DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport Årsrapport 2010 DnB Nor Eiendomsinvest I asa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2010 1. Årsrapport 2010 DnB Nor Eiendomsinvest I asa"

Transkript

1 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport Årsrapport 2010 DnB Nor Eiendomsinvest I asa

2 2 Årsrapport 2010 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA INNholD Nøkkeltall Leder 5 Fortins historie og videre utvikling 6 Eiendomsoversikt 8 Eiendommer 9 Leieinntekter 10 Markedsmessige forhold, Norge og Sverige 12 Eierstyring og selskapsledelse 13 Årsberetning Resultatregnskap mor/konsern 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 22 Noter til regnskapet 23 Revisjonsberetning 42 DEttE Er FortIN DnB Nor Eiendomsinvest I asa er et investeringsselskap hvis formål er å eie aksjer i FortIN as. FortIN as har igjen som formål å investere, eie og forvalte en diversifisert portefølje av eiendomsprosjekter og eiendomsrelaterte prosjekter tilrettelagt eller anbefalt av DnB Nor Markets. FortIN as har ansvaret for drift og forvaltning av de enkelte eiendommene. hovedfokus for virksomheten er å skape avkastning for våre eiere gjennom god og aktiv forvaltning av våre eiendommer.

3 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport DnB Eiendomsinvest I ASA FortIn AS Eiendom Eiendom Eiendom FORTIN AS betyr «lite fort» og navnet har også forbindelser med en tidligere norsk krigerhøvding i Shakespeares Hamlet. Helsfyr Atrium, Oslo Areal m ².

4 4 Årsrapport 2010 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA NøkkEltall mill. 26 mill. 26 mill. 245 VErDIutVIklINg Årsresultat etter skatt, korrigert for avskrivninger og reversering av tidligere nedskrivninger. Skatt: effekt av skatt er positiv for Konsernet i mill. Verdiendringer eiendommer reflekterer verdiøkning med påfølgende reversering av tidligere nedskrivninger av driftsmidler. Egenkapitalkorreksjon for tilknyttet selskap gjelder endring i andel egenkapital utover andel av årets resultat, se konsernregnskapets note 12. Valutaeffekt forklares i note 12. Avskrivning reflekterer årets avskrivninger for Konsernet. 71 mill. 2 mill. Økt egenkapital: Summen av nevnte komponenter gir økning av konsernets egenkapital. Årsresultat + Skatt + Verdiendring eiendommer + EK-korreksjon for tilknyttet selskap + Valutaeffekt Avskrivning = Økt egenkapital 180 mill. 189 mill. Tilførsel av likviditet Anvendelse av likviditet kontantstrøm Årsresultat før skatt, korrigert for avskrivninger og reversering av tidligere nedskrivninger. Salg reflekterer salg av finansielle anleggsmidler og varige driftsmidler. 71 mill. 53 mill. 123 mill. Opptak nye lån tilsvarer innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld. Investeringer reflekterer investering i finansielle anleggsmidler og varige driftsmidler. Nedbetaling lån tilsvarer nedbetaling av rentebærende gjeld. Årsresultat + Salg + Opptak nye lån Investeringer Nedbetaling lån Netto endring omløpsmidler m.m. 71 mill. 80 mill. = Reduksjon kontantbehodlning Netto endring omløpsmidler m.m. gjelder i hovedsak reduksjon av kortsiktig gjeld og økt kapitalbinding i form av fordringer. Dessuten også effekten av valutakursendringer, reversering av gevinst for salg av aksjer samt resultat fra tilknyttet selskap. Reduksjon kontantbeholdning tilsvarer summen av forannevnte komponenter som altså har ført til en reduksjon av konsernets kontantbeholdning i oppsummering ÅrEt 2010 > Markedet for næringseiendom viser tegn til bedring etter noen år med lavkonjunktur både i Norge og Sverige. Vi opplever en positiv tendens i det norske markedet og en forsiktig oppgang i det svenske markedet. Det er imidlertid fortsatt større usikkerhet enn normalt rundt utvikling i eiendomsverdiene grunnet endrede rammebetingelser. > Gjeninnhenting av verdier i eiendomsporteføljen kombinert med at den negative verdien av rentesikringsinstrumentene ble redusert, resulterte i en økning av verdijustert egenkapital på 38,70 % i løpet av > Årsresultat før skatt utgjør NOK 258 mill. for Konsernet. > Interessante utviklingsmuligheter er identifisert i porteføljen. Det økonomiske klimaet gir grunnlag for å utnytte dette potensialet ved at leietagere også er i ekspansjon. > Et av våre store utviklingsprosjekter, Skandinaviske Handelsparker, er igangsatt ved at byggetrinn I i Töcksfors er påbegynt. > Kontoreiendommen Helsfyr Atrium i Oslo ble ferdigstilt, overtatt og innflyttet i > Selskapet har behov for kapital for å kunne utnytte det identifiserte verdiutviklingspotensialet, og for å kunne redusere gjeldsbelastningen i Konsernet. Frigjøring av kapital ved salg av eiendommer og nødvendigheten av å foreta kapitalutvidelse vurderes fortløpende.

5 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport leder Endrede forutsetninger i generelle rammebetingelser fra etableringen av selskapet har gjort det nødvendig med en endring i fokus og strategi. Administrerende direktør knut styrvold Etter flere år med verdifall og en avventende holdning i eiendomsmarkedet har 2010 vært et år preget av verdiinnhenting og ny optimisme. Etterdønningene etter finanskrisen har lagt seg og internasjonal økonomi viser tegn til bedring, selv om flere land fortsatt sliter med ledighet, høye gjeldsgrader og mindre bærekraftige statsfinanser. Norsk og svensk økonomi fikk ikke tilsvarende hard medfart i og etter resesjonen, og økonomien har i 2010 kommet godt tilbake. Denne utviklingen gjenspeiles også i markedet for næringseiendom; i løpet av 2010 har vi oppnådd en verdiinnhenting på våre eiendommer tilsvarende totalt 5,35 %, eller NOK 595 mill. Beregnet som utvikling i verdijustert egenkapital utgjør dette en økning på vel 38,70 % i løpet av Det er fortsatt en lang vei å gå før vi er tilbake til opprinnelige verdier, men dette gjenspeiler også at vi opererer i en syklisk bransje som tidvis opplever betydelige svingninger i verdier, både i positiv og negativ retning må fortsatt forventes å by på utfordringer. Det vurderes fortløpende hvorvidt vi skal beholde gode eiendommer og dermed ta del i mulig videre verdiøkning, eller om eiendommene skal selges for å frigjøre kapital. Avveiningen balanserer mellom å skape merverdier gjennom verdiutvikling av eksisterende eiendomsportefølje sett i forhold til frigjøring av kapital som kan benyttes til reduksjon av gjeld eller investering i øvrige eiendommer. Behovet for ny, tilført egenkapital må fortløpende vurderes opp mot aksjonærenes interesser. Det identifiserte utviklingspotensialet er imidlertid stort, og utgjør totalt ca m² når vi tar med oss vår andel av utbyggingsplanene i Skandinaviske Handelsparker. Dette er potensial som vi mener kan bidra til å øke fremtidige verdier. Utleiemarkedet viser tegn til bedring, men er fortsatt utfordrende. Det betyr at vi må arbeide mer profesjonelt for å beholde, og tilføre porteføljen leietakere. Dette stiller igjen krav til standarden på våre eiendommer i form av løpende vedlikehold og økte investeringer i tilpasninger for leietagere. Finansmarkedene er også strammere, slik at bankene ved refor- handling av låneavtaler krever høyere marginer og gjerne også lavere låneutmåling. Disse endrede forutsetningene i rammebetingelser fra etableringen av selskapet har gjort det nødvendig med en endring i fokus og strategi. Vi har blant annet sett det nødvendig å etablere en liten og effektiv organisasjon med fokus på disse nøkkelområdene. Dermed legges et bedre grunnlag for videre verdiskapning, og styre og ledelse har tro på at et endret fokus vil skape mer attraktivitet og interesse for aksjene i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA, noe som gir grunnlag for ytterligere verdiutvikling. Knut Styrvold Administrerende direktør

6 6 Årsrapport 2010 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA FortINs historie og VIDErE utvikling Helsfyr Atrium, Oslo Areal m ². hovedfokus for virksomheten er å opprettholde og videreutvikle verdiene i eiendommene og være en langsiktig eiendomsbesitter. For å lykkes med dette er det viktig å legge et best mulig grunnlag for langsiktig verdiutvikling. FORTIN AS (tidligere DnB NOR Eiendomsfond I AS) ble etablert i 2006 og perioden har blitt benyttet til kjøp, overtagelse og dernest forvaltning av eiendommer. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA er et rent holdingselskap som eier alle aksjene i FORTIN AS. All operativ virksomhet og eierskapet til alle eiendommer i Konsernet er samlet i FORTIN AS. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA med datterselskap og øvrige tilknyttede selskap benevnes videre som Konsernet. StrAtEGI Det er 5 år siden DnB NOR Eiendomsinvest I ASA ble etablert, og markedsbetingelsene har utvilsomt endret seg siden oppstart. Dette gjelder både ved større krav fra leietagere i forhold til tilpasninger og investeringer, samt fra et finansielt perspektiv med høyere lånemarginer og større krav til egenkapital ved refinansiering. I tillegg har markedet for kjøp og salg av næringseiendom svingt betydelig gjennom denne perioden. Etter at det i begynnelsen av perioden var stor transaksjonsaktivitet og gode priser, forsvant interessen i 2008 for så å komme noe tilbake i løpet av det siste året. Vi har et sterkt fokus på effektiv drift av eiendommene, aktiv forvaltning og videreutvikling av eiendomsporteføljen. For å imøtekomme utfordringene i selskapet er det blitt etablert en liten organisasjon med nøkkelkompetanse innenfor de ulike fagområdene. Løpende dialog med leietagere og samarbeidspartnere, grundig markedsarbeid, langsiktighet, kostnadseffektivitet og forvaltningsfokus er forhold som er vesentlige i vårt videre arbeid på veien mot en tilfredsstillende verdiutvikling for selskapets eiendommer. Porteføljen er satt sammen ut fra en strategi om at eiendommene skal være attraktive utleieobjekter i det lange løp i kraft av sin beliggenhet og sin standard. Kontorporteføljen er derfor konsentrert om de to hovedstedene Oslo og Stockholm, samt «oljehovedstaden» Stavanger. Kontoreiendommene er av god kvalitet, og er plassert dels i CBDområder (Central Business District) og dels i sentrumsnære, attraktive

7 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport Svanholmen, Sandnes Areal m ². områder. For øvrige eiendommer er beliggenhet tilpasset virksomhetsområdene; logistikk i logistikk-klynger som i Ullensaker, Drammens-regionen og Norrköping i Sverige, og handel i randsonen til de store byene. Gjennom vår eierandel i SveaReal AS er vi til stede langs hovedtransportåren i Sverige; fra Malmö via Göteborg til Stockholm. Det er imidlertid tidvis behov for å revurdere porteføljens sammensetning, slik at de investeringene som skal gjøres bygger opp rundt den langsiktige strategien og målet for virksomheten. Vi ser behovet for å selge enkelteiendommer slik at eiendomsmassen blir ytterligere rendyrket, og slik at vi primært besitter større og moderne eiendommer i sentrale områder. Dette strategiske veivalget kan sees i sammenheng med den finansielle situasjonen i selskapet. Salg av enkelte eiendommer vil frigjøre likviditet, hvilket igjen benyttes til investering i - og videre verdiutvikling av - den strategiske eiendomsporteføljen, samt eventuell reduksjon av gjeld. Før det er mulig å realisere potensielle verdier i eiendomsmassen vil det for enkelte eiendommer være behov for ytterligere investeringer, hvilket skaper et behov for tilførsel av frisk kapital. En emisjon vil styrke soliditeten til selskapet og konsernets finansielle stabilitet og handlefrihet. Avveiningen balanserer imidlertid mellom salg av eiendom som er ferdig utviklet, sett opp mot avkastningen på identifiserte utviklingsmuligheter i porteføljen. Målet er at selskapet ved salg av eiendommer vil frigjøre kapital som vil bidra til en høyere avkastning ved utvikling av den gjenværende eiendomsmassen enn hva kapitalen gjorde da den var investert i de byggene som avhendes. Hovedfokus er å skape avkastning for våre eiere slik at verdier kan tilbakebetales ved utbytte, utdeling til eierne, eller ved at aksjene i DnB NOR Eiendomsinvest ASA gjøres omsettelige. Foreløpig er det imidlertid ikke aktuelt for selskapet å utbetale utbytte, selskapets finansielle og likviditetsmessige situasjon tatt i betraktning.

8 8 Årsrapport 2010 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA EIENDoMsoVErsIkt EIENDoM BElIggENhEt areal leienivå (tnok) Norge Austbøgården, Austbøsletta 5 HUNDVÅG 3120 m² 3456 Badehusgaten 41 STAVANGER 4060 m² 2143 Bjølsenhallen, Moldegata 1 OSLO 9220 m² Bogstadveien 3, 5, 7 OSLO 2870 m² Bragernes Torg 2A DRAMMEN m² Dronningensgate 13 OSLO m² Dyrskueveien 44 KLØFTA m² Fossegrenda Senter, Fossegrenda 44 TRONDHEIM 3850 m² 3065 Fredrik Langes gt 19/21 TROMSØ 3720 m² 6013 Gamle Ringeriksvei 61 BEKKESTUA 530 m² 928 Grimstad hotell, Kirkegata 3 GRIMSTAD 4630 m² 6596 Helsfyr Atrium, Innspurten 15 OSLO m² Holsekerveien 81 ULSTEINVIK 6800 m² 3092 Kongsberg Næringspark, Kirkegårdsveien 45 KONGSBERG m² 8963 Koppholen 20 SANDNES 9500 m² Moafjæra 4² LEVANGER 1120 m² 1281 Myrane, Deknepollen MÅLØY 1720 m² 838 Nedre Eiker vei 65 DRAMMEN m² 9767 Norsk Kylling, Engan 5 STØREN m² Rørgata 14¹ KRISTIANSUND 5930 m² 2569 Rådhusgata 3 TROMSØ 4120 m² 4726 Sjølyst Arken, Karenslyst Allè 54, 56, 58 OSLO m² Solheimsveien 10 LØRENSKOG m² Sommerrogaten OSLO 7300 m² Storgaten 69 TROMSØ 1770 m² 2968 Stålfjæra 24 OSLO 5650 m² 7913 Svanholmen 19 SANDNES m² Teisenveien 18 OSLO 790 m² 626 Telemarksporten, Prestmoen 6, 8, 12 PORSGRUNN 4540 m² 5299 Telenorbygget, Otto Nielsensvei 12 TRONDHEIM m² Tårnåsen Senter SOFIEMYR 5110 m² 6297 Verven 4 STAVANGER m² Vårveien 21 OSLO 870 m² 962 Østre Rosten 4B TILLER, TRONDHEIM 2660 m² 2663 Øvre Storgate 4-6 DRAMMEN 3260 m² 5540 sverige Aronsborg Konferenshotel, Helgövägen BÅLSTA m² Bo:X, Pentagonen 1, Gamla Södertäljevägen 21 STOCKHOLM m² Borgardfjord 2, Torshamngatan 35, 39 STOCKHOLM m² Vätet 2, Ströbogatan 5 NORRKÖPING m² Färöarna 1, Isafjordsgatan 35 STOCKHOLM m² Klarabergshuset, Västre Järnvägsgatan 1, 3, 7 STOCKHOLM m² Reykjavik 1, Borgardfjordsgatan 16, 18 STOCKHOLM m² Skandinaviske Handelsparker / Töcksfors Handelspark³ SVERIGE 0 m² 0 Sveareal (41,4 % eierandel) SVERIGE m² SUM m² ) solgt i ) solgt i ) utviklingsprosjekt

9 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport EIENDoMMEr Sommerogt , Oslo Areal m ². FORTIN AS er et eiendomsselskap med et totalt eiendomsareal på ca m² inkludert vår andel av deleide selskap. Samlede verdier utgjorde ved utløpet av 2010 ca. NOK 12 milliarder. 54 % av porteføljen (basert på leieinntekt) er beliggende i Sverige med hovedtyngden i Stockholmsområdet (30 % av total eiendomsmasse). Resterende 46 % av eiendomsmassen er geografisk konsentrert i Norge, primært i Oslo, Stavanger og i Trondheimsregionen. Ved utgangen av 2010 er den totale porteføljen, basert på leievektet areal, fordelt med ca. 59 % kontorbygg av gjennomgående høy kvalitet, med gode leietagere og lange leiekontrakter. Videre består porteføljen av handel (13%), logistikk (16 %), samt noe hotell, innendørs parkeringsareal og industrieiendom. I tillegg har Konsernet utviklingsprosjekt posisjonert for den stadig økende grensehandel. For vårt selskap i dette segmentet, Skandinaviske Handelsparker, hvor eierandelen utgjør 75 %, er vår andel av utviklingspotensialet på ca m². Geografisk fordeling basert på leieinntekt Oslo 25% Sør-Øst Norge 6% Vestlandet 7% Midt-/Nord-Norge 8% Stockholm 30% Sverige for øvrig 24% Av leietagerne er 13 % offentlige leietagere, 30 % IKT med store leietagere som bl.a. Ericsson, Visma og Tele2. Handel utgjør 19 % basert på leieinntekt med solide leietagere som bl.a. Norgesgruppen, ICA, REMA og Elkjøp. Arealbruk fordelt etter leieinntekt Kontor 59% Lager 16% Butikk 13% Verksted/Industri 5% Hotell 3% Innendørs parkering 2% Annet 2% Bransjefordeling basert på leieinntekt Offentlig 13% IKT 30% Handel 19% Finans/Forsikring 3% Industri og transport 18% Hotell/Restaurant 6% Annet 11%

10 10 Årsrapport 2010 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA leieinntekter Sjølyst Arken, Oslo Areal m ². Ledigheten i porteføljen er ved utgangen av 2010 lav. Den økonomiske ledigheten i porteføljen som helhet beregnes til 4,0 %, og utgjør for våre heleide selskap 3,6 %. I 2010 utgjør samlede avsetninger til mulige tap som følge av mislighold under 1 % av samlede leieinntekter. Våre leietagere fremstår som solide og med sunne virksomheter i et økonomisk perspektiv. Brutto årlige leieinntekter¹ utgjør ved årsskiftet ca. NOK 975,5 mill., inklusive inntekter fra datterselskaper. All leie indeksreguleres og grunnlaget for reguleringen er 99 % av KPI. Leiekontraktene har i hovedsak lang løpetid med gjennomsnittlig gjenværende leievektet løpetid på 5,9 år. For våre heleide eiendommer er leievektet gjenværende løpetid for kontraktene 6,3 år. Inntektsgrunnlaget for Konsernet er derfor ikke i særlig grad utsatt for kortsiktige svingninger i markedet. Det løpende leienivået vurderes til ikke å avvike vesentlig fra dagens markedsbetingelser for utleie. De 20 største leietagerne står for 46 % av Konsernets samlede leieinntekter, og ingen leietager utgjør større andel enn 6 %. Utløpsprofilen for leiekontraktene i porteføljen tilsier at flere større kontrakter skal reforhandles frem mot Konsernet har derfor fokus på direkte dialog med leietagere for å imøtekomme endrede behov og tilpasninger. 1) Brutto årlige leieinntekter er samlede leieinntekter for Konsernet inkludert leieinntekter for ledig areal og eventuelle leietager-rabatter 20 største leietakere leie I % av totalleie LM Ericsson 6 % Visma Norge Holding AS 5 % Tot.försv.forsk.inst. 5 % Tele 2 4% AF Gruppen Norge AS 3 % Talisman Energy Norge AS 3 % Norsk Kylling AS 3 % Aronsborg Konferense hotell AB 3 % Stadium Sweden AB 2 % Axon Norway AS 2 % DSV SOLUTIONS AS 2 % Partner Tre AS 2 % Elkjøp Nordic AS 2 % Fujitsu 1 % Riksantikvaren 1% Telenor Eiendom Holding AS 1 % Teekay Norway AS 1 % Cowi AS 1 % ICA Norge AS 1 % TDC AS 1 % 46 %

11 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport Sjølyst Arken, Oslo Areal m ². Årsleie Mill. NOK m² og senere Årsleie m²-kontrakt Leie og kontraktsareal utløpsprofil for heleide og deleide selskap 0

12 12 Årsrapport 2010 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA MarkEDsMEssIgE ForholD, NorgE og sverige Klarabergshuset, Stockholm Areal m ². Året 2010 viste seg å bli et positivt år for eiendomsbransjen. Etter en periode med lavkonjunktur, og derav fallende leiepriser og lav investoraktivitet, har markedet stabilisert seg. Norsk økonomi er tilbake i normal aktivitetsvekst og norske bedrifters utsikter vurderes som gode. Norges Bank gir uttrykk for bekymring over de sterkt økende boligprisene, og dette kan legge grunnlaget for økte renter fremover. Hensynet til inflasjonsmålet på 2,5 % gjør imidlertid at Norges Bank må trå varsomt i beslutningen om renteheving. Signalene er at renten skal oppover, men med små skritt. Den svenske økonomien, som ble hardt rammet av finanskrisen, kunne vise til solide tall på de fleste makroøkonomiske forhold i løpet av Sterke sysselsettingstall, et økende BNP, synkende ledighetstall og sterke ordretall gir indikasjoner på en fremtidig positiv utvikling. Også i Sverige ser vi en konflikt mellom bekymringen for økte gjeldsgrader og for lav prisvekst, som vil føre til stadig sterkere svensk krone. Analytikermiljøer forventer at det lave inflasjonsnivået også her vil dempe Riksbankens rentehevingstakt, men at renten likevel vil stige fremover. Verdiutvikling og markedet for næringseiendom Som en generell observasjon er eiendomsverdier sterkt påvirket av makroøkonomiske forhold. Både direkte ved at kostnads-, inntekts- og avkastningssiden påvirkes, og ved at markedspsykologien og risikoviljen synes å forsterke disse utviklingstrekkene. Dette gjenspeiles også i verdiutviklingen i vår eiendomsportefølje. Den positive markedsutviklingen, kombinert med forventninger om stigende lange renter, førte til en økning på 38,7 % i verdijustert egenkapital i løpet av Leienivået i Norge gikk i 2010 sidelengs, og analytikere forventer en svak stigning i løpet av Tilførsel av nye næringsbygg i kan imidlertid føre til noe prispress på leienivået. I Sverige har etterspørselen etter sentrale, moderne og effektive kontorlokaler vært tiltakende det siste halvåret, og det vises til fallende ledighetstall i leiemarkedet. Prognosene for utvikling i næringsmarkedet er i store trekk identiske med det norske markedet, med svakt stigende leiepriser i 2011 og fortsatt fallende ledighetsgrad. Transaksjonsmarkedene har for begge land utviklet seg positivt, men det norske nivået skiller seg ut, med en tilnærmet tredobling av det totale transaksjonsvolumet sammenlignet med Basert på at løpende leiepriser i våre eiendommer fremstår som markedstilpassede og sett i sammenheng med utløpsprofilen på leiekontraktene, anses risikoen for særlig fall i leieinntektene som begrenset. Det er imidlertid vesentlige leiekontrakter og arealer som skal reforhandles ved utløp de nærmeste årene. Særlig gjelder dette for 2013 med den risiko som alltid påløper i forhold til endrede behov hos leietagere, behov for leietilpasninger mv.

13 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport EIErstyrINg og selskapsledelse Borgarfjord 2, Torshamngatan 39, Stockholm Areal m ². I DnB NOR Eiendomsinvest I ASA/FORTIN AS legges det stor vekt på å ha høy standard på eierstyring og selskapsledelse. En sunn bedriftskultur er sentral for å sikre tilliten til konsernet, gi tilgang på kapital og sørge for god verdiskapning over tid. Hovedprinsippene for Eierstyring og Selskapsledelse bygger på følgende: > Konsernet skal føre en åpen, pålitelig og relevant kommunikasjon med omverdenen om virksomheten og forhold knyttet til eierstyring og selskapsledelse. > Konsernets styre skal være selvstendig og uavhengig av Konsernets ledelse. > Konsernet skal ha en klar arbeidsdeling mellom styret og Konsernets ledelse. > Alle aksjonærer skal behandles likt. > Nærstående parter skal behandles på armlengdes avstand og basert på sunne forretningsmessige kriterier innenfor de etablerte vedtekter og retningslinjer gitt i forbindelse med etablering av Konsernet. Etterlevelse Utøvelsen av de vedtatte retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse skal styrke tilliten til Konsernet og bidra til verdiskapning over tid. Det er etablert en klar rolledeling mellom aksjeeiere, styret og daglig ledelse i henhold til gjeldende lovgivning. på «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse» av 21. oktober 2010, samt allmennaksjeloven og aksjeloven. I tråd med anbefalingen er det utarbeidet instrukser for styrets og administrerende direktørs arbeid. Verdigrunnlag og etiske retningslinjer En sunn bedriftskultur og integritet i alle ledd av Konsernets virksomhet er vesentlig for å bygge og opprettholde tillit internt og eksternt. Etiske retningslinjer og et sett av interne verdier skal hjelpe ansatte og ledelse til å etterleve standarder for god forretningsskikk. Styret og ansatte skal utvise rettferdighet, ærlighet og integritet i all befatning med andre ansatte, forretningsforbindelser, kunder, leverandører, aksjonærer, konkurrenter, allmennheten og offentlige myndigheter. Våre etiske retningslinjer skal også være et redskap for selvvurdering og for videreutvikling av identitet. I den løpende forvaltning av Selskapets eiendommer skal det tilstrebes bruk av miljøvennlige og energieffektive løsninger. Driften skal ivareta aktuelle HMS-forskrifter og leverandører og leveranser skal tilfredsstille normal god forretningsskikk. Konsernets retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse er basert

14 14 Årsrapport 2010 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA ÅrsBErEtNINg 2010 Verven 4, Stavanger Areal m ². Virksomhetens art og hvor den drives DnB NOR Eiendomsinvest I ASA er et selskap med formål å eie aksjer i det heleide datterselskapet FORTIN AS. FORTIN AS er et selskap med formål å investere i eiendom og eiendomsselskaper. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA er 100 % egenkapitalfinansiert. Selskapet har forretningsadresse i Beddingen 10 i Trondheim, som er kontoradressen til Konsernets tekniske og økonomiske forvalter Basale AS. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA med datterselskaper og øvrige tilknyttede selskaper benevnes etter dette som Konsernet. Selskapet eier gjennom heleide datterselskaper 41 eiendommer. Porteføljen har en geografisk fordeling med hovedvekt på Stockholm og Oslo, men har også eiendommer i Stavanger, Østlandsområdet samt i Sør-Sverige. Konsernets direkte eide eiendomsportefølje har et samlet areal på ca m ².Konsernet har investert i flere typer eiendom. Kontoreiendommer utgjør (leievektet pr. desember 2010) ca. 65 % av porteføljen og er det viktigste segmentet, men Konsernet har også porteføljer innen handel (15 %) og logistikk (7 %). Resterende del av portefølje er industri, hotell og innendørs parkering tilknyttet øvrige arealer. Konsernet har i tillegg eierandeler i SveaReal AS (41%), Kongsberg Industribygg AS (25%) og Skandinaviske Handelsparker AS (75 %). Andel av eiendomsmassen i disse selskapene utgjør m². Samlet eiendomsmasse utgjør dermed m ². Verdivurdering av eiendomsporteføljen Konsernets eiendomsportefølje er ved regnskapsavleggelsen vurdert av to uavhengige verdivurderere. Disse verdivurderingene er gjennomført av to ulike grunner; som basis for prissetting av aksjene for omsetning i annenhåndsmarkedet; og som grunnlag for å kontrollere om det regnskapsmessig er behov for nedskrivning, eller eventuell reversering av tidligere nedskrivning, av eiendommene. De uavhengige verdivurderingene, supplert med Konsernets egne vurderinger, danner grunnlag for ledelsens vurdering av hva som er virkelige verdier av eiendommene på balansetidspunktet. I konsernregnskapet er eiendommene registrert til historisk kostpris redusert for avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Merverdier utover regnskapsmessige verdier på eiendommene fremkommer således ikke av regnskapet. Etter noen år med negativ utvikling i finansmarkedene og realøkonomien generelt, registrerte vi i Norge et trendskifte i Denne positive utviklingen har fortsatt gjennom I Sverige registrerte vi et tilsvarende trendskifte i 2010 og for året som helhet endte vi også i Sverige med en verdioppgang. I Selskapet er det på bakgrunn av økningen i de underliggende eiendomsverdiene foretatt oppjustering (dvs. reversering av tidligere nedskrivninger) av verdien på aksjer i datterselskaper. Selskapets virksomhet og resultat i 2010 Selskapets aktivitet består i å investere innskutt kapital videre i næringseiendom. Konsernets aktivitet består i aktivt å forvalte eiendomsporteføljen. Herunder har Konsernet fortsatt å utvikle en egen organisasjon med nøkkelpersonell som skal ivareta leieforhold og følge opp drift, utvikling og finansiering. For å styrke tilstedeværelsen i det svenske markedet tiltrådte eiendomssjef for Konsernets svenske eiendommer og sentersjef

15 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport Verven 4, Stavanger Areal m ². for prosjektet Pentagonen i mai Det er videre inngått avtale med eiendomssjef for Konsernets norske eiendommer, samt analytiker og teknisk direktør for tiltredelse i starten av Teknisk og økonomisk forvaltning av Konsernets eiendommer, både i Norge og Sverige, utføres med noen unntak av Basale AS og Basale Sverige AB, et av de største miljøene innen eiendomsforvaltning. Det er utarbeidet langsiktige vedlikeholdsplaner for eiendommene for å kunne ha et langsiktig perspektiv og kontroll med fremtidig kostnadsbelastning. Kontoreiendommen Helsfyr Atrium i Oslo ble ferdigstilt, overtatt og innflyttet i Konsernets eiendommer har lav ledighet. Økonomisk ledighet for heleide selskap er beregnet til 3,6 %. Konsernet ser i stadig sterkere grad behovet for å investere i eiendommene for å imøtekomme leietagernes krav og behov, samt for å følge markedets krav til energi og miljø. Konsernet har et kontinuerlig fokus på et tett samarbeid med samtlige involverte aktører i denne prosessen for å realisere en felles positiv verdiutvikling. Brutto leieinntekter for DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Konsern ble i 2010 NOK 669,2 mill. I tillegg kommer øvrige inntekter med NOK 45,8 mill. Vedlikeholds-, eiendoms- og andre driftskostnader utgjorde NOK 186,0 mill. Ordinære avskrivninger utgjorde NOK 245,1 mill. Driftsresultat før verdiendringer ble etter dette NOK 283,9 mill. Etter netto renteog finansposter på NOK -461,1 mill., reversering av tidligere nedskrivning av eiendomsverdier på NOK 431,9 mill og positiv resultatandel i SveaReal AS og Kongsberg Næringsbygg AS på tilsammen NOK 3,3 mill., ble resultatet et overskudd etter skatt på NOK 260,2 mill. For morselskapet DnB NOR Eiendomsinvest I ASA ble resultatet et overskudd etter skatt på NOK 144,4 mill. Overskuddet skyldes reversering av tidligere nedskrivninger av aksjer i datterselskap. Samlet kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var for Konsernet NOK 0,1 mill. Netto samlede investeringer i Konsernet var på NOK 136,1 mill. Konsernets samlede kontantbeholdning er pr NOK 207,8 mill. I tillegg kommer ubenyttet trekkrettighet i DnB NOR på NOK 130,0 mill. Avviket mellom Konsernets årsresultat, NOK 260,2 mill., og netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter, NOK 0,1 mill., skyldes i hovedsak at kontantstrømmen ikke påvirkes av avskrivninger og reverserte nedskrivninger. Reduksjon av kortsiktig gjeld og økt kapitalbinding i form av fordringer påvirket kontantstrømmen negativt med NOK 62,2 mill. Totalkapitalen i Konsernet var pr på NOK ,9 mill. Egenkapitalen pr var på NOK 2 383,1 mill. Dette gir en regnskapsmessig egenkapitalprosent på 22 %. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat i Konsernet. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3 3a bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift av DnB NOR Eiendomsinvest I ASA er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet for selskapet, og at denne forutsetningen er til stede. Arbeidsmiljø Konsernet hadde pr to ansatte i Norge og to ansatte i Sverige. Av Konsernets ansatte er det én kvinnelig ansatt. Konsernet har

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2011 www.northbridge.no VEK PR. 30.06.2011 North Bridge Management AS (Manager) har beregnet verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS RAPPORT 1. HALVÅR 2008 (IFRS - IAS 34) Halvårsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Regnskapsprinsipper Segmentinformasjon Avstemming egenkapital STOREBRAND EIENDOMSFOND AS HALVÅRSBERETNING FOR

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA ÅRSRAPPORT 2011 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Badehusgaten 41 nytt parkeringsanlegg sentralt plassert i et attraktivt kontor område i Stavanger sentrum. Dette er Fortin DnB NOR Eiendomsinvest I ASA er et

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer