Firmapresentasjon Rev: November 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Firmapresentasjon Rev: November 2013"

Transkript

1 Firmapresentasjon Rev: November 2013

2 Innhold 1. Om oss 1.1. Om firmaet 1.2. Medarbeidere 1.3. Kvalitetssikring 1.4. Programvare 1.5. Sentral godkjenning 2. Fagområder 2.1. Prosjektadministrasjon 2.2. Byggeteknikk 2.3. Reguleringsplaner 2.4. Teknisk / Økonomisk utredning 2.5. Totalprosjektering 2.6. Samarbeidsprosjekter (Joint Venture) 3. Referanseprosjekter 3.1. Offentlige bygg 3.2. Boligbygg 3.3. Næringsbygg 3.4. Industribygg 3.5. Prosjekter i utlandet 4. Kontakt info

3 1.1 Om oss Firmaet ble etablert i 1971, og har siden vært engasjert i ca byggeprosjekter i inn- og utland. Firmaet er 100% friʃstående i forhold Ɵl andre aktører i bransjen. Firmaet er eiet av flere av de ansaʃe. Firmaet har hvert år haʃ posiɵvt driōsresultat. Forretningsidè Firmaets oppgaver er å ivareta byggherrens interesser vedrørende byggeprogram, økonomi, kvalitet og fremdriō i byggesaker, gjennom seriøs og profesjonell prosjektering og styring av byggeprosessen. Målseƫngen er å bidra Ɵl prosjektenes verdiskapning Om oss

4 1.2 Medarbeidere Firmaet er bemannet med sivilingeniører og ingeniører med lang erfaring fra rådgivende ingeniør virksomhet. I Ɵllegg personell som dekker kontor og sekretærfunksjonene. Ole Rakner Sivilingeniør - Bygg / MSc / Daglig Leder Tom Rakner Ingeniør - Bygg / BSc Reidar KleƩ Sivilingeniør - Bygg / Konstruksjonteknikk Anders Kristensen Sivilingeniør - Bygg / Konstruksjonsteknikk JeaneƩe Smørdal Kontorsjef Ann-KrisƟn Skråmestø Pedersen Sekretær 1.2. Medarbeidere

5 1.3 Kvalitetssikring Firmaet har kvalitetssikringsystem Ɵlpasset egen driō iht. kravene i Plan og Bygningsloven. DeƩe omfaʃer bl.a. funksjoner som: Ansvarlig søker (SØK) og ansvarlig prosjekterende (PRO) for de enkelte fagområder. Systemet tar for seg definering av oppdrag, fastlegging av krav og ytelser. Det foreligger sjekklister for prosjektering og kontroll av prosjektering. Sjekklistene oppdateres konɵnuerlig og er basert på krav og erfaring. Avviksmeldinger fylles ut og avvik reʃes og innarbeides i prosjektene Kvalitetssikring

6 1.4 Programvare BIM Vi benyʃer oss av Autodesk Building Design Suite som prosjekteringsverktøy. Vedlikeholdsavtale sørger for at vi allɵd har siste versjon Ɵlgjengelig. Programpakken består av flere moduler, blandt annet. AutoCAD Revit Structure AutoCAD Structural Detailing 2D/3D prosjektering BIM prosjektering Armeringstegninger, formtegninger, kapptegninger stål StaƟske beregninger: Vi har Ɵlgengelig et bredt utvalg av programmer for dimensjonering av bygningskonstruksjoner. Ved vedlikeholdsavtale har vi allɵd siste versjon Ɵlgjengelig. Programmene dimensjonerer iht. siste gjeldene standard. Vi har også egenutviklede regneark samt regneark fra Byggforsk som benyʃes ved prosjektering. Aktuelle spesialprogram som er Ɵlgjengelig via produsenters hjemmesider benyʃes også ved behov. FEM Design 3D Structure fra StruSoŌ: 3D modellering og dimensjonering av hele byggverk 2D betong plate dimensjonering 2D betong veggskive dimensjonering Beskrivelse: G - Prog beskrivelse. Utarbeidelse av anbudsbeskrivelser eʃer NS Annen programvare MicrosoŌ Project MicrosoŌ Office Adobe Acrobat Byggforskserien nbstøy Utarbeidelse av fremdritsplaner Word, Excel m.m. Utarbeidelse / bearbeiding av pdf. filer Detaljblad for bygg og prosjektering Beregning av trafikkstøy G-Prog Ramme 2D dimensjonering av stål og trekonstruksjon Ove SleƩen BT - SniƩ. TverrsniƩkontroll, søyler, fundamenter, forstøtningsmurer mm. E - Bjelke. Alle typer prefabrikkerte bjelker og dekker K - Bjelke. Plate / Bjelker med slakkarmering / spennarmering V - Skive. SkivekreŌer / global stabilitet Flatdekke. Beregning av friʃbærende dekker og plate på mark Lastberegning. Lastvirkninger fra vind og snø 1.4. Programvare

7 1.5 Sentral godkjenning Vi har sentral godkjenning i Ɵltaksklasse 3 for våre fagområder: Søker Prosjektering av Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) Prosjektering av Brannkonsept Prosjektering av Geoteknikk Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet Prosjektering av Bygningsfysikk Prosjektering av Lydforhold Kopi av sentralgodkjenning er vedlagt på neste side Sentral godkjenning

8

9 2. Fagområder 2.1. Prosjektadministrasjon 2.2. Byggeteknikk 2.3. Reguleringsplaner 2.4. Teknisk / Økonomisk utredning 2.5. Totalprosjektering 2.6. Samarbeidsprosjekter (Joint Venture) På eʃerfølgende sider er det beskrevet nærmere om ytelser som inngår i våre fagområder. 2. Fagområder

10 Prosjektadministrasjon Ytelsene under prosjektadministrasjon er inndelt i 3 undernivåer Prosjektledelse PL - Prosjektledelse generelt - Programmering - Organisasjon, etablering - Avtaler med ARK, RIB, RIV, RIE, samt spesialrådgivere. - Kalkyler - Kontakt med myndigheter - Kontakt med naboer - Søknad om rammeɵllatelse med oppfølging - Bistand ved utarbeidelse av presentasjonsmateriell - Kontroll av prosjekteringsmateriell - Valg av entrepriseform - AnbudsinnhenƟng - Kontrakter - Økonomisk oppfølging - FremdriŌsplanlegging - Byggeregnskap - ForretningsruƟner Prosjekteringsledelse PGL - Prosjekteringsledelse generelt - Innkalle, lede og referere møter i prosjekteringsgrupper og sørge for at referater distribueres Ɵl møtedeltakere og andre parter. - Sørge for at HMS - Ɵltak blir taʃ opp i prosjekteringsmøtene. - Styre, koordinere, og rapportere fremdriō i prosjekteringsmøtene. - Koordinere følgende forhold: - Offentlige godkjennelser - Programforutsetninger - Økonomi - Materialbruk - Kvalitetsnivå - FremdriŌ - Avklare og avtale grensesniʃ mellom rådgiverne. - Lage dokumentplaner som viser Ɵl hvilken Ɵd de enkelte dokumenter skal foreligge. - Lage rapporter for prosjekteringarbeidet. - Påse at forhold som trenger oppdragsgivers behandling / godkjenning blir fremlagt for denne i god Ɵd med utredning av konsekvenser. - Når det oppstår dissenser i prosjekteringsarbeidet, ta iniɵaɵv Ɵl å løse deʃe. Avklare med prosjektleder om uavhengig ekspertuʃalelser er nødvendig. - Påse for at anbudsmateriell og arbeidsgrunnlag foreligger Ɵl avtalt Ɵd. - Påse for entydig grensedragning mellom byggutstyr og brukerutstyr Byggeledelse BL - Byggeplassledelse, generelt - Teknisk kontroll av uƞørelsen - Koordinering av entrepernører - Kontroll og distribusjon av arbeidsgrunnlag - Økonomisk kontroll - FremdriŌskontroll - Administrasjon av endringer - Byggemøter, ledelse - Overtakelse - Reklamasjoner oppfølging 2.1. Prosjektadministrasjon

11 2.2 Byggeteknikk (RIB) Skisseprosjekt - Etablering av prosjektorganisasjon. - Utarbeide prosjekteringsplan. - Vurdere arkitektens alternaɵve skisseforslag med hensyn Ɵl konsekvensene for terrenguƞorming, fundamentering, bæresystem og økonomi Forprosjekt - Ajourholde prosjekteringsplan. - Ta nødvendig kontakt med myndighetene. - Bestemme bygningskonstruksjonens form og uƞørelse. - Utarbeide jordskjelvanalyse. - Kort beskrive og ved tegninger vise byggets konstrukɵve deler. - Bestemme infrastruktur som vei-, vann- og av løpsɵlknytning. - Utarbeide kostnadskalkyle Hovedprosjekt - Ajourholde prosjekteringsplan. - Få gjennomført eventuelle supplerende geotekniske undersøkelser og vurderinger. - Ajourholde beregninger og tegninger uƞra fastlagte mål og dimensjoner. - Klarlegge offentlige beɵngelser for å oppnå bygningstekniske godkjennelser. - Få fastlagt entrepriseform. - Ajourholde kostnadskalkyle Detaljprosjekt - Utarbeide endelige beregninger. - Utarbeide endelige tegninger. - Innhente myndigheters godkjennelse av beregninger og tegninger. - Utarbeide beskrivelse og sammenholde beskrivelse og tegninger med de øvrige prosjekterende. - Utarbeide spesifisert mengdefortegnelse. - Utarbeide generell Ɵdsplan for eʃerfølgende faser Anbud / Kontrakt - Utarbeide bestemmelser for anbud og kontrakt. - Foreslå anbydere. - Sende ut anbudsmateriale. - Kontrollere og vurdere anbud. - InnsƟlle valg av entreprenør. - Bistå oppdragsgiver med å utarbeide kontraktsdokumenter og sluʃe kontrakt Produksjonsfase - KompleƩere tegninger, bøyelister og annet nødvendig detaljmateriale. - KompleƩere beregninger. - Bistå stedlig byggeleder, som forutseʃes å foreta den daglige oppfølging. - Delta i byggemøter og befaringer. - Vurdere og eventuelt aʃestere entreprenør notater i samråd med stedlig byggeleder GaranƟfaser - Bistå oppdragsgiver i garanɵɵden Byggeteknikk

12 2.3 Reguleringsplaner (REG) Grunnlag - Avklare plangrenser. - Avklare forhold Ɵl overordnete planer. - Avklare reguleringsformål. - Avholde oppstartsmøte med planmyndighetene Planrapport - Planbeskrivelse utarbeides. - Plankart utarbeides. - Planbestemmelser utarbeides Illustrasjoner - Oversiktskart utarbeides. - Illustrasjoner utarbeides. - TerrengsniƩ utarbeides. - Sol/skyggediagram utarbeides. - Fotomontasjer utarbeides. - Modell utarbeides Tilleggsrapporter Rapporter vedr: - Natur (flora, fauna) - FriluŌsliv - Lekeområder for barn - Landskapsform og bruk - Kulturminner - Stedsanalyser - Service og handel - VA rammeplan - Trafikk - Støy - Rasfare - Flomfare - LuŌforurensing - Grunnforurensing - Radonfare - Høyspentledninger - Evt. konsekvensutredning Planmyndigheter - Varsle oppstart om planarbeid. - Kommentere innkomne merknader. - Avholde underveismøter med planmyndighet. - Gjennomgå endelig planmateriell med planmyndighet. - Formell innlevering av planforslag. - Følge opp planforlaget frem til kommunens 1. gangs behandling. - Kommentere merknader etter høringsfrist. - Følge opp planforslaget frem til kommunens 2. gangs behandling. - Kommentere kommunens oversendelse til Fylkesmannen Reguleringsplaner

13 2.4 Teknisk / økonomisk utredning - Vurdere prosjekter på skissestadiet - Lokalisering - Forundersøkelse - PlanƟlpasning - Omfang - Byggeprogram - Kostnader - FremdriŌsplan - MarkedsƟlpasning - Rentabilitet - Finansiering - Avgi anbefalinger 2.4. Teknisk / økonomiske utredninger

14 2.5 Totalprosjektering Siv.Ing Rakner AS kan påta seg oppdrag som totalprosjekterende. DeƩe konseptet gir oppdragsgiver kun eʃ kontraktledd mot prosjekteringsarbeidet, med SIR som kontraktspartner. Siv.Ing Rakner AS benyʃer da en organisasjon med egen kompetanse innen administrasjon og byggeteknikk, videre ƟlknyƩes arkitekt samt øvrige rådgivende ingeniører Totalprosjektering

15 2.6 Samarbeidsprosjekter (Joint Venture) Siv.Ing Rakner AS kan delta i den forretningsmessige delen av et prosjekt, som investor. Prosjektet gjennomføres i foretningsmessig samarbeid med Ɵltakshaver / oppdragsgiver, med Siv.Ing Rakner AS som total prosjekterende. Målseƫngen med samarbeidet er opɵmal verdiskapning gjennom de enkelte faser i prosjektutviklingen, fra ide fase frem Ɵl ferdig oppført og bruksklart prosjekt Samarbeidsprosjekter (Joint Venture)

16 3. Referanseprosjekter Firmaet har vært engasjert i ca byggeprosjekter. I referanselistene er medtaʃ et utvalg av prosjektene Offentlige bygg Undervisningsbygg Flyplassbygg Helsebygg 3.2. Boligbygg 3.3. Næringsbygg Hoteller Kontorbygg Bydelssentre / BuƟkksentre I disse prosjektene har firmaet eʃ eller flere av følgende oppdrag: 1. TH/BO - Tiltakshaver / Byggherreombud 2. PL - Prosjektledelse 3. REG - Reguleringsplan 4. SØK - Ansvarlig søker PBL (SØK) 5. PGL - Prosjekteringsledelse 6. RIB - Rådgivende Ingeniør Byggeteknikk (PRO) 7. RIG - Rådgivende Ingeniør Geoteknikk - (PRO) 8. RIBR - Rådgivende Ingeniør Brannteknikk (PRO) 9. RIAK - Rådgivende Ingeniør AkusƟkk (PRO) 10. BL - Byggeledelse 3.4. Industribygg 3.5. Prosjekter i Utlandet (Olje/gass relatert) 3. Referanseprosjekter

17 3.1 Offentlige Bygg Undervisningsbygg Olsvikåsen VGS, Bergen Skålevik Skole, Askøy Algrøy Skole, Fjell Hjellestad Skole, Bergen Kleppestø Ungdomsskole, Akøy Spjelkavik Ungdomsskole, Ålesund Varhaug Skole, Hå Nygårdslien Skole, Bergen UIB - Universitetsbiblioteket Ombygging Danseteater for Carte Blanche, Bergen Turnhallen Steinerskolen Skjold, Bergen PGL RIB, RIG RIB, RIG PGL, RIB, RIG, RIAK RIB, RIG RIB RIB RIB PGL PL, PGL, RIB, BL RIB, BL Hjellestad Skole, Bergen Olsvikvågen VGS, Bergen 3.1. Offentlig bygg Kleppestø ungdomsskole, Askøy

18 3.1 Offentlige Bygg LuŌhavnsbygg Bergen LuŌhavn Flesland - Kontrolltårn RIB, RIG - Helikopterterminal RIB, RIG - DriŌsbygg RIB, RIG - Bygg for sikringstjenesten RIB, RIG, BL - Bygg for Catering RIB, RIG - Bagasjehall RIB Haugesund LuŌhavn, Karmøy - Kontrolltårn RIB, RIG - Ekspedisjonsbygg RIB, RIG - DriŌsbygg RIB, RIG Oslo LuŌhavn - Ny hovedflyplass for Norge på Hurum 1. premie i internasjonal designkonkurranse RIB, RIG - Flymuseum Gardermoen RIB, RIG - Forsvarets byggeskikkpris Kontrolltårn, Bergen Lufthavn Flymuseum Gardemoen 3.1 Offentlige bygg

19 3.1.3 Helsebygg Kalfaret Sykehjem Kalfaret Bo- og Servicesenter FantoŌ Sykehjem og Omsorgsboliger Korskirken Menighet Alders- og Sykehjem (forpr.) Sykehus KolsƟbotn Sykehjem Odda Sykehjem Rosendal HVPU-Boliger FantoŌ Florida Sykehjem PGL, (forpr.) PGL, RIB RIB PGL, RIB ADM ADM ADM RIB, RIG RIB Kalfaret Sykehjem Kolsibotn Sykehus Fantoft Sykehjem og Omsorgsboliger 3.1 Offentlige bygg

20 3.2 Boligbygg Jægers Brygge, Beiviken Bergen 72 leiligheter BO, PL, REG, RIB, RIG (Betongelementprisen, Byggeskikkprisen) Vågentunet, N. Hamburgersmuget, Bergen 14 leiligheter BO, PL, PGL, RIB, RIG, BL Råtun Boligfelt 50 leiligheter BO, PL, REG, PGL, RIB, RIG, BL Møllendal Øst, Bergen Ca. 300 leiligheter BO, REG, (RIB, RIG) Studentskipnaden Bergen, Hybelbygg NHH 90 leiligheter PL, PGL, RIB, RIG, BL Skraneveien, Bergen 32 leiligheter BO, PL, REG, PGL, RIB, RIG, BL Kloppedalshagen, Bergen 54 leiligheter BO, PL, REG, PGL, RIB Gyldenpris, Bergen Kommune 52 utleieboliger PL, PGL. RIB, RIG, BL Holberggården, Strandgaten Bergen 15 leligheter BO, REG, PL, PGL, RIB, RIG, BL FlyktningmoƩak, Løbergsveien Bergen 110 leiligheter BO, PL, PGL, RIB, RIG, BL Bendixensvei 14, Bergen 21 leiligheter PGL, RIB, BL Møllendal Øst, Bergen 3.2. Boligbygg Jægers Brygge, Beiviken Bergen

21 3.3 Næringsbygg Hoteller Comfort Hotell Holberg, Strandgaten Bergen Admiral Hotell Bergen (Btr. II) Ungdomsherberge Voss Rosenkrantz Hotell Bergen, Ombygging Orion Hotell, Bergen, Rehabilitering BO, PL, REG, RIB, RIG, BL BO, PL, REG, RIB, RIG, BL RIB, RIG RIB RIB Admiral Hotell Bergen Comfort Hotell Holberg, Strandgaten Bergen 3.3. Næringsbygg

22 3.3.2 Kontorbygg Vital Kontorbygg Fyllingsdalen, Btr. I og II Ca m2 PL, REG, RIB, RIG, BL Bergens Tidende, Krinkelkroken Bergen Ca m2 PO, REG, PL, PGL, RIB Frank Mohn Fusa, Kontorbygg, Btr. I og II RIB Cameron Norge, Kontorbygg Stavanger, Btr. I og II PL, REG, PGL, RIB Bergens Tidende, Krinkelkroken Bergen 3.3. Næringsbygg Vesta Tryg Fyllingsdalen

23 Galleriet, Torgalmenningen Bergen Husnes Storsenter, Kvinherad 3.3. Næringsbygg

24 3.4 Industribygg Frank Mohn Fusa Br. I, II og III Verksted, Montasjehaller, Lagerbygg, Kaier Ca m2 RIB, RIG Kongsberg Offshore (FMC) Industrihaller Sotra RIB, RIG Cameron Norge Industrihall Sotra PL, REG, PGL, RIB, BL Cameron Norge Btr. I og II Verksted, Montasjehaller, Stavanger Ca m2 PL, REG, PGL, RIB, RIG AS Papir Industribygg Kråkenes, Bergen PL, REG, PGL, RIB, BL Fagbygget, Husnes Ca m2 PGL, RIB, RIG Clamp-on Hovedombygging Industri/Kontorbygg Ca m2 RIB, RIG Frank Mohn Fusa Cameron Norge 3.4. Industribygg

25 3.5 Prosjekter i Utlandet (Oil/Gas related) - BO, PL, PGL, RIB, RIG Buildings Base in Luanda, Angola m2 Complete project, base is in operation. Base in Onne Port, Nigeria m2 Complete project, base is in operation. Base in Luanda, Angola m2 Complete project, base is in operation. Base in Kakinada, India m2 Complete project, base is in operation. Base in Luanda, Angola m2 Complete project, base is in operation. Base in Baku, Asebajdsjan m2 Preliminary studies Base for Manifoils, Angola m2 Preliminary project New building in Luanda, Angola m2 Preliminary project Base in Lobito/Dande, Angola m2 Preliminary project Extension of base Luanda, Angola m2 Preliminary project Base Stockman Murmansk, Russia m2 Preliminary project Master plan Base area Murmansk m2 Preliminary studies Base in Onne Port, Nigeria m2 Preliminary project Base in Onne Port, Nigeria m2 Phase-1 documents Base in Alexandria, Egypt m2 Preliminary studies Base in Onne Port, Nigeria m2 Phase-1 documents XMT/Umbilical Ladol, Nigeria m2 Phase-1 documents Base in Pointe Noire, Congo m2 Phase-1 documents (in progress) Umbilical Nigeria m2 In progress Aker solutions Luanda Cameron Luanda 3.5. Prosjekter i utlandet

26 4. Kontaktinfo T: F: Besøksadresse: Fantoftveien BERGEN Kontaktperson: Ole Rakner Reidar Klett Anders Kristensen Jeanette Smørdal e-post: web: Kontakt info

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIBs hovedoppgaver: RIB skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for byggeteknikk i en byggesak,

Detaljer

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK.) skal forestå de arbeider som normalt tillegges arkitektrollen i en byggesak

Detaljer

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Prosjektleders hovedoppgaver: Prosjektleder (PL) skal bistå og representere oppdragsgiver overfor offentlige myndigheter,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE NOTAT FRA - PRIVAT PLANFORSLAG. Etat for Byggesak og private planer, seksjon for private planer UNDERVEGSMØTE

BERGEN KOMMUNE NOTAT FRA - PRIVAT PLANFORSLAG. Etat for Byggesak og private planer, seksjon for private planer UNDERVEGSMØTE BERGEN KOMMUNE Etat for Byggesak og private planer, seksjon for private planer NOTAT FRA UNDERVEGSMØTE - PRIVAT PLANFORSLAG Undervegsmøtet har som formål å sikre god kommunikasjon mellom forslagsstiller

Detaljer

Landskapsarkitekt (LARK) skal prosjektere utomhusanlegger for Madlavoll skole som beskrevet i rom- og funksjonsprogrammet.

Landskapsarkitekt (LARK) skal prosjektere utomhusanlegger for Madlavoll skole som beskrevet i rom- og funksjonsprogrammet. Generelt Landskapsarkitekt (LARK) skal prosjektere utomhusanlegger for Madlavoll skole som beskrevet i rom- og funksjonsprogrammet. LARK skal være ansvarlig for tradisjonelle LARK-ytelser. LARK skal vurdere

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIB Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne vil bli delt

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver i forbindelse med elektroarbeidene

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Stavanger eiendom YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () Prosjektnr: 4334 Krosshaug omsorgsboliger Dato: 2013 - Februar Godkjent mal; dato: 18.6.2012 4 krosshaug - yt-rib Stavanger eiendom

Detaljer

Kløvereng b hage garderober RIE- tjenester

Kløvereng b hage garderober RIE- tjenester Entrepriser / fagområder Følgende tekniske anlegg er medtatt og skal vurderes: Post Anlegg 1.0 Belysning (innendørs/utendørs) 1.1 Elektrisk oppvarming 1.2 Intern kommunikasjon 1.3 Automatikk/ SD - anlegg

Detaljer

Fotografier v. Erling G Baasen 3

Fotografier v. Erling G Baasen 3 Firmapresentasjon Høyer Finseth er med sine vel 90 medarbeidere en betydelig aktør innen bygningsteknisk prosjektering og rådgivning. Vi er et spesialisert rådgivende ingeniørselskap som gjennom godt samarbeid

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A. Forprosjekt boliger og befalsforlegninger Bardufoss og Setermoen NS Prosjekt Kontrakt

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A. Forprosjekt boliger og befalsforlegninger Bardufoss og Setermoen NS Prosjekt Kontrakt KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A Forprosjekt boliger og befalsforlegninger Bardufoss og Setermoen NS 8401 Prosjekt 2455457 Kontrakt 450836 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)...

Detaljer

TIL DETALJPROSJEKT 2010 PROSJEKTORGANISASJON PROSJEKTERINGSVERKTØY PROSJEKTERFARINGER

TIL DETALJPROSJEKT 2010 PROSJEKTORGANISASJON PROSJEKTERINGSVERKTØY PROSJEKTERFARINGER Frukostseminar 28.04.2010 Krav til BIM i byggeprosjekter Bruk av Statsbyggs BIM-manual i konkret prosjekt BAAS Ny barneavdeling Ålesund Sjukehus Gabrielle Bergh PROSJEKTPROSESS - FRA DESIGN KONKURRANSE

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I VVS-INSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I VVS-INSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I VVS-INSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Kirkevoll skole

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok PA-BOK Dato: 20.11.10 Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr: 35175 Prosjekt navn: STRØMMEN VGS INNEKLIMAPROSJEKT FASE 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 7 2.0 ORGANISASJONSPLAN...

Detaljer

Armering i BIM ved T2 prosjektet

Armering i BIM ved T2 prosjektet BIM for byggeiere Armering i BIM ved T2 prosjektet Innlegg ved: Bjørnar Markussen, BIM koordinator Aas Jakobsen AS / T2U1 / Credits: T2 / Nordic Office of Architecture Sentralbygg vest Pir nord Pirrot

Detaljer

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Litt om OBOS Hva Hvorfor Hvordan Hvem? Lover, forskrifter og veiledninger Kontrollområder Gjennomføring av kontroll Kommunens saksbehandling Uavhengige kontrollforetak Godkjenningsområder www.obosprosjekt.no

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok AFK eiendom FKF 7.02a PA BOK Fylke dato: 25.10.2012 Filnavn: FEF dato: Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr: --------- Prosjekt navn: ---------- Merknad: Malen må tilpasses det

Detaljer

Avdeling Probygg. pdsprotek.no

Avdeling Probygg. pdsprotek.no Avdeling Probygg Om Probygg: Tanken med å levere prosjekteringstjenester innenfor byggenæringen har vært tilstede i mange år hos PDS Protek AS sin ledelse. Det første startskuddet for byggrelaterte prosjekteringstjenester

Detaljer

Bim for Byggeteknikk Design Analyse. Pål Eskerud Daglig Leder Focus Software AS

Bim for Byggeteknikk Design Analyse. Pål Eskerud Daglig Leder Focus Software AS Bim for Byggeteknikk Design Analyse Pål Eskerud Daglig Leder Focus Software AS Se denne videoen! Focus Software AS Norsk programvarehus Focus Anbud,Anbudsbeskrivelser, NS3420, Prosesskoden Focus Konstruksjon,Statiske

Detaljer

Gjennomføringsmodeller Styring av store og tverrfaglige prosjekteringsoppdrag

Gjennomføringsmodeller Styring av store og tverrfaglige prosjekteringsoppdrag Den kloke tegning 23. oktober 2013 Gjennomføringsmodeller Styring av store og tverrfaglige prosjekteringsoppdrag Stine Bjønnstu Holthe Agenda 1. Erfaringer fra olje og gass 2. Gjennomføringsmodeller og

Detaljer

Honorartilbudet er å forstå som FASTPRIS til og med garantitiden.

Honorartilbudet er å forstå som FASTPRIS til og med garantitiden. FAG: Rådgivende ingeniør ELEKTRO RIE Side 1 av 8 0.1 HONORARBEREGNING Honorarberegningen skal skje på grunnlag av vedlagt ytelsesspesifikasjon som omfatter: 1. FORPROSJEKT 2. DETALJPROSJEKTERING 3. KONTRAHERINGSFASE

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Versjon nr. Dato Beskrivelse Utarbeidet av 1 januar 2016 for Grasdal skule. Ådlandsvegen 323 5918 Frekhaug. Gnr/bnr 27/129 Meland kommune Innhold Formål... 2

Detaljer

Diverse seminarer innen relevante tema. Diverse etterutdanning innen dimensjonering tre, stål og betong

Diverse seminarer innen relevante tema. Diverse etterutdanning innen dimensjonering tre, stål og betong CURRICULUM VITAE FOR BJØRN LIE PERSONLIG DATA Navn: Stilling: Bjørn Wilhelm Lie Ingeniør Født: 1950 Nasjonalitet: Språk: Norsk Norsk, Engelsk UTDANNELSE 2011 RIF godkjent rådgiver 2000 Bestått eksamen

Detaljer

Schous Plass 10-Anskaffelse av Prosjekteringsgruppe Deichmanske bibliotek avd. Grünerløkka. HC-tiltak-(universell utforming)

Schous Plass 10-Anskaffelse av Prosjekteringsgruppe Deichmanske bibliotek avd. Grünerløkka. HC-tiltak-(universell utforming) Schous Plass 10-Anskaffelse av Prosjekteringsgruppe Deichmanske bibliotek avd. Grünerløkka HC-tiltak-(universell utforming) Ytelsesbeskrivelse - Prosjekteringsgruppe Generelt om prosjektet Innledning Omsorgsbygg

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Rammeavtale sammensatte rådgivertjenester- Rogaland og Arendal Fengsel Dato: Saks- og dokumentnr: 201600820 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YT-PRL YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) Prosjektnr: 12273 PREG Brønnøysundregistrene Dato: 2013.05.16 Saks- og dokumentnr: 201300316 - Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Partnerfirmaer: DAK/BIM-ansvarlig Hele prosjektet: DAK/BIM-koordinatorer: Flyside / landside Terminalen Ingrid Alvsåker, Cowi Håkon Reksten, Norconsult Bjørnar Markussen,

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

Webinar BIM og åpenbim: 1) byggherre status og 2) ferske prosjekterfaringer

Webinar BIM og åpenbim: 1) byggherre status og 2) ferske prosjekterfaringer Webinar og åpen: 1) byggherre status og 2) ferske prosjekterfaringer Senior Rådgiver Lars Chr Christensen, multi as (VDC og &åpen) webinar, 25/1 2010, internet VBA 2009 Vestlandske Bygge og Anleggsdager

Detaljer

Hvordan kan en innen den gode arkitektur

Hvordan kan en innen den gode arkitektur Bedre brannsikkerhet Viktige avklaringsfaser i brannteknisk prosjektering Hvordan kan en innen den gode arkitektur innordne kravene til brannsikkerhet? Foreleser: Nils Forsén, Multiconsult og Arkitektur-

Detaljer

ERFARINGSOVERFØRING EVALUERING AV PROSJEKTGJENNOMFØRING

ERFARINGSOVERFØRING EVALUERING AV PROSJEKTGJENNOMFØRING ERFARINGSOVERFØRING EVALUERING AV PROSJEKTGJENNOMFØRING Seminar over halvannen dag med følgende deltakere: Prosjektansvarlig Prosjektledelse Prosjekteringsledelse Prosjekteringsgruppe Byggeledelse 1 Plenum

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

Praktisk prosjekteringsledelse kontrakt. Oslo, 23. oktober 2013 Advokat Knut Anders Sannes

Praktisk prosjekteringsledelse kontrakt. Oslo, 23. oktober 2013 Advokat Knut Anders Sannes Praktisk prosjekteringsledelse kontrakt Oslo, 23. oktober 2013 Advokat Knut Anders Sannes Pål Grønstad Arne Scott Morten Gran Knut A Sannes Live W Lindholm Steffen Kvisler - 6 advokater - Har rendyrket

Detaljer

UAVHENGIG KONTROLL SYNSPUNKTER RIF & ØLØ

UAVHENGIG KONTROLL SYNSPUNKTER RIF & ØLØ 1 UAVHENGIG KONTROLL SYNSPUNKTER RIF & ØLØ 26.03.14 Øystein Løset 2 Innhold Geotekniske hendelser Plan og Bygningingslov Forskrift m/ veiledning DIBKs Veileder Systemkontroll Teknisk kontroll omfang Unntak

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder Advokat Anders Evjenth Kluge advokatfirma DA anders.evjenth@kluge.no Trondheim 8. januar 2014 Kort om gjennomføringsplan

Detaljer

Treet - Verdens høyeste trehus av Marina Trifkovic. buildingsmart konferanse 2015

Treet - Verdens høyeste trehus av Marina Trifkovic. buildingsmart konferanse 2015 Treet - Verdens høyeste trehus av Marina Trifkovic buildingsmart konferanse 2015 1 BOB - Byggherre / utbygger Artec - Arkitekt Sweco - Teknisk rådgivning PGL, RIB, RIBR, RIE, RIV, RIG, RIAKU Moelven Limtre

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Entrepriseformer (4) Foreleser: Pål Jacob Gjerp

Detaljer

Test av Autodesk Revit mot eksisterende 3D programmer i tilknytning til nybygg ved Korsgård Skole.

Test av Autodesk Revit mot eksisterende 3D programmer i tilknytning til nybygg ved Korsgård Skole. Prosjektnavn: Prosjekttittel: Autodesk Revit Test av Autodesk Revit mot eksisterende 3D programmer i tilknytning til nybygg ved Korsgård Skole. Planlagt startdato: 31.03.2008 Varighet: 02.06.2008 kl. 12:00

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR. Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR. Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng HVA ER PROSJEKTERINGSLEDELSE? Byggebransjens viktigste og

Detaljer

OVERGANGER PROSJEKTERING / UTFØRELSE TOTALENTREPRISER OG UTFØRELSESENTREPRISER

OVERGANGER PROSJEKTERING / UTFØRELSE TOTALENTREPRISER OG UTFØRELSESENTREPRISER OVERGANGER PROSJEKTERING / UTFØRELSE TOTALENTREPRISER OG UTFØRELSESENTREPRISER Hvordan kan vi forplikte hverandre til en god overgang? Hvor mange prosjekter har du deltatt på som har vært ferdig prosjektert

Detaljer

CURRICULUM VITAE SAMMENDRAG AV KVALIFIKASJONER. Utdannelse. Kurs / Etterutdannelse. Ansettelsesforhold

CURRICULUM VITAE SAMMENDRAG AV KVALIFIKASJONER. Utdannelse. Kurs / Etterutdannelse. Ansettelsesforhold CURRICULUM VITAE NAVN: Terje Steinskog FUNKSJON / STILLING: Daglig leder FØDSELSDATO: 20. oktober 1970 NASJONALITET: Norsk SPRÅK: Norsk, Engelsk SAMMENDRAG AV KVALIFIKASJONER Allsidig og bred erfaring

Detaljer

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Aase Byggeadministrasjon

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 24/12: ÅSKOLLEN SKOLE, STATUSRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Endringshåndtering i Undervisningsbyggs prosjekter

Endringshåndtering i Undervisningsbyggs prosjekter Endringshåndtering i Undervisningsbyggs prosjekter I Undervisningsbygg skilles det mellom fire forskjellige endringssituasjoner: 1. Regulære endringer (ønskede endringer fra byggherren) Når det oppstår

Detaljer

En presentasjon av Arkitekt- og Ingeniørtjenester. - Fra Mestergruppen Bolig

En presentasjon av Arkitekt- og Ingeniørtjenester. - Fra Mestergruppen Bolig En presentasjon av Arkitekt- og Ingeniørtjenester - Fra Mestergruppen Bolig Vi tegner og prosjekterer bla. Eneboliger Rekkehus Prosjektboliger Hytter og fritidsboliger Terrassehus Sykehjem Næringsbygg

Detaljer

Bardufoss flystasjon ILS bane Tilbud/ kontrakt Prosjekteringsgruppe utarbeidelse av forprosjekt med opsjon for detaljprosjekt mv

Bardufoss flystasjon ILS bane Tilbud/ kontrakt Prosjekteringsgruppe utarbeidelse av forprosjekt med opsjon for detaljprosjekt mv Tilbud/ kontrakt 450766 Prosjekteringsgruppe utarbeidelse av forprosjekt med opsjon for detaljprosjekt KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III B2 HONORAR/SUMMERINGSSKJEMA for PROSJEKTERINGSGRUPPE Rådgivende ingeniører

Detaljer

Dokumentasjon fra bygging til drift

Dokumentasjon fra bygging til drift Dokumentasjon fra bygging til drift 1 Bruk av Open BIM i FDV Brynjulf Skjulsvik (bsk@proim.no) Tomas Jonsson (tomas.jonsson@norconsult.com) Alexander W. Olsen (alexander.wnagsvik.olsen@norconsult.com)

Detaljer

Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen

Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen Bygningsgruppens dag 20. oktober Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen Byggherren velger gjennomføringsmodell (Entreprisemodell) 2 Generelt om

Detaljer

Rapport_. Rosendal Turisthotell KPR av brannprosjektering. Hotell Rosendal AS. Uavhengig kontroll av Brannsikkerhet kontrollrapport OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Rosendal Turisthotell KPR av brannprosjektering. Hotell Rosendal AS. Uavhengig kontroll av Brannsikkerhet kontrollrapport OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Rosendal Turisthotell KPR av brannprosjektering OPPDRAGSGIVER Hotell Rosendal AS EMNE Uavhengig kontroll av Brannsikkerhet kontrollrapport DATO: 4. APRIL 2014 DOKUMENTKODE: 217221-RIBr-RAP-001

Detaljer

Varsel om reguleringsplan for Lillestrøm videregående skole, Skedsmo kommune

Varsel om reguleringsplan for Lillestrøm videregående skole, Skedsmo kommune Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte parter Deres ref.: Vår ref : 120424br nabovarsel Prosjekt: Lillestrøm vgs Dato: 26. april 2012 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om reguleringsplan

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2013 Tid: Fra kl.: 15.00 - til kl. 17.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL- Konsekvenser for prosjekteringsleder

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL- Konsekvenser for prosjekteringsleder GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL- Konsekvenser for prosjekteringsleder Advokat Anders Evjenth, Kluge advokatfirma DA anders.evjenth@kluge.no Tekna 9. april 2013 1 11 April 2013 Kort om gjennomføringsplan

Detaljer

Veidekke Entreprenør AS. Bruk av åpenbim Østensjø Skole

Veidekke Entreprenør AS. Bruk av åpenbim Østensjø Skole Veidekke Entreprenør AS Bruk av åpenbim Østensjø Skole 25.04.13 BuildingSmart Bjarte Hårklau 1 BIM på Østensjø Skole Pilot og læringsprosjekt VDC/ICE Bruk av BIM i detaljprosjekteringen Bruk av BIM i produksjon

Detaljer

Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen. Vedlegg 07 PA-BOK. Tilbygg nye sykehjemsplasser

Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen. Vedlegg 07 PA-BOK. Tilbygg nye sykehjemsplasser Vedlegg 07 PA-BOK Tilbygg nye sykehjemsplasser September 2014 Innholdsfortegnelse 1. Ajourføring og distribusjon... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Distribusjonsliste...3 2. Orientering... 4 2.1 PA-bok for byggefasen...4

Detaljer

Statoil, Fornebu og utvikling av a- lab s kvalitetssystem NAL 28.01.14

Statoil, Fornebu og utvikling av a- lab s kvalitetssystem NAL 28.01.14 Statoil, Fornebu og utvikling av a- lab s kvalitetssystem NAL 28.01.14 Statoil office, Fornebu, Oslo Arkitektur : a- lab s overordnete målsetninger En bevissthet om hvordan man skaper arkitektur av høy

Detaljer

Samhandling prosjektering - utførelse

Samhandling prosjektering - utførelse Prosjekteringsledelse Samhandling prosjektering - utførelse Trond Stupstad, Kruse Smith AS Oslo 17. april 2012 Prosjekteringsledelse Samhandling prosjektering - utførelse Disposisjon - Dvele litt med stafettveksling

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () Prosjektnr: TP 10887 / DP 10931 Prosjektnavn: UMB Urbygningen Dato: 2013-01-25 Saks- og dokumentnr: 201202712-1 Mal godkjent dato: 2011-10-10 Side 1 av

Detaljer

PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling

PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling Side 1 av 8 0. Innledning For å oppnå bedre prosjektgjennomføring har PTL AS i samarbeid med oppdragsgivere utviklet en alternativ gjennomføringsmodell

Detaljer

AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN

AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN mellom som byggherre og foretaks.nr. som entreprenør vedrørende Bilag 1: Avtaledokument om samspillfasen 2 1 PARTENE Med utgangspunkt i tilbud av er det inngått følgende

Detaljer

Nytt Østfoldsykehus BIM i praksis

Nytt Østfoldsykehus BIM i praksis Nytt Østfoldsykehus BIM i praksis Prosjekterings Gruppen PGL COWI ARK AART ARKITEMA ELIASSEN LAMBERTZ- NIELSEN RI COWI Erichsen & Horgen AS Hjellnes Consult AS NGI Norsas Infrastruktur Programvare Maskiner

Detaljer

PEAB Bolig Prosjekt AS. Mira Joanna Peuru. Saksbehandler Internkontroll Dato. Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014

PEAB Bolig Prosjekt AS. Mira Joanna Peuru. Saksbehandler Internkontroll Dato. Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014 Oppdrag Oppdragsgiver Vår referanse PEAB Bolig Prosjekt AS Mira Joanna Peuru Saksbehandler Internkontroll Dato Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014 Ingeniør Brann & Risiko Sivilingeniør Brann & Risiko

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE OPPDRAGSBESKRIVELSE. Rådgivningstjenester - konseptutvikling for kommunens bygg og tjenester (skole og kontor)

BÆRUM KOMMUNE OPPDRAGSBESKRIVELSE. Rådgivningstjenester - konseptutvikling for kommunens bygg og tjenester (skole og kontor) BÆRUM KOMMUNE OPPDRAGSBESKRIVELSE Rådgivningstjenester - konseptutvikling for kommunens bygg og tjenester (skole og kontor) 13.05.2015 1. INNLEDNING DAGENS SITUASJON I BÆRUM KOMMUNE For å sikre bærekraftige

Detaljer

En kort introduksjon til kurset - God prosjekteringsledelse Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser

En kort introduksjon til kurset - God prosjekteringsledelse Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser En kort introduksjon til kurset - God prosjekteringsledelse Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser Trondheim, 06. januar 2015 Gunnar Ole Granheim Hva skal jeg snakke om? Faser i et byggeprosjekt Kontrakter

Detaljer

Offentlig byggherre med krav om bruk av BIM

Offentlig byggherre med krav om bruk av BIM Offentlig byggherre med krav om bruk av BIM Forsvarsbygg Utvikling Agenda: Mobilen gjøres lydløs. Forsvarsbygg - BIM status - Ytelsesbeskrivelser - Prosjektering leveranser - Bygging Norges største eiendomsforvalter

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok 0.6.3 PA BOK Fylke dato: 15.01.2013 Filnavn: FEF dato: Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr: Prosjektnavn: 33506 Lillestrøm vgs - Nybygg 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING...

Detaljer

Uavhengig kontroll. Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF

Uavhengig kontroll. Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF Uavhengig kontroll Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF RIF er rådgiverbransjen Den eneste bransjeforeningen kun for rådgivende ingeniørfirmaer Medlemmer: 207 firmaer (8800 ansatte)

Detaljer

Ansvar for brannteknisk detaljprosjektering

Ansvar for brannteknisk detaljprosjektering Ansvar for brannteknisk detaljprosjektering Hvem gjør hva? De viktige grensesnittene RIFs veileder Ari Soilammi Utviklingssjef RIF Ari s mini-cv: 20 år i byggebransjen: Siv ing, utdannet ved UMIST, UK

Detaljer

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Partnerfirmaer: DAK/BIM-ansvarlig Hele prosjektet: DAK/BIM-koordinatorer: Flyside / landside Terminalen Ingrid Alvsåker, Cowi Håkon Reksten, Norconsult Bjørnar Markussen,

Detaljer

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Kurs for Prosjekteringsledere 16. April 2010 Thor Ørjan Holt Agenda Digresjon Byggenæringens største utfordring Bevisstgjøring Begrepsforståelse Prosjektgjennomføring

Detaljer

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Uavhengig kontroll ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Hvorfor obligatorisk uavhengig kontroll? Kontrollområder og hvorfor er disse områdene valgt ut Hva vektlegges ved godkjenning

Detaljer

Smidig prosjektering og systematisk ferdigstillelse - fra teori til praksis -

Smidig prosjektering og systematisk ferdigstillelse - fra teori til praksis - Smidig prosjektering og systematisk ferdigstillelse - fra teori til praksis - 14.10.2014 Sven Wertebach og Per Roger Johansen Side 1 Innhold Introduksjon Metodikker i perspektiv Hva er en prosess? Systematisk

Detaljer

Prosjekteringsledelse i praksis - myndighetshåndtering. Advokat Roar R. Lillebergen

Prosjekteringsledelse i praksis - myndighetshåndtering. Advokat Roar R. Lillebergen Prosjekteringsledelse i praksis - myndighetshåndtering Advokat Roar R. Lillebergen Innledning Plan- og bygningsloven Krav til arbeidet som utføres Byggherreforskriften Krav til hvordan byggearbeider gjennomføres

Detaljer

0.7 Tele- og datakommunikasjon BUS-teknologi forutsettes på teleog automatiseringsanleggene 0.8 IT-anlegg

0.7 Tele- og datakommunikasjon BUS-teknologi forutsettes på teleog automatiseringsanleggene 0.8 IT-anlegg YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR ELEKTRO RIE Generelt skal det leveres komplette ytelser i alle faser til og med ferdig forprosjekt. Ytelser i øvrige faser er avhengig av hvilke opsjoner som

Detaljer

Bygningsfysisk prosjektering

Bygningsfysisk prosjektering Norsk Bygningsfysikkdag - 24 nov. 2009 Bygningsfysisk prosjektering Fred Solvik Rambøll Norge AS Bygningsfysisk prosjektering Hvorfor, hva og hvordan Eksempler Nye krav til saksbehandling og kontroll BYGNINGSFYSISK

Detaljer

DRIFTS- OG SERVICEAVDELINGEN PROSJEKTOPPFØLGING, PROSJEKT MED EGET PROSJEKTNUMMER UMB, 24.06.11/ rev.08.06.12ksr Prosjektansvarlig/PL:

DRIFTS- OG SERVICEAVDELINGEN PROSJEKTOPPFØLGING, PROSJEKT MED EGET PROSJEKTNUMMER UMB, 24.06.11/ rev.08.06.12ksr Prosjektansvarlig/PL: DRIFTS- OG SERVICEAVDELINGEN PROSJEKTOPPFØLGING, PROSJEKT MED EGET PROSJEKTNUMMER UMB, 24.06.11/ rev.08.06.12ksr Prosjektansvarlig/PL: Fase: Aktivitet: Ansvarlig: PL BPL PK/PL R/A Kommentar: 1.0 Programmering

Detaljer

Side 1. Systematisk ferdigstillelse Per Roger Johansen

Side 1. Systematisk ferdigstillelse Per Roger Johansen Side 1 Systematisk ferdigstillelse Per Roger Johansen Terramar - noen referanseprosjekter Solkraftanlegg for Statkraft i Italia Livsvitenskap Kunsthøgskolen i Bergen, KHiB Høgskolen i Bergen, HiB Beredskapssenteret

Detaljer

Hvordan påvirker samhandling risiko for skader? Resultater fra en kvalitativ spørreundersøkelse

Hvordan påvirker samhandling risiko for skader? Resultater fra en kvalitativ spørreundersøkelse Hvordan påvirker samhandling risiko for skader? Resultater fra en kvalitativ spørreundersøkelse Statens vegvesen: Grete Tvedt Veidekke: Einar Helgason Sitat av Henry Ford: Å komme sammen er en begynnelse

Detaljer

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12. PA- RUTINER PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.13 INNHOLD 0 RUTINER 3 0.1 GENERELT 3 0.2 WEB -BASERT DOKUMENTHOTELL 3 0.3 PROSJEKTERINGSRUTINER 3 1 ORGANISASJON

Detaljer

Oslo Lufthavn T2. Lars Ødemark, COWI AS - Disiplinleder akustikk - Entreprise 72588 PA-anlegg

Oslo Lufthavn T2. Lars Ødemark, COWI AS - Disiplinleder akustikk - Entreprise 72588 PA-anlegg Oslo Lufthavn T2 Lars Ødemark, COWI AS - Disiplinleder akustikk - Entreprise 72588 PA-anlegg Oslo Lufthavn, Gardermoen i dag Hva er T2? Utvidelse av eksisterende Terminal for å øke kapasiteten fra dagens

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Bilag H ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 PROSJEKTORGANISASJON... 3 2.1 ORGANISASJON... 3 3 ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 3.1 GENERELT... 3 3.2 PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av private planforslag tekster 08.04.11

Veileder for utarbeidelse av private planforslag tekster 08.04.11 Veileder for utarbeidelse av private planforslag tekster 08.04.11 Informasjon Tekster Hjelpeverktøy/linker Oppstart Samarbeid om private reguleringsplaner Samarbeid om private reguleringsplaner Halden

Detaljer

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY VI SER NÆRMERE PÅ Brannvesenets rolle tilsynsmyndighet Krav til bestående byggverk. Brannobjekt eller særskilt brannobjekt?

Detaljer

Ansvar Prosjekterende og utførende

Ansvar Prosjekterende og utførende Ansvar Prosjekterende og utførende Universell utforming 25. november 2010 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Frode Grindahl 2 4 Godkjenning Foretak som skal godkjennes for å påta seg ansvar skal vurderes på

Detaljer

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter 05.02.2015 Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg 1 10 KRITERIER FOR SUKSESS OPPSTARTSMØTE OG BYGGEMØTER FRAMDRIFT

Detaljer

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS Oras AS Etablert i 1904 Norges ledende VVS selskap Hovedkontor

Detaljer

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk Side 1 av 6.. i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift av 07.08.2009 SHA- planen består av 2 deler: 1. for det enkelte prosjekt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGET RIB,RIV,RIE.

KONKURRANSEGRUNNLAGET RIB,RIV,RIE. Side 1 av 2 Espen Aursand Fra: "Espen Aursand" Til: "Eikanger Magne" Sendt: 30. juni 2006 12:45 Legg ved: Vedlegg 7.Teging trafikkløsning vest.pdf; Vedlegg 1.Plan

Detaljer

UNINETT. Fysisk infrastruktur fagdag. UFS 121 Retningslinjer for prosjektering av UH-bygg, IKT- og AVinfrastruktur

UNINETT. Fysisk infrastruktur fagdag. UFS 121 Retningslinjer for prosjektering av UH-bygg, IKT- og AVinfrastruktur UNINETT Fysisk infrastruktur fagdag UFS 121 Retningslinjer for prosjektering av UH-bygg, IKT- og AVinfrastruktur Stein Ottar Nygaard sony@cowi.no 1 Et bygg blir til Kjennetegn for byggeprosjekter i UH-sektoren

Detaljer

Anbudskrav og anbudsprosesser i Hedmark fylkeskommune. Eiendomssjef Arne Schei,

Anbudskrav og anbudsprosesser i Hedmark fylkeskommune. Eiendomssjef Arne Schei, Anbudskrav og anbudsprosesser i Hedmark fylkeskommune Eiendomssjef Arne Schei, 18.02.2014 Organisering av investeringsprosjekter Alle investeringsprosjekter organisere i hht: Prosjekthåndbok For Hedmark

Detaljer

GEOMATIKKDAGENE 2015 RÅDGIVENDE INGENIØR GEOMATIKK ØYSTEIN HALVORSEN

GEOMATIKKDAGENE 2015 RÅDGIVENDE INGENIØR GEOMATIKK ØYSTEIN HALVORSEN GEOMATIKKDAGENE 2015 RÅDGIVENDE INGENIØR GEOMATIKK ØYSTEIN HALVORSEN 1 Geomatikkfaget er nå godkjent slik at utøvere av faget vårt kan kalle seg Rådgivende Ingeniør Geomatikk. Rådgivende Ingeniørers Forening

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals 2013-01-14

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals 2013-01-14 Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Jørgen Hals HVORFOR SLIPPE TIL EN ENTREPRENØR? Er ikke det fienden? BYGGELEDERENS HOVEDOPPGAVE PROSJEKT Være prosjektets oljekanne! SELVPÅLAGT ROLLE BYGGELEDERS

Detaljer

Byggeleders rolle og utfordringer under en utbygging sett i et miljøperspektiv

Byggeleders rolle og utfordringer under en utbygging sett i et miljøperspektiv Byggeleders rolle og utfordringer under en utbygging sett i et miljøperspektiv 1 Byggeleders rolle i et miljøperspektiv: NS 8403 Byggelederstandarden av mai 2005 med Byggblankett 8403. Veiledende ytelsesbeskrivelse

Detaljer

- Har rendyrket fokus på inngåelse og gjennomføring av kontrakter i bygge- og anleggsbransjen

- Har rendyrket fokus på inngåelse og gjennomføring av kontrakter i bygge- og anleggsbransjen Pål Grønstad Arne Scott Morten Gran Knut A Sannes Live W Lindholm Steffen Kvisler - 6 advokater - Har rendyrket fokus på inngåelse og gjennomføring av kontrakter i bygge- og anleggsbransjen - Kontrakter,

Detaljer

Bok 1. Ytelsesbeskrivelse rådgivere. Ny barnehage Byskogen. Orientering og tilbudsskjema

Bok 1. Ytelsesbeskrivelse rådgivere. Ny barnehage Byskogen. Orientering og tilbudsskjema Bok 1 Ytelsesbeskrivelse rådgivere Orientering og tilbudsskjema Ny barnehage Byskogen Larvik kommune, Eiendom 18.01.2016 1. ORIENTERING NY BARNEHAGE BYSKOGEN... 2 2. OVERSIKT ANBUDSMATERIALET... 2 3. ORIENTERING

Detaljer

Overing. Jørgen Frisak Grp.leder tekn.dok., Virksomhetsområde Teknisk, Oslo Sykehusservice Oslo Universitetssykehus HF

Overing. Jørgen Frisak Grp.leder tekn.dok., Virksomhetsområde Teknisk, Oslo Sykehusservice Oslo Universitetssykehus HF 8.5-2012 1 NBEF-seminar Overtagelse og drift av bygninger Overtagelse. Stemmer leveransen med bestillingen? Vil prosjektert / bygget løsning fungere? Hva er konsekvensen av at bygget ikke er ferdig? Overing.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Prosjektnavn Ramnes Vannledning. Prosjektnummer Kontraktsnummer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Prosjektnavn Ramnes Vannledning. Prosjektnummer Kontraktsnummer KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Prosjektnavn Ramnes Vannledning Prosjektnummer 2455219 Kontraktsnummer 450695 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1

Detaljer

BIM i bygging. Bim til Georeferering BIM til byggegrop BIM på Site. Bim som arbeidsform.

BIM i bygging. Bim til Georeferering BIM til byggegrop BIM på Site. Bim som arbeidsform. BIM i bygging Bim til Georeferering BIM til byggegrop BIM på Site. Bim som arbeidsform. 1 BIM til Georeferering 2 Georeferering Arkitektens 10 første punkt.. 1. Hva skal designes? 2. Hvor? 3.. 4... 5..

Detaljer