STYRETS ÅRSMELDING 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS ÅRSMELDING 2014"

Transkript

1 STYRETS ÅRSMELDING 2014 Seniornett Norges formål er å fremme seniorenes deltagelse i IKT-samfunnet. Seniornett skal bidra til at personer over 55 år skal mestre IKT slik at de kan klare seg selv i dagens mer og mer selvbetjente teknologisamfunn. Seniornett Norge er en uavhengig, ideell organisasjon, en forening hvor alle kan bli medlem og være med på å fremme foreningens formål. Foreningen er landsdekkende, har kontor i Dronningensgate 6 i Oslo og har eget nettsted Foreningen har de følgende hovedvirksomhetsområder: - Opprettelse av Seniornett klubber - Informasjon, kommunikasjon - Opplæring, klubbservice, medlemmer - Sponsorater, finansiering - Myndighetskontakt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har invitert Seniornett til å være en av de sentrale aktørene i sitt «Digital Deltagelse 2017»-prosjekt. Prosjektets mål er å få ytterligere minst seniorer på nett innen I tillegg til å ivareta og øke sin etter hvert etablerte virksomhet fra tidligere år, så er Seniornett involvert i flere prosjekter og tiltak innen velferdsteknologien både som rådgivere, ombud for seniorene og som forsøkspersoner. Flere klubber er nå også involvert i arbeidet. Vi er i hvert tilfelle invitert inn av private og offentlige instanser til å delta i tidlige faser i prosjektene for der å representere seniorene sett fra den digitale system-siden, og for å danne oss et bilde av hva vi kan gjøre og hva det er ønskelig at vi i vår forening bidrar med. Foreningens prioriteringer og arbeid følger Handlingsplan som er forankret i prosjektet FREMTID og Perspektivplan 2020 som ble vedtatt på Landsmøtet i Fremdriften har været god som relatert til de målbare kriteriene som antall nye klubber (27 mot planlagt 30) og antall nye medlemmer (900 mot planlagt 800). ORGANISASJON Styreleder Aase Fagerhaug Valgt for 2 år i 2014 Styremedlemmer: Britt Turid Valhammer Valgt for 2 år i 2013 Arne Sølvberg Gjenvalgt for 2 år i 2013 Bjørn Jakobsen Valgt for 2 år i 2013 Ivar Weidal Valgt for 2 år i 2014 Jan Balstad Gjenvalgt for 2 år i 2013 Ingeborg Bø Gjenvalgt for 2 år i 2014 Sverre Fosse Valgt for 2 år i 2014 Styrets Årsmelding 2014 Side 1

2 Geir Arge er i 2014 valgt som observatør for de ansatte og frivillige ved hovedkontoret Styret har hatt 8 styremøter. Styremedlemmene har deltatt i flere prosjekt-/arbeidsgrupper og nedlagt arbeid i forbindelse med revidering av vedtektene, myndighetskontakt og administrative oppgaver. Tore Langemyr Larsen er ansatt som daglig leder i 100 % stilling Kirsten Moe er ansatt i 100 % stilling som kontorleder Judith Nilsen er ansatt i 80 % stilling som prosjektleder for klubbdannelser Joop Cuppen er ansatt i 100 % stilling som prosjektleder for klubbdannelser Roar Kristiansen er ansatt i 100 % stilling som kursinstruktør Barbro Iren S. Halvorsen er ansatt i 100 % stilling som kursinstruktør og kurskoordinator I tillegg har foreningen hatt flere praksisplasser uten kostnader. Inklusive styret, har Seniornett sentralt en gruppe på 20 frivillige seniorer som i snitt arbeider 1 4 dager pr. uke ut ifra kontoret. Styret vil benytte anledningen til å takke for den store innsatsen til de styremedlemmer som gikk ut av styret i 2014: Ingeborg Moræus Hanssen som styrets leder gjennom mange fra 2006 til Ingeborg har tatt foreningen fra å være en liten organisasjon med 10 klubber og rundt medlemmer og til Seniornett Norge av i dag med over 200 klubber og nærmere medlemmer totalt. Hun har vært meget sentral i oppbyggingen av foreningen som nå blir sett på som en meget seriøs aktør som får stadig mer fokus på sitt viktige arbeid - eksemplifisert gjennom at nå er en stor del av Seniornett Norges finansiering forankret i Statsbudsjettet. Ivar Leveraas - som gjennom sin store innsats for foreningen i en årrekke både i og utenfor styret. Han er bl.a. far til foreningens vedtekter, og Stein Andreassen som har bidratt aktivt gjennom flere år i Styret og har startet klubb i Elverum i Hedmark i tillegg til å ha ledet prosjektet FREMTID. Samarbeidet med Norsk Pensjonistforbund (NPF) og Nasjonalforeningen for Folkehelsen fortsetter, men gir færre nye klubbdannelser etterhvert. Derimot har vi innledet et fruktbart samarbeid med Norges frivilligsentraler som resulterer i mange nye klubber. Seniornett har bidratt med fagartikler i noen nummer av NPFs avis Pensjonisten under året. Videre fortsetter vi samarbeidet med Senter for Seniorpolitikk og Statens Seniorråd. Seniornett er med i flere EU- og andre nasjonale prosjekter: MobileSage som utvikler hjelpeprogrammer for smart-telefoner, T&Tnet som utvikler hjelpeprogrammer for reisende, PIA utvikling av video hjelpeprogrammer til personlig bruk (hvordan operere vaskemaskinen etc.), NetPOWER! som utvikler seniortilpassede sosiale medier, E-NoFalls som er et temanettverk innen EU og der forebygging av fall gjennom elektroniske hjelpemidler, velferdsteknologi, står sentralt. DILP støtteapparat for pårørende til demenspasienter gjennom bruk at IKT-systemer og andre prosjekter. Seniornetts deltakelse i prosjektene har som målsetning å påvirke utformingen nye produkter og systemer i en seniorvennlig retning. I samarbeid med Seniornett Asker har Seniornett fått bevilget midler til to stipendier som skal benyttes i 2015 til å kartlegge i mer detalj hvorfor seniorene ikke ønsker å bli digitale borgere. Hovedvirksomhetsområdene: Styrets Årsmelding 2014 Side 2

3 OPPRETTELSE AV SENIORNETTKLUBBER. Utbyggingen av nettverket av lokale klubber er fortsatt en høyt prioritert virksomhet, men har vist seg å kreve betydelige ressurser. Innsatsen har vært på høyt nivå hele året. Utviklingen bedømmes som meget positiv og foreningens spesielle klubbsatsninger har gitt gode resultater. Initiativ i form av foreningens egen kursvirksomhet på mange steder har vært et vellykket hjelpe-middel for å fremme lokal klubbetablering. Pr. 1. januar 2015 er det 205 klubber etablert og ca. 20 til er under etablering. I løpet av 2014 tilkom 27 nye klubber i foreningen. I løpet av 2014 ble det gjennomført spesielle klubb-seminarer over store deler av landet. INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON. SENIORNETT-AVISEN utkom tre ganger med større utgaver i løpet av 2014: i mai og som vanlig den største avisen til SeniorSurf-dagen i september. I tillegg kom det ut avis i desember. Surfavisen ble distribuert (opplag ) til medlemmer, møteplasser, biblioteker og seniorsentre rundt i landet. Avisen inneholder en blanding av reportasjer om seniorenes bruk av internett og veiledende stoff. Innholdet får stadig økende positiv tilbakemelding i rapportene fra lesere og møteplasser. SENIORSURFDAGEN ble avviklet 11. september. Det deltok 197 som var en nedgang fra året før (266). Årets SeniorSurf dag hadde som tema «-er jeg en digital borger?». Hovedåpningen var med Statssekretær Paul Chaffey i Kommunal og Moderniseringsdepartementet på Majorstuen Deichmannske bibliotek i Oslo. Mange av klubbene avholder sine egne «surfedager» på andre tidspunkter. NETTSTEDET har hatt et jevnt antall besøk i løpet av det siste året. Som for avisen, inneholder nettstedet en kombinasjon av reportasjer, aktuelt og faglig stoff, foruten informasjon om styrets arbeid og annen intern Seniornett-informasjon. Nettstedet er blitt utbygd videre med egne info-sider for de lokale klubbene. Foreningens nettsted utvikles kontinuerlig ettersom teknologien og våre behov endrer seg i stadig økende tempo. Hele Seniornettportalen gjennomgår en kontinuerlig oppfriskning og forenkling, noe som har gitt bra respons på antall besøkende. Dette arbeidet pågår også i MÅNEDSBLADET fortsettes å sendes ut og får meget god mottakelse. Den sendes ut på e-post til klubber og medlemmer. Inneholder nyheter og nyttige temaer innen vår digitale hverdag. STUDIEFORBUNDET FOLKEUNIVERSITETET opptok Seniornett Norge som medlem for 7 år siden. Medlemskapet her betyr at hele Seniornett med alle klubbene er berettiget til statsstøtte i forbindelse med opplæring av seniorer. Seniornett Norge mottok kr. i støtte for de kursene som ble holdt fra sentralt hold og kr. gikk tilbake til de klubbene som har rapportert sine aktiviteter. Som medlem av et studieforbund har alle Seniornettklubbene krav på gratis bruk av datarom i alle landets skoler og egnede rom i offentlige bygninger når de ellers er ledige. OPPLÆRING, KLUBBSERVICE, MEDLEMMER. Foreningens grunnkurs møter fortsatt en noe sviktende etterspørsel. Forklaringen er delvis de nye Styrets Årsmelding 2014 Side 3

4 digitale verktøyene som er introdusert, smarttelefon og nettbrett og delvis at det er Internett som fenger (og ikke mapper, Word etc.) Med nye digitale bokser må man lære seg å peke og ikke flytte mus og klikke! Foreningen har tatt høyde for dette og har utviklet et antall temakurs som lærer opp i nettbank, Facebook, foto, slektsforskning, Skype etc. Og nye kurs for de ulike nettbrettene som er kommet og har fått god mottakelse. Igjen er rundt seniorer ble lært opp av klubbene og Seniornett sentralt i løpet av Dette er igjen et imponerende antall! Bare fra sentralt hold er det avholdt vi rundt 100 kurs. Foreningen har nå i underkant av medlemmer. Dette vil forhåpentligvis øke noe i takt med at antallet klubber øker. Vår samarbeidspartner, NextGenTel, gir alle klubbene gratis bredbånd der det finnes muligheter samt tilbud om rabatter på bredbåndstilknytninger til alle Seniornetts medlemmer. Det er videre inngått en avtale med mobilleverandøren Phonero om fordelaktige mobiltilbud til medlemmer. ColorLine gir oss fortsatt noen midler øremerket for opplæring av pensjonister i Osloregionen. Samarbeidet med DukaPC fortsetter. SPONSORATER, FINANSIERING. Offentlig støtte i 2014 (fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet) beløp seg til 3,3 mill. kr. Dette representerte en god oppgang fra 2013 og tidligere og ga rom for en videre satsning slik at lokal-klubb-prosjektet kunne fortsette. To særdeles viktige private samarbeids- og finansieringskilder i 2014 var igjen ColorLine og Microsoft Corp som bidro med både midler og et stort volum med gratis programvare til klubber. Samarbeidet med øvrig privat næringsliv fortsatte. NextGenTel bidro med tilbud om gratis bredbånd til klubbene. ColorLine sponser opplæringen. Phonero gir klubber og medlemmer gunstige mobiltelefon abonnementer. Regnskap og økonomi. Regnskapet viser driftskostnader på kr Samlede inntekter var kr Samlet fri egenkapital ved årets utgang er kr Årets overskudd var kr. 256 (etter finansinntekter) mot budsjettert overskudd på kr. 13 det vil si noe høyere enn forventet. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Styret mener at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Styret oppfatter foreningens interne arbeidsmiljø som godt. Det har i 2014 vært normalt sykefravær blant kontorets ansatte med unntak av en ansatt som har vært sykmeldt hele året. Virksomheten forårsaker ikke ytre forurensning. Seniornett Norge har 3 kvinner og 5 menn i Styret (pluss en mannlig observatør) og 50% kjønnsfordeling blant de fast ansatte. Videre er det tilnærmet lik kjønnsfordeling også blant alle de frivillige. Seniornett Norge har kontinuerlig flere praksisplasser der halvparten er dekket av medarbeidere med innvandrerbakgrunn. 1/3 av de faste ansatte har innvandrerbakgrunn. MYNDIGHETSKONTAKT. Seniornett Norge deltar i regjeringens satsning «Digital Deltakelse 2017». Styrets Årsmelding 2014 Side 4

5 Oslo, 29. april, 2015 Aase Fagerhaug Styreleder Ingeborg Bø Styrets nestleder Brit Turid Valhammer Sverre Fosse Arne Sølvberg Jan Balstad Bjørn Jakobsen Styrets Årsmelding 2014 Side 5

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 ÅRSBERETNING FOR 2012 Styrets sammensetting Etter valget i 2011 har styret hatt følgende sammensetning: Navn Funksjon På valg Bjørn Jakobsen Leder 2013 Arild Kjærås Sekretær - valgt for 2 år i 2012 2014

Detaljer

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng Oslo, mars 2014 AL. 2013 Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge 3.2 Sekretariat 7 4.2 Ny generalsekretær 8 4.7 Crosswall 9 4.8 BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag 8 4.3 Ungdomssatsing 9 4.4 Nytt medlemssystem

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Prosjektrapport SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Forord «Dette var kjempegøy! Jeg kan ikke huske sist jeg hadde det så gøy.» Dette sitatet fra en mannlig bowler oppsummerer godt hva

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Virksomhetsplan 2013

Virksomhetsplan 2013 Virksomhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 2 Formål...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud Årsmelding 2013 HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud 1 Innhold: Innledning 1.0 Administrasjon og drift av HANEN i 2013 2.0 Hovedstyret og arbeidsutvalget 3.0 Økonomi 4.0 Medlemssaker bransjearbeid

Detaljer

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel Vi i vel NYTT MAGASIN OM NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN Vi i vel Utgiver: VELforbundet Krogsrudvegen 229 N-2223 Galterud Tlf: 09685 post@dittvel.no Vi i vel Magasin for nærmiljø og lokalsamfunn Nr. 1 2011 Ansvarlig

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Årsberetning 2013 Vedtatt i samkommunestyret den 16.05.2014

Årsberetning 2013 Vedtatt i samkommunestyret den 16.05.2014 Vedtatt i samkommunestyret den 16.05.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering... 5 2.4

Detaljer

Innholdsfortegnelse Fakta om Norsk Helsenett SF... 2 Forord v/styreleder... 3

Innholdsfortegnelse Fakta om Norsk Helsenett SF... 2 Forord v/styreleder... 3 Årsrapport 2010 Innholdsfortegnelse Fakta om Norsk Helsenett SF... 2 Forord v/styreleder... 3 Organisering og styring... 4 Organisering av Norsk Helsenett SF... 5 Måloppnåelse 2010... 6 Etterord v/administrerende

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT NÆRVÆR 01.06.05 30.06.07 MANDAL KOMMUNE. Av prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Siren.vetnes.johannessen@mandal.kommune.

SLUTTRAPPORT PROSJEKT NÆRVÆR 01.06.05 30.06.07 MANDAL KOMMUNE. Av prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Siren.vetnes.johannessen@mandal.kommune. SLUTTRAPPORT PROSJEKT NÆRVÆR 01.06.05 30.06.07 MANDAL KOMMUNE Av prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Siren.vetnes.johannessen@mandal.kommune.no 1 Bakgrunn Mandal kommune hadde i 2006 1192 ansatte fordelt

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR HUSEIERNES LANDSFORBUND 2008

ÅRSBERETNING FOR HUSEIERNES LANDSFORBUND 2008 ÅRSBERETNING FOR HUSEIERNES LANDSFORBUND 2008 1. Landsmøtet 2008 HLs landsmøte 2008 ble avholdt 6. 7. juni på Hotell Caledonien i Kristiansand. Landsmøtet bestod av 91 stemmeberettigede delegater. I tillegg

Detaljer