Nutec. Prosjekt nr.: Rapportnr.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nutec. Prosjekt nr.: Rapportnr.: 8-90 05.10.90 10850"

Transkript

1 Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) Telex: nutec fl Dato: Prosjekt nr.: Rapportnr.: Rapportens tittel: Godkjent av: SJEKKLISTER FOR DYKKERKOMMUNIKASJON Klientioppdragsgiver: Klientlkontaktperson referanse: Norsk Hydro, Statoil, BP Norway Limited U.A. H. Mæland, Norsk Hydro, Oljedirektoratet R.Bråthen,Statoil,M. Magnussen, 0. Hansen, BP Norway Ltd. U.A. Arbeidet utført av: Terje Karlsen, Jan M. Tangen R.pportskrivers signatur: Sammendrag: Det finnes pr. i dag ingen fulfgod metode for å avgjøre om et kommunikasjonssystem er godt eller dårlig. Det finnes flere metoder for å måle forståelighet, men dette alene er ikke nok. Forståelighet kan tallfestes, men et godt kommunikasjonssystem for operasjonell dykking må tilfredsstille flere krav enn et visst minimum forståelighetstall. Ved hjelp av en visuell inspeksjon og bruk av sjekklister kan en langt på vei avgjøre om systemet tilfredsstiller visse minimumskrav, og påvise de mest vanlige feil eller mangler. Emneord på engelsk: Diving communication Checklists Emneord på norsk: Dykkerkommuriikasjon Sjekklister ERKLÆRING VED FORDELING: ISBN Fortrolig Graderingen gjelder til: Ant&I sder: X Fri distribusjon :4

2 2 1. INNLEDNING 1.1 BRUKAVSJEKKLISTER 1.2 STATUS 2. SJEKKLISTER 2.1 INSPEKSJON AV KONTROLLROM 2.2 INSPEKSJON AV KABELROM (VÅTROM) OG HOVEDNAVLESTRENG 2.3 INSPEKSJON AV KLOKKE 2.4 INSPEKSJONAVKAMMER 2.5 INSPEKSJON AV HJELMER, MASKER OG HODETELEFONER 2.6 FUNKSJONSTESTAVTRAFIKKFLYT 2.7 TEKNISK KONTROLLNURDERING AV SIGNAL OG STØY I SYSTEMET 2.8 TEKNISK KONTROLL AV JORDINGSSYSTEM OG TERMINERING 2.9 KONTROLL AV VEDLIKEHOLDSRUTINER 2.10 KONTROLL AV DOKUMENTASJON 2.11 KONTROLL AV RESERVEDELER 2.12 NØDPROSEDYRER OG OMKOBLING 2.13 OPPLÆRING OG KOMPETANSE 2.14 KOMMENTARERTILSJEKKLISTER Rapp89O.TKAJRE

3 - planlagt - verifikasjonsprogram 3 1. INNLEDNING Det er vanskelig å avgjøre om et kommunikasjonssystem er godt eller dårlig. Det finnes flere metoder for å måle forståelighet, men dette alene er ikke nok. Forståeligheten kan tallfestes, men et godt kommunikasjonssystem for operasjonell dykking må tilfredsstille flere krav enn et visst minimum forståelig hetstall. Ved hjelp av en visuell inspeksjon og bruk av sjekklister kan en langt på vei avgjøre om systemet tilfredsstiller visse minimumskrav, og påvise de mest vanlige feil eller mangler. 1.1 BRUKAVSJEKKLISTENE I utgangspunktet er det meningen at sjekklistene skal brukes av dykkerteknikerne selv, som en del av et internt kvalitetssikringssystem. Hvordan dette utføres i praksis, er opp til rederiet å bestemme. Sjekklistene kan f.eks. brukes i forbindelse med: - etter vedlikehold verkstedsopphold/ombygginger ( acceptance test ) - Denne utgaven av sjekklisten er ment som et generelt utgangspunkt. Det er viktig at tistene blir tilpasset det aktuelle dykkesystem, slik at de blir korrekt og enkle å bruke. 1.2 STATUS Ved utsjekking kan en benytte følgende status: - Ikke relevant Kontrollen er ikke relevant (f.eks. utstyret ikke finnes). Når sjekklisten er tilpasset et spesifikt dykkesystem, bør denne statusen kunne utgå, idet ikke relevante sjekker fjernes fra listen. Rapp89O.TKAJRE

4 Sjekkpunktet tilfredsstiller alle krav. medfører ingen sikkerhetsrisiko, og er ikke å betrakte som noe avvik. operasjon påbegynnes. 1. Godkjent 2. Mindrefeil. Rettessnarest Det er påvist mindre feil, som bør rettes snarest mulig. Feilen 3. Feil. Rettesføroperasjon Alvorlige feil som er å betrakte som et avvik. Rettes før dykke 4 Hvis det er behov for utfyllende kommentarer, kan en bruke ark. 7.14, og henvise til sjekknr. Rapp89O.TKAJRE

5 2. SJEKKLISTER

6 Ikke Fartøy: STATUS - Revisjon: 4 relevant 1 Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.1 Inspeksjon avkontrolirom Side 1 Av: 2 3 Feil. Rettesføroperasjon G ene reit i Finnes det en utfylit kommunikasjons matrise? 2 Sjekk ergometrisk plassering av utstyr. 3 Sjekk om merking er riktig og forståelig. 4 Er merking utført med tape/tusj? 5 Er merking fastskrudd? 6 Hva er båndopptakers spilletid? 7 Er det foretatt modifikasjoner på utstyret? 8 Er det montert egen-produserte paneler for kommunikasjon? Ved li ke hold sn i vå i Er utstyret fastskrudd? 2 Er brytere og knapper på plass? 3 Er utstyret rent? 4 Mangler blindplater, deksler, etc. 5 Virker alle kontrollamper? Kabelterminering i Går kabler direkte til utstyr eller er de terminert vhja. rekkeklemmer? 2 Er kabler og rekkeklemmer merket? 3 Er kommunikasjonskabler fast på kabel broer? Utførtav: Dato: Godkjentav: Dato:

7 STATUS Fartøy: Revisjon: 4 - Ikke relevant i Godkjent Dato: Mindrefeil.Rettessnarest 2.1 Inspeksjon av kontrollrom Side 2 Av: 2 3 Feil. Rettesføroperasjon 4 Er alle skjermer jordet ved rekkeklemme? 5 Er der en kraftig jordskinne ved rekke klemme? 6 Har jordskinnen mere enn en skrogkontakt? 7 Finnes det løse kabelender? 8 Fines det skjermer som ikke erjordet/ terminert? D Håndverksmessig nivå i Gir utstyret inntrykk av å være produsert og installert på en skikkelig fagmessig måte? Utførtav: Dato: Godkjentav: Dato:

8 STATUS Fartøy Revisjon: 4 - Ikke relevant 1 Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.2 Inspeksjon av kabelrom (våtrom) Side i Av: 3 3 Feil. Rettes før operasjon og hovednavlestreng Ka be I merk in g i Er kablene og koblingsboksene merket slik at man lett kan finne frem? 2 Er hver enkelt leder merket? 3 Er rekke klemmer ordentlig merket slik at der er overenstemmelse mellom rekke klemme og kabel og den enkelte leder og skruklemme? Kabelopplegg i Hvilken kabeltype er brukt mellom kontroll og våtrom? 2 Hvordan er hovedskjerm terminert? 3 Ersignalparene individuelt skjermet? 4 Hvordan er individuell skjerm terminert? 5 Hvilket kvadrat er det på signallederne? 6 Er alle kabler lagt på kabelbroer? 7 Er der separate kabelbroer for lavnivå signalkablerog kraftkabler? 8 Hva er minste avstand mellom parallelt installerte kraft- og kommunikasjons sig nalkabler? Koblingsboks for navlestreng i Erkoblingsboksen lukket og tett? [ Utført av: Dato: Godkjent av: Dato:

9 koblingsboksen? - Revisjon: 4 Ikke relevant i Dato: Godkjent 2 Mindre feil. Rettes snarest 2.2 Inspeksjon av kabelrom (vätrom) Side 2 Av: 3 3 Feil. Rettes før operasjon og hovednavlestreng 2 Har alle kabler pakninger som slutter tett om kablene og låser dem mekanisk? 3 Er der synlig korrosjon inne i Utført av: Dato: Godkjent av: Dato: Hovednavlestreng fagmannsnivå? Stemmer merking med eksisterende boksen? eventuell nødomkobling av kommunikasjonskabler i navlestreng. merket? LFart0Y: STATUS 4 Er der synlig korrosjon på kabelskjermer eller på koblingsskinner? 5 Er det lagt inn ekstra kabellengde for 6 Er kommunikasjonskablene i navlestreng 8 installasjon og kabellister? Er kabelliste for koblingsboks hengt opp i Ved Iikeholds-/håndverksnivå 2 Er der fremmedlegemer i koblingsboksen? Er kabler installert og terminert etter godt i Bærer kabelen tydelig preg av mekanisk slitasje? 2 Har kabelen: a) hel yttterkappe, b) flettet ytterkappe,

10 Fartøy: 2.2 Inspeksjon av kabelrom (våtrom) og hovednavlestreng Revisjon: 4 Dato: Side 3 Av: 3 STATUS - Ikke relevant 1 Godkjent 2 Mindre feil. Rettes snarest 3 Feil. Rettesføroperasjon 3 4 Er det skader eller hull i Er der skader eller hull i ytterkappen? fletting? 5 Er surring og tape i orden og vedlikeholdt? Er der andre synhige tegn på at navlestrengen kan være skadet? Finnes det reserve navlestreng? Er den ferdig terminert? Utført av: Dato: Godkjentav: Dato:

11 Ikke STATUS Fartøy: - Revisjon: 4 relevant 1 Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.3 Inspeksjon av dykkerklokke Side i Av: 2 3 Feil. Rettes før operasjon Klokke nr.: 1 Gir den mekaniske strekkavlastning på hovednavlestreng god beskyttelse av kabel? 2 Er der god mekanisk låsing på kontakter for kom m u ni kasj on s ka be I? 3 Har kommunikasjonskabel separat penetrator i klokken? 4 Er kabling på utsiden fast og beskyttet? 5 Er transduser for nødkommunikasjon montert slik at den får minst mulig ekko og refiekser fra annet utstyr? 6 Er utvendige kabler, kabelfester og undervannskontakter godt vedlikeholdt? 7 Er merking av kommunikasjonsutstyret inne i klokken forståelig og riktig? 8 Sjekk kabler og kontakter for: - Sound - Through power telefon water - Hodetelefoner - Høyttaler 9 Sjekk kontakter i begge ender av dykker navlestreng. 10 Har dykker-navlestreng mye slitasje? il Foreligger det sertifikater på penetratorer? 12 Er det brukt godkjente kabler? (brannhemmende/ikke avgi farlige gasser) 13 Er alle kabler lagt i rør eller på kabelbroer for god mekanisk beskyttelse? Utførtav: Dato: Godkjentav: Dato:

12 STATUS Fartøy: - Revisjon: 4 Ikke relevant 1 Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.3 Inspeksjon av dykkerklokke Side 2 Av: 2 3 Feil. Rettes før operasjon Klokke nr.: 14 Ernoeavutstyretberegnetpå purging. I tilfelle Ja: Blir purging brukt? Når ble det utført lekkasjetest av purging system? 15 Er det brukt plastplugger på noen gjennom føringer i dykkerklokke? 16 Blir batterikapasitet på nødbatteri sjekket regelmessig? Hvordan? 17 Sjekk alle koblingsbokser mht: - merking - skjermer - terminering - fuktighet - korrosjon - overtrykksventiler (begge veier) - kabelopplegg Utført av: Dato: Godkjent av: Dato:

13 STATUS Fartøy: - Revisjon: 4 Ikke relevant 1 Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.4 Inspeksjon av Kammer Side 1 Av: 2 3 Feil. Rettes før operasjon Kammer nr.: 1 Kontroller kabelføring fra kontrollrom til koblingsbokser på/ved kamrene. 2 Er kraftkabler og kommunikasjonskabler separert? 3 Er koblingsboksertette og lukket, og alle kabelgjennomføringer og fastskrudd? 4 Har kommunikasjonskabel separat penetrator til kammeret? 5 Er merking av kommunikasjonsutstyr forståelig og korrekt? 6 Er det brukt kabler av godkjent type inne i kammeret? (brannhemmende/ikke avgi farlige gasser) 7 Kontroller om skjøting av kabel mellom penetratorog installasjonskabel i er av permanent type. kammer 8 Foreligger det sertifikater på penetratorer? 9 Kontroller høyttaler tilkobling, er kabel fagmessig installert mekanisk og elektrisk? 10 Erdetutvendigeskaderellerkorrosjon på h øytta ler? i i Kontroller sound power telefon, er kabler og kontakter i orden? 12 Kontroller hodetelefoner. Er de mekanisk i orden? Er kabler og kontakter i orden? Utført av: Dato: Godkjent av: Dato:

14 Fartøy: 2.4 Inspeksjon av Kammer Kammer nr.: Revisjon: 4 Dato: Side 2 Av: 2 STATUS - Ikke relevant i Godkjent 2 Mindre feil. Rettes snarest 3 Feil. Rettesføroperasjon 13 Sjekk alle koblingsbokser mht: - merking - skjermer - terminering - fuktighet - korrosjon - overtrykksventiler (begge veier) - kabelopplegg Utført av: Dato: Godkjent av: Dato:

15 Ikke STATUS Fartøy: - Revisjon: 4 relevant i Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.5 Inspeksjon av hjelmer, Side i Av: i 3 Feil. Rettes før operasjon maske og hodetelefoner i Kontroller om det er synlig korrosjon på kontaktflatene på tilkoblingspiugg. 2 Kontroller om det er skader i isolasjon på utvendig pigtail. 3 Trekk i lederne fra innsiden av hjelmen for å kontrollere om det er brudd eller nesten brudd i penetrator. 4 Kontroller at koblinger inne i hjelm/maske er hele og at isolasjonen er inntakt. 5 Kontroller mikrofon for synlige skader og korrosjon. 6 Ermikrofonen våt? 7 Kontroller øretelefoner for syn lige skader. 8 Vedlikeholdes hjelmer og masker daglig? 9 Sjekk kontakter i begge ender av dykker navlestreng. 10 Foreligger det sertifikater på penetratorer? Lf0rta Dato: Godkjent av: Dato:

16 Fartøy STATUS Revisjon: 4 - Ikke relevant i Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.6 Funksjonstestavtrafikkflyt Side i Av: i 3 Feil. Rettesføroperasjon i Gjennomgå matrisen praktisk ved å opprette kontakt mellom de aktuelle posisjoner. Vurder hørbar støy og klassifiser linjene subjektivt. i = God 2 = Akseptabelt, men litt støy 3 = Sjenerende støy 4 = Ikke akseptabelt Utførtav: Dato: Godkjentav: Dato:

17 STATUS [_Faøy: - Revisjon: 4 Ikke relevant i Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.7 Teknisk kontroll/vurdering av Side i Av: i 3 Feil. Rettes før operasjon sig nal og støy i systemet Kontroller kanaler med (3) sjenerende og (4) ikke akseptabel støy fra sjekk 2.6 med oscilloskop. Vurder om støyen er generert akustisk og plukket opp av mikrofon. 2 Kontroller med oscilloskop støyfrekvens for å detektere opprinnelse/årsak. a) = 50Hz nettbrum eller video overhøring b) = 100 Hz DC kraftforsyning eller - elektronisk kontroll av AC-utstyr. c) ved høyere signifikante frekvenser må man sjekke overhøring av puls repetisjonsfrekvenser (PRF) fra radar, sonarpingere og lignende. 3 Mål støy-amplitude og opprett så kommunikasjon på normalt talenivå på linjen. Mål taleamplitude. Noter forholdstallet mellom signal og støy. NB: Taleomformere som bruker tale pitch puls fortrigging vil være spesielt følsomme for støy som ligner pitch pulser( Hz) Utførtav: Dato: Godkjentav: Dato:

18 Fartøy: STATUS - Revisjon: 4 Ikke relevant i Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.8 Teknisk kontroll avjordingssystem Side i Av: 1 3 Feil. Rettes før operasjon og terminering av skjermen i Definer hvordan utstyrsrack erjordet. 2 Definer om kommunikasjonsutstyret er aktivt jordet (med enjordiedning). 3 Definer om kommunikasjonsutstyr erjordet til AC-jord. 4 Definer om kommunikasjonsutstyr erjordet til DC-jord. 5 Er DC-kraftforsyninger aktivt jordet? 6 Mål med et ohm-meter om skjerm på signalkabler er terminert andre steder enn ved taleomformer. Utført av: Dato: Godkjent av: Dato:

19 [ Fartøy: STATUS Revisjon: 4 - Ikke relevant 1 Godkjent Dato: Mindrefeil.Rettessnarest 2.9 Kontroll av vedlikeholdsrutiner Side 1 Av: 1 3 Feil. Rettes før operasjon 1 Finnes det et planlagt vedlikeholdssystem for kommunikasjonsanlegget? 2 Finnes det en oversiktlig komponentliste? 3 Finnes det vedlikeholdsrutiner for alle komponentene, evt. for hvor mange? 4 Er vedlikeholdsrutinene fulgt opp (arbeids ordrer, planlegging, utførelse, komponent historie?) 5 Er ansvarsforholdet klart for oppfølging av vedlikehold? 6 Hvem er overordnet ansvarlig? 7 Hvem er ansvarlig for den praktiske utførelse? 8 Finnes dettekniske sjekklister som skal utføres før hvert dykk? 9 Blir det hovedsaklig kun utført vedlikehold etter at det har oppstått feil? 10 Foreliggerdetanbefalingerfra leverandørene om vedlikeholdsrutiner og feilsøking? Utført av: Dato: Godkjent av: Dato:

20 STATUS Fartøy: - Revisjon: 4 Ikke relevant i Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.10 Kontrofl avdokumentasjon Side i Av: i 3 Feil. Rettes før operasjon i Erdetetsentralttegningsarkiv? 2 Foreliggerdetentegningsoversiktfor kommu ni kasjonssystemet? 3 Erdetinstruksjonsbøker/tegningerforalle installasjoner i kommunikasjonssystemet? 4 Er tegninger/instruksjonsbøker oppbevart og registrert på en skikkelig måte? 5 Erdetlettåfinnefremitegningssystemet? 6 Er det rutiner for oppretting av tegninger og koblingslister? 7 Er det noen som har ansvaret for oppretting av dokumentasjon? 8 Blir oppretting utført på en skikkelig måte? 9 Blir revisjoner påført tegningene? 10 Finnes det flere sett med dokumentasjon? 11 Hvis det finnes eget-produsert utstyr (koblingspaneler etc.) finnes det tegninger på dette? 12 Foreta en stikkprøve ved å følge etsignal fra begynnelse til slutt, og kontroller at det er mulig å følge signalet ut fra eksisterende do ku mentasj on. Utførtav: Dato: Godkjentav: Dato:

21 Ikke STATUS Fartøy - Revisjon: 4 relevant 1 Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.11 Kontroll av reservedeler Side 1 Av: i 3 Feil. Rettes før operasjon i Finnes det et reservedelsiager ombord? 2 Finnes det en oversikt over reservedeler til kom m u ni kasj on sa ni egg et? 3 Er det foretatt en behovsevaluering? 4 Er dykketekniker fornøyd med reservedels statusen? 5 Er det reservedeler nok ombord til å kunne opprettholde en sikker kommunikasjon ved feil på anlegget? 6 Mangler det kritiske komponenter? Hvilke? 7 Blir reservedelene oppbevart på en forsvarlig måte? 8 Er det en oversikt over plugger/kontakter som er i bruk, og hva som er i reserve? Utførtav: Dato: Godkjentav: Dato:

22 muligheter for 2 Blir det utført øvelser? svikt? 2.12 Nødprosedyrerog omkobling Side i Av: i 3 Feil. Rettes før operasjon ( Fartøy: Dato: STATUS i Godkjent relevant Ikke Dokref: Utførtav: Dato: Godkjentav: Dato: 4 Er det reserve-enheter/omkoblings 6 Hvor lang tid tar det å etablere 5 Synes nødprosedyrer og omkobling til i Er det nødprosedyrer for kommunikasjons kraner, etc. til kammerkompleks til klokke reserve-enheter? 3 Er det et fast opplegg for omkobling til - kommunikasjon - kommunikasjon - båndopptaker - bro - vinsjkontrolt - arbeidsstasjoner, nødkommunikasjon til klokke? reserve-enhet å være tilfredsstillende? Revisjon: 4-2 Mindre feil. Rettes snarest

23 Fartøy 2.13 Opplæring og kompetanse Revisjon: 4 Dato: Side 1 Av: 1 STATUS - Ikke relevant 1 Godkjent 2 Mindre feil. Rettes snarest 3 Feil. Rettesføroperasjon Utføres vedlikeholdet av personell med elektronisk utdannelse eller kurs innen elektronikk? Har utstyrsfabrikanten tilbud om kurs på utstyret? Har vedlikeholdstekniker vært på kurs? Menerteknikerneatdeerfaglig kompetent til å utføre vedlikehold på utstyret? Utførtav: Dato: Godkjentav: Dato:

24 STATUS Fartøy: Revisjon: 2 - Ikke relevant i Godkjent Dato: Mindrefeil.Rettessnarest 2.14 Kommentarertil sjekklister Side 1 Av: 1 3 Feil. Rettes før operasjon Nr. Ref. Kommentarer Utført av: Dato: Godkjent av: Dato:

25 Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) Telex: nutec n Dato: Prosjekt nr.: Rapportnr.: Rapportens tittel: Godkjent av: SJEKKLISTER FOR DYKKERKOMMUNIKASJON Klientioppdragsgiver: Klientlkontaktperson referanse: Norsk Hydro, Statoil, BP Norway Limited U.A. H. Mæland, Norsk Hydro, Oljedirektoratet R.Bråthen,Statoil,M. Magnussen, 0. Hansen, BP Norway Ltd. U.A. Arbeidet utført av: Terje Karlsen, Jan M. Tangen R.pportskrivers signatur: ) Sammendrag: Det finnes pr. i dag ingen fullgod metode for å avgjøre om et kommunikasjonssystem er godt eller dårlig. Det finnes flere metoder for å måle forståelighet, men dette alene er ikke nok. Forståelighet kan tallfestes, men et godt kommunikasjonssystem for operasjonell dykking må tilfredsstille flere krav enn et visst minimum forståelighetstall. Ved hjelp av en visuell inspeksjon og bruk av sjekklister kan en langt på vei avgjøre om systemet tilfredsstiller visse minimumskrav, og påvise de mest vanlige feil eller mangler. Emneord på engelsk: Diving communication Checklists Emneord på norsk: Dykkerkommunikasjon Sjekklister ERKLÆRING VED FORDELING: ISBN: Fortrolig Graderingen gjelder til: Antall sider: [ X Fri distribusjon 24

26 2 1. INNLEDNING 1.1 BRUKAVSJEKKLISTER 1.2 STATUS 2. SJEKKLISTER 2.1 INSPEKSJON AV KONTROLLROM 2.2 INSPEKSJON AV KABELROM (VÅTROM) OG HOVEDNAVLESTRENG 2.3 INSPEKSJON AV KLOKKE 2.4 INSPEKSJON AV KAMMER 2.5 INSPEKSJON AV HJELMER, MASKER OG HODETELEFONER 2.6 FUNKSJONSTESTAVTRAFIKKFLYT 2.7 TEKNISK KONTROLIJVURDERING AV SIGNAL OG STØY SYSTEMET 2.8 TEKNISK KONTROLL AV JORDINGSSYSTEM OG TERMINERING 2.9 KONTROLL AV VEDLIKEHOLDSRUTINER 2.10 KONTROLL AV DOKUMENTASJON 2.11 KONTROLL AV RESERVEDELER 2.12 NØDPROSEDYRER OG OMKOSLING 2.13 OPPLÆRING OG KOMPETANSE 2.14 KOMMENTARERTILSJEKKLISTER Rapp89O.TKAJRE

27 - verifikasjonsprogram - Ikke - planlagt - etter forstå el i g h etsta Il. Det er vanskelig å avgjøre om et kommunikasjonssystem er godt eller dårlig. INNLEDNING BRUKAVSJEKKLISTENE Rapp89OTKA/RE 1.2 STATUS dykkerteknikerne selv, som en del av et internt kvalitetssikringssystem. nok. Forståeligheten kan tallfestes, men et godt kommunikasjonssystem Det finnes flere metoder for å måle forståelighet, men dette alene er ikke I utgangspunktet er det meningen at sjekklistene skal brukes av kan f.eks. brukes i forbindelse med: for operasjonell dykking må tilfredsstille flere krav enn et visst minimum Hvordan dette utføres i praksis, er opp til rederiet å bestemme. Sjekklistene Ved hjelp av en visuell inspeksjon og bruk av sjekklister kan en langt på vei avgjøre om systemet tilfredsstiller visse minimumskrav, og påvise de mest vanlige feil eller mangler. viktig at tistene blir tilpasset det aktuelle dykkesystem, slik at de blir korrekt og enkle å bruke. Denne utgaven av sjekklisten er ment som et generelt utgangspunkt. Det er Ved utsjekking kan en benytte følgende status: tilpasset et spesifikt dykkesystem, bør denne statusen kunne utgå, idet ikke Kontrollen er ikke relevant (f.eks. utstyret ikke finnes). Når sjekklisten er relevante sjekker fjernes fra listen. verkstedsopphold/ombygginger vedlikehold ( acceptance test ) relevant

28 4 1. Godkjent Sjekkpunktettilfredsstiller alle krav. 2. Mindre feil. Rettes snarest Det er påvist mindre feil, som ber rettes snarest mulig. Feilen medfører ingen sikkerhetsrisiko, og er ikke å betrakte som noe avvik. 3. Feil. Rettesføroperasjon Alvorlige feil som er å betrakte som et avvik. operasjon påbegynnes. Rettes før dykke Hvis det er behov for utfyllende kommentarer, kan en bruke ark. 7.14, og henvise til sjekknr. Rapp89O.TKAJRE

29 2. SJEKKLISTER

30 Ikke STATUS Fartøy: - Revisjon: 4 relevant 1 Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.1 Inspeksjon av kontrollrom Side 1 Av: 2 3 Feil. Rettes før operasjon Generelt 1 Finnes det en utfyllt kommunikasjons matrise? 2 Sjekk ergometrisk plassering av utstyr. 3 Sjekk om merking er riktig og forståelig. 4 Er merking utført med tape/tusj? 5 Er merking fastskrudd? 6 Hva er båndopptakers spilletid? 7 Er det foretatt modifikasjoner på utstyret? 8 Er det montert egen-produserte paneler for kommunikasjon? Ved likeholdsn ivå 1 Er utstyret fastskrudd? 2 Er brytere og knapper på plass? 3 Er utstyret rent? 4 Mangler blindplater, deksler, etc. 5 Virker alle kontrollamper? Kabelterminering 1 Går kabler direkte til utstyr eller er de terminertvhja. rekkeklemmer? 2 Er kabler og rekkeklemmer merket? 3 Er kommunikasjonskabler fast på kabel broer? Utførtav: Dato: Godkjentav: Dato:

31 Ikke STATUS Fartøy: - Revisjon: 4 relevant 1 Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.1 nspeksjon avkontrollrom Side 2 Av: 2 3 Feil. Rettesføroperasjon Nr. Ref Sjekkpunkt Kommentar Status 4 Er alle skjermer jordet ved rekkeklemme? 5 Er der en kraftig jordskinne ved rekke klemme? 6 Har jordskinnen mere enn en skrogkontakt? 7 Finnes det løse kabelender? 8 Fines detskjermer som ikke er jordet] terminert? D Håndverksmessig nivå 1 Gir utstyret inntrykk av å være produsert og installert på en skikkelig fagmessig måte? Utført av: Dato: Godkjent av: Dato:

32 STATUS Fartøy: Revisjon: 4 - Ikke relevant i Godkjent Dato: Mindrefeil.Rettessnarest 2.2 Inspeksjon av kabelrom (våtrom) Side i Av: 3 3 Feil. Rettes før operasjon og hovednavlestreng Kabelmerking 1 Er kablene og koblingsboksene merket slik at man lett kan finne frem? 2 Er hver enkelt leder merket? 3 Er rekke klemmer ordentlig merket slik at der er overenstemmelse mellom rekke klemme og kabel og den enkelte leder og skruklemme? Kabelopplegg i Hvilken kabeltype er brukt mellom kontrollog våtrom? 2 Hvordan er hovedskjerm terminert? 3 Ersignalparene individuelt skjermet? 4 Hvordan er individuell skjerm terminert? 5 Hvilket kvadrat er det på signallederne? 6 Er alle kabler lagt på kabelbroer? 7 Er der separate kabelbroer for lavnivå signalkablerog kraftkabler? 8 Hva er minste avstand mellom parallelt installerte kraft- og kommunikasjons signalkabler? Koblingsboks for navlestreng i Er koblingsboksen lukket og tett? Utført av: Dato: Godkjent av: Dato:

33 STATUS Fartøy: Revisjon: 4 - Ikke relevant 1 Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.2 Inspeksjon av kabeirom (våtrom) Side 2 Av: 3 3 Feil. Rettes før operasjon og hovednavlestreng 2 Har alle kabler pakninger som slutter tett om kablene og låser dem mekanisk? 3 Er der synlig korrosjon inne i koblingsboksen? 4 Er der synlig korrosjon på kabeiskjermer eller på koblingsskinner? 5 Er det lagt inn ekstra kabellengde for eventuell nødomkobling av kommunikasjonskabler i navlestreng. 6 Er kommunikasjonskablene i navlestreng merket? 8 Stemmer merking med eksisterende installasjon og kabellister? Er kabelliste for koblingsboks hengt opp i boksen? i Ved li keholds-/håndverksn ivå Erderfremmedlegemer i koblingsboksen? 2 Er kabler installert og terminert etter godt fagmannsn ivå? i Hovednavlestreng Bærer kabelen tydelig preg av mekanisk slitasje? 2 Harkabelen: a) hel yttterkappe, b) f lettet ytterkappe, Utførtav: Dato: Godkjentav: Dato:

34 STATUS Fartøy: Revisjon: 4 - Ikke relevant 1 Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.2 Inspeksjon av kabeirom (våtrom) Side 3 Av: 3 3 Feil. Rettes før operasjon og hovednavtestreng 3 Er det skader eller hull i ytterkappen? 4 Er der skader eller hull i fletting? 5 Ersurring og tape i orden og vedlikeholdt? 6 Er der andre synlige tegn på at navlestrengen kan være skadet? 7 Finnes det reserve navlestreng? 8 Er den ferdig terminert? Utførtav: Dato: Godkjentav: Dato:

35 hovednavlestreng god beskyttelse av kabel? navlestreng. - Through - Sound kom m u ni k a sj on s ka be I? 2 Er der god mekanisk låsing på kontakter for i Gir den mekaniske strekkavlastning på Klokke nr.: c 2 Mindrefeil.Rettessnarest Fartøy: Dato: Godkjent Revisjon: 4 - relevant Ikke STATUS 2.3 Inspeksjon av dykkerklokke Side 1 Av: 2 3 Feil. Rettes før operasjon Utført av: Dato: Godkjent av: Dato: 10 Har dykker-navlestreng mye slitasje? 11 Foreligger det sertifikater på penetratorer? 12 Er det brukt godkjente kabler? 13 Er alle kabler lagt i rør eller på kabelbroer 4 Er kabling på utsiden fast og beskyttet? 5 Ertransduserfornødkommunikasjon 6 Er utvendige kabler, kabelfester og 7 Er merking av kommunikasjonsutstyret inne 8 Sjekk kabler og kontakter for: 9 Sjekk kontakter i begge ender av dykker penetrator i klokken? 3 Har kommunikasjonskabel separat montert slik at den får minst mulig ekko og refiekser fra annet utstyr? undervannskontakter godt vedlikeholdt? i klokken forståelig og riktig? - Høyttaler - Hodetelefoner for god mekanisk beskyttelse? (brannhemmende/ikke avgi farlige gasser) power telefon water

36 Fartøy: STATUS Revisjon: 4 ikke relevant i Godkjent Dato: Mindrefeil.Rettessnarest 2.3 Inspeksjon av dykkerklokke Side 2 Av: 2 3 Feil. Rettes før operasjon Klokke nr.: 14 Er noe av utstyret beregnet på purging. I tilfelle Ja: Blir purging brukt? Når ble det utført lekkasjetest av purging system? 15 Er det brukt plastplugger på noen gjennom føringer i dykkerklokke? 16 Blir batterikapasitet på nødbatteri sjekket regelmessig? Hvordan? 17 Sjekk alle koblingsbokser mht: - merking - skjermer - terminering - fuktighet - korrosjon - overtrykksventiler (begge veier) - kabelopplegg Utførtav: Dato: Godkjentav: Dato:

37 Er de mekanisk i orden? høyttaler? sep a re rt? er av permanent type. farlige gasser) Kammer nr.: 1 Godkjent relevant Ikke Utførtav: Dato: Godkjentav: Dato: 10 Er det utvendige skader eller korrosjon på 11 Kontroller sound power telefon, er kabler 12 Kontroller hodetelefoner. 4 Har kommunikasjonskabel separat 5 Er merking av kommunikasjonsutstyr C Dato: Er det brukt kabler av godkjent type inne i 7 Kontroller om skjøting av kabel mellom 8 Foreligger det sertifikater på penetratorer? 2.4 Inspeksjon av Kammer Side 1 Av: 2 3 Feil. Rettes før operasjon 9 Kontroller høyttalertilkobling, er kabel kabelgjennomføringer og fastskrudd? 1 Kontroller kabelføring fra kontrollrom til forståelig og korrekt? koblingsbokser på/ved kamrene. penetrator til kammeret? 2 Er kraftkabler og kommunikasjonskabler kammeret? (brannhemmende/ikke avgi 3 Er koblingsbokser tette og lukket, og alle penetratorog installasjonskabel i kammer fagmessig installert mekanisk og elektrisk? og kontakter i orden? Er kabler og kontakter i orden? Revisjon: 4 - Fartøy STATUS 2 Mindre feil. Rettes snarest

38 c STATUS Fartøy: Revisjon: 4 - Ikke relevant i Godkjent Dato: Mindrefeil.Rettessnarest 2.4 Inspeksjon av Kammer Side 2 Av: 2 3 Feil. Rettes før operasjon Kammer nr.: 13 Sjekk alle kobtingsbokser mht: - merking - skjermer - terminering - fuktighet - korrosjon - overtrykksventiler (begge veier) - kabelopplegg Utført av: Dato: Godkjent av: Dato:

39 STATUS Fartøy: Revisjon: 4 Ikke relevant 1 Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.5 Inspeksjon av hjelmer, Side 1 Av: 1 3 Feil. Rettes før operasjon maske og hodetelefoner 1 Kontroller om det er synlig korrosjon på kontaktflatene på tilkoblingsplugg. 2 Kontroller om det er skader i isolasjon på utvendig pigtail. 3 Trekk i lederne fra innsiden av hjelmen for å kontrollere om det er brudd eller nesten brudd i penetrator. 4 Kontroller at koblinger inne i hjeim/maske er hele og at isolasjonen er inntakt. 5 Kontroller mikrofon for synlige skader og korrosjon. 6 Ermikrofonen våt? 7 Kontroller øretelefoner for synlige skader. 8 Vedlikeholdes hjelmer og masker daglig? 9 Sjekk kontakter i begge ender av dykker navlestreng. 10 Foreligger det sertifikater på penetratorer? Utført av: Dato: Godkjent av: Dato:

40 ( STATUS Fartøy: Revisjon: 4 - Ikke relevant i Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.6 Funksjonstest av trafikkflyt Side 1 Av: i 3 Feil. Rettes før operasjon i Gjennomgå matrisen praktisk ved å opprette kontakt mellom de aktuelle posisjoner. Vurder hørbar støy og klassifiser linjene subjektivt. i = God 2 = Akseptabelt, men litt støy 3 = Sjenerende støy 4 = Ikke akseptabelt Utført av: Dato: Godkjent av: Dato:

41 STATUS Fartøy: - Revisjon: 4 Ikke relevant 1 Godkjent Dato: Mindre feil. Rettes snarest 2.7 Teknisk kontroll/vurdering av Side i Av: i 3 Feil. Rettes før operasjon sig nal og støy i systemet Kontroller kanaler med (3) sjenerende og (4) ikke akseptabel støy fra sjekk 2.6 med oscilloskop. Vurder om støyen er generert akustisk og plukket opp av mikrofon. 2 Kontroller med oscilloskop støyfrekvens for å detektere opprinnelse/årsak. a) = 50 Hz nettbrum eller video overhøring b) = 100 Hz DC kraftforsyning eller elektronisk kontroll av AC-utstyr. c) = ved høyere signifikante frekvenser må man sjekke overhøring av puls repetisjonsfrekvenser (PRF) fra radar, sonarpingere og lignende. 3 Mål støy-amplitude og opprett så kommunikasjon på normalt talenivå på linjen. Mål taleamplitude. Noter forholdstallet mellom sig nal og støy. NB: Taleomformere som bruker tale pitch puls for trigging vil være spesielt følsomme for støy som ligner pitch pulser( Hz) Utførtav: Dato: Godkjentav: Dato:

Nutec. I I Fortrolig. Graderingen gjelder til: X Fri distribusjon NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S

Nutec. I I Fortrolig. Graderingen gjelder til: X Fri distribusjon NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 341600. Telex: 42892 nutec fl Rapport nr.: 2 5-90 Rapportens tittel: Dato: Prosjekt nr.: 26.02.91 10850 Godkjer

Detaljer

Nutec I I NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 26-94 Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: 28.03-95 21045-2. Rapportens tittel:

Nutec I I NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 26-94 Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: 28.03-95 21045-2. Rapportens tittel: Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postbob 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex: 42892 nntec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 26-94 Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: 28.03-95

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

Peter Andersson Elenergi Vg1 elektrofag

Peter Andersson Elenergi Vg1 elektrofag Peter Andersson Elenergi Vg1 elektrofag Oppgavebok 2009, Elforlaget, NELFO 2. utgave / 1. opplag Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven og fotografiloven, eller i strid med avtaler

Detaljer

DSB s instruks overfor DLE i 2012

DSB s instruks overfor DLE i 2012 DSB s instruks overfor DLE i 2012 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2012 videreføres ordningen med kontroll av nyere installasjoner (som innebærer at ressursen på periodisk

Detaljer

NORSOK STANDARD Utgave 1, april 2011

NORSOK STANDARD Utgave 1, april 2011 NORSOK STANDARD U-103N Utgave 1, april 2011 Petroleumsrelaterte bemannede undervannsoperasjoner inshore Denne NORSOK-standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

INTERNKONTROLL PÅ ELEKTRISKE INSTALLASJONER FOR TROLLTUN BORETTSLAG SYSTEMATISK HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID

INTERNKONTROLL PÅ ELEKTRISKE INSTALLASJONER FOR TROLLTUN BORETTSLAG SYSTEMATISK HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID INTERNKONTROLL PÅ ELEKTRISKE INSTALLASJONER FOR TROLLTUN BORETTSLAG SYSTEMATISK HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID Trolltun Nøklesvingen Bølerlia Deres ref: Håvard Johansen Vår ref: Patrick Pedersen Sted,..08

Detaljer

Engbo thruster system

Engbo thruster system Engbo thruster system XF stern modeller Installasjons- og brukermanual XF60SR XF90SR XF130SR According to NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00165 FCC ID: R78-RC-01 R78-ECU-01 XF Rev. 6, 2011-03-10 Page

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

Rapport. Hendelser med brann i elektriske anlegg. Årsaksforhold og tiltak

Rapport. Hendelser med brann i elektriske anlegg. Årsaksforhold og tiltak NBL A237 Åpen Rapport Hendelser med brann i elektriske anlegg Årsaksforhold og tiltak Forfattere Karolina Storesund Anne Steen Hansen, Bodil Aamnes Mostue, Christian Sesseng SINTEF NBL as Materialer og

Detaljer

HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG

HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG EL. ANLEGG Direktiveier pr. 01.01.2015 Harry Myklebust Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Prosjektplan PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 2013 Eksamen BIM-I BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 Oppgavearket SykeBIM 31.05.2013 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 1 1 Oppgavearket... 3 2 Intro...

Detaljer

Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer?

Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer? Oppsummering av 14 tilsyn i 2008 i henhold til blodforskriften Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer? tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2009 MARS 2009 Rapport

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG.

STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG. STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG. Innledning. Strøm hva er det? Støm er transport av elektroner fra et elektrisk potensial

Detaljer

Sanitærinstallasjoner og vannskadesikkerhet Bruk av lekkasjestoppere

Sanitærinstallasjoner og vannskadesikkerhet Bruk av lekkasjestoppere Oppdragsgiver Finansnæringens Fellesorganisasjon, FNO SINTEF Byggforsk Oslo Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no

Detaljer

HDL-BUS PRO INSTALLASJON. Utgave 2, Januar 2014

HDL-BUS PRO INSTALLASJON. Utgave 2, Januar 2014 PRAKTISKE TIPS TIL FORBEREDELSE AV EN HDL-BUS PRO INSTALLASJON Utgave 2, Januar 2014 Dette er ikke en komplett guide til alt man trenger å kunne for å installere et HDL-BUS Pro anlegg, så vi anbefaler

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner

EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner FoU-prosjekt nr 50087 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Sluttrapport Versjon 1.0 (11.12.98) FoU-prosjekt ADMINISTRATIVT ANSVARLIG STATSBYGG (NAVN, DATO OG SIGN.) Morten Ryjord PROSJEKTANSVARLIG STATSBYGG

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 02/09 JUNI 2009 ÅRGANG 38

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 02/09 JUNI 2009 ÅRGANG 38 75 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 02/09 JUNI 2009 ÅRGANG 38 FORORD Det siste året har vært preget av stor aktivitet på regelverksutvikling i DSB. En av bærebjelkene

Detaljer

Fagskolen Tinius Olsen

Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen PROSJEKTRAPPORT 2014: Trailer Anti Brake Av Utarbeidet av: Edin Abelseth Frode Fjøslid Simensen Kim Stian Næss Klasse: 2FBI Antall sider: 42 Vedlegg: 14 Innlevert dato: 02.06.2014

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer