HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE Skolens visjon: Bragernes skole skal preges av en kultur der elevenes læringsutbytte faglig og sosialt står i sentrum, og der personalet jobber i arbeidslag mot felles mål. Møte med skolen: Det første møte med skolen skjer på våren gjennom førskoledag. Arrangere foreldreskole for førstetrinnsforeldrene på høsten. Informasjon til 6-åringenes foreldre kommer før sommerferien. 6-åringene tilbys tilvenningsperiode på SFO. Overgangssamtale mellom barnehage og skolen og mellom skolen og SFO. God kommunikasjon mellom lærere og personalet i SFO. Inspiserende lærer bærer godt synlige vester. 1.klasselærerne har inspeksjon i egne grupper frem til høstferien. Nye elever: Ny pult og bøker er klart. Et par elever forbereder seg litt ekstra på å ta imot den nye eleven. Omvisning på skolen. (Vise toaletter, spesialrom, uteområdet). Infomappe til eleven ligger klart på kontorer og skal inneholde: Velkomstbrev med bl.a. informasjon om aktuelle nettsider hvor de finner skoleruta og ordensreglement m.m. Nødkontaktskjema Skjema for bildebruk av elever Klassens timeplan og årsplan. Klasseliste med adresser og telefonnumre. Diverse lokaltilbud på skolen som allidrett med Strong IL, speideren og Løkkebergene velforenings arrangementer. Fadderordning: Vi har fadderordning for 1. og 2.klasse. Vi nytter fadderordningen ved fellesaktiviteter på skolen. Vi legger opp til ulike aktiviteter med fadder/fadderbarn. For eksempel spill, tur, lesegrupper, formingsaktiviteter, bake, hjelp på verksteder og lignende.

2 Utvikle aksept og toleranse for at vi er forskjellige: Bruke ulike temaer aktivt i arbeidet for å fremme aksept og toleranse. Bygg broer, FN-dag, Internasjonal uke. Vi jobber aktivt for å få alle være med i fellesskapet. Markere dager og høytider fra ulike religioner. Sende ut informasjon på ulike språk der det er tigjengelig. Enkelteleven: Bruke ulike undervisningsopplegg i det holdningsskapende arbeidet mot mobbing. Elevsamtaler minimum to ganger i året. Arbeidemed å utvikle et positivt klassemiljøet. Klassemøter. Arbeide bevisst med at elevene skal oppleve mestring. (Tilpasset opplæring, læringsstiler). Besøk av helsesøster rundt emnet pubertet på mellomtrinnet. Elevene lærer internett- og mobilvett. Miljøfaktorer: Legge til rette for varierte aktiviteter i utemiljøet. Medbestemmelse for elever gjennom klassemøter og elevråd. Ulike klasser har sine ansvarsområder i skolehverdagen. Vi oppfordrer foreldre til å arrangere felles aktiviteter for trinnet. Forberede overgang til ungdomstrinnet sammen med Børresen skole. Lærerens holdninger: Vi lytter til elevene og tar deres problemer på alvor. Skolen har tydelige konsekvenser når ordens- og trivselsreglement blir brutt. Lærerne tar erting på alvor, slik at det ikke får utvikle seg. Vi lar ingen elever få rutiner på å gå alene i friminuttene. Eventuelle mobbesaker følges opp etter planen Foreldrenes holdninger: Gjennom foreldreskolen bli kjent med hverandre og hverandres barn. Bidra aktivt i skole/hjem samarbeidet. FAU arbeider for å gi samarbeidet hjem/skole gode vilkår. Varsle skolen og hverandre om tegn til mobbing/ekskludering av egne og andres barn. Følge opp gjennomføring av aktuelle tiltak. Foreldrekontakter tar initiativ til at det sosiale miljøet er tema på foreldremøtene. Revidert

3 Ordens- og trivselsreglement for Bragernes skole Bragernes skole skal være et trygt sted hvor du trives. Det har vi alle et ansvar for å få til. Da må vi ha noen "kjøreregler", og her kommer de: Du skal være snill og grei mot andre og ikke gjøre dem noe vondt. Vise respekt for medelever og de voksne på skolen. La andres ting være i fred. Ta godt vare på skolebygningen og skolens utstyr. Sørg for at det er ordentlig rundt deg. Yttertøy og utesko skal være i garderoben. Bruk innesko. Til vanlig spiser vi ikke godterier på skolen. Alle skal føle seg trygge på skoleveien. Hjelm skal brukes når du sykler, går på skøyter eller er i slalåmbakken. Snøballkasting skal bare foregå mot malte blinker. Det er ikke lov å bruke mobiltelefon på skolen. Ingen bruker bannord eller diskriminerende ord. Inne går du og bruker innestemme.

4 Bruk av sykler m.m. på skolen Det er tillatt for 6. og 7. klasse å sykle til og fra skolen. Skateboard, rulleskøyter, sparkesykler, kjelker, akebrett og lignende er ikke tillatt å bruke til og fra eller på skolen. Ordensregler for alle skolene i kommunen I tillegg til "kjørereglene" over, har Hovedutvalg for undervisning i Drammen i møte , sak 45/99, vedtatt følgende ordensregler gjeldende for alle skolene i kommunen: 1. På skolens område er det forbudt å ha kniv, våpen eller andre gjenstander som kan skade medelever. 2. Det er forbudt å bruke, oppbevare, omsette eller motta tobakk, alkohol, narkotika eller andre rusmidler på skolens område. 3. Ved mistanke om overtredelse av forbudene kan skolen foreta utvendig kontroll av elevenes eiendeler som befinner seg på skolens område, for eksempel sekker og bager, samt oppbevaringssteder som disponeres av elevene - for eksempel garderobeskap, bokskap og lignende. 4. Skolens ledelse kan be om politiets bistand til å gjennomføre de angitte kontrolltiltakene. Skriftlig melding gis til eleven og foresatte etter undersøkelsen. 5. Bevisst skade eller hærverk på skolens eiendom og utstyr kan medføre et erstatningskrav på inntil kr Det samme gjelder ved tap eller ødeleggelse av bøker og annet utstyr. 6. Brudd på de øvrige ordensreglene kan medføre: a) Muntlig irettesettelse b) Muntlig melding til foreldre/foresatte c) Skriftlig melding til foreldre/foresatte d) Beskjed om å møte utenom vanlig skoletid e) Gjenstander som blir brukt provoserende, kan bli inndratt f) Ved bruk av vold, særlig provoserende atferd eller andre grove brudd på ordensreglene, kan elever på klassetrinna vises bort fra undervisningen i inntil 3 dager, og elever på klassetrinna vises bort fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen. Rektor selv vedtar bortvising etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak, og eleven skal ha

5 mulighet til å forklare seg muntlig. Foreldrene til eleven på klassetrinn varsles før det blir satt i verk bortvising for resten av dagen. Foreldrene til elever på klassetrinn skal varsles før det blir satt i verk bortvising for hele dager. g) Reglementet gjelder også aktiviteter som skolen arrangerer. Skolen kan, i spesielle tilfeller, utelukke elever fra slike arrangementer.

6 Bragernes skole HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Definisjon av Mobbing: Mobbing kan defineres på to måter: Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte også regnes som mobbing. Mobbing kan være: Verbal f.eks. å bruke kallenavn Sosial - f.eks. utestnging fra lek Materiell f.eks. å få ødelagt klær og eiendeler Psykisk f.eks. åbli truet eller tvunget til å gjøre noe Fysisk f.eks. å bli slått eller sparket De siste årene, har det forekommet nye måter å mobbe på, f.eks mobbing via mobiltelefon og pc mellom medelever i klassen og på skolen både innefor og utenfor skoletid. Målsetting for Bragernes skole: Skolen skal: Ved forebyggende tiltak prøve å forhindre at barn blir utsatt for mobbing Ha rutiner som kan avdekke at mobbing foregår Følge opp den som blir mobbet og den som mobber Sikre god dokumentasjon og best mulig samarbeid med foresatte Forebyggende tiltak ved Bragernes skole: Gjennomgang av skolens ordensregler. Hva Når Hvordan Ansvar Ved skolestart Klasseråd Kontaktlærer og alle elevene

7 Gjennomgang av skolens Handlingsplan mot mobbing Bruke skolens forebyggende programmer. Ved skolestart Gjennom hele skoleåret Klasseråd Etter plan på trinnet Kontaktlærer Kontaktlærer Elevsamtaler Høst/vår Kontaktlærer Foreldrekonferanser Høst/vår Kontaktlærer Foreldremøter Høst/vår Kontaktlærer og klassekontakter Foreldreskole for 1. trinns foreldre Fadderordning for elever på 1. og 2. trinn Evaluering av inspeksjonsrutinene Rutiner som skal avdekke mobbing: Elev- og foreldreundersøkelsen God voksentetthet i friminutt. Synlige vakter. Ved skolestart Etableres ved skolestart Ved skolestart Etter plan Planlegges av kontaktlærere på 1. og 5. og 2. og 6. trinn I fellesmøte Januar/februar Skoleporten Hele skoleåret Inspeksjonsplan. Alle bruker vester. Ledelsen Kontaktlærer Ledelsen Kontaktlærer og ledelsen Personalet Elevsamtaler Skriftlige avtaler Kontaktlærer Foreldrekonferanser Skriftlige avtaler Kontaktlærer Oppfølging av den som blir mobbet og den som mobber. Sikre best mulig samarbeid med foreldrene. Bragernes skole skal reagere på hvert tilfelle av mobbing, som blir oppdaget. Alle har krav på å bli behandlet med respekt og omsorg (Oppl.loven 1-2). Alle ansatte har ansvar for å melde aktuelle mobbesaker til kontaktlærer eller skoleledelse

8 BRAGERNES SKOLE RUTINEBESKRIVELSE AV HVORDAN VI HÅNDTERER KLAGE PÅ ELEVERS PSYKOSOSIALE MILJØ, BL.A MOBBING. 1. Ved henvendelse fra foresatte og elever, med klage på læringsmiljøet, skal henvendelsen gjøres skriftlig. 2. Klagen leveres rektor. 3. Den skriftlige klagen oversendes sammen med vedlagte meldingsskjema. 4. I samarbeid med kontaktlærer, lærere på teamet og øvrige ressurspersoner på skolen skal saken undersøkes. 5. Undersøkelsen skal fastslå behovet for tiltak. 6. Tiltakene utarbeides i samarbeid med elever og foresatte. 7. Tiltakene presenteres på et møte med foresatte. 8. Tiltakene skal gjøres skriftlig i form av et enkeltvedtak. Dersom skolen ikke gir klageren medhold skal dette også gjøres skriftlig i form av enkeltvedtak. Enkeltvedtak fattes av rektor. Eventuelle sanksjoner må være innenfor det som er vedtatt i Ordens- og trivselsreglementet. 9. Saken følges opp gjennom evalueringsmøter. Dersom henvendelsen gjøres muntlig skal lærer be om en skriftlig henvendelse. Dersom foreldrene ikke ønsker å levere klagen skriftlig, må det gjøres oppmerksom på at handlingsplanen ikke settes i verk. Det kan ikke fattes enkeltvedtak uten skriftlig henvendelse. Jmf. Forvaltningsloven. Dersom foreldre/lærer er usikker på alvorlighetsgraden kan de avtale annen oppfølging. Avtalen må gjøres skriftlig og legges i elevens mappe.

9 BRAGERNES SKOLE KLAGE PÅ ELEVERS PSYKOSOSIALE MILJØ. Mottatt: Elevens navn: Konkretisering av klagen: Klagen er mottatt av: Klagen undersøkes av: Oversendes rektor: Følgende deltar i den videre oppfølgingen: Oppfølgingsmøte med foreldre:

10 DRAMMEN KOMMUNE Bragernes skole Rutiner ved bruk av vold blant elevene. 1. Lærer/assistent skiller dem som slåss. Tilkaller flere voksne om nødvendig. 2. Elevene settes på hvert sitt rom til de kan delta i en konfliktløsning. 3. Konfliktløsning. (Ved alvorlige voldsepisoder kontaktes ledelsen som igjen eventuelt kontakter politiet) 4. Episoden meldes inn i Elevinspektørene. Sanksjoner avhengig av elevens alder klasse. Telefon hjem. Eleven må sitte inne i utetiden. 1-3 dager. Hjemmet varsles før tiltaket igangsettes klasse. Telefon hjem. Eleven må sitte inne i utetiden. 1 3 dager Ledelsen trekkes inn i en samtale med eleven. Utvisning fra klassen på skolen. 1-3 dager. Hjemmet varsles før utvisning igangsettes.

11 Registreringsskjema -nulltoleranse mot vold og trakassering. Elevens navn: Klasse: Tidspunkt: Er foresatte varslet: Hva: Beskrivelse av hendelsen: Reaksjon/sanksjon: Ordbruk: Fysisk vold: Psykisk vold: Annet: Dato underskrift ansatt Skjemaet skal leveres kontaktlærer som igjen leverer skjemaet til rektor.

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DALE BARNESKOLE Forord av rektor Vi ved Dale barneskole ønsker gjennom en lokal handlingsplan å sette nulltoleranse i forhold til mobbing på dagsordenen. Handlingsplanen er bygget

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 2 Opplæringsloven, kapittel 9: 9a-1 slår fast: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE Åttekanten skoles motto: VI KAN, VI VIL, VI FÅR DET TIL 1 Innhold: Kvalitetssikringsplanen s.

Detaljer

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Planen inneholder: 1. Innledning 2. Sosial læreplan 3. Gjennomføringsplan for sosial læreplan 4. Årsplan trivselsaktiviteter 5. Handlingsplan mot mobbing

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

Et godt sted å være - Et godt sted å lære

Et godt sted å være - Et godt sted å lære Et godt sted å være - Et godt sted å lære Paradis skole 27.01.2012 Del 1: Teoretisk forankring av et godt læringsmiljø 1.1 Læringsmiljø - Begrepsavklaring - Kjennetegn på et godt læringsmiljø - Kapittel

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline Hva er mobbing? Det er mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE Fjell kommune BJORØY SKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjorøy skule sin handlingsplan mot mobbing 2011 Forord av rektor Bjorøy skule skal vera ein skule som er prega av tryggleik og trivnad. Arbeidet skal

Detaljer

VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative

VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED MERÅKER SKOLE VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative Innhold i planen VISJON... 1 REKTOR HAR ORDET... 3 FORELDREROLLEN... 4

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer