Avgifts- og vederlagsregulativ for Kirkenes Havn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avgifts- og vederlagsregulativ for Kirkenes Havn"

Transkript

1 Avgifts- og vederlagsregulativ for Kirkenes Havn Gjeldene for 2011 Vedtatt av Havnestyret

2 Innhold 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER ANLØPSAVGIFT Sesongmessige avgifter KAIAVGIFT VAREAVGIFT OBLIGATORISKE VEDERLAG Vederlag for overliggende vare Avgift for skipsrenovasjon Opplagsgebyr Administrasjonsgebyr VEDERLAG FOR LEVERANSER OG TJENESTER Leveranse av elektrisk energi Leveranse av vann til skip Vederlag for fortøying og losskasting Vederlag for buksering og havnetjenester med Kraft Johanssen Sikkerhetsvederlag VEDERLAG FOR BRUK AV KAI OG KAIAREAL Terminalvederlag Vognvederlag Vederlag for lagring Leie av arbeidskraft Leie av test fasiliteter VEDERLAG FOR BRUK AV SJØOMRÅDER INNEN HAVNEDISTRIKTET Fartøy og plattformer Konstruksjoner Diverse operasjoner Flytekaier

3 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1.1 Formål og hjemmel Hele regulativet er en videreføring av regulativet fra 2010 og er gjort på bakgrunn av FKDs anbefaling i påvente av nye forskrifter skal være vedtatt. Regulativet for Kirkenes Havn er satt opp etter en forskrift iht. forvaltningslovens bestemmelser. Avgiftene skal, sammen med havnens øvrige inntekter, bringe til veie de midler havnen trenger til administrasjon, drift, vedlikehold samt gi økonomisk grunnlag for utbygging av havneanlegg, installasjoner m.v. Avgiftsregulativet er satt opp iht. forskrifter gitt ved kongelig resolusjon av 2. desember 1994 og av Fiskeridepartementet samme dag. Forskriftene er gitt i medhold av lov om havner og farvann av 8. juni og 24. De enkelte avgiftssatser fastsettes for kalenderåret av havnestyret i Sør-Varanger Kommune. Avgiftene skal ikke forhøyes i budsjettåret med mindre det oppstår vesentlig endrede forhold som kan føre til underskudd. I tillegg betales vederlag for andre tjenester som utføres av Kirkenes Havn. Vederlag kan endres i løpet av kalenderåret om vesentlige årsaker tilsier det. For vederlags- eller avgiftsområder som ikke omtales i dette avgiftsregulativet, avtales etter særskilt avtale. Alle priser i dette regulativet oppgis i norske kroner og eksklusiv merverdiavgift. Avgiftsregulativet indeks reguleres årlig eller annet hvert år der dette er praktisk administrativt formålstjenelig. Minimum faktureringsbeløp er satt til kr Avgiftsområde Havneavgiftene kreves opp i Kirkenes Havn, Sør-Varanger Havnedistrikt (Kommunens sjøområde). 1.3 Ankomst-/forhåndsmelding Fører av fartøy eller en representant for fartøyet skal gi forhåndsmelding til Kirkenes Havn før fartøyet anløpet havnedistriktet, minst 24 timer før ankomst. Forhåndsmeldingen gis fortrinnsvis pr. e-post eller telefaks. Endring eller kansellering av anløpet skal forhåndsmeldes på samme måte. E-post: Faks nr.: Straffeansvar Fartøy som unnlater å melde anløp til Kirkenes Havn ilegges en bot tilsvarende ti ganger anløpsavgiften for fartøyet. Jf. også Havne- og farvannsloven Beregning av fartøysavgifter Anløpsavgift og kaileie beregnes på grunnlag av fartøyets ytre mål, som sum av største lengde (L) og største bredde (B), multiplisert med sommer dypgående (D). Avgiftsgrunnlaget (G) finnes da av formelen: G = (L + B)D Fartøy med lengde over 20 meter skal alltid beregnes etter minimum 3 meter dypgående. Dersom fartøyets dimensjoner ikke går frem av målebrev, bestemmes G-verdien skjønnsmessig av Sør-Varanger Kommune, Havnevesenet. Havneavgifter for fartøy akkumuleres i henhold til skala fastsatt i forskrift av 2. desember 1994 nr. 1077, 5. 3

4 2. ANLØPSAVGIFT Anløpsavgift er skipets betaling for bruk av farleden og betales en gang pr. anløp i havnedistriktet. Ved gjentatte anløp innenfor ett og samme døgn, betales avgiften kun en gang pr. døgn. Døgnskillet inntrer ved midnatt. Følgende regulativ gjelder: Fartøysstørrelse Sats pr. G De første 500 G 1,50 De neste 500 G 4,00 De neste 500 G 10,00 Alt over 1500 G 15,00 Følgende spesielle bestemmelser gjelder: Avgift Minsteavgift for fartøy under 150 G 500,00 Sjøfly pr. landing. 200,00 Årlig avgift for fiskefartøy under 75 G, hjemmehørende i Sør-Varanger kommune 500,00 Årlig avgift for øvrige norske fiskefartøy under 75 G 800,00 Fartøy i rute med helårlig, daglig anløpsplan med passasjer fordring innrømmes inntil 75% rabatt på ovenstående satser. Havneadministrasjonen har fullmakt til å innrømme kostnadsbegrunnede rabatter for andre fartøy med faste anløp og for fartøy som i hovedsak benyttes innenfor havneområdet. Rabatt innrømmes ikke under minste avgift. Fritak for anløpsavgift: Følgende fartøy er fritatt for anløpsavgift i Kirkenes Havn og Sør-Varanger Havnedistrikt: a) Fartøy under 50 G hjemmehørende i Sør-Varanger kommune som ikke er fiskefartøy, når det ikke fører betalende passasjerer eller gods. b) Fartøy som anløper havnen kun for å ta om bord eller landsette los. c) Fartøy som anløper havnen på grunn av skade eller nødstilstand, når oppholdet ikke varer over 2 døgn og fartøyet herunder ikke laster eller losser eller tar om bord skipsfornødenheter eller passasjerer eller foretar mannskapsbytte. d) Fartøy som anløper havnen utelukkende for å sette i land syke, skipbrudne eller døde, under forutsetning av at oppholdet i havnen ikke varer lengre enn nødvendig for dette formål. e) Fartøy som deltar i offentlig ledet redningsaksjon eller søk. f) Orlogsfartøy. g) Bergingsfartøy under utførelse av berging. 2.1 Sesongmessige avgifter Isbryting foregår normalt mandag til fredag mellom klokken 08:00 og klokken 14:00 og mellom klokken 09:00 og 13:00 lørdager, søndager og helligdager. I den grad havneadministrasjonen finner det nødvendig kan det ved spesielle is-forhold foretas innskrenkninger i den normale perioden for isbryting. Isavgift oppkreves i Kirkenes Havnevesen, Sør-Varanger kommune i sesongen som løper fra 1. desember til 31. mars påfølgende år. Isavgiften er å forstå som en avgift som skal dekke isbrytingskostnader som havnen har og er skipets betaling for dets bruk av havnen og farvannet. 4

5 I Kirkenes Havn består beregningsgrunnlaget for isavgiften av to komponenter, isavgift for anløp og isavgift for varer som skipet laster og/eller losser Isavgift for anløp Med de unntak som er nevnt i dette kapittel skal alle fartøy som anløper Sør-Varanger Havnedistrikts avgiftsområde betale isavgift i perioden fra 1. desember til 31. mars etter følgende G-inndeling og satser: Fartøysstørrelse Sats pr. G Minstebeløp 530,00 Av fartøy mellom G 3,00 Av fartøy mellom G 4,00 Av fartøy over 2001 G 7,00 Fritak for isavgift for anløp: Følgende fartøy er fritatt for isavgift i Kirkenes Havn, Sør-Varanger Havnedistrikt: a) Norske fiskefartøy som har betalt årlig anløpsavgift til Kirkenes havnevesenet. b) Fartøy som er fritatt for anløpsavgift etter dette regulativs pkt 2a) - b) eller d) g). c) Norske bukserbåter i innenriks fart Isavgift for varer Med de unntak som er nevnt i dette kapittel skal alle varer som føres over kaianlegg og installasjoner i Sør- Varanger Havnedistrikt betale isavgift etter følgende satser i tidsrommet fra 1. desember til 31. mars. Isavgift for varer betales også for vare som føres over privat kai eller havneinnretning. Det innrømmes ikke rabatt på isavgift: Vareslag Tillegg til ordinær vareavgift Pr. tonn for vare med avgift i metrisk tonn, jfr. pkt. 4 1,50 kr For vare med enhetspris, jfr. pkt. 4 5,00 % Fritak for isavgift for varer: Vareslag som etter dette regulativet er fritatt for vareavgift er også fritatt for isavgift. 5

6 3. KAIAVGIFT Kaiavgift er skipets betaling for bruk av kaier som disponeres av Kirkenes Havn og svares pr. påbegynt døgn (liggetid). Døgnskillet inntrer 24 timer etter ankomst. Liggetiden regnes fra fartøyet legger til og inntil det går fra kai. Del av døgn på 6 timer eller mindre regnes for ½ døgn. Det betales dog alltid kaiavgift for minimum ett døgn. For fartøy, som etter instruks fra Kirkenes Havn må forhale fra kaien for å gi plass for annet fartøy og deretter legger til kaien igjen, regnes liggetiden som om fartøyet hele tiden har ligget ved kaien. Skifter et fartøy fra en plass til en annen på havnevesenets kaier uten i mellomtiden å ha vært utenom havnedistriktets grenser, blir liggetiden å beregne som om fartøyet hadde ligget ved kaien uten avbrytelse. Fartøy som ligger utenfor annet fartøy som er fortøyd ved kai belastes med full kaiavgift etter gjeldende satser. Følgende satser gjelder pr påbegynt døgn: Fartøysstørrelse Sats pr. G De første 300 G 3,00 De neste 700 G 5,00 De neste 1500 G 6,00 Alt over 2500 G 7,00 Følgende spesielle bestemmelser gjelder: For fartøy under 150 G, unntatt norske fiskefartøy under 75 G, beregnes en minsteavgift på 350 kr. For sjøfly som benytter pongtonger eller kaier betales en avgift på 130 kr pr. døgn. Lystfartøy under 50 G som ikke medfører eller tar om bord betalende passasjerer betaler 130 kr pr. døgn for tildelt fortøyningsplass ved Kirkenes Havns flytebrygger. Norske fiskefartøy under 75 G betaler 130 kr pr. døgn ved havnevesenets flytebrygger og kaianlegg. For oljerigg eller tilsvarende innstalasjoner som opptar deler eller hele kaia, beregnes avgift etter avtale. Havneadministrasjonen har fullmakt til å innrømme kostnadsbegrunnede rabatter. Fritak for kaileie: Følgende fartøy er fritatt for kaileie: a) Norske fiskefartøy som har betalt årlig anløpsavgift til Kirkenes Havn. b) Fartøy som er fritatt for anløpsavgift etter dette regulativs pkt 2b) eller d) f). c) Fartøy som er fritatt for anløpsavgift etter dette regulativs pkt 2a) når liggetid ved det enkelte anløp ikke overstiger ½ døgn. Fritaket gjelder ikke fartøy som driver handelsvirksomhet over kai, flytebrygge eller annen havneinnretning. 6

7 4. VAREAVGIFT Beregningsgrunnlag for vareavgift Vareavgift gjelder for alle varer som fraktes med skip til eller fra havnen, og som føres over kommunale kaier. Beregningsgrunnlaget for vare er dens vekt i metrisk tonn, dersom det ikke er oppgitt stykkpris. Volumgods regnes om til vektenhet hvor 1 m³ ikke er mindre enn ½ tonn. Vareavgiften dekker lagring av varer på kai, areal eller innretning som Kirkenes Havn eier eller disponerer i inntil 48 timer etter endt utlossing av fartøy, eller i inntil 48 timer før lasting av fartøyet tar til, søn- og helligdager samt offentlige høytidsdager ikke medregnet. For overliggende vare innkreves vederlag. Likt med vare regnes containere, paller eller annen lastbærer som har fulgt varen og skal fjernes av varemottaker eller sender. Laste-/lossemateriell og lastbærere som etter bruk blir hensatt på en slik måte at det er til hinder for annen havnerelatert virksomhet, kan flyttes eller fjernes for den avgiftspliktiges regning, også innenfor det tidsrom opplag på havnevesenets areal inngår i vareavgiften. Regulativ for varevederlag: Nr Varebenevnelse Kr Nr Varebenevnelse Kr 1 Korn 20,00 16 Natur- og kunstgjødsel 20,00 2 Poteter, friske og frosne grønnsaker 20,00 17 Kjemiske kullprodukter, tjære 20,00 3 Levende dyr 30,00 18 Kjemiske produkter unntatt pos ,00 4 Trevirke 20, Asfalt 6, Massevirke av tømmer 6,00 19 Cellulose og papiravfall 20, Skurtømmer 13,00 20 Maskiner og motorer 20,00 5 Animalsk og vegetabilsk råstoff f.eks 20,00 21 Bearbeidede metallvarer 20,00 agn, krabbe og oppdrettsfisk 22 Glass, glassvarer, keramiske 20, Frosne fiskeprodukter 40,00 produkt 5.2 Fiskeprodukt ilandført direkte fra 20,00 23 Lær, tekstiler, klær, div. bearbeidet 20,00 feltet vare 6 Næringsmidler og fôr 20,00 24 Diverse varer løse eller emballerte 30,00 7 Oljeholdige vekster, fett 20,00 25 Blandet last i container 30,00 8 Fast mineralsk brensel 20,00 26 Sloppvann 10,00 27 Motorkjøretøy 9 Råolje 20,00 med lengde inntil 5,5 meter 140,00/stk Petroleumsprodukter 10 20,00 28 Motorkjøretøy med lengde over 5,5 meter 255,00/stk 11 Jernmalm, jern- og stålavfall 20,00 29 Campingvogn/tilhenger med lasteevne inntil 1200 kg 80,00/stk 12 Ikke-jernholdige mineraler og avfall 20,00 30 Større ikke selvgående lastevogner/tilhengere 230,00/stk 12.1 Jord, sand og steinfraksjoner 6,00 31 Anleggsbrakker 420,00/stk 32 Båter -inntil 15 fot 390,00/stk 13 Metaller 20,00 -over 15 fot 780,00/stk 14 Sement, kalk, bearbeidet 33 Ferdighusmoduler Under 30 m³ 280,00/stk bygningsmateriale 20, m³ 500,00/stk 14.1 Sement i bulk 6, m³ 640,00/stk 15 Råmineraler, bearbeidede mineraler 20,00 Over 90 m³ 765,00/stk 7

8 Følgende spesielle bestemmelser gjelder: Minstebeløp pr faktureringstilfelle er 100 kr. Varer som overføres direkte fra ett fartøy til et annet, hvor det ene fartøy ligger ved kai, betaler vareavgift med en tredjedel av hva som er bestemt for varen ved førsel over kai. Varer som ilandføres fra fartøy, for deretter i ubearbeidet stand, å bli videreført med annet fartøy til annen norsk destinasjon, belastes bare med inngående avgift. Vareavgift av ankommende og avgående biler med hurtigruten der fører følger fartøyet som passasjer er 50 kr pr. kjøretøy. Tunglast og farlig last som krever spesielle arrangement i havnen, avgiftsberegnes etter særskilt avtale. Havneadministrasjonen har fullmakt til å innrømme kostnadsmessig begrunnede rabatter for partilaster på 500 tonn eller mer. Rabatten må ikke overstige 50 % av ovenstående regulativ. I tvilstilfeller fastsetter havneadministrasjonen hvilken varegruppe et vareparti tilhører. Fritak for vareavgift: Enkeltforsendelse under 100 kg, til en enkelt mottaker/adressat og fraktet som løst stykkgods. Passasjerers bagasje Postforsendelser Proviant, olje og andre skipsfornødenheter som innlastes til fartøyets eget behov Ballast Varer som på grunn av omstuing eller lignende grunner foreløpig losses for siden å innlastes i samme fartøy Tomme containere, paller og andre lastbærere som har vært i bruk eller skal brukes ved sjøverts transport av avgiftsbelagt vare til/fra Sør-Varanger Havnedistrikt. 8

9 5. OBLIGATORISKE VEDERLAG 5.1 Vederlag for overliggende vare For varer som blir hensatt på areal, kaianlegg eller andre havneinnretninger som eies eller disponeres av Kirkenes Havn ut over 48 timer før innlasting, eller forblir uavhentet ut over 48 timer etter utlossing, beregnes vederlag for overskytende tid, søn- og helligdager samt offentlige høytidsdager ikke medregnet. Vederlaget beregnes av største belagte areal i det tidsrom varen er overliggende på Havnevesenets område. Vederlag beregnes fra utløpet av den periode som er dekket av ordinær vareavgift, og til det tidspunkt arealet er ryddet av varemottaker eller utskiper. Påbegynt døgn regnes som helt døgn. For varer som etter dette regulativet er oppgitt med enhetspris, beregnes også enhetspris for overliggende vare. For overliggende vare på område som eies eller disponeres av Kirkenes Havn innkreves vederlag pr. døgn etter følgende takster: Varebenevnelse Vederlag pr. døgn Motorkjøretøy med lengde inntil 5,5 meter 30,00 Motorkjøretøy med lengde over 5,5 meter 62,00 Campingvogn/tilhenger med lasteevne inntil 1200 kg 30,00 Større ikke selvgående lastevogner/tilhengere 62,00 Anleggsbrakker 38,00 Båter inntil 6 meter 38,00 Ferdighusmoduler pr. 30 m³ 30,00 Pr. m² for vare med avgift i metrisk tonn, jfr. pkt 4 4,00 For tunglast og farlig last som krever spesielle arrangementer i havnen, beregnes nødvendige merkostnader i tillegg til ovenstående vederlag. Havneadministrasjonen har fullmakt til å innrømme rabatt for større partilast. Vederlaget dekker opplag på anvist areal. Sør-Varanger Havnevesen er uten ansvar for svinn, skader mv. som måtte bli påført varen. Vare som er hensatt uten Havnevesenets samtykke kan, i tillegg til vederlag, bli belastet med kostnader ved flytting eller bort transportering, når dette er nødvendig for en effektiv utnyttelse av havnekapasiteten. Vare som ikke er hentet innen 3 måneder kan selges av Sør-Varanger Havnevesen. Varer som ikke gir sikkerhet for påløpne omkostninger, eller som er lett utsatt for å bli bedervet eller kan foranledige skade, kan destrueres eller selges før det har gått 3 måneder. 5.2 Avgift for skipsrenovasjon I henhold til Forskrift om begrensning av forurensing (FOR nr 391), kapittel 20 har Kirkenes Havn etablert mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip som anløper havnedistriktet. Gebyr for søppel skal betales av alle fartøy som anløper havnedistriktet med kaibesøk, uavhengig om det leveres søppel fra skipet til avfallsordningen. Det skal oppgis avfallsmengde og -type i anløpsmeldingen forut for anløpet jfr. forskriftens 7. Oljeavfall, lasterester og kloakk: Havnevesenets trafikkontor vil, på forespørsel, formidle kontakt med firma som kan motta oljeavfall, lasterester og kloakk fra skip. For at disse avfallfraksjoner skal kunne mottas må fartøyet ha overholdt meldeplikten beskrevet i forskriftens 7. Gebyr for dette beregnes i hvert enkelt tilfelle av mengde som leveres, samt leveringstidspunkt. Gebyret oppkreves av havnevesenet eller den som er bemyndiget. 9

10 Søppel: Søppel (med søppel menes vanlig forbruksavfall) leveres i avfallscontainere som er plassert på hver enkelt kai. Farlig avfall skal kun plasseres etter anvisning fra renovatør. Vederlagets størrelse: For hvert anløp: 7 kr per person om bord ved ankomst. Minste avfallsgebyr er 200 kr per anløp. For fartøy som ligger ved kai utover 1 døgn: 2,80 kr per person om bord, for perioder av 1 døgn. Oljerester, lasterester, kloakk, annet søppel og spesialavfall: Pris på forespørsel. Tilleggsgebyr for søppel utover mengde som anses rimelig: 600 kr pr. m³. Spesielle bestemmelser og fritak: Fradrag av gebyr gis dersom forhold etter 11 tilsier dette, og etter søknad. Bortfall av gebyr kan skje etter søknad til havneadministrasjonen, med begrunnelse i forskriften. Fiskefartøy som betaler helårig anløpsavgift, samt fritidsbåter, omfattes ikke av ordningen og skal ikke betale gebyr. Gebyr for søppel beregnes på grunnlag av antall personer om bord ved ankomst (besetningsmedlemmer pluss passasjerer). Fartøy som har status som langtidsligger, betaler spesiell avgift etter avtale med havnevesenet. Fartøy som ønsker å levere større mengder en hva som anses som rimelig i forhold til skipets størrelse, normale drift og seilingstid siden forrige anløpshavn kan bli ilagt tilleggsgebyr. Tilleggsgebyr kan også innkreves dersom fartøyet ikke har overholdt meldeplikten beskrevet i forskriftens 7, samt hensatt avfall på kaier uten å ha fått tillatelse til dette. 5.3 Opplagsgebyr Fartøy som innvilges opplagsstatus betaler gebyr som dekker havnevesenets påløpne administrasjonskostnader. Vederlaget er 500 kr per måned, regnet fra dato opplagsstatus blir innvilget. 5.4 Administrasjonsgebyr Utstedelse av enkle bekreftelser, attester og lignende dokumenter belastes med et administrasjonsgebyr på 500 kr per dokument. For behandling av søknader om tillateleser innenfor havnevesenets ansvarsområde belastes et saksbehandlingsgebyr på 700 kr pr tilfelle. Tilsvarende gebyr påløper også for alle saker som krever avgjørelse i havnestyret. Hastebehandling av saker belastes med et hastegebyr på 50% av vederlagets størrelse. 10

11 6. VEDERLAG FOR LEVERANSER OG TJENESTER 6.1 Leveranse av elektrisk energi For uttak av elektrisk energi fra Kirkenes Havns strømforsyning beregnes vederlag for til- og frakobling i tillegg til det registrerte forbruk. Ved lagring av kjøle- og frysecontainere kommer eventuelt vederlag for overliggende vare i tillegg. Priser for til- og frakobling er etter regning, forbruk regnes etter Havnevesenets kostnader med tillegg på 50 øre per kwh. 6.2 Leveranse av vann til skip For leveranse av vann fra Kirkenes Havns anlegg beregnes vederlag for til- og frakobling i tillegg til vann regnet i metrisk tonn. Vannet leveres med en kapasitet på 20 tonn/time. Fartøy som laster vann med lavere kapasitet blir belastet med ekstra medgått tid etter det kommunale lønnsregulativ. Tjeneste/vare Enhet Vederlag Til- og frakobling Kirkenes mandag-fredag Pr. gang 350,00 Til- og frakobling Jakobsnes mandag-fredag Pr. gang 670,00 Vann Pr. tonn 18,00 Levert vannmengde beregnes minimum til 25 tonn. Følgende spesielle bestemmelser gjelder: Havneadministrasjonen kan inngå avtale med rutegående fartøy om at disse selv foretar til- og frakobling med egen slange, og at det bare skal betales vederlag for vannmengde. For til- eller frakobling mandag - fredag , lørdag, søn- og helligdager samt offentlige høytidsdager beregnes et tillegg på 100 %. Ved temperaturer lavere enn 15 C leveres vann bare etter særskilt avtale. 6.3 Vederlag for fortøying og losskasting Vederlaget beregnes som personellbehov i forhold til fartøyets lengde, etter følgende tabeller: Fartøylengde Personell Tidspunkt Pr. mann Inntil 60 m 1 mann Mandag-fredag , m 2 mann Mandag-fredag , m 3 mann Mandag -fredag , m 4 mann Lør-, søn-, hellig- og høytidsdager 940,00 Følgende spesielle bestemmelser gjelder: For større fartøy fastsettes personellbehovet etter vurdering i det enkelte tilfelle. Fortøyning og losskasting vinterhalvåret skal foregå med minst to mann uansett båtens størrelse. Havnevesenet eller de havnevesenet har bemyndiget foretar fortøyning ved egne kaianlegg. Ventetid etter tilsigelsestidspunkt belastes med 50 % av ovenstående takster pr. påbegynt time. Likeså belastes det for 2 timer i oppmøtetid for fortøyning utenom ordinær arbeidstid. Vederlaget gjelder bare Kirkenes havn. Fortøynings- og losskastingstjenester utenfor Kirkenes havn betales etter særskilt avtale. 11

12 6.4 Vederlag for buksering og havnetjenester med Kraft Johanssen Vederlag for leie (inkl. mannskap): Tjenestetype Pr. time Buksering mandag-fredag ,00 Buksering mandag-fredag ,00 Buksering lør-, søn-, hellig- og høytidsdager 11500,00 Stand by. Mandag-fredag ,00 Stand by, mandag-fredag ,00 Stand by, lør-, søn-, hellig- og høytidsdager 6045,00 Klargjøring/oppstart for hvert oppdrag 3500,00 Hvert oppdrag faktureres minimum med klargjøring/oppstart + 1 time. Hver påbegynte time regnes som 1 time. Fartøyet kan også leies til andre oppdrag etter særskilt avtale med havneadministrasjonen. 6.5 Sikkerhetsvederlag Jfr. Forskrift nr 825, Forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger mv. Sikkerhetsvederlag er fartøyets betaling for dekning av kostnader til investeringer og drift av sikkerhetstiltak og terrorberedskap i havna. Havneadministrasjonen kan fastsette måneds- eller årsvederlag. Havneadministrasjonen kan også fastsette rabattordninger for langtidsanløp Regulativ for sikkerhetsvederlag Offentlige kaier: Alle skip som anløper en ISPS- godkjent havneterminal skal betale ISPS-vederlag. Cruisskip 10 kr per person skipet er sertifisert for (passasjer og mannskap) Alle andre skip 30 % av fartøyets kaiavgift Kostnader som påløper ved heving av sikkerhetsnivå eller etter spesielle behov dekkes etter faktiske kostnader. ( eks. vakthold ved anløp av cruiseskip, klarering av terminert område) Utstedelse av ID- kort /adgangskort m.m. til kjøre- og gangporter belastes etter faktiske kostnader og administrasjonsgebyr. Gebyrer Utstedelse ID-kort /adgangskort/ kr. 300,- Gyldighet 2 år Utstedelse adgangskort gjest kr. 250,- Gyldighet 2 år Utstedelse adgangskort kjøretøy kr. 150,- Gyldighet 1 år Utstedelse adgangskort kjøretøy, gjest kr. 150,- Gyldighet 1 å Fritak for sikkerhetsvederlag: All innenriks rutegående trafikk av ikke ISPS fartøy med passasjer fordring er fritatt for ISPS vederlag. 12

13 7. VEDERLAG FOR BRUK AV KAI OG KAIAREAL Beregningsgrunnlag: Ekspedisjon/omlasting av biler, trailere og tilhengere på havneområdet med varer som ikke er kommet med eller som ikke skal gå med fartøy, er avhengig av tillatelse fra Kirkenes Havn. Tillatelsen gis til vedkommende ekspeditør eller representant for mottaker. Denne må som et vilkår for tillatelsen oppkreve godsavgift av omlastede varer og vognavgift av transportmidlet. Eller sørge for at oppgave over transportmidlets art og registreringsnummer, mottaker/avsender, samt varenes vekt/volum sendes Kirkenes Havn minst en gang hver måned. Kirkenes Havn har anledning til å trekke en gitt tillatelse til ovenfor nevnte bruk av havnens område tilbake, hvis de anførte betingelsene ikke overholdes eller at trafikkforholdene skulle tilsi dette. 7.1 Terminalvederlag Varer som transporteres landverts og hvor havnens arealer med tilknyttede innretninger benyttes til på-, av-, og/eller omlasting skal betale et vederlag etter de samme satser og regler som bestemt for vareavgiften. Fritatt for dette vederlag er varer som belastes med ordinær vareavgift. 7.2 Vognvederlag Alle godstransporterende kjøretøy, som bruker Kirkenes Havns veger eller arealer i havneområdet skal betale vognvederlag på kr 100,- pr. døgn. Dette gjelder også for tilhengere m.v. Fritatt for vognvederlag er de som transportere varer som belastes ordinær vareavgift, som etter nærmere avtale er gitt fritak for dette, samt kjøretøy under 3,5 tonn. Kjøretøy som parkerer på festede arealer betaler kun ett vederlag per innkjøring, selv om oppholdet strekker seg over flere døgn. Dersom det parkeres utenfor festeområdet betales i tillegg kr 100 kr i parkeringsgebyr per døgn. For bedrifter på festede arealer kan en inngå en avtale for egne biler som går i nærdistribusjon. Kjøretøy med slik avtale betaler 2500 kr pr. bil per år, med rett til ubegrenset kjøring. Slik avtale inkluderer ikke parkering på Kirkenes Havn sitt område. Parkering skal skje på anviste plasser. Dersom parkering skjer utenom anviste plasser på Kirkenes Havn sine arealer ilegges et ekstra gebyr på 150 kr. pr. døgn 13

14 7.3 Vederlag for lagring Containerstørrelse Sats pr døgn Container 10 fot 28,00 Container 20 fot 50,00 Container 40 fot 86,00 Uteareal Sats pr m 2 /mnd Opparbeidet lagerareal 80,00 Normal lagerareal 25, Leie av arbeidskraft Ordinær timelønn 475,00 Overtid 50 % 660,00 Overtid 100 % 770, Leie av test fasiliteter Kirkenes Havn har to 100 tonns testpullerter på land ved Dypvannskaia. All bruk av testpullerter skal foregå ihht Veritas eller tilsvarende klasseselskapets normer og sikkerhetskrav, og avtales på forhånd med havneadministrasjonen. Leiepris pr. test pr. pullert kr ,- 14

15 8. VEDERLAG FOR BRUK AV SJØOMRÅDER INNEN HAVNEDISTRIKTET 8.1 Fartøy og plattformer Fartøy som ankrer på reden med ett anker betaler 10 % av kaileien iht. regulativet. Minstepris: 100 kr pr døgn. Anløpsavgift iht. punkt. 2 kommer i tillegg. Fartøy, plattformer og andre konstruksjoner som setter ut mer enn ett anker i farvannet, betaler i tillegg 300 kr pr. anker pr. døgn eller deler av døgn. Anløpsavgift iht. punkt 2 kommer i tillegg. Satsene kan fravikes dersom konkurransemessige eller andre hensyn skulle tilsi det. Dette må avtales på forhånd før anløpet finner sted. Fartøy som foretar omlasting betaler vederlag etter nærmere avtale i det enkelte tilfelle. 8.2 Konstruksjoner For konstruksjoner som losses, lastes eller transporteres innen havnedistriktet betaler eier et vederlag for bruk av sjøområdet på 7 kr pr. tonn. Alternativt kan det inngås nærmere avtale i det enkelte tilfelle. 8.3 Diverse operasjoner For operasjoner/arbeid som legger beslag på større sjøarealer i havnedistriktet betaler operatøren vederlag etter nærmere avtale i det enkelte tilfelle. Dersom det ikke er inngått slik avtale, fastsetter Kirkenes Havn skjønnsmessig vederlaget. 8.4 Flytekaier Vederlag for flytekaier som brukes til anløp og/eller opplag av fartøy er kr pr år. 15

Vedlegg 5 til FORSKRIFT OG PRISREGULATIV

Vedlegg 5 til FORSKRIFT OG PRISREGULATIV Vedlegg 5 til FORSKRIFT OG PRISREGULATIV for bruk av Kirkenes havnevesens kaianlegg, landareal og tjenester og Sør-Varanger kommunes sjøareal 2012 Vedtatt i Sør-Varanger Havnestyre den xx.yy.2011 under

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN

AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN Gjeldende fra 01.01.08 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1. GENERELLE BESTEMMELSER 5 1.1 Hjemmel 5 1.2 Formål 5 1.3 Avgiftsområdet 5 1.4 Avgiftsarter 6 1.5 Tjenester og vederlag

Detaljer

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10. Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2013 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 023/12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt....1 2. Anløpsavgift...1

Detaljer

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 R e g u l a t i v 2 0 1 5 R e g u l a t i v 2 0 1 4 R e g u l a t i v 2 0 1 4 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

KVINESDAL HAVNEVESEN

KVINESDAL HAVNEVESEN KVINESDAL HAVNEVESEN FORSKRIFT OM HAVNEAVGIFTER Avgiftsområdet er Kvinesdal havnedistrikt Forskrifter vedtatt av Kvinesdal kommunestyre den 1.2.1995 Avgifter sist vedtatt den 15.12.2010, sak K-82/10 1

Detaljer

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Prisregulativet er vedtatt i Kvænangen kommunestyre den 26.04.2017. SAK 28/17 1 1. ALMINNELIGE REGULATIV BESTEMMELSER 1.1 Formål Havneavgiftene

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. mars 2012

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. mars 2012 Priser for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 2 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 2 3.2

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT 2005 Vedtatt av havnestyret 09.11.2004 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Havøysund havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift

Detaljer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt av Fiskeridepartementet

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT 2012 Vedtatt av havnestyret 30.11.2010 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Måsøy havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift av 2. desember

Detaljer

SANDEFJORD HAVNEVESEN

SANDEFJORD HAVNEVESEN SANDEFJORD HAVNEVESEN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT. PRISLISTE MED VILKÅR GJELDENDE FOR SANDEFJORD KOMMUNES SJØOMRÅDER - ÅR 2014. Ny havnelov er iverksatt fra og med 1. januar 2010. Loven innebærer, med unntak

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014 er for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 1 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 1 3.2 Vederlag

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift

Forskrift om anløpsavgift Forskrift om anløpsavgift GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2016 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 19.12.2015 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 1 Generelle bestemmelser 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie

Detaljer

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN Holmestrand Kommune Innholdsfortegnelse GENERELLE BESTEMMELSER... 2 KAIVEDERLAG... 2 VAREVEDERLAG... 3 PASSASJERVEDERLAG... 3 LAGRINGSVEDERLAG... 3 ISPS GEBYR... 4 GEBYR

Detaljer

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014 ,H Farsund Havnevesen Farsund Havnevesen avnevesenet 2014 Gjeldende fra 1/1 2014 Veiledende Priser Alle priser i denne prisliste er ekskl. mva dersom intet annet er spesifisert. Innhold: 1. Anløpsavgift

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN

AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN 2009 Vedtatt i kommunestyret 22.12.2008 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Skjervøy havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i følgende lover og forskrifter:

Detaljer

«HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn 2018

«HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn 2018 Strandgaten 2 Postboks 117 4379 EGERSUND Telefon: E-post: Hjemmeside: +47 51 46 32 80 post@egersund.havn.no www.enhkf.no «HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2015

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2015 er for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 1 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 1 3.2 Vederlag

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2012

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2012 Loppa Havn KF 9550 Øksfjord Vedtatt i Loppa kommunestyre i sak 76/11 den 13.12.2011 Des.2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel... 3 1.3 Straffeansvar...

Detaljer

Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017

Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017 Strandgaten 2 Postboks 117 4379 EGERSUND Telefon: E-post: Hjemmeside: +47 51 46 32 80 post@egersund.havn.no www.enhkf.no Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017 Fastsatt i medhold av Lov om havner

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN Vår ref.: Saksnr.: 15/3574/5 Saksbehandler: Gade-Lundlie, Eivind Dato: 17.12.2015 Telefonnr.: 78 97 74 4378 97 75 89 Epostadresse saksbehandler: eivind.gade-lundlie@sor-varanger.kommune.no

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av Harstad Havn. Del 3. Prisliste. Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19

Priser og vilkår for bruk av Harstad Havn. Del 3. Prisliste. Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19 Del 3. Prisliste Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19 3.1 Generelt Dette heftet angir prisene i Harstad Havn KF. For informasjon rundt betingelsene for prisene og unntak, se Forretningsbetingelser.

Detaljer

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag Prisavslag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2014 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 12.12.2012 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

Priser. for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF

Priser. for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF er for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2016 Innhold 1. Generelt...3 2. Anløpsavgift...3 3. Bruk av infrastruktur...3 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift...

Detaljer

Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018

Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018 Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018 Forskrift og regulativ for år 2018 formelt godkjent av Nesna kommunestyre. Behandlet i formannskapet den 29.11.2017 og i kommunestyret den 13.12.2017. Side

Detaljer

HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011

HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011 HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011 Mosjøen Havn KF Havnegata 54 8663 Mosjøen Alle priser er ekskl. mva dersom

Detaljer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017.

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017. Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017. Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015 Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 www.loppa.kommune.no Dra på Lopphavet et hav av muligheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser...3 1.1 Formål...3 1.2 Hjemmel...3

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FRITAK FOR ANLØPSAVGIFT 3 3. KAILEIE 4 3.1

Detaljer

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV SANDNES HAVN PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Sandnes Havn. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 1 Rådmannens forslag til Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 2 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE KAIER I KVALSUND KOMMUNE DATERT 14.11.2012. A. REGLEMENT FOR FORTØYNING VED KOMMUNALE

Detaljer

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

Foretningsbetingelser

Foretningsbetingelser Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Foretningsbetingelser Sortland Havn KF Gjelder fra 16.10.12 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 22/12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser......1

Detaljer

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 1 Generelle bestemmelser 1.1 Pris, tilbud, betaling. 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag 3 Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Anløpsavgift

Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Anløpsavgift Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Anløpsavgift NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS, ANLØPSAVGIFT, gjeldende fra 01.01.2011. Informasjon. Nordkapp og Porsanger Havn IKS 3 1. Bakgrunn 3 2.

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2016 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS

Nordkapp og Porsanger Havn IKS Nordkapp og Porsanger Havn IKS The port of North Cape You have not travelled, not seen the north, before you been at North Cape Avgiftsregulativ År 2010 Foto Vedtatt av havnestyret i Nordkapp og Porsanger

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE 2011 ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2011 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Gjeldende fra 01.01. 2015 Anbefalt av Vestvågøy havnestyret 14.11.2014 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyret 09.12.2014 Vestvågøy Havnevesen Pb. 203, 8370 Leknes

Detaljer

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune.

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune. VEDLEGG 2 MANDAL HAVN KF KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014 VEDERLAGSOMRÅDE er Mandal kommunes sjøareal og offentlige havnearealer i Mandal kommune. Vederlagene er vedtatt av Mandal havnestyre 14.10.2013,

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

FOR. Gjeldende fra: 01.01.2015 BERLEVÅG HAVN KF

FOR. Gjeldende fra: 01.01.2015 BERLEVÅG HAVN KF 1 FOR Gjeldende fra: 01.01.2015 Vedtatt i Berlevåg kommunestyret 19.06.2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INFORMASJON..3 2. GENERELLE BESTEMMELSER...4 a. Straffeansvar.. 4 3. FARTØYSAVGIFTER...4 a. Anløpsavgift

Detaljer

Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016

Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016 Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1.0 AVGIFTSREGULATIV OG VEDERLAGSSATSER I LYNGDAL HAVNEDISTRIKT...

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Veiledende Piser 1 INFORMASJON Nordkapp og Porsanger Havn IKS Postboks 444 9751Honningsvåg. Internettadresse. NPH IKS Havna@nordkapp.kommune.no Havnefogd:

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune 1 Innledende bestemmelser 1.1 Hjemmel Anløpsavgift er fastsatt i henhold til lov 2009 04 17 nr. 19: Lov om havner og farvann (Havne

Detaljer

Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune

Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune 2017 Gjeldende fra 01.01. 2017 Anbefalt av Vestvågøy havnestyre 22.11.2017 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre 12.12.2016 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FARTØY I ANNEN BRUK 4 2.5 FRAKTFARTØY 4

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT

FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT Lødingen Havn KF Vedtatt av havnestyret den 8. mai 2014. Gjeldene fra 1. juni 2014 1 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1.1 MÅLSETTING Målsettingen

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Gjelder fra 1. januar 2015 Vedtatt av Moss havnestyre 15.10.2014 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 01/2018

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 01/2018 Forretningsbetingelser Longyearbyen havn Foto: Albert Henry Hansen Svalbard Museum (ca 1953-1954) Innhold 1. Generelle bestemmelser 2. Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 3. Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn

Prisliste for bruk av Moss Havn Prisliste for bruk av Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2012 Vedtatt av Moss havnestyre 26.10.2011 Prisliste for bruk av Moss havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT...... 3

Detaljer

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 2014 ER Larvik Havn KF LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 www.larvik.havn.no ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Moss havnestyre 20.11.2013 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Flekkefjord Havnevesen Havneregulativ

Flekkefjord Havnevesen Havneregulativ Flekkefjord Havnevesen Havneregulativ 2017 Avgiftsregulativ og vederlagssatser i Flekkefjord havnedistrikt 2017 Side 1 AVGIFTSREGULATIV OG VEDERLAGSSATSER I FLEKKEFJORD HAVNEDISTRIKT Avgiftsregulativet

Detaljer

PRISLISTE. Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11

PRISLISTE. Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11 Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11 Innhold Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva.... 4 1. KAIVEDERLAG:... 4 2. VAREVEDERLAG:... 4 3. VEDERLAG FOR OVERLIGGENDE VARER:... 5 4. PASSASJERVEDERLAG...

Detaljer

HERØY KOMMUNE HAVNEREGULATIV. Vedtatt i Kommunestyret

HERØY KOMMUNE HAVNEREGULATIV. Vedtatt i Kommunestyret HERØY KOMMUNE HAVNEREGULATIV 2018 Vedtatt i Kommunestyret 19.12.2017 Innhold LOVERK... 2 GENERELT... 2 ANLØPSAVGIFT... 3 KAIVEDERLAG... 5 VAREVEDERLAG... 6 VEDERLAG FOR OPPLAG AV VARER... 7 VOGNVEDERLAG...

Detaljer

Tromsø Havn KF. Miljøvennlig avfallshåndtering fra fartøy

Tromsø Havn KF. Miljøvennlig avfallshåndtering fra fartøy Tromsø Havn KF Miljøvennlig avfallshåndtering fra fartøy Innhold 1. Hvor og hvordan levere avfall... 1 1.1 Systembeskrivelse... 1 2. Meldeplikt... 1 3. Gebyr... 2 3.1 Gebyrsystem... 2 3.2 Fartøy som ikke

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune

Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune Vedtatt av Lurøy kommunestyre i sak 77/14 Justerte satser for 2017 i sak 73/16 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE 1. Orientering om prissystemet 1.1 Lovregulert avgift Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Etne kommune sjøområde. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

Priser for bruk av HARSTAD HAVN

Priser for bruk av HARSTAD HAVN Priser for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12 VHF Kanal 12/16 E-post havnevakt E-post Hjemmeside havnevakta@harstad.kommune.no harstadhavn@harstad.kommune.no

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV 2013

AVGIFTSREGULATIV 2013 AVGIFTSREGULATIV 2013 Vedtatt i Havnestyret PS sak 8/12 Den 28.11.2012 Gjeldende fra 01.01.2013 Innhold 1. GENERELLE BESTEMMELSER...2 STRAFFEANSVAR...2 2. FARTØYSAVGIFTER...3 23 A ANLØPSAVGIFT...3 FRITAKELSE

Detaljer

FORRETNINGS- BETINGELSER

FORRETNINGS- BETINGELSER FORRETNINGS- BETINGELSER 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med tilhørende

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR 2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR NTH-R IKS 01.01.2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Innledende bestemmelser 1-1. Hjemmel Lov av 17. 04. 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. (havne-

Detaljer

Halden havn kan frita andre fartøy enn de som er nevnt i andre ledd fra plikten til å betale anløpsavgift.

Halden havn kan frita andre fartøy enn de som er nevnt i andre ledd fra plikten til å betale anløpsavgift. 1.FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 18.12.2016 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

Lopp"n;;ffdistrikt. Avgiftsregulativ. Loppa kommune. www.loppa.kommune.no. Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00

Loppn;;ffdistrikt. Avgiftsregulativ. Loppa kommune. www.loppa.kommune.no. Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 Loppa kommune Parkveien 1-3 90 Øksfjord Tel. 8 30 00 www.loppa.kommune.no Avgiftsregulativ Lopp"n;;ffdistrikt Dra pä Lopp havet - et hav av rnuliqheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE l. Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Forskrift om HAVNEAVGIFTER. for BERGEN OG OMLAND HAVNEDISTRIKT. for perioden

Forskrift om HAVNEAVGIFTER. for BERGEN OG OMLAND HAVNEDISTRIKT. for perioden HØRINGSFORSLAG Vedtatt i havnerådet 20.12.2006 Godkjent i havnestyret 08.12.2006 Forskrift om HAVNEAVGIFTER for BERGEN OG OMLAND HAVNEDISTRIKT for perioden 01.01-31.12. 20087 gitt i medhold av lov om havner

Detaljer

Avgift- og prisliste for Egersund Havn for 2015. i medhold av havne- og farvannsloven av 17. april 2009

Avgift- og prisliste for Egersund Havn for 2015. i medhold av havne- og farvannsloven av 17. april 2009 Egersund Havn Vakttelefon 51 46 32 80 Havnebygget, Postboks 117, Havnekontor 51 46 32 80 4379 EGERSUND. Telefax 51 46 32 81 Avgift- og prisliste for Egersund Havn for 2015 i medhold av havne- og farvannsloven

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12/mob 957 73 644 VHF Kanal 12/16 E-post E-post havnevakt Hjemmeside harstadhavn@harstad.kommune.no havnevakta@harstad.kommune.no

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON... 4 Del 1... 5 1.1. Bakgrunn... 6 1.2. Generelle bestemmelser... 6 1.2.1 Formål og hjemmel... 6 1.2.2 Straffeansvar... 6 1.2.3 Merverdiavgift... 6

Detaljer

PRISER. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Hammerfest Havn KF.

PRISER. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Hammerfest Havn KF. PRISER For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av. Gyldig fra 1. januar 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Generelt... 2 2.0 Anløpsavgift og kaivederlag... 3 Anløpsavgift:... 3 Kaivederlag:... 3 2.1

Detaljer

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn DEL DOKUMENT III Prisliste PRISER OG VILKÅR FOR 2014 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 15 Prisliste for ÅRH 2014 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens

Detaljer

Priser og forretningsvilkår for 2015

Priser og forretningsvilkår for 2015 1 Ø K S N E S H A V N E V E S E N K F H A V N E G T. 7, 8 4 3 0 M Y R E T l f. 7 6 1 3 4 0 3 5 / 9 5 1 5 3 8 7 2 F a x. 7 6 1 3 4 5 2 5 E. p o s t : h a v n e k o n t o r e t @ o k s n e s. k o m m u n

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den 09.12.15 Godkjent av kommunestyret den 16.12.15 Mosjøen Havn KF Havnegata 54 8663 Mosjøen INNHOLD Kapittel 1: GENERELLE

Detaljer

Havneregulativ. Beregningsgrunnlag for skipsavgift og de forskjellige vederlag :

Havneregulativ. Beregningsgrunnlag for skipsavgift og de forskjellige vederlag : Havneregulativ Formål: Havneavgiftene skal sammen med havnens øvrige inntekter bringe til veie de midler havnen trenger til administrasjon, drift, lovpålagte oppgaver, vedlikehold og nødvendig utbygging

Detaljer

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Balsfjord kommune Bergneset Havn 2016 Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser for Bergneset Havn og Balsfjord kommunes sjøområde Del 1 Balsfjord kommune 01.01.2016 Innhold 1. GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN KF

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN KF PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN KF 2018 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven),

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift i Loppa kommune sitt sjøområde

Forskrift om anløpsavgift i Loppa kommune sitt sjøområde LOPPA KOMMUNE Forskrift om anløpsavgift i Loppa kommune sitt sjøområde Hjemmel: Fastsatt av Loppa kommune (møtedato) med hjemmel i FOR 2010-12 20 nr 1762: Forskrift om kommunenes beregning og innkreving

Detaljer

FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I VÅGAN KOMMUNES HAVNER OG SJØOMRÅDE FOR 2018

FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I VÅGAN KOMMUNES HAVNER OG SJØOMRÅDE FOR 2018 Vågan Havnevesen KF Postboks 121, 8301 Svolvær Tlf: 76067990/vaganhavn@vagan.kommune.no www.vaganhavn.no FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I VÅGAN KOMMUNES HAVNER

Detaljer

FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I FLAKSTAD KOMMUNES HAVNER OG SJØOMRÅDE

FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I FLAKSTAD KOMMUNES HAVNER OG SJØOMRÅDE FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I FLAKSTAD KOMMUNES HAVNER OG SJØOMRÅDE Jf. Havne- og farvannsloven av 19. april 2009 25 og 42 FLAKSTAD KOMMUNE Vedtatt av Flakstad

Detaljer

Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik:

Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik: I Generellebestemmelser. Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik: 1. Lov om havnerog farvannav 17.april 2009, nr. 19. 2. Forskrift av 15. desember2009fastsattav

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 Side 1 av 9 INNHOLD INNHOLD... 2 KAP. A GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 HJEMMEL 3 1.2 AVGIFTSOMRÅDE 3 1.3 MERVERDIAVGIFT 3 1.4 OPPLYSNINGSPLIKT 4 1.5 MELDEPLIKT, UTENLANDSKE

Detaljer

PRISLISTE 2014. Side 1

PRISLISTE 2014. Side 1 PRISLISTE 2014 Side 1 Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva. Informasjon om betingelser i Bodø havns forretningsbetingelser 1. KAIVEDERLAG: Intervall BT Vederlag sats * Totalt pr intervall Akkumulert

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12 VHF Kanal 12/16 E-post havnevakt E-post Hjemmeside havnevakta@harstad.kommune.no harstadhavn@harstad.kommune.no

Detaljer

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Lyngen kommune Regulativ for havner og sjøarealer 2017 Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser for kommunale havner og sjøarealer Del 1 Lyngen kommune 01.01.2017 1. Innhold GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kirkenes havnevesen. Havneregulativ 2015

Sør-Varanger kommune Kirkenes havnevesen. Havneregulativ 2015 Sør-Varanger kommune Kirkenes havnevesen Havneregulativ 2015 Der gigantene møtes Kirkenes havnevesen Havneregulativ 2015 vedtatt 10.02.2015 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 5 1.1 Formål... 5

Detaljer

PRISLISTE 2015. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN. Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.

PRISLISTE 2015. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN. Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. PRISLISTE 2015 For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. Foto: Petter Solheim INNHOLD Priser for bruk av BOHs infrastruktur

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN KF

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN KF PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN KF 2017 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven),

Detaljer

ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH)

ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH) ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH) HAVNEREGULATIV Vederlag Gebyrer Salg av varer og tjenester Utleie av utstyr og personell GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 Administrasjonens forslag Vedtatt i havnestyret 2.12.2014

Detaljer

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS. Anløpsavgift og Veiledende Priser 2011

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS. Anløpsavgift og Veiledende Priser 2011 ,H STAVANGERREGIONEN HAVN IKS Anløpsavgift og Veiledende Priser 2011 Informasjon... 3 1. Bakgrunn... 3 2. Prispolitikk... 3 3. Anløpsavgift... 4 3.1 Formål og hjemmel... 4 3.2 Straffeansvar... 4 3.3 Ankomstmelding/forhåndsmelding...

Detaljer

FORSKRIFT OG PRISREGULATIV

FORSKRIFT OG PRISREGULATIV FORSKRIFT OG PRISREGULATIV for bruk av Kirkenes havnevesens kaianlegg, landareal og tjenester og Sør-Varanger kommunes sjøareal 2012 Vedtatt i Sør-Varanger Havnestyre den xx.yy.2011 under sak 11/zz Kirkenes

Detaljer

Avgiftsregulativ og forskriftsoversikt for Namsos Havn gjeldene fra 01.01.2015

Avgiftsregulativ og forskriftsoversikt for Namsos Havn gjeldene fra 01.01.2015 2015 Avgiftsregulativ og forskriftsoversikt for Namsos Havn gjeldene fra 01.01.2015 Vedtatt av Namsos kommunestyre.. Avgiftene oppkreves i kommunens havne og sjøområder. I N N H O L D S F O R T E G N E

Detaljer

Saknsnr Utvalg 2lt5 49n5

Saknsnr Utvalg 2lt5 49n5 LOPPA KOMMUNE Driftsavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 2.09.201s 20118-01 Olav Henning Trondal olav.h. trondal@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 2lt 49n Loppa Havneutvalg Kommunestyre Avgiftsregulativ

Detaljer