ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2300 HÅNDBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2300 HÅNDBOK"

Transkript

1 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2300 HÅNDBOK

2 Innhold 1. Guvernørens forord 2. RI - presidenten motto og logo 3. Rotary`s verdigrunnlag 4. Overordnede og konkrete målsettinger 5. Distriktets målsettinger 6. Medlemsutvikling 7. Rotaryfondet (TRF) 8. Group Study Exchange (GSE) 9. Ungdomsutvekslingen 10. Distriktsorganisasjon 11. Roller og ansvar for ledende posisjoner i distrikt og klubb -Assisterende guvernør -Klubbpresidenten -Klubbsekretæren -Klubbkasserer Vedlegg 1. Distrikt organisasjonskart 2. RI- Europe/Africa Office 3. Klubb presidenter, -sekretærer, kassererer 4. Plan for guvernørens besøk 5. Klubbens mål og planer 6. Tilbakemelding i forbindelse med klubbesøk

3 Distrikt Forord Rotary er en stor organisasjon. Skal denne fungere må vi kjenne godt til struktur, forskjellige regler og frister. Informasjon om dette blir gitt under PETS/Distrikssamlingen. I tillegg finnes informasjon på distriktets hjemmeside: fra Norsk Rotary Forum(NORFO): (www.rotary.no ) og fra Rotary International(RI): Distriktets håndbok inneholder viktige opplysninger, spesielt om Rotaryåret Den er ment å være et oppslagsverk både for Distriktsrådets representanter og klubbene, og da spesielt for presidenter, sekretærer og kasserere. Si gjerne i fra om det er noe du savner i boka. Sammen er vi med på noe stort i Rotary! Velkommen til samarbeid og felles innsats! Hilsen Ole Amund Gillebo DG D2300 3

4 RI-PRESIDENT : Ray Klinginsmith Ray Klinginsmith kommer fra Rotary Club of Kirksville, Missouri, USA Pensjonert advokat. Om sitt motto og logo sier Klinginsmith: Hva er Rotary? Hva gjør en Rotaryklubb? Disse spørsmål stilles ofte til rotarianere av potensielle medlemmer og andre interesserte personer. Det er vanskelig å gi fyllestgjørende svar på spørsmålene på noen få minutter. Selv om vårt hovedmotto Service Above Self belyser det idealistiske i vår organisasjon, gir det ikke svaret på de to spørsmålene. Derfor besluttet jeg å forsøke å finne et kort tema som skulle dekke alle behov; både forklare Rotarys formål for ikke-rotarianere, og bekrefte betydningen av de ledende prinsippene for oss rotarianere. Da jeg lette etter de rette ordene, gjennomgikk jeg de fire tjenesteveiene, og la merke til at Klubbtjeneste og Yrkestjeneste både hjelper oss til å nyte livet og å være gode innbyggere. Samfunnstjenesten og Yrkestjenesten virker sammen, for å gjøre våre lokalsamfunn til bedre steder å bo og arbeide. Og Internasjonal tjeneste gjør det mulig for oss å samarbeide med Rotaryklubber i andre land og i ulike verdensdeler for å endre verden til det bedre og øke mulighetene for internasjonal forståelse, goodwill og fred. 4

5 Det er viktig å huske på at Rotary representerer en servicesjel, så vel som det er en organisasjon av Rotaryklubber, og vi trenger å dele våre kjerneverdier av service, kameratskap, mangfold, integritet og lederskap med andre mennesker og organisasjoner. Jeg tenkte på mange ord og fraser for å fange essensen av Rotary, og de ord jeg til slutt valgte for å beskrive Rotarys nåværende oppgave og for å fremheve hva vi har oppnådd, beskriver nettopp det vi er best på å gjøre: Building Communities Bridging Continents (utvikle lokalsamfunn, forene kontinenter) (Distriktsguvernørens oversettelse) Jeg håper du er enig i at disse fire ordene på en treffende måte reflekterer hvem vi er og hva vi gjør som rotarianere. Vi er en unik og ledende organisasjon unektelig en av verdens beste. På en viktig måte oppmuntrer vi til økt innsats og bringer ressurser til våre lokalsamfunn, og vi er verdens beste til å forene mennesker som ønsker å gjøre en innsats - gi dem mulighet til å samarbeide, og derigjennom oppnå deres støtte og innsats for å gjøre verden til et mye bedre sted å bo og arbeide. Som Ed Cadman (RI-president ) sa: Rotary er enhet uten å være ensrettet. Vi er virkelig heldige som får være rotarianere! Ray Klinginsmith President, Rotary International

6 3. Rotary`s verdigrunnlag A. ROTARY`S MOTTO: Service Above Self - Å gagne andre B. ROTARY`S FORMÅL: Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet. De fire tjenestegrener er sentrale i dette arbeidet; I II KLUBBTJENESTE; Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre YRKESTJENESTE; Å stille høye etiske krav til oss selv, å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid III SAMFUNNSTJENESTE; Å søke og virkeliggjøre Rotary s idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere IV INTERNASJONAL TJENESTE; Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom vennskap over landegrensene mellom mennesker fra alle yrker. C. FIRE SPØRSMÅLSPRØVEN Er det sant? Er det rettferdig for alle parter? Vil det skape godvilje og bedre vennskap? Vil det være til beste for alle parter? D. YRKESKODEKS FOR ROTARIANERE Som rotarianer og yrkesutøver forventes det av meg at: 1. Jeg ser mitt yrke som en mulighet til å gange andre 2. Jeg er trofast mot de etiske retningslinjer for mitt yrke, mitt lands lover og de moralske normer i samfunnet 3. Jeg gjør at for å holde mitt yrke i ære og fremme mitt yrkes etiske standard 4. Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver, mine arbeidskolleger, forretningspartnere, konkurrenter, kunder, allmennheten og alle jeg har yrkesmessig forbindelser med 5. Jeg er kjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi 6. Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker, å lindre andres nød og forbedre livskvaliteten for mine medmennesker 7. Jeg gir allmennheten korrekte og sannferdige opplysninger om mitt arbeid og min yrkesvirksomhet 8. Jeg verken ber om eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville gitt til andre i yrkesmessig sammenheng. 6

7 4. RI `s overordnede og konkrete målsetninger Overordnende målsettinger: Fremme anerkjennelse for Rotarys innsats og forbedre Rotarys omdømme. Øke antall medlemmer globalt, både i antall og kvalitet. Fremheve Rotarys unike engasjement i yrkestjeneste, spesielt gjennom høy etisk standard. Utvikle ledertalenter innen Rotary. Konkrete målsettinger: Utrydde polio vårt høyest prioriterte mål. Øke Rotarys muligheter til å gjennomføre prosjekter for sikring av rent vann, møte utfordringen fra årsaker til sykdom og styrke det medisinske behandlingstilbud, fokus på mor og barns helse, samt bidra til senking av analfabetisme i verden. Gjennomføre en strategisk planleggingsprosess som sikrer kontinuitet. Rotary`s flaggskip og økonomiske motor er Rotaryfondet (TRF) Alle klubber bør delta i et TRF-prosjekt Alle medlemmer bør personlig delta med bidrag til TRF (Every Rotarian Every Year) Alle klubber bør bidra med minst US$ 100 pr medlem til TRF Alle klubber bør bidra til Polio Pluss med minst US $ pr år fram til 30. juni

8 5. Distriktets målsetninger. Vårt overordnede motto er: Service Above Self. Vi tjener ikke et system eller en organisasjon, men mennesker. Rotary gjør en forskjell i mange lokalsamfunn, på mange arbeidsplasser, for mange barn og mødre, unge og voksne. Et Rotary som ikke tjener andre, tjener ikke til noe. Dette er det vi bygger på. Det vi bygger opp er den enkeltes yrkesetiske standard, det er vennskap, kjennskap og kunnskap, større forståelse, et bedre samfunn å leve i for flere, en tryggere verden å vokse opp i for barn og unge, en lysere fremtid for alle. Dette gjør vi ikke alene, men sammen og sammen med andre. Dette gjør vi ved å gjøre Rotary større og sterkere. I vårt distrikt vil vi gjøre mer av det vi er gode på med fokus på : Ungdomsutveksling, Group Study Exchange (GSE), RYLA, Handicamp. Basis er den enkelte klubb og Rotaryfondet er vårt beste verktøy. Ut fra RI`s hovedfokus, bør klubbene i D2300 ha følgende satsingsområder videre: Fortsatt fokus på medlemsutviklingen, både antall og kvalitet. Pr. februar 2010 har vårt distrikt 1214 medlemmer. Det betyr at vi er sakte på vei oppover. Målet bør være at vi kan komme tilbake til nivået pr. 1.juli 2007 som var 1280 medlemmer. På distriktets 3-årsplan står det som en målsetting for at medlemstallet skal opp til Øker hver klubb med 2 nye medlemmer, er målet innen rekkevidde. Det er et mål med kvinner i alle klubber. Flere av våre nye landsmenn må få muligheten til å bli rotarianere. Det er behov for å utvide yrkesbredden og gjenspeile lokalsamfunnet. Oppstart av nye klubber er viktig. Den siste klubben som ble etablert i vårt distrikt var i Kan vi etablere andre typer klubber(frokostklubb, lunsjklubb) og klubber for unge (Rotaract) vil det bety en vesentlig styrking og vitalisering. 8

9 Styrke medlemmenes kunnskaper om Rotary og bevisstgjøring på yrkesetiske problemstillinger samt styrke lederopplæringen i klubbene er en strategisk viktig oppgave. Videre bør økt bidrag til Rotaryfondet og Polio Pluss stå sentralt i alle klubbene. En ser gjerne at alle klubber har et TRF prosjekt og gjerne et miljøprosjekt! Distriktets idebank kan være nyttig. Samarbeid i AG-områdene kan være en god mulighet. I vår del av verden og ikke minst i vårt eget land, er vi bortskjemt med en velfungerende velferdsstat. Derfor blir våre bidrag ofte i form av økonomisk sponsing av gode prosjekter som Rotary International allerede er involvert i. Se for eksempel Informasjon og omdømmebygging (Branding)er viktig i en organisasjon som Rotary. Synliggjøre klubben i lokalsamfunn og i lokale media. Internett og hemmeside er en nøkkel i dagens samfunn for å nå videre ut. RI har sin hjemmeside med adresse: https://www.rotary.org. NORFO har en hjemmeside som er i stil med RI sin. Adressen er: https://www.rotary.no. Distriktet har sin egen webside hvor medlemmene kan gå og hente opplysninger. Denne finnes under NORFO sin side eller direkte på Det er viktig at alle klubbene oppretter sin egne hjemmeside, som kan være både til nytte å glede for andre klubber og distriktet. Her kan gode ideer hentes, og ikke minst kan den enkelte hente inn opplysninger og ideer om programopplegg. Klubbsidene finnes igjen under Distriktets side. Mål: Alle klubber med egen hjemmeside og med et medieoppslag /år. 9

10 6. Medlemsutvikling Rotary er en internasjonal serviceorganisasjon med medlemmer i over 200 land og georafiske områder. Organisasjonen er fortsatt i vekst, men i den vestlige verden og spesielt i Norge har medlemstallet stagnert. Siden 2002 har de norske distriktene mistet ca medlemmer. Vårt distrikt har i løpet av det siste året mistet 20 til 30 medlemmer på årsbasis. Til tross for denne utviklingen i distriktet, er det heldigvis mange klubber som har en positiv medlemsvekst. Er så Rotary i en særstilling når det gjelder rekruttering av nye medlemmer? Tilbudet av organisasjoner er overveldende, og bare i Norge finnes det over forskjellige organisasjoner og lag. Det er derfor viktig med en positiv vinkling på rekrutteringsarbeidet, og at Rotary har noe å tilby sine nye medlemmer. Gode foredrag på medlemsmøtene er ikke nok, det må også være muligheter for medlemmene å bidra med sine kunnskaper. Husk at Rotary er en organisasjon hvor medlemmene kommer fra ulike yrkesgrupper. Rotary er også en organisasjon med gode tradisjoner og rutiner. Dette bør vi ta vare på fordi det gir organisasjonen et særpreg, selv om noen opplever Rotary som litt byråkratisk. Det er derfor en utfordring til oss alle å ta vare på særpreget, samtidig som vi makter å fornye og tilpasse oss den tida vi lever i. Som medlemmer og tillitsvalgte i Rotary har vi funnet noe vi setter pris på ved å være medlem, men er vi flinke nok til å formidle hva dette handler om til våre omgivelser? De fleste av oss treffer daglig mange mennesker gjennom jobb, og gjennom å tilhøre ulike nettverk. Er vi flinke nok til å ta vare på og motivere hverandre? Sprer vi glede og optimisme innad i klubben? Føler folk seg hjemme på klubbmøtene? Er vi inkluderende nok, og får våre tillitsvalgte i ulike deler av organisasjonen en klapp på skulderen for jobben de gjør? Vi mennesker beveger oss gjennom flere faser i livet med endrede forhold for jobb og privatliv. Derfor skulle det være muligheter for å hente inn igjen tidligere medlemmer. Dette er bare noen eksempler på spørsmål som er viktig å ta opp i klubbene våre. Når vi tenker medlemsutvikling er det derfor viktig å tenke på flere fronter samtidig: - å holde på de medlemmene vi har - fange opp igjen tidligere medlemmer - rekruttering av nye medlemmer 10

11 Det er også viktig å understreke at rekruttering av nye medlemmer er en kontinuerlig prosess, det er ikke noe en skal gjennomføre andrehvert år eller tilsvarende. Klubbene må lage sin egen plan for dette, og alle medlemmene har et ansvar til å bidra. Distriktsorganisasjonen i D 2300 vil gjerne være med og bistå de enkelte klubbene i arbeidet med medlemsutvikling. For å kunne gjøre det på en god måte, er vi avhengige at klubbene tar kontakt med oss. Vi ønsker også å være en idebank for klubbene på dette området. Det foregår mye godt og kreativt arbeid knyttet til medlemsutvikling i distriktet, og det ville vært fint om klubbene kunne dele ideer og erfaringer med hverandre. Følgende kan kontaktes når det gjelder hjelp og støtte fra distriktet; Magne Sveen, Løten Rotaryklubb, leder Anne Elisabeth Bye Nilsen, Raufoss Rotaryklubb, Finn Egil Sandmo, Nord-Odal Rotaryklubb, 11

12 7. Rotaryfondet (TRF) The Rotary Foundation, TRF, er det viktigste verktøy den enkelte Rotaryklubb har for å kunne nå Rotarys målsettinger om lokalt og internasjonalt engasjement. Rotaryfondet bidrar til å skape fred og forståelse gjennom nasjonale og internasjonale prosjekter innen humanitære program, kultur og utdanning. Fra en sped begynnelse i 1917, har Rotary Foundation vokst til å bli verdens største frivillige humanitære hjelpeprogram. The Rotary Foundation er en selvstendig organisasjon med eget styre og egen administrasjon, men i nært samarbeid med Rotary International. Fondet har sin økonomiske basis i årlige bidrag fra hver enkelt rotarianer i klubbene. I tillegg kommer det gaver og donasjoner fra rotarianere verden over. Administrasjonskostnadene er svært lave og fondets midler er helt uavhengige av distrikt eller klubbers regnskap. I Norge er nå gaver til Rotary Foundation kommet inn under ordningen med skattefritak (min kr 500). De årlige bidragene, Annual Givings, forrentes i 3 år i USA, og så blir 50 % av vårt bidrag 3 år tilbake stilt til distriktets disposisjon, mens 50 % går til verdensfondet, SHARE-systemet. Gjennom distriktet kan den enkelte klubb søke om støtte til forskjellige prosjekter og tiltak etter bestemte regler, men helt uavhengig av hva klubben tidligere har bidratt med. Klubben skal oppnevne en Foundation kontakt som kan være et bindeledd i arbeidet. Distriktets Foundationkomite vil alltid bistå med råd og hjelp til vurdering av prosjekter og utforming av søknader. Og vi holder hver høst et Foundation seminar. De programmer Rotaryfondet støtter kan deles i 3 hovedgrupper. Felles for alle er at de ikke kan søkes av rotarianere eller deres familie, fordi innsamlede midler ikke skal brukes på oss selv: 1. Humanitære program: MATCHING GRANTS betyr at klubb og distrikt, går i samarbeid med et distrikt og/eller en klubb i et annet land om et internasjonalt prosjekt, og hvor Rotary Foundation matcher det budsjetterte innsatsbeløpet. 12

13 DISTRICT SIMPLIFIED GRANT er enklere program hvor klubbene kan søke støtte fra distriktet til lokale eller internasjonale prosjekt. En viss del av distriktets samlede midler er til rådighet, og godkjenningsprosessen er forenklet og avgjøres i distriktet. HEALTH, HUNGER AND HUMANITY (3-H) GRANTS og VOLUNTEER SERVICE GRANTS (også for rotarianere) er andre, mer spesielle programmer. 2. Utdannings- og kulturelle programmer: GROUP STUDY EXCHANGE, GSE, er best kjent. Dette er et yrkesbasert utvekslingsprogram for unge, yrkesaktive mellom 25 og 40 år. For tiden har vi slik utveksling hvert 2 år, og klubbene deltar sterkt i utforming og gjennomføring av denne utvekslingen. Rotary har også STUDIESTIPEND for ulike målgrupper og studier. ROTARY CENTERS FOR INTERNATIONAL STUDIES er et 2-årig mastergradstudium for inntil 70 ungdommer (årlig) ved sju anerkjente universiteter i verden. Studiene er konsentrert om konfliktløsning, fredsforskning og internasjonale relasjoner. Et krevende, men meget givende program og klubbene oppfordres sterkt til å finne aktuelle kandidater. ROTARY PEACE AND CONFLICT STUDIES er et helt nytt, korttids studium i Bangkok, Thailand 3. ALUMNI: Et Foundation program som er lite kjent, men som innebærer en oversikt, database, over alle tidligere stipendmottakere i distriktet. Gjennom dette kan klubben finne potensielle medlemmer, foredragsholdere osv. 4. PAUL HARRIS FELLOW RECOGNITION, PHF, er en utmerkelse klubben kan dele ut. For hver US $ 1000 klubben har gitt til fondet, har den rett til en PHF som kan gis et klubbmedlem eller en utenforstående som har fortjent en ekstra oppmerksomhet.. 5. PolioPlus har vært Rotary Foundations store satsningsområde i flere år, i samarbeide med bl.a. WHO. Det er oppnådd mye men det er fortsatt fire land i verden som har Polio endemisk. Rotarys mål er å bidra til få denne sykdommen utryddet. Dette krever store ressurser. Bill og Melinda Gates stiftelse har donert store summer, det samme har flere andre regjeringer bl.a. Forutsetninger er at Rotary bidrar med US $ 200 millioner innen Dette betyr at hver enkelt av oss blir bedt om til sammen 1000 kr. i løpet av disse årene, hvilket sant å si skulle være høyst overkommelig for oss. 13

14 Innbetaling til Rotary Foundation kan skje til RI s vanlige norske bankkonto, , men husk å merk tydelig at det er til Rotary Foundation, men husk at skal medlemmene få skattefradrag gjelder særskilte innbetalingsregler, se Håndboka. Klubbpresident eller sekretær kan finne oversikt over innbetalte beløp og disponible PHF på Rotary Internationals hjemmesider: Rotary Foundations fremtidsplaner, Future Visions, innebærer vesentlige endringer og forenklinger i strukturen. Ca. 100 distrikter verden over er med i Pilot-prosjektet effektivt fra 1.juli 2010 for en 3 års utprøving. Kontaktpersoner: se organisasjonsplan (s.20) og organisasjonskart (vedlegg 1) 14

15 8. Group Study Exchange (GSE) GSE er et utvekslingsprogram for unge yrkesaktive i alderen år. Hensikten med GSE er at Rotary skal bidra til internasjonal forståelse og at det kan knyttes internasjonale kontakter blant ulike profesjoner. GSE er et program som synliggjør Rotary International og Rotary Foundation som internasjonale nettverk blant ledere i det private næringsliv og i offentlig virksomhet. GSE er en fantastisk mulighet for arbeidsgivere, både i det private næringsliv og innen det offentlige, til å stimulere framgangsrike ansatte som de mener har potensial til å se sin egen profesjon i et internasjonalt perspektiv. Videre er det en mulighet til å presentere bedriften sin for næringslivsledere i et annet land, og til å knytte internasjonale kontakter. Foruten å arbeide for de internasjonale målene for GSE, har distrikt 2300 bestemt seg for å bruke GSE som et middel for å markedsføre Rotarys idealer for næringslivet i Innlandet. Dette innebærer at distriktsrådet ønsker at alle klubbene skal delta aktivt i GSE arbeidet hvert år, uansett om de fremmer en egen kandidat til GSE teamet eller ei. Alle klubbene bør derfor arbeide for å gjøre GSE kjent blant lokale arbeidsgivere, enten gjennom direkte kontakt, eller ved å invitere dem til orienteringsmøter om GSE. Til slike orienteringer bør en trekke inn tidligere GSE representanter. Distriktsrådet ser også GSE som et middel for å få klubbene i hver region i distriktet til å samarbeide om felles prosjekter. Dette skjer når klubbene inviteres til å samarbeide for å utarbeide gode faglige program, og for å skaffe vertsfamilier til GSE team som besøker distriktet. Det er et ønske at et slikt samarbeid skal gjøre det mer naturlig for å arrangere InterCity møter. Besøk av GSE team bør også utnyttes til å styrke det faglige og sosiale nettverket, og for å øke samholdet innad i Rotary. Selve arbeidet med GSE stimulerer også til å bli bedre kjent med det distriktet vi skal utveksle med. Søk på hjemmesidene øker interessen for å besøke klubber i dette distriktet og åpner for nye ideer og muligheter for prosjekter det kan samarbeides om. GSE utvekslingen med Tyrkia noen år tilbake, ga starten til et spennende samarbeidsprosjekt mellom Raufoss Rotaryklubb og en Rotaryklubb i Tyrkia. Her er det også knyttet varige vennskapsbånd mellom rotarianere på tvers av landegrensene. Det er viktig at alle klubbene oppnevner en GSE ansvarlig. Dette kan med fordel være en rotarianer med spesiell interesse for internasjonalt arbeide. Klubbens GSE ansvarlig bør etablere kontakt med tilsvarende i naboklubbene, for i fellesskap å utarbeide program ved besøk av GSE team. 15

16 For at GSE arbeidet ikke skal bli altfor ressurskrevende, har Distriktsrådet bestemt at Distrikt 2300 skal delta i GSE hvert annet år. På grunn av den internasjonale økonomiske krisen, har Rotary International nå bestemt at utveksling går over 2 år, gruppe ut et år, gruppe inn et år. Distrikt 2300 er av RI tildelt Distrikt 4845 i Argentina for årene og Mer om GSE finner du på distriktets hjemmeside Kontaktpersoner, se Organisasjonsplan og organisasjonskart. 16

17 9. Ungdomsutvekslingen Ungdomsutvekslingen er en del av Rotary s internasjonale tjeneste. Leder av utvekslingskomitè /DYEO Bente Akre, Nord-Odal Rk tlf e-post: Hjemmeside: For distriktet: på landsbasis: Aktuelle datoer: 1. november Søknadsfrist for studenter til å levere søknad til klubben. 15. november: Klubbens frist for å levere søknad til DYEO. 1. desember: DYEO frist for å levere søknadene til Multidistriktet. NB: Det er viktig at klubbene har kontinuitet i utvekslingsarbeidet og de som jobber med ungdomsutveksling bør sitte i minst 3 år, jf også matrikkelen. Distriktets oppgaver og ansvar: Informasjon til klubbene Støtte klubbene Intervjue studenter og familie og behandle/videresende søknader Informere og godkjenne utreisende studenter og deres familier Delta i PETS/Distriktssamling Delta på Distriktskonferanse Arrangere aktuelle samlinger og aktiviteter for studentene, både inbounds og outbounds Delta på Multidistriktets samlinger og møter Markedsføre og informere om ungdomsutveksling generelt 17

18 Klubbens aktiviteter og ansvar: Utveksling må settes på møteplanen på våren for å vedta studentutveksling neste år. Klubbens arbeid i forbindelse med utreisende studenter: Markedsføre og informere om ungdomsutveksling. Vi anbefaler å henvende seg til både ungdomsskoler og videregående skoler. Brosjyrer og infomateriell fås ved henvendelse til DYEO. Behandle søknader og intervjue studenter og familie Invitere aktuelle studenter som skal ut, til møte i klubben før avreise Invitere studenten til klubben etter hjemkomst for å fortelle om utvekslingsåret Velge en rådgiver/kontaktperson for utreisende student Klubbens arbeid i forbindelse med innkommende studenter: Skaffe og kvalitetssikre vertsfamilier Stille med rådgiver for studenten. Fortrinnsvis kvinnelig til jenter og mannlig til gutter Skaffe skoleplass, det skal meldes fra til skolen innen 1. mars våren før studenter kommer. Rådgiver skal delta på PETS for å bli informert om oppgaver, rettigheter og plikter, og bringe dette videre til klubb og vertsfamilier. Informere skolen om Rotary s krav til skolegang, - regler som for en ordinær norsk student Følge opp skolen og skolegangen. Skolegang er grunnlaget for hele oppholdet Informere og støtte vertsfamiliene Ha ukentlig kontakt med studenten og invitere studenten til klubbmøtene, studentene er å betrakte som Rotarymedlemmer. Studenten skal holde foredrag om seg selv og hjemlandet sitt for klubben. Studenten bør si noen ord på hvert møte, på norsk, både for å lære språket og for å få god kontakt mellom student og klubb NB: Klubbmedlemmene må invitere studenten med på ulike aktiviteter og hjembesøk da litt av ideen bak utvekslingen er å bli kjent med kultur og levesett i landet de kommer til. 18

19 Det henvises til håndbok for rådgivere og vertsfamilier som ligger på hjemmesiden med link Økonomi: Klubben dekker skolemateriell, 50 % av kr 5000 for språkcamp ved ankomst, kr. 800 hver måned i lommepenger, skyss og til Holmenkolltreff og reise og opphold ved høstmøtet for studentene, diverse gaver til bursdag, jul m.m. Øvrige utgifter til turer m.m. er ikke klubbens ansvar. Alle klubber som tar imot student får kr fra distriktet. En student koster normalt netto mellom kr Rotex Norge Fem tidligere utvekslingsstudenter fra D-2300 har i 2006 stiftet Rotex Norge. Dette er en klubb for Rotary utvekslingsstudenter som er kommet hjem etter endt år i utlandet. Rotex har som hovedoppgave å bistå arbeidet med ungdomsutveksling. Det er Hilda Nyfløt fra Nord-Odal som er leder i Rotex Norge fra februar 2008, og vi oppfordrer klubbene om å benytte seg av ungdommene i aktuelle fora vedr. ungdomsutveksling. Ta kontakt med DYEO. 19

20 10. Distriktsorganisasjon Guvernør Ole Amund Gillebo Moelv Rk Ringsaker prestegård Storgt 554,2390 Moelv T: ,Kont /72 Mob IPDG Per Joar Mediås, Raufoss Rk Neverveien 8, 2827 Hunndalen T: mob: PG/leder Medlemskom. Magne Sveen, Løten Rk Pettersheim, 2340 Løten Mob: DGE/AG Einar Driveklepp, Hadeland Syd Rk Karimoen Harestua T: A: Mob: DGN Margit Bjugstad, Lillehammer Rk Hougnerssgt.32 B, 2609 Lillehammer T: , A: Mob: AG Åshild Lundgaard, Raufoss Rk Helsetvegen 211, 2840 Reinsvoll T: ,A: Mob: AG Rune Bye, Brumunddal Rk Østhagv.17,2380 Brumunddal T: , A: Mob: AG Jon A. Holthe, Moelv Rk Pinnerudv.48 B, 2390 Moelv T: Mob: PDG/ leder TRF Einar Horneman Øfsti, Brumunddal Rk Nerkvernveien 21, 2380 Brumunddal T: , Mob: PDG/leder Samfunnsprosjekter Einar Henriksen, Mesna Rk Gustav Frødingsveg 5, 2613 Lillehammer T: / ,Mob: Leder Distriktsadministrasjon Wictor Sandvold, Ringebu Rk Storfuglv. 1, 2630 Ringebu T: , Mob: Distriktssekretær Jan Ø. Bark, Raufoss Rk Roterudvegen 7, 2830 Raufoss T: , Mob: IT-DICO Thor I. Egeberg, Hamar Rk Disenvn 8, 2318 Hamar T: , Mob: Månedsbrevredaktør Jon P. Christensen, Moelv Rk Møllerbakken 4, 2390 Moelv T: , Mob: Distriktskasserer Marianne Johanstuen, Hunn/Gjøvik Rk Vikenveien 14, 2816 Gjøvik T: , Mob: Leder Distriktsadministrasjonen Wictor Sandvold, Ringebu Rk Storfuglv.1, 2630 Ringebu T: , Mob: e-post: Leder GSE Egil B. Berglund, Østre Toten Rk Furuseth, 2847 Kolbu T: , Mob: DYEO/Ungdomsutvekslingen Bente Akre, Nord-Odal Rk Nedre Halmhaugvn 3, 2120 Sagstua T: , Mob: Leder Ryla Odd Håvard Larsen, Hunn/Gjøvik Rk Øverbyvegen 56, 2830 Raufoss T: , Mob: Leder Lovrådet Anders Huuse, Mesna Rk Huse Gård, 2625 Fåberg T: ,mob:

21 11. Roller og ansvar for ledende posisjoner i distriktet/klubbene A. ASSISTERENDE GUVERNØRER (AG) a. Funksjon og roller; Assisterende Guvernører blir utpekt av distriktsguvernøren (DG), og vil ha samme funksjonstid som sittende Guvernør. AG skal støtte DG i samsvar med retningslinjene (se nedenfor), og skal også kunne avlaste DG i rene rutinesaker. AG skal ikke erstatte DG i noen som helst sammenheng, og alle presidenter skal kunne ha direkte kontakt med DG. Funksjonen AG kan også kombineres med ansvaret for et spesielt arbeidsområde innenfor distriktet. b. Ansvarsområder; Kontakt med tildelte klubber (se pkt c nedenfor) i alle rutinesaker eller innenfor konkrete arbeidsområder Gjennomføre minst to besøk (før jul/etter jul) til alle tildelte klubber, og som ikke faller sammen med planlagt besøk av DG Holde DG orientert om spesielle saker fra tildelte klubber Ivareta spesielle saker etter anmodning fra DG AG ene skal være distriktets representanter overfor tildelte klubber, å gi støtte og råd i de saker som reises c. Geografiske ansvarsområder; AG Åshild Lundgaard (Raufoss RK) Lillehammer, Mesna, Gjøvik, Hunn/Gjøvik, Vinstra, Otta, Raufoss, Ringebu. AG Rune Bye (Brumunddal Rk) Hamar, Hamar Vest, Eda-Eidskog, Flisa, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Odal, Vinger, Brumunddal. 21

22 AG Jon A. Holthe ( Moelv Rk) Tynset, Alvdal, Rena, Alvarheim, Stange, Ottestad, Løten, Elverum, Moelv. AG Einar Driveklepp (Hadeland Syd Rk) Hadeland, Hadeland - Syd, Jevnaker, Land, Sør-Valdres, Valdres, Østre Toten, Øystre Slidre. Kontaktinfo: 10 Distriktsorganisasjon ovenfor. 22

23 B. KLUBBPRESIDENTENES ANSVAR OG OPPGAVER Club President s Manual omhandler presidentens ansvar og oppgaver før og etter 1. juli. Følgende momenter presiseres; Som innkommende president Før 1. juli Få administrasjonen og komiteene på plass i god tid herunder utpeking av klubbens TRFansvarlig (Rotaryfondet) og data-ansvarlig CICO (club internet coordinator) Hold gjerne det første møte med komitélederne og styret før 1. juli Delta på PETS/Distriktssamlingen sammen med påtroppende sekretær, pluss eventuelle andre nøkkelpersoner Gå gjennom status for løpende klubbprosjekter og vurdere hvordan de vil virke inn på programmet for kommende år. Evaluere klubbens aktiviteter og fastsette hvilke områder man vil prioritere I samråd med styret utarbeide klubbens mål og planer. Sendes assisterende guvernør sammen med oppgave over klubbens styre og komiteledelse senest 9.april 2010 (Skjema, vedlegg) Utarbeide budsjettforslag i samråd med kasserer og vurdere hvordan det vil innvirke på planene for kommende år. I den forbindelse, sørge for fastsettelse av klubbens mål for bidraget til Rotary Foundation, jf. punkt 10 i denne håndboka Få bekreftet at klubben er a jour med innbetalinger til RI og distriktet Presidentperioden Overta som president fra 1. juli Planlegge og gjennomfør styremøter etter behov Sørge for at hver komité har eksakte mål å arbeide mot Følge opp at klubben følger de fastsatte betalings- og rapporteringsfrister Sørge for at all korrespondanse blir behandlet og besvart innen fastsatte frister Vurdere deltakelse på kurs mv i regi av distriktet (TRF, RYLA med videre) 23

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016. PRESIDENT: Ivar Blaauw

HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016. PRESIDENT: Ivar Blaauw HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016 PRESIDENT: Ivar Blaauw HÅNDBOK FOR ÅLGÅRD ROTARY KLUBB Hensikten Bruken Oppdatering Rutiner Kontinuitet Arkivering Hensikten med boken er

Detaljer

ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005

ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Nils-Petter Svanholm, Distriktsguvernør 2004 2005 ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005 Distriktsguvernør Nils-Petter Svanholm Service Above Self Rotary International D - 2290

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

60 år. Lillehammer Rotary et arnested for fellesskap, vennskap, kunnskap og skapende aktivitet av betydning for andre, men også for oss selv.

60 år. Lillehammer Rotary et arnested for fellesskap, vennskap, kunnskap og skapende aktivitet av betydning for andre, men også for oss selv. Lillehammer Rotary et arnested for fellesskap, vennskap, kunnskap og skapende aktivitet av betydning for andre, men også for oss selv. LILLEHAMMER ROTARY 60 år 1951 2011 3 Den offisielle oversettelsen

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Sotra Rotary Klubb 30 års jubileum 25.02.2015

Sotra Rotary Klubb 30 års jubileum 25.02.2015 Sotra Rotary Klubb 1985-2015 Sotra Rotary Klubb 30 års jubileum 25.02.2015 Foto: Willy Haraldsen SOTRA ROTARY KLUBB UTGIVER: SOTRA ROTARY KLUBB Tobrotet 2 D, 5355 Knarrevik Tlf. 93250916 http://sotra.rotary.no

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Manual for faglige ledere

Manual for faglige ledere Manual for faglige ledere av Horst Trodler ABB Training Centre Rhein-Neckar GMbh Innhold Forord Fordelene ved utvekslingsprogrammer Forventninger fra faglige leder Hvordan håndtere en utplassering? Å finne

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimister Våren har for lengst kommet, naturen har våknet

Detaljer