Firmapresentasjon Rev: November 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Firmapresentasjon Rev: November 2013"

Transkript

1 Firmapresentasjon Rev: November 2013

2 Innhold 1. Om oss 1.1. Om firmaet 1.2. Medarbeidere 1.3. Kvalitetssikring 1.4. Programvare 1.5. Sentral godkjenning 2. Fagområder 2.1. Prosjektadministrasjon 2.2. Byggeteknikk 2.3. Reguleringsplaner 2.4. Teknisk / Økonomisk utredning 2.5. Totalprosjektering 2.6. Samarbeidsprosjekter (Joint Venture) 3. Referanseprosjekter 3.1. Offentlige bygg 3.2. Boligbygg 3.3. Næringsbygg 3.4. Industribygg 3.5. Prosjekter i utlandet 4. Kontakt info

3 1.1 Om oss Firmaet ble etablert i 1971, og har siden vært engasjert i ca byggeprosjekter i inn- og utland. Firmaet er 100% friʃstående i forhold Ɵl andre aktører i bransjen. Firmaet er eiet av flere av de ansaʃe. Firmaet har hvert år haʃ posiɵvt driōsresultat. Forretningsidè Firmaets oppgaver er å ivareta byggherrens interesser vedrørende byggeprogram, økonomi, kvalitet og fremdriō i byggesaker, gjennom seriøs og profesjonell prosjektering og styring av byggeprosessen. Målseƫngen er å bidra Ɵl prosjektenes verdiskapning Om oss

4 1.2 Medarbeidere Firmaet er bemannet med sivilingeniører og ingeniører med lang erfaring fra rådgivende ingeniør virksomhet. I Ɵllegg personell som dekker kontor og sekretærfunksjonene. Ole Rakner Sivilingeniør - Bygg / MSc / Daglig Leder Tom Rakner Ingeniør - Bygg / BSc Reidar KleƩ Sivilingeniør - Bygg / Konstruksjonteknikk Anders Kristensen Sivilingeniør - Bygg / Konstruksjonsteknikk JeaneƩe Smørdal Kontorsjef Ann-KrisƟn Skråmestø Pedersen Sekretær 1.2. Medarbeidere

5 1.3 Kvalitetssikring Firmaet har kvalitetssikringsystem Ɵlpasset egen driō iht. kravene i Plan og Bygningsloven. DeƩe omfaʃer bl.a. funksjoner som: Ansvarlig søker (SØK) og ansvarlig prosjekterende (PRO) for de enkelte fagområder. Systemet tar for seg definering av oppdrag, fastlegging av krav og ytelser. Det foreligger sjekklister for prosjektering og kontroll av prosjektering. Sjekklistene oppdateres konɵnuerlig og er basert på krav og erfaring. Avviksmeldinger fylles ut og avvik reʃes og innarbeides i prosjektene Kvalitetssikring

6 1.4 Programvare BIM Vi benyʃer oss av Autodesk Building Design Suite som prosjekteringsverktøy. Vedlikeholdsavtale sørger for at vi allɵd har siste versjon Ɵlgjengelig. Programpakken består av flere moduler, blandt annet. AutoCAD Revit Structure AutoCAD Structural Detailing 2D/3D prosjektering BIM prosjektering Armeringstegninger, formtegninger, kapptegninger stål StaƟske beregninger: Vi har Ɵlgengelig et bredt utvalg av programmer for dimensjonering av bygningskonstruksjoner. Ved vedlikeholdsavtale har vi allɵd siste versjon Ɵlgjengelig. Programmene dimensjonerer iht. siste gjeldene standard. Vi har også egenutviklede regneark samt regneark fra Byggforsk som benyʃes ved prosjektering. Aktuelle spesialprogram som er Ɵlgjengelig via produsenters hjemmesider benyʃes også ved behov. FEM Design 3D Structure fra StruSoŌ: 3D modellering og dimensjonering av hele byggverk 2D betong plate dimensjonering 2D betong veggskive dimensjonering Beskrivelse: G - Prog beskrivelse. Utarbeidelse av anbudsbeskrivelser eʃer NS Annen programvare MicrosoŌ Project MicrosoŌ Office Adobe Acrobat Byggforskserien nbstøy Utarbeidelse av fremdritsplaner Word, Excel m.m. Utarbeidelse / bearbeiding av pdf. filer Detaljblad for bygg og prosjektering Beregning av trafikkstøy G-Prog Ramme 2D dimensjonering av stål og trekonstruksjon Ove SleƩen BT - SniƩ. TverrsniƩkontroll, søyler, fundamenter, forstøtningsmurer mm. E - Bjelke. Alle typer prefabrikkerte bjelker og dekker K - Bjelke. Plate / Bjelker med slakkarmering / spennarmering V - Skive. SkivekreŌer / global stabilitet Flatdekke. Beregning av friʃbærende dekker og plate på mark Lastberegning. Lastvirkninger fra vind og snø 1.4. Programvare

7 1.5 Sentral godkjenning Vi har sentral godkjenning i Ɵltaksklasse 3 for våre fagområder: Søker Prosjektering av Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) Prosjektering av Brannkonsept Prosjektering av Geoteknikk Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet Prosjektering av Bygningsfysikk Prosjektering av Lydforhold Kopi av sentralgodkjenning er vedlagt på neste side Sentral godkjenning

8

9 2. Fagområder 2.1. Prosjektadministrasjon 2.2. Byggeteknikk 2.3. Reguleringsplaner 2.4. Teknisk / Økonomisk utredning 2.5. Totalprosjektering 2.6. Samarbeidsprosjekter (Joint Venture) På eʃerfølgende sider er det beskrevet nærmere om ytelser som inngår i våre fagområder. 2. Fagområder

10 Prosjektadministrasjon Ytelsene under prosjektadministrasjon er inndelt i 3 undernivåer Prosjektledelse PL - Prosjektledelse generelt - Programmering - Organisasjon, etablering - Avtaler med ARK, RIB, RIV, RIE, samt spesialrådgivere. - Kalkyler - Kontakt med myndigheter - Kontakt med naboer - Søknad om rammeɵllatelse med oppfølging - Bistand ved utarbeidelse av presentasjonsmateriell - Kontroll av prosjekteringsmateriell - Valg av entrepriseform - AnbudsinnhenƟng - Kontrakter - Økonomisk oppfølging - FremdriŌsplanlegging - Byggeregnskap - ForretningsruƟner Prosjekteringsledelse PGL - Prosjekteringsledelse generelt - Innkalle, lede og referere møter i prosjekteringsgrupper og sørge for at referater distribueres Ɵl møtedeltakere og andre parter. - Sørge for at HMS - Ɵltak blir taʃ opp i prosjekteringsmøtene. - Styre, koordinere, og rapportere fremdriō i prosjekteringsmøtene. - Koordinere følgende forhold: - Offentlige godkjennelser - Programforutsetninger - Økonomi - Materialbruk - Kvalitetsnivå - FremdriŌ - Avklare og avtale grensesniʃ mellom rådgiverne. - Lage dokumentplaner som viser Ɵl hvilken Ɵd de enkelte dokumenter skal foreligge. - Lage rapporter for prosjekteringarbeidet. - Påse at forhold som trenger oppdragsgivers behandling / godkjenning blir fremlagt for denne i god Ɵd med utredning av konsekvenser. - Når det oppstår dissenser i prosjekteringsarbeidet, ta iniɵaɵv Ɵl å løse deʃe. Avklare med prosjektleder om uavhengig ekspertuʃalelser er nødvendig. - Påse for at anbudsmateriell og arbeidsgrunnlag foreligger Ɵl avtalt Ɵd. - Påse for entydig grensedragning mellom byggutstyr og brukerutstyr Byggeledelse BL - Byggeplassledelse, generelt - Teknisk kontroll av uƞørelsen - Koordinering av entrepernører - Kontroll og distribusjon av arbeidsgrunnlag - Økonomisk kontroll - FremdriŌskontroll - Administrasjon av endringer - Byggemøter, ledelse - Overtakelse - Reklamasjoner oppfølging 2.1. Prosjektadministrasjon

11 2.2 Byggeteknikk (RIB) Skisseprosjekt - Etablering av prosjektorganisasjon. - Utarbeide prosjekteringsplan. - Vurdere arkitektens alternaɵve skisseforslag med hensyn Ɵl konsekvensene for terrenguƞorming, fundamentering, bæresystem og økonomi Forprosjekt - Ajourholde prosjekteringsplan. - Ta nødvendig kontakt med myndighetene. - Bestemme bygningskonstruksjonens form og uƞørelse. - Utarbeide jordskjelvanalyse. - Kort beskrive og ved tegninger vise byggets konstrukɵve deler. - Bestemme infrastruktur som vei-, vann- og av løpsɵlknytning. - Utarbeide kostnadskalkyle Hovedprosjekt - Ajourholde prosjekteringsplan. - Få gjennomført eventuelle supplerende geotekniske undersøkelser og vurderinger. - Ajourholde beregninger og tegninger uƞra fastlagte mål og dimensjoner. - Klarlegge offentlige beɵngelser for å oppnå bygningstekniske godkjennelser. - Få fastlagt entrepriseform. - Ajourholde kostnadskalkyle Detaljprosjekt - Utarbeide endelige beregninger. - Utarbeide endelige tegninger. - Innhente myndigheters godkjennelse av beregninger og tegninger. - Utarbeide beskrivelse og sammenholde beskrivelse og tegninger med de øvrige prosjekterende. - Utarbeide spesifisert mengdefortegnelse. - Utarbeide generell Ɵdsplan for eʃerfølgende faser Anbud / Kontrakt - Utarbeide bestemmelser for anbud og kontrakt. - Foreslå anbydere. - Sende ut anbudsmateriale. - Kontrollere og vurdere anbud. - InnsƟlle valg av entreprenør. - Bistå oppdragsgiver med å utarbeide kontraktsdokumenter og sluʃe kontrakt Produksjonsfase - KompleƩere tegninger, bøyelister og annet nødvendig detaljmateriale. - KompleƩere beregninger. - Bistå stedlig byggeleder, som forutseʃes å foreta den daglige oppfølging. - Delta i byggemøter og befaringer. - Vurdere og eventuelt aʃestere entreprenør notater i samråd med stedlig byggeleder GaranƟfaser - Bistå oppdragsgiver i garanɵɵden Byggeteknikk

12 2.3 Reguleringsplaner (REG) Grunnlag - Avklare plangrenser. - Avklare forhold Ɵl overordnete planer. - Avklare reguleringsformål. - Avholde oppstartsmøte med planmyndighetene Planrapport - Planbeskrivelse utarbeides. - Plankart utarbeides. - Planbestemmelser utarbeides Illustrasjoner - Oversiktskart utarbeides. - Illustrasjoner utarbeides. - TerrengsniƩ utarbeides. - Sol/skyggediagram utarbeides. - Fotomontasjer utarbeides. - Modell utarbeides Tilleggsrapporter Rapporter vedr: - Natur (flora, fauna) - FriluŌsliv - Lekeområder for barn - Landskapsform og bruk - Kulturminner - Stedsanalyser - Service og handel - VA rammeplan - Trafikk - Støy - Rasfare - Flomfare - LuŌforurensing - Grunnforurensing - Radonfare - Høyspentledninger - Evt. konsekvensutredning Planmyndigheter - Varsle oppstart om planarbeid. - Kommentere innkomne merknader. - Avholde underveismøter med planmyndighet. - Gjennomgå endelig planmateriell med planmyndighet. - Formell innlevering av planforslag. - Følge opp planforlaget frem til kommunens 1. gangs behandling. - Kommentere merknader etter høringsfrist. - Følge opp planforslaget frem til kommunens 2. gangs behandling. - Kommentere kommunens oversendelse til Fylkesmannen Reguleringsplaner

13 2.4 Teknisk / økonomisk utredning - Vurdere prosjekter på skissestadiet - Lokalisering - Forundersøkelse - PlanƟlpasning - Omfang - Byggeprogram - Kostnader - FremdriŌsplan - MarkedsƟlpasning - Rentabilitet - Finansiering - Avgi anbefalinger 2.4. Teknisk / økonomiske utredninger

14 2.5 Totalprosjektering Siv.Ing Rakner AS kan påta seg oppdrag som totalprosjekterende. DeƩe konseptet gir oppdragsgiver kun eʃ kontraktledd mot prosjekteringsarbeidet, med SIR som kontraktspartner. Siv.Ing Rakner AS benyʃer da en organisasjon med egen kompetanse innen administrasjon og byggeteknikk, videre ƟlknyƩes arkitekt samt øvrige rådgivende ingeniører Totalprosjektering

15 2.6 Samarbeidsprosjekter (Joint Venture) Siv.Ing Rakner AS kan delta i den forretningsmessige delen av et prosjekt, som investor. Prosjektet gjennomføres i foretningsmessig samarbeid med Ɵltakshaver / oppdragsgiver, med Siv.Ing Rakner AS som total prosjekterende. Målseƫngen med samarbeidet er opɵmal verdiskapning gjennom de enkelte faser i prosjektutviklingen, fra ide fase frem Ɵl ferdig oppført og bruksklart prosjekt Samarbeidsprosjekter (Joint Venture)

16 3. Referanseprosjekter Firmaet har vært engasjert i ca byggeprosjekter. I referanselistene er medtaʃ et utvalg av prosjektene Offentlige bygg Undervisningsbygg Flyplassbygg Helsebygg 3.2. Boligbygg 3.3. Næringsbygg Hoteller Kontorbygg Bydelssentre / BuƟkksentre I disse prosjektene har firmaet eʃ eller flere av følgende oppdrag: 1. TH/BO - Tiltakshaver / Byggherreombud 2. PL - Prosjektledelse 3. REG - Reguleringsplan 4. SØK - Ansvarlig søker PBL (SØK) 5. PGL - Prosjekteringsledelse 6. RIB - Rådgivende Ingeniør Byggeteknikk (PRO) 7. RIG - Rådgivende Ingeniør Geoteknikk - (PRO) 8. RIBR - Rådgivende Ingeniør Brannteknikk (PRO) 9. RIAK - Rådgivende Ingeniør AkusƟkk (PRO) 10. BL - Byggeledelse 3.4. Industribygg 3.5. Prosjekter i Utlandet (Olje/gass relatert) 3. Referanseprosjekter

17 3.1 Offentlige Bygg Undervisningsbygg Olsvikåsen VGS, Bergen Skålevik Skole, Askøy Algrøy Skole, Fjell Hjellestad Skole, Bergen Kleppestø Ungdomsskole, Akøy Spjelkavik Ungdomsskole, Ålesund Varhaug Skole, Hå Nygårdslien Skole, Bergen UIB - Universitetsbiblioteket Ombygging Danseteater for Carte Blanche, Bergen Turnhallen Steinerskolen Skjold, Bergen PGL RIB, RIG RIB, RIG PGL, RIB, RIG, RIAK RIB, RIG RIB RIB RIB PGL PL, PGL, RIB, BL RIB, BL Hjellestad Skole, Bergen Olsvikvågen VGS, Bergen 3.1. Offentlig bygg Kleppestø ungdomsskole, Askøy

18 3.1 Offentlige Bygg LuŌhavnsbygg Bergen LuŌhavn Flesland - Kontrolltårn RIB, RIG - Helikopterterminal RIB, RIG - DriŌsbygg RIB, RIG - Bygg for sikringstjenesten RIB, RIG, BL - Bygg for Catering RIB, RIG - Bagasjehall RIB Haugesund LuŌhavn, Karmøy - Kontrolltårn RIB, RIG - Ekspedisjonsbygg RIB, RIG - DriŌsbygg RIB, RIG Oslo LuŌhavn - Ny hovedflyplass for Norge på Hurum 1. premie i internasjonal designkonkurranse RIB, RIG - Flymuseum Gardermoen RIB, RIG - Forsvarets byggeskikkpris Kontrolltårn, Bergen Lufthavn Flymuseum Gardemoen 3.1 Offentlige bygg

19 3.1.3 Helsebygg Kalfaret Sykehjem Kalfaret Bo- og Servicesenter FantoŌ Sykehjem og Omsorgsboliger Korskirken Menighet Alders- og Sykehjem (forpr.) Sykehus KolsƟbotn Sykehjem Odda Sykehjem Rosendal HVPU-Boliger FantoŌ Florida Sykehjem PGL, (forpr.) PGL, RIB RIB PGL, RIB ADM ADM ADM RIB, RIG RIB Kalfaret Sykehjem Kolsibotn Sykehus Fantoft Sykehjem og Omsorgsboliger 3.1 Offentlige bygg

20 3.2 Boligbygg Jægers Brygge, Beiviken Bergen 72 leiligheter BO, PL, REG, RIB, RIG (Betongelementprisen, Byggeskikkprisen) Vågentunet, N. Hamburgersmuget, Bergen 14 leiligheter BO, PL, PGL, RIB, RIG, BL Råtun Boligfelt 50 leiligheter BO, PL, REG, PGL, RIB, RIG, BL Møllendal Øst, Bergen Ca. 300 leiligheter BO, REG, (RIB, RIG) Studentskipnaden Bergen, Hybelbygg NHH 90 leiligheter PL, PGL, RIB, RIG, BL Skraneveien, Bergen 32 leiligheter BO, PL, REG, PGL, RIB, RIG, BL Kloppedalshagen, Bergen 54 leiligheter BO, PL, REG, PGL, RIB Gyldenpris, Bergen Kommune 52 utleieboliger PL, PGL. RIB, RIG, BL Holberggården, Strandgaten Bergen 15 leligheter BO, REG, PL, PGL, RIB, RIG, BL FlyktningmoƩak, Løbergsveien Bergen 110 leiligheter BO, PL, PGL, RIB, RIG, BL Bendixensvei 14, Bergen 21 leiligheter PGL, RIB, BL Møllendal Øst, Bergen 3.2. Boligbygg Jægers Brygge, Beiviken Bergen

21 3.3 Næringsbygg Hoteller Comfort Hotell Holberg, Strandgaten Bergen Admiral Hotell Bergen (Btr. II) Ungdomsherberge Voss Rosenkrantz Hotell Bergen, Ombygging Orion Hotell, Bergen, Rehabilitering BO, PL, REG, RIB, RIG, BL BO, PL, REG, RIB, RIG, BL RIB, RIG RIB RIB Admiral Hotell Bergen Comfort Hotell Holberg, Strandgaten Bergen 3.3. Næringsbygg

22 3.3.2 Kontorbygg Vital Kontorbygg Fyllingsdalen, Btr. I og II Ca m2 PL, REG, RIB, RIG, BL Bergens Tidende, Krinkelkroken Bergen Ca m2 PO, REG, PL, PGL, RIB Frank Mohn Fusa, Kontorbygg, Btr. I og II RIB Cameron Norge, Kontorbygg Stavanger, Btr. I og II PL, REG, PGL, RIB Bergens Tidende, Krinkelkroken Bergen 3.3. Næringsbygg Vesta Tryg Fyllingsdalen

23 Galleriet, Torgalmenningen Bergen Husnes Storsenter, Kvinherad 3.3. Næringsbygg

24 3.4 Industribygg Frank Mohn Fusa Br. I, II og III Verksted, Montasjehaller, Lagerbygg, Kaier Ca m2 RIB, RIG Kongsberg Offshore (FMC) Industrihaller Sotra RIB, RIG Cameron Norge Industrihall Sotra PL, REG, PGL, RIB, BL Cameron Norge Btr. I og II Verksted, Montasjehaller, Stavanger Ca m2 PL, REG, PGL, RIB, RIG AS Papir Industribygg Kråkenes, Bergen PL, REG, PGL, RIB, BL Fagbygget, Husnes Ca m2 PGL, RIB, RIG Clamp-on Hovedombygging Industri/Kontorbygg Ca m2 RIB, RIG Frank Mohn Fusa Cameron Norge 3.4. Industribygg

25 3.5 Prosjekter i Utlandet (Oil/Gas related) - BO, PL, PGL, RIB, RIG Buildings Base in Luanda, Angola m2 Complete project, base is in operation. Base in Onne Port, Nigeria m2 Complete project, base is in operation. Base in Luanda, Angola m2 Complete project, base is in operation. Base in Kakinada, India m2 Complete project, base is in operation. Base in Luanda, Angola m2 Complete project, base is in operation. Base in Baku, Asebajdsjan m2 Preliminary studies Base for Manifoils, Angola m2 Preliminary project New building in Luanda, Angola m2 Preliminary project Base in Lobito/Dande, Angola m2 Preliminary project Extension of base Luanda, Angola m2 Preliminary project Base Stockman Murmansk, Russia m2 Preliminary project Master plan Base area Murmansk m2 Preliminary studies Base in Onne Port, Nigeria m2 Preliminary project Base in Onne Port, Nigeria m2 Phase-1 documents Base in Alexandria, Egypt m2 Preliminary studies Base in Onne Port, Nigeria m2 Phase-1 documents XMT/Umbilical Ladol, Nigeria m2 Phase-1 documents Base in Pointe Noire, Congo m2 Phase-1 documents (in progress) Umbilical Nigeria m2 In progress Aker solutions Luanda Cameron Luanda 3.5. Prosjekter i utlandet

26 4. Kontaktinfo T: F: Besøksadresse: Fantoftveien BERGEN Kontaktperson: Ole Rakner Reidar Klett Anders Kristensen Jeanette Smørdal e-post: web: Kontakt info

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIBs hovedoppgaver: RIB skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for byggeteknikk i en byggesak,

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK Rev. 08.03.2013 YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Dato: Prosjekteringsleders

Detaljer

1.1 Bistå i fastlegging av prosjektrammer. X X Bistå oppdragsgiver i utarbeidelsen av byggeprogram, som lages av Forsvarsbygg.

1.1 Bistå i fastlegging av prosjektrammer. X X Bistå oppdragsgiver i utarbeidelsen av byggeprogram, som lages av Forsvarsbygg. YTELSESSPESIFIKASJON FOR PROSJEKTERINGSLEDER PGL - DOK. II Fase Post Aktivitet Dokument 1. ORGANISERING 1.1 Bistå i fastlegging av prosjektrammer. Bistå oppdragsgiver i utarbeidelsen av byggeprogram, som

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: NØDSTRØMSFORSYNING, SYKEHJEM I BERGEN

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Neumannsgate 1 Dato: Arkitekts hovedoppgaver:

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK Rev. 08.03.2013 YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Sandviken helse og

Detaljer

BFEE, ETAT FOR UTBYGGING OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR

BFEE, ETAT FOR UTBYGGING OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR ELEKTRO BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Eidsvåg skole rehabilitering

Detaljer

BNES, Bergen kommunale bygg (BKB) OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR

BNES, Bergen kommunale bygg (BKB) OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR YTELSESINSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Nattland oppveksttun, utvidelse -

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: I0380 FYSAK

Detaljer

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK.) skal forestå de arbeider som normalt tillegges arkitektrollen i en byggesak

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Skeie skole kapasitetsutvidelse 2013 Dato:

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK For prosjekt: Solberg skole Dato: 08.12.2014 Rådgivende ingeniør akustikk hovedoppgaver: Rådgiver akustikk(riaku) skal forestå de arbeider som normalt tillegges

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE For prosjekt: Møhlenpris oppveksttun Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK) skal forestå de arbeider som normalt tillegges

Detaljer

2.12 Møtedeltakelse X Angi ca. antall møter

2.12 Møtedeltakelse X Angi ca. antall møter YTELSESSPESIFIKASJON FOR LANDSKAPSARKITEKT - LARK 1. ORGANISERING 1.1 Ingen ytelser under pkt. 1. Organisering. 2. PROGRAMMERING 2.1 Vurdere tidsplan i samarbeid med PGL/PL Innspill til fremdriftsplan

Detaljer

Kløvereng b h garderober. Ytelsesbeskrivelse RIB-tjenester

Kløvereng b h garderober. Ytelsesbeskrivelse RIB-tjenester 0. Generelle ytelser Post Aktivitet MØTER / BEFARINGER 0.1 Prosjekt-, prosjekterings- og byggemøter Delta på prosjektmøter, prosjekteringsmøter og byggemøter. Disse avholdes hver 14.dag, fra oppstart skisseprosjekt

Detaljer

YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR AKUSTIKK/LYD

YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR AKUSTIKK/LYD YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR AKUSTIKK/LYD Generelt skal det leveres komplette ytelser i alle faser til og med ferdig forprosjekt. Ytelser i øvrige faser er avhengig av hvilke opsjoner som

Detaljer

BERGEN KOMMUNE NOTAT FRA - PRIVAT PLANFORSLAG. Etat for Byggesak og private planer, seksjon for private planer UNDERVEGSMØTE

BERGEN KOMMUNE NOTAT FRA - PRIVAT PLANFORSLAG. Etat for Byggesak og private planer, seksjon for private planer UNDERVEGSMØTE BERGEN KOMMUNE Etat for Byggesak og private planer, seksjon for private planer NOTAT FRA UNDERVEGSMØTE - PRIVAT PLANFORSLAG Undervegsmøtet har som formål å sikre god kommunikasjon mellom forslagsstiller

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK I SAMSPILLSENTREPRISE

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK I SAMSPILLSENTREPRISE MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK I SAMSPILLSENTREPRISE For prosjekt: Møhlenpris oppveksttun Dato: Rådgivende ingeniør akustikk hovedoppgaver: Rådgiver akustikk(riaku) skal forestå

Detaljer

Det presiseres at følgende er medtatt i prosjekteringsoppdraget:

Det presiseres at følgende er medtatt i prosjekteringsoppdraget: Det presiseres at følgende er medtatt i prosjekteringsoppdraget: Byggeteknisk prosjektering Prosjektering av VVA, vei- og trafikkareal Brannprosjektering Riveprosjektering Universell utforming 3D modellering

Detaljer

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Prosjektleders hovedoppgaver: Prosjektleder (PL) skal bistå og representere oppdragsgiver overfor offentlige myndigheter,

Detaljer

Forsvarsbygg Utvikling Nord YTELSESSPESIFIKASJON FOR ARKITEKT. Fase Post Aktivitet Dokument Skal inngå. Skal ikke inngå. Fast honorar.

Forsvarsbygg Utvikling Nord YTELSESSPESIFIKASJON FOR ARKITEKT. Fase Post Aktivitet Dokument Skal inngå. Skal ikke inngå. Fast honorar. YTELSESSPESIFIKASJON FOR ARKITEKT Fase Post Aktivitet Dokument 1. ORGANISERING 1.1 Ingen ytelser under pkt. 1. Organisering. 2. PROGRAMMERING 2.1 Vurdere tidsplan i samarbeid med PGL/PL Innspill til fremdriftsplan

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I VVS (RIV). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I VVS (RIV). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I VVS (RIV). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIVs hovedoppgaver: RIV skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for VVS og klimatekniske anlegg

Detaljer

Landskapsarkitekt (LARK) skal prosjektere utomhusanlegger for Madlavoll skole som beskrevet i rom- og funksjonsprogrammet.

Landskapsarkitekt (LARK) skal prosjektere utomhusanlegger for Madlavoll skole som beskrevet i rom- og funksjonsprogrammet. Generelt Landskapsarkitekt (LARK) skal prosjektere utomhusanlegger for Madlavoll skole som beskrevet i rom- og funksjonsprogrammet. LARK skal være ansvarlig for tradisjonelle LARK-ytelser. LARK skal vurdere

Detaljer

Ytelser i prosjekteringsfasen :

Ytelser i prosjekteringsfasen : ÅLGÅRD NYE KIRKE YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR VVS - RIV Det forutsettes at alt tegningsmateriell utføres på DAK. Alt tegningsmateriell skal utføres i hht. avtalt DAK-manual. Alle plottefiler

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIB Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne vil bli delt

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN 2015-09-07 Side 1 av 9 Innhold 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 3 2 FORPROSJEKT 4 3 OPSJONER 7 3.1 OPSJON: KRAV OG FUNKSJONSBESKRIVELSE SOM

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Gamle Ulriken skole, avlastningsskole Dato: 15.09.09 RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver i forbindelse med elektroarbeidene

Detaljer

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE Konkurransegrunnlag Del III F Ytelsesbeskrivelse RIB (YT-RIB) 08.8.16 KR OHP MB Revisjon Kommentar Dato Utarb.

Detaljer

Revidert dato:

Revidert dato: YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG - RIB Fase Post Aktivitet Dokument 0. ANLEGG 0.1 Rigg- og driftsforhold 0.2 Riving se egen ytelsesbeskrivelse for rivingsprosjektering 0.3 Grunnarbeider

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGNINGSFYSIKK

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGNINGSFYSIKK VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGNINGSFYSIKK KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIBY Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne

Detaljer

YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG RIB

YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG RIB YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG RIB Fase Post Aktivitet Dokument Skal Skal ikke 1. FORPROSJEKT 1.1 Vurdere tiltakshavers skisseprosjekt eller mulighetsstudie, videreutvikle og vurdere

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL)

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 HOVEDOPPGAVE... 2 3 YTELSER I SAMTLIGE PROSJEKTFASER... 2 3.1 Administrative forhold... 2 3.2 Fremdrift... 3

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

Ytelsesspesifikasjon for landskapsarkitekt for HOS Depotbygg Forsvarsbygg Utvikling Vest YTELSESSPESIFIKASJON FOR LANDSKAPSARKITEKT

Ytelsesspesifikasjon for landskapsarkitekt for HOS Depotbygg Forsvarsbygg Utvikling Vest YTELSESSPESIFIKASJON FOR LANDSKAPSARKITEKT YTELSESSPESIFIKASJON FOR LANDSKAPSARKITEKT LARK Engasjement i faser f.o.m. Detaljprosjekt avhenger av opsjonsinnløsning Fase Post Aktivitet Dokument 1. ORGANISERING 1.1 Ingen ytelser under pkt. 1. Organisering.

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjekt nr. 11536 Samien Sijte Sørsamisk museum og kultursenter YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () PROSJEKTNR: 11536 Saemien Sijte - Sørsamisk museum og kultursenter DATO: 2009.03.30 SAKS-

Detaljer

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB 28 Omsorgsboliger Stokmarknes Tilbudskonkurranse prosjekteringsgruppe Side 1 av 6 Innhold Innhold 1 Hovedoppgave... 3 2 Ytelser i samtlige prosjektfaser... 3 2.1 Geoteknikk (RIG)... 3 2.2 Brannteknisk

Detaljer

LURØY KOMMUNE Utbyggings- og næringsetaten

LURØY KOMMUNE Utbyggings- og næringsetaten LURØY KOMMUNE Utbyggings- og næringsetaten KONKURRANSEGRUNNLAG FOR PLANLEGGERE NYBYGG AV ONØY SVØMMEHALL YTELSESBESKRIVELSE PROSJEKTERINGSLEDELSE (PGL) OKTOBER 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 3 1.1

Detaljer

Nye Bø skole Uavhengig kontroll Geoteknikk og brannsikkerhet. Konkurransegrunnlag Del II - Oppdragsbeskrivelse

Nye Bø skole Uavhengig kontroll Geoteknikk og brannsikkerhet. Konkurransegrunnlag Del II - Oppdragsbeskrivelse Nye Bø skole Uavhengig kontroll Geoteknikk og brannsikkerhet Konkurransegrunnlag Del II - Oppdragsbeskrivelse HÅ KOMMUNE Byggforvaltning 27. januar 2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Om Hå kommune... 2

Detaljer

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. GENERELT 1.1 Være SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften Det vil bli tt egen KU avtale. 1.2 Utarbeide kvalitetsplan for egne arbeider 1.3

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Stavanger eiendom YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () Prosjektnr: 4334 Krosshaug omsorgsboliger Dato: 2013 - Februar Godkjent mal; dato: 18.6.2012 4 krosshaug - yt-rib Stavanger eiendom

Detaljer

2.1 Delta i prosjekteringsmøter X X Pålegges ved behov. 2.5 Utarbeide riggplan Riggplan X X

2.1 Delta i prosjekteringsmøter X X Pålegges ved behov. 2.5 Utarbeide riggplan Riggplan X X YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. ORGANISERING 1.1 I henhold til Forskrift om srhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) av 21. april 1995, være koordinator

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjektnr: Nytt Sola Sykehjem. Dato

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjektnr: Nytt Sola Sykehjem. Dato YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjektnr: 39052 Nytt Sola Sykehjem Dato 01.02.2016 Side 1 39052 Nytt Sola Sykehjem YT RIB Innhold 1. Hovedoppgave... 3 2. Ytelser i samtlige prosjektfaser...

Detaljer

Kløvereng b hage garderober RIE- tjenester

Kløvereng b hage garderober RIE- tjenester Entrepriser / fagområder Følgende tekniske anlegg er medtatt og skal vurderes: Post Anlegg 1.0 Belysning (innendørs/utendørs) 1.1 Elektrisk oppvarming 1.2 Intern kommunikasjon 1.3 Automatikk/ SD - anlegg

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () Prosjektnr: Prosjektnavn : HAVBRUKSSTASJONEN I TROMSØ. SJØVANNSPUMPESTASJON. Dato: 07.12.12 Saks- og dokumentnr: Mal godkjent dato: 2011-10-10 Side 1

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) YT-RIB YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjekt 12416 KHiB Kunst- og designhøgskolen i Bergen Dato: 2013-10-04 Saks- og dokumentnr: 201302250-1 Mal godkjent dato: 2011-10-10 Side

Detaljer

2. PROGRAMMERING Utført /ikke aktuelt.

2. PROGRAMMERING Utført /ikke aktuelt. YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR GEOTEKNIKK - RIGEO 0. ANLEGG 0.1 1. ORGANISERING 1.1 Ingen ytelser under pkt. 1. Organisering. 2. PROGRAMMERING Utført / aktuelt. 2.1 Vurdere tidsplan i samarbeid

Detaljer

Prosjekt organisering. Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører

Prosjekt organisering. Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører Prosjekt organisering Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører Forum for MA-kirker i stein 4. Februar 2014 Høyer Finseth AS har solid kompetanse og stor kapasitet innen kjernevirksomhetene: Byggteknikk Prefabrikkert

Detaljer

Fotografier v. Erling G Baasen 3

Fotografier v. Erling G Baasen 3 Firmapresentasjon Høyer Finseth er med sine vel 90 medarbeidere en betydelig aktør innen bygningsteknisk prosjektering og rådgivning. Vi er et spesialisert rådgivende ingeniørselskap som gjennom godt samarbeid

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR GEOTEKNIKK

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR GEOTEKNIKK VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR GEOTEKNIKK KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIG Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne vil bli

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A. Forprosjekt boliger og befalsforlegninger Bardufoss og Setermoen NS Prosjekt Kontrakt

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A. Forprosjekt boliger og befalsforlegninger Bardufoss og Setermoen NS Prosjekt Kontrakt KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A Forprosjekt boliger og befalsforlegninger Bardufoss og Setermoen NS 8401 Prosjekt 2455457 Kontrakt 450836 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)...

Detaljer

BODØ KOMMUNE V/BODØ KOMMUNALE EIENDOMMER KF side 4 av 26 TILBUDSINNBYDELSE KONTRAKT PROSJEKTERINGSLEDER- PRL

BODØ KOMMUNE V/BODØ KOMMUNALE EIENDOMMER KF side 4 av 26 TILBUDSINNBYDELSE KONTRAKT PROSJEKTERINGSLEDER- PRL BODØ KOMMUNE V/BODØ KOMMUNALE EIENDOMMER KF side 4 av 26 1 Tilbudsinnbydelse 1.1 Generelt om tilbud og oppdrag Bodø kommune som oppdragsgiver, innbyr med dette rådgivende ingeniører til å inngi tilbud

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIBR Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne vil i hovedsak

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok PA-BOK Fylke dato: 02.05.2012 Filnavn: 0-6-2 PA-bok FEF dato: Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok 39990 Vestby vgs ventilering av teknisk etasje 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

Generelt skal det leveres komplette ytelser i forprosjekt. Ytelser i øvrige faser er avhengig av hvilke opsjoner som utløses.

Generelt skal det leveres komplette ytelser i forprosjekt. Ytelser i øvrige faser er avhengig av hvilke opsjoner som utløses. YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR ELEKTRO Generelt skal det leveres komplette ytelser i forprosjekt. Ytelser i øvrige faser er avhengig av hvilke opsjoner som utløses. FORPROSJEKT TIMEPRIS 4.1

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO)

YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO) YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO) 21.4.2015 Prosjekt 1003601 Nytt Nasjonalmuseum Side 1 av 7 1 Hovedoppgaver 1.1 Generelt Fremdriftskoordinator (FREMKO) skal være ansvarlig for fremdriftsadministrasjon av

Detaljer

TIL DETALJPROSJEKT 2010 PROSJEKTORGANISASJON PROSJEKTERINGSVERKTØY PROSJEKTERFARINGER

TIL DETALJPROSJEKT 2010 PROSJEKTORGANISASJON PROSJEKTERINGSVERKTØY PROSJEKTERFARINGER Frukostseminar 28.04.2010 Krav til BIM i byggeprosjekter Bruk av Statsbyggs BIM-manual i konkret prosjekt BAAS Ny barneavdeling Ålesund Sjukehus Gabrielle Bergh PROSJEKTPROSESS - FRA DESIGN KONKURRANSE

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok PA-BOK Dato: 20.11.10 Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr: 35175 Prosjekt navn: STRØMMEN VGS INNEKLIMAPROSJEKT FASE 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 7 2.0 ORGANISASJONSPLAN...

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I VVS-INSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I VVS-INSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I VVS-INSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Kirkevoll skole

Detaljer

Bilag A 2 ORIENTERING OM KONTRAKTSARBEIDET

Bilag A 2 ORIENTERING OM KONTRAKTSARBEIDET Bilag A 2 ORIENTERING OM KONTRAKTSARBEIDET Orientering om kontraktsarbeidet 1 GENERELT skal som tiltakshaver bygge nytt anlegg med varmtvannsbasseng på tomt ved Ålesund sjukehus. I den sammenheng ønsker

Detaljer

NAWSARH SOLA EBA Ytelsesspesifikasjon for byggherreombud - BHO.

NAWSARH SOLA EBA Ytelsesspesifikasjon for byggherreombud - BHO. 1. ORGANISERING 1.1 Utarbeide egen kontroll-/kvalitetsplan for byggherreombud Kontroll-/kvalitetsplan 1.2 Utarbeide eget sjekklistesystem relatert til egen kontrollplan. Sjekkliste Sjekkliste for ulike

Detaljer

Armering i BIM ved T2 prosjektet

Armering i BIM ved T2 prosjektet BIM for byggeiere Armering i BIM ved T2 prosjektet Innlegg ved: Bjørnar Markussen, BIM koordinator Aas Jakobsen AS / T2U1 / Credits: T2 / Nordic Office of Architecture Sentralbygg vest Pir nord Pirrot

Detaljer

Ytelsesspesifikasjon for rådgivende ingeniør akustikk/lyd RIAKU/LYD YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR AKUSTIKK/LYD RIAKU/LYD.

Ytelsesspesifikasjon for rådgivende ingeniør akustikk/lyd RIAKU/LYD YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR AKUSTIKK/LYD RIAKU/LYD. YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR AKUSTIKK/LYD RIAKU/LYD Fase Post Aktivitet Dokument Skal Skal ikke 0. ANLEGG 0.1 1. FORPROSJEKT 1.1 Vurdere tiltakshavers skisseprosjekt eller mulighetsstudie,

Detaljer

Rammeavtale for enkle mulighetsstudier knyttet til tidligfaseprosjekter i region sør (ES)

Rammeavtale for enkle mulighetsstudier knyttet til tidligfaseprosjekter i region sør (ES) TILPASSET YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT () Rammeavtale for enkle mulighetsstudier knyttet til tidligfaseprosjekter i region sør (ES) Dato: 01.10.2014 Saksnummer: DL 201401859 Doculivenr. mal: 200300711-1

Detaljer

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Litt om OBOS Hva Hvorfor Hvordan Hvem? Lover, forskrifter og veiledninger Kontrollområder Gjennomføring av kontroll Kommunens saksbehandling Uavhengige kontrollforetak Godkjenningsområder www.obosprosjekt.no

Detaljer

Utbyggingsenheten. Stavsetsvingen 1 totalentreprise

Utbyggingsenheten. Stavsetsvingen 1 totalentreprise Utbyggingsenheten Stavsetsvingen 1 totalentreprise BILAG A ARBEIDSOMFANG U:\500000\EUPU\Utleieboliger_prosjekt\Stavsetsvingen 1 - mulighetsstudie 90460861\03 - Kontrakter og rettslige spørsmål\03.3 - kontrakter

Detaljer

Avdeling Probygg. pdsprotek.no

Avdeling Probygg. pdsprotek.no Avdeling Probygg Om Probygg: Tanken med å levere prosjekteringstjenester innenfor byggenæringen har vært tilstede i mange år hos PDS Protek AS sin ledelse. Det første startskuddet for byggrelaterte prosjekteringstjenester

Detaljer

Post Aktivitet Skal inngå

Post Aktivitet Skal inngå YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG - RIB Ytelser i prosjekteringsfasen: Generelt Det som er omhandlet konkurransegrunnlaget med vedlegg medtas i ytelsen/prisen. Alt utføres iht. gjeldene

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok AFK eiendom FKF 7.02a PA BOK Fylke dato: 25.10.2012 Filnavn: FEF dato: Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr: --------- Prosjekt navn: ---------- Merknad: Malen må tilpasses det

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER BL. Fase Post Aktivitet Skal inngå 1. GENERELT

YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER BL. Fase Post Aktivitet Skal inngå 1. GENERELT YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER BL 1. GENERELT 1.1 SHA-koordinator Være ansvarlig SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften. 1.2 Kvalitetsplan Implementere en kvalitetsplan for å sikre

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJEKTET

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJEKTET Stavanger eiendom OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJEKTET Prosjektnr: 4334 Krosshaug omsorgsboliger Dato: 2013 - Februar ORIENTERING OM PROSJEKTET... 2 1 ORGANISASJON... 2 2 GENERELT OM PROSJEKTET...

Detaljer

Der det er angitt timehonorert er dette å betrakte som tillegg til fastpristilbudet.

Der det er angitt timehonorert er dette å betrakte som tillegg til fastpristilbudet. YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR VVS Generelt skal det leveres komplette ytelser i alle faser. Der det er angitt timehonorert er dette å betrakte som tillegg til fastpristilbudet. Det skal

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJEKTET

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJEKTET Stavanger eiendom OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJEKTET Prosjektnr: 4334 Krosshaug omsorgsboliger Dato: 2012-desember ORIENTERING OM PROSJEKTET... 2 1 ORGANISASJON... 2 2 GENERELT OM PROSJEKTET...

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR LANDSKAPSARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR LANDSKAPSARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) YTELSESBESKRIVELSE FOR LANDSKAPSARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) Felles ytelsesbeskrivelse for prosjekteringsgruppen (PG) gjelder

Detaljer

PROSJEKTSPESIFIKK YTELSES- OG HONORARBESKRIVELSE TIL OPPDRAG FOR LANDSKAPSARKITEKT

PROSJEKTSPESIFIKK YTELSES- OG HONORARBESKRIVELSE TIL OPPDRAG FOR LANDSKAPSARKITEKT PROSJEKTSPESIFIKK YTELSES- OG HONORARBESKRIVELSE TIL OPPDRAG FOR LANDSKAPSARKITEKT PROSJEKT: VALGTE FIRMA: Saksnr: Saksbehandler: Dato: XX/XXX XX.XX.XXXX «Basert på rammeavtale

Detaljer

Diverse seminarer innen relevante tema. Diverse etterutdanning innen dimensjonering tre, stål og betong

Diverse seminarer innen relevante tema. Diverse etterutdanning innen dimensjonering tre, stål og betong CURRICULUM VITAE FOR BJØRN LIE PERSONLIG DATA Navn: Stilling: Bjørn Wilhelm Lie Ingeniør Født: 1950 Nasjonalitet: Språk: Norsk Norsk, Engelsk UTDANNELSE 2011 RIF godkjent rådgiver 2000 Bestått eksamen

Detaljer

C2.1 FELLES YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPEN

C2.1 FELLES YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPEN C2.1 FELLES YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPEN Prosjektnr: 39052 Nytt Sola Sykehjem Dato 15.04.2016 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedoppgave 3 1.1 Generelt 3 2. Ytelser i samtlige prosjektfaser

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) YT-RIB YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Gjelder for: Entrepriseform: FORPROSJEKTFASEN TOTALENTREPRISE Prosjektnr: 12079 Risløkka Trafikkstasjon Dato: 14-12-2012 Saks- og dokumentnr:

Detaljer

KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER (-18)

KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER (-18) Kvalitetsplan VA - mal - DOK.NR.: Cb-1.15 GJELDER FRA: 30.08.2013 REV.NR.: 1.00 SIDE 1 av 8 KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER 2014-16 (-18)

Detaljer

Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift

Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift Prosjektanvisning - Generelle bestemmelser Revidert dato: 07.10.2016 Versjon: 2013-1 Godkjent dato: 03.12.2013 Side: 1 av 8 Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift Lillehammer kommunale eiendomsselskap

Detaljer

Honorartilbudet er å forstå som FASTPRIS til og med garantitiden.

Honorartilbudet er å forstå som FASTPRIS til og med garantitiden. FAG: Rådgivende ingeniør ELEKTRO RIE Side 1 av 8 0.1 HONORARBEREGNING Honorarberegningen skal skje på grunnlag av vedlagt ytelsesspesifikasjon som omfatter: 1. FORPROSJEKT 2. DETALJPROSJEKTERING 3. KONTRAHERINGSFASE

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for byggeleder for prosjektnr/navn: Kontraktsnummer:

Ytelsesbeskrivelse for byggeleder for prosjektnr/navn: Kontraktsnummer: YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER BL 1. GENERELT 1.1 SHA-koordinator Være ansvarlig SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften. 1.2 Kvalitetsplan Implementere en kvalitetsplan for å sikre

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Versjon nr. Dato Beskrivelse Utarbeidet av 1 januar 2016 for Grasdal skule. Ådlandsvegen 323 5918 Frekhaug. Gnr/bnr 27/129 Meland kommune Innhold Formål... 2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Prosjektnummer Kontraktsnummer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Prosjektnummer Kontraktsnummer KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8401 Prosjektnummer 2435207 Kontraktsnummer INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Beskrivelse av de bygg og anlegg som

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Rammeavtale sammensatte rådgivertjenester- Rogaland og Arendal Fengsel Dato: Saks- og dokumentnr: 201600820 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

Sjekkliste ansvars- og oppgavefordeling Sjekkliste nr.: SO04

Sjekkliste ansvars- og oppgavefordeling Sjekkliste nr.: SO04 NSVRSFORDELING/OPPGVEFORDELING I ORGNISERING OG GJENNOFØRING V BYGGEPROSJEKT Def, nsvarlig for, dvs. skal sørge for at tiltaket/oppgaven blir utført. tføres enten ved selv å gjøre de eller se til at andre

Detaljer

Bim for Byggeteknikk Design Analyse. Pål Eskerud Daglig Leder Focus Software AS

Bim for Byggeteknikk Design Analyse. Pål Eskerud Daglig Leder Focus Software AS Bim for Byggeteknikk Design Analyse Pål Eskerud Daglig Leder Focus Software AS Se denne videoen! Focus Software AS Norsk programvarehus Focus Anbud,Anbudsbeskrivelser, NS3420, Prosesskoden Focus Konstruksjon,Statiske

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YT-PRL YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) Prosjektnr: 12273 PREG Brønnøysundregistrene Dato: 2013.05.16 Saks- og dokumentnr: 201300316 - Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

Gjennomføringsmodeller Styring av store og tverrfaglige prosjekteringsoppdrag

Gjennomføringsmodeller Styring av store og tverrfaglige prosjekteringsoppdrag Den kloke tegning 23. oktober 2013 Gjennomføringsmodeller Styring av store og tverrfaglige prosjekteringsoppdrag Stine Bjønnstu Holthe Agenda 1. Erfaringer fra olje og gass 2. Gjennomføringsmodeller og

Detaljer

Valg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund

Valg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Valg av standardkontrakt og entreprise-modell #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Dagens tema Entrepriseformer og entreprisemodell Totalentreprise (NS 8407) eller utførelsesentreprise

Detaljer

Schous Plass 10-Anskaffelse av Prosjekteringsgruppe Deichmanske bibliotek avd. Grünerløkka. HC-tiltak-(universell utforming)

Schous Plass 10-Anskaffelse av Prosjekteringsgruppe Deichmanske bibliotek avd. Grünerløkka. HC-tiltak-(universell utforming) Schous Plass 10-Anskaffelse av Prosjekteringsgruppe Deichmanske bibliotek avd. Grünerløkka HC-tiltak-(universell utforming) Ytelsesbeskrivelse - Prosjekteringsgruppe Generelt om prosjektet Innledning Omsorgsbygg

Detaljer

PROSJEKTETS NAVN: FORNYELSE AV DELER AV SEA KING HANGAR (STRAKSTILTAK)

PROSJEKTETS NAVN: FORNYELSE AV DELER AV SEA KING HANGAR (STRAKSTILTAK) Konkurransegrunnlag del III A TILBUD NR.: 420001 PROSJEKTETS NAVN: 2485163 FORNYELSE AV DELER AV SEA KING HANGAR (STRAKSTILTAK) PRISGRUNNLAG PROSJEKTERINGSGRUPPE PROSJEKTERINGSLEDER, ARKITEKT, RÅDGIVENDE

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Entrepriseformer (4) Foreleser: Pål Jacob Gjerp

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Partnerfirmaer: DAK/BIM-ansvarlig Hele prosjektet: DAK/BIM-koordinatorer: Flyside / landside Terminalen Ingrid Alvsåker, Cowi Håkon Reksten, Norconsult Bjørnar Markussen,

Detaljer

ERFARINGSOVERFØRING EVALUERING AV PROSJEKTGJENNOMFØRING

ERFARINGSOVERFØRING EVALUERING AV PROSJEKTGJENNOMFØRING ERFARINGSOVERFØRING EVALUERING AV PROSJEKTGJENNOMFØRING Seminar over halvannen dag med følgende deltakere: Prosjektansvarlig Prosjektledelse Prosjekteringsledelse Prosjekteringsgruppe Byggeledelse 1 Plenum

Detaljer

Hvordan kan en innen den gode arkitektur

Hvordan kan en innen den gode arkitektur Bedre brannsikkerhet Viktige avklaringsfaser i brannteknisk prosjektering Hvordan kan en innen den gode arkitektur innordne kravene til brannsikkerhet? Foreleser: Nils Forsén, Multiconsult og Arkitektur-

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Innhold 1 Organisering av prosjektet... 3 1.1 Organisering generelt 3 1.2 Ansvarsroller iht. Plan- og bygningslov 3 1.3 Ansvarsroller iht.

Detaljer

Overordnet kvalitetsplan

Overordnet kvalitetsplan Eigil Røe Bygg- og Prosjektledelse AS Tinn kommune Mårvik - Avfallsanlegg (Toppdekke) Overordnet kvalitetsplan Utført Tekst Dato Rev. EIGIL RØE Overordnet kvalitetsplan 21.01.2016 2 EIGIL RØE Overordnet

Detaljer