Nytt. Konkurranse. Tre hoteller i Bergen anmeldt. Mai 5/2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt. Konkurranse. Tre hoteller i Bergen anmeldt. Mai 5/2002"

Transkript

1 Konkurranse Nytt Mai 5/2002 Tre hoteller i Bergen anmeldt Konkurransetilsynet har anmeldt Radisson SAS Hotel Norge AS, Radisson SAS Royal Hotel AS, Augustin Hotel AS og Hotellgruppen i Bergen til Økokrim for brudd på konkurranseloven. Tilsynet mener at hotellene har hatt en vinning på flere titalls millioner kroner etter at de har samarbeidet og påvirket prisene for hotelltjenester i Bergen. Konkurransetilsynets etterforskning viser at flere hoteller i Bergen har samarbeidet om priser og prissetting. Samarbeidet er blitt supplert med utveksling av data om priser og belegg gjennom den såkalte Hotellgruppen i Bergen. Prissamarbeidet og informasjonsutvekslingen var et resultat av bekymring over lavt prisnivå for hotelltjenester i Bergen. Samarbeid mellom konkurrenter med sikte på å øke priser er ulovlig. Den konkurransereduserende effekten av prissamarbeid styrkes ytterligere ved informasjonsutveksling, fordi slik utveksling setter aktørene i bedre stand til å forutsi hverandres opptreden og koordinere markedsatferden. Konkurransetilsynet mener å kunne påvise en større prisøkning for hotelltjenester i Bergen enn i resten av landet, i den perioden samarbeidet pågikk på slutten av 1990-tallet. Konkurransetilsynets oppgave er å kontrollere at konkurranselovens forbud og påbud overholdes. Forbudet mot prissamarbeid og prispåvirkning er viktige virkemidler i konkurransemyndighetenes arbeid for å fremme effektiv konkurranse. Konkurransebegrensninger i denne form er til skade for forbrukerne og næringsdrivende, ved at det gir høyere priser og lavere omsatt kvantum enn i et marked med konkurranse. Brudd på konkurranselovens forbudsbestemmelser kan medføre bøter eller fengsel i inntil seks år, og dessuten inndraging av eventuell gevinst som følger av lovbruddet. Statkrafts oppkjøp i Trondheim Energiverk kan bli stoppet side 2 Konkurransetilsynets etterforskningsavdeling styrkes side 3 Ordning for kasserte biler utredes videre side 4 Konkurranseutsetting av kommunal revisjon side 5 Vil ha omsettelige fiskekvoter side 6 OECD-gjennomgang av reguleringsreformer i Norge side 7 Velfungerende markeder side 7 Anmeldelsen ble 8. mai i år sendt til Økokrim, som vil vurdere saken for nærmere strafferettslig oppfølging.

2 Statkrafts oppkjøp i Trondheim Energiverk kan bli stoppet Konkurransetilsynet vurderer å forby Statkraft Holding AS kjøp av alle aksjene i Trondheim Energiverk AS. Tilsynet mener kjøpet vil føre til økte priser for norske strømbrukere, fordi konkurransen i engrosmarkedet for kraft blir begrenset. I vurderingen har Konkurransetilsynet særlig lagt vekt på konsentrasjonsøkningen i engrosmarkedet for kraft i Midt- og Nord-Norge. Denne landsdelen er et eget relevant marked i perioder hvor overføringskapasiteten ikke er tilstrekkelig stor til at aktører som befinner seg utenfor området kan konkurrere om salg av kraft innenfor området. I denne delen av landet var Trondheim Energiverk AS før aksjekjøpet den største konkurrenten til Statkraft. Statkrafts oppkjøp berører i første rekke engrosmarkedet for kraftomsetning. Det vil si markedet der handelen skjer mellom kraftprodusenter og store kraftkjøpere som energiverk, tradere og større sluttbrukere. Kjøpet medfører at Statkraft vil få en dominerende innflytelse over kraftsalget i Midt- og Nord- Norge. Statkraft vil etter oppkjøpet av Trondheim Energiverk AS kontrollere 54 prosent av den samlede kraftproduksjonen og 58 prosent av magasinkapasiteten i Midt- og Nord-Norge. En så høy markedsandel vil gi Statkraft økte muligheter til å utøve markedsmakt i perioder hvor Midt- og Nord-Norge er et eget relevant marked. Også i det nordiske markedet for engrossalg av kraft gir markedskonsentrasjonen grunn til bekymring for muligheten til å opprettholde virksom konkurranse. Konkurransetilsynet mener at grensen er nådd for hva som kan aksepteres av konsentrasjonsøkninger uten at konkurransen blir vesentlig begrenset, og varslet de berørte parter om dette 22. mai. Før det tas endelig avgjørelse i saken, vil Statkraft få anledning til å kommentere det varslede vedtaket og fremlegge eventuelle forslag til alternativ løsning av saken som tar hensyn til de konkurransemessige problemene aksjekjøpet forårsaker. Konkurransetilsynet har frist til 8. juli med å ta den endelige avgjørelsen. Nr. 5/2002 KonkurranseNytt utgis av Konkurransetilsynet. Informasjonsbladet blir publisert hver måned, unntatt i juli og august. Abonnement er gratis. Ansvarlig redaktør: Elin K. Kleven Redaktør: Liv K. Hammer redaksjon Redaksjon: Vera Holst Eckbo Eivind Kloster-Jensen Cato A. Mørk Hanne Sterten Knut Wettermark Redaksjonen ble avsluttet 22. mai Abonnement kan bestilles hos Konkurransetilsynet Postboks 8132 Dep 0033 OSLO Telefon: Telefaks: KonkurranseNytt 5/2002

3 Konkurransetilsynets etterforskningsavdeling styrkes Ved omorganiseringen av Konkurransetilsynet i 2001 ble det opprettet en egen etterforskningsavdeling. Dette innebar en viktig oppgradering av tilsynets kontrollvirksomhet, og denne styrkes ytterligere ved ansettelse av to nye etterforskningsledere. Konkurransetilsynet har ansatt Britt Onseng (44) og Per Knut Vistad (40) i to nyopprettede seksjonssjefstillinger ved Etterforskningsavdelingen. Begge tiltrer 1. juni i år. Avdelingen består etter dette av 14 ansatte og ledes av avdelingsdirektør Hans Halvorsen, som er jurist med bakgrunn fra lederstillinger i politiet. Britt Onseng er utdannet fra Politiskolen i 1981, er cand. jur. med EU-rett fra Universitetet i Oslo 1999 og er også bedriftsøkonom fra BI. Hun har gjennomført flere kurs innen økonomisk kriminalitet og har fem års erfaring som etterforsker på dette feltet. Onseng har i alt 20 års yrkeserfaring fra politiet og kommer nå fra en stilling som politiadvokat ved Drammen Politidistrikt. Per Knut Vistad er statsautorisert revisor med høyere revisoreksamen fra Norges Handelshøyskole Han har lederutdanning fra BI, spesialfag i miljørett og har gjennomført avhørsutdanning ved Kripos. Vistad har seks års erfaring som revisor hos Ernst & Young og har siden 1992 vært spesialetterforsker i Økokrim. Per Knut Vistad, Britt Onseng og Hans G. Halvorsen Etterforskningsavdelingens oppgaver Avdelingens hovedoppgave er å etterforske indikasjoner på alvorlige overtredelser av forbudene i konkurranseloven, som kartellvirksomhet ved pris-, markedsdelings- eller anbudssamarbeid. Brudd på konkurranseloven straffes med bøter eller fengsel i inntil seks år. Opplysninger i sakene innhentes med hjemmel i konkurranseloven 6-1 og 6-2. Etter 6-2 kan Konkurransetilsynet, etter beslutning i forhørsretten, foreta bevissikringer og selv søke etter dokumentasjon. Dokumenter vil som regel bli tatt med til nærmere granskning i tilsynet. Involverte personer vil også ofte bli bedt om å supplere og utdype med muntlige opplysninger. Dersom bruddene på loven er av en slik karakter at påtalemessig reaksjon bør vurderes, anmeldes saken til politiet, som regel til Økokrim. Konkurransetilsynet har anledning til selv å utferdige forelegg om vinningsavståelse. Etterforskningsavdelingen bistår Europakommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan ESA i saker hvor det er påkrevd å foreta etterforskning og bedriftsbesøk i Norge. Det er også etablert en nordisk avtale for gjensidig utveksling av informasjon, blant annet i kartellsaker. Etterforskningsavdelingen prioriterer metodeutvikling ved avdekking og behandling av kartellsaker. Særlig har arbeidet med å sikre og etterforske datalagret informasjon og innhente muntlige opplysninger vært prioritert. Konkurransetilsynet gjennomførte i 2001 en rekke bevissikringer knyttet til tre saker i asfalt-, bygg & anleggsog spedisjonsbransjen. Forhørsretten gjorde 26 beslutninger om bevissikring i enkeltbedrifter og 24 beslutninger om bevissikring i private hjem. Tilsynet anmeldte tre forhold i Det høyeste forelegget som så langt er vedtatt av ett enkelt foretak, var på 13,5 millioner kroner. Den største samlede reaksjon, bøter og inndragning i én sak, var på i alt 23 millioner kroner. KonkurranseNytt 5/2002 3

4 Ordning for kasserte biler utredes videre I en høringsuttalelse til Statens forurensningstilsyn SFT i desember 2001 uttalte Konkurransetilsynet seg kritisk til en avtale mellom Miljøverndepartementet og bilbransjen om en ordning for innsamling og gjenvinning av kasserte biler. Forslaget møtte også motstand hos andre høringsinstanser. Etter en oppsummering av høringsuttalelsene går SFT nå inn for at det også utredes andre ordninger i tillegg til den omdiskuterte bransjeavtalen. I Norge leveres det årlig inn om lag bilvrak. Innsamlingsgraden ligger på ca. 90 prosent, og gjenvinningsgraden antas å være rundt 75 prosent. Europaparlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer skal innføres i norsk rett. Det ble foreslått å gjøre dette gjennom en ny forskrift, der produsenter og importører får plikt til å sørge for innsamling, behandling og gjenvinning av et tilsvarende antall kjøretøyer som de fører inn på det norske markedet. Etter Miljøverndepartementets oppfatning ville det være lite hensiktsmessig at alle som importerer et kjøretøy skal sørge for en egen innsamlingsordning. Departementet ønsket derfor å inngå en avtale med bilbransjen, representert ved Bilimportørenes Landsforening, for å sikre en koordinert gjennomføring av pliktene i forskriften. Konkurransetilsynet stilte seg i høringsuttalelsen kritisk til at Miljøverndepartementet skulle inngå en eksklusiv avtale med bilbransjen ved Bilimportørenes Landsforening. En slik avtale kunne føre til at det kun dannes ett selskap som organiserer returen, og dermed svak eller ingen konkurranse. Tilsynet var også av den oppfatning at regelverket og praktiseringen av dette må legges opp på en slik måte at alle importører, dvs. importører tilknyttet bilprodusentenes distribusjonssystem og uavhengige importører, behandles likt og konkurrerer på mest mulig like vilkår. Dersom avtalen ikke sikrer likebehandling, vil den kunne hindre nyetablering og import. Resultatet blir begrenset konkurranse. Konkurransetilsynet påpekte videre at det foreslåtte miljøgebyret som skulle finansiere returselskapet, burde gjenspeile de faktiske kostnader knyttet til å samle inn og behandle hvert enkelt kjøretøy. Ulike bilmodeller har ulike kostnader knyttet til innsamling og gjenvinning og kan også ha ulik levetid. Et optimalt miljøgebyr bør derfor ta hensyn til ulike kjøretøyers forskjellige karakteristika. Konkurransetilsynet kunne ikke se at det i høringen fantes gode argumenter for å oppheve dagens ordning med vrakpant, selv om det innføres et produsentansvar. Tilsynet var av den oppfatning at det bør vurderes andre måter å organisere innsamling og behandling av kasserte kjøretøyer på enn det som er foreslått i høringen. På denne bakgrunn anbefalte tilsynet at det ikke inngås en avtale mellom Miljøverndepartementet og Bilimportørenes Landsforening, men i stedet utredes alternative måter å organisere innsamling og behandling av kasserte kjøretøyer på. Dette arbeidet har nå miljøvernmyndighetene påbegynt. 4 KonkurranseNytt 5/2002

5 Vägverket innrømmer kartellsamarbeid Det svenske Vägverket vedgår å ha deltatt i det svenske asfaltkartellet. Ifølge en rapport utarbeidet for Vägverket av et advokatfirma, har Vägverket Produktion samarbeidet med konkurrenter om anbudsgivning innen asfaltbransjen. Vägverket Produktion er en egen entreprenørenhet i Vägverket og skal konkurrere med andre selskaper innen vei- og anleggsområdet. Vägverket Produktion har gjennom kartellvirksomheten samarbeidet med konkurrenter ved anbud overfor Vägverket og kommuner sør og vest i Sverige. Ifølge beregninger har Vägverket Produktion beregnet en overpris for 2001-produksjonen på mellom 100 og 125 millioner svenske kroner, eller 6 til 8 prosent. Prisene på legging av asfalt økte markant inntil 2001, for så å falle dramatisk etter kartellavsløringene. NCC har tidligere innrømmet å ha deltatt i det samme kartellet. Kartellet skal ha samarbeidet om anbudssamarbeid og markedsdeling. Det svenske Konkurrensverket jobber fortsatt med saken. Foto: Kerstin Ericsson Konkurranseutsetting av kommunal revisjon Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har sendt ut et høringsnotat som åpner for å konkurranseutsette kommunal revisjon. Konkurransetilsynet støtter forslaget og mener departementets konklusjon er av den aller største betydning. KRD kan ikke se avgjørende argumenter mot å åpne for konkurranseutsetting av kommunal revisjon, med et visst forbehold for revisjon av skatteregnskapet. Kommunerevisjonens oppgaver etter kommuneloven er tredelt. Revisjonen skal revidere kommuneregnskapet og administrasjonens internkontroll og selv utføre internkontroll. I tillegg skal kommunerevisjonen revidere skatte- og overformynderiregnskapet. Revisjonen skal også være sekretariat for kontrollutvalget. Oppgaven for kommunerevisjonen er betydelig videre enn det som forstås med revisjon i tradisjonell forstand. En kommune vil kunne konkurranseutsette hele eller deler av revisjonsvirksomheten etter en lovendring som åpner for full konkurranseutsetting av kommunal revisjon. Anbudskonkurranse er antakelig den beste form for konkurranseutsetting innenfor offentlig sektor. Dette innebærer at konkurransen om å utføre en tjeneste enten kan foregå mellom flere private produsenter eller mellom kommunal egen virksomhet og private. Ved konkurranseutsetting vil man kunne få konkurranse mellom kommunens egen revisjonsvirksomhet og private revisjonsfirmaer, men også konkurranse fra ett eller flere interkommunale eller landsomfattende kommunale revisjonsfirmaer. Konkurransetilsynet peker på at det er viktig ved konkurranseutsetting at konkurransen i foregår på like vilkår. Det innebærer at aktørene bør stilles overfor de samme rammebetingelser. Som et minstekrav må kommunal egen revisjonsvirksomhet være kostnadsdekkende. Dersom man har som mål at samfunnets ressurser skal utnyttes på en mest mulig effektiv måte, vil det i tillegg være ønskelig å innføre markedsbaserte internpriser mellom kommunen og kommunerevisjonen. Før innhenting av eksterne anbud på revisjon for kommunen, må kostnadene ved den kommunale egenrevisjonen og kvalitetskravene til kommunens revisjon klarlegges. For å kunne etablere mest mulig like konkurransevilkår ved konkurranseutsetting, bør kommunene organisere eventuell kommunal revisjonsvirksomhet i egne selskaper. KonkurranseNytt 5/2002 5

6 Vil ha omsettelige fiskekvoter Retten til å drive fiske etter torsk, hyse og sei bør være omsettelig. Det skriver Konkurransetilsynet i forbindelse med en høring om adgangsbegrensning for kystflåten. Høringen tar for seg båter under 28 meter som fisker nord for 62 grader N. Konkurransetilsynet peker på at knappe fiskeressurser bør overlates til aktører som best kan nyttiggjøre seg dem. Ved en ordning med omsettelige fiskekvoter vil retten til å fiske tilfalle de aktører som har høyest betalingsvilje. Disse vil som oftest være de mest kostnadseffektive. Dette vil føre til en samfunnsøkonomisk effektiv fordeling og høyest mulig verdiskaping, skriver tilsynet i høringsuttalelsen. Fiskeridepartementet foreslår å samle de mest aktive, eksisterende fartøyene i torsk-, hyse- og seifisket i én gruppe, og tildele disse fartøyene størstedelen av totalkvoten. Bakgrunnen for adgangsbegrensningen er blant annet å forbedre eksisterende fangsteffektivitet og av ressurshensyn redusere dagens overkapasitet. Konkurransetilsynet mener at utvelgelse av fartøyer etter aktivitetskrav vil kunne legge hindringer i veien for nye aktører som kan tenkes å forvalte fiskeretten på en mer effektiv måte. Dette kan virke rigid og uheldig på ressursbruken i samfunnet. Myndighetene kan fortsatt ivareta fordelingspolitiske hensyn ved bruk av omsettelige fiskekvoter. Det kan skje ved å fordele kvotene til de grupper man i utgangspunktet ønsker å tilgodese. De som har fått tildelt rett til å fiske, kan så velge å fiske selv eller selge retten videre. Aktørene som har rett til kvoter, vil ha mulighet og incentiv til å selge denne retten dersom andre er i bedre stand til å nyttiggjøre seg retten. Foto: Norges Fiskarlag Forbudet mot bonusopptjening fastholdes Konkurransetilsynet har ikke funnet grunnlag for å omgjøre forbudet mot bonusopptjening i flytrafikken innenlands. Etter nøye vurdering av flyselskapenes anførsler ble klagen oversendt til Arbeids- og administrasjonsdepartementet 3. mai. Dersom heller ikke departementet tar klagen til følge, vil det fra 1. juli ikke lenger være adgang til å opptjene bonuspoeng på norske innenriksruter. Konkurransetilsynet er sterkt uenig i flyselskapenes anførsler om at bonusprogrammene ikke er innlåsende eller konkurransehindrende. Etter tilsynets oppfatning kan forbudet mot bonusopptjening ha avgjørende betydning for om det kommer konkurrenter inn i norsk luftfart. Etter SAS-konsernets oppfatning haster det ikke med å innføre bonusforbud. Man kan med fordel avvente felleseuropeiske utredninger og tiltak. Til dette har Konkurransetilsynet påpekt at monopolsituasjonen medfører et samfunnsøkonomisk tap, som blir større jo lengre tid det tar å bringe monopolet til opphør. For å imøtekomme SAS-gruppens behov for tid til omstilling, har Konkurransetilsynet likevel akseptert å utsette forbudets ikrafttreden, fra 1. mai til 1. juli. Ved ikrafttreden vil det dermed ha gått nærmere åtte måneder fra vedtaket ble varslet. SAS-gruppen har imidlertid, i en separat klage, bedt om at også dette omgjøres, ved at vedtaket ikke trer i kraft før klagen er ferdig behandlet. Dette har Konkurransetilsynet ikke villet ta til følge, fordi en flytende dato for ikrafttreden vil gi usikre rammevilkår for potensielle nye tilbydere av flyreiser. Også spørsmålet om tidspunkt for ikrafttreden er nå til behandling i Arbeids- og administrasjonsdepartementet. 6 KonkurranseNytt 5/2002

7 OECD-gjennomgang av reguleringsreformer i Norge Etter behandling i Regjeringen og positiv tilbakemelding fra OECD, er det nå klart at OECD skal gjennomføre en bred studie av reguleringsreformer i Norge. Gjennomgangen er en del av et større OECD-program som ble innledet i Til nå har 16 land vært gjenstand for slik analyse. Finland og Norge skal gjennomgås i Landgjennomgangen vil munne ut i en rapport som utarbeides av OECD. Aktuelle temaer er hvordan bedre markedsadgangen, konkurransepolitikkens rolle og den makroøkonomiske rammen i forbindelse med reguleringsreformer. Myndighetenes kapasitet til å sikre reguleringer og regelverksendringer av høy kvalitet, er også sentralt. Utvalgte sektorer der markedene er blitt deregulert, vil bli analysert i egne studier. Arbeidet vil bestå i at berørte departementer og etater skal besvare et omfattende spørreskjema. En ekspertgruppe fra OECD vil komme med utfyllende spørsmål og besøke utvalgte miljøer. Endelig gjennomgang av rapporten vil foregå i OECD i Paris våren I tidligere runder har de undersøkte land deltatt med representanter på høyt nivå til å besvare kritiske spørsmål fra et panel av eksaminatorer. Fra norsk side ligger ansvaret for koordineringen i Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Det er etablert en prosjektgruppe der Konkurransetilsynet, Statskonsult, Finansdepartementet, Justisdepartementet og Næringsdepartementet deltar. Velfungerende markeder God og tilgjengelig informasjon om priser og kvalitet, samt klare rettigheter for forbrukerne fremmer konkurransen mellom bedrifter. Samtidig gavner effektiv konkurranse forbrukerne i form av lave priser og bedre kvalitet. Dette går frem av rapporten «Velfungerende markeder til fremme af vækst og velferd», publisert 15. mai av Konkurrancestyrelsen og Forbrugerstyrelsen i Danmark. Rapporten lanserer en rekke indikatorer som for første gang gjør det mulig å måle forbrukerforhold og konkurranseintensitet på et marked. Den sammenlikner forholdene i Danmark med 25 andre OECD-land, deriblant Norge. Indikatorene kan brukes i en vurdering av om et marked er velfungerende, men det tas forbehold om at utviklingen av slike indikatorer er på et tidlig stadium, og må tolkes med en viss varsomhet. Norge kommer på en 7. plass i den totale indeksen for velfungerende markeder. Listen toppes av Australia, etterfulgt av Luxemburg og Nederland. Norge ligger på 18. plass på indikatoren for «effektiv konkurranse» blant de 25 OECD-landene. På indikatoren som omhandler «konkurranse om offentlige oppgaver», ligger Norge på 21. plass. Norge klatrer opp på listen og ender som nr. 13 når det gjelder «god markedsinformasjon» og som nr. 2 på indikatoren «klare forbrukerrettigheter». notiser Statkrafts kjøp i BKK godtatt Konkurransetilsynet besluttet 8. mai å ikke gripe inn mot Statkrafts oppkjøp av aksjer i Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK). Oppkjøpet innebærer at Statkraft øker sin eierandel i BKK fra 26 prosent til 49,9 prosent. Filmleieavtalene Filmleieavtalene regulerer leie av film mellom Norske Filmbyråers Forening og Kommunale Kinematografers Landsforening. Oslo Kinematografer har klaget filmleieavtalene inn til EFTAs overvåkingsorgan ESA for brudd på EØSavtalens artikkel 53. Etter anmodning fra ESA har Konkurransetilsynet funnet det mest hensiktsmessig å utsette sin behandling av saken i påvente av ESAs saksbehandling. Tilsynet har derfor gitt Norske Filmbyråers Forening midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven frem til 1. mai Ny forskrift om maksimalpriser for taxi Bortsett fra i seks store byområder i Norge, er det fremdeles prisregulering av drosjetakstene. Konkurransetilsynet fastsetter maksimalpriser for de prisregulerte områdene, og forskriften ble oppdatert 26. april i år. Tilsynet har justert tilleggssatsene for natt- og helgetakst opp fra 28 til 30 prosent. Etter tilsynets oppfatning kan en justering av takstprofilen med hensyn til ubekvem arbeidstid være hensiktsmessig for å sikre god bemanning av bilene og opprettholde et tilfredsstillende drosjetilbud i forhold til etterspørselen. KonkurranseNytt 5/2002 7

8 B-blad Returadresse: Konkurransetilsynet PB 8132 Dep 0033 OSLO Vedtak og uttalelser Vedtak V / Synsam Norge AS konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 første ledd dispensasjon for riksdekkende annonsekampanjer V / Mediebedriftenes Landsforening konkurranseloven 3-4 jf. 3-1 dispensasjon for fastsettelse av provisjoner til mediebyråene V / Norske Filmbyråers Forening forlenget midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven 3-4 jf. 3-1 for gjeldende kollektive filmleieavtaler V / Maksimalpriser for kjøring med drosjebil konkurranseloven 3-10 forskrift Høringssvar Utkast til Ot.prp. til lov om endringer i offentlig støtte og kongelig resolusjon som inkorporerer rådsforordning EF nr. 659/ Adgangsbegrensning for kystfiskeflåten Utkast til lov om endring i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) Nye frekvenstillatelser i frekvensbåndene / MHz Forslag til endring i luftfartsloven og forslag til forskrift om gjennomføring av revisjon av Efta-avtalen Dispensasjon til felles provisjonssatser for annonseformidling notiser Konkurransetilsynet har gitt Mediebedriftenes Landsforening (MBL) dispensasjon til å fastsette felles provisjonssatser til mediebyråene for formidling av annonser. Det er satt som vilkår for dispensasjonen at MBL varsler tilsynet før eventuelle økninger i formidlingsprovisjonssatsene blir vedtatt. Avtalen har siden den ble inngått 1. januar 1999, medført en reduksjonen i formidlingsprovisjonssatsene fra 3,75 til 3 prosent. Konkurransetilsynets vurdering er at avtalen medfører lavere formidlingsprovisjonssatser, fordi MBL antas å ha selgermakt som motvirker mediebyråenes kjøpermakt. Dette er en av de avgjørende grunnene til at dispensasjonen blir gitt. Konkurransetilsynet har stilt som vilkår at tilsynet varsles før eventuelle økninger i formidlingsprovisjonssatsene. Ved en økning i satsene kan det bli aktuelt for tilsynet å trekke dispensasjonen tilbake. Klarsignal for Posten Norge i Sverige Konkurrensverket i Sverige godkjente 16. april Posten Norge BAs overtakelse av CityMail Sweden AB. CityMail driver i dag sin virksomhet på markedet for store postforsendelser, med distribusjonsvirksomhet i Stockholms-, Göteborgs- og Malmöregionen samt på Gotland. CityMail får i Posten Norge en eier med finansiell styrke og utholdenhet, hvilket er gunstig for konkurransen i det svenske postmarkedet, som domineres av Posten Sverige AB, uttaler det svenske Konkurrensverket. Design & produksjon:

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Tittel: Dok.nr: VU002 Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: 25.04.2017 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 KONKURRANSEANALYSE OG EFFEKTIVITETSGEVINSTER...

Detaljer

God og riktig konkurranse: Reglene må følges! Christine Meyer Konkurransedirektør. Anleggsdagene. Gardemoen 24. januar 2012

God og riktig konkurranse: Reglene må følges! Christine Meyer Konkurransedirektør. Anleggsdagene. Gardemoen 24. januar 2012 God og riktig konkurranse: Reglene må følges! Christine Meyer Konkurransedirektør Anleggsdagene Gardemoen 24. januar 2012 Agenda Hva koster konkurransekriminalitet? Hva sier reglene? Hva kan bedriftene

Detaljer

Norengros konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 til 3-3 dispensasjon for samarbeid om maksimalpriser, anbud og markedsdeling

Norengros konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 til 3-3 dispensasjon for samarbeid om maksimalpriser, anbud og markedsdeling Offentlig versjon Schjødt adv.firma Gro Bergeius Andersen Postboks 2444 Solli 0201 Oslo Deres ref.: #302112-010_24672/ 1 Vår ref.: 2003/780 MA1-M3 ODDS 430 Saksbeh.: Dato: 19.04.2004 Norengros konkurranseloven

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen. i NHO

Retningslinjer. Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen. i NHO Retningslinjer Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen i NHO Disse retningslinjer er ikke ment å gi et uttømmende bilde av all gjeldende konkurranselovgivning da de ikke er en håndbok,

Detaljer

V2014-5 - Lemminkäinen Norge AS - Forvaltningsloven 35 bokstav a jf. konkurrranseloven 16 første ledd - Vedtak om omgjøring av vedtak V2011-8

V2014-5 - Lemminkäinen Norge AS - Forvaltningsloven 35 bokstav a jf. konkurrranseloven 16 første ledd - Vedtak om omgjøring av vedtak V2011-8 Offentlig versjon i hht. offl 13, fvl 13.1.2 Mottaker Offentlighet Deres ref.: Vår ref.: 2010/1045-195 Saksbehandler: Saksansvarlig: Eivind Campbell Lillesveen Ingrid Kjeldstad Gullaksen Dato: 14.05.2014

Detaljer

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014.

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Konkurranseloven 11: Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Det følger av konkurranseloven 11 at et eller flere foretaks utilbørlige

Detaljer

Statkraft SF konkurranseloven 6-1 pålegg om meldeplikt ved erverv av kraftverk i Sør-Norge

Statkraft SF konkurranseloven 6-1 pålegg om meldeplikt ved erverv av kraftverk i Sør-Norge Vår ref.: 2002/1231 Dato: 30. januar 2003 Statkraft SF konkurranseloven 6-1 pålegg om meldeplikt ved erverv av kraftverk i Sør-Norge Vedtak V2003-4 Vi viser til vårt varsel om pålegg om meldeplikt i brev

Detaljer

Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS

Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS PCB Sanering Postboks 28 3476 SÆTRE Deres ref. Vår ref. Dato 13/224-18. april 2013 Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS

Detaljer

1 Innledning OSLO Norge Håkon Cosma Størdal. Kromann Reumert Att: Brian Jürs Sundkrogsgade København Ø Danmark

1 Innledning OSLO Norge Håkon Cosma Størdal. Kromann Reumert Att: Brian Jürs Sundkrogsgade København Ø Danmark Mottaker Advokatfirmaet Wiersholm AS Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Norge Håkon Cosma Størdal Kromann Reumert Att: Brian Jürs Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Danmark Deres ref.: Vår ref.: 2013/0732-47 Saksbehandler:

Detaljer

Ot.prp. nr. 91 ( )

Ot.prp. nr. 91 ( ) Ot.prp. nr. 91 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 31. mai 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Påpekning konkurranseloven 9 første ledd e) ordninger for produktgjenvinning

Påpekning konkurranseloven 9 første ledd e) ordninger for produktgjenvinning Statens forurensningstilsyn v/ seksjonssjef Kari Aa Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/617 MAB BIBR 548.0 Dato: 02.07.2008 Påpekning konkurranseloven 9 første ledd e) ordninger for

Detaljer

4. Vurdering etter konkurranseloven 11

4. Vurdering etter konkurranseloven 11 Myhre & Co Advokatfirma AS Robert Myhre Rådhusgt. 9a 0151 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/880 MAB INHS 547 Dato: 14.11.2008 Media Plus AS og Frantz Annonseservice AS - konkurranseloven 12 jf. 10 og 11

Detaljer

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS - konkurranseloven 12 jf. 10

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS - konkurranseloven 12 jf. 10 Advokatfirma Schjødt DA Postboks 2444 Solli 0201 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200803426-/TMO 10. mars 2009 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe

Detaljer

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA Att: advokat Aksel Joachim Hageler/Thomas Sando Postboks 1829 Vika 0123 Oslo (også sendt per e-post til aksel.hageler@steenstrup.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0471-152

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 2008/512 09/ februar 2012

Deres ref. Vår ref. Dato 2008/512 09/ februar 2012 Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN Att. Eivind Stage Deres ref. Vår ref. Dato 2008/512 09/886-24. februar 2012 Konkurransen i markedene for offentlig tjenestepensjon 1. Bakgrunn Fornyings-,

Detaljer

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1719-1 8 april 2016 Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler 1. Innledning

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til lovendringer for å styrke håndhevelsen av konkurranseloven

Høringsuttalelse forslag til lovendringer for å styrke håndhevelsen av konkurranseloven Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/1094 STAB-JD MAAA 601.2 Dato: 23.02.2009 Høringsuttalelse forslag til lovendringer for å styrke håndhevelsen

Detaljer

V1998-63 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fotopartner AS og Elite Foto - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3

V1998-63 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fotopartner AS og Elite Foto - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 V1998-63 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fotopartner AS og Elite Foto - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Fotopartner AS og Elite Foto er gitt dispensasjon fra forbudene mot prissamarbeid

Detaljer

V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2

V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: Drammen Taxi og Øvre Eiker Taxis søknad om dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

Både Interkraft Energi AS og eierselskapene omsetter kraft i sluttbrukermarkedet, og dispensasjonsbehandlingen omfatter disse fire selskapene.

Både Interkraft Energi AS og eierselskapene omsetter kraft i sluttbrukermarkedet, og dispensasjonsbehandlingen omfatter disse fire selskapene. V2000-24 14.04.2000 Interkraft AS - Søknad om dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling - konkurranseloven 3-1, 3-3 og 3-9 Sammendrag: Interkraft AS søkte om forlenget dispensasjon, slik at selskapet

Detaljer

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Deloitte Advokatfirma AS Att: Håvard Tangen Postboks 6013 Postterminalen 5892 Bergen (også sendt per e-post til htangen@deloitte.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0642-103 Dato: 03.10.2012 Vedtak V2012-19

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 04/4076 SA LRD/rla /AKH

Deres referanse Vår referanse Dato 04/4076 SA LRD/rla /AKH Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT FINANSDEPARTEMENTET Saksnr. - (J/ Arkimr. 9. MAR 10,16 Deres referanse Vår referanse Dato 04/4076

Detaljer

V Samarbeid mellom fem selskaper gjennom Interkraft og Interkraft Energi - Opphevelse av Konkurransetilsynets vedtak nummer 98/20

V Samarbeid mellom fem selskaper gjennom Interkraft og Interkraft Energi - Opphevelse av Konkurransetilsynets vedtak nummer 98/20 V1998-33 22.05.98 Samarbeid mellom fem selskaper gjennom Interkraft og Interkraft Energi - Opphevelse av Konkurransetilsynets vedtak nummer 98/20 Sammendrag: Etter en klage fra Interkraft og en redegjørelse

Detaljer

1. Innledning. HAVER Advokatfirma ANS v/ Advokat Tor Haver Forusbeen STAVANGER

1. Innledning. HAVER Advokatfirma ANS v/ Advokat Tor Haver Forusbeen STAVANGER HAVER Advokatfirma ANS v/ Advokat Tor Haver Forusbeen 78 4033 STAVANGER Deres ref.: Vår ref.: 2011/237 MAB RESO 521.1 Dato: 10.06.2011 Vedtak V2011-9- Nordic Crane Group AS - Tom Ola Bull Transport og

Detaljer

Drammens Tidendes lansering av Eiker Avis - konkurranseloven 3-10 - avgjørelse om ikke-inngrep

Drammens Tidendes lansering av Eiker Avis - konkurranseloven 3-10 - avgjørelse om ikke-inngrep Vår ref.: 2003/15 Dato: 28. februar 2003 Drammens Tidendes lansering av Eiker Avis - konkurranseloven 3-10 - avgjørelse om ikke-inngrep A2003-3 Konkurransetilsynet viser til brev av 3. januar 2003 fra

Detaljer

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud BRG Corporate v/harald Kristofer Berg Tennisveien 20 a 0777 Oslo Norge Deres ref.: Vår ref.: 2012/0895-19 Dato: 16.01.2013 Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008

Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008 BNP Paribas Postboks 106 0102 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-25 - Avslag på anmodning om å gripe inn mot reduksjon

Detaljer

Mandat for utvalget Relevante hensyn ved revisjonen

Mandat for utvalget Relevante hensyn ved revisjonen Mandat for utvalget Regjeringen har besluttet å oppnevne et offentlig utvalg som skal foreta en gjennomgang av lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger

Detaljer

Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Deloitte AS Alex Sterud Pb. 347 Skøyen 0213 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/1045 MAB SVLA 454.3 Dato: 26.01.2011 Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd

Detaljer

INNHOLD. Rolle og oppgaver. Direktøren har ordet. Revisjon. Kontroll og håndheving. Luftfart. Kraft. Landbruk. Finans. Legemidler.

INNHOLD. Rolle og oppgaver. Direktøren har ordet. Revisjon. Kontroll og håndheving. Luftfart. Kraft. Landbruk. Finans. Legemidler. Årsberetning 2002 INNHOLD Rolle og oppgaver Direktøren har ordet Revisjon Kontroll og håndheving Luftfart Kraft Landbruk Finans Legemidler Mobiltelefoni Inngrepssaker Dispensasjoner Uttalelser og innspill

Detaljer

Moderniseringsdepartementet. Statsråd: Morten Andreas Meyer

Moderniseringsdepartementet. Statsråd: Morten Andreas Meyer Moderniseringsdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Morten Andreas Meyer Ref nr.: Saksnr.: 200404837 Dato: 15. desember 2004 Vedtak om tidsavgrenset tillatelse etter konkurranseloven 13 til å forlenge

Detaljer

V2000-40 14.04.2000 Konkurranseloven 3-9 - Jens Hoff Garn & Ide AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3

V2000-40 14.04.2000 Konkurranseloven 3-9 - Jens Hoff Garn & Ide AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 V2000-40 14.04.2000 Konkurranseloven 3-9 - Jens Hoff Garn & Ide AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Franchisetakerne i franchisekonseptet Jens Hoff Garn & Ide AS gis dispensasjon

Detaljer

V2000-83 13.07.2000 Elektroforeningen - Avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 og 3-9

V2000-83 13.07.2000 Elektroforeningen - Avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 og 3-9 V2000-83 13.07.2000 Elektroforeningen - Avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 og 3-9 Sammendrag: Elektroforeningen (EFO) søkte om dispensasjon fra konkurranselovens

Detaljer

Gullåren Norge AS - Konkurranseloven 3-9, jf dispensasjon for prissamarbeid

Gullåren Norge AS - Konkurranseloven 3-9, jf dispensasjon for prissamarbeid OFFENTLIG VERSJON Advokatfirmaet Storløkken Drammensveien 97 0273 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/1038 MA1-M2 ALMO 476.2 Saksbeh.: Dato: 2. april 2004 Gullåren Norge AS - Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1

Detaljer

Avgjørelse A2009-43 - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune - avslag

Avgjørelse A2009-43 - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune - avslag Stjørdal Taxi AS Innherredsvegen 63 B 7500 STJØRDAL Deres ref.: Vår ref.: 2008/556 MAB WESE 521.5 Dato: 09.12.2009 Avgjørelse A2009-43 - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 Sammendrag: Oppland Skyss og Informasjon AS er gitt midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2007-14 - Klage fra Propan Produkter AS mot Ragasco AS

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2007-14 - Klage fra Propan Produkter AS mot Ragasco AS Propan Produkter AS v/ragnar Meyer Lisleheradveien 31 3678 Notodden Deres referanse Vår referanse Dato 2005/284 200701926-/NIG 20.12.07 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2007-14 - Klage fra Propan

Detaljer

(Konkurranse) sikkerhet et lederansvar. Eirik Stolt-Nielsen Direktør etterforskning Konkurransetilsynet

(Konkurranse) sikkerhet et lederansvar. Eirik Stolt-Nielsen Direktør etterforskning Konkurransetilsynet (Konkurranse) sikkerhet et lederansvar Eirik Stolt-Nielsen Direktør etterforskning Konkurransetilsynet Disposisjon Kort om Konkurransetilsynet Overtredelser av Konkurranseloven og mulige følger av dette

Detaljer

V Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-4, jf Norsk Journalistlag - Bruk av veiledende satser for frilansjournalister

V Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-4, jf Norsk Journalistlag - Bruk av veiledende satser for frilansjournalister V2000-38 04.04.2000 Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-4, jf. 3-1 - Norsk Journalistlag - Bruk av veiledende satser for frilansjournalister Sammendrag: Norsk Journalistlag gis dispensasjon for å

Detaljer

Krysseie og eierkonsentrasjon i det norsk-svenske kraftmarkedet

Krysseie og eierkonsentrasjon i det norsk-svenske kraftmarkedet Publisert i Konkurranse 1998, 1(3), 13-16 Nils-Henrik M. von der Fehr, Tore Nilssen, Erik Ø. Sørensen og Lars Sørgard: Krysseie og eierkonsentrasjon i det norsk-svenske kraftmarkedet Hvor omfattende er

Detaljer

V Søknad om dispensasjon på vegne av Elgros AS

V Søknad om dispensasjon på vegne av Elgros AS V1999-56 25.08.99 Søknad om dispensasjon på vegne av Elgros AS Sammendrag: Grossistene som er tilsluttet sammenslutningen Elgros ønsker å samarbeide om priser i felles priskatalog samt å samarbeide om

Detaljer

Konkurranse Nytt. Vurderer å forby mobilbonus. Konkurransetilsynet Norwegian Competition Authority

Konkurranse Nytt. Vurderer å forby mobilbonus. Konkurransetilsynet Norwegian Competition Authority ---- -- -- --- Konkurranse Nytt Vurderer å forby mobilbonus vurderer å forby Telenors bonusordning, Mobilbonus. Tilsynet mener ordningen låser kundene til Telenor og begrenser konkurransen i markedet for

Detaljer

Ulovlig samarbeid - Røde flagg, konsekvenser, eksempler fra tilsynets arbeid

Ulovlig samarbeid - Røde flagg, konsekvenser, eksempler fra tilsynets arbeid Ulovlig samarbeid - Røde flagg, konsekvenser, eksempler fra tilsynets arbeid Konferanse rammevilkår for VA-sektoren 22. mars 2017 Rebekka Søvik og Vidar Erichsen Agenda Kort om Konkurransetilsynet Hvorfor

Detaljer

Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd med hjemmel i konkurranseloven 3-9 første ledd bokstav c) for samarbeidet i Øko Kraft A/S

Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd med hjemmel i konkurranseloven 3-9 første ledd bokstav c) for samarbeidet i Øko Kraft A/S V1998-68 30.09.98 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd med hjemmel i konkurranseloven 3-9 første ledd bokstav c) for samarbeidet i Øko Kraft A/S Sammendrag: Gjøvik Energiomsetning A/S, Hadeland

Detaljer

Høring - NOU 2004:26 - Hjemfall, vurdering av den fremtidige ordningen for hjemfall av vannkraftverk

Høring - NOU 2004:26 - Hjemfall, vurdering av den fremtidige ordningen for hjemfall av vannkraftverk Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2004/1386 MA1-M3 ODDS 691 Saksbeh.: Dato: 11.02.2005 Høring - NOU 2004:26 - Hjemfall, vurdering av den fremtidige ordningen

Detaljer

Høring - ny lov om akvakultur

Høring - ny lov om akvakultur Moderniseringsdepartementet Postboks 8004 Dep. Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2004/1370 MA3-M6 INBR 411.4 Saksbeh.: Dato: 13.01.2005 Høring - ny lov om akvakultur Konkurransetilsynet viser til Moderniseringsdepartementets

Detaljer

Bang & Olufsen AS konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 annet ledd dispensasjon for fastsettelse av maksimalpriser ved felles markedsføringskampanjer

Bang & Olufsen AS konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 annet ledd dispensasjon for fastsettelse av maksimalpriser ved felles markedsføringskampanjer Offentlig versjon Advokat Morten Pind Postboks 216/314 Sentrum 5804 Bergen Deres ref.: Vår ref.: 2003/447 MA1-M2 KJAR 474.5 Saksbeh.: Dato: 20. november 2003 Bang & Olufsen AS konkurranseloven 3-9 jf.

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010 Nr. 53/119 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010 2015/EØS/53/12 av 14. desember 2010 om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på visse grupper av spesialiseringsavtaler(*)

Detaljer

Klage over Konkurransetilsynets delvis avslag på innsynsbegjæring i vedtak V2005-9

Klage over Konkurransetilsynets delvis avslag på innsynsbegjæring i vedtak V2005-9 Haugesunds Avis v/journalist Odd Krisitian Stokka PB 2024 5504 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 200502762-/TMO 14. desember 2005 Klage over Konkurransetilsynets delvis avslag på innsynsbegjæring

Detaljer

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003)

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) Tilråding fra Finansdepartementet av 15. august

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg KONGELIG RESOLUSJON Forskrift om endring av tre forskrifter etter deltakerloven. Endring av delegert myndighet etter deltakerloven. Kongelig resolusjon

Detaljer

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold TØI rapport 646/2003 Forfatter: Jon-Terje Bekken Oslo 2003, 41 sider Sammendrag: Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold Bakgrunn og problemstilling Drosjenæringen har de siste

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010 Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del D nr. 6 (kommisjonsforordning (EU) nr. 1218/2010), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

V2000-91 21.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad

V2000-91 21.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad V2000-91 21.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad Sammendrag: Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad er gitt

Detaljer

Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar 2009

Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar 2009 Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009 2015/EØS/51/07 av 26. februar 2009 om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og innlands vannvei

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og innlands vannvei Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del G nr. 10 (rådsforordning (EF) nr. 169/2009), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Detaljer

Konkurranseloven dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, 3-2 og 3-3 for samarbeid om tilbudspriser, anbud og markedsdeling - Interbok BA

Konkurranseloven dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, 3-2 og 3-3 for samarbeid om tilbudspriser, anbud og markedsdeling - Interbok BA V2000-11 20.01.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, 3-2 og 3-3 for samarbeid om tilbudspriser, anbud og markedsdeling - Interbok BA Sammendrag: Andelshaverne i Interbok BA

Detaljer

Svar på høring - NOU 2011:8 Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning

Svar på høring - NOU 2011:8 Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2011/451 MAB SIGR 541.0 Dato: 21.09.2011 Svar på høring - NOU 2011:8 Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning Innledning

Detaljer

Høring - forskrift om konkurranseavgrensende virksomhet i skogbruket

Høring - forskrift om konkurranseavgrensende virksomhet i skogbruket Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 0030 Oslo Deres ref.: 200603163- /HAS Vår ref.: 2006/1670-3 STAB-JD 431 Saksbeh.: Dato: 03.01.2007 Høring - forskrift om konkurranseavgrensende

Detaljer

Fiendtlige oppkjøp vs. fredelig sammenslåing. Er det lønnsomt for bedriftene å fusjonere? Er en fusjon samfunnsøkonomisk lønnsom?

Fiendtlige oppkjøp vs. fredelig sammenslåing. Er det lønnsomt for bedriftene å fusjonere? Er en fusjon samfunnsøkonomisk lønnsom? Fusjoner Konkurransetilsynet kan gripe inn mot bedriftserverv, dersom tilsynet finner at vedkommende erverv vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med formålet i

Detaljer

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere - konkurranseloven 3-9, jf. 3-4 og dispensasjon for bokklubbavtaler

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere - konkurranseloven 3-9, jf. 3-4 og dispensasjon for bokklubbavtaler Norske Barne- og ungdomsbokforfattere Postboks 261 Sentrum 0103 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2004/87 MA2-M5 HRHA 437.2 Saksbeh.: Dato: 27.04.2004 Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere - konkurranseloven

Detaljer

Utkast til forskrift om anvendelse av konkurranseloven 10 tredje ledd på grupper av teknologioverføringsavtaler

Utkast til forskrift om anvendelse av konkurranseloven 10 tredje ledd på grupper av teknologioverføringsavtaler Utkast til forskrift om anvendelse av konkurranseloven 10 tredje ledd på grupper av teknologioverføringsavtaler Fastsatt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2006 med hjemmel i lov 5. mars 2004

Detaljer

Vi viser til Miljøverndepartementets høringsbrev av 01.03.2013 om ovennevnte.

Vi viser til Miljøverndepartementets høringsbrev av 01.03.2013 om ovennevnte. Det kongelige miljøverndepartement Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 13/912 2013/00757-4 008 17.04.2013 Høringssvar forskrift om bruk av vannscooter 1. Innledning Vi viser

Detaljer

V2001-10 16.01.2001 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 - Safarikjeden

V2001-10 16.01.2001 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 - Safarikjeden V2001-10 16.01.2001 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 - Safarikjeden Sammendrag: Dagligvarekjeden Safari AS og dets franchisemedlemmer gis dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd,

Detaljer

V2001-29 12.03.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - rammeavtaler vedrørende kjededeltakere i Rica Hotels ASA

V2001-29 12.03.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - rammeavtaler vedrørende kjededeltakere i Rica Hotels ASA V2001-29 12.03.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - rammeavtaler vedrørende kjededeltakere i Rica Hotels ASA Sammendrag: Rica-hotellene og Ricas Partner Hotel gis dispensasjon fra forbudet

Detaljer

Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter. Else Øvernes, KRD

Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter. Else Øvernes, KRD Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter Else Øvernes, KRD 1 Tema Krav om uavhengig kontroll og tilsyn i byggesaker Krav til produktdokumentasjon i ny teknisk forskrift Markedstilsyn og myndighetenes

Detaljer

Garanti- og mangelreparasjoner på hvitevarer, fastprissamarbeid mellom Elek...nkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra 3-4 jf.

Garanti- og mangelreparasjoner på hvitevarer, fastprissamarbeid mellom Elek...nkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra 3-4 jf. V2001-97 05.11.2001 Garanti- og mangelreparasjoner på hvitevarer, fastprissamarbeid mellom Elektroserviceforeningen og Norske Elektroleverandørers Landsforening - konkurranseloven 3-9 - avslag på søknad

Detaljer

V2001-49 18.05.2001 Konkurranseloven 3-9 jf. 3-3 - dispensasjon til markedsdeling - Trenor-Gruppen AS

V2001-49 18.05.2001 Konkurranseloven 3-9 jf. 3-3 - dispensasjon til markedsdeling - Trenor-Gruppen AS V2001-49 18.05.2001 Konkurranseloven 3-9 jf. 3-3 - dispensasjon til markedsdeling - Trenor-Gruppen AS Sammendrag: Trenor-Gruppen AS er et salgs- og markedsføringsselskap for sine eiere, som er Bindalsbruket

Detaljer

Like konkurransevilkår for private og offentlige aktører mandat for arbeidsgruppe

Like konkurransevilkår for private og offentlige aktører mandat for arbeidsgruppe Like konkurransevilkår for private og offentlige aktører mandat for arbeidsgruppe 1. Bakgrunn 1.1 Behovet for tiltak På et økende antall områder konkurrerer offentlige og private aktører i samme marked.

Detaljer

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid OFFENTLIG VERSJON Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Postboks 1524 Vika 0117 Oslo Deres ref.: #264144/1 Vår ref.: 2003/441 MA1-M2 ALMO 528.0 Saksbeh.: Dato: 2. april 2004 Nordialog AS - konkurranseloven

Detaljer

Når Konkurransetilsynet kommer på «dawn raid» Advokat Thea Susanne Skaug

Når Konkurransetilsynet kommer på «dawn raid» Advokat Thea Susanne Skaug Når Konkurransetilsynet kommer på «dawn raid» Advokat Thea Susanne Skaug Næringsforeningen i Stavanger 15. november 2016 2 Agenda Hvorfor kommer Konkurransetilsynet? 2 Hva skjer under kontrollen? Forebyggende

Detaljer

V1998-100 11.11.98 Rabatthuset Geir Gule AS - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1

V1998-100 11.11.98 Rabatthuset Geir Gule AS - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 V1998-100 11.11.98 Rabatthuset Geir Gule AS - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Rabatthuset Geir Gule AS (RGG) søker om dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid slik

Detaljer

MobilData Kjeden AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon for prissamarbeid og markedsdeling, jf. 3-1 første ledd og 3-3 første ledd

MobilData Kjeden AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon for prissamarbeid og markedsdeling, jf. 3-1 første ledd og 3-3 første ledd V2001-110 26.11.2001 MobilData Kjeden AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon for prissamarbeid og markedsdeling, jf. 3-1 første ledd og 3-3 første ledd Sammendrag: MobilData Kjeden AS og kjedens medlemmer

Detaljer

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255 Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/advokatfullmektig Thea S. Skaug PB 2734 Solli 0204 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 200503082 20. mars 2006 Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets

Detaljer

Konkurranseloven og markedet for offentlige tjenestepensjoner

Konkurranseloven og markedet for offentlige tjenestepensjoner Konkurranseloven og markedet for offentlige tjenestepensjoner Seminar: Kommunale pensjonskasser 20. august 2013 Disposisjon Konkurranseloven og Konkurransetilsynets oppgaver Markedet Hva har Konkurransetilsynet

Detaljer

V2001-76 15.08.2001 Fagmøbler Norge AS - dispensasjon - konkurranseloven 3-1 og 3-3

V2001-76 15.08.2001 Fagmøbler Norge AS - dispensasjon - konkurranseloven 3-1 og 3-3 V2001-76 15.08.2001 Fagmøbler Norge AS - dispensasjon - konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Medlemmene av Fagmøbler Norge AS er gitt dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd til å samarbeide

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget 01.03.05 18/05 SVAR PÅ HØRING OM FORVALTNING AV KONGEKRABBE ØST FOR 26 ØST FOR 2005-2006 VEDTAK, ENSTEMMIG;

Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget 01.03.05 18/05 SVAR PÅ HØRING OM FORVALTNING AV KONGEKRABBE ØST FOR 26 ØST FOR 2005-2006 VEDTAK, ENSTEMMIG; Fylkesordføreren Arkivsak 200201213 Arkivnr. Saksbeh. Nordstrand, Øyvind, Næringsavdelinga, Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget 01.03.05 18/05 SVAR PÅ HØRING OM FORVALTNING AV KONGEKRABBE ØST FOR

Detaljer

Klage over Konkurransetilsynets vedtak V2003-62 - De norske Bokklubbene og Norske Barne- og Ungdomsforfattere

Klage over Konkurransetilsynets vedtak V2003-62 - De norske Bokklubbene og Norske Barne- og Ungdomsforfattere Norske Barne- og Ungdomsforfattere Att: Kari Sverdrup Postboks 261 Sentrum 0103 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 01.11.04 200304847-/ANH Klage over Konkurransetilsynets vedtak V2003-62 - De norske

Detaljer

12/2724 12/00953-2/JSK 7.

12/2724 12/00953-2/JSK 7. Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO 12/2724 12/00953-2/JSK 7. januar 2012 Høringsuttalelse - Digital kommunikasjon som hovedregel - Endringer i Forvaltningsloven

Detaljer

Landslaget for lokalaviser - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 og 3-4 - dispensasjon for Nærpressekatalogen og annonsesamkjøringer

Landslaget for lokalaviser - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 og 3-4 - dispensasjon for Nærpressekatalogen og annonsesamkjøringer Deres ref.: Vår ref.: 2002/756 MA2-M5 437.4 Saksbeh.: Dato: 18.08.2003 Landslaget for lokalaviser - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 og 3-4 - dispensasjon for Nærpressekatalogen og annonsesamkjøringer Vedtak

Detaljer

V2000-127 09.11.2000 Konkurranseloven 3-10 - Husfliden Tromsø AS - Elsa M. Systue

V2000-127 09.11.2000 Konkurranseloven 3-10 - Husfliden Tromsø AS - Elsa M. Systue V2000-127 09.11.2000 Konkurranseloven 3-10 - Husfliden Tromsø AS - Elsa M. Systue Sammendrag: Konkurransetilsynet grep 9. november 2000 inn mot Husfliden Tromsø AS med pålegg om å levere stakke- og forklestoff

Detaljer

V2001-112 14.12.2001 A/L NAVY - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-3 - dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling

V2001-112 14.12.2001 A/L NAVY - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-3 - dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling V2001-112 14.12.2001 A/L NAVY - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-3 - dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling Sammendrag: A/L NAVY er et andelslag bestående av 26 skipselektronikkforhandlere beliggende

Detaljer

V2000-75 28.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Ring 1 Taxi BA, Drammen - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

V2000-75 28.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Ring 1 Taxi BA, Drammen - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2000-75 28.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Ring 1 Taxi BA, Drammen - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Ring 1 Taxi BA, Drammen, gis dispensasjon

Detaljer

vedtak 27/98 av 27. april 1998 og med Rica Hotellkjeden og SAS International Hotels Norge Sak 95/263, vedtak av 27. juli 1997.

vedtak 27/98 av 27. april 1998 og med Rica Hotellkjeden og SAS International Hotels Norge Sak 95/263, vedtak av 27. juli 1997. V1998-107 24.11.98 Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-1 første ledd for prissamarbeid mellom medlemsbedrifter i Riks-Rent Tekstiltjeneste, og omgjøring av tidligere vedtak. Sammendrag: Vaskeriene

Detaljer

Høring - forslag om å oppheve kravet om eierfellesskap ved tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten mv.

Høring - forslag om å oppheve kravet om eierfellesskap ved tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten mv. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/77-5 03.02.14 Høring - forslag om å oppheve kravet om eierfellesskap ved tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten mv. Nærings- og fiskeridepartementet sender med

Detaljer

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter Sammendrag: Finansieringsselskapenes Forening gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid

Detaljer

V2000-117 27.10.2000 Konkurranseloven 3-9 - Fotoland AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1

V2000-117 27.10.2000 Konkurranseloven 3-9 - Fotoland AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 V2000-117 27.10.2000 Konkurranseloven 3-9 - Fotoland AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Fotosentralen AS og medlemmene i Fotoland AS gis dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot

Detaljer

A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11

A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11 A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11 Sammendrag: Konkurransetilsynet griper ikke inn mot fusjonen mellom Scan Foto AS og NTB Pluss AS. Tilsynet

Detaljer

Finanstilsynets høringsuttalelse om datalagring

Finanstilsynets høringsuttalelse om datalagring 2010 FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Samferdelselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO 06.04.2010 SAKSBEHANDLER: Ida Weyer-Larsen DIR.TLF: 22 93 99 36 VÅR REFERANSE: 10/358

Detaljer

Forholdet til krrl. 3-4 I henhold til krrl. 3-1 første ledd må to eller flere ervervsdrivende ikke:

Forholdet til krrl. 3-4 I henhold til krrl. 3-1 første ledd må to eller flere ervervsdrivende ikke: V2000-107 26.09.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Destinasjon Bodø AS Sammendrag: Hotellene i Bodøpakken er gitt dispensasjon fra forbudet om prissamarbeid for å kunne samarbeide om felles

Detaljer

I tillegg til samvirkeslakteriene er det også to fjørfeslakterier i Trøndelag som slakter høns.

I tillegg til samvirkeslakteriene er det også to fjørfeslakterier i Trøndelag som slakter høns. V1999-21 31.03.99 Betingelser for slakting av høns Sammendrag: Konkurransetilsynet har grepet inn mot Norske Eggsentralers differensierte priser for slakting av høns. Egg- og fjørfesamvirket hadde en praksis

Detaljer

Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon

Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon MiFID-direktivet og konsekvenser for EBLs medlemmer Tirsdag 5.

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO W Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO Vår ref.:1506244-2 - 414.2 Vår dato: 29.2.2016 Deres ref.: 15/4361 Deres dato: 30.11.2015 Saksbehandler: Kristina Mari Rognmo Svar på høring

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet KONGELIG RESOLUSJON Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsråd: Rigmor Aasrud Ref nr.: Saksnr.: 12/49 Dato: 22.06 2012 Forskrift om endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser

Detaljer

Saksbehandler: Liv Kari Flaten Arkiv: U62 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Liv Kari Flaten Arkiv: U62 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Kari Flaten Arkiv: U62 &13 Arkivsaksnr.: 15/1420-2 Dato: 20.02.2015 HØRING OM VARIGHETEN AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER M.V. â INNSTILLING TIL

Detaljer

A2001-21 23.10.2001 SAS' erverv av 68,8 prosent av aksjene i Braathens ASA - konkurranseloven 3-11 - avgjørelse om ikke å gripe inn

A2001-21 23.10.2001 SAS' erverv av 68,8 prosent av aksjene i Braathens ASA - konkurranseloven 3-11 - avgjørelse om ikke å gripe inn A2001-21 23.10.2001 SAS' erverv av 68,8 prosent av aksjene i Braathens ASA - konkurranseloven 3-11 - avgjørelse om ikke å gripe inn Sammendrag: I sin behandling av denne saken har Konkurransetilsynet vurdert

Detaljer

Gjennomføring av EUs direktiv om bruk av plastbæreposer

Gjennomføring av EUs direktiv om bruk av plastbæreposer Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 14. desember 2016 Deres ref.: 14/2791 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/4574 Saksbehandler: Bernt Ringvold Gjennomføring av EUs direktiv

Detaljer

Nytt. Konkurranse. Fire entreprenørselskaper anmeldt til Økokrim. Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet Mars 2/2003. Innhold

Nytt. Konkurranse. Fire entreprenørselskaper anmeldt til Økokrim. Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet Mars 2/2003. Innhold Konkurranse Nytt Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet Mars 2/2003 Innhold Fire entreprenørselskaper anmeldt til Økokrim Konkurransetilsynet har anmeldt Selmer Skanska AS, NCC Construction AS, Veidekke

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer