Elevforutsetninger og tilpasset opplæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elevforutsetninger og tilpasset opplæring"

Transkript

1 STUDIEPLAN Elevforutsetninger og tilpasset opplæring 15 studiepoeng Godkjent av nestleder for forsknings- og studiestyret , på grunnlag av forsknings- og studiestyrets vedtak i sak DOS 89/13

2 1. Navn på faget/studiet Elevforutsetninger og tilpasset opplæring Ohppiideavttut ja heivehuvvon oahpahus Accommodated Learning and the Abilities and Aptitudes of Children 2. Generell informasjon om faget/studiet Studiekode: PED380 Studiepoeng: 15 Organisering av faget/studiet: Emnet tilbys samlingsbasert hvor undervisning og veiledning tilbys i tilknytning til samlingene 3. Del av studieprogram Studiet er del av Mastergradsstudiet i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring. 4. Opptakskrav Opptaksgrunnlag kan være enten bachelorgrad, cand.mag eller tilsvarende med faglig fordypning innenfor pedagogikk og/eller spesialpedagogikk, og minimum to års relevant yrkespraksis. 5. Undervisningsspråk Norsk med noe engelskspråklig pensum. 6. Innhold I dette emnet møter kandidaten forskningsbaserte kunnskaper og allmennpedagogiske, spesialpedagogiske og tospråklighetspedagogiske ideer om urfolkets og nasjonale og språklige minoriteters opplærings-, lærings- og oppvekstsvilkår Emnet gir innsikt i utvalgte metoder for arbeid med tiltak for tilpasset opplæring som er relatert til tospråklighet, flerspråklighet, lesing, innholdslæring, begrepslæring, språkutvikling, språkrevitalisering og utvikling av godt læringsmiljø Emnet gir også innsikt i urfolksperspektiv på og faglige tilnærminger til intervensjonstiltak, skole-hjem samarbeid, barneoppdragelse, rådgivning, differensiering, individuelle opplæringsplaner, systemperspektiv, opplæringsorganisering og metodiske tiltak for tilpasset opplæring. 7. Læringsutbytte KUNNSKAP Kandidaten: - har utdypende innsikt i det flerkulturelle og flerspråklige mangfoldet i samfunnet og opplæringsinstitusjoner, samt teorier og nyere forskningsarbeider om dette - har bred innsikt i to-/flerspråklig oppvekst og læring og ulike elevforutsetninger 2

3 - har innsikt i urfolksperspektiv og varierte pedagogiske og spesialpedagogiske (både systemog individrettede) tilnærminger til språk, kultur, oppdragelse, sosialisering og læringsrelaterte oppgaver og metodiske tilnærminger til utvikling av grunnleggende ferdigheter i opplæringsinstitusjoner FERDIGHETER Kandidaten: - kan presentere og drøfte problemstillinger knyttet til allmenpedagogiske, spesialpedagogiske og tospråklighetspedagogiske temaer - kan anvende tilpassede opplæringsstrategier og metoder for å forbedre vilkåret for barnas/elevenes opplæring, læring og sosialisering GENERELL KOMPETANSE Kandidaten: - har kompetanse til å initiere og gjennomføre et allmennpedagogisk, spesialpedagogisk og/eller tospråklighets-pedagogisk utviklingsarbeid i en pedagogisk institusjon ved bruk av emnets forskningsbaserte, men også praksisrettede innhold - har kompetanse til å forholde seg aktivt til pedagogiske problemstillinger og tilpasset opplæring. 8. Læringsformer Forelesninger, studentframlegg av studielitteratur, gruppearbeid, tematisk organiserte seminarer og diskusjoner. 9. Arbeidskrav Det er to arbeidskrav på kurset: % frammøte på alle kursdager 2. En 3-5 siders oppgave basert på et oppgitt tema. Temaet oppgis av emneansvarlig. Oppgaven vurderes som «Godkjent» eller «Ikke godkjent». Begge arbeidskravene må være godkjent for å kunne ta eksamen i emnet. Kandidatene vil få prosessuelle vurderinger underveis i studiet. 10. Eksamen 4 timers skriftlig eksamen basert på pensumslitteratur. Ingen hjelpemidler tillatt. Skriftlig eksamen vurderes med bokstavgradert skala: A-F. A er den beste og E er den svakeste ståkarakter. F er stryk. Samisk høgskole er eksamensstedet, men kandidater kan etter søknad få lov til å ta eksamen på et annet godkjent sted. Søknad om å avlegge eksamen på et annet sted må sendes til Samisk høgskole 30 dager før eksamensdatoen. 11. Privatister Ja. 12. Kvalitetssikring 3

4 Det vises til kvalitetssikringssystemet ved Samisk høgskole, og hvilke muligheter/forpliktelser studenter har til å evaluere studietilbudet og kvaliteten på tjenestene ved Samisk høgskole. På studentnivå evalueres studiet på et evalueringsmøte, og studentene fyller ut et evalueringsskjema mot slutten av semesteret. På institusjonsnivå evalueres studiet på grunnlag av studentevalueringer, eksamensrapporter, sensorrapporter og fagrapport. 13. Pensum Summen av antall sider i kjernepensum er rundt 1200 sider. Litteratur markert med (*) inngår i kompendium som studentene kan få kjøpt ved SA ved kursstart. Litteratur markert med samme bokstav dekker samme emne på ulike språk Balto, Asta Mitkija (2003): Muitalusat Sámis kvalitatiivalaš bealit árbevirolaš bajásgeassimis /Fortellinger fra Sápmi - Kvalitative aspekter ved tradisjonell oppdragelse. I: Eriksen, E. H. (red): Samiske verdier. Karasjok: Davvi Girji OS s (8 s) (*) (A) Balto, Asta Mitkija (2005): Traditional Sámi Child Rearing in Transition: Shaping a New Pedagogical Platform. In: An International Journal of Indigenous Peoples, Vol 1, No 1 (2005). Auckland: The National Institute of ResearchExcellence in Maori Development, University of Auckland, New Zealand. s (23 s) (*) (A) Balto, Asta ja Østmo, Liv (2009): Máŋggakultuvrralašvuođa oahpu sámáidahttin Sámi allaskuvllas. I: Sámi dieđalaš áigečála 1-2/2009. s (20 s) (*) Balto, Asta and Østmo, Liv (2012): Multicultural Studies from a Sami Perspective: Bridging Traditions and Challenges in an Indigenous Setting. In: Hellstèn, M. and Olgac, C. R. (eds.): Issues in Educational Research, 22(1), Special issue in intercultural and critical education. s (17 s) (*) Beck, Christian (2007): Utviklingen i Basil Bernsteins utdannings- sosiologi med vekt på de senere år. I: Norsk pedagogisk tidskrift nr , i trykking. (20 sider) (*) Carli, Amalia (1997): Flyktningebørn og deres familier: en tilnærmelse til deres psykosociale situation. I: J. G. Arenas (red.): Interkulturel psykologi. København: Hans Reitzels forlag. s (18 sider) (*) Helander, Nils Øivind: De samiske språkene Upubl. Art. 10 s * Helander, Nils Øivind (2003): Samisk språk fra et verdiperspektiv. I: Claesson, B. (red.): Samer och ursprungsbefolkningars rättigheter. Göteborg: Göteborgs universitet. s (17 s) (*) Helander, Nils Øivind (2005): Lese- og skriveopplæring på samisk. I: Alhaug, G., Mørck, E. og Pedersen, A (red.): Mot rikare mål å trå: festskrift til Tove Bull. Oslo: Novus. s (10 s) (*) 4

5 Helander, Nils Øivind (2008): Vitalisering og revitalisering av nordsamisk. Publisert foredrag. I: Váimmus ciegan sániied = I hjärtat gömmer jag orden: samiskt symposium till minne av Annika Jansson den 4-5 februari 2005/ utg. Lars-Gunnar Larsson & Torbjörn Söder. Uppsala: Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet. s (6 s) (*) Helander, Nils Øivind (2012): Norgga beale oahppoplána doaibmi guovttegielatvuohta - mo dan meroštallat? Sámi dieđalaš áigečála 2/2012. s (http://site.uit.no/aigecala/files/2013/03/2012-helander.pdf) (Sammendrag på engelsk: Functional bilingualism) (26 s) (*) Hirvonen, Vuokko og Balto, Asta (2008): Samisk selvbestemmelse innen utdanningssektoren. I: Henriksen, J. B. (red.): Gáldu čála, Tidsskrift forurfolksrettigheter 2/2008. s (20 s) (*) Hoëm, Anton (2010): Sosialisering. Vallset: Opplandske Bokforlag. s (40 s) (*) Ijäs, Johanna (2010): Máná earenoamáš sátnehámit. Gaski, H. ja Solbakk, H. T. (doaimm.): Sámis 6 7/2010. Kárášjohka: Čálliid lágádus. s (http://www.samifaga.org/govat/doc/samis67.pdf%20%20) (4 s) (*) Ijäs, Johanna Johansen (2013): Samiske verb lett for barn! I: Angell, M. (red): Barnehagefolk 1/2013. s (4 s) (*) Keskitalo, Jan Henry (2008): Fellesskapsutvikling og inkludering i samisk skole innenfor rammen av en felles nasjonal skole. Skolepsykologi 2008;Volum 43.(3) s (12 s) (*) Keskitalo, Jan Henry (2009): Sámi máhttu ja sámi skuvlamáhttu: teorehtalaš geahčastat/sami knowledge and Sami school-knowledge: A theoretical condieration. In: Sámi dieđalaš áigečála 2009 (1-2) s (13 s) (*) Keskitalo, Pigga Päivi Kristiina and Määttä, Kaarina (2011): How Do the Sámi Culture and School Culture Converge or Do They? In: Australian Journal of Indigenous Education 2011; Volum 40. s (7 s) (*) Keskitalo, Pigga Päivi Kristiina and Määttä, Kaarina; Uusiautti, Satu (2012): Sámi education in Finland. Early Child Development and Care 2012; Volum 182. Suppl. 3-4 s (15 s) (*) Nystad, Kristine (2005): Hindrer verdikonflikten mellom hjem og skole Jussa og Mihkku å ta utdanning? I: Maskulinitet i nord. Kvinneforsks skriftserie; 6/2007. s (20 s) (*) Rygvold, Anne-Lise (2003): Språkvansker hos barn. I: Befring, E. og Tangen, R. (red.): Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk forlag. s (18 s) (*) Sand, Therese (red) (2008): Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn. Oslo: Cappelen akademisk forlag. Kap 5. 6, 7 og 8. (105 s) Stensland, S. Ø. m.fl. (2011) Posttraumatiske stressreaksjoner hos barn og ungdom. I: Tidskriftet Paidos 2011; 29(2): s (4 s) (*) 5

6 Todal, Jon. (2004): Det lappiske Tungemaal til at forstaa Ei vurdering av andrespråksfaget som reiskap for språklig vitalisering. I: Solstad, K. J. og Engen, T. O. (red.): En Likeverdig skole for alle? Om enhet og mangfold i grunnskolen. Oslo. Universitetetsforlaget (16 s) (*) Todal, Jon (2007) Språkleg vitalisering - faktorar som vi ikkje skriv om. I: Bull, T., Kusmenko, J. og Riessler, M. (red): Språk og språkforhold i Sápmi. LIT Verlag 2007 (12 s) (*) Todal, Jon (2012): Samisk språk i barnehage og skule 2011/12. I: Samiske tall forteller 5. Kommentert samisk statistikk Kautokeino: Sámi allaskuvla. s (12 s) (*) Todal, Jon (2013): Kvantitative endringar i den samiske språksituasjonen i Noreg. I Raporta/Rapport 1/2013 Samiske tall forteller. s (33 s) (*) Todal, Jon (2013): Man ollu rievddada sámegiela dillii Norggas? Sámi logut muitalit Raporta/Rapport 1/2013 s (50 s) (*) Øzerk, Kamil (1993): Andrespråksinnlæring. Innføring i språkpedagogiske kunnskapsområder, teorier og modeller. Universitetet i Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt, rapport 7/93. s (47 s) Øzerk, Kamil (2003): Skolereformenes barnebarn: Lærebøker og deres tekster en spesiell utfordring for minoriteters skolebaserte læring. I: Beck, C. W. og Hoëm, A. (red.): Samfunnsrettet pedagogikk nå. Vallset: Oplandske Bokforlag (25 s) (*) Øzerk, Kamil (2006): Fra språkbad til språkdrukning modeller for opplæring med to språk. Vallset: Oplandske Bokforlag. s (70 s) (*) Øzerk, Kamil (2006): Enten eller - Polariseringstendenser blant språklige minoriteters læringsutbytte. Spesialpedagogikk 06/06. s (8 s) (*) Øzerk, Kamil (2006): Opplæringsteori og læreplanforståelse. Vallset: Oplandske Bokforlag (Kap 5, 8, 9, 10, 11) (110 s) Øzerk, Kamil (2010): NEIS-modellen- Språkutvikling, lesing og innholdsforståelse. Vallset: Oplandske Bokforlag (140s) Øzerk, Kamil (2011): Pedagogikkens HVORDAN nr 2. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag (130 s) Øzerk, Kamil ja Juuso, Randi (1999): Pedagogalaš jurddagirji guovttegielalaš mánaidgárddiide. Guovdageaidnu: Sámi oahpahusráđđi (52 s) Aasen, Joar (2003): Flerkulturell pedagogikk. Vallset: Oplandske forlag. kap. 4. (40 s) (B) I tillegg kommer noen dagsaktuelle nye artikler/offentlige dokumenter og handouts på kurset. 6

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

ÅARJELSAEMIEN BIELIEJAEPIELOHKEME

ÅARJELSAEMIEN BIELIEJAEPIELOHKEME STUDIEPLAN ÅARJELSAEMIEN BIELIEJAEPIELOHKEME Sørsamisk semesteremne 30 STUDIEPOENG DOS jođiheaddji dohkkehan mearrádusnotáhttain 5.6.2013 1. NAVN PÅ FAGET/STUDIET Sørsamisk: Åarjelsaemien bieliejaepielohkeme

Detaljer

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emneplan for Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emnekode og emnenavn GVP6000 Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Engelsk

Detaljer

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs?

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Mari Hellerud Snekkevåg Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Om kunnskapspolitikkens tilnærming for språklig og kulturelt mangfold i skolen Masteroppgave August 2010 Masteroppgave i flerkulturell

Detaljer

Flerspråklige elever og tilpasset opplæring

Flerspråklige elever og tilpasset opplæring Flerspråklige elever og tilpasset opplæring av kirsten palm Arbeidsformene i den ordinære undervisningen betyr mye for flerspråklige elever som får sin undervisning i vanlige klasser. Men det kan være

Detaljer

Allmennlærerutdanningen

Allmennlærerutdanningen Rammeplan for Allmennlærerutdanningen Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være lærer...5 1.3 Å bli lærer...6

Detaljer

Tilpasset opplæring gjennom skolens profesjonsfellesskap

Tilpasset opplæring gjennom skolens profesjonsfellesskap TEMA TILPASSET OPPLÆRING Tilpasset opplæring gjennom skolens profesjonsfellesskap av eirik s. jenssen og knut roald Tilpasset opplæring er et politisk begrep som må avklares og omsettes til praksis. Det

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Telemark fylke

Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Telemark fylke Thomas Nordahl, Kjersti Sørmoen Håland og Ellen Nesset Mælan Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Telemark fylke Høgskolen i Hedmark Oppdragsrapport nr. 7 2014 Senter

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

Studieplan for masterstudium i dans/ Master program in Dance 120 Studiepoeng

Studieplan for masterstudium i dans/ Master program in Dance 120 Studiepoeng Studieplan for masterstudium i dans/ program in Dance 120 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 30.01.13 Akkreditert av NOKUT 30.01.14 Innholdsfortegnelse: DEL 1... 2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Forskning om tilpasset opplæring

Forskning om tilpasset opplæring Forskingsrapport nr. 62 Kari Bachmann og Peder Haug Forskning om tilpasset opplæring HØGSKULEN I VOLDA MØREFORSKING VOLDA Kari Bachmann og Peder Haug Forskning om tilpasset opplæring Forskingsrapport nr.

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

ASSIST- modellen med eksempel på kursplan

ASSIST- modellen med eksempel på kursplan ASSIST- modellen med eksempel på kursplan Januar 2010 Teksten er utarbeidet av: Elisabeth Almaz Eriksen (Høyskolen i Oslo) Elisabeth Björklund, Ingrid Nordqvist og Jan Grannäs (Universitetet i Gävle, Sverige)

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

Vurdering av andrespråksinnlærere en utfordring i skolen

Vurdering av andrespråksinnlærere en utfordring i skolen Kirsten Palm Høgskolen i Oslo og Akershus Else Ryen Universitetet i Oslo Vurdering av andrespråksinnlærere en utfordring i skolen Sammendrag Vurdering av andrespråkselevers språkkompetanse og språkutvikling

Detaljer

Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer

Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer Af Anne Kostøl, Senter for praksisrettet utdanningsforskning,

Detaljer

Fagplan for Bachelorstudiet. Studieåret 2013/2014

Fagplan for Bachelorstudiet. Studieåret 2013/2014 Fagplan for Bachelorstudiet BI Studieåret 2013/2014 Fagplan for Bachelorstudiet BI Studieåret 2013/2014 Innhold Innledning 5 Hovedområde: Politi og samfunn 15 Politilære POL110 16 Sosiologi SOS110 19 Yrkesetikk

Detaljer

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 1. Innledning... 3 2. Formål... 4 3. Læringsutbytte... 6 4. Innhold... 7 I: Basalfag (90

Detaljer

Fra sosialpedagogisk tradisjon til (før-)skoleorientert praksis

Fra sosialpedagogisk tradisjon til (før-)skoleorientert praksis Barn nr. 1 2007:45 63, ISSN 0800 1669 2007 Norsk senter for barneforskning Fra sosialpedagogisk tradisjon til (før-)skoleorientert praksis Et kritisk lys på nyere norsk barnehagepolitikk og praksis Sammendrag

Detaljer

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Eksamensveiledning - om vurdering av eksamenssvar 2015 SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Sentralt gitt skriftlig

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og gjennomføringskvalitet I samarbeid med Institut for Uddannelse

Detaljer

Vurdering for læring

Vurdering for læring Vurdering for læring En teoretisk analyse av lærerens vurderingskompetanse Ingunn Larsen Masteroppgave i pedagogikk Kunnskap, utdanning og læring Det Utdanningsvitenskaplige fakultet Pedagogisk forskningsinstitutt

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Språk- og begrepsforståelse hos minoritetselever

Språk- og begrepsforståelse hos minoritetselever Språk- og begrepsforståelse hos minoritetselever Denne artikkelen handler om hvorfor begrepsundervisning er nødvendig for minoritetselever, pluss en del om hvilke tiltak som kan iverksettes. I tillegg

Detaljer