne skjøten stiller svært store krav til håndtverkeren slik at alle kabeldeler får lik lengde og dermed lik fordeling av mekanisk belastning. Etter at de enkelte kordeler er koblet og isolert er det viktig at kabelen isoleres og tettes mens den har en viss strekkbelastning slik at skjøten ikke utsettes for forlengelse første gang den blir utsatt for mekanisk belastning under operasjonell bruk. Samme prinsipper gjelder også ved innstøping moulding. Mest anerkjente skjøte-metode for undervannskabler er påstøping av ny polyuretan-kappe over skjøtestedet. Mekanisk vil en slik påstøping fremstå som en fortykkelse av kabelen, og ved riktig utført skjøt kan man oppnå full mekanisk styrke og normal levetid av kabelen. Pro / TKA/RE/Rev.7

36 4 INSTALLASJON/STØYFOREBYGGING 41 GENERELT 4.2 STØYKILDER 4.3 MÅLING AV STØY 4.4 BEKJEMPELSE AV STØY 4.5 JORDSYSTEMER 4.6 KRAFTTILFØRSEL 4.7 SIGNALOVERFØRNG Pro. i 0850/ TKAJRE/Rev. 7

37 - Gnister 2 4 INSTALLASJON/STØYFOREBYGGING 4.1 GENERELT Problemet med støy i elektriske og elektroniske anlegg er ikke nytt og er spesielt fremtredende for skipsanlegg. Begrepet betegnes ofte som elektromagnetisk interferens (EMI). Elektromagnetisk støy skaper ikke bare problemer for dykker kommunikasjon, men også for annet utstyr som er i bruk på et moderne dykkerfartøy, som gassanalysator, overvåkingsutstyr, prosessutstyr, vanlig radiokommunikasjon, DP-anlegg, etc. Elektromagnetisk støy forplanter seg omkring i følgende måter: anlegget vesentlig på - galvanisk, - kapasitiv - induktiv - stråling, dvs, direkte ledningsbundet støy kobling over kabler eller andre anleggsdeler kobling på tilsvarende måter som kapasitiv kobling f.eks. fra radioutstyr eller gnistdannelser 4.2 STØYKILDER Målinger ombord på skip har vist at praktisk talt alt elektrisk og elektronisk utstyr kan produsere støy. De viktigste kildene er: - Kraftelektroniske styringer, som veksel- og likerettere basert på tyristorer. - Pulserende likestrømmer i forbindelse med analoge styringer, måletransmittere av forskjellige typer for trykk, temperatur, nivå osv., med tilhørende strømforsyning. ved ut- og innkobling av reléer, kontaktorer, brytere osv. - Statiske gnistdannelser i lagre og andre roterende eller bevegelige deler. Pro / TKA/RL/Rev 7

Nutec. Prosjekt nr.: Rapportnr.: 8-90 05.10.90 10850

Nutec. Prosjekt nr.: Rapportnr.: 8-90 05.10.90 10850 Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 341600. Telex: 42892 nutec fl Dato: Prosjekt nr.: Rapportnr.: 8-90 05.10.90 10850 Rapportens tittel: Godkjent av:

Detaljer

Eskeland Electronics AS

Eskeland Electronics AS Eskeland Electronics AS Etablert 1993 Adresse: Haugenvn. 10, 1400 Ski Leverandør av: Dataloggere Metalldetektorer Rør og kabelsøkere Lekkasjesøkere Radar for grunnundersøkelser Kurs i ledningsøking og

Detaljer

Treleder kopling - Tredleder kopling fordeler lednings resistansen i spenningsdeleren slik at de til en vis grad kanselerer hverandre.

Treleder kopling - Tredleder kopling fordeler lednings resistansen i spenningsdeleren slik at de til en vis grad kanselerer hverandre. Treleder kopling Tredleder kopling fordeler lednings resistansen i spenningsdeleren slik at de til en vis grad kanselerer hverandre. Dersom Pt100=R, vil treleder koplingen totalt kanselerere virkningen

Detaljer

Studere en Phase Locked Loop IC - NE565

Studere en Phase Locked Loop IC - NE565 Kurs: FYS3230 Sensorer og måleteknikk Gruppe: Gruppe-dag: Oppgave: LABORATORIEØVELSE NR 5 Omhandler: Studere en Phase Locked Loop IC - NE565 Frekvensmodulert sender Mottager for Frequency Shift Keying

Detaljer

Eskeland Electronics AS

Eskeland Electronics AS Eskeland Electronics AS Etablert 1993 Adresse: Rasmus Solbergs vei 1, 1400 Ski Leverandør av: Dataloggere Metalldetektorer Rør og kabelsøkere Lekkasjesøkere Radar for grunnundersøkelser Kurs i ledningsøking

Detaljer

Elektronikk. Elektromagnetiske effekter. Elektronikk Knut Harald Nygaard 1

Elektronikk. Elektromagnetiske effekter. Elektronikk Knut Harald Nygaard 1 Elektronikk Elektromagnetiske effekter Elektronikk Knut Harald Nygaard 1 Parasittiske effekter Oppførselen til mange elektroniske kretser kan påvirkes av elektriske og elektromagnetiske effekter som kan

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070

BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070 BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070 NB: Må lades 4 timer før første gangs bruk (kan testes/brukes under lading)! Versjon juli 2006 Innhold Bruksområder for Falck 1005 StemmeForsterker....

Detaljer

Tolkning av måledata betinger kunnskap om egenskaper ved elektriske apparater. en kort innføring i disse for enkelte utbredte apparater

Tolkning av måledata betinger kunnskap om egenskaper ved elektriske apparater. en kort innføring i disse for enkelte utbredte apparater Tolkning av måledata betinger kunnskap om egenskaper ved elektriske apparater en kort innføring i disse for enkelte utbredte apparater Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Typer

Detaljer

Laboratorieoppgave 8: Induksjon

Laboratorieoppgave 8: Induksjon NTNU i Gjøvik Elektro Laboratorieoppgave 8: Induksjon Hensikt med oppgaven: Å forstå magnetisk induksjon og prinsipp for transformator Å forstå prinsippene for produksjon av elektrisk effekt fra en elektrisk

Detaljer

EMC Elektromagnetisk forenlighet

EMC Elektromagnetisk forenlighet EMC Elektromagnetisk forenlighet v/ Rune Øverland, Trainor Automation AS Dette er andre artikkel i en serie av to. Her tar vi for oss kabelforlegning, nipler og potensialutjevning knyttet til kraft- og

Detaljer

Skjerming og jording av kabler for digital kommunikasjon. hvorfor og hvordan

Skjerming og jording av kabler for digital kommunikasjon. hvorfor og hvordan Skjerming og jording av kabler for digital kommunikasjon hvorfor og hvordan Hvem er vi? Hva gjør vi? PROFIBUS kompetansesenter (internasjonalt akkreditert) Utstrakt kursvirksomhet innen PROFIBUS og PROFINET

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner Bakgrunn For å få vann til marint maskineri og prosessutstyr

Detaljer

KRAV TIL SIKKERHET...

KRAV TIL SIKKERHET... Kabelanlegg Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 KRAV TIL SIKKERHET... 3 2.1 Personsikkerhet... 3 2.1.1 Laserlys... 3 2.1.2 Induserte spenninger... 3 3 ANLEGGSSPESIFIKKE KRAV... 4 3.1 Kabel opphengt

Detaljer

Jording og skjerming i elektro og automatiseringsanlegg Gardermoen 2012 Eric Veng Andersen

Jording og skjerming i elektro og automatiseringsanlegg Gardermoen 2012 Eric Veng Andersen Jording og skjerming i elektro og automatiseringsanlegg Gardermoen 2012 Eric Veng Andersen 1 EMC direktiv 2004/108/EC 2 Elektromagnetisk kompatibilitet EMC (electromagnetic compatibility) - eller forenlighet:

Detaljer

Elektronikk. Elektromagnetiske effekter (3) Elektronikk Knut Harald Nygaard 1

Elektronikk. Elektromagnetiske effekter (3) Elektronikk Knut Harald Nygaard 1 Elektronikk Elektromagnetiske effekter (3) Elektronikk Knut Harald Nygaard 1 Design der EMI er prioritert Inndeling: analoge systemer digitale systemer Elektronikk Knut Harald Nygaard 2 EMI kan reduseres

Detaljer

Kandidaten må selv kontrollerer at oppgavesettet er fullstendig. Innføring skal være med blå eller sort penn

Kandidaten må selv kontrollerer at oppgavesettet er fullstendig. Innføring skal være med blå eller sort penn Side 1 Høgskolen i Oslo Avdelingfor ingeniørutdanning Kandidaten må selv kontrollerer at oppgavesettet er fullstendig. Innføring skal være med blå eller sort penn Les igjennom ~ oppgaver før du begynner

Detaljer

FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON

FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON MOT ELEKTROMAGNETISKE FELT Når man skal bygge nytt, eller rehabilitere, i det 1. århundre bør man så definitivt ta hensyn til MILJØ OG HELSE Gjennom å isolere, spare energi

Detaljer

BALANSERTE KABLER OG PLUGGER

BALANSERTE KABLER OG PLUGGER BALANSERTE KABLER OG PLUGGER XLR/CANON Som regel balansert Dette er den pluggen som regnes som profesjonell standard fordi den er balansert, robust og låsbar. BALANSERTE KABLER OG PLUGGER JACK/PHONE/TRS

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Infrastruktur Regler for bygging Utgitt:

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Infrastruktur Regler for bygging Utgitt: Kabelanlegg Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 KRAV TIL SIKKERHET... 3 2.1 Personsikkerhet... 3 2.1.1 Laserlys...3 2.1.2 Induserte spenninger...3 3 ANLEGGSSPESIFIKKE KRAV... 4 3.1 Kabel opphengt i

Detaljer

Lokalisering av rørledninger

Lokalisering av rørledninger Lokalisering av rørledninger Molde, 5. Oktober 2004 Magne Roaldseth Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal 1 Metoder/utstyr for påvisning av rør Det er i hovedsak to metoder som benyttes

Detaljer

Utgitt/publisert

Utgitt/publisert Alle tidligere Side 1 av 5 KAPITTEL 4 Pos Del/system Kontroll Anvisninger Elektrisk system Visuell På båter bygget og satt i markedet senere enn 16.06.1998 skal alle elektriske motorer (vifter pumper etc)

Detaljer

Korrekt installasjon. Reception with active filter

Korrekt installasjon. Reception with active filter Monteringsanvisning Korrekt installasjon Mottakeren har en IP67 tetting, så utvendig montering er mulig. Men du blir fortsatt anbefalt å montere enheten på et sted som den er beskyttet mot skade fra andre

Detaljer

Koaksialkabel for fremtidens Kabel-TV nett. NEXANS KTV/antennekabel 2008

Koaksialkabel for fremtidens Kabel-TV nett. NEXANS KTV/antennekabel 2008 Koaksialkabel for fremtidens Kabel-TV nett NEXANS KTV/antennekabel 2008 Koaksialkabel Oppbygging: Kabel med senterleder, isolasjon (dielektrikum) og ytre leder (skjerm) som består av en eller flere folier

Detaljer

Kabelanlegg Side: 1 av 5

Kabelanlegg Side: 1 av 5 Kabelanlegg Side: 1 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 MÅLEMETODER... 3 2.1 Kobberkabel... 3 2.1.1 Karakteristisk impedans... 3 2.1.2 Dempning/dempningsforvrengning... 3 2.1.3 Faseforvrengning... 3 2.1.4

Detaljer

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave INSTALLASJONS GUIDE Honda Plug & Play CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Sjekkliste før innstallasjon: Installasjonsguide

Detaljer

Evinrude E-tec (Ikke for ICON) INSTALLASJONSGUIDE Revisjon 2.6 - Norsk versjon

Evinrude E-tec (Ikke for ICON) INSTALLASJONSGUIDE Revisjon 2.6 - Norsk versjon Evinrude E-tec (Ikke for ICON) Revisjon 2.6 - Norsk versjon Evinrude E-tec installasjonsguide Evinrude E-tec CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Checklista før installasjon: Installasjonsguide

Detaljer

Dok.nr.: JD 510 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT

Dok.nr.: JD 510 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT Jording Side: 1 av 13 1 OMFANG...2 2 PROSEDYRE FOR MÅLING AV OVERGANGSMOTSTAND MOT JORD FOR ENKELTELEKTRODER ELLER SAMLING AV ELEKTRODER...3 2.1 Bruksområde...3 2.2 Beskrivelse av metoden...3 2.3 Sikkerhetstiltak...5

Detaljer

OLSEN - OVERDRAG. Tingtec as

OLSEN - OVERDRAG. Tingtec as LSEN - VERDRAG TELEFN VER SKILLETRANSFRMATRER I HYSPENT- G FAREMRÅDER! VERSJN 6M.! Skytterveien 14D Tlf. 71 58 70 60 Fax. 71 58 70 61 For analoge telefoner og nyere modem! LSEN-overdrag, Versjon 6M. SYSTEMBESKRIVELSE

Detaljer

Ulike støypropper Ulike støybilder Ulike kundeønsker

Ulike støypropper Ulike støybilder Ulike kundeønsker Støypropper Ulike støypropper Ulike støybilder Ulike kundeønsker Tilpassende støypropper etter dine behov og ønsker Spesialstøpte propper Her er en kort presentasjon om hver enkelt propp, du kan lese mer

Detaljer

Tilstandskontroll av kabel- og transformatoranlegg. Del 1: Kabel.

Tilstandskontroll av kabel- og transformatoranlegg. Del 1: Kabel. TEKNOLOGI OG METODIKKER Tilstandskontroll av kabel- og transformatoranlegg. Del 1: Kabel. Sverre Hvidsten SINTEF Energi AS Sverre.Hvidsten@sintef.no 1 Innhold Design (12 /24 kv PEX-kabler) Feiltyper Diagnostiske

Detaljer

Teleslyngekoffert med aktiv høyttaler og 2 mikrofoner

Teleslyngekoffert med aktiv høyttaler og 2 mikrofoner Varenr. 1290 Teleslyngekoffert med aktiv høyttaler og 2 mikrofoner Brukerhåndbok Dok. nr.: 0605C Dato: 2016.07.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 I kofferten 3 Tilkoblinger 3 3. Komme

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

«OPERASJONSFORSTERKERE»

«OPERASJONSFORSTERKERE» Kurs: FYS 1210 Gruppe: Gruppe-dag: Oppgave: LABORATORIEØVELSE NR 7 Revidert utgave 18. mars 2013 (Lindem) Omhandler: «OPERASJONSFORSTERKERE» FORSTERKER MED TILBAKEKOBLING AVVIKSPENNING OG HVILESTRØM STRØM-TIL-SPENNING

Detaljer

LABJOURNAL BIRD WATTMETER

LABJOURNAL BIRD WATTMETER LABJOURNAL BIRD WATTMETER Deltakere: Utstyrsliste: 1 stk BIRD Wattmeter med probe for VHF 100-250 MHz - 25W 2 stk lengde RG58 terminert i begge ender 1 stk lengde defekt RG58 (vanninntrengning/korrodert

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Falck 1003 Stemmeforsterker Varenr.: 151 050

BRUKERVEILEDNING for Falck 1003 Stemmeforsterker Varenr.: 151 050 BRUKERVEILEDNING for Falck 1003 Stemmeforsterker Varenr.: 151 050 NB: Må lades 4 timer før første gangs bruk (kan testes/brukes under lading)! Versjon november 2005 Innhold Bruksområder for Falck 1003

Detaljer

Tilstedeværelse av vann / fuktighet og oksygen er en nødvendig forutsetning for korrosjon av stål

Tilstedeværelse av vann / fuktighet og oksygen er en nødvendig forutsetning for korrosjon av stål 1 Produksjon og nedbryting av stål Stål som vi ønsker å bevare Råmateriale jernmalm Rust Tilstedeværelse av vann / fuktighet og oksygen er en nødvendig forutsetning for korrosjon av stål 2 3 Nødvendige

Detaljer

Jording (Ott3) To typer jord: Sterkstrømsjord (sikkerhetsjord) Signaljord

Jording (Ott3) To typer jord: Sterkstrømsjord (sikkerhetsjord) Signaljord Jording (Ott3) To typer jord: Sterkstrømsjord (sikkerhetsjord) Signaljord 1 Jente døde av elektrisk sjokk i sengen Aftenposten Interaktiv 31.08.01 Ei 9 år gammel jente ble fredag funnet død i sengen sin.

Detaljer

Jording i jernbaneanlegg

Jording i jernbaneanlegg Jording i jernbaneanlegg Jernbaneverket Teknologi Jernbaneteknikk Øyvind Stensby, 5. februar 2016 Plan for presentasjonen Introduksjon til elektrisk jernbane og ulike kontaktledningssystemer Lovgrunnlag

Detaljer

Regulerte motordrifter Jording, skjerming og skapbygging

Regulerte motordrifter Jording, skjerming og skapbygging Regulerte motordrifter Jording, skjerming og skapbygging Tema Mekanisk oppbygging Krav til konstruksjon Kapslingsgrad Varmeavgivelse / Kjølekonsepter EMC-korrekt installasjon Sonekonsept Grunnregler for

Detaljer

unngår å bruke meget avanserte og kostbare forsterkere og komponeriter. Dermed slipper man fra bl.a. problemer

unngår å bruke meget avanserte og kostbare forsterkere og komponeriter. Dermed slipper man fra bl.a. problemer J NORGE (i?) [NO] [B] 02, UTLEGNINGSSKRIFT a» J& 163040 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (5i) mt. ci.' G 01 R 19/00, G 01 T 1/29 (83) (21) Patentsøknad nr. 880461 (86) Int. inngivelsesdag og Int.

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

CableBuster. Gratulerer med din nye Cablebuster! Holte. din personlige kabelsøker. Electronics AS.

CableBuster. Gratulerer med din nye Cablebuster! Holte. din personlige kabelsøker. Electronics AS. CableBuster din personlige kabelsøker Gratulerer med din nye Cablebuster! Holte Electronics AS www.holte-electronics.no «Elektronisk ønskekvist» som lar deg høre kabler i bakken Du har nå skaffet deg et

Detaljer

Jordingsanlegg i store transformatorstasjoner

Jordingsanlegg i store transformatorstasjoner Jordingsanlegg i store transformatorstasjoner Tekna / kursdagene 2014 Jording og jordingssystemer. Trond Ohnstad Statnett Teknologi og Utvikling Innhold Utfordringer Maskenett Planering av løsmasse, utlegging,

Detaljer

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 12 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt:

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 12 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: Nødfrakobling Side: 1 av 6 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 TEKNISK LØSNING... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Øvrige krav:... 4 2.2 Tilgjengelighet... 5 2.3 Alarm/overvåkning/vern... 5 2.3.1 Manøvrer nødfrakobling...

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

TFEM, METODE OG INSTRUMENTBESKRIVELSE

TFEM, METODE OG INSTRUMENTBESKRIVELSE TFEM, METODE OG INSTRUMENTBESKRIVELSE 1 Metodebeskrivelse TFEM, (Time and Frequency Electro Magnetic) er en elektromagnetisk metode hvor målingene foregår både i tidsdomenet og i frekvensdomenet. Med NGUs

Detaljer

SKIPPER CS EKKOLODD BRUKERMANUAL. Edition

SKIPPER CS EKKOLODD BRUKERMANUAL. Edition SKIPPER CS-1027 10 EKKOLODD BRUKERMANUAL Edition 20030507 Skipper Electronics A/S Telphone +47 23 30 22 70 Ryensvingen 5 Telefax +47 23 30 22 71 P.O.Box 151, Manglerud E-mail: skipper@skipper.no 0612 Oslo,

Detaljer

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS ALARM FOR OLJE-/BENSINUTSKILLER FOR EN ELLER TO FØLERE TYPE LAL-SRW Art.navn: LAL-SRW-MM-04, KVF - 198703 Art.nr.: OJ 5018 El.nr.: - EAN kode: 5703502410548 GENERELT

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Bruksanvisning. Teleslyngeforsterker med skrankeslynge LIC-Sound Service. Vestfold Audio AS. Art.nr. LIC-SS. HMS art.nr. --

Bruksanvisning. Teleslyngeforsterker med skrankeslynge LIC-Sound Service. Vestfold Audio AS. Art.nr. LIC-SS. HMS art.nr. -- Bruksanvisning Teleslyngeforsterker med skrankeslynge LIC-Sound Service Art.nr. LIC-SS HMS art.nr. -- Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese...

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00 Kabelanlegg Side: 1 av 10 1 Hensikt og omfang...2 2 Funksjonelle krav...3 2.1 Parkabel...3 2.2 Fiberkabel...3 3 Grensesnitt...4 4 Krav til sikkerhet...5 4.1 Personsikkerhet...5 4.1.1 Laserlys... 5 4.1.2

Detaljer

Brukerveiledning. Magna-Trak 100. Søkeutstyr for ferromagnetiske gjenstander

Brukerveiledning. Magna-Trak 100. Søkeutstyr for ferromagnetiske gjenstander Brukerveiledning Magna-Trak 100 Søkeutstyr for ferromagnetiske gjenstander Magna Trak 100 og 102 Innhold Side Introduksjon 2 Bruk 2 Beskrivelse 3 Generell bruk og beskrivelse 3 Avvist sone ("erased") 4

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Det trengs to personer for operere begge utrustningene.

Det trengs to personer for operere begge utrustningene. METODEBESKRIVELSE SLINGRAM Slingram er en elektromagnetisk målemetode med mobil sender og mottaker. Metoden brukes til å kartlegge elektriske ledere i undergrunnen, og egner seg godt for oppfølging av

Detaljer

ELKO Universal Relé er spesielt laget for styring av apparater med kraftige startstrømmer ved innkobling eller høye transientspenninger ved utkobling.

ELKO Universal Relé er spesielt laget for styring av apparater med kraftige startstrømmer ved innkobling eller høye transientspenninger ved utkobling. NB 377 8.1.2009 Rev 1.0 Bruksanvisning for ELKO Universal Relé. RS16 art.nr. 4543 ELKO Universal Relé er spesielt laget for styring av apparater med kraftige startstrømmer ved innkobling eller høye transientspenninger

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR XENONSETT

MONTERINGSANVISNING FOR XENONSETT MONTERINGSANVISNING FOR XENONSETT 1 Innhold s 2 Spesialsokler s 3 Installasjon enkellyskaster (ikke H4 bixenon) s 4 Installasjon bixenon H4, HB5 og H13 s 5 Koblingsdiagram H4 bixenon med to stk pærer s

Detaljer

Batteri. Lampe. Strømbryter. Magnetbryter. Motstand. Potensiometer. Fotomotstand. Kondensator. Lysdiode. Transistor NPN. Motor. Mikrofon.

Batteri. Lampe. Strømbryter. Magnetbryter. Motstand. Potensiometer. Fotomotstand. Kondensator. Lysdiode. Transistor NPN. Motor. Mikrofon. Batteri Lampe Strømbryter Magnetbryter Motstand Potensiometer Fotomotstand Kondensator Lysdiode Transistor NPN Motor Mikrofon Høytaler Ampèremeter 1 1. Sett sammen kretsen. Pass på at motorens pluss og

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

Brukerveiledning. Falck 6709 Mottaker. Varenr: 320 062

Brukerveiledning. Falck 6709 Mottaker. Varenr: 320 062 Brukerveiledning Falck 6709 Mottaker Varenr: 320 062 Innholdsfortegnelse Falck 6709 Mottaker består av:... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Mottaker... 2 Beskrivelse av funksjoner... 2 Montering... 4 Test...

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Bane Regler for vedlikehold Utgitt: 01.04.08

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Bane Regler for vedlikehold Utgitt: 01.04.08 Bane Regler for vedlikehold Utgitt: 01.04.08 Rev.: 4 Kabelanlegg Side: 1 av 11 1 OMFANG...2 2 GENERELT...3 3 LANGLINJEKABEL...4 4 KOAKSIALKABEL/ STRÅLEKABEL...5 5 LOKAL TELEKABEL...6 6 FIBERKABEL...7 7

Detaljer

Annex. Slett merknaden

Annex. Slett merknaden Annex Kommentar nummer Hørings - 722.3.3 Ge Mode er et engelsk begrep. Tilsvarende Kommentarfrist: Dokument: Prosjekt: 13.12.2013 NEK400: 2014 UTKAST Kommentar Forslag til endringer NK64s behandling av

Detaljer

Distanse gjennom vedkubben

Distanse gjennom vedkubben ,QQOHGQLQJ (NVHPSHOSURVMHNW+\GUDXOLVNYHGNO\YHU,QQOHGQLQJ Dette dokumentet beskriver en anvendelse av hydraulikk som er mye i bruk - en vedklyver. Prinsippet for en vedklyver er som regel en automatisering

Detaljer

Mandag Institutt for fysikk, NTNU TFY4155/FY1003: Elektrisitet og magnetisme Vår 2007, uke12

Mandag Institutt for fysikk, NTNU TFY4155/FY1003: Elektrisitet og magnetisme Vår 2007, uke12 nstitutt for fysikk, NTNU TFY4155/FY1003: Elektrisitet og magnetisme Vår 2007, uke12 Mandag 19.03.07 Likestrømkretser [FGT 27; YF 26; TM 25; AF 24.7; LHL 22] Eksempel: lommelykt + a d b c + m Likespenningskilde

Detaljer

IEC 60479 serien. IEC 60479 består av følgende deler under den generelle tittel Virkninger av strøm på mennesker og husdyr

IEC 60479 serien. IEC 60479 består av følgende deler under den generelle tittel Virkninger av strøm på mennesker og husdyr IEC 60479 serien IEC 60479 består av følgende deler under den generelle tittel Virkninger av strøm på mennesker og husdyr Del 1: Generelle forhold Del 2: Spesielle forhold Kapittel 4: Virkninger av vekselstrøm

Detaljer

Industrielle IT- løsninger.

Industrielle IT- løsninger. Industrielle IT- løsninger. Introduksjon Nordkontakt AS er en ingeniørbedrift med automasjon og informasjonsteknologi som spesialområde. Vi leverer produkter og tjenester på alle nivå i foredlingsprosessen,

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Studere en Phase Locked Loop IC - LM565

Studere en Phase Locked Loop IC - LM565 Kurs: FYS3230 Sensorer og måleteknikk Gruppe: Gruppe-dag: Oppgave: LABORATORIEØVELSE NR 5 Omhandler: Studere en Phase Locked Loop IC - LM565 Frekvensmodulert sender og mottager for Frequency Shift Keying

Detaljer

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner 5-1 Virkeområde Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av lavspenningsinstallasjoner med nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 32871 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H04B 3/4 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0426 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 04.11.30 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 02.06.17

Detaljer

TFXP MR Flex. Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk.

TFXP MR Flex. Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk. TFXP MR Flex Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk. Innholdsfortegnelse Datablad... 3 Sammenlikningstabell - luft... 4 Sammenlikningstabeller pr. installasjonsmetode...

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

MULTIKABEL. Multikabel fremtidens kabel. Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel

MULTIKABEL. Multikabel fremtidens kabel. Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel MULTIKABEL Multikabel fremtidens kabel Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel Multikabel - fremtidens kabel Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel Hvorfor en kombinert

Detaljer

Fysikk & ultralyd www.radiolog.no Side 1

Fysikk & ultralyd www.radiolog.no Side 1 Side 1 LYD Lyd er mekaniske bølger som går gjennom et medium. Hørbar lyd har mellom 20 og 20.000 svingninger per sekund (Hz) og disse bølgene overføres ved bevegelser i luften. Når man for eksempel slår

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Partielle utladninger. Typer utladninger. Årsaker til partielle utladninger. Hvorfor bør man ha fokus på partielle utladninger?

INNHOLDSFORTEGNELSE. Partielle utladninger. Typer utladninger. Årsaker til partielle utladninger. Hvorfor bør man ha fokus på partielle utladninger? On-line PD måling INNHOLDSFORTEGNELSE Partielle utladninger Typer utladninger Årsaker til partielle utladninger Hvorfor bør man ha fokus på partielle utladninger? On-line måling Hvorfor on-line PD måling:

Detaljer

DAB i båt. De riksdekkende DAB-nettene er bygget ut med dekning som gir både sjø og land et stort kanaltilbud over hele landet.

DAB i båt. De riksdekkende DAB-nettene er bygget ut med dekning som gir både sjø og land et stort kanaltilbud over hele landet. DAB i båt Overgang fra FM til DAB i Norge I løpet av 2017 vil riksdekkende radio på FM i Norge opphøre og erstattes med digital radio. DAB digital kringkasting innebære flere fordeler for båtfolket, først

Detaljer

Spesialstøpte propper. Her er en kort presentasjon om hver enkelt propp, du kan lese mer utdypende om hver enkelt på de neste sidene.

Spesialstøpte propper. Her er en kort presentasjon om hver enkelt propp, du kan lese mer utdypende om hver enkelt på de neste sidene. Støypropper Tilpassende støypropper etter dine behov og ønsker Spesialstøpte propper Her er en kort presentasjon om hver enkelt propp, du kan lese mer utdypende om hver enkelt på de neste sidene. Alle

Detaljer

1.1.1 Generelt Figur 1.1.1 viser de vanlige sveisemetodene. Vi skal se på de vanligste metodene i forbindelse med sveising av aluminium.

1.1.1 Generelt Figur 1.1.1 viser de vanlige sveisemetodene. Vi skal se på de vanligste metodene i forbindelse med sveising av aluminium. 1.1 Sveisemetoder 1.1.1 Generelt Figur 1.1.1 viser de vanlige sveisemetodene. Vi skal se på de vanligste metodene i forbindelse med sveising av aluminium. SVEISEMETODER SMELTE- ANDRE MOTSTANDS- SVEISING

Detaljer

Brukerhåndbok. Varenr Artikkelnr. UNO-863 HMS-nr.: Høyttaler for TV-lytting Med forsterker og trådløs overføring fra TV

Brukerhåndbok. Varenr Artikkelnr. UNO-863 HMS-nr.: Høyttaler for TV-lytting Med forsterker og trådløs overføring fra TV Varenr. 1561 Artikkelnr. UNO-863 HMS-nr.: 233385 Høyttaler for TV-lytting Med forsterker og trådløs overføring fra TV Brukerhåndbok Dok. nr.: 2438A1 Dato: 2017.04.21 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3

Detaljer

Sammendrag, uke 13 (30. mars)

Sammendrag, uke 13 (30. mars) nstitutt for fysikk, NTNU TFY4155/FY1003: Elektrisitet og magnetisme Vår 2005 Sammendrag, uke 13 (30. mars) Likestrømkretser [FGT 27; YF 26; TM 25; AF 24.7; LHL 22] Eksempel: lommelykt + a d b c + m Spenningskilde

Detaljer

Mercury / MerCruiser SmartCraft - Plug & Play

Mercury / MerCruiser SmartCraft - Plug & Play Mercury / MerCruiser SmartCraft - Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave INSTALLASJONS GUIDE Mercury Plug & Play CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Sjekkliste før

Detaljer

Måleavvik og sporbarhet

Måleavvik og sporbarhet Måleavvik og sporbarhet Målefeil/nøyaktighet, beregningsfeil, kalibrering, måleverdiomformere Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Måleavvik og sporbarhet Måleinstrumentets

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer

Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer Vekselstrøm Kondensatorer 1 Dagens temaer Sinusformede spenninger og strømmer Firkant-, puls- og sagtannsbølger Effekt i vekselstrømkretser Kondesator Oppbygging,

Detaljer

Typiske spørsmål til en muntlig eksamen i IN5490 RF MEMS, 2008

Typiske spørsmål til en muntlig eksamen i IN5490 RF MEMS, 2008 Typiske spørsmål til en muntlig eksamen i IN5490 RF MEMS, 2008 Q1: Mikromaskinering Hva er hovedforskjellen mellom bulk og overflate mikromaskinering? Beskriv hovedtrinnene for å implementere en polysi

Detaljer

Signalkabel type MEBI 4x2x1,5mm 2 Rev.: 0 Utvendig sikringsanlegg Side: 1 av 5

Signalkabel type MEBI 4x2x1,5mm 2 Rev.: 0 Utvendig sikringsanlegg Side: 1 av 5 Utvendig sikringsanlegg Side: 1 av 5 1 SIGNALKABEL TYPE MEBI 1KV 4X2X1,5MM 2...2 1.1 Parkabel...2 1.2 Merking...2 1.3 Jording...3 1.4 Elektriske data...3 1.4.1 Isolasjonsmotstand...3 1.4.2 Ledermotstand...3

Detaljer

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Jording og jordingssystemer Bergen 12.-13. 13. Februar 2008 Tekna Av Øystein Gåserud Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar 1-11 Formål Elektriske

Detaljer

Når kunst møter vitenskap.

Når kunst møter vitenskap. Når kunst møter vitenskap. Et pent utseende er bare begynnelsen. Z n er det perfekte ekteskapet mellom banebrytende teknologi og utsøkt design, det eneste høreapparatet på markedet som tilbyr alt: ekstraordinært

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

INF1411 Obligatorisk oppgave nr. 5

INF1411 Obligatorisk oppgave nr. 5 INF1411 Obligatorisk oppgave nr. 5 Fyll inn navn på alle som leverer sammen, 2 per gruppe (1 eller 3 i unntakstilfeller): 1 2 3 Informasjon og orientering I denne prosjektoppgaven skal du bygge en AM radiomottaker.

Detaljer

GENERELT OM DIMMING NYTTIG INFORMASJON MICRO MATIC GENERELT OM DIMMING. NYTTIGE TIPS Spørsmål og svar vedrørende dimmere og elektroniske trafoer.

GENERELT OM DIMMING NYTTIG INFORMASJON MICRO MATIC GENERELT OM DIMMING. NYTTIGE TIPS Spørsmål og svar vedrørende dimmere og elektroniske trafoer. GENERELT OM DIMMING NYTTIG INFORMASJON GENERELT OM DIMMING Ved dimming av forskjellige lyskilder benyttes prinsippene fasesnitt og faseavsnitt. De aller fleste dimmere har fasesnittregulering på den positive

Detaljer

Frivillig test 5. april Flervalgsoppgaver.

Frivillig test 5. april Flervalgsoppgaver. Inst for fysikk 2013 TFY4155/FY1003 Elektr & magnetisme Frivillig test 5 april 2013 Flervalgsoppgaver Kun ett av svarene rett Du skal altså svare A, B, C, D eller E (stor bokstav) eller du kan svare blankt

Detaljer

Brukerhåndbok Fjernkontroll

Brukerhåndbok Fjernkontroll v1-2013 BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok Fjernkontroll 1. Produktpresentasjon og bruksområde Den trådløse fjernkontrollen for industrielt bruk i HS-serien styrer kodedata og kjørekommandoer ved å bruke hovedkomponenten,

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Banedivisjonen Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.10

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Banedivisjonen Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.10 Kabelanlegg Side: 1 av 13 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 FUNKSJONELLE KRAV... 3 2.1 Parkabel... 3 2.2 Fiberkabel... 3 3 GRENSESNITT... 4 3.1 Balansert... 4 3.2 Halvfelt... 4 4 KRAV TIL SIKKERHET... 5 4.1 Personsikkerhet...

Detaljer