Firmapresentasjon Rev: November 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Firmapresentasjon Rev: November 2013"

Transkript

1 Firmapresentasjon Rev: November 2013

2 Innhold 1. Om oss 1.1. Om firmaet 1.2. Medarbeidere 1.3. Kvalitetssikring 1.4. Programvare 1.5. Sentral godkjenning 2. Fagområder 2.1. Prosjektadministrasjon 2.2. Byggeteknikk 2.3. Reguleringsplaner 2.4. Teknisk / Økonomisk utredning 2.5. Totalprosjektering 2.6. Samarbeidsprosjekter (Joint Venture) 3. Referanseprosjekter 3.1. Offentlige bygg 3.2. Boligbygg 3.3. Næringsbygg 3.4. Industribygg 3.5. Prosjekter i utlandet 4. Kontakt info

3 1.1 Om oss Firmaet ble etablert i 1971, og har siden vært engasjert i ca byggeprosjekter i inn- og utland. Firmaet er 100% friʃstående i forhold Ɵl andre aktører i bransjen. Firmaet er eiet av flere av de ansaʃe. Firmaet har hvert år haʃ posiɵvt driōsresultat. Forretningsidè Firmaets oppgaver er å ivareta byggherrens interesser vedrørende byggeprogram, økonomi, kvalitet og fremdriō i byggesaker, gjennom seriøs og profesjonell prosjektering og styring av byggeprosessen. Målseƫngen er å bidra Ɵl prosjektenes verdiskapning Om oss

4 1.2 Medarbeidere Firmaet er bemannet med sivilingeniører og ingeniører med lang erfaring fra rådgivende ingeniør virksomhet. I Ɵllegg personell som dekker kontor og sekretærfunksjonene. Ole Rakner Sivilingeniør - Bygg / MSc / Daglig Leder Tom Rakner Ingeniør - Bygg / BSc Reidar KleƩ Sivilingeniør - Bygg / Konstruksjonteknikk Anders Kristensen Sivilingeniør - Bygg / Konstruksjonsteknikk JeaneƩe Smørdal Kontorsjef Ann-KrisƟn Skråmestø Pedersen Sekretær 1.2. Medarbeidere

5 1.3 Kvalitetssikring Firmaet har kvalitetssikringsystem Ɵlpasset egen driō iht. kravene i Plan og Bygningsloven. DeƩe omfaʃer bl.a. funksjoner som: Ansvarlig søker (SØK) og ansvarlig prosjekterende (PRO) for de enkelte fagområder. Systemet tar for seg definering av oppdrag, fastlegging av krav og ytelser. Det foreligger sjekklister for prosjektering og kontroll av prosjektering. Sjekklistene oppdateres konɵnuerlig og er basert på krav og erfaring. Avviksmeldinger fylles ut og avvik reʃes og innarbeides i prosjektene Kvalitetssikring

6 1.4 Programvare BIM Vi benyʃer oss av Autodesk Building Design Suite som prosjekteringsverktøy. Vedlikeholdsavtale sørger for at vi allɵd har siste versjon Ɵlgjengelig. Programpakken består av flere moduler, blandt annet. AutoCAD Revit Structure AutoCAD Structural Detailing 2D/3D prosjektering BIM prosjektering Armeringstegninger, formtegninger, kapptegninger stål StaƟske beregninger: Vi har Ɵlgengelig et bredt utvalg av programmer for dimensjonering av bygningskonstruksjoner. Ved vedlikeholdsavtale har vi allɵd siste versjon Ɵlgjengelig. Programmene dimensjonerer iht. siste gjeldene standard. Vi har også egenutviklede regneark samt regneark fra Byggforsk som benyʃes ved prosjektering. Aktuelle spesialprogram som er Ɵlgjengelig via produsenters hjemmesider benyʃes også ved behov. FEM Design 3D Structure fra StruSoŌ: 3D modellering og dimensjonering av hele byggverk 2D betong plate dimensjonering 2D betong veggskive dimensjonering Beskrivelse: G - Prog beskrivelse. Utarbeidelse av anbudsbeskrivelser eʃer NS Annen programvare MicrosoŌ Project MicrosoŌ Office Adobe Acrobat Byggforskserien nbstøy Utarbeidelse av fremdritsplaner Word, Excel m.m. Utarbeidelse / bearbeiding av pdf. filer Detaljblad for bygg og prosjektering Beregning av trafikkstøy G-Prog Ramme 2D dimensjonering av stål og trekonstruksjon Ove SleƩen BT - SniƩ. TverrsniƩkontroll, søyler, fundamenter, forstøtningsmurer mm. E - Bjelke. Alle typer prefabrikkerte bjelker og dekker K - Bjelke. Plate / Bjelker med slakkarmering / spennarmering V - Skive. SkivekreŌer / global stabilitet Flatdekke. Beregning av friʃbærende dekker og plate på mark Lastberegning. Lastvirkninger fra vind og snø 1.4. Programvare

7 1.5 Sentral godkjenning Vi har sentral godkjenning i Ɵltaksklasse 3 for våre fagområder: Søker Prosjektering av Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) Prosjektering av Brannkonsept Prosjektering av Geoteknikk Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet Prosjektering av Bygningsfysikk Prosjektering av Lydforhold Kopi av sentralgodkjenning er vedlagt på neste side Sentral godkjenning

8

9 2. Fagområder 2.1. Prosjektadministrasjon 2.2. Byggeteknikk 2.3. Reguleringsplaner 2.4. Teknisk / Økonomisk utredning 2.5. Totalprosjektering 2.6. Samarbeidsprosjekter (Joint Venture) På eʃerfølgende sider er det beskrevet nærmere om ytelser som inngår i våre fagområder. 2. Fagområder

10 Prosjektadministrasjon Ytelsene under prosjektadministrasjon er inndelt i 3 undernivåer Prosjektledelse PL - Prosjektledelse generelt - Programmering - Organisasjon, etablering - Avtaler med ARK, RIB, RIV, RIE, samt spesialrådgivere. - Kalkyler - Kontakt med myndigheter - Kontakt med naboer - Søknad om rammeɵllatelse med oppfølging - Bistand ved utarbeidelse av presentasjonsmateriell - Kontroll av prosjekteringsmateriell - Valg av entrepriseform - AnbudsinnhenƟng - Kontrakter - Økonomisk oppfølging - FremdriŌsplanlegging - Byggeregnskap - ForretningsruƟner Prosjekteringsledelse PGL - Prosjekteringsledelse generelt - Innkalle, lede og referere møter i prosjekteringsgrupper og sørge for at referater distribueres Ɵl møtedeltakere og andre parter. - Sørge for at HMS - Ɵltak blir taʃ opp i prosjekteringsmøtene. - Styre, koordinere, og rapportere fremdriō i prosjekteringsmøtene. - Koordinere følgende forhold: - Offentlige godkjennelser - Programforutsetninger - Økonomi - Materialbruk - Kvalitetsnivå - FremdriŌ - Avklare og avtale grensesniʃ mellom rådgiverne. - Lage dokumentplaner som viser Ɵl hvilken Ɵd de enkelte dokumenter skal foreligge. - Lage rapporter for prosjekteringarbeidet. - Påse at forhold som trenger oppdragsgivers behandling / godkjenning blir fremlagt for denne i god Ɵd med utredning av konsekvenser. - Når det oppstår dissenser i prosjekteringsarbeidet, ta iniɵaɵv Ɵl å løse deʃe. Avklare med prosjektleder om uavhengig ekspertuʃalelser er nødvendig. - Påse for at anbudsmateriell og arbeidsgrunnlag foreligger Ɵl avtalt Ɵd. - Påse for entydig grensedragning mellom byggutstyr og brukerutstyr Byggeledelse BL - Byggeplassledelse, generelt - Teknisk kontroll av uƞørelsen - Koordinering av entrepernører - Kontroll og distribusjon av arbeidsgrunnlag - Økonomisk kontroll - FremdriŌskontroll - Administrasjon av endringer - Byggemøter, ledelse - Overtakelse - Reklamasjoner oppfølging 2.1. Prosjektadministrasjon

11 2.2 Byggeteknikk (RIB) Skisseprosjekt - Etablering av prosjektorganisasjon. - Utarbeide prosjekteringsplan. - Vurdere arkitektens alternaɵve skisseforslag med hensyn Ɵl konsekvensene for terrenguƞorming, fundamentering, bæresystem og økonomi Forprosjekt - Ajourholde prosjekteringsplan. - Ta nødvendig kontakt med myndighetene. - Bestemme bygningskonstruksjonens form og uƞørelse. - Utarbeide jordskjelvanalyse. - Kort beskrive og ved tegninger vise byggets konstrukɵve deler. - Bestemme infrastruktur som vei-, vann- og av løpsɵlknytning. - Utarbeide kostnadskalkyle Hovedprosjekt - Ajourholde prosjekteringsplan. - Få gjennomført eventuelle supplerende geotekniske undersøkelser og vurderinger. - Ajourholde beregninger og tegninger uƞra fastlagte mål og dimensjoner. - Klarlegge offentlige beɵngelser for å oppnå bygningstekniske godkjennelser. - Få fastlagt entrepriseform. - Ajourholde kostnadskalkyle Detaljprosjekt - Utarbeide endelige beregninger. - Utarbeide endelige tegninger. - Innhente myndigheters godkjennelse av beregninger og tegninger. - Utarbeide beskrivelse og sammenholde beskrivelse og tegninger med de øvrige prosjekterende. - Utarbeide spesifisert mengdefortegnelse. - Utarbeide generell Ɵdsplan for eʃerfølgende faser Anbud / Kontrakt - Utarbeide bestemmelser for anbud og kontrakt. - Foreslå anbydere. - Sende ut anbudsmateriale. - Kontrollere og vurdere anbud. - InnsƟlle valg av entreprenør. - Bistå oppdragsgiver med å utarbeide kontraktsdokumenter og sluʃe kontrakt Produksjonsfase - KompleƩere tegninger, bøyelister og annet nødvendig detaljmateriale. - KompleƩere beregninger. - Bistå stedlig byggeleder, som forutseʃes å foreta den daglige oppfølging. - Delta i byggemøter og befaringer. - Vurdere og eventuelt aʃestere entreprenør notater i samråd med stedlig byggeleder GaranƟfaser - Bistå oppdragsgiver i garanɵɵden Byggeteknikk

12 2.3 Reguleringsplaner (REG) Grunnlag - Avklare plangrenser. - Avklare forhold Ɵl overordnete planer. - Avklare reguleringsformål. - Avholde oppstartsmøte med planmyndighetene Planrapport - Planbeskrivelse utarbeides. - Plankart utarbeides. - Planbestemmelser utarbeides Illustrasjoner - Oversiktskart utarbeides. - Illustrasjoner utarbeides. - TerrengsniƩ utarbeides. - Sol/skyggediagram utarbeides. - Fotomontasjer utarbeides. - Modell utarbeides Tilleggsrapporter Rapporter vedr: - Natur (flora, fauna) - FriluŌsliv - Lekeområder for barn - Landskapsform og bruk - Kulturminner - Stedsanalyser - Service og handel - VA rammeplan - Trafikk - Støy - Rasfare - Flomfare - LuŌforurensing - Grunnforurensing - Radonfare - Høyspentledninger - Evt. konsekvensutredning Planmyndigheter - Varsle oppstart om planarbeid. - Kommentere innkomne merknader. - Avholde underveismøter med planmyndighet. - Gjennomgå endelig planmateriell med planmyndighet. - Formell innlevering av planforslag. - Følge opp planforlaget frem til kommunens 1. gangs behandling. - Kommentere merknader etter høringsfrist. - Følge opp planforslaget frem til kommunens 2. gangs behandling. - Kommentere kommunens oversendelse til Fylkesmannen Reguleringsplaner

13 2.4 Teknisk / økonomisk utredning - Vurdere prosjekter på skissestadiet - Lokalisering - Forundersøkelse - PlanƟlpasning - Omfang - Byggeprogram - Kostnader - FremdriŌsplan - MarkedsƟlpasning - Rentabilitet - Finansiering - Avgi anbefalinger 2.4. Teknisk / økonomiske utredninger

14 2.5 Totalprosjektering Siv.Ing Rakner AS kan påta seg oppdrag som totalprosjekterende. DeƩe konseptet gir oppdragsgiver kun eʃ kontraktledd mot prosjekteringsarbeidet, med SIR som kontraktspartner. Siv.Ing Rakner AS benyʃer da en organisasjon med egen kompetanse innen administrasjon og byggeteknikk, videre ƟlknyƩes arkitekt samt øvrige rådgivende ingeniører Totalprosjektering

15 2.6 Samarbeidsprosjekter (Joint Venture) Siv.Ing Rakner AS kan delta i den forretningsmessige delen av et prosjekt, som investor. Prosjektet gjennomføres i foretningsmessig samarbeid med Ɵltakshaver / oppdragsgiver, med Siv.Ing Rakner AS som total prosjekterende. Målseƫngen med samarbeidet er opɵmal verdiskapning gjennom de enkelte faser i prosjektutviklingen, fra ide fase frem Ɵl ferdig oppført og bruksklart prosjekt Samarbeidsprosjekter (Joint Venture)

16 3. Referanseprosjekter Firmaet har vært engasjert i ca byggeprosjekter. I referanselistene er medtaʃ et utvalg av prosjektene Offentlige bygg Undervisningsbygg Flyplassbygg Helsebygg 3.2. Boligbygg 3.3. Næringsbygg Hoteller Kontorbygg Bydelssentre / BuƟkksentre I disse prosjektene har firmaet eʃ eller flere av følgende oppdrag: 1. TH/BO - Tiltakshaver / Byggherreombud 2. PL - Prosjektledelse 3. REG - Reguleringsplan 4. SØK - Ansvarlig søker PBL (SØK) 5. PGL - Prosjekteringsledelse 6. RIB - Rådgivende Ingeniør Byggeteknikk (PRO) 7. RIG - Rådgivende Ingeniør Geoteknikk - (PRO) 8. RIBR - Rådgivende Ingeniør Brannteknikk (PRO) 9. RIAK - Rådgivende Ingeniør AkusƟkk (PRO) 10. BL - Byggeledelse 3.4. Industribygg 3.5. Prosjekter i Utlandet (Olje/gass relatert) 3. Referanseprosjekter

17 3.1 Offentlige Bygg Undervisningsbygg Olsvikåsen VGS, Bergen Skålevik Skole, Askøy Algrøy Skole, Fjell Hjellestad Skole, Bergen Kleppestø Ungdomsskole, Akøy Spjelkavik Ungdomsskole, Ålesund Varhaug Skole, Hå Nygårdslien Skole, Bergen UIB - Universitetsbiblioteket Ombygging Danseteater for Carte Blanche, Bergen Turnhallen Steinerskolen Skjold, Bergen PGL RIB, RIG RIB, RIG PGL, RIB, RIG, RIAK RIB, RIG RIB RIB RIB PGL PL, PGL, RIB, BL RIB, BL Hjellestad Skole, Bergen Olsvikvågen VGS, Bergen 3.1. Offentlig bygg Kleppestø ungdomsskole, Askøy

18 3.1 Offentlige Bygg LuŌhavnsbygg Bergen LuŌhavn Flesland - Kontrolltårn RIB, RIG - Helikopterterminal RIB, RIG - DriŌsbygg RIB, RIG - Bygg for sikringstjenesten RIB, RIG, BL - Bygg for Catering RIB, RIG - Bagasjehall RIB Haugesund LuŌhavn, Karmøy - Kontrolltårn RIB, RIG - Ekspedisjonsbygg RIB, RIG - DriŌsbygg RIB, RIG Oslo LuŌhavn - Ny hovedflyplass for Norge på Hurum 1. premie i internasjonal designkonkurranse RIB, RIG - Flymuseum Gardermoen RIB, RIG - Forsvarets byggeskikkpris Kontrolltårn, Bergen Lufthavn Flymuseum Gardemoen 3.1 Offentlige bygg

19 3.1.3 Helsebygg Kalfaret Sykehjem Kalfaret Bo- og Servicesenter FantoŌ Sykehjem og Omsorgsboliger Korskirken Menighet Alders- og Sykehjem (forpr.) Sykehus KolsƟbotn Sykehjem Odda Sykehjem Rosendal HVPU-Boliger FantoŌ Florida Sykehjem PGL, (forpr.) PGL, RIB RIB PGL, RIB ADM ADM ADM RIB, RIG RIB Kalfaret Sykehjem Kolsibotn Sykehus Fantoft Sykehjem og Omsorgsboliger 3.1 Offentlige bygg

20 3.2 Boligbygg Jægers Brygge, Beiviken Bergen 72 leiligheter BO, PL, REG, RIB, RIG (Betongelementprisen, Byggeskikkprisen) Vågentunet, N. Hamburgersmuget, Bergen 14 leiligheter BO, PL, PGL, RIB, RIG, BL Råtun Boligfelt 50 leiligheter BO, PL, REG, PGL, RIB, RIG, BL Møllendal Øst, Bergen Ca. 300 leiligheter BO, REG, (RIB, RIG) Studentskipnaden Bergen, Hybelbygg NHH 90 leiligheter PL, PGL, RIB, RIG, BL Skraneveien, Bergen 32 leiligheter BO, PL, REG, PGL, RIB, RIG, BL Kloppedalshagen, Bergen 54 leiligheter BO, PL, REG, PGL, RIB Gyldenpris, Bergen Kommune 52 utleieboliger PL, PGL. RIB, RIG, BL Holberggården, Strandgaten Bergen 15 leligheter BO, REG, PL, PGL, RIB, RIG, BL FlyktningmoƩak, Løbergsveien Bergen 110 leiligheter BO, PL, PGL, RIB, RIG, BL Bendixensvei 14, Bergen 21 leiligheter PGL, RIB, BL Møllendal Øst, Bergen 3.2. Boligbygg Jægers Brygge, Beiviken Bergen

21 3.3 Næringsbygg Hoteller Comfort Hotell Holberg, Strandgaten Bergen Admiral Hotell Bergen (Btr. II) Ungdomsherberge Voss Rosenkrantz Hotell Bergen, Ombygging Orion Hotell, Bergen, Rehabilitering BO, PL, REG, RIB, RIG, BL BO, PL, REG, RIB, RIG, BL RIB, RIG RIB RIB Admiral Hotell Bergen Comfort Hotell Holberg, Strandgaten Bergen 3.3. Næringsbygg

22 3.3.2 Kontorbygg Vital Kontorbygg Fyllingsdalen, Btr. I og II Ca m2 PL, REG, RIB, RIG, BL Bergens Tidende, Krinkelkroken Bergen Ca m2 PO, REG, PL, PGL, RIB Frank Mohn Fusa, Kontorbygg, Btr. I og II RIB Cameron Norge, Kontorbygg Stavanger, Btr. I og II PL, REG, PGL, RIB Bergens Tidende, Krinkelkroken Bergen 3.3. Næringsbygg Vesta Tryg Fyllingsdalen

23 Galleriet, Torgalmenningen Bergen Husnes Storsenter, Kvinherad 3.3. Næringsbygg

24 3.4 Industribygg Frank Mohn Fusa Br. I, II og III Verksted, Montasjehaller, Lagerbygg, Kaier Ca m2 RIB, RIG Kongsberg Offshore (FMC) Industrihaller Sotra RIB, RIG Cameron Norge Industrihall Sotra PL, REG, PGL, RIB, BL Cameron Norge Btr. I og II Verksted, Montasjehaller, Stavanger Ca m2 PL, REG, PGL, RIB, RIG AS Papir Industribygg Kråkenes, Bergen PL, REG, PGL, RIB, BL Fagbygget, Husnes Ca m2 PGL, RIB, RIG Clamp-on Hovedombygging Industri/Kontorbygg Ca m2 RIB, RIG Frank Mohn Fusa Cameron Norge 3.4. Industribygg

25 3.5 Prosjekter i Utlandet (Oil/Gas related) - BO, PL, PGL, RIB, RIG Buildings Base in Luanda, Angola m2 Complete project, base is in operation. Base in Onne Port, Nigeria m2 Complete project, base is in operation. Base in Luanda, Angola m2 Complete project, base is in operation. Base in Kakinada, India m2 Complete project, base is in operation. Base in Luanda, Angola m2 Complete project, base is in operation. Base in Baku, Asebajdsjan m2 Preliminary studies Base for Manifoils, Angola m2 Preliminary project New building in Luanda, Angola m2 Preliminary project Base in Lobito/Dande, Angola m2 Preliminary project Extension of base Luanda, Angola m2 Preliminary project Base Stockman Murmansk, Russia m2 Preliminary project Master plan Base area Murmansk m2 Preliminary studies Base in Onne Port, Nigeria m2 Preliminary project Base in Onne Port, Nigeria m2 Phase-1 documents Base in Alexandria, Egypt m2 Preliminary studies Base in Onne Port, Nigeria m2 Phase-1 documents XMT/Umbilical Ladol, Nigeria m2 Phase-1 documents Base in Pointe Noire, Congo m2 Phase-1 documents (in progress) Umbilical Nigeria m2 In progress Aker solutions Luanda Cameron Luanda 3.5. Prosjekter i utlandet

26 4. Kontaktinfo T: F: Besøksadresse: Fantoftveien BERGEN Kontaktperson: Ole Rakner Reidar Klett Anders Kristensen Jeanette Smørdal e-post: web: Kontakt info

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1 Mi Prosjekt XXXXXX PA- BOK Måned, åååå 100540-1.1-1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG... 4 GENERELL DEL... 5 1 ORIENTERING... 5 1.1 PA-BOK... 5 1.2 ORIENTERING OM PROSJEKTET... 5 1.3 ORIENTERING OM KONTRAKTSINNDELING/

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

Bedre håndtering av endringer i bygg- og anleggsprosjekt

Bedre håndtering av endringer i bygg- og anleggsprosjekt Bedre håndtering av endringer i bygg- og anleggsprosjekt Et delprosjekt under forskningsprogrammet Prosjektstyring år 2000 Dato: 1 juli 1998 Åpen versjon Prosjektstyring år 2000 INSTITUTT FOR BYGG- OG

Detaljer

Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet

Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Side 1 19.09.14 Innholdsfortegnelse A. Generell del... 3 A.1 Innledning... 3 A.2 Kort om kontraktens omfang... 3 A.3 Organisasjon og entreprisemodell... 3 Brukere:...

Detaljer

FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER

FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER Regiondirektør Taale Arstad September 2011 FAVEO, Nordens største selskap innen profesjonell prosjektledelse 320 ansatte. Omsetning 456 MNOK i 2010 Tilbyr planlegging,

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport II

Detaljer

Fotografier v. Erling G Baasen 3

Fotografier v. Erling G Baasen 3 Firmapresentasjon Høyer Finseth er med sine vel 90 medarbeidere en betydelig aktør innen bygningsteknisk prosjektering og rådgivning. Vi er et spesialisert rådgivende ingeniørselskap som gjennom godt samarbeid

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Byggeledelse - Byggelederens rolle. Dr. ing Øystein H. Meland

Byggeledelse - Byggelederens rolle. Dr. ing Øystein H. Meland Byggeledelse - Byggelederens rolle Dr. ing Øystein H. Meland Byggeledelse Økonomiske rammer Kvalitative rammer Samordnet og helhetlig: Modell Ressurser Organisere Kommunisere Bemanne Planlegge Motivere

Detaljer

Hvordan unngå prosjekteringsfeil

Hvordan unngå prosjekteringsfeil Hvordan unngå prosjekteringsfeil Sluttrapport Mindre prosjekteringsfeil gir lavere byggekostnader, mer forutsigbar byggeprosess og sikrere fremdriftsstyring av byggeprosjekter 1 INNHOLD: 1. MÅLSETTING...3

Detaljer

4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30

4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UNINETT Fagspesifikasjon RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UFS nr.: 121 Versjon: Versjon 1 Status: Godkjent Dato: 23. 06. 2010 Tittel: Retningslinjer for prosjektering

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Olav Torp, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

Uavhengig kontroll. Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF

Uavhengig kontroll. Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF Uavhengig kontroll Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF RIF er rådgiverbransjen Den eneste bransjeforeningen kun for rådgivende ingeniørfirmaer Medlemmer: 207 firmaer (8800 ansatte)

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Trond Gärtner (34) energi, sivilingeniør

Trond Gärtner (34) energi, sivilingeniør Underveis Underveis Om du er i begynnelsen av din karriere, er det ekstra viktig å velge en arbeidsplass som passer til din kunnskap og dine ambisjoner. Da legger du til rette for å utvikle deg og lykkes

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1- DAG 1. FOREDRAG KL 15.30 17.00 & 17.1515 17.45 ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT MELLOM

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer