AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN"

Transkript

1 AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN Gjeldende fra

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1. GENERELLE BESTEMMELSER Hjemmel Formål Avgiftsområdet Avgiftsarter Tjenester og vederlag Beregningsgrunnlag for fartøyavhengige avgifter Beregningsgrunnlag for vareavhengige avgifter Merverdiavgift Regulering av satser og takster Innkreving Rabatter og avgiftsnedsettelse Straffeansvar Ikrafttreden og overgangsbestemmelse 8 2. HELÅRLIGE FARTØYSAVGIFTER Anløpsavgift Regulativ for anløpsavgift Anløpsavgiftens omfang Fritak for anløpsavgift Kaiavgift Regulativ for kaiavgift Kaiavgiftens omfang Fritak for kaiavgift Avgift for flytekaier og skip til ankers Avgiftens omfang Avgiftens størrelse HELÅRIGE VAREAVGIFTER Trafikkavgift på importvarer Regulativ for trafikkavgift Trafikkavgiftens omfang Fritak for trafikkavgift Vareavgift Definisjoner Regulativ for vareavgift Vareavgiftens omfang Fritak for vareavgift SESONGMESSIGE AVGIFTER Isavgifter for fartøy Regulativ for isavgift Fritak for isavgift Isavgift for varer Regulativ for isavgift på varer Fritak for isavgift på varer Isavgift for private kai-eiere 17 2

3 5. PASSASJERAVGIFT Regulativ for passasjeravgift Fritak for passasjeravgift OBLIGATORISKE VEDERLAG Vederlag for overliggende vare Beregningsgrunnlag Vederlagets størrelse Vederlagets omfang Avgift for skipsrenovasjon Beregningsgrunnlag Gebyrets størrelse Omfang Opplagsgebyr Gebyrets omfang Gebyrets størrelse Administrasjonsgebyr VEDERLAG FOR LEVERANSER OG TJENESTER Leveranse av elektrisk energi Beregningsgrunnlag Vederlagets størrelse Leveranse av vann til skip Beregningsgrunnlag Vederlagets størrelse Vederlag for fortøyning og losskasting Beregningsgrunnlag og regler for fortøyningsoppdrag ved offentlige kaier Vederlagets størrelse Vederlag for buksering og havnetjenester med Kraft Johanssen Vederlag for leie (inkl. mannskap) Vederlag for leie av motorbåt Vederlag for oppsetting av fartøy Vederlag for bruk av kran/vinsj Sikkerhetsvedelag Regulativ for sikkerhetsvederlag Fritak TIDSBEGRENSET LEIE Eksklusiv leie av areal, kai eller havneinnretning Leie av fast fortøyningsplass Prioritert tilgang til havnefasiliteter VEDERLAG FOR SJØUAVHENGIG VIRKSOMHET Beregningsgrunnlag Vederlagets størrelse Terminalvederlag Vognvederlag Vederlag for lagring Kranoperatører 24 3

4 9.2.5 Bil med egen kran Leie av arbeidskraft 25 4

5 AVGIFTSREGULATIV FOR SØR-VARANGER HAVNEDISTRIKT 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Hjemmel Avgiftsregulativet for Sør-Varanger Havnedistrikt er fastsatt med hjemmel i følgende lover og forskrifter: 1. Lov om havner og farvann av 8. juni 1984 nr Forskrift av 13. desember 1988 nr om ankomstmeldinger og tjenestemenns adgang til fartøyer mv., fastsatt av Fiskeridepartementet. 3. Forskrift av 17. august 1989 nr. 819 om havnebrukere og private kaieieres opplysningsplikt overfor havnevesenet, fastsatt av Fiskeridepartementet. 4. Kgl. res. av 2. desember 1994 nr og forskrift av samme dato nr om de ulike avgifter og vederlag som kan oppkreves, avgiftenes oppbygging, beregningsgrunnlag, oppkreving, kostnadsregistrering mv., fastsatt av Fiskeridepartementet. 5. Forskrift av 22. juni 1998 om endringer i ovenstående forskrifter 3) og 4) om opplysningsplikt og innkreving av trafikkavgift, fastsatt av Fiskeridepartementet. 6. Forskrift av 26. oktober 1998 om sammensetning og myndighet for Kirkenes havnestyre, fastsatt av Fiskeridepartementet. 7. Vedtekt for Kirkenes havnestyre og Sør-Varanger kommunes havneadministrasjon, 9 og 10, fastsatt av Sør-Varanger kommunestyre 27. april Forskrift av 23. juni 2004 nr 1017 om sikkerhet og terrorberedskap i norske havner. 9. Forskrift av 10. januar 2007 nr 37 om bruk av og orden i havner, Sør-Varanger kommune, Finnmark. Samtlige lover, forskrifter og vedtekter er utlagt på Sør-Varanger Havnevesens kontor, jfr. Havneog farvannslovens Formål Havneavgiftene skal, sammen med særlige vederlag og havnens øvrige inntekter, bringe til veie de midler Kirkenes Havn og Sør-Varanger Havnevesen trenger til administrasjon, drift, vedlikehold og nødvendig utbygging av anlegg, installasjoner mv. Basis for avgiftene skal være havnedistriktets kostnader og utgifter. 1.3 Avgiftsområdet Avgiftsområdet omfatter alt sjøareal innenfor grunnlinjen fra grense mot Russland til grense mot Nesseby kommune, jfr. forskrift av 11. mars 1991 nr. 179, fastsatt av Kystdirektoratet. På land avgrenses havnedistriktet av Sør-Varanger kommunestyres vedtak av i sak nr. 93/89. 5

6 1.4 Avgiftsarter Innenfor avgiftsområdet innkreves følgende havneavgifter: a) anløpsavgift b) kaiavgift c) trafikkavgift på importvarer d) vareavgift e) isavgift f) passasjeravgift Særbestemmelser om den enkelte avgift er tatt inn i regulativet under avgiftens benevnelse. 1.5 Tjenester og vederlag Særbestemmelser for utleie av materiell, arbeidskraft mv., samt regulativ for leveranser og bruk av havnedistriktets areal til virksomhet som ikke er avgiftsbelagt etter ovenstående pkt 1.4, er tatt inn i avgiftsregulativet under tjenestens benevnelse. 1.6 Beregningsgrunnlag for fartøyavhengige avgifter Havneavgifter for fartøy beregnes etter fartøyets ytre mål, som sum av største lengde (L) og største bredde (B), multiplisert med sommerdybgående (D). Avgiftsgrunnlaget (G) finnes da av formelen: G = (L + B)D Fartøy med lengde over 20 meter skal alltid beregnes etter minimum 3 meter dypgående. Dersom fartøyets dimensjoner ikke går frem av målebrev, bestemmes G-verdien skjønnsmessig av Sør-Varanger Havnevesen. Havneavgifter for fartøy akkumuleres i henhold til skala fastsatt i forskrift av 2. desember 1994 nr. 1077, Beregningsgrunnlag for vareavhengige avgifter Havneavgifter for varer beregnes etter varepartiets brutto vekt i metrisk tonn. For volumgods foretas omregning, dog slik at 1 m³ gods aldri skal beregnes som mindre enn 0,5 tonn. Vareparti skal alltid regnes etter det alternativ som gir høyest avgift. For jord, sand og steinfraksjoner, sement og asfalt som fraktes i bulk eller storsekk, omregnes 1 m³ til 1,5 tonn. Trelast oppgitt i standard omregnes til 2,5 tonn pr. standard. Lastbærende containere skal ikke avgiftsberegnes som mindre enn 4,0 tonn pr. 10 ft. For varer som i dette regulativ er oppgitt med enhetspris, beregnes avgiften etter denne, uavhengig av reell vekt/volum. Isavgift beregnes i tidsrommet fra 1. desember til 31. mars for all avgiftspliktig vare som føres over kai eller annen havneinnretning i Sør-Varanger Havnedistrikt. 6

7 1.8 Merverdiavgift For varer og tjeneste levert av Sør-Varanger Havnevesen betales merverdiavgift i henhold til lov om merverdiavgift av 19. juni 1969 nr Regulering av satser og takster De enkelte avgiftssatser fastsettes for kalenderåret av Kirkenes Havnestyre. Havneavgifter skal ikke forhøyes i perioden, med mindre det oppstår vesentlig endrede forhold som kan påføre havnekassen uforutsette kostnader eller tap. Endringer i havneavgiftene kunngjøres som bestemt for kommunale avgifter i Sør-Varanger kommune. Regulering av takster for vederlag foretas av havneadministrasjonen i takt med endringer i det kommunale regulativ, kraftleverandørs leveringsvilkår og/eller den generelle prisutviklingen. Vederlag for leie av areal på havnevesenets område kan reguleres i takt med Sør-Varanger kommunes satser for utleie av tilsvarende industriareal. Arbeidslønnsandelen i regulativets takster for vederlag er gjenstand for automatisk regulering i kalenderåret i henhold til og i takt med endringer i det kommunale lønnsregulativ Innkreving Alle avgifter og vederlag i henhold til dette regulativ innkreves av Sør-Varanger Havnevesen. Det kan inngås avtale med lokal representant eller agent om at denne innkrever en eller flere avgifter/vederlag mot godtgjørelse fra havnevesenet. Representant/agent som gir avgiftspliktige kreditt er ansvarlig for rett-tidig innbetaling til havnekassen. For varer som losses eller lastes utenom ekspeditør, plikter fartøyets fører å gi oppgaver eller sende fraktbrev over gods til havnevakten innen 24 timer før ankomst. Kirkenes Havn fakturerer påløpte avgifter og/eller vederlag i henhold til mottatte oppgaver. Havneadministrasjonen har adgang til å foreta kontroll ved stikkprøver og kan forlange og få oversendt manifest, fraktbrev og lignende. Avgifter og vederlag avrundes til hele kroner etter vanlige regler. For havneavgifter på fartøy etter havne- og farvannslovens 23 første ledd a) og b), samt for isavgift etter 23 annet ledd, er rederen ansvarlig for betalingen. Ubetalte avgifter gir sjøpantrett etter lov om sjøfarten av 24. juni 1994 nr 39, 54 nr. 2. Krav kan også rettes mot fartøyets eier, befrakter, disponent eller andre som rederen har overdradd sine funksjoner til. Fartøy kan holdes tilbake inntil skyldig avgift er betalt eller sikkerhet er stillet. Tollklarering skal nektes når avgift ikke er betalt. For havneavgifter på varer etter havne- og farvannslovens 23 første ledd c) og d), samt for isavgift på samme etter 23 annet ledd, er mottaker ansvarlig for inngående og avskiper for utgående forsendelse. Sør-Varanger Havnevesen kan samtykke i at betalingsansvaret ved 7

8 innenriks forsendelser overføres til fartøyet når avgiften innberegnes i frakten. For ubetalte avgifter får sjøfartslovens anvendelse. Ved forsinket betaling av avgifter og/eller vederlag svares purregebyr og morarente etter lov om renter ved forsinket betaling mv. av 17. desember 1976 nr Rabatter og avgiftsnedsettelse Kirkenes havnestyre kan fastsette forskrifter for rabattordninger som ikke allerede er innarbeidet i dette regulativ. Av forskriften skal det fremgå at rabattordninger må være kostnadsmessig begrunnet. Havneadministrasjonen kan i særlige tilfeller, med hjemmel i slik forskrift og ut fra forretningsmessige hensyn, innvilge rabatter. Havneadministrasjonen kan, når særlige omstendigheter foreligger, sette ned eller ettergi påløpne havneavgifter, etter en konkret vurdering av det enkelte tilfelle Straffeansvar I medhold av havne- og farvannslovens 28 straffes den som forsettlig eller uaktsomt unndrar seg betaling av gyldig vedtatte havneavgifter Ikrafttreden og overgangsbestemmelse Havneavgiftsregulativet trer i kraft fra Fra samme dato oppheves Avgifts-regulativ for Kirkenes Havn og Sør-Varanger Havnedistrikt, iverksatt

9 2.1.1 Regulativ for anløpsavgift 2. HELÅRLIGE FARTØYSAVGIFTER 2.1 Anløpsavgift Med de unntak som er nevnt i dette kapittel skal alle fartøy som anløper innenfor avgiftsområdet betale anløpsavgift etter følgende G-inndeling og satser: Fartøystørrelse Sats pr. G De første 150 G NOK 1,33 De neste 150 G NOK 1,33 De neste 200 G NOK 1,33 De neste 200 G NOK 1,59 De neste 200 G NOK 3,30 De neste 300 G NOK 4,57 De neste 300 G NOK 7,30 De neste 500 G NOK 7,97 De neste 500 G NOK 7,97 De neste 1000 G NOK 7,97 Alt over 2500 G NOK 7,97 For fartøy under 150 G beregnes en minsteavgift på NOK 200,03 For sjøfly betales NOK 72,45 pr. landing. For fiskefartøy under 75 G som er hjemmehørende i Sør-Varanger kommune betales en årlig avgift på NOK 510,30. Øvrige norske fartøy under 75 G betaler en halvårlig avgift på NOK 765,45. Fartøy i rute med helårlig daglig anløpsplan innrømmes 75% rabatt på ovenstående satser. Fartøy i rute ned helårlig ukentlig anløpsplan kan innrømmes inntil 75 % rabatt på ovenstående satser. Havneadministrasjonen har fullmakt til å innrømme kostnadsbegrunnede rabatter for andre fartøy med faste anløp og for fartøy som i hovedsak benyttes innenfor havneområdet Anløpsavgiftens omfang Anløpsavgift betales pr. anløp i Sør-Varanger havnedistrikt. Ved gjentatte anløp innenfor ett og samme døgn betales avgiften likevel bare ved første anløp. Døgn beregnes fra innseiling i havnedistriktet. Ankring eller stopp under gjennomfart i havnedistriktet for ilandsetting eller overføring av mannskap, gods og/eller passasjerer skal beregnes som anløp etter ordinære avgiftssatser Fritak for anløpsavgift Følgende fartøy er fritatt for anløpsavgift i Kirkenes Havn og Sør-Varanger Havnedistrikt: 9

10 a) Fartøy under 50 G hjemmehørende i Sør-Varanger kommune som ikke er fiskefartøy, når det ikke fører betalende passasjerer eller gods. b) Fartøy som anløper havnen kun for å ta om bord eller landsette los. c) Fartøy som anløper havnen på grunn av skade eller nødstilstand, når oppholdet ikke varer over 2 døgn og fartøyet herunder ikke laster eller losser eller tar om bord skipsfornødenheter eller passasjerer eller foretar mannskapsbytte. d) Fartøy som anløper havnen utelukkende for å sette i land syke, skipbrudne eller døde, under forutsetning av at oppholdet i havnen ikke varer lengre enn nødvendig for dette formål. e) Fartøy som deltar i offentlig ledet redningsaksjon eller søk. f) Orlogsfartøy, så vel norske som utenlandske, samt annet fartøy tilhørende den norske eller en fremmed stat, når det ikke benyttes til befordring av gods eller betalende passasjerer, eller drives av statens forretningsmessige virksomhet. g) Bergingsfartøy under utførelse av berging Regulativ for kaiavgift 2.2 Kaiavgift Med de unntak som er nevnt i dette kapittel skal alle fartøy som anløper kaianlegg og installasjoner som Sør-Varanger Havnevesen eier eller disponerer betale kaiavgift pr. døgn etter følgende G-inndeling og satser: Fartøystørrelse Sats pr G De første 150 G NOK 1,96 De neste 150 G NOK 2,81 De neste 200 G NOK 4,49 De neste 200 G NOK 4,49 De neste 200 G NOK 5,05 De neste 300 G NOK 5,64 De neste 300 G NOK 5,71 De neste 500 G NOK 5,85 De neste 500 G NOK 5,95 De neste 1000 G NOK 6,69 Alt over 2500 G NOK 6,69 For fartøy under 150 G, unntatt norske fiskefartøy under 75 G, beregnes en minsteavgift på NOK 292,95. For sjøfly som benytter pongtonger eller kaier betales en avgift på NOK 110,25 pr. døgn. Lystfartøy under 50 G som ikke medfører eller tar om bord betalende passasjerer betaler NOK 121,28 pr. døgn for tildelt fortøyningsplass ved Sør-Varanger Havnevesens flytebrygger. Norske fiskefartøy under 75 G betaler NOK 121,28 pr døgn ved havnevesenets flytebrygger og kaianlegg. Havneadministrasjonen har fullmakt til å innrømme kostnadsbegrunnede rabatter. 10

11 2.2.2 Kaiavgiftens omfang Kaiavgift svares pr. påbegynt døgn liggetid. Liggetiden regnes fra fartøyet fortøyer og inntil det kaster loss. Del av døgn på 6 timer eller mindre regnes for ½ døgn. Det skal likevel alltid beregnes kaiavgift for minst ett døgn. For fartøy som etter ordre fra havnevesenet må forhale fra kai for å gi plass til annet fartøy, og deretter legger til kai igjen, regnes liggetiden som om fartøyet hele tiden har ligget ved kai. Hvis fravær fra kai overstiger 3 timer skal det likevel skje tilsvarende fradrag i den beregnede totale liggetid. Fartøy som er tildelt fortøyningsplass må uavhengig av dette til enhver tid kunne forhale til en annen plass eller avvises fra kai når havnevesenet finner dette nødvendig for effektiv utnyttelse av havnens kapasitet. Fartøy som uten pålegg fra havnevesenet skifter plass fra en kai til en annen som er underlagt dette regulativ, uten i mellomtiden å ha vært utenfor Sør-Varanger havnedistrikt, får kaiavgift beregnet som om fartøyet hadde ligget ved kai uten avbrytelse. Fartøy som ligger utenfor annet fartøy som er fortøyd ved kai havnevesenet eier eller disponerer, og har forbindelse med land over dette/disse fartøy, betaler full kaiavgift etter gjeldende satser Fritak for kaiavgift Følgende fartøy er fritatt for kaiavgift i Kirkenes Havn og Sør-Varanger Havnedistrikt: a) Norske fiskefartøy som har betalt årlig eller halvårlig anløpsavgift til Sør- Varanger havnekasse. b) Fartøy som er fritatt for anløpsavgift etter dette regulativs pkt b) eller d) f). c) Fartøy som er fritatt for anløpsavgift etter dette regulativs pkt a) når liggetid ved det enkelte anløp ikke overstiger ½ døgn. Fritaket gjelder ikke fartøy som driver handelsvirksomhet over kai eller havneinnretning Avgiftens omfang 2.3 Avgift for flytekaier og skip til ankers Fartøy og flytekaier betaler avgift for bruk av havnedistriktets sjøareal Avgiftens størrelse Avgift for flytekaier er kr ,00 per år Avgift for skip til ankers er kr 110,25 per døgn 11

12 3.1.1 Regulativ for trafikkavgift 3. HELÅRLIGE VAREAVGIFTER 3.1 Trafikkavgift på importvarer For varer med opprinnelse utenfor EØS-området som ilandføres i Sør-Varanger Havnedistrikt betales trafikkavgift som følger: Varebenevnelse av vareverdi Alle varer 0, Trafikkavgiftens omfang Trafikkavgift innkreves ved ilandføring over så vel Sør-Varanger Havnevesens som private kaieieres installasjoner. Trafikkavgift kommer i tillegg til eventuelle andre vareavgifter. Det innkreves ikke trafikkavgift for varer som ilandføres for omlasting og utførsel fra Norge. Det betales ikke trafikkavgift til Sør-Varanger havnekasse for importvarer som ilandføres etter tidligere å ha blitt omlastet i annen norsk havn Fritak for trafikkavgift Følgende varer er fritatt for trafikkavgift i Sør-Varanger Havnedistrikt: a) Passasjerers bagasje b) Postforsendelser c) Bedervede varer som blir tilintetgjort under tollvesenets kontroll d) Varer som på grunn av omstuing eller lignende grunner foreløpig losses for siden å innlastes i samme fartøy. e) Varer med opprinnelse i EØS-området som returneres til Norge på grunn av feil eller mangler ved varen Definisjoner 3.2 Vareavgift Med stykkgods menes vare som er emballert eller uemballert, palletert eller stuet i container, eller er løst stuet, slik at det kan behandles som en enhet. Partilast som er særskilt spesifisert i dette avsnitt regnes ikke som stykkgods. Med bulk menes tørr eller flytende vare som er uemballert og løst stuet direkte i lasterom Som spesifisert vare regnes vare emballert i storsekker (Big Bags), trelast og bygningsprodukter samt partilast med frosne fiskeprodukter Med enhetslast menes kjøretøy, medfølgende eller separate tilhengere/campingvogner, båter, arbeidsbrakker og husseksjoner. I tvilstilfeller fastsetter havneadministrasjonen ved skjønn hvilken varegruppe et vareparti tilhører. 12

13 3.2.2 Regulativ for vareavgift Med de unntak som er nevnt i dette kapittel skal all vare som føres over kaianlegg og installasjoner som Sør-Varanger Havnevesen eier eller disponerer, betale vareavgift etter følgende satser pr. metrisk tonn: EU-type Varebenevnelse Stykkgods Bulk Spesifisert 1 Korn NOK 29,13 NOK 29,13 NOK 19,83 2 Poteter, friske og frosne grønnsaker NOK 29,13 NOK 29,13 NOK 19,83 3 Levende dyr NOK 29, Trevirke 4.1 Massevirke av tømmer 4.2 Skurtømmer 5 Animalsk og vegetabilsk råstoff 5.1 Frosne fiskeprodukter 5.2 Fiskeprodukt ilandført direkte fra feltet NOK 29, NOK 29, NOK 29, NOK 29, NOK 19,83 NOK 5,22 NOK 12,85 NOK 19,83 NOK 38,45 NOK 19,83 6 Næringsmidler og for NOK 29,13 NOK 29,13 NOK 19,83 7 Oljeholdige vekster, fett NOK 29,13 NOK 29,13 NOK 19,83 8 Fast mineralsk brensel NOK 29,13 NOK 29,13 NOK 19,83 9 Råolje NOK 29,13 NOK 29,13 NOK 19,83 10 Petroleumsprodukter NOK 29,13 NOK 19,83 NOK 19,83 11 Jernmalm, jern- og stålavfall NOK 29,13 NOK 29,13 NOK 19,83 12 Ikke-jernholdige mineraler og avfall 12.1 Jord, sand og steinfraksjoner NOK 29,13 - NOK 29,13 NOK 5,22 NOK 19,83-13 Metaller NOK 29,13 NOK 29,13 NOK 19,83 14 Sement, kalk, bearbeidet bygningsmateriale NOK 29,13 NOK 29,13 NOK 19, Sement i bulk NOK 5,22 15 Råmineraler, bearbeidede mineraler NOK 29,13 NOK 29,13 NOK 19,83 16 Natur- og kunstgjødsel NOK 29,13 NOK 29,13 NOK 19,83 17 Kjemiske kullprodukter, tjære NOK 29,13 NOK 29,13 NOK 19,83 18 Kjemiske produkter unntatt pos Asfalt NOK 29,13 NOK 29,13 NOK 5,22 NOK 19,83-19 Cellulose og papiravfall NOK 29,13 NOK 29,13 NOK 19,83 20 Maskiner og motorer NOK 29,13 - NOK 19,83 21 Bearbeidede metallvarer NOK 29,13 NOK 29,13 NOK 19,83 22 Glass, glassvarer, keramiske produkt NOK 29,13 NOK 29,13 NOK 19,83 23 Lær, tekstiler, klær, div. bearbeidet vare NOK 29,13 NOK 29,13 NOK 19,83 24 Diverse varer løse eller emballerte NOK 29,13 NOK 29,13 NOK 29,13 25 Blandet last i container NOK 29,

14 Vare med enhetsprissatser: Varebenevnelse Avgift pr stk Motorkjøretøy med lengde inntil 5,5 meter NOK 134,40 Motorkjøretøy med lengde over 5,5 meter NOK 243,60 Campingvogn/tilhenger med lasteevne inntil 1200 kg NOK 72,98 Større ikke selvgående lastevogner/tilhengere NOK 218,40 Anleggsbrakker NOK 401,10 Båter NOK 72,98 Ferdighusmoduler - Under 30 m³ m³ m³ Over 90 m³ Minstebeløp pr. faktureringstilfelle er NOK 61,95. NOK 266,70 NOK 474,08 NOK 607,43 NOK 728,70 Varer som overføres direkte fra ett fartøy til et annet, hvor det ene fartøy ligger ved kai, betaler vareavgift med en tredjedel av hva som er bestemt for varen ved førsel over kai. Varer som ilandføres fra fartøy, for deretter i ubearbeidet stand, å bli videreført med annet fartøy til annen norsk destinasjon, belastes bare med inngående avgift. Vareavgift av ankommende og avgående biler med hurtigruten der fører følger fartøyet som passasjer er kr. 50,- pr. kjøretøy. Tunglast og farlig last som krever spesielle arrangement i havnen, avgiftsberegnes etter særskilt avtale. Havneadministrasjonen har fullmakt til å innrømme kostnadsmessig begrunnede rabatter for partilaster på 500 tonn eller mer. Rabatten må ikke overstige 50 % av ovenstående regulativ Vareavgiftens omfang Vareavgiften dekker lagring av varer på kai, areal eller innretning som Sør-Varanger Havnevesen eier eller disponerer i inntil 48 timer etter endt utlossing av fartøy, eller i inntil 48 timer før lasting av fartøyet tar til, søn- og helligdager samt offentlige høytidsdager ikke medregnet. For overliggende vare innkreves vederlag. Likt med vare regnes containere, paller eller annen lastbærer som har fulgt varen og skal fjernes av varemottaker eller avskiper. Laste-/lossemateriell og lastbærere som etter bruk blir hensatt på en slik måte at det er til hinder for annen havnerelatert virksomhet, kan flyttes eller fjernes for den avgiftspliktiges regning, også innenfor det tidsrom opplag på havnevesenets areal inngår i vareavgiften. 14

15 3.2.4 Fritak for vareavgift Følgende varer er fritatt for vareavgift i Kirkenes Havn og Sør-Varanger Havnedistrikt: a) Enkelt forsendelse under 100 kg, til en enkelt mottaker/adressat og fraktet som løst stykkgods. b) Passasjerers bagasje c) Postforsendelser d) Proviant, olje og andre skipsfornødenheter som innlastes til fartøyets eget behov e) Ballast f) Varer som på grunn av omstuing eller lignende grunner foreløpig losses for siden å innlastes i samme fartøy g) Tomme containere, paller og andre lastbærere som har vært i bruk eller skal brukes ved sjøverts transport av avgiftsbelagt vare til/fra Sør-Varanger Havnedistrikt. 15

16 4. SESONGMESSIGE AVGIFTER 4.1 Isavgift for fartøy Isavgift oppkreves i Sør-Varanger Havnedistrikt i sesongen som løper fra 1. desember til 31. mars påfølgende år. Isbryting foregår normalt mandag til fredag mellom klokken 08:00 og klokken 14:00 og mellom klokken 09:00 og 13:00 lørdager, søndager og helligdager. I den grad havneadministrasjonen finner det nødvendig kan det ved spesielle is-forhold foretas innskrenkninger i den normale perioden for isbryting Regulativ for isavgift Med de unntak som er nevnt i dette kapittel skal alle fartøy som anløper Sør-Varanger Havnedistrikts avgiftsområde betale isavgift i perioden fra 1. desember til 31. mars etter følgende G-inndeling og satser: Fartøysstørrelse Sats pr. G Av fartøy under 170 G Minstebeløp NOK 210,00 Av fartøy mellom G NOK 1,35 Av fartøy mellom G NOK 1,92 Av fartøy mellom G NOK 2,96 Av fartøy mellom G NOK 5,75 Av fartøy over 3001 G NOK 5,75 For fartøy under 170 G beregnes en fast minsteavgift på NOK 210,00 Det innrømmes ikke rabatter på isavgift Fritak for isavgift Følgende fartøy er fritatt for isavgift i Kirkenes Havn og Sør-Varanger Havnedistrikt: a) Norske fiskefartøy som har betalt årlig eller halvårlig anløpsavgift til Sør-Varanger havnekasse. b) Fartøy som er fritatt for anløpsavgift etter dette regulativs pkt a) - b) eller d) g). c) Norske bukserbåter i innenriks fart Regulativ for isavgift på varer 4.2 Isavgift for varer Med de unntak som er nevnt i dette kapittel skal alle varer som føres over kaianlegg og installasjoner i Sør-Varanger Havnedistrikt betale isavgift etter følgende satser i tidsrommet fra 1. desember til 31. mars: Vareslag Tillegg til ordinær vareavgift Pr. tonn for vare med avgift i metrisk tonn, jfr pkt NOK 1,33 Pr. stk for vare med enhetspris, jfr. Pkt ,0% Isavgift i henhold til ovenstående betales også for vare som føres over privat kai eller havneinnretning. Det innrømmes ikke rabatt på isavgift. 16

17 4.2.2 Fritak for isavgift på varer Vareslag som etter dette regulativs pkt er fritatt for vareavgift er også fritatt for isavgift. 4.3 Isavgift private kai-eiere 4.4 (Under utarbeidelse) 5.1. Regulativ for passasjeravgift 5. PASSASJERAVGIFT Med de unntak som er nevnt i dette kapittel skal fartøy som fører betalende passasjerer erlegge passasjeravgift for bruk av kai og installasjoner Sør-Varanger Havnevesen eier eller disponerer i Kirkenes Havn etter følgende satser: Passasjertype Avgift Påstigende passasjer innenriks fart NOK 0,00 På-/avstigende passasjer utenriks fart NOK 0,00 Cruise-passasjer med landopphold over 1 time NOK 0,00 Havneadministrasjonen har fullmakt til å innrømme kostnadsbegrunnede rabatter for større grupper passasjerer. 5.2 Fritak for passasjeravgift Følgende fartøy er fritatt for passasjeravgift i Kirkenes Havn: a) Fartøy i innenriks helårlig rute med daglig anløpsplan b) Fartøy hjemmehørende i Sør-Varanger kommune under sightseeing og utflukter innenfor havnedistriktet. 17

18 6.1.1 Beregningsgrunnlag 6. OBLIGATORISKE VEDERLAG 6.1 Vederlag for overliggende vare For varer som blir hensatt på areal, kaianlegg eller andre havneinnretninger som eies eller disponeres av Sør-Varanger Havnevesen ut over 48 timer før innlasting, eller forblir uavhentet ut over 48 timer etter utlossing, beregnes vederlag for overskytende tid, søn- og helligdager samt offentlige høytidsdager ikke medregnet. Vederlaget beregnes av største belagte areal i det tidsrom varen er overliggende på Havnevesenets område. Vederlag beregnes fra utløpet av den periode som er dekket av ordinær vareavgift, og til det tidspunkt arealet er ryddet av varemottaker eller utskiper. Påbegynt døgn regnes som helt døgn. For varer som etter dette regulativets pkt er oppgitt med enhetspris, beregnes også enhetspris for overliggende vare Vederlagets størrelse For overliggende vare på område som eies eller disponeres av Sør-Varanger Havnevesen innkreves vederlag pr. døgn etter følgende takster: Varebenevnelse Vederlag pr. døgn Motorkjøretøy med lengde inntil 5,5 meter NOK 29,40 Motorkjøretøy med lengde over 5,5 meter NOK 61,95 Campingvogn/tilhenger med lasteevne inntil 1200 kg NOK 29,40 Større ikke selvgående lastevogner/tilhengere NOK 61,95 Anleggsbrakker NOK 37,80 Båter inntil 6 meter NOK 37,80 Ferdighusmoduler pr. 30 m³ NOK 29,40 Pr. m² for vare med avgift i metrisk tonn, jfr. Pkt NOK 2,44 For tunglast og farlig last som krever spesielle arrangementer i havnen, beregnes nødvendige merkostnader i tillegg til ovenstående vederlag. Havneadministrasjonen har fullmakt til å innrømme rabatt for større partilast Vederlagets omfang Vederlaget dekker opplag på anvist areal. Sør-Varanger Havnevesen er uten ansvar for svinn, skader mv. som måtte bli påført varen. Vare som er hensatt uten Havnevesenets samtykke kan, i tillegg til vederlag, bli belastet med kostnader ved flytting eller borttransport, når dette er nødvendig for en effektiv utnyttelse av havnekapasiteten. Vare som ikke er hentet innen 3 måneder kan selges av Sør-Varanger Havnevesen ved offentlig auksjon eller ved vanlig kunngjøring. Varer som ikke gir sikkerhet for påløpne om-kostninger, eller som er lett utsatt for å bli bedervet eller kan foranledige skade, kan tilintet-gjøres eller selges før det har gått 3 måneder. 18

19 6.2 Avgift for skipsrenovasjon I henhold til Forskrift om begrensning av forurensing (FOR nr 391), kapittel 20 har Sør-Varanger Havnevesen etablert mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip som anløper havnedistriktet Beregningsgrunnlag Gebyr for søppel skal betales av alle fartøy som anløper havnedistriktet med kaibesøk, uavhengig om det leveres søppel fra skipet til avfallsordningen. Oljeavfall, lasterester og kloakk. Havnevesenets trafikkontor vil, på forespørsel, formidle kontakt med firma som kan motta oljeavfall, lasterester og kloakk fra skip. For at disse avfallfraksjoner skal kunne mottas må fartøyet ha overholdt meldeplikten beskrevet i forskriftens 7. Gebyr for dette beregnes i hvert enkelt tilfelle av mengde som leveres, samt leveringstidspunkt. Gebyret oppkreves av havnevesenet eller den som er bemyndiget. Søppel. Søppel (med søppel menes vanlig forbruksavfall) leveres i avfallscontainere som er plassert på hver enkelt kai. Farlig avfall skal kun plasseres etter anvisning fra renovatør Vederlagets størrelse For hvert anløp: Kr. 6,83 per person om bord ved ankomst, etter følgende prosentsats Minste avfallsgebyr er kr 157,50 per anløp. For fartøy som ligger ved kai utover 1 døgn: kr 2,63 per person om bord, for perioder av 1 døgn. Oljerester, lasterester og kloakk: Pris på forespørsel. Tilleggsgebyr for søppel utover mengde som anses rimelig, kr 525 per kubikkmeter Annet søppel og spesialavfall etter levert mengde og type avfall, pris på forespørsel. Alle priser er eksklusive merverdiavgift Vederlagets omfang Fradrag av gebyr gis dersom forhold etter 11 tilsier dette, og etter søknad. Bortfall av gebyr kan skje etter søknad til havneadministrasjonen, med begrunnelse i forskriften. Fiskefartøy som betaler hel- eller halvårlig anløpsavgift, samt fritidsbåter, omfattes ikke av ordningen og skal ikke betale gebyr. Gebyr for søppel beregnes på grunnlag av antall personer om bord ved ankomst (besetningsmedlemmer pluss passasjerer). Fartøy som har status som langtidsligger, betaler spesiell avgift etter avtale med havnevesenet. Fartøy som ønsker å levere større mengder en hva som anses som rimelig i forhold til skipets størrelse, normale drift og seilingstid siden forrige anløpshavn kan bli ilagt tilleggsgebyr. Tilleggsgebyr kan også innkreves dersom fartøyet ikke har overholdt meldeplikten beskrevet i forskriftens 7. 19

20 6.3.1 Vederlagets omfang 6.3 Opplagsgebyr Fartøy som innvilges opplagsstatus betaler gebyr som dekker havnevesenets påløpne administrasjonskostnader Vederlagets størrelse Vederlaget er kr 472,50 per måned, regnet fra dato opplagsstatus blir innvilget. 6.4 Administrasjonsgebyr Utstedelse av enkle bekreftelser, attester og lignende dokumenter belastes med et administrasjonsgebyr på kr 472,50 per dokument. For behandling av søknader om tillateleser innenfor havnevesenets ansvarsområde belastes et saksbehandlingsgebyr på kr. 682,50 pr tilfelle. Tilsvarende gebyr påløper også for alle saker som krever avgjørelse i havnestyret. 7. VEDERLAG FOR LEVERANSER OG TJENESTER Beregningsgrunnlag 7.1 Leveranse av elektrisk energi For uttak av elektrisk energi fra Sør-Varanger Havnevesens strømforsyning beregnes vederlag for til- og frakobling i tillegg til det registrerte forbruk. Ved lagring av kjøle- og frysecontainere kommer eventuelt vederlag for overliggende vare etter regulativets pkt i tillegg Vederlagets størrelse Tjeneste/vare Enhet Vederlag Til- og frakobling mandag-fredag Pr. gang NOK 58,80 Forbruk kwh NOK 1,58 For til- eller frakobling mandag-fredag , lørdag, søn- og helligdager samt offentlige høytidsdager beregnes et tillegg på 100 %. Til- og frakobling ved bruk av elektriker etter medgått tid Beregningsgrunnlag 7.2 Leveranse av vann til skip For leveranse av vann fra Sør-Varanger Havnevesens anlegg beregnes vederlag for til- og frakobling i tillegg til vann regnet i metrisk tonn. Det differensieres mellom leveranse i Kirkenes Havn og Jakobsnes Industrikai. 20

Avgifts- og vederlagsregulativ for Kirkenes Havn

Avgifts- og vederlagsregulativ for Kirkenes Havn Avgifts- og vederlagsregulativ for Kirkenes Havn Gjeldene for 2011 Vedtatt av Havnestyret 15.11.2010 Innhold 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 2. ANLØPSAVGIFT... 4 2.1 Sesongmessige avgifter... 4 3. KAIAVGIFT...

Detaljer

KVINESDAL HAVNEVESEN

KVINESDAL HAVNEVESEN KVINESDAL HAVNEVESEN FORSKRIFT OM HAVNEAVGIFTER Avgiftsområdet er Kvinesdal havnedistrikt Forskrifter vedtatt av Kvinesdal kommunestyre den 1.2.1995 Avgifter sist vedtatt den 15.12.2010, sak K-82/10 1

Detaljer

Vedlegg 5 til FORSKRIFT OG PRISREGULATIV

Vedlegg 5 til FORSKRIFT OG PRISREGULATIV Vedlegg 5 til FORSKRIFT OG PRISREGULATIV for bruk av Kirkenes havnevesens kaianlegg, landareal og tjenester og Sør-Varanger kommunes sjøareal 2012 Vedtatt i Sør-Varanger Havnestyre den xx.yy.2011 under

Detaljer

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Prisregulativet er vedtatt i Kvænangen kommunestyre den 26.04.2017. SAK 28/17 1 1. ALMINNELIGE REGULATIV BESTEMMELSER 1.1 Formål Havneavgiftene

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT 2005 Vedtatt av havnestyret 09.11.2004 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Havøysund havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT 2012 Vedtatt av havnestyret 30.11.2010 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Måsøy havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift av 2. desember

Detaljer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt av Fiskeridepartementet

Detaljer

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10. Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2013 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 023/12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt....1 2. Anløpsavgift...1

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2012

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2012 Loppa Havn KF 9550 Øksfjord Vedtatt i Loppa kommunestyre i sak 76/11 den 13.12.2011 Des.2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel... 3 1.3 Straffeansvar...

Detaljer

SANDEFJORD HAVNEVESEN

SANDEFJORD HAVNEVESEN SANDEFJORD HAVNEVESEN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT. PRISLISTE MED VILKÅR GJELDENDE FOR SANDEFJORD KOMMUNES SJØOMRÅDER - ÅR 2014. Ny havnelov er iverksatt fra og med 1. januar 2010. Loven innebærer, med unntak

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 R e g u l a t i v 2 0 1 5 R e g u l a t i v 2 0 1 4 R e g u l a t i v 2 0 1 4 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN

AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN 2009 Vedtatt i kommunestyret 22.12.2008 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Skjervøy havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i følgende lover og forskrifter:

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift

Forskrift om anløpsavgift Forskrift om anløpsavgift GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2016 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 19.12.2015 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015 Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 www.loppa.kommune.no Dra på Lopphavet et hav av muligheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser...3 1.1 Formål...3 1.2 Hjemmel...3

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. mars 2012

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. mars 2012 Priser for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 2 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 2 3.2

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN Vår ref.: Saksnr.: 15/3574/5 Saksbehandler: Gade-Lundlie, Eivind Dato: 17.12.2015 Telefonnr.: 78 97 74 4378 97 75 89 Epostadresse saksbehandler: eivind.gade-lundlie@sor-varanger.kommune.no

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 1 Rådmannens forslag til Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 2 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE KAIER I KVALSUND KOMMUNE DATERT 14.11.2012. A. REGLEMENT FOR FORTØYNING VED KOMMUNALE

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS

Nordkapp og Porsanger Havn IKS Nordkapp og Porsanger Havn IKS The port of North Cape You have not travelled, not seen the north, before you been at North Cape Avgiftsregulativ År 2010 Foto Vedtatt av havnestyret i Nordkapp og Porsanger

Detaljer

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN Holmestrand Kommune Innholdsfortegnelse GENERELLE BESTEMMELSER... 2 KAIVEDERLAG... 2 VAREVEDERLAG... 3 PASSASJERVEDERLAG... 3 LAGRINGSVEDERLAG... 3 ISPS GEBYR... 4 GEBYR

Detaljer

HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011

HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011 HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011 Mosjøen Havn KF Havnegata 54 8663 Mosjøen Alle priser er ekskl. mva dersom

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV 2013

AVGIFTSREGULATIV 2013 AVGIFTSREGULATIV 2013 Vedtatt i Havnestyret PS sak 8/12 Den 28.11.2012 Gjeldende fra 01.01.2013 Innhold 1. GENERELLE BESTEMMELSER...2 STRAFFEANSVAR...2 2. FARTØYSAVGIFTER...3 23 A ANLØPSAVGIFT...3 FRITAKELSE

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FRITAK FOR ANLØPSAVGIFT 3 3. KAILEIE 4 3.1

Detaljer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017.

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017. Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017. Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt

Detaljer

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune.

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune. VEDLEGG 2 MANDAL HAVN KF KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014 VEDERLAGSOMRÅDE er Mandal kommunes sjøareal og offentlige havnearealer i Mandal kommune. Vederlagene er vedtatt av Mandal havnestyre 14.10.2013,

Detaljer

FOR. Gjeldende fra: 01.01.2015 BERLEVÅG HAVN KF

FOR. Gjeldende fra: 01.01.2015 BERLEVÅG HAVN KF 1 FOR Gjeldende fra: 01.01.2015 Vedtatt i Berlevåg kommunestyret 19.06.2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INFORMASJON..3 2. GENERELLE BESTEMMELSER...4 a. Straffeansvar.. 4 3. FARTØYSAVGIFTER...4 a. Anløpsavgift

Detaljer

Lopp"n;;ffdistrikt. Avgiftsregulativ. Loppa kommune. www.loppa.kommune.no. Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00

Loppn;;ffdistrikt. Avgiftsregulativ. Loppa kommune. www.loppa.kommune.no. Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 Loppa kommune Parkveien 1-3 90 Øksfjord Tel. 8 30 00 www.loppa.kommune.no Avgiftsregulativ Lopp"n;;ffdistrikt Dra pä Lopp havet - et hav av rnuliqheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE l. Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014 er for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 1 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 1 3.2 Vederlag

Detaljer

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 1 Generelle bestemmelser 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR 2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR NTH-R IKS 01.01.2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Innledende bestemmelser 1-1. Hjemmel Lov av 17. 04. 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. (havne-

Detaljer

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2014 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 12.12.2012 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune 1 Innledende bestemmelser 1.1 Hjemmel Anløpsavgift er fastsatt i henhold til lov 2009 04 17 nr. 19: Lov om havner og farvann (Havne

Detaljer

Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017

Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017 Strandgaten 2 Postboks 117 4379 EGERSUND Telefon: E-post: Hjemmeside: +47 51 46 32 80 post@egersund.havn.no www.enhkf.no Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017 Fastsatt i medhold av Lov om havner

Detaljer

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2

Detaljer

Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune

Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune 2017 Gjeldende fra 01.01. 2017 Anbefalt av Vestvågøy havnestyre 22.11.2017 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre 12.12.2016 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre

Detaljer

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Gjeldende fra 01.01. 2015 Anbefalt av Vestvågøy havnestyret 14.11.2014 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyret 09.12.2014 Vestvågøy Havnevesen Pb. 203, 8370 Leknes

Detaljer

«HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn 2018

«HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn 2018 Strandgaten 2 Postboks 117 4379 EGERSUND Telefon: E-post: Hjemmeside: +47 51 46 32 80 post@egersund.havn.no www.enhkf.no «HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift i Loppa kommune sitt sjøområde

Forskrift om anløpsavgift i Loppa kommune sitt sjøområde LOPPA KOMMUNE Forskrift om anløpsavgift i Loppa kommune sitt sjøområde Hjemmel: Fastsatt av Loppa kommune (møtedato) med hjemmel i FOR 2010-12 20 nr 1762: Forskrift om kommunenes beregning og innkreving

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune

Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune Vedtatt av Lurøy kommunestyre i sak 77/14 Justerte satser for 2017 i sak 73/16 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2015

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2015 er for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 1 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 1 3.2 Vederlag

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Veiledende Piser 1 INFORMASJON Nordkapp og Porsanger Havn IKS Postboks 444 9751Honningsvåg. Internettadresse. NPH IKS Havna@nordkapp.kommune.no Havnefogd:

Detaljer

Foretningsbetingelser

Foretningsbetingelser Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Foretningsbetingelser Sortland Havn KF Gjelder fra 16.10.12 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 22/12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser......1

Detaljer

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag Prisavslag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014 ,H Farsund Havnevesen Farsund Havnevesen avnevesenet 2014 Gjeldende fra 1/1 2014 Veiledende Priser Alle priser i denne prisliste er ekskl. mva dersom intet annet er spesifisert. Innhold: 1. Anløpsavgift

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FARTØY I ANNEN BRUK 4 2.5 FRAKTFARTØY 4

Detaljer

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

Flekkefjord Havnevesen Havneregulativ

Flekkefjord Havnevesen Havneregulativ Flekkefjord Havnevesen Havneregulativ 2017 Avgiftsregulativ og vederlagssatser i Flekkefjord havnedistrikt 2017 Side 1 AVGIFTSREGULATIV OG VEDERLAGSSATSER I FLEKKEFJORD HAVNEDISTRIKT Avgiftsregulativet

Detaljer

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 1 Generelle bestemmelser 1.1 Pris, tilbud, betaling. 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag 3 Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT

FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT Lødingen Havn KF Vedtatt av havnestyret den 8. mai 2014. Gjeldene fra 1. juni 2014 1 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1.1 MÅLSETTING Målsettingen

Detaljer

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV SANDNES HAVN PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Sandnes Havn. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Priser. for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF

Priser. for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF er for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2016 Innhold 1. Generelt...3 2. Anløpsavgift...3 3. Bruk av infrastruktur...3 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift...

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den 09.12.15 Godkjent av kommunestyret den 16.12.15 Mosjøen Havn KF Havnegata 54 8663 Mosjøen INNHOLD Kapittel 1: GENERELLE

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016

Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016 Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1.0 AVGIFTSREGULATIV OG VEDERLAGSSATSER I LYNGDAL HAVNEDISTRIKT...

Detaljer

FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I FLAKSTAD KOMMUNES HAVNER OG SJØOMRÅDE

FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I FLAKSTAD KOMMUNES HAVNER OG SJØOMRÅDE FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I FLAKSTAD KOMMUNES HAVNER OG SJØOMRÅDE Jf. Havne- og farvannsloven av 19. april 2009 25 og 42 FLAKSTAD KOMMUNE Vedtatt av Flakstad

Detaljer

Saknsnr Utvalg 2lt5 49n5

Saknsnr Utvalg 2lt5 49n5 LOPPA KOMMUNE Driftsavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 2.09.201s 20118-01 Olav Henning Trondal olav.h. trondal@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 2lt 49n Loppa Havneutvalg Kommunestyre Avgiftsregulativ

Detaljer

Forskrift om HAVNEAVGIFTER. for BERGEN OG OMLAND HAVNEDISTRIKT. for perioden

Forskrift om HAVNEAVGIFTER. for BERGEN OG OMLAND HAVNEDISTRIKT. for perioden HØRINGSFORSLAG Vedtatt i havnerådet 20.12.2006 Godkjent i havnestyret 08.12.2006 Forskrift om HAVNEAVGIFTER for BERGEN OG OMLAND HAVNEDISTRIKT for perioden 01.01-31.12. 20087 gitt i medhold av lov om havner

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Anløpsavgift

Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Anløpsavgift Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Anløpsavgift NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS, ANLØPSAVGIFT, gjeldende fra 01.01.2011. Informasjon. Nordkapp og Porsanger Havn IKS 3 1. Bakgrunn 3 2.

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Avgiftsregulativ og forskriftsoversikt for Namsos Havn gjeldene fra 01.01.2015

Avgiftsregulativ og forskriftsoversikt for Namsos Havn gjeldene fra 01.01.2015 2015 Avgiftsregulativ og forskriftsoversikt for Namsos Havn gjeldene fra 01.01.2015 Vedtatt av Namsos kommunestyre.. Avgiftene oppkreves i kommunens havne og sjøområder. I N N H O L D S F O R T E G N E

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av Harstad Havn. Del 3. Prisliste. Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19

Priser og vilkår for bruk av Harstad Havn. Del 3. Prisliste. Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19 Del 3. Prisliste Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19 3.1 Generelt Dette heftet angir prisene i Harstad Havn KF. For informasjon rundt betingelsene for prisene og unntak, se Forretningsbetingelser.

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Gjelder fra 1. januar 2015 Vedtatt av Moss havnestyre 15.10.2014 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE 2011 ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2011 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Moss havnestyre 20.11.2013 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Tromsø Havn KF. Miljøvennlig avfallshåndtering fra fartøy

Tromsø Havn KF. Miljøvennlig avfallshåndtering fra fartøy Tromsø Havn KF Miljøvennlig avfallshåndtering fra fartøy Innhold 1. Hvor og hvordan levere avfall... 1 1.1 Systembeskrivelse... 1 2. Meldeplikt... 1 3. Gebyr... 2 3.1 Gebyrsystem... 2 3.2 Fartøy som ikke

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2016 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

PRISLISTE. Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11

PRISLISTE. Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11 Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11 Innhold Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva.... 4 1. KAIVEDERLAG:... 4 2. VAREVEDERLAG:... 4 3. VEDERLAG FOR OVERLIGGENDE VARER:... 5 4. PASSASJERVEDERLAG...

Detaljer

Priser og forretningsvilkår for 2015

Priser og forretningsvilkår for 2015 1 Ø K S N E S H A V N E V E S E N K F H A V N E G T. 7, 8 4 3 0 M Y R E T l f. 7 6 1 3 4 0 3 5 / 9 5 1 5 3 8 7 2 F a x. 7 6 1 3 4 5 2 5 E. p o s t : h a v n e k o n t o r e t @ o k s n e s. k o m m u n

Detaljer

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Balsfjord kommune Bergneset Havn 2016 Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser for Bergneset Havn og Balsfjord kommunes sjøområde Del 1 Balsfjord kommune 01.01.2016 Innhold 1. GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn

Prisliste for bruk av Moss Havn Prisliste for bruk av Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2012 Vedtatt av Moss havnestyre 26.10.2011 Prisliste for bruk av Moss havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT...... 3

Detaljer

Halden havn kan frita andre fartøy enn de som er nevnt i andre ledd fra plikten til å betale anløpsavgift.

Halden havn kan frita andre fartøy enn de som er nevnt i andre ledd fra plikten til å betale anløpsavgift. 1.FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 18.12.2016 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH)

ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH) ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH) HAVNEREGULATIV Vederlag Gebyrer Salg av varer og tjenester Utleie av utstyr og personell GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 Administrasjonens forslag Vedtatt i havnestyret 2.12.2014

Detaljer

FORRETNINGS- BETINGELSER

FORRETNINGS- BETINGELSER FORRETNINGS- BETINGELSER 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med tilhørende

Detaljer

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 2014 ER Larvik Havn KF LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 www.larvik.havn.no ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er

Detaljer

Havneregulativ. Beregningsgrunnlag for skipsavgift og de forskjellige vederlag :

Havneregulativ. Beregningsgrunnlag for skipsavgift og de forskjellige vederlag : Havneregulativ Formål: Havneavgiftene skal sammen med havnens øvrige inntekter bringe til veie de midler havnen trenger til administrasjon, drift, lovpålagte oppgaver, vedlikehold og nødvendig utbygging

Detaljer

LINDESNES HAVNEVESEN. Forskrift om havneavgifter 01.01.2011-31.12.2011. Vedtatt av Kommunestyre den 09/12/2010 (Sak nr. 83/10)

LINDESNES HAVNEVESEN. Forskrift om havneavgifter 01.01.2011-31.12.2011. Vedtatt av Kommunestyre den 09/12/2010 (Sak nr. 83/10) Forskrift om havneavgifter 01.01.2011-31.12.2011 Vedtatt av Kommunestyre den 09/12/2010 (Sak nr. 83/10) INFORMASJON Sentralbord: 38 25 51 00 Telefaks 38 25 88 35 Havnevakten 97 561 4 49 Driftsansvarlig,

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE 1. Orientering om prissystemet 1.1 Lovregulert avgift Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Etne kommune sjøområde. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 Side 1 av 9 INNHOLD INNHOLD... 2 KAP. A GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 HJEMMEL 3 1.2 AVGIFTSOMRÅDE 3 1.3 MERVERDIAVGIFT 3 1.4 OPPLYSNINGSPLIKT 4 1.5 MELDEPLIKT, UTENLANDSKE

Detaljer

Priser for bruk av HARSTAD HAVN

Priser for bruk av HARSTAD HAVN Priser for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12 VHF Kanal 12/16 E-post havnevakt E-post Hjemmeside havnevakta@harstad.kommune.no harstadhavn@harstad.kommune.no

Detaljer

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Lyngen kommune Regulativ for havner og sjøarealer 2017 Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser for kommunale havner og sjøarealer Del 1 Lyngen kommune 01.01.2017 1. Innhold GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

PRISLISTE 2014. Side 1

PRISLISTE 2014. Side 1 PRISLISTE 2014 Side 1 Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva. Informasjon om betingelser i Bodø havns forretningsbetingelser 1. KAIVEDERLAG: Intervall BT Vederlag sats * Totalt pr intervall Akkumulert

Detaljer

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn DEL DOKUMENT III Prisliste PRISER OG VILKÅR FOR 2014 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 15 Prisliste for ÅRH 2014 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12/mob 957 73 644 VHF Kanal 12/16 E-post E-post havnevakt Hjemmeside harstadhavn@harstad.kommune.no havnevakta@harstad.kommune.no

Detaljer

Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik:

Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik: I Generellebestemmelser. Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik: 1. Lov om havnerog farvannav 17.april 2009, nr. 19. 2. Forskrift av 15. desember2009fastsattav

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON... 4 Del 1... 5 1.1. Bakgrunn... 6 1.2. Generelle bestemmelser... 6 1.2.1 Formål og hjemmel... 6 1.2.2 Straffeansvar... 6 1.2.3 Merverdiavgift... 6

Detaljer

Avgift- og prisliste for Egersund Havn for 2015. i medhold av havne- og farvannsloven av 17. april 2009

Avgift- og prisliste for Egersund Havn for 2015. i medhold av havne- og farvannsloven av 17. april 2009 Egersund Havn Vakttelefon 51 46 32 80 Havnebygget, Postboks 117, Havnekontor 51 46 32 80 4379 EGERSUND. Telefax 51 46 32 81 Avgift- og prisliste for Egersund Havn for 2015 i medhold av havne- og farvannsloven

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kirkenes havnevesen. Havneregulativ 2015

Sør-Varanger kommune Kirkenes havnevesen. Havneregulativ 2015 Sør-Varanger kommune Kirkenes havnevesen Havneregulativ 2015 Der gigantene møtes Kirkenes havnevesen Havneregulativ 2015 vedtatt 10.02.2015 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 5 1.1 Formål... 5

Detaljer

Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2011

Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2011 Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2011 Drammensregionens Interkommunale Havnevesen Vedtatt av Havnerådet 6. desember 2010 som gjeldende fra 1. januar 2011 og inntil videre Foto, Drammen havn: Ferdigstillelse

Detaljer

KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS

KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS Havneregulativ 2013 Innholdsfortegnelse: Havneregulativ 2013... 1 Innholdsfortegnelse:... 2 INFORMASJON... 3 Kristiansund og Nordmøre Havn IKS... 3 Andre viktige telefonnumre...

Detaljer

FORSKRIFT OG PRISREGULATIV

FORSKRIFT OG PRISREGULATIV FORSKRIFT OG PRISREGULATIV for bruk av Kirkenes havnevesens kaianlegg, landareal og tjenester og Sør-Varanger kommunes sjøareal 2012 Vedtatt i Sør-Varanger Havnestyre den xx.yy.2011 under sak 11/zz Kirkenes

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN Adresseliste Vår ref.: Saksnr.: 14/259/17 Saksbehandler: Gade-Lundlie, Eivind Deres ref.: Telefonnr.: 78 97 74 43 Dato: 13.10.2014 Epostadresse: postmottak@svk.no

Detaljer

Havneregulativ 2011. Vedtatt av Bodø havnestyre 16.12.10

Havneregulativ 2011. Vedtatt av Bodø havnestyre 16.12.10 Havneregulativ 2011 Vedtatt av Bodø havnestyre 16.12.10 INNHOLD Havneregulativ 2011 KAP. A GENERELLE BESTEMMELSER... 5 1.1 HJEMMEL 5 1.2 MERVERDIAVGIFT 5 1.3 OPPLYSNINGSPLIKT 5 1.4 MELDEPLIKT, UTENLANDSKE

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord Havn v/kommunestyret den 18.12.2014 med hjemmel i FOR 2010-12-20

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12 VHF Kanal 12/16 E-post havnevakt E-post Hjemmeside havnevakta@harstad.kommune.no harstadhavn@harstad.kommune.no

Detaljer

Narvik Havn KF Pris og vilkår

Narvik Havn KF Pris og vilkår 2013 Narvik Havn KF Pris og vilkår Vederlag Gjelder fra: 21.01.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 LOVREGULERT AVGIFT... 2 1.1 ANLØPSAVGIFT... 2 1.1.1 Hjemmel... 2 1.1.2 Formål... 2 1.1.3

Detaljer