OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: i Oslo tingrett. Saksnr.: TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle"

Transkript

1 0 9 JAN2015 J.nr: 2C OSLO TINGRETT II Avsagt: Saksnr.: i Oslo tingrett TVI-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle Saken gjelder: Konsesjon for erverv av landbrukseiendom Mørk Engebretsen Invest AS Advokat Thomas Elde Nordby mot Staten v/landbruks- og matdepartementet Advokat Erik Bratterud Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 DOM Saken gjelder gyldigheten av et vedtak Fylkesmannen i Østfold fattet 28. januar 2014, hvor Mørk Engebretsen Invest AS nektes konsesjon for erverv av landbrukseiendommen Langli Søndre. 1 Sakens bakgrunn Mørk Engebretsen Invest kjøpte eiendommen Langli Søndre på tvangsauksjon i Det er en landbrukseiendom i Skiptvedt kommune i Østfold. Til eiendommen hører jord- og skogbruksarealer, bolighus og driftsbygninger. Det drives slaktegrisproduksjon på eiendommen i to store grisehus. Mørk Engebretsen Invest kjøpte eiendommen for 3,7 millioner kroner, og har siden gjort en del investeringer i oppgraderinger. Mørk Engebretsen Invests erverv av eiendommen utløste konsesjonsplikt etter den alminnelige konsesjonsloven av 28. november 2003 nr 98 2 jf 9. Selskapet søkte konsesjon i juni 2006, og administrasjonen i Skiptvedt kommune innstilte på at søknaden skulle innvilges. Flertallet i kommunens landbruksnemnd vedtok imidlertid å avslå søknaden. Avslaget ble påklaget, men fylkeslandbruksstyret i Østfold opprettholdt avslaget 8. februar Mørk Engebretsen Invest bragte avslaget inn for Saipsborg tingrett, som i dom av 27. mai 2008 konkluderte med at vedtaket var gyldig. Dommen ble ikke anket. Den 5. juni 2008 søkte Mørk Engebretsen Invest på ny om konsesjon. Kommunens hovedutvalg for landbruk og miljø innvilget konsesjonssøknaden. På grunnlag av konsesjonen fikk Mørk Engebretsen Invest skjøte på gården og kunne tinglyse sitt erverv. Fylkeslandbruksstyret omgjorde imidlertid konsesjonsvedtaket den 29. oktober Det ble lagt avgjørende vekt på at konsesjon til Mørk Engebretsen Invest ville være i strid med den landbrukspolitiske målsetningen om at landbrukseiendommer i størst mulig grad bør eies av fysiske personer som i størst mulig grad selv bor på og driver sine eiendommer. Fylkeslandbruksstyrets omgjøringsvedtak ble påklaget til Statens landbruksforvaltning C'SLF"), som opprettholdt avslaget i sitt vedtak av 27. januar 2010, med vesentlig samme begrunnelse som fylkeslandbruksstyret. SLF pekte i drøftelsen på at gården er en tradisjonell landbrukseiendom som var egnet både for bosetting og drift, og SLF kunne ikke se at det skulle være nødvendig å etablere aksjeselskap for å videreføre den etablerte driften på eiendommen. SLF la ikke vekt på at Mørk Engebretsen Invest hadde foretatt investeringer i restaurering av bygningene på eiendommen, og fremholdt i denne forbindelse at selskapet har valgt å ta en risiko ved å investere før konsesjonsspørsmålet var avgjort. I vedtak av 25. februar 2011 ga Skiptvedt kommune Mørk Engebretsen Invest frist til 25. august 2011 for å bringe forholdene vedrørende eiendomsoverdragelsen i orden. Fristen ble senere utsatt fordi Mørk Engebretsen Invest bragte SLFs vedtak inn for domstolene med påstand om at det var ugyldig. Søksmålet ble trukket i februar 2012, etter TVI-OTIR/05

3 at Oslo tingrett avslo en anmodning om å forelegge tolkningsspørsmål for EFTAdomstolen. I forbindelse med at søksmålet ble trukket opplyste Mørk Engebretsen Invests prosessfullmektig til retten at selskapet vurderer en endring av eierskapet i gården, at de faktiske forhold derfor trolig vil endres, og at det vil bli inngitt ny konsesjonssøknad. Skiptvedt kommune ble klar over dette i februar 2013, og fastsatte da en kort frist på én måned til 19. mars 2013 for omgjøring av det konsesjonspliktige ervervet eller overdragelse av eiendommen til noen som kan få eller ikke trenger konsesjon. Selskapets tredje konsesjonssøknad ble deretter inngitt 19. april Fristen for å selge eiendommen videre er etter hvert blitt utsatt til etter at denne saken er rettskraftig avgjort. Ved behandlingen av den andre konsesjonssøknaden i SLF i 2010 var Mørk Engebretsen Invest eid med 28,43 prosent av Svein Engebretsen og 71,57 prosent av det norske selskapet WorldFarm Holding AS. WorldFarm Holding AS var eid 100 prosent av Henrik Mørk Eek. I et vedlegg til konsesjonssøknaden av 2013 er det opplyst at eierskapet nå har endret seg, ved at det latviske selskapet WorldFarm Management har kommet inn på eiersiden. Selskapet ervervet i 2013 aksjeposten på 71,57 prosent som tidligere var eid av WorldFarm Holding AS. WorldFarm Management er et heleid datterselskap av WorldFarm Holding AS. Eierskapet til Mørk Engebretsen Invest ved behandlingen av henholdsvis den andre og den tredje konsesjonssøknaden kan illustreres slik: 2010: 2013: WorkWarmHoldie*AS WorldFarmUcidmiAS % 71,57% 8,43% WorldFarm Managernent garviai Mark Engehmtzen Mørk Enpbretun InvestAS InvissAS Konsesjonssøknaden ble avslått av Skiptvedt kommune 4. juni Begrunnelsen er relativt kortfattet og viser i hovedsak til at overordnede forvaltningsorganer to ganger tidligere har avslått konsesjon. Det fremgår at kommunen mente at det ikke forelå nye omstendigheter av betydning, jf saksfremstillingen på side 3: TVI-OTIR/05

4 "Administrasjonen kan ikke se at den foreliggende nye konsesjonssøknad skiller seg ut fra den forrige. Det er fortsatt aksjeselskapet MEI AS som er konsesjonssøker." Vedtaket ble den 26. juni 2013 påklaget av advokatfirmaet Arntzen de Besche på vegne av Mørk Engebretsen Invest. I klagen fremheves at virksomheten gjennom den nye organiseringen har "fått en klarere grenseoverskridende karakter, og sakens forvaltningsrettslige side har klart fått et EØS-rettslig grensesnitt". De anførsler som presenteres i klagen er i hovedsak sammenfallende med de som nå er gjort gjeldende for tingretten, jf nærmere nedenfor. Fylkesmannen i Østfold opprettholdt kommunens avslag på konsesjon. Vedtaket i klagesaken som er tvistegjenstand i denne saken ble fattet 28. januar Selve vedtaket er inntatt på side 1 og lyder slik: "Fylkesmannen opprettholder Skiptvedt kommunes vedtak av i sak 27/13 om å avslå søknad fra Mørk Engebretsen Invest AS om konsesjon for erverv av landbrukseiendommen Langli Søndre m.fl. gbnr. 44/2 m.fl. Fylkesmannen har i likhet med kommunen kommet til at MEI AS ikke innvilges konsesjon etter konsesjonsloven 2 og 9. Etter Fylkesmannens vurdering kommer ikke E0S-avtalen artikkel 40 til anvendelse, ettersom kapitaloverføringen ikke har et "grenseoverskridende element". Vi kan heller ikke se at kommunens vedtak er mangelfullt begrunnet, jf. forvaltningsloven 24 og 25. Ny frist for at Langli Søndre, gbnr. 44/2 m.fl. blir overdratt til noen som kan få eller som ikke trenger konsesjon, settes til 1. mars 2014, jf konsesjonsloven 18. Klagen har ikke ført frem." Deretter følger premissene for vedtaket på de følgende sidene 2-7. Mørk Engebretsen Invest v/advokatfirmaet Arntzen de Besche sendte etter dette inn en anmodning om omgjøring til Landbruks- og matdepartementet, som ved brev av 28. mars 2014 avslo anmodningen. Søksmål om gyldigheten av fylkesmannens vedtak ble tatt ut ved stevning av 23. mai Mørk Engebretsen Invest begjærte under saksforberedelsen foreleggelse for EFTAdomstolen, jf domstolloven 51a, av tolkningsspørsmål knyttet til forståelsen av kravet til grenseoverskridende element. Retten traff 14. oktober 2014 beslutning om å unnlate slik foreleggelse. Mørk Engebretsen Invest begjærte senere stansing av saken etter tvisteloven andre ledd med bakgrunn i at regjeringen 15. oktober 2014 sendte på høring et forslag om å oppheve konsesjonsloven. Retten avsa 14. november 2014 kjennelse hvor begjæringen ikke ble tatt til følge. Hovedforhandling ble deretter avholdt den 15. desember Det ble kun ført dokumentbevis, og forhandlingene ble gjennomført etter hovedinnleggsmodellen, jf tvisteloven 9-15 tiende ledd TVI-OTIR/05

5 2 Saksøkerens påstand og grunnlaget for denne Mørk Engebretsen Invest nedla slik påstand: Fylkesmannen i Østfolds vedtak av 28. januar 2014 om avslag på konsesjon kjennes ugyldig. Mørk Engebretsen Invest AS tilkjennes sakens kostnader. Til støtte for denne påstanden har Mørk Engebretsen Invest i hovedsak anført: EØS-avtalen artikkel 40 får anvendelse på behandlingen av Mørk Engebretsen Invests konsesjonssøknad. Det foreligger et grenseoverskridende element ved at det latviske selskapet WorldFarm Management i 2013 forut for konsesjonssøknaden av 19. april 2013 investerte i Langli Søndre ved å kjøpe 71,57 prosent av aksjene i Mørk Engebretsen Invest AS fra WorldFarm Holding AS. Dette aksjekjøpet er beskyttet av kapitalreglene i EØS-avtalen. Aksjekjøpet utgjør det grenseoverskridende elementet. Det retten skal vurdere er om Fylkesmannens vedtak fra januar 2014 er gyldig, og vurderingen må bygge på de faktiske forholdene i På søknadstidspunktet var konsesjonssøker delvis utenlandsk eid, og dette må være avgjørende. Det latviske selskapet WorldFarm Management hadde gjennom kjøpet av aksjene i Mørk Engebretsen Invest gjort investeringer i Norge med sikte på å drive landbruksvirksomhet. De faktiske forholdene i 2006 er uten betydning for vurderingen av om Fylkesmannens vedtak er gyldig. Fylkeskommunens avgjørelse om ikke å gi konsesjon til Mørk Engebretsen Invest er i strid med EØS-avtalen artikkel 40. Konsesjonsordningen utgjør i seg selv en restriksjon på kapitaloverføringer innen EØS-området. Den strenge praktiseringen av konsesjonsreglene overfor selskaper med ubegrenset ansvar, jf lovens 9 tredje ledd, er en restriksjon som ikke kan begrunnes i allmenne hensyn. Det bestrides ikke at konsesjonsloven bygger på lovlige hensyn, men praktiseringen av konsesjonsreglene overfor aksjeselskaper er ikke egnet til å ivareta de aktuelle hensynene. I praksis er det bare en teoretisk åpning for.aksjeselskaper. Adgangen til å gi konsesjon til slike selskaper brukes nesten ikke, og realiteten er at Mørk Engebretsen Invest er nektet konsesjon ene og alene på grunn av eierformen. Hensynene som konsesjonsloven bygger på kan ivaretas ved mindre inngripende tiltak, og restriksjonen er derfor uforholdsmessig. Praktiseringen av konsesjonsreglene overfor aksjeselskaper er i strid med EØSavtalen artikkel 40. Det følger av EØS-loven 2 at Fylkesmannen skulle gitt EØSretten forrang, ved å fortolke konsesjonsloven i samsvar med EØS-retten. Når dette ikke er gjort er det en lovanvendelsesfeil som fører til ugyldighet TVI-OTI R/05

6 Subsidiært anføres at vedtaket også er ugyldig fordi det lider av saksbehandlingsfeil som kan ha hatt betydning for vedtakets innhold. Skiptvedt kommunes begrunnelse for avslaget på konsesjon oppfyller ikke kravene til begrunnelse i forvaltningsloven 25. Begrunnelsen indikerer summarisk og uforsvarlig behandling av søknaden. Fylkesmannens vedtak reparerer ikke denne mangelen. 3 Saksøktes påstand og grunnlaget for denne Staten nedla slik påstand: Staten v/landbruks- og matdepartementet friflnnes. Staten v/landbruks- og matdepartementet tilkjennes sakskostnader. Til støtte for sin påstand har staten i hovedsak anført: Fylkesmannens vedtak er ikke i strid med EØS-avtalen artikkel 40 og lider ikke av saksbehandlingsfeil. Vedtaket er gyldig. De EØS-rettslige spørsmålene er todelte: Det er for det første spørsmål om EØSavtalens kapitalregler kommer til anvendelse, og for det andre spørsmål om vedtaket i så fall er uforenlig med disse reglene. EØS-reglene gjelder ikke fordi det ikke kan påvises noe grenseoverskridende element ved den relevante transaksjonen, som er det konsesjonspliktige ervervet av eiendommen Langli Søndre. Det er en norsk eiendom som ble kjøpt av et norsk aksjeselskap fra en norsk kjøper i Aksjetransaksjonen i 2013 utløste ikke konsesjonsplikt og har ingen betydning for vurderingen av konsesjonsspørsmålet. For det andre: Hvis kapitalreglene kommer til anvendelse, er vedtaket ikke i strid med artikkel 40. Det erkjennes at praktiseringen av konsesjonsreglene overfor aksjeselskaper er en restriksjon på kapitalflyten i EØS. Det er imidlertid et tiltak som forfølger legitime allmenne formål; nemlig i størst mulig grad å opprettholde den tradisjonelle strukturen hvor landbrukseiendommer bebos og drives av eierne. Å avslå konsesjonssøknaden fra Mørk Engebretsen Invest er et tiltak som er egnet til å realisere formålet og som ikke går lengre enn nødvendig for å realisere formålet. Vedtaket er tilstrekkelig begrunnet. En eventuell mangel ved kommunens begrunnelse er reparert ved Fylkesmannens behandling TVI-OTIR/05

7 4 Rettens vurdering 4.1 Innledning Saken gjelder gyldighetskontroll av forvaltningsvedtak om å avslå en konse jonssøknad. Tvistegjenstanden er klageinstansensvedtak, altså vedtaket fra Fylkesmannen i Østfold av 28. januar Ut fra partenes påstander og påstandsgrunnlag må retten ta stilling til to spørsmål: For det første må det vurderes om vedtaket er i strid med EØS-avtalen artikkel 40. I så fall foreligger en lovanvendelsesfeil en mangel ved vedtakets innhold som leder til ugyldighet. Dette spørsmålet behandles i pkt 4.2 nedenfor. Hvis retten ikke konstaterer ugyldighet på dette grunnlaget, må det for det andre vurderes om vedtaket lider av en saksbehandlingsfeil i form av utilstrekkelig begrunnelse, og om denne feilen i så fall fører til ugyldighet. Saksbehandlingsfeil kan lede til ugyldighet, hvis det er grunn til å regne med at feilen har hatt innvirkning på vedtakets innhold. Dette spørsmålet behandles i pkt 4.3 nedenfor. 4.2 Er vedtaket i strid med EØS-avtalen? De EØS-rettslige problemstillinger i saken er todelte. For det første er det omstridt om EØS-avtalens kapitalregler i det hele tatt kommer til anvendelse. Hvis EØS-reglene kommer til anvendelse i saken, må det vurderes om vedtaket om å avslå konsesjon til Mørk Engebretsen Invest strider mot EØS-avtalen artikkel 40. EØS-avtalen artikkel 40 lyder slik: "Innenrammen av bestemmelsene i denne avtale skal det mellom avtalepartene ikke være noen restriksjoner på overføring av kapital tilhørende personer bosatt i EFs medlemsstater eller EFTA-statene [...]" I ordlyden "mellom avtalepartene" ligger det et vilkår om at det må foreligge et grenseoverskridende element. Bestemmelsen regulerer ikke rent interne kapitaloverføringer mellom norske rettssubjekter. Det springende punkt er om det foreligger et "grenseoverskridende element" i form av en kapitaloverføring mellom et norsk rettssubjekt og et rettssubjekt fra et annet EØS-land. Partene i saken er enige om at det ikke forelå noe grenseoverskridende element ved Mørk Engebretsen Invests erverv av Langli Søndre i Både kjøper og selger var norske, og eiendommen var norsk. Det var med andre ord snakk om en rent intem norsk transaksjon, som EØS-avtalen ikke får anvendelse på. Mørk Engebretsen Invest hevder imidlertid at dette ikke er relevant for vurderingen av selskapets tredje konsesjonssøknad i Ved denne konsesjonsbehandlingen foreligger et grenseoverskridende element i og med at det latviske selskapet Worldfarm Management TVI-OTIR/05

8 i 2013 kom inn på eiersiden i Mørk Engebretsen Invest. Det latviske selskapets erverv av 71,57 prosent av aksjene i Mørk Engebretsen Invest var en indirekte investering i landbrukseiendommen Langli Søndre. Selskapet mener at vurderingen av konsesjonsspørsmålet i tredje runde måtte foretas på bakgrunn av de endrede eierforholdene; de representerer endrede faktiske forutsetninger som gir konsesjonsvurderingen et EØS-rettslig grensesnitt. At investeringen er gjort i aksjeselskapet og ikke direkte i eiendommen kan etter Mørk Engebretsen Invests oppfatning ikke ha betydning. Synspunktet er at det latviske selskapet WorldFarm Management, gjennom sitt norske datterselskap, investerer i en norsk fast eiendom og i norsk landbruksvirksomhet. Denne investeringen er en grenseoverskridende kapitaltransaksjon. Etter rettens syn er det neppe uten betydning at WorldFarm Management investerte i aksjeselskapet i stedet for å erverve eiendommen. Hvis det latviske selskapet hadde ervervet selve eiendommen, ville ervervet utløst konsesjonsplikt. WorldFann Management måtte søkt om konsesjon etter konsesjonsloven 2 jf 9, og EØS-avtalen ville nokså klart fått anvendelse. Når selskapet i stedet har gjort en indirekte investering i landbrukseiendommen gjennom å kjøpe aksjer i Mørk Engebretsen Invest, har det ikke skjedd noen transaksjon som utløser konsesjonsplikt etter konsesjonsloven. Aksjekjøpet er ikke konsesjonspliktig. Spørsmålet om det foreligger et grenseoverskridende element blir da mer komplisert. Hvilken kapitaloverføring er det som må ha et grenseoverskridende element? På hvilket tidspunkt må det foreligge et grenseoverskridende element? Det foreligger åpenbart et grenseoverskridende element i tilknytning til aksjetransaksjonen i Et latvisk selskap kjøpte 71,57 prosent av aksjene i et norsk aksjeselskap fra et annet norsk aksjeselskap, og gjorde dermed en indirekte investering i en norsk landbrukseiendom. Denne kapitaloverføringen er imidlertid ikke hindret av noe norsk regelverk, så noe brudd på EØS-avtalens artikkel 40 kan ikke ha skjedd i tilknytning til denne transaksjonen som sådan. Eiendomskjøpet i 2006 utløste konsesjonsplikt, og norske konsesjonsregler utgjorde en restriksjon på kapitaloverføringen. Det var imidlertid ikke noe grenseoverskridende element ved denne transaksjonen, og dermed kom EØS-avtalen ikke til anvendelse. Spørsmålet som gjenstår er om aksjekjøpet i 2013 likevel kan utgjøre et relevant grenseoverskridende element ved vurderingen av konsesjonsøknaden i Dette er Mørk Engebretsen Invests oppfatning. Etter rettens syn er det vanskelig å følge Mørk Engebretsen Invest på dette punktet. For det første gjelder konsesjonssøknaden den transaksjonen som utløste konsesjonsplikt, altså ervervet av landbrukseiendommen Langli Søndre. Dette ervervet var det Mørk TVI-OTIR/05

9 Engebretsen Invest som gjorde, og derfor er det fremdeles Mørk Engebretsen Invest som er konsesjonssøker. Mørk Engebretsen Invest har ikke foretatt noen grenseoverskridende kapitaltransaksjon. Den parten som derimot gjorde en kapitaloverføring med et grenseoverskridende element i 2013 WorldFarm Management har ikke søkt konsesjon (og har heller ikke hatt plikt til å søke andre tillatelser som følge av aksjekjøpet). Kjøp av aksjer kan opplagt være en relevant kapitaloverføring, på samme måte som investering i fast eiendom. Dette følger blant annet av kapitalliberaliseringsdirektivet (rdir 88/361), som i bilag I definerer ulike typer relevante kapitalbevegelser. Investeringer i fast eiendom er nevnt i bilagets del II, mens investeringer i aksjer er omhandlet i bilagets del III. Poenget synes imidlertid å være at den kapitaloverføringen som WorldFarm Management har gjort ikke på noen måte er hindret av norsk lovgivning. Som nevnt ovenfor er det på det rene at EØS-avtalens artikkel 40 ikke beskytter rene interne transaksjoner, slik som Mørk Engebretsen Invests opprinnelige erverv av Langli Søndre. Dette henger sammen med formålet med EØS-avtalen og reglene om de fire friheter. Reglene har til formål å fremme samhandel mellom de landene som inngår i EØS, jf EØS-avtalen artikkel 1 og artikkel 40. Dette betyr at reglene må beskytte transaksjoner som har en relevant tilknytning til en annen EØS-stat, typisk (men ikke nødvendigvis) ved at den ene parten er hjemmehørende i et annet EØS-land. Slik retten vurderer denne saken, handler den i realiteten om den ene parten i en intern norsk transaksjon som ikke var omfattet av EØS-avtalen, senere kan skaffe seg tilknytning til et annet E0S-land med den virkning at EØS-avtalen likevel får anvendelse på transaksjonen. Dette kan det etter rettens syn ikke være grunnlag for eller behov for. En slik mulighet for å etablere etterfølgende EØS-tilknytning er ikke nødvendig for å realisere formålet om å legge til rette for økt samhandel mellom landene. Retten har merket seg Mørk Engebretsen Invests argumentasjon i denne forbindelse om at omgåelsesbetraktninger ikke gjør seg gjeldende. Det er i denne forbindelse vist til Sejersted m.fi., EØS-rett, 3. utgave side 396, hvor det med henvisning til Centros-dommen fra EU-domstolen (sak C-212/97) blant annet heter: "Et spørsmål er videre om det kan påberopes at det ikke foreligger noe relevant grenseoverskridende element fordi en person eller et selskap i realiteten misbruker etableringsretten. Dette spørsmålet har blant annet vært oppe der et selskap er etablert i en stat for å omgå krav til minste aksjekapital mv. i hjemstaten til stifterne, samtidig som det opprettes en filial i sistnevnte stat, der all økonomisk virksomhet skal skje. Domstolens svar er imidlertid klart: Etableringsretten kommer til anvendelse selv om formålet med å stifte et selskap er å bruke dette til å opprette en sekundær etablering der all økonomisk aktivitet skal skje. Og dette gjelder selv om hensikten med arrangementet er å omgå krav til aksjekapital eller lignende i den stat der hovedaktiviteten skal skje." Dette er nokså klar tale, og må for eksempel innebære at WorldFarm Management fullt ut er beskyttet av EØS-reglene selv om selskapet er eiet 100 prosent av en nordmann, og TVI-OTIR/05

10 antagelig også om det eventuelt skulle være slik at det er etablert en eierstruktur som ikke har noen annen realitet og formål enn å tilføye et utenlandsk rettssubjekt i eierkjeden. Dersom dette selskapet skulle gjøre en kapitaloverføring som hindres av norske regler, gjelder EØS-avtalens artikkel 40 for denne. Det Mørk Engebretsen Invest i denne saken argumenterer for, er imidlertid etter rettens syn noe mer og noe annet. Man søker å etablere et grenseoverskridende element i ettertid for å bringe 2006-transaksjonen inn under EØS-reglenes virkeområde. Retten har også merket seg at Mørk Engebretsen Invest under hovedforhandlingen pekte på at det ikke er lovligheten av eiendomstransaksjonen i 2006 som nå skal vurderes; det er lovligheten av konsesjonsnektelsen i Selskapet gikk så langt som til å hevde at transaksjonen i 2006 er uten betydning for vurderingen av lovligheten av konsesjonsnektelsen i Dette er et resonnement som retten ikke kan følge. Slik retten ser det handler vedtaket som er tvistegjenstand i denne saken om hvorvidt Mørk Engebretsen Invest skal få tillatelse av konsesjonsmyndigheten til å erverve eiendommen Langli Søndre. Uten konsesjon har ervervet ikke full rettsvirkning, hvilket kommer til uttrykk gjennom det pålegg om å overdra eiendommen til noen som kan få eller ikke trenger konsesjon som følger avslutningsvis i fylkesmannens vedtak. Det er da vanskelig å se at transaksjonen i 2006 kan være uten betydning for vurderingen av vedtakets lovlighet. Som retten allerede har vært inne på har Mørk Engebretsen Invest fremholdt at WorldFarm Managements aksjeinvestering i 2013 indirekte var en investering i fast eiendom i Norge. Selv om aksjetransaksjonen i seg selv ikke var konsesjonspliktig, er den direkte berørt av og gjort mindre attraktiv av konsesjonsnektelsen. Dette er utvilsomt riktig. Retten kan imidlertid ikke se at dette kan ha rettslig betydning for lovligheten av å nekte konsesjon. Det er etter rettens syn ikke treffende at WorldFarm Management gjorde en investering i fast eiendom. WorldFarm Management investerte i et aksjeselskap som har hatt en betinget, ufullstendig eiendomsrett til en norsk landbrukseiendom. Selskapet har i flere år hatt plikt til å sørge for omgjøring av ervervet eller å overdra eiendommen til noen som kan få eller som ikke trenger konsesjon. Fristen for å selge har periodevis vært suspendert som følge av saksanlegg, men den har ikke opphørt. Slik plikt påhvilte Mørk Engebretsen Invest på det tidspunktet WorldFarm Management kjøpte 71,57 prosent av aksjene i selskapet, og dette var kjøperen utvilsomt klar over. Oppsummeringsvis foreligger det etter rettens oppfatning ikke noe grenseoverskridende element ved den kapitaloverføringen som er behandlet i det vedtaket som er tvistegjenstand, og EØS-avtalens artikkel 40 kommer derfor ikke til anvendelse på konsesjonsnektelsen. Den kapitaloverføringen som WorldFarm Management gjorde i 2013 var i seg selv ikke gjenstand for noen norsk restriksjon. Den kan heller ikke ha medført at det opprinnelige konsesjonspliktige eiendomservervet fikk et grenseoverskridende element med den virkning at EØS-avtalen likevel får anvendelse. Endelig er det etter rettens syn TVI-OT IR/05

11 ikke dekkende å beskrive kapitaloverføringen eiendom, jf over. i 2013 som en indirekte investering i fast Etter dette er det ikke nødvendig å vurdere om den restriksjon som de norske konsesjonsreglene utgjør overfor utenlandske selskaper som investorer, er uforenlig med EØS-avtalen artikkel Subsidiært lider vedtaket av saksbehandlin sfeil? Skiptvedt kommunes vedtak av 4. juni 2013 har som nevnt en relativt kortfattet begrunnelse, som i hovedsak består i en henvisning til de tidligere vedtakene om samme erverv. Etter omstendighetene antar retten at dette er tilstrekkelig når det gjelder hovedspørsmålene i saken som hadde vært vurdert forholdsvis grundig i to instanser to ganger tidligere. Mye taler imidlertid etter rettens syn for at det var en saksbehandlingsfeil at kommunen ikke gjorde noen eksplisitt vurdering av de EØS-rettslige synspunkter som ble fremsatt i den tredje konsesjonssøknaden med vedlegg. Etter rettens syn kan dette imidlertid ikke ha betydning for vurderingen av gyldigheten av det vedtaket som nå er tvistegjenstand, nemlig Fylkesmannen i Østfolds vedtak av 28. januar Fylkesmannens vedtak inneholder en redegjørelse for sakens bakgrunn og klagers anførsler på side 2-3. Deretter følger fylkesmannens vurdering av klagegrunnen som går på utilstrekkelig begrunnelse på side 4. Fylkesmannens vurdering av de EØS-rettslige spørsmål behandles på side 5-7. Her refereres sentrale rettsregler, herunder forrangsbestemmelsen i EØS-loven og ordlyden i EØS-avtalen artikkel 40. Fortolkningen av kravet til grenseoverskridende element er belyst med sitat fra juridisk litteratur og henvisning til praksis fra EU-domstolen, og det er gjort en konkret drøftelse av om det foreligger et grenseoverskridende element i denne saken. All den tid fylkesmannen mente at EØS-avtaIen ikke kom til anvendelse, er det som i dommen her ikke gjort noen konkret restriksjonsdrøftelse. Efter rettens syn oppfyller vedtaket de minstekravene til begrunnelse av enke1tvedtak som følger av forvaltningsloven 25. Fylkesmannen hadde i klagerunden full overprøvingsrett over underinstansens vedtak, jf forvaltningsloven 34 annet ledd. Retten kan derfor ikke se at det kan ha hatt betydning for det endelige vedtakets innhold at kommunen i sin førsteinstansbehandling noen egen vurdering av de EØS-rettslige spørsmålene. ikke gjorde På denne bakgrunn er det rettens vurdering at det ikke foreligger noen saksbehandlingsfeil ved fylkesmannens vedtak. I den grad kommunens vedtak var utilstrekkeiig begrunnet, er dette reparert gjennom fylkesmannens behandling. Det omtvistede vedtaket er derfor ikke ugyldig som felge av saksbehand1ingsfeil TVI-OTIR/05

12 5 Sakskostnader Staten ved Landbruks- og matdepartementet har fatt medhold fullt ut, og har krav på dekning av sine sakskostnader fra motparten etter hovedregelen i tvisteloven 20-2 første ledd. Advokat Bratterud har inngitt sakskostnadsoppgave på totalt kr Advokat Nordby hadde ikke innvendinger til oppgaven. Retten anser at dette beløpet med god margin ligger innenfor rammen av rimelige og nødvendige kostnader, og retten legger kostnadsoppgaven til grunn. * * * Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Grunnen er ferieavvikling TVI-OTI R/05

13 DOMSSLUTNING Staten v/landbruks- og matdepartementet frifinnes. Mørk Engebretsen Invest AS dømmes til innen to uker fra forkynnelsen av dommen å betale syttifiretusennihundreogførtiåtte kroner i sakskostnader til Staten v/landbruks- og matdepartementet. Retten hevet Frode Støle (sign.) Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges. Dokument i samsvar med undertegnet original Mette Aaseby (signert elektronisk) Oslo tingrett TV1-OT IR/05

14 Rettledning om ankeadgangen i sivile saker Reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 om anke til lagmannsretten og Høyesterett regulerer den adgangen partene har til å få avgjørelser overprøvd av høyere domstol. Tvisteloven har noe ulike regler for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger. Ankefristen er én måned fra den dagen avgjørelsen ble forkynt eller meddelt, hvis ikke noe annet er uttrykkelig bestemt av retten. Ankefristen avbrytes av rettsferien. Rettsferie er følgende: Rettsferiene varer fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag, fra og med 1.juli til og med 15. august og fra og med 24. desember til og med 3. januar, jf. domstolloven 140. Den som anker må betale behandlingsgebyr. Den domstolen som har avsagt avgjørelsen kan gi nærmere opplysning om størrelsen på gebyret og hvordan det skal betales. Anke til la annsrettenover dom i tin etten Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. En dom fra tingretten kan ankes på grunn av feil i bedømmelsen av faktiske forhold, rettsanvendelsen, eller den saksbehandlingen som ligger til grunn for avgjørelsen. Tvisteloven oppstiller visse begrensninger i ankeadgangen. Anke over dom i sak om formuesverdi tas ikke under behandling uten samtykke fra lagmannsretten hvis verdien av ankegjenstanden er under kroner. Ved vurderingen av om samtykke skal gis skal det blant annet tas hensyn til sakens karakter, partenes behov for overprøving, og om det synes å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket eller ved behandlingen av saken. I tillegg kan anke uavhengig av verdien av ankegjenstanden nektes fremmet når lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram. Slik nekting kan begrenses til enkelte krav eller enkelte ankegrunner. Anke framsettes ved skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Selvprosederende parter kan inngi anke muntlig ved personlig oppmøte i tingretten. Retten kan tillate at også prosessffillmektiger som ikke er advokater inngir muntlig anke. I ankeerklæringen skal det særlig påpekes hva som bestrides i den avgjørelsen som ankes, og hva som i tilfelle er ny faktisk eller rettslig begrunnelse eller nye bevis. Ankeerklæringen skal angi: ankedomstolen navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger hvilken avgjørelse som ankes om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den det krav ankesaken gjelder, og en påstand som angir det resultatet den ankende parten krever de feilene som gjøres gjeldende ved den avgjørelsen som ankes den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil de bevisene som vil bli ført grunnlaget for at retten kan behandle anken dersom det har vært tvil om det den ankende parts syn på den videre behandlingen av anken

15 Anke over dom avgjøres normalt ved dom etter muntlig forhandling i lagmannsretten. Ankebehandlingen skal konsentreres om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet og tvilsomme når saken står for lagmannsretten. Anke til la annsretten over k'ennelser o beslutnin er i tin etten Som hovedregel kan en kjennelse ankes på grunn av feil i bevisbedømmelsen, rettsanvendelsen eller saksbehandlingen. Men dersom kjennelsen gjelder en saksbehandlingsavgjørelse som etter loven skal treffes etter et skjønn over hensiktsmessig og forsvarlig behandling, kan avgjørelsen for den skjønnsmessige avveiningen bare angripes på det grunnlaget at avgjørelsen er uforsvarlig eller klart urimelig. En beslutning kan bare ankes på det grunnlaget at retten har bygd på en uriktig generell lovforståelse av hvilke avgjørelser retten kan treffe etter den anvendte bestemmelsen, eller på at avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig eller urimelig. Kravene til innholdet i ankeerklæringen er som hovedregel som for anke over dommer. Etter at tingretten har avgjort saken ved dom, kan tingrettens avgjørelser over saksbehandlingen ikke ankes særskilt. I et slikt tilfelle kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen. Anke over kjennelser og beslutninger settes fram for den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anke over kjennelser og beslutninger avgjøres normalt ved kjennelse etter ren skriftlig behandling i lagmannsretten. Anke til Hø esterett Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser. Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Slikt samtykke skal bare gis når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling. Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta til behandling anker over kjennelser og beslutninger dersom de ikke reiser spørsmål av betydning utenfor den foreliggende saken, og heller ikke andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller den i det vesentlige reiser omfattende bevisspørsmål. Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett. Anke over lagmannsrettens kjennelse og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts ankeutvalg.

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.:

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.: MOTTATT tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT _:,gl~i~13!#) ~ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, 14-072088TVA-NHER Tingrettsdommer Morten Berg Klage i sak vedrørende besittelsestakeise

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 07.11.2012 i Gulating lagmannsrett, 12-027723ASD-GULA/AVD2 Dommere: Magni Elsheim Rolf Strøm Carl Petter Martinsen Ankende part Sos Rasisme Ankemotpart

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 22.09.2009 i Oslo tingrett, 09-085260TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Klage på Likestillings- og diskrimineringsnemndas

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

ALSTAHAUG TINGRETT. 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommerfullmektig Tarjei Hugaas

ALSTAHAUG TINGRETT. 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommerfullmektig Tarjei Hugaas ALSTAHAUG TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommer: Dommerfullmektig Tarjei Hugaas Saken gjelder: Overprøving av forliksrådets dom i tvist om

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

HALDEN TINGRETT KJENNELSE. 08.05.2013 i Halden tingrett, Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre. Krav om omgjøring av innsynsbeslutning.

HALDEN TINGRETT KJENNELSE. 08.05.2013 i Halden tingrett, Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre. Krav om omgjøring av innsynsbeslutning. Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. HALDEN TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer:

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 19.02.2013 i Oslo tingrett, 12-142818TVI-OTIR/02. Tingrettsdommer Knut Kleppestø. mot. Advokat Erik Keiserud

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 19.02.2013 i Oslo tingrett, 12-142818TVI-OTIR/02. Tingrettsdommer Knut Kleppestø. mot. Advokat Erik Keiserud OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 19.02.2013 i Oslo tingrett, 12-142818TVI-OTIR/02 Tingrettsdommer Knut Kleppestø Erstatningskrav Petromena ASA Advokat Peter Simonsen mot

Detaljer

-=--~------------------------------------------------

-=--~------------------------------------------------ r. gjeringsadvokaten o 7 JAN 1013 OSLO TINGRETT -=--~------------------------------------------------ Avsagt: 04.01.2013 i Oslo tingrett, Saksnr.: 12-048326TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik

Detaljer

OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE. 07.09.2015 i Oslo byfogdembete, Oslo tinghus 15-133844TVI-OBYF/1. Dommerfullmektig Sofie Vikse

OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE. 07.09.2015 i Oslo byfogdembete, Oslo tinghus 15-133844TVI-OBYF/1. Dommerfullmektig Sofie Vikse OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 07.09.2015 i Oslo byfogdembete, Oslo tinghus 15-133844TVI-OBYF/1 Dommerfullmektig Sofie Vikse Midlertidig forføyning Oslo International

Detaljer

AGDER LAGMANNSRETT -----KJENNELSE Avsagt: i Agder lagmannsrett, Saksnr.: ASD-ALAG. Dommere:

AGDER LAGMANNSRETT -----KJENNELSE Avsagt: i Agder lagmannsrett, Saksnr.: ASD-ALAG. Dommere: AGDER LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: Saksnr.: 26.07.2010 i Agder lagmannsrett, 09-196152ASD-ALAG Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Erik Holth Rune Jensen Karl-Einar Knudsen Ankende part

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 09.12.2011 i Oslo tingrett, 11-143765TVI-OTIR/01 Dommer: Tingrettsdommer Finn Eilertsen Saken gjelder: Krav om erstatning på culpagrunnlag Hans Christian

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04. Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland.

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04. Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Krav om sikkerhetsstillelse Steingrim Wolland mot Arnt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 26.01.2011 i Oslo tingrett, 11-001411TVI-OTIR/06 Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner Bekken & Strøm AS Sandefjord

Detaljer

FOLLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Kari Willoughby. Urettmessig bruk av personbilde - krav om erstatning og oppreisning

FOLLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Kari Willoughby. Urettmessig bruk av personbilde - krav om erstatning og oppreisning FOLLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 21.01.2013 i Follo tingrett, Ski 12-116173TVI-FOLL Dommer: Tingrettsdommer Kari Willoughby Saken gjelder: Urettmessig bruk av personbilde - krav om erstatning og oppreisning

Detaljer

FROSTATING LAGMANNSRETT

FROSTATING LAGMANNSRETT FROSTATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 18.08.2015 i Frostating Iagmannsrett 15-O61394ASK-FROS Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Sverre Erik Jebens Knut Røstum Roger Faanes Sandhaug AS

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- 05.11.2010 i Oslo tingrett, 10-055970TVI-OTIR/07. Dommer: Gyldigheten av Markedsrådets vedtak. mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- 05.11.2010 i Oslo tingrett, 10-055970TVI-OTIR/07. Dommer: Gyldigheten av Markedsrådets vedtak. mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 05.11.2010 i Oslo tingrett, 10-055970TVI-OTIR/07 Dommerfullmektig Anette Tandberg Saken gjelder: Gyldigheten av Markedsrådets vedtak Telinet Energi

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-02161-A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, Trygve Tamburstuen (advokat Søren L. Lous til prøve) mot Børge

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i HR-2013-00361-U, (sak nr. 2012/2111), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NEDRE ROMERIKE TINGRETT.~~~~~3~.03lf1

NEDRE ROMERIKE TINGRETT.~~~~~3~.03lf1 .. _-----_.~_._,----, 2 4 MAI 2013 NEDRE ROMERIKE TINGRETT.~~~~~3~.03lf1 -OIJ)~ ( _3I13~@3~1 _ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: '- 22.05.2013 i Nedre Romerike tingrett 13-0?4110TVI-NERO Tingrettsdommer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- 20.01.2011 i Oslo tingrett, 10-122524TVI-OTIR/08. Dommer: Erstatning for krenkelse av opphavsrett til fotografisk bilde

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- 20.01.2011 i Oslo tingrett, 10-122524TVI-OTIR/08. Dommer: Erstatning for krenkelse av opphavsrett til fotografisk bilde OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 20.01.2011 i Oslo tingrett, 10-122524TVI-OTIR/08 Tingrettsdommer Torjus Gard Saken gjelder: Erstatning for krenkelse av opphavsrett til fotografisk

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

Bakgrunn Sakens bakgrunn og dokumenter anses kjent og gjengis bare kort og ikke i sin helhet.

Bakgrunn Sakens bakgrunn og dokumenter anses kjent og gjengis bare kort og ikke i sin helhet. Advokatfirma Haavind AS Advokat Ola Brekken Deres ref Vår ref Dato 15/447-07.10.2015 Anmodning om ny behandling av avslag på konsesjon - Gnr. 5 bnr. 2 i Nordre Land kommune - AS Kistefos Træsliberi Vi

Detaljer

HØYESTERETTS KJÆREMÅLSUTVALG

HØYESTERETTS KJÆREMÅLSUTVALG HØYESTERETTS KJÆREMÅLSUTVALG Den 7. mars 2012 ble det av Høyesteretts kjæremålsutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Tønder og Matheson i HR-2012-00501-U, (sak nr. 2012/217), sivil sak, kjæremål: Multi

Detaljer

Advokat Ole Christian Høie v/advokatfullmektig Andre Mathias Carlsen

Advokat Ole Christian Høie v/advokatfullmektig Andre Mathias Carlsen -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 8. mai 2009 i Oslo tingrett 09-010608TVI-OTIR/06 Tingrettsdommer Dyrehold i borettslag Mette Hertzberg Hovin Borettslag Advokat Torbjørn Fjeldstad

Detaljer

STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM. 07.11.2014 i Stavanger tingrett, Tingrettsdommer Rune Høgberg. mot. Johannes Lunde

STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM. 07.11.2014 i Stavanger tingrett, Tingrettsdommer Rune Høgberg. mot. Johannes Lunde STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 07.11.2014 i Stavanger tingrett, 14-109385TVI-STAV Tingrettsdommer Rune Høgberg Erstatningskrav Måsen Eiendom AS Konkursbo Norsk Båtsenter

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 06.06.2014 i Oslo tingrett, 09-068237TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen

OSLO TINGRETT DOM. 06.06.2014 i Oslo tingrett, 09-068237TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 06.06.2014 i Oslo tingrett, 09-068237TVI-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen Saken gjelder: Krav om erstatning under profesjonsansvarsforsikring

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 02.12.2009 Saksnr.: Dommere: 09-1 72806ASK-BORG104 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Petter Chr. Sogn Jargen F. Brunsvig Espen Bergh Ankende part Anne-Karina Hyggen Amland Ankernotpart

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i HR-2011-02309-U, (sak nr. 2011/1717), sivil sak, anke over kjennelse: Hands

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i HR-2012-00031-U, (sak nr. 2011/1890), sivil sak, anke over kjennelse: Stiftelsen

Detaljer

Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget

Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget 1 Virkeområde Forbrukerklageutvalget behandler klager: a) om kjøp av ting til forbruker, og om ytelser som selgeren eller andre har påtatt seg overfor kjøperen i

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. mai 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Bårdsen og Webster i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. mai 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Bårdsen og Webster i NORGES HØYESTERETT Den 22. mai 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Bårdsen og Webster i HR-2012-01093-U, (sak nr. 2011/1881), sivil sak, anke over kjennelse: A mot

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08. tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08. tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08 tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen Legalitetskontroll av foreningsrettslig vedtak og

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i HR-2013-01857-U, (sak nr. 2013/1266), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i HR-2014-00955-U, (sak nr. 2013/2149), sivil sak, anke over kjennelse: Adhd Norge

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Stabel og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Stabel og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 18. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Stabel og Bårdsen i HR-2013-02179-U, (sak nr. 2013/1833), sivil sak, anke over kjennelse: A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse: A AS A

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 27.03.2012 i Borgarting lagmannsrett, 12-046467SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Anne Magnus Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Ankende

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT BESLUTNING OG KJENNELSE Avsagt: 24.02.2011 i Gulating lagmannsrett, Saksnr.: 11-016621 AS D-GU LA/AVD 1 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Haakon Meyer Kjell Frønsdal Margareth

Detaljer

EFTA-DOMSTOLENS DOM 9 oktober 2002 *

EFTA-DOMSTOLENS DOM 9 oktober 2002 * EFTA-DOMSTOLENS DOM 9 oktober 2002 * (Prosessregler avvisning jurisdiksjon EØS-komiteens kompetanse) I sak E-6/01, ANMODNING til EFTA-domstolen om rådgivende uttalelse i medhold av artikkel 34 i Avtale

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 3. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 3. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 3. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-01878-U, (sak nr. 2012/1454), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven).

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). /d: LOV-2005-06-17-90 :d/ Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). Side 1 av 7 udi 3 Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). Kapittel 6. Behandlingen i forliksrådet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i HR-2014-02165-U, (sak nr. 2014/1729), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i HR-2011-00504-U, (sak nr. 2011/173), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

JAN TENNØE. Prosesskrift til Oslo tingrett

JAN TENNØE. Prosesskrift til Oslo tingrett JAN TENNØE Advokat med møterett for Høyesterett Grindbakken 58, 0765 Oslo Tlf. 92 21 98 90, 0033 632 94 74 93 Mail: jantennoe@gmail.com Prosesskrift til Oslo tingrett Oslo tingretts sak nr.11 089355 TVI

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i HR-2016-01975-U, (sak nr. 2016/1729), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i HR-2012-01647-U, (sak nr. 2012/1126), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Sak nr. 12-046078ASK- GULA/AVD2 OA Knutsens dødsbo Anke over lagmannsrettens kjennelse av 2012-05-20

Sak nr. 12-046078ASK- GULA/AVD2 OA Knutsens dødsbo Anke over lagmannsrettens kjennelse av 2012-05-20 John F. Knutsen Gulating lagmannsrett Postboks 7414 5020 Bergen 24. juni 2012 Sak nr. 12-046078ASK- GULA/AVD2 OA Knutsens dødsbo Anke over lagmannsrettens kjennelse av 2012-05-20 Ankende part: John F.

Detaljer

REGJERINGSADVOKATEN HOVEDTREKKENE I SKJØNNSPROSESSEN KAREN MELLINGEN 1. INNLEDNING 2. SKJØNNSPROSESSLOVENS OPPBYGNING

REGJERINGSADVOKATEN HOVEDTREKKENE I SKJØNNSPROSESSEN KAREN MELLINGEN 1. INNLEDNING 2. SKJØNNSPROSESSLOVENS OPPBYGNING REGJERINGSADVOKATEN EKSPROPRIASJONSRETT HØST 2011 HOVEDTREKKENE I SKJØNNSPROSESSEN KAREN MELLINGEN 1. INNLEDNING 2. SKJØNNSPROSESSLOVENS OPPBYGNING 2.1 Alminnelig del (for alle skjønnssaker) - 1. kapittel

Detaljer

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.01.2014 i Oslo tingrett, 12-117110TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik Saken gjelder: Gyldigheten av Patentstyrets Annen avdelings avgjørelse om foretaksnavnet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

HAUGALAND TINGRETT DOM. 15.10.2012 i Haugaland tingrett, Haugesund. Dommer: Meddommere: Krav omkompensasjon for overtid. mot

HAUGALAND TINGRETT DOM. 15.10.2012 i Haugaland tingrett, Haugesund. Dommer: Meddommere: Krav omkompensasjon for overtid. mot HAUGALAND TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 15.10.2012 i Haugaland tingrett, Haugesund 12-048587TVI-HAUG Dommer: Meddommere: Tingrettsdommer Førstelektor Personalsjef Svein Åge Skålnes Åge Hultgren Berit Evensen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. februar 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. februar 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 16. februar 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Bergsjø i HR-2016-00352-U, (sak nr. 2016/232), sivil sak, anke over kjennelse: A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 7. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Tønder i

NORGES HØYESTERETT. Den 7. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Tønder i NORGES HØYESTERETT Den 7. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Tønder i HR-2011-02062-U, (sak nr. 2011/1686), sivil sak, anke over kjennelse: Eidsvoll

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 26. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i HR-2013-01780-U, (sak nr. 2013/1141), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

OSLO TINGRETT. Avsagt: 01.02.2016 i Oslo tingrett, Saksnr.: 15-065312TVI-OTIR/01. Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler

OSLO TINGRETT. Avsagt: 01.02.2016 i Oslo tingrett, Saksnr.: 15-065312TVI-OTIR/01. Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler Regjerinvsadvo:.:atei: - 3 FR.7G1E OSLO TINGRETT III Avsagt: 01.02.2016 i Oslo tingrett, Saksnr.: 15-065312TVI-OTIR/01 Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler Saken gjelder: Gyldigheten av vedtak fra klagenemnda

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 24. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Kallerud i HR-2014-00590-U, (sak nr. 2014/388), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 17.06.2016 i Oslo tingrett, 15-187100TVI-OTIR/02. Dommer: Dommerfullmektig Malin Strømberg Amble

OSLO TINGRETT DOM. 17.06.2016 i Oslo tingrett, 15-187100TVI-OTIR/02. Dommer: Dommerfullmektig Malin Strømberg Amble OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.06.2016 i Oslo tingrett, 15-187100TVI-OTIR/02 Dommer: Dommerfullmektig Malin Strømberg Amble Saken gjelder: Erstatning for tapt fortjeneste ved urettmessig oppsigelse

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 01.02.2016 i Borgarting lagmannsrett, 15-037187ASD-BORG/02 Dommere: Konstituert lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Christopher Haugli Sørensen Tine

Detaljer

1 Læringsmål og hovedlitteratur

1 Læringsmål og hovedlitteratur SENSORVEILEDNING JUS 4211 H 2014 EN SAMMENLIGNENDE FREMSTILLING AV REGLENE FOR SIVILE SAKER OG STRAFFESAKER OM ADGANGEN TIL Å ANKE OVER KJENNELSER OG BESLUTNINGER 1 Læringsmål og hovedlitteratur I hovedlitteraturen

Detaljer

NORDHORDLAND TINGRETT i Nordhordland tingrett, Bergen. Dommerfullmektig Tor Teige

NORDHORDLAND TINGRETT i Nordhordland tingrett, Bergen. Dommerfullmektig Tor Teige Rett kopi stadfesta Nordh dlandtingrett NORDHORDLAND TINGRETT Regjeringsadvokate1 n DOM Avsagt: 20.05.2013 i Nordhordland tingrett, Bergen J.nr:gcji2_ 27 MAI 2013 Saksnr.: 12-093318TVI-NOHO/ Dommer: Dommerfullmektig

Detaljer

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt BERGEN TINGRETT @ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt Saken gjelder: Begjæring om bevissikring Konkurransetilsynet mot Telenor

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 25. november 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 25. november 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 25. november 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Matheson i HR-2016-2410-U, (sak nr. 2016/2083), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 11. mars 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Endresen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 11. mars 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Endresen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 11. mars 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Endresen og Normann i HR-2016-00574-U, (sak nr. 2016/318), sivil sak, anke over dom: A B (advokat

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: Saksnr.: 18.06.2009 i Borgarting lagmannsrett, 09-079526SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagmann Sveinung Koslung Fredrik Charlo Borchsenius

Detaljer

Dommerfullmektig Henrik Shetelig

Dommerfullmektig Henrik Shetelig i OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE Avsagt: 10.06.2014 Sak nr: Dommer: Saken gjelder: 14-065260K0N-OBYF/1 Dommerfullmektig Henrik Shetelig Begjæring om åpning av konkurs Kruse Smith Entreprenør AS Advokat Peter

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bull og Bergsjø i HR-2016-01507-U, (sak nr. 2016/1206), sivil sak, anke over kjennelse: Green Living

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 12. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Kallerud i HR-2013-01934-U, (sak nr. 2013/1511), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01842-A, (sak nr. 2014/1029), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Larsen Rognvik til prøve) prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01842-A, (sak nr. 2014/1029), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Larsen Rognvik til prøve) prøve) NORGES HØYESTERETT Den 10. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01842-A, (sak nr. 2014/1029), sivil sak, anke over dom, Sawicon AS (advokat Kristoffer Larsen Rognvik til prøve) mot Oceanteam Shipping

Detaljer

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4.

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4. HR-2011-1612-U INSTANS: Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. DATO: 2011-08-26 KUNNGJORT: 2011-09-02 DOKNR/PUBLISERT: STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: PARTER: FORFATTER: HR-2011-1612-U Sivilprosess.

Detaljer

OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot. 01.06.2011 i Oslo tingrett 10-167244TVI-OTIR/06. Gyldigheten av forvaltningsvedtak

OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot. 01.06.2011 i Oslo tingrett 10-167244TVI-OTIR/06. Gyldigheten av forvaltningsvedtak OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: Dommer: 01.06.2011 i Oslo tingrett 10-167244TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Monica H. Antonsen Saken gjelder: Gyldigheten av forvaltningsvedtak Pocos I nvestor AS Advokat John

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT ASKER OG BÆRUM TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 14.09.2009 i Asker og Bærum tingrett, Sandvika 08-185491TVI-AHER/2 Dommer: Tingrettsdommer Kathrine Berggrav Løken Saken gjelder: Krav på betaling

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 31. januar 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 31. januar 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 31. januar 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i HR-2014-00236-U, (sak nr. 2013/2230), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe Saken gjelder: Tvist om fakturaer Abcenergy AS Advokat Knut Rein Carlsen mot

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 09.03.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 08-167940TVI-OTIR/01. Dommer: Meddommere: Saken gjelder:

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 09.03.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 08-167940TVI-OTIR/01. Dommer: Meddommere: Saken gjelder: OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 09.03.2009 i Oslo tingrett, 08-167940TVI-OTIR/01 Dommer: Meddommere: Tingrettsdommer Prosjektleder HR Manager Yngvild Thue Jorid Tveita Reidar Skogheim Saken

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 08.11.2013 i Oslo tingrett, 13-076824TVI-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Arne Lyng. mot

OSLO TINGRETT DOM. 08.11.2013 i Oslo tingrett, 13-076824TVI-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Arne Lyng. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 08.11.2013 i Oslo tingrett, 13-076824TVI-OTIR/03 Dommer: Tingrettsdommer Arne Lyng Saken gjelder: Gyldigheten av UNEs beslutning Said Ahmad Gharib Abdalla Rimah Taher

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 26. februar 2009 i Oslo tingrett, 08-103777TVI-OTIR/02 Tingrettsdommer Espen Lindbøl Tvist om bevis Arne Helge Fredly Advokat Kyrre Eggen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01094-A, (sak nr. 2015/184), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Inger Johansen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01094-A, (sak nr. 2015/184), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Inger Johansen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 20. mai 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01094-A, (sak nr. 2015/184), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Inger Johansen til prøve) mot Staten v/pasientskadenemnda

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE i Oslo tingrett, TVI-OTIR/02. Dommer Helen Andenæs Sekulic

OSLO TINGRETT KJENNELSE i Oslo tingrett, TVI-OTIR/02. Dommer Helen Andenæs Sekulic OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: 02.03.2016 i Oslo tingrett, 15-107496TVI-OTIR/02 Dommer Helen Andenæs Sekulic Saken gjelder: Krav om fastsettelsesdom for brudd på EMK art. 3 og 8 Spørsmål

Detaljer

Klage over vedtak med avslag på konsesjon - gbnr 41/4 - Kos bygg og eiendom AS

Klage over vedtak med avslag på konsesjon - gbnr 41/4 - Kos bygg og eiendom AS Saksframlegg Arkivnr. 41/4 Saksnr. 2009/1751-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Klage over vedtak med avslag på konsesjon - gbnr 41/4 - Kos bygg og

Detaljer