ÅRSRAPPORT DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

2 Badehusgaten 41 nytt parkeringsanlegg sentralt plassert i et attraktivt kontor område i Stavanger sentrum. Dette er Fortin DnB NOR Eiendomsinvest I ASA er et investeringsselskap hvis formål er å eie aksjer i FORTIN AS. FORTIN AS har igjen som formål å investere, eie og forvalte en diversifisert portefølje av eiendommer og eiendomsprosjekter i Norge og Sverige. FORTIN AS har ansvaret for drift og forvaltning av de enkelte eiendommene. Hovedfokus for virksomheten er å skape avkastning for våre eiere gjennom god og aktiv forvaltning av våre eiendommer.

3 Innhold Oppsummering og nøkkeltall 4 Brev fra administrerende direktør 7 Fortins historie og videre utvikling 8 Våre eiendommer 10 Markedsmessige forhold i Norge og Sverige 14 Eierstyring og selskapsledelse 16 Styrets beretning & regnskap 19 Noter mor/konsern 29

4 4 Fortin Årsrapport 2011 Oppsummering og nøkkeltall 2011 Frykt for resesjon og kollaps i eurosonen preget det globale økonomibildet i 2011, særlig gjennom 2. halvår. Markedet for næringseiendom var i 2011 preget av selektive leietakere, fokus på miljøeffektive og moderne bygg med gode leietakere, samt forholdsvis flat leiepris- og yieldutvikling. Det har vært høy aktivitet på utleiesiden i løpet av året. Eiendommene Verven 4, Telenor-bygget i Otto Nielsensvei 12 i Norge, samt DC100 i Vätet 2, Klarabergshuset og Bo;X i Sverige har vært gjennom restruktureringer/reforhandlinger av kontrakter med positivt utfall. Porteføljen totalt sett har vedvarende lave ledighetstall. For Norge utgjør økonomisk ledighet pr. årsskiftet 1,6 %. For den svenske porteføljen, som preges av høy konkurranse spesielt i Kista-området hvor selskapet er høyt eksponert, beregnes ledighetsgraden til 7,0 %. Årsresultat før skatt utgjør NOK -24,5 mill. for Konsernet. Etter skatt utgjør årets resultat NOK 41,9 mill. Selskapet har gjennomført flere tiltak for å bedre Konsernets likviditetssituasjon. Det har blitt gjennomført en rettet emisjon mot eksisterende aksjonærer høsten 2011, og det er igangsatt og fullført flere salgsprosesser i løpet av Frigjort kapital vil benyttes til å investere i eksisterende eiendomsportefølje for å ivareta leietagers krav til tilpasning og oppgradering ved inngåelse av nye leiekontrakter. I tillegg vil kapitalen benyttes som buffer i forhold til risiko for leiebortfall, ekstraordinære og økte kostnader i eksisterende eiendomsportefølje. Verdijustert egenkapital ekskludert transaksjonskostnader ble pr estimert til NOK 44,90, hvilket er en nedgang det siste året på NOK 4,72. Dette skyldes først og fremst fall i lange renter, som har bidratt negativt på markedsverdien av Konsernets inngåtte rentesikringer. Markedsverdien på Konsernets eiendommer har økt med 2 % gjennom året. Verdijustert egen kapital (vek) pr. aksje Verdijustert egenkapital ekskludert transaksjonskostnader ble pr estimert til NOK 44,90, hvilket er en nedgang det siste året på NOK 4,72. Som figuren viser skyldes dette først og fremst fall i lange renter, som har bidratt negativt på markedsverdien av Konsernets inngåtte rentesikringer. Eiendomsverdiene har isolert sett steget med ca. 2 % i løpet av netto eiendomsverdi og arbeidskapital 72 Vek. pr. aksje netto eiendomsverdi og arbeidskapital 72 Vek. pr. aksje negativ verdi swap er -22 negativ verdi swap er -27

5 Fortin Årsrapport Verdiutvikling Egenkapitalen har gjennom året økt med NOK 293 mill. Emisjon mill. EK-korrek sjon for tilknyttet selskap 5 mill. Avskrivning 260 mill. Verdiendring eiendommer mill. Valutaeffekt + 10 mill. = Økt egenkapital mill. Årsresultat mill. Skatt + 66 mill. Årsresultat før skatt, korrigert for avskrivninger og reversering av tidligere nedskrivninger. Skatt Effekt av skatt er positiv for Konsernet i Verdiendringer eiendommer reflekterer verdiøkning med påfølgende reversering av tidligere nedskrivninger av driftsmidler. Valutaeffekt forklares i note 12. Emisjon tilsvarer brutto emisjonsbeløp fratrukket kostnader. Egenkapitalkorreksjon for tilknyttet selskap gjelder endring i andel egenkapital utover andel av årets resultat, se konsernregnskapets note 12. Avskrivning reflekterer årets avskrivninger for Konsernet. Økt egenkapital Summen av nevnte komponenter gir økning av konsernets egenkapital. Kontantstrøm Konsernets kontantbeholdning har gjennom året økt med NOK 93 mill. opptak nye lån mill. Emisjon mill. investeringer 209 mill. nedbetaling lån 438 mill. Årsresultat mill. Salg mill. netto endring omløps midler 90 mill. = Økning kontantbeholdning + 93 mill. Årsresultat før skatt, korrigert for avskrivninger og reversering av tidligere nedskrivninger. Salg reflekterer salg av finansielle anleggsmidler og varige driftsmidler. opptak nye lån tilsvarer innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld. Emisjon tilsvarer brutto emisjonsbeløp fratrukket kostnader. investeringer reflekterer investering i finansielle anleggsmidler og varige driftsmidler. nedbetaling lån tilsvarer nedbetaling av rentebærende gjeld. netto endring omløpsmidler m.m. gjelder i hovedsak reduksjon av kortsiktig gjeld og økt kapitalbinding i form av fordringer. Dessuten også effekten av valutakursendringer, reversering av gevinst for salg av aksjer og eiendom, samt resultat fra tilknyttet selskap. Økning kontantbeholdning tilsvarer summen av forannevnte komponenter som altså har ført til en økning av konsernets kontantbeholdning i 2011.

6 Helsfyr Atrium signalbygg beliggende på Helsfyr i oslo Klarabergshuset sentralt beliggende eiendom i nærheten av Stockholm Central

7 Fortin Årsrapport Brev fra administrerende direktør 2011 kan oppsummeres som et år med optimistiske toner fram til sommeren. Høsten ble preget av økende usikkerhet om europeisk statsgjeld og påfølgende mangel og økte priser på kapital. Dette medførte en ny og tiltagende usikkerhet i næringslivet og hos våre leietagere, og en redusert risikoappetitt blant investorene. Dette gjenspeiles også i utviklingen av verdiene av våre eiendommer og aksjer. Et tilleggselement er at mens prisen på kapital øker gjennom høyere risikopåslag og bankmarginer, har den europeiske og norske sentralbanken satt ned styringsrenten. Verdien av rentesikringsinstrumenter har dermed utviklet seg i ytterligere negativ retning gjennom året. Dessverre har dette mer enn oppveiet den positive verdiutviklingen vi har sett i eiendomsporteføljen. Overordnet er denne utviklingen et tegn på en økonomi i ulage. Sverige og Norge er likevel de markedene som beveger seg i utakt med resten av Europa. Her er det vekst i økonomiene og privat konsum utvikler seg generelt i en positiv retning. prosjekter i porteføljen og dermed gi meravkastning for våre aksjonærer. Samtidig har dette gitt oss muligheten til å sette i gang utbygging av tilleggsarealer med tilhørende inngåelse av lang leiekontrakt for en av våre store leietagere. Fokus videre fremover vil, slik vi ser det, følge to hovedakser. På den ene siden er det vesentlig å forberede selskapet til den forventning aksjonærene har i forhold til fremtidig likviditet i investeringen. Dette betyr at vi må arbeide for at både enkelteiendommer, porte føljer av eiendommer og hele selskapet er attraktivt fra et investerings perspektiv når markedet åpner for dette. Samtidig er det nødvendig å følge opp hver enkelt eiendom og leietager med aktiv forvaltning og med et langsiktig perspektiv. Dagens leietagere etterspør gårdeiere som har evne og vilje til å inngå et langsiktig partnerskap. Derfor er også vår organisasjon styrket gjennom året for tettere oppfølging av leietagere og eiendommer. Knut Styrvold For DnB NOR Eiendomsinvest I ASA var det nødvendig å sette i verk et sett av tiltak gjennom høsten 2011 for å være bedre rustet til en mer usikker økonomisk utvikling. Vi så det derfor som nødvendig å gjennomføre en emisjon og samtidig selge enkelte eiendommer hvor prisnivå og betingelser gjorde at vi kunne realisere gevinster i forhold til opprinnelig kostpris. Selskapet ble tilført likviditet som kan investeres i andre

8 8 Fortin Årsrapport 2011 Fortins historie og videre utvikling Fokus for virksomheten er å opprettholde og videreutvikle verdiene i Konsernet for å på sikt skape likviditet i aksjen. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA er et rent holdingselskap som eier alle aksjene i FORTIN AS. All operativ virksomhet og eierskapet til alle eiendommer i Konsernet er samlet i FORTIN AS. DnB NOR Eiendoms invest I ASA med datterselskap og øvrige tilknyttede selskap benevnes videre som Konsernet. Strategi DnB NOR Eiendomsinvest I ASA står overfor et annet eiendomsmarked og makrobilde enn ved etableringen for 5 år siden. Etter årets prosesser og tiltak for å bedre likviditetssituasjonen er Selskapet bedre rustet enn tidligere til å håndtere disse utfordringene. Det ble gjennomført en rettet emisjon på brutto NOK 250 mill. mot eksisterende aksjonærer, samt gjennomført flere salgsprosesser i løpet av Eiendommene Norsk Kylling, Sjølystarken, Fredrik Langes gate 19/21 og Storgata 69 er solgt. Det er også inngått en intensjonsavtale for salg av den svenske eiendommen DC100, Vätet 2. De fleste av disse transaksjonene gjennomføres etter årsskiftet og gir således regnskapsmessig effekt først i Selskapet har i tillegg refinansiert alle lån med forfall ut Disse forholdene gir selskapet muskler finansielt til å videreutvikle eiendomsporteføljen, samt økt forhandlingsstyrke overfor banker og leietakere. Porteføljen er satt sammen basert på en strategi om at eiendommene skal være attraktive utleieobjekter i det lange løp i kraft av sin beliggenhet og standard. I tillegg skal det gi en diversifisert eksponering mot eiendomsmarkedet, og Konsernet har derfor investert i flere typer eiendom. Kontor er det viktigste segmentet, og utgjør den største leievektede andelen av porteføljen. Kontorporteføljen er konsentrert om de to hovedstedene Oslo og Stockholm samt Stavanger og Trondheim. Eiendommene er plassert dels i CBD-områder (Central Business District) og dels i sentrumsnære, attraktive områder. For øvrige eiendommer er beliggenheten tilpasset virksomhetsområdene; logistikk i logistikkfokuserte områder og handel i randsonen til de store byene. Gjennom vår eierandel i SveaReal AS er vi til stede langs hovedtransportåren i Sverige; fra Malmö via Göteborg til Stockholm. Det er imidlertid tidvis behov for å revurdere porteføljens sammensetning, slik at de investeringene som gjøres bygger opp rundt det langsiktige målet for virksomheten. Vi ser behovet for å selge enkelt eiendommer for å skape attraktivitet rundt aksjene og Selskapet fra et investeringsperspektiv. Selskapet har fortsatt et sterkt fokus på effektiv og aktiv drift og forvalting av porteføljen. Det er etablert en liten organisasjon som besitter nøkkelkompetanse innenfor asset management, teknisk forvalting, analyse og finans, og som jobber aktivt for å imøtekomme aksjonærenes krav til videre verdiutvikling. Løpende dialog med leie tagere og samarbeidspartnere, grundig markedsarbeid, langsiktighet, kostnads effektivitet og forvaltningsfokus er forhold som er vesentlige i vårt videre arbeid på veien mot en tilfredsstillende verdiutvikling for selskapets eiendommer. Hovedfokus er å skape avkastning for våre eiere slik at verdier kan tilbakebetales enten ved utbytte, utdeling til eierne, eller ved at aksjene i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA gjøres mer omsettelige. Foreløpig er det imidlertid ikke aktuelt for selskapet å utbetale utbytte, selskapets finansielle og likviditetsmessige situasjon tatt i betraktning.

9 Sommerrogaten et klassisk kontorbygg beliggende på Solli plass i oslo

10 10 Fortin Årsrapport 2011 Kantinen tilhørende kontorlokalene i Sommerrogaten Våre eiendommer FORTIN AS er et eiendomsselskap med et totalt eiendomsareal på ca m 2 inkludert vår andel av deleide selskap, samt justert for gjennomførte salg i Samlede verdier utgjorde ved utløpet av 2011 ca. NOK 11,7 milliarder. Hensyntatt salg i løpet av 2012 utgjør markedsverdien av selskapets portefølje, inklusive deleide eiendommer, ca. NOK 10,7 milliarder. 55 % av porteføljen (basert på leieinntekt) er beliggende i Sverige med hovedtyngden i Stockholmsområdet. Resterende 45 % av eiendomsmassen er i Norge, primært i Oslo, Stavanger og i Trondheimsregionen. Ved utgangen av 2011 er den totale porteføljen, basert på leievektet areal, fordelt med ca. 60 % kontorbygg av gjennomgående høy kvalitet, med gode leietagere og lange leiekontrakter. Videre består porteføljen av handel (11 %), logistikk (18 %), samt noe hotell, industri og innendørs parkeringsareal. I tillegg har Konsernet utviklingsprosjekt posisjonert for den stadig økende grensehandel. For vårt selskap i dette segmentet, Skandinaviske Handelsparker, hvor eierandelen utgjør 75 %, er vår andel av utviklingspotensialet på ca m 2 pr. årsskiftet. I mars 2012 åpnet 1. byggetrinn på ca m 2 i Töcksfors.

11 Fortin Årsrapport Av leietagerne er 15 % offentlige og 34 % IKT med store leietagere som bl.a. Ericsson og Tele2. Handel utgjør 18 % med solide leietagere som bl.a. Norgesgruppen, ICA, REMA og Elkjøp. Leieinntekter Ledigheten i porteføljen er ved utgangen av 2011 lav. Den økonomiske ledigheten i porteføljen som helhet beregnes til 4,6 %, og utgjør for våre heleide selskap 4,8 %. I 2011 utgjør samlede avsetninger til mulige tap som følge av mislighold under 1 % av samlede leieinntekter. Våre leietagere fremstår som solide og med sunne virksomheter i et økonomisk perspektiv. Brutto årlige leieinntekter 1 utgjør ved årsskiftet ca. TNOK , inklusive inntekter fra deleide selskaper. All leie indeksreguleres og grunnlaget for reguleringen er 99 % av KPI. Leiekontraktene har i hovedsak lang løpetid med gjennomsnittlig gjenværende leievektet løpetid på 5,0 år. For våre heleide eiendommer er leievektet gjenværende løpetid 5,3 år. Inntektsgrunnlaget for Konsernet er derfor ikke i særlig grad utsatt for kortsiktige svingninger i markedet. Det løpende leie nivået vurderes ikke å avvike vesentlig fra dagens markedsbetingelser for utleie. De 20 største leietagerne står for 50 % av Konsernets samlede leieinntekter, og ingen leietager utgjør større andel enn 6 %. Konsernet har fokus på direkte dialog med leietagere for å imøtekomme endrede behov og tilpasninger. 1 Brutto årlige leieinntekter er samlede leieinntekter for Konsernet inkludert leieinntekter for ledig areal og eventuelle leietager-rabatter. Topp 20 leietagere heleide og deleide selskap: Leietaker Leie i % av brutto leienivå LM Ericsson 6 % Visma Norge Holding AS 6 % Totalförsvarets Forskningsinst 5 % Tele 2 Sverige AB 4 % AF Gruppen Norge AS 4 % Bwin Games AB 3 % Aronsborg Konferenshotell 3 % Stadium Sweden AB 2 % Axon Norway AS 2 % Vetenskapsrådet 2 % DSV SOLUTIONS AS 2 % Svanholmen 19 AS 2 % Elkjøp Nordic AS 2 % Talisman Energy AS 2 % ICA Norge AS 2 % Fujitsu Services AB 1 % Riksantikvaren 1 % Posten Meddelande AB 1 % Telenor Eiendom Holding 1 % Teekay Norge AS 1 %

12 12 Fortin Årsrapport 2011 Eiendomsoversikt Eiendom norge Eierandel type Brutto leienivå eiendom Beliggenhet Areal m i tnok Austbøgården 100 % KONTOR HUNDVÅG m Koppholen % KONTOR SANDNES m Dronningensgate % KONTOR OSLO m Rådhusgata % KONTOR TROMSØ m Helsfyr Atrium, Innspurten % KONTOR OSLO m Kongsberg Industri 25 % KONTOR KONGSBERG m Sjølyst Arken, Karenslyst Allè 54, 56, % KONTOR OSLO m Sommerrogaten % KONTOR OSLO m Telenorbygget, Otto Nielsensvei % KONTOR TRONDHEIM m Verven % KONTOR STAVANGER m Bragernes Torg 2A 100 % KONTOR/HANDEL DRAMMEN m Øvre Storgate % KONTOR/HANDEL DRAMMEN m Fredrik Langes gt 19/ % KONTOR/HANDEL TROMSØ m Storgaten % KONTOR/HANDEL TROMSØ m Bogstadveien 3, 5, % HANDEL OSLO m Bjølsenhallen, Moldegata % HANDEL OSLO m Solheimsveien % HANDEL LØRENSKOG m Svanholmen % HANDEL SANDNES m Telemarksporten, Prestmoen 6, 8, % HANDEL PORSGRUNN m Fossegrenda senter 100 % HANDEL TRONDHEIM m Gamle Ringeriksvei % HANDEL BEKKESTUA 530 m Teisenveien % HANDEL OSLO 804 m Tårnåsen Senter 100 % HANDEL SOFIEMYR m Vårveien % HANDEL DRAMMEN 870 m Østre Rosten 100 % HANDEL TILLER TRONDHEIM m Grimstad hotell, Kirkegata % HOTELL GRIMSTAD m Dyrskueveien % LOGISTIKK KLØFTA m Nedre Eiker vei % LOGISTIKK DRAMMEN m Holsekerveien % LOGISTIKK/HANDEL ULSTEINVIK m Myrane 100 % LOGISTIKK/HANDEL MÅLØY m Stålfjæra % ANNET OSLO m Badehusgaten % PARKERING STAVANGER m Eiendom Sverige type Brutto leienivå eiendom Beliggenhet Areal m i tnok Klarabergshuset, Västre Järnvägsgatan % KONTOR STOCKHOLM m Borgardfjord % KONTOR STOCKHOLM m Färöarna % KONTOR STOCKHOLM m Reykjavik % KONTOR STOCKHOLM m Bo:X, Pentagonen 100 % HANDEL STOCKHOLM m Skandinaviske Handelsparker/ 75 % HANDEL SVERIGE Töcksfors Handelspark 2 Aronsborg Konferenshotel 100 % HOTELL BÅLSTA m DC 100, Vätet % LOGISTIKK NORRKÖPING m Sveareal 41.4 % DIVERSE SVERIGE m SUM m SUM JUSTERT FOR SALG I m Solgt Utviklingsprosjekt hvor 1. trinn er under utbygging med kvm og tilhørende brutto leienivå på tnok

13 Fortin Årsrapport Geografisk fordeling basert på leieinntekt Arealbruk fordelt etter leieinntekt Bransjefordeling basert på leieinntekt Øvrige Sverige Midt/Nord-Norge Vestlandet Stockholm Sør-Øst Norge Oslo Oslo 24 % Sør Øst Norge 7 % Stockholm 37 % Vestlandet 7 % Midt/Norge Norge 7 % Øvrige Sverige 18 % Kontor 60 % Lager 18 % Butikk 11 % Hotell 4 % Industri 2 % Innendørs parkering 3 % Annet 3 % Offentlig 15 % IKT 34 % Handel 18 % Finans/Forsikring 3 % Industri og transport 17 % Hotell/Restaurant 6 % Andre 7 % Figurene viser fordeling av beliggenhet, arealbruk og bransje basert på inntekt for våre heleide og deleide selskap. Leie og kontraktsareal utløpsprofil Årsleie mill.nok og senere Figuren viser utløpsprofil for våre heleide og deleide selskap.

14 14 Fortin Årsrapport 2011 Markedsmessige forhold i Norge og Sverige For eiendomsbransjen i Norge og Sverige har 2011 vært et stabilt år, med svak, men likevel positiv utvikling. Eiendom fremstår som en attraktiv investeringsklasse i et volatilt og urolig marked, med en god avkastning i forhold til risikoprofil.

15 Fortin Årsrapport inngangspartiet/resepsjonen til kontorlokalene i Sommerrogaten Året 2011 var preget av frykt for resesjon med tilhørende kollaps i eurosonen, svak inter nasjonal vekst, spesielt for industrilandene, og lave styringsrenter. Det er fortsatt stor usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen i Europa, selv om gjennomførte tiltak fra blant annet ESB (Europeiske Sentralbanken) har redusert uroen noe. Kina var på den andre siden en positiv bidragsyter til fjorårets vekststatistikker, men også her har det blitt registrert avtagende vekst den siste perioden. I norsk økonomi er utsiktene og vekstvilkårene for 2012 gode, men forbrukerne tenderer til å være mer forsiktige som konsekvens av den internasjonale uroen. Det forventes lave rentenivåer frem til Den svenske økonomien anses i europeisk sammenheng fortsatt som sterk. Imidlertid har et bredt utvalg av makroindikatorer pekt mot svakere konjunkturutsikter i 2012, spesielt på grunn av en dempet etterspørsel etter svensk eksport. Det ventes høyere arbeidsledighet, svakere BNPvekst, forsiktige forbrukere og fallende boligpriser i Som i Norge forventes det en stabil utvikling i styringsrente frem til Markedet for nærings eiendom Som en generell observasjon er eiendomsverdier sterkt påvirket av makro økonomiske forhold. Både direkte ved at kostnads-, inntekts- og avkastningssiden påvirkes, og ved at markedspsykologien og risiko viljen synes å forsterke disse utviklingstrekkene. Prognosene for det norske markedet tilsier en svak, men stabil vekst i 2012, noe redusert etterspørsel etter kontorlokaler i Oslo-regionen, med tilhørende anslag om marginalt økt ledighet, samt en utflating av leieprisnivået. Det forventes en forsiktig økning i transaksjonsvolumene, og en flat utvikling i yield-nivåene innenfor CBD-eiendom. Trusselen i dette bildet er først og fremst bankenes tilgang på kreditt, høye innlånskostnader og strengere kapitaldekningskrav, som kan skape usikkerhet rundt finansieringsforhold i investormarkedet. I Sverige har transaksjonsvolumet blitt noe redusert fra fjoråret. Markedet var preget av relativt høy aktivitet i første halvår, mens andre halvår var preget av finansuroen i Europa. Som en konsekvens av et betydelig fall i de lange rentene har yieldnivået for de beste eiendommene gått noe ned, hvilket betyr at verdiene stiger. Yielden for mindre sentrale eiendommer har økt, som følge av økte risikopremier for investor. Prognosene for videre utvikling i det svenske næringsmarkedet er i store trekk identiske med det norske markedet, med stabile yield- og leieinntektsnivåer.

16 16 Fortin Årsrapport 2011 Parkeringsanlegget til Helsfyr Atrium Eierstyring og selskaps ledelse I DnB NOR Eiendomsinvest I ASA/ FORTIN AS legges det stor vekt på å ha høy standard på eierstyring og selskapsledelse. Hovedprinsippene for Eierstyring og Selskapsledelse i Konsernet bygger på følgende: Konsernet skal føre en åpen, pålitelig og relevant kommunikasjon med omverdenen om virksomheten og forhold knyttet til eier styring og selskapsledelse. Konsernets styre skal være selvstendig og uavhengig av Konsernets ledelse. Konsernet skal ha en klar arbeidsdeling mellom styret og Konsernets ledelse. Alle aksjonærer skal behandles likt.

17 Fortin Årsrapport Etterlevelse Retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Konsernet tar sikte på å følge «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse» av 21. oktober 2010, samt allmennaksjeloven og aksjeloven. I tråd med anbefalingen er det utarbeidet instrukser og retningslinjer for styrets og administrerende direktørs arbeid. Gjennom god eierstyring og selskapsledelse har Konsernet en målsetting om å styrke tilliten til Konsernet og bidra til verdiskapning over tid. Det er etablert en klar rolledeling mellom aksjeeiere, styret og daglig ledelse i henhold til gjeldende lovgivning. Samfunnsansvar Konsernet ønsker å være en ansvarlig samfunnsaktør både som aktør innenfor eiendomsbransjen og som arbeidsgiver. Samfunnsansvaret berører egne aktiviteter og de deler av verdikjeden hvor konsernet har betydelig innflytelse, og som samlet påvirker mennesker, samfunn og miljø. Utøvelse av samfunnsansvaret har også betydning for konsernets omdømme; i forholdet til aksjonærer og finansmarkedet, kunder, ansatte og øvrige interessenter. I den løpende forvaltning av Selskapets eiendommer skal det tilstrebes bruk av miljøvennlige og energieffektive løsninger. Driften skal ivareta aktuelle HMS-forskrifter og leverandører og leveranser skal tilfredsstille normal god forretningsskikk. Verdigrunnlag og etiske retningslinjer En sunn bedriftskultur og integritet i alle ledd av Konsernets virksomhet er vesentlig for å bygge og opprettholde tillit internt og eksternt. Selskapets interne retningslinjer skal hjelpe ansatte og ledelse til å etter leve standarder for god forretningsskikk. Styret og ansatte skal utvise rettferdighet, ærlighet og integritet i all befatning med andre ansatte, forretningsforbindelser, kunder, leverandører, aksjonærer, konkurrenter, allmennheten og offentlige myndigheter. Våre retningslinjer skal også være et redskap for selvvurdering og for videreutvikling av identitet.

18 18 Fortin Årsrapport 2011 DC 100 i norrköping i Sverige lagerbygning på over kvm

19 Bo:x Pentagonen handelseiendom beliggende i Kungens Kurva rett utenfor Stockholm sentrum Fortin Årsrapport Styrets ÅRSRAPPORT beretning & 2010 regnskap

20 20 Fortin Årsrapport 2011 Årsberetning 2011 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA selskap og konsern I 2011 gjennomførte Konsernet en rekke aktiviteter og prosesser som gir grunnlag for positiv videreutvikling av selskapets eiendommer og aksjonærenes verdier. Virksomhetens art og hvor den drives DnB NOR Eiendomsinvest I ASA er et selskap med formål å eie aksjer i det heleide datterselskapet FORTIN AS. FORTIN AS er et selskap med formål å investere i eiendom og eiendomsselskaper, og er det operative selskap hvor den løpende drift og forvaltning ivaretas. Selskapet har forretningsadresse i Beddingen 10 i Trondheim, som er kontoradressen til Konsernets tekniske og økonomiske forvalter Basale AS. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA med datterselskaper og øvrige tilknyttede selskaper benevnes etter dette som Konsernet. det regnskapsmessig er behov for nedskrivning, eller eventuell reversering av tidligere nedskrivning, av eiendommene. De uavhengige verdivurderingene som gjennomføres halvårlig, siste gang pr , danner grunnlag for vurdering av hva virkelige verdier av eiendommene på balansetidspunktet anslås til. I konsernregnskapet er eiendommene registrert til historisk kostpris redusert for avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Merverdier utover regnskapsmessige verdier på eiendommene fremkommer således ikke av regnskapet. Til tross for urolige makroforhold internasjonalt, har Selskapets eiendommer steget i verdi det siste året, både i Norge og i Sverige. Markedsverdien på Selskapets heleide eiendomsportefølje har totalt sett økt med 2 % i løpet av 2011, fordelt på hhv. 2,5 % i Norge og 1,3 % i Sverige. Konsernets og Selskapets virksomhet og resultat i 2011 Selskapets aktivitet består i å investere innskutt kapital videre i næringseiendom. Selskapet eier pr. årsskiftet gjennom heleide datterselskaper 38 eiendommer. Porteføljen har en geografisk fordeling med hovedvekt på Stockholm og Oslo, men har også eiendommer i Stavanger, Østlandsområdet samt i Sør-Sverige. Konsernets direkte eide eiendomsportefølje har et samlet areal på ca m 2. Konsernet har investert i flere typer eiendom. Kontoreiendommer utgjør (leievektet pr. desember 2011) ca. 67 % av porteføljen, men Konsernet har også porteføljer innen handel (13 %) og logistikk (9 %). Resterende del av portefølje er hotell og innendørs parkering tilknyttet øvrige arealer. Konsernet har i tillegg eierandeler i SveaReal AS (41,4 %), Kongsberg Industribygg AS (25 %) og Skandinaviske Handelsparker AS (75 %). Andel av eiendomsmassen i disse selskapene utgjør ca m 2. Samlet eiendomsmasse utgjør dermed m 2. Samlet utviklingspotensial i porteføljen er anslått til m 2 for våre heleide eiendommer. Inkludert vår andel i Skandinaviske Handelsparker utgjør totalt potensiale m 2 ved årsskiftet. Verdivurdering av eiendomsporteføljen Konsernets eiendomsportefølje er ved regnskapsavleggelsen vurdert av to uavhengige, profesjonelle verdivurderere. Disse verdivurderingene er gjennomført av to ulike grunner; som basis for prissetting av aksjene for omsetning i annenhåndsmarkedet, og som grunnlag for å kontrollere om Konsernets aktivitet består i å forvalte eiendomsporteføljen. Fokuset er å arbeide langsiktig og aktivt med porteføljen slik at Selskapets verdier forvaltes med det formål å maksimere aksjonærverdier. Det har blitt lagt vekt på å rendyrke eiendomsprofilen og videreutvikle organisasjonen slik at Konsernet har fleksibilitet og kapasitet til å utnytte de positive utviklingsmulighetene i porteføljen. Slik kan det skapes attraktivitet rundt Selskapets aksjer. For å ivareta dette forholdet styrket Konsernet organisasjonen ved å ansette eiendomssjef for Konsernets norske eiendommer, en analytiker og teknisk direktør i Teknisk og økonomisk forvaltning av Konsernets eiendommer, både i Norge og Sverige, utføres med noen unntak av Basale AS og Basale Sverige AB, et av de største selskapene innen eiendomsforvaltning. Det er utarbeidet langsiktige vedlikeholdsplaner for eiendommene for å kunne ha et langsiktig perspektiv og kontroll med fremtidig kostnadsbelastning. Konsernets eiendommer har lav ledighet. For heleide selskap beregnes utleiegraden til 95,3 %. Konsernet legger vekt på tett dialog med leietakerne, for å håndtere kundenes behov for eventuelle tilpasninger og dermed redusere risikoen for fraflytning ved leiekontraktenes utløp. Konsernet ser i stadig sterkere grad behovet for å investere i eiendommene for å imøtekomme leietagernes krav og behov, samt for å følge markedets krav til energieffektivitet og miljø. Konsernet har et tett samarbeid med involverte aktører i denne prosessen for å realisere en felles positiv verdiutvikling.

21 Fortin Årsrapport I 2011 gjennomførte Konsernet en rekke aktiviteter og prosesser som gir grunnlag for positiv videreutvikling av selskapets eiendommer og aksjonærenes verdier. Høsten 2011 ble det gjennomført en fortrinnsrettet emisjon mot eksisterende aksjonærer, som tilførte Konsernet brutto NOK 250 mill. i frisk kapital. Konsernets eneste industrieiendom, Norsk Kylling, ble på samme tidspunkt avhendet, med en regnskapsmessig gevinst på NOK 25,8 mill. Pr. årsskiftet eide Konsernet 30,5 % i kjøper av eiendommen. Se for øvrig også note 10 og 15. Konsernet har i tillegg i løpet av 2011 solgt eiendommen Rørgata 14 i selskapet Nord-Vest Invest I AS, samt solgt aksjene i selskapet Levangerinvest AS. Disse transaksjonene ga en regnskapsmessig gevinst for Konsernet på hhv. NOK 6,2 mill. og NOK 0,3 mill. Brutto leieinntekter for DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Konsern ble i 2011 NOK 676,1 mill. I tillegg kommer øvrige inntekter med NOK 47,4 mill., samt inntekter ved salg av eiendom tilsvarende NOK 34,5 mill. Vedlikeholds-, eiendoms- og andre driftskostnader utgjorde NOK 186,4 mill. Ordinære avskrivninger utgjorde NOK 259,5 mill. Driftsresultat før verdiendringer ble etter dette NOK 312,1 mill. Etter netto rente- og finansposter på NOK -501,9 mill., reversering av tidligere nedskrivning av eiendomsverdier på NOK 130,4 mill., positiv resultatandel i SveaReal AS og Kongsberg Næringsbygg AS på tilsammen NOK 34,9 mill. og skattemessige effekter, primært tilknyttet fremførbart underskudd for Konsernets virksomhet i Sverige, ble resultatet et overskudd etter skatt på NOK 41,9 mill. For morselskapet DnB NOR Eiendomsinvest I ASA ble resultatet et underskudd etter skatt på NOK 160,3 mill. Underskuddet skyldes nedskrivning av finansielle anleggsmidler. Samlet kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var for Konsernet NOK 14,5 mill. Netto likviditetsendring etter investeringer i Konsernet var på NOK 98,1 mill. Konsernets samlede kontantbeholdning er pr NOK 300,5 mill. I tillegg kommer ubenyttet trekkrettighet i DnB Bank ASA på NOK 300 mill. Totalkapitalen i Konsernet var pr på NOK ,0 mill. Egenkapitalen pr var på NOK 2 675,9 mill. Dette gir en regnskapsmessig egenkapitalandel på 25 %. EriK GjELLEStAD, StyrELEDEr (FØDT 1953) Erik Gjellestad har vært styreleder i Selskapet siden Han innehar også styreverv i blant annet Svea Real AS, Obligasjonsfondene III V AS, Spare Bank 1 Skadeforsikring AS, og er innleid rådgiver og konsulent for Klostersystemet. Han driver egen konsulentvirksomhet og har tidligere blant annet vært administrerende direktør i Klosters hotellvirksomhet, i Vesta Forsikring AS og SpareBank 1 Skadeforsikring AS samt hatt ledende stillinger i Aktiv Forsikring AS, NICE AS og Storebrand Idun AS. Erik Gjellestad er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøgskole. EVA EriKSSon, StyrEmEDLEm (FØDT 1959) Eva Eriksson har vært styremedlem i Selskapet siden juni Hun har vært styremedlem i Byggpartner AB siden 2007, styremedlem i Strategisk Arkitektur siden våren 2009, og styremedlem i BWG Homes siden 2007, leder fra Siden 2011 har hun også vært styremedlem i Fabege AB (publ). Hun har tidligere jobbet som administrerende direktør i Norgani Hotels ASA, forretnings områdesjef Fastighetsutveckling, JM AB (publ), i tillegg til ulike lederstillinger innen eiendom og finans. Hun er utdannet sivilingeniør fra KTH i Stockholm. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat i Konsernet. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift av DnB NOR Eiendomsinvest I ASA er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet for selskapet, og at denne forutsetningen er til stede.

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2011 www.northbridge.no VEK PR. 30.06.2011 North Bridge Management AS (Manager) har beregnet verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2010 1. Årsrapport 2010 DnB Nor Eiendomsinvest I asa

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2010 1. Årsrapport 2010 DnB Nor Eiendomsinvest I asa DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2010 1 Årsrapport 2010 DnB Nor Eiendomsinvest I asa 2 Årsrapport 2010 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA INNholD Nøkkeltall 2010 4 Leder 5 Fortins historie og videre utvikling

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer