ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2300 HÅNDBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2300 HÅNDBOK"

Transkript

1 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2300 HÅNDBOK

2 Innhold 1. Guvernørens forord 2. RI - presidenten motto og logo 3. Rotary`s verdigrunnlag 4. Overordnede og konkrete målsettinger 5. Distriktets målsettinger 6. Medlemsutvikling 7. Rotaryfondet (TRF) 8. Group Study Exchange (GSE) 9. Ungdomsutvekslingen 10. Distriktsorganisasjon 11. Roller og ansvar for ledende posisjoner i distrikt og klubb -Assisterende guvernør -Klubbpresidenten -Klubbsekretæren -Klubbkasserer Vedlegg 1. Distrikt organisasjonskart 2. RI- Europe/Africa Office 3. Klubb presidenter, -sekretærer, kassererer 4. Plan for guvernørens besøk 5. Klubbens mål og planer 6. Tilbakemelding i forbindelse med klubbesøk

3 Distrikt Forord Rotary er en stor organisasjon. Skal denne fungere må vi kjenne godt til struktur, forskjellige regler og frister. Informasjon om dette blir gitt under PETS/Distrikssamlingen. I tillegg finnes informasjon på distriktets hjemmeside: fra Norsk Rotary Forum(NORFO): (www.rotary.no ) og fra Rotary International(RI): Distriktets håndbok inneholder viktige opplysninger, spesielt om Rotaryåret Den er ment å være et oppslagsverk både for Distriktsrådets representanter og klubbene, og da spesielt for presidenter, sekretærer og kasserere. Si gjerne i fra om det er noe du savner i boka. Sammen er vi med på noe stort i Rotary! Velkommen til samarbeid og felles innsats! Hilsen Ole Amund Gillebo DG D2300 3

4 RI-PRESIDENT : Ray Klinginsmith Ray Klinginsmith kommer fra Rotary Club of Kirksville, Missouri, USA Pensjonert advokat. Om sitt motto og logo sier Klinginsmith: Hva er Rotary? Hva gjør en Rotaryklubb? Disse spørsmål stilles ofte til rotarianere av potensielle medlemmer og andre interesserte personer. Det er vanskelig å gi fyllestgjørende svar på spørsmålene på noen få minutter. Selv om vårt hovedmotto Service Above Self belyser det idealistiske i vår organisasjon, gir det ikke svaret på de to spørsmålene. Derfor besluttet jeg å forsøke å finne et kort tema som skulle dekke alle behov; både forklare Rotarys formål for ikke-rotarianere, og bekrefte betydningen av de ledende prinsippene for oss rotarianere. Da jeg lette etter de rette ordene, gjennomgikk jeg de fire tjenesteveiene, og la merke til at Klubbtjeneste og Yrkestjeneste både hjelper oss til å nyte livet og å være gode innbyggere. Samfunnstjenesten og Yrkestjenesten virker sammen, for å gjøre våre lokalsamfunn til bedre steder å bo og arbeide. Og Internasjonal tjeneste gjør det mulig for oss å samarbeide med Rotaryklubber i andre land og i ulike verdensdeler for å endre verden til det bedre og øke mulighetene for internasjonal forståelse, goodwill og fred. 4

5 Det er viktig å huske på at Rotary representerer en servicesjel, så vel som det er en organisasjon av Rotaryklubber, og vi trenger å dele våre kjerneverdier av service, kameratskap, mangfold, integritet og lederskap med andre mennesker og organisasjoner. Jeg tenkte på mange ord og fraser for å fange essensen av Rotary, og de ord jeg til slutt valgte for å beskrive Rotarys nåværende oppgave og for å fremheve hva vi har oppnådd, beskriver nettopp det vi er best på å gjøre: Building Communities Bridging Continents (utvikle lokalsamfunn, forene kontinenter) (Distriktsguvernørens oversettelse) Jeg håper du er enig i at disse fire ordene på en treffende måte reflekterer hvem vi er og hva vi gjør som rotarianere. Vi er en unik og ledende organisasjon unektelig en av verdens beste. På en viktig måte oppmuntrer vi til økt innsats og bringer ressurser til våre lokalsamfunn, og vi er verdens beste til å forene mennesker som ønsker å gjøre en innsats - gi dem mulighet til å samarbeide, og derigjennom oppnå deres støtte og innsats for å gjøre verden til et mye bedre sted å bo og arbeide. Som Ed Cadman (RI-president ) sa: Rotary er enhet uten å være ensrettet. Vi er virkelig heldige som får være rotarianere! Ray Klinginsmith President, Rotary International

6 3. Rotary`s verdigrunnlag A. ROTARY`S MOTTO: Service Above Self - Å gagne andre B. ROTARY`S FORMÅL: Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet. De fire tjenestegrener er sentrale i dette arbeidet; I II KLUBBTJENESTE; Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre YRKESTJENESTE; Å stille høye etiske krav til oss selv, å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid III SAMFUNNSTJENESTE; Å søke og virkeliggjøre Rotary s idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere IV INTERNASJONAL TJENESTE; Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom vennskap over landegrensene mellom mennesker fra alle yrker. C. FIRE SPØRSMÅLSPRØVEN Er det sant? Er det rettferdig for alle parter? Vil det skape godvilje og bedre vennskap? Vil det være til beste for alle parter? D. YRKESKODEKS FOR ROTARIANERE Som rotarianer og yrkesutøver forventes det av meg at: 1. Jeg ser mitt yrke som en mulighet til å gange andre 2. Jeg er trofast mot de etiske retningslinjer for mitt yrke, mitt lands lover og de moralske normer i samfunnet 3. Jeg gjør at for å holde mitt yrke i ære og fremme mitt yrkes etiske standard 4. Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver, mine arbeidskolleger, forretningspartnere, konkurrenter, kunder, allmennheten og alle jeg har yrkesmessig forbindelser med 5. Jeg er kjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi 6. Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker, å lindre andres nød og forbedre livskvaliteten for mine medmennesker 7. Jeg gir allmennheten korrekte og sannferdige opplysninger om mitt arbeid og min yrkesvirksomhet 8. Jeg verken ber om eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville gitt til andre i yrkesmessig sammenheng. 6

7 4. RI `s overordnede og konkrete målsetninger Overordnende målsettinger: Fremme anerkjennelse for Rotarys innsats og forbedre Rotarys omdømme. Øke antall medlemmer globalt, både i antall og kvalitet. Fremheve Rotarys unike engasjement i yrkestjeneste, spesielt gjennom høy etisk standard. Utvikle ledertalenter innen Rotary. Konkrete målsettinger: Utrydde polio vårt høyest prioriterte mål. Øke Rotarys muligheter til å gjennomføre prosjekter for sikring av rent vann, møte utfordringen fra årsaker til sykdom og styrke det medisinske behandlingstilbud, fokus på mor og barns helse, samt bidra til senking av analfabetisme i verden. Gjennomføre en strategisk planleggingsprosess som sikrer kontinuitet. Rotary`s flaggskip og økonomiske motor er Rotaryfondet (TRF) Alle klubber bør delta i et TRF-prosjekt Alle medlemmer bør personlig delta med bidrag til TRF (Every Rotarian Every Year) Alle klubber bør bidra med minst US$ 100 pr medlem til TRF Alle klubber bør bidra til Polio Pluss med minst US $ pr år fram til 30. juni

8 5. Distriktets målsetninger. Vårt overordnede motto er: Service Above Self. Vi tjener ikke et system eller en organisasjon, men mennesker. Rotary gjør en forskjell i mange lokalsamfunn, på mange arbeidsplasser, for mange barn og mødre, unge og voksne. Et Rotary som ikke tjener andre, tjener ikke til noe. Dette er det vi bygger på. Det vi bygger opp er den enkeltes yrkesetiske standard, det er vennskap, kjennskap og kunnskap, større forståelse, et bedre samfunn å leve i for flere, en tryggere verden å vokse opp i for barn og unge, en lysere fremtid for alle. Dette gjør vi ikke alene, men sammen og sammen med andre. Dette gjør vi ved å gjøre Rotary større og sterkere. I vårt distrikt vil vi gjøre mer av det vi er gode på med fokus på : Ungdomsutveksling, Group Study Exchange (GSE), RYLA, Handicamp. Basis er den enkelte klubb og Rotaryfondet er vårt beste verktøy. Ut fra RI`s hovedfokus, bør klubbene i D2300 ha følgende satsingsområder videre: Fortsatt fokus på medlemsutviklingen, både antall og kvalitet. Pr. februar 2010 har vårt distrikt 1214 medlemmer. Det betyr at vi er sakte på vei oppover. Målet bør være at vi kan komme tilbake til nivået pr. 1.juli 2007 som var 1280 medlemmer. På distriktets 3-årsplan står det som en målsetting for at medlemstallet skal opp til Øker hver klubb med 2 nye medlemmer, er målet innen rekkevidde. Det er et mål med kvinner i alle klubber. Flere av våre nye landsmenn må få muligheten til å bli rotarianere. Det er behov for å utvide yrkesbredden og gjenspeile lokalsamfunnet. Oppstart av nye klubber er viktig. Den siste klubben som ble etablert i vårt distrikt var i Kan vi etablere andre typer klubber(frokostklubb, lunsjklubb) og klubber for unge (Rotaract) vil det bety en vesentlig styrking og vitalisering. 8

9 Styrke medlemmenes kunnskaper om Rotary og bevisstgjøring på yrkesetiske problemstillinger samt styrke lederopplæringen i klubbene er en strategisk viktig oppgave. Videre bør økt bidrag til Rotaryfondet og Polio Pluss stå sentralt i alle klubbene. En ser gjerne at alle klubber har et TRF prosjekt og gjerne et miljøprosjekt! Distriktets idebank kan være nyttig. Samarbeid i AG-områdene kan være en god mulighet. I vår del av verden og ikke minst i vårt eget land, er vi bortskjemt med en velfungerende velferdsstat. Derfor blir våre bidrag ofte i form av økonomisk sponsing av gode prosjekter som Rotary International allerede er involvert i. Se for eksempel Informasjon og omdømmebygging (Branding)er viktig i en organisasjon som Rotary. Synliggjøre klubben i lokalsamfunn og i lokale media. Internett og hemmeside er en nøkkel i dagens samfunn for å nå videre ut. RI har sin hjemmeside med adresse: https://www.rotary.org. NORFO har en hjemmeside som er i stil med RI sin. Adressen er: https://www.rotary.no. Distriktet har sin egen webside hvor medlemmene kan gå og hente opplysninger. Denne finnes under NORFO sin side eller direkte på Det er viktig at alle klubbene oppretter sin egne hjemmeside, som kan være både til nytte å glede for andre klubber og distriktet. Her kan gode ideer hentes, og ikke minst kan den enkelte hente inn opplysninger og ideer om programopplegg. Klubbsidene finnes igjen under Distriktets side. Mål: Alle klubber med egen hjemmeside og med et medieoppslag /år. 9

10 6. Medlemsutvikling Rotary er en internasjonal serviceorganisasjon med medlemmer i over 200 land og georafiske områder. Organisasjonen er fortsatt i vekst, men i den vestlige verden og spesielt i Norge har medlemstallet stagnert. Siden 2002 har de norske distriktene mistet ca medlemmer. Vårt distrikt har i løpet av det siste året mistet 20 til 30 medlemmer på årsbasis. Til tross for denne utviklingen i distriktet, er det heldigvis mange klubber som har en positiv medlemsvekst. Er så Rotary i en særstilling når det gjelder rekruttering av nye medlemmer? Tilbudet av organisasjoner er overveldende, og bare i Norge finnes det over forskjellige organisasjoner og lag. Det er derfor viktig med en positiv vinkling på rekrutteringsarbeidet, og at Rotary har noe å tilby sine nye medlemmer. Gode foredrag på medlemsmøtene er ikke nok, det må også være muligheter for medlemmene å bidra med sine kunnskaper. Husk at Rotary er en organisasjon hvor medlemmene kommer fra ulike yrkesgrupper. Rotary er også en organisasjon med gode tradisjoner og rutiner. Dette bør vi ta vare på fordi det gir organisasjonen et særpreg, selv om noen opplever Rotary som litt byråkratisk. Det er derfor en utfordring til oss alle å ta vare på særpreget, samtidig som vi makter å fornye og tilpasse oss den tida vi lever i. Som medlemmer og tillitsvalgte i Rotary har vi funnet noe vi setter pris på ved å være medlem, men er vi flinke nok til å formidle hva dette handler om til våre omgivelser? De fleste av oss treffer daglig mange mennesker gjennom jobb, og gjennom å tilhøre ulike nettverk. Er vi flinke nok til å ta vare på og motivere hverandre? Sprer vi glede og optimisme innad i klubben? Føler folk seg hjemme på klubbmøtene? Er vi inkluderende nok, og får våre tillitsvalgte i ulike deler av organisasjonen en klapp på skulderen for jobben de gjør? Vi mennesker beveger oss gjennom flere faser i livet med endrede forhold for jobb og privatliv. Derfor skulle det være muligheter for å hente inn igjen tidligere medlemmer. Dette er bare noen eksempler på spørsmål som er viktig å ta opp i klubbene våre. Når vi tenker medlemsutvikling er det derfor viktig å tenke på flere fronter samtidig: - å holde på de medlemmene vi har - fange opp igjen tidligere medlemmer - rekruttering av nye medlemmer 10

11 Det er også viktig å understreke at rekruttering av nye medlemmer er en kontinuerlig prosess, det er ikke noe en skal gjennomføre andrehvert år eller tilsvarende. Klubbene må lage sin egen plan for dette, og alle medlemmene har et ansvar til å bidra. Distriktsorganisasjonen i D 2300 vil gjerne være med og bistå de enkelte klubbene i arbeidet med medlemsutvikling. For å kunne gjøre det på en god måte, er vi avhengige at klubbene tar kontakt med oss. Vi ønsker også å være en idebank for klubbene på dette området. Det foregår mye godt og kreativt arbeid knyttet til medlemsutvikling i distriktet, og det ville vært fint om klubbene kunne dele ideer og erfaringer med hverandre. Følgende kan kontaktes når det gjelder hjelp og støtte fra distriktet; Magne Sveen, Løten Rotaryklubb, leder Anne Elisabeth Bye Nilsen, Raufoss Rotaryklubb, Finn Egil Sandmo, Nord-Odal Rotaryklubb, 11

12 7. Rotaryfondet (TRF) The Rotary Foundation, TRF, er det viktigste verktøy den enkelte Rotaryklubb har for å kunne nå Rotarys målsettinger om lokalt og internasjonalt engasjement. Rotaryfondet bidrar til å skape fred og forståelse gjennom nasjonale og internasjonale prosjekter innen humanitære program, kultur og utdanning. Fra en sped begynnelse i 1917, har Rotary Foundation vokst til å bli verdens største frivillige humanitære hjelpeprogram. The Rotary Foundation er en selvstendig organisasjon med eget styre og egen administrasjon, men i nært samarbeid med Rotary International. Fondet har sin økonomiske basis i årlige bidrag fra hver enkelt rotarianer i klubbene. I tillegg kommer det gaver og donasjoner fra rotarianere verden over. Administrasjonskostnadene er svært lave og fondets midler er helt uavhengige av distrikt eller klubbers regnskap. I Norge er nå gaver til Rotary Foundation kommet inn under ordningen med skattefritak (min kr 500). De årlige bidragene, Annual Givings, forrentes i 3 år i USA, og så blir 50 % av vårt bidrag 3 år tilbake stilt til distriktets disposisjon, mens 50 % går til verdensfondet, SHARE-systemet. Gjennom distriktet kan den enkelte klubb søke om støtte til forskjellige prosjekter og tiltak etter bestemte regler, men helt uavhengig av hva klubben tidligere har bidratt med. Klubben skal oppnevne en Foundation kontakt som kan være et bindeledd i arbeidet. Distriktets Foundationkomite vil alltid bistå med råd og hjelp til vurdering av prosjekter og utforming av søknader. Og vi holder hver høst et Foundation seminar. De programmer Rotaryfondet støtter kan deles i 3 hovedgrupper. Felles for alle er at de ikke kan søkes av rotarianere eller deres familie, fordi innsamlede midler ikke skal brukes på oss selv: 1. Humanitære program: MATCHING GRANTS betyr at klubb og distrikt, går i samarbeid med et distrikt og/eller en klubb i et annet land om et internasjonalt prosjekt, og hvor Rotary Foundation matcher det budsjetterte innsatsbeløpet. 12

13 DISTRICT SIMPLIFIED GRANT er enklere program hvor klubbene kan søke støtte fra distriktet til lokale eller internasjonale prosjekt. En viss del av distriktets samlede midler er til rådighet, og godkjenningsprosessen er forenklet og avgjøres i distriktet. HEALTH, HUNGER AND HUMANITY (3-H) GRANTS og VOLUNTEER SERVICE GRANTS (også for rotarianere) er andre, mer spesielle programmer. 2. Utdannings- og kulturelle programmer: GROUP STUDY EXCHANGE, GSE, er best kjent. Dette er et yrkesbasert utvekslingsprogram for unge, yrkesaktive mellom 25 og 40 år. For tiden har vi slik utveksling hvert 2 år, og klubbene deltar sterkt i utforming og gjennomføring av denne utvekslingen. Rotary har også STUDIESTIPEND for ulike målgrupper og studier. ROTARY CENTERS FOR INTERNATIONAL STUDIES er et 2-årig mastergradstudium for inntil 70 ungdommer (årlig) ved sju anerkjente universiteter i verden. Studiene er konsentrert om konfliktløsning, fredsforskning og internasjonale relasjoner. Et krevende, men meget givende program og klubbene oppfordres sterkt til å finne aktuelle kandidater. ROTARY PEACE AND CONFLICT STUDIES er et helt nytt, korttids studium i Bangkok, Thailand 3. ALUMNI: Et Foundation program som er lite kjent, men som innebærer en oversikt, database, over alle tidligere stipendmottakere i distriktet. Gjennom dette kan klubben finne potensielle medlemmer, foredragsholdere osv. 4. PAUL HARRIS FELLOW RECOGNITION, PHF, er en utmerkelse klubben kan dele ut. For hver US $ 1000 klubben har gitt til fondet, har den rett til en PHF som kan gis et klubbmedlem eller en utenforstående som har fortjent en ekstra oppmerksomhet.. 5. PolioPlus har vært Rotary Foundations store satsningsområde i flere år, i samarbeide med bl.a. WHO. Det er oppnådd mye men det er fortsatt fire land i verden som har Polio endemisk. Rotarys mål er å bidra til få denne sykdommen utryddet. Dette krever store ressurser. Bill og Melinda Gates stiftelse har donert store summer, det samme har flere andre regjeringer bl.a. Forutsetninger er at Rotary bidrar med US $ 200 millioner innen Dette betyr at hver enkelt av oss blir bedt om til sammen 1000 kr. i løpet av disse årene, hvilket sant å si skulle være høyst overkommelig for oss. 13

14 Innbetaling til Rotary Foundation kan skje til RI s vanlige norske bankkonto, , men husk å merk tydelig at det er til Rotary Foundation, men husk at skal medlemmene få skattefradrag gjelder særskilte innbetalingsregler, se Håndboka. Klubbpresident eller sekretær kan finne oversikt over innbetalte beløp og disponible PHF på Rotary Internationals hjemmesider: Rotary Foundations fremtidsplaner, Future Visions, innebærer vesentlige endringer og forenklinger i strukturen. Ca. 100 distrikter verden over er med i Pilot-prosjektet effektivt fra 1.juli 2010 for en 3 års utprøving. Kontaktpersoner: se organisasjonsplan (s.20) og organisasjonskart (vedlegg 1) 14

15 8. Group Study Exchange (GSE) GSE er et utvekslingsprogram for unge yrkesaktive i alderen år. Hensikten med GSE er at Rotary skal bidra til internasjonal forståelse og at det kan knyttes internasjonale kontakter blant ulike profesjoner. GSE er et program som synliggjør Rotary International og Rotary Foundation som internasjonale nettverk blant ledere i det private næringsliv og i offentlig virksomhet. GSE er en fantastisk mulighet for arbeidsgivere, både i det private næringsliv og innen det offentlige, til å stimulere framgangsrike ansatte som de mener har potensial til å se sin egen profesjon i et internasjonalt perspektiv. Videre er det en mulighet til å presentere bedriften sin for næringslivsledere i et annet land, og til å knytte internasjonale kontakter. Foruten å arbeide for de internasjonale målene for GSE, har distrikt 2300 bestemt seg for å bruke GSE som et middel for å markedsføre Rotarys idealer for næringslivet i Innlandet. Dette innebærer at distriktsrådet ønsker at alle klubbene skal delta aktivt i GSE arbeidet hvert år, uansett om de fremmer en egen kandidat til GSE teamet eller ei. Alle klubbene bør derfor arbeide for å gjøre GSE kjent blant lokale arbeidsgivere, enten gjennom direkte kontakt, eller ved å invitere dem til orienteringsmøter om GSE. Til slike orienteringer bør en trekke inn tidligere GSE representanter. Distriktsrådet ser også GSE som et middel for å få klubbene i hver region i distriktet til å samarbeide om felles prosjekter. Dette skjer når klubbene inviteres til å samarbeide for å utarbeide gode faglige program, og for å skaffe vertsfamilier til GSE team som besøker distriktet. Det er et ønske at et slikt samarbeid skal gjøre det mer naturlig for å arrangere InterCity møter. Besøk av GSE team bør også utnyttes til å styrke det faglige og sosiale nettverket, og for å øke samholdet innad i Rotary. Selve arbeidet med GSE stimulerer også til å bli bedre kjent med det distriktet vi skal utveksle med. Søk på hjemmesidene øker interessen for å besøke klubber i dette distriktet og åpner for nye ideer og muligheter for prosjekter det kan samarbeides om. GSE utvekslingen med Tyrkia noen år tilbake, ga starten til et spennende samarbeidsprosjekt mellom Raufoss Rotaryklubb og en Rotaryklubb i Tyrkia. Her er det også knyttet varige vennskapsbånd mellom rotarianere på tvers av landegrensene. Det er viktig at alle klubbene oppnevner en GSE ansvarlig. Dette kan med fordel være en rotarianer med spesiell interesse for internasjonalt arbeide. Klubbens GSE ansvarlig bør etablere kontakt med tilsvarende i naboklubbene, for i fellesskap å utarbeide program ved besøk av GSE team. 15

16 For at GSE arbeidet ikke skal bli altfor ressurskrevende, har Distriktsrådet bestemt at Distrikt 2300 skal delta i GSE hvert annet år. På grunn av den internasjonale økonomiske krisen, har Rotary International nå bestemt at utveksling går over 2 år, gruppe ut et år, gruppe inn et år. Distrikt 2300 er av RI tildelt Distrikt 4845 i Argentina for årene og Mer om GSE finner du på distriktets hjemmeside Kontaktpersoner, se Organisasjonsplan og organisasjonskart. 16

17 9. Ungdomsutvekslingen Ungdomsutvekslingen er en del av Rotary s internasjonale tjeneste. Leder av utvekslingskomitè /DYEO Bente Akre, Nord-Odal Rk tlf e-post: Hjemmeside: For distriktet: på landsbasis: Aktuelle datoer: 1. november Søknadsfrist for studenter til å levere søknad til klubben. 15. november: Klubbens frist for å levere søknad til DYEO. 1. desember: DYEO frist for å levere søknadene til Multidistriktet. NB: Det er viktig at klubbene har kontinuitet i utvekslingsarbeidet og de som jobber med ungdomsutveksling bør sitte i minst 3 år, jf også matrikkelen. Distriktets oppgaver og ansvar: Informasjon til klubbene Støtte klubbene Intervjue studenter og familie og behandle/videresende søknader Informere og godkjenne utreisende studenter og deres familier Delta i PETS/Distriktssamling Delta på Distriktskonferanse Arrangere aktuelle samlinger og aktiviteter for studentene, både inbounds og outbounds Delta på Multidistriktets samlinger og møter Markedsføre og informere om ungdomsutveksling generelt 17

18 Klubbens aktiviteter og ansvar: Utveksling må settes på møteplanen på våren for å vedta studentutveksling neste år. Klubbens arbeid i forbindelse med utreisende studenter: Markedsføre og informere om ungdomsutveksling. Vi anbefaler å henvende seg til både ungdomsskoler og videregående skoler. Brosjyrer og infomateriell fås ved henvendelse til DYEO. Behandle søknader og intervjue studenter og familie Invitere aktuelle studenter som skal ut, til møte i klubben før avreise Invitere studenten til klubben etter hjemkomst for å fortelle om utvekslingsåret Velge en rådgiver/kontaktperson for utreisende student Klubbens arbeid i forbindelse med innkommende studenter: Skaffe og kvalitetssikre vertsfamilier Stille med rådgiver for studenten. Fortrinnsvis kvinnelig til jenter og mannlig til gutter Skaffe skoleplass, det skal meldes fra til skolen innen 1. mars våren før studenter kommer. Rådgiver skal delta på PETS for å bli informert om oppgaver, rettigheter og plikter, og bringe dette videre til klubb og vertsfamilier. Informere skolen om Rotary s krav til skolegang, - regler som for en ordinær norsk student Følge opp skolen og skolegangen. Skolegang er grunnlaget for hele oppholdet Informere og støtte vertsfamiliene Ha ukentlig kontakt med studenten og invitere studenten til klubbmøtene, studentene er å betrakte som Rotarymedlemmer. Studenten skal holde foredrag om seg selv og hjemlandet sitt for klubben. Studenten bør si noen ord på hvert møte, på norsk, både for å lære språket og for å få god kontakt mellom student og klubb NB: Klubbmedlemmene må invitere studenten med på ulike aktiviteter og hjembesøk da litt av ideen bak utvekslingen er å bli kjent med kultur og levesett i landet de kommer til. 18

19 Det henvises til håndbok for rådgivere og vertsfamilier som ligger på hjemmesiden med link Økonomi: Klubben dekker skolemateriell, 50 % av kr 5000 for språkcamp ved ankomst, kr. 800 hver måned i lommepenger, skyss og til Holmenkolltreff og reise og opphold ved høstmøtet for studentene, diverse gaver til bursdag, jul m.m. Øvrige utgifter til turer m.m. er ikke klubbens ansvar. Alle klubber som tar imot student får kr fra distriktet. En student koster normalt netto mellom kr Rotex Norge Fem tidligere utvekslingsstudenter fra D-2300 har i 2006 stiftet Rotex Norge. Dette er en klubb for Rotary utvekslingsstudenter som er kommet hjem etter endt år i utlandet. Rotex har som hovedoppgave å bistå arbeidet med ungdomsutveksling. Det er Hilda Nyfløt fra Nord-Odal som er leder i Rotex Norge fra februar 2008, og vi oppfordrer klubbene om å benytte seg av ungdommene i aktuelle fora vedr. ungdomsutveksling. Ta kontakt med DYEO. 19

20 10. Distriktsorganisasjon Guvernør Ole Amund Gillebo Moelv Rk Ringsaker prestegård Storgt 554,2390 Moelv T: ,Kont /72 Mob IPDG Per Joar Mediås, Raufoss Rk Neverveien 8, 2827 Hunndalen T: mob: PG/leder Medlemskom. Magne Sveen, Løten Rk Pettersheim, 2340 Løten Mob: DGE/AG Einar Driveklepp, Hadeland Syd Rk Karimoen Harestua T: A: Mob: DGN Margit Bjugstad, Lillehammer Rk Hougnerssgt.32 B, 2609 Lillehammer T: , A: Mob: AG Åshild Lundgaard, Raufoss Rk Helsetvegen 211, 2840 Reinsvoll T: ,A: Mob: AG Rune Bye, Brumunddal Rk Østhagv.17,2380 Brumunddal T: , A: Mob: AG Jon A. Holthe, Moelv Rk Pinnerudv.48 B, 2390 Moelv T: Mob: PDG/ leder TRF Einar Horneman Øfsti, Brumunddal Rk Nerkvernveien 21, 2380 Brumunddal T: , Mob: PDG/leder Samfunnsprosjekter Einar Henriksen, Mesna Rk Gustav Frødingsveg 5, 2613 Lillehammer T: / ,Mob: Leder Distriktsadministrasjon Wictor Sandvold, Ringebu Rk Storfuglv. 1, 2630 Ringebu T: , Mob: Distriktssekretær Jan Ø. Bark, Raufoss Rk Roterudvegen 7, 2830 Raufoss T: , Mob: IT-DICO Thor I. Egeberg, Hamar Rk Disenvn 8, 2318 Hamar T: , Mob: Månedsbrevredaktør Jon P. Christensen, Moelv Rk Møllerbakken 4, 2390 Moelv T: , Mob: Distriktskasserer Marianne Johanstuen, Hunn/Gjøvik Rk Vikenveien 14, 2816 Gjøvik T: , Mob: Leder Distriktsadministrasjonen Wictor Sandvold, Ringebu Rk Storfuglv.1, 2630 Ringebu T: , Mob: e-post: Leder GSE Egil B. Berglund, Østre Toten Rk Furuseth, 2847 Kolbu T: , Mob: DYEO/Ungdomsutvekslingen Bente Akre, Nord-Odal Rk Nedre Halmhaugvn 3, 2120 Sagstua T: , Mob: Leder Ryla Odd Håvard Larsen, Hunn/Gjøvik Rk Øverbyvegen 56, 2830 Raufoss T: , Mob: Leder Lovrådet Anders Huuse, Mesna Rk Huse Gård, 2625 Fåberg T: ,mob:

21 11. Roller og ansvar for ledende posisjoner i distriktet/klubbene A. ASSISTERENDE GUVERNØRER (AG) a. Funksjon og roller; Assisterende Guvernører blir utpekt av distriktsguvernøren (DG), og vil ha samme funksjonstid som sittende Guvernør. AG skal støtte DG i samsvar med retningslinjene (se nedenfor), og skal også kunne avlaste DG i rene rutinesaker. AG skal ikke erstatte DG i noen som helst sammenheng, og alle presidenter skal kunne ha direkte kontakt med DG. Funksjonen AG kan også kombineres med ansvaret for et spesielt arbeidsområde innenfor distriktet. b. Ansvarsområder; Kontakt med tildelte klubber (se pkt c nedenfor) i alle rutinesaker eller innenfor konkrete arbeidsområder Gjennomføre minst to besøk (før jul/etter jul) til alle tildelte klubber, og som ikke faller sammen med planlagt besøk av DG Holde DG orientert om spesielle saker fra tildelte klubber Ivareta spesielle saker etter anmodning fra DG AG ene skal være distriktets representanter overfor tildelte klubber, å gi støtte og råd i de saker som reises c. Geografiske ansvarsområder; AG Åshild Lundgaard (Raufoss RK) Lillehammer, Mesna, Gjøvik, Hunn/Gjøvik, Vinstra, Otta, Raufoss, Ringebu. AG Rune Bye (Brumunddal Rk) Hamar, Hamar Vest, Eda-Eidskog, Flisa, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Odal, Vinger, Brumunddal. 21

22 AG Jon A. Holthe ( Moelv Rk) Tynset, Alvdal, Rena, Alvarheim, Stange, Ottestad, Løten, Elverum, Moelv. AG Einar Driveklepp (Hadeland Syd Rk) Hadeland, Hadeland - Syd, Jevnaker, Land, Sør-Valdres, Valdres, Østre Toten, Øystre Slidre. Kontaktinfo: 10 Distriktsorganisasjon ovenfor. 22

23 B. KLUBBPRESIDENTENES ANSVAR OG OPPGAVER Club President s Manual omhandler presidentens ansvar og oppgaver før og etter 1. juli. Følgende momenter presiseres; Som innkommende president Før 1. juli Få administrasjonen og komiteene på plass i god tid herunder utpeking av klubbens TRFansvarlig (Rotaryfondet) og data-ansvarlig CICO (club internet coordinator) Hold gjerne det første møte med komitélederne og styret før 1. juli Delta på PETS/Distriktssamlingen sammen med påtroppende sekretær, pluss eventuelle andre nøkkelpersoner Gå gjennom status for løpende klubbprosjekter og vurdere hvordan de vil virke inn på programmet for kommende år. Evaluere klubbens aktiviteter og fastsette hvilke områder man vil prioritere I samråd med styret utarbeide klubbens mål og planer. Sendes assisterende guvernør sammen med oppgave over klubbens styre og komiteledelse senest 9.april 2010 (Skjema, vedlegg) Utarbeide budsjettforslag i samråd med kasserer og vurdere hvordan det vil innvirke på planene for kommende år. I den forbindelse, sørge for fastsettelse av klubbens mål for bidraget til Rotary Foundation, jf. punkt 10 i denne håndboka Få bekreftet at klubben er a jour med innbetalinger til RI og distriktet Presidentperioden Overta som president fra 1. juli Planlegge og gjennomfør styremøter etter behov Sørge for at hver komité har eksakte mål å arbeide mot Følge opp at klubben følger de fastsatte betalings- og rapporteringsfrister Sørge for at all korrespondanse blir behandlet og besvart innen fastsatte frister Vurdere deltakelse på kurs mv i regi av distriktet (TRF, RYLA med videre) 23

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015 The Rotary Foundation TRF KK-/TRF-seminar mars 2015 Tema The Rotary Foundation hva hvorfor hvordan Rotary Grants Hva har vi fått til og hva planlegger vi Prosjekter Klubbens Lim Rotary ER hva Rotary GJØR

Detaljer

The Rotary Foundation TRF

The Rotary Foundation TRF The Rotary Foundation TRF PETS 2015 Rune Bye TRF-ansvarlig 2013-16 Tema The Rotary Foundation hva hvorfor hvordan Rotary Grants Hva har vi fått til og hva planlegger vi Global Grant i Kenya vann/sanitær

Detaljer

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN 2015-2017 2 FORORD Rotary international (RI) har presisert sine strategiske mål: Støtte og styrke klubbene, fokusere på og øke humanitær tjeneste samt

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 PrePETS 2013 1 Hva legger vi i dette mottoet? Aktiviser Rotary endre liv! «Service above self!» Det handler om at den enkelte rotarianer engasjerer seg, involverer seg forpliktende i en aktivitet, et prosjekt,

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2305 HÅNDBOK

ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2305 HÅNDBOK ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 HÅNDBOK 2011-2012 2 Innhold 1. Guvernørens forord 2. RI - presidenten motto og logo 3. Rotary`s verdigrunnlag 4. Overordnede og konkrete målsettinger 5. Distriktets målsettinger

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2018 DEL I ROTARYS KJERNEVERDI: Rotary er et globalt nettverk av rotaryklubber hvor medlemmene kommer

Detaljer

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Arbeidsliste for er, er og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Ansvar: Sort ens og innkommende, Rød ens, Grønn kassererens Redigert 10.03.2010 20.00 ww www.rotary.org www.rotary.no 01.11.09 Søknadsfrist

Detaljer

Workshop for sekretærer

Workshop for sekretærer Distriktstrening 16.04.2016 Høvik skole, Lier Workshop for sekretærer v/ Distriktssekretær 2016-17 Øivind Hannisdal 1 Agenda: 1. Distriktets håndbok 2. Årshjulet for Rotaryklubber 3. Medlemsnett 4. Rotary

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke Rotary Morten Svagård Kåre Larsen 1. KLUBBEN Rekruttere

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Rev.: 8, 15.2.2013 HÅNDBOK for klubbene 2012-2013 2 Innhold: 1 FORORD 2 RI-PRESIDENT 2012-2013 3 DISTRIKTSGUVERNØR D2305 2012-2013 4 ROTARYS S FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev Organisasjonsnummer 997 062 949 Guvernørens månedsbrev 2013-2014 Kjære rotarianere og venner av Rotary i! Elverum 01 07 2013 Guvernørens månedsbrev nr 1/2013 Jeg håper at klubbsekretæren sørger for at

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Guvernøren månedsbrev nr. 3-4, september/oktober 2012 Kjære rotaryvenner! Årets begivenhet i Distriktet er vel over! Først en hjertelig takk for sist på Distriktskonferansen

Detaljer

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var:

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Ringebu Rotary Klubb. Distrikt 2305. Charterdato 18.12 1967. Møte kvar tysdag kl.18.30 I Ringebu ungdomssenter. Årsmelding og rekneskap for året 2011-12. Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Reach

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Kristiansand Øst Gaute Melhus Johannessen Wenche Storaker 1.

Detaljer

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 Rotaryskolen i D2250 1 Bilde av klubbens banner/vimpel 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 Klubbvimpel Askøy Rotary Klubb Medlemsutviklig og kameratskap Kommunikasjon og opplæring The Rotary Foundation TRF Serviceprosjekter

Detaljer

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene - Medlemsutvikling og rekruttering - Opplæring og kommunikasjon - Serviceprosjekter - Distriktsprogrammer - Rotary Foundation

Detaljer

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION. District Rotary Foundation Seminar

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION. District Rotary Foundation Seminar Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN AGENDA Bakgrunn Bidrag til Rotary Foundation Fokusområder Prosjektvurdering Krav til Rotary Klubben Rapportering THE ROTARY FOUNDATION

Detaljer

ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten?

ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten? ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten Haakon Eriksen Haraldsrud Hvor er jeg Rotarys historie og arv (1905 PH) Rotarys målsetting (gagne andre) Rotarys org. (sone/distrikt/region/klubb) Rotarys administrasjon

Detaljer

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260. Arbeids- og milepelplan for klubbkasserere

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260. Arbeids- og milepelplan for klubbkasserere Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Arbeids- og milepelplan for klubbkasserere Denne arbeids- og milepelplan for klubbkasserere er utarbeidet av Herman Stabell, Skedsmokorset Rotaryklubb leder Jan

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2014. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke RK Morten Svagård Ole Sverre Lund 1. KLUBBEN

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 HÅNDBOK for klubbene 2013-2014 RHO rev 13 05 2013 Innhold: side 1 Rotary International, Rotaryklubben og den enkelte rotarianer 4 1.2 RI president Ron D. Burton, hilsen,

Detaljer

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 ROTARYKLUBB. Hva er det? Rotary Klubb Komité Komité Komité Komité Komité MEDLEMMENE 04.04.2016

Detaljer

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 INNHOLD Hva er Rotary? Er klubben en Rotaryklubb? Rotary International President (RIP) årets motto Hva er nytt av

Detaljer

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008 Fosna Rotaryklubb Årsplan for 2007 2008 Innledning Mottoet for president Rotary International 2007 2008 Wilfrid J. Wilkonson er Rotary deler ( Rotary Shares ). Hvor mye av vår personlige tid er vi villige

Detaljer

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen Rotary s prioritering Våre felles lederskapsressurser og ekspertise hos 1.2 millioner

Detaljer

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb OSLO VEST ROTARY KLUBB Distrikt 2310 Vedtekter for Oslo Vest Oslo 2011 Versjon: Godkjent på medlemsmøtet 15. juni 2011 Dato Innledning Alle Oslo Vest s aktiviteter skal utføres i henhold til Rotarys lover,

Detaljer

Fadderens ansvar og plikter

Fadderens ansvar og plikter Bærum Rotary Klubb Fadderens ansvar og plikter En veiledning for deg som er fadder for et nytt Rotarymedlem Har du foreslått et nytt medlem, og fått din medlemskandidat opptatt i klubben, er du "fadder"

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation HVA ER

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation Rotarymedlemmer/Rotarianere

Detaljer

KARMØY VEST ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250

KARMØY VEST ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene - Medlemsutvikling og rekruttering - Opplæring og kommunikasjon - Serviceprosjekter - Distriktsprogrammer - Rotary Foundation

Detaljer

Styringsdokument

Styringsdokument Namsos Rotaryklubb Styringsdokument 2012-2013 President Odd Arne Flasnes ROTARY INTERNATIONAL THEME 2012/13: Peace through service. Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE Namsos Rotary sin målsetting 2012-2013:

Detaljer

HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT 2250

HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT 2250 HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT 2250 Håndboken er revidert av Distriktsadministrasjon 2250, juli 2015 s. 1 av 33 Håndboken for klubbene i Rotarydistrikt 2250 Håndboken er et praktisk hjelpemiddel som vi

Detaljer

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN. District Rotary Foundation Seminar

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN. District Rotary Foundation Seminar Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN AGENDA Bakgrunn Prioriteringsområder De ulike fondene Muligheter/begrensninger, utfordringer, ansvar Nødvendig sertifisering/kvalifisering

Detaljer

Velkommen. Introduksjon til Rotary

Velkommen. Introduksjon til Rotary Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: ca 45 min. Oppdatert 26.08.2014 Dette kurset handler om Introduksjon til Rotary Kurset

Detaljer

HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT 2250

HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT 2250 HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT 2250 Håndboken er revidert av Distriktsadministrasjon 2250 s. 1 av 33 Håndboken for klubbene i Rotarydistrikt 2250 Håndboken er et praktisk hjelpemiddel som vi håper skal

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Organisasjonsnummer 997 062 949 Elnesvågen 4. juli 2014 Kjære Rotaryvenner i distrikt 2305! I. Guvernørens månedsbrev nr 1/2014 Mine månedsbrev kommer i stor grad til å følge den kursen som ble staket

Detaljer

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard)

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) Rotary International Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) X Rotary 00.00.12 Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye

Detaljer

V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb

V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb ++++++++++++++++ 1. Klubbens ledelse Årsmøte og vanlig klubbmøte er klubbens høyeste organer. Styret leder klubbens virksomhet. Presidenten leder klubbens

Detaljer

VEDTEKTER EIKSMARKA ROTARYKLUBB

VEDTEKTER EIKSMARKA ROTARYKLUBB VEDTEKTER For EIKSMARKA ROTARYKLUBB DISTRIKT 2310 REVIDERT 31. MAI 2011 Vedtekter ERK 31. mai 2011 Side 1 av 9 Vedtekter for Eiksmarka Rotaryklubb 1. Innledning Lover for ERK er til enhver tid i samsvar

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 HÅNDBOK for klubbene 2014-2015 Rev. 11.03.2014 1 Innhold Forord... 5 1 Rotary International... 5 1.1 Fra RI president Gary C.K. Huang til klubbpresidenter 2014-2015...

Detaljer

Sekretærens oppgaver i Rotary. Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars

Sekretærens oppgaver i Rotary. Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars Sekretærens oppgaver i Rotary Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars Sekretærens oppgaver Medlemsnett Føre medlemsfortegnelse Føre fremmøte Innkalling til klubb-, komité- og styremøter

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

Rotary ungdomsutveksling. Hva er det?

Rotary ungdomsutveksling. Hva er det? Rotary ungdomsutveksling Hva er det? Peace Through Service Service above self Lend a hand Building communities bridging continents Reach within to embrace humanity Gagne andre PEACE THROUGH SERVICE Internasjonal

Detaljer

KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel

KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel AG Leif A. Ellevset, Distriktskonferansen 25. september 2010 Hvem er jeg? Per-Erik Thomassen Medlem av Modum RK siden 1980 Gjenbruks artikkel President

Detaljer

Fadderens ansvar og plikter

Fadderens ansvar og plikter Fadderens ansvar og plikter En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem I salg og kundebehandling bruker man ofte følgende gode tommelfingerregel: "Det koster fem til seks ganger så mye å

Detaljer

HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION

HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION 2 Innhold 1 Hva er The Rotary Foundation - Rotaryfondet... 4 2 Bidrag til The Rotary Foundation... 4 2.1 Innbetaling/bidrag... 4 2.1.1 Individuell avtalegiro til TRF... 4

Detaljer

Fadderens ansvar og plikter

Fadderens ansvar og plikter Fadderens ansvar og plikter En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem I salg og kundebehandling bruker man ofte følgende gode tommelfingerregel: "Det koster fem til seks ganger så mye å

Detaljer

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 Jan Sverre Hanssen Årets motto Distriktsguvernør 2014/2015,Distrikt 2260 4-SPØRSMÅLSPRØVEN: Om saker vi tenker, sier og gjør: - Er det sant? - Er det rettferdig overfor

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Vedtekter for Vestnes Rotaryklubb

Vedtekter for Vestnes Rotaryklubb Artikkel I Formål Vestnes Rotaryklubb (stiftet 6. mars 1978) er en yrkesbasert organisasjon, som er politisk og religiøst nøytral. Klubben har i samsvar med Rotary Internationals lover og vedtekter til

Detaljer

Introduksjon til Rotary Kolbotn Rotary Klubb 2015-2016

Introduksjon til Rotary Kolbotn Rotary Klubb 2015-2016 Introduksjon til Rotary Kolbotn Rotary Klubb 2015-2016 1 Disposisjon Introduksjon til Rotary Kolbotn Rotary Klubb Rotary. Hva er det? Rotary Klubb. Hva er det? Komitearbeid. Hva er det? Rotary Prosjekter.

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

Guvernørens Månedsbrev D-2300

Guvernørens Månedsbrev D-2300 Guvernørens Månedsbrev D-2300 Nr. 5 November 2007 Distriktsguvernør: Snøfrid Skaare Nå har jeg snart besøkt 30 klubber av de 35 som er i distrikt 2300. Det har vært utrolig trivelig og lærerikt,for meg

Detaljer

HÅNDBOK THE ROTARY FOUNDATION

HÅNDBOK THE ROTARY FOUNDATION HÅNDBOK THE ROTARY FOUNDATION DRFC gruppen i NORGE Ajourført januar 2015 2 Innhold 1 Hva er The Rotary Foundation - Rotaryfondet... 4 2 Rotary Grants... 4 2.1 Rotary Grants - modellens prosjekt-/tilskuddsordninger...

Detaljer

HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION

HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION 2 Innhold 1 Hva er The Rotary Foundation - Rotaryfondet... 4 2 Bidrag til The Rotary Foundation... 4 2.1 Innbetaling/bidrag... 4 2.1.1 Individuell avtalegiro til TRF... 4

Detaljer

Velkommen til informasjon om. Bilde av klubbens banner/vimpel. Askøy Rotary Klubb "Rotaryskolen i D2250" 1

Velkommen til informasjon om. Bilde av klubbens banner/vimpel. Askøy Rotary Klubb Rotaryskolen i D2250 1 Bilde av klubbens banner/vimpel Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb 06.09.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 ROTARY. Hva er det? 1 223 400 medlemmer 34 300 klubber 165 land 06.09.2016 "Rotaryskolen

Detaljer

VEDTEKTER HEIMDAL ROTARYKLUBB

VEDTEKTER HEIMDAL ROTARYKLUBB VEDTEKTER HEIMDAL ROTARYKLUBB Artikkel 1 - Definisjoner. 1. Styre: Styret i vedkommende klubb. 2. Styremedlem: Et medlem av klubbens styre. 3. Medlem: Et medlem, unntatt æresmedlem, av klubben. 4. RI:

Detaljer

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Rotarnettverket gir unike muligheter for internasjonal forståelse Artikkel 4 Formål: Rotarys formål er å oppmuntre og fremme Rotarys ideal om å tjene som grunnlag for

Detaljer

Styringsdokument 2014-2015. President: John Aage Nilsen

Styringsdokument 2014-2015. President: John Aage Nilsen Styringsdokument 2014-2015 President: John Aage Nilsen Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2014/-15 er styringsmålet: Tenn et lys... «Light up Rotary» - ROTARY INTERNATIONAL THEME 2014/-15

Detaljer

Vedtekter for Asker Rotary Klubb Vedtatt

Vedtekter for Asker Rotary Klubb Vedtatt Vedtekter for Asker Rotary Klubb Vedtatt 03.12.12 Artikkel I: Instans og formål Asker Rotary Klubb er direkte knyttet til Rotary International (RI), og har derved akseptert RIs lover og formål. Bestemmelser

Detaljer

FADDERENS ANSVAR OG PLIKTER

FADDERENS ANSVAR OG PLIKTER FADDERENS ANSVAR OG PLIKTER En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem I salg og kundebehandling bruker man ofte følgende gode tommelfingerregel: "Det koster fem til seks ganger så mye å

Detaljer

Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.10.1962

Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.10.1962 Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.10.1962 Guvernørbesøk Tirsdag 12.11.2013 Elisabet Stray Bildet viser Skien under flommen i 1822 (Akvarell av Severin Schweder) Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1. Gimsøy RKs

Detaljer

Rotary Distrikt 2250. Guvernørskifte 2015. Førde Rotaryklubb 22. juni 2015. Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill

Rotary Distrikt 2250. Guvernørskifte 2015. Førde Rotaryklubb 22. juni 2015. Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill Rotary Distrikt 2250 Guvernørskifte 2015 Førde Rotaryklubb 22. juni 2015 Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill Rotary en organisasjon i endring Distriktets målsettinger: Støtte og styrke klubbene

Detaljer

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Færder Rotaryklubb Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Rotary International 2013-2014 Motto: Aktiviser Rotary endre liv! En god rotaryklubb Beholde Færders image som en synlig, attraktiv og

Detaljer

Vedtekter for Notodden Rotary Klubb

Vedtekter for Notodden Rotary Klubb Vedtekter for Notodden Rotary Klubb (Vedtatt 2007) Artikkel 1 - Definisjoner. Notodden RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI's lover og vedtekter. Klubben holder til i

Detaljer

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3. Sandefjord Øst Rotary Klubb inviterer til RYLA 2008 13. til 16. februar 2008 TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.600,- Prisen dekker opphold og arrangørklubbens utgifter,

Detaljer

Molde Rotaryklubb Distrikt 2305

Molde Rotaryklubb Distrikt 2305 Molde Rotaryklubb Distrikt 2305 Visjon, målsetting og handlingsplan for klubbaktivitetene Vedtatt 04.05.2006 Revidert 10.06.2014 Visjon: I Molde Rotary er det møtelyst, ikke møteplikt som sørger for det

Detaljer

TITLE TRF kurs distrikt 2290 høsten 2013. Porsgrunn 8.oktober Kristiansand 9.oktober Tønsberg 10.oktober

TITLE TRF kurs distrikt 2290 høsten 2013. Porsgrunn 8.oktober Kristiansand 9.oktober Tønsberg 10.oktober TITLE TRF kurs distrikt 2290 høsten 2013 Porsgrunn 8.oktober Kristiansand 9.oktober Tønsberg 10.oktober Distriktets TRF komite 2013-14 DRFCC - PDG Edrund Olaisen DGSC AG Dag Helge Tvedt Kontroller AG Svein

Detaljer

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2016 DRFC Edrund Olaisen

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2016 DRFC Edrund Olaisen The Rotary Foundation sberg PETS Arendal mars 2016 DRFC Edrund Olaisen I dag ser vi på HVA er TRF? HVORDAN GJØR VI DETTE HER? HVORFOR GJØR VI DET? OBS OBS OBS DET ER VIKTIGERE AT DERE SPØR OG KOMMENTERER

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 2 - onsdag 7. november Sted: Knut Engebu, Edelgranveien 33, 1356 Bekkestua

Referat fra styremøte nr. 2 - onsdag 7. november Sted: Knut Engebu, Edelgranveien 33, 1356 Bekkestua Referat fra styremøte nr. 2 - onsdag 7. november 2012. Sted: Knut Engebu, Edelgranveien 33, 1356 Bekkestua Referent: Harald Jahren Tilstede: Bjørn R. Berntsen, Helge Bondevik, Knut Engebu, Harald Jahren,

Detaljer

Styringsdokument 2012-2013. President: Stein-Arne Flovik

Styringsdokument 2012-2013. President: Stein-Arne Flovik Styringsdokument 2012-2013 President: Stein-Arne Flovik Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2012/-13 er styringsmålet: Fred ved hjelp av velvillighet... Peace through service - ROTARY

Detaljer

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET The Rotary Foundation Med utgangspunkt i Paul P. Harris' yrkesetiske og sosiale formål med Rotary, hadde organisasjonen fra starten tydeligst immaterielle mål med

Detaljer

Vedtekter for Hobøl Spydeberg Rotary Klubb

Vedtekter for Hobøl Spydeberg Rotary Klubb 1 Vedtekter for Hobøl Spydeberg Rotary Klubb Revidert april 2007 Til godkjenning på årsmøtet oktober 2007 Artikkel 1 - Definisjoner. 1. Styre: Styret i Hobøl Spydeberg Rotary Klubb. 2. Styremedlem: Et

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 ALLE ARTIKLER http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 Page 1 of 1 24.06.2015 LEDELSESSEMINAR FOR UNGDOM 2015 (RYLA) 18.11.2014 Dette er et offisielt Rotaryprogam og har vært det siden 1971.

Detaljer

Klubbkassereren Bankkonti og betalingsfrister RI og D-2290

Klubbkassereren Bankkonti og betalingsfrister RI og D-2290 Klubbkassereren Bankkonti og betalingsfrister RI og D-2290 KASSERERENS HOVEDOPPGAVER Ta vare på alle midler Gjøre regnskap for disse hvert år overfor klubben Sørge for betaling av kontingent til RI innen

Detaljer

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen The Rotary Foundation sberg PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen I dag ser vi på HVA er TRF? HVORDAN GJØR VI DETTE HER? HVORFOR GJØR VI DET? OBS OBS OBS DET ER VIKTIGERE AT DERE SPØR OG KOMMENTERER

Detaljer

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 KLUBBPRESENTASJON STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15 FOR DISTRIKTET, REGIONENE OG KLUBBENE LAE 070413 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2310 Innhold 2 Forord av Distriktsguvernør

Detaljer

Distrikt 2300 2009-10

Distrikt 2300 2009-10 GUVERNØRENS MÅNEDSBREV Distrikt 2300 2009-10 Nr 5 november 2009 Per Joar Mediås Distriktsguvernør Guvernørens spalte: Kjære Rotarianere! Det er november og det regner ute dette er ofte en måned som ikke

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2016. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Notodden Rotary Klubb Per Simon Mustvedt Nils Andrew Mogstad

Detaljer

Vedtekter for Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.oktober 1962 Vedtatt på medlemsmøte 24. april 2007 Endret siste gang på årsmøtet 22.

Vedtekter for Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.oktober 1962 Vedtatt på medlemsmøte 24. april 2007 Endret siste gang på årsmøtet 22. 1 Vedtekter for Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.oktober 1962 Vedtatt på medlemsmøte 24. april 2007 Endret siste gang på årsmøtet 22. november 2016 Formål : The purpose of this club is to pursue the Object

Detaljer

VEDTEKTER FOR TUNE ROTARY KLUBB (Vedtatt 2 oktober 2013)

VEDTEKTER FOR TUNE ROTARY KLUBB (Vedtatt 2 oktober 2013) VEDTEKTER FOR TUNE ROTARY KLUBB (Vedtatt 2 oktober 2013) Tune Rotary klubbs formål er å gagne andre. Disse vedtekter er utarbeidet i henhold til Rotary Internationals klubblover, og er retningsgivende

Detaljer

Venner for livet. We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary

Venner for livet. We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary Venner for livet We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary TILBUD TIL UNGDOM Ungdomsutveksling (Youth Exchange 1 år) Vocational Training Team (tidligere

Detaljer

HAMAR VEST ROTARYKLUBB

HAMAR VEST ROTARYKLUBB HAMAR VEST ROTARYKLUBB CHARTERDATO 31. MAI 1970 Distrikt nr. 2300 - Klubb nr. 12807 VEDTEKTER Med endringer vedtatt i medlemsmøter mai 1993, juni 1999, april 2001 og juni 2008. ARTIKKEL I DEFINISJONER

Detaljer

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares Hva er Rotaract? En politisk og religiøs uavhengig forening, for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år, med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring Rotaracts mottoer: Vennskap gjennom tjeneste Service above

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 HÅNDBOK 2012-2013 www.d2260.rotary.no JAN EDDIE TINLUND GUVERNØR 1 Innholdsfortegnelse Tema Side Innholdsfortegnelse 2 Distriktsguvernørens forord 3 Kort informasjon

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 1, onsdag 8. juni Styret for og styret for i samarbeid. Sted: Evjebakken 24, 1346 Gjettum.

Referat fra styremøte nr. 1, onsdag 8. juni Styret for og styret for i samarbeid. Sted: Evjebakken 24, 1346 Gjettum. Referat fra styremøte nr. 1, onsdag 8. juni 2011. Styret for 2011-2012 og styret for 2010-2011 i samarbeid. Sted: Evjebakken 24, 1346 Gjettum. Referent: Harald Jahren/Bjørn B. Berntsen Tilstede: Styret

Detaljer

VEDTEKTER. for JARLSBERG ROTARYKLUBB. vedtatt den 13. desember 1978, sist revidert den 19. november Paragraf 1. Innledning.

VEDTEKTER. for JARLSBERG ROTARYKLUBB. vedtatt den 13. desember 1978, sist revidert den 19. november Paragraf 1. Innledning. VEDTEKTER for JARLSBERG ROTARYKLUBB vedtatt den 13. desember 1978, sist revidert den 19. november 2008. Paragraf 1. Innledning. Klubben er tilsluttet Rotary International og underlagt dets lover. Klubbens

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbpresident Ansvar, rolle og oppgaver utarbeidet av MD GLT Versjon: 2014-01-31 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle potensielle

Detaljer

Vedtekter for Sandefjord Rotary Klubb (SRK)

Vedtekter for Sandefjord Rotary Klubb (SRK) Vedtekter for Sandefjord Rotary Klubb (SRK) Disse vedtekter er i overensstemmelse med klubbens lover som angitt i Norsk Rotary årbok (Handbok og matrikkel), og i overensstemmelse med RI`s lover og vedtekter.

Detaljer

Treårsplan 2015/2016 2017/2018 Stokke Rotaryklubb Vedtatt i styret 22.04.2015

Treårsplan 2015/2016 2017/2018 Stokke Rotaryklubb Vedtatt i styret 22.04.2015 Treårsplan 2015/2016 2017/2018 Stokke Rotaryklubb Vedtatt i styret 22.04.2015 Benyttes som grunnlag for treårsplan 2015/2016 2017/2018 og årsplan 2015/2016 som skal sendes til Distrikt 2290 Grunnlag: Vedtekter,

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN 1 MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN MÅNEDSBREVET BES DISTRIBUERT TIL ALLE ROTARIANERE! Et nytt år Det skjer hvert år. Så snart de siste julekakene er tørket ut, starter det nye året med ting som går

Detaljer

ROLVSØY ROTARYKLUBB MÅNEDSBREV. Mai 2015 Årgang 28. Mandag 4.mai 2015-05-11 Klubbmøte

ROLVSØY ROTARYKLUBB MÅNEDSBREV. Mai 2015 Årgang 28. Mandag 4.mai 2015-05-11 Klubbmøte ROLVSØY ROTARYKLUBB MÅNEDSBREV Mai 2015 Årgang 28 Møtested: Lionshuset Møtetid: Mandag kl 2000 Adresse: Hasselveien 2 1664 Rolvsøy President: Magdalena Eldor Visepresident: Knut Norum Past President: Ole

Detaljer

Månedsbrev nr.8 februar 2014

Månedsbrev nr.8 februar 2014 Distrikt 2260 Månedsbrev nr.8 februar 2014 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK Kjære Rotaryvenner! Vinteren henger i akkurat slik den bruker å gjøre. Vi gleder oss over at mars kommer med sørpe

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein-Eirik Jensen Distriktsguvernør 2014-2015 HÅNDBOK FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 2014 2015

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein-Eirik Jensen Distriktsguvernør 2014-2015 HÅNDBOK FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 2014 2015 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein-Eirik Jensen Distriktsguvernør 2014-2015 HÅNDBOK FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 2014 2015 Innhold Side Velkommen til et nytt Rotary år, Guvernør Svein-Eirik Jensen

Detaljer

V e l k o m m e n til Rotaryskolen i Distrikt 2260

V e l k o m m e n til Rotaryskolen i Distrikt 2260 V e l k o m m e n til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Arbeids- og milepelplan for rekruttering til Rotary i D-2260 Denne Arbeids- og milepelplan for rekruttering til Rotary i D-2260 er utarbeidet av: Arne

Detaljer

Månedsbrev november 2014 Rotary Distrikt 2260 Guvernør 2014-15: Jan Sverre Hanssen Råde Rotary

Månedsbrev november 2014 Rotary Distrikt 2260 Guvernør 2014-15: Jan Sverre Hanssen Råde Rotary Jan Sverre Hanssen November er måneden for The Rotary Foundation. 4-SPØRSMÅLSPRØVEN: Om saker vi tenker, sier og gjør: - Er det sant? - Er det rettferdig overfor alle det angår? - Vil det skape forståelse

Detaljer

The Rotary Foundation(TRF) of Rotary International(RI) TRF seminar distrikt 2310 Oktober/november 2012

The Rotary Foundation(TRF) of Rotary International(RI) TRF seminar distrikt 2310 Oktober/november 2012 The Rotary Foundation(TRF) of Rotary International(RI) TRF seminar distrikt 2310 Oktober/november 2012 11/10/12 Sverre Øverland 1 Agenda Forholdet Rotary International og The Rotary Foundation - TRF og

Detaljer

Rotary International Distrikt 2290, sone 16 Elisabet Stray Distrikts Guvernør 2013-14. Håndbok for Klubbene 2013-14. Distrikt 2290

Rotary International Distrikt 2290, sone 16 Elisabet Stray Distrikts Guvernør 2013-14. Håndbok for Klubbene 2013-14. Distrikt 2290 Rotary International Distrikt 2290, sone 16 Elisabet Stray Distrikts Guvernør 2013-14 Håndbok for Klubbene 2013-14 Distrikt 2290 Revidert 5.6.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Guvernøren har ordet 3 ROTARY INTERNATIONAL

Detaljer