Studieplan. Samisk kulturkunnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan. Samisk kulturkunnskap"

Transkript

1 Studieplan Samisk kulturkunnskap 15 Studiepoeng Høsten 2013 Dutkan ja oahppostivra dohkkehan áššis 18/13

2 1. Samisk kulturkunnskap 2. Generell informasjon om faget/studiet Studiekode: KUL140 Studiets nivå: Frittstående grunnenhet Studiepoeng: 15 Antall semestre:1 halvt semester/deltid/ i kombinasjon med andre studier Studiested: Sámi allaskuvla, Guovdageaidnu 3. Del av studieprogram Fritt emne, som etter søknad kan innpasses i bachelorprogrammer. 4. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Det stilles ikke krav om samisk språk til dette studiet. 5. Undervisningsspråk Norsk 6. Innhold Samisk kultur og det samiske er/har vært framstilt på forskjellige måter av de andre opp gjennom tidene. Samer har ofte blitt framstilt som lite dynamiske(tradisjonalistiske) og lite fremtidsrettet. Dette synet blir problematisert i dette emnet. Hva ligger i den samiske moderniteten? Har urfolk andre måter å være moderne på en såkalte vestlige mennesker? Det er også viktig å trekke fram styrken og den positive utviklingen av det samiske. På tross av det store presset fra andre kulturer over lang tid, har det likevel vist seg livskraftig nok, ikke bare til å overleve, men også til å utvikle sin egenart, sine egne institusjoner og samfunnsordninger. Hva slags motkrefter er det som virker til det? Slike spørsmål vil bli reist på studiet. Studiet er beregnet på studenter og andre som vil øke sitt forråd når det gjelder samisk samfunns- og kulturforståelse. Emnet er allsamisk. Det er aktuelt for alle de samiske områdene. Emnet skal oppfylle kravene i de nye lærerutdanningene. Det er derfor spesielt egnet for lærerstudenter. Emnet gir en innføring i samisk språk, historie og kultur. Det vil bli gitt innføring i de store variasjonene i det samiske språkområdet, og det språkpress samisk møter som minoritetsspråk. Det samiske samfunnet har vært gjennom en stor politisk utvikling de siste tiårene: Fra assimilering til større selvbestemmelse over egen utvikling som folk. Det vil bli gitt innsikt i sentrale historiske prosesser hvor assimileringspolitikken og fornorskingspolitikken var retningsgivende. For lærerstudenter er det viktig å forstå omfanget av hva denne politikken betød for utdanningssystemet i de samiske områdene. 2

3 Å være en etnisk minoritet i en nasjonalstat vil alltid by på store utfordringer med henblikk på språk og kultur. Studentene skal få en innføring i emner som er fundamentale for å forstå hva det innebærer å tilhøre en etnisk urfolksminoritet og de utfordringer som det avstedkommer å stå i forhold til en majoritetsbefolkning. Det vil derfor bli gitt en innføring i urfolks rettsutvikling de siste tiårene og i nyere samisk rettsutvikling i global, nordisk og nasjonal setting. Her inngår også spørsmålet om retten til utdannelse og hva denne retten begrunnes i. Kjennskap til internasjonalt samarbeid innen utdanning og forskning (Uartic, Winhec, etc) er en del av læreplanen. Urfolk er som oftest i minoritetsposisjon i sine respektive nasjonalstater. Det gjør faren for å bli nedstemt pga flertallsbeslutninger stor, i saker som er av interesse og betydning for urfolk. Det vil bli gitt en innføring i hva som er nødvendige mekanismer for at urfolks interesser og behov skal bli ivaretatt. Det vil blant annet bli tatt opp forskjellige begrunnelser for hvorfor det er viktig med henblikk på likeverd og likebehandling å innlemme representanter fra den samiske minoriteten plass i organer hvor forskjellige etniske grupper er representert. 7. Læringsutbytte Etter å ha fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte: - forståelse av flerkulturalitet - innsikt i historiske prosesser hvor assimileringspolitikken og fornorskingspolitikken var retningsgivende, og hva denne politikken betød for utdanningssystemet i de samiske områdene. - oversikt over urfolks rettsutvikling de siste tiårene og i nyere samisk rettsutvikling i global, nordisk og nasjonal setting, og om retten til utdannelse identitet og modernitet kjenne til variasjonene i det samiske språkområdet, og det språkpress samisk møter som minoritetsspråk grunnleggende innsikt i spørsmål som angår den samiske urfolkminoriteten ved å ta tak i tekster som tar opp historiske, samfunnsmessige og rettslige forhold. kunne problematisere og reflektere over de utfordringer det alltid vil medføre å tilhøre en etniske minoritet. kunne argumentere mot fremstillinger som er diskriminerende og rasistiske. kunne beskrive den samiske styrken til å overleve; kulturelt, språklig og samfunnsmessig 8. Læringsformer Arbeidsformer i dette studiet må tilpasses og varieres i forhold til innholdet. Man bør tilstrebe en veksling mellom teori, refleksjon, drøftinger og å løse oppgaver i grupper hvor gruppene får presentere sine refleksjoner i plenum. For å få dette til vil forelesninger og samlinger være grunnlaget for undervisningen. Det vil bli utarbeidet blant annet arbeidsoppgaver som skal få studenten til å reflektere over sin egen etnisitet. Studenten skal lære seg å søke og finne tilgjengelige kilder til samisk historie, samfunnsliv og kultur. Det vil også bli lagt vekt på å ha et kritisk blikk på kilder som angår samiske forhold. 3

4 9. Arbeidskrav Å delta på de samlinger som Samisk høgskole arrangerer i forbindelse med studiet. Det kreves minst 80 % oppmøte. Det vil bli gitt en arbeidsoppgave som skal legges frem muntlig i plenum. Oppgaven blir gitt ut fra tema i fellespensum. Emnets koordinator avgjør om arbeidskravene er oppfylt. 10. Eksamen Eksamen består av en individuell skriftlig hjemmeeksamen på 14 dager i form av et essay på om lag 10 sider og en avsluttende muntlig eksamen. Den muntlige eksamen består av en samtale omkring det innleverte essayet og spørsmål fra pensum. Studentene får en endelig eksamenskarakter etter muntlig eksamen der essayet teller 50 prosent og muntlig eksamen 50 prosent. 11. Privatister For å oppnå kursets kunnskapsmål forutsettes det at studenten tar del i felles faglige samlinger og diskusjoner. 12. Kvalitetssikring Det vises til kvalitetssikringssystemet ved Samisk høgskole, og hvilke muligheter/forpliktelser studenter har til å evaluere studietilbudet og kvaliteten på tjenestene ved den samme institusjonen. På studentnivå evalueres studiet på et evalueringsmøte mot slutten av semesteret. På institusjonsnivå evalueres studiet på grunnlag av studentevalueringer, eksamensrapporter, sensurrapporter og fagrapporter. 13. Pensumliste Språk og historie Aarseth, B : Nye signaler fra samordningsnemda for skoleverket i Norsk samepolitikk , s Forlaget Vett &Viten. 34s. Bjørklund, I. 2000: En nasjon blir til. Ottar 4/2000. Tromsø: Populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø museum. Brenna, W. 2005: Situasjonen for samisk språk og kultur i Samene i rettssystemet, s Forlaget ČálliidLágádus. 28s. E-bok: Bibsys.no/ask/action/show?Pid= kid=biblio 19s. Helander, N.Ø. 1997: State Languages as a challenge to Ethnicity in the Sami Land. Northern Minority Languages. Problems of survival. Osaka: National Museum of Ethnology. 12s. 4

5 Helander, N.Ø. 2005: De samiske språkene I Ordenes slotte. Om sprog og litteratur i Norden Reykjavik: Islands universitetet.10s. Jernsletten, N. 1986: Om språket i samiske samfunn i Identitet og Livsutfoldelse,s Universitetsforlaget.14 s. Lehtola, V-P. 2004: The Sami people. Traditions in transition. Fairbanks: University of Alaska Press. S.9-62, s. Lundmark, L. 1998: Så lenge vi har marker. Samerna och staten under sexhundra år, s Raben Prisma forlag, Stockholm.113s Nettressurs: (Velg: Sapmi-utstillingen på nett) 27s. Olsen, B. og Hansen,L.-I. 2004: Samenes historie fram til 1750,s Oslo Cappelen. 42s. Solbakk, J.T. 2004: Samene- En håndbok. Davvi Girji OS S ,66-76, s. Zorgdrager,N. 2000: Læstadius og Kautokeino-opprøret. I Nesset, S. og Norderval, Ø.(red): Vekkelse og vitenskap. Lars Levi Læstadius 200 år. Tromsø: Ravdnetrykk 23: Universitetsbiblioteket i Tromsø skriftserie. Rettsforhold og politisk teori Balto, A., Hirvonen, V. 2008: Sámi Self-Determination in the Field of Education ( In: Sami Self-determination - Scope and Implementation. John B. Henriksen (ed). Gáldu Cála/Journal of Indigenous Peoples Rights No 2/2008.ISBN , ISSN Web: 22s Brochman,G., Borchgrevink, T. & Rogstad,J. 2002: Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge, s Gyldendal Akademisk. 26s. Eide, A.2007: Rights of indigenous peoples achievements in international law during the last quarter of a century i The UN Declaration of Indigenous Peoples. What made it possible? The work and process beyond the final adoption, s Journal of Indigenous Peoples Rights No.4. 42s. Hanssen, Sandkjær, G. 2002: Vilkår for effektiv deltakelse for minoritetsgrupper i Retten til effektiv deltakelse,s Hovedoppgave i statsvitenskap. Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo.20s. Henriksen, J.B., Schenin, M. & Åhren, M. 3/2007: The Nordic Sami Convention: International Human Rights, Self-Determination and other Central provisions, s Galdu Cala. Journal of Indigenous Peoples Rights. 32s. NOU 2002:12: Rettslig vern mot etnisk diskriminering, s s. Oskal, N. 2003: Samisk offentlighet og demokrati på norsk. I Bjerkli, B. og Selle,P.(red). Samer, makt og demokrati. Makt og demokratiutredningen, s Oslo. Gyldendal. 20 s. Scanche, A.2002: Om forskning på og forvaltning av skjellmateriale fra samiske graver,s Samisk forskning og forskningsetikk. Forskningsetiske komiteer, publikasjon nr.2.34s. 5

6 Skogvang, Funderud, S.2002: Lovgivning om samisk språk i Samerett, s s. Identitet- flerkulturell forståelse Balto, A.M., Østmo Liv Multicultural studies from a Sámi perspective: Bringing traditions and challenges in an Indigenous setting. Issues in Educational Research, Australia. 22(1) Special issue in intercultural and critical. Editors, Meeri Hellstén, Christina Rodell Olgaç. Online: Balto, A.M Sámi child-rearing in transition: Shaping a new Pedagogical Platform. In: Alter Native, International Journal of Indigenous Scholarship. The National Institute of Research Excellence in Maori Development, University of Auckland, New Zealand ISSN s Balto, A.M Vitalizing Sámi Cultural Knowledge in Everyday School-Life. Action research and the capacity building of Sámi teachers. In: Journal of Australian Indigenous Issues, Volume 11, Number 4, pp s Balto, A. 1997: Samisk barneoppdragelse i endring. Gyldendal forlag.12s. Bridging traditions and challenges in an Indigenous setting. In: Issues in Educational Research, Australia. 22(1) Special issue in intercultural and critical education. Editors, Meeri Hellstén, Christina Rodell Olgaç. Online: 15s Eidheim, H & Stordahl,V. 1998: Minoritetsproblematikk og kulturforståelse - perspektiver til innsikt i psykiatrisk behandling i Kulturmøter og terapi i Sapmi, s Davvi Girji OS. 22s. Grenersen, G. 2002: Norsk skole i samisk bygd i Historien om et forskningsprosjekt i det samiske Nord-Norge, s Sparctatus. 13s. Hoem, A. 1986: Samebarns oppvekstvilkår før i Identitet og Livsutfoldelse,s Universitetsforlaget.15s. Hylland, Eriksen,T. 1998: Kulturterroristen. Et oppgjør med tanken om kulturell renhet. Sparctatus Forlag, s s. Høgmo, A. 1986: Det tredje alternativ. Barns læring av identitetsforvaltning i samisk-norske samfunn preget av identitetsskifte, i tidsskrift for samfunnsforskning. 21s. Nystad, I.M.K. 2003: Guovdageidnu: Ungdom, arbeid og utdanning i Mannen mellom myte og modernitet, s Forlaget Vett&Viten.12s. Odner, K. 2/1995: Samisk identitet. Norsk Antropologisk Tidsskrift, Universitetsforlaget.10s. Thuen, T.2002: Forholdet mellom etniske grupper- noen samfunnsvitenskapelige refleksjoner i Identitet og livsutfoldelse, s Universitetsforlaget. 9s. Tvedt, T. 2002: Verdensbilder og selvbilder. Universitetsforlaget, s s. 6

7 Kulturytringer Dunfjeld, M. 2006: Tjaalehtjimmie. Form og innhold i sørsamisk ornametikk, s Saemien Sitje, Snåsa.51s. Guttorm, G. 2001: Duodji balgat-en studie i duodji, s i Dr.art.avhandling. Universitetet i Tromsø.40s. 7

FORMIDLING AV SAMISK KULTUR OG SAMFUNN

FORMIDLING AV SAMISK KULTUR OG SAMFUNN STUDIEPLAN FORMIDLING AV SAMISK KULTUR OG SAMFUNN FORMI -1 og FORMI -2 30 (15 + 15) Studiepoeng Dohkkehuvvon Sámi oahppoinstituhta stivrračoahkkimis 4/09 áššis 25/09 30.6.2009 Dutkan- ja oahppostivra jođiheaddji

Detaljer

FORMIDLING AV SAMISK KULTUR OG SAMFUNN

FORMIDLING AV SAMISK KULTUR OG SAMFUNN Sámi allaskuvla / Samisk høgskole / Sami University College STUDIEPLAN FORMIDLING AV SAMISK KULTUR OG SAMFUNN FORMI -1 og FORMI -2 30 (15 + 15) Studiepoeng Dohkkehuvvon Sámi oahppoinstituhta stivrračoahkkimis

Detaljer

Elevforutsetninger og tilpasset opplæring

Elevforutsetninger og tilpasset opplæring STUDIEPLAN Elevforutsetninger og tilpasset opplæring 15 studiepoeng Godkjent av nestleder for forsknings- og studiestyret 6.1.2014, på grunnlag av forsknings- og studiestyrets vedtak i sak DOS 89/13 1.

Detaljer

Minoritet møter majoritet. Tospråklige kollegaer i skolen

Minoritet møter majoritet. Tospråklige kollegaer i skolen Minoritet møter majoritet. Tospråklige kollegaer i skolen Anne Bonnevie Lund Artikkelen er basert på en studie med hovedfokus på hvordan etnisk norske lærere opplever tospråklige kollegaer. Analysen viser

Detaljer

Bachelor i Interkulturelle studier

Bachelor i Interkulturelle studier Bachelor i Interkulturelle studier Studiepoeng 180 Kode IFO100, IKS200, EXP100, Gjelder fra januar 2014 Forkunnskapskrav Allmenn studiekompetanse eller realkompetanse Presentasjon Synes du det er spennende

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i sosialantropologi

Studieplan. Bachelorgradsprogram i sosialantropologi Oppdatert 29.11.2013 Studieplan Bachelorgradsprogram i sosialantropologi UiT Norges arktiske universitet Institutt for arkeologi og sosialantropologi Gjelder fra og med høsten 2014 1 Yrkesmuligheter Sosialantropologen

Detaljer

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert Høgskolen i Buskerud og Vestfold Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert HBV 22.08.2014 1 Innhold Studieplan Master i karriereveiledning/master s degree in Career Guidance and Development...

Detaljer

Bachelor i Interkulturelle studier

Bachelor i Interkulturelle studier Bachelor i Interkulturelle studier Studiepoeng 180 Kode IFO100, IKS200, EXP100, Gjelder fra januar 2014 Forkunnskapskrav Allmenn studiekompetanse eller realkompetanse Presentasjon Synes du det er spennende

Detaljer

Forbereder grunnskolelærerutdannigen engelsklærere for undervisning i engelsk som tredjespråk i Norge?

Forbereder grunnskolelærerutdannigen engelsklærere for undervisning i engelsk som tredjespråk i Norge? Dragana Surkalovic Høgskolelektor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo og Akershus Forbereder grunnskolelærerutdannigen engelsklærere for undervisning i engelsk som

Detaljer

Studieplan studieår 2014 20015. Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter. Kull 2014

Studieplan studieår 2014 20015. Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter. Kull 2014 Studieplan studieår 2014 20015 Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg. Tlf. 31 00 80

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KULTUR- OG SAMFUNNSPSYKOLOGI

STUDIEPLAN FOR KULTUR- OG SAMFUNNSPSYKOLOGI STUDIEPLAN FOR KULTUR- OG SAMFUNNSPSYKOLOGI Bachelorgrad i kultur- og samfunnspsykologi... 2 Oppbygging og gjennomføring... 3 OVERSIKT OVER FAGPLANER OG ARBEISKRAV... 4 PSY100 Årsstudium i Psykologi...

Detaljer

Studieplan for. Master i barnevern ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Studieplan for. Master i barnevern ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Master i barnevern ved Høgskolen i Sør-Trøndelag mastergradsstudium av 120 studiepoengs omfang 2012-2013 Godkjent av: Rektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 18.4.2012 1 4.1 Navn på studieprogrammet

Detaljer

Sametingsmelding om opplæring og utdanning

Sametingsmelding om opplæring og utdanning Sametingsmelding om opplæring og utdanning Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng Special Needs Education and Accommodated Learning Studieåret 2012/13 Heltid/Deltid,

Detaljer

Sametingsmelding om opplæring og utdanning

Sametingsmelding om opplæring og utdanning Sametingsmelding om opplæring og utdanning Ávjovárgeaidnu 50 N- Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no 1. INN L E DNIN G... 4 1.1 BAKGRUNN FOR MELDINGEN...

Detaljer

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp 2015-2016 Navn Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Nynorsk Arbeid

Detaljer

PSY100 Årsstudium i Psykologi

PSY100 Årsstudium i Psykologi PSY100 Årsstudium i Psykologi Opptakskrav Allmenn studiekompetanse eller realkompetanse Presentasjon Årsstudiet PSY100 psykologi skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integrert del av

Detaljer

Barnevern, barnevernspedagog (Bachelor)

Barnevern, barnevernspedagog (Bachelor) Barnevern, barnevernspedagog (Bachelor) Studieprogramansvarlig Høgskolelektor Jorid Krane Hanssen E-postadresse jorid.krane.hanssen@hibo.no Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter

Detaljer

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET HØGSKOLEN I FINNMARK FAGPLAN SAMFUNNSFAG Social Studies Storslett/Lyngen Modulbasert 2 X 15 studiepoeng 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2012/13 Vedtatt av instituttleder på institutt for pedagogisk- og humanistiske

Detaljer

STUDIEPLAN Mindfulness 2015 Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver

STUDIEPLAN Mindfulness 2015 Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver STUDIEPLAN Mindfulness 2015 Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver Videreutdanning - Deltidsstudium 30 studiepoeng Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng 2014 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...

Detaljer

Emneplan Bachelor i statsvitenskap

Emneplan Bachelor i statsvitenskap Emneplan Bachelor i statsvitenskap Kull 2014 HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Emnebeskrivelser til fellesemner Emnebeskrivelser

Detaljer

Studieplan - Påbygningsstudium til bachelor i etterretning - Forsvarets etterretningshøgskole

Studieplan - Påbygningsstudium til bachelor i etterretning - Forsvarets etterretningshøgskole Studieplan - Påbygningsstudium til bachelor i etterretning - Forsvarets etterretningshøgskole BACHELOR I ETTERRETNING / BACHELOR OF ARTS IN INTELLIGENCE STUDIES Studiepoeng / ECTS Credits: 120 Første syklus

Detaljer

Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn)

Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn) Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2051_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Fagplan-/Studieplan studieåret 2013 2014. Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter. Kull 2013 studiested Drammen

Fagplan-/Studieplan studieåret 2013 2014. Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter. Kull 2013 studiested Drammen Side 1/10 Fagplan-/Studieplan studieåret Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter Kull 2013 studiested Drammen HiBu - Fakultet for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235

Detaljer

En oppsummering av erfaringer fra prosjektet Flerkulturell forståelse i høgere utdanning

En oppsummering av erfaringer fra prosjektet Flerkulturell forståelse i høgere utdanning En oppsummering av erfaringer fra prosjektet Flerkulturell forståelse i høgere utdanning Trine Berg og Karen Bøhle Aarhus 1 INNHOLD: SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING... 4 MANDAT... 4 BEGREPSAVKLARING... 5 RAPPORTENS

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Studiepoeng: 60 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 18. juni 2002 (sak A50/02) med senere justeringer av dekan våren 2003 og august 2004.

Studiepoeng: 60 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 18. juni 2002 (sak A50/02) med senere justeringer av dekan våren 2003 og august 2004. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: TEGNSPRÅK Kode: TG160 Studiepoeng: 60 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 18. juni 2002 (sak A50/02) med senere justeringer av dekan våren 2003 og

Detaljer

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi 3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi Sem. 60 sp innføring i samfunnsvitenskap 40 sp valgemner 50 sp fordypning, nivå 1 30 sp fordypning, nivå 2 Bidrag 6 vår - - - Bacheloroppgave (20), Arbeidslivssosiologi

Detaljer

Undervisningen foregår gjennom forelesninger og enkelte fagsamlinger/gjesteforelesninger når dette er mulig.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger og enkelte fagsamlinger/gjesteforelesninger når dette er mulig. IFO111 Fattigdom og utvikling Studiepoeng 10 Kode IFO111 Undervisningssemester Første undervisningsperiode Studiested Ansgarskolen Kristiansand Emneansvarlig Undervisningsspråk Norsk Gjelder fra August

Detaljer

Lektorutdanning i språk og samfunnsfag

Lektorutdanning i språk og samfunnsfag Godkjent av universitetsstyret november 2009 Oppdatert av rådgiver Beathe Paulsen, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, 7.juni 2012 Studieplan for integrert mastergradsprogram Lektorutdanning i

Detaljer