- vi holder kulturarven levende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- vi holder kulturarven levende"

Transkript

1 - vi holder kulturarven levende

2

3 NIKU årsrapport 2005 ISBN:?????????? Postadresse: Boks 736 Sentrum, 0105 Oslo Tlf Faks: E-post: Internett: Redaktør: Knut Sørlie Layout og trykk: Vestfjorden Grafisk AS Innhold Direktøren har ordet side 4 Styrets årsberetning side 5 Årsregnskap side 7 Noter side 9 NIKUs visjon og målsetting side 13 Publikasjoner og annen formidling side 14 Publikasjoner og annen formidling side 8

4 Styrelederen har ordet 2005 ble et viktig år for NIKU. Det var året da stortingsmeldingene om kulturminner og om forskning ble lagt frem til politisk behandling. I begge tilfeller er disse blitt fulgt opp med økte satsinger i Statsbudsjettet, som på sikt bedrer NIKUs rammevilkår og oppdragsgrunnlag. Kulturminnemeldingen viser en sterk samfunnsinteresse for kulturminner som en rikdom og et potensial for sosial og økonomisk verdiskaping. Og forskningsmeldingen bekrefter ambisjonen om å bringe Norge opp på nivå med andre OECD-land hva angår investering i forskning. Begge meldinger fremhever NIKUs unike rolle som forskningsmiljø på kulturminnefeltet. Men likevel klarer ingen av meldingene å legge opp til økt satsing på forskning som kan styrke forutsetningene for å ta vare på kulturminnene. Her gjenstår det utfordringer før Norge kommer opp på internasjonalt nivå. For NIKU som fremtidsrettet forskningsmiljø er det viktig å ikke bare levere forskningsbaserte tjenester. NIKUs forskere må gis bedre anledning til å videreutvikle den forskning, som skal gi kunnskapsgrunnlaget for fremtidens forvaltning av kulturminnene. Dette forutsetter at kulturminner som forskningsfelt prioriteres på lik linje med annen miljøforskning. de siste tre årene. Økonomien er fremdeles sårbar overfor svikt i etterspørselen, men vi har økt produksjonen og redusert driftskostnadene. Nå er vi klare for å møte de nye resultatkrav til forskningsinstituttene, som en del av oppfølgingen til forskningsmeldingen. Blant de faglige høydepunktene hentet fra nærmere 67 publikasjoner, 589 oppdrag og 66 foredrag i 2005 skal vi særlig nevne: Avslutningen av tre strategiske instituttprogrammer Konserveringsplanen for Munch-museets samling. Avslutningen av DEMOTEC overvåkingsprosjekt. Forprosjekt for utvikling og bevaring av historisk by i Bangladesh. Avslutning av konservering av altertavlen fra Rollag. Og ikke minst, NIKU gjorde opp status over 11 års virksomhet i 2005 med utgivelsen av den populærvitenskapelige boken Kulturminner, en ressurs i tiden. Boken uttrykker NIKUs mål: Vi holder kulturarven levende! NIKU har i 2005 hatt nær og god kontakt med viktige premiss- og oppdragsgivere med tanke på å sikre en god arbeidsdeling, brukerorienterte tjenester og forskning, og gode langsiktige rammebetingelser. I denne sammenheng bør spesielt kontakten med Stortingets miljø- og energikomité, Miljøverndepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Riksantikvaren, Kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon samt Norges forskningsråd trekkes frem ble også året da vi merket at NIKU fikk uttelling for den store snuoperasjonen vi har gjennomført i løpet av

5 STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Norsk instituttfor kulturminneforskning NIKU har de siste årene vært igjennom en omfattende endringsprosess og virksomheten tok et nytt skritt i riktig retning i Faglig sett ble det vunnet og gjennomført mange spennende prosjekter, tre femårige strategiske instituttprogrammer ble sluttført og den faglig staben ble utvidet i betydelige grad med ny høy og komplementær kompetanse på slutten av året. NIKU hadde en relativt god etterspørsel på de fleste av sine kompetanseområder. I tillegg ble det etablert markedsrettet samarbeid med flere strategisk viktige aktører. Økonomisk sett var imidlertid ikke resultatet på kroner i 2005 like tilfredsstillende selv om det var bedre enn budsjettert. Underskuddet skyldes i stor grad at gjennomførte tiltak for produksjons- og kostnadseffektivisering samt økt kapasitet først vil få full effekt i Virksomhetens art og lokalisering Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU, er et ledende uavhengig kunnskapsmiljø for bevaring, verdiskaping og opplevelser som leverer tjenester og bruksorientert forskning i tilknytning til kulturminner. NIKU er en selveiende stiftelse opprettet av Miljøverndepartementet. Målet er å holde kulturarven levende gjennom et kombinert fokus på kunnskap, opplevelser, bevaring og verdiskaping. NIKU leverer tjenester og bruksorientert forskning til blant annet offentlig forvaltning, kommuner, tiltakshavere, eiendomsutviklere og eiere av verdifulle kunstgjenstander. NIKUs målsetting er å være et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen anvendt kulturminneforskning. Det legges vekt på tverrfaglighet, både innen institusjonen og gjennom samarbeid med andre institusjoner. NIKUs virksomhet drives fra hovedkontoret i Storgata 2 i Oslo og distriktskontorer i Tromsø, Tønsberg, Bergen og Trondheim. De tre sistnevnte kontorene har et spesielt fokus på middelalderarkeologi. NIKUs nærmere 50 fagansatte er organiserte i følgende fem faggrupper: Kunst og inventar Bygninger og omgivelser Arkeologiske utgravinger Miljøovervåking Arealplanlegging Personale og organisasjon I NIKU ble det utført 68 årsverk i 2005, hvorav 8 årsverk var utført av korttidsengasjert personell. Dette er en nedgang fra foregående år, da antall årsverk var 74. Antall fast ansatte (inkludert ansatte i permisjon) per er 64, mens antallet ansatte ved utgangen av 2004 var 69. Kvinneandelen i stiftelsen er 61 % ved utgangen av beretningsåret. Tilsvarende tall for foregående år var 62 %. Andelen kvinner i vitenskapelige stillinger er 59 %, som er tilsvarende Stiftelsen tar i sin policy sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Stiftelsen har tradisjonelt rekruttert fra miljøer hvor antall kvinner og menn er jevnt representert. Av stiftelsens 64 ansatte er 39 kvinner. Styrets leder er kvinne. Andelen kvinner i ledende stillinger er høy. Gjennomsnittlig årslønn for kvinner er kroner , mens den for menn er noe høyere med kroner Stiftelsens styret gjennomførte 6 møter i løpet av Lokaler, helse, miljø og sikkerhet Det er ikke rapportert noen arbeidsuhell med alvorlige skader i beretningsåret. Det gjennomsnittlige sykefraværet i 2005 er på 6,4 %. Dette er en reduksjon fra 2004, da gjennomsnittlig sykefravær var 7,4 %.

6 I 2005 har korttidsfraværet for menn vært 0,72 %, mens langtidsfraværet var 4,94. Tilsvarende tall for kvinner har vært henholdsvis 1,16 % og 2,74 %. Dette viser en reduksjon i kortidsfravær for både menn og kvinner fra 2004, da tallene var henholdsvis 0,93 % og 1,26 %. Langtidsfraværet 2004 var for menn 1,97 % og for kvinner 8,92 %. Langtidsfravær for kvinner er derfor sterkt redusert, mens der er en økning for menn. Stiftelsen har fast avtale med bedriftshelsetjeneste. Alle stiftelsens kontorsteder har egne verneombud. Virksomhetens art medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Farlig avfall behandles i tråd med offentlige retningslinjer. Økonomisk resultat Stiftelsen fikk et driftsunderskudd på kroner i Resultatet etter finans viser et underskudd på kroner. Dette er en nedgang i forhold til overskuddet på kroner i I overkant av 80% av underskuddet i 2005 kan imidlertid tilskrives en ekstraordinær kostnad på kroner i tilknytning til eksterne lønnskostnader fra 2002 og Netto driftsinntekter i 2005 var på 44,9 millioner kroner, en nedgang fra 47,4 millioner kroner i Stiftelsens eiendeler er bokført til 34,5 millioner kroner. Grunnkapitalen er 15 millioner kroner, samlet egenkapital utgjør 14,0 millioner kroner, eller 40% av totalkapitalen. Stiftelsen har ikke langsiktig gjeld og for øvrig god likviditet. Fortsatt drift Forutsetningene for fortsatt drift er til stede og regnskapet for 2005 er satt opp på dette grunnlaget. Utsiktene til den videre drift anses tilfredsstillende ved årets utgang. Dette er basert på bedret konkurransekraft, positive kontraktsutsikter generelt og økning i vedtatte bevilgninger fra det offentlige. Allerede gjennomførte kostnadseffektiviseringer og kapasitetsøkninger understøtter dette syn. Årets underskudd inndekkes slik: Overført til udekket tap kroner ,-. Til slutt vil ledelsen og styret takke de ansatte i NIKU for innsatsen i året som gikk. Oslo 20. mars 2006 I styret for stiftelsen NIKU:

7 RESULTAT NOTE ( alle tall hele kroner ) DRIFTSINNTEKTER: Sum prosjektinntekter Basisbevilgninger ( Norges Forskningsråd ) Forskerstøtte ( egenutvikl ordn ) Instituttprogrammer ( SIPèr ) Brukerfinansiering EU-prosjekter Sum basisbevilgninger Strategiske midler ( Miljøverndepartementet ) Nasjonale oppgaver Sum strategiske midler Sum driftsinntekter Direkte prosjektkostnader Netto driftsinntekter Inntjeningsevne 1,32 1,34 DRIFTSKOSTNADER Lønn og sosiale kostnader 5, Andre driftskostnader Husleie og tilhørende driftskostnader Husleie- / drifts- tilskudd fra MD Eksterne tjenester, inklusiv leie av utstyr Bruk av biblioteket til Riksantikvaren Reise- og møtekostnader Tele- og datakostnader Anskaffelser ( kostnadsført ) Avskrivninger Andre driftskostnader Ekstraordinær kostnad Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter Årets resultat Egenkapital per. 31. desember Herav grunnkapital

8 BALANSE NOTE ( alle tall hele kroner ) Eiendeler Anleggsmidler Aksjer miljøalliansen & Polarmiljøsenteret Varige driftsmidler Pensjonsforpliktelser, forskuddsbetalte Sum anleggsmidler Omløpsmidler Utført, ikke fakturert prosjektarbeid Kundefordringer Avsetning for tap på fordringer Andre kortsiktige fordringer Håndkasser NIKU 4 7 Innestående bank Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Grunnkapital Udekket tap Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Forskuddsinnbetalt på prosjekter Mottatte midler NFR / MD Offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

9 NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 og god regnskapsskikk. NIKU er stiftet 28. mars 2003 etter en overførsel av eiendeler og gjeld fra NINA- NIKU. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er i samsvar med regnskapsloven vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidler (korridor). Arbeidsgiveravgift er ikke inkludert i tallene. Offentlige tilskudd (alle tall hele kroner) Basisbevilgningene fra Norges forskningsråd er delt inn i følgende poster: Forskerstøtte Strategiske instituttprogrammer Brukerfinansiering av EU-prosjekter 56 SUM Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. I tillegg kommer strategiske midler til dekning av nasjonale oppgaver. Midlene er tildelt av Miljøverndepartementet (MD) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD). Andre anleggsaksjer Anleggsaksjer hvor NIKU ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost.

10 Nasjonale oppgaver MD 3 506* Nasjonale oppgaver KKD Sum Nasjonale oppgaver (* hvorav kroner er beredskapsgodtgjørelse) Note 3 Aksjer (Over 10 % eierandel) Navn på selskap Miljøalliansen AS Eierandel 16,67% Balanseført verdi Vurderingsprinsipp for prosjekter Inntekter er bokført i henhold til vilkår for fakturering eller betalingsløfte i bevilgningsbrev eller kontrakt. For ikke avsluttede prosjekter er det beregnet forventet total kostnad av gjenstående aktiviteter Dekningsbidrag for utført arbeid blir godskrevet arbeidsåret, med mindre gjenstående aktivitet koster mer enn det som da blir tilgjengelig av midler. I slike tilfeller overføres totalt forventet kostnad slik at forventet underdekning belastes første arbeidsår. Usikkerhet i forbindelse med enkeltprosjekter er for øvrig tatt hensyn til under inntektsføringen av prosjektene. For prosjekter som antas å gi tap, kostnadsføres hele det beregnede tapet umiddelbart. Under kortsiktig gjeld inngår posten forskuddsinnbetalinger fra kunder med millioner kroner som er overført til 2006 etter vurdering av økonomisk og faglig fremdrift i hvert enkelt prosjekt og aktivitet. Note 2 Varige driftsmidler Note 4 Salgsinntekter (alle tall hele kroner) Geografisk fordeling: Norge Utlandet SUM Faggruppefordeling: 2005 Kunst og inventar 22 % Bygninger og omgivelser 20 % Arkeologi 27 % Miljøovervåking 14 % Arealplan 17 % Se vedlegg nr 1 10

11 Note 5 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser (alle tall hele kroner) Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser SUM Antall utførende årsverk i 2005 var 68, inkludert korttidsengasjert personell. Tilsvarende tall for 2004 var 74 årsverk. Godtgjørelser daglig leder (alle tall hele kroner) Lønn Annen godtgjørelse Lån til dagligleder utgjør kroner Rentefordel innberettes løpende i henhold til standard satser. Opprinnelig lånebeløp var kroner og lånet tilbakebetales over 4 år. For ikke regnskapsførte garantiforpliktelser, se note 8. Kostnadsførte revisjonshonorarer for 2005 utgjør kroner eksklusive merverdiavgift. Godtgjørelse til styret for 2005 utgjør kroner Note 6 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser (alle tall hele kroner) Stiftelsen har pensjonsordninger som omfatter i alt 65 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra Folketrygden. Se vedlegg nr 2 Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring. Note 7 Bundne bankinnskudd (alle tall hele kroner) I posten innestående bank, utgjør bundne bankinnskudd kroner Note 8 Garantier (alle tall hele kroner) Garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført utgjør kroner ,-. Garantien er stilt overfor Sparebank 1 Midt-Norge. Garantien gjelder selvskyldnerkausjon for lån til daglig leder som er sikret med pant i den ansattes bolig. 11

12 Note 9 Avstemming av egenkapitalen (alle tall hele kroner) Egenkapital 01.januar Årets resultat Egenkapital per 31. desember Note 10 Ekstraordinære kostnader Dette er lønnskostnader knyttet til turnuskandidater høsten 2002 og våren 2003 hvor det har vært uklarhet om hvem som skulle dekke kostnaden. 12

13 NIKUs visjon og målsetting kunnskap bevaring verdiskaping opplevelser NIKU er et ledende uavhengig kunnskapsmiljø som leverer tjenester og bruksorientert forskning i tilknytning til kulturminner og -miljøer. Målet er å holde kulturarven levende gjennom et kombinert fokus på kunnskap, bevaring, verdiskaping og opplevelser. Faggrupper: Kunst og inventar Bygninger og omgivelser Arkeologiske utgravninger Arealplanlegging Miljøovervåkning 13

14 NIKU Publikasjoner og annen formidling NIKUs egne serier (se lenger ned) kan lastes ned som pdf-filer/bestilles fra De kan også kjøpes ved henvendelse til hovedkontoret i Oslo, tlf: Artikler i vitenskapelige tidsskrifter (* = m/referee) 7 Artikler/kapitler i fagbøker/konferanserapporter og lignene 2 Fagbøker/selvstendige utgivelser 1 Leder/kommentar/anmeldelse o.l. 4 Rapporter i NIKU-serier 2 Rapporter i eksterne rapportserier 41 Populærvitenskapelige artikler 132 Upubliserte rapporter til oppdragsgiver 50 Vitenskapelig foredrag/forelesninger 16 Populærvitenskapelige foredrag/forelesninger o.a. Skriftlig formidling Artikler i vitenskapelige tidsskrifter (* = referee) *Brendalsmo, A.J Prestebol og prestegjeld. - Ss in Imsen, S.(ed.) Den kirkehistoriske utfordringen. Skrifter, Senter for middelalderstudier, NTNU, Trondheim (19). Tapir akademisk forlag. Trondheim. Brendalsmo, A.J. & Stylegar, F.-A Om kirkesagn og ødekirker. Muntlig tradisjon og stedsnavn som kilder for kirkeforskningen. - HI- KUIN 2003(30): Ss *Daugstad, K., Rønningen, K. & Skar, B Agriculture as an upholder of cultural heritage? Conceptualizations and value judgements. A Norwegian Perspective. - Journal of Rural Studies 22: Pp Elsevier. Eldal, J.C Dragestilen: Søken etter en nasjonal arkitektur. - Fortidsminneforeningens årbok 159: Ss Oslo. *Jerpåsen, G. & Swensen, G When the city invades the countryside. Cultural historical environments in areal planning. - Pp in Kungolos, A.G., Brebbia, C.A. & Beriatos, E.(eds.) Sustainable development and planning. vol.2(ii). WITpress. *Molinari, C., Bradshaw, R.H.W., Risbøl, O., Lie, M. & Ohlson, M Long-term vegetational history of a Picea abies stand in southeastern Norway: Implications for the conservation of biological values. - Biological Conservation 126: pp Elsevier. *Risbøl, O Protoindustrial iron production in Østerdalen and challenges in managing this heritage. - Pp in Holm, I., Innselset, S. & Øye, I.(eds.) "Utmark". The Outfield as Industry and Ideology in the Iron Age and the Middle Ages. UBAS International. University of Bergen Archaeological Series (1). Risbøl, O Preindustrial Technology in Norwegian Forest Areas - a Vulnerable Cultural Heritage. - pp in Wittbrodt, E. & Affelt, W.(ed.) Proceedings. International Conference. Heritage of Technology. Gdansk Outlook 4. Gdansk University of Technology. Risbøl, O Kulturminner i Gråfjell - kulturhistoriske resultater fra registreringsprosjektet. - pp 5-26 in Stene, K., Amundsen, T., Risbøl, O. & Skare, K.(ed.) "Utmarkens grøde" Mellom registrering og utgravning i Gråfjellområdet, Østerdalen. Artikkelsamling. VARIA. Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. 59. Risbøl, O Kokegroper i røyk og damp - et kokegropfelt i gårdsog landskapsperspektiv. - pp in Gustafson, L., Heibreen, T. & Martens, J. De gåtefulle kokegroper. Artikkelsamling. VARIA. Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. 58. Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. Artikler/kapitler i fagbøker, lærebøker, konferanserapporter Brendalsmo, A.J Stod det kirke på Åm i middelalderen?. - Ss in Østrem, N.O.(ed.) Vats kyrkje 150 år. - Utgjeve av Vats sokneråd i samband med høgtidinga av 150-årsjubilèet for Vats kyrkje Molaug, P.B Medieval urbanization in Norway. - Pp in Leciejewicz, L. & Rebkowski, M.(eds.) Civitas Cholbergiensis. Transformacja Kulturowa w strefie Nadbaltyckiej w XII W. - Kolobrzeg. 14

15 Norsted, T Safeguarding the cave paintings in Norway, using four caves in the Lofoten Archipelago, Northern Norway as examples. - Pp in Devlet, E.(ed.) World of Rock Art. Papers presented at the International Conference. Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences. Moskva. Sellevold, B Antropologi, fysisk. Det forhistoriske menneske. - Ss in Østmo, E. & Hedeager, L.(eds.) Norsk arkeologisk leksikon. - Pax Forlag A/S, Oslo. Sellevold, B Hummervikholmen. - Ss in Østmo, E. & Hedeager, L.(eds.) Norsk arkeologisk leksikon. - Pax Forlag A/S, Oslo. Skar, B Høgnipen. - Ss in Østmo, E. & Hedeager, L.(eds.) Norsk Arkeologisk Leksikon. Pax forlag, Oslo. Storsletten, O Similarities between Traditional Thai Architecture and the Stave Churches of Norway, as seen from a Norwgian Point of View. - in Hood, P.(ed.) NOR-TH : Norway and Thailand : Converging lines : A prelude to globalisation. - Royal Norwegian Embassy, Bangkok. Fagbøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser Paludan-Müller, C. & Gundhus, G.(eds.) Kulturminner - en ressurs i tiden. - NIKU, Oslo. 184 s. Stene, K., Amundsen, T., Risbøl, O. & Skare, K.(ed.) "Utmarkens grøde" Mellom registrering og utgraving i Gråfjellområdet, Østerdalen. Artikkelsamling. - VARIA. Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo s. Ledere, kommentarer, anmeldelser, kronikker o.l. publisert i tidsskrift, dagspresse Risbøl, O., Risan, T. & Skare, K Skog og kulturminner. En kritisk kommentar til prosjektet "Miljøregistreringer i skog, delprosjekt kulturminner". - Østlandsforskning. 9 s. NIKU-serier Myrvoll, E.R Samiske urgraver. Statusrapport med forslag til miljøovervåkingsprogram. - NIKU Rapport (7). 135 s. no/archive/niku/publikasjoner/niku%20rapport%20pdf/rapp07_samiskeurgraver.pdf. Nordeide, S.W.(ed.) Fra vernesone til risikosone. Studier i middelalderbyene Bergen og Tønsbergs randsoner. - NIKU Tema (14). 76 s. Reed, S Hamar Cathedral ruin. Archaeological investigations NIKU Rapport (6). 244 p. Sollund, M.L.B Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Sarpsborg kommune, Østfold, NIKU Tema (13). 28 s. Oslo. Rapporter i eksterne rapportserier Daugstad, K., Rønningen, K. & Skar, B Lessons learned, recommendations in Agriculture's Role as an upholder of cultural heritage. Report from a workshop. - TemaNord 576:2005: Pp Nordic Council of Ministers, Copenhagen. Tombre, I.(ed.), Andersen, O., Barlindhaug, S., Bjerke, J.W., Erikstad, L., Frivoll, V., Johnsen, T., Sloreid, S.-E. & Tømmervik, H Snefjord Vindpark. Konsekvensutredning for landskap, flora, fauna, friluftsliv, kulturminner og reindrift. - NINA Rapport (23) Norsk institutt for naturforskning. Populærvitenskapelige artikler Anker, M. & Lindblom, I Landskapsvern - ikke for kulturminner?. - Ss in Paludan-Müller, C. & Gundhus, G.(eds.) Kulturminner - en ressurs i tiden. - NIKU, Oslo. Barlindhaug, S. & Holm-Olsen, I.M Fra pixler til prognoser i Troms. Romfartsteknologi i kulturminnenes tjeneste. - Ss in Paludan-Müller, C. & Gundhus, G.(eds.) Kulturminner - en ressurs i tiden. - NIKU, Oslo. Bjørke, A Det er ikkje sikkert håpet er ute, sjølv om uhellet er det s. in Kulturarven. (32). Medlemsblad, Norsk Kulturarv, Vågå. Boro, M Ressurssterke gamle hus. - Ss in Paludan-Müller, C. & Gundhus, G.(eds.) Kulturminner - en ressurs i tiden. - NIKU, Oslo. Egenberg, I.M Verdiskaping og bygningsvern. - Kulturarven 2005: Ss Egenberg, I.M Kulturhistorisk verdi av milebrent tretjære. - Kysten 2005: Ss Egenberg, I.M Timber for Today. - P. 6. in Gundhus, G.(ed.) NIKU Annual Report Egenberg, I.M Tre i tiden: Tradisjonsbaserte løsninger. - S. 6 in Gundhus, G.(ed.) NIKU årsrapport skjerm.pdf. Eldal, J.C Slottsarkitekten, bygdemesteren og byggeskikken i Klæbu. - ss.8-10 in Klæbu Historielag: Årsskrift. - Klæbu historielag, Klæbu. Gundhus, G I Guds og Bevaringens navn. Fortellingen om tre altertavler og et øksemord. - Ss in Paludan-Müller, C. & Gundhus, G.(eds.) Kulturminner - en ressurs i tiden. - NIKU, Oslo. Gundhus, G.(ed.) NIKU Annual Report p. 15

16 Gundhus, G.(ed.) NIKU Årsrapport no/archive/niku/publikasjoner/diverse/arsrapporter2004/arsrapp2004_ no_skjerm.pdf. 17 s. Guttormsen, T.S. & Skar, B Vi skaper landskapet i vårt bilde. - Ss in Paludan-Müller, C. & Gundhus, G.(eds.) Kulturminner - en ressurs i tiden. - NIKU, Oslo. Haugen, A. & Olstad, T.M Små bevegelser - store skader. Om klima og kulturminner i kirkene. - Ss in Paludan-Müller, C. & Gundhus, G.(eds.) Kulturminner - en ressurs i tiden. - NIKU, Oslo. Hoff, A.M Korskiljet i Eidfjord kyrkje. - in Hardanger Historielag Årbok Hommedal, A.T Selja og Stad: Ein heilagstad i eit kulturmiljø. - Fortidsvern 30(2). 4 s. Fortidsminneforeninga, Oslo. Hommedal, A.T "Tårn etter tårn dei fall i grus". Vern og formidling av norske mellomalderruinar. - Ss in Paludan-Müller, C. & Gundhus, G.(eds.) Kulturminner - en ressurs i tiden. - NIKU, Oslo. Jerpåsen, G. & Lindblom, I På randen av utrydning. Kulturminner og landskap i en omskiftelig verden. - Ss in Paludan- Müller, C. & Gundhus, G.(eds.) Kulturminner - en ressurs i tiden. - NIKU, Oslo. Jerpåsen, G. & Risbøl, O Fra hard ved til myke verdier. Skogen som kulturlandskap. - Ss in Paludan-Müller, C. & Gundhus, G.(eds.) Kulturminner - en ressurs i tiden. - NIKU, Oslo. Molaug, P.B Renafylke, Ranrike og Bohuslen. - Middelalder- Oslo 2005(1): Ss Interesseforeningen Oslos middelalder. Molaug, P.B Hestesko og hestebrodd. Funn fra middelalder- Oslo. - Middelalder-Oslo 2005(2). s.30. Interesseforeningen Oslos middelalder. Molaug, P.B Østfold i middelalderen og før. - Middelalder-Oslo 2005(2): Ss Interesseforeningen Oslos middelalder. Molaug, P.B Smaløks. Funn fra Middelalder-Oslo. - Middelalder-Oslo 2005(1). s.26. Interesseforeningen Oslos middelalder. Molaug, P.B Middelalderen som drivkraft i byutviklingen i Oslo. - Ss in Paludan-Müller, C. & Gundhus, G.(eds.) Kulturminner - en ressurs i tiden. - NIKU, Oslo. Mydland, L. & Swensen, G Orden og harmoni eller kreativt kaos - Historiske spor i bybildet. - Ss in Paludan-Müller, C. & Gundhus, G.(eds.) Kulturminner - en ressurs i tiden. NIKU, Oslo. Myrvoll, E.R Finnmarkskysten - en vev av historier. - Ss in Paludan-Müller, C. & Gundhus, G.(eds.) Kulturminner - en ressurs i tiden. - NIKU, Oslo. Paludan-Müller, C NIKU in Gundhus, G.(ed.) NIKU Annual Report Paludan-Müller, C Direktøren har ordet: NIKU Ss.3-4 in Gundhus, G.(ed.) NIKU årsrapport skjerm.pdf. Reed, I Central Trondheim in the 17th century. - P. 9 in Gundhus, G.(ed.) NIKU Annual Report Reed, I Midtbyen i Trondheim på 1600-tallet. - S. 9 in Gundhus, G.(ed.) NIKU årsrapport Seip, E En stavkirke vest i havet. Forskning i praksis. - Ss in Paludan-Müller, C. & Gundhus, G.(eds.) Kulturminner - en ressurs i tiden. NIKU, Oslo. Sollund, M.L.B Fortidens minner i dagens landskap. - S. 8 in Gundhus, G.(ed.) NIKU årsrapport skjerm.pdf. Sollund, M.L.B Prehistoric sites and monuments in present-day landscape. - P. 8 in Gundhus, G.(ed.) NIKU Annual Report Solstad, J.R Konservering - et ledd i nasjonsbygging?. NIKU i Bangladesh. - Ss in Paludan-Müller, C. & Gundhus, G.(eds.) Kulturminner - en ressurs i tiden. - NIKU, Oslo. Solstad, J.R NIKU in Bangladesh. - P. 10 in Gundhus, G.(ed.) NIKU Annual Report Solstad, J.R NIKU i Bangladesh. - S. 10 in Gundhus, G.(ed.) NIKU årsrapport Stein, M Edvard Munch for fremtiden?. - Ss in Paludan-Müller, C. & Gundhus, G.(eds.) Kulturminner - en ressurs i tiden. - NIKU, Oslo. Stein, M Edvard Munch + GIS 4-Ever?. - P. 7 in Gundhus, G.(ed.) NIKU Annual Report Stein, M Edvard Munch + GIS = Sant?. - S. 7 in Gundhus, G.(ed.) NIKU årsrapport Swensen, G Urbanisering og kulturminnevern. - S. 11 in Gundhus, G.(ed.) NIKU årsrapport publikasjoner/diverse/arsrapporter2004/arsrapp2004_no_skjerm.pdf. Swensen, G Urban development and the preservation of cultural heritage. - P. 11 in Gundhus, G.(ed.) NIKU Annual Report Upubliserte rapporter til oppdragsgiver Anker, M., Eldal, J.C., Helliksen, W. & Lindblom, I Bidrag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, Hurum kommune. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Hurum kommune. - NIKU Arealplan 04/ s. 16

17 Anker, M., Jerpåsen, G. & Andersen, S Kommunikasjonsforum Notat fra møtet med kommunikasjonsforumet knyttet til NFRprosjektet "Down by the Riverside". - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Arealplan 16/ s. Berntsen, H.V Dypvåg kirke, Tvedestrand. Tilstandsvurdering av kalkmalerier. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Kirkevergen i Tvedestrand. - NIKU Kunst og inventar nr.5/ s. Berntsen, H.V Bekkelaget kirke, Oslo. Tilstandsvurdering av muralmalerier. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Oslo Kirkelige Fellesråd. - NIKU Kunst og inventar nr.56/ s. Berntsen, H.V Capella Joannea, Majorstuen kirke, Oslo. Tilstandsvurdering av muralmalerier. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Oslo Kirkelige Fellesråd. - NIKU Kunst og inventar nr.57/ s. Berntsen, H.V Markus kirke, Oslo. Tilstandsvurdering av muralmalerier. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Oslo Kirkelige Fellesråd. - NIKU Kunst og inventar nr.58/ s. Berntsen, H.V Kampen kirke. Tilstandsvurdering av muralmalerier. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Oslo Kirkelige Fellesråd. - NIKU Kunst og inventar nr.59/ s. Berntsen, H.V Ljan kirke. Tilstandsregistrering av muralmalerier. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Oslo Kirkelige Fellesråd. - NIKU Kunst og inventar nr.60/ s. Berntsen, H.V Bygning 49, Akershus festning. Utvendige fargeundersøkelser av puss. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, ØKAW as arkitektkontor. - NIKU Kunst og inventar nr.61/ s. Berntsen, H.V Hvaler kirke. Konservering av kalkmalerier. Rapport etter feltarbeid Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst og inventar nr.62/ s. Berntsen, H.V Karl Johansvern. Utvendige fargeundersøkelser av Brakke C og D. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst og inventar nr.63/ s. Berntsen, H.V "Verdensmester'n", Ahlefeltgate 2, 3257 Larvik. Utvendige fargeundersøkelser. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Larvik Kommune. - NIKU Kunst og inventar nr.65/ s. Brænne, J A Røros Kirke. Fargeundersøkelser av kirkebenkene. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Røros kommune. - NIKU Kunst og inventar Rapport Nr. 55/ s. Brænne, J B.359. Røros. Kjerkgata 41. "Det Finne-Borchgrevinkske Gravkapell". Fargeundersøkelser og fargesetting. Forslag til tiltak. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst og inventar Rapport Nr. 43/ s. Brænne, J B.359. Røros. Åsveta 3. Fargeundersøkelser av vinduer. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst og inventar rapport Nr. 46/ s. Brænne, J B.359. Røros. Småsetran. Holdensetra, G.136/B.60. "Åsheim". Fargeundersøkelse av rom 102, kjøkkenet. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst og inventar rapport Nr. 54/ s. Brænne, J B Røros. Mørkstugata 12. Koding av farger brukt ved oppmalingen i Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst og inventar rapport Nr. 40/ s. Brænne, J B Røros. Ole Guldahlsgate 4. "Riisgården". Fargeundersøkelse av gårdens eneste eldre vindu. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst og inventar. Rapport Nr. 42/ s. Brænne, J B Røros. Svenskveien 16. Koding av nåværende farger. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst og inventar. Rapport Nr. 38/ s. Brænne, J B Røros. Kjerkgata 37. Hus No. 68. "Klokkargården". Fargeundersøkelser av eksteriøret. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst og inventar. Rapport Nr.39/ s. Brænne, J A Mykland Kirke. Malt dekor i skipets tak fra Skadevurdering og forslag til tiltak. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Froland kirkelige fellesråd. - NIKU Kunst og inventar. Rapport Nr. 37/ s. Brænne, J Holtålen kommune, Hessdalen kapell. Altertavle fra ? og prekestol fra Rapport fra befaring. Forslag til tiltak. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst og inventar. Rapport Nr. 36/ s. Brænne, J B.f.359. Røros. Bergmannsgata 19. matr. Nr. 17. Rådhuset. Fargesetting av fem rom i 1. etasje. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Røros kommune. NIKU Kunst og inventar, Rapport Nr. 53/ s. Brænne, J B.359. Røros. Bergmannsgata 34. Koding av nåværende farger. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. NIKU Kunst og inventar Rapp. Nr. 41/ s. Brænne, J B.f.362. Melhus. Prestegårdslåna. Tapeter: Separering og klassifisering. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Stiftelsen Prestegårdslåna, Melhus. - NIKU Kunst og inventar nr. 24/ s. Brænne, J Halden Teater. Kulissesamlingen. Rapport fra befaringen den Upublisert rapport til oppdragsgiver, Halden Historiske Samlinger. - NIKU Kunst og Inventar nr. 22/ s. Brænne, J Røros. Flanderborg 1. Hus nr G 133/136. "Skott-Mikkelgården" Fargeundersøkelser av hovedbygningens fasader mot Flanderborg og Nedre Flanderborg. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst og inventar 6/ s. Brænne, J Oscarshall slott. Delprosjekt 3. Tilstandsbeskrivelse av 14 rom. Del Etasje. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Det Kongelige Hoff. - NIKU Kunst og inventar 1/2005 (1). 126 s. Brænne, J Oscarshall Slott. Delprosjekt 3. Tilstandsbeskrivelse av 14 rom. Del Etasje. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Det Kongelige Hoff. - NIKU Kunst og inventar 1/2005 (2). 87 s. 17

18 Brænne, J Oscarshall slott. Delprosjekt 3. Tilstandsbeskrivelse av 14 rom. Del Etasje. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Det Kongelige Hoff. - NIKU Kunst og inventar 1/2005 (3). 97 s. Brænne, J "Lauvlia" i Sigdal. Maleren Th. Kittelsens hjem. Rapport fra befaring i forbindelse med restaureringsarbeidene i huset. Forslag til tiltak. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst og inventar 15/ s. Brænne, J Røros. Flanderborg 1. Hus Nr G.nr B. nr Skott-Mikkjel gården. Fargeundersøkelser av hovedbygningens fasader mot Flanderborg og nedre Flanderborg. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst og Inventar 6/ s. Brænne, J B.f.170. Hjartdal. Sauland. "Kleppen". Yvistoga. Utplassering av klimaloggere og vurdering av tiltak på de "veggfaste" objektene i rommet. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst og Inventar Nr.2/ s. Buckholm, M.B Arbeiderboligen St. Olavs Vold, Borgarsyssel Museum, Sarpsborg kommune. Arkeologisk overvåking i forbindelse med graving av drensgrøfter. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Borgarsyssel Museum. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Tønsberg 2/ s. Dunlop, A.R Nedre Hamburgersmug 8, Vågsbunnen, Bergen: Arkeologisk etterundersøkelse, Upublisert rapport til oppdragsgiver, - NIKU Arkeologiske utgravninger, Arkivrapport Bergen 2/ s. Dunlop, A.R Regimentsbygningen, Bergenhus festningsområde: Arkeologiske forundersøkelser 2004 samt overvåking Upublisert rapport til oppdragsgiver, Forsvarsbygg Utvikling Vest. - NIKU Arkeologiske Utgravinger, Arkivrapport Bergen, 10/ s. Edvardsen, G Nedre Langgate 20, "Pelagosgården", Tønsberg. Arkeologisk oppfølging av grunnboringer. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Micasa AS, Tønsberg. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Tønsberg 4/ s. Edvardsen, G Nedre Langgate 20, Tønsberg: tilbygg og ombygging til nytt Mediehus; risiko- og sårbarhetsvurdering i forhold til automatisk fredede kulturminner. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Kristiansen og Bernhardt Arkitekter AS. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Tønsberg 5/ s. Edvardsen, G Benebakken 38, Scanrope, Tønsberg. Arkeologisk overvåking av gravearbeider ved miljøteknisk undersøkelse. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Byggherreutvikling AS. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Tønsberg 6/ s. Edvardsen, G Hedrum kirke, Larvik kommune. Arkeologisk overvåking av gravearbeider ved utskifting av spillvannsledning. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Larvik kirkelige fellesråd. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Tønsberg 7/ s. Edvardsen, G Bø gamle kirke, Bø i Telemark. Befaring og dokumentasjon i forbindelse med gravfunn under arbeider med reparasjon av kirkeskipets nordvestre hjørne. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Kyrkjeverja i Bø. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Tønsberg 8/ s. Edvardsen, G Nykirke kirke, Horten kommune. Arkeologisk overvåking i forbindelse med graving av dreneringsgrøfter. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Horten kirkelige fellesråd. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Tønsberg 9/ s. Edvardsen, G Våle kirke, Re kommune. Arkeologisk overvåking i forbindelse med graving av grøfter for drenering. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Re kirkelige fellesråd. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Tønsberg 10/ s. Edvardsen, G Handelstorget Skien, Skien kommune. Arkeologisk overvåking av gravearbeider i forbindelse med sammenbygging av parkeringskjellere i Arkaden og Møllesenteret. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Skien kommune. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Tønsberg 11/ s. Edvardsen, G Møllegaten v/ Farmannstorvet/ Håkon Gamles gate, Tønsberg. Arkeologisk overvåking av gravearbeider i forbindelse med utskifting av trykkventiler til vannledningsnettet. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Tønsberg kommune. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Tønsberg 12/ s. Edvardsen, G Utstein Kloster, Rennesøy kommune, Rogaland. Arkeologisk overvåking i forbindelse med fjerning av masser inne i ruinen vest for klosterfirkanten. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Stiftelsen Utstein Kloster. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Bergen s. Egenberg, I.M. & Stornes, J.M Husmannsgrend på Simenstadhøgda. Dokumentasjon og tilstandsregistrering. - Upublisert rapport til oppdragsgiver,. - NIKU Bygninger og omgivelser 14/2005. Eldal, J.C Skøyen hovedgård (Søndre Skøyen), Oslo kommune. Historikk for uthus og sidebygninger. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Kritt arkitekter AS. - NIKU Bygninger og omgivelser. 6 s. Eldal, J.C Stortingets tronstoler for dronning og tronfølger. Historikk og kunsthistorisk vurdering. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Stortingets administrasjon. - NIKU Bygninger og omgivelser. 3 s. Engen, T. & Molaug, P.B Arkeologiske forundersøkelser på Sørenga, Gamlebyen, Oslo for E18 senketunnel Bjørvika. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Statens Vegvesen Region Øst. - NIKU Arkeologiske utgravninger. 34 s. Ford, T Konserveringsrapport: Gunnar S. Gundersens veggmaleri (1960) Drammensveien 60, Oslo. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Skanska Norge AS - NIKU Kunst og inventar 32/2005. Guttormsen, T.S Konsekvensanalyse Sandsfjord bru, Suldal kommune i Rogaland fylke. Delutredning: kulturminner og kulturmiljø. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Origo miljø as. - NIKU Arealplan 03/05. 24s. Haugen, A Oslo domkirke. Tilstandsanalyse og kostnadsoverslag. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Kirkelig fellesråd Oslo. - Multiconsult og NIKU Miljøovervåking. 18

19 Haugen, A Statusrapport fra overvåking av Hamar domkirkeruin. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Miljøovervåking 101/205. Haugen, A., Hole, E. & Mydland, L Middelalderske kalkmørtler. Analyser av egenskapene til et utvalg av mørtelprøver tatt fra middelalderske anlegg. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Bygninger og omgivelser Rapport 12/ s. Heggenhougen, B Innvendige fargeundersøkelser. Skolebygningen. Bygn. 49. Akershus festning, Oslo. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, ØKAW as arkitektkontor, Oslo. - NIKU Kunst og inventar 12/ s. Heggenhougen, B Innvendige fargeundersøkelser. Verkstedsbygningen. Bygn. 52. Akershus festning, Oslo. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, ØKAW as arkitektkontor, Oslo. - NIKU Kunst og inventar 13/ s. Heggenhougen, B DnB NOR, Kirkegaten 21, Oslo. Innvendig fargeundersøkelse. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Vital Eiendom. - NIKU Kunst og inventar, 20/ s. Hommedal, A.T Ruinen "Katarinahospitalet", Bergen. Overvakings- og konserveringsarbeid Upublisert rapport til oppdragsgiver, Byantikvaren i Bergen. - NIKU Arkeologiske utgravninger Bergen 6/ s. Hommedal, A.T Utstein kloster, Rennesøy i Rogaland. Bygningsarkeologisk muranalyse Dokumentasjon av mellomaldermurverk i samband med kalkpussing. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Stiftelsen Utstein Kloster. - NIKU distriktskontor Bergen arkivrapportserie 2005(5). 62 s. Hommedal, A.T. & Mydland, L Portbygningen ved Hovedøya kloster. Dokumentasjon og bygningsarkeologisk undersøking av ruinen. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, NIKU Bygninger og omgivelser Rapport 06/ s. + vedlegg. Jerpåsen, G. & Skjerping, N E18 Vinterbro - Østold grense. Fase 1: Verdi- og sårbarhetsanalyse. Tema kulturminner og kulturmiljø. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Statens Vegvesen, Rambøll AS. - NIKU Arealplan rapport 05/ s. McLees, C Arkeologisk overvåking i forbindelse med graving for ny vann- og avløpsledning til eiendommen St. Jørgensveita 5A, Trondheim. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Thomas Angells Stiftelse. - NIKU Distriktskontor Trondheim TA2005/19. 5 s. McLees, C Utgravning i forbindelse med bygging av nytt trappefundament i Lavetthuset, Erkebispegården, Trondheim. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. - NIKU Distriktskontor Trondheim TA2005/ s. McLees, C Arkeologisk overvåking av graving for tilkopling av nye vann- og avløpsledninger ved Thomas Angells gate 9, Trondheim. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Reimers Eiendom AS. - NIKU Distriktskontor Trondheim TA2005/16. 6 s. McLees, C Overvåking i forbindelse med reparasjon av avløpsledning i Munkhaugveita ved Munkhaugveita 7, Trondheim. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Trondheim bydrift. - NIKU Distriktskontor Trondheim TA2005/8. 3 s. McLees, C Rapport fra arkeologisk utgravning ved Ravelsveita 4-6, Trondheim. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, FAST Eiendom AS. - NIKU Distriktskontor Trondheim TA2004/ s. Molaug, P.B Rapport arkeologisk forundersøkelse av byggegrunn i Gamlebyen, Oslo. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Statsbygg. - NIKU Arkeologiske utgravninger s. Molaug, P.B. & Reed, S Hegge stavkirke, Øystre Slidre kommune, Oppland fylke. Senking av gulvet i kirkeskipet i forbindelse med fuktproblemer. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Kyrkjeleg Fellesråd i Øystre Slidre. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Tønsberg nr. 1/ s. Mydland, L Berger fabrikker i Svelvik. Vurdering av kulturminneverdi. Vurdering av foreslåtte tiltak. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, - NIKU Bygninger og omgivelser. 29 s. Mydland, L Eiksmarka Senter. Vurdering av anleggets kulturminneverdi. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, DARK-Arkitekter. - NIKU Bygninger og omgivelser Rapport 01/ s. Mydland, L. & Eldal, J.C Ullevålsveien 60. Vurdering av anleggets antikvariske verdi og ambisjonene for de planlagte istandsettingsarbeider. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Sameiet Ullevålsveien NIKU Bygninger og omgivelser Rapport 04/ s. Mydland, L. & Haugen, A Evaluering av gjennomførte konserverings- og restaureringstiltak på middelalderruiner. Bruk av kalkmørtel til istandsetting av middelalderruiner. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Bygninger og omgivelser Rapport 11/ s. Mygland, S.S Frederiksbergsgaten 22, Nordnes, Bergen: Arkeologisk overvåking & registrering, Upublisert rapport til oppdragsgiver, Toni Eiendomsutvikling AS. - NIKU Arkeologiske Utgravninger, Arkivrapport NIKU Bergen, 9/ s. Myrvoll, E.R Hammerfest vindpark. Konsekvensutredning - deltema kulturminner og kulturmiljø. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Statkraft. - NIKU Arealplan, Tromsø. Myrvoll, E.R Konsekvensutredning Sjunkan - Misten. Deltema kulturhistorie. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Fylkesmannen i Nordland. - NIKU Arealplan, Tromsø 12/ s. Myrvoll, E.R Registrering av automatisk fredete samiske kirkegårder i Troms. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Arealplan, Tromsø 14/05. 9 s. Norsted, T Maleriene i Simon Kranehula, Kabelvåg, Vågan kommune. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst & inventar 9/ s. 19

20 Norsted, T Maleriene i hulene på Hamnøya og i Indre Visten, Vevelstad kommune. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst & inventar 10/ s. Norsted, T A Report on the Rock Art Conservation Workshop held in Kasama, Northern Province, Zambia. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, National Heritage Conservation Commission of Zambia. - NIKU Kunst & inventar 26/ s. Norsted, T Hegge stavkirke. Undersøkelse av støpulens tilstand. Forslag om tiltak. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst & inventar 27/ s. Norsted, T Høre stavkirke. Undersøkelse av utvendig overflatebehandling. Forslag om utbedrende tiltak. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst & inventar 28/ s. Norsted, T Høre stavkirke. Ny overflatebehandling av eksteriøret. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst & inventar 29/ s. Norsted, T Undersøkelse av maleriene i Kollhellaren (Refsvikhula), Moskenes, i forbindelse med bruk av fakler. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Nordland Fylkeskommune. - NIKU Kunst & inventar 31/ s. Norsted, T Konsolideringsforsøk av hellemaleri på Honnhammer (Hinna felt VIII), Tingvoll. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst & inventar 33/ s. Norsted, T Rock Paintings Conservation. Undervisningskompendium. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, National Heritage Conservation Commission of Zambia. - Kurs i Kasama, Zambia juni. 122 s. Olstad, T.M A 426 Hadsel kirke. Konservering av St.Olav-skulptur. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst og inventar nr.19/ s. Olstad, T.M. & Wedvik, B Bf 248 Bryggen i Bergen, Holmedalsgården IXA. Fargeundersøkelse. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst og inventar nr. 48/ s. Reed, I Dronningens gt. 14/Nordre gt. 11, Trondheim. Arkeologisk overvåking i forbindelse med graving for fjernvarmerør. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Trondheim Energiverk Fjernvarme AS. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Trondheim, TA 2005/06. Reed, I Nordre gate 1-3, Trondheim. Arkeologisk overvåking av graving for ny vannledning. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Adresseavisa ASA. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Trondheim, TA 2005/07. Reed, I Brattørgata v/nr. 2, Trondheim. Arkeologisk overvåking av graving for reparasjon av vannlekkasje. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Trondheim bydrift. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Trondheim, TA 2005/14. Reed, I Øye kirke, Surnadal kommune. Arkeologisk overvåking i forbindelse med graving for oppføring av tilbygg. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Kirkelig fellesråd i Stangvik og Surnadal. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Trondheim, TA 2005/15. Reed, I Hospitalsløkkan - Hospitalsgata, Trondheim. Arkeologisk overvåking av graving for ny sandfangkum. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Trondheim bydrift. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Trondheim, TA 2005/17. Reed, I Kongens gate/nordre gate, Trondheim. Arkeologisk overvåking av graving for nytt bysykkelstativ. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Clear Channel Norway AS. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Trondheim, TA 2005/20. Reed, I Søndre gate 7, Trondheim. Arkeologisk overvåking i forbindelse med graving for innlegging av ny vannledning. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Angel Næringsbygg DA. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Trondheim, TA 2005/22. Reed, I Schultz gate 4, Trondheim. Arkeologisk overvåking i forbindelse med graving for utbedring av tett kloakk. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Realinvest AS. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Trondheim, TA 2005/23. Reed, I Brattørgata 1-2 til Brattørgata 10-12A, Trondheim. Arkeologisk overvåking av graving for fjernvarme. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Trondheim Energiverk Fjernvarme AS. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Trondheim, TA 2004/24. Reed, I Innlegging av telefon og fiberkabel til Gerhard Schønings skole. Arkeologisk overvåking i Vår Frue Strete og ved Kongens gate 5, Trondheim. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Bravida Nord AS. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Trondheim, TA 2004/22. Reed, I Trondheim: Kvartalet Nordre gate 26, 28/30, Fjordgata 33, 35 og Ørjaveita 4 - prosjekt Nerby'n. Arkeologisk undersøkelse i forbindelse med bebyggelsesplan. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Ebo bolig AS. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Trondheim, TA 2004/19. Reed, I Munkegata 1 (Rådhuset), Trondheim. Arkeologisk overvåking, rehabilitering av lysgraver. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Trondheim Eiendom. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Trondheim, TA 2004/17. Reed, I Vår Frue kirkegård og domkirkegården i Trondheim. Arkeologisk overvåking, oppsetting av nytt gjerde. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Trondheim kirkelige fellesråd. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Trondheim TA 2004/07. Reed, I. & Edvardsen, G Nedre Langgate 40, Tønsberg. Miljøovervåking av kulturlag ( ). Prosjekt Upublisert rapport til oppdragsgiver, Kristiania Eiendomsforvaltning AS. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Tønsberg, 02/05. Risbøl, O Registrering av automatisk fredete kulturminner i Haugedalen, Åmot kommune, Hedmark fylke. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Hedmark fylkeskommune. - NIKU Rapport Arealplan 15/05. 20

Årsrapport 2005. - vi holder kulturarven levende

Årsrapport 2005. - vi holder kulturarven levende Årsrapport 2005 - vi holder kulturarven levende NIKU årsrapport 2005 Postadresse: Boks 736 Sentrum, 0105 Oslo Tlf. 23 35 50 00 Faks: 23 35 50 01 E-post: niku@niku.no Internett: www.niku.no Layout og trykk:

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2011

NIKU ÅRSRAPPORT 2011 NIKU ÅRSRAPPORT 2011 Direktøren har ordet NIKU er fra opprettelsen av satt til å løse viktige oppgaver på kulturminnefeltet, for et begrenset utvalg av aktører. Gjennom årene har NIKU vokst til å bli et

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004 Statens institutt for forbruksforskning Generelt Noter til regnskapet 2004 SIFO ble fra 1. januar 1998 etablert som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, underlagt Barne- og familiedepartementet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD ÅRSOPPGJØR 2015 SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Resultatregnskap Sør-Trøndelag musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Formidling 261 635 110 480 Tilskudd Musikkens studieforbund 572 079 277

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer