Årsrapport vi holder kulturarven levende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2005. - vi holder kulturarven levende"

Transkript

1 Årsrapport vi holder kulturarven levende

2

3 NIKU årsrapport 2005 Postadresse: Boks 736 Sentrum, 0105 Oslo Tlf Faks: E-post: Internett: Layout og trykk: Vestfjorden Grafisk AS Innhold Styrelederen har ordet side 5 Styrets årsberetning side 6 Årsregnskap side 8 Noter side 11 Publikasjoner og annen formidling side 16 Illustrasjoner nederst på sidene: Dekormotiver fra NIKUs arbeid med

4

5 Styrelederen har ordet 2005 ble et viktig år for NIKU. Det var året da stortingsmeldingene om kulturminner og om forskning ble lagt frem til politisk behandling. I begge tilfeller er disse blitt fulgt opp med økte satsinger i Statsbudsjettet, som på sikt bedrer NIKUs rammevilkår og oppdragsgrunnlag. Kulturminnemeldingen viser en sterk samfunnsinteresse for kulturminner som en rikdom og et potensial for sosial og økonomisk verdiskaping. Og forskningsmeldingen bekrefter ambisjonen om å bringe Norge opp på nivå med andre OECD-land hva angår investering i forskning. Begge meldinger fremhever NIKUs unike rolle som forskningsmiljø på kulturminnefeltet. Men likevel klarer ingen av meldingene å legge opp til økt satsing på forskning som kan styrke forutsetningene for å ta vare på kulturminnene. Her gjenstår det utfordringer før Norge kommer opp på internasjonalt nivå. For NIKU som fremtidsrettet forskningsmiljø er det viktig å ikke bare levere forskningsbaserte tjenester. NIKUs forskere må gis bedre anledning til å videreutvikle den forskning, som skal gi kunnskapsgrunnlaget for fremtidens forvaltning av kulturminnene. Dette forutsetter at kulturminner som forskningsfelt prioriteres på lik linje med annen miljøforskning. de siste tre årene. Økonomien er fremdeles sårbar overfor svikt i etterspørselen, men vi har økt produksjonen og redusert driftskostnadene. Nå er vi klare for å møte de nye resultatkrav til forskningsinstituttene, som en del av oppfølgingen til forskningsmeldingen. Blant de faglige høydepunktene hentet fra nærmere 67 publikasjoner, 589 oppdrag og 66 foredrag i 2005 skal vi særlig nevne: Avslutningen av tre strategiske instituttprogrammer Konserveringsplanen for Munch-museets samling. Avslutningen av DEMOTEC overvåkingsprosjekt. Forprosjekt for utvikling og bevaring av historisk by i Bangladesh. Avslutning av konservering av altertavlen fra Rollag. Og ikke minst, NIKU gjorde opp status over 11 års virksomhet i 2005 med utgivelsen av den populærvitenskapelige boken Kulturminner, en ressurs i tiden. Boken uttrykker NIKUs mål: Vi holder kulturarven levende! NIKU har i 2005 hatt nær og god kontakt med viktige premiss- og oppdragsgivere med tanke på å sikre en god arbeidsdeling, brukerorienterte tjenester og forskning, og gode langsiktige rammebetingelser. I denne sammenheng bør spesielt kontakten med Stortingets miljø- og energikomité, Miljøverndepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Riksantikvaren, Kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon samt Norges forskningsråd trekkes frem ble også året da vi merket at NIKU fikk uttelling for den store snuoperasjonen vi har gjennomført i løpet av

6 STYRETS ÅRSBERETNING 2005 NIKU har de siste årene vært igjennom en omfattende endringsprosess og virksomheten tok et nytt skritt i riktig retning i Faglig sett ble det vunnet og gjennomført mange spennende prosjekter, tre femårige strategiske instituttprogrammer ble sluttført og den faglig staben ble utvidet i betydelige grad med ny høy og komplementær kompetanse på slutten av året. NIKU hadde en relativt god etterspørsel på de fleste av sine kompetanseområder. I tillegg ble det etablert markedsrettet samarbeid med flere strategisk viktige aktører. Økonomisk sett var imidlertid ikke resultatet på kroner i 2005 like tilfredsstillende selv om det var bedre enn budsjettert. Underskuddet skyldes i stor grad at gjennomførte tiltak for produksjons- og kostnadseffektivisering samt økt kapasitet først vil få full effekt i Virksomhetens art og lokalisering Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU, er et ledende uavhengig kunnskapsmiljø for bevaring, verdiskaping og opplevelser som leverer tjenester og bruksorientert forskning i tilknytning til kulturminner. NIKU er en selveiende stiftelse opprettet av Miljøverndepartementet. Målet er å holde kulturarven levende gjennom et kombinert fokus på kunnskap, opplevelser, bevaring og verdiskaping. NIKUs kunder er blant annet offentlig forvaltning, kommuner, tiltakshavere, eiendomsutviklere og eiere av verdifulle kunstgjenstander. NIKUs målsetting er å være et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen anvendt kulturminneforskning. Det legges vekt på tverrfaglighet, både innen institusjonen og gjennom samarbeid med andre institusjoner. NIKUs virksomhet drives fra hovedkontoret i Storgata 2 i Oslo og distriktskontorer i Tromsø, Tønsberg, Bergen og Trondheim. De tre sistnevnte kontorene har et spesielt fokus på middelalderarkeologi. NIKUs nærmere 50 fagansatte er organiserte i følgende fem faggrupper: Kunst og inventar Bygninger og omgivelser Arkeologiske utgravinger Miljøovervåking Arealplanlegging Personale og organisasjon I NIKU ble det utført 68 årsverk i 2005, hvorav 8 årsverk var utført av korttidsengasjert personell. Dette er en nedgang fra foregående år, da antall årsverk var 74. Antall fast ansatte (inkludert ansatte i permisjon) per er 64, mens antallet ansatte ved utgangen av 2004 var 69. Kvinneandelen i stiftelsen er 61 % ved utgangen av beretningsåret. Tilsvarende tall for foregående år var 62 %. Andelen kvinner i vitenskapelige stillinger er 59 %, som er tilsvarende Stiftelsen tar i sin policy sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Stiftelsen har tradisjonelt rekruttert fra miljøer hvor antall kvinner og menn er jevnt representert. Av stiftelsens 64 ansatte er 39 kvinner. Styrets leder er kvinne. Andelen kvinner i ledende stillinger er høy. Gjennomsnittlig årslønn for kvinner er kroner , mens den for menn er noe høyere med kroner Stiftelsens styret gjennomførte 6 møter i løpet av Lokaler, helse, miljø og sikkerhet Det er ikke rapportert noen arbeidsuhell med alvorlige skader i beretningsåret. Det gjennomsnittlige sykefraværet i 2005 er på 6,4 %. Dette er en reduksjon fra 2004, da gjennomsnittlig sykefravær var 7,4 %. I 2005 har korttidsfraværet for menn vært 0,72 %, mens langtidsfraværet var 4,94. Tilsvarende tall for kvinner har vært henholdsvis 1,16 % og 2,74 %. Dette viser en reduksjon i kortidsfravær for både menn og kvinner fra 2004, da tallene var henholdsvis 0,93 % og 1,26 %. Lang-

7 tidsfraværet 2004 var for menn 1,97 % og for kvinner 8,92 %. Langtidsfravær for kvinner er derfor sterkt redusert, mens der er en økning for menn. Stiftelsen har fast avtale med bedriftshelsetjeneste. Alle stiftelsens kontorsteder har egne verneombud. Virksomhetens art medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Farlig avfall behandles i tråd med offentlige retningslinjer. Økonomisk resultat Stiftelsen fikk et driftsunderskudd på kroner i Resultatet etter finans viser et underskudd på kroner. Dette er en nedgang i forhold til overskuddet på kroner i I overkant av 80% av underskuddet i 2005 kan imidlertid tilskrives en ekstraordinær kostnad på kroner i tilknytning til eksterne lønnskostnader fra 2002 og Netto driftsinntekter i 2005 var på 44,9 millioner kroner, en nedgang fra 47,4 millioner kroner i Stiftelsens eiendeler er bokført til 34,5 millioner kroner. Grunnkapitalen er 15 millioner kroner, samlet egenkapital utgjør 14,0 millioner kroner, eller 40% av totalkapitalen. Stiftelsen har ikke langsiktig gjeld og for øvrig god likviditet. Fortsatt drift Forutsetningene for fortsatt drift er til stede og regnskapet for 2005 er satt opp på dette grunnlaget. Utsiktene til den videre drift anses tilfredsstillende ved årets utgang. Dette er basert på bedret konkurransekraft, positive kontraktsutsikter generelt og økning i vedtatte bevilgninger fra det offentlige. Allerede gjennomførte kostnadseffektiviseringer og kapasitetsøkninger understøtter dette syn. Årets underskudd inndekkes slik: Overført til udekket tap kroner ,-. Til slutt vil ledelsen og styret takke de ansatte i NIKU for innsatsen i året som gikk. Oslo 20. mars 2006 I styret for stiftelsen NIKU:

8 RESULTAT NOTE (alle tall hele kroner ) DRIFTSINNTEKTER: Sum prosjektinntekter Basisbevilgninger (Norges Forskningsråd) Forskerstøtte (egenutvikl ordn) Instituttprogrammer (SIPèr) Brukerfinansiering EU-prosjekter Sum basisbevilgninger Strategiske midler (Miljøverndepartementet) Nasjonale oppgaver Sum strategiske midler Sum driftsinntekter Direkte prosjektkostnader Netto driftsinntekter Inntjeningsevne 1,32 1,34 DRIFTSKOSTNADER Lønn og sosiale kostnader 5, Andre driftskostnader Husleie og tilhørende driftskostnader Husleie- / drifts- tilskudd fra MD Eksterne tjenester, inklusiv leie av utstyr Bruk av biblioteket til Riksantikvaren Reise- og møtekostnader Tele- og datakostnader Anskaffelser (kostnadsført) Avskrivninger Andre driftskostnader Ekstraordinær kostnad Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter Årets resultat Egenkapital per 31. desember Herav grunnkapital

9 BALANSE NOTE (alle tall hele kroner) EIENDELER Anleggsmidler Aksjer miljøalliansen & Polarmiljøsenteret Varige driftsmidler Pensjonsforpliktelser, forskuddsbetalte Sum anleggsmidler Omløpsmidler Utført, ikke fakturert prosjektarbeid Kundefordringer Avsetning for tap på fordringer Andre kortsiktige fordringer Håndkasser NIKU 4 7 Innestående bank Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Grunnkapital Udekket tap Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Forskuddsinnbetalt på prosjekter Mottatte midler NFR / MD Offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

10 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årets resultat Ordinære avskrivninger Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalt i pensjonsordningen Endringer i kundefordringer Endringer i vareleverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Denne består av: Bankinnskudd og kontanter Oslo 20. mars

11 NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 og god regnskapsskikk. NIKU er stiftet 28. mars 2003 etter en overførsel av eiendeler og gjeld fra NINA- NIKU. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er i samsvar med regnskapsloven vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Andre anleggsaksjer Anleggsaksjer hvor NIKU ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidler (korridor). Arbeidsgiveravgift er ikke inkludert i tallene. Offentlige tilskudd (alle tall hele kroner) Basisbevilgningene fra Norges forskningsråd er delt inn i følgende poster: Forskerstøtte Strategiske instituttprogrammer Brukerfinansiering av EU-prosjekter 56 SUM I tillegg kommer strategiske midler til dekning av nasjonale oppgaver. Midlene er tildelt av Miljøverndepartementet (MD) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD). 11

12 Nasjonale oppgaver MD 3 506* Nasjonale oppgaver KKD Sum Nasjonale oppgaver (* hvorav kroner er beredskapsgodtgjørelse) Vurderingsprinsipp for prosjekter Inntekter er bokført i henhold til vilkår for fakturering eller betalingsløfte i bevilgningsbrev eller kontrakt. For ikke avsluttede prosjekter er det beregnet forventet total kostnad av gjenstående aktiviteter Dekningsbidrag for utført arbeid blir godskrevet arbeidsåret, med mindre gjenstående aktivitet koster mer enn det som da blir tilgjengelig av midler. I slike tilfeller overføres totalt forventet kostnad slik at forventet underdekning belastes første arbeidsår. Usikkerhet i forbindelse med enkeltprosjekter er for øvrig tatt hensyn til under inntektsføringen av prosjektene. For prosjekter som antas å gi tap, kostnadsføres hele det beregnede tapet umiddelbart. Under kortsiktig gjeld inngår posten forskuddsinnbetalinger fra kunder med millioner kroner som er overført til 2006 etter vurdering av økonomisk og faglig fremdrift i hvert enkelt prosjekt og aktivitet. Note 2 Varige driftsmidler (alle tall i hele kr) Maskiner Inventar EDB SW EDB HW Sum varige driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Ansaffelseskost Akkumulerte av/nedskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Forventet økonomisk levetid Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær 12

13 Note 3 Aksjer (Over 10 % eierandel) Navn på selskap Miljøalliansen AS Eierandel 16,67% Balanseført verdi Note 4 Salgsinntekter (alle tall hele kroner) Note 5 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser (alle tall hele kroner) Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser SUM Geografisk fordeling: Norge Utlandet SUM Antall utførende årsverk i 2005 var 68, inkludert korttidsengasjert personell. Tilsvarende tall for 2004 var 74 årsverk. Godtgjørelser daglig leder (alle tall hele kroner) Lønn Annen godtgjørelse Faggruppefordeling: 2005 Kunst og inventar 22 % Bygninger og omgivelser 20 % Arkeologi 27 % Miljøovervåking 14 % Arealplan 17 % Lån til dagligleder utgjør kroner Rentefordel innberettes løpende i henhold til standard satser. Opprinnelig lånebeløp var kroner og lånet tilbakebetales over 4 år. For ikke regnskapsførte garantiforpliktelser, se note 8. Kostnadsførte revisjonshonorarer for 2005 utgjør kroner eksklusive merverdiavgift. Godtgjørelse til styret for 2005 utgjør kroner

14 Note 6 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser (alle tall hele kroner) Stiftelsen har pensjonsordninger som omfatter i alt 65 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra Folketrygden Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad Resultatført planendring - knekkpunkt Resultatført estimatendringer og -avvik = Netto pensjonskostnad før arbeidsgiveravgift Opptjente pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler = Beregnede pensjonsforpliktelser netto Ikke resultatført planendring - knekkpunkt Ikke resultatført virkning av estimatendringer mv = Balanseført netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 5,5 % 5,5 % Forventet lønnsregulering/pensjonsøkning 3,3 % 3,3 % Forventet avkastningpå fondsmidler 6,0 % 6,5 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring. Note 7 Bundne bankinnskudd (alle tall hele kroner) I posten innestående bank, utgjør bundne bankinnskudd kroner

15 Note 8 Garantier Garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført utgjør kroner ,-. Garantien er stilt overfor Sparebank 1 Midt-Norge. Garantien gjelder selvskyldnerkausjon for lån til daglig leder som er sikret med pant i den ansattes bolig. Note 9 Avstemming av egenkapitalen (alle tall hele kroner) Egenkapital 01.januar Årets resultat Egenkapital per 31. desember Note 10 Ekstraordinære kostnader Dette er lønnskostnader knyttet til turnuskandidater høsten 2002 og våren 2003 hvor det har vært uklarhet om hvem som skulle dekke kostnaden. 15

16 NIKU Publikasjoner og annen formidling NIKUs egne serier (se lenger ned) kan lastes ned som pdf-filer/bestilles fra De kan også kjøpes ved henvendelse til hovedkontoret i Oslo, tlf: Artikler i vitenskapelige tidsskrifter (* = m/referee) 7 Artikler/kapitler i fagbøker/konferanserapporter og lignene 2 Fagbøker/selvstendige utgivelser 1 Leder/kommentar/anmeldelse o.l. 4 Rapporter i NIKU-serier 2 Rapporter i eksterne rapportserier 41 Populærvitenskapelige artikler 132 Upubliserte rapporter til oppdragsgiver 50 Vitenskapelig foredrag/forelesninger 16 Populærvitenskapelige foredrag/forelesninger o.a. Skriftlig formidling Artikler i vitenskapelige tidsskrifter (* = referee) *Brendalsmo, A.J Prestebol og prestegjeld. - Ss in Imsen, S.(ed.) Den kirkehistoriske utfordringen. Skrifter, Senter for middelalderstudier, NTNU, Trondheim (19). Tapir akademisk forlag. Trondheim. Brendalsmo, A.J. & Stylegar, F.-A Om kirkesagn og ødekirker. Muntlig tradisjon og stedsnavn som kilder for kirkeforskningen. - HI- KUIN 2003(30): Ss *Daugstad, K., Rønningen, K. & Skar, B Agriculture as an upholder of cultural heritage? Conceptualizations and value judgements. A Norwegian Perspective. - Journal of Rural Studies 22: Pp Elsevier. Eldal, J.C Dragestilen: Søken etter en nasjonal arkitektur. - Fortidsminneforeningens årbok 159: Ss Oslo. *Jerpåsen, G. & Swensen, G When the city invades the countryside. Cultural historical environments in areal planning. - Pp in Kungolos, A.G., Brebbia, C.A. & Beriatos, E.(eds.) Sustainable development and planning. vol.2(ii). WITpress. *Molinari, C., Bradshaw, R.H.W., Risbøl, O., Lie, M. & Ohlson, M Long-term vegetational history of a Picea abies stand in southeastern Norway: Implications for the conservation of biological values. - Biological Conservation 126: pp Elsevier. *Risbøl, O Protoindustrial iron production in Østerdalen and challenges in managing this heritage. - Pp in Holm, I., Innselset, S. & Øye, I.(eds.) "Utmark". The Outfield as Industry and Ideology in the Iron Age and the Middle Ages. UBAS International. University of Bergen Archaeological Series (1). Risbøl, O Preindustrial Technology in Norwegian Forest Areas - a Vulnerable Cultural Heritage. - pp in Wittbrodt, E. & Affelt, W.(ed.) Proceedings. International Conference. Heritage of Technology. Gdansk Outlook 4. Gdansk University of Technology. Risbøl, O Kulturminner i Gråfjell - kulturhistoriske resultater fra registreringsprosjektet. - pp 5-26 in Stene, K., Amundsen, T., Risbøl, O. & Skare, K.(ed.) "Utmarkens grøde" Mellom registrering og utgravning i Gråfjellområdet, Østerdalen. Artikkelsamling. VARIA. Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. 59. Risbøl, O Kokegroper i røyk og damp - et kokegropfelt i gårdsog landskapsperspektiv. - pp in Gustafson, L., Heibreen, T. & Martens, J. De gåtefulle kokegroper. Artikkelsamling. VARIA. Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. 58. Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. Artikler/kapitler i fagbøker, lærebøker, konferanserapporter Brendalsmo, A.J Stod det kirke på Åm i middelalderen?. - Ss in Østrem, N.O.(ed.) Vats kyrkje 150 år. - Utgjeve av Vats sokneråd i samband med høgtidinga av 150-årsjubilèet for Vats kyrkje Molaug, P.B Medieval urbanization in Norway. - Pp in Leciejewicz, L. & Rebkowski, M.(eds.) Civitas Cholbergiensis. Transformacja Kulturowa w strefie Nadbaltyckiej w XII W. - Kolobrzeg. 16

17 Norsted, T Safeguarding the cave paintings in Norway, using four caves in the Lofoten Archipelago, Northern Norway as examples. - Pp in Devlet, E.(ed.) World of Rock Art. Papers presented at the International Conference. Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences. Moskva. Sellevold, B Antropologi, fysisk. Det forhistoriske menneske. - Ss in Østmo, E. & Hedeager, L.(eds.) Norsk arkeologisk leksikon. - Pax Forlag A/S, Oslo. Sellevold, B Hummervikholmen. - Ss in Østmo, E. & Hedeager, L.(eds.) Norsk arkeologisk leksikon. - Pax Forlag A/S, Oslo. Skar, B Høgnipen. - Ss in Østmo, E. & Hedeager, L.(eds.) Norsk Arkeologisk Leksikon. Pax forlag, Oslo. Storsletten, O Similarities between Traditional Thai Architecture and the Stave Churches of Norway, as seen from a Norwgian Point of View. - in Hood, P.(ed.) NOR-TH : Norway and Thailand : Converging lines : A prelude to globalisation. - Royal Norwegian Embassy, Bangkok. Fagbøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser Paludan-Müller, C. & Gundhus, G.(eds.) Kulturminner - en ressurs i tiden. - NIKU, Oslo. 184 s. Stene, K., Amundsen, T., Risbøl, O. & Skare, K.(ed.) "Utmarkens grøde" Mellom registrering og utgraving i Gråfjellområdet, Østerdalen. Artikkelsamling. - VARIA. Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo s. Ledere, kommentarer, anmeldelser, kronikker o.l. publisert i tidsskrift, dagspresse Risbøl, O., Risan, T. & Skare, K Skog og kulturminner. En kritisk kommentar til prosjektet "Miljøregistreringer i skog, delprosjekt kulturminner". - Østlandsforskning. 9 s. NIKU-serier Myrvoll, E.R Samiske urgraver. Statusrapport med forslag til miljøovervåkingsprogram. - NIKU Rapport (7). 135 s. no/archive/niku/publikasjoner/niku%20rapport%20pdf/rapp07_samiskeurgraver.pdf. Nordeide, S.W.(ed.) Fra vernesone til risikosone. Studier i middelalderbyene Bergen og Tønsbergs randsoner. - NIKU Tema (14). 76 s. Reed, S Hamar Cathedral ruin. Archaeological investigations NIKU Rapport (6). 244 p. Sollund, M.L.B Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Sarpsborg kommune, Østfold, NIKU Tema (13). 28 s. Oslo. Rapporter i eksterne rapportserier Daugstad, K., Rønningen, K. & Skar, B Lessons learned, recommendations in Agriculture's Role as an upholder of cultural heritage. Report from a workshop. - TemaNord 576:2005: Pp Nordic Council of Ministers, Copenhagen. Tombre, I.(ed.), Andersen, O., Barlindhaug, S., Bjerke, J.W., Erikstad, L., Frivoll, V., Johnsen, T., Sloreid, S.-E. & Tømmervik, H Snefjord Vindpark. Konsekvensutredning for landskap, flora, fauna, friluftsliv, kulturminner og reindrift. - NINA Rapport (23) Norsk institutt for naturforskning. Populærvitenskapelige artikler Anker, M. & Lindblom, I Landskapsvern - ikke for kulturminner?. - Ss in Paludan-Müller, C. & Gundhus, G.(eds.) Kulturminner - en ressurs i tiden. - NIKU, Oslo. Barlindhaug, S. & Holm-Olsen, I.M Fra pixler til prognoser i Troms. Romfartsteknologi i kulturminnenes tjeneste. - Ss in Paludan-Müller, C. & Gundhus, G.(eds.) Kulturminner - en ressurs i tiden. - NIKU, Oslo. Bjørke, A Det er ikkje sikkert håpet er ute, sjølv om uhellet er det s. in Kulturarven. (32). Medlemsblad, Norsk Kulturarv, Vågå. Boro, M Ressurssterke gamle hus. - Ss in Paludan-Müller, C. & Gundhus, G.(eds.) Kulturminner - en ressurs i tiden. - NIKU, Oslo. Egenberg, I.M Verdiskaping og bygningsvern. - Kulturarven 2005: Ss Egenberg, I.M Kulturhistorisk verdi av milebrent tretjære. - Kysten 2005: Ss Egenberg, I.M Timber for Today. - P. 6. in Gundhus, G.(ed.) NIKU Annual Report Egenberg, I.M Tre i tiden: Tradisjonsbaserte løsninger. - S. 6 in Gundhus, G.(ed.) NIKU årsrapport skjerm.pdf. Eldal, J.C Slottsarkitekten, bygdemesteren og byggeskikken i Klæbu. - ss.8-10 in Klæbu Historielag: Årsskrift. - Klæbu historielag, Klæbu. Gundhus, G I Guds og Bevaringens navn. Fortellingen om tre altertavler og et øksemord. - Ss in Paludan-Müller, C. & Gundhus, G.(eds.) Kulturminner - en ressurs i tiden. - NIKU, Oslo. Gundhus, G.(ed.) NIKU Annual Report p. 17

18 Gundhus, G.(ed.) NIKU Årsrapport no/archive/niku/publikasjoner/diverse/arsrapporter2004/arsrapp2004_ no_skjerm.pdf. 17 s. Guttormsen, T.S. & Skar, B Vi skaper landskapet i vårt bilde. - Ss in Paludan-Müller, C. & Gundhus, G.(eds.) Kulturminner - en ressurs i tiden. - NIKU, Oslo. Haugen, A. & Olstad, T.M Små bevegelser - store skader. Om klima og kulturminner i kirkene. - Ss in Paludan-Müller, C. & Gundhus, G.(eds.) Kulturminner - en ressurs i tiden. - NIKU, Oslo. Hoff, A.M Korskiljet i Eidfjord kyrkje. - in Hardanger Historielag Årbok Hommedal, A.T Selja og Stad: Ein heilagstad i eit kulturmiljø. - Fortidsvern 30(2). 4 s. Fortidsminneforeninga, Oslo. Hommedal, A.T "Tårn etter tårn dei fall i grus". Vern og formidling av norske mellomalderruinar. - Ss in Paludan-Müller, C. & Gundhus, G.(eds.) Kulturminner - en ressurs i tiden. - NIKU, Oslo. Jerpåsen, G. & Lindblom, I På randen av utrydning. Kulturminner og landskap i en omskiftelig verden. - Ss in Paludan- Müller, C. & Gundhus, G.(eds.) Kulturminner - en ressurs i tiden. - NIKU, Oslo. Jerpåsen, G. & Risbøl, O Fra hard ved til myke verdier. Skogen som kulturlandskap. - Ss in Paludan-Müller, C. & Gundhus, G.(eds.) Kulturminner - en ressurs i tiden. - NIKU, Oslo. Molaug, P.B Renafylke, Ranrike og Bohuslen. - Middelalder- Oslo 2005(1): Ss Interesseforeningen Oslos middelalder. Molaug, P.B Hestesko og hestebrodd. Funn fra middelalder-oslo. - Middelalder-Oslo 2005(2). s.30. Interesseforeningen Oslos middelalder. Molaug, P.B Østfold i middelalderen og før. - Middelalder-Oslo 2005(2): Ss Interesseforeningen Oslos middelalder. Molaug, P.B Smaløks. Funn fra Middelalder-Oslo. - Middelalder- Oslo 2005(1). s.26. Interesseforeningen Oslos middelalder. Molaug, P.B Middelalderen som drivkraft i byutviklingen i Oslo. - Ss in Paludan-Müller, C. & Gundhus, G.(eds.) Kulturminner - en ressurs i tiden. - NIKU, Oslo. Mydland, L. & Swensen, G Orden og harmoni eller kreativt kaos - Historiske spor i bybildet. - Ss in Paludan-Müller, C. & Gundhus, G.(eds.) Kulturminner - en ressurs i tiden. NIKU, Oslo. Myrvoll, E.R Finnmarkskysten - en vev av historier. - Ss in Paludan-Müller, C. & Gundhus, G.(eds.) Kulturminner - en ressurs i tiden. - NIKU, Oslo. Paludan-Müller, C NIKU in Gundhus, G.(ed.) NIKU Annual Report Paludan-Müller, C Direktøren har ordet: NIKU Ss.3-4 in Gundhus, G.(ed.) NIKU årsrapport archive/niku/publikasjoner/diverse/arsrapporter2004/arsrapp 2004_no_skjerm.pdf. Reed, I Central Trondheim in the 17th century. - P. 9 in Gundhus, G.(ed.) NIKU Annual Report Reed, I Midtbyen i Trondheim på 1600-tallet. - S. 9 in Gundhus, G.(ed.) NIKU årsrapport arsrapporter2004/arsrapp2004_no_skjerm.pdf. Seip, E En stavkirke vest i havet. Forskning i praksis. - Ss in Paludan-Müller, C. & Gundhus, G.(eds.) Kulturminner - en ressurs i tiden. NIKU, Oslo. Sollund, M.L.B Fortidens minner i dagens landskap. - S. 8 in Gundhus, G.(ed.) NIKU årsrapport skjerm.pdf. Sollund, M.L.B Prehistoric sites and monuments in present-day landscape. - P. 8 in Gundhus, G.(ed.) NIKU Annual Report Solstad, J.R Konservering - et ledd i nasjonsbygging?. NIKU i Bangladesh. - Ss in Paludan-Müller, C. & Gundhus, G.(eds.) Kulturminner - en ressurs i tiden. - NIKU, Oslo. Solstad, J.R NIKU in Bangladesh. - P. 10 in Gundhus, G.(ed.) NIKU Annual Report Solstad, J.R NIKU i Bangladesh. - S. 10 in Gundhus, G.(ed.) NIKU årsrapport publikasjoner/diverse/arsrapporter2004/arsrapp2004_no_skjerm.pdf. Stein, M Edvard Munch for fremtiden?. - Ss in Paludan-Müller, C. & Gundhus, G.(eds.) Kulturminner - en ressurs i tiden. - NIKU, Oslo. Stein, M Edvard Munch + GIS 4-Ever?. - P. 7 in Gundhus, G.(ed.) NIKU Annual Report Stein, M Edvard Munch + GIS = Sant?. - S. 7 in Gundhus, G.(ed.) NIKU årsrapport publikasjoner/diverse/arsrapporter2004/arsrapp2004_no_skjerm.pdf. Swensen, G Urbanisering og kulturminnevern. - S. 11 in Gundhus, G.(ed.) NIKU årsrapport publikasjoner/diverse/arsrapporter2004/arsrapp2004_no_skjerm.pdf. Swensen, G Urban development and the preservation of cultural heritage. - P. 11 in Gundhus, G.(ed.) NIKU Annual Report Upubliserte rapporter til oppdragsgiver Anker, M., Eldal, J.C., Helliksen, W. & Lindblom, I Bidrag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, Hurum kommune. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Hurum kommune. - NIKU Arealplan 04/ s. 18

19 Anker, M., Jerpåsen, G. & Andersen, S Kommunikasjonsforum Notat fra møtet med kommunikasjonsforumet knyttet til NFRprosjektet "Down by the Riverside". - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Arealplan 16/ s. Berntsen, H.V Dypvåg kirke, Tvedestrand. Tilstandsvurdering av kalkmalerier. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Kirkevergen i Tvedestrand. - NIKU Kunst og inventar nr.5/ s. Berntsen, H.V Bekkelaget kirke, Oslo. Tilstandsvurdering av muralmalerier. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Oslo Kirkelige Fellesråd. - NIKU Kunst og inventar nr.56/ s. Berntsen, H.V Capella Joannea, Majorstuen kirke, Oslo. Tilstandsvurdering av muralmalerier. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Oslo Kirkelige Fellesråd. - NIKU Kunst og inventar nr.57/ s. Berntsen, H.V Markus kirke, Oslo. Tilstandsvurdering av muralmalerier. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Oslo Kirkelige Fellesråd. - NIKU Kunst og inventar nr. 58/ s. Berntsen, H.V Kampen kirke. Tilstandsvurdering av muralmalerier. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Oslo Kirkelige Fellesråd. - NIKU Kunst og inventar nr. 59/ s. Berntsen, H.V Ljan kirke. Tilstandsregistrering av muralmalerier. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Oslo Kirkelige Fellesråd. - NIKU Kunst og inventar nr. 60/ s. Berntsen, H.V Bygning 49, Akershus festning. Utvendige fargeundersøkelser av puss. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, ØKAW as arkitektkontor. - NIKU Kunst og inventar nr. 61/ s. Berntsen, H.V Hvaler kirke. Konservering av kalkmalerier. Rapport etter feltarbeid Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst og inventar nr. 62/ s. Berntsen, H.V Karl Johansvern. Utvendige fargeundersøkelser av Brakke C og D. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst og inventar nr. 63/ s. Berntsen, H.V "Verdensmester'n", Ahlefeltgate 2, 3257 Larvik. Utvendige fargeundersøkelser. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Larvik Kommune. - NIKU Kunst og inventar nr.65/ s. Brænne, J A Røros Kirke. Fargeundersøkelser av kirkebenkene. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Røros kommune. - NIKU Kunst og inventar Rapport Nr. 55/ s. Brænne, J B.359. Røros. Kjerkgata 41. "Det Finne-Borchgrevinkske Gravkapell". Fargeundersøkelser og fargesetting. Forslag til tiltak. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst og inventar Rapport Nr. 43/ s. Brænne, J B.359. Røros. Åsveta 3. Fargeundersøkelser av vinduer. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst og inventar rapport Nr. 46/ s. Brænne, J B.359. Røros. Småsetran. Holdensetra, G.136/B.60. "Åsheim". Fargeundersøkelse av rom 102, kjøkkenet. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst og inventar rapport Nr. 54/ s. Brænne, J B Røros. Mørkstugata 12. Koding av farger brukt ved oppmalingen i Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst og inventar rapport Nr. 40/ s. Brænne, J B Røros. Ole Guldahlsgate 4. "Riisgården". Fargeundersøkelse av gårdens eneste eldre vindu. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst og inventar. Rapport Nr. 42/ s. Brænne, J B Røros. Svenskveien 16. Koding av nåværende farger. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst og inventar. Rapport Nr. 38/ s. Brænne, J B Røros. Kjerkgata 37. Hus No. 68. "Klokkargården". Fargeundersøkelser av eksteriøret. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst og inventar. Rapport Nr.39/ s. Brænne, J A Mykland Kirke. Malt dekor i skipets tak fra Skadevurdering og forslag til tiltak. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Froland kirkelige fellesråd. - NIKU Kunst og inventar. Rapport Nr. 37/ s. Brænne, J Holtålen kommune, Hessdalen kapell. Altertavle fra ? og prekestol fra Rapport fra befaring. Forslag til tiltak. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst og inventar. Rapport Nr. 36/ s. Brænne, J B.f.359. Røros. Bergmannsgata 19. matr. Nr. 17. Rådhuset. Fargesetting av fem rom i 1. etasje. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Røros kommune. NIKU Kunst og inventar, Rapport Nr. 53/ s. Brænne, J B.359. Røros. Bergmannsgata 34. Koding av nåværende farger. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. NIKU Kunst og inventar Rapp. Nr. 41/ s. Brænne, J B.f.362. Melhus. Prestegårdslåna. Tapeter: Separering og klassifisering. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Stiftelsen Prestegårdslåna, Melhus. - NIKU Kunst og inventar nr. 24/ s. Brænne, J Halden Teater. Kulissesamlingen. Rapport fra befaringen den Upublisert rapport til oppdragsgiver, Halden Historiske Samlinger. - NIKU Kunst og Inventar nr. 22/ s. Brænne, J Røros. Flanderborg 1. Hus nr G 133/136. "Skott-Mikkelgården" Fargeundersøkelser av hovedbygningens fasader mot Flanderborg og Nedre Flanderborg. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst og inventar 6/ s. Brænne, J Oscarshall slott. Delprosjekt 3. Tilstandsbeskrivelse av 14 rom. Del Etasje. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Det Kongelige Hoff. - NIKU Kunst og inventar 1/2005 (1). 126 s. Brænne, J Oscarshall Slott. Delprosjekt 3. Tilstandsbeskrivelse av 14 rom. Del Etasje. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Det Kongelige Hoff. - NIKU Kunst og inventar 1/2005 (2). 87 s. 19

20 Brænne, J Oscarshall slott. Delprosjekt 3. Tilstandsbeskrivelse av 14 rom. Del Etasje. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Det Kongelige Hoff. - NIKU Kunst og inventar 1/2005 (3). 97 s. Brænne, J "Lauvlia" i Sigdal. Maleren Th. Kittelsens hjem. Rapport fra befaring i forbindelse med restaureringsarbeidene i huset. Forslag til tiltak. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst og inventar 15/ s. Brænne, J Røros. Flanderborg 1. Hus Nr G.nr B. nr Skott-Mikkjel gården. Fargeundersøkelser av hovedbygningens fasader mot Flanderborg og nedre Flanderborg. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst og Inventar 6/ s. Brænne, J B.f.170. Hjartdal. Sauland. "Kleppen". Yvistoga. Utplassering av klimaloggere og vurdering av tiltak på de "veggfaste" objektene i rommet. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst og Inventar Nr. 2/ s. Buckholm, M.B Arbeiderboligen St. Olavs Vold, Borgarsyssel Museum, Sarpsborg kommune. Arkeologisk overvåking i forbindelse med graving av drensgrøfter. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Borgarsyssel Museum. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Tønsberg 2/ s. Dunlop, A.R Nedre Hamburgersmug 8, Vågsbunnen, Bergen: Arkeologisk etterundersøkelse, Upublisert rapport til oppdragsgiver, - NIKU Arkeologiske utgravninger, Arkivrapport Bergen 2/ s. Dunlop, A.R Regimentsbygningen, Bergenhus festningsområde: Arkeologiske forundersøkelser 2004 samt overvåking Upublisert rapport til oppdragsgiver, Forsvarsbygg Utvikling Vest. - NIKU Arkeologiske Utgravinger, Arkivrapport Bergen, 10/ s. Edvardsen, G Nedre Langgate 20, "Pelagosgården", Tønsberg. Arkeologisk oppfølging av grunnboringer. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Micasa AS, Tønsberg. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Tønsberg 4/ s. Edvardsen, G Nedre Langgate 20, Tønsberg: tilbygg og ombygging til nytt Mediehus; risiko- og sårbarhetsvurdering i forhold til automatisk fredede kulturminner. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Kristiansen og Bernhardt Arkitekter AS. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Tønsberg 5/ s. Edvardsen, G Benebakken 38, Scanrope, Tønsberg. Arkeologisk overvåking av gravearbeider ved miljøteknisk undersøkelse. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Byggherreutvikling AS. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Tønsberg 6/ s. Edvardsen, G Hedrum kirke, Larvik kommune. Arkeologisk overvåking av gravearbeider ved utskifting av spillvannsledning. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Larvik kirkelige fellesråd. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Tønsberg 7/ s. Edvardsen, G Bø gamle kirke, Bø i Telemark. Befaring og dokumentasjon i forbindelse med gravfunn under arbeider med reparasjon av kirkeskipets nordvestre hjørne. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Kyrkjeverja i Bø. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Tønsberg 8/ s. Edvardsen, G Nykirke kirke, Horten kommune. Arkeologisk overvåking i forbindelse med graving av dreneringsgrøfter. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Horten kirkelige fellesråd. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Tønsberg 9/ s. Edvardsen, G Våle kirke, Re kommune. Arkeologisk overvåking i forbindelse med graving av grøfter for drenering. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Re kirkelige fellesråd. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Tønsberg 10/ s. Edvardsen, G Handelstorget Skien, Skien kommune. Arkeologisk overvåking av gravearbeider i forbindelse med sammenbygging av parkeringskjellere i Arkaden og Møllesenteret. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Skien kommune. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Tønsberg 11/ s. Edvardsen, G Møllegaten v/ Farmannstorvet/ Håkon Gamles gate, Tønsberg. Arkeologisk overvåking av gravearbeider i forbindelse med utskifting av trykkventiler til vannledningsnettet. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Tønsberg kommune. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Tønsberg 12/ s. Edvardsen, G Utstein Kloster, Rennesøy kommune, Rogaland. Arkeologisk overvåking i forbindelse med fjerning av masser inne i ruinen vest for klosterfirkanten. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Stiftelsen Utstein Kloster. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Bergen s. Egenberg, I.M. & Stornes, J.M Husmannsgrend på Simenstadhøgda. Dokumentasjon og tilstandsregistrering. - Upublisert rapport til oppdragsgiver,. - NIKU Bygninger og omgivelser 14/2005. Eldal, J.C Skøyen hovedgård (Søndre Skøyen), Oslo kommune. Historikk for uthus og sidebygninger. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Kritt arkitekter AS. - NIKU Bygninger og omgivelser. 6 s. Eldal, J.C Stortingets tronstoler for dronning og tronfølger. Historikk og kunsthistorisk vurdering. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Stortingets administrasjon. - NIKU Bygninger og omgivelser. 3 s. Engen, T. & Molaug, P.B Arkeologiske forundersøkelser på Sørenga, Gamlebyen, Oslo for E18 senketunnel Bjørvika. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Statens Vegvesen Region Øst. - NIKU Arkeologiske utgravninger. 34 s. Ford, T Konserveringsrapport: Gunnar S. Gundersens veggmaleri (1960) Drammensveien 60, Oslo. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Skanska Norge AS - NIKU Kunst og inventar 32/2005. Guttormsen, T.S Konsekvensanalyse Sandsfjord bru, Suldal kommune i Rogaland fylke. Delutredning: kulturminner og kulturmiljø. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Origo miljø as. - NIKU Arealplan 03/05. 24s. Haugen, A Oslo domkirke. Tilstandsanalyse og kostnadsoverslag. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Kirkelig fellesråd Oslo. - Multiconsult og NIKU Miljøovervåking. 20

21 Haugen, A Statusrapport fra overvåking av Hamar domkirkeruin. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Miljøovervåking 101/205. Haugen, A., Hole, E. & Mydland, L Middelalderske kalkmørtler. Analyser av egenskapene til et utvalg av mørtelprøver tatt fra middelalderske anlegg. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Bygninger og omgivelser Rapport 12/ s. Heggenhougen, B Innvendige fargeundersøkelser. Skolebygningen. Bygn. 49. Akershus festning, Oslo. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, ØKAW as arkitektkontor, Oslo. - NIKU Kunst og inventar 12/ s. Heggenhougen, B Innvendige fargeundersøkelser. Verkstedsbygningen. Bygn. 52. Akershus festning, Oslo. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, ØKAW as arkitektkontor, Oslo. - NIKU Kunst og inventar 13/ s. Heggenhougen, B DnB NOR, Kirkegaten 21, Oslo. Innvendig fargeundersøkelse. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Vital Eiendom. - NIKU Kunst og inventar, 20/ s. Hommedal, A.T Ruinen "Katarinahospitalet", Bergen. Overvåkings- og konserveringsarbeid Upublisert rapport til oppdragsgiver, Byantikvaren i Bergen. - NIKU Arkeologiske utgravninger Bergen 6/ s. Hommedal, A.T Utstein kloster, Rennesøy i Rogaland. Bygningsarkeologisk muranalyse Dokumentasjon av mellomaldermurverk i samband med kalkpussing. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Stiftelsen Utstein Kloster. - NIKU distriktskontor Bergen arkivrapportserie 2005(5). 62 s. Hommedal, A.T. & Mydland, L Portbygningen ved Hovedøya kloster. Dokumentasjon og bygningsarkeologisk undersøking av ruinen. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, NIKU Bygninger og omgivelser Rapport 06/ s. + vedlegg. Jerpåsen, G. & Skjerping, N E18 Vinterbro - Østold grense. Fase 1: Verdi- og sårbarhetsanalyse. Tema kulturminner og kulturmiljø. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Statens Vegvesen, Rambøll AS. - NIKU Arealplan rapport 05/ s. McLees, C Arkeologisk overvåking i forbindelse med graving for ny vann- og avløpsledning til eiendommen St. Jørgensveita 5A, Trondheim. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Thomas Angells Stiftelse. - NIKU Distriktskontor Trondheim TA2005/19. 5 s. McLees, C Utgravning i forbindelse med bygging av nytt trappefundament i Lavetthuset, Erkebispegården, Trondheim. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. - NIKU Distriktskontor Trondheim TA2005/ s. McLees, C Arkeologisk overvåking av graving for tilkopling av nye vann- og avløpsledninger ved Thomas Angells gate 9, Trondheim. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Reimers Eiendom AS. - NIKU Distriktskontor Trondheim TA2005/16. 6 s. McLees, C Overvåking i forbindelse med reparasjon av avløpsledning i Munkhaugveita ved Munkhaugveita 7, Trondheim. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Trondheim bydrift. - NIKU Distriktskontor Trondheim TA2005/8. 3 s. McLees, C Rapport fra arkeologisk utgravning ved Ravelsveita 4-6, Trondheim. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, FAST Eiendom AS. - NIKU Distriktskontor Trondheim TA2004/ s. Molaug, P.B Rapport arkeologisk forundersøkelse av byggegrunn i Gamlebyen, Oslo. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Statsbygg. - NIKU Arkeologiske utgravninger s. Molaug, P.B. & Reed, S Hegge stavkirke, Øystre Slidre kommune, Oppland fylke. Senking av gulvet i kirkeskipet i forbindelse med fuktproblemer. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Kyrkjeleg Fellesråd i Øystre Slidre. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Tønsberg nr. 1/ s. Mydland, L Berger fabrikker i Svelvik. Vurdering av kulturminneverdi. Vurdering av foreslåtte tiltak. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, - NIKU Bygninger og omgivelser. 29 s. Mydland, L Eiksmarka Senter. Vurdering av anleggets kulturminneverdi. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, DARK-Arkitekter. - NIKU Bygninger og omgivelser Rapport 01/ s. Mydland, L. & Eldal, J.C Ullevålsveien 60. Vurdering av anleggets antikvariske verdi og ambisjonene for de planlagte istandsettingsarbeider. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Sameiet Ullevålsveien NIKU Bygninger og omgivelser Rapport 04/ s. Mydland, L. & Haugen, A Evaluering av gjennomførte konserverings- og restaureringstiltak på middelalderruiner. Bruk av kalkmørtel til istandsetting av middelalderruiner. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Bygninger og omgivelser Rapport 11/ s. Mygland, S.S Frederiksbergsgaten 22, Nordnes, Bergen: Arkeologisk overvåking & registrering, Upublisert rapport til oppdragsgiver, Toni Eiendomsutvikling AS. - NIKU Arkeologiske Utgravninger, Arkivrapport NIKU Bergen, 9/ s. Myrvoll, E.R Hammerfest vindpark. Konsekvensutredning - deltema kulturminner og kulturmiljø. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Statkraft. - NIKU Arealplan, Tromsø. Myrvoll, E.R Konsekvensutredning Sjunkan - Misten. Deltema kulturhistorie. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Fylkesmannen i Nordland. - NIKU Arealplan, Tromsø 12/ s. Myrvoll, E.R Registrering av automatisk fredete samiske kirkegårder i Troms. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Arealplan, Tromsø 14/05. 9 s. Norsted, T Maleriene i Simon Kranehula, Kabelvåg, Vågan kommune. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst & inventar 9/ s. 21

22 Norsted, T Maleriene i hulene på Hamnøya og i Indre Visten, Vevelstad kommune. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst & inventar 10/ s. Norsted, T A Report on the Rock Art Conservation Workshop held in Kasama, Northern Province, Zambia. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, National Heritage Conservation Commission of Zambia. - NIKU Kunst & inventar 26/ s. Norsted, T Hegge stavkirke. Undersøkelse av støpulens tilstand. Forslag om tiltak. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst & inventar 27/ s. Norsted, T Høre stavkirke. Undersøkelse av utvendig overflatebehandling. Forslag om utbedrende tiltak. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst & inventar 28/ s. Norsted, T Høre stavkirke. Ny overflatebehandling av eksteriøret. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst & inventar 29/ s. Norsted, T Undersøkelse av maleriene i Kollhellaren (Refsvikhula), Moskenes, i forbindelse med bruk av fakler. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Nordland Fylkeskommune. - NIKU Kunst & inventar 31/ s. Norsted, T Konsolideringsforsøk av hellemaleri på Honnhammer (Hinna felt VIII), Tingvoll. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst & inventar 33/ s. Norsted, T Rock Paintings Conservation. Undervisningskompendium. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, National Heritage Conservation Commission of Zambia. - Kurs i Kasama, Zambia juni. 122 s. Olstad, T.M A 426 Hadsel kirke. Konservering av St.Olavskulptur. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst og inventar nr. 19/ s. Olstad, T.M. & Wedvik, B Bf 248 Bryggen i Bergen, Holmedalsgården IXA. Fargeundersøkelse. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Riksantikvaren. - NIKU Kunst og inventar nr. 48/ s. Reed, I Dronningens gt. 14/Nordre gt. 11, Trondheim. Arkeologisk overvåking i forbindelse med graving for fjernvarmerør. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Trondheim Energiverk Fjernvarme AS. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Trondheim, TA 2005/06. Reed, I Nordre gate 1-3, Trondheim. Arkeologisk overvåking av graving for ny vannledning. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Adresseavisa ASA. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Trondheim, TA 2005/07. Reed, I Brattørgata v/nr. 2, Trondheim. Arkeologisk overvåking av graving for reparasjon av vannlekkasje. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Trondheim bydrift. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Trondheim, TA 2005/14. Reed, I Øye kirke, Surnadal kommune. Arkeologisk overvåking i forbindelse med graving for oppføring av tilbygg. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Kirkelig fellesråd i Stangvik og Surnadal. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Trondheim, TA 2005/15. Reed, I Hospitalsløkkan - Hospitalsgata, Trondheim. Arkeologisk overvåking av graving for ny sandfangkum. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Trondheim bydrift. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Trondheim, TA 2005/17. Reed, I Kongens gate/nordre gate, Trondheim. Arkeologisk overvåking av graving for nytt bysykkelstativ. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Clear Channel Norway AS. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Trondheim, TA 2005/20. Reed, I Søndre gate 7, Trondheim. Arkeologisk overvåking i forbindelse med graving for innlegging av ny vannledning. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Angel Næringsbygg DA. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Trondheim, TA 2005/22. Reed, I Schultz gate 4, Trondheim. Arkeologisk overvåking i forbindelse med graving for utbedring av tett kloakk. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Realinvest AS. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Trondheim, TA 2005/23. Reed, I Brattørgata 1-2 til Brattørgata 10-12A, Trondheim. Arkeologisk overvåking av graving for fjernvarme. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Trondheim Energiverk Fjernvarme AS. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Trondheim, TA 2004/24. Reed, I Innlegging av telefon og fiberkabel til Gerhard Schønings skole. Arkeologisk overvåking i Vår Frue Strete og ved Kongens gate 5, Trondheim. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Bravida Nord AS. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Trondheim, TA 2004/22. Reed, I Trondheim: Kvartalet Nordre gate 26, 28/30, Fjordgata 33, 35 og Ørjaveita 4 - prosjekt Nerby'n. Arkeologisk undersøkelse i forbindelse med bebyggelsesplan. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Ebo bolig AS. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Trondheim, TA 2004/19. Reed, I Munkegata 1 (Rådhuset), Trondheim. Arkeologisk overvåking, rehabilitering av lysgraver. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Trondheim Eiendom. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Trondheim, TA 2004/17. Reed, I Vår Frue kirkegård og domkirkegården i Trondheim. Arkeologisk overvåking, oppsetting av nytt gjerde. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Trondheim kirkelige fellesråd. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Trondheim TA 2004/07. Reed, I. & Edvardsen, G Nedre Langgate 40, Tønsberg. Miljøovervåking av kulturlag ( ). Prosjekt Upublisert rapport til oppdragsgiver, Kristiania Eiendomsforvaltning AS. - NIKU Arkeologiske utgravninger, Tønsberg, 02/05. Risbøl, O Registrering av automatisk fredete kulturminner i Haugedalen, Åmot kommune, Hedmark fylke. - Upublisert rapport til oppdragsgiver, Hedmark fylkeskommune. - NIKU Rapport Arealplan 15/05. 22

- vi holder kulturarven levende

- vi holder kulturarven levende - vi holder kulturarven levende NIKU årsrapport 2005 ISBN:?????????? Postadresse: Boks 736 Sentrum, 0105 Oslo Tlf. 23 35 50 00 Faks: 23 35 50 01 E-post: niku@niku.no Internett: www.niku.no Redaktør: Knut

Detaljer

Årsrapport 2006. - vi holder kulturarven levende

Årsrapport 2006. - vi holder kulturarven levende Årsrapport 2006 - vi holder kulturarven levende 2 NIKU årsrapport 2006 Postadresse: Boks 736 Sentrum, 0105 Oslo Tlf. 23 35 50 00 Faks: 23 35 50 01 E-post: niku@niku.no Internett: www.niku.no Layout og

Detaljer

Årsrapport 2009. Norsk institutt for kulturminneforskning

Årsrapport 2009. Norsk institutt for kulturminneforskning Årsrapport 2009 Norsk institutt for kulturminneforskning Bilde på forsiden, øverst: Gyvasshytta i Njardarheim inngikk i NIKUs befaringer i forbindelse med utarbeidelse av verneplan for Statskog. Hytta

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Norsk institutt for naturforskning. Arsmelding. Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

Norsk institutt for naturforskning. Arsmelding. Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger Norsk institutt for naturforskning Arsmelding 2011 Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger Forventninger Vi venter på at NINA-bygget på Gløshaugen ved NTNU skal bli ferdig ved årsskiftet 2012/13.

Detaljer

Foto:: Marit Hommedal

Foto:: Marit Hommedal Foto:: Marit Hommedal Regnskap 2014 VÅRE NØKKELTALL 2014 2013 2012 i mill nok Inntekt 397,9 367,9 393,2 Lønnskostnad 283,7 264,5 264,5 Avskriving 1,8 1,8 1,3 Driftskostnad 112,8 111,0 128,2 DRIFTSRESULTAT

Detaljer

Dette er Uni Research

Dette er Uni Research 2012 Dette er Uni Research Uni Research styre Adm. direktør Hovedkontor Uni CIPR Uni Computing Uni Helse Uni Klima Uni Miljø Uni Rokkansenteret Uni Sars Centre Uni CIPR (Centre for Integrated Petroleum

Detaljer

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012 NOFIMA AS ÅRSMELDING 212 NOFIMA Nofima ÅRSBERETNING FOR 212 Nofima ble etablert 1. juni 27 som et resultat av en sammenslåing av fire norske næringsrettede forskningsinstitutt innen marin- og landbasert

Detaljer

2013 odvin oto: Helge SkF

2013 odvin oto: Helge SkF Foto: Helge Skodvin 2013 VÅRE NØKKELTALL 2013 2012 2011 i mill nok Inntekt 367,9 393,2 388,8 Lønnskostnad 264,5 264,5 259,4 Avskriving 1,8 1,3 1,5 Driftskostnad 111,0 128,2 125,7 DRIFTSRESULTAT -9,4-0,9

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Innhold side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Styrets årsberetning Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon Det Norske Myntverket AS Postboks 53

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2006

Det Norske Myntverket Årsrapport 2006 Det Norske Myntverket Årsrapport 2006 Kapittelheading Rapport fra administrerende direktør side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 side 19 Innhold Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

Årsberetning 2010 / Report from the board of directors 2010

Årsberetning 2010 / Report from the board of directors 2010 Årsberetning 2010 / Report from the board of directors 2010 Norsk Regnesentral (NR) er et forskningsinstitutt med fagområdene statistiskmatematisk modellering og informasjons og kommunikasjonsteknologi

Detaljer

styrets beretning 2003

styrets beretning 2003 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv

Detaljer

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 GENERELT

Detaljer

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge ÅRSRAPPORT 2003 Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge Presentasjon av virksomheten Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er et av seks selvstendig helseforetak, eid av Helse Midt-Norge RHF.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN 1 2 Fjellinjens kvalitetspolitikk: På vegne av eiere og oppdragsgiver skal Fjellinjen være en trygg og tillitsskapende tjenesteleverandør, ved å gjennomføre korrekt identifisering,

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Kluge ÅRSRAPPORT 2011

Kluge ÅRSRAPPORT 2011 Kluge Advokatfirma DA Årsrapport 2011 2 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 3 4 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 Styrets leder har ordet Kluge ÅRSRAPPORT 2011 5 For snart fire år siden startet vi en omstillingsprosess.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 Å R S R A P P O R T 0 0 kontakter 0 virksomheten vår strategisk fokus revisors beretning 0 noter årsregnskap 0 styrets årsberetning vurdering av markedsverdier - eva hovedtall og finansielle forhold 0

Detaljer

Årsberetning 2004. for. Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. Org. nr. 984 470 444

Årsberetning 2004. for. Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. Org. nr. 984 470 444 Årsberetning 2004 for Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. Org. nr. 984 470 444 1 Årsberetning for 2004 Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. ble stiftet 1. mars 2002

Detaljer

Innledning...3. Styrets beretning...4. Revisjonsberetning...6. Resultatregnskap...7. Balanse...8. Noter til regnskapet...10. Kontantstrøm...

Innledning...3. Styrets beretning...4. Revisjonsberetning...6. Resultatregnskap...7. Balanse...8. Noter til regnskapet...10. Kontantstrøm... ÅRSMELDING 2002 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning...3 Styrets beretning...4 Revisjonsberetning...6 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter til regnskapet...10 Kontantstrøm...15 ÅRSRAPPORT FRA SEKSJONENE AKSIS

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

Hovedtall Omsetning 2007-2011 (Beløp i 1000 kr.)

Hovedtall Omsetning 2007-2011 (Beløp i 1000 kr.) Årsrapport 2011 God fremgang for Multiconsult 2011 ble et godt år for Multiconsult. Til tross for finansiell og økonomisk krise i en rekke land i Europa har vi klart å utnytte mulighetene i de markedene

Detaljer