Velkommen til samling for beitelag. Oktober 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til samling for beitelag. Oktober 2012"

Transkript

1 Velkommen til samling for beitelag Oktober 2012 Opning v/jarle Helland, leiar beiteutvalet Frå BA til foreining eller samvirke? v/svanhild Aksnes, FMLA Kaffe/mat Beiteprosjektet: - Resultat frå spørjeundersøking 2011 v/svanhild Aksnes - Radiobjeller v/leif Trygve Berge, NLRH 1

2 Info om organisert beitebruk på nett: Velg: Landbruk Jordbruk Organisert beitebruk 2

3 Info på nett om val av organisasjonsform: 3

4 Selskap med begrensa ansvar, BA? 83 av beitelaga i Hordaland er BA (dei som fekk tilskot i 2011) Omtrent 250 lag med BA i navnet per i dag i Hordaland (beitelag, veilag, sameie, båtlag, grunneierlag m.v.) Bakgrunn: 1. Jan 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. Eksisterende SA, andelslag og lign. ble pålagt å tilpasse seg innen 5 år, dvs innen Foretaksregisteret tok utgangspunkt i at alle BA ville falle inn under samvirkeloven og måtte endre til SA og sendte ut brev om dette med samme frist. 4

5 Brønnøysundregistra Brønnøysundregistrene utvikler og driver mange av samfunnets viktigste registre og elektroniske løsninger. (for eksempel ektepaktregisteret, enhetsregisteret, foretaksregisteret, jegerregisteret, partiregisteret osv.) Forvaltning av Altinn, samordning av data i offentlig sektor og veiledningstjenester er sentrale oppgaver som gjør hverdagen enklere for næringslivet. Brønnøysundregistrene er Norges sentrale registeretat. I tillegg til en rekke forskjellige statlige elektroniske registre, står Brønnøysundregistrene for flere andre tjenester. 5

6 Enhetsregisteret: Er et samordningsregister Åpnet i 1995 og er et svært viktig effektiviseringstiltak i forvaltningen! Inneholder grunndata om enheter som har registreringsplikt i offentlige registre (NAV, MVA, foretaks-, SSBs bedrifts-, skattedirektoratets-, stiftelses- og konkursregisteret). Tildeler 9-sifret org.nummer som identifiserer enhetene. Sørger for at opplysningene samles på ett sted og oppdaterer grunndata i andre registre. Gratis å registrere! Ble krav i 2003 om at alle som var tilskuddsberettigede måtte ha org.nr for å kunne motta tilskutt fra staten dvs minimum registrering i enhetsregisteret. ALLE FORETAK OG TILSKUDDSMOTTAKERE MÅ REGISTRERES HER! 6

7 Foretaksregisteret: Alle næringsdrivende foretak plikter å registrere seg her, andre foretak kan registrere seg her på frivillig grunnlag. Registrering her gir foretaket rett til å drive næringsvirksomhet! Et av de viktigste formålene med registeret er å sikre klarhet i ansvarsforholdene. Det skal ikke være tvil da medlemmene i styret, daglig leder og revisor må skrive under på at det har påtatt seg ansvaret. Endringer i ansvarsforhold må straks meldes inn til registeret. SA plikter å registrere seg her Foreninger skal registreres dersom de driver med næringsvirksomhet Gebyr ved registrering kr (elektronisk) / (innsending på papir) 7

8 Momenter til vurdering Antall medlemmer? Omfanget av den økonomiske virksomheten i dag, og i nær framtid? Formue av nevneverdig størrelse? MVA-grensa? Beitelag er vanligvis bare etablert for å fremme medlemmenes felles interesser i forbindelse med samarbeid i beiteområdet. Næringsvirksomhetsbegrepet: at det utøves en viss aktivitet av økonomisk karakter, av en viss varighet og med et visst omfang. 8

9 Forening? Trenger bare registrering i enhetsregisteret så lenge foreningen ikke driver næringsvirksomhet. Er beitelaget kun etablert for å fremme medlemmenes felles interesser i forbindelse med samarbeid i beiteområdet? Er ikke regulert av egen lov, men må ha vedtekter og stiftelsesdokument. MVA grensen for forening? - MVA-grensen er omsetning på kr siste 12 mnd - men skatteloven gir fritak for mindre sammenslutninger uten erverv som formål unntak for skatteplikt inntil kr

10 Samvirke? Egen lov samvirkeloven! Samvirke er en sammenslutning med hovedformål å fremme de økonomiske interessene til medlemmene gjennom deres deltakelse i virksomheten. Krav til blant annet: - Må meldes til foretaksregisteret innen tre mnd etter stiftelsesmøtet - Skriftlit medlemsinnmelding og medlemsregister - Maks utmeldingsfrist tre mnd, men kan ha lengre dersom tungtveiende grunner dette må gå fram av vedtektene. - Foretaksnavn skal inneholde ordet samvirkeforetak eller SA - Passer der to eller flere vil etablere et foretak med begrenset personlig ansvar og risiko. 10

11 Hvordan gå fra BA til forening? Innkalle til årsmøte / ekstraordinær generalforsamling Føre protokoll fra møtet med: vedtak om nedleggelse av BA vedtak om opprettelse av forening valg av styre til foreninga Utarbeide nye vedtekter (nsg har laget mal, gå gjennom og gjør evt justeringer) Stiftelsesdokument (dette kan gå fram av protokoll fra årsmøtet) Fylle ut 2 stk samordnet registermelding hovedblankett - blankett om oppløsing av BA - blankett om oppretting av forening Send til Brønnøysundregistra (protokoll og stiftelsesdokument, vedtekter, 2 stk blanketter) 11

12 Hvordan gå fra BA til SA? Innkalle til årsmøte / ekstraordinær generalforsamling Føre protokoll fra møtet med: vedtak om endring av organisasjonsform til SA valg av styre til SA Vurdere om det blir SA med eller uten andelsinnskudd Utarbeide nye vedtekter (nsg har laget mal, gå gjennom og gjør evt justeringer) Fylle ut 1 stk samordnet registermelding hovedblankett - Fyll ut blankett om endring Send til Brønnøysundregistra (protokoll, vedtekter, 1 stk blankett, evt argumentasjon for lengre utmeldingsfrist) 12

13 NSG har utarbeidet forslag til vedtekter for: - Forening - Samvirke uten andelsinnskudd - Samvirke med andelsinnskudd Vi gikk gjennom vedtekter for forening på møta. Disse ble sett opp mot de «gamle vedtektene» og om det var vesentlige forskjeller i forslagene til vedtekter for Samvirke. 13

14 Vedtekter for beitelag organisert som forening 1 Beitelagets navn Navn Adresse Opprinnelig opprettet DATO og disse vedtektene vedtatt DATO erstatter forrige vedtekter av DATO..eller disse vedtektene er vedtatt i stiftelsesmøte DATO 2 Formål...beitelag skal samle beitebrukere innen området for i fellesskap å legge forholdene til rette for en best mulig utnytting av utmarksbeite, redusere tap av dyr og sikre dyrenes velferd gjennom organisert tilsyn, organisert sanking og andre målrettede fellestiltak. Kommentar: 1 og 2 er omtrent akkurat like som tidligere 14

15 Vedtekter forening (2) 3 Medlemskap Åpent! Alle med beiterett, eller som leier beiterett dersom kapasitet. Gratis Det skal ikke koste noe å være medlem. Deler utgifter etter dyretall Evt avgift per dyr skal fastsettes av årsmøtet. Verdiene blir i beitelaget Ikke kompensasjon når noen går ut av beitelaget. Tapt beiterett fører til opphørt medlemsskap Taper et medlem sin beiterett gjennom salg av eiendom eller utleie av beiterett, skal medlemskapet opphøre ett år etter at skriftlig melding om dette er kommet til styret i beitelaget. Kommentar: Nytt i forhold til «gamle vedtekter»: ikke krav på kompensasjon (koster ingenting å bli medlem og skal ikke betales kontingent). Vedtektene for Samvirke er like bortsett fra at det ikke står at det er gratis i SA med andelsinnskudd. 15

16 Vedtekter forening (3) 4 Forpliktelser Arbeidsplikt etter antall dyr: i arbeidet med tilsyn, sanking og andre fellestiltak fastlagt av årsmøtet og styret. Pålagt arbeidsinnsats utover dette kan belønnes. I hovedsankinga og ettersankinga skal hvert medlem stille med 1 person for de første 50 sauene, 2 personer inntil 100 sauer og deretter 1 person per påbegynte 100 sauer. Medlemmer som ikke stiller med nok mannskap kan ilegges dagbøter fastsatt av styret. Juster her dersom andre dyreslag! 5 Anvendelse av årsoverskudd = egenkapital 6 Regnskapsår og signaturbestemmelser Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret. Beitelaget forpliktes av styrets leder og et styremedlem. Kommentar: Innmelding i beitelag innebærer at man aksepterer å delta i det arbeidet som styret og årsmøtet fastlegger. 5 om anvendelse av årsoverskudd er nytt og var ikke med i de gamle vedtektene. 16

17 Vedtekter forening (4) 7 Årsmøte og andre medlemsmøter i beitelaget Her er det foreslått standard opplegg for organisasjoner, gir ryddighet: Årsmøtet er beitelagets øverste myndighet. Innkalling med minst 14 dagers varsel med saksliste, kun saker som står oppført i innkallingen kan tas opp. Hvert medlem i beitelaget har bare én stemme Det skal være årsmøte: Ordinært årsmøte skal avholdes i mars måned hvert år. Saker som skal behandles har frist 1. februar. Tilpass evt tidspunkt og frist for melding av saker. Det skal føres protokoll over årsmøtet og andre medlemsmøter i beitelaget. Kommentar: «Standard» opplegg og omtrent likt for alle versjoner av vedtektene som nsg har foreslått, både gamle og nye. 17

18 Vedtekter forening (5) forts. 7 Årsmøte og andre medlemsmøter Årsmøtet skal standard saker, men husk: Behandle årsmelding og regnskap Drøfte arbeidet for inneværende år og budsjett Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer sett gjerne denne til null! Foreta valg av; styreleder styremedlemmer varamedlemmer revisor valgkomité Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen. Kommentar: I styret er det kun valg på leder. 18

19 Vedtekter forening (6) 8 Tillitsvalgte Beitelaget skal ha et styre bestående av 2 til 5 medlemmer etter vedtak av årsmøtet. Leder velges for ett år. Styremedlemmer velges for to år, men det første året velges et medlem for ett år. Dermed er to medlemmer av styret på valg hvert år. Det velges to varamedlemmer til styret. Disse velges for ett år. Valgkomitéen består av to medlemmer. ja, dette kan være vanskelig i praksis, men sammensetting av styret er viktig og bør vurderes. Revisor innehar vervet inntil ny velges i hans sted. Kommentar: Revisors jobb vil ofte være av begrenset karakter. Han/hun bør derfor bare velges når styret eller medlemmene ønsker det, eller han selv ønsker å trekke seg. 19

20 Vedtekter forening (7) 9 Styret Styret skal: Innkalle til årsmøtet og evt medlemsmøter. Utarbeide årsmelding og regnskap. Utarbeide arbeidsplan og budsjett for Utarbeide og sende søknad om tilskudd. Se til at nødvendige avtaler og tillatelser er på plass. Arbeide for en rasjonell og forsvarlig forvaltning av fellesskapsressursene i samsvar med lagets formål. Utføre arbeid som årsmøtet eller andre medlemsmøter pålegger dem. Kommentar: I den grad styret består av partall, må det være regler for stemmelikhet. 20

21 Vedtekter forening (8) 10 Overtredelse og disiplinærforføyninger Dersom et medlem handler i strid med beitelagets vedtekter eller lovbestemmelser kan styret gi advarsel. Ved gjentagelse eller alvorlige overtredelser, kan styret gjøre ilegge gebyr eller ekskludere. Eksklusjon kan gjøres tidsbegrenset. Medlemmet skal ha hatt anledning til å uttale seg. Kommentar: Det må være noen virkemidler dersom et eller flere medlemmer opptrer mot beitelagets eller øvrige regler. Det vør være vanlig praksis med advarsel og mulighet for å uttale seg eksklusjon er dramatisk. Ved å sette kort uttalefrist bidrar dette til raskere avklaring. 21

22 Vedtekter forening (9) 11 Nedlegging Årmøtet og 2/3 flertall blant de frammøtte Er det verdier i beitelaget skal det overføres til andre som vil drive med organisert beiting / landbruksmyndighetene i kommunen eller fylket. 12 Tvister Som før (konfliktråd evt domstol) 13 Ikrafttredelse Vedtektene og senere vedtektsendringer trer i kraft straks. Kommentar: Stemmetallet bør bindes mot de frammøtte for å unngå blokkering dersom ikke 2/3 av lagets totale medlemstall møter. Beitelaget er pålagt å bruke tilskudd fra staten til å fremme den organiserte beitebruken i området gjennom felles tiltak! 22

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ANDELSEIERMØTE

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ANDELSEIERMØTE Andelslaget Bilkollektivet SA Postboks 2190 Grünerløkka 0505 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt 6 Tlf: 47861010 bk.oslo@bilkollektivet.no www.bilkollektivet.no Oslo, 10. september, 2012 Til alle andelseiere

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Lov for Sandvollan idrettslag

Lov for Sandvollan idrettslag stiftet 25. juli 1920 Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Forslag til årsmøte 2014. Godkjent av Nord Trøndelag idrettskrets pending. Endringshistorikk se vedlegg 1. I. INNLEDENDE

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt.

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt. Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG Lov for Nordreisa idrettslag 1, stiftet 17.09.46, med senere endringer, senest av 28.02.87 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Asker Trial Klubb (ATK)

Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb 1, stiftet 1999, Vedtatt 25. januar 2006 med senere endringer, senest av 14. februar 2012. Godkjent av Akershus Idrettskrets den 9. mars 2012.

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer