Møte i Regionalt Brukerutvalg 9. juni 2010, innkalling og saksdokumenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte i Regionalt Brukerutvalg 9. juni 2010, innkalling og saksdokumenter"

Transkript

1 Medlemmer og varamedlemmer i Regionalt Brukerutvalg Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-14/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, Sted/dato: Bodø, Møte i Regionalt Brukerutvalg 9. juni 2010, innkalling og saksdokumenter Det innkalles til møte i Regionalt brukerutvalg, Helse Nord RHF: Møtedato: Onsdag 9. Juni 2010 kl Sted: Radisson Blu hotell, Bodø Eventuelle forfall meldes snarest til rådgiver Arnborg Ramsvik, på tlf eller e-post slik at vi kan innkalle aktuelle varamedlemmer. Alle medlemmer og varamedlemmer får tilsendt innkalling og saksdokumenter pr. e-post. Møtende medlemmer og varamedlemmer får i tillegg innkalling og saksdokumenter tilsendt pr. post. Vedlagt følger sakspapirer til møtet. Med vennlig hilsen Mildrid Pedersen Leder RBU Arnborg Ramsvik Rådgiver Helse Nord RHF Sjøgata 10 Postadresse: Telefon: E-post: 8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: Internett: Org.nr:

2 Side 2 Innkalling m/ sakspapirer sendes pr. post og e-post til: Medlemmer RBU Mildrid Pedersen, Bardufoss Ragnar Moan, Troms Ragnvald Mortensen, Bleik Iren-Marie Owe Soleng, Bodø Else Marie Nyby, Alta Arnfinn Sarilla, Alta Aud Overå Fyhn, Tromsø Marit Østlund Hansen, Bodø Randi Nesje, Bodø Gerd Harr Jansen, Narvik Innkalling u/ sakspapirer sendes kun på e-post til: Varamedlemmer RBU: FFO: Arnfinn Hansen, Skjervøy Liv Therese Larsen, Narvik Nina Danielsen, Kirkenes Bjørg Molander, Harstad Anne Fredriksen, Kirkenes SAFO: Torstein Møller, Gibostad Fylkeseldrerådet: Annfrid Slettvold, Sør-Tverrfjord Ernst Eidem, Bodø Oddmund Soleng, Bardu RIO NORD: Asbjørn Larsen, Tromsø Kreftforeningen: Randi Persson, Ankenesstrand Kopi av innkalling og sakspapirer pr. e-post til: Helse Nord RHF: Jan Norum Oddvar Larsen Finn Henry Hansen Kristian Iversen Fanghol Anne May Knutsen Innkalling og sakspapirer sendes pr. e-post til: Helseforetakene i Helse Nord v/ direktør Helseforetakene i Helse Nord v/ brukerutvalg Brukerorganisasjonene i Nord Norge Pasientombudene i Nord Norge

3 Side 3 Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, Sted/dato: Sak 16 / 2009 Innkalling og godkjenning av saksliste Møtedato: 9. Juni 2010 Saksliste: Sak 16 / 2010 Innkalling og godkjenning av saksliste Sak 17 / 2010 Godkjenning av protokoll fra møte Sak 18 / 2010 Sak 19 / 2010 Valg av representanter til Helse Nord RHF`styre Valg av arbeidsutvalg(au) i RBU Sak 20 / 2010 Møteplan 2010 Sak 21 / 2010 Sak 22 / 2010 Sak 23 / 2010 Orienteringssaker Møtereferat Brukerutvalget UNN HF 11.mars 2010 Styringsgruppa for egenandelsprosjektet deltagelse fra RBU Brev av fra brukerutvalget helse Finnmark HF og svar av fra Helse Nord RHF Brev av fra Nordland fylkeslag av Norsk Psoriasisforbund Deltakelse på konferansen La oss få det til å virke Regional brukerkonferanse 2010 Utbyggingsplaner i Helse Nord, herunder brukermedvirkning. Eventuelt

4 Side 4 Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, Sted/dato Sak 17 / 2010 Godkjenning av protokoll fra møte Møtedato 9. Juni 2010 PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 15. MARS 2010 Regionalt brukerutvalg avholdt møte i Tromsø 15. Mars 2010 Tilstede Sissel Brufors Jensen, Andfiskå Mildrid Pedersen. Bardufoss Asle Sletten, Tromsø Arnfinn Sarilla, Alta Turid Gaarder, Hamarøy Ragnvald Mortensen, Bleik Ernly Eriksen, Mo i Rana Meldt forfall Ragnar Moan, Tromsø Samuel Anders Guttorm, Berlevåg Randi Nesje, Bodø Innkalt ikke møtt Åse Gabrielsen, Alta, vara for Randi Nesje Øvrige Vara for Samuel Anders Guttorm ikke innkalt grunnet sent meldt forfall. Vara for Ragnar Moan kunne ikke møte. Fra administrasjonen Helse Nord RHF Arnborg Ramsvik

5 Side 5 Sak 09 / 2010 Innkalling og godkjenning av saksliste Til eventuelt ble meldt: - Etablering av brukerforum for pasientreiseområdet - Årsmelding 2009 Pasient og brukerombudet i Troms - AU protokoll fra Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent Sak 10 / 2010 Godkjenning av protokoll fra møte 8. Februar 2010 Kommentar til protokoll fra 8. Februar 2010: Plan og bygningsloven. RBU sier seg svært fornøyd med hvordan Helse Nord RHF har tatt fatt i saken med strategisk plan. Vedtak: Protokoll fra møte 8. februar 2010 godkjent Sak 11 / 2010 Høringssvar Lokalsykehusstrategien HELSE NORD RHF 8038 BODØ BODØ HØRINGSSVAR TIL FORSLAG TIL LOKALSYKEHUSSTRATEGI Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF behandlet Lokalsykehusstrategien på sine møter 8. februar og 15. Mars 2010 og vil gi følgende høringssvar til forslag til strategien: RBU sa seg meget godt fornøyd med brukermedvirkningen i arbeidet med strategien og fant denne gjennomarbeidet og god. I rapporten mangler imidlertid omtale av brukertilgjengelighet på sykehusområder. RBU er kjent med at det som ligger i plan og bygningsloven, men brukerne har behov for å få sikret brukermedvirkningen både i forhold til all tilgjengelighet til anlegg og tjenester. Et eksempel kan være god nett-tilgang mens du venter / ligger inne på sykehus. Mange kan utnytte tiden både i privatog jobbsammenheng. Gjennom høringsrunden ønsker Helse Nord RHF tilbakemeldinger på rapporten i sin helhet. Spesielt ønskes det tilbakemelding på følgende hovedområder: Strategiens fokus / profil

6 Side 6 RBU mener at strategien er et godt grunnlag for videreutvikling av spesialisthelsetjenesten i region Nord. Rammer for økonomi og personell Det er ikke sagt noe om økonomien i forbindelse med Samhandlingsreformen i strategien. RBU er betenkt ved at samhandlingsreformen ikke er økonomisk og organisatorisk avklart. Vil kommunene bære den økonomiske risikoen? RBU ser at ikke alle utfordringer løses med mer penger. Utfordringen blir å sette sammen et godt tilbud i forhold til den økonomiske rammen. Faglig kvalitet, trygghet og nærhet RBU mener det er viktig med kvalitet, trygghet og nærhet samt god tilgjengelighet til helsetjenesten. Lokalsykehustilbudet må være forutsigbart. Det er viktig med rekruttering og stabilisering av fagpersonell. Blant annet ser vi at f. eks. hudfaget samt astma og allergi (herunder også matallergi) er for lite omtalt i rapporten. RBU påpeker viktigheten av å få flere dermatologer i regionen. Eldre pasienter skal ha samme rett som yngre til akuttbehandling og til spesialisthelsetjeneste. Beskrivelsen av de viktigste tiltakene i Helse Nords vedtatte handlingsplan for geriatri (2004) ser vi som nødvendige forutsetninger for en slik utvikling. Samhandling med førstelinjetjenesten Generelt sett og spesielt ved en økende alder hos pasientene og for de som har lang avstand til lokalsykehus vil det bli utfordringer i samhandlingen med kommunehelsetjenesten. RBU påpeker viktigheten av at strategien blir sett i sammenheng med Samhandlingsreformen og øvrige prosjekter som f. eks. prosjekt desentraliserte polikliniske kontroller. Beredskap RBU mener at døgnkontinuerlig akuttberedskap skal opprettholdes ved alle sykehusene i regionen. Undervisning / forskning Det må settes større fokus på målrettet kompetansebygging for å imøtekomme fremtidige utfordringer. Det må gis gode muligheter til å inkludere lokalsykehusene i Helse Nord i forbindelse med forskningsarbeid i regionen. Pasientopplæring må styrkes gjennom økt bruk av Lærings- og mestringssentrene Indremedisinske tilbud Samhandling mellom indremedisinske fagmiljø i lokalsykehusene og kommunehelsetjenesten må forsterkes. Strategien mangler fokus på den økende forekomsten av lungelidelser, diabetes og kreft. Lokalsykehusene skal kunne gi tilbud til pasienter som bl.a. har disse diagnosene. Rus og psykisk helse Pasienter innen rus og psykiatri har et dårligere tilbud enn pasienter innen somatisk medisin. RBU påpeker behovet for at rus, psykiatri og somatikk jobber tettere sammen.

7 Side 7 En styrking av DPSene, spesialisthelsetjenesten og samarbeid med kommunehelsetjenesten er nødvendig for å få ned ventetiden for disse pasientgruppene. Brukermedvirkning Brukernes forventning til medvirkning i utformingen av fremtidens lokalsykehus er at de får reell medvirkning ved utvikling av lokalsykehusene videre, være seg bygningsteknisk og innhold i tjenesten. På det individuelle plan ses det som selvfølgelig at pasienten skal ha medinnflytelse i forhold til egen behandling. I sykehusene kvalitetssikres medisinske sider, men kvalitetssikring av brukermedvirkning og evaluering av denne savnes. Det må avsettes ressurser til kvalitetssikring av brukerundersøkelser. Pasienten/brukeren ønsker satsing på pasientforløp og behandlingslinjer som skal føre til at de i fremtiden vil møte en spesialisthelsetjeneste der de blir sett - hørt føler seg ivaretatt og respektert på sine egne premisser. Det er et mål at brukerne som pådrivere for pasientforløp og behandlingslinjer er med og oppfyller intensjonene i dette dokumentet. RBU fant, som sagt innledningsvis, strategien gjennomarbeidet og god, men ser at det må jobbes videre med en strategi for å nå alle målene som er satt i rapporten. Likeså fremkommer ingen økonomiske konsekvenser av oppsatte mål. Disse tingene må ses i en sammenheng. Vennlig hilsen Sissel Brufors Jensen Leder av RBU, Helse Nord RHF Vedtak: Høringssvaret oversendes Helse Nord RHF innen høringsfrist Sak 12 / 2010 Styresaker Vedtak: RBU ber om å få saker til behandling i RBU i god tid før sakene skal behandles i Helse Nord RHF sitt styre. Dette for om mulig å kunne komme med innspill til saksbehandlingen. RBU ber om å få oversendt styresaken vedrørende Lokalsykehusstrategien før det gjøres vedtak i RHF styret.

8 Side 8 RBU ber om at rådgiver Tor Arne Haug, Helse Nord RHF orienterer om utbyggningsplanene i Helse Nord. Herunder også brukermedvirkningen i prosessen Sak 13 / 2010 årlig melding Vedtak: 1. Årlig melding for 2009 til Helse- og omsorgsdepartementet tas til etteretning. 2. RBU er tilfreds med at helseforetaksgruppen i all hovedsak har fulgt opp nasjonale satsingsområder og fastsatte krav i Oppdragsdokument og foretaksmøter i RBU ser at det fortsatt er store avvik mellom målsettinger og resultater i forhold til ventetid, nasjonale kvalitetsindikatorer og sykefravær. RBU ber styret i Helse Nord RHF følge dette opp videre. I særdeleshet må foretaksledelsen ha fokus på epikrisetid, andel strykninger på operasjonsprogrammet, ventetid og fristbrudd. Sak 14 / 2010 Orienteringssaker 1. Styresak : Styrking av tilbudet innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige i Helse Nord - bruken av midlene Vedtak: Tas til orientering 2.Styresak : Enkeltoppgjør pasienttransport overtakelse, økte kostnader Vedtak: Tas til orientering 3.Fordeling av brukermidler 2010 Vedtak: - Fordeling av brukermidler 2010 tatt til orientering - RBU presiserer at man med begrepet brukerorganisasjoner mener interesseorganisasjoner av og for funksjonshemmede - RBU anbefaler RBU å gjennomgå kriteriene for tildeling av midler til brukerorganisasjonene 4. Oppfølging av krav stilt i forbindelse med foretaksmøtet januar 2010 Vedtak: Tas til orientering 5. Brukerkonferansen 2010

9 Side 9 Invitasjoner sendt ut. Elektronisk påmelding. Påmeldingsskjema på Helse Nord RHF sin hjemmeside. Vedtak: tas til orientering Sak 15 / Eventuelt 1. Etablering av brukerforum for pasientreiseområdet Vedtak: RBU tar til etterretning og støtter innholdet i brev fra Helse Nord RHF av til ANS 2. Årsmelding 2009 Pasient og brukerombudet i Troms Vedtak: Tatt til orientering. 3. AU protokoll fra PROTOKOLL, AU i RBU Bodø Tilstede: RBU: Helse Nord RHF: Sissel Brufors Jensen Mildrid Pedersen Arnborg Ramsvik Meldt forfall: RIO-Nord: Ragnar Moan 1. Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent 2. Protokoll fra Foreligger ikke da dette var et tildelingsmøte for midler til brukerorganisasjonene. 3. Høringssvar til lokalsykehusstrategien. Forslag til høringssvar utarbeidet. Sendes til RBU medlemmene i forkant av møtet for gjennomgang før møtet. 4. Høring rekvisisjonspraksis Innspill til sekr i RBU gikk ut for utarbeidelse av høringssvar. Ingen innspill kommet.

10 Side 10 Ser positivt på den nye ordningen da dette vil gjøre det lettere å få rekvisisjon på ikke trafikalt grunnlag. AR, SBJ og MP ser på høringsvar på nytt. 5. Tilskudd brukerorganisasjonene Fordeling klargjort til møte Årlig melding Gjennomgått og laget forslag til vedtak i RBU Forslag til vedtak: 6. Årlig melding for 2009 til Helse- og omsorgsdepartementet tas til etteretning. 7. RBU er tilfreds med at helseforetaksgruppen i all hovedsak har fulgt opp nasjonale satsingsområder og fastsatte krav i Oppdragsdokument og foretaksmøter i RBU ser at det fortsatt er store avvik mellom målsettinger og resultater i forhold til ventetid, nasjonale kvalitetsindikatorer og sykefravær. RBU ber styret i Helse Nord RHF følge dette opp videre. I særdeleshet må foretaksledelsen ha fokus på epikrisetid, andel strykninger på operasjonsprogrammet, ventetid og fristbrudd. 7. Konferanse La oss få det til å virke Sak til RBU møte AU forslår 2 representanter fra RBU 1 repr. fra BU i NLSH HF 1 repr. fra BU i UNN HF 8. Prinsipper for representasjon Forslag til vedtak: RBU henvender seg til Helse Nord RHF for avklaring av spørsmål vedrørende representasjon med følgende spørsmål: 1. Ønsker Helse Nord RHF brukerrepresentanter i sine fagråd 2. Hvordan skal eventuelle representanter oppnevnes og honoreres? Ønskes det representanter fra RBU i utvalg, møter etc. utenom RBU må 1. Alle henvendelser ved ønske om representant fra RBU i møter, utvalg etc. må gå til RBU v/ leder eller sekretær. 2. Henvendelsen må inneholde formål, økonomiske rammer og tidsramme. 3. Møtegodtgjørelse må avklares i forkant. 9. Brukerkonferansen

11 Side 11 Invitasjon sendt ut. Gjennomgang av programmet 10. Eventuelt. Felles møte ledere i RBU nasjonalt - Møtedato 19. og 20. Mai i Tromsø - Innhold felles møte ledere RBU Vedtak: Sissel lager utkast til program som viderebehandles i AU pr. mailkorrespondanse. Vedtak: Protokollen fra AU i RBU tas til orientering.

12 Side 12 Deres ref.: Vår ref. Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, Sted/dato: Sak 18 / 2010 Valg av representanter til Helse Nord RHF`styre Møtedato 9. Juni 2010 Helse Nord RHF`s styre vedtok i styresak Regionalt brukerutvalg Plan for brukermedvirkning og observatørordning til styret i Helse Nord RHF en ordning, hvor en fast representant med personlig vararepresentant fra Regionalt brukerutvalg deltar som observatør med møte- og talerett i styret i helse Nord RHF. I styresak ble denne ordningen videreført, men med to vararepresentanter og hvor oppservatøren oppnevnes av Regionalt brukerutvalg. I perioden ble Regionalt brukerutvalg representert i styret med leder og nestleder og medlem Denne representasjonen anbefales videreført i Dette for å ivareta hensynet til å kunne fungere effektivt i forhold til sin rolle, sakene som skal behandles og hensynet til kontinuitet. Leder og nestleder i Regionalt brukerutvalg var begge vararepresentanter i perioden Leder og nesteleder representerer henholdsvis FFO og RIO Nord. Som ny 2. vararepresentant anbefales det å velge representant fra Fylkeseldrerådet Representasjonen anbefales som følger: Observatør : leder Mildrid Pedersen, FFO Vararepresentant : nestleder Ragnar Moan, RIO Nord Vararepresentant : medlem Aud Overå Fyhn, Fylkeseldrerådet Regionalt brukerutvalg inviteres til f å fatte følgende vedtak: Regionalt brukerutvalg velger følgende representanter som observatører til Helse Nord RHF sitt styre for perioden Observatør : leder Mildrid Pedersen, FFO Vararepresentant : nestleder Ragnar Moan, RIO Nord Vararepresentant : medlem Aud Overå Fyhn, Fylkeseldrerådet

13 Side 13 Deres ref.: Vår ref Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, Sted/dato: Sak 19 / 2010 Valg av arbeidsutvalg (AU) i RBU Møtedato 9. Juni 2010 For perioden vedtok Regionalt brukerutvalg at representantene til Helse Nord RHF sitt styre også skulle utgjøre arbeidsutvalget i Regionalt brukerutvalg. Denne ordningen anbefales videreført i Dette for å ivareta hensynet til å kunne fungere effektivt i forhold til sin rolle, sakene som skal behandles og hensynet til kontinuitet Representasjonen anbefales som følger: Leder Mildrid Pedersen, FFO Nestleder Ragnar Moan, RIO Nord Medlem Aud Overå Fyhn, Fylkeseldrerådet Regionalt brukerutvalg inviteres til å fatte følgende vedtak: Regionalt brukerutvalg velger følgende representanter til arbeidsutvalget for Regionalt brukerutvalg for perioden Leder Mildrid Pedersen, FFO Nestleder Ragnar Moan, RIO Nord Medlem Aud Overå Fyhn, Fylkeseldrerådet

14 Side 14 Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, Sted/dato: Sak 20 / 2010 Møteplan 2010 Møtedato 9. Juni 2010 Forslag til møteplan til diskusjon: Dato annet RBU AU i RBU Annet Mandag 3. Mai, tlf. møte Onsdag 19. Mai og torsdag 20. mai, Tromsø Tirsdag 8. juni Onsdag 9. Juni, Bodø Onsdag 7. Juli, Tromsø Nasjonalt møte for ledere og nestledere RBU, Tromsø Kl : middag sammen med RBU Takke av gammelt RBU og ønske nytt velkommen Torsdag 9. september og fredag 10. september Onsdag 18. August, Tromsø Onsdag 22. September, Bodø Onsdag 17. November, Bodø Mandag 6. September, Bodø Fredag 22. Oktober, Tromsø Regional brukerkonferanse, Bodø

15 Side 15 Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, Sted/dato: Sak 21 / 2010 Orienteringssaker Møtedato 9. Juni 2010 Orienteringssaker Møtereferat Brukerutvalget UNN HF 11.mars 2010 Styringsgruppa for egenandelsprosjektet deltagelse fra RBU Brev av fra brukerutvalget helse Finnmark HF og svar av fra Helse Nord RHF Brev av fra Nordland fylkeslag av Norsk Psoriasisforbund Deltakelse på konferansen La oss få det til å virke Regional brukerkonferanse 2010

16 Side 16 Orienteringssak 1. Møtereferat Brukerutvalget UNN HF 11. mars 2010

17 Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20 Side 20

21 Side 21

22 Side 22 Orieneteringssak 2: Styringsgruppa for egenandelsprosjektet deltagelse fra RBU Nestleder i Helse Nord RHF RBU Ragnar Moan er oppnevnt fra RBU i styringsgruppen.

23 Orienteringssak nr. 3. Brev av fra brukerutvalget helse Finnmark HF og svar av fra Helse Nord RHF Side 23

24 Side 24 BRUKERUTVALGET HELSE FINNMARK HF Alta, den v/arbeidsutvalget Helse Nord RHF V/ Lars H Vorland 8038 BODØ HONORARER TIL BRUKERUTVALGENE I HELSE NORD Det er ikke foretatt noen økning av honorar eller godtgjørelse til Arbeidsutvalget siden opprettelsen av Brukerutvalgene i Helse Nord. Det Regionale Brukerutvalget har foreslått økning av satsene fra mars Brukerutvalget i Helse Finnmark vil anmode Helse Nord og fastsette satser for honorar og godtgjørelse slik at dette er likt i alle foretakene og slipper da misnøye med at det honoreres forskjellig. Brukerutvalget i Helse Finnmark vil foreslå at honorar økes fra kr 1000,- til kr 1500 for Brukerutvalgene. Godtgjørelse til leder økes fra kr 5000,- til kr Godtgjørelse til Arbeidsutvalgets nestleder og medlem økes fra kr 2500,- til kr 5000,-. Brukerutvalget vil anmode Helse Nord om å foreta en inntektsregulering og regner med at dette vil bli foretatt hvert andre år. Med hilsen Werner Johansen Nina Danielsen Åge Driveklepp Leder Nestleder Medlem

25 Side 25 Kopi: Styret i Helse Finnmark Regionalt Brukerutvalg Sykehusapoteket Nord Universitetsykehuset Nord Norge Nordlandsykehuset Helgelandsykehuset

26 Side 26 Brukerutvalget Helse Finnmark HF Sykehusveien HAMMERFEST Deres ref.: Vår ref.: 2010/678-2/ 152 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, Sted/dato: Bodø, Honorar til brukerutvalgene i Helse Nord Viser til brev av vedrørende honorar til brukerutvalgene i Helse Nord. Brukerutvalget i Helse Finnmark anmoder Helse Nord og fastsette satser for honorar og godtgjørelse slik at dette blir likt i alle helseforetak. Helse Nord RHF fastsetter kun satser for Regionalt brukerutvalg. Det er opp til det enkelte helseforetak å fastsette satser for eget Brukerutvalg. Helse Nord RHF`s satser, for honorering av Regionalt brukerutvalg, kan imidlertid være retningsgivende for satser det enkelte helseforetak setter. Til orientering er Helse Nord RHF`s satser, fra , som følger: Honorar til leder kr ,-. De to andre medlemmer av arbeidsutvalget kr ,-. Møtehonorar 1500 kroner per møte Honorar til RBU justeres i fremtiden i tråd med HOD s justering av honorar til RHF-styret. Vennlig hilsen Jan Norum Fagdirektør Arnborg Ramsvik Rådgiver

27 Orienteringssak nr. 4: Brev av fra Nordland fylkeslag av Norsk Psoriasisforbund Side 27

28 Side 28

29 Side 29 Orienteringssak nr. 5: Deltakelse på konferansen La oss få det til å virke Helse Nord har meldt på 4 deltagere til konferansen La oss få det til å virke 29. og 30 september 10, Rica Hell Hotell, Stjørdal Deltagerne er: Mildrid Pedersen leder RBU, Helse Nord RHF Ragnar Moan Cathrin Carlyle nestleder RBU, Helse Nord RHF leder BU, UNN HF Tone Lise Holm medlem BU, NLSH HF

30 Side 30 Orienteringssak nr. 6: Regional brukerkonferanse 2010 Regional brukerkonferanse 2010 var berammet til 29. og 30. April Helse Nord RHF besluttet å avlyse konferansen grunnet usikkerheten med om flyene gikk på grunn av askeskyen fra vulkanutbruddet på Island. En ønsket ikke å risikere at konferansen ble amputert fordi deltakere eller foredragsholdere ikke kom seg til Bodø, eller at deltakere ikke kom seg hjem etter konferansen. Nytt tidspunkt for konferansen er satt til 9. og 10 september 2010 i Bodø

31 Side 31 Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, Sted/dato Sak 22 / 2010 Utbyggingsplaner i Helse Nord, herunder brukermedvirkning. Møtedato 9. Juni 2010 Muntlig orientering v/ rådgiver Tor Arne Haug, Helse Nord RHF

32 Side 32 Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, Sted/dato: Sak 23 / 2010 Eventuelt Møtedato Med vennlig hilsen Mildrid Pedersen Leder RBU Arnborg Ramsvik Rådgiver

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.2011

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.2011 Adressatene Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-62/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Sted/dato: Bodø, 28.02.2011 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.2011 Regionalt brukerutvalg

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011 Adressatene Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-72/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Sted/dato: Bodø, 10.06.2011 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011 Regionalt Brukerutvalg

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 8. FEBRUAR 2010. Regionalt brukerutvalg hadde møte i Bodø 8. Februar 2010

PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 8. FEBRUAR 2010. Regionalt brukerutvalg hadde møte i Bodø 8. Februar 2010 Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf. 75 51 29 23 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 11.02.2010 200800072-104 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PROTOKOLL FRA

Detaljer

Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato:

Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 12.5.2011 Styresak 61-2011 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Helseforetakenes senter for Pasientreiser

Detaljer

1. Årsmelding 2011 Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Årsmelding 2011 Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Møtedato: 5. mars 2012 Arkivnr.: 2011/308-15/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 22.2.2012 Styresak 25-2012 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokument: 1. Årsmelding 2011 Regionalt Brukerutvalg

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. januar 2011

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. januar 2011 Adressatene Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-52/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Sted/dato: Bodø, 21.01.2011 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. januar 2011 Regionalt

Detaljer

Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: 2010/242-15/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato:

Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: 2010/242-15/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: 2010/242-15/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 16.4.2010 Styresak 52-2010 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 8. mai 2013 Regionalt brukerutvalg (reserve)

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 8. mai 2013 Regionalt brukerutvalg (reserve) Protokoll Vår ref.: 2012/351-14/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 13.3.2013 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 13. mars 2013 Møtested: Helse Nord RHF s lokaler,

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson BLU hotell, Tromsø. Navn: Tittel: Organisasjon: Bjørn Helge Hansen

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson BLU hotell, Tromsø. Navn: Tittel: Organisasjon: Bjørn Helge Hansen Protokoll Vår ref.: 2013/308/012 Referent/dir.tlf.: Hanne Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 12.11.2014 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 12. november 2014 Møtested: Radisson BLU

Detaljer

Styresak /3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017

Styresak /3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017 Møtedato: 25. oktober 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-79/012 Bodø, 13.10.2017 Styresak 121-2017/3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017 Se vedlagt

Detaljer

MØTEINNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL REGIONALT BRUKERUTVALG 13.03.2009. Bodø, Helse Nord RHF, møterom Oversikten (styrerommet)

MØTEINNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL REGIONALT BRUKERUTVALG 13.03.2009. Bodø, Helse Nord RHF, møterom Oversikten (styrerommet) Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf. 75 51 29 23 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.02.2009 200800072-64 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Adresseliste MØTEINNKALLING

Detaljer

Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: 2011/308-23/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato:

Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: 2011/308-23/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: 2011/308-23/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 16.3.2012 Styresak 43-2012 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 8. OKTOBER 2009. Regionalt brukerutvalg avholdt møte i Tromsø 8. oktober 2009

PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 8. OKTOBER 2009. Regionalt brukerutvalg avholdt møte i Tromsø 8. oktober 2009 Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf. 75 51 29 23 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.10.2009 200800072-89 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Adressatene PROTOKOLL

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 13. november 2013 møte i Regionalt brukerutvalg

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 13. november 2013 møte i Regionalt brukerutvalg Protokoll Vår ref.: 2012/351-47/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 11.9.2013 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 11. september 2013 Møtested: Helse Nord RHF

Detaljer

Regionalt Brukerutvalg Helse Nord RHF

Regionalt Brukerutvalg Helse Nord RHF Regionalt Brukerutvalg Helse Nord RHF ÅRSMELDING 2012 1 ÅRSMELDING 2012 Regionalt Brukerutvalg (RBU) i Helse Nord RHF ble besluttet opprettet i styresak 22/2002 Etablering av brukerutvalg i Helse Nord

Detaljer

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Saksbehandler: diverse STYRESAK 80-2009 REFERATSAKER Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900005-64 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Møtedato: 23.

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-21/012 Bodø, 19.3.2015 Styresak 36-2015/6 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 19.08.2009

INNKALLING OG SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 19.08.2009 Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf. 75 51 29 23 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.08.2009 200800072-84 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Adresseliste INNKALLING

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013 Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-41/012 Bodø, 15.5.2013 Styresak 67-2013/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013 Sakspapirene var ettersendt. Se

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. juni 2012 Sakspapirene var ettersendt.

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. juni 2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: 2011/308-51/012 Saksbeh/tlf: Dato: 15.6.2012 Styresak 83-2012/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. juni 2012 Se vedlagt kopi. side 74 Protokoll

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø. 20. mars 2014 møte i Regionalt brukerutvalg

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø. 20. mars 2014 møte i Regionalt brukerutvalg Protokoll Vår ref.: 2013/308-2/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 22.1.2014 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 22. januar 2014 Møtested: Helse Nord RHFs lokaler,

Detaljer

Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 16. oktober 2013 Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg

Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 16. oktober 2013 Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg Protokoll Vår ref.: 2012/351-42/014 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 21.8.2013 Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg Møtedato: 21. august 2013 Møtested:

Detaljer

Styresak /4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 23. oktober 2012

Styresak /4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 23. oktober 2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2011/308-77/012 Bodø, 24.10.2012 Styresak 126-2012/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 23. oktober 2012 Kopi av protokollen var

Detaljer

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Scandic Ishavshotell, Tromsø / telefonmøte

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Scandic Ishavshotell, Tromsø / telefonmøte Protokoll Vår ref.: 2016/8/012 Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 18.5.2016 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 18. mai 2016 Møtested: Scandic Ishavshotell,

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017 Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-53/012 Bodø, 8.6.2017 Styresak 78-2017/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017 Kopi av protokollen var ettersendt. Se

Detaljer

Styresak /6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 23. oktober 2013

Styresak /6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 23. oktober 2013 Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-78/012 Bodø, 24.10.2013 Styresak 120-2013/6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 23. oktober 2013

Detaljer

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 01112007

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 01112007 Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 01.11.2007 200300249-350 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: REGIONALT BRUKERUTVALG

Detaljer

Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø

Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Protokoll Vår ref.: 2012/351-67/014 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 4.12.2013 Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg Møtedato: 4. desember 2013 Møtested:

Detaljer

Styresak 103-2015/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015

Styresak 103-2015/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015 Møtedato: 30. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-65/012 Bodø, 17.9.2015 Styresak 103-2015/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015 Se vedlagt kopi. side 49

Detaljer

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 17. april 2013

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 17. april 2013 Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-33/012 Bodø, 19.4.2013 Styresak 54-2013/5 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 17. april 2013 Se vedlagt

Detaljer

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Saksbehandler: diverse STYRESAK 92-2009 REFERATSAKER Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.10.2009 200900005-73 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Møtedato: 22.

Detaljer

Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF

Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Helgelandssykehuset oppnevnte sitt første brukerutvalg i 2002.

Detaljer

Styresak /2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014

Styresak /2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014 Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-66/012 Bodø, 19.9.2014 Styresak 109-2014/2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014 Se vedlagt kopi. side 88 Protokoll

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 5. juni 2013

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 5. juni 2013 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-52/012 Bodø, 7.6.2013 Styresak 85-2013/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 5. juni 2013 Se vedlagt kopi. side 105 Protokoll

Detaljer

Styresak 106-2012/2 Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF, den 19. september 2012

Styresak 106-2012/2 Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF, den 19. september 2012 Møtedato: 27. september 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2011/308-69/012 Bodø, 20.9.2012 Styresak 106-2012/2 Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF, den 19. september 2012 Se

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg

Møte i Regionalt brukerutvalg Protokoll Vår ref.: 2014/717 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 10.6.2015 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 10. juni 2015 Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Navn: Tittel: Organisasjon:

Møte i Regionalt brukerutvalg. Navn: Tittel: Organisasjon: Protokoll Vår ref.: 2017/8 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 00 Sted/Dato: Bodø, 16.3.2017 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 16. mars 2017 Møtested: Helse Nord RHF, Bodø Neste møte:

Detaljer

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 6. april 2017

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 6. april 2017 Møtedato: 18. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-27/012 Bodø, 7.4.2017 Styresak 41-2017/1 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 6. april 2017 Kopi av protokollen

Detaljer

Styresak /5 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2016

Styresak /5 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2016 Møtedato: 23. november 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/32-101/012 Bodø, 11.11.2016 Styresak 143-2016/5 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2016 Se vedlagt kopi. Side 94

Detaljer

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 07062006

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 07062006 Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 09.06.2006 200300249-233 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: REGIONALT BRUKERUTVALG

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson Blu Hotel, Tromsø

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson Blu Hotel, Tromsø Protokoll Vår ref.: 2017/8/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 11.5.2017 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 11. mai 2017 Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-12/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 14.2.2014 Styresak 12-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Det vises

Detaljer

Årsrapport 2009. Brukerutvalget UNN HF. Godkjent i Brukerutvalgets møte 11.03.10

Årsrapport 2009. Brukerutvalget UNN HF. Godkjent i Brukerutvalgets møte 11.03.10 Årsrapport 2009 Brukerutvalget UNN HF Godkjent i Brukerutvalgets møte 11.03.10 Utvalgets sammensetning og aktivitet Brukerutvalg UNN HF ble oppnevnt av styret 17.12.07 etter forslag fra brukerorganisasjonene.

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson Blu Hotel, Tromsø. Navn: Tittel: Organisasjon: Werner Johansen. Åse Almås Johansen

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson Blu Hotel, Tromsø. Navn: Tittel: Organisasjon: Werner Johansen. Åse Almås Johansen Protokoll Vår ref.: 2013/308-29/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Tromsø, 12.6.2014 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 12. juni 2014 Møtested: Radisson Blu Hotel,

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016

Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016 Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/32-15/012 Karin Paulke, 906 88 713 Bodø, 12.2.2016 Styresak 13-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016 Vedlagt oversendes

Detaljer

Styresak /2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2017

Styresak /2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2017 Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-102/012 Bodø, 10.11.2017 Styresak 133-2017/2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2017 Se vedlagt kopi. Protokoll

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Regionalt Brukerutvalg Helse Nord RHF

ÅRSRAPPORT 2013 Regionalt Brukerutvalg Helse Nord RHF ÅRSRAPPORT 2013 Regionalt Brukerutvalg Helse Nord RHF 20. mars 2014: Innholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Sammensetting... 3 2.1 Faste medlemmer:... 3 2.2 Vararepresentanter... 4 2.3 Fra administrasjonen:...

Detaljer

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Protokoll Vår ref.: 2016/8/012 Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Bodø, 8.6.2016 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 8. juni 2016 Møtested: Helse Nord RHFs lokaler,

Detaljer

Styresak 29/2012: Brukerutvalg Helgelandssykehuset HF

Styresak 29/2012: Brukerutvalg Helgelandssykehuset HF Styresak 29/2012: Brukerutvalg 2012 2014 Helgelandssykehuset HF Møtedato: 16.04.12 Møtested: Telefon Innledning Brukeutvalget for helseforetaket skal etter tidligere vedtak følge samme valgterminer som

Detaljer

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF Møtedato: 28.11.2013 kl. 09:00-14:00 Møtested: Tilstede: Administrasjonens møterom, D1-707, UNN Tromsø Medlemmer: Cathrin Carlyle, Britt-Sofie Illguth, Tone Tobiassen,

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF Tilstede: Forfall: PROTOKOLL BRUKERUTVALGET MØTE 27. OKTOBER 2008 Sted: Klinikk Hammerfest, Fagbiblioteket Kl. 10.00-13.45 Werner Johansen Anne Fredriksen Åge Driveklepp Anne Lise Moe Samuel Anders Guttorm

Detaljer

Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene felles prinsipper for dekning av tapt arbeidsfortjeneste, ledsagertjeneste m. m.

Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene felles prinsipper for dekning av tapt arbeidsfortjeneste, ledsagertjeneste m. m. Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Styresak 140-2012 Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene felles prinsipper

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 20. mars 2014

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 20. mars 2014 Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-22/012 Bodø, 20.3.2014 Styresak 42-2014/3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 20. mars 2014 Kopi av protokollen var ettersendt.

Detaljer

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Protokoll Vår ref.: 2016/8/012 Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Bodø, 20.1.2016 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 20. januar 2016 Møtested: Helse Nord RHFs lokaler,

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson Blu Hotel, Tromsø

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson Blu Hotel, Tromsø Protokoll Vår ref.: 2016/8/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 19.10.2016 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 19. oktober 2016 Møtested: Radisson Blu Hotel,

Detaljer

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. april 2010 kl Møtested: Video-/telefonmøte. Tilstede:

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. april 2010 kl Møtested: Video-/telefonmøte. Tilstede: Presseprotokoll Vår ref. 2010/242-17/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 28.4.2010 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. april 2010 kl. 09.10 Møtested: Video-/telefonmøte

Detaljer

Utvalgets medlemmer pr. 31.12.2008 var: Britt-Sofie Illguth - nestleder Tromsø, Troms. Varamedlemmer: Sekretariat:

Utvalgets medlemmer pr. 31.12.2008 var: Britt-Sofie Illguth - nestleder Tromsø, Troms. Varamedlemmer: Sekretariat: Utvalgets sammensetning og aktivitet Fra 2008 har Universitetssykehuset Nord-Norge Helseforetak hatt ett brukerutvalg, som har fått navnet Brukerutvalget UNN HF. Det er også gjennomført endring i utvalgets

Detaljer

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø. Møtedato: 14. juni kl Møtested: Tilstede

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø. Møtedato: 14. juni kl Møtested: Tilstede Presseprotokoll Vår ref.: 2017/2-55/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 906 88 713 Sted/Dato: Bodø, 14.6.2017 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 14. juni 2017 - kl. 8.30 Møtested: Helse Nord

Detaljer

Styresak Regional plan for øre-nese-hals

Styresak Regional plan for øre-nese-hals Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 13-2015 Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025 Formål Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011 Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: 2010/916-56/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 10.6.2011 Styresak 64-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011 Protokoll styremøte

Detaljer

Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord forslag til veileder

Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord forslag til veileder Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord forslag til veileder Rapport fra arbeidsgruppe November 2012 1 1. Sammendrag 2. Bakgrunn og gjennomføring av arbeidet 2.1 Generelt I oppdragsdokument for 2012

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 7. SEPTEMBER 2005

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 7. SEPTEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.9.2005 200400457-83 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

INNKALLING OG SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 24. FEBRUAR 2011

INNKALLING OG SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 24. FEBRUAR 2011 Adresseliste Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-58/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Sted/dato: Bodø, 15.02.2011 INNKALLING OG SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 24. FEBRUAR

Detaljer

Det vises til styremøte, den 1. juli 2003 samt e-post av 3. juli I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF

Det vises til styremøte, den 1. juli 2003 samt e-post av 3. juli I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 7.8.2003 200300113-108 012 Styrets medlemmer og varamedlemmer i Helse Nord RHF INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 14. AUGUST 2003 Det vises til

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 22. mai 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 22. mai 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 22. mai 2012 Møtedato: 30. mai 2012 Saksbehandler: Kvalitetsleder Leif Arne Asphaug-Hansen Sak nr: 32/2012 Navn på sak: Brukerutvalget i Helse Finnmark

Detaljer

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF Møtedato: Tirsdag 16.9.2014 kl. 12.00 16.00 Møtested: Grand hotel (lunsj sammen med styret på Grand hotel Tromsø, påfølgende møte frem til kl 14.00 sammen med styret.

Detaljer

Møte i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer

Møte i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Møte i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 8. februar 2012 Kl.: 9.30 til ca. 14.00 Sted: Helse Nord RHF s lokaler, Bodø Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF medlemmer

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg.

Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg. Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg. 1 Innledning Dette dokumentet inneholder retningslinjer og rammer for brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Dokumentet

Detaljer

Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, Dato: videre utvikling

Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, Dato: videre utvikling Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, 75 51 29 00 Dato: 10.6.2011 Styresak 74-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord videre utvikling Bakgrunn for saken Brukermedvirkning

Detaljer

FOR REPRESENTASJON OG OPPNEVNING

FOR REPRESENTASJON OG OPPNEVNING Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.6.2006 200300249-217 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 45-2006 REGIONALT

Detaljer

Styremøte i Helse Nord RHF. Rica Arctic Hotel, Kirkenes. observatør fra Regionalt brukerutvalg. - møtte for Mildrid Pedersen

Styremøte i Helse Nord RHF. Rica Arctic Hotel, Kirkenes. observatør fra Regionalt brukerutvalg. - møtte for Mildrid Pedersen Presseprotokoll Vår ref.: 2013/298-59/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Kirkenes, 27.8.2014 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 27. august 2014 kl. 13.00 Møtested:

Detaljer

Regionalt brukerutvalg 2009

Regionalt brukerutvalg 2009 Offentlig saksliste og dokumenter Regionalt brukerutvalg 2009 - Møteinnkalling - Sakspapirer Dato: Torsdag 5. november Tidspunkt: 09.30 14.30 Sted: Helse Nord RHF, Sjøgt. 10, Bodø Møterom Oversikten Saksbehandler:

Detaljer

STYREMØTE 22. APRIL 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 22. APRIL 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2009 200900005-29 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 37-2009 GODKJENNING

Detaljer

Regionalt brukerutvalg (RBU) i Helse Midt-Norge (HMN) RHF. Notat om arbeidsform om arbeidsoppgaver

Regionalt brukerutvalg (RBU) i Helse Midt-Norge (HMN) RHF. Notat om arbeidsform om arbeidsoppgaver Regionalt brukerutvalg (RBU) i Helse Midt-Norge (HMN) RHF. Notat om arbeidsform om arbeidsoppgaver 2016-2017 1. Medlemmer: Snorre Ness, leder NFU Namsos Arthur Mandahl, nestleder ADHD Norge Malvik Steinar

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015. Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015. Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00 MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015 Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø Tid: 13:00 16:00 Møterom/sted: Vår ref.:2014/2830

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14. Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen. Samhandlingsavdelingen

MØTEREFERAT. Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14. Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen. Samhandlingsavdelingen MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14 Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45 Møterom/sted: Vår ref.:2013/716 /SPP Deltagere : Tilstede Forfall

Detaljer

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2012 kl. 13.00 Clarion Collection Hotel Grand Olav, Trondheim. Tilstede.

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2012 kl. 13.00 Clarion Collection Hotel Grand Olav, Trondheim. Tilstede. Presseprotokoll Vår ref.: 2011/308-71/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Trondheim, 27.9.2012 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2012 kl. 13.00 Møtested:

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. mars 2012

Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. mars 2012 Møtedato: 3. mai 2012 Arkivnr.: 2011/308-30/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.4.2012 Styresak 47-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. mars 2012 Protokoll styremøte 29. mars

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 17. mars 2016

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 17. mars 2016 Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/32-29/012 Bodø, 18.3.2016 Styresak 46-2016/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 17. mars 2016 Se vedlagt kopi. Protokoll Vår ref.:

Detaljer

Styresak 129-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styresak 129-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste Presseprotokoll Vår ref. 2010/916-100/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Narvik, 23.11.2011 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 23. november 2011 kl. 10.30 Møtested:

Detaljer

Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025. Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø

Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025. Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025 Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø Arbeidet med planen Prosjektgruppe 2013-2014 Torgrim Fuhr, UNN Björn Engel, Helgelandssykehuset Gunnbjørg

Detaljer

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 1. juni 2012 kl Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø.

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 1. juni 2012 kl Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø. Presseprotokoll Vår ref. 2011/308-42/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Tromsø, 1.6.2012 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 1. juni 2012 kl. 8.30 Møtested: Radisson

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktober 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktober 2014 Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-81/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 14.11.2014 Styresak 127-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktober 2014 Vedlagt

Detaljer

Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015

Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015 Møtedato: 16. desember 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Linn Gros/Jon Tomas Finnsson Bodø, 9.12.2015 Styresak 143-2015 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag

Detaljer

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Scandic Ishavshotell, Tromsø. Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested: Tilstede.

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Scandic Ishavshotell, Tromsø. Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested: Tilstede. Presseprotokoll Vår ref.: 2014/711-75/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Tromsø, 28.10.2015 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested:

Detaljer

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 2013/2428/GAN Dato: 26.03.2014 Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Vedlagt følger Nordlandssykehusets

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Møtedato: 28. mars 2012 Saksbehandler: Førstekonsulent Leif Arne Asphaug-Hansen Sak nr: 21/2012 Navn på sak: Brukerutvalget i Helse Finnmark

Detaljer

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF (UNN)

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF (UNN) MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF (UNN) Møtedato: Onsdag 17.6.2015 kl. 09.00 14.30 Møtested: Møterom D1.707 Administrasjonens møterom, UNN Tromsø Tilstede: Forfall: Fra adm.: Medlemmer: Cathrin Carlyle,

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. februar 2017

Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. februar 2017 Møtedato: 22. februar 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-11/012 Karin Paulke, 906 88 713 Bodø, 10.2.2017 Styresak 11-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. februar 2017 Vedlagt oversendes

Detaljer

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF Møtedato: Torsdag 16. juni 2011 kl 10.30 14.55 Møtested: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Administrasjonens møterom, UNN Tromsø Medlemmer: Cathrin Carlyle, Britt- Sofie

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 9.februar Sted: Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 15:45

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 9.februar Sted: Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 15:45 MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 9.februar 2016 Sted: Nordlandssykehuset, Bodø Tid: 13:00 15:45 Møterom/sted: Vår ref.:2015/2727

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen. Samhandlingsavdelingen.

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen. Samhandlingsavdelingen. MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 9.12.2016 Sted : Nordlandssykehuset Bodø Tid: 12:30-16:00 Møterom/sted: Vår ref.:2015/2727 /SPP

Detaljer

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 23. MARS 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Staal Nilsen Anita Johnsen Jostein Tørstad

Detaljer

Brev fra Mental Helse Nordland av 18. mars 2014 ad. uttalelse til Helse Nord RHFs styresak

Brev fra Mental Helse Nordland av 18. mars 2014 ad. uttalelse til Helse Nord RHFs styresak Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-22/012 Bodø, 20.3.2014 Styresak 42-2014/7 Brev fra Mental Helse Nordland av 18. mars 2014 ad. uttalelse til Helse Nord RHFs styresak 31-2014

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsrapport 2014 1 Årsmelding 2014 Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass i sykehuset for helsepersonell, erfarne

Detaljer

Styremøte i Helse Nord RHF. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø

Styremøte i Helse Nord RHF. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Presseprotokoll Vår ref.: 2016/32-55/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 906 88 713 Sted/Dato: Bodø, 18./19.5.2016 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 18. mai 2016 - kl. 19.30 19. mai 2016

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 16. DESEMBER 2008

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 16. DESEMBER 2008 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 16.12.2008 200800016-104 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Møtedato: 01.03.10 Møtested: Mosjøen I saken fremlegges Helse Nords eierbestilling til helseforetaket, Oppdragsdokument 2010. Det ble overlevert

Detaljer