INNKALLING OG SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 24. FEBRUAR 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING OG SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 24. FEBRUAR 2011"

Transkript

1 Adresseliste Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-58/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, Sted/dato: Bodø, INNKALLING OG SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 24. FEBRUAR 2011 Det innkalles til møte i Regionalt brukerutvalg: Møtedato: kl Sted: UNN Tromsø. D1 707 Eventuelle forfall meldes snarest til rådgiver Arnborg Ramsvik, på tlf eller e-post slik at vi kan innkalle aktuelle varamedlemmer. Alle medlemmer og varamedlemmer får tilsendt innkalling og utvidet saksliste pr. post. Møtende medlemmer får også alle vedlegg tilsendt pr. post. Ikke møtende vil kun få alle vedlegg pr. e-post til orientering. Vedlagt følger sakspapirer til møtet Vennlig hilsen Mildrid Pedersen Leder RBU Arnborg Ramsvik Rådgiver Helse Nord RHF Sjøgata 10 Postadresse: Telefon: E-post: 8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: Internett: Org.nr:

2 Side 2 av 2 Innkalling m/ sakspapirer sendes pr. post og e-post til: Medlemmer RBU Mildrid Pedersen, Bardufoss Ragnvald Mortensen, Bleik Iren-Marie Owe Soleng, Bodø Else Marie Nyby, Alta Arnfinn Sarrila, Alta Aud Overå Fyhn, Tromsø Marit Østlund Hansen, Bodø Randi Nesje, Bodø Ragnar Moan, Tromsø Gerd Harr Jansen, Narvik FFO Troms FFO Nordland FFO Nordland (permisjon) FFO Finnmark FFO Finnmark Fylkeseldrerådet Troms Fylkeseldrerådet Nordland SAFO RIO Nord Kreftforeningen Innkalling u/ sakspapirer sendes kun på e-post til: Varamedlemmer RBU Arnfinn Hansen, Skjervøy FFO Troms (midlertidig medlem) Liv Therese Larsen, Narvik FFO Nordland Nina Danielsen, Kirkenes FFO Finnmark Bjørg Molander, Harstad FFO Troms Anne Fredriksen, Kirkenes FFO Finnmark Torstein Møller, Gibostad SAFO Annfrid Slettvold, Sør-Tverrfjord, Fylkeseldrerådet Finnmark Ernst Eidem, Bodø Fylkeseldrerådet Nordland Oddmund Soleng, Bardu Fylkeseldrerådet Troms Asbjørn Larsen, Tromsø RIO Nord Randi Persson, Ankenesstrand Kreftforeningen Kopi av innkalling og sakspapirer pr. e-post til: Helse Nord RHF: Karin Paulke Oddvar Larsen Anca Heyd Kristian Iversen Fanghol Børre Arntzen Innkalling og sakspapirer sendes pr. e-post til: Helseforetakene i Helse Nord v/ direktør Helseforetakene i Helse Nord v/ brukerutvalg Brukerorganisasjonene i Nord Norge Pasientombudene i Nord Norge

3 Side 3 av 3 Saksliste Sak 11 / 2011: Godkjenning og innkalling av saksliste Sak 12 / 2011: Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg Sak 13 / 2011: Regional brukerutvalg Helse Nord RHF videre utvikling. Sak 14 / 2011: Årlig melding 2010 fra Regionalt brukerutvalg Sak 15 / 2011: Styresaker Sak 16 / 2011: Oppfølging av sak 06 / 2011: Regionalt brukerutvalg på Helse Nord RHF sin Hjemmeside Sak 17 / 2011: Program Brukerkonferansen 2011 Sak 18 / 2011: Brukerprisen 2011 Sak 19 / 2011: Oppnevning av brukerrepresentant til revidering av handlingsplan for habilitering og rehabilitering. Sak 20 / 2011: Orienteringssaker 1. Orientering fra leder i RBU 2. Budsjett 2011 RBU 3. Fordeling av brukermidler 4. Pasientreiser referat fra brukerpanel 5. Referat møte i BU sykehusapotek Nord Svarbrev fra Sykehusapotek Nord av Trygg mat - glutenfri mat Sak 21 / 2011: Eventuelt

4 Side 4 av 4 Sak 11 / 2011: Godkjenning og innkalling av saksliste Møtedato: Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

5 Side 5 av 5 Sak 12 / 2011: Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg Møtedato: Adressatene Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-52/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, Sted/dato: Bodø, Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. januar 2011 Regionalt brukerutvalg avholdt møte i Bodø 20. januar Tilstede: Mildrid Pedersen, FFO Ragnar Moan, RIO Nord Ragnvald Mortensen, FFO Aud Overå Fyhn, Fylkeseldrerådene Marit Østlund Hansen, Fylkeseldrerådene Gerd Harr Janson, Kreftforeningen Arnfinn Hansen, FFO, vara for Else Nyby Nina Danielsen, FFO, vara for Arnfinn Sarilla Bjørg Molander, FFO, vara for Iren-Marie Owe Soleng Meldt forfall: Iren-Marie Owe Soleng, FFO Else Marie Nyby, FFO Arnfinn Sarilla, FFO Randi Nesje, SAFO Fra administrasjonen Helse Nord RHF: Arnborg Ramsvik Det lykkes ikke å få tak i vara for Randi Nesje, SAFO Representant Gerd Harr Janson, Kreftforeningen forlot møtet kl etter sak 8 / 2011

6 Side 6 av 6 Sak 01 / 2011: Godkjenning av innkalling og saksliste Til eventuelt - Fra Iren-Marie Owe Soleng vedr. brosjyrer - Informasjon kreftpasienter Gerd Janson - Prosjekt pasientreiser egenandeler i Helse Nord Innkalling og saksliste godkjennes med innkomne tilføyelser Sak 02 / 2011: Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg godkjennes Sak 03 / 2011: Revisjon av Plan for brukermedvirkning Revisjon av plan for brukermedvirkning gjøres umiddelbart etter at den nye folkehelseloven, Lov om kommunehelsetjenesten og Forskrift og helse- og omsorgsplan foreligger. Sak 04 / 2011: Handlingsplan Sykehusapotek Nord Utsatt sak 60 / 2010, 17. November 2010 RBU ser dette som et godt dokument og gir følgende tilbakemelding / innspill: - Internasjonal / nordisk samhandling hvordan fungerer dette? Bør vurdere å si noe om dette i dokumentet. - Det heter revmatologisk avd. ikke revmatisk avd. 2.0 Målsetting og strategier: Søke å aktivt bidra i regionale og nasjonale brukerfora. Herunder å arbeide for at HF-ene sine brukerutvalg blir representert i det regionale brukerutvalget: - Hva legges i dette og hvordan tenkes dette organisert? 2.5: Det gis, fra RBU, honnør til apotekene for god informasjon til brukerne og brukermedvirkning. Innspill fra RBU oversendes Apotek Nord

7 Side 7 av 7 Sak 05 / 2011: Aktuelle styresaker Det ble orientert i møtet om Kvalitetsstrategi i Helse Nord v/ dir. Finn Henry Hansen. Det ble diskutert virkemidler /arbeidsformer for å få brukerperspektivet fram i kvalitetsstrategien. Brukerne må med i dette arbeidet. Strategien behandles i styremøte i Helse Nord RHF Liste over styresaker ble gjennomgått. RBU savner dialog direkte med styret og adm. Dir. i Helse Nord RHF RBU ønsker orientering i følgende saker i møte 24. februar: - Sak om fødselsomsorg i Helse Nord - Prioritering byggesaker Kirkenes/Narvik - Prosjekt desentralisering av kontroller rapport - Ortopedi i Helse Nord, tilpasning faglig praksis - Evaluering av pandemi Rapport fra DSB, ny influensa A (H1N1)2009 Sak: Bruk av opptrappingsmidler til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) i Helse Nord, oppfølging avstyresak og styresak bes orienter om i planlagt RBU møte som skal vies psykiatri / rus. RBU etterlyser mer tilstedeværelse i RBU- møter fra adm. dir. i Helse Nord RHF samt tilbakemelding på hvordan styret i Helse Nord RHF ønsker å bruke RBU. Sak 06 / 2011: Regionalt Brukerutvalg på Helse Nord RHF sin hjemmeside Følgende innspill ble gitt: - Regionalt brukerutvalg må bli mer synlig på hjemmesiden. Dette kan gjøres med en button på forsiden - Meny 2: Brukerutvalget må løftes - adresse for alle medlemmer og varamedlemmer legges på etter navnet på deltager - Det forslås å legge til et kommentarfelt ønsker du å si noe til Regionalt brukerutvalg? RBU ber web-ansvarlig jobbe for at brukermedvirkning vi komme fram i menylinje 1 gjennom sitt arbeid i prosjekt helsenorge.no RBU må lage plan for hvordan ivareta innspill fra brukere som kommer via nett. 1. RBU skal lage plan for hvordan ivareta innspill fra brukere som kommer via nett. 2. Medlemmene i RBU bes gi innspill til arbeidsutvalget på hvordan ivareta innspill fra brukere som kommer på nett innen 15. februar Plan utarbeides og vedtas før det åpnes for kommentarfelt

8 Side 8 av 8 Sak 07 / 2011: Felles møte RBU / BU Det arbeides for å legge et felles møte RBU / BU torsdag 6. oktober 2011 i Tromsø. Dette planlegges som et heldagsmøte. - Leder og nestleder i BUene inviteres til møtet. - RBU sender en søknad til Helse Nord RHF om tilskudd for å gjennomføre et felles møte. Søknadssummen skal dekke reise, opphold og møteutgifter for deltagere på felles møte. - Hvis det ikke gis tilskudd fra Helse Nord RHF dekker RBU lunsj og møtelokale. BU ene må da dekke reise- og oppholdsutgifter selv. Tema: - Samhandling RBU / BU - BU ene inviteres til å komme med innspill til dagsorden 1. Det planlegges for felles møte RBU / BU torsdag i Tromsø for medlemmene av RBU og leder + nestleder i BU i HFene. 2. RBU sender en søknad til Helse Nord RHF om tilskudd for å gjennomføre et felles møte RBU / BU Hvis det ikke gis tilskudd fra Helse Nord RHF dekker RBU lunsj og møtelokale. BUene må da dekke reise- og oppholdsutgifter selv. Sak 08 / 2011: Vedrørende foreslått nedleggelse av Regionsenteret for døvblinde, Universitetssykehuset Nord-Norge sak fra Styret i Norges Blindeforbund Blindeforbundet ber RBU gå imot å avvikle Regionsenteret for døvblinde i Nord Norge for å ha et nasjonalt kompetansesenter for døvblinde. Dette fordi en nedleggelse vil kunne føre til at mange års opparbeidet kompetanse i Nord Norge på området kan gå tapt og svekke tilbudet til brukerne. RBU deler Blindeforbundets syn i saken og ber om at det legges til rette for at Regionssenteret for døvblinde, UNN HF, kan bestå, at tilbudet skal bestå og kompetansen kan videreføres. Sak 09 / 2011: Orienteringssaker 1. Orientering fra leder i RBU Leder refererte fra: Styringsgruppe møter Inntektsmodellen. Oppstarts møte den og telefonmøte den

9 Side 9 av var Mildrid Pedersen og Ragnvald Mortensen på møte i Departementet hvor innhold i Oppdragsdokumentet 2011 ble presentert. Det ble gitt mulighet for å gi innspill Styremøte Helse Nord RHF - Brukerutvalgets time avholdt Styremøte Helse Nord 2. Orientering om prosessen rundt og om nye avtaler med rehabiliteringsinstitusjoner v/ kst. dir. eieravd. Irene Skiri Helse Nord RHF mottok 11 tilbud, hvorav 2 ikke oppfylte utlyste krav. Det er gjennomført forhandlinger med 9 institusjoner og inngått kontrakt med 7. Det er signert avtale med 6 avtaleparter - Opptreningssenteret i Finnmark - Skibotnsenteret - Rehabiliteringssenteret Nord Norges Kurbadet a/s - Valnesfjord Helsesportssenter - Nordtun Helserehab. - Evjeklinikken Det er inngått avtale om totalt døgn for beregnet 3558 antall pasienter. Avtaler er inngått på antall døgn. Dette skal medføre at flere personer behandles. Tatt til orientering 3. Referat fra Brukerutvalget UNN HF av Tatt til orientering 4. Pasientreiser. Referat fra brukerpanel. Viser til utsendt referat. Representanten hadde forfall til møtet. Saken settes opp på neste RBU møte 5. Tvang i psykisk helsevern Det er avholdt 2 møter. Oppdrag fra HOD lage plan for Helse Nord som skal være ferdig april / mai Det arbeides nå med å kartlegge omfang av bruk av tvang og å sikre rutiner for rapportering. Målsetningen er å sikre komplette data for bruk av tvang samt sikre løpende oppfølging Tatt til orientering

10 Side 10 av Oppfølging av Hålogalandsprosjektet og overføring av sykehusfunksjoner innen psykisk helsevern. Deltagelse i arbeidsgruppe AU i RBU oppnevnte representant fra RBU Representant :nestleder RBU Ragnar Moan Vara :leder RBU Mildrid Pedersen Tatt til orientering Sak 10 / 2011: Eventuelt 1. Sak fra Iren-Marie Owe Soleng - brosjyre: Skal RBU Helse Nord RHF få utarbeidet en brosjyre for brukerne av Nordlandssykehuset og de andre arenaene som ligger under Helse Nord tilsvarende brosjyren som Brukerutvalget i Helgelandssykehuset har gjort? Det er opp til BU i det enkelte HF å utarbeide brosjyrer for eget HF i den grad dette ikke er gjort tidligere. 2. Informasjon kreftpasienter Gerd Janson Saken gikk ut da representanten ikke var til stede. 3. Prosjekt pasientreiser egenandeler i Helse Nord Gjelder innføring av elektroniske egenandeler. RBU ber om å få presentert sluttrapport fra prosjekt pasientreiser egenandeler i Helse Nord Forslag til vedtak: Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg godkjennes

11 Side 11 av 11 Sak 13 / 2011: Regional brukerutvalg Helse Nord RHF videre utvikling. v/ dir. informasjon og samfunnskontakt Kristian Iversen Fanghol og administrasjonsleder Karin Paulke Møtedato Regional brukerutvalg Helse Nord RHF videre utvikling. Generelt om brukermedvirkning. Helseforetaksloven slår fast at de regionale helseforetakene skal ha brukermedvirkning i sin arbeidsform. I vedtektene til helseforetakene 14, står det: Styret skal påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planlegging og i driften av virksomhetene. Brukerens medvirkning og innflytelse er et grunnleggende prinsipp. Den kjenner best hvor skoen trykker, som har den på, er et betegnende ordtak. Målet med brukermedvirkningen er å utvikle treffsikre (helse)tjenestetilbud i et samspill mellom system og individ, der sluttproduktet er kvalitativt gode helsetjenester lokalt og sentralt. Begrepet brukermedvirkning er relatert til en såkalt empowerment-tenkning, fordi brukermedvirkning forutsetter en myndiggjøring av brukeren en forskyvning i det tradisjonelle maktforholdet mellom behandler og pasient. Dette er et svært viktig aspekt ved brukermedvirkning som en strategi for endring og utvikling. I dette ligger det utfordringer både på systemnivå det å organisere og legge til rette for reell medvirkning for pasientgrupper og pårørende, men også på individnivå gir brukermedvirkning utfordringer for aktiv deltaking i egen helse og framtid. Skal vi sikre brukerkompetanse i styrende ledd, samtidig med gode pasientrettigheter og brukermedvirkning på individnivå, fordrer dette et godt samspill mellom brukerorganisasjonene og brukerutvalgene. Likeså fordrer dette at kontakten og samhandlingen mellom helseforetakene og brukerutvalgene forbedres ytterligere, og at det utvikles gode lokale og regionale møteplasser. For brukerorganisasjonene er det viktig å bli hørt og sett i det interessepolitiske landskapet, samtidig som helseforetakene gjennom handling må vise at man tar brukerne på alvor. I dette ligger det klare forventninger om fremtidig styrerepresentasjon i helseforetakene lokalt og sentralt, og samtidig en tydeligere medvirkning i plan/melding og budsjettarbeidet. Regionalt brukerutvalg videre utvikling. Regionalt brukerutvalg er bindeleddet mellom brukerorganisasjonene og Helse Nord RHF. Brukerutvalget har viktige roller på flere områder: Talerør for brukerne i plan og budsjettsaker som skal behandles av Helse Nord RHF Talerør i andre saker som angår tjenestetilbudet Sette brukerproblemstillinger på dagsorden Delta med innspill fra brukerne i aktuelle saker som er under utredning Etc etc Ledelsens oppmerksomhet og måten arbeidet mellom RHF og brukerutvalget organiseres på er forhold av stor betydning for at målsettingen med brukerinnflytelse skal realiseres. RHF administrasjonen ønsker å spille inn følgende til en første diskusjon med regionalt brukerutvalg:

12 Side 12 av 12 Styreleder HN RHF møter i RBU en gang årlig etter nærmere avtale. RHF ledelsen styrker sin oppfølging av RBU ved at kommunikasjonsdirektør møter fast som adm. direktørs representant i RBU. Adm. direktør møter i RBU, så langt det er mulig, ved behandling av budsjett, oppdragsdokument og årlig melding mm. Det legges opp til fem møter i regionalt brukerutvalg pr år. Møtene planlegges slik at de tidsmessig er plassert inn i forhold til de løpende plan- og budsjettprosesser Regionalt brukerutvalg gjennomgår delegasjonen til AU slik at det blir lagt til rette for en fleksibel saksbehandling når det er nødvendig Plan- og budsjettssaker, årlig melding og alle saker av betydning for tjenestetilbudet til befolkningen i landsdelen skal behandles av brukerutvalget før det går til styret i HN RHF. Saker som skal behandles i RHF styret av viktig karakter, og som ikke passer inn ifht denne tidsplanen, kan enten behandles av arbeidsutvalget eller ved at det arrangeres møter på enkeltsaker Det er en omforent målsetting at brukerinnflytelsen i utvikling av planer etc skal styrkes ytterligere. Det legges opp til dialogmøter (ansvarlig saksbehandler) mellom RHF administrasjonen og brukerutvalget (ofte AU) under utviklingen av oppdragsdokumentet slik at det er mulig allerede tidlig i saksbehandlingen å ta inn viktige synspunkter. Møtene avvikles gjerne i tilknytning til RBU møtene eller som telefon-/videomøter Brukerutvalgets medvirkning skal følge som en integrert del av saken som legges fram for styret. RBU utarbeider årlig melding for sin virksomhet og oversender denne til RHF innen fastsatte tidsfrister

13 Side 13 av 13 Sak 14 / 2011: Årlig melding 2010 fra Regionalt Brukerutvalg Møtedato: AU i RBU utarbeidet Årlig melding fra RBU i sitt møte Meldingen fremlegges i møtet. Forslag til vedtak: Fremlagte Årlige melding fra AU godkjennes og oversendes Helse Nord RHF

14 Side 14 av 14 Sak 15 / 2011: Styresaker v/ dir. informasjon og samfunnskontakt Kristian Iversen Fanghol og administrasjonsleder Karin Paulke Møtedato: Muntlig orientering i møtet fra styresaker iht. til liste: Sak om fødselsomsorg i Helse Nord Prioritering byggesaker Kirkenes / Narvik Prosjekt desentralisering av kontroller rapport Ortopedi i Helse Nord, tilpassing faglig praksis Evaluering av pandemi Rapport fra DSB, ny influensa A (H1N1) Sluttrapport fra prosjekt pasientreiser egenandeler i Helse Nord. Oversikt over styresaker til styremøte : Arbeidstittel: Anbudsprosesser i Helse Nord gjennomføringen Controllerfunksjonen i Helse Nord Organisering av OU-prosjekt HR Riksrevisjonens kontroll med forvaltning av statlige selskaper i 2009 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy og pasienthotell konseptrapport og endelig finansieringsplan, jf. styresak og Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i HF-ene Bruk av opptrappingsmidler til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) i Helse Nord, oppfølging avstyresak og styresak Evaluering av pandemi Rapport fra DSB, ny influensa A (H1N1)2009 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak og Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus, oppfølging av styresak og styresak /5 Ortopedi i Helse Nord, tilpasning faglig praksis Gjennomgang av lungemedisin i Helse Nord Gjennomgang av nyremedisin i Helse Nord Plan for internrevisjon ansv.: IMS IMS IMS IMS IMS KP OL OL OL OL OL OL/KT OL/KT TS

15 Side 15 av 15 Sak 16 / 2011: Oppfølging av sak 06 / 2011: Regionalt Brukerutvalg på Helse Nord RHF sin hjemmeside Møtedato: I Sak 06 / 2011 Regionalt Brukerutvalg på Helse Nord RHF sin hjemmeside ble det gjort følgende vedtak 4. RBU skal lage plan for hvordan ivareta innspill fra brukere som kommer via nett. 5. Medlemmene i RBU bes gi innspill til arbeidsutvalget på hvordan ivareta innspill fra brukere som kommer på nett innen 15. februar Plan utarbeides og vedtas før det åpnes for kommentarfelt Innen frist mottok AU 1 innspill AU i RBU behandlet saken i sitt møte Saken fremlegges i møtet.

16 Side 16 av 16 Sak 17 / 2011: Program Brukerkonferansen 2011 Møtedato: AU behandlet forslag til program i sitt møte Forslag til program fremlegges for diskusjon i møtet.

17 Side 17 av 17 Sak 18 / 2011: Brukerprisen 2011 Møtedato: Det har kommet inn forslag på 8 kandidater. Innstilling til Brukerprisen blir muntlig lagt fram i møtet. Forslag til vedtak: Regionalt Brukerutvalg har besluttet hvem som blir tildelt Brukerprisen Kandidatens inviteres til Brukerkonferansen Navn på kandidaten offentliggjøres under Brukerkonferansen 2011, hvor også prisen deles ut.

18 Side 18 av 18 Sak 19 / 2011: Oppnevning av brukerrepresentant til revidering av handlingsplan for habilitering og rehabilitering. Møtedato Helse Nord har gitt regionalt fagråd for habilitering og rehabilitering i oppdrag at revidere handlingsplan for habilitering og rehabilitering. Fagrådet har nedsatt en arbeidsgruppe som har påbegynt dette arbeid. Fagrådet og arbeidsgruppen ønsker at det regionale brukerutvalg skal være representert i arbeidsgruppen. For at fremskaffe rett grunnlag for denne beslutning, ber vi derfor Helse Nord om at ta initiativ til at kunne imøtekomme ønsket om representasjon fra brukerutvalget. På vegne av fagrådet og arbeidsgruppen Merete Blankholm sekretariat for fagråd og arbeidsgruppen Forslag til vedtak: RBU oppnevner..til å representere RBU i arbeidet med revidering av handlingsplanen for habilitering og rehabilitering. Oppnevningen gjelder til mars 2012.

19 Side 19 av 19 Sak 20 / 2011: Orienteringssaker Møtedato: Orientering fra leder i RBU 2. Budsjett 2011 RBU 3. Fordeling av brukermidler 4. Pasientreiser referat fra brukerpanel 5. Referat fra BU i Sykehusapotek Nord Svarbrev fra Sykehusapotek Nord av Glutenfritt mattilbud i Helse Nord

20 1. Orientering fra leder i RBU Side 20 av 20

21 Side 21 av Budsjett 2011 RBU Muntlig orientering i møtet.

22 Side 22 av Fordeling av brukermidler Muntlig orientering i møtet.

23 Side 23 av Pasientreiser referat fra brukerpanel Utsatt sak 09 / Referat fra representant Arnfinn Sarilla

24 Side 24 av Referat fra BU i Sykehusapotek Nord Referat Møte i Brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF 31. januar 2011 (utsatt fra 13. des. 2010) Sted: Video / telefon Tilstede: Anne G. Fredriksen, Dag Utnes, Britt Sofie Illguth (vara fra UNN), Carl Eliasen, Wenche Bjørgum, Margaret A. Antonsen Meldt forfall: Asbjørn Larsen Sak 1/2011: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Ingen anmerkninger Sak 2/2011: Gjennomgang av innkomne innspill til Handlingsplan Det er kommet inn tre skriftlige innspill (vedlagt). Disse ble gjennomgått og noen justeringer gjort i planen som følge av dette. - Brukerutvalget sender skriftlig svar til Regionalt Brukerutvalg (RBU) på spørsmål stilt i høringssvar. - Handlingsplanen planlegges lagt fram som del av Sykehusapotek Nord sitt strategidokument på styremøte 23. mars Brukerutvalget utarbeider på neste møte en aktivitetsplan for 2011 med bakgrunn i målsetningene i handlingsplanen. - Det tas kontakt med brukerutvalgene i de andre foretakene for å invitere oss selv inn for å informere om Sykehusapotek Nord HF og brukerutvalgets arbeid. Sak 3/2011: Forskning på LAR i Helse Nord RHF Brukerutvalget, ved leder, sendte i høst en forespørsel til Forskningsutvalget i Sykehusapotek Nord om det var aktuelt for foretaket å starte forskningsprosjekt innen området rusforskning, spesielt med fokus på LAR-brukere. - Tilbakemeldingen fra Forskningsutvalget er at per i dag er det lite forskning innen LAR, ingenting i LARiNord sitt område. Forskningsutvalget vil ikke anbefale at Sykehusapotek Nord starter opp et eget prosjekt på dette området nå, men stiller seg der i mot positive til å vurdere eventuelle prosjekter som presenteres for foretaket. - Etter henvendelsen fra Forskningsutvalget til Forskningssenteret for rus og psykiatri ved UNN for å kartlegge eventuell forskning har det kommet en henvendelse om muligheter for å starte opp et samarbeidsprosjekt. Dette vil bli vurdert etter en gjennomgang av prosjektskisse, når den foreligger. Sak 4/2011: Eventuelt 1. Honorering av representanter i utvalget: På bakgrunn av endret sats for honorering av representanter i RBU, og henvendelse fra leder i brukerutvalget i Helse Finnmark, vil brukerutvalget legge fram sak om å høyne møtesatsen for representantene i Sykehusapotek Nord HF brukerutvalget til 1500 kr. per møte. Det var ikke enighet i utvalget om å foreslå fast avlønning av leder i utvalget.

25 Side 25 av Diverse: a. Dato for Regional brukerkonferanse mai 2011 b. Forslag til møteplan, datoene kan bli endret dersom det passer mht. å avtale evnt. Videokonferanse med andre brukerutvalg: 24. mars (opprinnelig 22. mars) Tromsø 25. mai Bodø 28. sept. Tromsø 30. nov. Bodø Margaret A. Antonsen Referent

26 Side 26 av Svarbrev fra Sykehusapotek Nord av Regionalt Brukerutvalg Helse Nord RHF v/ leder Sykehusapotek Nord HF v/ leder i brukerutvalget Tromsø Angående spørsmål stilt i kommentarer til Handlingsplan for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF Først ønsker vi å takke for en konstruktiv tilbakemelding på brukerutvalgets handlingsplan. I høringssvaret stilles det flere spørsmål som vi i det følgende ønsker å gi svar på: 1) Hvordan fungerer det internasjonale / nordiske samarbeidet innen brukermedvirkning i sykehusapotek? - Som i Norge, er det også internasjonalt liten tradisjon for brukermedvirkning i sykehusapotek. Per i dag har vi ingen kontakt internasjonalt, men ønsker å bidra aktivt til å utvikle brukermedvirkning nasjonalt. 2) Brukerutvalget vil arbeide for at HF-ene sine brukerutvalg blir representert i det regionale brukerutvalget: Hva legges i dette og hvordan tenkes dette organisert? - Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord ser fordelene ved å ha en gjennomgående representasjon både på HF og regionalt nivå. Hvorvidt det er best at dette sikres ved at representanter fra HFenes brukerutvalg sitter som fullverdige medlemmer i RBU, eller at en innleder andre former for fast samarbeid mellom RBU og HF-enes brukerutvalg, kan vi ikke si, men vi ser at det kan være nødvendig med mer kontakt mellom brukerutvalgene i regionen. Det kan for eksempel være at 2 eller flere faste møter mellom RBU og lederne i HF-enes brukerutvalg kan løse utfordringen. Vi håper at dette var oppklarende, men ta gjerne kontakt dersom det er noe dere ønsker utdypet. Dersom det er ønskelig, stiller vi mer enn gjerne opp hos dere for å presentere brukerutvalget og/eller Sykehusapotek Nord HF for dere. Med vennlig hilsen Dag Utnes Leder

27 Side 27 av Glutenfritt mattilbud i Helse Nord Med bakgrunn i spørsmål fra HOD/Stortinget er det laget en oversikt over rutiner i helseforetakene for å sikre trygg mat - glutenfri mat. Glutenfritt mattilbud i Helse Nord. Generelt skal alle som har behov for det ha tilrettelagt mat. Alle HF har besvart vår henvendelse om rutinene for dette. Her følger svarene fra våre helseforetak. Helgelandssykehuset HF: Mo i Rana: Egne ernæringsfysiologer driver opplæring av kjøkkenpersonell og pleiere. Glutenfri kost inngår i tilbudet fra kjøkkenene. Eventuelle avvik forutsettes behandlet i avvikssystemet. Mosjøen: Samme som for Mo i Rana og i tillegg har vi rutiner for tilberedning av glutenfri kost som bl.a. beskriver hvordan man skal unngå "smitte" fra andre matvarer. (Egne kniver, egne skjærefjøler etc.) Sandnessjøen: Omtrent samme rutiner som de to førstnevnte. Pr. tiden har Sandnessjøen ikke tilsatt ernæringsfysiolog, men har rutiner som sikrer glutenfri kost. Glutenfri brød, glutenfrie blandinger som sikrer at maten ikke skal inneholde glute. Spesifikasjoner sjekkes nøye vedr pålegg etc. som sikrer glutenfri kost. Nordlandssykehuset HF: Bodø: Ved NLSH Bodø ivaretas pasienter med cøliaki med glutenfri kost. Kantina i 9.etg kan også tilby glutenfrie produkter. 20 % av måltid leveransene definert som diett/ spesialmåltider. Kjøkkenet har egen avdeling for bearbeiding av alle måltider som kommer under denne definisjonen. Bestillingen av spesialkost kommer direkte fra avdeling/ pleier til kjøkkenet via matkort hvor pasientens spesifikke behov er anmerket på kortet, og danner grunnlaget for oppbyggingen av måltidet. I mars 2010 ble det satt ned en arbeidsgruppe med representant fra NCF (Norsk Cøliaki forening), kantine, kjøkken ved Nordlandssykehuset, samt klinisk ernæringsfysiolog hvor formålet har vært å synliggjøre endring som kan bedre situasjonen for pasienter med cøliaki og andre som har behov for tilrettelagt kosthold. I dag er tilbudet på alternativ mat godt ved sykehuset, og det er viktig at avdelingene tar kontakt med kjøkkenet så raskt som mulig for kartlegging/ bestilling av dietter. Der hvor avdelingen bestiller maten via Clockwork (innkjøpssystemet), er det laget egen bestillingsliste i Clockwork "allergimat" der det kan bestilles glutenfri og laktosefrie matvarer. Kjøkkenet har stort utvalg av matvarer for personer med cøliaki og laktoseintoleranse. I tillegg til dette er det laget en bestillingsliste som ligger på Pulsen (intern intranettside) under felles/ kjøkken hvor det er anledning til å bestille spesialprodukter for pasienter som har behov for lette måltider utover ordinær/ spesial kost. Nordlandssykehuset Vesterålen og Lofoten: Ved NLSH Vesterålen og Lofoten ivaretas også pasienter med cøliaki med glutenfri kost. Denne dietten er meget streng. Vi tilbyr glutenfrie kost, samt at vi baker glutenfritt brød selv. Alle sauser og supper blir laget glutenfritt. Bestillingsrutinene i sykehusene er tilpasset dette. Universitetssykehuset HF Pasienter med Cøliaki tilbys glutenfri kost ved alle våre sykehus og DPS. Kantinene tilbyr også glutenfri kost. I UNN Breivika (Tromsø) er dette et fast tilbud, mens det på de øvrige enhetene gjøres på bestilling. Glutenfri kost tilbys også som diett-/spesialkost i kombinasjon med andre typer allergier og eventuelle ønsker.

28 Side 28 av 28 All tørrmat er industrifremstilt og merket etter gjeldende forskrifter. All glutenfri kost som produseres i sykehuset baseres kun på glutenfrie produkter som er merket etter gjeldende forskrifter og produseres separat fra annen matproduksjon og merkes som glutenfri. Glutenfri kost skal oppbevares separat/i lukket forsegling for å unngå "smitte" fra glutenholdige produkter. Alle pasienter skal ved ankomst/innleggelse kartlegges i forhold til allergier og dette meldes rutinemessig til kostverter/kjøkkenet. Våre kokker og kostverter får rutinemessig faglig oppdatering/opplæring i forhold til diettkost ved ansettelse og underveis i ansettelsesforholdet fra egne opplærte kokker og/eller Ernæringsfysiologisk avdeling i UNN HF. UNN HF har en egen dietthåndbok som beskriver hvordan kjøkkenpersonalet og kostverter skal forholde seg til ulike allergier/matintoleranse. Helse Finnmark HF Hammerfest: Vi har gode rutiner for behandling av mat til pasienter med spesielle behov, vi bruker en egen del av kjøkkenet og eget utstyr til disse. Derfor er vi ganske sikre på at de får en trygg matopplevelse hos oss. Vi skal begynne å registrere varedeklarasjoner på de matvarene vi bruker. Hvis pasienten skulle føle ubehag av maten de spiser, kan vi spore hvor maten kommer fra. Kirkenes: Vi har egen prosedyre for glutenfri, vi merker menyen som vi sender avdelingen. Vet ikke hvordan avdelingspersonell forholder seg til pasienter som skal ha glutenfri kost, men regner med at de følger prosedyren.

29 Side 29 av 29 Sak 20 / 2011: Eventuelt Møtedato:

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. januar 2011

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. januar 2011 Adressatene Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-52/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Sted/dato: Bodø, 21.01.2011 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. januar 2011 Regionalt

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.2011

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.2011 Adressatene Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-62/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Sted/dato: Bodø, 28.02.2011 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.2011 Regionalt brukerutvalg

Detaljer

Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato:

Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 12.5.2011 Styresak 61-2011 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Helseforetakenes senter for Pasientreiser

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011 Adressatene Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-72/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Sted/dato: Bodø, 10.06.2011 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011 Regionalt Brukerutvalg

Detaljer

1. Årsmelding 2011 Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Årsmelding 2011 Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Møtedato: 5. mars 2012 Arkivnr.: 2011/308-15/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 22.2.2012 Styresak 25-2012 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokument: 1. Årsmelding 2011 Regionalt Brukerutvalg

Detaljer

Styresak /3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017

Styresak /3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017 Møtedato: 25. oktober 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-79/012 Bodø, 13.10.2017 Styresak 121-2017/3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017 Se vedlagt

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 8. mai 2013 Regionalt brukerutvalg (reserve)

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 8. mai 2013 Regionalt brukerutvalg (reserve) Protokoll Vår ref.: 2012/351-14/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 13.3.2013 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 13. mars 2013 Møtested: Helse Nord RHF s lokaler,

Detaljer

Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: 2011/308-23/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato:

Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: 2011/308-23/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: 2011/308-23/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 16.3.2012 Styresak 43-2012 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen,

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-21/012 Bodø, 19.3.2015 Styresak 36-2015/6 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Regionalt Brukerutvalg Helse Nord RHF

Regionalt Brukerutvalg Helse Nord RHF Regionalt Brukerutvalg Helse Nord RHF ÅRSMELDING 2012 1 ÅRSMELDING 2012 Regionalt Brukerutvalg (RBU) i Helse Nord RHF ble besluttet opprettet i styresak 22/2002 Etablering av brukerutvalg i Helse Nord

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson BLU hotell, Tromsø. Navn: Tittel: Organisasjon: Bjørn Helge Hansen

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson BLU hotell, Tromsø. Navn: Tittel: Organisasjon: Bjørn Helge Hansen Protokoll Vår ref.: 2013/308/012 Referent/dir.tlf.: Hanne Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 12.11.2014 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 12. november 2014 Møtested: Radisson BLU

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. juni 2012 Sakspapirene var ettersendt.

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. juni 2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: 2011/308-51/012 Saksbeh/tlf: Dato: 15.6.2012 Styresak 83-2012/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. juni 2012 Se vedlagt kopi. side 74 Protokoll

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017 Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-53/012 Bodø, 8.6.2017 Styresak 78-2017/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017 Kopi av protokollen var ettersendt. Se

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 13. november 2013 møte i Regionalt brukerutvalg

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 13. november 2013 møte i Regionalt brukerutvalg Protokoll Vår ref.: 2012/351-47/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 11.9.2013 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 11. september 2013 Møtested: Helse Nord RHF

Detaljer

Møte i Regionalt Brukerutvalg 9. juni 2010, innkalling og saksdokumenter

Møte i Regionalt Brukerutvalg 9. juni 2010, innkalling og saksdokumenter Medlemmer og varamedlemmer i Regionalt Brukerutvalg Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-14/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Sted/dato: Bodø, 12.05.2010 Møte i Regionalt Brukerutvalg

Detaljer

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Saksbehandler: diverse STYRESAK 80-2009 REFERATSAKER Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900005-64 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Møtedato: 23.

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg

Møte i Regionalt brukerutvalg Protokoll Vår ref.: 2014/717 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 10.6.2015 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 10. juni 2015 Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 8. OKTOBER 2009. Regionalt brukerutvalg avholdt møte i Tromsø 8. oktober 2009

PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 8. OKTOBER 2009. Regionalt brukerutvalg avholdt møte i Tromsø 8. oktober 2009 Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf. 75 51 29 23 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.10.2009 200800072-89 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Adressatene PROTOKOLL

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 5. juni 2013

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 5. juni 2013 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-52/012 Bodø, 7.6.2013 Styresak 85-2013/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 5. juni 2013 Se vedlagt kopi. side 105 Protokoll

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 8. FEBRUAR 2010. Regionalt brukerutvalg hadde møte i Bodø 8. Februar 2010

PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 8. FEBRUAR 2010. Regionalt brukerutvalg hadde møte i Bodø 8. Februar 2010 Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf. 75 51 29 23 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 11.02.2010 200800072-104 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PROTOKOLL FRA

Detaljer

Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 16. oktober 2013 Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg

Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 16. oktober 2013 Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg Protokoll Vår ref.: 2012/351-42/014 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 21.8.2013 Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg Møtedato: 21. august 2013 Møtested:

Detaljer

Styresak 103-2015/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015

Styresak 103-2015/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015 Møtedato: 30. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-65/012 Bodø, 17.9.2015 Styresak 103-2015/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015 Se vedlagt kopi. side 49

Detaljer

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 17. april 2013

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 17. april 2013 Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-33/012 Bodø, 19.4.2013 Styresak 54-2013/5 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 17. april 2013 Se vedlagt

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø. 20. mars 2014 møte i Regionalt brukerutvalg

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø. 20. mars 2014 møte i Regionalt brukerutvalg Protokoll Vår ref.: 2013/308-2/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 22.1.2014 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 22. januar 2014 Møtested: Helse Nord RHFs lokaler,

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013 Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-41/012 Bodø, 15.5.2013 Styresak 67-2013/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013 Sakspapirene var ettersendt. Se

Detaljer

Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord forslag til veileder

Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord forslag til veileder Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord forslag til veileder Rapport fra arbeidsgruppe November 2012 1 1. Sammendrag 2. Bakgrunn og gjennomføring av arbeidet 2.1 Generelt I oppdragsdokument for 2012

Detaljer

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Scandic Ishavshotell, Tromsø / telefonmøte

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Scandic Ishavshotell, Tromsø / telefonmøte Protokoll Vår ref.: 2016/8/012 Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 18.5.2016 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 18. mai 2016 Møtested: Scandic Ishavshotell,

Detaljer

Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø

Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Protokoll Vår ref.: 2012/351-67/014 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 4.12.2013 Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg Møtedato: 4. desember 2013 Møtested:

Detaljer

Styresak /4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 23. oktober 2012

Styresak /4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 23. oktober 2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2011/308-77/012 Bodø, 24.10.2012 Styresak 126-2012/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 23. oktober 2012 Kopi av protokollen var

Detaljer

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Saksbehandler: diverse STYRESAK 92-2009 REFERATSAKER Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.10.2009 200900005-73 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Møtedato: 22.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 19.08.2009

INNKALLING OG SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 19.08.2009 Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf. 75 51 29 23 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.08.2009 200800072-84 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Adresseliste INNKALLING

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011 Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: 2010/916-56/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 10.6.2011 Styresak 64-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011 Protokoll styremøte

Detaljer

Styresak /5 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2016

Styresak /5 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2016 Møtedato: 23. november 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/32-101/012 Bodø, 11.11.2016 Styresak 143-2016/5 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2016 Se vedlagt kopi. Side 94

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson Blu Hotel, Tromsø

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson Blu Hotel, Tromsø Protokoll Vår ref.: 2017/8/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 11.5.2017 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 11. mai 2017 Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø

Detaljer

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 6. april 2017

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 6. april 2017 Møtedato: 18. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-27/012 Bodø, 7.4.2017 Styresak 41-2017/1 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 6. april 2017 Kopi av protokollen

Detaljer

Styresak 106-2012/2 Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF, den 19. september 2012

Styresak 106-2012/2 Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF, den 19. september 2012 Møtedato: 27. september 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2011/308-69/012 Bodø, 20.9.2012 Styresak 106-2012/2 Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF, den 19. september 2012 Se

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Regionalt Brukerutvalg Helse Nord RHF

ÅRSRAPPORT 2013 Regionalt Brukerutvalg Helse Nord RHF ÅRSRAPPORT 2013 Regionalt Brukerutvalg Helse Nord RHF 20. mars 2014: Innholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Sammensetting... 3 2.1 Faste medlemmer:... 3 2.2 Vararepresentanter... 4 2.3 Fra administrasjonen:...

Detaljer

Styresak /2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014

Styresak /2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014 Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-66/012 Bodø, 19.9.2014 Styresak 109-2014/2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014 Se vedlagt kopi. side 88 Protokoll

Detaljer

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 01112007

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 01112007 Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 01.11.2007 200300249-350 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: REGIONALT BRUKERUTVALG

Detaljer

MØTEINNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL REGIONALT BRUKERUTVALG 13.03.2009. Bodø, Helse Nord RHF, møterom Oversikten (styrerommet)

MØTEINNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL REGIONALT BRUKERUTVALG 13.03.2009. Bodø, Helse Nord RHF, møterom Oversikten (styrerommet) Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf. 75 51 29 23 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.02.2009 200800072-64 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Adresseliste MØTEINNKALLING

Detaljer

Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, Dato: videre utvikling

Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, Dato: videre utvikling Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, 75 51 29 00 Dato: 10.6.2011 Styresak 74-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord videre utvikling Bakgrunn for saken Brukermedvirkning

Detaljer

Det vises til styremøte, den 1. juli 2003 samt e-post av 3. juli I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF

Det vises til styremøte, den 1. juli 2003 samt e-post av 3. juli I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 7.8.2003 200300113-108 012 Styrets medlemmer og varamedlemmer i Helse Nord RHF INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 14. AUGUST 2003 Det vises til

Detaljer

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Protokoll Vår ref.: 2016/8/012 Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Bodø, 8.6.2016 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 8. juni 2016 Møtested: Helse Nord RHFs lokaler,

Detaljer

Styresak /2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2017

Styresak /2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2017 Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-102/012 Bodø, 10.11.2017 Styresak 133-2017/2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2017 Se vedlagt kopi. Protokoll

Detaljer

Utvalgets medlemmer pr. 31.12.2008 var: Britt-Sofie Illguth - nestleder Tromsø, Troms. Varamedlemmer: Sekretariat:

Utvalgets medlemmer pr. 31.12.2008 var: Britt-Sofie Illguth - nestleder Tromsø, Troms. Varamedlemmer: Sekretariat: Utvalgets sammensetning og aktivitet Fra 2008 har Universitetssykehuset Nord-Norge Helseforetak hatt ett brukerutvalg, som har fått navnet Brukerutvalget UNN HF. Det er også gjennomført endring i utvalgets

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Styresak /6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 23. oktober 2013

Styresak /6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 23. oktober 2013 Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-78/012 Bodø, 24.10.2013 Styresak 120-2013/6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 23. oktober 2013

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016

Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016 Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/32-15/012 Karin Paulke, 906 88 713 Bodø, 12.2.2016 Styresak 13-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016 Vedlagt oversendes

Detaljer

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 27. april 2011 kl. 10.30 Møtested: Rica Arctic Hotel, Kirkenes.

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 27. april 2011 kl. 10.30 Møtested: Rica Arctic Hotel, Kirkenes. Presseprotokoll Vår ref. 2010/916-43/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Kirkenes, 27.4.2011 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 27. april 2011 kl. 10.30 Møtested: Rica

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Navn: Tittel: Organisasjon:

Møte i Regionalt brukerutvalg. Navn: Tittel: Organisasjon: Protokoll Vår ref.: 2017/8 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 00 Sted/Dato: Bodø, 16.3.2017 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 16. mars 2017 Møtested: Helse Nord RHF, Bodø Neste møte:

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Møtedato: 28. mars 2012 Saksbehandler: Førstekonsulent Leif Arne Asphaug-Hansen Sak nr: 21/2012 Navn på sak: Brukerutvalget i Helse Finnmark

Detaljer

STYREMØTE 1. JULI 2005

STYREMØTE 1. JULI 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 23.8.2005 200400457-66 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Brukermedvirkning i Helse Nord styrking av brukermedvirkning og økonomiske ressurser, oppfølging av styresak 74-2011

Brukermedvirkning i Helse Nord styrking av brukermedvirkning og økonomiske ressurser, oppfølging av styresak 74-2011 Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, 75 51 29 11 Dato: 14.10.2011 Styresak 124-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord styrking av brukermedvirkning og økonomiske ressurser,

Detaljer

Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF

Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Helgelandssykehuset oppnevnte sitt første brukerutvalg i 2002.

Detaljer

Styresak /2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar 2014

Styresak /2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-14/012 Bodø, 14.2.2014 Styresak 25-2014/2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF Møtedato: 28.11.2013 kl. 09:00-14:00 Møtested: Tilstede: Administrasjonens møterom, D1-707, UNN Tromsø Medlemmer: Cathrin Carlyle, Britt-Sofie Illguth, Tone Tobiassen,

Detaljer

STYREMØTE 22. APRIL 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 22. APRIL 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2009 200900005-29 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 37-2009 GODKJENNING

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 28. APRIL 2004

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 28. APRIL 2004 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2004 200300113-191 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015. Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015. Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00 MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015 Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø Tid: 13:00 16:00 Møterom/sted: Vår ref.:2014/2830

Detaljer

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 25. august 2010 kl Møtested: Thon Hotel Brønnøysund.

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 25. august 2010 kl Møtested: Thon Hotel Brønnøysund. Presseprotokoll Vår ref. 2010/242-55/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 25.8.2010 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 25. august 2010 kl. 10.30 Møtested: Thon

Detaljer

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. april 2010 kl Møtested: Video-/telefonmøte. Tilstede:

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. april 2010 kl Møtested: Video-/telefonmøte. Tilstede: Presseprotokoll Vår ref. 2010/242-17/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 28.4.2010 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. april 2010 kl. 09.10 Møtested: Video-/telefonmøte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Referat fra møte i Brukerutvalget - 8. mars Sted : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid : 13:

MØTEINNKALLING. Referat fra møte i Brukerutvalget - 8. mars Sted : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid : 13: MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 8. mars 2016 Sted : Nordlandssykehuset, Bodø Tid : 13:00 16.15 Møterom/sted: Store Møterom

Detaljer

Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015

Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015 Møtedato: 16. desember 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Linn Gros/Jon Tomas Finnsson Bodø, 9.12.2015 Styresak 143-2015 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag

Detaljer

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 kl. 8.30 Møtested: Helse Nord RHF s lokaler i Bodø.

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 kl. 8.30 Møtested: Helse Nord RHF s lokaler i Bodø. Presseprotokoll Vår ref. 2010/916-108/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 14.12.2011 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 kl. 8.30 Møtested: Helse

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Brukermedvirkning Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Dato: 12. 12.2013 1. Sammendrag En arbeidsgruppe i regi av Helse Nord med representanter fra helseforetakene i regionen,

Detaljer

Styresak 129-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styresak 129-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste Presseprotokoll Vår ref. 2010/916-100/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Narvik, 23.11.2011 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 23. november 2011 kl. 10.30 Møtested:

Detaljer

1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 2. desember Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 2. desember Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 2010/916-17/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 11.2.2011 Styresak 23-2011 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokument: 1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen,

Detaljer

Møte i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer

Møte i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Møte i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 8. februar 2012 Kl.: 9.30 til ca. 14.00 Sted: Helse Nord RHF s lokaler, Bodø Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF medlemmer

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Samhandling i Valdres Valdres lokalmedisinske senter Brukermedvirkning Valdres den 9.4.14. Trond A. Hilmersen «Ein sjuk mann veit mangt som den sunne ikkje anar» ArneGarborg En som henvender seg til helsetjenesten

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 16. MARS 2005

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 16. MARS 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 16. 3.2005 200400457-23 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2010 SAK NR BRUKERUTVALGET I HELSE SØR-ØST RHF OPPNEVNING OG MANDAT

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2010 SAK NR BRUKERUTVALGET I HELSE SØR-ØST RHF OPPNEVNING OG MANDAT Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2010 SAK NR 013-2011 BRUKERUTVALGET I HELSE SØR-ØST RHF OPPNEVNING OG MANDAT Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar fremlagte mandat

Detaljer

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900005-62 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 74-2009 GODKJENNING

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14. Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen. Samhandlingsavdelingen

MØTEREFERAT. Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14. Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen. Samhandlingsavdelingen MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14 Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45 Møterom/sted: Vår ref.:2013/716 /SPP Deltagere : Tilstede Forfall

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-12/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 14.2.2014 Styresak 12-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Det vises

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson Blu Hotel, Tromsø. Navn: Tittel: Organisasjon: Werner Johansen. Åse Almås Johansen

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson Blu Hotel, Tromsø. Navn: Tittel: Organisasjon: Werner Johansen. Åse Almås Johansen Protokoll Vår ref.: 2013/308-29/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Tromsø, 12.6.2014 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 12. juni 2014 Møtested: Radisson Blu Hotel,

Detaljer

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 07062006

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 07062006 Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 09.06.2006 200300249-233 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: REGIONALT BRUKERUTVALG

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson Blu Hotel, Tromsø

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson Blu Hotel, Tromsø Protokoll Vår ref.: 2016/8/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 19.10.2016 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 19. oktober 2016 Møtested: Radisson Blu Hotel,

Detaljer

Styresak /3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring

Styresak /3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring Møtedato: 22. november Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: /2-106/012 Karin Paulke, 906 88 713 Bodø, 15.11. Styresak 132-/3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget april Sted: Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 15:45

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget april Sted: Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 15:45 MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 19. april 2016 Sted: Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 15:45 Møterom/sted: Vår ref.:2015/2727

Detaljer

Administrasjonens møterom UNN Tromsø

Administrasjonens møterom UNN Tromsø Møteprotokoll Til: Styret for Tidspunkt: 25. november 2010 kl. 09:30 15:30 Sted: Tilstede: Administrasjonens møterom UNN Tromsø Anne Helen Hansen, styreleder Børge Wahl, styrets nestleder Sissi Lundblad,

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring, jf. styresak /3

Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-47/012 Karin Paulke, 906 88 713 Bodø, 12.5.2017 Styresak 64-2017/3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring, jf. styresak

Detaljer

Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene felles prinsipper for dekning av tapt arbeidsfortjeneste, ledsagertjeneste m. m.

Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene felles prinsipper for dekning av tapt arbeidsfortjeneste, ledsagertjeneste m. m. Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Styresak 140-2012 Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene felles prinsipper

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 21.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus - Kantina Tidspunkt: 14:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Styresak Regional handlingsplan for habilitering

Styresak Regional handlingsplan for habilitering Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16 Bodø, 17.10.2014 Styresak 113-2014 Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 Formål I oppdragsdokument fra

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2017

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2017 Direktøren Styresak 076-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2017 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 27.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/545 Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte

Detaljer

Drøftingsprotokoll Vår ref.: 2010/142-6/045 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Mo i Rana, 23.5.2012 Møtetype: Drøftingsmøte i henhold til AML kap. 6 og Hovedavtalens 30 m. v. mellom

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Styremøte i Helse Nord RHF. Linken Forskningsparken Møtesenter - Tromsø

Styremøte i Helse Nord RHF. Linken Forskningsparken Møtesenter - Tromsø Presseprotokoll Vår ref.: 2017/2-28/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 906 88 713 Sted/Dato: Tromsø, 18.4.2017 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 18. april 2017 - kl. 11.30 Møtested: Linken

Detaljer

Årsrapport 2009. Brukerutvalget UNN HF. Godkjent i Brukerutvalgets møte 11.03.10

Årsrapport 2009. Brukerutvalget UNN HF. Godkjent i Brukerutvalgets møte 11.03.10 Årsrapport 2009 Brukerutvalget UNN HF Godkjent i Brukerutvalgets møte 11.03.10 Utvalgets sammensetning og aktivitet Brukerutvalg UNN HF ble oppnevnt av styret 17.12.07 etter forslag fra brukerorganisasjonene.

Detaljer

FOR REPRESENTASJON OG OPPNEVNING

FOR REPRESENTASJON OG OPPNEVNING Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.6.2006 200300249-217 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 45-2006 REGIONALT

Detaljer

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 11.3.2009 200900005-11 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 15-2009 GODKJENNING

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2016

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2016 Direktøren Styresak 094-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2016 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 08.11.2016 Møtedato: 16.11.2016 Vår ref: 2016/315 Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte

Detaljer

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø. Møtedato: 14. juni kl Møtested: Tilstede

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø. Møtedato: 14. juni kl Møtested: Tilstede Presseprotokoll Vår ref.: 2017/2-55/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 906 88 713 Sted/Dato: Bodø, 14.6.2017 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 14. juni 2017 - kl. 8.30 Møtested: Helse Nord

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-42/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 15.5.2014 Styresak 58-2015/4 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak

Detaljer

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD Psykisk helsevern - Oppfølging av styresak traumebehandling i Helse Nord Sist lagret: 24.02.2014 07:52:00 Side: 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Hvorfor brukermedvirkning på systemnivå hvilke erfaringer har vi gjort? Arne Lein

Hvorfor brukermedvirkning på systemnivå hvilke erfaringer har vi gjort? Arne Lein Hvorfor brukermedvirkning på systemnivå hvilke erfaringer har vi gjort? Arne Lein Disposisjon Hvorfor brukermedvirkning? Hvordan praktiseres brukermedvirkning i Helse Øst? Hvilke erfaringer har brukerrådet

Detaljer

Brukermedvirkning i helseforskning i Helse Midt-Norge

Brukermedvirkning i helseforskning i Helse Midt-Norge Brukermedvirkning i helseforskning i Helse Midt-Norge Møte i NSG Radisson Blu, 17. November 2016 May Britt Kjelsaas, rådgiver Helse Midt-Norge RHF helsefagavdelingen Hvordan oppfylle kravene til brukermedvirkning?

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktober 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktober 2014 Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-81/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 14.11.2014 Styresak 127-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktober 2014 Vedlagt

Detaljer